Resultaat als: RSS feed PDF XML

Sorteer: Einddatum
SorteerRichting
vorige 17501 - 18000 van 27599 volgende Pagina: 1...32 33 34 35 36 37 38 39 ...56 Grootte: 10 20 50 500
Project

Onderzoek naar genen betrokken in mannelijke onvruchtbaarheid. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Mannelijke infertiliteit, verantwoordelijk voor ~30% van de kinderloosheid, gaat doorgaans gepaard met een verminderde spermaproductie. Oorzaken kunnen zowel verworven als aangeboren zijn, doch bij ~70% van de koppels blijft de oorzaak ongekend. Dit project heeft als doel genetische oorzaken van onvruchtbaarheid bij mannen verder te identificeren en te karakteriseren. Hiervoor zullen drie studies worden aangevat die elk in functie van de bevindingen verder kunnen worden uitgediept. In een e...

Project

Terminale sedatie al dan niet gecombineerd met het onthouden van de toediening van vocht en/of voeding als alternatief voor euthanisie; de casus van het levenseinde van ouderen in Vlaamse rusthuizen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Terminale sedatie (TS) al dan niet incombinatie met het onthouden van vocht en voeding (OVV) is een veel voorkomende medische praktijk aan het levenseinde van ongeneeslijk zieke patiënten. Vaak wordt hierbij geopperd dat TS en OVV zouden aangewend worden als een meer aanvaardbaar alternatief voor euthanasie. Dit onderzoek gaat na wat de feitelijke medische praktijk is mbt TS en OVV in rusthuizen, welke problemen hulpverleners ervaren bij het voeden van rusthuisbewoners, wat de karakteristieke...

Project

Studie van intraspecifieke variatie in het verplaatsingsgedrag van een kleine benthivore vissoort: integratie van gedragsecologische, endocriene en genetische data. Historisch

Universiteit Antwerpen

De hoofddoelstelling van dit project is bij te dragen tot één van de belangrijkste intellectuele uitdagingen van de moderne biologie, nl. de studie van intraspecifieke variatie van dierlijk gedrag. Meer specifiek heeft dit project als doel inzicht te verschaffen in het verplaatsingsgedrag van kleine benthivore zoetwatervissoorten.

Project

ApoE/transglutaminase 2 deficiënte muizen: een nieuw diermodel dat kenmerken van het metabool syndroom en atherosclerotische plaque destabilisatie combineert? Historisch

Universiteit Antwerpen

Gezien de sterke associatie tussen de ontwikkeling van een obees fenotype en atherosclerose, is het van cruciaal belang om de ApoE-/-/TG2-/- muizen morfologisch volledig te karakteriseren. Vervolgens wensen we de impact van de gestoorde fagocytose van apoptotische cellen en/of de deficiëntie van transglutaminase 2 op de ontwikkeling en samenstelling van atherosclerotische plaques in ApoE-/-/TG2-/- muizen te bestuderen. Finaal zal de ontwikkeling en het verloop van het obees fenotype bestudeer...

Project

Moleculaire plantenfysiologie en biotechnologie Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Matching FWO project: Meiotische restitutie in microsporen van hogere planten. De vorming van haploïde (n) mannelijke gameten bij bloeiende planten volgt een goed gedefinieerd ontwikkelingspatroon waarbij een twee- of driecellig pollen wordt gevormd. De meïose of reductiedeling zorgt voor de vorming van een haploïde cel die tijdens de microgametogenese verder mitotisch deelt waarbij een vegetatie cel ontstaat die twee spermacellen insluit. Afwijkingen van de meïotische reductiedeling, waarbi...

Project

Stimuleren van kritische en flexibele cognities. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het team van de Universiteit Antwerpen zal hoofdzakelijk theoretisch, methodologisch en empirische bijdragen leveren aan elementen uit het instructieproces die het kritisch en flexibel denken bewerkstelligen alsook de wijze waarop dit wordt geëvalueerd. Het team van Antwerpen heeft ervaring met het design en evaluatie in leeromgevingen in verschillende terreinen zoals taalonderwijs, wiskundeonderwijs, lerarenopleiding, medisch onderwijs en volwassenenonderwijs.

Project

Optimalisatie van de synthese van diarylfosfonaat inhibitoren van serine proteasen met behulp van reactiecalorimetrie. Historisch

Universiteit Antwerpen

De synthese van diarylfosfonaatverbindingen, inhibitoren van serine proteasen, zal met behulp van reactiecalorimetrie geoptimaliseerd en opgeschaald worden. De reactievariabelen die een efficiëntere Birum-Oleksyszyn reactie mogelijk maken, zullen worden bestudeerd. Verder zullen generaliseerbaarheid en extrapoleerbaarheid van deze bevindingen getoetst worden op hun bruikbaarheid bij de aanmaak van een chimiotheek van potentiële serine proteaseremmers met een breder spectrum van Birum-Oleksysz...

Project

Een geïntegreerde benadering voor het ontrafelen van de pathogenese van CNS en PNS neurodegeneratieve aandoeningen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Dotatiekrediet VIB8 2007-2011: Departement Moleculaire Genetica. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het VIB Departement voor Moleculaire Genetica (DMG) beschikt over expertise in de analyse van complexe neurologische en neuropsychiatrische ziekten. Al deze ziekten zijn multifactorieel wat betekent dat hun expressie afhankelijk is van de samenwerking tussen genetische en omgevingsfactoren. In sommige van deze ziekten is het overervingspatroon mendeliaans met gendefecten in één gen. In andere ziekten kan slechts een kleine fractie van patiënten verklaard worden door genetische factoren. In de...

Project

Internationaal onderzoeksseminarie in de reeks "Antwerp Chapters". Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds een privé-instelling. UA levert aan de privé-instelling de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Nanostructurering van gelaagde supergeleidende systemen voor gecontroleerde terahertz straling. Historisch

Universiteit Antwerpen

Terahertz (THz) wetenschap en technologie zijn hoogst toepasselijk over alle wetenschappelijke gebieden. Ondanks enkele al gerealiseerde THz bronnen, is er nog altijd gebrek van concept voor een single-chip en controleerbaar THz toestel. In dit project willen wij controle van THz straling bestudeeren in artificiëele supergeleidende/magnetische multilagen, of hoog-Tc en ferromagnetische supergeleiders, gebruikend de THz frequentie van Josephson plasmagolven en hun interactie met magnetische in...

Project

(Epi)genetische analyse van kandidaatgenen voor schizofrenie en bipolaire stoornis. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit project is de identificatie van coderende mutaties en /of zeldzame niet coderende varianten die bijdragen tot schizofrenie, door middel van een gecombineerde uitgebreide massief parallelle resequencing en epigenetische aanpak. De mijlpalen van dit project zijn: - exon-gebaseerde kandidaat gen resequencing - epigenetische analyse van kandidaatregio's

Project

Duurzame multimodale transportplanning met toepassing in de chemische industrie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Ontwikkeling van real-time PCR om de expressie van groeihormoonreceptoren te kwantificeren in levers van niet-behandelde biggen met PWMWS en met Lianol behandelde PWMWS-biggen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Ardol. UA levert aan Ardol de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

De calcificatieparadox: onderzoek naar de mechanismen verantwoordelijk voor de associatie tussen stoornissen in het botmetabolisme en het optreden van vasculaire calcificatie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Doelstellingen: 1. Onderzoek naar de associatie tussen vascularie calcificatie en histomorfometrische veranderingen in het bot bij osteoporotische ratten met normale en verminderde nierfunctie d.m.v. seriële in vivo micro-CT en bothistomorfometrische analyse. 2. Onderzoek naar de rol van de botturnoversnelheid en het effect van het bisfosfonaat zoledronaat op de ontwikkeling van uremie-gerelateerde vasculaire calcificatie in verschillende modellen van renale osteodystrofie.

Project

De geleende blik. Een onderzoek naar de 'verplaatsing' in tijd en ruimte van het fotografische beeld in de schilderijen van Karin Hanssen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van het onderzoek is na te gaan hoe in de hedendaagse schilderkunst gebruik wordt gemaakt van de 'flashback' door de werking ervan te definiëren en af te bakenen naar vorm, inhoud en inzet - dit zowel in de praktijk als in de theorievorming. Het onderzoek naar het formuleren en het gebruik van de fotografische terugblik (flashback) zal gebeuren aan de hand van het beeldende werk (nieuw en bestaand) van Karin Hanssen in vergelijking met dat van verwante kunstenaars. Het soort beeld da...

Project

Numerische elektrochemie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

koper interconnects voor geavanceerde prestaties en betrouwbaarheid.

Project

De rol van de insuline-achtige groeifactor IGF-I in bescherming en regeneratie van hersenweefsel na inductie van transiënte focale ischemie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Cerbrale ischemie is de meest voorkomende oorzaak van invaliditeit bij volwassenen. Hersenbeschadiging door ischemie wordt veroorzaakt door necrose en apoptose van hersencellen, en leidt tot opregulatie van IGF-I expressie in het CZS, maar de maximale concentraties worden pas bereikt na 5 dagen of zelfs enkele weken. Uit de literatuur blijkt dat toediening van de anti-apoptische insulineachtige groeifactor IGF-I tot enkele uren na inductie van cerebrale ischemie in proefdieren leidt tot een a...

Project

Identificatie en karakterisatie van ureum transporters in de kieuwen van de doornhaai, Squalus acanthias. Historisch

Universiteit Antwerpen

Kraakbeenvissen bezitten een uniek systeem voor osmoregulatie. Ze hebben hoge gehalten aan ureum en trimethylamine oxide in hun lichaam waardoor zij lichtjes hyperosmotisch zijn te opzichte van hun omgeving. Hierdoor nemen zij continu water op via osmose en hoeven ze niet te drinken. Dit systeem creëert een enorme ureum gradiënt ter hoogte van de kieuwen, die mede onderhouden wordt door een ureum transporter in de basolaterale membraan. Met de huidige studie willen we deze transporter identif...

Project

Databankondersteuning voor het berekenen van graafsimilariteit in biologische netwerken. Historisch

Universiteit Hasselt

Bioinformaticaonderzoek is geëvolueerd van het genoom naar het proteoom (van genen naar proteïnen) en meer recentelijk ook naar het interactoom (interactie tussen proteïnen). Proteïnen zijn essentiële onderdelen van organismes en verrichten belangrijke taken in elk proces binnen een cel. Interacties tussen deze proteïnen kunnen we modelleren als een graaf of een netwerk. Andere voorbeelden van biologische netwerken zijn pathways die vanuit het standpunt van de theoretische informatica kunnen ...

Project

Bidirectionele communicatie tussen het enterisch zenuwstelsel en elementen van het immuunsysteem bij inflammatoire gastrointestinale aandoeningen. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project worden in twee proefdiermodellen de interacties tussen neuronale elementen van de gastrointestinale tractus en elementen van het afweersysteem, met name mestcellen en dendritische cellen, onderzocht tijdens inflammatie. Deze interactie blijkt namelijk een belangrijke impact te hebben op het verloop van het inflammatoire proces en biedt mogelijk een verklaring voor de waargenomen hyperexciteerbaarheid van afferente componenten van het enterische zenuwstelsel tijdens gastrointest...

Project

ISOMAP voor wavelet-distributie gebaseerde beeldclassificatie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft het samenvoegen van het ISOMAP algoritme voor niet-lineaire reductie met twee bestaande hyperspectrale analyse technieken: Textuur classificatie door geodetische afstandsberekeningen tussen wavelet distributies, en pure pixel extractie voor ontmengen van beelden. De eerste techniek is recent ontwikkeld bij het Visielab, waar de tweede een volledig nieuwe aanpak voor een bestaand probleem zal opleveren.

Project

Spatiale uitbreiding voor classificatie van multispectrale beelden. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit project is om nieuwe statistische modellen voor spatiale classificatietechnieken te ontwikkelen voor multispectrale en hyperspectrale aardobservatiegegevens waarbij spectrale, polarimetrische en spatiale informatie gelijktijdig worden behandeld. De methodologie is gebaseerd op de volgende pijlers: 1. het gebruik van multiresolutietechnieken; 2. het gebruik van Bayesiaanse principes, 3. het gebruiken en het ontwikkelen van nieuwe meerwaardige Markov Random Veld-modellen

Project

Beleidsvoorbereidend onderzoek (BVO)(1 jaar): Onderzoek naar relatie tussen arbeidsmobiliteit en kennistransfer. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In de 'Economics of Science, Technology and Innovation', wordt de doorstroming van universitair afgestudeerden en getrainde onderzoekers naar de ondernemingssector beschouwd als één van de belangrijkste schakels voor kennistransfer tussen universiteiten en industrie (2007, Martin and Tang, 1991, Pavitt). Het bevorderen van tijdelijke en permanente vormen van arbeidsmobiliteit tussen academische instellingen en de ondernemingssector staat dan ook hoog op de politieke agenda van Europese en nat...

Project

Ontwikkeling van een diamant-gebaseerd biosensor platform voor de impedimetrische herkenning van antilichaam-antigen binding. Historisch

Universiteit Hasselt

Het voorliggende contract is een IWT-specialisatiebeurs voor de heer L. Grieten. De beurs werd toegekend voor de periode van 01.01.2008 tot 12.12.2010. Het onderzoek betreft de ontwikkeling van een diamant-gebaseerd biosensor platform voor de impedimetrische herkenning van antilichaam-antigen binding.

Project

Variatie in vrouwelijke vormfrequenties bij een polymorfe waterjuffer: oorzaak en gevolg. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het samen voorkomen van meerdere vormen binnen een soort vormt een uitdaging vanuit een evolutionair denkkader. Huidige verklaringen voor het verklaren van vrouwgelimiteerde polymorfismen schieten tekort voor de recent waargenomen, veel ruimer dan eerder geapprecieerde, variatie in vrouwelijke vormfrequenties. Studie van de relatie tussen densiteiten en frequenties enerzijds, en vormspecifieke fitness, gedrag en morfologie anderzijds moet toelaten om te komen tot een meer algemene geldende ve...

Project

Karakterisatie van biologische toxines op spanningsgevoelige K+ kanalen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Met dit project (samenwerking met prof. Jan Tytgat, KUL) willen we een betere kennis verwerven over de werking van biologische toxines. Dankzij deze toxines zal ook een beter inzicht worden verkregen in de structuur, functie en farmacologie van K+ kanalen. Finaal streven we naar het vinden van toxines die een belangrijke therapeutische en/of fysiologische waarde zullen hebben. In eerste instantie zullen venomen/toxines elektrofysiologisch gescreened worden op alle beschikbare K+ kanalen. Toxi...

Project

Depotonderzoek : Realisatie van depotonderzoek ikv uitbouw van een regionaal depotbeleid. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project onderzoekt de mogelijkheden om voor instellingen die Vlaams documentair erfgoed beheren, tot een geïntegreerd overkoepelend depotbeleid te komen in Brussel. Opdrachtgever: VGC.

Project

Preklinische evaluatie van NKT cellen in multipel myeloom. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Multiple myeloma is still considered as the second most prevalent haematological malignancy and despite recent progresses in treatment options, MM still remains fatal for most patients. One of the new emerging strategies to target MM is using a patient's immune system to target the tumor. However, cancer cells can evade the immune system and tumor surveillance is often impaired. Therefore new drugs are being studied which can activate the immune system directly, thus overcoming this impairmen...

Project

Ontwikkeling van een contextuele niet-klassieke (op de quantummechanica gebaseerde) theorie met het oog op het modelleren van het prijsvormingsproces van financiële opties en het modelleren van een socio-economisch systeem. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

DOELSTELLING De doelstelling bestaat in het ontwikkelen en testen van een algemene economische theorie met het oog op het modelleren van het prijsvormingsproces van financiële opties op basis van de wiskundige formalismen van de quantummechanica en in het modelleren van een socio-economisch systeem met inachtneming van de emergente, contextuele en niet-deterministische aspecten ervan. OBJECTIEVEN 1. De aanpassing van het wiskundige formalisme van de veralgemeende quantummechanica met het oog ...

Project

Vlaams interuniversitair project voor structuurstudie van harde en zachte gecondenseerde materie met behulp van synchrotronstraling. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

structuurstudie van harde en zachte gecondenseerde materie met behulp van synchrotronstraling.

Project

Stimuleren van de cross-talk tussen humane dendritische cellen en natural killer cellen door Toll-like receptor-ligand geladen leukemiecellen teneinde optimale anti-leukemische T-celresponsen te bekomen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLK. UA levert aan VLK de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

De invloed van testosteron en stress op de zangontwikkeling en zangexpressie bij adulte mannelijke spreeuwen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Diversiteit en pluraliteit in de publieke ruimte: sociaal leren en burgerschap. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Laser ablatie inductief gekoppeld plasma massa spectrometer. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het voorliggende project beschrijft de meerwaarde van een modern Laser Ablatie ICP-MS (LA-ICP-MS) toestel in een zevental nationale en internationale onderzoeksprojecten in het kader van FWO-netwerken, Geconcerteerde Onderzoeksacties, Interuniversitaire Attractiepolen, Global Change-DWTC projecten, Marine Sciences-DWTC projecten, INTERREG-EU projecten, en Europese netwerken en geïntegreerde projecten, waarvan de dienst Analytische en Milieuchemie coördinator of partner is en die allen een int...

Project

Steunpunt Werk en Sociale Economie. Sociale economie (2007-2011). Historisch

Universiteit Antwerpen

Het Steunpunt Werk en Sociale Economie is door de Vlaamse Regering erkend als beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend steunpunt. Het Steunpunt WSE is een kenniscentrum dat expertise opbouwt en ter beschikking stelt over de thema's werk, arbeidsmarkt en sociale economie. Het stelt zich tot doel de kennis over deze thema's te bundelen en uit te breiden door middel van eigen onderzoek. Het Steunpunt WSE probeert om zoveel mogelijk onderzoek te baseren op reeds beschikbare databanken en sp...

Project

Beurzentoekenningsprogramma 2011 'Short Research Stays' Historisch

Universiteit Hasselt

Deze overeenkomst betreft de uitbetaling van de toelagen in de loop van het referentiejaar 2011 aan de bursalen van 'Short Research Stays' (SRS) zoals opgenomen in het kader van het Beurzentoekenningsprogramma 2011 van de VLIR.

Project

Compensatoire mechanismen voor de gestoorde motorische controle bij de ziekte van Parkinson: inzicht in de relatie tussen cueing, cognitie en de onderliggende hersenactiviteit. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Freezing is een episodische en onwillekeurig optredende fase vanblokkering van stappatroon van personen met de ziekte van Parkinson (PD) optredend bij ongeveer 50% van de patiënten. Het globale onderzoeksproject (in samenwerking tussen KUL en VUB) poogt een bijdrage te leveren aan de ontrafeling van het onderlinge mechanisme van freezing. De VUB-onderzoeksgroep (samenwerking tussen revalidatiewetenschappen en cognitievepsychologie) heeft als doel: 1)nagaan of een verschil bestaat tussen het e...

Project

Selectieve verwijdering van macrofagen uit atherosclerotische plaques via geneesmiddelgeïnduceerde celdood als strategie voor plaquestabilisatie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Macrofagen spelen een centrale rol in destabilisatie van atherosclerotische plaques, wat kan leiden tot acute coronaire syndromen en plotse dood. Verwijdering van macrofagen uit plaques kan een veelbelovende benadering betekenen om kwetsbare plaques te stabiliseren. We zullen strategieën evalueren en mechanismen ontrafelen om macrofagen uit plaques te verwijderen door middel van geneesmiddelgeïnduceerde celdood zonder de gladde spiercelinhoud te beïnvloeden.

Project

Nanostructured POLYmer phototvoltaic devices for efficient solar SPECtrum harvesting (PolySpec). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Biologie en pathobiologie van de progenitorcelniche in de lever. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Veel volwassen zoogdierweefsel bevatten adulte somatische progenitorcellen (ASPCs) in gespecialiseerde micro-omgevingen (lokale adulte progenitorcelniches [³,4]), bestaande uit verschillende celtypes (ASPCs, 'transit amplifying cells" (TACs), niet-stam nichecellen) en axtracellullaire matrix [1,2]. In de lever functioneren de kanalen van Hering (KvH) die aansluiten op de terminale galwegen (TWG) als microscopische progenitorcelniches [5,8]. Beide ontstaan in het embryo uit de endodermale cel...

Project

Opstartkrediet ZAP Faculteit Wetenschappen Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Opstartkrediet ZAP Faculteit Wetenschappen

Project

Physical telecommunication studies. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Matching fonds voor het IWT ondersteund project iSEED (IWT410) samen met Alcatel-Lucent-Bell: iSEED : Innovation on Stability, Spectral and Energy Efficiency in DSL; Innovatie rond de Stabiliteit, SSpectrale en Energetische Efficientie in Digitale Toegangsnetwerken (Digital Subscriber Lines). Het innovatieproject iSEED (IWT funding) heeft als doelen: 1. het reduceren van het vermogenverbruik van DSL-lijnen (ADSL en VDSL2 in het bijzonder); 2. de ontwikkelde SELT meetmogelijkheden gevoelig t...

Project

Studie van proton-proton interacties in het CMS-experiment bij de Large Hadron Collider in CERN Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Studie van proton-proton interacties in het CMS-experiment bij de Large Hadron Collider in CERN

Project

Verfijning van een kroonbudgetmodel door analyse van nutriëntentransfers in boomkruinen op meerdere spatio-temporele schaalniveaus. Historisch

Universiteit Antwerpen

De hoofddoelstelling van dit onderzoek is het aanpassen en verder ontwikkelen van een kroonbudgetmodel, wat zal toelaten om doorvalmetingen te gebruiken voor het nauwkeurig kwantificeren van interne en externe nutriëntenbronnen in bosecosystemen. Dit zal gebeuren door het vergelijken van de nutriënteninteractie tussen de atmosfeer en de vegetatie op verschillende ruimtelijke en temporele schaalniveaus voor drie belangrijke loofboomsoorten met uiteenlopende ecofysiologische en biogeochemische ...

Project

Institutionele conformiteit in financiële rapportering. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het onderzoek richt zich op het identificeren en analyseren van institutioneel gedreven conformiteit in rapporteringsdomeinen gekenmerkt door normvaagheid, zoals risicorapportering, managementcommentaar en kostenallocaties. Vanuit een interdisciplinair gezichtspunt wordt rapporteringsconformiteit van ondernemingen gesitueerd als een vorm van institutioneel imitatiegedrag dat stoelt op sociale, cognitieve els competitieve invloeden. De studie zal ook ingaan op het belang en de rol van externe ...

Project

'Vergeten' kinderen: hun beleving van verliessituaties en de mogelijke impact hierop van situatiekenmerken, in kaart gebracht via participerende observatie en belevingsonderzoek. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Gecompliceerde verliesverwerking bij kinderen vormt een (empirisch) onderbelicht onderzoeksthema en weinig studies zijn aan het straatkinderenfenomeen gewijd. Een koppeling van de schaarseI onderzoeksresultaten in dit verband doet vermoeden dat straatkinderen zich t.a.v. de confrontatie en het omgaan met verlies in een specifieke situatie bevinden. Cillebeert en Claes (2002) bepleiten dat de term 'straatkinderen' ook op zinvolle wijze kan worden aangewend in de Belgische context. Via particip...

Project

Kwantumeffecten in clusters en nanodraden. Historisch

Universiteit Antwerpen

In het voorgestelde project zullen de fysische eigenschappen van individuele nanocellen en clusters en grote roosters van nanocellen bestudeerd worden. De belangrijkste activiteiten zullen zich concentreren op nanodraden, kwantumstippen, clusters en nano-gestructureerde films. De nanosystemen zullen samengesteld zijn uit halfgeleiders, metalen (bv. supergeleiders of ferromagneten), koolstof, oxides, organische materialen en combinaties van deze materialen. Deze laatste worden ook hybride syst...

Project

Geavanceerde Schaalbare videocodering. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

H.264/AVC en zijn schaalbare uitbreiding H.264/AVC SVC worden momenteel beschouwd als de state-of-the-art in videocoderingstechnologie. Echter, met de toenemende verspreiding van hoge-definitie (HD) bronnen, werd al snel duidelijk dat deze standaarden geen optimale compressieperformantie konden leveren voor hogeresolutiemateriaal. Bovendien is er in de nabije toekomst een overstap naar nog hogere resoluties te verwachten. Bijkomend zijn een aantal fundamentele onderzoeksrichtingen in videocod...

Project

Onderzoek door het Studiecentrum voor Onderneming en Beurs in het domein van de accounting. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds een privé-instelling. UA levert aan de privé-instelling de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

In vivo niet-invasieve beeldvorming van acute myeloide leukemie (AML) immunotherapie bij muizen. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project wordt in een diermodel van acute myeloide leukemie het effect van een autoloog tumorvaccin nagegaan op de overleving bij muizen. Hiervoor zullen autologe tumorcellen samen met Toll-like receptorliganden geïnjecteerd worden als tumorvaccin. De tumor en diens omgeving zullen bestudeerd worden m.b.v. bioluminescentie en flowcytometrie.

Project

Tijdsgeresolveerde metingen van het emissie patroon van halfgeleiderlasers.. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project handelt over de studie van halfgeleiderlasers. De ontwikkeling van hoogwaardige halfgeleiderlasers gedurende de laatste decennia heeft er voor gezorgd dat deze optische bronnen vandaag een centrale rol spelen in vele toepassingen. Wij willen nieuwe en unieke functionaliteiten ontwikkelen met halfgeleiderlasers door hun spectrale, dynamische en coherentie eigenschappen te manipuleren. Daartoe zullen we in dit project het temporele en ruimtelijk geresolveerde emissie patroon van VCS...

Project

Onderzoek naar sleutelenzymen en specifieke regulatorische mechanismen in het lysine metabolisme van de vlinderbloemige modelplant Medicago truncatula. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In tegenstelling tot vele andere plantensoorten kunnen vlinderbloemigen een relatief hoog percentage van het essentiële aminozuur lysine opslaan in hun aminozuur- en proteïnenfractie. Het doel van dit project is dan ook na te gaan welke mechanismen bepalend zijn voor het hoge lysinegehalte in vlinderbloemigen, en meer specifiek in de zaden van deze planten. Daartoe zullen sleutelenzymen uit het lysinemetabolisme en hun coderende genen gekarakteriseerd worden en zal hun functie bepaald worden ...

Project

ESF - ECRP - The Politics of Attention: West-Europese politiek in tijden van verandering. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project heeft als doel een vergelijkende analyse te maken van de manier waarop politieke agenda-setting loopt. Politieke actoren hebben veel aandacht voor sommige thema's en veel minder voor andere. Hoe dat proces van politieke aandacht juist loopt is nog niet helemaal uitgeklaard. In dit project wordt de dynamiek van politieke agenda-setting comparatief onderzocht, in vijf Europese landen. Daartoe worden systematische en longitudinale data ingezameld over veel verschillende politieke age...

Project

Lerende controle voor productie machines Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Productiemachines bestaan steeds meer uit sterk interagerende subsystemen die elk verantwoordelijk zijn voor een subtaak. Het afzonderlijk afstellen van elk van deze subsyste:menen leidt tot een suboptimaal globaal gedrag. Het objectief van dit SBO project is om globale leerstrategie uit te werken die een optimale coördinatie tussen de subsystemen kan garanderen. We beogen zowel een modelgebaseerde als een modelvrije aanpak welke op een aantal benchmarks uilenborden geëvalueerd.

Project

De historisch-ecologische analyse van boslandschappen in de Antwerpse Kempen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In dit interdisciplinaire project worden en aantal oude bossen (permanent aanwezig sinds 1775) in de huidige provincie Antwerpen onderzocht als historische landschappen, waarin naar gelang de bezitsverhoudingen, de toegang tot het bos en de socio-economische strategieën van boseigenaars en -gebruikers, het bos anders conceptueel werd ingevuld (als jachtpark, als vrijwoud, als marktgericht hakhoutbos of als gemeenschappelijk bos), waardoor bossen van elkaar konden verschillen qua beheervorm, b...

Project

Steunpunt Milieu en Gezondheid (2007-2011). Historisch

Universiteit Antwerpen

Het ondezoeksprogramma 2007-2011 is de verderzetting van het Steunpunt Milieu en Gezondheid 2001-2006: Sociaalwetenschappelijk onderzoek en procesbegeleiding in het interuniversitair consortium Milieu en Gezondheid, in het bijzonder voor de humane biomonitoring, voor de risicocommunicatie daarbij en opzet van een Fasenplan voor Actie (structuur geven aan co-design van onderzoek en de interpretatie van onderzoeksresultaten uit de humane biomonitoring). Nieuwe onderwerpen in dit steunpunt zijn ...

