Resultaat als: RSS feed PDF XML

Sorteer: Einddatum
SorteerRichting
vorige 17501 - 18000 van 27600 volgende Pagina: 1...32 33 34 35 36 37 38 39 ...56 Grootte: 10 20 50 500
Project

Evolutionaire genetica van arenavirus-knaagdierinteracties: Mopeia virus en de reservoirgastheer Mastomys natalensis. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Data driven modelling. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Data driven modelling.

Project

Studie van de mogelijkheden van een drempelverlagend aanbod voor niet-georganiseerde (sportkansarme) jongeren in Brussel. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Deze studie heeft tot doel om meer inzicht te verwerven in de mechanismen die aan de basis liggen van een meer optimale methodische en organisatorische aanpak bij de sportstimulering van niet-georganiseerde (maatschappelijke kwetsbare) jongeren. Door middel van het voorgestelde onderzoek wordt getracht op basis van inventariserende gegevens van relevante praktijkvoorbeelden, diepte-interviews met bevoorrechte getuigen (o.m. organisatoren en begeleiders van bestaande initiatieven) en begeleide...

Project

Synthese van (c) geanneleerde 3-aminoazepin-2-onen en hun gebruik in bioactieve peptiden. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

1. Situering project. Conformationeel verstrakte analoga van aminozuren zijn zeer interessant vanuit een medicinaal chemisch oogpunt. De inbouw ervan in bioactieve peptiden kan resulteren in een toename van activiteit, metabole stabiliteit en receptor selectiviteit. Twee types verstrakte analoga werden bereid. Spirobenzazepinon 1 werd gesynthetiseerd als een analogon van het Pro-Phe dipeptide. Van zo.n spirolactams is bekend dat zij zeer sterke ?-turn inducers zijn als ze worden ingebouwd in ...

Project

Measuring and modelling of microwave systems. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het doel van dit onderzoeksproject is het opstellen van op metingen gebaseerde black-box modellen voor niet-lineaire microwave systemen met 2 of meer poorten. De metingen gebeuren a.d.h.v. de Large-Signal Network Analyzer die toelaat de absolute ingaande en gereflecteerde golven in amplitude en faze op te meten op meerdere frequenties tegelijkertijd. De modellen zullen opgesteld worden voor Continuous Wave regime, maar eveneens voor gemoduleerde excitatie. Zowel gelineariseerde modellen als n...

Project

Modulering van het tumor-geassocieerd macrofaag fenotype door Secretory Leukocyte Protease Inhibitor (SLPI) en de evaluatie van SLPI als therapeutisch doelwit. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Tumoren dienen beschouwd te worden als organoïde structuren waarin een complexe bidirectionele interactie bestaat tussen getransformeerde en niet-getransformeerde cellen, resulterend in tumorgroei en -progressie. Hierbij wordt het kankercel fenotype sterk beïnvloed door tumor-infiltrerende cellen en vice versa. Zo oefenen tumor-geassocieerde macrofagen (TAM) tal van functies uit, gaande van het modelleren van zowel kankercellen als de tumor micro-omgeving, tot het onderdrukken van anti-tumor ...

Project

Maten van homogeniteit en heterogeniteit gericht op classificatie en op het bepalen van homogene deelgroepen in Markov modellen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Zowel in classificatie als in geaggregeerde Markov-modellen staat het concept groep (categorie, klasse, status, ...)centraal, en moet het behoren tot de groep bepaald worden aan de hand van een reeks geobserveerde en/of latente eigenschappen. Deze groepen moeten derhalve op zich (intra-) homogeen zijn, terwijl verschillende groepen onderling (inter-) heterogeen moeten zijn. Homogeniteit en heterogeniteit kunnen echter op vele verschillende wijzen worden gedefinieerd naargelang de situatie (o....

Project

Optimale statistische proefopzet voor kwantitatieve elektronenmicroscopie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit onderzoeksproject is om de state-of-the-art methoden binnen het domein van de optimale statistische proefopzet toe te passen in het veld van de elektronenmicroscopie. Deze methoden zullen elektronenmicroscopisten in staat stellen om experimenten te evalueren, te vergelijken en te optimaliseren in termen van de haalbare precisie waarmee structuurparameters, atoomposities in het bijzonder, van het te onderzoeken object gemeten kunnen worden. Verder biedt de statistische proefop...

Project

Optimized MP-SoC Middleware for Event-driven Applications. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Beurzentoekenningsprogramma 2011 'Short Research Stays' Historisch

Universiteit Hasselt

Deze overeenkomst betreft de uitbetaling van de toelagen in de loop van het referentiejaar 2011 aan de bursalen van 'Short Research Stays' (SRS) zoals opgenomen in het kader van het Beurzentoekenningsprogramma 2011 van de VLIR.

Project

Onderbezette grote woningen in Vlaanderen. Een onderzoek naar architecturale en gebruiksstrategieën in het licht van demografische bewegingen en ecologische beperkingen Historisch

Universiteit Hasselt

Vanuit ecologisch perspectief dienen vraagtekens geplaatst te worden bij het hoge aantal onderbezette woningen in Vlaanderen. De opdracht om de energieconsumptie en de CO² uitstoot te minimaliseren staat immers haaks op het gegeven van grote, onderbenutte woningen die bovendien ook vaak in erg verspreide bebouwing voorkomen. Dit brengt een hoge directe (verwarming) en indirecte (transport) energiekost met zich mee, die niet strookt met de principes van duurzaam bouwen. Afbreken ligt echter ni...

Project

Proteïnen: structuur en vouwing. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het laboratorium heeft een vrij stevige ervaring in de structuurbepaling van eiwitten. Een reeks projecten meeen belangrijke structurele component wordt uitgewerkt door een aantal subgroepen van karakteristiek 4 tot 7 medewerkers. Het werk van deze groepen is gefocuseerd op thema's die al een maturiteit hebben verworven in het lab: proteïne-koolhydraat herkenning, bacteriële toxine-antitoxine systemen, enzymes zoals nucleoside hydrolasen en arsenaat reductase. Meer recent werk is gericht op L...

Project

Fysiologie en regulatie van de lysine/arginine biosynthese bij het hyperthermoacidofiel crenarchaeon Sulfolobus solfataricus. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Lysine wordt op twee manieren gesynthetiseerd: (i) via de diaminopimelaat pathway die gebruikt wordt door de meeste bacteriën en planten, (ii) via de alpha-aminoadipaat weg (AAA) die voorkomt bij schimmels en gisten. Bij de thermofiele bacterie Thermus thermophilus werd een variante van de AAA pathway ontdekt waarbij de omzetting van AAA tot lysine totaal verschillend is maar gelijkaardig verloopt aan de omzetting van glurtamaat tot ornithine in de arginine biosynthese. Een gelijkaardige path...

Project

Audio en Spraaktechnologie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project beoogt de noden van personen die lijden aan dysatrie tegemoet te komen door een software te ontwikkelen die gebruik maakt van spraaktechnologie voor a) de evaluatie van spreektempo, intonatie en klemtonen in voorgelezen spraak en in spontane spraak en b) computer gebaseerde therapie voor het verbeteren van sprrektempo, intonatie en klemtonen op verschillende linguistische niveaus (zin, tekst en spontane spraak) die de patient onmiddelijke feedback geeft en kan gebruikt worden voor...

Project

Kolonisatie van mangroven: onderzoek naar de sturende factoren in propaguleverspreiding en -vestiging. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Vraagstelling De vraag hoe kolonisatie van mangroven nu juist gebeurt laat twee interpretaties toe, die beide behandeld worden in dit projectvoorstel: Ten eerste, welke attributen van de propagulen, van de vegetatie en van de mgeving bepalen of een mangrovepropagule zich in een bepaalde site kan vestigen? Ten tweede, welke van deze attributen bepalen in welke mate een bestaand mangrovewoud gekoloniseerd kan worden door mangrovepropagulen of door niet-mangrovevegetatie? In dit projectvoorstel ...

Project

Identificatie van functionele moleculaire pathways in de micro-omgeving van pulmonale neuro-epitheliale lichaampjes: lasermicrodissectie en genexpressie studie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Studie van verftechnologische geschiedenis in de 19de en 20ste eeuw: onderzoek van historische paletten. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project wil de tijdslijn van het pigmentgebruik in de laat 19de en vroeg 20ste-eeuwse schilderkunst verfijnen. Door het onderzoek van nog bestaande historische paletten en verftubes met behulp van instrumentele analysetechnieken (XRF, lichtmicroscopie, electronenmicroscopie), kunnen analyses van pigmenten in schilderijen correcter worden geïnterpreteerd waardoor ook een betere interpretatie van de technologische evolutie van het pigmentgebruk mogelijk wordt.

Project

Voorbereidend traject voor de uitbouw van een Vlaams Virtueel Supercomputer Centrum voor publiek en privaat gefinancierd onderzoek (VVSC). Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het Vlaams Supercomputer Centrum is een virtueel centrum dat is aangesteld als beheerder van de reeds bestaande en geplande lokale supercomputer- en rastercomputercapaciteit in Vlaanderen, waarbij de verschillende en vaak complementaire expertises aan de verschillende Vlaamse universitaire associaties worden gebundeld en verder worden uitgebouwd.

Project

Niet-destructieve Optische analyse van Cultureel Erfgoed Materialen (NOCEM) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In dit project onderzoeken we een nieuwe methode om cultureel erfgoed materialen op een niet destructieve manier te analyseren. Meer in het bijzonder focussen we ons op het mogelijke gebruik van UV-VIS-NIR optische spectroscopie om glas artefacten te karakteriseren op basis van hun kleur en chemische samenstelling. We gaan na in welke gevallen deze techniek kan worden gebruikt als vervangmiddel voor de complexe, destructieve en dure chemische analyse methoden (SEM-EDX, EPMA) die men standaard...

Project

Ontwikkeling van generische foutcorrectiefuncties voor incrementeel omvormen op basis van een vormelementtaxonomie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het voorgestelde onderzoek beoogt een fundamentele studie van de ongewenste vervormingsfenomen en compensatie-technieken bij het incrementeel omvormen van vlakke platen tot een gewenste geometrie. Incrementeel vervormen is een vernieuwende plaatbewerkingstechniek die in recente jaren een sterk toenemende interesse kent en het potentieel heeft om de plaatbewerkingssector grondig te veranderen. Het onderscheidende kenmerk van deze techniek is het feit dat, in tegenstelling tot klassieke omvor...

Project

Karakterisering van de morfologische, ecofysiologische, celfysiologische en moleculaire respons van baobab (Adansonia digitata L.) op droogtestress. Historisch

Universiteit Antwerpen

De Afrikaanse baobab (Adansonia digitata L.) speelt een essentiële socio-economische rol in de rurale levensgemeenschappen van West-Afrika. Bijna alle delen van de boom worden gebruikt, en dit voor een grote verscheidenheid aan toepassingen. Ondermeer in de voeding is de baobab uiterst belangrijk. Zo spelen de bladeren, vruchtpulp en zaden een essentiële rol in de bereiding van traditionele maaltijden en in tijden van schaarste en hongersnood. De bladeren vormen ondermeer een goede bron van e...

Project

Expliciet beheer van platform variabiliteit (Type 3) (Onderzoeksmandaat Dhr. Dennis Wagelaar) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In het onderzoek is het concept van expliciete platformmodellen voorgesteld, waarbij - obv een centrale platform-ontologie - zowel de platformafhankelijkheden van de platformspecifieke elementen werden beschreven, alsook de concrete aangeboden platformen waarop de ontwikkelde software dient te draaien. De doelstellingen van dit onderzoeksvoorstel zijn om het onderzoek rond platformmodellen en platformafhankelijkheidsbeheer, zoals dat aangevangen is in het doctoraatsonderzoek, verder te zett...

Project

Steunpunt voor beleidsrelevant onderzoek - gelijkenkansenbeleid Historisch

Universiteit Hasselt

De doelstellingen van het Steunpunt 2007-2011 zijn: - verzamelen, analyseren en ontsluiten van gegevens (ook longitudinaal) - uitvoeren van probleemgericht wetenschappelijk onderzoek (korte termijn) - uitvoeren van beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek dat op langere termijn relevant is voor het Vlaams beleid - verlenen van wetenschappelijke dienstverlening Het Steunpunt streeft naar de verwezenlijking van zijn doelstellingen binnen een driedimensionaal onderzoeksframe dat afgelijnd is ...

Project

Betrokkenheid van functionele variaties in hersen-geexpresseerde miRNA genen in de etiologie van bipolaire stoornis en schizofrenie Historisch

Universiteit Antwerpen

Ondanks de hoge heritabiliteit van BP en SZ kent de zoektocht naar risicogenen voor deze aandoeningen weinig succes. Dit doet vermoeden dat de complexiteit van BP en SZ het gevolg is van genetische heterogeniteit en verstoring van de transcriptie van risicogenen door mutaties in regulatorische moleculen zoals miRNAs. Het doel van dit project is onderzoeken in hoeverre genetische variatie in miRNAs betrokken zijn bij de etiologie van BP en SZ.

Project

Incidentie, infectiebronnen en preventie van enerohemorrhagisceh Escherichia Coli in het Brussels Gewest. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Infectie met enterohemorrhagische Escherichia coli (EHEC) is eenbelangrijke oorzaak van bloederige diarree en het hemolytisch uremisch syndroom (HUS). Om de reële incidentie van infecties met deze voedselpathogeen inhet Brussels Gewest te onderzoeken zijn we vanaf januari 2008 begonnen met de verzameling en screening van feacesstalen in Brusselse ziekenhuizen. tevens worden gevallen van HUS in samenwerking met centra voor kinderdialyse en het WIV vanaf 2009 geregistreerd en onderzocht voor EH...

Project

Steunpunt BBTR : Buitenlands beleid, toerisme en recreatie.(Spoor buitenlands beleid en Spoor Toerisme en recratie) VUB = Onderzoeksdomein 2 : " Culturele diversiteit en subsidiariteit binnen de Vlaamse cultuursector, en in het bijzonder binnen de aud... Historisch

Vrije Universiteit Brussel

VUB = Onderzoeksdomein 2 : " Culturele diversiteit en subsidiariteit binnen de Vlaamse cultuursector, en in het bijzonder binnen de audiovisuele sector : een impactstudie en beleidsevaluatie (2008-2000)

Project

Religieuze uitingen in de publieke sfeer. Evenwichtsoefeningen tussen de vrijheid van godsdienst en de seculariteit van de staat. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

2.2. Doelstelling van het project. Dit onderzoek wil bijdragen tot de uitbouw van een aan de Belgische context aangepast actueel en theoretisch onderbouwd publiekrechtelijk kader, bruikbaar voor de juridische aanpak van problemen veroorzaakt door de toename van religieuze diversiteit binnen publieke instellingen. Het project bestaat uit 5 taken die hieronder achtereenvolgens worden toegelicht. TAAK 1: het Belgisch publiekrechtelijk kader In de eerste plaats wensen we het bestaande juridische ...

Project

Publicatie "The Making of Samuel Beckett's Stirring Still / Soubresauts and Comment dire / what is the word, volume 1 van The Beckett Digital Manuscript Project." Historisch

Universiteit Antwerpen

'The Making of Samuel Beckett's Stirrings Still / Soubresauts and Comment dire / what is the word' is het eerste volume van het Beckett Digital Manuscript Project (BDMP). Deze elektronische genetische editie van Samuel Becketts worken is een samenwerkingsproject tussen de Universiteiten van Antwerp en Reading, met steun van het Center for Manuscript Genetics, de Beckett International Foundation, het Harry Ransom Center, de Samuel Beckett Estate. Het project bestaat uit: - 26 electronische mod...

Project

Dienstenovereenkomst Scholengroep KTA Jette: KB project GF-Huis Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Scholengroep Brussel (KTA-Jette)' hebben voor het project ' Dienstenovereenkomst Scholengroep KTA Jette: KB project GF-Huis' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in d...

Project

SUPERCT: Speeded Up Processing and Reconstruction of Tomograms Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project is gericht op het versnellen van reconstructie en verwerking van tomografische beelden, waarbij iteratief gebruik wordt gemaakt van voorwaartse en terugprojecties. Dergelijke operaties zijn gelukkig erg geschikt voor parallellisatie. Tegenwoordig kan hardware, die oorsprokelijk bedoeld was voor computationeel veeleisende 3D games, effectief gebruikt worden voor andere taken. Graphical Processing Units (GPUs), bijvoorbeeld, werden speciaal ontwikkeld voor een hoog parallellisme en ...

Project

De historisch-ecologische analyse van boslandschappen in de Antwerpse Kempen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In dit interdisciplinaire project worden en aantal oude bossen (permanent aanwezig sinds 1775) in de huidige provincie Antwerpen onderzocht als historische landschappen, waarin naar gelang de bezitsverhoudingen, de toegang tot het bos en de socio-economische strategieën van boseigenaars en -gebruikers, het bos anders conceptueel werd ingevuld (als jachtpark, als vrijwoud, als marktgericht hakhoutbos of als gemeenschappelijk bos), waardoor bossen van elkaar konden verschillen qua beheervorm, b...

Project

Experimentele demonstratie van laseractie en intrinsieke CARS-gebaseerde warmtereductie in nabije-infrarode en midden-infrarode silicium Ramanlasers. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Silicium wordt sinds enkele jaren als een zeer belangrijk fotonisch materiaal beschouwd. Zo is men er in 2004 in geslaagd om een efficiënte silicium-gebaseerde laser te demonstreren waarvan het lasingmechanisme steunt op "stimulated Stokes Raman scattering". Aangezien deze zogenaamde silicium Ramanlasers zowel nabije-infrarode als midden-infrarode straling kunnen genereren, zijn hun toepassingsmogelijkheden zeer uitgebreid. Totnogtoe heb ik hoofdzakelijk theoretisch onderzoek verricht naar de...

Project

samenwerkingsproject voor de organisatie van het XXIIIste congres van de Interantional Society of Biomechanics (Juli 2011) - ISB Brussel Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' ULB' hebben voor het project ' Partnership agreement for the organisation of the XXIIIrd Congress of the International Society of Biomechanics (July 2011) ISB 2011 Brussels' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aan...

Project

Een mogelijke typificatie van de andersglobalisten aan de hand van Charles Taylors vernieuwd begrijpen van de moderne identiteit. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De andersglobalistenbeweging is een wereldwijde sociaal-politieke beweging met een aanzienlijke heterogeniteit aan leden en onderwerpen. Zij is als beweging wetenschappelijk niet makkelijk te vatten. Haar discours en drijfveren lijken te omvattend en divers om ontleed te kunnen worden binnen bestaande onderzoekscategorieën. Binnen de humane wetenschappen blijft de wens echter bestaan om de beweging in zijn geheel te kunnen ontleden en in kaart te brengen. In dit onderzoek willen we nagaan of ...

Project

Karakterisering van immuunresponsen gericht tegen allogene stamcelimplantaten in het centraal zenuwstelsel. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project onderzoeken we de bijdrage van innate (microglia) en adaptieve (T-cellen) immuunresponsen die bijdragen tot de immunologische afstoting van allogene stamcelimplantaten in de hersenen van immuuncompetente muizen.

Project

Lokale en systemische effecten van verhoogde metaalconcentraties op Arabidopsis thaliana: integratie van genexpressie en wortelgroei in een mono- en multipollutiecontext ter bepaling van moleculaire parameters met ecologische relevantie. Historisch

Universiteit Hasselt

De doelstelling van dit project is de preciezere bepaling van de rol van een aantal genen die in de transcriptoomanalyse naar voor gekomen zijn, waarbij ook het fysiologisch/ecologische aspect aan bod zal komen. De studie zal verder uitgebreid worden door ook Zn op de nemen, vermits Zn meestal samen met Cd voorkomt in vervuilde bodems.In gepubliceerde studies worden planten meestal blootgesteld aan één enkel metaal. Vermits Cu en Zn redox-actief zijn en daardoor direct oxidatieve stress veroo...

Project

Toekenning tussenkomst AUHL Historisch

Universiteit Hasselt

Een studiereis is een financiële vergoeding voor studenten aan een Vlaamse universiteit of hogeschool om een individuele studiereis te maken naar een ontwikkelingsland. De studiereis maakt deel uit van een erkend opleidingsondersdeel, zoals een stage of een scriptie. Voor het vertrek gaat de student op zoek naar een promotor aan de eigen universiteit of hogeschool, in het land van bestemming kiest de student een lokale promotor die instaat voor de begeleiding ter plaatse. Aan de eigen instell...

Project

EvoSym: (ERA-Net Complexity-Net) Oorsprong en evolutie van biologische symbool systemen. (Emergence and Evolution of Biological Symbol Systems). Historisch

Vrije Universiteit Brussel

EvoSym is a collaborative European research project supported under the Complexity-NET 2009 pilot funding call, Interdisciplinary Challenges for Complexity Science. Complexity-NET is the European Network for the Coordination of Complexity Research and Training Activities. The project applies methods and techniques of complexity science to understand the emergence and evolution of biological "symbol systems" (also called "biosemiotic systems"), such as genetic coding (DNA-protein), RNA editing...

Project

VIB-Neurotropische factoren in de pathofysiologie van depressie: focus op VEGF (DEPVEGF). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Kenniscirculatie in de Lage Landen. Stromen van technische kennis in het westelijk kerngebied van de Lage Landen tussen ca. 1400 en 1700. Historisch

Universiteit Antwerpen

Doel van dit project is te onderzoeken, hoe de circulatie van technische kennis in de Late Middeleeuwen en het begin van de Nieuwe Tijden (c. 1400-1700) verliep, in welke mate de omvang of wijze van kenniscirculatie veranderingen onderging en waardoor deze veranderingen (of de afwezigheid ervan) kunnen worden verklaard. Er wordt daarbij gefocust op de steden Haarlem en Rotterdam in het Noorden, en Antwerpen en Gent in het Zuiden. Wat de sectoren aangaat, zal het onderzoek zich concentreren op...

Project

Lerende controle voor productie machines Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Productiemachines bestaan steeds meer uit sterk interagerende subsystemen die elk verantwoordelijk zijn voor een subtaak. Het afzonderlijk afstellen van elk van deze subsyste:menen leidt tot een suboptimaal globaal gedrag. Het objectief van dit SBO project is om globale leerstrategie uit te werken die een optimale coördinatie tussen de subsystemen kan garanderen. We beogen zowel een modelgebaseerde als een modelvrije aanpak welke op een aantal benchmarks uilenborden geëvalueerd.

Project

Materiaalidentificatie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Geen NL abstract

Project

Neuroglobine: een neuroprotectief eiwit. Historisch

Universiteit Antwerpen

Neuroglobine, een zenuw specifiek heemeiwit, bindt reversiebel aan O2, CO en NO en promoot cel overleving in vivo en in vitro na hypoxische en ischemische schade. Het mechanisme van deze neuroprotectie is echter nog niet gekend. Neuroglobine zou een belangrijke rol kunnen spelen tijdens ischemische beroerte en kan beschouwd worden als een doel voor behandeling en/of preventie van neuronale ischemische schade. Neuroglobine beschermt neuronen niet enkel na blootstelling aan globale hypoxie of f...

Project

Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen (2007-2011). Historisch

Universiteit Antwerpen

Het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen (SBOV) beoogt de volgende algemene doelstellingen: - Het verzamelen, analyseren en ontsluiten van gegevens; - Het uitvoeren van probleemgericht wetenschappelijk onderzoek (korte termijn); - Het uitvoeren van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek; - Het verlenen van wetenschappelijke dienstverlening. De specifieke doelstellingen met betrekking tot bestuurlijke vernieuwing zijn het verlenen van onafhankelijk advies aangaande de modernise...

Project

Levensvatbaarheid van populaties in versnipperd regenwoud: integratie van individu-gebaseerde modellen met landschapsdynamiek en connectiviteit. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project worden factoren bestudeerd die de lange-termijn overleving van vier Afrotropische vogelsoorten beïnvloeden die gevoelig zijn aan habitatverstoring en isolatie, en dit op verschillende schaalniveaus. Hiertoe verzamelen we nieuwe data over habitatvereisten en demografie van vogels en biotische en abiotische groeicondities van bomen, en combineren deze met reeds beschikbare gegevens en een gedetailleerde landgebruikskaart.

Project

De invloed van microzwaartekracht op cellulaire hechting, biofilm vorming en invasieve groei in de model eukaryote Saccharomyces cerevisiae Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De invloed van microzwaartekracht op cellulaire hechting, biofilm vorming en invasieve groei in de model eukaryote Saccharomyces cerevisiae

Project

Ontwerp en validatie van gevorderde signaalverwerkingstechnieken voor het verwerken van optische metingen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

1. Doel Zowel single point als full-field optische meettechieken zoals (scanning) laser Doppler vibrometrie en anemometrie, Moiré interferometrie en digitale beeldcorrelatie leveren een belangrijke bron van informatie in tal van toepassingsdomeinen zoals micro-electronica, materiaalonderzoek, biomedische wetenschappen, kwaliteitscontrole etc. Het efficiënt en betrouwbaar verwerken van de beelden die opgemeten worden is echter vaak een zeer moeilijke taak. De hoeveelheid data is meestal zeer g...

Project

Color Imaging & Multidimensional Image processing in medical applications (CIMI). Historisch

Universiteit Antwerpen

Jammer genoeg maakt de medische sector vandaag nog absoluut geen optimaal gebruik van kleur- en multidimensionele informatie. Dit onderzoeksproject beoogt om deze situatie te verbeteren. In de techologie werkpaketten zullen we generische platform technologie ontwikkelen om kleur- en multidimensionele data beter te verwerken en te visualiseren. Deze technologie zal dan in andere werkpaketten toegepast worden op enkele specifieke klinische problemen.

Project

Terminale sedatie al dan niet gecombineerd met het onthouden van de toediening van vocht en/of voeding als alternatief voor euthanisie; de casus van het levenseinde van ouderen in Vlaamse rusthuizen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Terminale sedatie (TS) al dan niet incombinatie met het onthouden van vocht en voeding (OVV) is een veel voorkomende medische praktijk aan het levenseinde van ongeneeslijk zieke patiënten. Vaak wordt hierbij geopperd dat TS en OVV zouden aangewend worden als een meer aanvaardbaar alternatief voor euthanasie. Dit onderzoek gaat na wat de feitelijke medische praktijk is mbt TS en OVV in rusthuizen, welke problemen hulpverleners ervaren bij het voeden van rusthuisbewoners, wat de karakteristieke...

Project

DB-QueriDO: onderzoek naar het gebruik van database-technieken bij het opslaan en opvragen van gedistribueerde Semantic Web data. Historisch

Universiteit Antwerpen

De specifieke onderzoeksvragen die het project wil beantwoorden zijn: 1. Hoe kunnen we effeciënte reasoning-ondersteuning bieden bij distributie? 2. Wat si een efficiënte manier om ontologie-gebaseerde data te modulariseren en distribueren?

Project

Steunpunt Mobiliteit en Openbare Werken (2007-2011). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Darwin’s laatste idee in getallen uitgedrukt: onderzoek naar de invloed van bioturbatie op de biogeochemie van de zeebodem en de impact op de globale koolstof kringloop Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het reilen en zeilen van de aarde wordt gestuurd door de globale cycli van koolstof, stikstof, en andere elementen. Menselijk handelen oefent vandaag een sterke invloed uit op deze cycli met o.a. kimaatverandering als gevolg. Het onderzoek naar deze biogeochemische cycli is het terrein van de biogeologie, waarbij de gekoppelde evolutie van aarde en leven centraal staat. Het meeste onderzoek gaat vandaag uit naar de geomicrobiologie, waar men de invloed van de micro-organismen op globale varia...

Project

Cholesterol receptoren en transporters als cruciale regulatoren van ontstekingen in de hersenen Historisch

Universiteit Hasselt

Multiple sclerose (MS) is een chronische auto-immuunziekte van het centrale zenuwstelsel (CZS), dat vooral jonge volwassenen treft in de bloei van hun leven. Er is geen geneesmiddel is beschikbaar en daarom heeft MS hoge sociaal-economische gevolgen. Er wordt gedacht dat MS wordt geïnitieerd door autoreactieve T-cellen die fagocyten de opdracht geven de isolerende myelineschede af te breken. Diverse pathologische mechanismen bepalen het verdere verloop van de ziekte. Recente bevindingen tonen...

Project

Participatie aan IUAP6-UA81 : Quantum effects in clusters en nanowires. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Participatie aan IUAP6-UA81 : Quantum effects in clusters en nanowires.

Project

Meten en modelleren van complexe mechanische systemen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Matching EU309: AISHA II: Geintegreerde bewaking van de structurele integriteit van vliegtuigen II Geintegreerde bewaking van de structurele integriteit van vliegtuigen speelt een belangrijke rol op vlak van besparing en veiligheid van vliegtuigen. In dit project wenst men op basis van hoofdzakelijk ultrasone metingen een online bewakingsysteem te implementeren om vliegtuigonderdelen continu te monitoren. Als case studie is de VUB nauw betrokken met de implementatie en installatie van zo ee...

