Resultaat als: RSS feed PDF XML

Sorteer: Einddatum
SorteerRichting
vorige 17501 - 18000 van 29739 volgende Pagina: 1...32 33 34 35 36 37 38 39 ...60 Grootte: 10 20 50 500
Project

Ontwerp en evaluate van een Brain Computer Interface headset voor alternatieve communicatie en diagnostische ondersteuning. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit project is om de vereisten te ontdekken voor het ontwerp van een comfortabele en draadloze EEG headset die een eerste stap zal zijn in de richting van medisch goegekeurde EEG-BCI toestellen die door patienten gebruikt kunnen worden om te communiceren en door dokters voor de diagnose van hersenstornissen. Nieuwe modellen van het menselijke hoofd zullen worden gemaakt d.m.v. statistische analyse, verschillende types materialen en elektrodes zullen worden vergeleken en de druk d...

Project

Talensensibilisering Historisch

Universiteit Gent

Het project Talensensibilisering in het Vlaamse basisonderwijs omvatte de volgende doelstellingen: (1) ondersteunen van de pedagogische begeleidingsdiensten door ze mee in te zetten in een begeleidingstraject rond talensensibilisering in 6 basisscholen; (2) inventariseren van bestaand én ontwikkelen van nieuw lesmateriaal omtrent talensensibilisering; (3) expertise rond talensensibilisering opgedaan via de begeleidingstrajecten maximaal aan de SNPB overdragen.

Project

Wat met gebarentaal? Een longitudinaal onderzoek naar de intersubjectieve ontwikkeling en taalverwerving bij jonge dove kinderen met een cochleair implantaat. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De snel evoluerende technologische ontwikkelingen op het vlak van cochleaire implantatie 5CI) en de toepassingen ervan bij steeds jongere dove kinderen (<12 maanden) hebben geleid tot een grotere toegankelijkheid van de gesproken taal voor dove kinderen en tot nieuwe discussies over de plaats van gebarentaal in de opvoeding van jonge dove kinderen met horende ouders. Met dit project beogen we een wezenlijke bijdrage te leveren aan deze discussies. Via een combinatie van longitudinaal en cross...

Project

Evaluatie van het effect van prikplaats en cryopreservatie op bloedcelaantallen voor verschillende subpopulaties Historisch

Universiteit Antwerpen

Deze studie wenst de impact van de locatie van bloedname op bloedcelaantallen te bepalen. Bloed zal genomen worden via een antecubitale vene, een handrug vene en de art. radialis voor gepaarde vergelijkingen van het aantal rode bloedcellen, bloedplaatjes en witte bloedcellen (incl. lymfocytensubpopulaties met flowcytometrie). Lymfocytensubpopulaties zullen ook geteld worden na een invriesperiode om het effect van cryopreservatie te bestuderen.

Project

Kort opleidingsintiatief ?Intensive training on mycotoxin analysis Historisch

Universiteit Gent

Het doel van deze trainingssessie is om de belangrijkste analytische methodologiën voor de bepaling van myxotocinen in voeding en voeder aan te leren. Verder is het de bedoeling om de kennis omtrent het mycotoxinen probleem te vergroten in ontwikkelingslanden aan de hand van theoretische lessen gegeven door verschillende experten.

Project

Het participatie opmaken van streekvisie 2030 Halle-Vilvoorde Historisch

Universiteit Gent

- literatuurstudie van gemeentelijke meerjarennota?s en interviews met sleutelpersonen uit de streek leidt tot ontwerp toekomstvisie voor 5 leefbare en duurzame regio?s in arrondissement Halle-Vilvoorde - begeleiden van bespreking van ontwerp toekomstvisie tot systematische participatie van lokale besturen en dito middenveld - compilatie van een toekomstvisie op het niveau van de streek Halle-Vilvoorde én begeleiding van de bespreking ervan

Project

Supersymmetric Models and their Signatures at the Large Hadron Collider. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Onderzoek in de deeltjesfysica bestaat uit drie luiken: theorie, fenomenologie en experiment. Fenomenologie is de tak in de deeltjesfysica die experimentele voorspellingen bepaalt uit theoretische modellen, en omgekeerd ook theoretische modellen opstelt aan de hand van experimentele observaties. In de voorbije decennia was het Standaard Model dermate succesvol in het beschrijven van experimentele observaties, dat het theoretische en experimenteel luik zich enigszins onafhankelijk ontwikkelden...

Project

Sterke-koppelingsfenomenen tussen condensaatfluctuaties en onzuiverheden. Historisch

Universiteit Antwerpen

Koude atomaire gassen dienen zich aan als een nieuwe en krachtige manier om een fundamenteel systeem uit de veeldeeltjesfysica te modelleren en te bestuderen: deeltjes (sterk) gekoppeld aan een bad van bosonische excitaties. Dit systeem vormt juist een van de onderzoekspeilers van het laboratorium TFVS-UA, en we willen natuurlijk de kans niet missen om de expertise die we hieromtrent hebben opgebouwd te valoriseren aan een nieuw systeem. Hierbij gaan we het padintegraalformalisme gebruiken om...

Project

Deelname van de UA, UGent en VUB in het CERN CMS (Compact Moun Solenoïd) experiment aan de LHC (Large Hedron Collider) in CERN. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project maakt deel uit van de zg. Big Science financiering voor deelname aan grote internationale onderzoeksfaciliteiten. De financiering laat de deelname toe aan het CMS experiment in CERN en behelst logistieke steun onder de vorm van personeel, bijdragen tot de 'Maintenance and Operation' van de detector en uitbouw van lokale GRID infrastructuur.

Project

Operationele modale analyse en structurele monitoring gebruikmakende van transmissibiliteits-metingen en fiber sensor technologie Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De Operationele modale analyse laat toe om het dynamisch gedrag van structuren in operationele omstandigheden te identificeren. In mijn vorige en lopende onderzoek bleek dat een nieuwe OMA aanpak gebaseerd op overdraagbaarheidsmetingen de betrouwbaarheid en de toepasbaarheid van OMA technieken verhoogde.

Project

Signaaltransductie en oxidatieve stress in Arabidopsis thaliana na blootstelling aan toxische concentraties cadmium en/of koper. Historisch

Universiteit Hasselt

Zware metalen worden meer en meer een belangrijke abiotische stressfactor voor levende organismen omwille van het toenemende gebruik in de (agro)industrie en bijgevolg de verspreiding ervan in het milieu. Een verminderde biomassaproductie als gevolg van metaaltoxiciteit wordt vaak geobserveerd bij planten die op met metalen aangerijkte bodems groeien. Een betere kennis betreffende de onderliggende mechanismen van deze metaaltoxiciteit is daarom van essentieel belang. Om een beter inzicht te ...

Project

Bestrijding van Campylobacter jejuni kolonizatie en uitscheiding bij vleeskippen door middel van organische zuren en antibacteriële componenten geproduceerd door melkzuurbacteriën. Historisch

Universiteit Gent

Met Campylobacter jejuni besmet pluimveevlees is de belangrijkste bron van campylobacteriose bij de mens. Tijdens dit project zal getracht worden de kolonizatiegraad en uitscheiding bij pluimvee tijdens de primaire productie te reduceren door in te grijpen op het kolonizatiemechanisme van de kiem via organische zuren en antibacteriële componenten geproduceerd door melkzuurbacteriën.

Project

Nanogestructureerde en niet-homogene kwantumdraden. Historisch

Universiteit Antwerpen

De doelstelling van dit project is de theoretische studie van de elektronische eigenschappen van: - Lateraal en radiaal nanogestructureerde kwantumdraden. We zullen zowel de optische als de transporteigenschappen onderzoeken. - Niet-homogene kwantumdraden. Studie van de effecten t.g.v. de geometrische fluctuaties (laterale variaties in de straal), t.g.v. wanorde, en t.g.v. verstrooiing aan onzuiverheden en fononen op het elektrisch transport.

Project

Analoge modellering van morfo-structurele processen in actieve vulkaan-tektonische gebieden. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

This project aims at establishing an Earth science analogue laboratory at the VUB to investigate volcano-tectonic and geomorphologic processes. Specifically, experimental devices will be developed to investigate processes controlling volcano morphologies in the East African Rift, including: 1) the role of tectonic stresses and fault movements on volcano shape and instability, 2) the effect of volcano load and magma chambers on the distribution of eruptive centres and on the local tectonic arc...

Project

Kinderopvang in model: huishoudens en de overheid in welvaartseconomisch perspectief. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project beoogt een maatschappelijk oordeel van verschillende beleidsalternatieven in verband met kinderopvang. Daartoe integreert het kinderen als actoren in het collectieve economisch model van huishoudens en vergelijkt het beleidsinspanningen voor kinderopvang in Vlaanderen, Finland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk op hun verdelingseffecten (binnen en tussen huishoudens).

Project

Humane blootstelling aan endocrien verstorende fenolische contaminanten. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het voorgestelde project beoogt het ophelderen van humane blootstellingsroutes aan fenolische milieucontaminanten (bv bisphenol-A) die endocriene verstoringen kunnen veroorzaken. Na validatie van geschikte analytische methoden zal getracht worden de mate en de voornaamste routes (dieet, lucht of stof) van blootstelling in de Vlaamse bevolking in kaart te brengen. Hierbij zal speciale aandacht aan kinderen besteed worden.

Project

Artemia pond production: helping to solve the challenges of aquaculture in the 21st century (19-22 March 2012) Historisch

Universiteit Gent

Dit congres is de eerste in zijn soort om volledig gewijd te zijn aan de productie van Artemia in zoutvijvers. Deze technologie ondergaat momenteel een aantal ontwikkelingen wereldwijd. Deze worden mogelijk gemaakt door het feit dat de technologie in toenemende mate onderzoeksgestuurd is (in tegenstelling met de empirische aanpak van het verleden). Deze ontwikkelingen nopen tot een dergelijk congres als een eerst platform voor uitwisseling van ideeën en expertise.

Project

Studie van de invloed van (recent geïdentificeerde) regulatoren van necroptosis op (oxidatief) metabolisme Historisch

Universiteit Gent

Necroptosis is een gereguleerde vorm van celdood, die vooral tijdens inflammatie een kritieke rol speelt. Uit een screen pikten we nieuwe regulatoren van deze celdoodmodaliteit op. Hun bijdrage wordt verder gevalideerd. Daarna wordt een zoektocht gestart naar moleculair mechanismes (thv initiatie, propagantie, executie or eerder preconditionerende rol). Het verband tussen metabolisme en gereguleerde celdood is onduidelijk en wordt verder onderzocht.

Project

Titel: Integratie van de semantiek van events, processen en taken overheen requirements engineering lagen Historisch

Universiteit Gent

In dit project wordt een enterprise-architectuur methode ontwikkeld voor kleine en middelgrote ondernemingen. Deze methode, CHOOSE, bestaat uit een eenvoudige modelleertaal, richtlijnen om deze te gebruiken en een verzameling van softwareapplicaties om CHOOSE modellen te ontwikkelen en te beheren.

Project

Yes we canon! Een discoursanalyse van canondebatten in het na-oorlogse theater in Vlaanderen (1945-2010). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Studie van het aandeel van pulmonale neuro-epitheliale lichaampjes in vagale reflexactiviteiten uitgaande van stimuli in de luchtwegen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Een instrument om de onderwijsmotivatie van Vlaamse docenten hoger onderwijs in kaart te brengen: de ontwikkeling van een internationaal bruikbare en crosscultureel valide variant Historisch

Universiteit Antwerpen

Motivatie van docenten in het hoger onderwijs is vooralsnog slechts beperkt onderzocht. Wel is er veel onderzoek gedaan naar motivatie van docenten in andere onderwijsvormen en naar motivatie van studenten. Omdat motivatie zeker ook in de context van de toenemende aandacht voor docentenprofessionalisering in het hoger onderwijs een belangrijke rol speelt, hebben we aan het ExpertiseCentrum Hoger Onderwijs (ECHO) van de Universiteit Antwerpen recent een Nederlandstalig meetinstrument ontwikkel...

Project

Connexine kanalen en celdood Historisch

Universiteit Gent

Evidentie toont aan dat een directe koppeling van cellen via gap juncties de uitbreiding van apoptotische celdood kan promoten, waartoe ook hemikanalen, ?halve gap junctie kanalen?, via een paracriene weg kunnen bijdragen. Het doel is de rol van hemikanalen en gap juncties in spreiding van apoptose en necrose te onderzoeken, alsook modulerende signalen, doorgegeven via deze kanalen, te identificeren.

Project

Omgevingscontaminanten met endocriene verstoring: Van accumulatie tot een rol in de "pandemie" van obesitas en zijn metabole gevolgen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Er wordt recent verondersteld dat de verstoring van de humane gewichtshomeostase gedeeltelijk het gevolg kan zijn van omgevingsfactoren. Deze studie onderzoekt de accumulatie en de rol van oudere en nieuwere endocrien verstorende chemische stoffen in de pandemie van de 21ste eeuw: obesitas. De effecten worden bestudeerd op het moleculair, cellulair en organisme niveau, gebruik makende van analytische methodes, biochemie, genomics , genetica en epidemiologische humane gegevens.

Project

OZR opvangmandaat: afwerking doctoraat Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het project beoogt een nieuw model op te stellen voor de studie van de socio-economische organisatie van protohistorische culturen obv materiële cultuur studies. Het voorgestelde model baseert zich op de resultaten van het multidisciplinair onderzoek op late Bronstijd aardewerk afkomstig van drie belangrijke Cyprische sites in de Kouris vallei: Alassa, Episkopi-Bamboula en Erimi.

Project

Studie van de rol van A20 (TNFAIP3) en RIP4 in huid homeostase en huidpathologiën Historisch

Universiteit Gent

De huid vormt een beschermende barrière en dient op een gepaste manier te antwoorden op de diverse omgevingsprikkels. Het voorkomen van vele huidpathologieën duidt op het belang van een correcte keratinocyt differentiatie en van een sluitende controle van de huid homeostase. Wij zullen de rol van het ubiquitine-editing eiwit A20 en RIPK4 kinase in huid homeostase, kanker en inflammatie.