Project

Koppeling van optisch gemeten verplaatsingvelden aan overeenkomstige velden berekend met eindige elementenmethode. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Koppeling van optisch gemeten verplaatsingvelden aan overeenkomstige velden berekend met eindige elementenmethode

Project

Experimenteel onderzoek in deeltjesfysica en astrodeeltjesfysica Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Studie van hoge-energie galactische en extra galactische neutrino's met behulp van de IceCube Cherenkov detector geplaatst diep in het Antarctische ijs nabij de Zuidpool. IceCube is de grootste neutrino detector ter wereld en wordt momenteel geinstalleerd op de Zuidpool. Hiermee start een wereldwijde inspanning voor de observatie van hoge-energie neutrino's afkomstig van kosmische fenomenen. Neutrino's zijn speciale astronomische boodschappers; zij zijn de enige die informatie kunnen overbre...

Project

Hugo Claus en het engagement (1960-1970). Historisch

Universiteit Antwerpen

De centrale onderzoeksvraag peilt naar de verhouding van de trits vorm-inhoud-engagement. Is het engagement op inhoudelijk vlak te situeren, zoals bijv. uitgesproken in de tendensroman, of op formeel vlak, bijv. door een specifieke omgang met het (taal)materiaal, of op beide vlakken tegelijk? Sinds het werk van Sartre en Adorno behoort de relatie tussen antithetische begrippen als experiment en engagement, autonomie en expressie, creatio en mimesis tot de kern van het onderzoeksgebied over li...

Project

Redeneren over kwantum informatie: een modaal-logisch perspectief op de fundamenten van de kwantum mechanica en de filosofische implicaties ervan. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In dit project staat het logisch redeneren over kwantum informatie centraal. Meer bepaald, stelt dit project een filosofische analyse voor van de kwalitatieve en semantische eigenschappen van kwantum informatie. Door kwantum informatie een ontologisch statuut te geven en er een semantisch betekenis aan toe te kennen, plaatst dit project zich tegenover de huidig heersende opvattingen over kwantum informatie als een louter kwantitatief meetbaar gegeven. We stellen voor om in dit project de noti...

Project

Objectivering van het locomotorisch gedrag voorafgaand aan het stappen: een pilootstudie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Niet alle kinderen leren kruipen op handen en knieën. Sommige vertonen andere vormen van locomotie, zoals bijvoorbeeld billenschuiven, buiksluipen of rollen. Hypothetisch stelt men dat deze kinderen een zwakkere coördinatie tussen de benen en armen en de schouder- en bekkengordel vertonen. Het doel van deze studie is (1) nagaan of er een correlatie bestaat tussen ontwikkelingsfactoren en een afwijkend kruippatroon en (2) een methode ontwikkelen om de coördinatie tijdens het kruipen op een obj...

Project

Kwantitatieve analyse van in vivo multimodale en multitemporele beelden: van diermodellen tot nieuwe medische toepassingen (QUANTIVIAM). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

CFD modellering van lokale luchtkwaliteit en ultrafijn stof. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VITO. UA levert aan VITO de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Human ovary preservation expertise (HOPE) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Fundamenteel / klinisch / translationeel onderzoeksproject rond kankeronderzoek

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Gent. BIOMED levert aan het Gerecht van Gent de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand december 2011

Project

Isotopengeologie Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Reconstructie van laatglaciale en holocene klimaatsveranderingen in de zuidelijke hemisfeer aan de hand van een merentransect doorheen Zuid Chili (CHILT)

Project

Ontwikkeling van oculaire artsenijvormen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Thrombogenics. UA levert aan Thrombogenics de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek naar de relatie tussen pakkingskwaliteit en gradient-piekcapaciteit van gepakte en monolitische kolommen voor vloeistofchromatografie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Om aan de vraag naar scheidingen van meer complexe mengsels te kunnen beantwoorden, vormen capillaire kolommen een mogelijk antwoord. Voor complexe scheidingen kan niet meer gewerkt worden onder isocratische condities, maar zal op de samenstelling van het solvent een gradiënt in de tijd worden opgelegd. Het opzet is om een gedetailleerde studie te maken van het effect van de pakkingstructuur die verschillend zal zijn ten opzichte van normal-bore kolommen, op de piekcapaciteit onder gradiënt-e...

Project

Database Summarizatie Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit onderzoek beogen we de ontwikkeling van verschillende technieken om databanken samen te vatten, gebruik makende van de patronen die in de databank voorkomen. Aan de hand van state of the art data mining technieken trachten we kleine verzamelingen patronen te vinden die de data zo goed mogelijk karakteriseert.

Project

Magnetische resonantie in de material-, chemische- en biomedische wetenschappen Historisch

Universiteit Hasselt

Magnetische resonantie aan kernen (NMR) of elektronen (EPR) ligt aan de basis van een reeks vooraanstaande spectroscopische technieken voor het onderzoek van de materie. Ze kent belangrijke toepassingen in vloeibare en in vaste toestand, in homogene en heterogene middens, in levende organismen of in organische of minerale omgeving. Ze heeft evenzeer een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt als niet-invasieve beeldvormingstechniek. De toepassing in de klinische context is wellicht het meest v...

Project

Moleculaire biologie van tyrosyl-tRNA synthetase (YARS) mutaties geassocieerd met perifere neuropathie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project heeft als doel een verband te leggen tussen de moleculair biologische functie van YARS en het behoud van het PZS in zowel de normale (wild type) toestand als bij ziekte (mutant). Tot op heden is het onduidelijk waarom mutaties in YARS, een gen met een algemene functie in proteïne synthese, kunnen leiden tot specifieke neurodegeneratie in CMT. Onze objectieven zijn: (i) bepalen en correleren van de in vitro en in vivo aminoacylatie activiteit van YARS met de perifere neuropathie ...

Project

Padintegraaltechnieken voor het prijzen van financiële opties. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project worden padintegraaltechnieken ontwikkeld en aangewend om financiële opties te prijzen waarvoor tot nu toe geen analytische prijzingsformules voorhanden waren. Dit wordt bewerkstelligd door recente vooruitgang in de padintegraaltheorie van fysische veeldeeltjessystemen over te dragen naar de context van financiële modellen met stochastische volatiliteit.

Project

Sensibilisering door een jubileumboekje "ik ben arm" Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Vlaamse Overheid. UA levert aan Vlaamse Overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Wetenschappelijke input armoedetoets. Historisch

Universiteit Antwerpen

Opmaak van een wetenschappelijke bijdrage als insteek voor het proefproject armoedetoets op het decreet sociale bescherming - luik kindpremie, overeenkomstig de afspraken gemaakt met de kabinetten van ministers Lieten en Vandeurzen en de bevoegde administratie.

Project

Moleculaire en cellulaire mechanismen van elektrische exciteerbaarheid. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Van middeleeuwse standenvertegenwoordiging naar modern parlement. Een onderzoek naar de politieke participatie op gewestelijk en centraal niveau in de Nederlanden Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project wil op zoek gaan naar de oorsprong van een moderne parlementaire cultuur. De doelstelling van dit project moet worden bereikt door te kijken naar de afgevaardigden van Mechelen op gewestelijk en centraal niveau tussen 1350 en 1850. De gegevens over deze afgevaardigden zal in relatie worden gebracht met de bestaande databanken over lokale ambtenaren, politieke mandatarissen, bestuursleden van verenigingen en sociale groepen.

Project

Preklinisch onderzoek naar chemoradiotherapie combinaties. Historisch

Universiteit Antwerpen

Er zal preklinisch onderzoek uitgevoerd worden naar de werking van doelgerichte moleculen onder hypoxie of in combinatie met bestraling.

Project

Onderzoek naar de depotnoden en -behoeften van erfgoedbeheerders in de provincie Antwerpen: kwantitatieve en kwalitatieve veldanalyse als voorbereidend onderzoek voor een regionaal depotbeleid. Historisch

Universiteit Antwerpen

Op lange termijn dient een provinciaal erfgoeddepotbeleid uitgedacht te worden. Om dit beleid zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij de reële noden en behoeften van de erfgoedbeheerders met betrekking tot depot, dienen deze laatsten allereerst beter onderzocht te worden. Daarnaast moet worden onderzocht hoe een regionaal depotbeleid een antwoord kan bieden op deze noden en behoeften. Deze twee vragen vormen de rode draad van de studie.

Project

Productie van geconjugeerde vetzuren in melk door een gerichte selectie van starterculturen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Recent gaat veel aandacht naar de gezondheidsvoordelen van geconjugeerde vetzuren (CFA), in het bijzonder de geconjugeerde linolzuren (CLA). CLA-isomeren komen van nature vooral voor in weefsels en producten van herkauwers, wat ondermeer te wijten is aan de specifieke biohydrogenatie en enzymactiviteiten van de pensbacteriën (isomerasen). Via een gerichte diervoeding kan het pensmetabolisme gestuurd worden naar een verhoogd CLA-gehalte in de melk. Ook zouden een aantal melkzuur-, bifido- en p...

Project

Organisatorische knelpuntenanalyse van datasharing in de ruimtemonitor in het kader van het Steunpunt Ruimte & Wonen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de KULeuven. UA levert aan de KULeuven de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

De politieke economie van prijszetting en investeringen in transport. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het recente transport-economisch onderzoek was vooral normatief gericht (zie onder meer Small en Verhoef (te verschijnen 2007), Arnott, Rave and Schöb (IFO monograph, 2005), De Borger en Proost (EE boek, 2001)). De centrale vraagstelling was: wat zijn de meest efficiënte prijszettings- en investeringsstrategieën in de transportsector, rekening houden met verschillende marktimperfecties? Deze imperfecties zijn niet enkel gesitueerd in de transportsector zelf (vb. wanneer geen tijdsdifferentiat...

Project

Maternele immuniteit in het puerperium Historisch

Universiteit Antwerpen

Er is een significante stijging van IgG bij vrouwen na een bevalling, zonder blootstelling aan antigen. Bloedvolume veranderingen in het puerperium kunnen een verklaring zijn, alsook verhoogde B cel activiteit ( long lived memory B cellen) om het verlies aan antistoffen te compenseren na de bevalling. Stalen van vrouwen op 3 tijdstippen zullen getest worden op urinezuur (concentratie) en op cytokines als surrogaat voor Th2 activatie.

Project

Neuroglobine: een neuroprotectief eiwit. Historisch

Universiteit Antwerpen

Neuroglobine, een zenuw specifiek heemeiwit, bindt reversiebel aan O2, CO en NO en promoot cel overleving in vivo en in vitro na hypoxische en ischemische schade. Het mechanisme van deze neuroprotectie is echter nog niet gekend. Neuroglobine zou een belangrijke rol kunnen spelen tijdens ischemische beroerte en kan beschouwd worden als een doel voor behandeling en/of preventie van neuronale ischemische schade. Neuroglobine beschermt neuronen niet enkel na blootstelling aan globale hypoxie of f...

Project

Drukpersproductie en uitgeversstrategieën in Antwerpen (1585-1648). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoek wil nagaan welke rol drukkers en boekverkopers speelden in de vroegmoderne cultuuroverdracht. De drukker-boekverkoper wordt hier niet zozeer opgevoerd als een geleerde idealist die de drukpers zag als een middel om kennis te verspreiden, maar als een pragmatische vakman en handelaar, gedreven door overwegend zakelijke motieven. Een beter begrip van dit zakelijke aspect kan de rol van de drukker/uitgever/boekhandelaar in het communicatieproces verduidelijken.-

Project

Geneesmiddelen onderzoeksplatform voor tropische parasitaire ziekten binnen een publieke-private partner alliantie. Historisch

Universiteit Antwerpen

De Universiteit Antwerpen (UA), het Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen (ITMA) en een farmaceutische industrie partner Tibotec hebben tot een samenwerking besloten voor het identificeren van nieuwe `lead' verbindingen tegen tropische en verwaarloosde ziekten, zoals malaria, leishmaniasis, slaapziekte en Chagas ziekte. Hierbij zal een in vitro test batterij voor middelgrote doorvoer worden op punt gesteld vanuit de gezamelijke technische know-how en die aan de huidige screeningsnode...

Project

Diversificatie van huidpeptiden tijdens een evolutieve radiatie van amfibieën. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Recent moleculair-fylogenetisch onderzoek van onze onderzoeksgroep heeft aangetoond dat de huidige diversiteit aan amfibieën (kikkers, salamanders en wormsalamanders) het resultaat is van een reeks van "explosieve" evolutieve radiaties die samenvielen met invloedrijke geologische en ecologische veranderingen in de geschiedenis van de aarde. Bovendien heeft de parallelle radiatie van voorouderlijke lijnen herhaaldelijk geleid tot het onafhankelijk onstaan van zeer gelijkaardige ecomorfen. Deze...

Project

Leerstoel "Evidence Based Vaccinology". Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds een privé-instelling. UA levert aan de privé-instelling de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Participatie aan IUAP6-KUL51 (zie ook DWTC207): Funcional Supramolecular Systems (FS2) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Supramolecular chemistry describes the chemistry beyond the molecule and studies chemical species held together by non-covalent intermolecular bonds. It remains the aim of the project to develop novel systems, to understand driving forces that allow bi- and tridimensional organisation, to develop methods and tools to investigate, address, manipulate supramolecular structures and exploit their specific properties. In comparison with the previous project, certain timely new topics will be more ...

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Brussel. BIOMED levert aan het Gerecht van Brussel de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand december 2011

Project

Inductie van systemisch defensismechanismen tegen bacterievuur (Erwinia amylovora) in peer door applicatie van abiotische stress. Historisch

Universiteit Hasselt

Bacterievuur, veroorzaakt door de bacterie Erwinia amylovora, is een ziekte die een belangrijke bedreiging vormt voor de Belgische perenteelt. Tot op heden is er geen consensus omtrent de wijze waarop E. Amylovora migreert en verschillende weefsels invadeert in de gastheerplant. Sinds december 2002 is het streptomycine sulfaat als bestrijdingsmiddel tegen bacteriebuur volledig verboden in België en dient er dringend een alternatief gezocht om de bacterievuursituatie controleerbaar te houden....

Project

Bruikbaarheid van CALUX voor depositiemetingen van dioxines en PCB's Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Depositiemetingen zeggen iets over de kwaliteit van de omgevingslucht en over de verspreiding van dioxines en PCB's in het milieu. Depositiemetingen bieden een uitstekend instrument om niet-industriële, diffuse en/of ongekende bronnen op te sporen. Door de sanering en sluiting van diverse industriële installaties, neemt het aandeel van de diffuse bronnen immers toe. Dit impliceert dat het belang van depositemetingen alsmaar stijgt. Vlaanderen heeft momenteel een vrij uitgebreid depositiemee...

Project

Magnetische Resonantie in de materiaal-, chemische en biomedische wetenschappen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

WRITINGpro: Kenniscentrum voor schrijfprocesonderzoek Historisch

Universiteit Antwerpen

Om schrijfprocesonderzoek een platform te bieden, willen we een digitaal kenniscentrum voor schrijfprocesonderzoek ontwikkelen: WRITINGpro. De belangrijkste doelen van dit kenniscentrum zijn de methodologische kennis voor schrijfprocesonderzoek samenbrengen en hier tevens een databank van schrijfprocesdata aan te koppelen (cf. CHILDES). Website: loggingprogramma's, databank schrijfprocesdata, dataverzameling, data-analyse, FAQ en referenties.

Project

Genetische studie van de melanocortine signaaltransductie betrokken bij de pathogenese van obesitas. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit onderzoeksproject zal getracht worden een significante bijdrage te leveren tot het begrip omtrent het ontstaansmechanisme van obesitas. Enerzijds zal het onderzoek toegespitst worden op de melanocortine signaaltransductie met reeds betrokkenheid en anderzijds zal beoogd worden om nieuwe kandidaatgenen te identificeren. Dit zal gebeuren door mutatieanalyse en associatiestudies.

Project

Color Imaging & Multidimensional Image processing in medical applications (CIMI). Historisch

Universiteit Antwerpen

Medische beeldvorming wordt steeds complexer. Jammer genoeg maakt de medische sector vandaag nog absoluut geen optimaal gebruik van kleur- en multidimensionele informatie. Dit onderzoeksproject beoogt om deze situatie te verbeteren. In de techologie werkpaketten zullen we generische platform technologie ontwikkelen om kleur- en multidimensionele data beter te verwerken en te visualiseren. De basistechnologie die zal ontwikkeld worden in dit project omvat de volledige beeldverwerkings ketting...

Project

Inverse problems in Computer vision - Image Analysis & interpretation - audiovisual analysis? Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Inverse problems in Computer vision - Image Analysis & interpretation - audiovisual analysis?

Project

De idee van een 'civiele cultuur': rechtvaardigheid en stabiliteit in de religieus pluralistische samenleving. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoeksproject exploreert, vanuit het perspectief van de politieke filosofie en de ethiek, de mogelijkheid om religieuze diversiteit binnen een samenleving tot een zekere verzoening te brengen. Het concept van een 'civiele cultuur' (culture of civility) wordt hiertoe uitgewerkt. Hieronder wordt de noodzaak verstaan om een niet-institutionele consensus te bereiken over een gedeelde traditie van burgerschap in een context van religieus pluralisme.

Project

Ca2+ gerelateerde processen in cumuluscellen als merker voor eicelkwaliteit. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Ca2+ gerelateerde processen in cumuluscellen als merker voor eicelkwaliteit.

Project

Liberalisering, globalisering en EG-mededingingsbeleid. Waarom staatssteunregels belangrijk zijn. Historisch

Universiteit Antwerpen

De Europese Gemeenschap streeft sinds 1957 naar de totstandkoming van een interne markt met vrij verkeer van goederen en diensten onder onvervalste mededingingsvoorwaarden. In tijden van toenemende liberalisering en globalisering wint de EG-beoordeling van nationale ondersteuningsmaatregelen aan belang, en draagt deze tevens bij tot de uitvoering en verwezenlijking van de Lissabon-strategie.

Project

Negatieve regulatie van de aangeboren immuunrespons in de perifere zenuw. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Mariene been- en kraakbeenvissen: verschillen in fysiologie geven aanleiding tot verschillende gevoeligheden. Historisch

Universiteit Antwerpen

Kraakbeenvissen bezitten een uniek systeem voor osmoregulatie. Ze hebben hoge gehalten aan ureum en trimethylamine oxide in hun lichaam waardoor zij lichtjes hyperosmotisch zijn te opzichte van hun omgeving. Hierdoor nemen zij continu water op via osmose en hoeven ze niet te drinken. Dit systeem creëert een enorme ureum gradiënt ter hoogte van de kieuwen, die mede onderhouden wordt door een ureum transporter in de basolaterale membraan. Met de huidige studie willen we effecten van omgevingsfa...

Project

Controle en sturing van batch en continue waterzuiveringsprocessen voor koolstof- en nutriëntverwijdering met behulp van respirometrie en fuzzy logic regelstrategieën. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project zal een regelstrategie voor zowel batch als continu actiefslib waterzuiveringssystemen ontwikkeld worden. De regeling, gebaseerd op fuzzy logic en een karakterisering d.m.v. een nieuw ontwikkelde, op repsirometrie gebaseerde opstelling, zal belangrijke economische en ecologische voordelen beiden. Het project bevat eveneens een uitgebreid valorisatieluik, wat moet toelaten om tot een reëel inzetbare regeling te komen.

Project

Matching bij BRGEOZ157 : Gemeenschap herinneringen voor duurzaam stedelijk wonen Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Veel allergieën, kankers en auto-immuunziekten worden veroorzaakt door een complexe interactie tussen verschillende genen, proteïnen en omgevingsfactoren. Eerdere projecten toonden reeds aan dat algemene principes, zoals uit de netwerktheorie, kunnen gebruikt worden om een brede waaier van complexe systemen te onderzoeken. Desondanks werd dit nog nauwelijks toegepast binnen de medische wetenschappen, hoewel dit volgens ons wel mogelijk is. Een belangrijk doel van dit project is het aanwenden...

Project

Ontwikkeling van krachtige en selectieve inhibitoren van fibroblast activation protein, een nieuw doelwit voor de behandeling van maligne aandoeningen. Historisch

Universiteit Antwerpen

De enzymatische activiteit van fibroblast activation protein (FAP) op stromale fibroblasten van tumoren werd recent in verband gebracht met een versnelling van tumorgroei en metastasering. Dit project beoogt een systematische ontwikkeling van krachtige en selectieve inhibitoren van FAP met potentieel nut voor de verdere functionele karakterisering van het enzym, en de behandeling van maligne aandoeningen.

Project

OptiMMA : Optimized MP-SoC middleware for event-driven applications. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het OptiMMA project zal de realisatie van opkomende, dynamische software applicaties op complexe multi-processor systemen op een chip (MP-Soc) ondersteunen. Deze doelstelling wordt bereikt door het gebruik van Middleware componenten, die in staat zullen zijn te onderhandelen tussen de embedded software en hardware platformen. Eén van de testplatformen voor de OptiMMA Middleware is een nieuw 3D graphics codeerschema dat wordt ontworpen in de context vna dit project.

Project

Celtherapie met spermatogoniale stamcellen: (epi) genetische aspecten. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Naast de introductie van de basistechnieken voor dit onderzoek, werd tijdens de afgelopen jaren onderzoek verricht in een muismodel naar de efficiëntie en de veiligheid van testiculaire stamceltransplantatie na natuurlijke reproductie en na in-vitro fertilisatje en intracytoplasmatische sperma injectie. De studies betreffende efficiëntie en veiligheid van testiculaire stamceltransplantatie toonden verschillen aan in de pre- en postimplantatie embryonale ontwikkeljng tov controles. Daarom is o...

Project

Structuur-functie relatie van eiwitten Historisch

Vrije Universiteit Brussel

geen abstract beschikbaar

Project

lezingen op de studiedagen te Hasselt en Torhout. Ontmoetingsdagen "Ongelijk gezond, een lokale aanpak. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VVSG' hebben voor het project ' lezingen op de studiedagen te Hasselt en Torhout. Ontmoetingsdagen "Ongelijk gezond, een lokale aanpak. ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt wor...

Project

Steunpunt duurzame ontwikkeling : (VLIS-DO) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De belangrijkste basisonderzoeksdoelstellingen van dit Vlaams Interuniversitair Steunpunt voor Duurzame Ontwikkeling zijn als volgt samen te vatten: 1. De bestaande capaciteit in Vlaanderen inzake wetenschappelijk onderzoek, relevant voor een coördinerend beleid inzake DO, verzamelen en verder versterken. 2. Het wetenschappelijk onderzoek verankeren, verdiepen en verruimen. 3. Aansluiten bij relevante nationale en internationale onderzoeksnetwerken, o.a. door internationaal onderzoek aan te...

Project

Een model-gebaseerde aanpak voor het evalueren van de impact van verkeersmaatregelen op verkeersveiligheid en milieu Historisch

Universiteit Hasselt

De hoofddoelstelling van dit onderzoek bestaat erin de impact te bestuderen van verkeers- en mobiliteitsmaatregelen op de verkeersveiligheid, het milieu en de menselijke gezondheid. Daarom wordt in dit project een framework ontwikkeld bestaande uit verschillende modellen die aan elkaar zullen worden gekoppeld: een activiteiten-gebaseerd transportmodel, een agent-gebaseerd toedelingsmodel, een emissiemodel en een verkeersveiligheidsmodel. Dit framework moet beleidsmakers toelaten de effecten ...

Project

Abstractietechnieken voor gedistribueerde massieve event-systemen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Probleemstelling: Omdat computerhardware steeds goedkoper, kleiner en energiezuiniger wordt, en bovendien meer en meer in staat is tot draadloze communicatie, zien we dat in ons dagelijkse leven computationele kracht stilaan overal beschikbaar wordt. Deze observatie heeft geleid tot het onderzoeksveld van pervasive computing, waar mobiele toestallen op dynamische, naadloze manier met elkaar communiceren en coördineren om gebruikers bij te staan in hun dagelijkse taken. De bestaande programm...

Project

Ontwerp en validatie van gevorderde signaalverwerkingstechnieken voor het verwerken van optische metingen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

1. Doel Zowel single point als full-field optische meettechieken zoals (scanning) laser Doppler vibrometrie en anemometrie, Moiré interferometrie en digitale beeldcorrelatie leveren een belangrijke bron van informatie in tal van toepassingsdomeinen zoals micro-electronica, materiaalonderzoek, biomedische wetenschappen, kwaliteitscontrole etc. Het efficiënt en betrouwbaar verwerken van de beelden die opgemeten worden is echter vaak een zeer moeilijke taak. De hoeveelheid data is meestal zeer g...

Project

Karakterisering van circulerende dendritische cellen (DC) in multiple sclerose (MS): bepaling van subtypes en functionaliteit. Historisch

Universiteit Antwerpen

Tot op heden is er weinig geweten over de verdeling van myeloïde en plasmacytoïde (pDC) dendritische cellen in de circulatie van MS-patiënten. Om de hypothese te staven dat een verschillende verdeling van DC subtypes en/of functie bijdraagt tot een verstoring van de regulatie van de balans tussen immuniteit en tolerantie, zullen we zowel aantal, fenotype als functie van DC in het perifeer bloed van MS-patiënten en gezonde individuen bepalen.

Project

Materiaalidentificatie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Geen NL abstract

Project

Een mogelijke typificatie van de andersglobalisten aan de hand van Charles Taylors vernieuwd begrijpen van de moderne identiteit. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De andersglobalistenbeweging is een wereldwijde sociaal-politieke beweging met een aanzienlijke heterogeniteit aan leden en onderwerpen. Zij is als beweging wetenschappelijk niet makkelijk te vatten. Haar discours en drijfveren lijken te omvattend en divers om ontleed te kunnen worden binnen bestaande onderzoekscategorieën. Binnen de humane wetenschappen blijft de wens echter bestaan om de beweging in zijn geheel te kunnen ontleden en in kaart te brengen. In dit onderzoek willen we nagaan of ...

Project

Workshop: Correlations in Computer Science - 3 & 4 July 2008 Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Kwantuminformatie is een onderzoeksdiscipline die de laatste decennia een belangrijke plaats is gaan innemen binnen de exacte en toegepaste wetenschappen. Desalniettemin worden kwantumberekeningen tot op heden enkel uitgevoerd op zeer laag niveau, en bovendien blijkt het zeer moeilijk om nieuwe, nuttige toepassingen te genereren. Onze stelling is dat het absoluut te vroeg is om er vanuit te gaan dat kwantuminformatie zal leiden tot een discrete set van nuttige componenten in plaats van tot ee...

Project

Betrokkenheid van functionele variaties in hersen-geexpresseerde miRNA genen in de etiologie van bipolaire stoornis en schizofrenie Historisch

Universiteit Antwerpen

Ondanks de hoge heritabiliteit van BP en SZ kent de zoektocht naar risicogenen voor deze aandoeningen weinig succes. Dit doet vermoeden dat de complexiteit van BP en SZ het gevolg is van genetische heterogeniteit en verstoring van de transcriptie van risicogenen door mutaties in regulatorische moleculen zoals miRNAs. Het doel van dit project is onderzoeken in hoeverre genetische variatie in miRNAs betrokken zijn bij de etiologie van BP en SZ.

Project

Karakterisering van de morfologische, ecofysiologische, celfysiologische en moleculaire respons van baobab (Adansonia digitata L.) op droogtestress. Historisch

Universiteit Antwerpen

De Afrikaanse baobab (Adansonia digitata L.) speelt een essentiële socio-economische rol in de rurale levensgemeenschappen van West-Afrika. Bijna alle delen van de boom worden gebruikt, en dit voor een grote verscheidenheid aan toepassingen. Ondermeer in de voeding is de baobab uiterst belangrijk. Zo spelen de bladeren, vruchtpulp en zaden een essentiële rol in de bereiding van traditionele maaltijden en in tijden van schaarste en hongersnood. De bladeren vormen ondermeer een goede bron van e...

Project

Hoge kappa metaaloxides voor IC toepassingen : CSD depositie & karakterisatie van MIM en MOS structuren. Historisch

Universiteit Hasselt

Microprocessoren worden steeds meer en meer verkleind zoals beschreven in de wet van Moore[1]. Daardoor verkleint ook de MOSFET*, het belangrijkste onderdeel ervan. Ook bij het DRAM wordt gestreefd naar steeds hogere capaciteit en daarmee gepaard het steeds meer verlagen van de dikte van de diëlektrische laag. Het SiO2 dat werd gebruikt als diëlektricum (k=3,9) had voor deze toepassingen zeer goede eigenschappen. Wat SiO2 zon geschikt materiaal maakte voor deze toepassing, was dat het een the...

Project

Optimized MP-SoC Middleware for Event-driven Applications. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Measuring and modelling of microwave systems. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het doel van dit onderzoeksproject is het opstellen van op metingen gebaseerde black-box modellen voor niet-lineaire microwave systemen met 2 of meer poorten. De metingen gebeuren a.d.h.v. de Large-Signal Network Analyzer die toelaat de absolute ingaande en gereflecteerde golven in amplitude en faze op te meten op meerdere frequenties tegelijkertijd. De modellen zullen opgesteld worden voor Continuous Wave regime, maar eveneens voor gemoduleerde excitatie. Zowel gelineariseerde modellen als n...