Project

Behoorlijke regelgeving in de Europese Unie. Een analyse van de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het hier voorgestelde project wil nader onderzoek doen naar de kwaliteit van wetgeving in de context van de Europese Unie. Het gaat dan zowel om Europese regels, als om nationale wetgeving met een Europese dimensie. Aan de hand van vooral de rechtspraak van het Hof van Justitie wordt onderzocht welke kwaliteitseisen worden gesteld aan regelgeving, en in het bijzonder welke specifieke eisen daaraan worden toegevoegd vanuit EU-context. Dit wordt in het breder perspectief geplaatst van het wetge...

Project

ICE AND CLIMATE Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Matching onderzoeksgroep.

Project

Het putatieve effect van cortistatine en neuropeptiden van de CRF-familie op interacties tussen visceraal afferente zenuwbanen, mestcellen en dendritische cellen tijdens intestinale imflammatie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit project is na te gaan (1) of naast UCN1 en CST, ook SRF, UCN2 en UCN3 anti-inflammatoire effecten hebben op intestinale inflammatie; (2) wat enerzijds het effect is van deze neuropeptiden op de neuro-immuuninteractie tijdens inflammatie, en anderzijds het belang van dit effect in de therapeutische werking van deze neuropeptiden; en (3) welke receptoren hierbij effectief betrokken zijn.

Project

Onderzoek naar prolyl oligopeptidase als therapeutisch doelwit bij neuropathologische aandoeningen: remmers, substraten en liganden. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit project is om de interacties van P0 te onderzoeken met relevante moleculen, in vitro en binnen de cel. Vier onderzoekslijnen worden voorzien: (1) de interactie met alpha-synucleïne en de connectie met de ziekte van Parkinson, (2) de interactie met microtubuli, intracellulair transport en secretie, (3) co-lokalisatie met andere cytosolische peptidasen en de connectie met het aggresoom, (4) vergelijkende peptidoomanalyse van muizenhersenen na toediening van een P0 remmer. Deze ...

Project

Onderzoek van kandidaat-voorspellende biomarkers voor werkzaamheid van sunitinib malate bij patiënten met geavanceerde oesofageale kanker, melanoom en Sarcoom Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Onderzoek van kandidaat-voorspellende biomarkers voor werkzaamheid van sunitinib malate bij patiënten met geavanceerde oesofageale kanker, melanoom en Sarcoom - Kankeronderzoek

Project

Steunpunt Werk en Sociale Economie. Sociale economie (2007-2011). Historisch

Universiteit Antwerpen

Het Steunpunt Werk en Sociale Economie is door de Vlaamse Regering erkend als beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend steunpunt. Het Steunpunt WSE is een kenniscentrum dat expertise opbouwt en ter beschikking stelt over de thema's werk, arbeidsmarkt en sociale economie. Het stelt zich tot doel de kennis over deze thema's te bundelen en uit te breiden door middel van eigen onderzoek. Het Steunpunt WSE probeert om zoveel mogelijk onderzoek te baseren op reeds beschikbare databanken en sp...

Project

Beschermende gastro-intestinale effecten van melkvetglobulemembraan (MVGM)-glycoproteïnen. Historisch

Universiteit Antwerpen

De doelstelling van dit project is het bekomen van een reeks goed gekarakteriseerde fracties, aangerijkt met MVGM-glycoproteïnen, die potentieel kunnen gebruikt worden tegen H. pylori omwille van hun anti-adhesie en/of antimicrobiële effecten. Hierbij aansluitend zullen deze fracties eveneens gekarakteriseerd worden met betrekking tot hun resistentie tegen gastro-intestinale vertering en, in het geval van een lage verteerbaarheid, met betrekking tot mogelijke effecten op de samenstelling en ...

Project

Halfgeleiders. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De doelstelling van dit project is de studie, verwezenlijking en validatie van een vectoriële scanning nabije-veld mm-golfmicroscoop (SNMM), die zeer performant is qua beeldvorming en resolutie, op basis van een grondig onderzoek naar geavanceerde microprobes, originele modulatietechnieken en gesofistikeerde elektromagnetische beeldvormingalgoritmes. Uniek in dit project is dat ook multi-parameter (frequentie, polarisatie, invalshoek) belichting zal gebruikt worden om de beeldvorming te verbe...

Project

Vermeden ontbossing als mitigatie van klimaatverandering: een duurzaamheidsanalyse van een internationaal mechanisme voor het reduceren van emissies van ontbossing en bosdegradatie in ontwikkelingslanden. Historisch

Universiteit Antwerpen

Tropische ontbossing zorgt elk jaar voor ongeveer 20% van de huidige antropogene broeikasgasemissies. Binnen de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) wordt momenteel onderhandeld over een mechanisme om emissies van ontbossing en bosdegradatie in ontwikkelingslanden (REDD) te reduceren. Het objectief van dit mechanisme is om positieve intensieven te creëren voor ontwikkelingslanden om tropische ontbossing en bosdegradatie te stoppen of te verminderen. Om te verzekeren...

Project

Steunpunt Werk en Sociale Economie. Kwaliteit van banen en loopbanen (2007-2011). Historisch

Universiteit Antwerpen

Het Steunpunt Werk en Sociale Economie is door de Vlaamse Regering erkend als beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend steunpunt. Het Steunpunt WSE is een kenniscentrum dat expertise opbouwt en ter beschikking stelt over de thema's werk, arbeidsmarkt en sociale economie. Het stelt zich tot doel de kennis over deze thema's te bundelen en uit te breiden door middel van eigen onderzoek. Het Steunpunt WSE probeert om zoveel mogelijk onderzoek te baseren op reeds beschikbare databanken en sp...

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Leuven. BIOMED levert aan het Gerecht van Leuven de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand december 2011

Project

Het effect van merkplaatsingaankondiging (disclosure) op reacties op merkplaatsing bij volwassenen en kinderen Historisch

Universiteit Antwerpen

De impact van mechanismen van aankondiging van merkplaatsing in media-inhoud op het niveau van persuasion knowledge (inzicht in commerciële bedoelingen) wordt bij volwassenen en kinderen onderzocht. Het onderzoek draagt bij aan het theoretische inzicht over hoe branded content (merken in media-inhoud) werkt, aan de definitie van ethische reclamevoering, en aan de beleidsvraag welke specifieke regels de overheid aan merkplaatsing moet opleggen.

Project

Voorspellen van de beeldkwaliteit in emissietomografie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Bij het ontwerp van een beeldvormingssysteem is het van belang om de beeldkwaliteit, die met het nieuwe systeem zal worden bekomen, kwantitatief te kunnen bepalen. Dankzij zulk een kwantitatieve evaluatie kan men de verschillende componenten van het systeem optimaliseren: de eigenschappen van de detector, de geometrie van het detectiesysteem, en de algoritmes voor beeldreconstructie en beeldrestauratie. Dit project heeft als doel de ontwikkeling van meer accurate ALFA-methodes (Analytische L...

Project

Steunpunt Beleidsrelevant onderzoek cultuur jeugd en sport : -Thema Cultuur (subthema Sociaal Cultureel Werk en vrijwilligerswerk-SCW):M.Elchardus en I.Glorieux (zie VLO171) -Thema Cultuur (subthema E-cultuur en digitalisering):C.Pauwels -Thema Jeu... Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De voorbije decennia ervaarden wetenschappers en beleidsmakers de nood aan meer structurele aandacht voor jeugdonderzoek in Vlaanderen. De geringe systematische uitbouw van jeugdonderzoek leidt tot gefragmenteerde en weinig interdisciplinaire onderzoeksopzetten en tot een gebrek aan theorievorming en interpretatie. Om deze versnippering tegen te gaan werd in 2003 op initiatief van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken het Jeugdonderzoeksplatf...

Project

Q Direct ontwikkeling van referentiedocumenten voor Belgische kwaliteitssystemen voor kleinschalige hernieuwbare energiesystemen Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Tot 2008 werd de ontwikkeling van hernieuwbare energie technologieën omkaderd door weinig veeleisende wetgeving, bestaande uit niet-bindende doelstellingen. Sinds de goedkeuring van de Richtlijn Hernieuwbare Elektriciteit en de Richtlijn inzake de bevordering van Hernieuwbare Energie, worden het energie- en milieubeleid onderworpen aan juridisch bindende doelstellingen. Daarom moeten ze beschikken over doeltreffende systemen van prestatie-evaluatie. Sommige hernieuwbare energie technologieën ...

Project

De hedendaagse historische roman over New York City. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het onderzoek wil een antwoord bieden op volgende vier hoofdvragen: (1) De literair-historische vraag naar aanwijsbare verschuivingen die ons toelaten het fenomeen van de hedendaagse historische roman over New York te duiden binnen de (Amerikaanse) literatuurgeschiedenis. (2) De genretypologische vraag naar de rol van queeste-en zoekverhalen in het bestudeerde corpus. (3) De documentaire vraag naar de omgang van schrijvers met historische bronnen. (4) De politiek-ideologische vraag naar het e...

Project

Kosten ikv ICP Master of Human Ecology and Master of Advanced Studies in Human Ecology (2010-2011) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Kosten ikv ICP Master of Human Ecology and Master of Advanced Studies in Human Ecology (2010-2011)

Project

Niet-invasieve beeldvorming van migratie en overleving van stamcellen in de hersenen (BRAINSTIM). Historisch

Universiteit Antwerpen

With the aging of the population, degenerative and ischemic disorders are becoming an increasing economic and social burden. The characterization over the last decade of tissue specific stem cells other than hematopoietic stem cells (HSCs) including neural stem cells, mesenchymal stem cells and others, as well as pluripotent stem cells such as embryonic stem cells (ESCs) or multipotent adult progenitor cells (MAPCs) offers the possibility that stem cells may be used to treat disorders caused ...

Project

Reclame in digitale spellen: attitudes, persuasieve impact, en modererende factoren Historisch

Universiteit Antwerpen

Digitale spellen zijn het snelst groeiende reclamemedium. Dit maakt reclame in digitale spellen een zeer relevant onderzoekstopic. Dit project beoogt algemene attitudes van spelers ten aanzien van deze nieuwe en populaire reclamevorm na te gaan. Ten tweede, heeft het project als doel om te onderzoeken hoe de persuasieve impact van reclame in digital spellen wordt gemodereerd door emotionele en contextuele factoren zoals digitale gamebeleving.

Project

Kwantumeffecten in clusters en nanodraden. Historisch

Universiteit Antwerpen

In het voorgestelde project zullen de fysische eigenschappen van individuele nanocellen en clusters en grote roosters van nanocellen bestudeerd worden. De belangrijkste activiteiten zullen zich concentreren op nanodraden, kwantumstippen, clusters en nano-gestructureerde films. De nanosystemen zullen samengesteld zijn uit halfgeleiders, metalen (bv. supergeleiders of ferromagneten), koolstof, oxides, organische materialen en combinaties van deze materialen. Deze laatste worden ook hybride syst...

Project

Plenum.be - Het geheugen van de parlementaire democratie. De opbouw van een digitale databank voor de Handelingen van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1870-1940. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project legt de basis voor een integrale digitalisering van de Handelingen van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Voor de jaren 1870-1940 zullen de door de diensten van de Kamer ter beschikking gestelde PDF-documenten worden omgezet in flexibel doorzoekbare OCR-bestanden, die worden opgeslagen in een duurzame digitale standaard. Door de creatie van een onderzoekswebsite zal de databank publiek toegankelijk worden gemaakt.

Project

Steunpunt Studie en Schoolloopbanen (2007-2011). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analytische separatie wetenschap Historisch

Vrije Universiteit Brussel

MATCHING FWOAL488: Ontwikkelen en fundamentele evaluatie van hoge efficiëntie capillaire vloeistofchromatografie. Het huidige project is gericht op het vervaardigen van zo lang mogelijke capillaire kolommen voor hoogresolutie vloeistofchromatografiescheidingen en op hun gebruik voor de analyse van complexe monsters. Om na te gaan wat de beste aanpak is om het gewenste aantal theoretische platen in zo kort mogelijke tijd te kunnen bekomen zullen verschillende mogelijke kolompakkingen (pakking...

Project

Committee member overeenkomst Historisch

Universiteit Hasselt

De Committee Member werkt als lid van de Data Monitoring Commitee mee aan de studie EFC 10480 en de studie EFC 10844. De respectivelijke verplichtingen van de partijen in hun deelname aan de Data Monitoring Committe zijn verder beschreven in het DMC Charter voor de studie EFC10480 en de studie EFC10844, gedateerd op 18 juni 2008.

Project

Steunpunt : Studie en schoolloopbanen Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In onze hedendaagse maatschappij wordt vaak geschermd met de term 'gelijkheid'. Ons ideaal van een egalitaire samenleving is echter gebaseerd op het principe van een meritocratie, waarbij ongelijkheden gebaseerd zijn op 'achievement' of verdienste. Dit maakt dat de oorzaak van bestaande ongelijkheden toegeschreven worden aan individuele tekortkomingen of een gebrek aan inspanning. Sedert lange tijd wordt evenwel onderzoek uitgevoerd naar het effect van toegeschreven kenmerken op sociale mobil...

Project

Laag moleculair gewicht heparine in gevorderde niet-kleincellige longkanker (NSCLC): een studie ter evaluatie van de effecten van enoxaparin. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds een privé-instelling. UA levert aan de privé-instelling de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Steunpunt Buitenlands Beleid, Toerisme en Recreatie (2007-2011). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Systemische mycosen: innovatieve laboratorium modellen voor fundamenteel, toegepast en epidemiologisch onderzoek. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

ApoE/transglutaminase 2 deficiënte muizen: een nieuw diermodel dat kenmerken van het metabool syndroom en atherosclerotische plaque destabilisatie combineert? Historisch

Universiteit Antwerpen

Gezien de sterke associatie tussen de ontwikkeling van een obees fenotype en atherosclerose, is het van cruciaal belang om de ApoE-/-/TG2-/- muizen morfologisch volledig te karakteriseren. Vervolgens wensen we de impact van de gestoorde fagocytose van apoptotische cellen en/of de deficiëntie van transglutaminase 2 op de ontwikkeling en samenstelling van atherosclerotische plaques in ApoE-/-/TG2-/- muizen te bestuderen. Finaal zal de ontwikkeling en het verloop van het obees fenotype bestudeer...

Project

Hoger onderwijs en onderzoek: organisatie, marktinteractie en algemene impact in het kennistijdperk Historisch

Universiteit Antwerpen

De hoofddoelstelling van het project is om nieuwe ontwikkelingen in de micro-economie, de theorie van de industriële organisatie en in de organisatietheorie te verkennen en toe te passen op het specieke geval van de universiteiten. Zulk een toepassing is bijzonder interessant: universiteiten spelen een sleutelrol in de economische ontwikkeling, de omgeving waarin ze werken is voortdurend in beweging, vaak worden ze gefinancierd met overheidsgelden, meer en meer wordt hen gevraagd om het gebru...

Project

Steunpunt Milieu en Gezondheid (2007-2011). Historisch

Universiteit Antwerpen

Het ondezoeksprogramma 2007-2011 is de verderzetting van het Steunpunt Milieu en Gezondheid 2001-2006: Sociaalwetenschappelijk onderzoek en procesbegeleiding in het interuniversitair consortium Milieu en Gezondheid, in het bijzonder voor de humane biomonitoring, voor de risicocommunicatie daarbij en opzet van een Fasenplan voor Actie (structuur geven aan co-design van onderzoek en de interpretatie van onderzoeksresultaten uit de humane biomonitoring). Nieuwe onderwerpen in dit steunpunt zijn ...

Project

Drukpersproductie en uitgeversstrategieën in Antwerpen (1585-1648). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoek wil nagaan welke rol drukkers en boekverkopers speelden in de vroegmoderne cultuuroverdracht. De drukker-boekverkoper wordt hier niet zozeer opgevoerd als een geleerde idealist die de drukpers zag als een middel om kennis te verspreiden, maar als een pragmatische vakman en handelaar, gedreven door overwegend zakelijke motieven. Een beter begrip van dit zakelijke aspect kan de rol van de drukker/uitgever/boekhandelaar in het communicatieproces verduidelijken.-

Project

Steunpunt Mobiliteit en Openbare Werken - Spoor Verkeersveiligheid Historisch

Universiteit Hasselt

Het Steunpunt Mobiliteit & Openbare Werken is één van de 14 Vlaamse Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek en bestaat uit twee thematische sporen: 'Goederenstromen' en 'Verkeersveiligheid'. De Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek ondersteunen de Vlaamse overheid door beleidsondersteunend onderzoek uit te voeren rond prioritaire beleidsthemas. De Steunpunten zijn opgericht als een interuniversitair samenwerkingsverband van onderzoeksgroepen en instellingen. De activiteiten van een...

Project

BOF/IWT-opvangmandaat. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Project

Studietijd: een kernvariabele in actief en zelfstandig studeren Historisch

Universiteit Hasselt

Het succes van een onderwijsleerproces hangt af van een veelheid van factoren. Onderzoek naar de invloed van studietijd op studieresultaten en de invloed van andere variabelen hierbij is nog erg schaars. Ervaring in het begeleiden van studenten wijst uit dat studietijd een belangrijke invloed kan hebben op de studieresultaten. Dit onderzoek heeft tot doel om een model te ontwikkelen en te valideren inzake studietijd, studieresultaten en andere betrokken variabelen. Gerelateerde variabele...

Project

Steunpunt Welzijn, volksgezondheid en gezin (SWVG) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Programma 1: Kencijfers en monitoring Gezin & Jeugd - Inventaris basisdata met gap analyse - Longitudinaal onderzoek naar probleemverloop en hulpverleningstrajecten van gezinnen Volwassenen - Inventaris basisdata met gap analyse - steekproef van specifieke doelgroepen Ouderen - Inventaris basisdata met gap analyse - Steekproef van specifieke doelgroepen Programma 2: Evaluatie en ontwikkeling - Concept mapping in geselecteerde regio's - Gezin en gezondheidsgedrag: gezonde voeding & beweging ...

Project

Performantie van veenvormende plantensoorten onder veranderende omstandigheden. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project beoogt het effect van veranderingen in verschillende hydrochemische parameters op concurentieverhoudingen tussen veenvormende plantensoorten onder veldcondities te onderzoeken. De respons van typische veenvormende plantensoorten zal vergeleken worden met die van algemene wetlandsoorten. Drie mogelijke bottle-necks zullen worden onderzocht: kieming, vestiging van kiemplanten en concurrentie op adulte leeftijd.

Project

Scheepvaart binnen de exclusieve economische zone: een vrijheid in gevaar of eerder een gevaarlijke vrijheid? Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Met de creatie van de exclusieve economische zone (EEZ) door middel van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het Recht van de Zee (1982 Verdrag) heeft de internationale gemeenschap het probleem van de overbevissing op volle zee (VZ) willen tegengaan. Het juiste juridische statuut van deze nieuwe zone, die zich bevindt tussen de territoriale zee (TZ), waar de kuststaat de soevereiniteit over heeft, en de VZ, gelegen buiten de nationale jurisdictie, gaf tijdens de conferentie aanleiding t...

Project

Kwantumchemie: fundamentele en toegepaste aspecten van density functional theory Historisch

Universiteit Hasselt

De onderzoeksgemeenschap streeft na: 1. een zo breed mogelijk domein van het actuele DFT onderzoek te bestrijken en groepen te incorporeren die daarin actief zijn, d.w.z. van fundamentele over conceptuele naar computationele DFT, of enigszins anders geformuleerd, van zuiver theorie over concepten naar toepassingen. 2. een maximale interdisciplinariteit tussen fysici en chemici tot stand te brengen. 3. binnen het toegepast luik een zo breed mogelijke reeks van substraten aan te snijden, variër...

Project

Subsidie aan de Centra Menselijke Erfelijkheid. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Moleculair genetische studies van erfelijke epilepsieën. Historisch

Universiteit Antwerpen

Algemene doelstellingen: (1) Rekrutering en karakterisatie van additionele patiënten en families; (2) Locus en gen-dentificatiestudies; (3) Mutatieanalyses en studies van SCN1A in het kader van SMEI; (4) Mutatieanalysen van gekende genen.

Project

Afrikaanse trypanosomiase: diagnose, behandeling en analyse van inflammatorische complicaties Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Matching Fund: NANOTRYP: exploitatie van Nanobodies in de ontwikkeling van nieuw diagnostica en behandelingsmethodes voor trypanosomiase (EU-FP7) Voor de efficiënte bestrijding van Afrikaanse trypanosomiase zijn dringend nieuwe diagnostica en behandelingsmethodes nodig. Vandaag de dag is diagnose gebaseerd op detectie van parasieten met een microscoop, of door middel van een agglutinatie test die kruisreagerende antilichaam/antigen interacties detecteert. Nanobodies werden voor het eerst aan...

Project

Tweede geboorten in Europa: oorzaken van recente trends en scenarios voor de toekomst. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De toekomstige evolutie van het geboortecijfer bepaalt in grote mate de toekomstige leeftijdsstructuur van de bevolking en is, daarom alleen al, van fundamenteel maatschappelijk belang. Dit onderzoeksproject wil daarom bijdragen aan de internationale inspanningen om de wetenschappelijke fundamenten te verbeteren van vruchtbaarheidsscenario's voor de toekomst. Dat zal gebeuren door te focussen op tweede geboorten in Europa. Het belang van tweede geboorten is aan het toenemen in die zin dat he...

Project

BIOMINA. Historisch

Universiteit Antwerpen

Biomina (Biomedical Informatics Expertise Centre Antwerpen) is een interdisciplinaire onderzoekssamenwerking tussen UA en UZA. Het project heeft tot doel innovatieve technieken te ontwikkelen voor de analyse en interpretatie van heterogene biomedische gegevens. Biomina situeert zich op het integratiepunt van klinische data en 'omics gegevens (genoom, transcriptoom, proteoom, …). Het structureren, integreren en analyseren van deze data vormt de kernactiviteit. Als centraal expertisecentrum en ...

Project

Verbeterde Micro- en Nanogestructureerde kolom- en pakkingsstructuren voor de chromatografische scheiding van macromolecules. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het voorgestelde project is gericht op de experimentele verificatie van de nieuwe mogelijkheden die geboden worden door toepassing van de meest recente micro- en nano-machiningstechnieken voor de vervaardiging van verbeterde kolom-pakkingen voor de grootte- en vormscheiding van macro-molecules. Meer concreet zal nagegeaan worden of de mogelijkheid om perfect geordende pakkingsstructuren te maken en de mogelijkheid om de afmetingen en vorm van de macro-molecules af te stemmen, niet gebruikt ka...

Project

Efficiënte en duurzame elektrostatische precipitatie: implementatie van een (foto)katalytische nano-coating. Historisch

Universiteit Antwerpen

Bij het gebruik van elektrostatische precipitatie voor luchtzuivering treden ozonvorming en irreversiebele depositie op met een daling van de verwijderingsefficiëntie tot gevolg. Het gebruik van een (foto)katalytische nano-coating zorgt voor een aanzienlijk efficiëntie- en duurzaamheidsverbetering door de omzetting van schadelijke polluenten en bijproducten naar onschadelijke stoffen en door het vermijden van bijkomende was- of verwijderingsstappen.

Project

Electrochemical Science and Engineering. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Electrochemical Science and Engineering.

Project

Renovatie van gebouwen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Geen NL abstract

Project

Institutionele conformiteit in financiële rapportering. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het onderzoek richt zich op het identificeren en analyseren van institutioneel gedreven conformiteit in rapporteringsdomeinen gekenmerkt door normvaagheid, zoals risicorapportering, managementcommentaar en kostenallocaties. Vanuit een interdisciplinair gezichtspunt wordt rapporteringsconformiteit van ondernemingen gesitueerd als een vorm van institutioneel imitatiegedrag dat stoelt op sociale, cognitieve els competitieve invloeden. De studie zal ook ingaan op het belang en de rol van externe ...

Project

Micro-economische analyse van de textielhandel rond 1500 in Brugge: de dubbele boekhouding van Wouter Ameide (1498-1507). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project brengt analysemethodes uit de bedrijfseconomie (accountancy, microstudies) en uit de geschiedenis samen om een nieuw licht te werpen op de introductie van productiviteitsverhogende technieken (efficiëntere methodes om informatie te verwerven en beheren) in periodes van grote economische verandering (tijdens de overgangsfase van Brugge naar Antwerpen rond 1500).

Project

OptiMMA : Optimized MP-SoC middleware for event-driven applications. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het OptiMMA project zal de realisatie van opkomende, dynamische software applicaties op complexe multi-processor systemen op een chip (MP-Soc) ondersteunen. Deze doelstelling wordt bereikt door het gebruik van Middleware componenten, die in staat zullen zijn te onderhandelen tussen de embedded software en hardware platformen. Eén van de testplatformen voor de OptiMMA Middleware is een nieuw 3D graphics codeerschema dat wordt ontworpen in de context vna dit project.

Project

Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen Historisch

Universiteit Hasselt

Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen. Dit onderzoek beoogt de effecten te meten van de invoering van het Vlaamse gemeentedreet. De verdere omschrijving zal gepubliceerd worden na de start van het project in 2008.

Project

Sleutelrol van de odorant-bindende eiwitten in de communicatie en het sociaal gedrag van hommels (Bombus Terrestris) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Sociale insecten hebben een complex communicatiesysteem dat van cruciaal belang is voor de interacties tussen de insecten onderling en ook met de omgeving (bv. insect-plant). Inderdaad, voor deze optimale werking tussen soortgenoten/leden van de kolonie, en ook voor het vinden van voedsel (foerageren en bestuiven van planten), beschikken ze over een goed ontwikkeld geursysteem (olfactie). De chemische geurstoffen of semiochemicals worden opgedeeld in feromonen, kairomonen, allomonen en synomo...

Project

Recht in de gedaante van het Goede: een Aristoteliaans begrip van autoriteit van het recht. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoek vormt een poging de vraag te beantwoorden hoe de actieve burgers van een staat regels naleven wanneer deze regels hen van buitenaf opgelegd worden. Vanuit dit paradigma wordt gesteld dat om regels na te leven, actoren de onderliggende drijfveren moeten erkennen als bestanddelen van rechtsregels die het goede bevorderen. Daarom moet de autoriteit van het recht begrepen worden in een 'ethisch-politieke' zin. Zodoende benadrukken rechtsregels de primaire redenen voor handelen als h...

Project

Inverse problems in Computer vision - Image Analysis & interpretation - audiovisual analysis? Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Inverse problems in Computer vision - Image Analysis & interpretation - audiovisual analysis?

Project

ITEA 08005 DIY-SE: Doe-Het-Zelf Omgevingsbewuste Belevingen Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het Doe-Het-Zelf Omgevingsbewuste Belevingen project (DiYSE) heeft tot doel om alledaagse mensen in staat te stellen om op een gemakkelijke wijze toepassingen te creëren, op te zetten en te controlen in hun omgevingsbewust leefomgevingen en in de publieke Internet-of-Things ruimte. Op die manier is het mogelijk om omgevingsbewuste diensten en 'slimme' objecten in te schakelen voor zeer gepersonaliseerde, sociale, interactieve en natuurlijke ervaringen thuis en in de stad.

Project

Het verbinden van bestaande kennis over gegevens voor het vorsen van significante en interessante patronen Historisch

Universiteit Antwerpen

Patroon mining is een onderdeel van data mining waarbij men interessante stukjes kennis poogt te extraheren uit bestaande verzamelingen van gegevens. Bestaande technieken gaan uit van het slechtst denkbare scenario. In de praktijk bestaat er echter vaak al kennis over deze gegevens welk tot betere technieken en resultaten kunnen leiden. Het doel van dit project is om te bestuderen hoe bestaande kennis in patroon mining geintegreerd kan worden.

Project

'Vergeten' kinderen: hun beleving van verliessituaties en de mogelijke impact hierop van situatiekenmerken, in kaart gebracht via participerende observatie en belevingsonderzoek. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Gecompliceerde verliesverwerking bij kinderen vormt een (empirisch) onderbelicht onderzoeksthema en weinig studies zijn aan het straatkinderenfenomeen gewijd. Een koppeling van de schaarseI onderzoeksresultaten in dit verband doet vermoeden dat straatkinderen zich t.a.v. de confrontatie en het omgaan met verlies in een specifieke situatie bevinden. Cillebeert en Claes (2002) bepleiten dat de term 'straatkinderen' ook op zinvolle wijze kan worden aangewend in de Belgische context. Via particip...

Project

Calorimetrie en upscaling van organische opto-elektronische materialen. Historisch

Universiteit Antwerpen

In het voorgestelde project wordt de upscaling van drie reacties bestudeerd die aanleiding geven tot PPV-oligomeren met aangetoonde opto-elektronische eigenschappen, met het doel de meest verantwoorde synthesemethode en meest geschikte reactieproduct te kunnen bepalen. Bovendien zal een methode worden uitgewerkt voor het berekenen van reactiewarmten a.d.h.v. kwantumchemische berekeningen, en zal aan de hand van de calorimetrische experimenten fundamenteel inzicht verworven worden in de reacti...