Project

Preklinische ontwikkeling van een geoptimaliseerd dendritische cel-gebaseerd vaccin tegen acute myeloïde leukemie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoek beoogt de ontwikkeling van nieuwe strategieën ter verhoging van de immuunstimulerende en antitumorale werking van dendritische celtherapie bij acute myeloïde leukemie.

Project

Een krachtig modelleringskader voor het efficiënt opzetten en analyseren van levenswetenschappelijke studies. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project wil een krachtig, omvattend biostatistisch modelleringskader ontwikkelen voor het ontwerpen en analyseren van levenswetenschappelijke studies. Dit zal leiden tot tijdswinst en kleinere steekproefgrootten. Meer betrouwbare besluiten zullen kunnen getrokken uit klinische en pre-klinische biofarmaceutische studies, epidemiologische studies, volksgezondheidsonderzoeken en surveys, milieu- en toxicologische experimenten, risico-analytische opzetten, bio-merkers-studies, evaluatie van s...

Project

De invloed van antilichaamfragmenten op de fibrilogenese van beta 2-microglobuline. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Onderzoek naar het moleculaire mechanisme van de fibrillogenese van B2-microglobuline door gebruik te maken van single-domain fragmenten van kameelantilichamen (nanobodies).

Project

Fytochemisch onderzoek van twee medicinale planten uit Pakistan: Ziziyphus oxyphylla en Cedrela serrata. Historisch

Universiteit Antwerpen

Doel van dit project is het onderzoek naar de biologisch actieve inhoudsstoffen van twee medicinale planten uit Pakistan, meer bepaald Ziziyphus oxyphylla (Rhamnaceae) en Cedrela serrata (Meliaceae). Hun inhoudsstoffen zullen chromatografisch geïsoleerd worden, geïdentificeerd met behulp van spectroscopische methoden, en farmacologisch getest in verscheidene modellen.

Project

Regulatie van plantengroei Historisch

Universiteit Gent

Koolhydraten worden getransporteerd naar verschillende delen in de plant voor groei, maar weinig is bekend over de mechanismen die deze distributie bepalen. Niet-destructief 11C plantonderzoek resulteerde in een succesvol mechanistisch model "MTF". Maar de geobserveerde dynamiek werd verwaarloosd: wij zullen MTF gebruiken en implementeren in de software PhytoSim om deze onschatbare bron van informatie verder te ontginnen. Verder zullen we onderzoeken of het mogelijk is om in Gent faciliteiten...

Project

Exploratie "nieuwe carrière" modellen en coaching. Historisch

Universiteit Antwerpen

De algemene achtergrond van dit project is het stijgend aantal overheden en organisaties in Europa die gekenmerkt worden door een beleid van flexibele, aanpasbare werkstructuren als antwoord op de steeds verder globaliserende en complexer wordende bedrijfswereld (Guest, 1987; Legge, 1995; Wilthagen, 1998). Het gevolg van deze veranderingen is echter dat er 'nieuwe loopbaan' modellen ontstaan die zich richten op niet-lineaire, discontinue loopbaanpaden, en dat er 'nieuwe' technieken worden ing...

Project

Cinema & diaspora. Een comparatieve studie naar etnische filmculturen in Antwerpen: Indiase, Noord-Afrikaanse, Turkse en Joodse cinema. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project onderzoekt de filmculturen van diaspora (etnische groepen) in België. Op basis van een casestudy (Antwerpen) worden Indische, Noord-Afrikaanse, Turkse en Joodse filmculturen vergeleken. Structurele analyses (distributie en -exploitatie) worden gekoppeld aan publieksonderzoeken. Bijzondere aandacht gaat uit naar de mate waarin deze filmculturen bijdragen tot de constructie van culturele identiteiten.

Project

Betacel voorlopers in de adulte pancreas. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Onze onderzoeksgroep ontdekte recent voorlopercellen van betacellen in de pancreas van volwassen muizen (Xu et al, 2008). Deze cellen activeren genexpressie van Neurogenine 3 (Ngn3), een transcriptiefactor die de vorming van betacellen tijdens de embryogenese controleert, en differentiëren verder tot insuline-positieve cellen. De Ngn3+ cellen delen echter niet. Om bij te dragen tot een nieuwe therapie voor diabetes hebben we delende stam- of voorlopercellen nodig aangezien we grote hoeveelhe...

Project

Fysische verklaring en karakterisatie van ruimtelijke incoherente emissie regimes van halfgeleiderlasers en implementatie in gerichte toepassingen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project handelt over zowel theoretische als experimentele aspecten van een bepaald type halfgeleider laser: de broad-area vertical-cavity surface-emitting laser (BA-VCSEL). Naar aanleiding van de recente ontdekking (2005) binnen de vakgroep TONA van een speciaal niet-modaal emissie regime in dit type lasers, willen we theoretisch en experimenteel werk verrichten om dit fenomeen verder te kwantificeren en te verklaren, en er de toepassingsperspectieven van te onderzoeken. Deze kennis moet ...

Project

Ontwikkeling van software voor laser gesloten lus control system voor shaker tabel motion sensor reactie verificaties en kalibraties Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' GVC PEERAER' hebben voor het project ' Software development for laser closed loop control system for shaker table motion sensor response verifications and calibrations' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaand...

Project

Genotypische diversiteit in productiviteit en watergebruiksefficiëntie in het geslacht Populus. Historisch

Universiteit Antwerpen

Via hun huidmondjes en diverse fysiologisch-biochemische processen in de cel, zijn planten in staat om een onderscheid te maken tussen verschillende isotopen van chemische elementen als bvb. koolstof (C), waterstof (H) en zuurstof (O). Dit onderscheid laat toe om de efficiëntie van C-opname en watergifte te kwantificeren, en aldus te koppelen aan productieperformantie. In dit project zal de genotypische variabiliteit in de watergebruiksefficiëntie bepaald worden via stabiele C-isotoopanalyses...

Project

Matrix metalloproteïnasen (MMP&apos;s) in inflammatoire ziektes: therapeutische en functionele studie. Historisch

Universiteit Gent

Gebruik makend van knockout muizen wordt de rol van verschillende MMPs in meerdere inflammatoire ziektemodellen onderzocht, en zorden deze MMPs geinhibeerd gebruik makend van kleine antilichamne, namelijk Nanobodies.

Project

Prioritisering van de doelgroepen met betrekking tot de vaccinatie voor seizoensgriep - deel 2. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds KCE. UA levert aan KCE de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Colloquium Internationalisering van de Rand Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De effecten van de Europese en internationale rol van Brussel blijven niet beperkt tot het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar doen zich in toenemende mate ook in de Rand voelen. Internationale instellingen en bedrijven vestigen zich in omliggende gemeenten nabij de Europese hoofdzetel en trekken daarbij diverse diensten en arbeidskrachten aan. Verschillende indicatoren wijzen op een ontnederlandsing van de Rand door de instroom van een permanente anderstalige migratie ui...

Project

Substatelijke diplomatieke activiteiten als motor van re-territorialisering? De casus van de mediterrane ruimte. Historisch

Universiteit Antwerpen

Substatelijke diplomatie confronteert de onderzoeker met de aard en de dynamiek van het internationaal systeem. Vooral het territoriale kader van het internationale systeem kan in vraag gesteld worden. Verschillende auteurs spreken over "het einde van het territorium", maar verondersteld kan worden dat de komst van subnationale entiteiten op de internationale scene naast een proces van de-territorialisering ook een dynamiek van re-territorialisering op gang heeft gebracht. Re-territorialiseri...

Project

Lerende, veranderende en schuivende kiezers. De effecten van de Antwerpse lokale campagne van 2012 op kiezers. Historisch

Universiteit Antwerpen

Leren kiezers iets bij tijdens de eindspurt naar de stembusgang? Deze vraag staat centraal in publieke opinie onderzoek: politieke kennis is immers cruciaal voor een goed functioneren van de democratie (Delli Carpini & Keeter, 1996). De verkiezingen voor het Antwerpse stadsbestuur van 2012 vormen een goede case om zulke campagne-effecten te onderzoeken. Het betreft een lokale campagne, waardoor de thema's dichter bij de burger staan en er dus een grotere kans op leereffecten is. Daarnaast bel...

Project

Verzameld werk L.P. Boon. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project behelst de wetenschappelijke editie van L.P. Boons werk in 24 delen. Voor gedetailleerde informatie: zie http://www.lpbooncentrum.be/verzameldwerk/

Project

Stimuleren van de cross-talk tussen humane dendritische cellen en natural killer cellen door Toll-like receptor-ligand geladen leukemiecellen teneinde optimale anti-leukemische T-celresponsen te bekomen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds STK. UA levert aan STK de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Parallel corpora for Dutch word sense disambiguation - Het gebruik van parallelle corpora voor automatische desambiguering van woordbetekenissen in het Nederlands Historisch

Hogeschool Gent

De informatie-explosie die we de laatste jaren meemaken op het World Wide Web en de vertaalexplosie die niet alleen een typisch Europees probleem is en ook o.a. samenhangt met de economische realiteit (zoals de kortere levenscyclus van producten en de globalisering van het aanbod), zorgen voor een groeiende vraag naar automatische vertaalsystemen. Ondanks de grote vooruitgang de laatste decennia heeft de performantie van taaltechnologische applicaties, zoals machinevertaling, heden ten dage n...

Project

Overleving van allogene beta cel enten by type 1 Diabetes patiënten onder tijdelijke immuunsuppressie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Type 1 diabetes ontstaat door een autoimmune destructie van de beta cel. Transplantatie van allogene beta cel enten is een hoopvolle nieuwe therapie welke in staat is diabetes te genezen. In samenwerking met de Beta Cel Bank Brussel is het mogelijk gestandardizeerde enten te ontwikkelen welke via intraportale weg kunnen worden toegediend in patiënten met vroegtijdige chronische verwikkelingen van type 1 diabetes. Het doel is de glucase controle te verbeteren, en zo mogelijk te normalizeren, ...

Project

De functie van maternale androgenen bij vogels: van aanpassingen aan de opgroeiomstandigheden tot langdurige effecten. Historisch

Universiteit Antwerpen

De effecten van maternale hormonen op het fenotype van de nakomelingen bij vogels vormen mogelijkerwijs een adaptief maternaal effect. Omdat een belangrijke functie van maternale effecten erin bestaat de nakomelingen aan te passen aan de omgeving waarin zij opgroeien, is het dus essentieel de omgeving in de experimenten te betrekken. Verder is het buitengewoon belangrijk om mogelijke langdurige effecten te bestuderen.

Project

Lingua Cluster: Meer euregionale buurtalen-, culturenkennis, hefboom voor euregionale sociale en economische mobiliteit Historisch

Universiteit Hasselt

De cluster omvat een zestal acties die enerzijds het geheel van het initieel onderwijs gaande van de kleuterleeftijd tot het hoger onderwijs, en anderzijds ook de arbeidsmarktgerichte voortgezette opleidingen omvatten. Verder zal zowel het onderwijs in de reële klassituatie als het virtueel taalleren aandacht krijgen. Het Centrum van Toegepaste Linguïstiek van de universiteit Hasselt zal op de eerste plaats instaan voor de realisatie van het virtuele talenleerplatform, waarbij niet alleen de...

Project

Het Belgisch beleid voor personen met een beperking: wat is de Europese impact in deze? Historisch

Universiteit Antwerpen

Het onderzoeksproject bestudeert het Belgische beleid rond personen met een beperking, de structuren, de verdeling van bevoegdheden en het beleid. Het is een opstap naar een groter onderzoek rond de Europeanisering van het nationale beleid voor personen met een beperking, waarin het nationale beleidvormingsproces rond personen met een beperking in verschillende EU lidstaten onderzocht wordt.

Project

Gecombineerde toediening van anti-inflammatoire interleukines en neurale stamcellen ter bevordering van het functioneel herstel in een model van ruggenmergschade Historisch

Universiteit Hasselt

Het algemene doel van dit project is de ontwikkeling van een nieuwe combinatietherapie voor ruggenmerg trauma (spinal cord injury SCI). Zo konden we recent aantonen dat een specifieke groep van immuuncellen (T helper cellen) regeneratie van beschadigde zenuwcellen bevordert en bovendien een herstel van functie induceert in proefdieren waarbij een ruggenmergletsel werd aangebracht. Verder werd aagetoond dat de deze T helper cellen hun gunstige invloed bewerkstelligen via de secretie van een s...

Project

Aanmaak van autologe T cellen gericht tegen acute myeloide leukemie dmv transductie van hematopoietische stamcellen met een T celreceptor and differentiatie in vitro tot T cellen Historisch

Universiteit Gent

In dit project zullen bloedvormende stamcellen getransduceerd worden en zo een T cel receptor tot expressie brengen. We zullen hiervoor T cellen anmaken gericht tegen WT1 en veervolgens de T ce receptorgenen kloneren. Deze gekloneerde genen worden vervolgeens in stamcellen gebracht. Na uitrijpen van deze stamcellen tot T cellen, zullen we de functionaliteit van die cellen testen.

Project

Watertransport in planten: elke druppel telt Historisch

Universiteit Gent

Het project beoogt een nauwkeurige(re) bepaling van de sapstroom in bomen en een beter begrip van het dynamisch watertransport. Wereldwijd worden sapstroommetingen gebruikt om het watergebruik van boomgedomineerde ecosystemen te schatten/valideren of om de ecosysteemrespons op klimaatsveranderingen (droogte, hittegolven, ?) beter te begrijpen. Nauwkeurige sapstroommetingen zijn bovendien ook van cruciaal belang voor een correcte bepaling van bijvoorbeeld de stamrespiratie (gerelateerd aan het...

Project

Grootschalige genetische benadering voor de moleculaire karakterisatie van autosomaal recessieve vormen van de neuropathie van Charcot-Marie-Tooth. Historisch

Universiteit Antwerpen

We plannen om een grootschalige studie naar de moleculaire basis van ARCMT uit te voeren, daarbij gebruik makend van onze unieke collectie van nucleaire consanguine families afkomstig van verschillende geografische en etnische origine. De gebruikte benadering zal bestaan uit het simultaan nagaan van verschillende ziekteverwekkende loci door middel van grootschalige gentoypering. Hierdoor zullen nieuwe loci, genen en ziekteverwekkende mutaties kunnen worden geïdentificeerd zonder de genetische...

