Resultaat als: RSS feed PDF XML

Sorteer: Einddatum
SorteerRichting
vorige 17501 - 18000 van 28056 volgende Pagina: 1...32 33 34 35 36 37 38 39 ...57 Grootte: 10 20 50 500
Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Turnhout. BIOMED levert aan het Gerecht van Turnhout de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand augustus 2012

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Tongeren. BIOMED levert aan het Gerecht van Tongeren de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand augustus 2012

Project

Ontwikkeling van een digitale beeldbank met didactische handleiding voor gebruik in de opleidingen “Bachelor in het onderwijs: kleuter onderwijs” en “Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs” Historisch

Hogeschool Gent

De lerarenopleidingen van de partnerhogescholen hebben dringende nood aan kwaliteitsvol actueel Vlaams videomateriaal. Het gebruik van dit videomateriaal is een onmisbare schakel in het multimediaal aanbod als deel van de hogeschooldidactiek. De lectoren verhogen hierdoor hun didactisch pallet. De studenten ondervinden bovendien de meerwaarde van multimediaal werken. Het maken van video-opnames van good-practice versterkt tevens de band met het werkveld. Opleidingen kiezen steeds vaker voo...

Project

Best practises bij de exclusieve taken van de landmeter-expert Historisch

Hogeschool Gent

Tot op heden bestaan geen eenduidige richtlijnen voor de grensbepaling van onroerende goederen. De diverse wetteksten en bepalingen hierop van toepassing zijn nergens volledig gebundeld, wat in de praktijk vaak aanleiding geeft tot fouten in plannen. Deze fouten kunnen op hun beurt verregaande gevolgen hebben inzake schuldvorderingen in het kader van transacties van onroerende goederen. De doelstelling van dit project is het opstellen van een referentie, een basiswerk dat de landmeter-expe...

Project

Fysiopathologische en genetische studie van de intersectie van twee frequente monogene aandoeningen: het Marfan syndroom en autosomaal dominante polykystische nierziekte. Historisch

Universiteit Antwerpen

De doelstellingen van dit project zijn: 1. De identificatie van het moleculaire defect in een familie waarin aorta aneurysma's en polykystische nierziekten samen segregeren. 2. Studie van de extracellulaire matrix en de rol van de canonieke en niet-canonieke TGFbeta signalisatie in aorta aneurysma's van polykystische nierpatiënten en muizenmodellen.

Project

Analyse van een farmaceutisch product (drug) volgens onderzoeksvoorstel Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Seps Pharma nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Seps Pharma nv de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een farmaceutisch product (drug) volgens onderzoeksvoorstel' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van contaminaties op rubberen farmaceutische stoppen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van contaminaties op rubberen farmaceutische stoppen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Kunststof onderzoek naar aanleiding van brand op zuurstof bulkwagen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Messer Belgium nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Messer Belgium nv de onderzoeksresultaten naar 'Kunststof onderzoek naar aanleiding van brand op zuurstof bulkwagen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoeksovereenkomst Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Fluxys S.A.' hebben voor het project ' Research Agreement' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.

Project

Intonatie van pijporgels met behulp van fysische modellering. Historisch

Hogeschool Gent

Alhoewel het concept van de fluit als muzikale klankbron al in de prehistorie bekend was en het om een naar hedendaagse normen betrekkelijk eenvoudig object lijkt te gaan, wachten nog vele vragen omtrent de essentie van de werking ervan op een duidelijk en algemeen aanvaard antwoord. Vandaar dat intonatie van pijporgels tot op heden een vaardigheid is die door ervaren specialisten wordt verricht en als een artistieke daad wordt beschouwd. Het reconstrueren van de oorspronkelijke intonatie is ...

Project

Wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de integrale veiligheidsbenadering van de Haven van Antwerpen Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de UGent. UA levert aan de UGent de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Risico-evaluatie voor de Belgische bevolking door inname van aluminium via voeding (ALUFOOD) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het project heeft tot doelstelling om na te gaan wet het risico is voor de Belgische bevolking door inname van aluminium via voeding. Om een beter inzicht te krijgen in de chemische vorm en de oorsprong van aluminium in de voeding zullen er bijkomende studies uitgevoerd worden: - Gebruik van aluminium in voedingsadditieven - Migratie van aluminium uit de verpakking naar voeding & factoren - Bepaling van speciatie van aluminium obv electrochemische voltametrische methode en theoretische sp...

Project

Virtualiteit en herhaling: een fenomenologische ontologie van de virtuele werkelijkheid Historisch

Universiteit Antwerpen

De elektronische massamedia - vandaag alomtegenwoordig - worden gekenmerkt door transparantie. Ze verdwijnen om iets anders zichtbaar te maken, bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd of een spelomgeving. Dit project wil een fenomenologische beschrijving geven van deze gemedieerde (of virtuele) werkelijkheden, om op basis daarvan inzicht te krijgen in de verhouding van virtuele en niet-virtuele realiteit.

Project

Bepaling van een verontreiniging op een rubberen transportband Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Nyrstar. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Nyrstar de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van een verontreiniging op een rubberen transportband' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Beenmerg afgeleide celsignalisering kan de betacel massa regenereren. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Beurs JDRF: beenmerg-afgeleide cellen signalering kan de bèta cel massa regenereren.

Project

Overeenkomst voor samenwerking VUB - Universiteit Utrecht Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Universiteit Utrecht' hebben voor het project ' Overeenkomst voor samenwerking' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.

Project

De ecologie van het mededingingsrecht. Historisch

Universiteit Antwerpen

Hoewel er verhitte discussies over disproportionele regellast en bureaucratie op zowel nationaal als Europees niveau gevoerd worden is er maar weinig kwantitatief onderzoek gedaan naar de exacte grootte van regelgeboorte, regelverandering en regelsterfte. Dit is waar wij onze bijdrage aan de bestaande literatuur willen leveren. In lijn met andere ecologische theorieën, zoals organisatie-ecologie, is ons uitgangspunt dat de historie van formele regels wordt gekenmerkt door algemene statistisch...

Project

Individuele gerichte behandeling bij neurologische aandoeningen. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project wordt een ontwikkeltraject ingezet naar een meer gerichte behandeling bij patiënten met ernstig traumatisch hersenletsel of een subarachnoidale bloeding op de neurointensieve zorg. De belangrijkste doelstellingen zijn: • Evaluatie van positieve en negatieve systemische en cerebrale effecten van behandeling. • Onderzoeken hoe multimodale monitoring kan leiden tot een verandering in therapeutische benadering van individuele patiënten. • Integratie van de resultaten in een ont...

Project

Dienstenovereenkomst - Evaluatie van de sportspecifieke gezondheid van de ruiters die zullen deelnemen aan de Eventing in het kader van de Olympische Spelen 2012 Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie - K.B.R.S.F.' hebben voor het project ' Dienstenovereenkomst - Evaluatie van de sportspecifieke gezondheid van de ruiters die zullen deelnemen aan de Eventing in het kader van de Olympische Spelen 2012' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de val...

Project

Werking, bereik en effecten van de pedagogische begeleidingsdiensten in Vlaanderen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van het project is de analyse van de werking, de effecten en het bereik van de werkzaamheden van de pedagogische begeleidingsdiensten en het SNPB vanuit perspectief van de pedagogische begeleiders en van de onderwijsinstellingen en de CLB's.

Project

Milieurapport Vlaanderen - indicatoren Transport 2012 (Sector Transport, Actualisatie Milieukenmerken van het nieuwe wagenpark in Vlaanderen tot 2011) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het thema 'transport' brengt de evolutie van het vervoer van mensen en goederen in kaart, de milieudruk die dit vervoer teweegbrengt en de marginale externe kosten die daaraan verbonden zijn. De modi wegverkeer, spoor, binnenvaart en in beperktere mate luchtvaart komen aan bod. De sector transport veroorzaakt luchtverontreiniging met schade voor mens en natuur. Het verkeer levert een grote bijdrage tot de emissies van CO, NOx, NMVOS en CO2. Deze emissies dragen voor een belangrijk deel bij t...

Project

Een multicenter, random, dubbel geblindeerd, placebo-gecontroleerd experiment op golimumab, een volledig menselijk anti TNFa monocolnaal antilichaam, subcutaan toegediend bij subjecten met actieve "ankylosing spondylitis" Historisch

Universiteit Hasselt

Het huidige onderzoekscontract werd afgesloten tussen onderzoeksgroep Biomed (UHasselt) en Centocor B.V.. De duur van het project loopt van 01.01.2006 tot 31.07.2012. Het betreft een klinische studie ter evaluatie van een farmacologisch product onder licentie, te beschouwen als dienstverlening.

Project

Uitbouw EVIV - LEAP tot een model voor langetermijnverkenning van het Vlaams energiesysteem. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het eindresultaat van het project zou een nieuwe tool of rekenmodel (EVIV-LEAP) moeten zijn die geschikt is om op lange termijn (tot 2050) en over alle energievraag- en -aanbodsfuncties in Vlaanderen heen invulling te geven aan beleidsvragen en specifieke uitdagingen voor Vlaanderen met betrekking tot energiegebruik, energieproductie en de daarmee gepaard gaande emissies. Die tool of dat rekenmodel laat ook interacties met stakeholders, experts en scenariobouwers toe.

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Hasselt. BIOMED levert aan het Gerecht van Hasselt de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand juli 2012

Project

Krediet voor Wetenschappelijk Onderzoek voor prof. dr. Ludo Peeters Historisch

Universiteit Hasselt

De wetenschappelijke opdrachten hebben tot doel om voltijds benoemde leden van het Zelfstandig Academisch Personeel van universiteiten uit de Vlaamse Gemeenschap de kans te bieden zich 3 maanden tot 1 jaar volledig te wijden aan hun wetenschappelijk onderzoek. Via de financiering van het FWO, kunnen zij vrijgesteld worden van hun pedagogische opdracht.

Project

Evaluatie van beschikbare gegevens over aanwezigheid van gechloreerde verbindingen in lokaal geteelde voeding en de relevantie ervan voor humane belasting als basis voor een ontwerp actieplan afgestemd op de beoogde doelgroepen. Historisch

Universiteit Antwerpen

De studie heeft als doel: de evaluatie van beschikbare gegevens over aanwezigheid van gechloreerde verbindingen in lokaal geteelde voeding en de relevantie ervan voor de humane belasting als basis voor een ontwerpactieplan afgestemd op de beoogde doelgroepen.

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Turnhout. BIOMED levert aan het Gerecht van Turnhout de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand juli 2012

Project

Modellering en correctie van adjacency effecten in hoge resolutie teledetectie data. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit doctoraat is in eerste instantie het Adjacency effect te modelleren (cf. de verschillende componenten in de radiantie onderscheiden) en vervolgens correctie algoritmes uit te werken die kunnen toegepast worden op boge resolutie datasets. Dit kunnen zowel hyperspectrale als multispectrale data zijn. In het begin zal het Adjacency effect bestudeerd worden op de scheiding tussen water en land, maar het is de bedoeling een algemene analyse te maken waaruit generische correctie al...

Project

Aanmaak van actieve kool uit landbouw afvalstroom ter verwijdering van micro-polluanten uit afvalwaters. Historisch

Universiteit Hasselt

De Onderzoeksraad heeft op 3 mei 2012 het kort verblijf van Ahmed AbdelGawad Madbouly Elkady (National Research Centre (NRC), Egypte) goedgekeurd. Gedurende dit verblijf zal Ahmed AbdelGawad Madbouly Elkady onderzoek uitvoeren in de onderzoeksgroep Toegepaste en Analytische Chemie, onder promotorschap van prof. dr. Jan Yperman.

Project

In het wiel van Odiel / Van borsteltrekker tot wielrenner, fase 3 Historisch

Universiteit Hasselt

De hoofddoelstelling van dit project is het versterken van de samenwerking tussen het borstel- en schoeiselmuseum te Izegem en het wielermuseum te Roeselare en het ontwikkelen van een originele educatieve werking die hun collecties en de achterliggende regionale geschiedenis naar de specifieke doelgroep van het BSO en TSO vertaalt. Dit project zorgt voor een totaal andere museumervaring waarbij de muren van het museum doorbroken worden en de grenzen tussen de verschillende onderwerpen vervage...

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Tongeren. BIOMED levert aan het Gerecht van Tongeren de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand juli 2012

Project

Geperfluoreerde organische stoffen in onze voeding (PERFOOD). Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit project is om de oorsprong van PFC's in ons dieet na te gaan en de bijdrage ervan aan de totale menselijke blootstelling. Om deze doelstelling te bereiken werd een robuste en betrouwbare analysemethide ontwikkeld dat gebruikt werd om (1) PFC's te detecteren en te kwantificeren in humaan dieet (2) de transfer na te gaan van PFCs vanuit de omgeving in voedingsitems en (3) de relatieve bijdrage na te gaan van PFC's in voedsel, dranken en verpakkingsmaterialen op de totale inname...

Project

Veiligheid en preventie 2011: De sociale werking van voetbalclubs in de Jupiler Pro League en de Exqi League: best practices en mogelijkheden. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Veiligheid en preventie 2011: De sociale werking van voetbalclubs in de Jupiler Pro League en de Exqi League: best practices en mogelijkheden.

Project

Geïntegreerde magnetische nanodeeltjes gebaseerde beeldvorming van therapeutische cellen: IMAGINE Historisch

Universiteit Hasselt

Ziekte begint op biomoleculair en cellulair niveau en op subnanometer lengteschalen. De heilige graal van de geneeskunde is diagnostiek en interventie op die schaal en biocompatibele nanosized deeltjes zijn de geschikte multifunctionele tools om dit doel te bereiken. In vivo diagnostische en therapeutische methoden kunnen sterk profiteren van elke nieuwe ontwikkeling in het nanodeeltjes onderzoek, een voorbeeld hiervan is het opkomende gebied van cel-gebaseerde therapieën, waar onderzoekers ...

Project

SRDBEL - Zelfgerapporteerde jeugddelinquentie in België. Délinquance juvénile auto-rapportée en Belgique. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Centraal in dit onderzoek is het fenomeen van jeugdeliquentie in België. Het onderzoek bestaat uit 4 verschillende methodologische fase. Centraal in het methodologisch ontwerp is de constructie van een getest zelfgerapporteerd onderzoek en de toepassing van het onderzoek op een representatief deel van de Belgische jeugd.

Project

Onderzoek naar discriminatie en de vervolging van Joden in België tussen 1918 en 1950, door het uitwerken van een databank en het analyseren van de beschikbare gegevens. Historisch

Universiteit Antwerpen

In het kader van het project "Onderzoek naar discriminatie en de vervolging van Joden in België tussen 1918 en 1950" en met het oog op de uitwerking van multimediale toepassingen en webapplicaties, zal UA de reeds bestaande Acess-databanken over Jodenvervolging en Joodse aanwezigheid in België verbeteren en aanvullen.