Project

Redeneren over kwantum informatie: een modaal-logisch perspectief op de fundamenten van de kwantum mechanica en de filosofische implicaties ervan. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In dit project staat het logisch redeneren over kwantum informatie centraal. Meer bepaald, stelt dit project een filosofische analyse voor van de kwalitatieve en semantische eigenschappen van kwantum informatie. Door kwantum informatie een ontologisch statuut te geven en er een semantisch betekenis aan toe te kennen, plaatst dit project zich tegenover de huidig heersende opvattingen over kwantum informatie als een louter kwantitatief meetbaar gegeven. We stellen voor om in dit project de noti...

Project

Structureel ontwerpen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Structureel ontwerpen.

Project

Nanobodies as chaperones to study Biomedical Targets Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Matching project: Nucleoside hydrolasen: van recycling enzymen tot generische prodrug targets.

Project

Een model-gebaseerd aanpak voor het evalueren van veiligheid en omgevingseffecten van verkeerspolitie maatregels. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Onze huidige mobiliteitpatronen, voornamelijk gebaseerd op gemotoriseerd privé-vervoer, oefenen een grote druk uit op onze samenleving. Als een voorname oorzaak van vervuiling (lucht, geluid, licht...), verkeersonveiligheid en schade aan de menselijke gezondheid is transport is één van de grootste bron van milieugezondheidsproblemen in Europa. Overheden zoeken daarom steeds naar nieuwe maatregelen om deze negatieve effecten te kunnen tegen gaan. Dit project wil een integratief model aanlevere...

Project

Optimalisering van het toezicht op de woonactoren. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het onderzoek vertrekt van het huidige beleidskader dat de bevoegdheden van de Inspectie Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed (RWO) definieert. Binnen het beleidskader zal de onderzoeksopdracht aanbevelingen formuleren voor een optimalisering van de werking van het toezicht.

Project

Padintegraaltechnieken voor het prijzen van financiële opties. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project worden padintegraaltechnieken ontwikkeld en aangewend om financiële opties te prijzen waarvoor tot nu toe geen analytische prijzingsformules voorhanden waren. Dit wordt bewerkstelligd door recente vooruitgang in de padintegraaltheorie van fysische veeldeeltjessystemen over te dragen naar de context van financiële modellen met stochastische volatiliteit.

Project

Evolutie van prevalentie en determinanten van astma, COPD en allergie bij volwassenen in Vlaanderen; een vervolgstudie van de ECRHS. Historisch

Universiteit Antwerpen

De belangrijkste objectieven zijn: -een follow-up onderozek uit te voeren bij zoveel mogelijk personen die aan de tweede fase van de ECHR-I hebben deelgenomen. -het bestuderen van een nieuwe steekproef om de evolutie van de prevalentie binnen deze leeftijdsgroep na te gaan -de prevalentie, incidentie en evt. remissie van respiratoire symptonen en allergie na te gaan -de evolutie van symptomatologie, atopie, longfunctie en bronchiale hyperreactiviteit onderzoeken en het effect van de behandeli...

Project

Estimation of brominated flame retardants concentration in biota from extreme regions, such as High Andes Lakes and Argentinean Antarctic Archipelago. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Stabiliteitsanalyse van numerieke processen voor tijdsafhankelijke partiële differentiaalvergelijkingen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit project is de stabiliteit te analyseren van numerieke processen voor tijdsafhankelijke partiële differentiaalvergelijkingen. We onderzoeken belangrijke openstaande stabiliteitsvragen voor zowel plaats- als tijdsdiscretisatiemethoden. Bij de beantwoording van deze vragen maken we onder andere gebruik van de recente numerieke stabiliteitstheorie op basis van resolvente voorwaarden.

Project

De idee van een 'civiele cultuur': rechtvaardigheid en stabiliteit in de religieus pluralistische samenleving. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoeksproject exploreert, vanuit het perspectief van de politieke filosofie en de ethiek, de mogelijkheid om religieuze diversiteit binnen een samenleving tot een zekere verzoening te brengen. Het concept van een 'civiele cultuur' (culture of civility) wordt hiertoe uitgewerkt. Hieronder wordt de noodzaak verstaan om een niet-institutionele consensus te bereiken over een gedeelde traditie van burgerschap in een context van religieus pluralisme.

Project

Rekenschapsplichtigheid voor mensenrechtenschendingen door internationale organisaties. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het project heeft als doel te onderzoeken via welke technieken, mechanismen en fora internationale organisaties en/of hun lidstaten rekenschapsplichtig (kunnen) gemaakt worden voor schendingen van mensenrechten gepleegd door, of toe te schrijven aan, deze internationale organisaties. Er zal in het bijzonder nagegaan worden hoe bestaande mechanismen voor het direct of indirect aansprakelijk stellen van internationale organisaties kunnen verbeterd worden, en welke nieuwe mechanismen kunnen/moet...

Project

Ontwikkeling van een contextuele niet-klassieke (op de quantummechanica gebaseerde) theorie met het oog op het modelleren van het prijsvormingsproces van financiële opties en het modelleren van een socio-economisch systeem. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

DOELSTELLING De doelstelling bestaat in het ontwikkelen en testen van een algemene economische theorie met het oog op het modelleren van het prijsvormingsproces van financiële opties op basis van de wiskundige formalismen van de quantummechanica en in het modelleren van een socio-economisch systeem met inachtneming van de emergente, contextuele en niet-deterministische aspecten ervan. OBJECTIEVEN 1. De aanpassing van het wiskundige formalisme van de veralgemeende quantummechanica met het oog ...

Project

Moleculair genetisch onderzoek van Dopa-responsieve dystonie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van deze studie is de identificatie van het gendefect verantwoordelijk voor Dopa-responsieve dystonie (DRD) in een Belgische familie met behulp van positionele klonering. De opheldering van de genetica van DRD zal op termijn leiden tot de ontwikkeling van specifiekere behandelingen of zelfs preventie van de ziekte. Identificatie van het gendefect in individuele families geeft bovendien een mogelijkheid tot het ontwikkelen van specifieke preimplantatie diagnostiek.

Project

Geografische verspreiding en weefseldistributie van de opkomende vlamvertragers HBCD (hexabroomcyclododecaan) en TBBPA (tetrabromobisfenol A). Historisch

Universiteit Antwerpen

Recent heeft het intensieve gebruik van de gebromeerde vlamvertragers hexabromocyclodecaan (HBCD) en tetrabromobisfenol A (TBBPA) geleid tot hun wereldwijde verspreiding in het milieu. Informatie over concentraties en mogelijke effecten is dus van groot belang. Vogels worden al sinds de jaren 1960 succesvol gebruikt als biomonitor. In dit project zullen we gebruik maken van roofvogels om geografische patronen en weefseldistributie na te gaan.

Project

FWO-project: Elektro-optische eigenschappen van organische halfgeleidende nanovezels Historisch

Universiteit Hasselt

Het doel van het project is een fundamentele experimentele en theoretische studie van de elektro-optische eigenschappen van organische halfgeleidende nanovezels op basis van polyalkylthiofenen. Het voorstel beoogt een beter inzicht te verkrijgen in de relatie tussen de nanoschaal morfologie en de locale en macroscopische elektro-optische eigenschappen. Meer specifieke doelstellingen zijn een betere interpretatie van de subgap optische absorptie resultaten, de relatie met de density of states ...

Project

In vivo studie van transcriptieregulatie in hyperthermoacidofiele archaea behorende tot het genus ulfolobus. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In vivo studie van transcriptieregulatie in hyperthermoacidofiele archaea behorende tot het genus ulfolobus.

Project

Software Engineering Concepten voor Datadeling in Mobiele Netwerken. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit onderzoeksproject spits zich toe op het formuleren van oplossing voor de problemen die zich op software niveau manifesteren als gevolg van vaak voorkomende disconnecties tijdens het coördineren van data die gedeeld wordt over een mobiel ad-hoc netwerk. We focussen meer concreet op vier deelproblemen. Ten eerste gaan de huidige software bibliotheken meestal uit van ``vlakke'' informatie. Ten tweede bestaan er geen technisch expliciet gemaakte propagatiestrategieën waarmee men declaratief k...

Project

Massaspel in Vlaanderen 1909-1955: opvoering, legitimeringspraktijk en impact van een sociotheatraal genre. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project wenst een omvangrijke leemte in de Vlaamse theatergeschiedenis op te vullen. Het genre dat afwisselend wordt aangeduid als openluchttheater, massaspel of spreekkoor (naargelang aard en omvang) zal worden bestudeerd onder zijn drie voornaamste aspecten: (1) de evoluties die opvoeringen en speelteksten doormaakten; (2) het kritische vertoog dat ter ondersteuning van de theatrale praktijk werd ingezet; (3) de sociopolitieke impact.

Project

KOI 2011 Verkeersveiligheid in Azië en Latijns America: theorie en aanpak Historisch

Universiteit Hasselt

Verkeersonveiligheid is een wereldwijd probleem, dat vooral in de ontwikkelingslanden groter wordt. Aangezien het verkeersveiligheidsbeleid in de meeste ontwikkelingslanden nog niet lang een aandachtspunt is, is de bestaande kennis en ervaring ter plaatse eerder beperkt. Initiatieven zoals kortlopende opleidingen zijn dus zeker noodzakelijk om hierin verandering te brengen. De specifieke doelstellingen van dit kort opleidingsinitiatief zijn tweeledig. Enerzijds moet de opleiding ertoe bijdra...

Project

Ontwikkeling van krachtige en selectieve inhibitoren van fibroblast activation protein, een nieuw doelwit voor de behandeling van maligne aandoeningen. Historisch

Universiteit Antwerpen

De enzymatische activiteit van fibroblast activation protein (FAP) op stromale fibroblasten van tumoren werd recent in verband gebracht met een versnelling van tumorgroei en metastasering. Dit project beoogt een systematische ontwikkeling van krachtige en selectieve inhibitoren van FAP met potentieel nut voor de verdere functionele karakterisering van het enzym, en de behandeling van maligne aandoeningen.

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Hasselt. BIOMED levert aan het Gerecht van Hasselt de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand december 2011

Project

(Epi)genetische stabiliteit in gameten, pre-implantatie embryo's en menselijke embryonale stamcellen met een focus op het gedrag van dynamische mutaties bij myotone dystrophie en fragiele X syndroom. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

PGD is een alternatief voor prenatale diagnose, waarbij embryos gekweekt in vitro op dag drie na inseminatie worden onderzocht op de aanwezigheid van een genetische aandoening waarvoor het patiëntenkoppel at risk. Enkel embryos zonder de genetische aandoening in kwestie worden bij de moeder teruggeplaatst, terwijl de aangetaste embryos na informed consent van de ouders meestal worden afgestaan voor onderzoek. Dynamische mutaties zijn mutaties die veroorzaakt worden door (meestal) triplet rep...

Project

454 sequencing-gebaseerde identificatie van causale varianten voor schizofrenie en bipolaire stoornis in multigenerationele families. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Database Summarizatie Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit onderzoek beogen we de ontwikkeling van verschillende technieken om databanken samen te vatten, gebruik makende van de patronen die in de databank voorkomen. Aan de hand van state of the art data mining technieken trachten we kleine verzamelingen patronen te vinden die de data zo goed mogelijk karakteriseert.

Project

Karakterisering van nieuwe muismodellen voor frontotemporale kwabdegeneratie (FTLD) en amyotrofe laterale sclerose (ALS). Historisch

Universiteit Antwerpen

Recent werden geubiquitineerde en N-terminaal getrunceerde vormen van het TAR DNA-bindend eiwit (TDP-43) geïdentificeerd als voornaamste eiwitcomponent van nucleaire en cytoplasmatische inclusies bij patiënten met frontotemporale kwabdegeneratie (FTLD) en amyotrofe laterale sclerose (ALS). Tot nu toe zijn haast alle gekende TDP-43 mutaties geïdentificeerd in patiënten met sporadische en familiale vormen van ALS. Daarnaast veroorzaken mutaties in het valosine bevattend eiwit (VCP) en progranul...

Project

Overeenkomst tussen de Stichting van Openbaar Nut Limburg Sterk Merk (LSM) en de Universiteit Hasselt met betrekking tot de financiering van het tUL-impulsprogramma, deel exploitatie , Fase I. Historisch

Universiteit Hasselt

Het project "Exploitatie tUL-fase I" houdt de verderzetting en afwerking in van het lopende project op basis van een overeenkomst tussen de UHasselt en LISOM, afgesloten in 2004 voor een periode van 5 jaar. Het project had en heeft de uitbouw van wetenschappelijk onderzoek als doelstelling. Een belangrijke klemtoon ligt op de uitbouw van de onderzoeksondersteuning voor de tUL-masters Biomedische Wetenschappen (BMW) en Informatica (INF). Daarnaast was ook ruimte voor 'andere initiatieven', m...

Project

theoretical high energy physics Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Fundamentele interacties: op het grensvlak tussen theorie, fenomenologie en experiment: Het doel van deze IUAP is om op een rationele wijze de in België aanwezige expertise in elementaire deeltjesfysica samen te brengen.

Project

Onderzoek naar vaccinatietoestand bij darminvaginatie voorkomend tijdens het eerste levensjaar. Historisch

Universiteit Antwerpen

Project om te onderzoeken of het mogelijk zou zijn om voor één belangrijke medische diagnose, namelijk darminvaginatie voorkomend tijdens het eerste levensjaar, de vaccinatietoestand te detecteren en dit op anonieme wijze om zo een appreciatie te kunnen maken van deze medische toestand na vaccincatie.

Project

Nieuwe heterocyclische scaffolds voor het ontwerpen van conformationeel verstrakte peptide en peptide mimetics. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De koppeling van de zijketen van een aminozuur aan de hoofdketen stikstof door middel van een methyleengroep is een zeer efficiënte manier om zowel de conformatie van de aminozuur zijketen vast te leggen als die van de hoofdketen te beïnvloeden.Het Tic residu werd reeds met succes gebruikt in de design van potente peptide analogen (opioiden, bradykinine, melanocortine) en tal van peptidomimetica. In tegenstelling tot dit Tic analoog heeft de alternatieve conformationele verstrakking die resul...

Project

Distributed collaboration using Multi-Agnet System Artchitectures (DICOMAS) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In de huidige industriele sector heerst een sterke trend naar het distribueren van business processen over een aantal collaboratieve eenheden. Een typisch voorbeeld hiervan kan worden gevonden in de logistieksector in de vorm van supply chain management. Een ander mogelijk voorbeeld zijn collaboratieve gezondheidszorginstellingen. In deze systemen spelen privacy en beveiliging vaak een belangrijke rol. Waar vele initiatieven, in zowel de industriele als academische sector, zich richten op mo...

Project

Gentherapie : van gentransfer tot klinische toepassingen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Gentherapie is een experimentele therapie die binnen afzienbare tijd een belangrijke plaats zal innemen in de moderne geneeskunde. Deze WOG heeft tot doel om Vlaamse en Belgische laboratoria die een bewezen expertise hebben op het gebied van gentransfer en gentherapie, te bundelen in een netwerk om de interactie tussen de onderzoekspartners te verhogen en de complementariteit tussen de partners optimaal te benutten om alzo met de grotere buitenlandse onderzoeksgroepen te kunnen wedijveren op ...

Project

Onderaannemingscontract: Beleidsgegevens over psychiatrische diensten en instellingen: permanente registratie van klinische en sociale variabelen / Overeenkomst inzake de ondersteuning van registratiesystemen : 'Minimum Psychiatric Data' 2011 Historisch

Universiteit Hasselt

Op intiatief van de Federale Overheid wordt in alle Belgische residentiële psychiatrische instellingen een uniforme set van patiëntgegevens verzameld: de Minimale Psychiatrische Gegevens (MPG). Deze nationale databank moet beleidsondersteunend onderzoek toelaten. Censtat is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de instellingen in het uitvoeren van de dataverzameling

Project

Statistische analyse van associatie en afhankelijkheid in complexe data Historisch

Universiteit Hasselt

De data die verzameld worden om afhankelijkheidsstructuren te analyseren in de statistiek zijn complex en de onderzoeksvragen worden ook steeds complexer.Vandaar dat nieuwe modellen geconstrueerd worden en een interactie tussen experten noodzakelijk is om met deze data te kunnen werken. Het doel van het netwerk is het ontwikkelen van nieuwe modellen en technieken om de datastructuren te analyseren. Vandaar dat het netwerk bestaat uit 5 werkpakketten. De links tussen de pakketten worden gevorm...

Project

Physical telecommunication studies. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Matching fonds voor het IWT ondersteund project iSEED (IWT410) samen met Alcatel-Lucent-Bell: iSEED : Innovation on Stability, Spectral and Energy Efficiency in DSL; Innovatie rond de Stabiliteit, SSpectrale en Energetische Efficientie in Digitale Toegangsnetwerken (Digital Subscriber Lines). Het innovatieproject iSEED (IWT funding) heeft als doelen: 1. het reduceren van het vermogenverbruik van DSL-lijnen (ADSL en VDSL2 in het bijzonder); 2. de ontwikkelde SELT meetmogelijkheden gevoelig t...

Project

Definiëren van nieuwe markt-toepassingen inzake LED-verlichting Historisch

Universiteit Hasselt

Deze overeenkomst kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut KIZOK (UHasselt) en anderzijds Brelec. Het onderzoeksinstituut KIZOK levert aan Brelec de onderzoeksresultaten naar 'Definiëren van nieuwe markt-toepassingen inzake LED-verlichting' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Biostatistische consulting Historisch

Universiteit Hasselt

Het kan gaan om het geven van advies over statistische onderwerpen, het uitvoeren van analyses op gegevens die door het bedrijf worden aangeleverd, het nakijken van analyses die door het bedrijf werden uitgevoerd. Er zijn geen concrete projecten bepaald in dit contract.

Project

Identificatie en karakterisatie van nieuwe causale genen en risicofactoren voor 'Lewy body' hersenziekten. Historisch

Universiteit Antwerpen

De Lewy body hersenziekten (LBD) vormen een klinisch en pathologisch spectrum gaande van de ziekte van Alzheimer (AD) over Lewy body dementie (DLB) tot de ziekte van Parkinson (PD). Ondanks de relatief hoge prevalentie van LBD, blijft de genetische etiologie van deze neurodegeneratieve hersenziekten grotendeels onverklaard. Het ontrafelen van de genetische factoren betrokken in complexe aandoeningen is een van de belangrijkste uitdagingen in het domein van de moderne menselijke genetica. Met ...

Project

VIB-Identificatie van nieuwe FTLD-TDP genen door moleculaire genomische analyse van een 9p-gekoppelde FTLD-TDP familie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Frontotemporale kwab degeneratie (FTLD) is een ernstige neurodegeneratieve hersenziekte met een gelijkaardige prevalentie als de ziekte van Alzheimer in patiënten met een vroege aanvang van de ziekte. Een therapie is echte nog niet beschikbaar. Klinische kenmerken van FTLD gaan dikwijls gepaard met symptomen van amyotrofe lateraal sclerose (ALS). Pathologisch vertonen de meeste patiënten TDP-43-positieve inclusies in de hersenen (FTLD-TDP). Genetische factoren spelen een essentiële rol in the...

Project

Differentiatie van stamcellen en embryo's. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

2010 Matching project: Antero-posterieure patroonvorming door signalisatie factoren in een muis model van de gastrulatie. Gebaseerd op onze gepubliceerde resultaten en onze vergaarde kennis door studies in andere organismen stellen we voor dat Nodal een bonafide morfogen is in de muisgastrula dat ontstaat in de anterieure primitieve streep en ageert als een gradiënt om verschillende soorten mesoderm te induceren langsheen de antero-posterieure as. We stellen ook voor dat de antero-posterieu...

Project

Research Collaboration Agreement tussen Janssen R&D en Biomed Historisch

Universiteit Hasselt

Deze overeenkomst kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut Biomed (UHasselt) en anderzijds Janssen Pharmaceutica R&D. Het onderzoeksinstituut Biomed levert aan Janssen Pharmaceutica R&D de onderzoeksresultaten onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Yell - Jonge Europeanen houden van talen. Historisch

Universiteit Hasselt

Jongeren motiveren om buiten het formele onderwijssysteem vreemde talen te leren is allesbehalve evident. Dit project, dat 11 partners uit 10 landen verenigd, wil in een breed veldonderzoek trachten voorbeelden van goede praktijken te vinden in het non-formele en informele circuit. Het wil gemeenschappelijke kenmerken trachten te vinden en een handleiding op te stellen om de beoogde motivatie van jongeren te bereiken. Het wil tenslotte instrumenten verzamelen in een databank en zorgvuldig ze ...

Project

Beleidsvoorbereidend onderzoek (BVO)(1 jaar): Onderzoek naar relatie tussen arbeidsmobiliteit en kennistransfer. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In de 'Economics of Science, Technology and Innovation', wordt de doorstroming van universitair afgestudeerden en getrainde onderzoekers naar de ondernemingssector beschouwd als één van de belangrijkste schakels voor kennistransfer tussen universiteiten en industrie (2007, Martin and Tang, 1991, Pavitt). Het bevorderen van tijdelijke en permanente vormen van arbeidsmobiliteit tussen academische instellingen en de ondernemingssector staat dan ook hoog op de politieke agenda van Europese en nat...

Project

Faag-gecodeerde endolysines als nieuw bestrijdingsmiddel tegen methicilline resitente staphylococcu aureus bij varkens. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Faag-gecodeerde endolysines als nieuw bestrijdingsmiddel tegen methicilline resitente staphylococcu aureus bij varkens.

Project

Perceptuele hashing en semi-fragiele watermarking voor de ontdekking, opsporing, herkenning en selectieve authenticatie van multimediamateriaal. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In dit onderzoeksproject worden voor verschillende mediatypes zowel de robuustheids- als veiligheidsaspecten van perceptuele hashfuncties onderzocht . Hierbij zal ook onderzoek verricht worden naar semi-fragiele watermarking technieken zodat, in combinatie met de onderzochte perceptuele hashfuncties, performante selectieve authenticatietechnieken voor multimediamateriaal gerealiseerd kunnen worden. De voorgestelde oplossingen zullen geoptimaliseerd worden naar complexiteit en nauwkeurigheid t...

Project

In vitro en in vivo merkers van bèta celdood en -functie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Doelstellingen: 1) Gevoelige en specifieke extracellulaire merkers van beta celdood en functionele beta celmassa ontwikkelen die toegepast kunnen worden voor in vitro kwaliteitscontrole en standardisatie van therapeutische beta celenten. 2) De toepasbaarheid van deze merkers onderzoeken voor de detectie en kwantificatie van beta celdood in vivo vooraleer hyperglycemie zich ontwikkelt of terug optreedt in diermodellen van beta celschade en transplantatie. 3) De toepasbaarheid van deze merk...

Project

In-situ spectroscopische studie van organische (mono)lagen geadsorbeerd op metalen en metaaloxides onder gecontroleerde depositie omstandigheden. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In het recente verleden heeft META (onderzoeksgroep Metallurgie, Elektrochemie en Materialen - VUB) uitgebreid onderzoek verricht naar de interactie van organische moleculen met metaaloppervlakken, o.a. in het FWO-project G.0039.03N 'Identificatie met optische technieken van interactieproducten aanwezig op metalen ten gevolge van oppervlaktereacties'. Hierbij werd hoofdzakelijk expertise opgebouwd in het gebruik van insitu optische technieken zoals SE (Spectroscopic Ellipsometry) en RS (Raman...

Project

Opstartkrediet ZAP Faculteit Wetenschappen Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Opstartkrediet ZAP Faculteit Wetenschappen

Project

De scheiding tussen kerk en staat in beweging. Zoektocht naar een passend politiek-filosofisch kader. Historisch

Universiteit Antwerpen

De vragen die in dit onderzoek centraal staan zijn: 1. Welke ontwikkelingen doen zich de laatste jaren voor in België die de verhouding tussen levensbeschouwing en de politieke gemeenschap uitdagen? 2. Welke historische en politiek-filosofische modellen bestaan er om met deze evoluties om te gaan? 3. Welke normatieve afwegingen moeten er worden gemaakt bij het 'kiezen' en implementeren van een dergelijk model/perspectief?

Project

Moleculaire koppeling tussen vltage sensing en gating in Kv-kanalen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Met dit project beogen we een beter inzicht te krijgen in de gating van Kv kanalen waarbij we gebruik maken van Kv1.5 (vormt homotetrameren zoals Shaker), Kv2.1 (vormt zelf hometetrameren maar ook heterotrameren met "silent" subeenheden) en Kv6.3 (prototype voor de "silent" subeenheden omdat de Kv2.1-Kv6.3 kanalen duidelijk herkenbare functionele verschillen t.o.v. Kv2.1 kanalen vertonen). Hierbij maken we gebruik van puntmutaties en chimere constructen gecombineerd met patch clamp en dynamis...

Project

Ontwikkeling van een diamant-gebaseerd biosensor platform voor de impedimetrische herkenning van antilichaam-antigen binding. Historisch

Universiteit Hasselt

Het voorliggende contract is een IWT-specialisatiebeurs voor de heer L. Grieten. De beurs werd toegekend voor de periode van 01.01.2008 tot 12.12.2010. Het onderzoek betreft de ontwikkeling van een diamant-gebaseerd biosensor platform voor de impedimetrische herkenning van antilichaam-antigen binding.

Project

De uitbouw van een operationele theorie voor het beschrijven van concepten, hun samenstelling en hun contextuele betekenis ter verbetering van de geautomatiseerde extractie van semantische informatie uit ongestructureerde teksten. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Door de explosieve toename in de hoeveelheid documenten op het internet is de beschikbare informatie voor de internetgebruiker drastisch toegenomen. Toch is het vinden van de juiste documenten uit die enorme hoeveelheid een probleem waarvan het belang in toenemende mate onderkend wordt. Omdat het merendeel van de dagelijks toegevoegde documenten ongestructureerd zijn, rijst de vraag of het mogelijk is semantische of inhoudelijk structurele informatie te extraheren op een geautomatiseerde mani...

Project

VIB-Identificatie van gemeenschappelijke moleculaire mechanismen in erfelijke sensorische zenuwaandoeningen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project heeft als doel een Drosophila model te ontwikkelen voor Charcot-Marie-Tooth type 2B (CMT2B) en erfelijke sensorische neuropathie type I (HSAN-I).

Project

Onderzoek in het domein van het management. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds een privé-instelling. UA levert aan de privé-instelling de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Theoretische studie van de groeidynamica, moleculaire structuur en elektronische eigenschappen van dunne filmen van organische halfgeleiders op zelf-geassembleerde monolagen. Historisch

Universiteit Hasselt

De hoofdbedoelingen van dit project bestaan erin (1) de relaties tussen de moleculaire en elektronische structuren (of eigenschappen) van polycyclische aromatische koolwaterstoffen van belang voor het maken van dunne organische filmen met hoge dragermobiliteiten te onderzoeken, (2) de drijvende krachten en processen te bestuderen die betrokken zijn bij de nucleatie en kristallisatie van deze verbindingen op kristallijne oppervlakken van verwante moleculen of op zelf-geassembleerde monolagen v...

Project

Study of microwave systems. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het doel van dit project is het bekomen van een geautomatiseerde modellering en identificatie omgeving voor schaalbare microgolf en RF sytemen en subsystemen. De data die we zullen gebruiken voor de modelextractie kunnen afkomstig zijn van een simulatie (bijvoorbeeld een full-wave EM simulatie) of een hoogfrequente meting van het systeem. Om de implementatie van het model platform-onafhankelijk te maken wordt gekozen om het model te generen in een SPICE of Verilog-A formaat. Dit laat toe om d...

Project

Compacte LCOS projectiesystemen voor de visualisatie van hoogkwalitatieve 3D beelden met een hoge plaats- en hoekafhankelijke resolutie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Hoewel de theoretische basis voor driedimensionale beeldvorming reeds lang bestaat, is het slechts door de grote vooruitgang op het gebied van beeldmodulatoren, optische en micro-optische componenten, elektronica en beeldverwerking, dat er verschillende 3D beeldregistratie- en visualisatiesystemen mogelijk geworden zijn. Toch zijn er nog heel wat fundamentele en technologische obstakels die moeten overwonnen worden. De resolutie, kijkhoek en focusseringsdiepte van 3D beeldschermen moeten nog...

Project

Fitness en fluctuerende asymmetrie van planten uit Chernobyl. Historisch

Universiteit Antwerpen

Studie van de vermindering in ontwikkelingsstabiliteit bij planten die blootgesteld werden aan verschillende dosissen van radioactieve straling te Chernobyl.