Project

Nieuw financieringsmodel onderzoek: ZAP-startkrediet 2010 Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Met het in voege treden van het nieuw financieringsmodel onderzoek ontvangen nieuwe ZAP leden die voldoen aan de criteria voor de BOF-parameter 'mobiliteit en diversiteit' een startkrediet van EURO 50.000. Deze ZAP startkredietfinanciering wordt retroactief opgestart en toegekend aan nieuw ZAP aangesteld in 2010 en later.

Project

Synthese en optimalisering van op maat gemaakte, gedragen titania lagen voor de toepassing in foto-geactiveerde processen Historisch

Universiteit Hasselt

In onderhavig project zal de invloed van de synthesecondities en depositietechnieken op de finale eigenschappen van dunne titania (TiO2)lagen worden nagegaan. Innovatieve methoden voor de vorming van poreuze poeders (UA, promotor P.Cool) zullen gecombineerd worden met recente expertise in verband met het vormen van dunnen lagen (Uhasselt, promotor M.K. Van Bael). Aandacht zal ook besteed worden aan post-synthetische methoden om de stabiliteit en de eigenschappen van de materialen verder te co...

Project

Interacties tussen herpesvirussen en cellulaire signalisatiewegen, en de consequenties hiervan voor immuno easie en viraal spreiden Historisch

Universiteit Gent

Virussen zijn obligaat intracellulaire pathogenen. Om te kunnen vermeerderen in cellen, om te kunnen spreiden naar andere gastheercellen en om uitschakeling door het immuunsysteem uit te stellen of te omzeilen hebben virussen diverse, grotendeels ongekende interacties ontwikkeld met de cellulaire signalisatiewegen. Doel van dit project is om meer inzicht te verkrijgen in deze interacties voor herpesvirussen.

Project

Prospectief follow-up onderzoek naar reproductieve gezondheid en comborbiditeit bij tweelingen Historisch

Universiteit Gent

Dit project heeft als doel om een databank met reproductieve variabelen te realiseren (N = 3500 vrouwelijke tweelingan van 18 tot 46 jaar)ter aanvulling van het bestaande Oost ? Vlaamse meerlingenregister met perinatale gegevens. Beide databanken kunnen informatie leveren over de invloed van nature/nurture op reproductieve factoren enerzijds en het verloop van de reproductie over verschillende generaties heen anderzijds.

Project

Ontwikkeling van een fermentatieproces voor een product Historisch

Universiteit Gent

In dit onderzoek wordt de ontwikkeling beoogd van een proces voor de productie van een product. De te ontwikkelen technologie is gebaseerd op metabolic engineering van Escherichia coli. Nadat een geschikte productiestam geconstrueerd is, dient een fermentatieproces te worden ontwikkeld en geoptimaliseerd, evenals een geschikt downstream processing route om het product in zuivere vorm uit de fermentatievloeistof te winnen.

Project

Involving volunteers and their effect on the governance and functioning of private non-profit organisations. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Involving volunteers and their effect on the governance and functioning of private non-profit organisations.

Project

Onderzoek naar de betekenis van het solidariteitsbeginsel in het Europees recht. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het solidariteitsbeginsel krijgt gaande weg meer en meer betekenis in het Europees recht. Dit blijkt op de eerste plaats uit de reeds bestaande Europese verdragen en de versterking van het solidariteitsbeginsel door het Verdrag van Lissabon en het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Dit blijkt tevens uit de meest recente evolutie van de rechtspraak van het Hof van Justitie bij de toepassing van onderdelen van het gemeenschapsrecht zoals het Europees burgerschap, de interne m...

Project

Wetenschappelijke disciplinevorming: Tijdschriftpublicaties en wetenschappelijke communicatie Historisch

Universiteit Gent

Het moderne wetenschapssysteem bestaat uit disciplines. Hun communicatiestructuur wordt mogelijk gemaakt door wetenschappelijke tijdschriften. Publicaties kunnen op elkaar aansluiten publicaties kunnen naar elkaar verwijzen (citaties). Via een vergelijking van twee disciplinaire communciatienetwerken (uit de mens- en de sociale wetenschappen) zal in dit project de structuurontwikkeling van het moderne wetenschapssysteem onderzocht worden.

Project

Studie van fagocytose van apoptotische cellen in humane atherosclerotische plaques. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Project

Precaire arbeid, precaire levensomstandigheden en gezondheid. Constructie en evaluatie van een indicator voor precaire arbeid en gezondheid binnen een crossnationale context. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Probleemstelling en doelstellingen van het onderzoek Gedurende de voorbije decennia heeft de klassieke arbeidsverhouding fundamentele veranderingen ondergaan. Een belangrijk aspect hierbij is het onder druk komen van het psychologische contract tussen werkgever en werknemer: de "standaard arbeidsverhouding", die de werknemer "relatief permanente tewerkstelling biedt in ruil voor het goed uitvoeren van de hem opgedragen taken" (Cooper 2002) is van langsom minder de norm. Dit heeft gevolgen voo...

Project

Experimentele en numerieke studie van de impactbelasting van golven op vervormbare composietconstructies. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Doelstellingen De doelstelling van dit project is de experimentele en numerieke studie van golfimpact op vervormbare composietstructuren. Deze omvat drie deelaspecten: * de experimentele studie van de dynamische drukverdeling in de tijd bij slamming van golven op vervormbare composietconstructies, en de opmeting van de resulterende ogenblikkelijke vervormingen, * de numerieke simulatie van de dynamische drukken die optreden in het grensvlak van de composietstructuur en het watervolume, met ...

Project

L.P.-Boon Verzameld Werk. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het Verzameld werk van Louis Paul Boon zal worden uitgegeven in 24 delen en bevat naast alle in boekvorm verschenen romans en verhalen, ook bloemlezingen van o.m. de 'Boontjes', het journalistieke werk en de brieven van Boon. Elk deel bevat naast een wetenschappelijk verantwoorde presentatie van de leestekst, ook een informatief nawoord, een tekstverantwoording en een bibliografie. Uitvoerig editiecommentaar, inclusief een integraal variantenapparaat en woordverklaringen, wordt ter beschikkin...

Project

"Vanavond, in het Grand Théâtre...": De reconstructie van de speelkalender van theatrale opvoeringen in Antwerpen tussen 1660 en 1795 Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project zal resulteren in de creatie van een geannoteerde databank of speelkalender van al de seculiere, hoofdzakelijk commerciële toneelopvoeringen in Antwerpen tussen 1680 en 1795. Deze databank zal worden aangevuld door transcripties van tot nog toe onbekende brieven, geschreven door de toneelimpresario's of directeurs van de verschillende gezelschappen. Het onderzoeksproject ondersteunt en is nauw verbonden met het postdoctorale onderzoeksproject "The business of performance: Theatre...

Project

Karakterisatie van nieuwe autoantilichaam-targets in reumatoïde artritis Historisch

Universiteit Hasselt

Op het Biomedisch Onderzoeksinstituut van de Universiteit Hasselt voerden we onlangs een high-throughput autoantilichaam profilering aanpak uit om noodzakelijke nieuwe ziekte markers voor reumatoïde artritis (RA) te identificeren, wat resulteerde in de identificatie van 14 nieuwe auto-antilichaam markers voor RA. Het doel van dit project is om de kenmerken te bepalen van de meest interessante auto-antilichamen en hun doel antigenen om meer inzicht te geven in de biologische betekenis van de...

Project

Eergerelateerd geweld en geweld in naam van de eer: mythe of realiteit? Een pilootonderzoek in Vlaanderen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Eergerelateerd geweld kan, in de context van migratre, begrepen worden als een vorm van gendergerelateerd, geweld dat als functie heeft cuturele grenzen van minderheidsgroepen te bepalen en de morele eigenheid van de groepsidentiteit af te bakenen ten aanzien van de genderspecifieke normen en waarden van de dominante cultuur in de samenleving. Daarbij worden aan meisjes/vrouwen en jongens/mannen verschillende rollen en normen opgelegd. Eergerelateerd geweld omvat niet alleen (pogingen tot) er...

Project

De co-creatie van kennis door klanten : de aard en impact tijdens het innovatieproces van high-tech dienstverleningen Historisch

Universiteit Antwerpen

Recente ontwikkelingen binnen de informatie-en communicatietechnologieën en de toenemende digitalisering van onze samenleving bieden ruime mogelijkheden om klanten te betrekken binnen het innovatieproces. Innovatie is kenniscreatie. Deze studie onderzoekt op welke manier die klantenbetrokkenheid kan bijdragen tot kenniscreatie en bestudeert hoe deze kennis opgebouwd door de klant het innovatiesucces van high tech dienstverleningen beïnvloed.

Project

Deelname van de UA, UGent en VUB in het CERN CMS (Compact Muon Solenoïd) experiment aan de LHC (Large Hadron Collider) in CERN. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project maakt deel uit van de zg. Big Science financiering voor deelname aan grote internationale onderzoeksfaciliteiten. De financiering laat de deelname toe aan het CMS experiment in CERN en behelst logistieke steun onder de vorm van personeel, bijdragen tot de 'Maintenance and Operation' van de detector en uitbouw van lokale GRID infrastructuur.

Project

Gift ter ondersteuning van het fundamenteel onderzoek naar fragiliteit bij ouderen Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De Nationale koepel van AXXON, Physical therapy in Belgium werd als onafhankelijke organisatie opgericht op 8 september 2009 uit een fusie van het Nationaal KinesitherapeutenKartel en AKB. Op 6 oktober 2009 werd de franstalige vleugel AXXON, Qualité en Kinésithérapie opgericht gevolgd door de nederlandstalige vleugel AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie op 8 oktober 2009. AXXON, Physical therapy in Belgium telt ongeveer 6000 leden, die voornamelijk lid zijn van een lokale kring. Doelstelling e...

Project

DNA-methyloom en RNA-transcriptoom analyse in proximaal tubulaire cellen, bloed en urine tijdens de ontwikkeling van chronisch nierfalen in de muis. Historisch

Universiteit Antwerpen

Chronisch nierfalen (CKD) is een verzamelnaam voor renale aandoeningen die, onafhankelijk van hun oorzaak, gekenmerkt worden door histomorfologisch aantoonbare nierschade en/of een gedaalde glomerulaire filtratie (<60 ml/min/1,73m2) die minstens drie maanden aanwezig zijn en waarvan het verloop een progressieve daling van de nierfunctie inhoudt. Tot op heden kan eindstandig nierfalen enkel worden behandeld d.m.v. dialyse of transplantatie. DNA-methylatie is een epigenetische modificatie van...

Project

Onderzoek naar de mechanica en hydrodynamica van de aquatische voedselopname. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoeksproject spitst zich toe op de biomechanica van het voedingsapparaat bij vissen. De grote diversiteit in morfologie van het craniaal systeem in deze diergroep is bijzonder intrigerend. De meest algemene strategie van vissen om prooien te grijpen is door een zuigstroom op te wekken. Dit doen ze door het volume van hun mondholte zeer snel te expanderen, waardoor ze water en de prooi naar de mond toe zuigen. Hoewel veel vissoorten deze prooivangststrategie delen, heeft de evolut...

Project

Redeneren met Incomplete RDF Databases in het Semantic Web Historisch

Universiteit Antwerpen

Met dit project beogen we het probleem van het voorstellen van en redeneren met incomplete informatie voor RDF voor de semantic web vision aan te pakken. Het betreft een onverkende maar belangrijke vraagstuk voor zowel het onderzoek naar databases als naar het onderzoek van het semantic web. We beogen ons onderzoeksprogramma op te splitsen in drie autonome maar met elkaar gerelateerde modules met elk hun eigen uitkomsten. Ten eerste bestuderen we de semantiek van onvolledige RDF databases; t...

Project

Conflict monitoring en bekrachtigingsleren Historisch

Universiteit Gent

In onze dagdagelijkse omgeving dienen we ons constant aan te passen aan conflicterende informatie die het efficiënt uitvoeren van bewegingen, of het vlot maken van beslissingen, dikwijls bemoeilijken. In dit project gaan we aan de hand van reactietijdentaken en neurofysiologische metingen na hoe die cognitieve aanpassingen (conflict monitoring) beter kunnen begrepen worden in termen van bekrachtigingsleer-mechanismen (beloningsleren, associatief leren).

Project

Kanker en proactieve geneeskunde. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit project is de gevolgen op individueel en maatschappelijk niveau nagaan van de inzet van nieuwe technologieën voor het bepalen of beïnvloeden van het risico op kanker en voor de vroegtijdige detectie van kanker. Deze onderzoeksopdracht wil dit thema wetenschappelijk onderbouwd verkennen, met verschillende betrokken doelgroepen. In een mogelijke vervolgfase kunnen aanbevelingen geformuleerd worden aan het Vlaams Parlement.

Project

Gecombineerde en interactieve effecten van klimaatverandering en chemische stress bij Daphnia magna. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de UGent. UA levert aan de UGent de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Een systeem biologische analyse van metaal geïnduceerde responsen in de zebravis, Danio rerio. Historisch

Universiteit Antwerpen

In het kader van dit project willen we in de genetisch zeer goed gekarakteriseerde zebravis, Danio rerio een vergelijkende studie uitvoeren van de metaalregulatie, compartimentalisatie en toxiciteit voor twee essentiële metalen (koper en zink) en het niet-essentieel metaal cadmium. We willen daarbij nagaan wat de verschillen en overeenkomsten zijn in metaal behandeling en responsen na blootstelling onder drie verschillende fysiologische situaties.

Project

Zijde Route (Centraal Azie) - project voor de ontwikkeling van een informatiesysteem ter ondersteuning van de seriele nominatie op de werelderfgoedlijst Historisch

Universiteit Gent

Het project zal het proces voor de nominatie van de Zijderoutes tot werelderfgoed ondersteunen door het uitdenken en uitwerken van een aangepast documentatiesysteem. Het gaat daarbij om een aantal seriële grensoverschrijdende nominatie van sites. Het systeem moet de betrokken landen toelaten relevante informatie over het culturele erfgoed voor de nominatie en voor de monitoring te delen en uit te wisselen.