Project

Niet-invasieve beeldvorming van migratie en overleving van stamcellen in de hersenen (BRAINSTIM). Historisch

Universiteit Antwerpen

With the aging of the population, degenerative and ischemic disorders are becoming an increasing economic and social burden. The characterization over the last decade of tissue specific stem cells other than hematopoietic stem cells (HSCs) including neural stem cells, mesenchymal stem cells and others, as well as pluripotent stem cells such as embryonic stem cells (ESCs) or multipotent adult progenitor cells (MAPCs) offers the possibility that stem cells may be used to treat disorders caused ...

Project

Parallellisatie van Multi-View Videoalgoritmen voor het Intelligent Supercalculeren op Hybride Multiprocessoromgevingen. Historisch

Universiteit Hasselt

Het huidige dossier is een IWT-specialisatiebeurs voor de heer S. Rogmans (UHasselt / EDM). De beurs werd toegekend voor de periode van 01.01.2008 tot 31.12.2010. Het onderzoek betreft de parallellisatie van Multi-View Videoalgoritmen voor het Intelligent Supercalculeren op Hybride Multiprocessoromgevingen.

Project

Expliciet beheer van platform variabiliteit (Type 3) (Onderzoeksmandaat Dhr. Dennis Wagelaar) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In het onderzoek is het concept van expliciete platformmodellen voorgesteld, waarbij - obv een centrale platform-ontologie - zowel de platformafhankelijkheden van de platformspecifieke elementen werden beschreven, alsook de concrete aangeboden platformen waarop de ontwikkelde software dient te draaien. De doelstellingen van dit onderzoeksvoorstel zijn om het onderzoek rond platformmodellen en platformafhankelijkheidsbeheer, zoals dat aangevangen is in het doctoraatsonderzoek, verder te zett...

Project

Analytische karakterisatie van mannosylerythritol lipide biosurfactanten, fermentatief geproduceerd uit reststromen van de agro-food industrie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Een fermentatieproces gebaseerd op ruwe substraten vanuit reststromen van de agro-food industrie voor de biosynthese van mannosylerythritol lipiden biosurfactanten (KdG-BIOMEL project) levert een zeer complex mengsel van biomoleculen met veelbelovende eigenschappen voor voeding-, farmaceutische, cosmetische en schoonmaakapplicaties. In dit project wordt nagestreefd om gedetailleerde protocols aan te leveren van een gestandaardiseerde procedure voor de isolatie, de zuivering, de kwantificering...

Project

Small numbers, big problems? Een kwalitatieve studie naar het jeugdbeschermingstraject van vrouwelijke persistente delinquenten. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Meisjes zijn zwaar ondervertegenwoordigd in de jeugdcriminaliteit. Hun aandeel is echter nog kleiner in de ernstige jeugddelinquentie. Onderzoek over ernstige jeugddelinquentie besteedt bijgevolg weinig aandacht aan meisjes. Over risicofactoren die leiden tot ernstige jeuddelinquentie bij meisjes alsook over criminele carrières bij meisjes is zo goed als niets bekend. Hoewel empirisch onderzoek over dit thema doorgaans gebeurt op basis van een volledig mannelijke populatie, wordt aan de theor...

Project

Yell - Jonge Europeanen houden van talen. Historisch

Universiteit Hasselt

Jongeren motiveren om buiten het formele onderwijssysteem vreemde talen te leren is allesbehalve evident. Dit project, dat 11 partners uit 10 landen verenigd, wil in een breed veldonderzoek trachten voorbeelden van goede praktijken te vinden in het non-formele en informele circuit. Het wil gemeenschappelijke kenmerken trachten te vinden en een handleiding op te stellen om de beoogde motivatie van jongeren te bereiken. Het wil tenslotte instrumenten verzamelen in een databank en zorgvuldig ze ...

Project

Overeenkomst voor de uitbetaling van de toelage voor structurele medefinanciering van de instellingscoördinatie voor universitaire ontwikkelingssamenwerking 2011 van de VLIR. Historisch

Universiteit Hasselt

Deze overeenkomst tussen VLIR en de Universiteit Hasselt betreft de toelage, de modaliteiten van uitvoering en het beheren van het budget voor de structurele medefinanciering van de instellingscoördinatie voor universitaire ontwikkelingssamenwerking van de Universiteit Hasselt.

Project

In vitro interactie tussen chemo- en radiotherapie onder hypoxische condities. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Opmaak van een studie over ecosysteemdiensten van de Zwinstreek in het kader van het REECZ. Historisch

Universiteit Antwerpen

Deze studie zal op twee schaalniveaus werken: - op niveau van de Zwinstreek een analyse maken van ecosysteemdiensten; - de ecosysteemdiensten van het Zwin-natuurcomplex meer in detail bestuderen gekaderd in het functioneren van het omliggende landschap.

Project

De publieke rol van kunst. Historisch

Universiteit Antwerpen

Kunst is een wezenlijke menselijke activiteit die de bescherming van de wet verdient. De meest hedendaagse grondwetten garanderen een bijzondere bescherming van kunstzinnige uitdrukking als een belangrijk grondwettelijk goed, en erkennen dus de sleutelrol van kunst in het ontplooien van individuen en gemeenschappen. Het project wil licht werpen op de rol van kunst in de publieke sfeer van een democratische polis en conclusies trekken over de bescherming die ze van de staat verdient. Hierbij w...

Project

Experimentele demonstratie van laseractie en intrinsieke CARS-gebaseerde warmtereductie in nabije-infrarode en midden-infrarode silicium Ramanlasers. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Silicium wordt sinds enkele jaren als een zeer belangrijk fotonisch materiaal beschouwd. Zo is men er in 2004 in geslaagd om een efficiënte silicium-gebaseerde laser te demonstreren waarvan het lasingmechanisme steunt op "stimulated Stokes Raman scattering". Aangezien deze zogenaamde silicium Ramanlasers zowel nabije-infrarode als midden-infrarode straling kunnen genereren, zijn hun toepassingsmogelijkheden zeer uitgebreid. Totnogtoe heb ik hoofdzakelijk theoretisch onderzoek verricht naar de...

Project

Steunpunt Buitenlands Beleid, Toerisme en Recreatie (2007-2011). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Magnetische Resonantie in de materiaal-, chemische en biomedische wetenschappen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Deze WOG groepeert verschillende Vlaamse magnetische resonantie specialisten uit verschillende disciplines (fysica, scheikunde, biomedische wetenschappen, ... ). Magnetische resonantie is een breed onderzoeksgebied, zowel wat de technieken betreft (NMR, MRI, EPR) als wat de toepassingen betreft. Deze diversiteit is ook terug te vinden binnen de WOG en samen met de geassocieerde (Waalse en internationale) onderzoeksgroepen streeft de WOG naar sterke samenwerkingsverbanden waarbij ook de toegan...

Project

Televisie 2.0: aanbod en gebruik van transmediale fictie Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoek bestudeert transmediale TV-fictie, d.w.z. fictieseries die uit meer bestaan dan een TV-programma. In de eerste fase focust het onderzoek op het aanbod: hoe en waarom doet de transmediale tendens zich voor en uit welke onderdelen kan de uitgebreide televisietekst bestaan? In de tweede fase wordt het gebruik onderzocht: hoe reageert het publiek op de uitnodiging om zich via diverse kanalen te engageren met een serie?

Project

Robot. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Robot.

Project

Werkstaat 2 onder de duurovereenkomst met Shire-Movetis (V-798) Historisch

Universiteit Hasselt

Deze work order kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut Censtat (UHasselt) en anderzijds Shire-Movetis. Het onderzoeksinstituut Censtat levert aan Shire-Movetis onderzoeksresultaten onder de voorwaarden zoals vastgelegd in de duurovereenkomst V-798.

Project

Onderzoek in de heterocyclische chemie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Project

Een micro-level analyse van gewelddadige conflicten (MICROCON). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Chemische reactiviteit vanuit een ab initio moleculaire dynamica en Density functional theory perspectief: methodologische aspecten en toepassingen in organische, anorganische en biochemie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Chemische reactiviteit vanuit een ab initio moleculaire dynamica en Density functional theory perspectief: methodologische aspecten en toepassingen in organische, anorganische en biochemie.

Project

Consumentenreacties op diverse merkstrategieën in een interactieve context Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project onderzoekt effecten van interactiviteit op marketingcommunicatie voor diverse merkstrategieën om te weten hoe interactiviteit reacties op nieuwe producten beïnvloedt. In twee studies worden nieuwe merken vs. extensies van bekende merken en smalle vs. brede merken tegen elkaar gezet. Verwacht wordt dat interactiviteit andere communicatie-effecten zal uitlokken voor verschillende merkstrategieën, in functie van cognitieve capaciteit.

Project

Studie van de effecten van ultra hoge drukken toegepast op een automatisch kolom koppeling systeem ontwikkeld om methode ontwikkeling te verbeteren. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Studie van de effecten van ultra hoge drukken toegepast op een automatisch kolom koppeling systeem ontwikkeld om methode ontwikkeling te verbeteren.

Project

Numerieke simulaties van inductief gekoppelde plasma's gebruikt voor etstoepassingen. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project proberen we een beter inzicht te krijgen in een inductief gekoppeld plasma (ICP) in een gasmengsel van Ar/Cl2/O2, alsook in het etsproces van dit plasma op een Si en Si/Si3N4 oppervlak, om de toepassing van plasma-etsen in de halfgeleiderindustrie te optimaliseren. Om dit doel te realiseren wensen we zowel het plasma (ICP) als het etsproces te beschrijven via numerieke simulaties. We gebruiken hiervoor een hybrid plasma model in combinatie met een model voor oppervlaktereacties.

Project

Iteratieve methoden voor lineaire en niet-lineaire Schrodingervergelijkingen. Historisch

Universiteit Antwerpen

De doelstelling van dit project is om efficiënte computationele methoden te ontwikkelen, gebaseerd op moderne iteratieve Krylov methoden, om lineaire en niet-lineaire Schrödingervergelijkingen op te lossen. Dit zal het mogelijk maken om in de theoretische behandeling over te gaan van de benaderende 2D beschrijving naar de realistische 3D beschrijving. Deze methoden zullen worden toegepast op concrete fysische problemen: het oplossen van de niet-lineaire tijdsafhankelijke en tijdsonafhankelijk...

Project

VIB-ESF/EUROCORES Programma "Functionele genoomvariatie bij epileptische aandoeningen". Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de ESF. UA levert aan de ESF de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Overeenkomst Bis in het kader van het VLIR Beurzentoekenningsprogramma 2011, betreffende de KOI-beurzen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze overeenkomst betreft de uitbetaling van de toelagen in de loop van het referentiejaar 2011 aan de bursalen Korte Opleidingsinitiatieven (KOI's) (zoals opgenomen in de Noord-Acties-Programma's van 2011 van de VLIR), alle zoals opgenomen in het kader van het Beurzentoekenningsprogramma 2011 van de VLIR.

Project

Merkers van endotheliale disfunctie bij de kritisch zieke patiënt: de evolutie van de functionele capaciteit van endotheliale progenitorcellen in patiënten met sepsis. Historisch

Universiteit Antwerpen

Endotheliale disfunctie staat centraal in sepsis, de hoofdoorzaak van overlijden op de afdeling intensieve zorgen. Endotheliale progenitor cellen en endotheliale micropartikels zijn nieuwe merkers van endotheliale beschadiging. Bij sepsis is er een toename van beide merkers, doch hun relatie met de klinische progressie is niet éénduidig. In dit onderzoek bestuderen we de evolutie van deze merkers bij patiënten met sepsis.

Project

Differentiatie van stamcellen en embryo's. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

2010 Matching project: Antero-posterieure patroonvorming door signalisatie factoren in een muis model van de gastrulatie. Gebaseerd op onze gepubliceerde resultaten en onze vergaarde kennis door studies in andere organismen stellen we voor dat Nodal een bonafide morfogen is in de muisgastrula dat ontstaat in de anterieure primitieve streep en ageert als een gradiënt om verschillende soorten mesoderm te induceren langsheen de antero-posterieure as. We stellen ook voor dat de antero-posterieu...

Project

Biostatistische consulting Historisch

Universiteit Hasselt

Het kan gaan om het geven van advies over statistische onderwerpen, het uitvoeren van analyses op gegevens die door het bedrijf worden aangeleverd, het nakijken van analyses die door het bedrijf werden uitgevoerd. Er zijn geen concrete projecten bepaald in dit contract.

Project

Ontwikkeling en toepassing van molecularly imprinted polymers (MIPs) in mycotoxinediagnostica Historisch

Hogeschool Gent

Fumonisine is een mycotoxine dat hoofdzakelijk in maïs en afgeleide producten voorkomt. De aanwezigheid van fumonisine in levensmiddelen of diervoeders vormen een risico voor de gezondheid van mens en dier.De huidige detectiemethode voor fumonisine zijn gebaseerd op immunoaffiniteitskolommen. Bij de ontwikkeling van nieuwe immunologische technieken worden echter proefdieren gebruikt en de ontwikkeling wordt gekenmerkt door een hoge kostprijs, lange ontwikkelingstijd, een eenmalig gebruik en e...

Project

VIB-Moleculaire genetica van Lewy Body dementie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Via erfelijkheidsonderzoek in zeldzame families waarin hersenziekten worden doorgegeven van de ene generatie naar de volgende heeft men ontdekt dat veranderingen in specifieke eenheden (genen) van het erfelijk materiaal kunnen leiden tot het ontstaan van deze ziekten. Onze huidige kennis over de mechanismen die aan de basis liggen van hersenziekten komt voornamelijk voort uit de studie van deze veranderingen en hun effect op de bijhorende eiwitten. De zeldzame families waarbinnen deze hersenz...

Project

Vitrificatie van eicellen en embryo's van de mens. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Cryopreservatie van eicellen en embryo's werd tot dusver in de onderzoekseenheid onderzocht in vijf verschillende projecten: (a) Experimentele studie van het preimplantatie embryo (3.0036.85); (b) Cryopreservatie van zoogdiereicellen (3.0028.91); (c) Cryopreservatie van menselijke eicellen en embryo's (3.0181.95); (d) Cryobiologie van eicellen en embryo's van de mens (G.0470.99) en (e) Invriezen van IVF en ICSI embryo's (G.0375.03). Uit deze en andere studies blijkt dat in alle IVF programma'...

Project

Vergelijkende studie van C-H...pi en C-H...n waterstofbruggen gevormd tussen diverse aromatische modelsystemen en de verdovingsgassen halothaan en sevofluraan. Historisch

Universiteit Antwerpen

Infiormatie omtrent zwakke moleculaire interacties tussen klassieke verdovingsgassen en (hetero)aromatischemodelsystemen worden genalyseerd via een combinatie van infrarood- en Raman spectroscopie enerzijds en vloeibare edelgasoplossingen anderzijds. De gegevens leveren informatie omtrent de interacties tussen de verdovingsgassen en aromatische substituenten in eiwitten en andere biomoleculen

Project

Geavanceerde thermale analyse Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het Advanced Thermal Analysis onderzoek van de onderzoeksgroep FYSC focust op een bijdrage tot de internationale vooruitgang van thermische analyse voor de karakterisering vanmaterialen, en specifiek op toepassingen van Modulated Temperature (DSC) (MTDSC), lokale thermische analyse (Micro-TA and Nano-TA), (ultra)snelle thermische analyse (Rapid-scanning DSC and Chip Calorimetry) en hybride thermische analyse technieken (Rheo-DSC). Het werk omvat de ontwikkeling van instrumenten, het bestudere...

Project

Effect van innate immuunsignalen op leukemische cellen voor de stimulatie van natural killercellen en T helper 1-polariserende dendritische cellen. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project willen we, in een model van acute myeloïde leukemie (AML), de cellulaire en moleculaire determinanten onderzoeken voor een optimale activatie van Th1-gepolariseerde DC (DC 1 NK). Daarbij spitst het onderzoek zich toe op strategieën om de immunogeniciteit van TC te verbeteren en DC meer immuunstimulerend te maken door interactie met componenten van het innate immuunsysteem.

Project

Moleculaire pathologie en therapeutische toepassingen voor de ziekte van Alzheimer. Historisch

Universiteit Antwerpen

Deze studie heeft een tweevoudig doel. Enerzijds afwijkingen identificeren die optreden in het vasculair endotheel of andere vasculaire cellulaire elementen voor de afzetting van AB. Bovendien zullen we nieuwe chaperonnes van het vasculaire compartiment identificeren die dens-core plakvorming bevorderen. Door dergelijke studies kunnen nieuwe potentiële therapeutische doelen gedefinieerd worden, d.w.z. die leiden tot therapeutische versterking van de AB afvoer of die de bloedhersenbarrière the...

Project

De lever progenitorcelniche in experimentele condities en in humane leverziekte. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Adulte somatische progenitorcellen (ASPCs) in de lever behouden, op zijn minst gedeeltelijk, hun embryonale plasticiteit. Een aantal van deze cellen zijn van endodermale oorsprong. Deze cellen zijn bipotentieel : ze kunnen differentiëren tot hepatocyten of tot galwegepitheelcellen. Andere cellen zijn van mesodermale oorsprong en kunnen differentiëren tot stellaatcellen en mogelijks ook tot sinusoïdale endotheelcellen met fenestrae. In welke mate de endodermale en mesenchymale celcompartimente...

Project

Druggebruik onder vrouwelijke sekswerkers in België (DRUSEB). Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project wil de aard en de omvang van legaal en illegaal druggebruik onder vrouwelijke sekswerkers in België bestuderen. Er zal o.a. in kaart gebracht worden wat de meest voorkomende drugsgerelateerde gezondheidsproblemen in de fysieke, sociale en psychische aspecten. Vanuit het perspectief van de sekswerkers zal er nagegaan worden welke van deze gezondheidsproblemen prioritair zijn.

Project

Afrikaanse trypanosomiase: diagnose, behandeling en analyse van inflammatorische complicaties Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Matching Fund: NANOTRYP: exploitatie van Nanobodies in de ontwikkeling van nieuw diagnostica en behandelingsmethodes voor trypanosomiase (EU-FP7) Voor de efficiënte bestrijding van Afrikaanse trypanosomiase zijn dringend nieuwe diagnostica en behandelingsmethodes nodig. Vandaag de dag is diagnose gebaseerd op detectie van parasieten met een microscoop, of door middel van een agglutinatie test die kruisreagerende antilichaam/antigen interacties detecteert. Nanobodies werden voor het eerst aan...

Project

In vivo studie van transcriptieregulatie in hyperthermoacidofiele archaea behorende tot het genus ulfolobus. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In vivo studie van transcriptieregulatie in hyperthermoacidofiele archaea behorende tot het genus ulfolobus.

Project

SUPERCT: Speeded Up Processing and Reconstruction of Tomograms Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project is gericht op het versnellen van reconstructie en verwerking van tomografische beelden, waarbij iteratief gebruik wordt gemaakt van voorwaartse en terugprojecties. Dergelijke operaties zijn gelukkig erg geschikt voor parallellisatie. Tegenwoordig kan hardware, die oorsprokelijk bedoeld was voor computationeel veeleisende 3D games, effectief gebruikt worden voor andere taken. Graphical Processing Units (GPUs), bijvoorbeeld, werden speciaal ontwikkeld voor een hoog parallellisme en ...

Project

Audio en Spraaktechnologie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project beoogt de noden van personen die lijden aan dysatrie tegemoet te komen door een software te ontwikkelen die gebruik maakt van spraaktechnologie voor a) de evaluatie van spreektempo, intonatie en klemtonen in voorgelezen spraak en in spontane spraak en b) computer gebaseerde therapie voor het verbeteren van sprrektempo, intonatie en klemtonen op verschillende linguistische niveaus (zin, tekst en spontane spraak) die de patient onmiddelijke feedback geeft en kan gebruikt worden voor...

Project

Planetary Science & Bio-Geo-Evolution of Earth Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Onderzoeksthema : Oorsprong en vorming van het Zonnestelsel, Planetaire geologie, en bio-geo-evolutie van de aarde.

Project

Onderzoek naar de effecten van leertrajectbegeleiding in de lerarenopleiding. Historisch

Universiteit Antwerpen

Effecten van leertrajectbegeleiding op de leerprestaties van studenten wordt nog niet systematisch, empirisch en longitudinaal onderzocht. Nochtans is onderzoek naar de effectivitieti van leertrajectbegleiding belangrijk om inzicht te verwerven in de aard van de effecten op cognitieve, metacognitieve en niet-cognitieve outputmaten. Belangrijk hierin is de vraag naar de mogelijk differentiële effecten van leertrajectbegeleiding die optreden op basis van instroomkenmerken van studenten. Mixed m...

Project

Steunpunt Onderwijs en Recht. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het steunpunt beoogt uit te groeien tot een excellentiecentrum in onderwijsrecht en onderwijsbeleid met een collegiale inter-disciplinaire en intra-disciplinaire werkwijze.

Project

Fundamental Issues in Software Engineering: Modelling, Verification and Evolution of Software. (MoVES) Historisch

Universiteit Antwerpen

Software intensieve systemen behoren tot de meest complexe objecten ooit gebouwd. Tijdens de ontwikkeling van dergelijke systemen is het gebruik van rigoureuze modellen en analyse methodes essentieel om te garanderen dat deze software aan zijn behoeftes voldoet en de gevraagde eigenschappen bezit (vb., veiligheid, robuustheid, betrouwbaarheid, consistentie). Tegelijkertijd, moeten deze systemen zich constant aanpassen aan veranderende behoeftes en technologie. Ze moeten met andere woorden evo...

Project

IWT Opvangbeurs voor 12 maanden, Joke Belza. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Voorbereiding van IWT beurs aanvraag

Project

Een geïntegreerde benadering voor het ontrafelen van de pathogenese van CNS en PNS neurodegeneratieve aandoeningen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit netwerk project werd samengesteld om de unieke informatie afkomstig van het mensgenoom project optimaal te gaan gebruiken om een beter inzicht te krijgen in neurodegeneratieve ziekten en op basis hiervan behandelingen voor deze ziekten te ontwikkelen. Het samenbrengen in dit netwerk van onderzoeksgroepen actief in klinisch onderzoek, genetica en genomica, celbiologie, proteoomanalyses, bioinformatica en model organismen (muis, zebravis en drosophila), zal resulteren in een geïntegreerd ne...

Project

In vitro en in vivo merkers van bèta celdood en -functie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Doelstellingen: 1) Gevoelige en specifieke extracellulaire merkers van beta celdood en functionele beta celmassa ontwikkelen die toegepast kunnen worden voor in vitro kwaliteitscontrole en standardisatie van therapeutische beta celenten. 2) De toepasbaarheid van deze merkers onderzoeken voor de detectie en kwantificatie van beta celdood in vivo vooraleer hyperglycemie zich ontwikkelt of terug optreedt in diermodellen van beta celschade en transplantatie. 3) De toepasbaarheid van deze merk...

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Hasselt. BIOMED levert aan het Gerecht van Hasselt de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand december 2011

Project

Aquatische en moleculaire plantenecologie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

geen NL abstract

Project

Ontwikkeling van een biodiversiteit chip voor de biomonitoring van benthische gemeenschappen. Historisch

Universiteit Antwerpen

In Vlaanderen wordt de biologische waterkwaliteit bepaald m.b.v. de Belgische Biotische Index (BBI). De bedoeling van dit project is de aanmaak van een biodiversiteits-chip (DNA-array) voor de identificatie van benthische macroinvertebraten. Gestart zal worden met enkele sleuteltaxa van de BBI. Met een dergelijke chip moet het mogelijk zijn om op een snellere en éénduidigere manier de waterkwaliteit te bepalen dan met de klassieke determinaties van de BBI.

Project

KOI 2011 Verkeersveiligheid in Azië en Latijns America: theorie en aanpak Historisch

Universiteit Hasselt

Verkeersonveiligheid is een wereldwijd probleem, dat vooral in de ontwikkelingslanden groter wordt. Aangezien het verkeersveiligheidsbeleid in de meeste ontwikkelingslanden nog niet lang een aandachtspunt is, is de bestaande kennis en ervaring ter plaatse eerder beperkt. Initiatieven zoals kortlopende opleidingen zijn dus zeker noodzakelijk om hierin verandering te brengen. De specifieke doelstellingen van dit kort opleidingsinitiatief zijn tweeledig. Enerzijds moet de opleiding ertoe bijdra...

Project

BIOMINA. Historisch

Universiteit Antwerpen

Biomina (Biomedical Informatics Expertise Centre Antwerpen) is een interdisciplinaire onderzoekssamenwerking tussen UA en UZA. Het project heeft tot doel innovatieve technieken te ontwikkelen voor de analyse en interpretatie van heterogene biomedische gegevens. Biomina situeert zich op het integratiepunt van klinische data en 'omics gegevens (genoom, transcriptoom, proteoom, …). Het structureren, integreren en analyseren van deze data vormt de kernactiviteit. Als centraal expertisecentrum en ...

Project

Plenum.be - Het geheugen van de parlementaire democratie. De opbouw van een digitale databank voor de Handelingen van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1870-1940. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project legt de basis voor een integrale digitalisering van de Handelingen van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Voor de jaren 1870-1940 zullen de door de diensten van de Kamer ter beschikking gestelde PDF-documenten worden omgezet in flexibel doorzoekbare OCR-bestanden, die worden opgeslagen in een duurzame digitale standaard. Door de creatie van een onderzoekswebsite zal de databank publiek toegankelijk worden gemaakt.

Project

VIB-Neurotropische factoren in de pathofysiologie van depressie: focus op VEGF (DEPVEGF). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Niet-destructieve Optische analyse van Cultureel Erfgoed Materialen (NOCEM) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In dit project onderzoeken we een nieuwe methode om cultureel erfgoed materialen op een niet destructieve manier te analyseren. Meer in het bijzonder focussen we ons op het mogelijke gebruik van UV-VIS-NIR optische spectroscopie om glas artefacten te karakteriseren op basis van hun kleur en chemische samenstelling. We gaan na in welke gevallen deze techniek kan worden gebruikt als vervangmiddel voor de complexe, destructieve en dure chemische analyse methoden (SEM-EDX, EPMA) die men standaard...

Project

Fysiologie en regulatie van de lysine/arginine biosynthese bij het hyperthermoacidofiel crenarchaeon Sulfolobus solfataricus. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Lysine wordt op twee manieren gesynthetiseerd: (i) via de diaminopimelaat pathway die gebruikt wordt door de meeste bacteriën en planten, (ii) via de alpha-aminoadipaat weg (AAA) die voorkomt bij schimmels en gisten. Bij de thermofiele bacterie Thermus thermophilus werd een variante van de AAA pathway ontdekt waarbij de omzetting van AAA tot lysine totaal verschillend is maar gelijkaardig verloopt aan de omzetting van glurtamaat tot ornithine in de arginine biosynthese. Een gelijkaardige path...

Project

DB-QueriDO: onderzoek naar het gebruik van database-technieken bij het opslaan en opvragen van gedistribueerde Semantic Web data. Historisch

Universiteit Antwerpen

De specifieke onderzoeksvragen die het project wil beantwoorden zijn: 1. Hoe kunnen we effeciënte reasoning-ondersteuning bieden bij distributie? 2. Wat si een efficiënte manier om ontologie-gebaseerde data te modulariseren en distribueren?

Project

Laag moleculair gewicht heparine in gevorderde niet-kleincellige longkanker (NSCLC): een studie ter evaluatie van de effecten van enoxaparin. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds een privé-instelling. UA levert aan de privé-instelling de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Studietijd: een kernvariabele in actief en zelfstandig studeren Historisch

Universiteit Hasselt

Het succes van een onderwijsleerproces hangt af van een veelheid van factoren. Onderzoek naar de invloed van studietijd op studieresultaten en de invloed van andere variabelen hierbij is nog erg schaars. Ervaring in het begeleiden van studenten wijst uit dat studietijd een belangrijke invloed kan hebben op de studieresultaten. Dit onderzoek heeft tot doel om een model te ontwikkelen en te valideren inzake studietijd, studieresultaten en andere betrokken variabelen. Gerelateerde variabele...

Project

Moleculair genetische studies van erfelijke epilepsieën. Historisch

Universiteit Antwerpen

Algemene doelstellingen: (1) Rekrutering en karakterisatie van additionele patiënten en families; (2) Locus en gen-dentificatiestudies; (3) Mutatieanalyses en studies van SCN1A in het kader van SMEI; (4) Mutatieanalysen van gekende genen.

Project

Analyses tbv Herbconsult Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Analysen kaderend in kwaliteitscontrole van plantaardige grondstoffen en afgeleide bereidingen: - asgehaltes. - toxische metalen. - microbiële analysen. - specifieke actieve inhoudsstoffen.

Project

Oscillerende processen met toepassingen in wachtlijntheorie. Toepassingen van Lévy processen in financiële wiskunde en het modelleren van krediet risico's. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In het kader van dit onderzoek trachten we versschillende wachtlijnsystemen met begrensde buffer te bestuderen. Ook zijn we van plan om een methode willen ontwikkelen om "two-boundary" functionalen te kunnen bestuderen. Dit probleem vertaalt zich in het verkrijgen van belangrijke karakteristieken van bepaalde oscillerende wachtlijn systemen. Het tweede doel is om Pearson diffusies te bestuderen en numerieke oplossingen van de Pearson type vergelijkingen ...