Project

Taalzeker aan de Start (ikv Impulsfonds Migrantenbeleid). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding. UA levert aan Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Gemeenschapsvorming in een veranderende stad. Een analyse van praktijken en vertogen in de publieke ruimte Historisch

Hogeschool Gent

De centrale onderzoeksvraag van PWO-GIS is op welke manier sociaal-culturele tussenkomsten zich verhouden tot bestaand processen van gemeenschapsvorming in een veranderende stad. De drie deelvragen weerspiegelen de drie centrale thema’s in de probleemstelling: Ledeberg als onderzoeksterrein van de veranderende stad, en de praktijken en vertogen van bewoners en sociaal-culturele beroepskrachten (community workers). Het onderzoek wil empirische gegevens verzamelen over feitelijke processen van ...

Project

Onderzoek naar genen betrokken in mannelijke onvruchtbaarheid. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Mannelijke infertiliteit, verantwoordelijk voor ~30% van de kinderloosheid, gaat doorgaans gepaard met een verminderde spermaproductie. Oorzaken kunnen zowel verworven als aangeboren zijn, doch bij ~70% van de koppels blijft de oorzaak ongekend. Dit project heeft als doel genetische oorzaken van onvruchtbaarheid bij mannen verder te identificeren en te karakteriseren. Hiervoor zullen drie studies worden aangevat die elk in functie van de bevindingen verder kunnen worden uitgediept. In een e...

Project

Liberalisering, globalisering en EG-mededingingsbeleid. Waarom staatssteunregels belangrijk zijn. Historisch

Universiteit Antwerpen

De Europese Gemeenschap streeft sinds 1957 naar de totstandkoming van een interne markt met vrij verkeer van goederen en diensten onder onvervalste mededingingsvoorwaarden. In tijden van toenemende liberalisering en globalisering wint de EG-beoordeling van nationale ondersteuningsmaatregelen aan belang, en draagt deze tevens bij tot de uitvoering en verwezenlijking van de Lissabon-strategie.

Project

Matching bij BRGEOZ157 : Gemeenschap herinneringen voor duurzaam stedelijk wonen Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Veel allergieën, kankers en auto-immuunziekten worden veroorzaakt door een complexe interactie tussen verschillende genen, proteïnen en omgevingsfactoren. Eerdere projecten toonden reeds aan dat algemene principes, zoals uit de netwerktheorie, kunnen gebruikt worden om een brede waaier van complexe systemen te onderzoeken. Desondanks werd dit nog nauwelijks toegepast binnen de medische wetenschappen, hoewel dit volgens ons wel mogelijk is. Een belangrijk doel van dit project is het aanwenden...

Project

Actief centrum geassisteerde selectie en assemblage: een bottom-up benadering voor de ontwikkeling van protease inhibitoren, toegepast op urokinase plasminogeen activator als model-doelwitprotease. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project heeft de ontwikkeling van een innovatieve, robuuste en tijd-/kostenefficiënte methodologie tot doel die algemeen toepasbaar is in het domein van proteaseremmer onderzoek. Ze moet de productie faciliteren van moleculen met een niet peptidische structuur, bestaande uit een centrale rigide kern die gedecoreerd is met substituenten die in de S- en/of S'- bindingspockets van een doelwitprotease geaccomodeerd worden. Deze benadering verschilt fundamenteel van bestaande methodologieën d...

Project

Studie van intraspecifieke variatie in het verplaatsingsgedrag van een kleine benthivore vissoort: integratie van gedragsecologische, endocriene en genetische data. Historisch

Universiteit Antwerpen

De hoofddoelstelling van dit project is bij te dragen tot één van de belangrijkste intellectuele uitdagingen van de moderne biologie, nl. de studie van intraspecifieke variatie van dierlijk gedrag. Meer specifiek heeft dit project als doel inzicht te verschaffen in het verplaatsingsgedrag van kleine benthivore zoetwatervissoorten.

Project

IWT Opvangbeurs voor 12 maanden, Kevin Stadler. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

IWT Opvangbeurs voor 12 maanden, Kevin Stadler.

Project

Secundair seksuele kenmerken en oxidatieve stress: zijn sexy mannen, gezonde mannen? Historisch

Universiteit Antwerpen

De expressie van secundair seksuele kenmerken is vaak een eerlijk signaal voor de conditie van de drager. In dit project zal nagegaan worden of secundair seksuele kenmerken in de koolmees (Parus major) gerelateerd zijn met oxidatieve stress gehalten, veroorzaakt door blootstelling aan metalen. In een cross-fostering experiment zal de invloed van afkomst en omgeving op oxidatieve stress en secundair seksuele kenmerken onderzocht worden.

Project

Karakterisering van het risicoverhogende effect van progranuline missense mutaties aan de hand van in vitro celmodellen Historisch

Universiteit Antwerpen

Nulmutaties in progranuline (GRN) werden geïdentificeerd als oorzaak van frontaalkwabdegeneratie (FTLD). Daarnaast werden ook missense mutaties gevonden, maar de bijdrage van deze mutaties tot het risico op neurodegeneratie blijft onduidelijk. In dit project zullen we in vitro celmodellen ontwikkelen die toestaan polymorfismen en pathogene mutaties te onderscheiden, wat belangrijke implicaties heeft voor DNA diagnostiek.

Project

Gegevens comprimeren om de meest interessante patronen te vinden. Historisch

Universiteit Antwerpen

We stellen voor om technieken te ontwikkelen en te bestuderen die compressie te gebruiken om compacte groepen van patronen te vinden die zeer karakteristiek zijn voor de te bestuderen gegevens. Het is een poging om een van de meest belangrijke open vraagstukken binnen data mining te beantwoorden: hoe vinden we de meest interessante en bruikbare patronen?

Project

Merkers van endotheliale disfunctie bij de kritisch zieke patiënt: de evolutie van de functionele capaciteit van endotheliale progenitorcellen in patiënten met sepsis. Historisch

Universiteit Antwerpen

Endotheliale disfunctie staat centraal in sepsis, de hoofdoorzaak van overlijden op de afdeling intensieve zorgen. Endotheliale progenitor cellen en endotheliale micropartikels zijn nieuwe merkers van endotheliale beschadiging. Bij sepsis is er een toename van beide merkers, doch hun relatie met de klinische progressie is niet éénduidig. In dit onderzoek bestuderen we de evolutie van deze merkers bij patiënten met sepsis.

Project

Identificatie en karakterisatie van de kankerstamcel in multipel myeloom. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De hypothese van het kankerstamcel model is dat enkel enen kleine subpopulatie van de tumorcellen, de kankerstamcel, in staat is om nieuwe tumoren te vormen. Belangrijke eigenschappen van deze tumor-initiërende cel is dat deze zich kan vernieuwen en alle heterogene celtypes van de tumor kan vormen. Er wordt zelfs gesuggereerd dat deze populatie resistent is tegen huidige therapieën resulterent in herval van de patiënt. Verscheidene onderzoekers hebben de kankerstamcel hypothese onderzocht in ...

Project

Optische meettechnieken voor fluïda en structuren. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Matching FWOAL501: Experimentele en numerieke studie van de impactbelasting van golven op vervormbare composietconstructies. De doelstelling van dit project is de experimentele en numerieke studie van golfimpact op vervormbare composietstructuren. Deze omvat drie deelaspecten: de experimentele studie van de dynamische drukverdeling in de tijd bij slamming van golven op vervormbare composietconstructies, en de opmeting van de resulterende ogenblikkelijke vervormingen, de numerieke simultatie ...

Project

Fotonische huid voor optische metingen Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het project beoogt de ontwikkeling van flexibele polymeerlagen met ingebedde sensoren. Deze laatste steunen op fotonische kristalvezels bestaande uit glas en/of polymeer waarin Bragg roosters als sensorelementen fungeren. Niet alleen de sensoren worden ingebed maar ook de nodige opto-elektronische componenten vereist voor de uitlezing van de sensoren. Het onderzoek heeft zowel een grote theoretische component als een belangrijk experimenteel gedeelte. In een eerste fase wordt de geometrie van...

Project

Controle en sturing van batch en continue waterzuiveringsprocessen voor koolstof- en nutriëntverwijdering met behulp van respirometrie en fuzzy logic regelstrategieën. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project zal een regelstrategie voor zowel batch als continu actiefslib waterzuiveringssystemen ontwikkeld worden. De regeling, gebaseerd op fuzzy logic en een karakterisering d.m.v. een nieuw ontwikkelde, op repsirometrie gebaseerde opstelling, zal belangrijke economische en ecologische voordelen beiden. Het project bevat eveneens een uitgebreid valorisatieluik, wat moet toelaten om tot een reëel inzetbare regeling te komen.

Project

Topics in Finance: Regionale verschillen in converteerbare-obligatiefondsen Historisch

Hogeschool-Universiteit Brussel

Betrouwbare ramingen van de economische waarde van milieu-externaliteitIn dit project wordt de performance van CO-fondsen onderzocht. In tegenstelling tot voorgaand onderzoek, verrichten we specifiek onderzoek naar het belang van (i) regionale determinanten en (ii) tijdsvariërende risicofactoren van (iii) globale CO-fondsen. Deze drie bijdragen tot de bestaande literatuur, tezamen met het groeiend marktaandeel van CO-fondsen op dit marktsegment, openen belangrijke onderzoeksopportuniteiten.en...

Project

Moleculaire mechanismen van voltage-afhankelijk gating in kalium kanalen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Specifieke doelstellingen 1. Ophelderen van het dynamisch gedrag tijdens kanaal gating m.b.v. FRET in combinatie met voltage-clamp. 2. Interageren de S1 en S5 domeinen van Kv2.1 met elkaar? 3. Welke residuen in de S6 C-terminus van KCNQ1 zijn relevant voor het gating mechanisme van het kanaal? 4. De KIKER sequentie moduleert gating door landingsinteracties.

Project

Onderzoek naar Antibiotica Resistentie Mechanismen die een Ketoliden en Fluoroquinolonen resistentie van hoog niveau mediëren in Streptococcus pyogenes. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Compensatoire mechanismen voor de gestoorde motorische controle bij de ziekte van Parkinson: inzicht in de relatie tussen cueing, cognitie en de onderliggende hersenactiviteit. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Freezing is een episodische en onwillekeurig optredende fase vanblokkering van stappatroon van personen met de ziekte van Parkinson (PD) optredend bij ongeveer 50% van de patiënten. Het globale onderzoeksproject (in samenwerking tussen KUL en VUB) poogt een bijdrage te leveren aan de ontrafeling van het onderlinge mechanisme van freezing. De VUB-onderzoeksgroep (samenwerking tussen revalidatiewetenschappen en cognitievepsychologie) heeft als doel: 1)nagaan of een verschil bestaat tussen het e...

Project

Een geïntegreerde benadering voor het ontrafelen van de pathogenese van CNS en PNS neurodegeneratieve aandoeningen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit netwerk project werd samengesteld om de unieke informatie afkomstig van het mensgenoom project optimaal te gaan gebruiken om een beter inzicht te krijgen in neurodegeneratieve ziekten en op basis hiervan behandelingen voor deze ziekten te ontwikkelen. Het samenbrengen in dit netwerk van onderzoeksgroepen actief in klinisch onderzoek, genetica en genomica, celbiologie, proteoomanalyses, bioinformatica en model organismen (muis, zebravis en drosophila), zal resulteren in een geïntegreerd ne...

Project

Interventie door de huisarts als participatieverhogende maatregel voor het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Historisch

Universiteit Antwerpen

Participatieverhogende maatregelen voor de borstkankerscreening zijn een noodzaak gezien het aantal deelnemers momenteel te laag is (45%), waardoor de doeltreffendheid van het bevolkingsonderzoek daalt. Met dit onderzoek willen we cijfermatig nagaan wat het effect is van een interventie door de huisarts als 'informator, motivator en verwijzer' op de participatie bij vrouwen uit de doelgroep.

Project

Onderzoek naar betacel nieuwvorming door replicatie voor expansie van de betacelmassa in vitro. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Onderzoek naar betacel nieuwvorming door replicatie voor expansie van de betacelmassa in vitro.

Project

Gedrag en functie van het neureguline-ErbB systeem tijdens adaptatie van het hart aan hemodynamische en metabole stress: een in vivo studie. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit onderzoeksproject zal worden onderzocht in welke (patho)fysiologische condities in vivo het cardiaal NRG-ErbB systeem geactiveerd wordt, en in hoeverre het hart dan afhankelijk wordt van dit systeem. Vier klinisch relevante pathofysiologische condities zullen worden uitgetest (chronische drukoverbelasting, chronische volume overbelasting, fysieke training, diabetes). De activiteit van het NRG-ErbB systeem in vivo zal worden bepaald op moleculair niveau (ligand en receptor). De afhankel...

Project

Food fermentation processes: ecosystem analysis Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De alliantieonderzoeksgroep heeft tot doel nieuwe, onontgonnen gefermenteerde levensmiddelenecosystemen te ontrafelen met het oog op: Screening naar en isolatie en classificatie/identificatie van food-grade micro-organismen, alsook de beschrijving van nieuwe taxa (melkzuurbacteriën, azijnzuurbacteriën, stafylococcen, bacillen, gisten, ...).

Project

Studie van de rol van groeifactoren, metalloproteïnasen (MMP's), hun inhibitoren (TIMP's) en elastase in de regulatie van het elastinegen en de structuur van de extracellulaire matrix in chronisch progressief lymfoedeem bij trekpaarden. Historisch

Universiteit Antwerpen

Chronisch progressief lymfoedeem bij trekpaarden, identiek aan humaan primair lymfoedeem, gaat gepaard met een uitgesproken proliferatie van extracellulaire matrix. De onderliggende pathogenese is nog niet gekend. Het voorgestelde project evalueert de rol van groeifactoren, elastase, metalloproteïnasen en hun inhibitoren bij de regulatie van de extracellulaire matrix en bij de regulatie van de activiteit van het elastinegen in deze aandoening.

Project

Sociale cohesie-indicatoren voor de Vlaamse regio. De ontwikkeling van uitgebreide sociale cohesie indicatoren op lokaal niveau in Vlaanderen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het strategische doel van dit project is de ontwikkeling van beleidsinstrumenten, in het bijzonder de ontwikkeling van sociale indicatoren voor Vlaanderen. De grote hoeveelheid Vlaams statistisch materiaal op het gebied van criminaliteit, onveiligheidsgevoelens, inkomen, sociale participatie e.d. is niet eerder samengebracht in een coherente dataset, die ter beschikking staat van een brede groep sociale actoren. In dit project wordt een dergelijke dataset samengesteld door een team van Vlaams...

Project

Opstartkrediet ZAP Faculteit Wetenschappen Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Opstartkrediet ZAP Faculteit Wetenschappen

Project

Mechanisme van dense plakvorming bij de ziekte van Alzheimer. Historisch

Universiteit Antwerpen

Amyloïd-ß (Aß) aggregatie in het hersenparenchym in de vorm van amyloïde plakken is een neuropathologisch kenmerk van de ziekte van Alzheimer (AD). Het is interessant dat enkel dense-core plakken geassocieerd zijn met neuritische en inflammatoire pathologie in zowel AD patiënten als in muis AD modellen. De precieze neuropathologische veranderingen die optreden in de hersenen door de afzetting van amyloïd zijn echter nog niet gekend. Verschillende feiten wijzen er op dat Aß niet spontaan aggre...

Project

Interactie van Escherichia coli fimbriae met de koolhydraatreceptoren van bigenterocyten en het fimbriae-specifiek micosaal immuunantwoord. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Gram-negatieve micor-organismen, zoals Escherichia coli, bezitten een variëteit aan adhesieve organellen (pili of fimbriae) met verschillende suikerbinding-specificiteiten, die de bacteriën toelaten aan te hechten aan verschillende oppervlakten. Pathogene E. coli stammen die F4, F5, F6, F17 of F41 fimbriae op hun oppervlak uitdrukken kunnen de dunne darm van zogende biggen koloniseren, terwijl expressie van zowel F4 als F18 de kolonisatie toelaat van de dunne darm van gespeende biggen. Wannee...

Project

Radicaal enactivisme. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit project is een boek af te werken, getiteld 'Enactivism Explicated. Consciousness Clarified', in co-auterschap tussen Professor Dan Hutto (University of Hertforshire, UK), en de promotor (Erik Myin). Het boek -onder contract bij MIT Press- heeft als onderwerp de zogenaamde 'Enactive Approach' of 'enactieve aanpak' van perceptie en bewustzijn. De enactieve aanpak is een hedendaagse poging om het mentale te hersitueren in het belichaamde en gecontextualiseerde handelen van su...

Project

ICP : Interuniversity Programme Physical land resources - PHYLARES (2010-2011) ism UG. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Voor het nieuwe programma in Physical Land Resources, startte in 1997, werd een beroep gedaan op de faculteit van toegepaste wetenschappen aan de Vrije Universiteit van Brussel, om samen te werken en uit te breiden het bereik van de cursus met een optie zich te concentreren op de niet-landbouwkundige gebruik en toepassingen van Physical Land Resources

Project

Mariene been- en kraakbeenvissen: verschillen in fysiologie geven aanleiding tot verschillende gevoeligheden. Historisch

Universiteit Antwerpen

Kraakbeenvissen bezitten een uniek systeem voor osmoregulatie. Ze hebben hoge gehalten aan ureum en trimethylamine oxide in hun lichaam waardoor zij lichtjes hyperosmotisch zijn te opzichte van hun omgeving. Hierdoor nemen zij continu water op via osmose en hoeven ze niet te drinken. Dit systeem creëert een enorme ureum gradiënt ter hoogte van de kieuwen, die mede onderhouden wordt door een ureum transporter in de basolaterale membraan. Met de huidige studie willen we effecten van omgevingsfa...

Project

Antroponymie van de historische Nederlanden (tot 1225). Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project beoogt in eerste instantie de realisatie van een Antroponymisch Woordenboek van de (historische) Lage Landen en de aangrenzende gebiedsdelen. Het zal alle persoonsvermeldingen (tokens) van voor 1100 en alle persoonsnamen (types) van voor 1226 bevatten uit de archieven van België, Nederland, Luxemburg, de departement Nord en Pas-de Calais en voormalige Rijnprovincie.

Project

Evaluatie van de toepasbaarheid van ontwikkelingsinstabiliteit als risico merker in farmatoxicologische studies Historisch

Universiteit Antwerpen

Ontwikkelingsinstabiliteit (OI), de gevoeligheid van een ontwikkelend systeem tegen random verstoring, wordt verondersteld een maat te zijn voor de kwaliteit en 'gezondheid' van individuen en/of populaties. In deze pilootstudie wordt nagegaan of OI toegepast kan worden als betrouwbare en gevoelige merker voor mogelijke teratogene effecten bij proefdieren in farmatoxicologisch onderzoek.

Project

Overeenkomst Bis in het kader van het VLIR Beurzentoekenningsprogramma 2011, betreffende de KOI-beurzen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze overeenkomst betreft de uitbetaling van de toelagen in de loop van het referentiejaar 2011 aan de bursalen Korte Opleidingsinitiatieven (KOI's) (zoals opgenomen in de Noord-Acties-Programma's van 2011 van de VLIR), alle zoals opgenomen in het kader van het Beurzentoekenningsprogramma 2011 van de VLIR.

Project

Niet-destructieve 3D beeldvorming en analyse van materialen en artefacten van geologische, artistieke archaeologische oorsprong. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Objectivering van het locomotorisch gedrag voorafgaand aan het stappen: een pilootstudie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Niet alle kinderen leren kruipen op handen en knieën. Sommige vertonen andere vormen van locomotie, zoals bijvoorbeeld billenschuiven, buiksluipen of rollen. Hypothetisch stelt men dat deze kinderen een zwakkere coördinatie tussen de benen en armen en de schouder- en bekkengordel vertonen. Het doel van deze studie is (1) nagaan of er een correlatie bestaat tussen ontwikkelingsfactoren en een afwijkend kruippatroon en (2) een methode ontwikkelen om de coördinatie tijdens het kruipen op een obj...

Project

Chemische reactiviteit vanuit een ab initio moleculaire dynamica en Density functional theory perspectief: methodologische aspecten en toepassingen in organische, anorganische en biochemie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Chemische reactiviteit vanuit een ab initio moleculaire dynamica en Density functional theory perspectief: methodologische aspecten en toepassingen in organische, anorganische en biochemie.

Project

Steunpunt : mobiliteit en openbare werken 2007-2011 : spoor verkeersveiligheid. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Binnen het Steunpunt Mobiliteit en Openbare Werken dient beleidsvoorbereidend wetenschappelijk onderzoek gevoerd te worden op de subthemas goederenstroom en verkeersveiligheid. Voor het subthema verkeersveiligheid worden de volgende specifieke doelstellingen geformuleerd: a) Gegevensverzameling - een betrouwbaar netwerk van gegevensbronnen uitbouwen; - jaarlijkse, meer volledige, tijdige expositie-, ongeval-, en risicogegevens opmaken; - opstellen van tijdreeksen van risicoveroorzakende en...

Project

Optimalisatie van de synthese van diarylfosfonaat inhibitoren van serine proteasen met behulp van reactiecalorimetrie. Historisch

Universiteit Antwerpen

De synthese van diarylfosfonaatverbindingen, inhibitoren van serine proteasen, zal met behulp van reactiecalorimetrie geoptimaliseerd en opgeschaald worden. De reactievariabelen die een efficiëntere Birum-Oleksyszyn reactie mogelijk maken, zullen worden bestudeerd. Verder zullen generaliseerbaarheid en extrapoleerbaarheid van deze bevindingen getoetst worden op hun bruikbaarheid bij de aanmaak van een chimiotheek van potentiële serine proteaseremmers met een breder spectrum van Birum-Oleksysz...

Project

Een geïntegreerde benadering voor het ontrafelen van de pathogenese van CNS en PNS neurodegeneratieve aandoeningen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Proxies and Numerical Tools for Assessing Organic Carbon Export Flux and Deep Ocean Processing. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De algemene doelstelling van dit voorstel is het kwantificeren van de organische koolstofdeeltjes uitgevoerd uit de bovenste Oceaan. Nadruk wordt gelegd op het proces dat plaatsvind in de schemerzone om de fytoplankton bronnen en degradatie van organisch materiaal en regeneratie op diepteschaal te onderzoeken.

Project

Opmaak van een studie over ecosysteemdiensten van de Zwinstreek in het kader van het REECZ. Historisch

Universiteit Antwerpen

Deze studie zal op twee schaalniveaus werken: - op niveau van de Zwinstreek een analyse maken van ecosysteemdiensten; - de ecosysteemdiensten van het Zwin-natuurcomplex meer in detail bestuderen gekaderd in het functioneren van het omliggende landschap.

Project

Afwerkmandaat (3 maanden): Medication review, compliance and drug related problems in pregnant women. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De studie onderzoekt welke informatie de lokale apotheek krijgt van een ziekenhuis mbt patiënten met een drugs gerelateerd probleem.

Project

Kwantitatieve analyse van in vivo multimodale en multitemporele beelden: van diermodellen tot nieuwe medische toepassingen (QUANTIVIAM). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

3D4 Health: Protection structures for health: Structural biology of therapeutic membrane proteins as a tarting point for effective rational drug design Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Met 3D4Health wensen we nieuwe werktuigen te genereren om de structurele en functionele eigenschappen van therapeutische membraaneiwitten te bestuderen. Hiertoe zullen we collecties van Nanobodies, (enkel domein antilichaamfragmenten van kameelachtigen) genereren tegen GPCR's en MDR'sd (G-Protein Coupled Receptors en Multidrug Resistance proteins). De agonstische/antagonistische werking van deze nanobodies tegen GPCR's, of hun capaciteit om MDR's te blokkeren zal nagegaan worden. De Nanobodie...

Project

Ondersteuning voor de opstart en uitbouw van onderzoeksnetwerk JIIP Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' TNO Quality of life' hebben voor het project ' Ondersteuning voor de opstart en uitbouw van onderzoeksnetwerk JIIP' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgeslo...

Project

Dotatiekrediet VIB8 2007-2011: Departement Moleculaire Genetica. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het VIB Departement voor Moleculaire Genetica (DMG) beschikt over expertise in de analyse van complexe neurologische en neuropsychiatrische ziekten. Al deze ziekten zijn multifactorieel wat betekent dat hun expressie afhankelijk is van de samenwerking tussen genetische en omgevingsfactoren. In sommige van deze ziekten is het overervingspatroon mendeliaans met gendefecten in één gen. In andere ziekten kan slechts een kleine fractie van patiënten verklaard worden door genetische factoren. In de...

Project

Preklinische evaluatie van NKT cellen in multipel myeloom. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Multiple myeloma is still considered as the second most prevalent haematological malignancy and despite recent progresses in treatment options, MM still remains fatal for most patients. One of the new emerging strategies to target MM is using a patient's immune system to target the tumor. However, cancer cells can evade the immune system and tumor surveillance is often impaired. Therefore new drugs are being studied which can activate the immune system directly, thus overcoming this impairmen...

Project

Fase-stabiliteit van Ge-Sb-Te legeringen : een ab initio studie. Historisch

Universiteit Antwerpen

De fase-stabiliteit van Ge-Sb-Te legeringen wordt onderzocht als functie van de compositie en de temperatuur dmv. ab initio elektronische structuurberekeningen, clusterexpansies en data-mining technieken. De aanwezigheid van vacatures op het Ge/Sb subrooster wordt in rekening gebracht en voor de grondtoestand worden de optische eigenschappen onderzocht dmv. de berekening van de diëlektrische functie.

Project

Onderzoek naar de depotnoden en -behoeften van erfgoedbeheerders in de provincie Antwerpen: kwantitatieve en kwalitatieve veldanalyse als voorbereidend onderzoek voor een regionaal depotbeleid. Historisch

Universiteit Antwerpen

Op lange termijn dient een provinciaal erfgoeddepotbeleid uitgedacht te worden. Om dit beleid zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij de reële noden en behoeften van de erfgoedbeheerders met betrekking tot depot, dienen deze laatsten allereerst beter onderzocht te worden. Daarnaast moet worden onderzocht hoe een regionaal depotbeleid een antwoord kan bieden op deze noden en behoeften. Deze twee vragen vormen de rode draad van de studie.

Project

SAFE-IS: Software Abstracties voor Event)Intensieve Systemen Historisch

Vrije Universiteit Brussel

DOELSTELLINGEN EN VERWACHTTE RESULTATEN In het domein van gedistribueerde systemen worden programmeertalen en middleware al te vaak aanzien als concurrerende methoden voor het oplossen van gelijkaardige problemen. SAFE-IS veronderstelt dat een eenzijdige aanpak op basis van slechts één van deze methoden ontoerijkend is voor het oplossen van de bovenvermelde problemen. Enerzijds wordt het bijzonder moeilijk om de vluchtigheid en schaalgrootte van de geproduceerde informatie te vatten in middle...

Project

In vitro interactie tussen chemo- en radiotherapie onder hypoxische condities. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Modelleren van biogeochemische CO² fluxen in carbonaatbodems. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Speeded Up Processing and Reconstruction of Tomograms (SUPERCT). Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van het SuperCT project is 1) de rekentijd te reduceren van verschillende tomografische reconstructie-algoritmen. In het bijzonder zullen we ons richten op iteratieve reconstructietechnieken voor CT en SPECT. De meeste van de versnellingen zullen verkregen worden via het parallelliseren en distribueren van de algoritmen, in combinatie met een gepaste hardware architectuur (GPU). 2) de ontwikkeling en implementatie van snelle tomografische beeldverwerkingsalgoritmen die de beschikbare...

Project

VIB-ESF/EUROCORES Programma "Functionele genoomvariatie bij epileptische aandoeningen". Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de ESF. UA levert aan de ESF de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Turnhout. BIOMED levert aan het Gerecht van Turnhout de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand december 2011

Project

OZR Matching Funds IUAP 6: Photonics@be - Micro-, nano- and quantum photonics (DWTC233_IUAP P6/10). Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit IUAP-project gaat over fotonen, elektromagnetische velden, hun interactie met materie, en de exploitatie daarvan voor innoverende toepassingen op een schaal (micro, nano, kwantum) die eerder niet haalbaar was. Onze ambitie is om in één enkel consortium de hooggeëquipeerde laboratoria en de aanwezige expertise in België en de omliggende regio's te integreren. Vandaar de naam: photonics@be, micro, nano en kwantum-fotonica. photonics@be werd voorafgegaan en geïnspireeerd door het succesvo...

Project

Steunpunt Ruimte en Wonen (2007-2011). Historisch

Universiteit Antwerpen

Het Steunpunt Ruimte en Wonen zal vanuit een beleidsrelevant en toegepast wetenschappelijk onderzoek inzicht verwerven in de drijvende krachten achter de ontwikkeling van de ruimtelijke structuur en de woonmarkt in Vlaanderen. Het steunpunt wil een beter inzicht verwerven in de transformaties en ontwikkelingen in de ruimte en in het wonen die in Vlaanderen plaatsvinden en nagaan waarom en hoe die transformaties en ontwikkelingen gebeuren.