Project

The clinical significance of circulating endothelial cells in multiple myeloma and their role as surrogate marker for determining the effect of anti-angiogenic agents. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De klinische betekenis van circulerende endothelial cellen in multiple myeloma en hun rol als surrogaat merker voor de bepaling van het effect van anti-angiogenic agenten

Project

Ontwikkeling van C-terminale peptidengebaseerde proteoomanalytische technologieën en de extensieve catalogering van granzyme protease substraten Historisch

Universiteit Gent

Dit project omvat de verdere ontwikkeling van een proteoomanalytische strategie voor de isolatie van C-terminale peptiden. Hierdoor wordt de staalcomplexiteit tot een maximum gereduceerd daar elk eiwit finaal slechts door één enkel peptide vertegenwoordigd wordt. Door gecombineerd gebruik van N- and C-terminale COFRADIC, kan men een zo uitgebreid mogelijke proteoomdekking bekomen en wordt een extensievere catalogering van protease-substraten mogelijk.

Project

Toelage van de Nationale Bank van België voor het BOF-project: "Geurmarketing: De impact van geur en de interactie ervan met andere atmosferische prikkels tijdens een winkelbeleving" Historisch

Universiteit Hasselt

De toelage van de Nationale Bank zal als cofinanciering aangewend worden voor de werkingsmiddelen van het BOF-project: "Geurmarketing: De impact van geur en de interactie ervan met andere atmosferische prikkels tijdens een winkelbeleving" In dit project wordt de effectiviteit van geurmarketing onderzocht. Binnen sensoriële marketing neemt geur een alsmaar prominentere plaats in en retailers blijken er ook steeds meer in geïnteresseerd te zijn. Er zijn echter nog vele uitdagingen in het onder...

Project

De kwalificatie van het forumbeding in internationaal en Europees recht. Historisch

Universiteit Antwerpen

Op basis van Europese en internationale rechtsinstrumenten hebben de contractspartijen bij internationale contracten de mogelijkheid om in geval van geschil zelf de bevoegde rechtbank aan te wijzen. Geen van deze instrumenten kwalificeert echter het forumbeding dat op basis van zijn aard en doelstellingen procedureelof contractueel kan zijn. De vraag rijst dan ook wat het toepasselijke recht is om de geldigheid van deze clausule te bepalen en hoe we dit forumbeding zijn volle rechtskracht kun...

Project

Vlaamse Supercomputer Centrum (VSC) (eenmalige investeringssubsidie). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Hormonale interacties tijdens de ontwikkeling van de apicale haak, hypocotylgroei en gravitropie van Arabidopsis zaailingen Historisch

Universiteit Gent

In dit project wordt de relatie bestudeerd tussen de ethyleen, brassinosteroïde en auxine pathways in donker gegroeide Arabidopsis zaailingen. Een kinematische fenotypische analyse van de ontwikkeling van mutanten in elk van de 3 pathways zal uitgevoerd worden, in aan- en afwezigheid van inhibitoren van de andere pathways. Op die manier zal de interactie tussen deze 3 sigalisatieroutes onderzocht worden.

Project

Werkzaamheid van CRTh2 antagonisten in Huisstofmijt geïnduceerde luchtwegontsteking muismodellen. Historisch

Universiteit Gent

CRTH2 is een prioritair project met een positief effect in Fase IIa studies. Tot nu toe zijn in-house modellen van allergische luchtwegontsteking niet nuttig geweest voor het creeëren van inzicht in de biologische mechanismen van werkzame CRTh2 antagonisten. Prof Dr Bart Lambrect et al. heeft nieuwe modellen van allergische luchtwegontsteking die relevanter zijn voor humane astma waarbij dus CRTh2 antagonisten effectiever worden vergeleken met huidige interne (Astra Zeneca) ontwikkelde model...

Project

Casestudie ontwerp van gebouwen ifv aanpasbaarheid: Mahatma Gandhi-wijk Mechelen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het onderzoekproject wordt uitgewerkt in meerdere werkpakketten. In een eerste pakket wordt na de situering van de opdracht binnen het Vlaams/Belgisch duurzaamheidproblematiek een algemeen evaluatiekader opgesteld voor het aftoetsen van het dynamisch karakter van ontwerpvoorstellen op verscheidene niveaus (i.e. wijk, gebouw en element). De achterliggende evaluatiemethodiek is gebaseerd op levenscyclusanalyse (in Engels: Life Cycle Assessment - LCA) en levenscyluskostanalyse (in Engels: Life C...

Project

Vlaams Interuniversitair project voor structurele studies van harde en zachte materie met synchroton straling (ESRF-DUBBLE) Historisch

Universiteit Gent

Studie van nanoschaal-structuren in zachte en harde vaste stoffen met behulp van SAX (Small Angle X-ray Scattering) en studie van de lokale structuur van geselecteerde atomen in ongeordende vaste stoffen met behulp van XAFS (X-ray Absorption Fine Structure), dit gebruikmakend van synchrotronstraling (ESRF-DUBBLE, BM26).

Project

Magnetisme in de nano-poriën grafeen Historisch

Universiteit Antwerpen

Met mogelijke toepassingen in de op koolstof gebaseerde elektronica en spintronica, nano-poriën grafeen (NPG) heeft een groot potentieel. We gaan NPG theoretisch en / of computationeel bestuderen met behulp van microscopische tight-binding Hamiltonianen. Nadruk zal liggen op de invloed van defecten in de nano-poriën rooster en de verdeling van poriën maten en vormen op de band structuur en de magnetische eigenschappen van dit materiaal. Numerieke codes zullen worden ontwikkeld om te draaien o...

Project

Het sociale brein: timing en localisatie van persoonlijkheidstrekken bij anderen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het doel van dit project is het vergroten van onze kennis over hersengebieden en functies die persoonlijkheidstrekken bij anderen registeren, gebruik makend van hersenbeeld technieken zoals fMRI en ERP.

Project

Scheiding van binaire mengsels op metaal-organische roosters. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Doelstellingen van het project: we willen 1. het potentieel aantonen van MOFs in scheiding van binaire mengsels (gas, vloeistof) door opsporen van combinaties van ?MOF + binair mengsel??die resulteren in hoge scheidingsfactoren; 2. in geselecteerde gevallen, de interactie volgen tussen het MOF-oppervlak en de adsorbaten (zuiver of als binair mengsel) door spectroscopische of diffractiemethodes; 3. in deze gevallen, relaties opstellen tussen de adsorptievoorkeur van MOFs en hun fysicochemische...

Project

Roosters van nanodeeltjes geproduceerd via de micel-methode voor de studie van proximity-effecten in hybride systemen gebaseerd op metallische, supergeleidende, magnetische en organische materialen. Historisch

Universiteit Hasselt

Gedreven door technologische noden en fundamentele wetenschappelijke nieuwsgierigheid is de nanowetenschap geëvolueerd tot één van de meest actieve onderzoeksdomeinen ter wereld. De ontwikkeling van nieuwe 'bottom-up' methoden is noodzakelijk om in het ideale geval de in-situ depositie mogelijk te maken van ensembles van zuivere nanostructuren van eender welk materiaal met regelbare grootte, onderlinge afstand en vrije substraatkeuze. In dit project zullen we de synthese, structuur en fysisch...

Project

Identificatie van herapeutisch relevante orgaan-specifieke doelwitgenen van de Wnt signaalweg. Historisch

Universiteit Gent

Een microarry screen voor primaire doelwitgenen van de Wnt/b-caterine signaalweg werd uitgevoerd in verschillende organen van het modelorganisme Xenopuw. Verschillende potentiële doelwitgenen die werden geïdentificeerd zullen functioneel worden geanalyseerd. We zullen ons focussen op genen die mogelijks betrokken zijn bij het ontstaan van darmkanker in de mens. Hierbij zal ook gebruik gemaakt worden van tumormodellen in de muis.

Project

ACCESS: Hulp bij Clean Coal en milieubewuste opslagoplossingen Historisch

Universiteit Hasselt

De algemene doelstelling van de actie is om capaciteit op te bouwen voor de ontwikkeling van Clean Coal technologie (CCT) en de identificatie van Carbon Capture and Storage (CCS) potentieel in Kazachstan. Deze nieuwe technologieën kunnen de efficiëntie van de verbranding van kolen verbeteren en kunnen de milieu-impact van de steenkoolindustrie verminderen. Daarnaast zal men zich vooral richten op de capaciteitsopbouw van de economische, sociale en ecologische aspecten van CCT en CCS. Aangezie...

Project

Reflectieve Ondersteuning voor herconfiguratie van Context-afhankelijke Softwareaanpassingen(RECOCO). Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Doelstelling Het ondersteunen van dynamische aanpasbaarheid van software in specifieke uitvoeringscontexten (b.v. in specifieke uitvoeringssporen, sessies of collaboraties tussen meerdere objecten) wordt steeds belangrijker voor hedendaagse gedistribueerde toepassingen. Context-georiënteerd programmeren (COP) [12] biedt taalconstructies voor het uitvoeren van dergelijke context-afhankelijke aanpassingen. Het is echter belangrijk dat tijdens deze context-afhankelijke aanpassingen de globale to...

Project

MedicaSpec Historisch

Universiteit Hasselt

In de afgelopen decennia zijn veel nieuwe medicijnen ontwikkeld die een succesvolle behandeling van verschillende vormen van kanker mogelijk maken. Maar de mogelijkheid om de aanwezigheid van een tumor in een vroeg stadium te detecteren is meestal een belangrijke voorwaarde, maar op dit moment erg moeilijk. Naast de mammografie screening voor borstkanker zijn er geen tools beschikbaar die een routinematige screening van grote risicopopulaties mogelijk maken voor de ontwikkeling van een bepaal...

Project

De strafuitvoeringsrechtbank aan het werk. Een etnografisch onderzoek naar haar interacties, beslissingsprocessen en -praktijken. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Sinds 1 februari 2007 beslissen in België negen multidisciplinaire samengestelde rechtbanken over verschillende aspecten van het strafuitvoeringstraject van de gedetineerde met een straf van meer dan drie jaar. Dit betekent een ware revolutie binnen het Belgische penitentiaire landschap: belangrijke beslissingen omtrent de strafuitvoering worden nu genomen door multidisciplinair samengestelde rechtcolleges, met als voorzitter een magistraat en twee niet-juridisch geschoolde assessoren, die ge...

Project

Oriëntalisme en Franz Cumont: zijn visie op ?Oost? en ?West? binnen de Altertumswissenschaft van de late negentiende en vroege twintigste eeuw. Historisch

Universiteit Gent

Cumont biedt een uniek wetenschappelijk dossier: hij publiceerde ca. 800 titels over de religieuze en culturele interactie tussen het antieke Midden-Oosten en het Westen. Hij correspondeerde met toonaangevende geleerden, en schreef dagboeken over zijn reizen in het Midden-Oosten wanneer dit onder Europese koloniale controle kwam. Deze diverse communicatiecontexten bieden een unieke gelegenheid voor een genuanceerde reflectie over oriëntalisme and postkolonialisme.

Project

Ontwikkeling van een leidraad voor het kwantificeren van ecosysteemdiensten in estuaria. Historisch

Universiteit Antwerpen

Om de economische waarde van de regulerende ecosysteemdiensten in een estuarium in te schatten, is eerst een goede identificatie en kwantificering van die diensten vereist. ECOBE zal voor regulerende diensten in eerste instantie een duidelijke identificatie doen, om vervolgens instrumenten aan te reiken voor een kwantificatie. De nodige data zullen verzameld worden voor een algemene kwantificatie, toepasbaar op verschillende West-Europese estuaria.

Project

Celebrity-activisme: Een empirisch onderzoek naar de samenwerking tussen sociale bewegingen en bekende Vlamingen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Een analyse van de impact van het toenemende celebrity-activisme: de samenwerking tussen het maatschappelijke middenveld en Bekende Vlamingen. Dit omvat de invloed van het celebrity-activisme op inhoud en werking van sociale bewegingen en op de relaties van deze organisaties met de burgers-consumenten. Een comparatief case design wordt ingevuld met een multimethodische dataverzameling en analyse.

Project

Biodiversiteit en fylogenie van de Typhloplanidae Graff, 1905 (Rhabdocoela: Dalytyphloplanida) Historisch

Universiteit Hasselt

Met ongeveer 300 gekende soorten vormen de Typhloplanidae één van de soortenrijkste families binnen de vrijlevende platwormen. Het is echter niet de grote hoeveelheid aan soorten die deze groep zo interessant maakt, maar wel het feit dat zij een grote verscheidenheid vertoont voor wat betreft de morfologie en de ecologie van de verschillende soorten. De meeste soorten komen uitsluitend in het zoetwater voor, terwijl andere enkel in het mariene milieu worden teruggevonden. Interessanter is ech...

Project

Een interdisciplinaire analyse van de Prix de Rome (1819-1920) aan de Antwerpse Academie voor Schone Kunsten. Historisch

Universiteit Antwerpen

Naar aanleiding van het 350-jarig bestaan van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten zal de Prix de Rome collectie geinventariseerd en onderzocht worden. Op het kunsthistorisch vlak zullen de nauwelijks ontgonnen dossiers van de tweejaarlijkse Prix de Rome (1819-1920) geanalyseerd worden aan de hand van de concepten artistieke kwaliteit en talent. Daarnaast wordt de volledige collectie beeldhouwwerken van de Prix de Rome geïnventariseerd, dit omvat zowel het registreren en labellen van h...

Project

In vivo detectie van de expressie van virulentiegenen van Vibrio&apos;s tijdens infectie van aquacultuur organismen met reverse transcriptase realtime PCR Historisch

Universiteit Gent

In dit project zal de expressive van virulentiefactoren in verschillende Vibrio?s (met verschillende virulentie) gemeten worden met reverse transcriptase realtime PCR met specifieke primers. Daarenboven zal de invloed van bacteriële cel tot cel communicatie (quorum sensing) en gastheer-pathogeen communicatie (d.m.v. stresshormonen) op de expressie van virulentiefactoren eveneens bepaald worden.

Project

De interactie tussen planten-geassocieerde bacterieën en populier onder cadmiumstress: effecten van inoculatie met PGPB (plant growth promoting bacteria) op het proteoomniveau en op de biomassaproductie in functie van fytoextractie. Historisch

Universiteit Hasselt

Fytoextractie, zijnde het gebruik van planten met inbegrip van plant-geassocieerde micro-organismen voor het verwijderen van schadelijke contaminanten uit bodems en water, wordt dikwijls naar voor geschoven als een kosteneffectief milieuvriendelijk alternatief voor de remidiatie van gronden verontreinigd met zware metalen en zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren tot het aanpakken van de grootschalige verontreiniging van België.Kennis en begrip van de aangesproken metabole pathways,kan o...