Project

Moleculair mechanisme van modulatie van Kv kanalen door PIP2 en kleine peptide modulators. Historisch

Universiteit Antwerpen

Kv kanalen zijn transmembranaire proteïnen die een ion geleidende porie vormen welke actief opent of sluit onder invloed van een veranderende membraan potentiaal. Deze proteïnen vervullen een belangrijke rol in tal van fysiologische processen zoals oa. de regulatie van de cardiale actiepotentiaal. Phosphoinositide phosphatidylinositol,4,5-biophosphate (PIP2) is een modulator van Kv kanalen en met dit project wordt het werkingsmechanisme van PIP2 modulatie onderzocht. Vermits verscheidene ziek...

Project

Studie naar de rol van autofagie in atherosclerose. Historisch

Universiteit Antwerpen

Intensief onderzoek in het Laboratorium Farmacologie heeft uitgewezen dat autofagie ook optreedt in vergevorderde onstabiele plaques. Ondanks de toenemende kennis over autofagie, blijft de betekenis ervan in atherosclerose onduidelijk. In dit project zullen we dan ook in detail het belang van celspecifieke autofagie (macrofaag of gladde spiercellen) voor plaquestabiliteit bestuderen in een muizenmodel voor atherosclerose.

Project

Onderzoek naar de centrale neurobiochemische wijzigingen geïnduceerd door modulatie van de AT4 receptor/insuline-gereguleerd aminopeptidase (IRAP), therapeutische perspectieven voor cognitieve dysfunctie en limbische epilepsie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

1. Situering van het project en overzicht van publicaties met betrekking tot dit project Het renine-angiotensine systeem reguleert in ons lichaam de natrium- en waterhuishouding en aldus de arteriële bloeddruk. Het belangrijkste peptide van dit systeem is angiotensine II (Ang II), dat zijn bloeddrukverhogende effecten uitoefent door stimulatie van de AT1 receptor [1]. Een heel nieuw onderzoeksdomein kwam aan het licht toen Fisher-Ferraro in 1971 een onafhankelijk angiotensine systeem ontdekte...

Project

Moleculair biologisch onderzoek van HSPB8 mutaties in relatie tot erfelijke motorneuron aandoeningen. Historisch

Universiteit Antwerpen

De distale hereditaire motorische neuropathieën (HMN) zijn een heterogene groep van aandoeningen die gekarakteriseerd worden door de selectieve degeneratie van de motorneuronen van het perifere zenuwstelsel. In onze groep werden twee ziekteverwekkende genen geïdentificeerd voor distale HMN type II, HSPB8 en HSPB1. Beide genen behoren tot de superfamilie van de small heat shock proteïnen (sHSPs). In dit project zoeken we een antwoord op de vraag waarom mutaties in HSPB8 selectief de perifere m...

Project

Beleidsvoorbereidend onderzoek (BVO)(1 jaar): Onderzoek naar relatie tussen arbeidsmobiliteit en kennistransfer. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Oprichting & inrichting Careercentre om doorstroming van universitair afgestudeerden en getrainde onderzoekers naar de ondernemingssector te bevorderen.

Project

Ontwikkeling van een vaccin tegen Ascaris suum bij het varken. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het hoofdobjectief van het hier voorgestelde onderzoeksproject is de ontwikkeling van een Ascaris vaccin dat ook bescherming biedt tegen de binnenkomende larven. Hiervoor zal een nieuwe screeningsmethode ontwikkeld worden op larvaire antigenen die gebruik maakt van intestinale ASC's uit de Peyerse platen van natuurlijk geïmmuniseerde dieren.

Project

Steunpunt Fiscaliteit en Begroting 2007-2011 Historisch

Hogeschool Gent

Het Steunpunt fiscaliteit & begroting is een consortium van onderzoekers verbonden aan de Hogeschool Gent, de UGent en de KUleuven. In opdracht van de Vlaamse overheid werd een onderzoeksprogramma dat focust op fiscaliteit & begroting uitgewerkt.

Project

Identificatie van functionele moleculaire pathways in de micro-omgeving van pulmonale neuro-epitheliale lichaampjes: lasermicrodissectie en genexpressie studie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Ontwikkeling van generische foutcorrectiefuncties voor incrementeel omvormen op basis van een vormelementtaxonomie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het voorgestelde onderzoek beoogt een fundamentele studie van de ongewenste vervormingsfenomen en compensatie-technieken bij het incrementeel omvormen van vlakke platen tot een gewenste geometrie. Incrementeel vervormen is een vernieuwende plaatbewerkingstechniek die in recente jaren een sterk toenemende interesse kent en het potentieel heeft om de plaatbewerkingssector grondig te veranderen. Het onderscheidende kenmerk van deze techniek is het feit dat, in tegenstelling tot klassieke omvor...

Project

Stad en samenleving in de Lage Landen 1200-1800: ruimte, kennis, sociaal kapitaal. Historisch

Universiteit Antwerpen

In het Antwerpse luik van dit project zal gekozen worden voor onderzoek naar het sociaal kapitaal binnen het laatmideeleeuwse en vroegmoderne stadsleven. De focus zal daarbij liggen op het verenigings- en publieke leven in de brede zin van het woord. Met verenigingsleven wordt verwezen naar ambachten, broederschappen, schuttersgilden, georganiseerde buurten, gezellenverenigingen, en dergelijke meer; met het publieke leven naar optochten en manifestaties over het herbergleven, tot en met de da...

Project

Optimaliseren van de teelttechniek van baobabboomgaarden (Adansonia digitata L.) in Mali. Historisch

Universiteit Antwerpen

Baobab is een reusachtige boom, die van nature voorkomt in de drogere gebieden van tropisch Afrika. Lokale rurale gemeenschappen zijn afhankelijk van de hulpbronnen die deze 'multipurpose tree' levert om in hun levensonderhoud te voorzien. De verschillende plantendelen (bladeren, vruchten, zaden, bast,...) kennen namelijk allerhande toepassingen (vb. voedselgebruiken, touwproductie, traditionele geneeskunde, verhandelen en verkopen van producten op de markt). Deze studie richt zich op de scre...

Project

ICE AND CLIMATE Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Matching onderzoeksgroep.

Project

ITEA 08005 DIY-SE: Doe-Het-Zelf Omgevingsbewuste Belevingen Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het Doe-Het-Zelf Omgevingsbewuste Belevingen project (DiYSE) heeft tot doel om alledaagse mensen in staat te stellen om op een gemakkelijke wijze toepassingen te creëren, op te zetten en te controlen in hun omgevingsbewust leefomgevingen en in de publieke Internet-of-Things ruimte. Op die manier is het mogelijk om omgevingsbewuste diensten en 'slimme' objecten in te schakelen voor zeer gepersonaliseerde, sociale, interactieve en natuurlijke ervaringen thuis en in de stad.

Project

Overeenkomst tussen de Stichting van Openbaar Nut Limburg Sterk Merk (LSM) en de Universiteit Hasselt met betrekking tot de financiering van het tUL-impulsprogramma, deel exploitatie , Fase I. Historisch

Universiteit Hasselt

Het project "Exploitatie tUL-fase I" houdt de verderzetting en afwerking in van het lopende project op basis van een overeenkomst tussen de UHasselt en LISOM, afgesloten in 2004 voor een periode van 5 jaar. Het project had en heeft de uitbouw van wetenschappelijk onderzoek als doelstelling. Een belangrijke klemtoon ligt op de uitbouw van de onderzoeksondersteuning voor de tUL-masters Biomedische Wetenschappen (BMW) en Informatica (INF). Daarnaast was ook ruimte voor 'andere initiatieven', m...

Project

Steunpunt Welzijn, volksgezondheid en gezin (SWVG) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Programma 1: Kencijfers en monitoring Gezin & Jeugd - Inventaris basisdata met gap analyse - Longitudinaal onderzoek naar probleemverloop en hulpverleningstrajecten van gezinnen Volwassenen - Inventaris basisdata met gap analyse - steekproef van specifieke doelgroepen Ouderen - Inventaris basisdata met gap analyse - Steekproef van specifieke doelgroepen Programma 2: Evaluatie en ontwikkeling - Concept mapping in geselecteerde regio's - Gezin en gezondheidsgedrag: gezonde voeding & beweging ...

Project

Karakterisering van het risicoverhogende effect van progranuline missense mutaties aan de hand van in vitro celmodellen Historisch

Universiteit Antwerpen

Nulmutaties in progranuline (GRN) werden geïdentificeerd als oorzaak van frontaalkwabdegeneratie (FTLD). Daarnaast werden ook missense mutaties gevonden, maar de bijdrage van deze mutaties tot het risico op neurodegeneratie blijft onduidelijk. In dit project zullen we in vitro celmodellen ontwikkelen die toestaan polymorfismen en pathogene mutaties te onderscheiden, wat belangrijke implicaties heeft voor DNA diagnostiek.

Project

Taalgebruik, taalvariatie en taalplanning in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1814-1830) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De periode van de hereniging van Noord en Zuid in het "Verenigd Koninkrijk der Nederlanden" (1814-1830) (VKN) was cruciaal voor de status, de vorm en de functie (c.q. zelfs het voortbestaan) van het Nederlands in Vlaanderen. Over die periode is evenwel nauwelijks taalkundig onderzoek beschikbaar op basis van originele bronnen. Bovendien blijkt uit onze voorgaande expertise dat de schaars aanwezige informatie niet alleen ontoereikend is, maar vaak zelfs verkeerd. We willen die lacune invull...

Project

Steunpunt : mobiliteit en openbare werken 2007-2011 : spoor verkeersveiligheid. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Binnen het Steunpunt Mobiliteit en Openbare Werken dient beleidsvoorbereidend wetenschappelijk onderzoek gevoerd te worden op de subthemas goederenstroom en verkeersveiligheid. Voor het subthema verkeersveiligheid worden de volgende specifieke doelstellingen geformuleerd: a) Gegevensverzameling - een betrouwbaar netwerk van gegevensbronnen uitbouwen; - jaarlijkse, meer volledige, tijdige expositie-, ongeval-, en risicogegevens opmaken; - opstellen van tijdreeksen van risicoveroorzakende en...

Project

Studie van de temperatuursafhankelijkheid van methaanconsumptie en -productie in wetland bodems. Historisch

Universiteit Antwerpen

De hoofddoelstelling van dit project is de temperatuurs- en bodemvochtafhankelijkheid van de verschillende processen die bijdragen tot de CH4 en CO2 emissies te bepalen. Meer specifiek zullen we in een mesocosmosexperiment met behulp van tracers en inhibitoren de respons bepalen van individuele processen op veranderingen in de temperatuur en op verschillen in de diepte van de grondwatertafel.

Project

Ecoscore 2011 Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch onderzoek)' hebben voor het project ' Onderaanbesteding in het kader van contract "ECOSCORE 2011".' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom,...

Project

Interventie door de huisarts als participatieverhogende maatregel voor het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Historisch

Universiteit Antwerpen

Participatieverhogende maatregelen voor de borstkankerscreening zijn een noodzaak gezien het aantal deelnemers momenteel te laag is (45%), waardoor de doeltreffendheid van het bevolkingsonderzoek daalt. Met dit onderzoek willen we cijfermatig nagaan wat het effect is van een interventie door de huisarts als 'informator, motivator en verwijzer' op de participatie bij vrouwen uit de doelgroep.

Project

Optische meettechnieken voor fluïda en structuren. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Matching FWOAL501: Experimentele en numerieke studie van de impactbelasting van golven op vervormbare composietconstructies. De doelstelling van dit project is de experimentele en numerieke studie van golfimpact op vervormbare composietstructuren. Deze omvat drie deelaspecten: de experimentele studie van de dynamische drukverdeling in de tijd bij slamming van golven op vervormbare composietconstructies, en de opmeting van de resulterende ogenblikkelijke vervormingen, de numerieke simultatie ...

Project

Statistische analyse van associatie en afhankelijkheid in complexe data Historisch

Universiteit Hasselt

De data die verzameld worden om afhankelijkheidsstructuren te analyseren in de statistiek zijn complex en de onderzoeksvragen worden ook steeds complexer.Vandaar dat nieuwe modellen geconstrueerd worden en een interactie tussen experten noodzakelijk is om met deze data te kunnen werken. Het doel van het netwerk is het ontwikkelen van nieuwe modellen en technieken om de datastructuren te analyseren. Vandaar dat het netwerk bestaat uit 5 werkpakketten. De links tussen de pakketten worden gevorm...

Project

Calorimetrie en upscaling van organische opto-elektronische materialen. Historisch

Universiteit Antwerpen

In het voorgestelde project wordt de upscaling van drie reacties bestudeerd die aanleiding geven tot PPV-oligomeren met aangetoonde opto-elektronische eigenschappen, met het doel de meest verantwoorde synthesemethode en meest geschikte reactieproduct te kunnen bepalen. Bovendien zal een methode worden uitgewerkt voor het berekenen van reactiewarmten a.d.h.v. kwantumchemische berekeningen, en zal aan de hand van de calorimetrische experimenten fundamenteel inzicht verworven worden in de reacti...

Project

Scheiding en hoge-resolutie spectroscopische karakterisering van koolstofnanobuizen en nanocomposieten. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Compensatoire mechanismen voor de gestoorde motorische controle bij de ziekte van Parkinson: studie van de relatie tussen cueing, cognitie en onderliggende hersenactiviteit. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project tracht het compensatoire mechanisme voor de gestoorde motorische controle in PD beter te begrijpen. De centrale hypothese is dat de motorische problemen inherent aan freezing kunnen beïnvloed worden door cues, aandacht en executieve functie, factoren die op elkaar inwerken. Veranderingen in gedrag en neurale rekrutering tengevolge van compensatie zal onderzocht worden in 4 gerelateerde studies: 1. Studie 1 onderzoekt de veranderingen ten gevolge van cueing en dubbeltaken tijdens h...

Project

Innovative Information Systems Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De activiteiten van WISE concentreren zich op innovatieve informatiesystemen, zoals innovatieve web applicaties, cross-media-oplossingen en multimodal interactiesystemen, en op engineering methoden en instrumenten voor het effectief en snel realiseren van dit soort innovatieve toepassingen. Er is een sterke nadruk op conceptuele modellering en ontwerp, semantiek, redeneren over modellen, adaptatie en personalisatie, lokalisatie en globalisering, toegankelijkheid en bruikbaarheid in het algeme...

Project

Jacques-Nicolas Lemmens: leven en werk van een Belgisch organist, gezien vanuit de 19e-eeuwse orgelpraktijk en met focus op de École d'Orgue basée sur le plain-chant romain (1862). Historisch

Universiteit Antwerpen

Jacques-Nicolas Lemmens (1823-1881) wordt algemeen beschouwd als een sleutelfiguur voor de ontwikkeling van de orgelmuziek in de 19e eeuw: zijn invloed als pedagoog, virtuoos en componist reikte tot ver buiten de landsgrenzen. In schril contrast met zijn roem staat de beperkte informatie die er over hem te vinden is. Een diepgravend artistiek onderzoek naar zijn betekenis en invloed, samen met de kadering van zijn werk binnen de Europese orgelcontext, en met focus op zijn École d'Orgue basée ...

Project

Identificatie van genen en genetische risicofactoren voor de ziekte van Parkinson. Historisch

Universiteit Antwerpen

De ziekte van Parkinson (PD) is een complexe hersenziekte die behoort tot het spectrum van 'Lewy body' neurodegeneraties. Genetische koppelingsstudies in zeldzame PD families identificeerden minstens vijf genen waarin mutaties leiden tot PD. De bijdrage van deze genen tot de etiologie van PD is klein maar de impact van de functionele studies van hun genproducten en PD gerelateerde gendefecten op onze huidige kennis van de moleculaire pathologie van PD aanzienlijk. De identificatie en karakter...

Project

Studie van de mogelijkheden van een drempelverlagend aanbod voor niet-georganiseerde (sportkansarme) jongeren in Brussel. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Deze studie heeft tot doel om meer inzicht te verwerven in de mechanismen die aan de basis liggen van een meer optimale methodische en organisatorische aanpak bij de sportstimulering van niet-georganiseerde (maatschappelijke kwetsbare) jongeren. Door middel van het voorgestelde onderzoek wordt getracht op basis van inventariserende gegevens van relevante praktijkvoorbeelden, diepte-interviews met bevoorrechte getuigen (o.m. organisatoren en begeleiders van bestaande initiatieven) en begeleide...

Project

Capita selecta inzake het gebruik van de blokfluit bij de uitvoering van geestelijke muziek (ca. 1500-1650): variaties op een thema. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project onderzoekt de historische rol van de blokfluit in de uitvoering van geestelijke muziek tussen 1500 en 1650. Via gevalsstudies wordt onderzoek verricht naar geselecteerde uitvoeringsparameters die niet expliciet aanwezig waren in de oorspronkelijke muziekbronnen. Bij gevolg wordt ook de rol van de contemporaine musicus bij de uitvoering van deze composities centraal gesteld. De muziek wordt uitgevoerd op verschillende manieren, zodat op basis van comparatief onderzoek nieuw...

Project

Het beleid van lage luchtweginfecties in de huisartsenpraktijk optimaliseren op basis van etiologisch, diagnostisch, prognostisch en interventie-onderzoek. Historisch

Universiteit Antwerpen

Algemene doelstelling: Met een Vlaams huisartsennetwerk deelnemen aan GRACE. Specifieke doelstellingen: 1. Bepalen van het aandeel bacteriële LLWI. 2. Beschrijven van de belangrijkste bacteriële verwekkers en nagaan in welke mate ze resistent zijn tegen eerstelijnsantibiotica. 3. Nagaan of de CRB-65 beslisregel toelaat het risico op complicaties in te schatten bij patiënten met LLWI. 4. Beschrijven en vergelijken van aanwezige richtlijnen over LLWI. 5. Het ontwikkelen van een evidentiepakke...

Project

Een geïntegreerde benadering voor het ontrafelen van de pathogenese van CNS en PNS neurodegeneratieve aandoeningen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit netwerk project werd samengesteld om de unieke informatie afkomstig van het mensgenoom project optimaal te gaan gebruiken om een beter inzicht te krijgen in neurodegeneratieve ziekten en op basis hiervan behandelingen voor deze ziekten te ontwikkelen. Het samenbrengen in dit netwerk van onderzoeksgroepen actief in klinisch onderzoek, genetica en genomica, celbiologie, proteoomanalyses, bioinformatica en model organismen (muis, zebravis en drosophila), zal resulteren in een geïntegreerd ne...

Project

Robotica en Multibody Mechanica. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Robotica en Multibody Mechanica.

Project

Onderzoek van kandidaat-voorspellende biomarkers voor werkzaamheid van sunitinib malate bij patiënten met geavanceerde oesofageale kanker, melanoom en Sarcoom Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Onderzoek van kandidaat-voorspellende biomarkers voor werkzaamheid van sunitinib malate bij patiënten met geavanceerde oesofageale kanker, melanoom en Sarcoom - Kankeronderzoek

Project

Participatie aan IUAP6-UA81 : Quantum effects in clusters en nanowires. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Participatie aan IUAP6-UA81 : Quantum effects in clusters en nanowires.

Project

Renovatie van gebouwen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Geen NL abstract

Project

Bedwinging of besmetting? De invloed van federalisering op het etno-politiek discours van politieke partijen en elites. De casus België (1968-2007). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoek wil inzicht verschaffen in de rol die processen van federalisering spelen in de matiging dan wel radicalisering van het etno-politiek discours van politieke partijen en elites in België. Hiertoe wordt dit discours diachronisch geanalyseerd aan de hand van kwalitatieve inhoudsanalyse van partijpolitieke verkiezingsprogramma's en verkiezingsuitzendingen op televisie tussen 1968 en 2007. Daarbij wordt zowel gelet op (evoluties in) concrete standpunten als op expliciete en impliciet...

Project

Moleculaire koppeling tussen vltage sensing en gating in Kv-kanalen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Met dit project beogen we een beter inzicht te krijgen in de gating van Kv kanalen waarbij we gebruik maken van Kv1.5 (vormt homotetrameren zoals Shaker), Kv2.1 (vormt zelf hometetrameren maar ook heterotrameren met "silent" subeenheden) en Kv6.3 (prototype voor de "silent" subeenheden omdat de Kv2.1-Kv6.3 kanalen duidelijk herkenbare functionele verschillen t.o.v. Kv2.1 kanalen vertonen). Hierbij maken we gebruik van puntmutaties en chimere constructen gecombineerd met patch clamp en dynamis...

Project

Een web service voor stylometrie- en leesbaarheidsonderzoek voor het Nederlands (STYLENE). Historisch

Universiteit Antwerpen

Doel van het project is de implementatie van een robuust, modulair stysteem voor stylometrie- en leesbaarheidsonderzoek op basis van bestaande technieken voor automatische tekstanalyse en zelflerende technieken, en de ontwikkeling van een web service die onderzoekers in de HSS toelaat teksten te analyseren met behulp van het systeem. Op die manier wil het project recente vooruitgang op het gebied van het computationeel modelleren van stijl en leesbaarheid beschikbaar maken voor onderzoek in d...

Project

Taalzeker aan de Start (ikv Impulsfonds Migrantenbeleid). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding. UA levert aan Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Secundair seksuele kenmerken en oxidatieve stress: zijn sexy mannen, gezonde mannen? Historisch

Universiteit Antwerpen

De expressie van secundair seksuele kenmerken is vaak een eerlijk signaal voor de conditie van de drager. In dit project zal nagegaan worden of secundair seksuele kenmerken in de koolmees (Parus major) gerelateerd zijn met oxidatieve stress gehalten, veroorzaakt door blootstelling aan metalen. In een cross-fostering experiment zal de invloed van afkomst en omgeving op oxidatieve stress en secundair seksuele kenmerken onderzocht worden.

Project

Afwerkmandaat (3 maanden): Medication review, compliance and drug related problems in pregnant women. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De studie onderzoekt welke informatie de lokale apotheek krijgt van een ziekenhuis mbt patiënten met een drugs gerelateerd probleem.

Project

Gedrag en functie van het neureguline-ErbB systeem tijdens adaptatie van het hart aan hemodynamische en metabole stress: een in vivo studie. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit onderzoeksproject zal worden onderzocht in welke (patho)fysiologische condities in vivo het cardiaal NRG-ErbB systeem geactiveerd wordt, en in hoeverre het hart dan afhankelijk wordt van dit systeem. Vier klinisch relevante pathofysiologische condities zullen worden uitgetest (chronische drukoverbelasting, chronische volume overbelasting, fysieke training, diabetes). De activiteit van het NRG-ErbB systeem in vivo zal worden bepaald op moleculair niveau (ligand en receptor). De afhankel...

Project

Impactanalyse van softwareonderhoud aan de hand van software traceability. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Immunopathogenese van het immuunreconstitutie inflammatoir syndroom (IRIS) in HIV/TB-patienten die antiretrovirale therapie ontvangen: zoektocht naar prognostische en diagnostische merkers. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Klinisch moleculaire en functionele studies van multipele osteochondromen en verwante aandoeningen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen Historisch

Universiteit Hasselt

Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen. Dit onderzoek beoogt de effecten te meten van de invoering van het Vlaamse gemeentedreet. De verdere omschrijving zal gepubliceerd worden na de start van het project in 2008.

Project

In vitro onderzoek naar de interactie tussen chemotherapie en radiotherapie onder hypoxische condities, met het oog op een verbeterde behandeling van kanker. Historisch

Universiteit Antwerpen

Omwille van veelbelovende klinische resultaten en belangstelling voor in vitro onderzoek naar combinaties van chemotherapie en radiotherapie, zal een efficiënt in vitro hypoxiemodel opgezet worden voor het bestuderen van interacties tussen chemotherapie en radiotherapie onder hypoxische condities. Dit model zal toegepast worden om interacties onder normoxische en hypoxische condities te bestuderen en om het radiosensitiserend mechanisme te ontrafelen.

Project

Polydispersie en anisotropie in statische en aangedreven kwasi-een en twee dimensionale systemen. Historisch

Universiteit Antwerpen

De doelstellingen van het project zijn: Het begrijpen en bepalen van de parameters die de orde bepalen in polydispersieve oneindige Q1D en 2D sterk interagerende systemen bestaande uit klassieke deeltjes. Studie van kristallisatie, glasvorming, en smelten. Onderzoek van de overgang van 1D naar 2D Studie van de lineaire en niet-lineaire dynamica van zulke systemen onder invloed van een externe kracht. Lineair: normale modes (nI. fononen) en het effect van dimensionaliteit en correlatie op diff...

Project

Color Imaging & Multidimensional Image processing in medical applications (CIMI). Historisch

Universiteit Antwerpen

Jammer genoeg maakt de medische sector vandaag nog absoluut geen optimaal gebruik van kleur- en multidimensionele informatie. Dit onderzoeksproject beoogt om deze situatie te verbeteren. In de techologie werkpaketten zullen we generische platform technologie ontwikkelen om kleur- en multidimensionele data beter te verwerken en te visualiseren. Deze technologie zal dan in andere werkpaketten toegepast worden op enkele specifieke klinische problemen.

Project

Publicatie "The Making of Samuel Beckett's Stirring Still / Soubresauts and Comment dire / what is the word, volume 1 van The Beckett Digital Manuscript Project." Historisch

Universiteit Antwerpen

'The Making of Samuel Beckett's Stirrings Still / Soubresauts and Comment dire / what is the word' is het eerste volume van het Beckett Digital Manuscript Project (BDMP). Deze elektronische genetische editie van Samuel Becketts worken is een samenwerkingsproject tussen de Universiteiten van Antwerp en Reading, met steun van het Center for Manuscript Genetics, de Beckett International Foundation, het Harry Ransom Center, de Samuel Beckett Estate. Het project bestaat uit: - 26 electronische mod...

Project

Committee member overeenkomst Historisch

Universiteit Hasselt

De Committee Member werkt als lid van de Data Monitoring Commitee mee aan de studie EFC 10480 en de studie EFC 10844. De respectivelijke verplichtingen van de partijen in hun deelname aan de Data Monitoring Committe zijn verder beschreven in het DMC Charter voor de studie EFC10480 en de studie EFC10844, gedateerd op 18 juni 2008.

Project

Synthese van (c) geanneleerde 3-aminoazepin-2-onen en hun gebruik in bioactieve peptiden. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

1. Situering project. Conformationeel verstrakte analoga van aminozuren zijn zeer interessant vanuit een medicinaal chemisch oogpunt. De inbouw ervan in bioactieve peptiden kan resulteren in een toename van activiteit, metabole stabiliteit en receptor selectiviteit. Twee types verstrakte analoga werden bereid. Spirobenzazepinon 1 werd gesynthetiseerd als een analogon van het Pro-Phe dipeptide. Van zo.n spirolactams is bekend dat zij zeer sterke ?-turn inducers zijn als ze worden ingebouwd in ...

Project

De 'spatial turn' verbreed: vastgoed, renten en de opkomst van de Antwerpse markt in de late middeleeuwen (ca. 1390-ca. 1430). Historisch

Universiteit Antwerpen

Het eerste van drie onderzoeksdelen omvat een 'traditionele' op onroerend goed -en rentetransacties gebaseerde conjunctuuranalyse. Ofschoon de economische conjunctuur van het laatmiddeleeuwse Antwerpen amper onderzocht is en dit onderzoek dus nieuwe kennis ter zake aanbrengt, dien dit eerst luik vooral als genuanceerde context voor de andere onderzoeksvragen. In het tweede deel wordt, door het in kaart brengen van de verhandelde of met renten bezwaarde immobiliën, de functionaliteit van onro...

Project

Het transformeren van human interface designs via model-driven engineering Historisch

Universiteit Hasselt

Met de opkomst van mobiele computers is de nood aan contextgevoelige interactieve software drastisch gestegen. de oorzaak hiervoor is dat gebruikers voor deze mobiele apparatuur verwachten dat de aanwezige applicaties zich aanpassen aan de context waarin ze gebruikt worden. Een digitale museumgids bijvoorbeeld moet automatisch van dergelijke apparatuur speelt een belangrijke rol bij het ontwerpen van applicaties - men moet nl. optimaliseren want de middelen zijn beperkt. In het geval van digi...

Project

Modelleren van de geochemische CO² fluxen in carbonaatbodems. Historisch

Universiteit Antwerpen

Specifieke doelstellingen: 1. koppelen van een geochemisch aan een biologisch model. 2. Verzamelen van de ontbrekende gegevens en toepassing van het nieuwe model op twee studiegebeiden in contrasterende klimaatzones. 3. Validatie van de model outputs met gemeten CO2 fluxen en hun 13C/12C ratio's. 4. Interpretatie van de biologische en geologische fluxen in relatie tot hun verklarende variabelen. 5. Een van de twee studiegebieden ligt boven de Altamira grot, wereldberoemd voor haar muurschilde...