Project

Moleculair genetische analyses van Bulgaarse zigeuner families met erfelijke neurologische aandoeningen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Matching organisation and people: statistische modellering en psychometrisch onderzoek voor de inventarisatie en objectivering van de professionele omgeving in het kader van de selectie, ontwikkeling en management van een werknemer Historisch

Universiteit Hasselt

Deze overeenkomst kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut Censtat (UHasselt) en anderzijds Thalento NV. Het onderzoeksinstituut Censtat levert aan Thalento de onderzoeksresultaten naar het IWT KMO-Innovatieproject " Matching organisation and people: statistische modellering en psychometrisch onderzoek voor de inventarisatie en objectivering van de professionele omgeving in het kader van de selectie, ontwikkeling en management van een werknemer " onder d...

Project

Risico communicatie in de nucleaire noodsituaties. Historisch

Universiteit Antwerpen

De doelstelling van dit doctoraal onderzoek is tweeledig, enerzijds een conceptuele en theoretische analyse van bestaande modellen voor risicocommunicatie en anderzijds de empirische evaluatie van feitelijke communicatiestrategieën in verband met nucleaire risico's. Meer specifiek willen we een model ontwerpen voor risicocommunicatie bij nucleaire noodgevallen vóór, tijdens en na een nucleaire crisis. Hiertoe doen we ten eerste een diepgaande studie van de factoren die de (gedragsmatige) rea...

Project

Inductief laden Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Flanders' Drive' hebben voor het project ' Expertise verlening ikv Collective Research - Continuous Electric Drive (CED) project Flanders DRIVE.' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendo...

Project

TV and the nation in global city. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Elektronische structuur van een nanoschil. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van TiO2 masterbatches Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van TiO2 masterbatches' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het totaal N gehalte in eindproducten Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds De Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het totaal N gehalte in eindproducten' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een masterbatch Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een masterbatch' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van de deeltjesgrootte verdeling van waterige dispersies Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van de deeltjesgrootte verdeling van waterige dispersies' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van waterige Ti02 verven Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van waterige Ti02 verven' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

XRD TiO2 masterbatches Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'XRD TiO2 masterbatches' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende analyse van NMP oplossingen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende analyse van NMP oplossingen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek van een residu in een THF oplossing Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds De Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek van een residu in een THF oplossing' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van PVC materialen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van PVC materialen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van gegoten Al stalen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van gegoten Al stalen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek van spoeloplossingen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek van spoeloplossingen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek naar de karakteristieken van een oplossing van een topcoat Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek naar de karakteristieken van een oplossing van een topcoat' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Headspace GC/MS analyse van de coating van twee pannen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Headspace GC/MS analyse van de coating van twee pannen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Gen- en microRNA-ontdekking in de pathogenese van aorta-aneurysma's. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Aneurysmal Pathology Foundation. UA levert aan Aneurysmal Pathology Foundation de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het formaldehyde gehalte in twee detergentoplossingen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het formaldehyde gehalte in twee detergent oplossingen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Karakterisatie van een blooming residu Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Karakterisatie van een blooming residu' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van de Cd en Pb gehalten in rubberen stoppen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van de Cd en Pb gehalten in rubberen stoppen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

NMR onderzoek van een voedingssupplement Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Vedax International bv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Vedax International bv de onderzoeksresultaten naar 'NMR onderzoek van een voedingssupplement' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van de viscositeit en Kjeldahl stikstof in een gemodificeerde siliconenolie Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van de viscositeit en Kjeldahl stikstof in een gemodificeerde siliconenolie' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Karakterisatie van drie residu's Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Thermoclean nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Thermoclean nv de onderzoeksresultaten naar 'Karakterisatie van drie residu's' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Het analyseren en rapporteren van gegevens op multi-resistentie in antimicrobiële resistent geïsoleerde gegevens bekomen via vrijwillig deelnemende lidstaten voor het jaar 2010. Historisch

Universiteit Hasselt

Tot nu toe werd antimicrobiële resistentie (AMR), gerapporteerd door de lidstaten, geanalyseerd door EFSA op een geaggregeerd niveau. Echter, gegevens uit het bacteriële isolate niveau maken een meer diepgaande analyse van de weerstand mogelijk, waaronder multi-resistentie patronen van isolaten en een beschrijving van klonale verspreiding van resistente stammen. Een pilot AMR isolate gebaseerde gegevenscollectie voor 2010 werd gelanceerd, in samenwerking met een aantal vrijwillige lidstaten. ...

Project

DSC analyse van uitgeharde lijmen (2) Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Protec nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Protec nv de onderzoeksresultaten naar 'DSC analyse van uitgeharde lijmen (2)' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van twee electrocoat oplossingen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Eftec nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Eftec nv de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van twee electrocoat oplossingen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Karakterisatie van een contaminatie in een rubberen zuiger Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Karakterisatie van een contaminatie in een rubberen zuiger' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van twee electrocoat oplossingen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Eftec nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Eftec nv de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van twee electrocoat oplossingen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van de Cl, Br en fosfaatgehalten in een schuim Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Recticel. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Recticel de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van de Cl, Br en fosfaatgehalten in een schuim' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek van een oppervlaktecontaminatie van een printplaat Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds IMEC. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan IMEC de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek van een oppervlaktecontaminatie van een printplaat' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van twee electrocoat oplossingen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Eftec nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Eftec nv de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van twee electrocoat oplossingen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende analyse van twee EPDM rubbers Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Reynaers Aluminium nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Reynaers Aluminium nv de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende analyse van twee EPDM rubbers' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

FTIR spectroscopie van een additief Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Eftec nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Eftec nv de onderzoeksresultaten naar 'FTIR spectroscopie van een additief' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek van de laagopbouw en laagdikte van staalplaten als bustraat voor dakbedekking Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Metrotile Europe nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Metrotile Europe nv de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek van de laagopbouw en laagdikte van staalplaten als substraat voor dakbedekking' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek van partikels in een film Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Henkel Electronic Materials Belgium nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Henkel Electronic Materials Belgium nv de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek van partikels in een film' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van staalgrit Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Fluid Handling Equipment bvba. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Fluid Handling Equipment bvba de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van staalgrit' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

HPLC analyse van additieven in cosmetica. Bepaling van het Zn gehalte in cosmetica. Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Estee Lauder nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Estee Lauder nv de onderzoeksresultaten naar 'HPLC analyse van additieven in cosmetica. Bepaling van het Zn gehalte in cosmetica.' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van de VOC en fogging waarden Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Eftec nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Eftec nv de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van de VOC en fogging waarden' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Uitwisseling van studenten en academische staf op het gebied van medisch onderwijs en onderzoek in het bijzonder op gebied van kindergeneeskunde. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Uitwisselingsproject van studenten en academische staf op het gebied van medisch onderwijs en onderzoek in het bijzonder op gebied van kindergeneeskunde, met het Academisch Medisch Centrum Universiteit Amsterdam.

Project

ATR FTIR microscopie Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Atlas Copco Airpower nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Atlas Copco Airpower nv de onderzoeksresultaten naar 'ATR FTIR microscopie' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek van Cl, Na en Si in isolatiematerialen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds BP Chembel nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan BP Chembel nv de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek van Cl, Na en Si in isolatie materialen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende analyse van kunststofmaterialen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Friesland Campina Professional. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Friesland Campina Professional de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende analyse van kunststofmaterialen.' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het totaal Cl gehalte in NaOH Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Protec nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Protec nv de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het totaal Cl gehalte in NaOH' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek van defecten in een PVC folie Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Grafityp Engineering Europe. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Grafityp Engineering Europe de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek van defecten in een PVC folie' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek van extraheerbare lijmresten in een naald Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Terumo Europe nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Terumo Europe nv de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek van extraheerbare lijmresten in een naald' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Grafeen: modellering van transport. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds een privé-instelling. UA levert aan de privé-instelling de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van ZrO2 poeders Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Heraeus Electro-Nite International. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Heraeus Electro-Nite International de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van ZrO2 poeders' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het totale Cl gehalte in schuimmonsters Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Recticel. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Recticel de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het totale Cl gehalte in schuimmonsters' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek naar de effecten van langetermijnbehandeling met Modalfinil op de terugval en op de impulscontrole bij alcoholafhankelijke patiënten. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds PC B. Alexianen. UA levert aan PC B. Alexianen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van de asrest van een brandwerende verf Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Decelcor. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Decelcor de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van de asrest van een brandwerende verf' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bereiding van een elektrolytoplossing Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds AMS Forces bvba. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan AMS Forces bvba de onderzoeksresultaten naar 'Bereiding van een elektrolytoplossing' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende analyse van twee polyamide monsters Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Tenneco Automotive Europe. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Tenneco Automotive Europe de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende analyse van twee polyamide monsters' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende TG analyse van metaalinkten Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Sirris. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Sirris de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende TG analyse van metaalinkten' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een acetonstaal Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een acetonstaal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek naar bestuurlijke handhaving in de ruimtelijke ordening. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit onderzoek omvat: 1. Een rechtsvergelijkend onderzoek van systemen van bestuurlijke handhaving, gehanteerd in Vlaanderen, Nederland, Engeland, en minstens twee andere landen/regio's van de EU 2. Een doelmatigheidsonderzoek, gebaseerd op in de onderzochte landen beschikbare cijfergegevens (doorlooptijden, pakkans, personeelsinzet, aantal inbreuken...) en een vergelijking met de Vlaamse situatie. 3. Een onderzoek van de rechtspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens en het Gron...

Project

TGA analyse Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Oleon nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Oleon nv de onderzoeksresultaten naar 'TGA analyse' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek van een contaminatie tijdens het gebruik van een sensor Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Heraeus Electro-Nite International. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Heraeus Electro-Nite International de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek van een contaminatie tijdens het gebruik van een sensor' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Cross-cut test van een coating (Bosal) Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds IMEC. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan IMEC de onderzoeksresultaten naar 'Cross-cut test van een coating (Bosal)' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Karakterisatie van een contaminatie in een cosmetisch product Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Estee Lauder. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Estee Lauder de onderzoeksresultaten naar 'Karakterisatie van een contaminatie in een cosmetisch product' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een acetonmonster Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een acetonmonster' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van de VOC en fogging waarden Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Eftec nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Eftec nv de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van de VOC en fogging waarden' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek van een klingfolie Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Grafityp Selfadhesive Products. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Grafityp Selfadhesive Products de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek van een kling folie' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek van defecten in een folie Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Grafityp Selfadhesive Products. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Grafityp Selfadhevise Products de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek van defecten in een folie' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van additieven in een cosmetisch product Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Estee Lauder nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Estee Lauder nv de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van additieven in een cosmetisch product' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Aanvullende analyse verslagen 443/11 en 700/11 Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Eftec nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Eftec nv de onderzoeksresultaten naar 'Aanvullende analyse verslagen 443/11 en 700/11' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Studie van de outgassing van lampenhouders - deel 1 Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Barco nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Barco nv de onderzoeksresultaten naar 'Studie van de outgassing van lampenhouders - deel 1' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van de VOC en fogging waarden Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Eftec nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Eftec nv de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van de VOC en fogging waarden' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

13C NMR analyse van acrylaat/methacrylaat polymeren (5) Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Nitto Europe nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Nitto Europe nv de onderzoeksresultaten naar '13C NMR analyse van acrylaat/methacrylaat polymeren (5)' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek naar de samenstelling van de onderdelen van een competitieve sensor Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Heraeus Electro-Nite International. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Heraeus Electro-Nite International de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek naar de samenstelling van de onderdelen van een competitieve sensor' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

UV Vis spectroscopie van PMMA folies Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Protec nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Protec nv de onderzoeksresultaten naar 'UV Vis spectroscopie van PMMA folies' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een PVC folie Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Protec nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Protec nv de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een PVC folie' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek van de thermische degradatie van en de vrijgestelde thermische degradatieproducten Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Sumitomo Bakelite Europe. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Sumitomo Bakelite Europe de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek van de thermische degradatie van en de vrijgestelde thermische degradatieproducten' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Identificatie van VOC en foggingcomponenten Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Eftec nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Eftec nv de onderzoeksresultaten naar 'Identificatie van VOC en foggingcomponenten' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

REM-EDX analyse van een uitstulping in een Al onderdeel Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Protec nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Protec nv de onderzoeksresultaten naar 'REM-EDX analyse van een uitstulping in een Al onderdeel' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het Cu gehalte in een extract Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Recticel. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Recticel de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het Cu gehalte in een extract' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

FTIR spectroscopie van een additief Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Eftec nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Eftec nv de onderzoeksresultaten naar 'FTIR spectroscopie van een additief' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Dienstenovereenkomst Opleiding van Huisartspraktijkassistenten (HAPA's) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Huis voor Gezondheid' hebben voor het project ' Dienstenovereenkomst' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.

Project

Endocriene verstoorders in kleuterscholen Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Groen!e fractie van het Vlaamse parlement' hebben voor het project ' Endocriene verstoorders in kleuterscholen' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten ...

Project

PHOTONICS4Life : Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het verbeteren van de levenskwaliteit en de gezondheidszorg met technologieën gebaseerd op licht is de hoofdbetrachting van Photonics4life, een Europees Excellentie Netwerk over Bio-fotonica. Prof. Dr. Ir. Hugo Thienpont van de Vrije Universiteit Brussel, hoofd van het departement Toegepaste Natuurkunde en Fotonica, is vice-coordinator van dit zopas opgestarte netwerk. De micro-optische componenten die in onze vakgroep ontwikkeld en aangemaakt worden hebben de potentialiteit om de cruciale bo...

Project

Bedrijfsmodellen voor gebruikersgerichte producten (MADE4U). Historisch

Universiteit Antwerpen

Onderzoek naar de business en technologie aspecten van de productie en commercialisaties van sterk gepersonaliseerde brilglazen voor personen met visuele handicap.

Project

Chinese bedrijvenclusters in onze buurlanden: analyse en benchmark van de drijvende factoren achter het ontstaan van deze clusters. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Provincie Antwerpen. UA levert aan de Provincie Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Preventieve conservatie/presentatie in het museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet, Antwerpen. Historisch

Universiteit Antwerpen

De doelstellingen van dit project zijn onder meer de karakterisatie van de typische luchtvervuiling en van de problemen in het museum alsook het vaststellen van transport en depositie van vaste stofdeeltjes en gassen binnen het museum, van zowel binnen- als buitenbronnen, die verantwoordelijk zijn voor de vervuiling en beschadiging van de kunstvoorwerpen. Daarnaast zullen ook metingen gebeuren betreffende de buitenluchtkwaliteit om na te gaan in welke mate deze bijdraagt tot de samenstelling ...