Project

Ecoscore 2011 Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch onderzoek)' hebben voor het project ' Onderaanbesteding in het kader van contract "ECOSCORE 2011".' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom,...

Project

Niet-invasieve kwantitatieve moleculaire beeldvorming met toepassingen voor het bestuderen van cellulaire processen in de oncologie en neurologie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Iteratief leren van model en regelaar voor sterk niet-lineaire systemen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In dit project beperken we ons tot systemen met één enkele ingang om zo de complexiteit van de te ontwikkelen technieken beheersbaar te houden. De ontwikkeling van identificatiemethoden en niet-lineaire modelstructuren zal voornamelijk uitgevoerd worden door ELEC-VUB. De ontwikkeling van controlestructuren en ontwerpmethoden zal voornamelijk uitgevoerd worden door PMA-KULeuven. Uiteraard gebeuren beide ontwikkelingen in nauwe samenwerking. Identificatie van lokale niet-lineaire modellen [ELE...

Project

Klinisch moleculaire en functionele studies van multipele osteochondromen en verwante aandoeningen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Afwerkmandaat (3 maanden): Interactie tussen het embryo en natural killer cellen in het endometrium: rol bij implantatiestoornissen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Implantatiestoornissen worden gedefinieerd als het niet bekomen van zwangerschap na minstens 3 in-vitro-fertilisatie pogingen met embryo's van hoge kwaliteit. De interactie tussen HLA klasse I antigen op het embryo en zijn immunologische omgeving speelt mogelijk een essentiële rol bij implementatie. Trofectoderm drukt HLA I (HLA-E, HLA-G en HLA-C) moleculen uit. Enkel preimplantatie embryo's die solubel HLA-G secreteren in het cultuur supernatans voor transfer evolueren naar zwangerschap. De ...

Project

OZR Matching Funds IUAP 6: Dynamical systems, control and optimization (DWTC232_P6-UCL05_IUAP P6/04). Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het DYSCO network (IAP VI/4) is een verlenging van een bestaand IAP netwerk (IAP V/22) dat als opzet had het onderzoek en de doctoraatsopleiding in "systeem en regeltechniek" in België te structureren en te coördineren. In het nieuw netwerk willen we daarom twee objectieven blijven nastreven: "onderzoek van international topniveau produceren in onze eigen expertise binnen het domein van de "systeem en regeltechniek" "de best mogelijke omgeving voorzien voor de opleiding van onze doctoraats...

Project

Overeenkomst voor de uitbetaling van de toelage voor structurele medefinanciering van de instellingscoördinatie voor universitaire ontwikkelingssamenwerking 2011 van de VLIR. Historisch

Universiteit Hasselt

Deze overeenkomst tussen VLIR en de Universiteit Hasselt betreft de toelage, de modaliteiten van uitvoering en het beheren van het budget voor de structurele medefinanciering van de instellingscoördinatie voor universitaire ontwikkelingssamenwerking van de Universiteit Hasselt.

Project

Consumentenreacties op diverse merkstrategieën in een interactieve context Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project onderzoekt effecten van interactiviteit op marketingcommunicatie voor diverse merkstrategieën om te weten hoe interactiviteit reacties op nieuwe producten beïnvloedt. In twee studies worden nieuwe merken vs. extensies van bekende merken en smalle vs. brede merken tegen elkaar gezet. Verwacht wordt dat interactiviteit andere communicatie-effecten zal uitlokken voor verschillende merkstrategieën, in functie van cognitieve capaciteit.

Project

De ontwikkeling van nieuwe adhesines gebaseerd op Als-proteïnen van Candida albicans en Flo-proteïnen van Saccharomyces cerevisiae. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De ontwikkeling van nieuwe adhesines gebaseerd op Als-proteïnen van Candida albicans en Flo-proteïnen van Saccharomyces cerevisiae.

Project

Hollandus' sporen. Het alchemistische Hollandus-corpus en zijn verspreiding in de Nederlanden en in Europa tot ca. 1600. Historisch

Universiteit Antwerpen

Onder de vele fascinerende en tot nu toe nauwelijks bestudeerde alchemistische teksten die in de 16de eeuw in onze gewesten zijn ontstaan, trekt het zogenaamde 'Hollandus-corpus' meteen de aandacht. Het tekstbestand dat op naam van de obscure Isaac Hollandus en/of Johannes Isaaci Hollandus is overgeleverd, vormt de belangrijkste bijdrage uit ons taalgebied aan de Europese alchemistische teksttraditie. Het werd tot in de vroege 19de eeuw in verschillende Europese talen vertaald, gedrukt en afg...

Project

Fysiologie en regulatie van de lysine/arginine biosynthese bij het hyperthermoacidofiel crenarchaeon Sulfolobus solfataricus. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Lysine wordt op twee manieren gesynthetiseerd: (i) via de diaminopimelaat pathway die gebruikt wordt door de meeste bacteriën en planten, (ii) via de alpha-aminoadipaat weg (AAA) die voorkomt bij schimmels en gisten. Bij de thermofiele bacterie Thermus thermophilus werd een variante van de AAA pathway ontdekt waarbij de omzetting van AAA tot lysine totaal verschillend is maar gelijkaardig verloopt aan de omzetting van glurtamaat tot ornithine in de arginine biosynthese. Een gelijkaardige path...

Project

Identificatie en karakterisatie van ureum transporters in de kieuwen van de doornhaai, Squalus acanthias. Historisch

Universiteit Antwerpen

Kraakbeenvissen bezitten een uniek systeem voor osmoregulatie. Ze hebben hoge gehalten aan ureum en trimethylamine oxide in hun lichaam waardoor zij lichtjes hyperosmotisch zijn te opzichte van hun omgeving. Hierdoor nemen zij continu water op via osmose en hoeven ze niet te drinken. Dit systeem creëert een enorme ureum gradiënt ter hoogte van de kieuwen, die mede onderhouden wordt door een ureum transporter in de basolaterale membraan. Met de huidige studie willen we deze transporter identif...

Project

Onderzoek naar microfotonen Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Fotonica is niet meer weg te denken uit tal van technische systemen. Of het nu gaat over zonnecellen, internet, LED-verlichting, lasers in productiesystemen of in de chirurgie of over biosensoren, telkens speelt fotonica een belangrijke rol. Als burgerlijk ingenieur fotonica beschik je over een grondige basiskennis in fotonica en kan je deze kennis op een efficiënte en methodische manier toepassen op het ontwerp, de realisatie en het beheer van uiteenlopende technische systemen die gebruik ma...

Project

Iteratieve methoden voor lineaire en niet-lineaire Schrodingervergelijkingen. Historisch

Universiteit Antwerpen

De doelstelling van dit project is om efficiënte computationele methoden te ontwikkelen, gebaseerd op moderne iteratieve Krylov methoden, om lineaire en niet-lineaire Schrödingervergelijkingen op te lossen. Dit zal het mogelijk maken om in de theoretische behandeling over te gaan van de benaderende 2D beschrijving naar de realistische 3D beschrijving. Deze methoden zullen worden toegepast op concrete fysische problemen: het oplossen van de niet-lineaire tijdsafhankelijke en tijdsonafhankelijk...

Project

Studie van de effecten van ultra hoge drukken toegepast op een automatisch kolom koppeling systeem ontwikkeld om methode ontwikkeling te verbeteren. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Studie van de effecten van ultra hoge drukken toegepast op een automatisch kolom koppeling systeem ontwikkeld om methode ontwikkeling te verbeteren.

Project

Studie van de temperatuursafhankelijkheid van methaanconsumptie en -productie in wetland bodems. Historisch

Universiteit Antwerpen

De hoofddoelstelling van dit project is de temperatuurs- en bodemvochtafhankelijkheid van de verschillende processen die bijdragen tot de CH4 en CO2 emissies te bepalen. Meer specifiek zullen we in een mesocosmosexperiment met behulp van tracers en inhibitoren de respons bepalen van individuele processen op veranderingen in de temperatuur en op verschillen in de diepte van de grondwatertafel.

Project

ISOMAP voor wavelet-distributie gebaseerde beeldclassificatie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft het samenvoegen van het ISOMAP algoritme voor niet-lineaire reductie met twee bestaande hyperspectrale analyse technieken: Textuur classificatie door geodetische afstandsberekeningen tussen wavelet distributies, en pure pixel extractie voor ontmengen van beelden. De eerste techniek is recent ontwikkeld bij het Visielab, waar de tweede een volledig nieuwe aanpak voor een bestaand probleem zal opleveren.

Project

Herstelgerichte detentie: nieuwe hoop of oude leugen? Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De afgelopen jaren is een proces aan de gang gericht op het herstelrechtelijk herdenken van de vrijheidsberovende sanctie. De evolutie naar een "herstelgerichte detentie" maakt deel uit van een brede beweging in en rond de strafrechtsbedeling, bekend als "restorative justice" of "herstelrecht". Dit staat voor een nieuwe benadering van de reactie op criminaliteit, die,in tegenstelling tot vroegere opvattingen waar het hoofdaccent lag op retributie of rehabilitatie, veel aandacht schenkt aan de...

Project

Depotonderzoek : Realisatie van depotonderzoek ikv uitbouw van een regionaal depotbeleid. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project onderzoekt de mogelijkheden om voor instellingen die Vlaams documentair erfgoed beheren, tot een geïntegreerd overkoepelend depotbeleid te komen in Brussel. Opdrachtgever: VGC.

Project

Detectie van nieuwe genoom ziektebeelden in mentale retardatie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project wil de introductie van SNP arrays voor de diagnose van mentaal gehandicapten op punt stellen. Daartoe zullen 400 geselecteerde patiënten (100 patiënten/jaar) met idiopathische metale retardatie geanalyseerd worden op een Affymetrix platform met een 950 K chip. Dit zal naar schatting leiden tot de identificatie van 20/40 subtelomete deleties/duplicaties en 20-40 interstitiële deleties, waaronder ook nieuwe , tot nu toe onbekende syndromen. Van al deze nieuw ontdekte deleties/duplic...

Project

Ontwerp van nieuwe modellen en technieken voor rekenintensieve financiële toepassingen. Historisch

Universiteit Antwerpen

In de internationale financiële markten vindt de afgelopen decennia een enorme groei plaats in de handel van steeds complexere producten, zoals exotische opties en interestproducten, en deze groei zet zich almaar door. Voor het beurs- en bankwezen is het van cruciaal belang deze producten nauwkeurig, en zo snel mogelijk, te kunnen prijzen. De simulatie van de huidige gesofistikeerde prijsmodellen is vaak echter zeer rekenintensief wanneer klassieke technieken zoals Monte-Carlo methoden of bin...

Project

Mapping the black atlantis of Black Britisch women's Writing and Criticism. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dutch title: Het zwarte Atlantis van zwart-Britse schrijfsters: een verkenning van literatuur en kritiek in zowel Britse als diaspora-context English abstract: This research project on Black British Women's Writing and Criticism aims to offer a thorough examination of a growing field within contemporary British literature that has not yet been treated in its totality in the way that other categories of British women's writing have been. The study proposes to develop a framework for theorizin...

Project

Karakterisatie van biologische toxines op spanningsgevoelige K+ kanalen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Met dit project (samenwerking met prof. Jan Tytgat, KUL) willen we een betere kennis verwerven over de werking van biologische toxines. Dankzij deze toxines zal ook een beter inzicht worden verkregen in de structuur, functie en farmacologie van K+ kanalen. Finaal streven we naar het vinden van toxines die een belangrijke therapeutische en/of fysiologische waarde zullen hebben. In eerste instantie zullen venomen/toxines elektrofysiologisch gescreened worden op alle beschikbare K+ kanalen. Toxi...

Project

Kwantumeffecten in clusters en nanodraden. Historisch

Universiteit Antwerpen

In het voorgestelde project zullen de fysische eigenschappen van individuele nanocellen en clusters en grote roosters van nanocellen bestudeerd worden. De belangrijkste activiteiten zullen zich concentreren op nanodraden, kwantumstippen, clusters en nano-gestructureerde films. De nanosystemen zullen samengesteld zijn uit halfgeleiders, metalen (bv. supergeleiders of ferromagneten), koolstof, oxides, organische materialen en combinaties van deze materialen. Deze laatste worden ook hybride syst...

Project

Magnetische Resonantie in de materiaal-, chemische en biomedische wetenschappen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Variatie in vrouwelijke vormfrequenties bij een polymorfe waterjuffer: oorzaak en gevolg. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het samen voorkomen van meerdere vormen binnen een soort vormt een uitdaging vanuit een evolutionair denkkader. Huidige verklaringen voor het verklaren van vrouwgelimiteerde polymorfismen schieten tekort voor de recent waargenomen, veel ruimer dan eerder geapprecieerde, variatie in vrouwelijke vormfrequenties. Studie van de relatie tussen densiteiten en frequenties enerzijds, en vormspecifieke fitness, gedrag en morfologie anderzijds moet toelaten om te komen tot een meer algemene geldende ve...

Project

Numerieke simulaties van inductief gekoppelde plasma's gebruikt voor etstoepassingen. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project proberen we een beter inzicht te krijgen in een inductief gekoppeld plasma (ICP) in een gasmengsel van Ar/Cl2/O2, alsook in het etsproces van dit plasma op een Si en Si/Si3N4 oppervlak, om de toepassing van plasma-etsen in de halfgeleiderindustrie te optimaliseren. Om dit doel te realiseren wensen we zowel het plasma (ICP) als het etsproces te beschrijven via numerieke simulaties. We gebruiken hiervoor een hybrid plasma model in combinatie met een model voor oppervlaktereacties.

Project

Het transformeren van Human Interface Designs via Model-driven Engineering. Historisch

Universiteit Antwerpen

Binnen dit onderzoek staan drie onderzoeksvragen centraal: -Formele Semantiek. Wat is de best mogelijke manier om de semantiek van een taal voor taakmodellen (zoals ConcurTaskTrees) formeel vast te leggen? -Correctheid. Kunnen we, gebaseerd op een formele semantiek, de correctheid van transformaties van taakmodellen aantonen? -Kwaliteitseigenschappen. Kunnen we nuttige kwaliteitseigenschappen over deze transformaties aantonen?

Project

Evaluatie van een recent ontwikkelde in vivo MRI techniek - Diffusion Kurtosis Beeldvorming - aan de hand van transgene ratmodellen voor polyglutamine aandoeningen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Immunopathogenese van het immuunreconstitutie inflammatoir syndroom (IRIS) in HIV/TB-patienten die antiretrovirale therapie ontvangen: zoektocht naar prognostische en diagnostische merkers. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Microenvironment for functional Beta Cell Mass in transplant model. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het langetermijndoel van dit project is het ontwikkelen van een beperkt omplant site met (extra) cellulaire samenstelling waarmee een duurzame en metabolisch gecontroleerde insulineproductie op gang wordt gezet en waarbij beschadiging van inflammatoire en immuun reactiviteit vermeden wordt.

Project

Ontwikkeling van chemische data analyse in het domein van natuurlijke producten en complexe mengsels. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Unilever UK Central Resources Limited' hebben voor het project ' Sponsored Research Agreement - Development of Chemistry approaches in the area of naturals and complex mixtures. ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt word...

Project

CFD matching. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

CFD matching.

Project

Planetary Science & Bio-Geo-Evolution of Earth Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Onderzoeksthema : Oorsprong en vorming van het Zonnestelsel, Planetaire geologie, en bio-geo-evolutie van de aarde.

Project

Parallellisatie van Multi-View Videoalgoritmen voor het Intelligent Supercalculeren op Hybride Multiprocessoromgevingen. Historisch

Universiteit Hasselt

Het huidige dossier is een IWT-specialisatiebeurs voor de heer S. Rogmans (UHasselt / EDM). De beurs werd toegekend voor de periode van 01.01.2008 tot 31.12.2010. Het onderzoek betreft de parallellisatie van Multi-View Videoalgoritmen voor het Intelligent Supercalculeren op Hybride Multiprocessoromgevingen.

Project

Mobility and automotive technology research. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Mobility and automotive technology research: Onderzoek naar intermodaal transport, logistiek, milieuvriendelijk transport, biobrandstoffen, alternatieve voertuigen...

Project

Productie van gedocumenteerde mRNA Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' UZ Antwerpen' hebben voor het project ' Production of Documented mRNA' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.

Project

In vitro onderzoek naar de interactie tussen chemotherapie en radiotherapie onder hypoxische condities, met het oog op een verbeterde behandeling van kanker. Historisch

Universiteit Antwerpen

Omwille van veelbelovende klinische resultaten en belangstelling voor in vitro onderzoek naar combinaties van chemotherapie en radiotherapie, zal een efficiënt in vitro hypoxiemodel opgezet worden voor het bestuderen van interacties tussen chemotherapie en radiotherapie onder hypoxische condities. Dit model zal toegepast worden om interacties onder normoxische en hypoxische condities te bestuderen en om het radiosensitiserend mechanisme te ontrafelen.

Project

De rol van connexine32 en connexine43 in de controle van hepatocellulaire homeostase: ontwikkeling van een lange-termijn primair hepatocytencultuursysteem voor farmaco-toxicologische studies. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Voorbereidend onderzoek van het gastlaboratorium suggereert een beschermende rol voor Cx43 tegen spontane celdood en deze track onderzoek zal daarom worden nagestreefd in het eerste deel van het huidige project. In het tweede deel, zullen twee innovatieve anti-dedifferentiation strategieën, gericht op de verhoging van de Cx32 productie in primaire hepatocyte culturen, worden ontwikkeld en getest voor hun efficiëntie in het behouden van functionele hepatocyte specifieke functies in vitro. Doo...

Project

Dirichlet-branen: schakels tussen elementaire deeltjesfysica en kosmologie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dirichlet-branen: schakels tussen elementaire deeltjesfysica en kosmologie.

Project

Preklinisch onderzoek naar chemoradiotherapie combinaties. Historisch

Universiteit Antwerpen

Er zal preklinisch onderzoek uitgevoerd worden naar de werking van doelgerichte moleculen onder hypoxie of in combinatie met bestraling.

Project

Studie van de oppervlakte-eigenschappen van aluminiumdeklagen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Studie van de oppervlakte-eigenschappen van aluminiumdeklagen.

Project

Stimuleren van de cross-talk tussen humane dendritische cellen en natural killer cellen door Toll-like receptor-ligand geladen leukemiecellen teneinde optimale anti-leukemische T-celresponsen te bekomen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLK. UA levert aan VLK de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

(Epi)genetische analyse van kandidaatgenen voor schizofrenie en bipolaire stoornis. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit project is de identificatie van coderende mutaties en /of zeldzame niet coderende varianten die bijdragen tot schizofrenie, door middel van een gecombineerde uitgebreide massief parallelle resequencing en epigenetische aanpak. De mijlpalen van dit project zijn: - exon-gebaseerde kandidaat gen resequencing - epigenetische analyse van kandidaatregio's

Project

Prijs CBC Banque: Progranuline in neurodegeneratieve dementie: genetisch, functioneel en neuropathologische karakterisatie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Frontaal temporale kwab degeneratie (FTD) is de 2de meest frequentie oorzaak van neurodegeneratieve dementie bij mensen jonger dan 65 jaar. Moleculair genetisch onderzoek is er in geslaagd om een aantal causale gene te identificeren. Een belangrijk ziektegen codeert voor het eiwit granuline dat groeistofeigenschappen heeft. Het verlies van 50% van dit granuline veroorzaakt de erfelijke autosomaal dominante vorm van FTD. Het biologisch mechanisme waarop dit gebeurt is nog grotendeels ongekend....

Project

Adsorptie en katalyse in de vloeistoffase: fundamentele modellen rekening houdend met de aggregatietoestand. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het huidige project stelt zich als doel trends in fysisorptie en reactie als functie van een aantal moleculaire descriptoren, zoals koolstofgetal, graad van vertakking, polariteit, dipoolmoment, moleculaire dimensies,... in kaart te brengen voor verschillende types koolwaterstoffen en hun mengsels op een reeks zeolieten. De fundamentele modellering van deze fenomenen, met bijzondere aandacht voor de effecten van de aggregatietoestand van de fysisorberende componenten en van hun polariteit, pa...

Project

Karakterisering van stedelijke morfologie en landgebruik op basis van hoge resolutie remote sensing. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het doel van dit project bestaat erin een methode te ontwikkelen om stedelijke morfologie op een gedetailleerde, objectieve en generische wijze te beschrijven, uitgaande van hoge resolutie remote sensing data die informatie verstrekken over de tweedimensionale structuur (variatie in bodembedekking) en de hoogtecomponent van de stedelijke omgeving. Informatie met betrekking tot stedelijke bodembedekking zal afgeleid worden uit beeldmateriaal afkomstig van optische hoge resolutie sensoren (type...

Project

Steunpunt Studie en Schoolloopbanen (2007-2011) . Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Moleculair biologisch onderzoek van HSPB8 mutaties in relatie tot erfelijke motorneuron aandoeningen. Historisch

Universiteit Antwerpen

De distale hereditaire motorische neuropathieën (HMN) zijn een heterogene groep van aandoeningen die gekarakteriseerd worden door de selectieve degeneratie van de motorneuronen van het perifere zenuwstelsel. In onze groep werden twee ziekteverwekkende genen geïdentificeerd voor distale HMN type II, HSPB8 en HSPB1. Beide genen behoren tot de superfamilie van de small heat shock proteïnen (sHSPs). In dit project zoeken we een antwoord op de vraag waarom mutaties in HSPB8 selectief de perifere m...

Project

De impact van de sociaal-culturele afstand tussen autochtonen en allochtonen op de wederzijdse beeldvorming en het vertrouwen in de overheid Historisch

Universiteit Hasselt

Het doel van dit onderzoeksproject is om de sociaal-culturele afstand tussen autochtonen en allochtonen, én de impact ervan, grondig op een kwantitatieve manier onder de loep te nemen. Hoe groot is de sociaal-culturele afstand tussen autochtonen en allochtonen? En welke impact heeft sociaal-culturele integratie op de wederzijdse beeldvorming en het vertrouwen in de overheid? Dat zijn de vragen waarop we in dit doctoraat een antwoord willen geven. De klemtoon van het doctoraat ligt op een kwa...

Project

De 'spatial turn' verbreed: vastgoed, renten en de opkomst van de Antwerpse markt in de late middeleeuwen (ca. 1390-ca. 1430). Historisch

Universiteit Antwerpen

Het eerste van drie onderzoeksdelen omvat een 'traditionele' op onroerend goed -en rentetransacties gebaseerde conjunctuuranalyse. Ofschoon de economische conjunctuur van het laatmiddeleeuwse Antwerpen amper onderzocht is en dit onderzoek dus nieuwe kennis ter zake aanbrengt, dien dit eerst luik vooral als genuanceerde context voor de andere onderzoeksvragen. In het tweede deel wordt, door het in kaart brengen van de verhandelde of met renten bezwaarde immobiliën, de functionaliteit van onro...

Project

De status van (her-)vertaalde tussentitels bij de restauratie en presentatie van stille film. Historisch

Universiteit Antwerpen

Bij de restauratie van stille films met vertaalde tussentitels worden filmarchieven geconfronteerd met etische, esthetische en praktische problemen. Bij gebrek aan wetenschappelijk onderzoek naar de status van de vertaalde ondertitels zijn de restauratieprocedures vaak ad hoc, waarbij een uniforme of wetenschappelijke benadering ontbreekt. Dit onderzoek wil door het beschrijven, categoriseren en analyseren van bestaande stille films en hun vertaalde tussentitels, procedures ontwikkelen die ee...

Project

Karakterisering van circulerende dendritische cellen (DC) in multiple sclerose (MS): bepaling van subtypes en functionaliteit. Historisch

Universiteit Antwerpen

Tot op heden is er weinig geweten over de verdeling van myeloïde en plasmacytoïde (pDC) dendritische cellen in de circulatie van MS-patiënten. Om de hypothese te staven dat een verschillende verdeling van DC subtypes en/of functie bijdraagt tot een verstoring van de regulatie van de balans tussen immuniteit en tolerantie, zullen we zowel aantal, fenotype als functie van DC in het perifeer bloed van MS-patiënten en gezonde individuen bepalen.

Project

Moleculaire en cellulaire mechanismen van elektrische exciteerbaarheid. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Abstractietechnieken voor gedistribueerde massieve event-systemen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Probleemstelling: Omdat computerhardware steeds goedkoper, kleiner en energiezuiniger wordt, en bovendien meer en meer in staat is tot draadloze communicatie, zien we dat in ons dagelijkse leven computationele kracht stilaan overal beschikbaar wordt. Deze observatie heeft geleid tot het onderzoeksveld van pervasive computing, waar mobiele toestallen op dynamische, naadloze manier met elkaar communiceren en coördineren om gebruikers bij te staan in hun dagelijkse taken. De bestaande programm...

Project

Naar een pixel gebaseerde parametrisatie, calibratie en validatie van ruimtelijk verdeelde hydrologische modellen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Naar een pixel gebaseerde parametrisatie, calibratie en validatie van ruimtelijk verdeelde hydrologische modellen.

Project

Analyses tbv Herbconsult Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Analysen kaderend in kwaliteitscontrole van plantaardige grondstoffen en afgeleide bereidingen: - asgehaltes. - toxische metalen. - microbiële analysen. - specifieke actieve inhoudsstoffen.

Project

Beleidsvoorbereidend onderzoek (BVO)(1 jaar): Onderzoek naar relatie tussen arbeidsmobiliteit en kennistransfer. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Oprichting & inrichting Careercentre om doorstroming van universitair afgestudeerden en getrainde onderzoekers naar de ondernemingssector te bevorderen.

Project

Detectie van nieuwe genoom ziektebeelden in mentale retardatie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project wil de introductie van SNP arrays voor de diagnose van mentaal gehandicapten op punt stellen. Daartoe zullen 400 geselecteerde patiënten (100 patiënten/jaar) met idiopathische metale retardatie geanalyseerd worden op een Affymetrix platform met een 950 K chip. Dit zal naar schatting leiden tot de identificatie van 20/40 subtelomete deleties/duplicaties en 20-40 interstitiële deleties, waaronder ook nieuwe , tot nu toe onbekende syndromen. Van al deze nieuw ontdekte deleties/duplic...

Project

Ontwikkeling van een vaccin tegen Ascaris suum bij het varken. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het hoofdobjectief van het hier voorgestelde onderzoeksproject is de ontwikkeling van een Ascaris vaccin dat ook bescherming biedt tegen de binnenkomende larven. Hiervoor zal een nieuwe screeningsmethode ontwikkeld worden op larvaire antigenen die gebruik maakt van intestinale ASC's uit de Peyerse platen van natuurlijk geïmmuniseerde dieren.

Project

Een vergelijjkend onderzoek naar de substantiële vertegenwoordiging van allochtonen, ouderen en vrouwen. Historisch

Universiteit Antwerpen

De algemene onderzoeksvraag "Hoe en waarom vindt substantiële vertegenwoordiging plaat?" omsluit 4 subvragen. 1)Wie zijn de actoren? 2)Welke handelingen omvat substantiële vertegenwoordiging? 3)Welke thema's vormen het onderwerp van de substantiële vertegenwoordiging? 4) In welke context vindt substantiële vertegenwoordiging plaats?

Project

Elektronisch Nieuwsarchief. Historisch

Universiteit Antwerpen

Ondanks het feit dat nieuwsuitzendingen op radio en televisie duidelijk de belangrijkste bron van informatie zijn geworden binnen de hedendaagse samenleving, stellen we vast dat dit materiaal grotendeels onontgonnen blijft in politicologisch en media-onderzoek. Een van de belangrijkste oorzaken hiervoor is het ontbreken van een adequate en vlot toegankelijke archivering en onsluiting van dit materiaal. Via dit project worden de mogelijkheden onderzocht om radio- en televisienieuwsuitzendingen...

Project

Personeelsdatabank Historisch

Universiteit Hasselt

VLIR verzamelt jaarlijks een aantal gegevens over de personen tewerkgesteld in één van de zes Vlaamse universiteiten. CenStat verzorgt de verwerking van deze gegevens in bruikbare personeelsstatistieken. Dit betreft een reeks van beschrijvende tabellen, met aantallen van personeelsleden uitgesplitst naar factoren zoals geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, discipline, tewerkstellingsratio, type contract, financieringsbron en nationaliteit.

Project

Onderzoek in de heterocyclische chemie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Project

Uitvoeren en verwerken van scheikundige metingen naar de samenstelling en de hoeveelheid fijn stof partikels op het project "Regatta" en op andere representatieve locaties in de stad Antwerpen en directe omgeving. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds een privé-instelling. UA levert aan de privé-instelling de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

FWO-project: CoLaSUE: Contextbewuste basisinfrastructuur voor locale diensten in grootschalige Ubicomp omgevingen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze projectaanvraag past in het onderzoeksdomein van ubiquitous computing: fysische entiteiten (mensen, plaatsen, zaken) kunnen samenwerken om diensten te bieden aan dichtbij gelegen gebruikers; een dienst is dan enkel toegankelijk in de nabijheid van deze entiteit. Dit project behandelt de uitdaging van het ontwikkelen van toekomstgrichte grootschalige ubiquitous omgevingen die een hele regio kunnen omspannen. Speciale aandacht gaat naar het beschrijven, de verspreiding, de selectie van d...