Project

Distributed collaboration using Multi-Agnet System Artchitectures (DICOMAS) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In de huidige industriele sector heerst een sterke trend naar het distribueren van business processen over een aantal collaboratieve eenheden. Een typisch voorbeeld hiervan kan worden gevonden in de logistieksector in de vorm van supply chain management. Een ander mogelijk voorbeeld zijn collaboratieve gezondheidszorginstellingen. In deze systemen spelen privacy en beveiliging vaak een belangrijke rol. Waar vele initiatieven, in zowel de industriele als academische sector, zich richten op mo...

Project

Theoretische studie van de groeidynamica, moleculaire structuur en elektronische eigenschappen van dunne filmen van organische halfgeleiders op zelf-geassembleerde monolagen. Historisch

Universiteit Hasselt

De hoofdbedoelingen van dit project bestaan erin (1) de relaties tussen de moleculaire en elektronische structuren (of eigenschappen) van polycyclische aromatische koolwaterstoffen van belang voor het maken van dunne organische filmen met hoge dragermobiliteiten te onderzoeken, (2) de drijvende krachten en processen te bestuderen die betrokken zijn bij de nucleatie en kristallisatie van deze verbindingen op kristallijne oppervlakken van verwante moleculen of op zelf-geassembleerde monolagen v...

Project

Sociale cohesie-indicatoren voor de Vlaamse regio. De ontwikkeling van uitgebreide sociale cohesie indicatoren op lokaal niveau in Vlaanderen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het strategische doel van dit project is de ontwikkeling van beleidsinstrumenten, in het bijzonder de ontwikkeling van sociale indicatoren voor Vlaanderen. De grote hoeveelheid Vlaams statistisch materiaal op het gebied van criminaliteit, onveiligheidsgevoelens, inkomen, sociale participatie e.d. is niet eerder samengebracht in een coherente dataset, die ter beschikking staat van een brede groep sociale actoren. In dit project wordt een dergelijke dataset samengesteld door een team van Vlaams...

Project

Herstelgerichte detentie: nieuwe hoop of oude leugen? Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De afgelopen jaren is een proces aan de gang gericht op het herstelrechtelijk herdenken van de vrijheidsberovende sanctie. De evolutie naar een "herstelgerichte detentie" maakt deel uit van een brede beweging in en rond de strafrechtsbedeling, bekend als "restorative justice" of "herstelrecht". Dit staat voor een nieuwe benadering van de reactie op criminaliteit, die,in tegenstelling tot vroegere opvattingen waar het hoofdaccent lag op retributie of rehabilitatie, veel aandacht schenkt aan de...

Project

Engineering support for advanced software applications in mobile computer networks. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Er zijn momenteel drie hardware fenomenen die ervoor zorgen dat we in de nabije toekomst radicaal anders zullen omgaan met computers. Ten eerste is er de opkomst van omnipresente rekenkracht, in deze visie zijn mensen omringt door computationele rekenkracht verwerkt in alledaagse objecten zoals een polshorloge. Ten tweede is er de miniaturisering van de hardware die ervoor zorgt dat computers, mobiele gsm toestellen en pda's verwerkt kunnen worden in één draagbaar apparaat. Tenslotte is er de...

Project

Verstrooiings- en reactieberekeningen in microscopische veelcluster modellen voor lichte kernen met exterior complex scaling en iteratieve methodes. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project wil nieuwe oplossingsmethoden introduceren in microscopische verstrooiingsberekeningen in clustermodellen voor lichte kernen. De theorie is gebaseerd op (1) de J-Matrix Methode (MJM) waarbij een kwadratisch integreerbare basis wordt gebruikt - in de kernfysica typisch de oscillatorbasis, en (2) de External Complex Scaling techniek ontwikkeld in atomaire en moleculaire fysica.

Project

Law and Autonomic Computing: Mutual Transformations. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project beoogt het beoordelen van de legale implicaties van technologieën die onze dagelijke omgeving zullen veranderen in wat het Ambient Intelligent (AmI) omgeving of het Internet der Dingen wordt genoemd. Zo'n omgeving is afhankelijk van een soort machinale intelligentie dat niet in een machine zit, maar in de interconnecties met sensoren, RFIS-systemen, biometrie en online databases, dat gewoontes en wensen door complexe datamining technieken met omgevingskenmerken afgeleid kan worden...

Project

Food fermentation processes: ecosystem analysis Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De alliantieonderzoeksgroep heeft tot doel nieuwe, onontgonnen gefermenteerde levensmiddelenecosystemen te ontrafelen met het oog op: Screening naar en isolatie en classificatie/identificatie van food-grade micro-organismen, alsook de beschrijving van nieuwe taxa (melkzuurbacteriën, azijnzuurbacteriën, stafylococcen, bacillen, gisten, ...).

Project

VIB-Identificatie van nieuwe FTLD-TDP genen door moleculaire genomische analyse van een 9p-gekoppelde FTLD-TDP familie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Frontotemporale kwab degeneratie (FTLD) is een ernstige neurodegeneratieve hersenziekte met een gelijkaardige prevalentie als de ziekte van Alzheimer in patiënten met een vroege aanvang van de ziekte. Een therapie is echte nog niet beschikbaar. Klinische kenmerken van FTLD gaan dikwijls gepaard met symptomen van amyotrofe lateraal sclerose (ALS). Pathologisch vertonen de meeste patiënten TDP-43-positieve inclusies in de hersenen (FTLD-TDP). Genetische factoren spelen een essentiële rol in the...

Project

Rekenschapsplichtigheid voor mensenrechtenschendingen door internationale organisaties. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het project heeft als doel te onderzoeken via welke technieken, mechanismen en fora internationale organisaties en/of hun lidstaten rekenschapsplichtig (kunnen) gemaakt worden voor schendingen van mensenrechten gepleegd door, of toe te schrijven aan, deze internationale organisaties. Er zal in het bijzonder nagegaan worden hoe bestaande mechanismen voor het direct of indirect aansprakelijk stellen van internationale organisaties kunnen verbeterd worden, en welke nieuwe mechanismen kunnen/moet...

Project

Representatie van tijd in de kleine hersenen: een computationeel-experimentele benadering. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project beoogt het mechanisme van 'timing' en temporele integratie in de kleinhersenschors te ontrafelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van klassieke elektrofysiologische technieken, ondersteund door biologisch realistische modellen, en van een nieuw toe te passen techniek van witte-ruis-stimulatie. De oorspronkelijke hypothese voor het genereren van tijdsintervallen, pulsvertraging over parallelvezels (zie Braitenburg et al. 1997) is niet langer verdedigbaar. Recente hypothesen lokaliser...

Project

Het Immuunsuppressieve eiwit PD-L1 en zijn mogelijke toepassingen bij immuuntherapie met drendritische cellen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Vaccins op basis van dendritische cellen (DC), de gespecialiseerde antigenpresenterende cellen van het immuunsysteem, kunnen gebruikt worden in de behandeling van chronische infecties en kanker. Een belangrijke hinderpaal in het opwekken van antigenspecifieke T cel immuunresponsen, is het optreden van (reversibele) immunologische tolerantie, met het onstaan van T celanergie en het achterwege blijven van een efficiënte immuunrespons. De PD-1/PD-L1 pathway speelt een belangrijke rol bij het ont...

Project

Opheldering van de pathofysiologie van DFNA5 - geassocieerd gehoorverlies. Historisch

Universiteit Antwerpen

Met dit onderzoek zullen we trachten de fysiologische functie van DFNA5 te ontrafelen en de pathofysiologische mechanismen die aan de basis liggen van DFNA5-geassocieerd gehoorverlies verder op te helderen. Concreet zullen we trachten het toxisch eiwitgedeelte binnen DFNA5 te lokaliseren, de 'pathways' te ontrafelen waarbinnen wild type DFNA5 werkzaam is en via genetische associatiestudies een link aan te tonen met ouderdomsslechthorendheid (Age Related Hearing Impairment: ARHI).

Project

Onderzoek van nieuwe analysemethodologieën voor de moleculaire lokaalanalyse van organische en anorganische componenten aan en onder het oppervlak van vaste materialen met resolutie op sub-µm en nanoschaal via massaspectrometrie. Historisch

Universiteit Antwerpen

De doelstelling van dit project is tweevoudig. Enerzijds wordt nagestreefd om door complementair gebruik van FT LMMS en S-SIMS nieuwe analysemogelijkheden te ontwikkelen om de samenstelling van de ultieme oppervlaktelaag te koppelen aan deze op geringe(10-50 nm) en/of grotere diepte met een laterale resolutie in het µm bereik. Anderzijds wordt getracht om de praktische grens voor analyse van de bovenste oppervlaktelaag van 1 µm naar 100nm te brengen.

Project

Consulting Agreement Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut CENSTAT (UHasselt) en anderzijds Eli Lilly. Het onderzoeksinstituut CENSTAT levert aan Eli Lilly de onderzoeksresultaten naar 'Consulting Agreement' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Naar een pixel gebaseerde parametrisatie, calibratie en validatie van ruimtelijk verdeelde hydrologische modellen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Naar een pixel gebaseerde parametrisatie, calibratie en validatie van ruimtelijk verdeelde hydrologische modellen.

Project

Steunpunt Studie en Schoolloopbanen (2007-2011) . Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Inductie van breed-potente Hiv-1 suppressieve immuun responsen door dendritische cellen opgeladen met gag mRNA. Historisch

Universiteit Antwerpen

Recent onderzoek heeft aangetoond dat een therapeutische vaccinatie met dendritische cellen (DC), opgeladen met mRNA coderend voor subtype B consensus Gag of chimeer Tat-Rev-Nef, in Hiv-1 geïnfecteerde patiënten veilig is. De vaccinatie gaf aanleiding tot een toename van de antivirale cellulaire immuun responsen. Het doel van dit project is de DC vaccinatie verder te optimaliseren door gebruik te maken van: - Een meer stabiel mRNA, - Een antigen dat immuunresponsen opwekt tegen verschillende ...

Project

Performance measurement in universities and colleges Historisch

Hogeschool Gent

Today, universities and colleges face strong environmental changes: new technologies, international competition for funds, faculty and students, decentralization of responsibility to the institutional level, emphasis on outputs, need for transparency, governmental regulations to improve quality in teaching and learning, … This new environment calls for increased accountability and performance measurement at universities. (Hood 1991; Janssen et al 1997; Lapsley 2000) These changes are part of ...

Project

Voorspellen van de beeldkwaliteit in emissietomografie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Bij het ontwerp van een beeldvormingssysteem is het van belang om de beeldkwaliteit, die met het nieuwe systeem zal worden bekomen, kwantitatief te kunnen bepalen. Dankzij zulk een kwantitatieve evaluatie kan men de verschillende componenten van het systeem optimaliseren: de eigenschappen van de detector, de geometrie van het detectiesysteem, en de algoritmes voor beeldreconstructie en beeldrestauratie. Dit project heeft als doel de ontwikkeling van meer accurate ALFA-methodes (Analytische L...

Project

Financiering IOF-programma vakgroep MECH - Groeier Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Financiering IOF-programma vakgroep MECH - Groeier

Project

Hydrologie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

MATCHING FWOAL431: Een nieuwe meettechniek gekoppeld aan een nieuwe modelbenadering voor de bepaling van de effectieve valsnelheid van een flocculerend sediment in estuaria. Doel van dit onderzoeksvoorstel is de ontwikkeling van een nieuw, betrouwbaar systeem voor het opmeten in-situ en in real-time van de beweging van zwevende partikels samen met turbulentiemetingen en zowel grootte als valsnelheid van de partikels. Hiervoor is een innoverende methode noodzakelijk om onopgeloste problemen u...

Project

De scheiding tussen kerk en staat in beweging. Zoektocht naar een passend politiek-filosofisch kader. Historisch

Universiteit Antwerpen

De vragen die in dit onderzoek centraal staan zijn: 1. Welke ontwikkelingen doen zich de laatste jaren voor in België die de verhouding tussen levensbeschouwing en de politieke gemeenschap uitdagen? 2. Welke historische en politiek-filosofische modellen bestaan er om met deze evoluties om te gaan? 3. Welke normatieve afwegingen moeten er worden gemaakt bij het 'kiezen' en implementeren van een dergelijk model/perspectief?

Project

Moleculaire mechanismen van voltage-afhankelijk gating in kalium kanalen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Specifieke doelstellingen 1. Ophelderen van het dynamisch gedrag tijdens kanaal gating m.b.v. FRET in combinatie met voltage-clamp. 2. Interageren de S1 en S5 domeinen van Kv2.1 met elkaar? 3. Welke residuen in de S6 C-terminus van KCNQ1 zijn relevant voor het gating mechanisme van het kanaal? 4. De KIKER sequentie moduleert gating door landingsinteracties.

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Turnhout. BIOMED levert aan het Gerecht van Turnhout de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand december 2011

Project

Microenvironment for functional Beta Cell Mass in transplant model. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het langetermijndoel van dit project is het ontwikkelen van een beperkt omplant site met (extra) cellulaire samenstelling waarmee een duurzame en metabolisch gecontroleerde insulineproductie op gang wordt gezet en waarbij beschadiging van inflammatoire en immuun reactiviteit vermeden wordt.

Project

VIB-Identificatie van gemeenschappelijke moleculaire mechanismen in erfelijke sensorische zenuwaandoeningen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project heeft als doel een Drosophila model te ontwikkelen voor Charcot-Marie-Tooth type 2B (CMT2B) en erfelijke sensorische neuropathie type I (HSAN-I).

Project

Studiereizen van studenten verbonden aan een Vlaamse instelling van hoger onderwijs 2011 (AUHL) Historisch

Universiteit Hasselt

Een studiereis is een financiële vergoeding voor studenten aan een Vlaamse universiteit of hogeschool om een individuele studiereis te maken naar een ontwikkelingsland. De studiereis maakt deel uit van een erkend opleidingsondersdeel, zoals een stage of een scriptie. Voor het vertrek gaat de student op zoek naar een promotor aan de eigen universiteit of hogeschool, in het land van bestemming kiest de student een lokale promotor die instaat voor de begeleiding ter plaatse. Aan de eigen instell...

Project

Vervolgstudie naar de chemische en metallurgische factoren die de corrosie van ballasttanks aan boord van koopvaardijschepen induceren. Historisch

Universiteit Antwerpen

Corrosie in ballast tanks is een zeer specifieke materie, die door verschillende factoren beïnvloed wordt. Dit resulteert in meerdere corrosievormen, die elk hun eigen invloeden hebben. Het project is ingedeeld in 3 werkpakketten. In een eerste fase zullen stalen aan boord worden genomen. Chemische parameters en metallurgische eigenschappen zullen worden geïdentificeerd en door middel van multivariate statistiek wordt een hypothese geformuleerd ivm de oorzaken van corrosie. Via een experiment...

Project

Steunpunt Gelijkekansenbeleid. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het steunpunt wil de Vlaamse overheid wetenschappeiijk ondersteunen op het vlak van gelijke kansen. Dit gebeurt door op een geïntegreerde manier multidisciplinaire expertise en onderzoekspotentieel te ontwikkelen en ter beschikking stellen. Tevens wii het steunpunt de gegevens, de analyses en onderzoeksresultaten gestructureerd en gericht ontsluiten naar de doelgroepen, andere actoren en het brede publiek.

Project

Tekens van de Macht, de Macht van Tekens. Heraldisch en para-heraldisch vertoon van het barokke pausdom, 1585-1667. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het barokke pausdom maakt intens gebruik van heraldisch en para-heraldisch vertoon om zijn macht te legitimeren. Heraldische symbolen worden toegeëigend en van nieuwe betekenissen voorzien. Dit project onderzoekt achtereenvolgens de media die zijn aangewend, de strategieën waarmee die voorstellingen zijn ingezet en de betekenissen die ze meekrijgen. Het wil zo tot een dynamische cultuurgeschiedenis van politieke representaties in het barokke Rome komen.

Project

Structuur/functie analyse van tRNA modificerende enzymen en enzymcomplexen Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Posttranscriptionele modificaties van tRNA moleculen komen frequent voor en spelen een belangrijke rol in de herkenning van het juiste codon, de stabilisatie van de codon-anticodon wobblbasenparing en de correcte aminoacylatie van het tRNA. Het voorgestelde project heeft tot doel om inzicht te verwerven in de structuur en het katalytisch mechanisme van tRNA modificerende enzymsystemen van zowel eukaryote als prokaryote oorsprong. Aangezien deficiënties in de genen coderende voor een aantal va...

Project

Karakterisering van stedelijke morfologie en landgebruik op basis van hoge resolutie remote sensing. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het doel van dit project bestaat erin een methode te ontwikkelen om stedelijke morfologie op een gedetailleerde, objectieve en generische wijze te beschrijven, uitgaande van hoge resolutie remote sensing data die informatie verstrekken over de tweedimensionale structuur (variatie in bodembedekking) en de hoogtecomponent van de stedelijke omgeving. Informatie met betrekking tot stedelijke bodembedekking zal afgeleid worden uit beeldmateriaal afkomstig van optische hoge resolutie sensoren (type...

Project

Verandert de stressgevoeligheid van planten en ecosystemen onder gewijzigde klimaatcondities? Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit onderzoeksproject (het doctoraatsonderzoek van Kim Naudts) wordt bestudeerd of de weerstand van soortenrijke plantengemeenschappen aan diverse stressfactoren zal veranderen in toekomstige klimaatcondities. Hiertoe worden samengestelde graslandecosystemen onder twee verschillende klimaatscenario's -- het huidig klimaat en een gesimuleerd toekomstig klimaat -- blootgesteld aan diverse stresscondities: droogte, tekort aan stikstof, inundatie en zware metalen (zinc). De stressoren worden a...

Project

Calabi-Yau property of Hopf algebras Historisch

Universiteit Hasselt

Calabi-Yau categorieën komen voort uit de wiskunddige physica en de algebraïsche meetkunde. De Serre functor in de bounded derived categorie van coherente schoven op een Calabi-Yau variëteit is een iteratie van de shift functor. Triangulated categorieën met deze eigenschap heten Calabi-Yau categorieën. Een algebra is een Calabi-Yau algebra indien de geassocieerde bounded derived categorie van eindig dimensionale modulen een Calabi-Yau categorie vormt. Bijgevolg is een eindig dimensionale Cala...

Project

3D4 Health: Protection structures for health: Structural biology of therapeutic membrane proteins as a tarting point for effective rational drug design Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Met 3D4Health wensen we nieuwe werktuigen te genereren om de structurele en functionele eigenschappen van therapeutische membraaneiwitten te bestuderen. Hiertoe zullen we collecties van Nanobodies, (enkel domein antilichaamfragmenten van kameelachtigen) genereren tegen GPCR's en MDR'sd (G-Protein Coupled Receptors en Multidrug Resistance proteins). De agonstische/antagonistische werking van deze nanobodies tegen GPCR's, of hun capaciteit om MDR's te blokkeren zal nagegaan worden. De Nanobodie...

Project

Co-financiering EFRO-project (EMOVO) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Windenergie is een van de belangrijkste duurzame energiebronnen in Vlaanderen. Nochtans wordt slechts ca. tien procent van de beschikbare windenergie benut, voornamelijk via grote windturbines. Een mogelijke aanvulling voor de grote windturbines zijn microwindturbines (<3 kW) en kleine windturbines (<100 kW). Deze zijn (veel) kleiner en dus goedkoper. In Vlaanderen zijn er echter weinig gebruikers hoewel er verschillende modellen op de markt zijn. Dit is vooral te wijten aan het gebrek aan be...

Project

Kosten ikv ICP Master of Human Ecology and Master of Advanced Studies in Human Ecology (2010-2011) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Kosten ikv ICP Master of Human Ecology and Master of Advanced Studies in Human Ecology (2010-2011)

Project

Q Direct ontwikkeling van referentiedocumenten voor Belgische kwaliteitssystemen voor kleinschalige hernieuwbare energiesystemen Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Tot 2008 werd de ontwikkeling van hernieuwbare energie technologieën omkaderd door weinig veeleisende wetgeving, bestaande uit niet-bindende doelstellingen. Sinds de goedkeuring van de Richtlijn Hernieuwbare Elektriciteit en de Richtlijn inzake de bevordering van Hernieuwbare Energie, worden het energie- en milieubeleid onderworpen aan juridisch bindende doelstellingen. Daarom moeten ze beschikken over doeltreffende systemen van prestatie-evaluatie. Sommige hernieuwbare energie technologieën ...

Project

Vermeden ontbossing als mitigatie van klimaatverandering: een duurzaamheidsanalyse van een internationaal mechanisme voor het reduceren van emissies van ontbossing en bosdegradatie in ontwikkelingslanden. Historisch

Universiteit Antwerpen

Tropische ontbossing zorgt elk jaar voor ongeveer 20% van de huidige antropogene broeikasgasemissies. Binnen de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) wordt momenteel onderhandeld over een mechanisme om emissies van ontbossing en bosdegradatie in ontwikkelingslanden (REDD) te reduceren. Het objectief van dit mechanisme is om positieve intensieven te creëren voor ontwikkelingslanden om tropische ontbossing en bosdegradatie te stoppen of te verminderen. Om te verzekeren...

Project

Het putatieve effect van cortistatine en neuropeptiden van de CRF-familie op interacties tussen visceraal afferente zenuwbanen, mestcellen en dendritische cellen tijdens intestinale imflammatie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit project is na te gaan (1) of naast UCN1 en CST, ook SRF, UCN2 en UCN3 anti-inflammatoire effecten hebben op intestinale inflammatie; (2) wat enerzijds het effect is van deze neuropeptiden op de neuro-immuuninteractie tijdens inflammatie, en anderzijds het belang van dit effect in de therapeutische werking van deze neuropeptiden; en (3) welke receptoren hierbij effectief betrokken zijn.

Project

Nanomaterialen voor geneesmiddeltoediening. Historisch

Universiteit Antwerpen

De wetenschappelijke hoofddoelstelling van de onderzoeksgemeenschap is fundamenteel te begrijpen waarom bepaalde nanoscopische dragers, beladen met biologische actieve molecules (proteïnen, antisense oligonucleotiden, RNAi, plasmid DNA, ...) in sommige celsoorten wel leiden tot een biologisch effect terwijl ze falen in andere celsoorten. Het is zonder meer duidelijk dat het verwerven van inzichten in dergelijke materie enkel kan bekomen worden indien het probleem multidisciplinair bestudeerd ...

Project

EvoSym: (ERA-Net Complexity-Net) Oorsprong en evolutie van biologische symbool systemen. (Emergence and Evolution of Biological Symbol Systems). Historisch

Vrije Universiteit Brussel

EvoSym is a collaborative European research project supported under the Complexity-NET 2009 pilot funding call, Interdisciplinary Challenges for Complexity Science. Complexity-NET is the European Network for the Coordination of Complexity Research and Training Activities. The project applies methods and techniques of complexity science to understand the emergence and evolution of biological "symbol systems" (also called "biosemiotic systems"), such as genetic coding (DNA-protein), RNA editing...

Project

Beschermende gastro-intestinale effecten van melkvetglobulemembraan (MVGM)-glycoproteïnen. Historisch

Universiteit Antwerpen

De doelstelling van dit project is het bekomen van een reeks goed gekarakteriseerde fracties, aangerijkt met MVGM-glycoproteïnen, die potentieel kunnen gebruikt worden tegen H. pylori omwille van hun anti-adhesie en/of antimicrobiële effecten. Hierbij aansluitend zullen deze fracties eveneens gekarakteriseerd worden met betrekking tot hun resistentie tegen gastro-intestinale vertering en, in het geval van een lage verteerbaarheid, met betrekking tot mogelijke effecten op de samenstelling en ...

Project

Steunpunt Beleidsrelevant onderzoek cultuur jeugd en sport : -Thema Cultuur (subthema Sociaal Cultureel Werk en vrijwilligerswerk-SCW):M.Elchardus en I.Glorieux (zie VLO171) -Thema Cultuur (subthema E-cultuur en digitalisering):C.Pauwels -Thema Jeu... Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De voorbije decennia ervaarden wetenschappers en beleidsmakers de nood aan meer structurele aandacht voor jeugdonderzoek in Vlaanderen. De geringe systematische uitbouw van jeugdonderzoek leidt tot gefragmenteerde en weinig interdisciplinaire onderzoeksopzetten en tot een gebrek aan theorievorming en interpretatie. Om deze versnippering tegen te gaan werd in 2003 op initiatief van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken het Jeugdonderzoeksplatf...

Project

Steunpunt : Studie en schoolloopbanen Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In onze hedendaagse maatschappij wordt vaak geschermd met de term 'gelijkheid'. Ons ideaal van een egalitaire samenleving is echter gebaseerd op het principe van een meritocratie, waarbij ongelijkheden gebaseerd zijn op 'achievement' of verdienste. Dit maakt dat de oorzaak van bestaande ongelijkheden toegeschreven worden aan individuele tekortkomingen of een gebrek aan inspanning. Sedert lange tijd wordt evenwel onderzoek uitgevoerd naar het effect van toegeschreven kenmerken op sociale mobil...

Project

Studie van de oppervlakte-eigenschappen van aluminiumdeklagen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Studie van de oppervlakte-eigenschappen van aluminiumdeklagen.

Project

Steunpunt Gelijkekansenbeleid (2007-2011). Historisch

Universiteit Antwerpen

Het steunpunt wil de Vlaamse overheid wetenschappeiijk ondersteunen op het vlak van gelijke kansen. Dit gebeurt door op een geïntegreerde manier multidisciplinaire expertise en onderzoekspotentieel te ontwikkelen en ter beschikking stellen. Tevens wii het steunpunt de gegevens, de analyses en onderzoeksresultaten gestructureerd en gericht ontsluiten naar de doelgroepen, andere actoren en het brede publiek.

Project

Successieve cambia als basis voor een ecologisch succesvol watertransportsysteem in de mangrove Avicennia. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Successieve cambia als basis voor een ecologisch succesvol watertransportsysteem in de mangrove Avicennia.

Project

VIB-Karakterisering van het risicoverhogende effect van GRN missense mutaties aan de hand van een knock-in muismodel. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dementie is een ernstige neurodegeneratieve aandoening van het centrale zenuwstelsel en wordt gekarakteriseerd door een progressieve achteruitgang in het geheugen en het functioneren van de patiënt. De ziekte van Alzheimer (AD) is de meest voorkomende oorzaak van dementie, nl. 50 tot 70 % van alle dementie patiënten. Naast AD komen nog andere subtypen dementie voor, zoals bijv. frontaalkwabdementie (FTLD). Onderzoek heeft aangetoond dat genetische factoren betrokken zijn bij de ontwikkeling v...

Project

Bepalen van de onderlinge samenhang van vasculaire dysfunctie in de hersenen en het voorkomen van cerebrale amyloid neerslag gebruik makend van nieuwe onderzoeksmiddelen in Alzheimer. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit project is om het verloop van neurodegenerative processen in AD te bestuderen met relatie tot de optredende defecten in autoregulatie (CBF), het verlies van de cholinerg actieve neuronen en de accumulatie van Aß plakkes in verschillende muismodellen gebruik makend van in vivo beeldvorming (MRI). Tijdens deze studie zal een longitudinale opzet van experimenten het mogelijk maken om in vivo biomerkers voor detectie van een vroeg stadium van AD te ontdekken en te valideren. Deze...

Project

BOF2009: Co-financiering Kort Verblijf Salvatore, Nanni en Mkrtchyan Historisch

Universiteit Hasselt

De Onderzoeksraad heeft op 18 mei 2009 de co-financiering van het verblijf van Dino Pedreschi van de Universiteit Pisa, Italië en van Fosca Gianotti van de Italian National Research Council goedgekeurd. Beide onderzoekers zouden een sabbatical jaar aan de UHasselt doorbrengen maar hebben op het laatste moment gekozen om hun sabbatical niet in Hasselt maar in Boston te doen. Daarom heeft de Onderzoeksraad op 21/10/2010 de aanvraag tot wijziging van de middelen van het BOF09KV04-project goedge...

Project

Een nieuwe meettechniek gekoppeld aan een nieuwe modelbenadering voor de bepaling van de effectieve valsnelheid van een flocculerend sediment in estuaria.+ bijkomende financiering Vlaamse Overheid (zie opm) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Onderhavig onderzoeksvoorstel steunt op het samenkomen en de wisselwerking tussen de deskundigheden van verschillende onderzoeksteams op het gebied van hydraulica, zowel wat betreft veldwaarneming, als experimenteel onderzoek en modelstudies. De promotors van deze studie hebben elk een jarenlange ervaring met hydrologisch en sedimentologisch onderzoek van het estuariene milieu. Enkele recente studies omvatten ondermeer identificatie van de aard en de structuur van bodemsedimenten, bepaling va...

Project

Meerschalige aanpak van de mechanica van metalen op fysische basis. Historisch

Universiteit Antwerpen

Sterkte en vervormbaarheid van polykristallijne metalen worden bepaald door fenomenen die zich manifesteren op verschillende lengteschalen. Op de schaal, die wij de "nanoscopische" zouden noemen, worden dislocaties gecreëerd en voortgestuwd door de aangelegde spanning om zo plastische vervorming op de nano-schaal te bewerkstelligen. Op de micro-schaal interageren grote aantallen dislocaties en deze herorganiseren zichzelf in complexe patronen. Op nog hogere schalen maakt massaal collectief...