Project

De belichaming van journalistieke waarden geproblematiseerd: een discoursanalyse van de articulatie van institutionele stemmen en identiteiten in de Vlaamse kranten. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit onderzoek richt de aandacht op de discursieve acties van journalisten en hun instituties in situaties waarin essentiële journalistieke waarden gecontesteerd worden. Als onderzoeksobject worden cases geselecteerd waarin de aanwezigheid van externe stemmen en identiteiten in het journalistieke discours het spanningsveld in en tussen deze waarden activeert. Potentiële cases zijn bijvoorbeeld (1) de integratie van de officiële stem van de VS betreffende de aanwezigheid van WMDs in Irak of (2)...

Project

Bepalen van klantwaarde bij banken Historisch

Universiteit Hasselt

Het belangrijkste doel van dit project is antwoord geven op de volgende vraag: wat is de klantwaarde van Cajamar en van welke variabelen is het afhankelijk ? Zoals Wiesel, Skiera & Villanueva (2008) hebben gewerkt, willen we een permanente methodologie (dat wijst op de waarde van het klantenbestand en de ontwikkeling in de tijd) ontwerpen, op basis van een stochastisch model om de klantwaarde te schatten (bijv. CLV en CE), waarvan de uitvoer een monetaire waarde is van elke klant, die ons in ...

Project

Signalisatie en Epigenetische controle van Beta Cel ontwikkeling en regeneratie / Beta Cell Biology Consortium (BCBC 3.0) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het doel van dit voorstel is om signalen te ontdekken die de vorming sturen van endocriene cel progenitoren en definitieve beta-cellen in de embryonale ontwikkeling en volwassen regeneratieve contexten, en om het gebruik te promoten van zulke voorschotten binnen de Beta Cel Biologie Consortium om type I diabetes te verbeteren.

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Brugge. BIOMED levert aan het Gerecht van Brugge de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand juni 2012

Project

Overeenkomst VUB - ADE sa Consulting Services Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' ADE SA Consulting Services' hebben voor het project ' Contrat de sous-traitance' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Hasselt. BIOMED levert aan het Gerecht van Hasselt de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand juni 2012

Project

Elektronische en structurele eigenschappen van multilaagstructuren van complexe oxiden op atomaire schaal: een (S)TEM- en EELS-studie. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project zullen nieuwe (gelaagde) oxidematerialen gekarakteriseerd worden om inzicht te verschaffen in hun macroscopische eigenschappen. Het gebruik van technieken zoals (raster) transmissie-elektronenmicroscopie en elektronen energieverliesspectroscopie, levert informatie tot op atomaire schaal dankzij de verbeterde resolutie van de QU-Ant-EM microscoop. Verschillende dataverwerkingsmethoden zullen vergeleken en aangepast worden om de beschikbare informatie die verkregen wordt bij zulk...

Project

Impact van de globalisering op het recht. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het proces van globalisering heeft gevolgen op het gebied van de economie, het milieu, de mensenrechten, het bestuur, de cultuur, de arbeidsomstandigheden... waarvoor evenveel rechtstakken relevant zijn. Vanuit juridisch perspectief roept globalisering een aantal fundamentele vragen op zoals (a) wat is de optimale bevoegdheidsverdeling tussen regelgevers op internationaal, regionaal, nationaal en lokaal vlak?; (b) wat is de wisselwerking tussen de verschillende niveau's van regelgeving? (c) W...

Project

FLEXO CTP Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De doelstelling van dit project is een methode te ontwikkelen die toelaat om · Flexo platen voor de label and Spot Varnish markt, · en Offset plates voor de high end markt te bestralen. We zullen gebruik maken van een nieuwe Direct Flexo Imaging technique, die meer efficient, productief, en milieu-vriendelijk is dan de huidige technieken beschikbaar op de markt. Het project omvat de modellering van de laserbestraling en de resulterende fotopolymerisatie.

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Antwerpen. BIOMED levert aan het Gerecht van Antwerpen de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand juni 2012

Project

Engineered Nanoparticle Impact on Aquatic Environments: Structure, Activity and Toxicology (ENNSATOX). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Dienstverleningsopdracht tussen Universiteit Hasselt en de Vlaamse Kankerliga Historisch

Universiteit Hasselt

Het is geweten dat passief roken het risico op coronaire hartziekten verhoogt. Hierdoor verwacht men dat de introductie van een rookvrije wetgeving resulteert in een daling in de incidentie van hartaandoeningen, een hypothese die reeds werd bevestigd door een aantal studies. In deze studie willen we nagaan of we dit effect ook terugvinden in België, waar, in tegenstelling tot in vele ander landen, het rookverbod in verschillende fases werd ingevoerd. Door een intern reglement van de NMBS we...

Project

Organisation of 'Brussels for Europe Masterclasses' Historisch

Vrije Universiteit Brussel

The Brussels for Europe masterclass has two main objectives: the enhancement of personal knowledge and skills as well as the broadening of one's professional qualities. Expatriates will be guided in coming to terms with their integration into Brussels society through an in-depth understanding of the city and by improving their relations with the city, its government and its civil society.

Project

OZR-opvangmandaten 'afwerking doctoraat' Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Innovaties in gietijzeren structuren in 19de eeuws Belgie.

Project

Civiel effect inburgering. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds HIVA. UA levert aan HIVA de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Overeenkomst tussen de Universiteit Hasselt en de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten ivm een VLAC-fellowship voor het wetenschappelijk onderzoeksproject ' Bifurcations in slow-fast systems' Historisch

Universiteit Hasselt

De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten heeft een initiatief tot uitwisseling van eminente buitenlandse onderzoekers, genaamd 'Vlaams Academisch Centrum voor Wetenschappen en Kunsten'. Een aanvraag tot een sabbaticalperiode van prof.dr. Robert Roussarie is in dat kader goedgekeurd. Tijdens dit wetenschappelijk verblijf in het Vlaams Academisch Centrum zal prof.dr. Robert Roussarie nauw samenwerken met prof.dr. Freddy Dumortier. De samenwerking betreft het onde...

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Tongeren. BIOMED levert aan het Gerecht van Tongeren de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand juni 2012

Project

Evaluatie projectconcepten naar bijdrage strategische doelstelling VIM Historisch

Universiteit Hasselt

Deze overeenkomst kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut KIZOK (UHasselt) en anderzijds VIM Adviesraad. Het onderzoeksinstituut KIZOK levert aan VIM Adviesraad de onderzoeksresultaten naar 'Evaluatie projectconcepten naar bijdrage strategische doelstelling VIM' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Prisoners on the move. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Europees project rond sport in gevangenissen

Project

PROMAG: Verwerking van materialen door de toepassing van een sterk magnetisch veld. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project beoogt de fabricage van materialen met toepassing van sterke magnetische velden met grotere afmetingen aan een redelijke prijs. Voor dit specifieke project werden processen geselecteerd, die van strategische waarde zijn voor de betrokken onderzoeksgemeenschap, alsook voor de materiaalverwerkende industrie in Vlaanderen. De belangrijkste processen zijn: a) het verwijderen van fijne inclusies uit vloeibaar metaal en b) het structureren van functionele keramieken voor verbeterde eige...

Project

Waardering van landgebonden ecosysteemdiensten in een multifunctionele open ruimte Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De waardering van terrestrische ecosystemen binnen het VOTES-project (Valuation Of Terrestrial Ecosystem Services in a multifunctional peri-urban space) is gebaseerd op de drie pijlers van duurzame ontwikkeling (economische, sociale en ecologische pijler). Het doel van het onderzoek is een geïntegreerde waardering van ecosysteemdiensten op een ruimtelijke en tijdelijke expliciete manier, gebruik makend van een multi-ecosysteem aanpak en volgens state-of-the-art scenarios voor global change (i...

Project

Demografische diversiteit en de evolutie van sociale entiteiten: een ecologische studie van het gedrag en de effectiviteit van teams, organisaties, bedrijfstakken, netwerken en gemeenschappen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project bestudeert de determinanten en gevolgen van demografische diversiteit van teams, organisaties, bedrijfstakken, netwerken en gemeenschappen. Demografische diversiteit kan betrekking hebben op verzamelingen van mensen of organisaties. Zowel mensen als organisaties kunnen min of meer divers zijn in termen van bijvoorbeeld leeftijd, geslacht en persoonlijkheid (mensen), of leeftijd, omvang en strategie (organisaties). Een belangrijke vraag betreft de wijze waarop diversiteit evolueert...

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Turnhout. BIOMED levert aan het Gerecht van Turnhout de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand juni 2012

Project

Participatie in wetenschap en technologie: de constructie van participatie in een participatieve Technology Assessment Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoek stelt zich tot doel na te gaan hoe betrokkenen in een iTA-opzet de betekenis van participatie discursief onderhandelen in afweging van de wijze waarop de notie in institutionele discoursen en in iTA wordt uitgedragen. De doelstelling vertaalt zich in drie onderzoeksvragen (OV): (1) Welke invullingen van participatie zijn te onderscheiden in de institutionele discoursen rond wetenschap, technologie en maatschappij en hoe verhouden deze zich tot de wijze waarop participatie voorge...

Project

Organisatie van zorg voor chronische patiënten in België. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de KCE. UA levert aan de KCE de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Brussels China Forum February-May 2011 Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Geen NL abstract

Project

Veldstudiecentrum Eisden-Lanklaar Historisch

Universiteit Hasselt

Het veldstudiecentrum zal aan studenten van hogescholen en universiteiten van over heel Europa de gelegenheid bieden om theoretische inzichten in de domeinen biodiversiteit, ecologie en biologie te koppelen aan praktijkervaring. Daarnaast zal het Veldstudiecentrum ook de uitvalsbasis worden voor Europese doctoraatstudenten en/of onderzoekers om wetenschappelijk onderzoek te verrichten rond de thema's biodiversiteit en natuurbeheer/-ontwikkeling.

Project

Exploratie van nieuwe invalshoeken tot de moleculaire elektronica Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project betreft een FWO-aanvraag onder Odysseus met referentie G.0913.08 binnen het onderzoeksinsituut IMO. Topic van het onderzoek is de exploratie van nieuwe invalshoeken tot de moleculaire elektronica, en zal uitgevoerd worden door prof. Hans-Gerd Boyen and his team. Het project zal uitgeveord worden onder de bepalingen zoals vastgelegd in voorliggende overeenkomst.

Project

Uitbreiding software registratie transporteurs Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut EDM (UHasselt) en anderzijds Nitto Europe. Het onderzoeksinstituut EDM levert aan Nitto Europe de onderzoeksresultaten naar 'Uitbreiding software registratie transporteurs' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoeksgroep Alliantie VUB-UGent:Sociale VeilligheidsAnalyse Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Criminologisch en rechtsociologisch onderzoek inzake sociale veiligheid

Project

Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2011. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit project is het inventariseren en systematiseren van bestaand materiaal over armoede en sociale uitsluiting en het opsporen en aanvullen van lacunes.

Project

ICP-MS analyse van een aantal oplossingen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'ICP-MS analyse van een aantal oplossingen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Thuishulp aan kwetsbare personen in Duitsland, België, Groot-Brittanië en Italië: een vergelijking van de zorgregimes in een context van diepgaande verandering. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de UCL. UA levert aan de UCL de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Opzetten van de programmatie inzake structuren voor het thuis houden en huisvesten van (ouderen) bejaarden in Brussel. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Onderzoeksproject mbt huisvesting van ouderen /bejaarden in Brussel

Project

Externe reviewer en specialist kwaliteitszorg voor het CDKN Zimbabwe Engagement Project. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IEST. UA levert aan IEST de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract

Project

Public health interventions. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Karakterisatie van een vulstof Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds ANL Plastics nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan ANL Plastics nv de onderzoeksresultaten naar 'Karakterisatie van een vulstof' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek van een verkleuring van een siliconen enterploymeer Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Henkel Electronic Materials. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan 'Onderzoek van de verkleuring van een siliconen terpolymer' de onderzoeksresultaten naar *titel onderzoek* onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Developing and evaluating guidelines to assess the impacts and risks of climate change and to propose adequate measures, applied to the Limpopo Province (South Africa). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek van lijmtransfer van PVC folies naar een metaaloppervlak Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC(UHasselt) en anderzijds Grafityp Selfadhesive Products. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Grafityp Selfadhesive Products de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek van lijmtransfer van PVC folies naar een metaaloppervlak' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van de resthoeveelheid weekmaker Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Eftec nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Eftec nv de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van de resthoeveelheid weekmaker' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een aceton staal Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een aceton staal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

MTA - Material Transfer Agreement. Evaluatie van solubele CD83 varianten van menselijke monocyte gederiveerde dendritische cellen en in allo-MLR. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dendritische cellen (DC) zijn de belangrijkste antigenpresenterende cellen van het immuunsysteem en zijn essentieel voor de activatie van naïeve T cellen. Tijdens het maturatieproces worden immature DC (iDC), die gespecialiseerd zijn in antigen opname en verwerking, omgevormd tot potente T cel stimulerende mature DC (mDC). Fenotypisch wordt de maturatie gekenmerkt door een toename van HLA-klasse I en II moleculen op het celoppervlak en een verhoogde expressie van adhesiemoleculen, co-stimulat...

Project

Poëtische machine. Een onderzoek in het poëtiseren van elektronica. Historisch

Hogeschool Gent

Het vertrekpunt van dit onderzoek is de vraag naar de (on)mogelijkheid om kunst te maken met de computer. Aangezien de computer gestuurd wordt door louter logische processen, gaat het evengoed om de vraag of het mogelijk is om op louter logische wijze kunst te maken. Wanneer de kunstenaar gaat programmeren om een kunstwerk te maken, stoot hij onmiddellijk op het rigide en absoluut logische karakter van de computer. In tegenstelling tot wat gebeurt in andere, meer klassieke disciplines, geeft...

Project

Jespo Spo(o)rt Aan Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Jespo vzw' hebben voor het project ' Jespo Spo(o)rt Aan' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.

Project

Studie van de elektronische toestanden van grensvlakken tussen (ultra) nanokristallijn diamant en organische halfgeleiders, een veelbelovend concept voor een nieuwe generatie fotovoltaïsche cellen Historisch

Universiteit Hasselt

Voorliggend project stelt nieuwe fotovoltaische concepten voor, gebaseerd op moleculaire monolagen en anorganische oppervlakken. Verschillende onderzoekspaden zullen nagegaan worden om het grensvlak tussen beide componenten te onderzoeken en te optimaliseren ten einde een excellent resultaat te garanderen. Het project zal gebruik maken van twee materialen die, omwille van hun specifieke eigenschappen, veel onderzoeksaandacht krijgen binnen de materiaalkunde: opto-elektronische, organische mol...