Project

In vitro en in vivo onderzoek van metabolisatie door de darmflora, absorptie, en antioxidatieve werkzaamheid van polyfenolische bestanddelen van humane voeding. Historisch

Universiteit Antwerpen

Enerzijds willen we het effect meten van de orale toediening van gestandardiseerde preparaten met plantaardige polyfenolen op een aantal parameters van oxidatieve stress in vivo (in proefdieren; anderzijds willen we in een in vitro dialysemodel met colonfase de metabolisatie van polyfenolen door de darmflora, de absorptie van deze metabolieten, en hun antioxidatieve effecten bestuderen. De resultaten in beide modellen zullen met elkaar vergeleken worden: we zullen nagaan of de in het in vitro...

Project

Studie van cementcomposieten. Study of cement composites. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In onze huidige samenleving worden de veiligheidseisen en normen rond accidentele belastingen zoals impactbelastingen steeds strenger. De belangstelling voor dit onderwerp vanuit wetenschapellijk oogpunt volgt dan ook een stijgende trend. Men probeert voortdurend naar betere oplossingen voor veiliger constructies en voertuigen te zoeken. Dit wordt zowel op structureel niveau als op niveau van het materiaal betracht. In de automobielsector en de lucht- en ruimtevaartsector is materiaalondezoek...

Project

Een micro-level analyse van gewelddadige conflicten (MICROCON). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Hugo Claus en het engagement (1960-1970). Historisch

Universiteit Antwerpen

De centrale onderzoeksvraag peilt naar de verhouding van de trits vorm-inhoud-engagement. Is het engagement op inhoudelijk vlak te situeren, zoals bijv. uitgesproken in de tendensroman, of op formeel vlak, bijv. door een specifieke omgang met het (taal)materiaal, of op beide vlakken tegelijk? Sinds het werk van Sartre en Adorno behoort de relatie tussen antithetische begrippen als experiment en engagement, autonomie en expressie, creatio en mimesis tot de kern van het onderzoeksgebied over li...

Project

Identificatie van genen en genetische risicofactoren voor de ziekte van Parkinson. Historisch

Universiteit Antwerpen

De ziekte van Parkinson (PD) is een complexe hersenziekte die behoort tot het spectrum van 'Lewy body' neurodegeneraties. Genetische koppelingsstudies in zeldzame PD families identificeerden minstens vijf genen waarin mutaties leiden tot PD. De bijdrage van deze genen tot de etiologie van PD is klein maar de impact van de functionele studies van hun genproducten en PD gerelateerde gendefecten op onze huidige kennis van de moleculaire pathologie van PD aanzienlijk. De identificatie en karakter...

Project

Evaluatieonderzoek "Welbevinden op school". Historisch

Universiteit Antwerpen

Evaluatie van het project "Welbevinden op School (WOS)". Het project stelt zich tot doel scholen en schoolteams bewuster en op een meer systematische manier te laten stilstaan bij de kwaliteit van het preventie- en remediëringsbeleid in hun school."

Project

Studie van proton-proton interacties in het CMS-experiment bij de Large Hadron Collider in CERN Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Studie van proton-proton interacties in het CMS-experiment bij de Large Hadron Collider in CERN

Project

Materiaaltesten en niet-destructief onderzoek. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De doelstelling van dit project is de studie van het energieabsorberend vermogen van composietstructuren die in staat zijn om door een stabiel progressief falen de energie van een explosie te dissiperen en de achterliggende structurele elementen (kolommen, brugpijlers, dragende wanden, ...) van bouwkundige constructies afdoend te beschermen.

Project

Jacques-Nicolas Lemmens: leven en werk van een Belgisch organist, gezien vanuit de 19e-eeuwse orgelpraktijk en met focus op de École d'Orgue basée sur le plain-chant romain (1862). Historisch

Universiteit Antwerpen

Jacques-Nicolas Lemmens (1823-1881) wordt algemeen beschouwd als een sleutelfiguur voor de ontwikkeling van de orgelmuziek in de 19e eeuw: zijn invloed als pedagoog, virtuoos en componist reikte tot ver buiten de landsgrenzen. In schril contrast met zijn roem staat de beperkte informatie die er over hem te vinden is. Een diepgravend artistiek onderzoek naar zijn betekenis en invloed, samen met de kadering van zijn werk binnen de Europese orgelcontext, en met focus op zijn École d'Orgue basée ...

Project

Innovative Information Systems Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De activiteiten van WISE concentreren zich op innovatieve informatiesystemen, zoals innovatieve web applicaties, cross-media-oplossingen en multimodal interactiesystemen, en op engineering methoden en instrumenten voor het effectief en snel realiseren van dit soort innovatieve toepassingen. Er is een sterke nadruk op conceptuele modellering en ontwerp, semantiek, redeneren over modellen, adaptatie en personalisatie, lokalisatie en globalisering, toegankelijkheid en bruikbaarheid in het algeme...

Project

Hoge Resolutie NMR projecten. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project stelt zich tot doel: 1) De invloed van de lokale polariteit van aan onoplosbaar polystyreen verankerde dialkatalysatoren te onderzoeken, teneinde hun potentieel als katalysator in transesterificatiereacties te verruimen. 2) Op hr-MAS NMR steunende, vernieuwende methodologiëen te ontwikkelen, om monitoring van katalytische processen rechtstreeks in situ - voor, tijdens en na katalyse - mogelijk te maken. 3) De recycleerbaarheid van verankerde organotin katalysatoren te onderzoeken...

Project

Een nieuwe meettechniek gekoppeld aan een nieuwe modelbenadering voor de bepaling van de effectieve valsnelheid van een flocculerend sediment in estuaria.+ bijkomende financiering Vlaamse Overheid (zie opm) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Onderhavig onderzoeksvoorstel steunt op het samenkomen en de wisselwerking tussen de deskundigheden van verschillende onderzoeksteams op het gebied van hydraulica, zowel wat betreft veldwaarneming, als experimenteel onderzoek en modelstudies. De promotors van deze studie hebben elk een jarenlange ervaring met hydrologisch en sedimentologisch onderzoek van het estuariene milieu. Enkele recente studies omvatten ondermeer identificatie van de aard en de structuur van bodemsedimenten, bepaling va...

Project

Structuur/functie analyse van tRNA modificerende enzymen en enzymcomplexen Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Posttranscriptionele modificaties van tRNA moleculen komen frequent voor en spelen een belangrijke rol in de herkenning van het juiste codon, de stabilisatie van de codon-anticodon wobblbasenparing en de correcte aminoacylatie van het tRNA. Het voorgestelde project heeft tot doel om inzicht te verwerven in de structuur en het katalytisch mechanisme van tRNA modificerende enzymsystemen van zowel eukaryote als prokaryote oorsprong. Aangezien deficiënties in de genen coderende voor een aantal va...

Project

Ontwikkeling van natuurlijke mens/robot communicatie. Studie en implementatie van (joint)attention mechanismen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

(English abstract, see below) Dit project situeert zich in het globale ANTY project van de VUB onder auspiciën van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Het ANTY project beoogt de ontwikkeling van de knuffelrobot Probo die ingezet zal worden bij zieke kinderen in het hospitaal. De initiële inzet van het project omvat de bouw van een eerste prototype en de uitbouw van een onderzoeksgemeenschap rond dit project gezien de multidisciplinaire aard ervan. Enerzijds gaat de multidisciplinariteit in ...

Project

Leerstoel "Evidence Based Vaccinology". Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds een privé-instelling. UA levert aan de privé-instelling de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Een model-gebaseerde aanpak voor het evalueren van de impact van verkeersmaatregelen op verkeersveiligheid en milieu Historisch

Universiteit Hasselt

De hoofddoelstelling van dit onderzoek bestaat erin de impact te bestuderen van verkeers- en mobiliteitsmaatregelen op de verkeersveiligheid, het milieu en de menselijke gezondheid. Daarom wordt in dit project een framework ontwikkeld bestaande uit verschillende modellen die aan elkaar zullen worden gekoppeld: een activiteiten-gebaseerd transportmodel, een agent-gebaseerd toedelingsmodel, een emissiemodel en een verkeersveiligheidsmodel. Dit framework moet beleidsmakers toelaten de effecten ...

Project

Polydispersie en anisotropie in statische en aangedreven kwasi-een en twee dimensionale systemen. Historisch

Universiteit Antwerpen

De doelstellingen van het project zijn: Het begrijpen en bepalen van de parameters die de orde bepalen in polydispersieve oneindige Q1D en 2D sterk interagerende systemen bestaande uit klassieke deeltjes. Studie van kristallisatie, glasvorming, en smelten. Onderzoek van de overgang van 1D naar 2D Studie van de lineaire en niet-lineaire dynamica van zulke systemen onder invloed van een externe kracht. Lineair: normale modes (nI. fononen) en het effect van dimensionaliteit en correlatie op diff...

Project

Hoog efficiënte en betrouwbare maatregelen voor crossmodaal vervoer (HERMES). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Tekens van de Macht, de Macht van Tekens. Heraldisch en para-heraldisch vertoon van het barokke pausdom, 1585-1667. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het barokke pausdom maakt intens gebruik van heraldisch en para-heraldisch vertoon om zijn macht te legitimeren. Heraldische symbolen worden toegeëigend en van nieuwe betekenissen voorzien. Dit project onderzoekt achtereenvolgens de media die zijn aangewend, de strategieën waarmee die voorstellingen zijn ingezet en de betekenissen die ze meekrijgen. Het wil zo tot een dynamische cultuurgeschiedenis van politieke representaties in het barokke Rome komen.

Project

Feasibility study on the usability of Raman spectroscopy concerning the adhesion of rubber on steel cord. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Bekaert nv' hebben voor het project ' Feasibility study on the usability of Raman spectroscopy concerning the adhesion of rubber on steel cord. ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendo...

Project

Niet-invasieve beeldvorming van migratie en overleving van stamcellen in de hersenen (BRAINSTIM). Historisch

Universiteit Antwerpen

With the aging of the population, degenerative and ischemic disorders are becoming an increasing economic and social burden. The characterization over the last decade of tissue specific stem cells other than hematopoietic stem cells (HSCs) including neural stem cells, mesenchymal stem cells and others, as well as pluripotent stem cells such as embryonic stem cells (ESCs) or multipotent adult progenitor cells (MAPCs) offers the possibility that stem cells may be used to treat disorders caused ...

Project

VARIBU: Veranderlijkheid in software intensieve produktontwikkeling: het gebruik van feature modellen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Veranderlijkheid in software intensieve produktontwikkeling: het gebruik van feature modellen.

Project

Moleculaire structuur-functie analyse van een nieuwe klasse schorpioentoxines die kalium kanalen blokkeren. Historisch

Universiteit Antwerpen

De algemene doelstelling van dit project kadert in de identificatie van ionenkanalen als targets van deze nieuwe toxines. De specificiteit van de interactie maakt het tevens mogelijk om deze toxines te gebruiken om een structuur-functie analyse uit te voeren op deze ionenkanalen en toxines. Specifieke doelstellingen: 1. Het biologisch target van k-hefutoxin1 2A. Structuur-functie analyse van kanalen met een hoge bindingsaffiniteit voor k-hefutoxin1 2B. Structuur-functie analyse van het k-Hefu...

Project

Meerschalige aanpak van de mechanica van metalen op fysische basis. Historisch

Universiteit Antwerpen

Sterkte en vervormbaarheid van polykristallijne metalen worden bepaald door fenomenen die zich manifesteren op verschillende lengteschalen. Op de schaal, die wij de "nanoscopische" zouden noemen, worden dislocaties gecreëerd en voortgestuwd door de aangelegde spanning om zo plastische vervorming op de nano-schaal te bewerkstelligen. Op de micro-schaal interageren grote aantallen dislocaties en deze herorganiseren zichzelf in complexe patronen. Op nog hogere schalen maakt massaal collectief...

Project

Analyse, modelleren en ontwerpen van multi-rate discrete-tijd sigma-delta schakelingen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De continue schaling van de CMOS technologie in de voorbije decennia gaf aanleiding tot steeds snellere transistoren bij steeds lagere voedingsspanningen. De toekomstige analoge ontwerpen zullen bijgevolg te kampen hebben met steeds kleinere signaalzwaaien om de transistoren niet uit hun analoog werkingsgebied te brengen. Verder is het bekend dat de steeds kleinere transistoren niet alleen sneller zijn, doch ook steeds meer afwijken van de ideale CMOS karakteristiek. Om de diep-submicron tec...

Project

Simulatie van elektrodevormveranderingen in Elektrochemische processen beschreven door Multi-Ion transport en reactie modellen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit doctoraat stelt zich tot doel om numerische methodes te ontwikkelen en te gebruiken waarmee het mogelijk wordt om met aanvaardbare rekentijden (op een parallel rekenplatform) simulaties uit te voeren van tijdsafhankelijke driedimensionale

Project

De publieke rol van kunst. Historisch

Universiteit Antwerpen

Kunst is een wezenlijke menselijke activiteit die de bescherming van de wet verdient. De meest hedendaagse grondwetten garanderen een bijzondere bescherming van kunstzinnige uitdrukking als een belangrijk grondwettelijk goed, en erkennen dus de sleutelrol van kunst in het ontplooien van individuen en gemeenschappen. Het project wil licht werpen op de rol van kunst in de publieke sfeer van een democratische polis en conclusies trekken over de bescherming die ze van de staat verdient. Hierbij w...

Project

Fundamental Issues in Software Engineering: Modelling, Verification and Evolution of Software. (MoVES) Historisch

Universiteit Antwerpen

Software intensieve systemen behoren tot de meest complexe objecten ooit gebouwd. Tijdens de ontwikkeling van dergelijke systemen is het gebruik van rigoureuze modellen en analyse methodes essentieel om te garanderen dat deze software aan zijn behoeftes voldoet en de gevraagde eigenschappen bezit (vb., veiligheid, robuustheid, betrouwbaarheid, consistentie). Tegelijkertijd, moeten deze systemen zich constant aanpassen aan veranderende behoeftes en technologie. Ze moeten met andere woorden evo...

Project

SOFIA - mentor├ en netwerkprogramma voor vrouwen en management in de profitsector Historisch

Universiteit Hasselt

WAT IS SOFIA? SOFIA is het mentor en netwerkprogramma voor vrouwen en management in de profitsector. Onderzoeks en opleidingsinstituut SEIN van de Universiteit Hasselt organiseert al ruim 8 jaar het SOFIA programma. Doelstelling is het creëren van professionele netwerken van en voor vrouwen. Daarnaast zijn vrouwelijke rolmodellen (mentoren) actief als coach en is het een programma op maat van uw leerdoelen. Vorming, netwerking en mentoring zijn dé drie pijlers van SOFIA. VOOR WIE? SOFIA richt...

Project

Heterocyclische synthese in medicinale en supramoleculaire chemie. Historisch

Universiteit Antwerpen

In het kader van de 'Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap' (WOG) van het 'Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen' (FWO-Vlaanderen) zullen laboratoria van de KULeuven, UG, VUB en UA samenwerken op de vlakken: -Nieuwe methodiek in heterocyclische chemie -Medicinale chemie gebaseerd op heterocyclische verbindingen -Supramoleculaire chemie gebaseerd op heterocyclische bouwstenen

Project

In vivo niet-invasieve beeldvorming van acute myeloide leukemie (AML) immunotherapie bij muizen. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project wordt in een diermodel van acute myeloide leukemie het effect van een autoloog tumorvaccin nagegaan op de overleving bij muizen. Hiervoor zullen autologe tumorcellen samen met Toll-like receptorliganden geïnjecteerd worden als tumorvaccin. De tumor en diens omgeving zullen bestudeerd worden m.b.v. bioluminescentie en flowcytometrie.

Project

Steunpunt Onderwijs en Recht. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het steunpunt beoogt uit te groeien tot een excellentiecentrum in onderwijsrecht en onderwijsbeleid met een collegiale inter-disciplinaire en intra-disciplinaire werkwijze.

Project

DB-QueriDO: onderzoek naar het gebruik van database-technieken bij het opslaan en opvragen van gedistribueerde Semantic Web data. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project bestudeert distributie bij het bevragen van ontologie-gebaseerde data opgeslagen in een gedistribueerde collectie van Semantic Web-systemen. Als de data niet is opgeslagen in een enkele repository maar wordt aangeboden via een netwerk van verbonden repositories, komen we immers een stap dichter bij een echt Web-achtig platform voor het delen van informatie. Uiteraard moeten querying en retrieval van data uit dat netwerk het aspect van distributie in acht nemen zonder de voordelen ...

Project

Onderzoek door het Studiecentrum voor Onderneming en Beurs in het domein van de accounting. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds een privé-instelling. UA levert aan de privé-instelling de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Invloed van milieufactoren op spectrale bladkarakteristieken. Historisch

Universiteit Antwerpen

De doelstelling van dit onderzoek is nagaan hoe externe stressfactoren de spectrale eigenschappen van bladeren beïnvloeden teneinde spectrale signalen correct te kunnen interpreteren. Hiervoor worden in labo-omstandigheden de bodemgerelateerde stressfactoren, droogte, nutriëntenstatus & zware metalen, alsook de invloed van afzonderlijk atmosferische polluenten (O3, NO2, SO2, NH3 en fijn stof) onderzocht. Tenslotte wordt de invloed van deze atmosferische polluenten in veldomstandigheden nagegaan.

Project

Onderzoek naar de relatie tussen pakkingskwaliteit en gradient-piekcapaciteit van gepakte en monolitische kolommen voor vloeistofchromatografie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Om aan de vraag naar scheidingen van meer complexe mengsels te kunnen beantwoorden, vormen capillaire kolommen een mogelijk antwoord. Voor complexe scheidingen kan niet meer gewerkt worden onder isocratische condities, maar zal op de samenstelling van het solvent een gradiënt in de tijd worden opgelegd. Het opzet is om een gedetailleerde studie te maken van het effect van de pakkingstructuur die verschillend zal zijn ten opzichte van normal-bore kolommen, op de piekcapaciteit onder gradiënt-e...

Project

Steunpunt Fiscaliteit en Begroting 2007-2011 Historisch

Hogeschool Gent

Het Steunpunt fiscaliteit & begroting is een consortium van onderzoekers verbonden aan de Hogeschool Gent, de UGent en de KUleuven. In opdracht van de Vlaamse overheid werd een onderzoeksprogramma dat focust op fiscaliteit & begroting uitgewerkt.

Project

Milieu en Gezondheid Historisch

Universiteit Hasselt

Deze overeenkomst betreft de opstart van een steunpunt rond "Milieu en gezondheid" zoals goedgekeurd door de Vlaamse regering voor een periode van Vijf jaar van 01.01.08 tot 31.12.2011. Partners binnen het project zijn KULeuven, UA, UGent en VUB. Het project wordt uitgevoerd zoals gedefinieerd in voorliggend contract.

Project

Steunpunt Gelijkekansenbeleid. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het steunpunt wil de Vlaamse overheid wetenschappeiijk ondersteunen op het vlak van gelijke kansen. Dit gebeurt door op een geïntegreerde manier multidisciplinaire expertise en onderzoekspotentieel te ontwikkelen en ter beschikking stellen. Tevens wii het steunpunt de gegevens, de analyses en onderzoeksresultaten gestructureerd en gericht ontsluiten naar de doelgroepen, andere actoren en het brede publiek.

Project

Hazard assessment of genotoxicants. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project is een matching fund op verscheidene nationale en internationale projecten van het laboratorium voor Cellulaire Genetica en is gericht op het ontrafelen van de genetische veranderingen die leiden tot mutagenese/carcinogenese. De variaties in genotype en fenotype, celdelingspathways, celdood en genetische veranderingen relevant voor de toename aan kanker bij de mens worden bestudeerd. Genotoxiciteitstests laten toe de inductie van DNA schade, genmutaties, en structurele en numerie...

Project

Participatie aan IUAP6-KUL51 (zie ook DWTC207): Funcional Supramolecular Systems (FS2) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Supramolecular chemistry describes the chemistry beyond the molecule and studies chemical species held together by non-covalent intermolecular bonds. It remains the aim of the project to develop novel systems, to understand driving forces that allow bi- and tridimensional organisation, to develop methods and tools to investigate, address, manipulate supramolecular structures and exploit their specific properties. In comparison with the previous project, certain timely new topics will be more ...

Project

Steunpunt duurzame ontwikkeling : (VLIS-DO) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De belangrijkste basisonderzoeksdoelstellingen van dit Vlaams Interuniversitair Steunpunt voor Duurzame Ontwikkeling zijn als volgt samen te vatten: 1. De bestaande capaciteit in Vlaanderen inzake wetenschappelijk onderzoek, relevant voor een coördinerend beleid inzake DO, verzamelen en verder versterken. 2. Het wetenschappelijk onderzoek verankeren, verdiepen en verruimen. 3. Aansluiten bij relevante nationale en internationale onderzoeksnetwerken, o.a. door internationaal onderzoek aan te...

Project

Validation of centrifugation as a countermeasure for otolith deconditioning during spaceflight (SPIN) and validation of a specific drug against g-level transition induced spatial disorientation and orthostatic intolerance (D). (SPIN-D) Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project bestaat uit 2 delen: 1. Onderzoek naar de evenwichtsfucntie en de autonome functie bij astronauten voor en na hun ruimevlucht. Hiertoe zullen diverse metingen uitgevoerd worden in Star City in Rusland om na te gaan in hoeverre ruimtevluchten het evenwichtssysteem ontregelt alsook de autonome functie. Deze experimenten zijn controle experimenten voor testen die gebeurd zijn in het kader van Neurolab in 1998. 2. Ten einde een efficiente medicatie te vinden tegen ruimteziekte en ort...

Project

Duurzame multimodale transportplanning met toepassing in de chemische industrie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Coupled-Cavity Vertical-Cavity Surface-Emitting Lasers with disruptive functionalities / Vertical cavity surface-emitting lasers with liquid crystal overlay Historisch

Vrije Universiteit Brussel

MATCHING FWOAL491: Verticaal emitterende microlasers met gekoppelde caviteiten: een nieuw concept met grensverleggende mogelijkheden. -> Met dit project beogen wij de studie en ontwikkeling van een nieuw concept in micro-lasers, namelijk dat van gekoppelde caviteits VCSEL (CC-VCSEL). Hoofdbedoeling is om zo'n laser te ontwerpen, aan te maken, en experimenteel te karakterizeren zodanig dat hij bitrates kan genereren van 20Gb/s en meer in het korte golflengte gebied van (800-10000nm) en dat we...

Project

Sociale woningen: hergebruik of sloop? (onderzoek naar een ontwerpmatig en bouwtechnisch evaluatiemodel voor lange termijn concepten in renovatie) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

onderzoek naar een ontwerpmatig en bouwtechnisch evaluatiemodel voor lange termijn concepten in renovatie

Project

Effect van innate immuunsignalen op leukemische cellen voor de stimulatie van natural killercellen en T helper 1-polariserende dendritische cellen. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project willen we, in een model van acute myeloïde leukemie (AML), de cellulaire en moleculaire determinanten onderzoeken voor een optimale activatie van Th1-gepolariseerde DC (DC 1 NK). Daarbij spitst het onderzoek zich toe op strategieën om de immunogeniciteit van TC te verbeteren en DC meer immuunstimulerend te maken door interactie met componenten van het innate immuunsysteem.

Project

Evaluatie van intestinale oxalaat- en fosfaatbinding als preventiestrategie voor renale calcificaties. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek naar zwarte kleurstoffen gebruikt in de textielindustrie van 1600-1856: historische bronnen versus realia. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project wil inzicht verkrijgen in het gebruik van ijzerverbindingen bij het zwartverven van textiel en de gevolgen ervan voor de verwering, conservatie (vroegmoderne periode, Antwerpen). Onze hypothese is dat ondanks het verbod op de goedkope en slechte verfprocédés door de ambachten, deze in de praktijk toch veel meer werden toegepast dan men uit historische bronnen kan vermoeden. Onze aanpak bestaat erin de technologische geschiedenis zoals die uit geschreven bronnen naar voor komt, te ...

Project

Een nieuwe meettechniek gekoppeld aan een nieuwe modelbenadering voor de bepaling van de effectieve valsnelheid van een flocculerend sediment in estuaria. Historisch

Universiteit Antwerpen

(1) De voornaamste doelstelling van dit onderzoeksvoorstel is de ontwikkeling van een nieuw en betrouwbaar systeem voor het opmeten in-situ en in real-time van de beweging van zwevende partikels tegelijkertijd met de meting van de turbulentie en van de grootte en de valsnelheid van de partikels. Dit moet toelaten om voornoemde tekortkomingen van de gangbare technieken te boven te komen. (2) Het toepassen van de nieuw ontwikkelde techniek en het bestuderen van de interactie tussen de valsnelhe...

Project

lezingen op de studiedagen te Hasselt en Torhout. Ontmoetingsdagen "Ongelijk gezond, een lokale aanpak. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VVSG' hebben voor het project ' lezingen op de studiedagen te Hasselt en Torhout. Ontmoetingsdagen "Ongelijk gezond, een lokale aanpak. ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt wor...

Project

Der Einzige - het vergeten existentialisme van Max Stirner. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project beoogt een studie van het vergeten existentialisme van Max Stirner (1806-1856). Eerst wordt onderzocht in hoeverre Stirner naast Kierkegaard kan beschouwd worden als voorloper en grondlegger van het existentialisme ¿ een denkpiste die al vaak is gesignaleerd maar nog nooit is uitgewerkt. Daarna wordt nagegaan wat Stirners filosofische notie van de 'Einzige' kan toevoegen aan het belangrijke twintigste-eeuwse, door het existentialisme aangetrokken debat over de verhouding tussen ni...

Project

Hebben kinderen geboren na intracytoplasmatische sperma injectie (ICSI) een verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen of vroeg op te sporen fertiliteitsproblemen? Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Inleiding De samenstelling van de omgeving waarin het allereerste levensbegin zich voltrekt, kan belangrijke consequenties hebben voor de gezondheid op latere leeftijd. Het nageslacht van ratten, die periconcueptueel een eiwitarm dieet kregen, had op volwassen leeftijd hypertensie (Kwong et al., 2000). Mensen die verwekt werden tijdens de 1944-1945 Hongerwinter waren dikker (Ravelli et al., 1999 , Ravelli et al., 1976), hadden een atherogeen lipidenprofiel (Roseboom et al., 2000 ), een versle...

Project

Constructie van een bodembioreactor voor afbraak van het gasvormige polluent zwavelhexafluoride Historisch

Universiteit Antwerpen

Zwavelhexafluoride (SF6) is een sterk broeikasgas dat evenwel slechts in lage concentraties voorkomt in de atmosfeer. Een bruikbare methode voor de degradatie van dit gas is evenwel nog niet bekend. In dit project construeren we een reactor om de capaciteit te testen van verschillende vervuilde bodems om SF6 af te breken. Tegelijk wordt het verloop van relevante fysische en chemische parameters van deze bodems onder SF6 begassing bepaald.

Project

SSG-resistentie bij Leishmania (Leishmania) donovani: relatie met fitness van de parasiet en invloed op andere behandelingen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

BOF/IWT-opvangmandaat. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Project

Geavanceerde thermale analyse Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het Advanced Thermal Analysis onderzoek van de onderzoeksgroep FYSC focust op een bijdrage tot de internationale vooruitgang van thermische analyse voor de karakterisering vanmaterialen, en specifiek op toepassingen van Modulated Temperature (DSC) (MTDSC), lokale thermische analyse (Micro-TA and Nano-TA), (ultra)snelle thermische analyse (Rapid-scanning DSC and Chip Calorimetry) en hybride thermische analyse technieken (Rheo-DSC). Het werk omvat de ontwikkeling van instrumenten, het bestudere...

Project

Functional Polymer Systems. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Karakterisering van Structuur-Verwerking-Eigenschappen relaties in multi-functionele polymeer systemen

Project

Vergelijkende studie van C-H...pi en C-H...n waterstofbruggen gevormd tussen diverse aromatische modelsystemen en de verdovingsgassen halothaan en sevofluraan. Historisch

Universiteit Antwerpen

Infiormatie omtrent zwakke moleculaire interacties tussen klassieke verdovingsgassen en (hetero)aromatischemodelsystemen worden genalyseerd via een combinatie van infrarood- en Raman spectroscopie enerzijds en vloeibare edelgasoplossingen anderzijds. De gegevens leveren informatie omtrent de interacties tussen de verdovingsgassen en aromatische substituenten in eiwitten en andere biomoleculen

Project

Het effect van aërobe training op de fysieke fitheid en zelfredzaamheid na een cerebrovasculair accident. Historisch

Universiteit Antwerpen

Patiënten met een cerebrovasculair accident vertonen vaak jaren na het insult motorische en functionele beperkingen, die een grote impact hebben op het dagelijks functioneren en de levenskwaliteit. Dit resulteert in een verminderde aerobe capaciteit met een verhoogd risico op cardiovasculair lijden. Het korte en het lange termijn effect van aerobe training op de fysieke fitheid en de zelfredzaamheid werd tot op heden slechts beperkt gedocumenteerd bij CVA-patiënten. Maar ook schrijven dat je ...