Project

De bevoegheidsverdeling in het Belgisch federaal bestel: van "exclusieve" naar "coöperatieve" uitoefening van de bevoegdheden? Historisch

Universiteit Antwerpen

Het onderzoek zal vier luiken hebben: 1. In de eerste plaats zal worden nagegaan welke basisbeginselen er thans daadwerkelijk aan de bevoegdheidsverdeling in het Belgisch federaal bestel ten grondslag liggen. Daartoe zullen de arresten van het Arbitragehof en de adviezen van de Raad van State, afdeling Wetgeving, systematisch worden ontleed. Vooral de vraag naar de mate waarin het exclusiviteitsbeginsel al dan niet dient te worden gerelativeerd, staat centraal. 2. In een tweede deel zal worde...

Project

De fylogenie van de rhabdocoele turbellaria en de oorsprong van de zoetwatervertegenwoordigers Historisch

Universiteit Hasselt

De Rhabdocoela vormen een monofyletisch taxon van vrijlevende platwormen met meer dan 1000 soorten die zowat overal ter wereld en in alle vochtige habitats worden gevonden: in het marien milieu, zowel litoraal als in de diepzee, in brakwater, in stilstaande en stromende zoetwaterhabitats en zelfs in vochtige terrestrische milieus. Een aantal soorten hebben een kosmopolitische verspreiding, met als meest opvallende voorbeeld gyratrix hermaphroditus, een soort met een quasi wereldwijde versprei...

Project

Religieuze uitingen in de publieke sfeer. Evenwichtsoefeningen tussen de vrijheid van godsdienst en de seculariteit van de staat. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

2.2. Doelstelling van het project. Dit onderzoek wil bijdragen tot de uitbouw van een aan de Belgische context aangepast actueel en theoretisch onderbouwd publiekrechtelijk kader, bruikbaar voor de juridische aanpak van problemen veroorzaakt door de toename van religieuze diversiteit binnen publieke instellingen. Het project bestaat uit 5 taken die hieronder achtereenvolgens worden toegelicht. TAAK 1: het Belgisch publiekrechtelijk kader In de eerste plaats wensen we het bestaande juridische ...

Project

"Refugee Aesthetisc" in Afrikaanse diasporaliteratuur. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Deze studie belicht de beeldvorming over vluchtelingen in de literaturen van de Afrikaanse diaspora, met name de literaire en discursieve strategiën die Engelstalige auteurs van Frikaanse afkomst aanwenden om de hedendaagse vluchtelingenproblematiek aan te kaarten. Hoewel migratie ongetwijfeld één van de centrale thema's binnen het veld van diaspora- en postkoloniale studies, rijst er steeds vaker kritiek op het geromantiseerde beeld van de nomade en het feit dat economische en politieke omst...

Project

Toekenning tussenkomst AUHL Historisch

Universiteit Hasselt

Een studiereis is een financiële vergoeding voor studenten aan een Vlaamse universiteit of hogeschool om een individuele studiereis te maken naar een ontwikkelingsland. De studiereis maakt deel uit van een erkend opleidingsondersdeel, zoals een stage of een scriptie. Voor het vertrek gaat de student op zoek naar een promotor aan de eigen universiteit of hogeschool, in het land van bestemming kiest de student een lokale promotor die instaat voor de begeleiding ter plaatse. Aan de eigen instell...

Project

Structureel ontwerpen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Structureel ontwerpen.

Project

Optimalisering van het toezicht op de woonactoren. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het onderzoek vertrekt van het huidige beleidskader dat de bevoegdheden van de Inspectie Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed (RWO) definieert. Binnen het beleidskader zal de onderzoeksopdracht aanbevelingen formuleren voor een optimalisering van de werking van het toezicht.

Project

Moleculair genetisch onderzoek van Dopa-responsieve dystonie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van deze studie is de identificatie van het gendefect verantwoordelijk voor Dopa-responsieve dystonie (DRD) in een Belgische familie met behulp van positionele klonering. De opheldering van de genetica van DRD zal op termijn leiden tot de ontwikkeling van specifiekere behandelingen of zelfs preventie van de ziekte. Identificatie van het gendefect in individuele families geeft bovendien een mogelijkheid tot het ontwikkelen van specifieke preimplantatie diagnostiek.

Project

Antroponymie van de historische Nederlanden (tot 1225). Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project beoogt in eerste instantie de realisatie van een Antroponymisch Woordenboek van de (historische) Lage Landen en de aangrenzende gebiedsdelen. Het zal alle persoonsvermeldingen (tokens) van voor 1100 en alle persoonsnamen (types) van voor 1226 bevatten uit de archieven van België, Nederland, Luxemburg, de departement Nord en Pas-de Calais en voormalige Rijnprovincie.

Project

Detectie van nieuwe genoom ziektebeelden in mentale retardatie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project wil de introductie van SNP arrays voor de diagnose van mentaal gehandicapten op punt stellen. Daartoe zullen 400 geselecteerde patiënten (100 patiënten/jaar) met idiopathische metale retardatie geanalyseerd worden op een Affymetrix platform met een 950 K chip. Dit zal naar schatting leiden tot de identificatie van 20/40 subtelomete deleties/duplicaties en 20-40 interstitiële deleties, waaronder ook nieuwe , tot nu toe onbekende syndromen. Van al deze nieuw ontdekte deleties/duplic...

Project

De ontwikkeling van nieuwe adhesines gebaseerd op Als-proteïnen van Candida albicans en Flo-proteïnen van Saccharomyces cerevisiae. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De ontwikkeling van nieuwe adhesines gebaseerd op Als-proteïnen van Candida albicans en Flo-proteïnen van Saccharomyces cerevisiae.

Project

Hollandus' sporen. Het alchemistische Hollandus-corpus en zijn verspreiding in de Nederlanden en in Europa tot ca. 1600. Historisch

Universiteit Antwerpen

Onder de vele fascinerende en tot nu toe nauwelijks bestudeerde alchemistische teksten die in de 16de eeuw in onze gewesten zijn ontstaan, trekt het zogenaamde 'Hollandus-corpus' meteen de aandacht. Het tekstbestand dat op naam van de obscure Isaac Hollandus en/of Johannes Isaaci Hollandus is overgeleverd, vormt de belangrijkste bijdrage uit ons taalgebied aan de Europese alchemistische teksttraditie. Het werd tot in de vroege 19de eeuw in verschillende Europese talen vertaald, gedrukt en afg...

Project

Niet-invasieve kwantitatieve moleculaire beeldvorming met toepassingen voor het bestuderen van cellulaire processen in de oncologie en neurologie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Optische opsluitingsfenomenen in plasmonische nanomaterialen met vooraf ontworpen elektromagnetische eigenschappen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het hoofddoel van dit project is het onderzoeken en controleren van optische opsluitingsfenomenen door het beheersen van plasmonische excitaties in individuele metallische nanodeeltjes en het onderzoeken van materialen met negatieve brekingsindex bestaande uit nanogestructureerde roosters van metallische en supergeleidende nanoresonators.Dit doel zal bereikt worden door gebruik te maken van de volgende nanogestructureerde systemen, die uiteindelijk ook de grenzen van bestaande materialen met ...

Project

ICP : Interuniversity Programme Physical land resources - PHYLARES (2010-2011) ism UG. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Voor het nieuwe programma in Physical Land Resources, startte in 1997, werd een beroep gedaan op de faculteit van toegepaste wetenschappen aan de Vrije Universiteit van Brussel, om samen te werken en uit te breiden het bereik van de cursus met een optie zich te concentreren op de niet-landbouwkundige gebruik en toepassingen van Physical Land Resources

Project

Interactie van Escherichia coli fimbriae met de koolhydraatreceptoren van bigenterocyten en het fimbriae-specifiek micosaal immuunantwoord. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Gram-negatieve micor-organismen, zoals Escherichia coli, bezitten een variëteit aan adhesieve organellen (pili of fimbriae) met verschillende suikerbinding-specificiteiten, die de bacteriën toelaten aan te hechten aan verschillende oppervlakten. Pathogene E. coli stammen die F4, F5, F6, F17 of F41 fimbriae op hun oppervlak uitdrukken kunnen de dunne darm van zogende biggen koloniseren, terwijl expressie van zowel F4 als F18 de kolonisatie toelaat van de dunne darm van gespeende biggen. Wannee...

Project

Mechanisme van dense plakvorming bij de ziekte van Alzheimer. Historisch

Universiteit Antwerpen

Amyloïd-ß (Aß) aggregatie in het hersenparenchym in de vorm van amyloïde plakken is een neuropathologisch kenmerk van de ziekte van Alzheimer (AD). Het is interessant dat enkel dense-core plakken geassocieerd zijn met neuritische en inflammatoire pathologie in zowel AD patiënten als in muis AD modellen. De precieze neuropathologische veranderingen die optreden in de hersenen door de afzetting van amyloïd zijn echter nog niet gekend. Verschillende feiten wijzen er op dat Aß niet spontaan aggre...

Project

Studie van de rol van groeifactoren, metalloproteïnasen (MMP's), hun inhibitoren (TIMP's) en elastase in de regulatie van het elastinegen en de structuur van de extracellulaire matrix in chronisch progressief lymfoedeem bij trekpaarden. Historisch

Universiteit Antwerpen

Chronisch progressief lymfoedeem bij trekpaarden, identiek aan humaan primair lymfoedeem, gaat gepaard met een uitgesproken proliferatie van extracellulaire matrix. De onderliggende pathogenese is nog niet gekend. Het voorgestelde project evalueert de rol van groeifactoren, elastase, metalloproteïnasen en hun inhibitoren bij de regulatie van de extracellulaire matrix en bij de regulatie van de activiteit van het elastinegen in deze aandoening.

Project

IWT Opvangbeurs voor 12 maanden, Kevin Stadler. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

IWT Opvangbeurs voor 12 maanden, Kevin Stadler.

Project

Compacte LCOS projectiesystemen voor de visualisatie van hoogkwalitatieve 3D beelden met een hoge plaats- en hoekafhankelijke resolutie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Hoewel de theoretische basis voor driedimensionale beeldvorming reeds lang bestaat, is het slechts door de grote vooruitgang op het gebied van beeldmodulatoren, optische en micro-optische componenten, elektronica en beeldverwerking, dat er verschillende 3D beeldregistratie- en visualisatiesystemen mogelijk geworden zijn. Toch zijn er nog heel wat fundamentele en technologische obstakels die moeten overwonnen worden. De resolutie, kijkhoek en focusseringsdiepte van 3D beeldschermen moeten nog...

Project

Economisch geïnspireerde resource beheersystemen voor grids Historisch

Universiteit Antwerpen

Het gebruik van economische principes voor het beheer van resources in grids kan de efficiëntie van grid systemen gevoelig verhogen. In dit project nemen we een aantal barrières weg voor de integratie van marktgebaseerd resource management in grids door de introductie van geavanceerde taak-, resource- en waarderingsmodellen, en door de ontwikkeling van ondersteunende tools voor het biedingsproces.

Project

Software Engineering Concepten voor Datadeling in Mobiele Netwerken. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit onderzoeksproject spits zich toe op het formuleren van oplossing voor de problemen die zich op software niveau manifesteren als gevolg van vaak voorkomende disconnecties tijdens het coördineren van data die gedeeld wordt over een mobiel ad-hoc netwerk. We focussen meer concreet op vier deelproblemen. Ten eerste gaan de huidige software bibliotheken meestal uit van ``vlakke'' informatie. Ten tweede bestaan er geen technisch expliciet gemaakte propagatiestrategieën waarmee men declaratief k...

Project

Evolutie van prevalentie en determinanten van astma, COPD en allergie bij volwassenen in Vlaanderen; een vervolgstudie van de ECRHS. Historisch

Universiteit Antwerpen

De belangrijkste objectieven zijn: -een follow-up onderozek uit te voeren bij zoveel mogelijk personen die aan de tweede fase van de ECHR-I hebben deelgenomen. -het bestuderen van een nieuwe steekproef om de evolutie van de prevalentie binnen deze leeftijdsgroep na te gaan -de prevalentie, incidentie en evt. remissie van respiratoire symptonen en allergie na te gaan -de evolutie van symptomatologie, atopie, longfunctie en bronchiale hyperreactiviteit onderzoeken en het effect van de behandeli...

Project

Wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap (WOG): VERLENGING: Kwantumchemie: fundamentele en toegepaste aspecten van Density Functional Theory. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De onderzoeksgemeenschap beoogt een krachtenbundeling van de Vlaamse onder-zoeksgroepen (VUB, UGent, UA, KULeuven, UHasselt) actief op het vlak van Density Functional Theory, een tak in de kwantumchemie die de voorbije twintig jaar een stormachtige ontwikkeling kende. De onderzoeksgemeenschap streeft na: 1. een zo breed mogelijk domein van het actuele DFT onderzoek te bestrijken en groepen te incorporeren die daarin actief zijn, d.w.z. van fundamentele over conceptuele naar computationele DF...

Project

Elektronische en optische eigenschappen van transparante geleidende oxides: een ab initio studie. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project willen we d.m.v. ab initio berekeningen op systematische wijze de relatie onderzoeken tussen enerzijds de samenstelling en de structuur van zogenaamde "transparante geleidende oxides" ("transparent conducting oxides", TCO) en anderzijds hun elektronische en optische eigenschappen.

Project

Opleidingskosten 2011 Historisch

Universiteit Hasselt

Overeenkomst tussen de VLIR en de Universiteit Hasselt voor het VLIR-programma Opleidingsopkosten 2011. Het programma Opleidingskosten voorziet in de financiering van studenten afkomstig uit zogenaamde ontwikkelingslanden, die regelmatig ingeschreven zijn aan de Vlaamse Universiteiten.

Project

Moleculaire 3D-analyse op nanoschaal van organische vezels, composieten en membranen met statische secundaire ionen massaspectrometrie (S-SIMS). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project beoogt de uitwerking van BiC60 statische secundaire ionen massaspectrometrie (S-SIMS) voor de moleculaire 3D-analyse op submicron schaal van gestructureerde organische materialen zoals vezels, composieten en membranen. Het onderzoek wordt in grote mate rechtstreeks op industrieel relevante materialen toegepast, zodat de methode snel inzetbaar wordt voor praktische R&D toepassingen.

Project

Simulatie van elektrodevormveranderingen in Elektrochemische processen beschreven door Multi-Ion transport en reactie modellen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit doctoraat stelt zich tot doel om numerische methodes te ontwikkelen en te gebruiken waarmee het mogelijk wordt om met aanvaardbare rekentijden (op een parallel rekenplatform) simulaties uit te voeren van tijdsafhankelijke driedimensionale

Project

Invloed van milieufactoren op spectrale bladkarakteristieken. Historisch

Universiteit Antwerpen

De doelstelling van dit onderzoek is nagaan hoe externe stressfactoren de spectrale eigenschappen van bladeren beïnvloeden teneinde spectrale signalen correct te kunnen interpreteren. Hiervoor worden in labo-omstandigheden de bodemgerelateerde stressfactoren, droogte, nutriëntenstatus & zware metalen, alsook de invloed van afzonderlijk atmosferische polluenten (O3, NO2, SO2, NH3 en fijn stof) onderzocht. Tenslotte wordt de invloed van deze atmosferische polluenten in veldomstandigheden nagegaan.

Project

De status van (her-)vertaalde tussentitels bij de restauratie en presentatie van stille film. Historisch

Universiteit Antwerpen

Bij de restauratie van stille films met vertaalde tussentitels worden filmarchieven geconfronteerd met etische, esthetische en praktische problemen. Bij gebrek aan wetenschappelijk onderzoek naar de status van de vertaalde ondertitels zijn de restauratieprocedures vaak ad hoc, waarbij een uniforme of wetenschappelijke benadering ontbreekt. Dit onderzoek wil door het beschrijven, categoriseren en analyseren van bestaande stille films en hun vertaalde tussentitels, procedures ontwikkelen die ee...

Project

Het leefloon en alternatieven voor SPI-vrijstelling van bestaansmiddelen: vervolgproject. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project bouwt voort op eerder onderzoek naar knelpunten in de huidige SPI-vrijstelling van bestaansmiddelen voor leefloongerechtigden. Uitgaande van de vaststellingen uit vorig onderzoek zal in dit project verder op zoek gegaan worden naar knelpunten in de SPI-vrijstelling en naar zinvolle alternatieven.

Project

Digitale televisie voor iedereen (DTV4ALL). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Universitat Autonoma de Barcelona. UA levert aan de Universitat Autonoma de Barcelona de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Optisch gedetecteerde diamant spin magnetometers: een nieuwe route naar moleculaire resolutie neuro-netwerk imaging. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Project

Innovatieve medische beeldvorming voor neurologische aandoeningen (iMIND). Historisch

Universiteit Antwerpen

Epilepsie is een frequent voorkomende neurologische aandoening dat gepaard gaat met herhaaldelijke epileptische aanvallen. Deze aanvallen worden gekenmerkt door een spontane verandering van het gedrag en/of bewustzijn van de patiënt. Dit wordt veroorzaakt door overmatige en ongecontroleerde elektrische activiteit in een wel gedefinieerde regio in de hersenen (de zogenaamde epileptogene zone). De elektrische en magnetische activiteit gegenereerd door de hersenen, kan gemeten worden aan de h...

Project

Productie van gedocumenteerde mRNA Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Universitair Ziekenhuis Leuven - Labo Experimentele Gynaecologie' hebben voor het project ' Production of Documented mRNA' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de ...

Project

Identificatie van biomerkers d.m.v. proteoomanalyse voor het opsporen van cervixcarcinomen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Cervixcarcinomen worden veroorzaakt door het humaan papillomavirus (vnl. door "high risk" HPV-types 16, 18, 31, 45 en 58) en vormen wereldwijd de tweede meest frequente kanker die voorkomt bij vrouwen. Screening (i.e. de zogenaamde "Papanicolaou smeer") is gebaseerd op het opsporen van morfologische celveranderingen maar wordt echter gekenmerkt door een lage sensitiviteit. Vandaar zal binnen dit doctoraatsproject getracht worden om aan de hand van cervicovaginaal vocht (CVV) biomerkers te ide...

Project

Conceptuele density functional theorie: alternatieve berekeningswijze van reactiviteitsdescriptoren en toepassingen op moleculen, vaste stoffen en biologische systemen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het voorgelegde project situeert zich in het domein van de Density Functional Theory [1, 2]. Deze tak van de Kwantumchemie heeft de laatste 15 jaar een steeds toenemende impact gehad op de Kwantumchemie en heeft ook de impact van de Kwantumchemie op de chemie zelf sterk doen vergroten [3, 4]. Density Functional Theory laat, via de Kohn-Sham vergelijkingen [5] enerzijds toe op steeds grotere, en veelal dus meer relevante systemen, steeds nauwkeurigere berekeningen van een breed scala aan mole...

Project

Luchtverontreiniging door fijne stofdeeltjes en merkers van inflammatie en hemostase bij oudere personen met diabetes. Historisch

Universiteit Hasselt

Doelstellingen: 1. Het bestuderen van de kortetermijneffecten van fijne stofdeeltjes op pulmonale en cardiovasculaire parameters (endotheel en plaatjesfunctie) bij personen met diabetes en ouderen waarbij parameters worden gemeten bij dezelfde persoon tijdens verschillende seizoenen en tijdens periodes met relatief hoge en lage concentraties aan fijn stof in de buitenlucht. 2. Nagaan of personen met diabetes die medicatie met een anti-inflammatoire werking nemen (o.a. stanines) minder gevoeli...

Project

BOF/IWT-opvangmandaat. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Project

HopfAlgebras. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In de abstracte algebra, een deelgebied van de wiskunde, is een Hopf-algebra, vernoemd naar de Duitse wiskundige Heinz Hopf, een structuur die tegelijkertijd een (unitale associatieve) algebra, een (co-unitale co-associative) co-algebra, waar deze structuren compatibel zijn, wat van een Hopf-algebra een bialgebra maakt, en bovendien uitgerust is met een antiautomorfisme die voldoet aan een bepaalde eigenschap.

Project

Ontwikkeling van een generische methode-ontwikkelingsinstrument. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het voorgestelde project is gericht op het toevoegen van efficiëntie als een extra variabele aan de huidige manier van methode-ontwikkeling voor vloeistofchromatografie. Door kolommen serieel te koppelen via rotor-stator kleppen met een innovatief connectiegroevenpatroon kan immers een systeem van gekoppelde kolommen verkregen worden waarvan niet alleen de totale ketenlengte automatisch kan gewijzigd worden, maar ook de inhoud (aard van de stationaire fase, partikelgrootte) van de verschillen...

Project

Electrochemical Science and Engineering. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Electrochemical Science and Engineering.

Project

Arbeid, Gezin & Sociaal Beleid. Een analyse van socio-economische differentiatie in gezinsvorming op basis van een Administratief Socio-Demografisch Panel (ASDP) voor België. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project beoogt - analoog met onderzoek in Denemarken en Duitsland - de aanvraag van administratieve panelgegevens van Sociale Zekerheid en Rijksregisters in België voor de analyse van i) recente trends in vruchtbaarheid en ii) socio-economische differentiatie in de combinatie van gezin en arbeid. De resultaten worden geïnterpreteerd in het licht van de literatuur rond welvaartstaatregimes en onderzoek naar ongelijk gebruik van voorzieningen.

Project

Netwerken van staat en kapitaal: oorlog, militaire instituties en ondernemers in de Nederlanden (ca. 1670 - ca. 1795) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project richt zich op de probleemstelling hoe binnen de Republiek en de Zuidelijke Nederlanden de staat en ondernemers via hun onderlinge netwerken samenwerkten om de middelen voor oorlogvoering te verwerven. Daartoe wordt geanalyseerd in hoeverre dit soort netwerken in de Zuidelijke Nederlanden in structuur en opzet verschilden van die in de Noordelijke Ne-derlanden. Tevens zal worden onderzocht in hoeverre deze netwerken met elkaar overlapten en of de overheden in de Nederlanden een ber...

Project

Behoorlijke regelgeving in de Europese Unie. Een analyse van de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het hier voorgestelde project wil nader onderzoek doen naar de kwaliteit van wetgeving in de context van de Europese Unie. Het gaat dan zowel om Europese regels, als om nationale wetgeving met een Europese dimensie. Aan de hand van vooral de rechtspraak van het Hof van Justitie wordt onderzocht welke kwaliteitseisen worden gesteld aan regelgeving, en in het bijzonder welke specifieke eisen daaraan worden toegevoegd vanuit EU-context. Dit wordt in het breder perspectief geplaatst van het wetge...

Project

Het effect van merkplaatsingaankondiging (disclosure) op reacties op merkplaatsing bij volwassenen en kinderen Historisch

Universiteit Antwerpen

De impact van mechanismen van aankondiging van merkplaatsing in media-inhoud op het niveau van persuasion knowledge (inzicht in commerciële bedoelingen) wordt bij volwassenen en kinderen onderzocht. Het onderzoek draagt bij aan het theoretische inzicht over hoe branded content (merken in media-inhoud) werkt, aan de definitie van ethische reclamevoering, en aan de beleidsvraag welke specifieke regels de overheid aan merkplaatsing moet opleggen.

Project

Micro-economische analyse van de textielhandel rond 1500 in Brugge: de dubbele boekhouding van Wouter Ameide (1498-1507). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project brengt analysemethodes uit de bedrijfseconomie (accountancy, microstudies) en uit de geschiedenis samen om een nieuw licht te werpen op de introductie van productiviteitsverhogende technieken (efficiëntere methodes om informatie te verwerven en beheren) in periodes van grote economische verandering (tijdens de overgangsfase van Brugge naar Antwerpen rond 1500).

Project

Hilde Bruersprijs 2011: hypofyse en prolactine - klinisch wetenschappelijk werk in de endocrinologie (schildklier). Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Endocrinologie is bij de algemene bevolking niet meteen de meeste gekende tak van de interne geneeskunde. De term endocrinologie is afgeleid van de Griekse woorden 'Ekkrinein' en 'Logos'. Vrij vertaald wil dit zeggen: de kennis van de studie van de secretie van hormonen. Een hormoon is een type eiwit, dat een signaaloverbrenger is, en dat via het bloed andere organen of cellen beïnvloedt (activeert of inhibeert). Endocrinologie is de tak van de geneeskunde die zich bezighoudt met de klieren m...

Project

Ondersteuning van het onderzoek "Jaarboek sociale uitsluiting". Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit project is het inventariseren en systematiseren van bestaand materiaal over armoede en sociale uitsluiting en het opsporen en aanvullen van lacunes.

Project

ACQUILANG. The development of proficiency in a second language: the role of language status and learning context. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Vergelijkende studie van de verwerving van twee vreemde talen (Engels en Frans) in verschillende leercontexten door leerlingen, waarvan de moedertaal niet hetzelfde taalstatuut bezit.

Project

De rol van connexine32 en connexine43 in de controle van hepatocellulaire homeostase: ontwikkeling van een lange-termijn primair hepatocytencultuursysteem voor farmaco-toxicologische studies. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Voorbereidend onderzoek van het gastlaboratorium suggereert een beschermende rol voor Cx43 tegen spontane celdood en deze track onderzoek zal daarom worden nagestreefd in het eerste deel van het huidige project. In het tweede deel, zullen twee innovatieve anti-dedifferentiation strategieën, gericht op de verhoging van de Cx32 productie in primaire hepatocyte culturen, worden ontwikkeld en getest voor hun efficiëntie in het behouden van functionele hepatocyte specifieke functies in vitro. Doo...

Project

Het effect van aërobe training op de fysieke fitheid en zelfredzaamheid na een cerebrovasculair accident. Historisch

Universiteit Antwerpen

Patiënten met een cerebrovasculair accident vertonen vaak jaren na het insult motorische en functionele beperkingen, die een grote impact hebben op het dagelijks functioneren en de levenskwaliteit. Dit resulteert in een verminderde aerobe capaciteit met een verhoogd risico op cardiovasculair lijden. Het korte en het lange termijn effect van aerobe training op de fysieke fitheid en de zelfredzaamheid werd tot op heden slechts beperkt gedocumenteerd bij CVA-patiënten. Maar ook schrijven dat je ...

Project

Sleutelrol van de odorant-bindende eiwitten in de communicatie en het sociaal gedrag van hommels (Bombus Terrestris) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Sociale insecten hebben een complex communicatiesysteem dat van cruciaal belang is voor de interacties tussen de insecten onderling en ook met de omgeving (bv. insect-plant). Inderdaad, voor deze optimale werking tussen soortgenoten/leden van de kolonie, en ook voor het vinden van voedsel (foerageren en bestuiven van planten), beschikken ze over een goed ontwikkeld geursysteem (olfactie). De chemische geurstoffen of semiochemicals worden opgedeeld in feromonen, kairomonen, allomonen en synomo...

Project

454 sequencing-gebaseerde identificatie van causale varianten voor schizofrenie en bipolaire stoornis in multigenerationele families. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

theoretical high energy physics Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Fundamentele interacties: op het grensvlak tussen theorie, fenomenologie en experiment: Het doel van deze IUAP is om op een rationele wijze de in België aanwezige expertise in elementaire deeltjesfysica samen te brengen.

Project

Onderzoek naar Antibiotica Resistentie Mechanismen die een Ketoliden en Fluoroquinolonen resistentie van hoog niveau mediëren in Streptococcus pyogenes. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Gentherapie : van gentransfer tot klinische toepassingen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Gentherapie is een experimentele therapie die binnen afzienbare tijd een belangrijke plaats zal innemen in de moderne geneeskunde. Deze WOG heeft tot doel om Vlaamse en Belgische laboratoria die een bewezen expertise hebben op het gebied van gentransfer en gentherapie, te bundelen in een netwerk om de interactie tussen de onderzoekspartners te verhogen en de complementariteit tussen de partners optimaal te benutten om alzo met de grotere buitenlandse onderzoeksgroepen te kunnen wedijveren op ...

Project

Karakterisering van nieuwe targets voor de behandeling van het Fragiele X Syndroom. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Een geïntegreerde genetisch-epidemiologische en moleculair genetische benadering van Alzheimer dementie en verwante fenotypes. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoek heeft tot doel bij te dragen tot een beter begrip van de genetische etiologie van de complexe vorm van Alzheimer dementie, door middel van genetisch-epidemiologische en moleculair genetische technieken, om zo moleculaire mechanismen op te sporen die als aangrijpingspunt kunnen dienen voor vroege detectie, preventie en therapie van deze veelvoorkomende en ongeneeslijke ziekte. High-throughput associatiestudies (zowel genoomwijd als gericht op biologische pathways) en intermediair...

Project

Bijdrage tot de bouw van het voorwaarts Muon RPC detectie systeem voor het CMS experiment nabij de LHC te CERN. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Bijdrage tot de bouw van het voorwaarts Muon RPC detectie systeem voor het CMS experiment nabij de LHC te CERN.