Project

Samenstelling inhoud van de cursus ' Excursies en veldstage' binnen de opleidingen biologie en geografie Historisch

Universiteit Hasselt

In het hoger onderwijs wordt de inhoud van het cursusonderdeel 'excursie en veldstage' binnen verschillende opleidingen biologie hoofdzakelijk ingevuld door de expertise van de begeleiders. Deze expertise kan erg verschillend zijn vanwege de gevolgde opleiding en onderzoeksinteresse, maar ook omwille van de geografische ligging van de onderwijsinstelling. Dit initiatief beoogt de verschillende expertisen van de stagebegeleiders en cursussamenstellers van de verschillende universiteiten samen...

Project

Impactanalyse en verbetervoorstellen voor Milieuzorg op School (MOS). Historisch

Universiteit Antwerpen

Het voorgestelde onderzoeksproject focust op de effectiviteit van het project Milieuzorg op school (MOS), en besteedt daarbij aandacht aan zowel praktische als theoretische aspecten. Aan de hand van een mixed-method onderzoeksdesign, waarbij literatuurstudie, focusgroepen, surveys en diepte-interviews gehanteerd worden, wordt onderzocht welke de gewenste en vastgestelde effecten van MOS zijn (waarbij onder andere gekeken wordt kennis, waarden en gedrag m.b.t. milieu en natuur) bij leerlingen ...

Project

Onderzoek naar bestuurlijke handhaving in de ruimtelijke ordening. Historisch

Universiteit Hasselt

Om het huidige instrumentarium van gerechtelijke handhaving en preventief administratief stakingsbevel te moderniseren en slagvaardiger te maken, moet nagegaan worden of dit kan worden aangevuld met een volwaardig bestuurlijk herstelbevel, dat het rechtsherstellend karakter van de gerechtelijke handhaving combineert met de snelheid van het administratief stakingsbevel. Voor het einde van mei 2012 zal onderzocht worden op welke wijze de gerechtelijke handhaving en het preventief administratief...

Project

Ontwikkeling van een cardiovasculaire simulator voor de begroting van lekkende hartkleppen met driedimensioneel ultrageluid. Historisch

Hogeschool Gent

De hoofddoelstelling van dit project is om een innovatief experimenteel model van een bewegende mitralisklep te realiseren, zo natuurgetrouw mogelijk, teneinde een goede evaluatie van de driedimensionele ultrageluidsmethode voor het begroten van het lekken van kleppen mogelijk te maken. Een natuurgetrouw experimenteel model moet beantwoorden aan de volgende normale fysiologische eisen qua opbouw en hydrodynamica. De mitralisklep, ook de linker atrioventriculaire of bicuspedalisklep genoemd, b...

Project

De typografie van het handgedrukte boek in Vlaanderen (1473-ca. 1815). Genres, evoluties en factoren. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het voorgestelde onderzoek wil een licht werpen op de typografische evoluties van het handgedrukte boek in Vlaanderen en de achterliggende redenen daarvoor bloot leggen door een beperkt aantal goedgekozen tekstgenres over een langere periode onder de loep te nemen. De werkhypothese daarbij is dat typografische ontwikkelingen zich afhankelijk van het soort genre anders, sneller of trager ontwikkelen, een uitgangspunt dat voorlopig door gevalsstudies wordt bevestigd (bv. Van Impe & Bos 2006).

Project

Het overkomen van de Linneaanse en Walleceaanse tekortkomingen: fylogenie en evolutionaire biogeografie van de zoetwatervissen van de Western Ghats Hotspot (India) Historisch

Universiteit Hasselt

De Onderzoeksraad heeft op 15 december 2011 het verblijf van 3 maanden van Dr. Pichirkkat Rajeev Raghavan (Conservation Research Group (CRG), St. Albert's College, Kochi, India) aan de UHasselt goedgekeurd ten laste van het BOF-programma "Korte Verblijven". Gedurende dit verblijf zal Dr. Pichirkkat Rajeev Raghavan onderzoek uitvoeren in samenwerking met prof. Tom Artois(onderzoeksinsituut CMK). Het verblijf zal plaatsvinden in de eerste helft van 2012.

Project

Capaciteitsopbouw in klinisch onderzoek bij infectieziekten. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Tongeren. BIOMED levert aan het Gerecht van Tongeren de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand mei 2012

Project

Kindvriendelijk ziekenhuis: het belang van interieurvormgeving en kunst op de ziekenhuisbeleving van kinderen Historisch

Hogeschool Gent

Het AZ Jan Palfijn streeft ernaar een kindvriendelijk leefklimaat te creëren om zo bij te dragen aan een gezonde ontwikkeling van kinderen, waarin ze kunnen ervaren dat ziekte en het ziekenhuisgebeuren inherent aan het leven verbonden zijn. Vanuit deze visie ontwikkelde zich de vraag hoe de huidige ziekenhuisomgeving -en infrastructuur kan worden aangepast, zodat het kind, als patiënt of als bezoeker, zich meer welkom en behaaglijk voelt. Om dergelijke vraagstelling op creatieve en artistie...

Project

ANB/Doorrekening van maatregelen voor herstel van vochtige heidevegetaties op het schietveld van Houthalen-Helchteren via grondwatermodellering. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Volgens het bestek is de doelstelling van de onderzoeksopdracht: het stapsgewijs modelleren van de verschillende mogelijke hydrologische herstelmaatregelen op en buiten het schietveld om tot een gewenst scenario te komen waarbij voldaan wordt aan de gunstige standplaatsvereisten van de grondwaterafhankelijke vegetaties in afstemming met de militaire operationaliteit van het schietveld. Volgende onderzoeksstappen zijn: 1. Opmaak grondwatermodel 2. Doorrekenen van de verschillende scenario'...

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Hasselt. BIOMED levert aan het Gerecht van Hasselt de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand mei 2012

Project

De fotograaf in de stad. Fotohistorisch en fotografisch onderzoek naar de beeldvorming van de stad, vanuit het oeuvre en de praktijk van stadsfotograaf Edmond Sacré (1851-1921 Historisch

Hogeschool Gent

De probleemstelling is gericht op de rol van de fotografie in de beeldvorming van een stad rond 1900, vertrekkend van de praktijk van stadsfotograaf E. Sacré. Een tweede onderzoeksvraag betreft de rol van de stadsfotograaf in de huidige tijd. De onderzoeksresultaten zijn gericht op een dubbeltentoonstelling, een symposium over stadsfotografie met daaraan gekoppeld een catalogus in boekvorm en tevens enkele internationale publicaties. Het project is gepland over 3 werkpakketten: de praktij...

Project

Groei van complexe oxiden. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project wenst de groei van complexe oxide deklagen te begrijpen door een gedetailleerde karakterisering en modellering van het depositieproces. Ook zal de relatie tussen een aantal laageigenschappen en intrinsieke eigenschappen van deklaag voor deze materialen uitgewerkt worden.

Project

Groei van Complexe Oxyden. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project wenst de groei van complexe oxide deklagen te begrijpen door een gedetailleerde karakterisering en modellering van het depositieproces. Ook zal de relatie tussen een aantal laageigenschappen en intrinsieke eigenschappen van deklaag voor deze materialen uitgewerkt worden.

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Turnhout. BIOMED levert aan het Gerecht van Turnhout de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand mei 2012

Project

Analyse van een TiO2 masterbatch Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een TiO2 masterbatch' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het Ti gehalte in waterige dispersies Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het Ti gehalte in waterige dispersies' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van waterige verfstalen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van waterige verfstalen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een PE masterbatch Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een PE masterbatch' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van watergebaseerde TiO2 stalen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van watergebaseerde TiO2 stalen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van de Ti en Ca gehalten in pampermaterialen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van de Ti en Ca gehalten in pampermaterialen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Contacthoekmetingen van gelakte plaatjes Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Contacthoekmetingen van gelakte plaatjes' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het Na gehalte in reactieproducten van neodecaanzuur en epichloorhydrine Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het Na gehalte in reactieproducten van neodecaanzuur en epichloorhydrine' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract

Project

Onderzoek van PVC raamprofielen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek van PVC raamprofielen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van verfstalen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van verfstalen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

XRF analyse van twee Al monsters Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'XRF analyse van twee Al monsters' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het BaSO4 gehalte in Ti02 poeders Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het BaSO4 gehalte in Ti02 poeders' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van TIO2 Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van TIO2' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract

Project

Bepaling van het Zn gehalte in een oliestaal Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het Zn gehalte in een oliestaal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van oliestalen Gemini Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van oliestalen Gemini' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Karakterisatie van een contaminatie in een rubberen zuiger Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Karakterisatie van een contaminatie in een rubberen zuiger' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Karakterisatie van een contaminatie op een filter Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Karakterisatie van een contaminatie op een filter' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een vernisstaal (Diasec) Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Authentic Visual Communication. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Authentic Visual Communication de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een vernis staal (Diasec)' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het Cd en Pb gehalte in rubberstoppen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het Cd en Pb gehalte in rubber stoppen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van de calorische waarden van een houtstaal Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Broucke Stijn. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Broucke Stijn de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van de calorische waarden van een houtstaal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Haalbaarheidsstudie voor het selecteren en ontwikkelen van geschikte belijningsverven voor kunstgras Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Expoline nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Expoline nv de onderzoeksresultaten naar 'Haalbaarheidsstudie voor het selecteren en ontwikkelen van geschikte belijningsverven voor kunst gras' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling en berekening van grondwater polluent fluxen in het kader van risicobeoordeling. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VITO. UA levert aan VITO de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Lama / alpaca immunisatie en bloedafname. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VIB. UA levert aan VIB de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Magnetische and microstructurele studie van ferromagnetische geheugenmetaallegeringen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

De Schakel tussen het spiegel-en mentaliseringsnetwerk bij sociale oordelen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

DOEL EN ONDERZOEKSHYPOTHESEN De cruciale vraag die zich stelt is wanneer en onder welke precieze condities het brein overschakelt van het spiegelnetwerk naar het mentaliseringsnetwerk. Uit voorbije onderzoeken kunnen twee hypothesen afgeleid worden, die parallel lopen met elkaar, en die ik wil onderzoeken. 1) Het spiegelsysteem lijkt het te laten afweten indien de handeling ongewoon is. Maar welk aspect moet ongewoon zijn om het mentaliseren te starten? De handeling of de achterliggende inten...

Project

Lessen gegeven door Dr. An Jacobs aan Hogeschool Antwerpen Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Lessen gegeven door Dr. An Jacobs aan Hogeschool Antwerpen

Project

Vergelijkende DSC analyse van twee epoxyharsen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende DSC analyse van twee epoxyharsen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek van de corrosieproducten van een materiaal Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Lenssen Verzinkerij. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Lenssen Verzinkerij de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek van de corrosieproducten van een materiaal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

FTIR spectroscopie van PVC homopolymeren Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Eftec nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Eftec nv de onderzoeksresultaten naar 'FTIR spectroscopie van PVC homopolymeren' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het totaal P, Cl en Br gehalte in polyethleenglycol en isocyanaat Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Recticel. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Recticel de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het totaal P, Cl en Br gehalte in polyethleenglycol en isocyanaat' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

FTIR analyse van coatings Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Atlas Copco Airpower nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Atlas Copco Airpower nv de onderzoeksresultaten naar 'FTIR analyse van coatings' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

DSC analyse van een uitgeharde lijm Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC(UHasselt) en anderzijds Protec nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Protec nv de onderzoeksresultaten naar 'DSC analyse van een uitgeharde lijm' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Karakterisatie van witte partikels in een plunger + SEM analyse Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Karakterisatie van witte partikels in een plunger + SEM analyse' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een acetonstaal Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een aceton staal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

FTIR onderzoek van een pigment Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Cappelle Pigments nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Cappelle Pigments nv de onderzoeksresultaten naar 'FTIR onderzoek van een pigment' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

GPC analyses Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds VITO nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan VITO nv de onderzoeksresultaten naar 'GPC analyses' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van uranium in oplossingen van vulstoffen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van uranium in oplossingen van vulstoffen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vacuumdrogen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Vacuum drogen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het Cd, Cr, Pb en Hg gehalte in vijf folies Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het Cd, Cr, Pb en Hg gehalte in vijf folies' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende UV-Vis analyse van PMMA/PVC folies Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Protec nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Protec nv de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende UV-Vis analyse van PMMA/PVC folies' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

GPC analyses Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds VITO nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan VITO nv de onderzoeksresultaten naar 'GPC analyse' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bereiding van 1l vernisoplossing Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Authentic Visual Communication. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Authentic Visual Communication de onderzoeksresultaten naar 'Bereiding van 1l vernisoplossing' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een PU schuim Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Recticel. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Recticel de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een PU schuim' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Karakterisatie van een kunststofslang zuiger Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Plastiflex Group nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Plastiflex Group nv de onderzoeksresultaten naar 'Karakterisatie van een kunststofslang zuiger' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende analyse van een verontreiniging in een voedingsproduct Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Taura Natural Ingredients. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Taura Natural Ingredients de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende analyse van een verontreiniging in een voedingsproduct' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende UV-Vis analyse van PMMa folies Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Protec nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Protec nv de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende UV-Vis analyse van PMMa folies' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vacuumdrogen in functie van de tijd Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Vacuumdrogen in functie van de tijd' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek van de verkleuring van SiC Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Heraeus Electro-Nite. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Heraeus Electro-Nite de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek van de verkleuring van SiC' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bereiding van 10 l. vernisoplossing Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Authentic Visual Communication. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Authentic Visual Communication de onderzoeksresultaten naar 'Bereiding van 10 l. vernisoplossing' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een MiBK staal Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een MiBK staal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het P, Cl en Br gehalte in P schuimen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Recticel. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Recticel de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het P, Cl en Br gehalte in P schuimen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende DSC analyse van twee verpakkingsmaterialen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Friesland Campina Professional nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Friesland Campina Professional nv de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende DSC analyse van twee verpakkingsmaterialen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het K gehalte in K-octonoaat Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Recticel. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Recticel de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het CK gehalte in K-octanoaat' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een silicaatoplossing Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Heraeus Electro-Nite. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Heraeus Electro-Nite de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een silicaatoplossing' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het fosforgehalte in twee schuimmaterialen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Recticel. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Recticel de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het fosforgehalte in twee schuimmaterialen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het K en Na gehalte in polyethyleenglycol Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Recticel. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Recticel de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het K en Na gehalte in polyethyleenglycol' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een MiBK monster Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een MiBK monster' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende analyse van een verontreiniging in een voedingsproduct Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Taura Natural Ingredients. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Taura Natural Ingredients de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende analyse van een verontreiniging in een voedingsproduct' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een aceton staal Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een aceton staal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het Cl gehalte in een hard schuimrubber Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Recticel. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Recticel de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het Cl gehalte in een hard schuimrubber' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

ESR metingen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Protec nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Protec nv de onderzoeksresultaten naar 'ESR metingen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van ZrO2 buisjes Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds IMEC vzw. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan IMEC vzw de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van ZrO2 buisjes' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende pyrolyse en FTIR analyse Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende pyrolyse en FTIR analyse' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

FTIR microscopie van partikels op een filter Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'FTIR microscopie van partikels op een filter' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een acetonstaal Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een acetonstaal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Karakterisatie van een contaminatie in rubberstoppen + SEM analyse Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Karakterisatie van een contaminatie in rubber stoppen + SEM analyse' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van additieven Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Eftec nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Eftec nv de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van additieven' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van referentieverbindingen - Analyse van defecten in Al + REM - EDX analyse Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Protec nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Protec nv de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van referentieverbindingen - Analyse van defecten in Al + REM -EDX analyse' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek naar de samenstelling van gecollecteerd stof Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Scania nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Scania nv de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek naar de samenstelling van gecollecteerd stof' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een acetonoplossing Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een acetonoplossing' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Metingen 13C NMR Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds DSM R&D Solutions. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan DSM R&D Solutions de onderzoeksresultaten naar 'Metingen 13C NMR' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

SAFEDEM: Space Assets for Demining Assistance (Landmine Detection Service) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het doel van dit project is om in detail de landmijn en ERW probleem te identificeren, hoe het tegenwoordig gemaakt wordt (methodologie en gebruikte technieken). Een beschrijving van verschillende scenario's zal hulpvol zijn om risicovolle gebieden te identificeren.