Project

Onderzoek in het domein van de jeugdliteratuur in de Lage Landen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Project

Pollutietolerantie van Daphnia magna populaties: evolutionair potentieel en de interactie met natuurlijke stressoren vanuit een ecotoxicologisch, genomisch en ecologisch perspectief. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de KULeuven. UA levert aan de KULeuven de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Karkasclassificatie 2012 Historisch

Universiteit Gent

1. Opvolging van de wetenschappelijke en praktische evolutie op het gebied van karkasclassificatie 2. Opleiding en permanente vorming van de ambtenaren van het beleidsdomein Landbouw en Visserij 3. Ondersteuning van de evaluaties van classificeerders en toezichthouders runderen 4. Ondersteuning van de evaluaties van classificeerders en toezichthouders van geslachte varkens. 5. Operationeel houden van de testprocedure met het oog op het betrouwbaar en conform verklaren van de inderlingsapparat...

Project

JOP-monitor Antwerpen-Gent Historisch

Universiteit Gent

De JOP-monitor Antwerpen-Gent is een grootschalig surveyonderzoek, dat de levensomstandigheden, de leefwereld en het gedrag van scholieren tussen 12 en 18 jaar in het secundaire onderwijs in Antwerpen en Gent onderzoekt. Thema?s die daarbij aan bod komen zijn onder meer: schoolwelbevinden, toekomstperspectief, antisemitisme, delinquentie, onveiligheidsgevoelens en participatie aan het verenigingsleven.

Project

Peasants, grote boeren en de opkomst van landelijke goederenmarkten. Test-case: het Land van Waas in de 18e eeuw. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit onderzoeksproject staat de volgende vraag centraal: hadden landelijke samenlevingen die verschilden in productiestrategieën (inkomensstrategieën), eveneens uiteenlopende consumptiestrategieën? Wanneer we vroegmodern landelijk Europa bekijken, dan merken we op dat samenlevingen gedomineerd door kleine boeren (peasants) functioneerden naast systemen gekenmerkt door grootschalige, kapitalistische landbouw. Tot nogtoe ging de aandacht voornamelijk uit naar de mogelijkheden van die twee sys...

Project

Moderne veredelingstechnieken voor zoete aardappel Historisch

Universiteit Gent

Het ontwikkelen van lokale variëteiten van zoete aardappel met kenmerken zoals hoge opbrengst, verbeterde voedingswaarde en een verhoogde ziekte- of droogteresistentie is van cruciaal belang voor landen van Sub-Sahara Afrika. Dit kort opleidings initatief heeft als doel capaciteit op te bouwen in het Zuiden in nieuwe en moderne veredelingstechnieken waaronder het gebruik van moleculaire merkers.

Project

Genetische analyse van de rol van sFRP1 en 4 in de bothomeostase. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Eerste gezamenlijk congres van het Belgisch, Koninklijk Spaans en Luxemburgs Wiskundig Genootschap Luik 06/06/2012 - 08/06/2012 Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het KWG verenigt in ons land al degenen die beroepsmatig of uit persoonlijke belangstelling geinteresseerd zijn in wiskunde. Het KWG stelt zich ten doel als nationale beroepsorganisatie de samenhang en communicatie binnen de wiskundige gemeenschap te versterken; zich in te spannen voor de versterking en verbetering van het imago van wiskunde en haar beoefenaars, zowel bij het publiek in het algemeen als bij scholieren en studenten in het bijzonder; de wiskundige gemeenschap zowe...

Project

Verbeteren van de anti-tumor immuniteit door intranodale injectie van boodschapper RNA dat codeert voor tumor antigen en immuunstimulerende moleculen Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Actieve immuuntherapie onder de vorm van tumor antigen gebaseerde vaccinatie wordt volop onderzocht. Boodschapper RNA dat codeert voor tumor antigenen en immuunstimulerende proteïnen is mogelijks een immunogeen reagent voor kanker immuuntherapie. Onlangs werd aangetoond dat intranodale injectie van vaccins een sterkere immuunrespons opwekt in vergelijk met vaccinatie via andere routes. Tot op heden werd geen onderzoek naar intranodale injectie van mRNA uitgevoerd. In dit project wensen we na ...

Project

Meervoudige identiteiten in een laatmiddeleeuwse en vroegmoderne stad: Mechelen in de 15de en 16de eeuw. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project wil door het analyseren van meervoudige identiteiten die stedelingen aannemen en (re)produceren een meer genuanceerde blik geven op de stedelijke samenleving dan het traditionele sociale en sociaal-culturele onderzoek toelaat. Voor de casus Mechelen in de late middeleeuwen en het begin van de nieuwe tijd zal worden nagegaan hoe stedelingen deze identiteiten construeren (o.a. door hun participatie in het middenveld van sociale organisaties), hoe ze die beleven op het publieke forum...

Project

Vlaams Supercomputer Centrum (VSC). Historisch

Universiteit Antwerpen

Het Vlaamse Supercomputer Centrum is een samenwerking tussen de 5 Vlaamse universitaire associaties. Het wil meer rekenkracht en opslagcapaciteit ter beschikking stellen van meer onderzoekers in de associaties, onafhankelijke onderzoeksinstellingen en industrie. Daarnaast zal het uitstekende gebruikersondersteuning bieden voor alle aspecten van HPC. De infrastructuur zal grensverleggend onderzoek mogelijk maken, de economische activiteit in Vlaanderen stimuleren en internationale competiti...

Project

Ondersteuning voor opstart en uitbouw van onderzoeksnetwerk JIIP. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' TNO Quality of life' hebben voor het project ' Ondersteuning voor opstart en uitbouw van onderzoeksnetwerk JIIP.' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgeslote...

Project

Verhogen van de efficientie en schaalbaarheid van ijle lineaire algebra codes op multicore en gedistribueerd geheugen architecturen Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van het project is de ontwikkeling van efficiente numerieke technieken voor de oplossing van PDEs met behulp van stencil berekeningen en methoden voor ijle lineaire algebra. Belangrijk is een goed gebruik van de geheugen hierarchie aanwezig op moderne veel-kern processoren. We zullen ook streven naar goede schaalbaarheid van Krylov methoden (CG en GMRES) op zeer grote clusters met gedistribueerd geheugen.

Project

In vivo niet-vasieve beeldvorming van acute myeloide leukemie (AML) immunotherapie bij muizen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit project is het verzamelen van data m.b.t. de implementatie van niet-invasieve beeldvormingsmethoden ter opvolging van in vivo tumorgroei / eliminatie, alsook het uittesten van verschillende vaccinatiestrategieen gericht tegen 'full spectrum' AML-antigenen. Dit project is een onontbeerlijke fase in de preklinische ontwikkeling van een autoloog tumorvaccin voor AML.

Project

Optimalisatie en integratie van analytische methoden voor de karakterisatie van verontreinigende stoffen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit. In het verleden werden analytische methoden ontwikkeld voor de karakterisatie van fijn stof. Echter, verder optimalisatie is nodig om de deeltjessamenstelling automatisch te genereren.

Project

Identificatie van functionele moleculaire pathways in de micro-omgeving van pulmonale neuro-epitheliale lichaampjes: een verkennende genexpressieanalyse Historisch

Universiteit Antwerpen

Een 'whole mouse genome microarray' analyse zal uitgevoerd worden om de genexpressiepatronen te vergelijken tussen pulmonale neuroepitheliale lichaampjes (NEBs) en controle luchtwegepitheel. Zo kunnen ionenkanalen, moleculaire receptoren en signaaltransductiepathways gekarakteriseerd worden die de NEB micro-omgeving uniek maken. De 'unbiased' aanpak moet beter gericht functioneel onderzoek toelaten van deze complexe sensorische luchtwegreceptoren.

Project

3DTV 2.0 : voorbereiding voor de volgende generatie van 3D TV toepassingen Historisch

Universiteit Hasselt

Het doel van het 3DTV 2.0 project is om te anticiperen op de volgende generatie stereoscopische 3D toepassingen door opname- en weergavetechnologie te verbeteren, door innovatieve toepassingen te ontwikkelen zoals 3D mediadelen en gaming en door het bestuderen van de 3D kijk-/gebruiks-/spelervaring door laboratoriumexperimenten en met mensen in hun natuurlijke omgeving, indien mogelijk in een proeftuin. Eerst en vooral zal er onderzoek worden geboerd naar 3D opname- en weergavetechnologie. 3...

Project

Leeralgoritmen voor meta-modellering in gedistribueerde computer-omgevingen Historisch

Universiteit Gent

Bij het ontwerp van complexe systemen (micro-electronica, MEMS, ?) worden vaak vereenvoudigde &apos;meta-modellen&apos; gebruikt teneinde analyse computationeel haalbaar te maken. Deze schaalbare meta-modellen zijn gebaseerd op een beperkt aantal gedetailleerde simulaties. Dit project beoogt het ontwikkelen van nieuwe Al-geïnstpireerde leeralgoritmen voor het genereren van schaalbare meta-modellen in gedistribueerde computer-omgevingen (bv. Computer-clusters en -grids).

Project

Demografische en economische veranderingen in de pre-industriële Nederlanden: de aanzet tot een databank van vroegmoderne parochieregisters Historisch

Universiteit Antwerpen

Wat veroorzaakte de geboorte van moderne economische groei? Historici en economen verwijzen steeds vaker naar het demografische gedrag van huishoudens om dergelijke grote vragen te beantwoorden. Dit project creëert een omvattende databank gebaseerd op vroegmoderne parochieregisters, en levert zo de noodzakelijke (en ontbrekende) empirische fundamenten voor de studie van demografische en economische verandering in de pre-industriële Nederlanden.

Project

VIB-Identificatie van een nieuw gen betrokken in Charcot-Marie-Tooth neuropathie dmv massale parallele transcriptoom sequenering. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VIB. UA levert aan VIB de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

RECAP: Reservoir Computing voor Auditieve Patroonherkenning. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit project is om fundamenteel onderzoek te doen naar de mogelijkheden en problemen rond de toepassing van RC op moeilijke auditieve patroonherkenningstoepassingen, zoals het herkennen van spatiale omgevingen via meerkanaals actieve of passieve sonarsignalen en continue spraakherkenning met achtergrondruis.

Project

Opheldering van het genetisch defect in sporadische melorheostosis en onderzoek naar de specifieke functie van LEMD3 in bothomeostase Historisch

Universiteit Gent

In dit project zal getracht worden om het genetische defect voor sporadische vomren van melorheostosis op te helderen. Tevens beogen we meer inzichten te verwerven in de preciese rol van LEMD3 in TGFbeta/BMP signalisatie en regulatie van botdensiteit. Dit onderzoek zal gebeuren met behulp van yeast two hybrid experimenten, ChIP-seq, een transgeen muismodel en whole-exome sequenering.

Project

Het beheer van de regulerende driehoeksverhouding. Over hoe toezichthouders manoeuvreren tussen politieke principalen en maatschappelijke belangen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit onderzoek is te verklaren hoe de reguleringscapaciteit van toezichthouders wordt beïnvloed door de relaties van toezichthouders zowel met stakeholders als met ministeries en parlement (zowel op nationaal als op Europees niveau). Daartoe ontwikkelen en testen we een verklarend model op basis van de motieven van toezichthouders om stakeholders toegang te verschaffen en hoe deze principalen de relaties van toezichthouders met stakeholders reguleren.

Project

Lithische technologie van het finaalpaleolithicum en het vroegmesolithicum in de Kempen. Een onderzoek naar gedragsverandering in de overgang van Pleistoceen naar Holoceen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Uitgangspunt en vraagstelling De fabricatie en manipulatie van lithische artefacten is een aan sterke regels gebonden proces dat van generatie op generatie wordt aangeleerd en doorgegeven. Of men er bewust mee uitpakt of niet, deze technologische vaardigheid weerspiegelt altijd een culturele traditie. Veranderingen in de technologische basis van prehistorische culturen kwamen in principe maar moeizaam tot stand, meestal als een noodgedwongen of opportunistische aanpassing aan veranderende oms...

Project

Therapeutisch potentieel van histon deacetylatie inhibitoren voor de stabilisatie van atherosclerotische plaques. Historisch

Universiteit Antwerpen

De morbiditeit en mortaliteit ten gevolge van atherosclerose vormen de belangrijkste bedreiging voor de volksgezondheid in de westerse wereld. De meest succesvolle farmaca voor de behandeling van atherosclerose, statines, blijken niet effectief in twee derde van de patiënten. Nieuwe en meer robuuste strategieën zijn noodzakelijk. Dit project focust op het therapeutisch potentieel van histon deacetylatie inhibitoren in de stabilisatie van atherosclerotische plaques.

Project

Directe C-H binding functionaliseringsreacties: ontwikkeling van methodes om een pyridine richtende groep te verwijderen Historisch

Universiteit Antwerpen

Directe C(sp³)-H functionalizeringen alfa van een stikstof in alifatische amines kunnen efficient uitgevoerd worden wanneer pyridine als richtende groep (RG) wordt aangewend. Pyridine is echter een stabiele richtende groep, en werd daarom aanzien als onverwijderbaar na de functionaliseringsstap. Dit project spits zich toe op de ontwikkeling van pyridine verwijderingsstrategiëen.

Project

microRNA als therapie voor chronisch obstructief bronchiaal lijden (COPD) Historisch

Universiteit Gent

?Proof-of-concept? studie in een muismodel van COPD, waarbij nagegaan wordt of het inhiberen van geïdentificeerde target microRNA?s een therapeutische meerwaarde heeft. Target microRNA?s worden geïdentificeerd door middel van state-of-the art stem-loop RT-PCR op RNA uit longweefsel van rokende muizen en patiënten met en zonder COPD.