Project

samenwerkingsproject voor de organisatie van het XXIIIste congres van de Interantional Society of Biomechanics (Juli 2011) - ISB Brussel Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' ULB' hebben voor het project ' Partnership agreement for the organisation of the XXIIIrd Congress of the International Society of Biomechanics (July 2011) ISB 2011 Brussels' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aan...

Project

Proteïnen: structuur en vouwing. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het laboratorium heeft een vrij stevige ervaring in de structuurbepaling van eiwitten. Een reeks projecten meeen belangrijke structurele component wordt uitgewerkt door een aantal subgroepen van karakteristiek 4 tot 7 medewerkers. Het werk van deze groepen is gefocuseerd op thema's die al een maturiteit hebben verworven in het lab: proteïne-koolhydraat herkenning, bacteriële toxine-antitoxine systemen, enzymes zoals nucleoside hydrolasen en arsenaat reductase. Meer recent werk is gericht op L...

Project

Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen (2007-2011). Historisch

Universiteit Antwerpen

Het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen (SBOV) beoogt de volgende algemene doelstellingen: - Het verzamelen, analyseren en ontsluiten van gegevens; - Het uitvoeren van probleemgericht wetenschappelijk onderzoek (korte termijn); - Het uitvoeren van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek; - Het verlenen van wetenschappelijke dienstverlening. De specifieke doelstellingen met betrekking tot bestuurlijke vernieuwing zijn het verlenen van onafhankelijk advies aangaande de modernise...

Project

Tweede geboorten in Europa: oorzaken van recente trends en scenarios voor de toekomst. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De toekomstige evolutie van het geboortecijfer bepaalt in grote mate de toekomstige leeftijdsstructuur van de bevolking en is, daarom alleen al, van fundamenteel maatschappelijk belang. Dit onderzoeksproject wil daarom bijdragen aan de internationale inspanningen om de wetenschappelijke fundamenten te verbeteren van vruchtbaarheidsscenario's voor de toekomst. Dat zal gebeuren door te focussen op tweede geboorten in Europa. Het belang van tweede geboorten is aan het toenemen in die zin dat he...

Project

Celbiologisch en experimenteel onderzoek naar de onderliggende mechanismen en modulatoren van het protectief effect van erythropoïetine. Historisch

Universiteit Antwerpen

Recente gegevens wijzen erop dat erythropoïetine (EPO) de nier zowel functioneel als morfologisch beschermt tegen ischemie/reperfusieschade, bv. na niertransplantatie, en de hierdoor geïnduceerde acute nierinsufficiëntie. De onderliggende mechanismen van deze protectie zijn echter niet gekend. In dit NOI-BOF project zullen zowel in vivo (ischemisch ratmodel, humane biopsies) als in vitro (humane tubulaire niercellenkweek) de onderliggende mechanismen van het protectief effect van EPO onderzoc...

Project

Food fermentation processes: (meta)genomics and microarray analysis Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Matching Fund: De invloed van micrograviteit op cellulaire adhesie, biofilmvorming en invasieve groei in de modeleukaryoot Saccharomyces cerevisiae. De invloed van micrograviteit op "Flo processen", cel-oppervlakte-interactie op vaste media (biofilmvorming en invasieve groei) en cel-cel-interacties in vloeibare media, in Saccharomyces cerevisiae zal onderzocht worden. De globale doelstelling is om een gedetailleerd inzicht te bekomen in het belang van graviteit en en schuifspanning op de vor...

Project

De invloed van diëtaire poly-onverzadigde vetzuren op de samenstelling van het follikelvocht en op de eicel- en embryokwaliteit. Een gecombineerd bovien in vivo en in vitro model. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het meer onverzadigd maken van het vetzuurpatroon van het menselijk dieet wordt algemeen voorgesteld als gunstig voor de gezondheid. Het voorliggende gecombineerd in vivo en in vitro onderzoek wil nagaan wat de rechtstreekse gevolgen zijn van deze vetzuurverschuiving op de samenstelling van het follikelvocht, de eicel- en embryokwaliteit. Voorgaand reproductief onderzoek op melkkoeien stuit immers op heel wat tegenstrijdige onderzoeksresultaten.

Project

Saponinebiosynthese in hybride cel- en weefselstructuren. Historisch

Universiteit Antwerpen

Natuurlijke hybridisatie van plantenspecies vormt een onderdeel van de mechanismen die een belangrijke bijdrage leveren tot de evolutie en diversificatie van soorten. Hierbij kunnen nieuwe secundaire metabolieten of nieuwe combinaties van bestaande secundaire metabolieten binnen plantenindividuen ontstaan die voorheen niet in de ouderlijke planten voorkwamen. Een belangrijke stap in het maken van hybriden is de selectie van de gewenste fusieproducten. Hiervoor zal een nieuwe methode uitgetest...

Project

De bevoegdheidsverdeling in het Belgisch federaal bestel: van "exclusieve" naar "coöperatieve" uitoefening van de bevoegdheden? Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project betreft een onderzoek naar de beginselen van bevoegdheidsverdeling die thans in het Belgisch federaal bestel gelden. Het beoogt deze beginselen op te sporen door een analyse van de rechtspraak van het Arbitragehof en de adviezen van de Raad van State. Het beoogt deze beginselen te duiden in het licht van de theorie over de "coöperatieve federale staat". Het strekt er ook toe na te gaan of ze in overeenstemming zijn met het Europees recht.

Project

Elektronisch Nieuwsarchief. Historisch

Universiteit Antwerpen

Ondanks het feit dat nieuwsuitzendingen op radio en televisie duidelijk de belangrijkste bron van informatie zijn geworden binnen de hedendaagse samenleving, stellen we vast dat dit materiaal grotendeels onontgonnen blijft in politicologisch en media-onderzoek. Een van de belangrijkste oorzaken hiervoor is het ontbreken van een adequate en vlot toegankelijke archivering en onsluiting van dit materiaal. Via dit project worden de mogelijkheden onderzocht om radio- en televisienieuwsuitzendingen...

Project

Iteratief leren van model en regelaar voor sterk niet-lineaire systemen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In dit project beperken we ons tot systemen met één enkele ingang om zo de complexiteit van de te ontwikkelen technieken beheersbaar te houden. De ontwikkeling van identificatiemethoden en niet-lineaire modelstructuren zal voornamelijk uitgevoerd worden door ELEC-VUB. De ontwikkeling van controlestructuren en ontwerpmethoden zal voornamelijk uitgevoerd worden door PMA-KULeuven. Uiteraard gebeuren beide ontwikkelingen in nauwe samenwerking. Identificatie van lokale niet-lineaire modellen [ELE...

Project

Genetische karakterisatie van de interactie tussen arenavirussen en hun gastheer Historisch

Universiteit Antwerpen

Om genetische factoren betrokken bij de evolutie van arenavirus-knaagdier interacties te bepalen, zal ik genetische merkers betrokken bij de cellulaire gastheer-parasietinteractie van drie Muridae-arenavirus systemen karakteriseren: Morogoro virus in Mastomys natalensis en twee nieuwe arenavirussen die ik in 2008 ontdekte in Mus minutoides en Lemniscomys rosalia. Ik zal vervolgens het polymorfisme van deze merkers in de natuur onderzoeken.

Project

Oppervlaktekunde en Analyses Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Onderzoek en analyse van oppervlakten

Project

Gemeenschapsvorming in een veranderende stad. Een analyse van praktijken en vertogen in de publieke ruimte Historisch

Hogeschool Gent

De centrale onderzoeksvraag van PWO-GIS is op welke manier sociaal-culturele tussenkomsten zich verhouden tot bestaand processen van gemeenschapsvorming in een veranderende stad. De drie deelvragen weerspiegelen de drie centrale thema’s in de probleemstelling: Ledeberg als onderzoeksterrein van de veranderende stad, en de praktijken en vertogen van bewoners en sociaal-culturele beroepskrachten (community workers). Het onderzoek wil empirische gegevens verzamelen over feitelijke processen van ...

Project

Fase-stabiliteit van Ge-Sb-Te legeringen : een ab initio studie. Historisch

Universiteit Antwerpen

De fase-stabiliteit van Ge-Sb-Te legeringen wordt onderzocht als functie van de compositie en de temperatuur dmv. ab initio elektronische structuurberekeningen, clusterexpansies en data-mining technieken. De aanwezigheid van vacatures op het Ge/Sb subrooster wordt in rekening gebracht en voor de grondtoestand worden de optische eigenschappen onderzocht dmv. de berekening van de diëlektrische functie.

Project

Ontwerp van nieuwe multi-domein netwerkalgoritmen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De single-type ACO algoritmen maken gebruik van actoren die onderling allemaal samenwerken. Deze samenwerking wordt gecoördineerd door het gebruik van kunstmatige feromonen die de mieren achtergelaten op de links van de probleemgraaf. Goede links krijgen een hoger feromoongehalte en trekken meer mieren aan, en worden als dusdanig nog meer versterkt. Dit autokatalytisch proces zorgt ervoor dat op links die tot betere oplossingen behoren meer en sneller feromoon wordt opgebouwd en zodoende conv...

Project

PPRISM : Grant agreement : REN/09/SUB/G/170.2009/SI2.552637 Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Studie rond de impact van een Europese Haven systeem op de samenleving, milieu en economie

Project

Fotonische huid voor optische metingen Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het project beoogt de ontwikkeling van flexibele polymeerlagen met ingebedde sensoren. Deze laatste steunen op fotonische kristalvezels bestaande uit glas en/of polymeer waarin Bragg roosters als sensorelementen fungeren. Niet alleen de sensoren worden ingebed maar ook de nodige opto-elektronische componenten vereist voor de uitlezing van de sensoren. Het onderzoek heeft zowel een grote theoretische component als een belangrijk experimenteel gedeelte. In een eerste fase wordt de geometrie van...

Project

Onderzoek in het domein van het management. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds een privé-instelling. UA levert aan de privé-instelling de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

In-situ spectroscopische studie van organische (mono)lagen geadsorbeerd op metalen en metaaloxides onder gecontroleerde depositie omstandigheden. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In het recente verleden heeft META (onderzoeksgroep Metallurgie, Elektrochemie en Materialen - VUB) uitgebreid onderzoek verricht naar de interactie van organische moleculen met metaaloppervlakken, o.a. in het FWO-project G.0039.03N 'Identificatie met optische technieken van interactieproducten aanwezig op metalen ten gevolge van oppervlaktereacties'. Hierbij werd hoofdzakelijk expertise opgebouwd in het gebruik van insitu optische technieken zoals SE (Spectroscopic Ellipsometry) en RS (Raman...

Project

THERMOTOL-Zijn planten opgegroeid in een toekomstig klimaat meer tolerant aan hittestress? Historisch

Universiteit Antwerpen

Globale temperaturen en atmospherishce CO² concentraties worden algemeen verwacht verder te blijven toenemen, maar ook de freqeuntie en de intensiteit van hittegolven zal waarschijnlijk toenemen. Het hoofdobjectief van dit project is daarom te testen of planten die opgegroeid zijn onder toekomstige condities meer tolerant zullen zijn t.o.v. hittestress dan planten die opgegroeid zijn in de huidige groeicondities. Om dit te testen zullen wild-type Arabidopsis thaliana (Heynh.) planten hun gans...

Project

Internationale cursus "Master of Science in Biostatistics" Historisch

Universiteit Hasselt

Overeenkomst tussen de VLIR en UHasselt in uitvoering van de bijzondere overkomst betreffende de Noord-Acties. Deze overeenkomst bepaalt de modaliteiten van uitvoering en beheer van de Internationale cursus Biostatistics. (http://www.censtat.uhasselt.be/student/master/default.asp)

Project

BOF/IWT-opvangmandaat. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Project

Micro-Fotonica. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Fotonica - de "Science-and-Technology-to-Harness-Light"-is een discipline die gaat van fundamenteel onderzoek van fotonen, van licht-kwestie interacties, en de ontwikkeling van nieuwe technologieën en toepassingen op basis van de unieke eigenschappen van licht

Project

Hoge Resolutie NMR projecten. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project stelt zich tot doel: 1) De invloed van de lokale polariteit van aan onoplosbaar polystyreen verankerde dialkatalysatoren te onderzoeken, teneinde hun potentieel als katalysator in transesterificatiereacties te verruimen. 2) Op hr-MAS NMR steunende, vernieuwende methodologiëen te ontwikkelen, om monitoring van katalytische processen rechtstreeks in situ - voor, tijdens en na katalyse - mogelijk te maken. 3) De recycleerbaarheid van verankerde organotin katalysatoren te onderzoeken...

Project

FWO-project: CoLaSUE: Contextbewuste basisinfrastructuur voor locale diensten in grootschalige Ubicomp omgevingen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze projectaanvraag past in het onderzoeksdomein van ubiquitous computing: fysische entiteiten (mensen, plaatsen, zaken) kunnen samenwerken om diensten te bieden aan dichtbij gelegen gebruikers; een dienst is dan enkel toegankelijk in de nabijheid van deze entiteit. Dit project behandelt de uitdaging van het ontwikkelen van toekomstgrichte grootschalige ubiquitous omgevingen die een hele regio kunnen omspannen. Speciale aandacht gaat naar het beschrijven, de verspreiding, de selectie van d...

Project

Cholesterol receptoren en transporters als cruciale regulatoren van ontstekingen in de hersenen Historisch

Universiteit Hasselt

Multiple sclerose (MS) is een chronische auto-immuunziekte van het centrale zenuwstelsel (CZS), dat vooral jonge volwassenen treft in de bloei van hun leven. Er is geen geneesmiddel is beschikbaar en daarom heeft MS hoge sociaal-economische gevolgen. Er wordt gedacht dat MS wordt geïnitieerd door autoreactieve T-cellen die fagocyten de opdracht geven de isolerende myelineschede af te breken. Diverse pathologische mechanismen bepalen het verdere verloop van de ziekte. Recente bevindingen tonen...

Project

Darwin’s laatste idee in getallen uitgedrukt: onderzoek naar de invloed van bioturbatie op de biogeochemie van de zeebodem en de impact op de globale koolstof kringloop Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het reilen en zeilen van de aarde wordt gestuurd door de globale cycli van koolstof, stikstof, en andere elementen. Menselijk handelen oefent vandaag een sterke invloed uit op deze cycli met o.a. kimaatverandering als gevolg. Het onderzoek naar deze biogeochemische cycli is het terrein van de biogeologie, waarbij de gekoppelde evolutie van aarde en leven centraal staat. Het meeste onderzoek gaat vandaag uit naar de geomicrobiologie, waar men de invloed van de micro-organismen op globale varia...

Project

Lokale en systemische effecten van verhoogde metaalconcentraties op Arabidopsis thaliana: integratie van genexpressie en wortelgroei in een mono- en multipollutiecontext ter bepaling van moleculaire parameters met ecologische relevantie. Historisch

Universiteit Hasselt

De doelstelling van dit project is de preciezere bepaling van de rol van een aantal genen die in de transcriptoomanalyse naar voor gekomen zijn, waarbij ook het fysiologisch/ecologische aspect aan bod zal komen. De studie zal verder uitgebreid worden door ook Zn op de nemen, vermits Zn meestal samen met Cd voorkomt in vervuilde bodems.In gepubliceerde studies worden planten meestal blootgesteld aan één enkel metaal. Vermits Cu en Zn redox-actief zijn en daardoor direct oxidatieve stress veroo...

Project

Evaluatie van intestinale oxalaat- en fosfaatbinding als preventiestrategie voor renale calcificaties. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Optimale statistische proefopzet voor kwantitatieve elektronenmicroscopie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit onderzoeksproject is om de state-of-the-art methoden binnen het domein van de optimale statistische proefopzet toe te passen in het veld van de elektronenmicroscopie. Deze methoden zullen elektronenmicroscopisten in staat stellen om experimenten te evalueren, te vergelijken en te optimaliseren in termen van de haalbare precisie waarmee structuurparameters, atoomposities in het bijzonder, van het te onderzoeken object gemeten kunnen worden. Verder biedt de statistische proefop...

Project

Productie van gedocumenteerde mRNA Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' UZ Antwerpen' hebben voor het project ' Production of Documented mRNA' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.

Project

Voorbereidend traject voor de uitbouw van een Vlaams Virtueel Supercomputer Centrum voor publiek en privaat gefinancierd onderzoek (VVSC). Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het Vlaams Supercomputer Centrum is een virtueel centrum dat is aangesteld als beheerder van de reeds bestaande en geplande lokale supercomputer- en rastercomputercapaciteit in Vlaanderen, waarbij de verschillende en vaak complementaire expertises aan de verschillende Vlaamse universitaire associaties worden gebundeld en verder worden uitgebouwd.

Project

Constructie van een bodembioreactor voor afbraak van het gasvormige polluent zwavelhexafluoride Historisch

Universiteit Antwerpen

Zwavelhexafluoride (SF6) is een sterk broeikasgas dat evenwel slechts in lage concentraties voorkomt in de atmosfeer. Een bruikbare methode voor de degradatie van dit gas is evenwel nog niet bekend. In dit project construeren we een reactor om de capaciteit te testen van verschillende vervuilde bodems om SF6 af te breken. Tegelijk wordt het verloop van relevante fysische en chemische parameters van deze bodems onder SF6 begassing bepaald.

Project

Beeldverwerking en beeldanalyse (de numerieke aspecten van inverse problemen en beeldmodellen.) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Beeldverwerking en beeldanalyse (de numerieke aspecten van inverse problemen en beeldmodellen.)

Project

Stroming rond de carapax van zwemmende koffervissen (Ostraciidae en Aracanidae): interspecifieke variatie en evolutie in hydrodynamische eigenschappen Historisch

Universiteit Antwerpen

Voorgaand onderzoek toonde aan dat de carapax van koffervissen uitzonderlijke hydrodynamische eigenschappen heeft tijdens het zwemmen (lage weerstand, hoge potentiële stijgkracht, stabiliserende capaciteit). Het voorgestelde project heeft tot doel het effect van interspecifieke morfologische variatie in de carapax op hydrodynamische prestatie te onderzoeken via numerieke vloeistofdynamica, en de evolutiegeschiedenis hiervan te reconstrueren.

Project

Massaspel in Vlaanderen 1909-1955: opvoering, legitimeringspraktijk en impact van een sociotheatraal genre. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project wenst een omvangrijke leemte in de Vlaamse theatergeschiedenis op te vullen. Het genre dat afwisselend wordt aangeduid als openluchttheater, massaspel of spreekkoor (naargelang aard en omvang) zal worden bestudeerd onder zijn drie voornaamste aspecten: (1) de evoluties die opvoeringen en speelteksten doormaakten; (2) het kritische vertoog dat ter ondersteuning van de theatrale praktijk werd ingezet; (3) de sociopolitieke impact.

Project

Niet-destructieve 3D beeldvorming en analyse van materialen en artefacten van geologische, artistieke archaeologische oorsprong. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Hebben kinderen geboren na intracytoplasmatische sperma injectie (ICSI) een verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen of vroeg op te sporen fertiliteitsproblemen? Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Inleiding De samenstelling van de omgeving waarin het allereerste levensbegin zich voltrekt, kan belangrijke consequenties hebben voor de gezondheid op latere leeftijd. Het nageslacht van ratten, die periconcueptueel een eiwitarm dieet kregen, had op volwassen leeftijd hypertensie (Kwong et al., 2000). Mensen die verwekt werden tijdens de 1944-1945 Hongerwinter waren dikker (Ravelli et al., 1999 , Ravelli et al., 1976), hadden een atherogeen lipidenprofiel (Roseboom et al., 2000 ), een versle...

Project

Analyse, modelleren en ontwerpen van multi-rate discrete-tijd sigma-delta schakelingen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De continue schaling van de CMOS technologie in de voorbije decennia gaf aanleiding tot steeds snellere transistoren bij steeds lagere voedingsspanningen. De toekomstige analoge ontwerpen zullen bijgevolg te kampen hebben met steeds kleinere signaalzwaaien om de transistoren niet uit hun analoog werkingsgebied te brengen. Verder is het bekend dat de steeds kleinere transistoren niet alleen sneller zijn, doch ook steeds meer afwijken van de ideale CMOS karakteristiek. Om de diep-submicron tec...

Project

Moleculaire structuur-functie analyse van een nieuwe klasse schorpioentoxines die kalium kanalen blokkeren. Historisch

Universiteit Antwerpen

De algemene doelstelling van dit project kadert in de identificatie van ionenkanalen als targets van deze nieuwe toxines. De specificiteit van de interactie maakt het tevens mogelijk om deze toxines te gebruiken om een structuur-functie analyse uit te voeren op deze ionenkanalen en toxines. Specifieke doelstellingen: 1. Het biologisch target van k-hefutoxin1 2A. Structuur-functie analyse van kanalen met een hoge bindingsaffiniteit voor k-hefutoxin1 2B. Structuur-functie analyse van het k-Hefu...

Project

Internationale coördinatieactie Neuro-informatica (INCF). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Toegankelijk maken van nucleaire metingen voor de controle van substanties in de NORM industrie. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in de voorbereiding van de oprichting van een spin-off in de NORM-sector. Onder impuls van regelgevers zal de wetgeving betreffende natuurlijk voorkomend radioactief materiaal (kortweg NORM) binnen korte tijd strikter worden voor de niet-nucleaire sector. Huidige meettechnieken in casu zijn echter moeilijk toegankelijk en tijdrovend waardoor er in de praktijk weinig metingen uitgevoerd kunnen worden. Deze spin-off wil zowel een meettoestel als consulting in dit domein verma...

Project

Inhibitie van HIV-replicatie. Historisch

Universiteit Antwerpen

De ontwikkeling van nieuwe therapieën tegen HIV heeft een hoge prioriteit: 80% van patiënten hebben resistentie ontwikkeld tegen sommige van de huidige drugs en transmissie van drug-resistent virus wordt nu een bedreiging. Dit project heeft niet de bedoeling om nieuwe therapieën te evalueren in de kliniek, maar zal de basis-research leveren voor de ontwikkeling van de volgende nieuwe therapeutische strategieën.

Project

Analytische separatie wetenschap Historisch

Vrije Universiteit Brussel

MATCHING FWOAL488: Ontwikkelen en fundamentele evaluatie van hoge efficiëntie capillaire vloeistofchromatografie. Het huidige project is gericht op het vervaardigen van zo lang mogelijke capillaire kolommen voor hoogresolutie vloeistofchromatografiescheidingen en op hun gebruik voor de analyse van complexe monsters. Om na te gaan wat de beste aanpak is om het gewenste aantal theoretische platen in zo kort mogelijke tijd te kunnen bekomen zullen verschillende mogelijke kolompakkingen (pakking...

Project

Meten en modelleren van complexe mechanische systemen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Matching EU309: AISHA II: Geintegreerde bewaking van de structurele integriteit van vliegtuigen II Geintegreerde bewaking van de structurele integriteit van vliegtuigen speelt een belangrijke rol op vlak van besparing en veiligheid van vliegtuigen. In dit project wenst men op basis van hoofdzakelijk ultrasone metingen een online bewakingsysteem te implementeren om vliegtuigonderdelen continu te monitoren. Als case studie is de VUB nauw betrokken met de implementatie en installatie van zo ee...

Project

Modulering van het tumor-geassocieerd macrofaag fenotype door Secretory Leukocyte Protease Inhibitor (SLPI) en de evaluatie van SLPI als therapeutisch doelwit. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Tumoren dienen beschouwd te worden als organoïde structuren waarin een complexe bidirectionele interactie bestaat tussen getransformeerde en niet-getransformeerde cellen, resulterend in tumorgroei en -progressie. Hierbij wordt het kankercel fenotype sterk beïnvloed door tumor-infiltrerende cellen en vice versa. Zo oefenen tumor-geassocieerde macrofagen (TAM) tal van functies uit, gaande van het modelleren van zowel kankercellen als de tumor micro-omgeving, tot het onderdrukken van anti-tumor ...

Project

Watertransport in mangrovebomen: de plasticiteit van de hydraulische architectuur, zijn ecologische en functionele betekenis. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Watertransport is bepalend en beperkend voor het plantenleven op Aarde. Toch blijven er onopgeloste fundamentele vragen: Wat is de motor van het watertransport? Hoe gebeurt de regulatie van het watertransport om luchtbelblokkades door droogte of vorst te beperken en te hervullen? Liggen de vorst-geïnduceerde luchtbelblokkades aan de basis van de areaalgrenzen van mangroven? Momenteel zijn er verschillende hypotheses die op deze vragen antwoord proberen te geven. Naast onderdrukgradiënten zo...

Project

Meer inzicht in werkgerelateerd leren: de rol van individuele en werkplekgerelateerde factoren Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit voorstel staat de vraag naar de relatie tussen jobkenmerken, zelfgerelateerd leren en werkgerelateerd leren centraal. We vertrekken daarbij vanuit data die in 3 contexten verzameld werden, gebruik makend van gevalideerde instrumenten gebaseerd op een uitbreiding van het 'job-demand-control-support' model. In dit project koppelen we de gegevens aan elkaar om de resultaten van de analyses aan te bieden aan 4 internationale tijdschriften.

Project

Grammaticalisatie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Grammaticalisatie is het proces waarbij (combinaties van) zelfstandige woorden in een taal ontwikkelen tot grammaticale markeerders. Het 'maakt' m.a.w. grammatica. Het is een complex proces met fonologische, syntactische en semantische componenten. Het is één van de 'hete' onderzoeksthema's in de huidige diachrone en typologische taalkunde, wereldwijd. Maar verschillende centrale aspecten ervan blijven onvoldoende begrepen en behoeven dringende aandacht. Dit project wil drie dimensies van het...

Project

Interactieve digitale televisie en reclame-effecten. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het onderzoek integreert het bestaand theoretische kader van traditioneel reclame-onderzoek met conceptuele raamwerken die werden ontworpen om de reactie van mensen op interactieve persuasieve stimuli (vb. Internet) te beschrijven, om te komen tot een nieuw theoretisch raamwerk gefundeerd op empirisch onderzoek in een interactieve digitale televisiecontext. Dit kan ook worden toegepast worden op reclamevormen in nieuwe media die traditionele broadcasting combineren met kijkerinteractie (vb. w...

Project

Hybride macroscopische en microscopische modellering voor laser verdamping en expansie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Doel van het project is om een hybride oplossingsmethode te ontwikkelen die het ruimtelijke domein in stukken opdeelt en op elk stuk een gepaste microscopische of macroscopische oplossingsmethode gebruikt. De domeinen worden op een fysisch correcte en wiskundig nauwkeurige wijze aan elkaar gekleefd. Zo kunnen de dure deeltjesgebaseerde simulaties beperkt worden tot de domeinen waar ze strikt noodzakelijk zijn. Deze methode zullen we toepassen om het transport aan deeltjes in laserverdamping v...

Project

Innovation processes in surface transport (INNOSUTRA). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Adsorptie en katalyse in de vloeistoffase: fundamentele modellen rekening houdend met de aggregatietoestand. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het huidige project stelt zich als doel trends in fysisorptie en reactie als functie van een aantal moleculaire descriptoren, zoals koolstofgetal, graad van vertakking, polariteit, dipoolmoment, moleculaire dimensies,... in kaart te brengen voor verschillende types koolwaterstoffen en hun mengsels op een reeks zeolieten. De fundamentele modellering van deze fenomenen, met bijzondere aandacht voor de effecten van de aggregatietoestand van de fysisorberende componenten en van hun polariteit, pa...

Project

Steunpunt Studie en Schoolloopbanen (2007-2011). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Kenniscirculatie in de Lage Landen. Stromen van technische kennis in het westelijk kerngebied van de Lage Landen tussen ca. 1400 en 1700. Historisch

Universiteit Antwerpen

Doel van dit project is te onderzoeken, hoe de circulatie van technische kennis in de Late Middeleeuwen en het begin van de Nieuwe Tijden (c. 1400-1700) verliep, in welke mate de omvang of wijze van kenniscirculatie veranderingen onderging en waardoor deze veranderingen (of de afwezigheid ervan) kunnen worden verklaard. Er wordt daarbij gefocust op de steden Haarlem en Rotterdam in het Noorden, en Antwerpen en Gent in het Zuiden. Wat de sectoren aangaat, zal het onderzoek zich concentreren op...

Project

Steunpunt BBTR : Buitenlands beleid, toerisme en recreatie.(Spoor buitenlands beleid en Spoor Toerisme en recratie) VUB = Onderzoeksdomein 2 : " Culturele diversiteit en subsidiariteit binnen de Vlaamse cultuursector, en in het bijzonder binnen de aud... Historisch

Vrije Universiteit Brussel

VUB = Onderzoeksdomein 2 : " Culturele diversiteit en subsidiariteit binnen de Vlaamse cultuursector, en in het bijzonder binnen de audiovisuele sector : een impactstudie en beleidsevaluatie (2008-2000)

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Antwerpen. BIOMED levert aan het Gerecht van Antwerpen de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand december 2011

Project

Studie van verftechnologische geschiedenis in de 19de en 20ste eeuw: onderzoek van historische paletten. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project wil de tijdslijn van het pigmentgebruik in de laat 19de en vroeg 20ste-eeuwse schilderkunst verfijnen. Door het onderzoek van nog bestaande historische paletten en verftubes met behulp van instrumentele analysetechnieken (XRF, lichtmicroscopie, electronenmicroscopie), kunnen analyses van pigmenten in schilderijen correcter worden geïnterpreteerd waardoor ook een betere interpretatie van de technologische evolutie van het pigmentgebruk mogelijk wordt.