Project

Dienstenovereenkomst Gemeentelijke begrotingen / Financiële toestand van de Vlaamse Gemeenten Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Persgroep / Het Laatste Nieuws' hebben voor het project ' Dienstenovereenkomst' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.

Project

Optimalisatie van plantensystemen voor het extra zuiveren van effluenten en overstorten. Historisch

Universiteit Antwerpen

Optimalisatie van plantensystemen voor het extra zuiveren van effluenten. Het bereiken van een goede ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater in Vlaanderen is een van de uitdagingen voor de komende decennia. Natuurlijk is de ver doorgedreven klassieke afvalwaterzuivering van cruciaal belang, maar er is ook nog nood aan extra maatregelen. Deze extra maatregelen omvatten onder andere kleinschalige waterzuivering op bepaalde plaatsen, het voorzien van bufferstroken op overstorten, het naz...

Project

Work order onder de duurovereenkomst met Medtronic ikv de SWITCH Trial Historisch

Universiteit Hasselt

Dit work order kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut CENSTAT (UHasselt) en anderzijds Medtronic. Het onderzoeksinstituut CENSTAT levert aan Medtronic de onderzoeksresultaten in het kader van de SWITCH trial onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract en bijhorende duurovereenkomst.

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Hasselt. BIOMED levert aan het Gerecht van Hasselt de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand april 2012

Project

CARCINOGENOMICS : ontwikkeling van een hoge doorvoersnelheid op genomica gebaseerde testen voor de beoordeling van genotoxische en carcinogene eigenschappen van chemische stoffen in vitro Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het project carcinoGENOMICS was specifiek opgezet om, in een pan-Europese context, omics-gebaseerde in vitro schermen te ontwikkelen voor het testen van de carcinogene mogelijkheden van chemische stoffen.

Project

Integratie van een milieukostenmodel in een ruimtelijk expliciet waterkwaliteitsmodel. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VITO. UA levert aan VITO de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Turnhout. BIOMED levert aan het Gerecht van Turnhout de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand april 2012

Project

Effect van siliciumsupplementen in de vorm van orthosiliciumzuur en monomethylsilaantriol op microstructurele veranderingen in botten van knaagdieren. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds MRC. UA levert aan MRC de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Antwerpen. BIOMED levert aan het Gerecht van Antwerpen de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand april 2012

Project

Perfluoralkyl chemicaliën in de voedselketen: een beleidsondersteunende risico-analyse (PERFOOD). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project levert een kwantitatief model aan dat de risico's van blootstelling aan de persistente stoffen voor de volksgezondheid karakteriseert. De bijdrage van de belangrijkste eetwaren en voedselketens wordt in kaart gebracht. Op basis van deze informatie kunnen normen worden afgeleid, zonodig maatregelen worden genomen om blootstellingsroutes in te dijken en eventueel bijkomende beleidsmaatregelen te treffen (bvb. naar analogie met het consumptieverbod van in het wild gevangen paling).

Project

Visiting Postdoctoral Fellowship (Project 'Nanogestructureerde en niet-homogene kwantumdraden')(BUDAGOSKY MARCILLA, Jorge Alejandro Marcilla, Spanje) Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

VIB-Ontrafelen van de moleculaire basis van erfelijke spasmodische paraplegieën - bijdrage van Europese zigeuners. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds TWS. UA levert aan TWS de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Creating a Level Playing Field Historisch

Vrije Universiteit Brussel

EU program 'preparatory actions in the field of sport': sport and social inclusion

Project

Prestatiegerichte betonsoorten in hybride constructies.(Hybride betonsoorten) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Onder invloed van meerdere bouwtrends worden prestatiegerichte betonsoorten steeds vaker gecombineerd met andere bouwmaterialen zoals isolatiematerialen, hout, staal, glas en kunststof. Dit opent de weg voor innovaties, maar is tegelijk ook een bron van uitvoeringsproblemen en vragen, waardoor materiaalmogelijkheden onbenut blijven. Met het project beoogt men een kennisverhoging over hybride materialen, zowel bij uitvoerder als ontwerper, een opwaardering van het beton als ruwbouwmateriaal ma...

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Tongeren. BIOMED levert aan het Gerecht van Tongeren de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand april 2012

Project

Design van een leeromgeving voor taalcoaching NT2. Historisch

Universiteit Antwerpen

De algemene doelstelling van dit project, is de ontwikkeling van een eigen NT2-leeromgeving ter ondersteuning van de 4000 medewerkers van het Zorgbedrijf Antwerpen. Ze begeleiden, verzorgen en staan dagelijks een 1500-tal klanten bij en communicatie speelt hierin een cruciale rol. De NT2-leeromgiving wordt op maat van het Zorgbedrijf ontwikkeld en kan permanent evolueren, afhankelijk van de maatschappelijke en wettelijke evoluties.

Project

Ontwikkeling van toetsenpakket voor taalexamens Frans en NT2 voor onderwijspersoneel Historisch

Universiteit Hasselt

In november 2011 kreeg CTL-UHasselt de opdracht toegewezen van het AKOV (Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming) om taaltoetsen Frans en Nederlands (NT2) te ontwikkelen voor het personeel en onderwijzend personeel van Vlaamse lagere scholen, middelbare scholen, centra voor leerlingenbegeleiding, inspectie en CVO's in Vlaanderen en Franstalige scholen op Vlaams grondgebied. We verwijzen naar de omzendbrieven PERS/2010/01 i.v.m. de vereiste taalkennis bij een aanstelling in het ...

Project

Studie naar de haalbaarheid van fytoremediatie gekoppeld aan het voorkomen van resuspensie van een met zware metalen verontreinigde waterbodem. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de OVAM. UA levert aan de OVAM de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Senior Visiting Postdoctorale beurs dr. Yuqing Wu Historisch

Universiteit Hasselt

Prof. Yuqing Wu van Indiana University in Bloomington, Indiana (USA), een structurele partner van de FWO-Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap "Declaratieve Methods in Computer Science ', heeft een bezoek van drie maanden gebracht aan de Onderzoeksgroep Databanken en Theoretische Informatica van de Universiteit Hasselt als onderdeel van haar verlofsjaar, dankzij de bovengenoemde toekenning van het FWO. Verschillende onderzoekers, niet alleen van deze groep, maar ook van andere structurele p...

Project

Ikebana Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling biodiversiteitswaarde van de groeve Opgrimbie Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut CMKMB (UHasselt) en anderzijds S.C.R.-Sibelco nv. Het onderzoeksinstituut CMKMB levert aan S.C.R.-Sibelco nv de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling biodiversiteitswaarde van de groeve Opgrimbie' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Dienstenovereenkomst - Meten van materiaalkarakteristieken van resin layers Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Unilin bvba' hebben voor het project ' Dienstenovereenkomst - Meten van materiaalkarakteristieken van resin layers' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgeslo...

Project

Historisch ecologische analyse van boslandschappen in de Antwerpse Kempen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In dit interdisciplinaire project worden en aantal oude bossen (permanent aanwezig sinds 1775) in de huidige provincie Antwerpen onderzocht als historische landschappen, waarin naar gelang de bezitsverhoudingen, de toegang tot het bos en de socio-economische strategieën van boseigenaars en -gebruikers, het bos anders conceptueel werd ingevuld (als jachtpark, als vrijwoud, als marktgericht hakhoutbos of als gemeenschappelijk bos), waardoor bossen van elkaar konden verschillen qua beheervorm, b...

Project

Kwalitatieve evaluatie van het programma preventie schoolverzuim Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Kwaliteitsvol onderwijs is onderwijs dat erin slaagt de eindtermen te bereiken en een maximale leerwinst te creëren bij alle kinderen. De VGC heeft een lange traditie op dat vlak en investeert dag in dag uit in een kwaliteitsvolle ondersteuning van onderwijs. Het Brussels Nederlandstalig onderwijs is echter geen eiland in de stad. De meertalige realiteit van Brussel en de beperkte omvang of aandeel van het Nederlands als voertaal zijn een uitdaging voor de verdere uitbouw en positionering van...

Project

Topicaal-toepasbare en langdurig werkzame glucocorticoïde receptor agonisten voor de behandeling van inflammatoire huidaandoeningen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit 'proof-of-concept' onderzoek spitst zich toe op de ontwikkeling van innovatieve langdurig werkzame en selectieve glucocorticoïde receptor agonisten voor de topicale behandeling van cutane inflammatoire ziekten zoals atopische dermatitis en psoriasis.

Project

Interpret studie (2 delen) Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut CENSTAT (UHasselt) en anderzijds Medtronic. Het onderzoeksinstituut CENSTAT levert aan Medtronic de onderzoeksresultaten naar 'Interpret studie (2 delen)' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek van verfschilfers Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Decelcor bvba. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Decelcor bvba de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek van verfschilfers' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van vetzuren en vetzuuramiden Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Bekaert nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Bekaert nv de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van vetzuren en vetzuuramiden' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van de vloeibare fase van een PVC pasta Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Grafityp selfadhesive products. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Grafityp selfadhesive products de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van de vloeibare fase van een PVC pasta' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek van polyesterlaminaten Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds De Keersmaecker expertisebureau. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan De Keersmaecker expertisebureau de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek van polyesterlaminaten' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek van een spiegelfolie Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Grafityp selfadhesive products. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Graftyp selfadhesive products de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek van een spiegelfolie' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

onderzoek kunststofoppervlakken - deel 2 Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Sirris nv. Het onderzoeksinstituut* levert aan TANC de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek kunststofoppervlakken - deel 2' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Evaluation des polluants et la qualité d'échantillons d'anguilles argentées de différentes rivières européennes. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds een privé-instelling. UA levert aan de privé-instelling de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract met de Muséum national d'histoire naturelle.

Project

Euroregional Platform for Advancing Cancer Treatment II. Historisch

Universiteit Antwerpen

Euregional PACT II heeft als belangrijk doel een brug te slaan tussen het wetenschappelijk en technologisch onderzoek op Life Science gebied en het regionale bedrijfsleven. De samenwerking beoogt wetenschappelijke en technologische kennis toegankelijker te maken en sneller uit te wisselen met het bedrijfsleven in de Grensregio Vlaanderen-Nederland. Het bedrijfsleven krijgt een transparante blik in de "keuken" van de universiteiten van het consortium waardoor het gemakkelijker wordt om gericht...

Project

Afferent innervation and sensory function of the lower urinary tract to be determined. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de UZA. UA levert aan de UZA de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Schrijven en verspreiden van aanbevelingen voor goede praktijkvoering. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Domus Medica vzw. UA levert aan Domus Medica vzw de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

GameHUB: Ontsluiting van game development expertise ten behoeve van starters en KMO's en ter voorbereiding van de realisatie van een game incubator in Genk. Historisch

Universiteit Hasselt

Het project GameHUB focust op de valorisatie van bestaande kennis op het vlak van de ontwikkeling van games en wil (startende) KMO's de nodige kennistools bieden om vernieuwende producten en/of diensten met economische meerwaarde te ontwikkelen. Het project focust op drie primaire doelstellingen: 1. Kennisdiffusie: De ontwikkeling van een kennisknooppunt, gekoppeld aan een extensieve, doelgroepgerichte disseminatiestrategie teneinde de ontwikkelde ICT kennis, alsook nieuwe ontwikkelingen, ope...

Project

Functionele implicaties van RAB7-mutaties in de pathogenese van een ulcero-mutilerende neuropathie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit postdoctoraal onderzoeksproject spitst zich toe op het ontrafelen van de pathogenese van twee ulcero-mutilerende neuropathieën, Charcot-Marie-Tooth 2B en Heriditaire Sensorische Neuropathie type I. Ondanks het feit dat de neuropathieën sterke fenotypische gelijkenissen vertonen, liggen twee verschillende genen aan de basis, met name RAB7 en SPTLC1. Primaire sensorische neuronen, die geïsoleerd worden uit rattenembryo's en viraal getransduceerd met de wild-type of mutant constructen, zulle...

Project

Functionele supramoleculaire systemen Historisch

Universiteit Hasselt

Supramoleculaire chemie beshrijft chemische fenomenen op een niveau hoger dan van individuele moleculen en bestudeerd chemische soorten die interageren via niet covalente intermoleculaire krachten. Men wil nieuwe systemen ontwikkelen om supramoleculaire structuren te onderzoeken. Er zijn 9 werkpakketten. Samenwerking op 4 platformniveaus ( Theorie & modellering, Sythese & Fabricatie, Structuur & Functionaliteit,Instrumenten & Responsieve Systemen) garandeert netwerking in de WP

Project

An integrated approach towards understanding the pathogenesis of CNS and PNS neurodegenerative disorders. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

An integrated approach towards understanding the pathogenesis of CNS and PNS neurodegenerative disorders.

Project

Metalen, oxidatieve stress en carotenoïdenafhankelijke kleur: verbleken koolmezen (Parus major) door metaalverontreiniging? Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit project is om de signaalfunctie van een carotenoïdenafhankelijke kleur, in relatie tot oxidatieve stressniveaus en voedselkwaliteit, na te gaan bij de koolmees (Parus major). De koolmees heeft een carotenoïdenafhankelijk signaal, namelijk de gele kleur van de borst. De felheid van deze borstkleur wordt in verband gebracht met de conditie en de kwaliteit van de drager. Het onderzoek wordt uitgevoerd in een gekende metaalpollutiegradiënt. We verwachten dat vogels in vervuilde g...

Project

Dienstenovereenkomst i.v.m. Kevin Van Der Perren. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Vlaamse Kunstschaatsen Bond VKSB' hebben voor het project ' Dienstenovereenkomst i.v.m. Kevin Van Der Perren. ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten ...