Project

Fundamentele wisselwerkingen: theorie, fenomenologie en experiment. Historisch

Universiteit Antwerpen

De hoofddoelstelling van dit project is het vergroten van de kennis van de Fundamentele Krachten via een nauwere samenwerking tussen de Belgische onderzoeksgroepen betrokken in theoretisch of experimenteel onderzoek. Alle krachten kunnen herleid worden tot de elektro-zwakke kracht, de sterke kracht en de zwaartekracht. Hun studie stelt zich tot doel de meest fundamentele aspecten van de natuur, inclusief de oorsprong van ons heelal, te begrijpen door middel van de modernste theoretische en ex...

Project

Optisch gedetecteerde diamant spin magnetometers: een nieuwe route naar moleculaire resolutie neuro-netwerk imaging. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Gent. BIOMED levert aan het Gerecht van Gent de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand december 2011

Project

Functionele analyse van de rol van de gesecreteerde Frizzled-gerelateerde eiwitten in het botmetabolisme. Historisch

Universiteit Antwerpen

De gesecreteerde Frizzled-gerelateerde eiwitten (sFRP's) zijn extracellulaire modulatoren van de ¿-catenine afhankelijke Wnt signaaltransductie. Er zijn sterke indicaties dat deze eiwittten een functie hebben in het botvormingsproces. Via in vitro en in vivo functionele studies zal respectievelijk de functie van de verschillende sFRP's in het botvormingsproces worden geëvalueerd.

Project

Capita selecta inzake het gebruik van de blokfluit bij de uitvoering van geestelijke muziek (ca. 1500-1650): variaties op een thema. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project onderzoekt de historische rol van de blokfluit in de uitvoering van geestelijke muziek tussen 1500 en 1650. Via gevalsstudies wordt onderzoek verricht naar geselecteerde uitvoeringsparameters die niet expliciet aanwezig waren in de oorspronkelijke muziekbronnen. Bij gevolg wordt ook de rol van de contemporaine musicus bij de uitvoering van deze composities centraal gesteld. De muziek wordt uitgevoerd op verschillende manieren, zodat op basis van comparatief onderzoek nieuw...

Project

Analytische karakterisatie van mannosylerythritol lipide biosurfactanten, fermentatief geproduceerd uit reststromen van de agro-food industrie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Een fermentatieproces gebaseerd op ruwe substraten vanuit reststromen van de agro-food industrie voor de biosynthese van mannosylerythritol lipiden biosurfactanten (KdG-BIOMEL project) levert een zeer complex mengsel van biomoleculen met veelbelovende eigenschappen voor voeding-, farmaceutische, cosmetische en schoonmaakapplicaties. In dit project wordt nagestreefd om gedetailleerde protocols aan te leveren van een gestandaardiseerde procedure voor de isolatie, de zuivering, de kwantificering...

Project

Ontwikkeling van real-time PCR om de expressie van groeihormoonreceptoren te kwantificeren in levers van niet-behandelde biggen met PWMWS en met Lianol behandelde PWMWS-biggen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Ardol. UA levert aan Ardol de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Law and Autonomic Computing: Mutual Transformations. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project beoogt het beoordelen van de legale implicaties van technologieën die onze dagelijke omgeving zullen veranderen in wat het Ambient Intelligent (AmI) omgeving of het Internet der Dingen wordt genoemd. Zo'n omgeving is afhankelijk van een soort machinale intelligentie dat niet in een machine zit, maar in de interconnecties met sensoren, RFIS-systemen, biometrie en online databases, dat gewoontes en wensen door complexe datamining technieken met omgevingskenmerken afgeleid kan worden...

Project

Electronische circuits en toestellen Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit is een algemeen project dat alle kleine projecten die niet volledig gedocumenteerd hoeven te worden groepeert.

Project

Moleculaire 3D-analyse op nanoschaal van organische vezels, composieten en membranen met statische secundaire ionen massaspectrometrie (S-SIMS). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project beoogt de uitwerking van BiC60 statische secundaire ionen massaspectrometrie (S-SIMS) voor de moleculaire 3D-analyse op submicron schaal van gestructureerde organische materialen zoals vezels, composieten en membranen. Het onderzoek wordt in grote mate rechtstreeks op industrieel relevante materialen toegepast, zodat de methode snel inzetbaar wordt voor praktische R&D toepassingen.

Project

ICT in Wel en Wee Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In het project leggen we heel sterk de nadruk op de 'sociologische' en maatschappelijke randvoorwaarden voor het gebruik van technologie. het accent ligt niet op de technologie, maar op een behoefte en preferentie benadering. We laten ons zeer sterk inspireren door constructie TA benaderingen die gebaseerd zijn op wetenschappelijke benaderingen die aantonen dat technologie sociaal geconstrueerd wordt in zijn gebruikers- en maatschappelijke context.

Project

De calcificatieparadox: onderzoek naar de mechanismen verantwoordelijk voor de associatie tussen stoornissen in het botmetabolisme en het optreden van vasculaire calcificatie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Doelstellingen: 1. Onderzoek naar de associatie tussen vascularie calcificatie en histomorfometrische veranderingen in het bot bij osteoporotische ratten met normale en verminderde nierfunctie d.m.v. seriële in vivo micro-CT en bothistomorfometrische analyse. 2. Onderzoek naar de rol van de botturnoversnelheid en het effect van het bisfosfonaat zoledronaat op de ontwikkeling van uremie-gerelateerde vasculaire calcificatie in verschillende modellen van renale osteodystrofie.

Project

Schrijven tot "vernieting". De performatieve werking van "Le miroir des simples âmes anéanties" van Marguerite Porete als mystagogisch instrument. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project wil inzicht verwerven in de performatieve werking (agency) van Le Miroir des simples âmes anéanties van Marguerite Porete (d. 1310), een mystieke tekst die door de inquisitie werd veroordeeld. De tekst wordt ontleed vanuit drie onderzoeksvragen: de representatie van het 'ik', het intertekstuele netwerk, en de retorische dynamiek van de compositie. Het analytische instrumentarium wordt samengesteld uit de hedendaagse discoursanalyse (o.m. Bakhtin, Certeau) en de middeleeuwse profan...

Project

De toepassing van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt in het domein van de controle- en expertisegeneeskunde. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van het project is dat volgende algemene vragen beantwoord zouden worden: (i) Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de wet betreffende de rechten van de patiënt beter toegepast wordt op het domein in kwestie? en/of (ii) zou de wet betreffende de rechten van de patiënt gewijzigd moeten worden voor het domein van de controle/expertisegeneeskunde, in het bijzonder door bepaalde bijzonderheden/afwijkingen te voorzien in specifieke domeinen.

Project

Doelstellingen en indicatoren betreffende de ontwikkeling van praktijklijnen en multidisciplinaire zorgtrajecten voor de eerste lijn. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het (te ontwikkelen) Zorgpad Palliatieve Patiënt wordt een instrument voor het leveren van goede zorg. Het is een zorgdossier, een checklist en een evaluatie/toetsingsmiddel. Het dient een hulpmiddel te zijn dat de kwaliteit van zorg, de communicatie met de patiënt en diens naasten én de samenwerking tussen de zorgverleners zal helpen waarborgen. Daarnaast hechten wij veel waarde aan de praktische toepasbaarheid ervan: het moet handig en eenvoudig zijn en in geheel Vlaanderen toepasbaar.

Project

Beeldvormingsgeleide stereotactische radiotherapie voor dosis escalatie in inoperabel stadium I/II niet-kleincellig longcarcinoom met selectieve toepassing van ademhalings-synchronisatie met audiovisuele feedback. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Onze hypothese luidt dat een verdere verbetering van de lokale controle in stadium I/II inoperabel NSCLC kan bekomen worden door een verdere dosisescalatie zonder een verhoging van het toxiciteitsprofiel mits de selectieve toepassing van ademhalingssynchronisatie geoptimaliseerd met audiovisuele feedback. Doelstellingen: 1. Verhoging van de actuariële lokale controle in stadium I/II NSCLC door verdere dosisescalatie van de BED in een prospectieve studie. 2. De haalbaarheid nagaan van ademhal...

Project

Ontwikkeling van een biodiversiteit chip voor de biomonitoring van benthische gemeenschappen. Historisch

Universiteit Antwerpen

In Vlaanderen wordt de biologische waterkwaliteit bepaald m.b.v. de Belgische Biotische Index (BBI). De bedoeling van dit project is de aanmaak van een biodiversiteits-chip (DNA-array) voor de identificatie van benthische macroinvertebraten. Gestart zal worden met enkele sleuteltaxa van de BBI. Met een dergelijke chip moet het mogelijk zijn om op een snellere en éénduidigere manier de waterkwaliteit te bepalen dan met de klassieke determinaties van de BBI.

Project

Experimentele en theoretische studie van nieuwe (half)geleidende nanocomposieten gebaseerd op co-continue blokcopolymeer matrices in combinatie met koolstof-nanotubes en metaal-gebaseerde nanowires. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het project richt zich op een fundamentele studie van nieuwe (half)geleidende polymeer nanocomposieten met het laagst mogelijke vulstofgehalte, of een beduidend lagere percolatie drempel. Om dit doel te bereiken zal de kennis van de latex technologie voor de bereiding van PS homopolymeren met SWNT - een technologie die een optimale dispersie van de vulstof garandeert - worden uitgebreid naar de ontwikkeling van nieuwe nanocomposieten gebaseerd op fasegescheiden co-continue blokcopolymeer matr...

Project

Structuur-functie relatie van eiwitten Historisch

Vrije Universiteit Brussel

geen abstract beschikbaar

Project

Celtherapie met spermatogoniale stamcellen: (epi) genetische aspecten. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Naast de introductie van de basistechnieken voor dit onderzoek, werd tijdens de afgelopen jaren onderzoek verricht in een muismodel naar de efficiëntie en de veiligheid van testiculaire stamceltransplantatie na natuurlijke reproductie en na in-vitro fertilisatje en intracytoplasmatische sperma injectie. De studies betreffende efficiëntie en veiligheid van testiculaire stamceltransplantatie toonden verschillen aan in de pre- en postimplantatie embryonale ontwikkeljng tov controles. Daarom is o...

Project

De geleende blik. Een onderzoek naar de 'verplaatsing' in tijd en ruimte van het fotografische beeld in de schilderijen van Karin Hanssen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van het onderzoek is na te gaan hoe in de hedendaagse schilderkunst gebruik wordt gemaakt van de 'flashback' door de werking ervan te definiëren en af te bakenen naar vorm, inhoud en inzet - dit zowel in de praktijk als in de theorievorming. Het onderzoek naar het formuleren en het gebruik van de fotografische terugblik (flashback) zal gebeuren aan de hand van het beeldende werk (nieuw en bestaand) van Karin Hanssen in vergelijking met dat van verwante kunstenaars. Het soort beeld da...

Project

Numerische elektrochemie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

koper interconnects voor geavanceerde prestaties en betrouwbaarheid.

Project

CFD modellering van lokale luchtkwaliteit en ultrafijn stof. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VITO. UA levert aan VITO de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

IWT Opvangbeurs voor 12 maanden, Joke Belza. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Voorbereiding van IWT beurs aanvraag

Project

Oude en nieuwe bruggen over de kloof. Over oude en nieuwe vormen van politieke intermediatie in tijden van dissociatie tussen burger en politiek. Historisch

Universiteit Antwerpen

Concreet wil het IUAP project beschrijven en verklaren of en hoe de oude intermediatiestructuren zich hebben aangepast aan de wijzigende verhouding tussen burgers en politiek systeem en met welk succes ze dat gedaan hebben; tevens wil het project zicht krijgen op nieuwe vormen van politieke intermediatie en hun functionaliteit en effecten toetsen. Met andere woorden: kan de kloof gedicht worden door het oppoetsen van de oude mechanismen of zijn alleen nieuwe intermediairen daartoe in staat?

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Antwerpen. BIOMED levert aan het Gerecht van Antwerpen de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand december 2011

Project

Human ovary preservation expertise (HOPE) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Fundamenteel / klinisch / translationeel onderzoeksproject rond kankeronderzoek

Project

Inductie van systemisch defensismechanismen tegen bacterievuur (Erwinia amylovora) in peer door applicatie van abiotische stress. Historisch

Universiteit Hasselt

Bacterievuur, veroorzaakt door de bacterie Erwinia amylovora, is een ziekte die een belangrijke bedreiging vormt voor de Belgische perenteelt. Tot op heden is er geen consensus omtrent de wijze waarop E. Amylovora migreert en verschillende weefsels invadeert in de gastheerplant. Sinds december 2002 is het streptomycine sulfaat als bestrijdingsmiddel tegen bacteriebuur volledig verboden in België en dient er dringend een alternatief gezocht om de bacterievuursituatie controleerbaar te houden....

Project

Invloed van vruchtwisseling en N-bemesting op de wortelontwikkeling van maïs en het effect op de nutriëntenopname-efficiëntie Historisch

Hogeschool Gent

Toegepast onderzoeksproject in het kader van het Landbouwcentrum voor Voedergewassen Doelstelling: -Effect van vruchtwisseling en N-bemesting op de groeisnelheid van maïswortels en de wortelpatronen in de bodem -Relatie tussen wortelontwikkeling van maïs en opbrengst en nutriëntenopname van maïs

Project

Optimaliseren van geFocusseerde-IonenBundel (FIB) specimen bereiding van legeringen voor transmissie elektronenmicroscopie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van het project is het optimaliseren en standaardiseren van de FIB preparatiemethoden voor een bepaalde klasse van materialen, nl. legeringen met een grote verscheidenheid aan elementen en vormen en met het oog op kwantitatieve TEM. Daarnaast worden ook toepassingen op andere materialen en thema's onderzocht, zoals preparatie van tomografie stalen en apertures. elektron

Project

Robot. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Robot.

Project

OZR-opvangmandaten 'afwerking doctoraat' Historisch

Vrije Universiteit Brussel

OZR-opvangmandaten 'afwerking doctoraat'

Project

Vervolgstudie naar de chemische en metallurgische factoren die de corrosie van ballasttanks aan boord van koopvaardijschepen induceren. Historisch

Universiteit Antwerpen

Corrosie in ballast tanks is een zeer specifieke materie, die door verschillende factoren beïnvloed wordt. Dit resulteert in meerdere corrosievormen, die elk hun eigen invloeden hebben. Het project is ingedeeld in 3 werkpakketten. In een eerste fase zullen stalen aan boord worden genomen. Chemische parameters en metallurgische eigenschappen zullen worden geïdentificeerd en door middel van multivariate statistiek wordt een hypothese geformuleerd ivm de oorzaken van corrosie. Via een experiment...

Project

Ontwikkeling van een diermodel voor ruptuur van atherosclerotische plaques ter evaluatie van plaquestabiliserende therapieën. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Micro-Fotonica. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Fotonica - de "Science-and-Technology-to-Harness-Light"-is een discipline die gaat van fundamenteel onderzoek van fotonen, van licht-kwestie interacties, en de ontwikkeling van nieuwe technologieën en toepassingen op basis van de unieke eigenschappen van licht

Project

De rol van de insuline-achtige groeifactor IGF-I in bescherming en regeneratie van hersenweefsel na inductie van transiënte focale ischemie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Cerbrale ischemie is de meest voorkomende oorzaak van invaliditeit bij volwassenen. Hersenbeschadiging door ischemie wordt veroorzaakt door necrose en apoptose van hersencellen, en leidt tot opregulatie van IGF-I expressie in het CZS, maar de maximale concentraties worden pas bereikt na 5 dagen of zelfs enkele weken. Uit de literatuur blijkt dat toediening van de anti-apoptische insulineachtige groeifactor IGF-I tot enkele uren na inductie van cerebrale ischemie in proefdieren leidt tot een a...

Project

Verstrooiings- en reactieberekeningen in microscopische veelcluster modellen voor lichte kernen met exterior complex scaling en iteratieve methodes. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project wil nieuwe oplossingsmethoden introduceren in microscopische verstrooiingsberekeningen in clustermodellen voor lichte kernen. De theorie is gebaseerd op (1) de J-Matrix Methode (MJM) waarbij een kwadratisch integreerbare basis wordt gebruikt - in de kernfysica typisch de oscillatorbasis, en (2) de External Complex Scaling techniek ontwikkeld in atomaire en moleculaire fysica.

Project

Ontwikkeling van oculaire artsenijvormen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Thrombogenics. UA levert aan Thrombogenics de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

De bevoegheidsverdeling in het Belgisch federaal bestel: van "exclusieve" naar "coöperatieve" uitoefening van de bevoegdheden? Historisch

Universiteit Antwerpen

Het onderzoek zal vier luiken hebben: 1. In de eerste plaats zal worden nagegaan welke basisbeginselen er thans daadwerkelijk aan de bevoegdheidsverdeling in het Belgisch federaal bestel ten grondslag liggen. Daartoe zullen de arresten van het Arbitragehof en de adviezen van de Raad van State, afdeling Wetgeving, systematisch worden ontleed. Vooral de vraag naar de mate waarin het exclusiviteitsbeginsel al dan niet dient te worden gerelativeerd, staat centraal. 2. In een tweede deel zal worde...

Project

Beeldverwerking en beeldanalyse (de numerieke aspecten van inverse problemen en beeldmodellen.) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Beeldverwerking en beeldanalyse (de numerieke aspecten van inverse problemen en beeldmodellen.)

Project

Het belang van aldehyde dehydrogenase-positieve cellen in multiple myeloom ontwikkeling. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Multipel myeloom (MM) is gekarakteriseerd door een opeenstapeling van kwaadaardige plasmacellen in het beenmerg (BM). De behandeling van MM berust meestal op chemotherapie en stamceltransplantatie. Ondanks recente vooruitgang in de behandeling, blijft MM een ongeneeslijke ziekte waarbij de meeste patiënten zullen hervallen en sterven aan een refractaire ziekte ongevoelig voor de therapie. Een hypothese stelt dat de tumor bestaat uit een mix van tumorcel populaties met verschillende gevoelighe...

Project

Bruikbaarheid van CALUX voor depositiemetingen van dioxines en PCB's Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Depositiemetingen zeggen iets over de kwaliteit van de omgevingslucht en over de verspreiding van dioxines en PCB's in het milieu. Depositiemetingen bieden een uitstekend instrument om niet-industriële, diffuse en/of ongekende bronnen op te sporen. Door de sanering en sluiting van diverse industriële installaties, neemt het aandeel van de diffuse bronnen immers toe. Dit impliceert dat het belang van depositemetingen alsmaar stijgt. Vlaanderen heeft momenteel een vrij uitgebreid depositiemee...

Project

Moleculaire biologie van tyrosyl-tRNA synthetase (YARS) mutaties geassocieerd met perifere neuropathie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project heeft als doel een verband te leggen tussen de moleculair biologische functie van YARS en het behoud van het PZS in zowel de normale (wild type) toestand als bij ziekte (mutant). Tot op heden is het onduidelijk waarom mutaties in YARS, een gen met een algemene functie in proteïne synthese, kunnen leiden tot specifieke neurodegeneratie in CMT. Onze objectieven zijn: (i) bepalen en correleren van de in vitro en in vivo aminoacylatie activiteit van YARS met de perifere neuropathie ...

Project

De Laatste Modernist? Paul De Vree (1909-1982); een interdisciplinaire ontmoeting. Historisch

Universiteit Antwerpen

Vertrekkend vanuit zijn interdisciplinaire privé-archief, worden de activiteiten en het netwerk van dichter, criticus, uitgever, kunstenaar en catalysator Paul De Vree (1909-1982) voor het eerst in kaart en in beeld gebracht. Daarbij wordt aandacht besteed aan de rol van het (en dit) archief voor het geheugen van de avant-garde, de visuele poëzie als crossover-strategie van de neo-avant-garde, de rol van het naoorlogse Antwerpen als broeinest van avant-gardeinitiatieven en De Vree als 'missin...

Project

Consulting Agreement Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut CENSTAT (UHasselt) en anderzijds Eli Lilly. Het onderzoeksinstituut CENSTAT levert aan Eli Lilly de onderzoeksresultaten naar 'Consulting Agreement' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Innovatieve medische beeldvorming voor neurologische aandoeningen (iMIND). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de IBBT. UA levert aan de IBBT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Niet-lineaire dynamica van enkelvoud & gekoppelde halfgeleiderlasers. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Sinds hun ontwikkeling in de jaren 60 zijn halfgeleiders niet meer weg te denken uit onze hedendaagse informatiemaatschappij. Zij vervullen essentiële taken in het genereren, opslaan en uitlezen van digitale data met hoge bitsnelheid. Een speciale klasse hierin, nl. de halfgeleider ring lasers (SRLs) bieden beloftevolle integratietechnologie voor multi-gigabit optische telecommunicatie en ultrasnelle digitale verwerkingssystemen. De voordelen van de SRLs zoals snelle schakeltijd, lage schakel...

Project

Stroming rond de carapax van zwemmende koffervissen (Ostraciidae en Aracanidae): interspecifieke variatie en evolutie in hydrodynamische eigenschappen Historisch

Universiteit Antwerpen

Voorgaand onderzoek toonde aan dat de carapax van koffervissen uitzonderlijke hydrodynamische eigenschappen heeft tijdens het zwemmen (lage weerstand, hoge potentiële stijgkracht, stabiliserende capaciteit). Het voorgestelde project heeft tot doel het effect van interspecifieke morfologische variatie in de carapax op hydrodynamische prestatie te onderzoeken via numerieke vloeistofdynamica, en de evolutiegeschiedenis hiervan te reconstrueren.

Project

Studiereizen van studenten verbonden aan een Vlaamse instelling van hoger onderwijs 2011 (AUHL) Historisch

Universiteit Hasselt

Een studiereis is een financiële vergoeding voor studenten aan een Vlaamse universiteit of hogeschool om een individuele studiereis te maken naar een ontwikkelingsland. De studiereis maakt deel uit van een erkend opleidingsondersdeel, zoals een stage of een scriptie. Voor het vertrek gaat de student op zoek naar een promotor aan de eigen universiteit of hogeschool, in het land van bestemming kiest de student een lokale promotor die instaat voor de begeleiding ter plaatse. Aan de eigen instell...

Project

ESF - ECRP - The Politics of Attention: West-Europese politiek in tijden van verandering. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project heeft als doel een vergelijkende analyse te maken van de manier waarop politieke agenda-setting loopt. Politieke actoren hebben veel aandacht voor sommige thema's en veel minder voor andere. Hoe dat proces van politieke aandacht juist loopt is nog niet helemaal uitgeklaard. In dit project wordt de dynamiek van politieke agenda-setting comparatief onderzocht, in vijf Europese landen. Daartoe worden systematische en longitudinale data ingezameld over veel verschillende politieke age...

Project

Werkstaat 2 onder de duurovereenkomst met Shire-Movetis (V-798) Historisch

Universiteit Hasselt

Deze work order kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut Censtat (UHasselt) en anderzijds Shire-Movetis. Het onderzoeksinstituut Censtat levert aan Shire-Movetis onderzoeksresultaten onder de voorwaarden zoals vastgelegd in de duurovereenkomst V-798.

Project

Mechanismen van protectieve immuniteit bij HIV-1 geïnfecteerde personen na een periode van antiretrovirale therapie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Basishypothese: Bij "secundaire controllers" hebben HAART en het imuunsysteen samen virale mutaties in Gag, Pol en/of Env geïnduceerd, die een sterk verminderde virale fitness en immuun protectie tot gevolg hebben. Sommige mutaties hebben namelijk specifieke neo-epitopen gegenereerd, die kruis-reagerende en polyfunctionele T cel responsen tegen Gag-Pol hebben geïnduceerd en/of breed-kruis-neutraliserende antistoffen tegen Env. Deze immuunresponsen en de geassocieerde normalisatie van patholog...

Project

Engineering support for advanced software applications in mobile computer networks. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Er zijn momenteel drie hardware fenomenen die ervoor zorgen dat we in de nabije toekomst radicaal anders zullen omgaan met computers. Ten eerste is er de opkomst van omnipresente rekenkracht, in deze visie zijn mensen omringt door computationele rekenkracht verwerkt in alledaagse objecten zoals een polshorloge. Ten tweede is er de miniaturisering van de hardware die ervoor zorgt dat computers, mobiele gsm toestellen en pda's verwerkt kunnen worden in één draagbaar apparaat. Tenslotte is er de...

Project

Internationale cursus "Master of Science in Biostatistics" Historisch

Universiteit Hasselt

Overeenkomst tussen de VLIR en UHasselt in uitvoering van de bijzondere overkomst betreffende de Noord-Acties. Deze overeenkomst bepaalt de modaliteiten van uitvoering en beheer van de Internationale cursus Biostatistics. (http://www.censtat.uhasselt.be/student/master/default.asp)

Project

Ontwerp van nieuwe multi-domein netwerkalgoritmen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De single-type ACO algoritmen maken gebruik van actoren die onderling allemaal samenwerken. Deze samenwerking wordt gecoördineerd door het gebruik van kunstmatige feromonen die de mieren achtergelaten op de links van de probleemgraaf. Goede links krijgen een hoger feromoongehalte en trekken meer mieren aan, en worden als dusdanig nog meer versterkt. Dit autokatalytisch proces zorgt ervoor dat op links die tot betere oplossingen behoren meer en sneller feromoon wordt opgebouwd en zodoende conv...

Project

WRITINGpro: Kenniscentrum voor schrijfprocesonderzoek Historisch

Universiteit Antwerpen

Om schrijfprocesonderzoek een platform te bieden, willen we een digitaal kenniscentrum voor schrijfprocesonderzoek ontwikkelen: WRITINGpro. De belangrijkste doelen van dit kenniscentrum zijn de methodologische kennis voor schrijfprocesonderzoek samenbrengen en hier tevens een databank van schrijfprocesdata aan te koppelen (cf. CHILDES). Website: loggingprogramma's, databank schrijfprocesdata, dataverzameling, data-analyse, FAQ en referenties.

Project

Vitrificatie van eicellen en embryo's van de mens. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Cryopreservatie van eicellen en embryo's werd tot dusver in de onderzoekseenheid onderzocht in vijf verschillende projecten: (a) Experimentele studie van het preimplantatie embryo (3.0036.85); (b) Cryopreservatie van zoogdiereicellen (3.0028.91); (c) Cryopreservatie van menselijke eicellen en embryo's (3.0181.95); (d) Cryobiologie van eicellen en embryo's van de mens (G.0470.99) en (e) Invriezen van IVF en ICSI embryo's (G.0375.03). Uit deze en andere studies blijkt dat in alle IVF programma'...

Project

VIB-Moleculaire genetica van Lewy Body dementie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Via erfelijkheidsonderzoek in zeldzame families waarin hersenziekten worden doorgegeven van de ene generatie naar de volgende heeft men ontdekt dat veranderingen in specifieke eenheden (genen) van het erfelijk materiaal kunnen leiden tot het ontstaan van deze ziekten. Onze huidige kennis over de mechanismen die aan de basis liggen van hersenziekten komt voornamelijk voort uit de studie van deze veranderingen en hun effect op de bijhorende eiwitten. De zeldzame families waarbinnen deze hersenz...

Project

Ecologische conflicten, plattelandsgemeenschappen en politieke centralisatie in de Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden (ca. 1300-ca. 1570): test-case: het hertogdom Brabant. Historisch

Universiteit Antwerpen

De ecologische impact van het laatmiddeleeuwse 'staatsvormingsproces' wordt in vraag gesteld aan de hand van de interventies van lokale overheidsfunctionarissen in de organisatie en regulering van het leefmilieu in Brabantse plattelandsgemeenschappen tussen de 14e en de 16e eeuw. Centraal staat de vraag in hoeverre de centrale overheid reeds in de late middeleeuwen een dominante rol ging spelen in de verdeling van ecologische kosten en baten op lokaal niveau en of dit ten koste ging van tradi...

Project

Hydrologie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

MATCHING FWOAL431: Een nieuwe meettechniek gekoppeld aan een nieuwe modelbenadering voor de bepaling van de effectieve valsnelheid van een flocculerend sediment in estuaria. Doel van dit onderzoeksvoorstel is de ontwikkeling van een nieuw, betrouwbaar systeem voor het opmeten in-situ en in real-time van de beweging van zwevende partikels samen met turbulentiemetingen en zowel grootte als valsnelheid van de partikels. Hiervoor is een innoverende methode noodzakelijk om onopgeloste problemen u...