Project

Visualisering van ervaringen: een artistiek onderzoek naar de perceptie van hedendaagse abstracte kunst. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project onderzoekt hoe de ervaring van de toeschouwer bij de presentatie van abstract werk kan beïnvloed worden door de (mentale) context te manipuleren. Het onderzoek gebeurt via experimenten in de vorm van tentoonstellingen, waarbij een spel met context vooropstaat. Artistiek gezien is dit een poging om sociale relevantie te geven aan abstract werk - en tegelijk een zoektocht naar de mate waarin abstract schilderijen eigenlijk daadwerkelijk 'autonoom' zijn. Toon Leën is schilder en vide...

Project

Geparameteriseerde model-orde reductie (PMOR): ijle gegevens en ijle modellen Historisch

Universiteit Gent

De voornaamste doelstelling van dit project is het ontwikkelen van robuuste en stabiele rationale modelleringsalgoritmen voor het opstellen van geparameteriseerde gereduceerde-ordemodellen voor complexe fysische sytemen. De orde en de complexiteit van de herschaalbare rationale modellen worden specifiek afgestemd op de toepassing in kwestie. De benaderende en/of interpolerende modellen zijn gebaseerd op ijle gegevens, verspreid over de ontwerpruimte en het is de bedoeling dat de modellen zelf...

Project

OPTIMech+: Optimale Procedures voor het testen en identificeren van Mechanische Engineering. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het doel van het huidige project is testprocedures en identificatie/modellering technieken op het gebied van mechanische engineering te optimaliseren.

Project

Cinema & diaspora. Een comparatieve studie naar etnische filmculturen in Antwerpen: Bollywood, Noord-Afrikaanse, Turkse en Joodse cinema Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project onderzoekt de filmculturen van diaspora (etnische groepen) in België. Op basis van een casestudy (Antwerpen) worden Indische, Noord-Afrikaanse, Turkse en Joodse filmculturen vergeleken. Structurele analyses (distributie en -exploitatie) worden gekoppeld aan publieksonderzoeken. Bijzondere aandacht gaat uit naar de mate waarin deze filmculturen bijdragen tot de constructie van culturele identiteiten.

Project

Geïntegreerd 3D seismo-electrisch onderzoek op de Paardenmarkt Historisch

Universiteit Gent

Geïntegreerde inzet van zeer hoge resolutie reflectie-seismische en elektrische resistiviteitsmethoden met het oog op (1) het optimaal afbakenen van de zones met gestorte munitie, (2) het zo accuraat mogelijk bepalen van de dikte van de beschermende sedimentaire bedekking boven het gestorte materiaal, en (3) de evaluatie van het potentieel van de resistiviteitsmetingen met het oog op het kwalifiëren van de sedimentlagen waarin de munitie vervat is.

Project

CONGRAN - Confinement in Graphene Nanostructures. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Studie naar de warmteoverdracht in verbrandingsmotoren Historisch

Universiteit Gent

Er zullen metingen van de warmteoverdracht in motoren uitgevoerd worden. Vier verschillende meettechnieken zullen hiervoor gerealiseerd worden. De beste combinatie van sensor en signaalverwerking zal op basis van meetresultaten gekozen worden. De benodigde meetuitrusting is het onderwerp van deze kredietaanvraag.

Project

Van "schwarz wie holz" tot "zwart als inkt": De Nederlandstalige varianten van "Sneeuwwitje" in het kader van de literatuurhistorische receptie van de sprookjes van Grimm. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project brengt de belangrijkste tendensen in de Nederlandstalige receptie van de Grimmsprookjes in kaart. Het vergelijkt de vertalingen, bewerkingen, geïllustreerde versies en parodieën van het sprookje "Sneeuwwitje" met de brontekst van Grimm en kadert de stilistische, structurele en inhoudelijke aanpassingen binnen de heersende en wisselende opvattingen rond het sprookje, fantasieliteratuur, de positie van de jeugdliteratuur, en de visies op vertalen.

Project

Dynamische effecten in gekoppelde supergeleider-ferromagneet nanosystemen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het hoofddoel van dit project is het experimenteel en theoretisch onderzoeken van de fysische eigenschappen van gekoppelde, wederzijdig beïnvloedende supergeleider-ferromagneet nanosystemen. We zullen de verschillende invloeden onderzoeken van zowel de elektromagnetische koppeling als van de meer subtiele exchange koppeling. Hierin zal ook de terugkoppeling van de supergeleider naar de (zachte) ferromagneet vervat zitten. Complemetair theoretisch onderzoek zal verricht worden naar de studie v...

Project

Modellen van infectieziekten: ecologie van natuurlijke gastheren, ecologische verstoringen en overdracht naar de mens. Historisch

Universiteit Antwerpen

Wijzigingen in milieuomstandigheden (vb. klimaat) kunnen een invloed uitoefenen op de ecologie van infecties, via veranderende aantallen van natuurlijke gastheren of door veranderingen in de transmissiesnelheden van een infectie (rechtstreeks of via vectoren). Dit project onderzoekt dergelijke effecten, d.m.v. waarnemingen, experimenten en mathematische modellen, voor vijf geselecteerde modelsystemen (hantavirus bij woelmuizen, pest in woestijnratten, areanavirus in Afrikaanse muizen, dengue ...

Project

Analyse van de voet met eindige-elementen modellering Historisch

Universiteit Antwerpen

De techniek van eindige-elementen modellering zal worden toegepast op een complexe biologische structuur: de humane voet. Na het opstellen van een morfologisch model, en het hieraan toekennen van relevante mechanische eigenschappen, zal de belasting van de interne voetstructuren worden nagegaan op basis van externe belastingsregimes (krachten en plantaire drukken) bekomen uit het eigen, voorgaande onderzoek.

Project

Actiestoornissen bij depressie: de sociaal-functionele betekenis en achterliggende neurale mechanismen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Nieuwe fabriek van de toekomst: "Productiviteit- en decompositieanalyse van Limburgse en Vlaamse bedrijven" Historisch

Universiteit Hasselt

Doelstelling van het project is een bijdrage te leveren aan het realiseren van een concurrentie en productiviteitsoffensief in Vlaanderen. VKW Limburg wil bedrijven sensibiliseren voor het realiseren van transformaties in hun businessmodellen. Opdat VKW Limburg voldoende inhoudelijke basis zou hebben over welke elementen van invloed waren voor groei in de Limburgse economie tijdens de afgelopen 10 jaar, is aan Prof. dr. Mark Vancauteren gevraagd een 'Productiviteit- en decompositieanalyse te...

Project

Multigenexpressie signaturen voor accurate risico-indeling van neuroblastoom patienten Historisch

Universiteit Gent

Neuroblastoom is een soliede vorm van kanker, vastgesteld bij kinderen onder 15 jaar en is verantwoordelijk voor 15% van de kindersterftes veroorzaakt door kanker. Neuroblastoom wordt gekenmerkt door een opmerkelijke klinische en genetische heterogeniteit. In dit project worden gene-expressie signaturen ontwikkeld voor accurate risico indeling van neuroblastoom patiënten. Dit zal clinici toestaan betere therapieën te selecteren, wat zal leiden tot een grotere effectiviteit van de behandeling ...

Project

Geïntegreerd platform voor target identificatie, validatie en drug discovery met toepassingen voor neurodegeneratieve ziekten (Neuro-TARGET). Historisch

Universiteit Antwerpen

Het algemene doel van deze studie is het opzetten van een geïntegreerd platform voor target identificatie, validatie en drug ontwikkeling dat zal leiden tot nieuwe therapieën voor neurodegeneratieve hersenziekten, meer bepaald de ziekte van Parkinson (PD). Hiervoor werd een interdisciplinair consortium samengesteld met complementaire expertise en 'cutting-edge' technologieën. Het doel van dit consortium is om modelsystemen te ontwikkelen en toe te passen ter identificatie en validatie van mol...

Project

Transities tussen symmetrische en asymmetrische bipedale gangtypes: neuromechanisme en evolutieve context. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project onderzoekt de transities tussen verschillende gangtypes (wandel-ren/draf; draf-galop, wandel-galop en omgekeerd) tijdens effectieve 'overground' acceleraties/deceleraties. Kinematica, grond-reactiekrachten, en EMG-patronen worden verzameld and de data worden gebruik voor verdere berekeningen (mechanische energie, inverse dynamica modellering¿.). Uiteindelijk beoogt het project het verkrijgen van inzicht in de interactie tussen mechanische en neuronale controle van transities (lo...

Project

Klinisch en preklinisch onderzoek naar het effect van cellulaire mediatoren op het bijsturen van pathogene responsen in multiple sclerose Historisch

Universiteit Hasselt

In voorliggend project willen we de haalbaarheid en toepasbaarheid van tolerogene DC en Treg als cellulaire mediatoren om pathogene reacties in MS patiënten te onderdrukken, klinische en preklinisch onderzoeken. Huidig onderzoek zal de fundamentele basis leggen voor de eventuele latere ontwikkeling van een cellulair vaccin voor de behandeling van MS. Patiënten die lijden aan MS zouden in de toekomst gevaccineerd kunnen worden met tolerogene DC en/of immuunonderdrukkende Treg om alzo autoreact...

Project

Biomerkers voor differentiële diagnose van dementie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Tot nu toe werd een diagnose van ziekte van Alzheimer gesteld door andere ziekten uit te sluiten. Deze diagnostische criteria leiden in amper 70% van de patiënten tot een correcte dementiediagnose en laten slechts een diagnose toe als een patiënt het dementiestadium heeft bereikt. Op dat moment heeft de patiënt al enkele jaren van progressieve cognitieve aftakeling achter de rug. De hersenveranderingen die bij de ziekte van Alzheimer optreden, ontwikkelen zich immers vele jaren voor het ontst...

Project

Nieuw financieringsmodel onderzoek: ZAP-startkrediet 2010 Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Met het in voege treden van het nieuw financieringsmodel onderzoek ontvangen nieuwe ZAP leden die voldoen aan de criteria voor de BOF-parameter 'mobiliteit en diversiteit' een startkrediet van EURO 50.000. Deze ZAP startkredietfinanciering wordt retroactief opgestart en toegekend aan nieuw ZAP aangesteld in 2010 en later.

Project

Autoclaaf: noodzakelijke basisuitrusting voor onderzoek naar pathogeen-gastheer interacties bij veterinair en zoönotisch belangrijke bacteriën en fungi Historisch

Universiteit Gent

Het onderzoek aan de vakgroep pathologie-bacteriologie-pluimveeziekten, faculteit diergeneeskunde, betreft voornamelijk de studie van pathogeen-gastheer interacties bij veterinair en zoönotisch belangrijke bacteriën en fungi. Voor het uitvoeren van dit onderzoek is deze autoclaaf onontbeerlijk.

Project

Canonvorming, Print Cultuur, en de betekenis van illustratieve parateksten, 1680-1830 Historisch

Universiteit Gent

Canonvorming, Print Cultuur, en de betekenis van illustratieve parateksten, 1680-1830 Financierende partij: FWO

Project

Opbouw van een hoog-resolutie middenoormodel voor optimalisatie van implanteerbare middenoorimplantaten en middenoormicrofoons (Type 3). Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit project is het realiseren van een hoog realistisch functioneel computermodel van het menselijk middenoor gekoppeld aan een functioneel model van middenooractnatoren, met als testcase de DACS-actuator en de implanteerbare middenoonnicrofoon. Dit model zal gebruikt worden om de overdracht van akoestische energie tussen de actuator en het binnenoor te maximaliseren in verschillende chirurgisch haalbare plaatsingen van de actnator.

Project

Pathofysiologische mechanismen in amyloidosis muismodellen voor de ziekte van Alzheimer. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Neuro-TARGET : integrated platform for target identification, validation and drug discovery with applications for neurodegenerative diseases. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In light of the ever increasing incidence of neurodegenerative diseases, such as Alzheimer's and Parkinson's disease, in our ageing population in the western world, we propose to establish an integrated platform for target identification, validation and drug discovery to foster the development of novel therapeutics for neurodegeneration. Using cutting-edge technologies we will identify new disease-related genes from human biosamples and humanized yeast models. Generic and strategic research t...

Project

Preklinisch onderzoek naar de combinatie van EGFR-inhibitoren met gemcitabine en/of radiotherapie onder normoxische versus hypoxische omstandigheden. Historisch

Universiteit Antwerpen

Momenteel wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van doelgerichte moleculen voor kankerbehandeling. Over hun werking onder hypoxie of in combinatie met bestraling is echter maar weinig gekend. Het lijkt dan ook interessant om twee types EGFR-inhibitoren (cetuximab, een monoclonaal antilichaam en erlotinib, een tyrosine kinase inhibitor) te combineren met radiotherapie en gemcitabine, bij een normale versus lage zuurstofspanning.

Project

Nieuw financieringsmodel onderzoek: ZAP-startkrediet 2011 Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Met het in voege treden van het nieuw financieringsmodel onderzoek ontvangen nieuwe ZAP leden die voldoen aan de criteria voor de BOF-parameter 'mobiliteit en diversiteit' een startkrediet van EURO 50.000. Deze ZAP startkredietfinanciering wordt retroactief opgestart en toegekend aan nieuw ZAP aangesteld in 2010 en later.

Project

Validatie van geavanceerde, macrofaag-gerichte vaccins voor MS Historisch

Universiteit Hasselt

Recent werd een nieuwe receptor geïdentificeerd die exclusief tot expressie komt op specifieke immuuncellen. Omwille van de belangrijke rol van deze immuuncellen in het immuunsysteem, kan gerichte manipulatie van deze cellen via deze receptor veelbelovend zijn voor het sturen van een immuunrespons. Op deze basis wordt een technologie ontwikkeld die ons in staat stelt een immuunrespons uit te lokken, te modificeren of volledig omver te werpen. Om deze technologie te evalueren voor de behandel...

Project

Milieu analyse van intermitterende HES Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' ELECTRABEL (Brussel)' hebben voor het project ' The environmental impacts of intermittent RES.' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.

Project

Meiotische restitutie in microsporen van hogere planten Historisch

Universiteit Gent

Een Petunia bibliotheek met dTph1 insertiemutanten waarvan de flankerende transposonsequenties werden geannoteerd zal gescreend worden voor de isolatie van mutanten die 2n microsporen vormen. Mapping en genidentificatie in de transposonbank zal gebeuren in samenwerking met Prof. Tom Gerats, (Plant Genetics, Radboud Universiteit Nijmegen). Misexpressie van betrokken genen zal worden uitgevoerd in samenwerking met Prof. Geert Angenon, VUB. De bruikbaarheid van sequenties voor de inductie van 2n...