Project

OZR-opvangmandaten 'afwerking doctoraat' Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het kwantitatief bepalen van de gezondheidseffecten van verkeersmaatregelen

Project

A multicenter, randomized, double-blind, parallel-group, placebo-controlled, study to evaluate the efficacy and safety of PEGylated interferon Beta-1a (BIIB017) in subjects with relapsing Multiple Sclerosis Historisch

Universiteit Hasselt

Het betreft hier een multicenter, gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-gecontroleerd onderzoek met parallelle groepen ter evaluatie van de doeltreffendheid en veiligheid van gePEGyleerd interferon beta-1a (BIIB017) bij patiënten met Relapsing Remitting Multiple Sclerose. Het doel is de werkzaamheid, veiligheid en verdraagbaarheid van een BIIB017 na te gaan bij patiënten met recidiverende multiple sclerose, wanneer het om de twee of om de 4 weken wordt toegediend.

Project

Moleculair dialoog tussen parasieten en gastheer : het trypanosoom model Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Studie van de moleculaire mechanismen gebruikt tussen parasieten om een ontwikkelingsverandering te ondergaan en zich aan te passen aan hun gastheren met behulp van de Afrikaanse trypanosomen (prototype Trypanosoma brucei) als modelorganismen.

Project

Curatorschap tentoonstelling L.P. Boon in het Letterenhuis. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Musea en Erfgoed Antwerpen. UA levert aan Musea en Erfgoed Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

De samenstelling van een tentoonstelling L.P. Boon 1912-2012: voor geen chanterikpeu! Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Stad Aalst. UA levert aan Stad Aalst de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Aan te vullen Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Aan te vullen

Project

Proteïnen: interacties die betrokken zijn bij vouwing, functie en supramoleculaire assemblages. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Studie rond fundamentele aspecten van proteïne wetenschappen

Project

Multimedia services optimaliseren (OMUS). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IBBT. UA levert aan IBBT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

GRASkracht Historisch

Universiteit Hasselt

Het beheer van natuurgebieden en bermen genereert jaarlijks een grote hoeveelheid grasmaaisel waarbij de afvoer van dit maaisel voor problemen zorgt. Enerzijds is er een beperkte verwerkingscapaciteit bij de compostering, anderzijds is afvoer van maaisel een grote kostenpost voor de terreinbeheerder. De sterke opkomst van vergistinginstallaties in Vlaanderen zorgt voor een mogelijkheid om de verwerkingscapaciteit voor maaisel verder te verhogen. Naar verwachting is dergelijke verwerking een e...

Project

The hepatic progenitor cell niche under experimental conditions and in human liver disease. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Adulte somatische progenitorcellen (ASPCs) in de lever behouden, op zijn minst gedeeltelijk, hun embryonale plasticiteit. Een aantal van deze cellen zijn van endodermale oorsprong. Deze cellen zijn bipotentieel : ze kunnen differentiëren tot hepatocyten of tot galwegepitheelcellen. Andere cellen zijn van mesodermale oorsprong en kunnen differentiëren tot stellaatcellen en mogelijks ook tot sinusoïdale endotheelcellen met fenestrae. In welke mate de endodermale en mesenchymale celcompartimente...

Project

Benchmarkstudie 2011: Evaluatie van het Vlaams topsportbeleid - internationale benchmarkstudie 2011 - transfer federaties.(vervolg VLV120) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De internationalisering van topsport en het belang van topsport doet het onderzoek naar de succesvolle organisatiestructuren in topsport op algemeen, maar ook op sporttakspecifiek niveau toenemen. Het ontbreekt in de literatuur echter om een coherent theoretisch model om competitiviteit in topsport te meten. Competitiviteit van industrieën en landen is in de economie een veelgebruikt concept en zal in dit project toegepast worden op een sporttak, nl atletiek, door de meso- en macrodeterminan...

Project

Collectief Cleantech Realisatieplan Historisch

Universiteit Hasselt

Het collectief cleantech realisatieplan is een EFRO project opgestart door de stad Genk, de UHasselt en de POM Limburg. Het project werd goedgekeurd in oktober 2009 en krijgt een bedrag van 200.000 EUR toegekend van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, evenals een Hermes toelage van 225.000 EUR. Het CCR beoogt de creatie van duurzame waarden en innovatieve samenwerkingen op het bedrijventerrein van Genk-Zuid. Concreet zal dit project door middel van diepte-interviews en marktbevra...

Project

Van Emirdag naar België. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds KBS. UA levert aan KBS de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Innovatieve voederadditieven voor reductie van <em>Salmonella</em> contaminatie van varkensvlees - II Historisch

Hogeschool Gent

Salmonella typhimurium wordt geassocieerd met de consumptie van varkensvlees. Deze toestand kan naast ernstige gevolgen voor de volksgezondheid, ook economische gevolgen hebben daar België een belangrijk exportland is van varkensvlees. Volgens de EU reglementering is bij handelsverkeer van fok- en vleesvarkens een certificatie van de Salmonella status noodzakelijk. Dit kan als gevolg hebben dat bepaalde importeurs van varkens of varkensvlees een negatieve Salmonella status vereisen.

Project

Kleinschalige handel in de Grote Merenregio. Economische empowerment van vrouwen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds International Alert. UA levert aanInternational Alert de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Statistische analyse van associatie en afhankelijkheid in complexe data Historisch

Universiteit Hasselt

De data die verzameld worden om afhankelijkheidsstructuren te analyseren in de statistiek zijn complex en de onderzoeksvragen worden ook steeds complexer.Vandaar dat nieuwe modellen geconstrueerd worden en een interactie tussen experten noodzakelijk is om met deze data te kunnen werken. Het doel van het netwerk is het ontwikkelen van nieuwe modellen en technieken om de datastructuren te analyseren. Vandaar dat het netwerk bestaat uit 5 werkpakketten. De links tussen de pakketten worden gevorm...

Project

Veranderende patronen van participatie en vertegenwoordiging in moderne democratieën. Eeen vergelijkend onderzoek naar de relaties tussen burger en staat Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Participatie en vertegenwoordiging zijn concepten die nu al een paar decennia lang in het centrum staan van de politieke en politiekwetenschappelijke debatten. Die debatten verwijzen naar een aantal zeer grondige wijzigingen in de manier waarop burgers betrokken zijn bij en verbonden zijn met de processen van politieke besluitvorming, met wijzigingen in de procedures en principes die de democratische dialoog tussen samenleving en bestuur organiseren. Deze druk op de democratie heeft verschill...

Project

Zorgbeleid in het gewoon basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen: kenmerken, predictoren en samenhang met taakopvatting en handelingsbekwaamheid van leerkrachten. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoek heeft als doel de implementatie van zorgbeleid in Vlaamse gewone basis- en secundaire scholen in kaart te brengen. Meer specifiek wil het onderzoek (a) verschillen in kenmerken van zorgbeleid in de praktijk beschrijven; (b) deze verschillen verklaren in functie van andere schoolkenmerken; en (c) de relaties nagaan tussen de kenmerken van zorgbeleid, relevante schoolkenmerken en de mate waarin leerkrachten in staat zijn tegemoet te komen aan de specifieke onderwijs- en opvoeding...

Project

Club Health, Healthy and Safer Nightlife of Youth Historisch

Hogeschool Gent

Healthy And Safer Nightlife Of Youth, een Europees preventieproject voor meer veiligheid en gezonde leefstijl in de context van het uitgaansleven en het nightlife van jongeren. Club Health wordt gefinancierd door de Europese Commissie, Agency for Health and Consumers binnen het Public Health Programme. De medewerking van SOAG is bijdragen tot de datacollectie, implementatie en disseminatie van resultaten, met een bijzondere coördinerende taak van het work package ‘invloed van de media op gezo...

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Tongeren. BIOMED levert aan het Gerecht van Tongeren de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand maart 2012

Project

Nieuwe strategieën uit de marketing voor gedragsverandering bij overgewicht. Historisch

Universiteit Hasselt

Obesitas is een belangrijk gezondheidsprobleem geworden in Vlaanderen. Er gaan verscheidene aandoeningen mee gepaard en er is een hoge financiële kost mee verbonden. Marketingtechnieken kunnen helpen om dit probleem aan te pakken. Door middel van sms-boodschappen te versturen naar mensen met overgewicht en obesitas wordt onderzocht of deze sms-boodschappen zowel preventief (personen met overgewicht) als behandelend (personen met obesitas) gebruikt kunnen worden. De inhoud van deze sms-boodsch...

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Antwerpen. BIOMED levert aan het Gerecht van Antwerpen de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand maart 2012

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Hasselt. BIOMED levert aan het Gerecht van Hasselt de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand maart 2012

Project

Verpleegkundige activiteit op spoedgevallen. Historisch

Universiteit Antwerpen

In het kader van het opzetten van een sanitaire waakfunctie wordt er gewerkt aan een spoedgevallenregistratie waarbij de gegevens online en praktisch realtime zullen opgevraagd worden. Een inschatting van de te verwachten werklast voor de spoedverpleegkundigen zou hierin een vaste aanvullende parameter moeten worden. Daarnaast stelt zich de vraag of deze gegevens ook zouden kunnen gebruikt worden voor de financiering van de spoedgevallendienst. Daarnaast dient er gezocht te worden naar ander...

Project

OZR opvangmandaat: afwerking doctoraat Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Tussen land en zee. Economie en identiteit van het vroegmiddeleeuws Vlaams kustgebied in een Noordzeecontext (500-1000 n.C.). Analyse van de sociale en economische identiteit van de bewoners van het Vlaams kustgebied in de vroege middeleeuwen.

Project

NIMI- Non invasive quantitative molecular imaging with applications for studying cellular processes in oncology and neurology. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

NIMI- Niet-invasieve kwantitatieve moleculaire beeldvorming toegepast bij het bestuderen van celprocessen in oncologie en neurologie.

Project

Fundamental issues in software engineering : modeling, verification and evolution of software. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Software-intensive systemen zijn een van de meest complexe artefacten ooit gebouwd. Bij de ontwikkeling van dergelijke systemen, is het gebruik van strenge modellen en analysemethodes essentieel om ervoor te zorgen dat de software aan de nodige vereisten voldoet en de gewenste eigenschappen vertoont (b.v., veiligheid, veiligheid, betrouwbaarheid, consistentie). Om tegelijkertijd eveneens aan de constant veranderende vereisten en technologie aangepast te zijn, moeten deze systemen in tijd kunn...

Project

Mandaat intercommunautaire postdoctoraal medewerker 2011-2012 - Dr. Emilie Cauet Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Mandaat intercommunautaire postdoctoraal medewerker 2011-2012 - Dr. Emilie Cauet

Project

Dienstverleningsovereenkomst tussen TheraSolve en Universiteit Hasselt Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut Biomed (UHasselt) en anderzijds TheraSolve. Het onderzoeksinstituut Biomed levert aan TheraSolve de onderzoeksresultaten naar 'waarneembaarheid en aanvaardbaarheid van verschillende herinneringssignalen van de MemoPatch geheugenpleister' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Fundamental interactions: at the boundery of theory, phenomenology and experiment. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

: Fundamental interactions: at the boundery of theory, phenomenology and experiment.

Project

Quantum-effecten in clusters en draden Historisch

Universiteit Hasselt

Dit contract betreft een interuniversitair research-netwerk met financiering door de federale overheid gedurende 5 jaar. Het platform zal werken rond het topic "Quantum-effecten in clusters en draden", met coordinator UA.

Project

Dynamical systems, control and optimization. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het DYSCO network (IAP VI/4) is een verlenging van een bestaand IAP netwerk (IAP V/22) dat als opzet had het onderzoek en de doctoraatsopleiding in "systeem en regeltechniek" in België te structureren en te coördineren. In het nieuw netwerk willen we daarom twee objectieven blijven nastreven: "onderzoek van international topniveau produceren in onze eigen expertise binnen het domein van de "systeem en regeltechniek" "de best mogelijke omgeving voorzien voor de opleiding van onze doctoraats...

Project

Design of experiments for variance component estimation (DEVACOE). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Photonics@be - Micro-, nano-, and quantum photonics. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit IUAP-project gaat over fotonen, elektromagnetische velden, hun interactie met materie, en de exploitatie daarvan voor innoverende toepassingen op een schaal (micro, nano, kwantum) die eerder niet haalbaar was. Onze ambitie is om in één enkel consortium de hooggeëquipeerde laboratoria en de aanwezige expertise in België en de omliggende regio's te integreren. Vandaar de naam: photonics@be, micro, nano en kwantum-fotonica. photonics@be werd voorafgegaan en geïnspireeerd door het succesvo...

Project

OZR-opvangmandaten 'afwerking doctoraat' Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Ontwikkeling en data-analyse van fingerprints van geneeskrachtige plantenextracten voor de kwaliteitscontrole van gezondheidsproducten.

Project

Schrijven en verspreiden van aanbevelingen voor goede praktijkvoering. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Domus Medica vzw. UA levert aan Domus Medica vzw de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Ondersteuning naar lijmverbinding testen en niet-destructieve controle Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Flanders' Drive cvba' hebben voor het project ' Ondersteuning naar lijmverbinding testen en niet-destructieve controle. ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de a...

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Turnhout. BIOMED levert aan het Gerecht van Turnhout de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand maart 2012

Project

Functional supramolecular systems (FS2) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Supramolecular chemistry describes the chemistry beyond the molecule and studies chemical species held together by non-covalent intermolecular bonds. It remains the aim of the project to develop novel systems, to understand driving forces that allow bi- and tridimensional organisation, to develop methods and tools to investigate, address, manipulate supramolecular structures and exploit their specific properties. In comparison with the previous project, certain timely new topics will be more ...

Project

Carboxypeptidase M, substraten en liganden. Historisch

Universiteit Antwerpen

De doelstelling van dit project is het opsporen van interactiepartners van humaan carboxypeptidase M (CPM). Dit onderzoek heeft twee facetten. Enerzijds bestuderen we de interactie met bioactieve peptiden die als substraat fungeren voor de carboxypeptidase activiteit. Anderzijds onderzoeken we een mogelijke rol van dit membraaneiwit in cel-cel interacties, extracellulaire matrix interacties en cel migratie.

Project

Vessel formation and vessel wall biology in disease and medicine. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Vessel formation and vessel wall biology in disease and medicine

Project

Moleculaire en cellulaire mechanismen van electrische exciteerbaarheid Historisch

Universiteit Hasselt

Electrische potentiaalveranderingen over het celmembraan zijn het resultaat van een sterk gecoördineerde aktiviteit van ionkanalen. Inzicht in het proces van normale exciteerbaarheid vraag kennis van de eigenschappen van deze ionkanalen. Specifieke doelstelling van de samenwerking tussen de verschillende labo's in dit onderzoek zijn: oprichten van gemeenschappelijke technologie platformen, combineren van onderzoeken op meerdere niveau's en uitwisseling van kennis. De onderzoeksaktiviteiten zi...