Project

Een verstrooiïngstype scanning nabije-veld millimetergolven microscoop. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De doelstelling van dit project is de studie, verwezenlijking en validatie van een vectoriële scanning nabije-veld mm-golfmicroscoop (SNMM), die zeer performant is qua beeldvorming en resolutie, op basis van een grondig onderzoek naar geavanceerde microprobes, originele modulatietechnieken en gesofistikeerde elektromagnetische beeldvormingalgoritmes. Uniek in dit project is dat ook multi-parameter (frequentie, polarisatie, invalshoek) belichting zal gebruikt worden om de beeldvorming te verbe...

Project

Onderzoek van nieuwe analysemethodologieën voor de moleculaire lokaalanalyse van organische en anorganische componenten aan en onder het oppervlak van vaste materialen met resolutie op sub-µm en nanoschaal via massaspectrometrie. Historisch

Universiteit Antwerpen

De doelstelling van dit project is tweevoudig. Enerzijds wordt nagestreefd om door complementair gebruik van FT LMMS en S-SIMS nieuwe analysemogelijkheden te ontwikkelen om de samenstelling van de ultieme oppervlaktelaag te koppelen aan deze op geringe(10-50 nm) en/of grotere diepte met een laterale resolutie in het µm bereik. Anderzijds wordt getracht om de praktische grens voor analyse van de bovenste oppervlaktelaag van 1 µm naar 100nm te brengen.

Project

Tijdsgeresolveerde metingen van het emissie patroon van halfgeleiderlasers.. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project handelt over de studie van halfgeleiderlasers. De ontwikkeling van hoogwaardige halfgeleiderlasers gedurende de laatste decennia heeft er voor gezorgd dat deze optische bronnen vandaag een centrale rol spelen in vele toepassingen. Wij willen nieuwe en unieke functionaliteiten ontwikkelen met halfgeleiderlasers door hun spectrale, dynamische en coherentie eigenschappen te manipuleren. Daartoe zullen we in dit project het temporele en ruimtelijk geresolveerde emissie patroon van VCS...

Project

Opleidingskosten 2011 Historisch

Universiteit Hasselt

Overeenkomst tussen de VLIR en de Universiteit Hasselt voor het VLIR-programma Opleidingsopkosten 2011. Het programma Opleidingskosten voorziet in de financiering van studenten afkomstig uit zogenaamde ontwikkelingslanden, die regelmatig ingeschreven zijn aan de Vlaamse Universiteiten.

Project

Geavanceerde Schaalbare videocodering. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

H.264/AVC en zijn schaalbare uitbreiding H.264/AVC SVC worden momenteel beschouwd als de state-of-the-art in videocoderingstechnologie. Echter, met de toenemende verspreiding van hoge-definitie (HD) bronnen, werd al snel duidelijk dat deze standaarden geen optimale compressieperformantie konden leveren voor hogeresolutiemateriaal. Bovendien is er in de nabije toekomst een overstap naar nog hogere resoluties te verwachten. Bijkomend zijn een aantal fundamentele onderzoeksrichtingen in videocod...

Project

THERMOTOL-Zijn planten opgegroeid in een toekomstig klimaat meer tolerant aan hittestress? Historisch

Universiteit Antwerpen

Globale temperaturen en atmospherishce CO² concentraties worden algemeen verwacht verder te blijven toenemen, maar ook de freqeuntie en de intensiteit van hittegolven zal waarschijnlijk toenemen. Het hoofdobjectief van dit project is daarom te testen of planten die opgegroeid zijn onder toekomstige condities meer tolerant zullen zijn t.o.v. hittestress dan planten die opgegroeid zijn in de huidige groeicondities. Om dit te testen zullen wild-type Arabidopsis thaliana (Heynh.) planten hun gans...

Project

Arbeid, Gezin & Sociaal Beleid. Een analyse van socio-economische differentiatie in gezinsvorming op basis van een Administratief Socio-Demografisch Panel (ASDP) voor België. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project beoogt - analoog met onderzoek in Denemarken en Duitsland - de aanvraag van administratieve panelgegevens van Sociale Zekerheid en Rijksregisters in België voor de analyse van i) recente trends in vruchtbaarheid en ii) socio-economische differentiatie in de combinatie van gezin en arbeid. De resultaten worden geïnterpreteerd in het licht van de literatuur rond welvaartstaatregimes en onderzoek naar ongelijk gebruik van voorzieningen.

Project

Protest gemeten tijdens de daad. Contestatie gecontextualiseerd. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Genetische studie van de melanocortine signaaltransductie betrokken bij de pathogenese van obesitas. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit onderzoeksproject zal getracht worden een significante bijdrage te leveren tot het begrip omtrent het ontstaansmechanisme van obesitas. Enerzijds zal het onderzoek toegespitst worden op de melanocortine signaaltransductie met reeds betrokkenheid en anderzijds zal beoogd worden om nieuwe kandidaatgenen te identificeren. Dit zal gebeuren door mutatieanalyse en associatiestudies.

Project

Netwerken van staat en kapitaal: oorlog, militaire instituties en ondernemers in de Nederlanden (ca. 1670 - ca. 1795) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project richt zich op de probleemstelling hoe binnen de Republiek en de Zuidelijke Nederlanden de staat en ondernemers via hun onderlinge netwerken samenwerkten om de middelen voor oorlogvoering te verwerven. Daartoe wordt geanalyseerd in hoeverre dit soort netwerken in de Zuidelijke Nederlanden in structuur en opzet verschilden van die in de Noordelijke Ne-derlanden. Tevens zal worden onderzocht in hoeverre deze netwerken met elkaar overlapten en of de overheden in de Nederlanden een ber...

Project

Elektronische en optische eigenschappen van transparante geleidende oxides: een ab initio studie. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project willen we d.m.v. ab initio berekeningen op systematische wijze de relatie onderzoeken tussen enerzijds de samenstelling en de structuur van zogenaamde "transparante geleidende oxides" ("transparent conducting oxides", TCO) en anderzijds hun elektronische en optische eigenschappen.

Project

Opheldering van de pathofysiologie van DFNA5 - geassocieerd gehoorverlies. Historisch

Universiteit Antwerpen

Met dit onderzoek zullen we trachten de fysiologische functie van DFNA5 te ontrafelen en de pathofysiologische mechanismen die aan de basis liggen van DFNA5-geassocieerd gehoorverlies verder op te helderen. Concreet zullen we trachten het toxisch eiwitgedeelte binnen DFNA5 te lokaliseren, de 'pathways' te ontrafelen waarbinnen wild type DFNA5 werkzaam is en via genetische associatiestudies een link aan te tonen met ouderdomsslechthorendheid (Age Related Hearing Impairment: ARHI).

Project

Magnetische resonantie in de material-, chemische- en biomedische wetenschappen Historisch

Universiteit Hasselt

Magnetische resonantie aan kernen (NMR) of elektronen (EPR) ligt aan de basis van een reeks vooraanstaande spectroscopische technieken voor het onderzoek van de materie. Ze kent belangrijke toepassingen in vloeibare en in vaste toestand, in homogene en heterogene middens, in levende organismen of in organische of minerale omgeving. Ze heeft evenzeer een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt als niet-invasieve beeldvormingstechniek. De toepassing in de klinische context is wellicht het meest v...

Project

TAS3 : trusted architecture for securely shared services. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het TAS³ project beoogt het bekomen van een Europese impact op diensten gebaseerd op persoonlijke informatie dat gebruikt kan worden in een verscheidenheid van zakelijke processen.

Project

De fylogenie van de rhabdocoele turbellaria en de oorsprong van de zoetwatervertegenwoordigers Historisch

Universiteit Hasselt

De Rhabdocoela vormen een monofyletisch taxon van vrijlevende platwormen met meer dan 1000 soorten die zowat overal ter wereld en in alle vochtige habitats worden gevonden: in het marien milieu, zowel litoraal als in de diepzee, in brakwater, in stilstaande en stromende zoetwaterhabitats en zelfs in vochtige terrestrische milieus. Een aantal soorten hebben een kosmopolitische verspreiding, met als meest opvallende voorbeeld gyratrix hermaphroditus, een soort met een quasi wereldwijde versprei...

Project

Kwalitatieve analyse van het rapporteringsproces met betrekking tot managementcommentaar Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project beoogt het identificeren van sleutelfactoren die het proces van het opstellen van managementcommentaar in het jaarverslag beïnvloeden. We onderzoeken de impact van de institutionele en kapitaalmarktomgeving op het totstandkomen van managementcommentaar en op de kwaliteit ervan. Het onderzoek is kwalitatief en internationaal van opzet.

Project

Leerstoel "Advanced research and development in addiction medicine & psychiatry". Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds een privé-instelling. UA levert aan de privé-instelling de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Databankondersteuning voor het berekenen van graafsimilariteit in biologische netwerken. Historisch

Universiteit Hasselt

Bioinformaticaonderzoek is geëvolueerd van het genoom naar het proteoom (van genen naar proteïnen) en meer recentelijk ook naar het interactoom (interactie tussen proteïnen). Proteïnen zijn essentiële onderdelen van organismes en verrichten belangrijke taken in elk proces binnen een cel. Interacties tussen deze proteïnen kunnen we modelleren als een graaf of een netwerk. Andere voorbeelden van biologische netwerken zijn pathways die vanuit het standpunt van de theoretische informatica kunnen ...

Project

Bidirectionele communicatie tussen het enterisch zenuwstelsel en elementen van het immuunsysteem bij inflammatoire gastrointestinale aandoeningen. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project worden in twee proefdiermodellen de interacties tussen neuronale elementen van de gastrointestinale tractus en elementen van het afweersysteem, met name mestcellen en dendritische cellen, onderzocht tijdens inflammatie. Deze interactie blijkt namelijk een belangrijke impact te hebben op het verloop van het inflammatoire proces en biedt mogelijk een verklaring voor de waargenomen hyperexciteerbaarheid van afferente componenten van het enterische zenuwstelsel tijdens gastrointest...

Project

Innovatie als onmisbaar ingrediënt in moderne bedrijfsvoering: een performantie-analyse. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De bedoeling van dit project is om een grondige econometrische analyse te maken van het verband tussen de innovatieve activiteiten van bedrijven en hun performantie. een structureel model wordt geconcipieerd dat de innovatieve input en outpur verklaart, alsmede de impact van de innovatie activiteiten op de groei van de omzet en de werkgelegenheid. Inkomende kennistransfers, toe-eigening onderzoekssamenwerking, scholing van het personeel, exportoriëntatie en grootte worden geacht een rechtstre...

Project

Aquatische en moleculaire plantenecologie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

geen NL abstract

Project

Chemische analyses van biomonitoringstalen voor het Belgische luik van het Europese LIFE+ project DEMOCOPHES - perceel 5. Historisch

Universiteit Antwerpen

Chemische analyses van biomonitoringstalen van moeder en kind paren voor het Belgische luik van het Europese LIFE+ project DEMOCOPHES - perceel 5: chemische analyse van Bisphenol-A. Stalen zijn in 2012 gecollecteerd en resultaten in 2012-2013 gepresenteerd. Coordinator: VITO

Project

Stadsklanken 18: Onderzoek naar het muziekleven in Antwerpen in de 18de eeuw. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoeksproject bekijkt het muziekleven in Antwerpen in de breedte, zonder onderscheid te maken tussen de genres, waardoor een breed overzicht ontstaat inzake de plaats en het functioneren van het muziekleven. Tal van onbekende muziek wordt in zijn breder artistiek kader geschetst, waardoor ook de historische uitvoeringspraktijk verder wordt gevoed en de muziek kan worden gesitueerd tegen de achtergrond van de West-Europese muziekgeschiedenis. De band met de actuele uitvoeringspraktijk...

Project

Genetische karakterisatie van de interactie tussen arenavirussen en hun gastheer Historisch

Universiteit Antwerpen

Om genetische factoren betrokken bij de evolutie van arenavirus-knaagdier interacties te bepalen, zal ik genetische merkers betrokken bij de cellulaire gastheer-parasietinteractie van drie Muridae-arenavirus systemen karakteriseren: Morogoro virus in Mastomys natalensis en twee nieuwe arenavirussen die ik in 2008 ontdekte in Mus minutoides en Lemniscomys rosalia. Ik zal vervolgens het polymorfisme van deze merkers in de natuur onderzoeken.

Project

PPRISM : Grant agreement : REN/09/SUB/G/170.2009/SI2.552637 Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Studie rond de impact van een Europese Haven systeem op de samenleving, milieu en economie

Project

Compensatoire mechanismen voor de gestoorde motorische controle bij de ziekte van Parkinson: studie van de relatie tussen cueing, cognitie en onderliggende hersenactiviteit. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project tracht het compensatoire mechanisme voor de gestoorde motorische controle in PD beter te begrijpen. De centrale hypothese is dat de motorische problemen inherent aan freezing kunnen beïnvloed worden door cues, aandacht en executieve functie, factoren die op elkaar inwerken. Veranderingen in gedrag en neurale rekrutering tengevolge van compensatie zal onderzocht worden in 4 gerelateerde studies: 1. Studie 1 onderzoekt de veranderingen ten gevolge van cueing en dubbeltaken tijdens h...

Project

Het transformeren van human interface designs via model-driven engineering Historisch

Universiteit Hasselt

Met de opkomst van mobiele computers is de nood aan contextgevoelige interactieve software drastisch gestegen. de oorzaak hiervoor is dat gebruikers voor deze mobiele apparatuur verwachten dat de aanwezige applicaties zich aanpassen aan de context waarin ze gebruikt worden. Een digitale museumgids bijvoorbeeld moet automatisch van dergelijke apparatuur speelt een belangrijke rol bij het ontwerpen van applicaties - men moet nl. optimaliseren want de middelen zijn beperkt. In het geval van digi...

Project

Financieel Management (Basiskennis) NMBS Holding. Bestek nr. H-HR5/M&L School/2007/6. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Door de directie Human Resources van de NMBS Holding werd ons een bestek overgemaakt voor het verzorgen van een opdracht in het kader van een raamcontract. Train@Rail wenst binnen dit raamcontract 10 Nederlandstalige en 10 Franstalige sessies van 1 dag te organiseren met als thema's 'de jaarrekening lezen en interpreteren' en 'kostenanalyse en evaluatie van investeringsprojecten'. Na het volgen van deze sessies is het de bedoeling dat de NMBS medewerkers een goede basiskennis van financieel ...

Project

Productie van geconjugeerde vetzuren in melk door een gerichte selectie van starterculturen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Recent gaat veel aandacht naar de gezondheidsvoordelen van geconjugeerde vetzuren (CFA), in het bijzonder de geconjugeerde linolzuren (CLA). CLA-isomeren komen van nature vooral voor in weefsels en producten van herkauwers, wat ondermeer te wijten is aan de specifieke biohydrogenatie en enzymactiviteiten van de pensbacteriën (isomerasen). Via een gerichte diervoeding kan het pensmetabolisme gestuurd worden naar een verhoogd CLA-gehalte in de melk. Ook zouden een aantal melkzuur-, bifido- en p...

Project

Small numbers, big problems? Een kwalitatieve studie naar het jeugdbeschermingstraject van vrouwelijke persistente delinquenten. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Meisjes zijn zwaar ondervertegenwoordigd in de jeugdcriminaliteit. Hun aandeel is echter nog kleiner in de ernstige jeugddelinquentie. Onderzoek over ernstige jeugddelinquentie besteedt bijgevolg weinig aandacht aan meisjes. Over risicofactoren die leiden tot ernstige jeuddelinquentie bij meisjes alsook over criminele carrières bij meisjes is zo goed als niets bekend. Hoewel empirisch onderzoek over dit thema doorgaans gebeurt op basis van een volledig mannelijke populatie, wordt aan de theor...

Project

Nanomaterialen voor geneesmiddeltoediening. Historisch

Universiteit Antwerpen

De wetenschappelijke hoofddoelstelling van de onderzoeksgemeenschap is fundamenteel te begrijpen waarom bepaalde nanoscopische dragers, beladen met biologische actieve molecules (proteïnen, antisense oligonucleotiden, RNAi, plasmid DNA, ...) in sommige celsoorten wel leiden tot een biologisch effect terwijl ze falen in andere celsoorten. Het is zonder meer duidelijk dat het verwerven van inzichten in dergelijke materie enkel kan bekomen worden indien het probleem multidisciplinair bestudeerd ...

Project

Ontwikkeling van discrete tomografie voor transmissie-elektronenmicroscopie: 3D beeldvorming van grensvlakken in keramische en halfgeleide multilagen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het hoofddoel van dit project is het ontwikkelen van discrete tomografie voor elektronenmicroscopie. Hierbij zal worden uitgegaan van een nieuw reconstructie-algoritme dat momenteel op het Visielab wordt ontwikkeld. Het betreft het DART-algoritme: een iteratief, algebraïsch algoritme dat stappen van het SIRT-algoritme uit de continue tomografie afwisselt met discretie-stappen. Binnen de SIRT-iteraties worden telkens pixels vastgezet op één van de constante grijswaarden, waardoor een nieuw ste...

Project

"Refugee Aesthetisc" in Afrikaanse diasporaliteratuur. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Deze studie belicht de beeldvorming over vluchtelingen in de literaturen van de Afrikaanse diaspora, met name de literaire en discursieve strategiën die Engelstalige auteurs van Frikaanse afkomst aanwenden om de hedendaagse vluchtelingenproblematiek aan te kaarten. Hoewel migratie ongetwijfeld één van de centrale thema's binnen het veld van diaspora- en postkoloniale studies, rijst er steeds vaker kritiek op het geromantiseerde beeld van de nomade en het feit dat economische en politieke omst...

Project

Vlaams interuniversitair project voor structuurstudie van harde en zachte gecondenseerde materie met behulp van synchrotronstraling. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

structuurstudie van harde en zachte gecondenseerde materie met behulp van synchrotronstraling.

Project

Verfijning van een kroonbudgetmodel door analyse van nutriëntentransfers in boomkruinen op meerdere spatio-temporele schaalniveaus. Historisch

Universiteit Antwerpen

De hoofddoelstelling van dit onderzoek is het aanpassen en verder ontwikkelen van een kroonbudgetmodel, wat zal toelaten om doorvalmetingen te gebruiken voor het nauwkeurig kwantificeren van interne en externe nutriëntenbronnen in bosecosystemen. Dit zal gebeuren door het vergelijken van de nutriënteninteractie tussen de atmosfeer en de vegetatie op verschillende ruimtelijke en temporele schaalniveaus voor drie belangrijke loofboomsoorten met uiteenlopende ecofysiologische en biogeochemische ...

Project

Opbouw van een vergelijkingsbestand van typografische kenmerken van het handgedrukte boek geproduceerd tussen ca. 1470 en ca. 1815 in de buurregio's van Vlaanderen Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project voegt een dimensie toe aan het postdoc onderzoek "De typografie van het handgedrukte boek in Vlaanderen (1473-ca. 1815). Genres, evoluties en factoren" door een uitbreiding van het geografisch selectiecriterium. Er wordt een vergelijkings- en toetsingsinstrument opgebouwd door registratie van typografische kenmerken van 250à 300 zorgvuldig geselecteerde handgedrukte boeken geproduceerd tussen 1470-1815 in buurregio's van Vlaanderen.

Project

Color Imaging & Multidimensional Image processing in medical applications (CIMI). Historisch

Universiteit Antwerpen

Medische beeldvorming wordt steeds complexer. Jammer genoeg maakt de medische sector vandaag nog absoluut geen optimaal gebruik van kleur- en multidimensionele informatie. Dit onderzoeksproject beoogt om deze situatie te verbeteren. In de techologie werkpaketten zullen we generische platform technologie ontwikkelen om kleur- en multidimensionele data beter te verwerken en te visualiseren. De basistechnologie die zal ontwikkeld worden in dit project omvat de volledige beeldverwerkings ketting...

Project

Stad en samenleving in de Lage Landen 1200-1800: ruimte, kennis, sociaal kapitaal. Historisch

Universiteit Antwerpen

In het Antwerpse luik van dit project zal gekozen worden voor onderzoek naar het sociaal kapitaal binnen het laatmideeleeuwse en vroegmoderne stadsleven. De focus zal daarbij liggen op het verenigings- en publieke leven in de brede zin van het woord. Met verenigingsleven wordt verwezen naar ambachten, broederschappen, schuttersgilden, georganiseerde buurten, gezellenverenigingen, en dergelijke meer; met het publieke leven naar optochten en manifestaties over het herbergleven, tot en met de da...

Project

Spatiale uitbreiding voor classificatie van multispectrale beelden. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit project is om nieuwe statistische modellen voor spatiale classificatietechnieken te ontwikkelen voor multispectrale en hyperspectrale aardobservatiegegevens waarbij spectrale, polarimetrische en spatiale informatie gelijktijdig worden behandeld. De methodologie is gebaseerd op de volgende pijlers: 1. het gebruik van multiresolutietechnieken; 2. het gebruik van Bayesiaanse principes, 3. het gebruiken en het ontwikkelen van nieuwe meerwaardige Markov Random Veld-modellen

Project

Oppervlaktekunde en Analyses Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Onderzoek en analyse van oppervlakten

Project

Optimaliseren van de teelttechniek van baobabboomgaarden (Adansonia digitata L.) in Mali. Historisch

Universiteit Antwerpen

Baobab is een reusachtige boom, die van nature voorkomt in de drogere gebieden van tropisch Afrika. Lokale rurale gemeenschappen zijn afhankelijk van de hulpbronnen die deze 'multipurpose tree' levert om in hun levensonderhoud te voorzien. De verschillende plantendelen (bladeren, vruchten, zaden, bast,...) kennen namelijk allerhande toepassingen (vb. voedselgebruiken, touwproductie, traditionele geneeskunde, verhandelen en verkopen van producten op de markt). Deze studie richt zich op de scre...

Project

Een optioneel instrument voor de Europese Unie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Project

De hybride identiteit van de hiv/aidspatiënt: kwalitatief onderzoek naar de impact van antiretrovirale geneesmiddelen op het leven van hiv/aidspatiënten in Zuid-Afrika Historisch

Universiteit Antwerpen

Antiretrovirale geneesmiddelen hebben aids getransformeerd van een acute, degeneratieve ziekte in een chronische, ongeneeslijke aandoening. De chronische ziekte is niet langer een aanval van buitenaf en dient bijgevolg ook deel te worden van de identiteit van de hiv/aidspatiënt. Het onderzoeksproject tracht de mechanismen bloot te leggen langs dewelke de ziekte en de behandeling het leven en de bijbehorende identiteitsconstructie beïnvloeden.

Project

Internationaal congres: "11th African Mammal Symposium (ASMS)" Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Groepen, Semigroepen en Ringen Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Geen abstract in het Nederlands.

Project

Simulatiemodellen voor overdracht van besmettelijke ziekten en controleprocessen, met toepassing op de vijf grote gezondheidstopics vanuit het Vlaamse beleid. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit is een IWT-project met CENSTAT als onderzoekspartner. Andere partners zijn UA, KULeuven, WIV. Het betreft onderzoek naar "Simulatiemodellen voor overdracht van besmettelijke ziekten en controleprocessen, met toepassing op de vijf grote gezondheidstopics vanuit het Vlaamse beleid". Het onderzoek zal worden uitgevoerd volgens de bepalingen zoals gesteld in voorliggende overeenkomst.

Project

Ontwikkeling en toepassing van molecularly imprinted polymers (MIPs) in mycotoxinediagnostica Historisch

Hogeschool Gent

Fumonisine is een mycotoxine dat hoofdzakelijk in maïs en afgeleide producten voorkomt. De aanwezigheid van fumonisine in levensmiddelen of diervoeders vormen een risico voor de gezondheid van mens en dier.De huidige detectiemethode voor fumonisine zijn gebaseerd op immunoaffiniteitskolommen. Bij de ontwikkeling van nieuwe immunologische technieken worden echter proefdieren gebruikt en de ontwikkeling wordt gekenmerkt door een hoge kostprijs, lange ontwikkelingstijd, een eenmalig gebruik en e...

Project

Modelleren van de geochemische CO² fluxen in carbonaatbodems. Historisch

Universiteit Antwerpen

Specifieke doelstellingen: 1. koppelen van een geochemisch aan een biologisch model. 2. Verzamelen van de ontbrekende gegevens en toepassing van het nieuwe model op twee studiegebeiden in contrasterende klimaatzones. 3. Validatie van de model outputs met gemeten CO2 fluxen en hun 13C/12C ratio's. 4. Interpretatie van de biologische en geologische fluxen in relatie tot hun verklarende variabelen. 5. Een van de twee studiegebieden ligt boven de Altamira grot, wereldberoemd voor haar muurschilde...

Project

Scheiding en hoge-resolutie spectroscopische karakterisering van koolstofnanobuizen en nanocomposieten. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Biologie en pathobiologie van de progenitorcelniche in de lever. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Veel volwassen zoogdierweefsel bevatten adulte somatische progenitorcellen (ASPCs) in gespecialiseerde micro-omgevingen (lokale adulte progenitorcelniches [³,4]), bestaande uit verschillende celtypes (ASPCs, 'transit amplifying cells" (TACs), niet-stam nichecellen) en axtracellullaire matrix [1,2]. In de lever functioneren de kanalen van Hering (KvH) die aansluiten op de terminale galwegen (TWG) als microscopische progenitorcelniches [5,8]. Beide ontstaan in het embryo uit de endodermale cel...

Project

Molecules in confined spaces: adsorption, diffusion and reaction Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Matching BNTW-WE: Scheiding van binaire mengsels op metaal-organische roosters. De doelstellingen van het project zijn om het potentieel van MOFs in scheiding van binaire mengsels (gas, vloeistof) aan te tonen door het opsporen van combinaties van {MOF+ binair mengsel} die resulteren in hoge scheidingsfactoren. In geselecteerde gevallen, zullen we de interactie volgen tussen het MOF-oppervlak en de adsorbaten (zuiver of als binair mengsel) door spectroscopische of diffractiemethodes. Hierbij...

Project

Wetenschappelijke ondersteuning van de kinderdimensie in de Armoedebarometer 2011, selectie en analyse van de indicatoren voor de opvolging van het beleid en ondersteuning bij de ontwikkeling van beleidsadvies. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Kinderrechtencommissariaat. UA levert aan Kinderrechtencommissariaat de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

RHAMM als een aantrekkelijk immunotherapeutisch doelwitantigen voor dendritische cel-geïnduceerde T-cel immuniteit gericht tegen leukemie en myeloom. Historisch

Universiteit Antwerpen

Er is bij de behandeling van bloedkankers, zoals acute myeloïde leukemie (AML), duidelijk nood aan nieuwe en goedverdragen adjuvante therapieën om het frequente herval waarmee deze ziekten gepaard gaan te controleren of zelfs te voorkomen. Een veelbelovende strategie hierbij is autologe immunotherapie, die erop gericht is het immuunsysteem van de patiënt zelf te stimuleren om overblijvende kankercellen te vernietigen. Dit project onderzoekt de haalbaarheid en de potentiële rol van een dendrit...

Project

Statistische verwerking visionaire studie Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut CENSTAT (UHasselt) en anderzijds Orthopedie Waasland vzw. Het onderzoeksinstituut CENSTAT levert aan Orthopedie Waasland vzw de onderzoeksresultaten naar 'Statistische verwerking visionaire studie' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende analyse van NMP oplossingen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende analyse van NMP oplossingen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een staal Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Estee Lauder. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Estee Lauder de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een staal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract

Project

Onderzoek naar contaminatie van dmd's - deel 3 Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Barco nv. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Barco nv de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek naar contaminatie van dmd's - deel 3' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Karakterisatie van een contaminatie open filter Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Karakterisatie van een contaminatie open filter' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een acetonmonster Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een aceton monster' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Micr-ATR FTIR microscopie van een verfschilfer Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Laborelec. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Laborelec de onderzoeksresultaten naar 'Micr-ATR FTIR microscopie van een verfschilfer' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

HPLC analyse van een additief in cosmetica van een coating Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Estee Lauder. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Estee Lauder de onderzoeksresultaten naar 'HPLC analyse van een additief in cosmetica van een coating' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek van een coating - "hasevorming" Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan De Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek van een coating - "hasevorming" onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het Ti gehalte in 20 masterbatches Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het Ti gehalte in 20 masterbatches' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

HPLC analyse van een additief in cosmetica van een coating Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Estee Lauder. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Estee Lauder de onderzoeksresultaten naar 'HPLC analyse van een additief in cosmetica van een coating' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het K gehalte in polyolen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Recticel. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Recticel de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het K gehalte in polyolen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende analyse van oppervlakte behandelde Zn Al plaatjes Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Metrotile Europe. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Metrotile Europe de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende analyse van oppervlakte behandelde Zn Al plaatjes' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

vorige 17501 - 18000 van 27600 volgende Pagina: 1...32 33 34 35 36 37 38 39 ...56 Grootte: 10 20 50 500