Project

Globalisering, de staat en het wereldsysteem: Veranderen de regels van het ontwikkelingspel? Historisch

Universiteit Gent

Onder globalisering wordt algemeen verstaan dat de interdependentie en interpenetratie van landen en streken toeneemt, en dit op ganse waaier van domeinen: economisch, politiek, sociaal, cultureel, enz. De vragen die hierbij rijzen zijn: 1) hoe beïnvloedt de globalisering de structuur van het wereldsysteem en 2) hoe beïnvloedt de globalisering de ontwikkelingskansen van landen.

Project

Zintuigen. Een filosofie van de sensorische modaliteiten. Historisch

Universiteit Antwerpen

Waarneming heeft een objectieve en een subjectieve zijde. We nemen gebeurtenissen en objecten waar, maar tegelijkertijd verschijnen deze gebeurtenissen en objecten ons op een bepaalde manier. Een belangrijke rol in de bepaling van 'hoe de objecten ons verschijnen' wordt gespeeld door de zintuiglijke modaliteiten. Filosofen van Aristoteles tot Paul Grice hebben zich over de vraag gebogen wat nu precies de zintuiglijke modaliteiten van elkaar onderscheidt. Wat maakt horen tot horen, en zien to...

Project

De balans tussen verplichte informatieontsluiting en gegevensbescherming in de regulering van ondernemingen Historisch

Universiteit Gent

De toenemende informatie en transparantie van gegevens op Europees vlak, meer bepaald in de handelswereld, en de toename aan beschikbare technische middelen ter verwerking van deze gegevens staan steed meer op gespannen voet met het recjt op privacy en de bescherming van persoonsgegevens (Europese Richtlijn 69/46/EC). Dit onderzoek beoogt de redactie van een juiste balans tussen beiden (a.d.h.v. empirisch onderzoek)

Project

De Jespersen-cyclus. Historisch

Universiteit Antwerpen

De term 'Jespersen-cyclus' verwijst naar een set van hypotheses over de ontwikkeling van negatiemarkeerdes. De data waarop de hypotheses steuen komen uit de Europese standaardttalen. Het project heeft twee grote doelstellingen. De eerste doelstelling is een uitbreiding van het onderzoeksterrein naar talen buiten Europa, en de tweede is het verfijnen van de analyse.

Project

BOF/IWT-opvangmandaat (Nathalie Deckx). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Project

Onderzoek naar het gebruik van en de behoefte aan opvang voor kinderen tussen 3 en 12 jaar en evaluatie van de huidige toestand / Perceel 1: onderzoek bij ouders van kinderen tussen 3 en 12 in het Vlaams Gewest. Historisch

Universiteit Hasselt

Een van de kerntaken van Kind & Gezin betreft de regie van de kinderopvang in Vlaanderen. In het kader van deze taak ontbreekt het kind & Gezin aan recente informatie over het gebruik en de behoefte aan buitenschoolse opvang. Deze opdracht omvat het in kaart brengen van het gebruik van opvang voor kinderen tussen 3 en 12 jaar met de mogelijkheid tot vergelijking met het onderzoek dat Kind & Gezin al verrichtte in de jaren 2000 en 2004. In dit onderzoek moeten ook een aantal denkpistes die K...

Project

Gemeentelijke partij-afdelingen en de gemeenteraadsverkiezingen van 2012: organisatie en strategieën Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Centrale thema is de mate waarin het lokale niveau als een relatief autonome niveau in de organisatie van de partij functioneert.

Project

Ontwikkeling van een methodiek voor ergotherapeutische ondersteuning van de mantelzorger bij ouderen met een chronische aandoening Historisch

Hogeschool Gent

Het project situeert zich in het domein van wat ergotherapie kan betekenen voor de mantelzorg en hoe dit professioneel ingevuld moet worden. Het onderzoek heeft als doel het ontwikkelen, het testen en het evalueren van een methodiek voor ergotherapeutische ondersteuning van de mantelzorger bij ouderen met een chronische aandoening. Drie specifieke projectdoelen worden geformuleerd. In een eerste fase zal een nieuwe methodiek worden uitgeschreven die beoordeeld wordt door een klankbordcommissi...

Project

Effecten van sedimentgebonden metalen op het aquatisch milieu. Relaties tussen blootstelling, accumulatie, interne verdeling en de effecten op de macro-invertebraat levensgemeenschap. Historisch

Universiteit Antwerpen

De centrale doelstelling van het project is het effect na te gaan van sedimentgebonden metalen op de samenstelling van macro-invertebraat levensgemeenschappen; dit in relatie tot metaalblootstelling en -accumulatie. Hierbij wordt er rekening gehouden met de aanwezigheid van verschillende metaalbindende sedimentkarakteristieken (o.a. Acid Volatile Sulfides, organisch materiaal, ijzer- en mangaanoxiden,...), metaalspeciatie en verschillen in soortgevoeligheid en algemene ecologie. De bekomen in...

Project

Groepsverzekeringen: nieuwe uitdagingen voor de wetger? Historisch

Universiteit Antwerpen

Groepsverzekeringen spelen een essentiële rol in de tweede pensioenpijler, nu zij er meestal toe leiden dat een werknemer een bijkomend kapitaal of rente verwerft na zijn pensionering. De wetgever heeft een specifieke reglementering uitgewerkt in de Wet Landverzekeringsovereenkomst, die steeds meer onder druk komt te staan door uitspraken, wetgeving en evoluties in andere rechtsdomeinen. Bedoeling van dit Klein Project BOF is om de problemen in kaart te brengen en via wetenschappelijk onderzo...

Project

Hebbiaans leren en cognitieve controle: Model- en beeldvormingsstudies Historisch

Universiteit Gent

Traditioneel worden leerprocessen en cognitieve controle als verschillende domeinen bestudeerd. Het is echter duidelijk dat het uitoefenen van cognitieve controle een aangeleerd proces moet zijn met het huidige prject zullen we daarom de relatie tussen deze twee domeinen bestuderen. Hierbij zal enerzijds computationale modellering gebruikt worden en anderzijds beeldvorming van de hersenen in actie.

Project

Rol van beenmergcellen bij regeneratie van de endocriene pancreas in diabetes. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Diabetespatiënten hebben als gevolg van een tekort aan betacellen en insuline een verhoogd risico op chronische perioden van hyperglycemie en ernstige secundaire complicaties. Transplantatie van donor betacellen biedt een oplossing hoewel bij deze therapie continue immuun onderdrukking van de patiënt nodig is en er bovendien een ernstig tekort is aan menselijke donororganen. Het vinden van alternatieve therapieën is noodzakelijk. Adulte, van beenmerg afgeleidde cellen zijn een mogelijke alter...

Project

Is endoplasmatisch reticulum stress fuctioneel betrokken bij inflammatoire darmziekten? Historisch

Universiteit Gent

Inflammatoire darmziekten (IBD) zijn chronische inflammatoire aandoeningen die de darmmucosa aantasten. Een belangrijk kenmerk van IBD is toegenomen epitheliale celdood, wat leidt tot een verstoring van de intestinale barrière en ongecontroleerde influx van antigenen en aanhoudende ontstekingsreacties. Recent werd IBD in verband gebracht met een dysfunctionele unfolded protein response (UPR), de adaptieve cellulaire reactie die optreedt ten gevolge van stress in het endoplasmatisch reticulum...

Project

Experimenteel onderzoek naar reversibiliteit en preventie van nefrocalcinose en nefrolithiase. Historisch

Universiteit Antwerpen

Doelstellingen van het project: 1. Het bio-fysicochemisch mechanisme van kristalklaring en de rol van pH en inflammatie hierin onderzoeken. 2. Het fundamenteel effect bestuderen van een acute hyperfosfatemie, geïnduceerd door orale toediening van natriumfosfaat, op (i) een aantal systemische regulatoren van de fosfaatbalans, (ii) het tubulair epitheliaal fenotype en (iii) de functie van de nier, en te onderzoeken of deze effecten geëlimineerd kunnen worden door inhibitie van fosfaatabsorptie ...

Project

Ontwikkeling en wereldwijde toepassing van een mechanistische bodem koolstofmodel (FWO Vis.Fel., Bertrand GUENET, Frankrijk). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Gewasgebaseerde systemen voor duurzaam risicogebaseerd landbeheer voor economisch marginale verloederde gebieden, Fase II: Demonstratieprojecten en evaluatie van het Decision Support Tool. Historisch

Universiteit Hasselt

Het doel van het project Rejuvenate 2 is om een transparant en robuust beslissingsproces mogelijk te maken om zo het verantwoordelijke, duurzame en gepaste gebruik te faciliteren van verontreinigde marginale grond voor de productie van biobrandstof of andere biomassa. Een consistente beslissingsbenadering zal de stijging in het grondgebied voor de groei van biobrandstofgewassen ondersteunen, door the effectiviteit van het beslissingsproces te verbeteren en een gemeenschappelijk platform te vo...

Project

Seroprevalentie 2012. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds WIV. UA levert aan WIV de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Naar een betere zorgverstrekking voor Turkse diabetes type 2 patiënten Historisch

Universiteit Gent

Diabetes komt vaak voor bij personen van Turkse origine. Veel patiënten ondervinden echter moeilijkheden met de dagelijkse inname van hun diabetesmedicatie (&apos;therapietrouw&apos; genoemd). Dit project omvat het organiseren van informatie-avonden over diabetes. Tijdens deze avonden zullen ook deelnemers gerecruteerd worden voor een enquête i.v.m. therapietrouwbelemmerende en -bevorderende factoren bij Turkse diabetespatiënten. Op basis hiervan zullen aanbevelingen voor een betere begeleidi...

Project

Internationaal privaatrecht: de scheidingslijn tussen europese en nationale regels Historisch

Universiteit Antwerpen

De bedoeling van dit Klein Project is om mijn onderzoek over de precieze scheidingslijn tussen Europese en nationale regels van internationaal privaatrecht (IPR) uit te bouwen. Mijn doctoraatsthesis (2005) had dit als onderwerp. Sedertdien blijven de vragen over de afstemming van Europese en nationale regels zich (toenemend) stellen. In de eerste plaats wil ik Belgische rechterlijke uitspraken waarin bestaande EU-wetgeving op het gebied van het internationaal privaatrecht wordt toegepast, in ...

Project

Virtuele machines voor veelkernarchitecturen: Ontkoppeling van Abstracte en Concrete gelijktijdigheidsmodellen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

We stellen vandaag vast dat om de performantie van microprocessoren te kunnen blijven opdrijven constructeurs overstappen van het opschroeven van de klokfrequentie naar het toevoegen van meerdere kernen per chip. Dit betekent dat deze performantiewinst gekoppeld is aan de ondersteuning binnen alle software, tot de eindgebruikerssoftware toe, van gelijktijdigheid ("concurrency"). Tot op heden is veruit het meest gebruikte programmeermodel voor gelijktijdigheid gebaseerd op draden ("threads") w...

Project

Computationeel modelleren van materialen (FWO Vis. Fel., Hasan SAHIN, Turkije). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Synthese en optimalisering van op maat gemaakte, gedragen titania lagen voor de toepassing in foto-geactiveerde processen. Historisch

Universiteit Antwerpen

In onderhavig project zal de invloed van de synthesecondities en depositietechnieken op de finale eigenschappen van dunne titania (TiO2) lagen worden nagegaan. Innovatieve methoden voor de vorming van poreuze poeders (UA, promotor P. Cool) zullen gecombineerd worden met recente expertise in verband met het vormen van dunne lagen (Uhasselt, promotor M.K. Van Bael). Aandacht zal ook besteed worden aan postsynthetische methoden om de stabiliteit en de eigenschappen van de materialen verder te co...

Project

Recherches et formations en développement post-conflits et gouvernance locale/régionale. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Moleculaire architectuur van de omgevingsadaptatie in natuurlijke poppulaties van de nematode Caenorhabditis elegans (NEMADAPT) Historisch

Universiteit Gent

Het project zal omgevingsadaptatie in al zijn facetten behandelen, gaande van evolutionaire en fenotypische responsen tot geassocieerde trade-offs en de onderliggende genomische en transcriptomische architectuur. Onze doelstellingen zijn: 1. het belang van twee adaptieve responsen te evalueren 2. de geassocieerde life-history trade-offs kwantificeren 3. de onderliggende genomische architectuur ontrafelen.

Project

Sinusoidale analyse gebaseerd op audio-partituur alignering. Historisch

Universiteit Antwerpen

Sinusoïdale analyse is een belangrijke techniek voor audio-analyse. Wanneer men polyfone audio probeert te analyseren, heeft men echter vaak te maken met overlappende harmonische componenten afkomstig van de verschillende noten. De resulterende systeemmatrix is dan onoplosbaar. Door het gebruik van bijkomende informatie, in de eerste plaats afkomstig van de partituur, kunnen we echter een veel betere initialisatie van het model bekomen, en tegelijk het juiste aantal parameters bepalen. Dit mo...

Project

Experimentele meting van het mechanisch gedrag van composietmaterialen en samengestelde materialen onder verschillende vormen van impactbelasting Historisch

Universiteit Gent

Een oscilloscoop (100 MHz samplefrequentie, 8 kanalen) werd aangekocht met een Krediet aan Navorsers voor instrumentatie van volgende onderzoeksprojecten: ? Experimentele en numerieke studie van golfimpact op vervormbare composiet structuren ? Energieabsorberend vermogen van gepultrudeerde composiet buizen en kokers ? Experimentele en numerieke studie van vensterglas met veiligheidsfilm ? Vogelimpact van composiet platen en schalen

Project

Roosters van nanodeeltjes geproduceerd via de micel-methode voor de studie van proximity-effecten in hybride systemen gebaseerd op metallische, supergeleidende, magnetische en organische materialen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Het effect van MSH2-deficiëntie op de spontane mutatiefrequentie in Solanum tuberosum en op homeologe recombinatie bij interspecifieke solanum-protoplastfusies. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het mismatch repair (MMR) systeem is verantwoordelijk voor het herstel van basenmismatchen die gevormd worden tijdens de replicatie en verlaagt bijgevolg het optreden van mutaties. Het MMR systeem herkent ook mismatches die gevormd worden in heteroduplex DNA tijdens recombinatie, waardoor recombinatie verhinderd wordt. MMR vormt hierdoor een moleculaire barrière voor homeologe chromosomale recombinatie tussen verwante genomen. MSH2 is een sleutelproteïne in MMR. MSH2 vormt een complex met MSH...