Project

VZV-vaccinatie bij kinderen en volwassenen ouder dan 50: evaluatie van gezondheidstechnologie Historisch

Universiteit Antwerpen

Met dit project willen we schatten dmv simulatiemodellen wat de effectiviteit en kosten-effectiviteit is van de verschillende opties van gebruik van varicella-zoster virus vaccins in Belgie,zowel in kinderen als in volwassenen, en rekening houdende met indirecte groepsimmuniteitseffecten die hierbij optreden.

Project

Molecular and cellular basis for beta cell therapy in diabetes Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Molecular and cellular basis for beta cell therapy in diabetes

Project

Bilaterale acties: W&T samenwerking met Vietnam : Impact of Global climate change and desertification on the environment and society in Southern Central Vietnam-Case Study in Binh Thuan Province. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Studie over de impact van klimaatsveranderingen en verwoestijning op het milieu en de maatschappij in Zuidcentraal Vietnam - meer bepaald in de Binh Thuan Provincie

Project

Huwelijksmigratie in 3-D: Demystificatie door diepte-interview en dialoog. Historisch

Universiteit Hasselt

Huwelijksmigratie in 3-D is een project met meerdere dimensies. Het doel van het project is de gangbare opvattingen over Turkse en Marokkaanse huwelijksmigratie te verruimen. Uit onderzoek blijkt dat de wens om te huwen met iemand uit het herkomstland sterk bepaald is door de wens om de eigen cultureel-religieuze identiteit te bewaren. Men gaat als het ware op zoek naar de verloren wortels; een mythisch thuisland. Hiertegenover leeft bij de mensen in het herkomstland ook een mythe rond migrat...

Project

Epidemiologisch onderzoek naar het voorkomen en effect van (zware) metalen in het bedrijf Indaver. Historisch

Universiteit Antwerpen

Literatuurgegevens tonen aan dat bij gecombineerde blootstelling aan zware metalen, ze met elkaar kunnen interageren en de verhoogde/verlaagde aanwezigheid van een bepaald metaal de potentiële toxiciteit van een ander metaal zowel negatief als positief kan beïnvloeden. Evidentie hiervoor is veelal afkomstig van proefdieronderzoek terwijl het aantal goed onderbouwde studies bij de mens relatief beperkt is. De doelstelling van de studie is om de multi-element status van de ganse werknemerspopul...

Project

Epidemiologisch onderzoek naar het vookomen en effect van (zware) metalen in het bedrijf Indaver. Historisch

Universiteit Antwerpen

Literatuurgegevens tonen aan dat bij gecombineerde blootstelling aan zware metalen, ze met elkaar kunnen interageren en de verhoogde/verlaagde aanwezigheid van een bepaald metaal de potentiële toxiciteit van een ander metaal zowel negatief als positief kan beïnvloeden. Evidentie hiervoor is veelal afkomstig van proefdieronderzoek terwijl het aantal goed onderbouwde studies bij de mens relatief beperkt is. De doelstelling van de studie is om de multi-element status van de ganse werknemerspopul...

Project

Bijstand Modelinstrumentarium Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De opdracht heeft tot doel het leveren van technisch-wetenschappelijke bijstand bij het onderzoek van het Hydrologisch Informatie Centrum van het Waterbouwkundig Laboratorium van de Vlaamse Gemeenschap. Het Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: voert hydraulische en nautische studies uit inzake waterbouwkundige kunstwerken, havens, rivieren, kust en het milieu; bestudeert het afvoerregime van de belangrijkste, niet aan getij onderhevige rivieren en kanalen in Vlaanderen en v...

Project

Expertnota welvaartstraat/open grenzen. Historisch

Universiteit Antwerpen

De relevantie van deze nota schuilt in een uitgesproken nood aan inzichten in hoe de hoge druk op de huidige welvaartsstaat en haar hulpverleningsdiensten kan worden verlicht. OCMW's, CAW's en andere diensten worden geconfronteerd met een toenemend aantal probleemsituaties met een verhoogde complexiteit en diversiteit. De expertnota moet een basis vormen waarop diverse hulpverleningsorganisaties en beleidsmakers zich kunnen baseren om hun aanbod en regelgeving bij te sturen.

Project

TLV studie Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut CENSTAT (UHasselt) en anderzijds Medtronic Int. Trading. Het onderzoeksinstituut CENSTAT levert aan Medtronic Int. Trading de onderzoeksresultaten naar 'TLV studie' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een acetonstaal Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een aceton staal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek van een contaminatie in basispapier Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds AR Metallizing nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan AR Metalizzing nv de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek van een contaminatie in basispapier' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van twee acetonstalen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van twee aceton stalen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van PMMA folies (3) Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Protec nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Protec nv de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van PMMA folies (3)' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van additieven en het ZnO gehalte in cosmetica Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Estee Lauder. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Estee Lauder de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van additieven en het ZnO gehalte in cosmetica' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Karakterisatie van een contaminatie in Al profielen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Protec nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Protec nv de onderzoeksresultaten naar 'Karakterisatie van een contaminatie in Al profielen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Karakterisatie van een contaminatie in een cosmetisch product Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Estee Lauder. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Estee Lauder de onderzoeksresultaten naar 'Karakterisatie van een contaminatie in een cosmetisch product' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een metalen onderdeel Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Melotte nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Melotte nv de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een metalen onderdeel' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een acetonstaal Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een aceton staal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het silaangehalte Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Henkel Electronic Materials. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Henkel Electronic Materials de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het silaan gehalte' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een acetonmonster Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een acetonmonster' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

FTIR spectroscopie en REM-EDX analyse van PVC profielen voor en na degradatie Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Protec nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Protec nv de onderzoeksresultaten naar 'FTIR spectroscopie en REM-EDX analyse van PVC profielen voor en na degradatie' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een zinkstaal Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Lenssen Verzinkerij. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Lenssen Verzinkerij de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een zink staal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

TG-TD GC/MS analyse van twee lijmstalen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds PSS Belgium. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan PSS Belgium de onderzoeksresultaten naar 'TG-TD GC/MS analyse van twee lijmstalen onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het Cl gehalte Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Recticel. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Recticel de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het Cl gehalte' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

FTIR onderzoek van perforaties in gemetalliseerde papierstalen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds AR Metallizing nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan AR Metallizing nv de onderzoeksresultaten naar 'FTIR onderzoek van perforaties in gemetalliseerde papierstalen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een verontreiniging van FET overgangen (CMAC) Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds IMEC. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan IMEC de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een verontreiniging van FET overgangen (CMAC)' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een bedrukte folie Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Mars Belgium nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Mars Belgium nv de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een bedrukte folie' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het Zn gehalte in een cosmetisch product HPLC analyse van additieven in cosmetica Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Estee Lauder nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Estee Lauder nv de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het Zn gehalte in een cosmetisch product HPLC analyse van additieven in cosmetica' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een acetonmonster Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een aceton monster' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een amine gemodificeerde siliconen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een amine gemodificeerde siliconen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek van het oplosbaarheidsgedrag van een coating van een meetsonde Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Heraeus Electro-Nite. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Heraeus Electro-Nite de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek van het oplosbaarheid gedrag van een coating van een meetsonde' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek van gefluoreerd materiaal (BPChembel) Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds IMEC. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan IMEC de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek van gefluoreerd materiaal (BP Chembel)' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een staal Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Henkel Electronic Materials. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Henkel Electronic Materials de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een staal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende analyse van een contaminatie in een voedingsproduct Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Taura Natural Ingredients nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Taure Natural Ingredients nv de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende analyse van een contaminatie in een voedingsproduct' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

HPLC analyse van additieven in cosmetica/bepaling van het ZnO gehalte Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Estee Lauder. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Estee Lauder de onderzoeksresultaten naar 'HPLC analyse van additieven in cosmetica/bepaling van het ZnO gehalte' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van ZrO2 poeders Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds IMEC. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan IMEC de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van ZrO2 poeders' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

FTIR onderzoek van residuvorming in een naaldbeschermer Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'FTIR onderzoek van residuvorming in een naaldbeschermer' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende analyse van metalen onderdelen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Taura Natural Ingredients nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Taura Natural Ingredients nv de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende analyse van metalen onderdelen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Micro ATR FTIR spectroscopie van een aantal testplaatjes Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Eftec nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Eftec nv de onderzoeksresultaten naar 'Micro ATR FTIR spectroscopie van een aantal testplaatjes' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van BDGE Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Henkel Electronic Materials. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Henkel Electronic Materials de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van BDGE' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek van de samenstelling van solventen en impact op PC - deel 1 Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Sirris. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Sirris de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek van de samenstelling van solventen en impact op PC - deel 1' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek van een contaminatie van een PV pasta Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Grafityp Selfadhesive Products nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Grafityp Selfadhesive Products nv de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek van een contaminatie van een PV pasta' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van MiBK monster Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van MiBK monster' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

GC/MS analyse van drie stalen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Borealis Polymers. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Borealis Polymers de onderzoeksresultaten naar 'GC/MS analyse van drie stalen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Overeenkomst VUB - Euridice ESV Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Euridice ESV' hebben voor het project ' Agreement' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.

Project

ATR FTIR spectroscopie van verschillende coatings Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Atlas Copco Airpower nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Atlas Copco Airpower nv de onderzoeksresultaten naar 'ATR FTIR spectroscopie van verschillende coatings' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een bitumen monster Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Nynas nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Nynas nv de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een bitumen monster' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

ATR FTIR spectroscopie van verschillende coatings Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Atlas Copco Airpower nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Atlas Copco Airpower nv de onderzoeksresultaten naar 'ATR FTIR spectroscopie van verschillende coatings' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

ATR FTIR spectroscopie van verschillende coatings Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Atlas Copco Airpower nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Atlas Copco Airpower nv de onderzoeksresultaten naar 'ATR FTIR spectroscopie van verschillende coatings' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

ATR FTIR spectroscopie van verschillende coatings Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Atlas Copco Airpower nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Atlas Copco Airpower nv de onderzoeksresultaten naar 'ATR FTIR spectroscopie van verschillende coatings' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

ATR FTIR spectroscopie van verschillende coatings Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Atlas Copco Airpower nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Atlas Copco Airpower nv de onderzoeksresultaten naar 'ATR FTIR spectroscopie van verschillende coatings' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een fluxbad Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Galva Power Group. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Galva Power Group de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een fluxbad' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

INSCHRIJVINGEN: Arbeid, arbeidsrelaties en beroepsidentiteiten in hotels, restaurants n cafés (18de-20ste eeuw) - Brussel 16/12/2011 - 17/12/2011 Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De geschiedenis van het dagelijks leven op de werkvloer is een onderontwikkeld terrein en dat geldt zeker voor de horeca. Dit project zal de dagelijkse praktijken op de werkvloer in de Brusselse horeca (1910-1940) bestuderen evenals de expliciete en impliciete, geschreven en ongeschreven regels die er het functioneren stuurden. Daarvoor zal gebruik worden gemaakt van verzoeningsdossiers, vonnissen en persoonlijke brieven van werkgevers en werknemers die zich in de archieven van de werkrechter...

Project

Scientific visualisation and visual scientific literacy: a study of new imaging practices and their impact on knowledge building and communication. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Dienstenovereenkomst: 'Test laterale stabiliteit USP's' Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' CDM' hebben voor het project ' Dienstenovereenkomst Test lateral stability USPs' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.

Project

Dienstenovereenkomst: Evaluatie van CMS stalen: N2 en O2 adsorptie Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Atlas Copco Airpower NV - Quality Air Division' hebben voor het project ' Services Agreement Evaluation of CMS Samples: N2 and O2 adsorption' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, z...

Project

Monitoring van adulte Culicoides langsheen de Zeeschelde op sites waar door W en Z in 2011 werken voorzien zijn, alsook voor larvale staalnames van Culicoides langsheen de volledige zoutgradiënt van de Schelde (CULIMON II). Historisch

Universiteit Antwerpen

Doel van het project is inzicht te verwerven in het optreden van overlast veroorzaakt door knijten onder de huidige omstandigheden en in de nabije toekomst bij de aanleg van overstromingsgebieden langsheen de Zeeschelde en haar zijrivieren. Daarnaast zullen eveutele maatregelen in beeld worden gebracht die kunnen bijdragen aan de vermindering van deze overlast.

Project

Vergelijkende analyse van drie inox plaatjes Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Metrotile Europe. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Metrotile Europe de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende analyse van drie inox plaatjes' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Pyrolyse GC/MS van een partikel Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Recticel. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Recticel de onderzoeksresultaten naar 'Pyrolyse GC/MS van een partikel' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

DSC en TGA analyse van een 2K siliconensysteem Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Barco nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Barco nv de onderzoeksresultaten naar 'DSC and TGA analyse van een 2K siliconen systeem' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

GC/MS analyse van een cycloexaan extract Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Bekaert nv. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Bekaert nv de onderzoeksresultaten naar 'GC/MS analyse van een cycloexaan extract' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende analyse van twee foliematerialen: invloed van de primer Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Protec nv. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Protec nv de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende analyse van twee foliematerialen: invloed van de primer' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het toaal Cl en P gehalte in een schuimmonster Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Recticel. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Recticel de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het toaal Cl en P gehalte in een schuimmonster' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het VOC, TVOC en de fogging waarden Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds PSS Belgium. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan PSS Belgium de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het VOC, TVOC en de fogging waarden' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende analyse van MiBK monsters Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende analyse van MiBK monsters' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Ringtest bepaling siliconenringsgraad Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Ringtest bepaling siliconenring graad' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende analyse van drie Fe-oxide pigmenten Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds IMEC. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan IMEC de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende analyse van drie Fe-oxide pigmenten' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek van het falen van een terugslagklep Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Lod Renier bvba. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Lod Renier bvba de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek van het falen van een terugslagklep' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

FTIR microscopie van een verontreiniging in een vormstuk Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Vyncolit nv. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Vyncolit nv de onderzoeksresultaten naar 'FTIR microscopie van een verontreiniging in een vormstuk' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende analyse van twee amine gemodificeerde siliconen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende analyse van twee amine gemodificeerde siliconen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende analyse van Li silicaatoplossingen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Heraeus Electro-Nite. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Heraeus Electro-Nite de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende analyse van Li silicaat oplossingen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende analyse Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Roba Van der Rijn nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Roba Van der Rijn nv de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende analyse' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Karakterisatie van een contaminatie Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Penta Expertise & Consult nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Penta Expertise & Consult nv de onderzoeksresultaten naar 'Karakterisatie van een contaminatie' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

DSC analyse van PET flessen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds A4BS Alliance for Business Solutions. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan A4BS Alliance for Business Solutions de onderzoeksresultaten naar 'DSC analyse van PET flessen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende analyse van drie uitgeharde lijmen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Protec nv. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Protec nv de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende analyse van drie uitgeharde lijmen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een lijmstaal Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Protec nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Protec nv de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een lijm staal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van het totaal F, Cl, Br en P gehalte in twee schuimmaterialen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Recticel. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Recticel de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van het totaal F, Cl, Br en P gehalte in twee schuimmaterialen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