Project

Innovatieve medische beeldvorming voor neurologische aandoeningen (iMIND). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de IBBT. UA levert aan de IBBT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Ecologische conflicten, plattelandsgemeenschappen en politieke centralisatie in de Bourgondisch-Habsburgse Nederlanden (ca. 1300-ca. 1570): test-case: het hertogdom Brabant. Historisch

Universiteit Antwerpen

De ecologische impact van het laatmiddeleeuwse 'staatsvormingsproces' wordt in vraag gesteld aan de hand van de interventies van lokale overheidsfunctionarissen in de organisatie en regulering van het leefmilieu in Brabantse plattelandsgemeenschappen tussen de 14e en de 16e eeuw. Centraal staat de vraag in hoeverre de centrale overheid reeds in de late middeleeuwen een dominante rol ging spelen in de verdeling van ecologische kosten en baten op lokaal niveau en of dit ten koste ging van tradi...

Project

Chemische analyses van biomonitoringstalen voor het Belgische luik van het Europese LIFE+ project DEMOCOPHES - perceel 5. Historisch

Universiteit Antwerpen

Chemische analyses van biomonitoringstalen van moeder en kind paren voor het Belgische luik van het Europese LIFE+ project DEMOCOPHES - perceel 5: chemische analyse van Bisphenol-A. Stalen zijn in 2012 gecollecteerd en resultaten in 2012-2013 gepresenteerd. Coordinator: VITO

Project

Opbouw van een vergelijkingsbestand van typografische kenmerken van het handgedrukte boek geproduceerd tussen ca. 1470 en ca. 1815 in de buurregio's van Vlaanderen Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project voegt een dimensie toe aan het postdoc onderzoek "De typografie van het handgedrukte boek in Vlaanderen (1473-ca. 1815). Genres, evoluties en factoren" door een uitbreiding van het geografisch selectiecriterium. Er wordt een vergelijkings- en toetsingsinstrument opgebouwd door registratie van typografische kenmerken van 250à 300 zorgvuldig geselecteerde handgedrukte boeken geproduceerd tussen 1470-1815 in buurregio's van Vlaanderen.

Project

Simulatiemodellen voor overdracht van besmettelijke ziekten en controleprocessen, met toepassing op de vijf grote gezondheidstopics vanuit het Vlaamse beleid. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit is een IWT-project met CENSTAT als onderzoekspartner. Andere partners zijn UA, KULeuven, WIV. Het betreft onderzoek naar "Simulatiemodellen voor overdracht van besmettelijke ziekten en controleprocessen, met toepassing op de vijf grote gezondheidstopics vanuit het Vlaamse beleid". Het onderzoek zal worden uitgevoerd volgens de bepalingen zoals gesteld in voorliggende overeenkomst.

Project

Performantie van veenvormende plantensoorten onder veranderende omstandigheden. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project beoogt het effect van veranderingen in verschillende hydrochemische parameters op concurentieverhoudingen tussen veenvormende plantensoorten onder veldcondities te onderzoeken. De respons van typische veenvormende plantensoorten zal vergeleken worden met die van algemene wetlandsoorten. Drie mogelijke bottle-necks zullen worden onderzocht: kieming, vestiging van kiemplanten en concurrentie op adulte leeftijd.

Project

Recht in de gedaante van het Goede: een Aristoteliaans begrip van autoriteit van het recht. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoek vormt een poging de vraag te beantwoorden hoe de actieve burgers van een staat regels naleven wanneer deze regels hen van buitenaf opgelegd worden. Vanuit dit paradigma wordt gesteld dat om regels na te leven, actoren de onderliggende drijfveren moeten erkennen als bestanddelen van rechtsregels die het goede bevorderen. Daarom moet de autoriteit van het recht begrepen worden in een 'ethisch-politieke' zin. Zodoende benadrukken rechtsregels de primaire redenen voor handelen als h...

Project

Stabiliteitsanalyse van numerieke processen voor tijdsafhankelijke partiële differentiaalvergelijkingen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit project is de stabiliteit te analyseren van numerieke processen voor tijdsafhankelijke partiële differentiaalvergelijkingen. We onderzoeken belangrijke openstaande stabiliteitsvragen voor zowel plaats- als tijdsdiscretisatiemethoden. Bij de beantwoording van deze vragen maken we onder andere gebruik van de recente numerieke stabiliteitstheorie op basis van resolvente voorwaarden.

Project

Geografische verspreiding en weefseldistributie van de opkomende vlamvertragers HBCD (hexabroomcyclododecaan) en TBBPA (tetrabromobisfenol A). Historisch

Universiteit Antwerpen

Recent heeft het intensieve gebruik van de gebromeerde vlamvertragers hexabromocyclodecaan (HBCD) en tetrabromobisfenol A (TBBPA) geleid tot hun wereldwijde verspreiding in het milieu. Informatie over concentraties en mogelijke effecten is dus van groot belang. Vogels worden al sinds de jaren 1960 succesvol gebruikt als biomonitor. In dit project zullen we gebruik maken van roofvogels om geografische patronen en weefseldistributie na te gaan.

Project

Opstartkrediet ZAP Faculteit Wetenschappen Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Opstartkrediet ZAP Faculteit Wetenschappen

Project

OZR Matching Funds IUAP 6: Photonics@be - Micro-, nano- and quantum photonics (DWTC233_IUAP P6/10). Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit IUAP-project gaat over fotonen, elektromagnetische velden, hun interactie met materie, en de exploitatie daarvan voor innoverende toepassingen op een schaal (micro, nano, kwantum) die eerder niet haalbaar was. Onze ambitie is om in één enkel consortium de hooggeëquipeerde laboratoria en de aanwezige expertise in België en de omliggende regio's te integreren. Vandaar de naam: photonics@be, micro, nano en kwantum-fotonica. photonics@be werd voorafgegaan en geïnspireeerd door het succesvo...

Project

Magnetische Resonantie in de materiaal-, chemische en biomedische wetenschappen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Het transformeren van Human Interface Designs via Model-driven Engineering. Historisch

Universiteit Antwerpen

Binnen dit onderzoek staan drie onderzoeksvragen centraal: -Formele Semantiek. Wat is de best mogelijke manier om de semantiek van een taal voor taakmodellen (zoals ConcurTaskTrees) formeel vast te leggen? -Correctheid. Kunnen we, gebaseerd op een formele semantiek, de correctheid van transformaties van taakmodellen aantonen? -Kwaliteitseigenschappen. Kunnen we nuttige kwaliteitseigenschappen over deze transformaties aantonen?

Project

Ondersteuning voor de opstart en uitbouw van onderzoeksnetwerk JIIP Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' TNO Quality of life' hebben voor het project ' Ondersteuning voor de opstart en uitbouw van onderzoeksnetwerk JIIP' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgeslo...

Project

Onderzoek naar betacel nieuwvorming door replicatie voor expansie van de betacelmassa in vitro. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Onderzoek naar betacel nieuwvorming door replicatie voor expansie van de betacelmassa in vitro.

Project

Research Collaboration Agreement tussen Janssen R&D en Biomed Historisch

Universiteit Hasselt

Deze overeenkomst kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut Biomed (UHasselt) en anderzijds Janssen Pharmaceutica R&D. Het onderzoeksinstituut Biomed levert aan Janssen Pharmaceutica R&D de onderzoeksresultaten onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Definiëren van nieuwe markt-toepassingen inzake LED-verlichting Historisch

Universiteit Hasselt

Deze overeenkomst kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut KIZOK (UHasselt) en anderzijds Brelec. Het onderzoeksinstituut KIZOK levert aan Brelec de onderzoeksresultaten naar 'Definiëren van nieuwe markt-toepassingen inzake LED-verlichting' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Ontwikkeling van discrete tomografie voor transmissie-elektronenmicroscopie: 3D beeldvorming van grensvlakken in keramische en halfgeleide multilagen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het hoofddoel van dit project is het ontwikkelen van discrete tomografie voor elektronenmicroscopie. Hierbij zal worden uitgegaan van een nieuw reconstructie-algoritme dat momenteel op het Visielab wordt ontwikkeld. Het betreft het DART-algoritme: een iteratief, algebraïsch algoritme dat stappen van het SIRT-algoritme uit de continue tomografie afwisselt met discretie-stappen. Binnen de SIRT-iteraties worden telkens pixels vastgezet op één van de constante grijswaarden, waardoor een nieuw ste...

Project

Een verstrooiïngstype scanning nabije-veld millimetergolven microscoop. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De doelstelling van dit project is de studie, verwezenlijking en validatie van een vectoriële scanning nabije-veld mm-golfmicroscoop (SNMM), die zeer performant is qua beeldvorming en resolutie, op basis van een grondig onderzoek naar geavanceerde microprobes, originele modulatietechnieken en gesofistikeerde elektromagnetische beeldvormingalgoritmes. Uniek in dit project is dat ook multi-parameter (frequentie, polarisatie, invalshoek) belichting zal gebruikt worden om de beeldvorming te verbe...

Project

Protest gemeten tijdens de daad. Contestatie gecontextualiseerd. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

De Laatste Modernist? Paul De Vree (1909-1982); een interdisciplinaire ontmoeting. Historisch

Universiteit Antwerpen

Vertrekkend vanuit zijn interdisciplinaire privé-archief, worden de activiteiten en het netwerk van dichter, criticus, uitgever, kunstenaar en catalysator Paul De Vree (1909-1982) voor het eerst in kaart en in beeld gebracht. Daarbij wordt aandacht besteed aan de rol van het (en dit) archief voor het geheugen van de avant-garde, de visuele poëzie als crossover-strategie van de neo-avant-garde, de rol van het naoorlogse Antwerpen als broeinest van avant-gardeinitiatieven en De Vree als 'missin...

Project

Nanobodies as chaperones to study Biomedical Targets Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Matching project: Nucleoside hydrolasen: van recycling enzymen tot generische prodrug targets.

Project

ICT in Wel en Wee Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In het project leggen we heel sterk de nadruk op de 'sociologische' en maatschappelijke randvoorwaarden voor het gebruik van technologie. het accent ligt niet op de technologie, maar op een behoefte en preferentie benadering. We laten ons zeer sterk inspireren door constructie TA benaderingen die gebaseerd zijn op wetenschappelijke benaderingen die aantonen dat technologie sociaal geconstrueerd wordt in zijn gebruikers- en maatschappelijke context.

Project

Validation of centrifugation as a countermeasure for otolith deconditioning during spaceflight (SPIN) and validation of a specific drug against g-level transition induced spatial disorientation and orthostatic intolerance (D). (SPIN-D) Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project bestaat uit 2 delen: 1. Onderzoek naar de evenwichtsfucntie en de autonome functie bij astronauten voor en na hun ruimevlucht. Hiertoe zullen diverse metingen uitgevoerd worden in Star City in Rusland om na te gaan in hoeverre ruimtevluchten het evenwichtssysteem ontregelt alsook de autonome functie. Deze experimenten zijn controle experimenten voor testen die gebeurd zijn in het kader van Neurolab in 1998. 2. Ten einde een efficiente medicatie te vinden tegen ruimteziekte en ort...

Project

Hoog efficiënte en betrouwbare maatregelen voor crossmodaal vervoer (HERMES). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Ontwikkeling van een positiespecifiek herkenningsprofiel voor moleculaire chaperones. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Eiwitten bestaan uit aminozuren die verschillende interacties met elkaar aan kunnen gaan, daardoor ontstaat er een driedimensionele structuur. Ieder eiwit heeft een specifieke structuur om zijn functie uit te oefenen. Het gebeurt echter vaak dat de aminozuren niet de juiste interacties aangaan waardoor het eiwit onjuist gevouwen wordt. Deze onjuist gevouwen eiwitten kunnen geen functie uitoefenen en kunnen schadelijke aggregaten vormen. Om eiwitten tijdens de vouwing te begeleiden en om slec...

Project

Niet-invasieve beeldvorming van migratie en overleving van stamcellen in de hersenen (BRAINSTIM). Historisch

Universiteit Antwerpen

With the aging of the population, degenerative and ischemic disorders are becoming an increasing economic and social burden. The characterization over the last decade of tissue specific stem cells other than hematopoietic stem cells (HSCs) including neural stem cells, mesenchymal stem cells and others, as well as pluripotent stem cells such as embryonic stem cells (ESCs) or multipotent adult progenitor cells (MAPCs) offers the possibility that stem cells may be used to treat disorders caused ...

Project

Kwalitatieve analyse van het rapporteringsproces met betrekking tot managementcommentaar Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project beoogt het identificeren van sleutelfactoren die het proces van het opstellen van managementcommentaar in het jaarverslag beïnvloeden. We onderzoeken de impact van de institutionele en kapitaalmarktomgeving op het totstandkomen van managementcommentaar en op de kwaliteit ervan. Het onderzoek is kwalitatief en internationaal van opzet.

Project

Subsidie aan het Vlaams Virtueel Supercomputer Centrum (VVSC) voor de financiering van de tweede helft van het werkingsjaar 2011. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het Vlaams Supercomputer Centrum is een virtueel centrum dat is aangesteld als beheerder van de reeds bestaande en geplande lokale supercomputer- en rastercomputercapaciteit in Vlaanderen, waarbij de verschillende en vaak complementaire expertises aan de verschillende Vlaamse universitaire associaties worden gebundeld en verder worden uitgebouwd.

Project

Electronische circuits en toestellen Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit is een algemeen project dat alle kleine projecten die niet volledig gedocumenteerd hoeven te worden groepeert.

Project

Meettechnieken voor het bepalen van het niet-lineair gedrag van microwave systemen: een vergelijkende studie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Meten is weten! Na een tiental jaar van twijfel, is de microwave meetwereld er eindelijk van overtuigd dat het correct meten van het niet-lineair gedrag van microwave componenten of systemen uiterst belangrijk is. Onder druk van de modelleringswereld, die duidelijk nood heeft aan goede 'niet-lineaire' metingen, werden een aantal 'niet-lineare' meetinstrumenten ontwikkeld. Er bestaan drie verschillende aanpakken om een instrument, dat niet-lineaire tijdsdomein golfvormen kan opmeten, te ontwik...

Project

Een dubbelblinde, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde, drie-wegs crossoverstudie waarin de effecten van nicotine op arousal, standaard cognitieve taken en sociale cognitie worden onderzocht bij patiënten met schizofrenie (rokers en niet-rokers). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds een privé-instelling. UA levert aan de privé-instelling de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Proxies and Numerical Tools for Assessing Organic Carbon Export Flux and Deep Ocean Processing. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De algemene doelstelling van dit voorstel is het kwantificeren van de organische koolstofdeeltjes uitgevoerd uit de bovenste Oceaan. Nadruk wordt gelegd op het proces dat plaatsvind in de schemerzone om de fytoplankton bronnen en degradatie van organisch materiaal en regeneratie op diepteschaal te onderzoeken.

Project

Verbeterde Micro- en Nanogestructureerde kolom- en pakkingsstructuren voor de chromatografische scheiding van macromolecules. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het voorgestelde project is gericht op de experimentele verificatie van de nieuwe mogelijkheden die geboden worden door toepassing van de meest recente micro- en nano-machiningstechnieken voor de vervaardiging van verbeterde kolom-pakkingen voor de grootte- en vormscheiding van macro-molecules. Meer concreet zal nagegeaan worden of de mogelijkheid om perfect geordende pakkingsstructuren te maken en de mogelijkheid om de afmetingen en vorm van de macro-molecules af te stemmen, niet gebruikt ka...

Project

De hedendaagse historische roman over New York City. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het onderzoek wil een antwoord bieden op volgende vier hoofdvragen: (1) De literair-historische vraag naar aanwijsbare verschuivingen die ons toelaten het fenomeen van de hedendaagse historische roman over New York te duiden binnen de (Amerikaanse) literatuurgeschiedenis. (2) De genretypologische vraag naar de rol van queeste-en zoekverhalen in het bestudeerde corpus. (3) De documentaire vraag naar de omgang van schrijvers met historische bronnen. (4) De politiek-ideologische vraag naar het e...

Project

Steunpunt Mobiliteit en Openbare Werken - Spoor Verkeersveiligheid Historisch

Universiteit Hasselt

Het Steunpunt Mobiliteit & Openbare Werken is één van de 14 Vlaamse Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek en bestaat uit twee thematische sporen: 'Goederenstromen' en 'Verkeersveiligheid'. De Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek ondersteunen de Vlaamse overheid door beleidsondersteunend onderzoek uit te voeren rond prioritaire beleidsthemas. De Steunpunten zijn opgericht als een interuniversitair samenwerkingsverband van onderzoeksgroepen en instellingen. De activiteiten van een...

Project

Fonologische motivering in fraseologie: welklinkende collocaties. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Collocaties 'vb. Commit a crime; stark naked) worden algemeen beschouwd als het resultaat van arbitaire conventionalisering. Ze vallen onder Sinclair (1991) het Idiom Principle noemt, d. i. in syntagmatisch verband blijken sommige woorden andere woorden op te roepen. Deze lexicale selectie staat in contrast met het Open Choice Principle waarbij de synoniemen vrij gesubstitueerd kunnen worden (vb. drink/have/taste/enjoy/...wine). de doelstelling van het voorgestelde onderzoeksproject is om na ...

Project

VLIR-UOS Beurzentoekenningsprogramma UHasselt Historisch

Universiteit Hasselt

Het VLIR-UOS Beurzentoekenningsprogramma omhelst het geheel van de beurzen verbonden aan de Internationale Cursussen (ICP's), de ICP Ph.D.-bursalen, de SNS-Master Credits Allowances en SNS-Ph.D.Plus-scholarships, onder het promotorschap van Prof. Paul Janssen.

Project

Een optioneel instrument voor de Europese Unie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Project

Topics in Finance: Regionale verschillen in converteerbare-obligatiefondsen Historisch

Hogeschool-Universiteit Brussel

Betrouwbare ramingen van de economische waarde van milieu-externaliteitIn dit project wordt de performance van CO-fondsen onderzocht. In tegenstelling tot voorgaand onderzoek, verrichten we specifiek onderzoek naar het belang van (i) regionale determinanten en (ii) tijdsvariërende risicofactoren van (iii) globale CO-fondsen. Deze drie bijdragen tot de bestaande literatuur, tezamen met het groeiend marktaandeel van CO-fondsen op dit marktsegment, openen belangrijke onderzoeksopportuniteiten.en...

Project

Perceptieve en cognitieve verwerking in de hersenen van de menselijke en niet-menselijke primaat. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Afwerkmandaat (3 maanden): Interactie tussen het embryo en natural killer cellen in het endometrium: rol bij implantatiestoornissen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Implantatiestoornissen worden gedefinieerd als het niet bekomen van zwangerschap na minstens 3 in-vitro-fertilisatie pogingen met embryo's van hoge kwaliteit. De interactie tussen HLA klasse I antigen op het embryo en zijn immunologische omgeving speelt mogelijk een essentiële rol bij implementatie. Trofectoderm drukt HLA I (HLA-E, HLA-G en HLA-C) moleculen uit. Enkel preimplantatie embryo's die solubel HLA-G secreteren in het cultuur supernatans voor transfer evolueren naar zwangerschap. De ...

Project

Steunpunt voor beleidsrelevant onderzoek - gelijkenkansenbeleid Historisch

Universiteit Hasselt

De doelstellingen van het Steunpunt 2007-2011 zijn: - verzamelen, analyseren en ontsluiten van gegevens (ook longitudinaal) - uitvoeren van probleemgericht wetenschappelijk onderzoek (korte termijn) - uitvoeren van beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek dat op langere termijn relevant is voor het Vlaams beleid - verlenen van wetenschappelijke dienstverlening Het Steunpunt streeft naar de verwezenlijking van zijn doelstellingen binnen een driedimensionaal onderzoeksframe dat afgelijnd is ...

Project

Coupled-Cavity Vertical-Cavity Surface-Emitting Lasers with disruptive functionalities / Vertical cavity surface-emitting lasers with liquid crystal overlay Historisch

Vrije Universiteit Brussel

MATCHING FWOAL491: Verticaal emitterende microlasers met gekoppelde caviteiten: een nieuw concept met grensverleggende mogelijkheden. -> Met dit project beogen wij de studie en ontwikkeling van een nieuw concept in micro-lasers, namelijk dat van gekoppelde caviteits VCSEL (CC-VCSEL). Hoofdbedoeling is om zo'n laser te ontwerpen, aan te maken, en experimenteel te karakterizeren zodanig dat hij bitrates kan genereren van 20Gb/s en meer in het korte golflengte gebied van (800-10000nm) en dat we...

Project

Macrofagen als mediatoren van protectieve auto-immuniteit. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project is erop gericht de invloed van macrofaag-fenotypes, gevormd onder neuro-inflammatoire condities, op oligodendrocyten en T-cel reacties te onderzoeken, waarbij de door macrofagen geproduceerde factoren worden geïdentifeerd en gevalideerd. Deze doelstelling wordt bereikt door de volgende vraagstellingen te beantwoorden: 1) Welke wijze van macrofaag-activatie is het meest protectief voor oligodendrocyten? 2) Hoe moduleren de macrofaag-fenotypes auto-reactieve T-cell responsen? 3) Wat...

Project

Onderzoek naar de discriminatie en de vervolging van Joden in België tussen 1918 en 1950 door het uitwerken van een databank en van een museale opstelling en door het analyseren van de beschikbare gegevens. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Karakterisering van nieuwe muismodellen voor frontotemporale kwabdegeneratie (FTLD) en amyotrofe laterale sclerose (ALS). Historisch

Universiteit Antwerpen

Recent werden geubiquitineerde en N-terminaal getrunceerde vormen van het TAR DNA-bindend eiwit (TDP-43) geïdentificeerd als voornaamste eiwitcomponent van nucleaire en cytoplasmatische inclusies bij patiënten met frontotemporale kwabdegeneratie (FTLD) en amyotrofe laterale sclerose (ALS). Tot nu toe zijn haast alle gekende TDP-43 mutaties geïdentificeerd in patiënten met sporadische en familiale vormen van ALS. Daarnaast veroorzaken mutaties in het valosine bevattend eiwit (VCP) en progranul...

Project

Mapping the black atlantis of Black Britisch women's Writing and Criticism. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dutch title: Het zwarte Atlantis van zwart-Britse schrijfsters: een verkenning van literatuur en kritiek in zowel Britse als diaspora-context English abstract: This research project on Black British Women's Writing and Criticism aims to offer a thorough examination of a growing field within contemporary British literature that has not yet been treated in its totality in the way that other categories of British women's writing have been. The study proposes to develop a framework for theorizin...

Project

Evaluatie van de toepasbaarheid van ontwikkelingsinstabiliteit als risico merker in farmatoxicologische studies Historisch

Universiteit Antwerpen

Ontwikkelingsinstabiliteit (OI), de gevoeligheid van een ontwikkelend systeem tegen random verstoring, wordt verondersteld een maat te zijn voor de kwaliteit en 'gezondheid' van individuen en/of populaties. In deze pilootstudie wordt nagegaan of OI toegepast kan worden als betrouwbare en gevoelige merker voor mogelijke teratogene effecten bij proefdieren in farmatoxicologisch onderzoek.

Project

Groei en ontwikkeling van hogere plantensoorten. Historisch

Universiteit Antwerpen

In een tijdperk waarin onze fossiele energiebronnen zienderogen achteruit gaan wordt het meer en meer duidelijk dat planten als natuurlijke krachtcentrales onontbeerlijk zullen worden om het welzijn van de huidige wereldbevolking te verzekeren. Het is evenwel verwonderlijk dat onze kennis over de ontwikkeling en groei van planten nog zeer gelimiteerd is en die tekortkoming wordt nog duidelijker als we het ondergrondse deel van de plant in beschouwing nemen. Nochtans hebben wortels een veelzij...

Project

MICROCON - A micro level analysis of violent conflict Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Bijna 1 derde van de wereldbevolking leeft in conflictgebieden in lage inkomsten landen. Vanuit een fundamenteel niveau komen conflicten voort vanuit het menselijk gedrag en zijn interactie met zijn omgeving, vanuit zijn 'Micro' fundamenten. Toch baseren vele conflict gerelateerde studies zich op Macro perspectieven. Dit programma beoogt het begrijpen van de interacties van een individu of groep dat leidt naar of leidt uit gewelddadige conflicten.

Project

Optimalisering en automatisering van hyper-Rayleighverstrooiingsmetingen. Historisch

Universiteit Antwerpen

De performante opstelling voor hyper-Rayleighverstrooiingsmetingen wordt geoptimaliseerd en geautomatiseerd, door de aankoop van een computergestuurde spectrograaf die gecombineerd kan worden met de beschikbare ultragevoelige camera. Op deze manier kunnen de golflengte-afhankelijke niet-lineaire optische metingen, gepland in het kader van mijn FWO-postdoc mandaat, efficiënt en nauwkeurig uitgevoerd worden in een uitgebreider golflengtegebied.

Project

RHAMM als een aantrekkelijk immunotherapeutisch doelwitantigen voor dendritische cel-geïnduceerde T-cel immuniteit gericht tegen leukemie en myeloom. Historisch

Universiteit Antwerpen

Er is bij de behandeling van bloedkankers, zoals acute myeloïde leukemie (AML), duidelijk nood aan nieuwe en goedverdragen adjuvante therapieën om het frequente herval waarmee deze ziekten gepaard gaan te controleren of zelfs te voorkomen. Een veelbelovende strategie hierbij is autologe immunotherapie, die erop gericht is het immuunsysteem van de patiënt zelf te stimuleren om overblijvende kankercellen te vernietigen. Dit project onderzoekt de haalbaarheid en de potentiële rol van een dendrit...

Project

Molecules in confined spaces: adsorption, diffusion and reaction Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Matching BNTW-WE: Scheiding van binaire mengsels op metaal-organische roosters. De doelstellingen van het project zijn om het potentieel van MOFs in scheiding van binaire mengsels (gas, vloeistof) aan te tonen door het opsporen van combinaties van {MOF+ binair mengsel} die resulteren in hoge scheidingsfactoren. In geselecteerde gevallen, zullen we de interactie volgen tussen het MOF-oppervlak en de adsorbaten (zuiver of als binair mengsel) door spectroscopische of diffractiemethodes. Hierbij...

Project

Wetenschappelijke ondersteuning van de kinderdimensie in de Armoedebarometer 2011, selectie en analyse van de indicatoren voor de opvolging van het beleid en ondersteuning bij de ontwikkeling van beleidsadvies. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Kinderrechtencommissariaat. UA levert aan Kinderrechtencommissariaat de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Statistische verwerking visionaire studie Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut CENSTAT (UHasselt) en anderzijds Orthopedie Waasland vzw. Het onderzoeksinstituut CENSTAT levert aan Orthopedie Waasland vzw de onderzoeksresultaten naar 'Statistische verwerking visionaire studie' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek naar contaminatie van dmd's - deel 3 Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Barco nv. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Barco nv de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek naar contaminatie van dmd's - deel 3' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van een MiBK monster Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van een MiBK monster' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

HPLC analyse van een additief in cosmetica van een coating Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Estee Lauder. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Estee Lauder de onderzoeksresultaten naar 'HPLC analyse van een additief in cosmetica van een coating' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van amine gemodificeerde siliconen (Gimini) Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van amine gemodificeerde siliconen (Gemini)' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Micr-ATR FTIR microscopie van een verfschilfer Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Laborelec. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Laborelec de onderzoeksresultaten naar 'Micr-ATR FTIR microscopie van een verfschilfer' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende analyse van oppervlakte behandelde Zn Al plaatjes Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Metrotile Europe. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Metrotile Europe de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende analyse van oppervlakte behandelde Zn Al plaatjes' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende analyse van drie oplossingen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende analyse van drie oplossingen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

NMR studie van atorvastatine Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds DSM R en D Solutions. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan DSM R en D Solutions de onderzoeksresultaten naar 'NMR studie van atorvastatine' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

TG analyse van drie PVC masterbatches Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'TG analyse van drie PVC masterbatches' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende analyse van NMP oplossingen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende analyse van NMP oplossingen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het P gehalte in een vlamvertrager Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Recticel. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Recticel de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het P gehalte in een vlamvertrager' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van kunststof pellets Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds PSS Belgium. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan PSS Belgium de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van kunststof pellets' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

HPLC analyse van een additief in cosmetica van een coating Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOTANC (UHasselt) en anderzijds Estee Lauder. Het onderzoeksinstituut IMOTANC levert aan Estee Lauder de onderzoeksresultaten naar 'HPLC analyse van een additief in cosmetica van een coating' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

vorige 17501 - 18000 van 27599 volgende Pagina: 1...32 33 34 35 36 37 38 39 ...56 Grootte: 10 20 50 500