TG analyse van een bodemasmonster Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Indaver nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Indaver nv de onderzoeksresultaten naar 'TG analyse van een bodem as monster' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende analyse van waterige emulsies Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Norbord nv. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Norbord nv de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende analyse van waterige emulsies' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het Be gehalte in twee inoxplaatjes Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Metrotile Europe. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Metrotile Europe de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het Be gehalte in twee inox plaatjes' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Pyrolyse GC/MS analyse van partikels in een mixer Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Recticel. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Recticel de onderzoeksresultaten naar 'Pyrolyse GC/MS analyse van partikels in een mixer' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een aceton monster Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC(UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een aceton monster' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een PMMA/PVC (1) Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Protec nv. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Protec nv de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een PMMA/PVC (1)' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende analyse van PMMA/PVC folies Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Protec nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Protec nv de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende analyse van PMMA/PVC folies' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

TG-TD-GC/MS analyse van twee lijmstalen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds PSS Belgium nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan PSS Belgium nv de onderzoeksresultaten naar 'TG-TD-GC/MS analyse van twee lijm stalen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek van gedegradeerd PVC materiaal Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Protec nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Protec nv de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek van gedegradeerd PVC materiaal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het chloride gehalte in waterige rubberextracten Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het chloride gehalte in waterige rubberextracten' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een acetonmonster Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een aceton monster' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Karakterisering van uitgeharde lijm Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Polyvision nv. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Polyvision nv de onderzoeksresultaten naar 'Karakterisering van uitgeharde lijm' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende analyse van tien PMMA/PVC folies Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Protec nv. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Protec nv de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende analyse van tien PMMA/PVC folies' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Studie van de corrosie van kabelbinders Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Thomas & Betts Benelux. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Thomas & Betts Benelux de onderzoeksresultaten naar 'Studie van de corrosie van kabelbinders' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het totaal Cl-gehalte Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Recticel. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Recticel de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het totaal Cl-gehalte' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het Ca gehalte in bodemas Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Bioterra nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Bioterra nv de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het Ca gehalte in bodem as' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een aceton monster Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een aceton monster' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Karakterisering van de bruine contaminatie Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Karakterisering van de bruine contaminatie' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek van gedegradeerde en verkleude PVC profielen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Protec nv. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Protec nv de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek van gedegradeerde en verkleurde PVC profielen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende analyse van papiersubstraten als labels Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Cunningham Lindsey Belgium. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Cunningham Lindsey Belgium de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende analyse van papiersubstraten als labels' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

HPLC analyse van additieven in cosmetica Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Estee Lauder. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Estee Lauder de onderzoeksresultaten naar 'HPLC analyse van additieven in cosmetica' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende analyse van 6 PMMA/PVC folies Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Protec nv. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Protec nv de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende analyse van 6 PMMA/PVC folies' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Beasling van de vrijstelling van corrosieve gassen in PU schuimen en een selfadhesive tape materiaal Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Emerson & Cuming Microwave Products. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Emerson & Cuming Microwave Products de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van de vrijstelling van corrosieve gassen in PU schuimen en een selfadhesive tape materiaal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek van lijmoverdracht (literatuur studie + onderzoek) Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Grafityp Selfadhesive Products. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Grafityp Selfadhesive Products de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek van lijm overdracht (literatuurstudie + onderzoek)' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

HPLC analyse van additieven in cosmetica Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Estee Lauder. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Estee Lauder de onderzoeksresultaten naar 'HPLC analyse van additieven in cosmetica' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende analyse voor een reeks fenolharsen voor de bepaling van surfactanten Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Sumitomo Bakelite Europe. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Sumitomo Bakelite Europe de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende analyse voor een reeks fenolharsen voor de bepaling van surfactanten' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van EMC in cosmetica Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Estee Lauder. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Estee Lauder de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van EMC in cosmetica' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Headspace GC/MS analyse van een olie monster Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Bekaert nv. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Bekaert nv de onderzoeksresultaten naar 'Headspace GC/MS analyse van een oliemonster' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek van een PMMA folie Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Protec nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Protec nv de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek van een PMMA folie' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het Cr(VI) gehalte in een coating Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Tenneco Automotive Europe. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Tenneco Automotive Europe de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het Cr(VI) gehalte in een coating' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Racial differentiation in research output. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Ontwikkeling van 2 commerciële demo applicaties voor gebruik iPad Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut EDM (UHasselt) en anderzijds Tinkertouch bvba. Het onderzoeksinstituut EDM levert aan Thinkertouch bvba de onderzoeksresultaten naar 'Ontwikkeling van 2 commerciële demo applicaties voor gebruik iPad' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Graffietonderzoek Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Er wordt gezocht naar een nieuwe formulatie voor expandeerbare strips die gebruikt kunnen worden in brandkleppen.

Project

Dienstenovereenkomst HPLC kolom en verpakking optimalisatie informatie Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Bio-Rad Laboratories Inc.' hebben voor het project ' Services Agreement HPLC column and packing optimalization information' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de...

Project

FTIR microscopie van een verontreiniging op aanspuitingen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Helvoet R & P. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Helvoet R & P de onderzoeksresultaten naar 'FTIR microscopie van een verontreiniging op aanspuitingen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Hasselt. BIOMED levert aan het Gerecht van Hasselt de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand februari 2012

Project

Analyse van een acetonstaal Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een acetonstaal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

UV-Vis transmissiemetingen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Sidaplax. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Sidaplax de onderzoeksresultaten naar 'UV-Vis transmissiemetingen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek van de stabiliteit van N-Bu benzeensulfonamide Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek van de stabiliteit van N-Bu benzeensulfonamide' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een acetonstaal Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een aceton staal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Lupinen: sleutel tot duurzame eiwitproductie Historisch

Hogeschool Gent

Door de nood aan eiwitproductie op eigen bedrijf wil dit project een aantal knelpunten rond de teelt van lupinen wegwerken en een breder toepassingsveld aansnijden. Uit het PWO-project BIOT-501 (Optimalisatie van de teelttechniek van het eiwitgewas LUPINEN en inpasbaarheid in de dierlijke en menselijke voeding) is gebleken dat lupinen een interessante nutritionele samenstelling en interessante toepassingsmogelijkheden hebben. Tevens werden een aantal teelttechnische aspecten duidelijk in kaar...

Project

Co-creatie, intra-preneurship, gedeeld psychologisch eigenaarschap en werkplezier in familiebedrijven: over hoe en waarom ze samenhangen. Historisch

Universiteit Hasselt

De Onderzoeksraad heeft op 28 april 2011 het verblijf van 6 maanden van Dr. Matti Koiranen En van Annika Saarikoski (University of Jyväskylä, Finland) aan de UHasselt goedgekeurd ten laste van het BOF-programma "Korte Verblijven". Gedurende dit verblijf zal Dr. Matti Koiranen en Annika Saarikoski onderzoek uitvoeren in samenwerking met prof. Frank Lambrechts (onderzoeksinsituut KIZOK). Het verblijf van Dr. Matti Koiranen zal plaatsvinden van 1 oktober 2011 tot 31 maart 2012, het verblijf v...

Project

Analyse van een MiBK staal Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een MiBK staal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een formaldehyde oplossing Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Sumitomo Bakelite Europe. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Sumitomo Bakelite Europe de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een formaldehyde oplossing' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Tongeren. BIOMED levert aan het Gerecht van Tongeren de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand februari 2012

Project

Data analyse ivm bortskanker en radiotherapie Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut CENSTAT(UHasselt) en anderzijds Flen Pharma nv. Het onderzoeksinstituut CENSTAT levert aan Flen Pharma nv de onderzoeksresultaten naar 'Data analyse ivm bortskanker en radiotherapie' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

FTIR onderzoek van een oppervlakte contaminatie van een TiAI legering Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds IMEC. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan IMEC de onderzoeksresultaten naar 'FTIR onderzoek van een oppervlakte contaminatie van een TiAI legering' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek van een verkleuring van geanodiseerde Al profielen (Alural) Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds IMEC. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan IMEC de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek van een verkleuring van geanodiseerde Alu profielen (Alural)' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

FTIR microscopie van een verontreiniging van een product Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Helvoet R & P. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Helvoet R & P de onderzoeksresultaten naar 'FTIR microscopie van een verontreiniging van een product' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Cognitieve, somatische en corticale arousal als verklarende factoren voor individuele verschillen in de respons op een slaaptekort: studie bij kortslapers, mensen met primaire insomnie en gezonde, gemiddelde slapers. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Zowel mensen met primaire insomnie (in- en doorslaapproblemen) als kortslapers (gemiddelde slaapduur minder dan 6u/nacht) genieten in het dagelijkse leveneen kortere slaapduur dan gezonde, gemiddelde slapers. Toch worden er opvallend meer subjectieve klachten gerapporteerd bij primaire insomnie. Een verschil in sensitiviteit voor een slaaptekort tussen kortslapers en mensen met primaire insomnie zou een verklaring kunnen bieden voor deze discrepantie. Door beide groepen alsook twee controlegr...

Project

Bepaling van thioglycolzuur in cosmetica Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Estee Lauder nv. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Estee Lauder nv de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van thioglycolzuur in cosmetica' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

DSC analyse van een PET fles Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds A4BS Alliance for Business Solutions. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan A4BS Alliance for Business Solutions de onderzoeksresultaten naar 'DSC analyse van een PET fles' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Turnhout. BIOMED levert aan het Gerecht van Turnhout de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand februari 2012

Project

Saneren van databases. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project beoogt de ontwikkeling van nieuwe databasetechnieken ter ondersteuning van sanering van data, metadata en datatransformaties. Saneren in deze context duidt op het identificeren en corrigeren van onvolledigheden, inconsistenties, onnauwkeurigheden en fouten.

Project

Enkele fiscale vraagstukken in het jaarverslag 2011 van de Vlaamse Ombudsdienst Historisch

Universiteit Hasselt

Deze overeenkomst kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds de onderzoeksinstituut Overheid en Recht (UHasselt) en anderzijds de Vlaamse Ombudsdienst. De onderzoeksgroep Overheid en Recht levert aan de Vlaamse Ombudsdienst de onderzoeksresultaten naar 'Enkele fiscale vraagstukken in het jaarverslag 2011 van de Vlaamse Ombudsdienst' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Evaluatie van de ingrepen in het zomerbed van de Gemeenschappelijke Maas / Grensmaas voor de visgemeenschap. Historisch

Universiteit Hasselt

Het onderzoek heeft tot doel om de effecten van de aangelegde grinddrempels, de grindrug en enkele aanpassingen aan de bedding (zomeroever te Hochter Bampt, Herbricht en Meeswijk) te evalueren naar de lokale visgemeenschap toe. Door het versterken en verhogen van het aantal drempels, vooral in het bovenstroomse deel van de Grensmaas, wordt het aanbod aan ondiepe stroomversnellingen verhoogd, wordt het stroomkuilenpatroon versterkt en het aandeel aan ondiepe grindbanken bij lage zomerafvoer ne...

Project

3C NMR spectroscopie voor de bepaling van de reactiviteit van NCO groepen van IPDI reactiemengsels Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Recticel. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Recticel de onderzoeksresultaten naar '3C NMR spectroscopie voor de bepaling van de reactiviteit van NCO groepen van IPDI reactiemengsels' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek naar het oplosbaarheidsgedrag van een coating van een meetsonde Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Heraeus Electro-nite. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Heraeus Electro-nite de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek naar het oplosbaarheidsgedrag van een coating van een meetsonde' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

20-20 3D Media: Spatial Sound and Vision Historisch

Universiteit Hasselt

Film en bioscoop zijn de drijvende kracht voor de entertainment-industrie geweest, ze bepalen de kwaliteitnormen, ze verstrekken de meest meeslepende ervaring, en ze inspireren de distributieketens van andere media (tv-uitzendingen, kabel en satelliet kanalen, DVD, video, games et cetera) . De creatie van een volledige "3-D competente' keten zal naar verwachting een vergelijkbaar pad volgen. De media-industrie weet dat het publiek verbazen nog steeds de weg naar een groot publiek en financiee...

Project

Methodiekenhandboek lokale kinderarmoedebestrijding: verzamelen en beschrijven van goede voorbeelden over armoedebestrijding op lokaal niveau, met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Vl. Min. Welzijn, Volksgezondheid & Gezin. UA levert aan Vl. Min. Welzijn, Volksgezondheid & Gezin de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Addendum 2 van de Consortiumovereenkomst voor verlenging van fase 2 aangaande het project " In het wiel van Odiel/ Van borsteltrekker tot wielrenner " Historisch

Universiteit Hasselt

De hoofddoelstelling van dit project is het versterken van de samenwerking tussen het borstel- en schoeiselmuseum te Izegem en het wielermuseum te Roeselare en het ontwikkelen van een originele educatieve werking die hun collecties en de achterliggende regionale geschiedenis naar de specifieke doelgroep van het BSO en TSO vertaalt. Dit project zorgt voor een totaal andere museumervaring waarbij de muren van het museum doorbroken worden en de grenzen tussen de verschillende onderwerpen vervage...

Project

Postdoc-beurs voor niet-EU-onderzoekers in het kader van het onderzoeksproject: "een gedetailleerde evaluatie van de gedragsstabiliteit van beslissingsregels in de context van transportgedrag (BELDAM)" Historisch

Universiteit Hasselt

In dit project zal onderzocht worden in welke mate gedragsbesluitregels (dit is het besluitmechanisme dat mensen aannemen bij het maken van transportgerelateerde beslissingen, b.v. de keuze van het vervoersmiddel) stabiel zijn, gebruik makend van de BELDAM gegevens. Ten gevolge van dit project zullen toekomstige resultaten betrouwbaarder zijn waardoor eveneens meer betrouwbare beleidsaanbevelingen gegeven kunnen worden.

Project

Microsimulatiemodel voor de modellering van de impact van beleidsmaatregelen (EUROMOD). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Belgian presence at the CAFAM Biennale 2011 te China (Peking) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Anne Teresa De Keersmaeker op de Beijing Dance Academie. Op 20 september opent een belangrijk tentoonstelling in het CAFA Art Museum te Beijing. De Eerste CAFAM Biennale presenteert een brede waaier aan contemporary art uit China en elders, met een speciale focus op de Belgische avant-garde. Dit evenenemt is deel van de officiële viering van 40 jaar diplomatieke betrekkingen tussen China en België, en wordt georganiseerd door de Belgische Ambassade in Beijing. Aangezien België een aantal p...

vorige 17501 - 18000 van 28056 volgende Pagina: 1...32 33 34 35 36 37 38 39 ...57 Grootte: 10 20 50 500