Project

Odysseusopvang. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project beoogt de rol van de astrocyten in de pathogenese van multiple sclerose (MS) te onderzoeken. De onderzoekers hebben gevonden dat astrocyten bij MS een tekort hebben aan beta2 adrenerge receptoren. Deze receptoren spelen een rol in de immuunregulatie van het CZS, de energievoorziening en mogelijk de hieraan gekoppelde perfusie van het CZS, en de prodcutie van neurotrofe factoren. Mogelijk is het verlies van de beta2 adrenerge receptoren het gevolgd van een virale infectie van de a...

Project

Analyse van het nebkha-ecosysteem als potentieel middel tegen desertificatie. Historisch

Universiteit Antwerpen

De doestelling van dit project is tweeledig: nagaan hoe nebkha-landschappen ontstaan en in stand gehouden worden, en onderzoeken of de aanwezigheid van nebkha's in het landschap de weerstand en veerkracht tegen klimaatverandering (verdere verdroging) verhoogt. Hiertoe worden de interacties tussen nebkha-planten, wind, water en sediment eerst geanalyseerd en gemodelleerd op de schaal van individuele nebkha's, en nadien voor het nebkha-landschap als geheel.

Project

Geneste modellering van de Groenlandse ijskap ter ondersteuning van de datering en interpretatie van de NEEM ijskern (NEEM-B) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

1. Achtergrond en belang van het project Sinds de eerste ijskernen geboord werden in de jaren '60 (Camp Century en Byrd) heeft het ijskernonderzoek een cruciale plaats verworven in onze kennis van Laatquartaire klimaatsveranderingen. De actuele stand van dit onderzoek op de Groenlandse ijskap uit zich nog het best in de gedetailleerde ijskernen die geboord werden op Summit (GRIP - Greenland Ice core Project - en GISP2 - Greenland Ice Sheet Project 2) en in NGRIP (NorthGRIP), cf. Dansgaard et ...

Project

Onderzoek naar de rol van selectie geschiedenis op de link tussen ontwikkelingsinstabiliteit en stress en fitness: eilanden als modelsystemen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Met dit project beogen we een bijdrage te leveren tot het ontrafelen van het belang van (recente) selectiedrukken en evolutionaire respons op de mate van OI en de gevoeligheid hiervan als maat voor stress en fitness. Hiervoor bestuderen we enerzijds kenmerken die onder seksuele selectie staan of waarvan de evolutionaire veranderingen relatief oud zijn én kenmerken waarvan de evolutionaire veranderingen veel recenter zijn.

Project

De uitbouw van de publieke cultuurverzamelingen van diatomeeën, polaire cyanobacteriën en hun verdere integratie in het BCCM consortium 2012 Historisch

Universiteit Gent

De Belgische gecoordineerde verzamelingen van micro-organismen (BCCM) bevat publiek beschikbare verzamelingen van verschillende groepen micro-organismen. Recent werden verzamelingen van diatomeeën (UGent), polaire cyanobacteriën en mycobacteriën toegevoegd. In het huidige project worden deze collecties verder uitgeboouwd als publieke dienstverlenende Biological Resource Centers, wordt hun integratie in het BCCM consortium vervolledigd en wordt nieuw biologisch materiaal aan de collecties toeg...

Project

Effect van in- en ontpolderen op hoogwaterpeilen in het Schelde-estuarium: historische effecten (1550-1800) als referentiemodel voor huidige beheersplannen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Om het overstromingsrisico van de Schelde te doen dalen, worden valleigebieden ontpolderd. Er bestaan echter geen empirische data die de relatie tussen ontpolderingen en waterpeil reductie (~ overstromingsrisico) beschrijven. Als vergelijkingsmodel worden daarom de effecten van historische in- en ontpolderingen langs de Westerschelde (1550-1800) op het waterpeil langs de Vlaamse Zeeschelde bestudeerd, a.d.h.v. protisten (diatomeeën en thecaoeben).

Project

Inventarisatie van de literatuur over stadsstudies Historisch

Universiteit Gent

Op basis van een inventarisatie van de literatuur over stadsstudies, ?settler? kolonialisme en politieke economie, kijkt dit proefschrift naar de geschiedenis en de geografie van infrastructurele netwerken (elektriciteit en wegen)om de ruimtelijke modaliteiten van ?settler? kolonialisme en ongelijke ontwikkeling te analyseren in Palestina. In het bijzonder onderzoekt dit proefschrift hoe infrastructuren worden gecoproduceerd en bestuurd en hoe ze politieke en socio-economische ongelijkheid en...

Project

Polaire ruimten, duale polaire ruimten en gerelateerde meetkunden Historisch

Universiteit Gent

De bedoeling van het porject is het bekomen van resultaten over: (1) classificatie van dichte schier veelhoeken met drie punten per rechte (2) hypervlakken en projectieve inbeddingen van duale polaire ruimten en gerelateerde meetkunden zoals polaire Grassmannianen (3) substructuren van (duale) polaire ruimten (4) genererende rang van duale polaire ruimten en gerelateerde meetkunden.

Project

De biogeochemische cyclus van zware metalen in natuurlijke zoetwaterschorren en gecontroleerde overstromingsgebieden. Historisch

Universiteit Antwerpen

Als overgangsgebieden tussen land en zee herbergen estuaria specifieke en waardevolle ecosystemen en fungeren vaak als filter voor de door menselijke activiteiten verhoogde vracht van nutriënten en verontreinigende stoffen. Hierbinnen spelen intertidale gebieden een belangrijke rol. Door de geplande Gecontroleerde OverstromingsGebieden met Gecontroleerd Gereduceerd Getij (GGG) onder invloed van de getijdenwerking te plaatsen kan het areaal aan de natuurlijke intertidale gebieden uitgebreid wo...

Project

VIB-Validatie en prognostische waarde van biomerkers voor de ziekte van Charcot-Marie-Tooth 1A (CMTA1). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds een privé-instelling. UA levert aan de privé-instelling de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek naar burn-out in België Historisch

Universiteit Gent

Deze studie heeft als eerste doelstelling een overzicht te maken van de wetenschappelijke literatuur en de omvang van burnout te meten bij de Belgische beroepsbevolking. In een tweede fase staan 1) het ontwikkelen van een vroegtijdig opsporingsinstrument voor burnout om zo de voortekenen te detecteren en 2) het aanbevelen van preventiepistes voor primaire, secundaire en tertiaire preventie centraal.

Project

Studie van µTCA als een nieuwe standaard in het ontwerpen van FPGA-gebaseerde ingebedde systemen. Historisch

Universiteit Antwerpen

TERA-Labs, een overkoepelende onderzoeksgroep van de Karel De Grote Hogeschool, gespecialiseerd in Embedded Systems, datacommunicatie and ICT wil gezamenlijk met de Elementaire Deeltjes Fysica (EDF) groep van de Universiteit Antwerpen hoog-performante gedistribueerde FPGA-gebaseerde data acquisitiesystemen ontwerpen, gebaseerd op de nieuwe µTCA technologie. Dit onderzoek moet uitgroeien tot een expertise platform rond hard- en software co-design van complete data acquisitie systemen met toepa...

Project

Borrelia infecties bij zangvogels en gespecialiseerde vogelteken Historisch

Universiteit Antwerpen

Interacties tussen zangvogels en Ixodes teken worden geacht humane infectierisico's voor teekoverdraagbare ziekten te beïnvloeden. Gebruikmakend van diagnostische testen, trachten we nieuwe informatie te bekomen over de bijdrage van zangvogels en vogelteken in de terrestrische cycli van Borrelia burgdorferi s.l.. We spitsen ons toe op de infectierisico's bij vogels en de capaciteit bij vogelteken om Borrelia bacteriën over te dragen.

Project

Internationale studie naar de plaats van overlijden. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Demographic and cultural changes will increasingly confront health care systems with the care needs of dying people. According to the WHO, the delivery of appropriate palliative care has grown into a major public health issue. Regardless the aspiration of many to die at home, in Belgium, a majority of patients die in hospital and many are, often unnecessarily, transferred to hospital near the end of life. More systematic knowledge regarding place of death and end-of-life hospitalization is ne...

Project

Identificatie en functionele evaluatie van Arabidopsis metacaspase substraten Historisch

Universiteit Gent

Dit project ambieert een bijdrage te leveren in het onderzoek naar de functionaliteit van de metacaspasen in planten. Hiertoe zullen volgende concrete doelen nagestreefd worden: - Een gedetailleerde fenotypische en moleculaire analyse van transgene planten met verstoorde expressie niveaus van AtMC9 en AtMC4. De identificatie en validatie van chemische inhibitoren van type-II metacaspase-activiteit. - Proteoomwijde identificatie van eiwitsubstraten voor AtMC9 en AtMC4. - Functionele analyse va...

Project

Integratie van high-throughput benaderingen om kweekbare microbiële diversiteit te linken aan metabolisch potentieel in traditionele gefermenteerde levensmiddelen: een nieuwe strategie voor het screenen naar functionele startersculturen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Traditionele gefermenteerde levensmiddelen worden door de consument sterk geapprecieerd omwille van hun organoleptische kwaliteiten en potentiële gezondheidsbevorderende eigenschappen. In vele van deze producten is het onduidelijk welke micro-organismen daadwerkelijk een rol spelen in het fermentatieproces en welke metabolieten verantwoordelijk zijn voor hun kenmerkende sensorische eigenschappen. Onderhavig project beoogt de ontwikkeling en validatie van een nieuwe strategie om dit microbiolo...

Project

Diffusie van eiwitten in biologische membranen: een fysisch gefundeerde microfluorimetrische studie. Historisch

Universiteit Hasselt

Voorliggend project beoogt een bijdrage te leveren tot de methodologie voor een meer eenduidige bepaling van het complexe diffusiegedrag van proteïnen in het plasmamembraan van levende cellen. De algemene doelstelling kan als volgt worden geformuleerd: herkennen van anomaal diffusiegedrag van membraaneiwitten in levende cellen en het achterhalen van de oorzaken van dit gedrag door bepalingen op verschillende lengte -en tijdschalen met microfluorimetrische methoden. In dit project zijn een exp...

Project

Fenotypering van atherosclerose: morfologisch en functioneel onderzoek van de intima en media van de hals- en liesslagader Historisch

Universiteit Gent

De belangrijkste doelstellingen van dit onderzoeksproject zijn de variatie van de stijfheid en intima-media dikte (IMT) IMT langsheen de halsslagader en de liesslagader in kaart te brengen in een representatief staal van de algemene populatie en om richtlijnen op te stellen voor standaardisatie van meten van IMT en lokale stijfheid van een bloedvat.

Project

De bescherming van culturele goederen tijdens de gewapende conflicten: naar een integrale preventiestrategie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Tijdens de 20ste eeuw zijn er heel wat preventiemaatregelen ter bescherming van cultuurgoederen (zowel roerend als onroerend) tijdens gewapende conflicten ontwikkeld. Toch blijkt dat destructie en plunderingen de laatste decennia toenemen. Dit onderzoek wil dan ook nagaan wat de oorzaken zijn voor het falen van deze strategie. Daartoe wordt in een eerste fase een niet-limitatieve inventaris opgesteld van bestaande en ooit toegepaste preventiemaatregelen. Bottom-up, vanuit de verschillende pre...

Project

SPARSITY: Regularization, optimization, computation! Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit onderzoeksproject richt zich op een zeer belangrijke en tijdige probleem in toegepaste wiskunde, namelijk de rol gespeeld door spookdebat in inverse problemen en computationele kwesties.

Project

Conferentie "16th IFAC Symposium on System Identification" SYSID 2012 - juli 2012 Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De 16de IFAC Symposium on System Identification (SYSID 2012), vond plaats in Brussel, Belgie van 11 tot 13 juli 2012. Het symposium omvat alle belangrijke aspecten van systeem identificatie, experimentele modelling en signal processing, waarbij zowel de theoretische ontwikkelingen als de praktische toepassinge aan bod komen.

Project

Onderzoek naar de rol van selectie geschiedenis op de link tussen ontwikkelingsinstabiliteit en stress en fitness: eilanden als modelsystemen. Historisch

Universiteit Gent

In dit project wordt nagegaan op welke manier de selectiegeschiedenis van een kenmerk relaties beïnvloedt tussen de mate van fluctuerende asymmetrie in taruslengte en omgevingsstress bij diverse Afrotropische vogelsoorten. Concreet wordt getest in hoeverre directionele selectie kan leiden tot een gedestabiliseerde ontwikkeling, dit als gevolg van het verlies aan canalizing modifiers.

Project

Integratie op school en schooloopbanen van holebi-jongeren in Vlaanderen Historisch

Universiteit Gent

Dit project onderzoekt de aanpassingsmoeilijkheden van holebi-jongeren op school en de gevolgen voor schoolprestaties en schooloopbaan. De onderwijsachterstand van specifieke groepen leerlingen is vaak het resultaat van aanpassingsproblemen op school door een incongruentie tussen hun leefwereld en de kenmerken van de schoolcontext. Van holebi-jongeren kan worden verwacht dat zij kampen met aanpassingsproblemen, gegeven het heteronormatieve karakter van onderwijsinstellingen.

Project

Overeenkomst - Windbelasting reclamezuilen Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Toys For Boys BVBA' hebben voor het project ' Overeenkomst Windbelasting reclamezuilen' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.

Project

Eiwitdomeinen als informatieverwerkende eenheden. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Eén van de uitdagingen in moleculaire biologie bestaat erin te bepalen hoe informatie in cellen wordt gecodeerd, gewijzigd en doorgestuurd. Niettegenstaande deze fundamentele rol van informatie, werd er tot nu toe geen manier ontwikkeld die op een directe en kwantitatieve manier informatieoverdracht in eiwitten bestudeerd. Recent werd door de aanvrager van dit project een systeem ontwikkeld, op basis van Shannon's informatie theorie, dat bepaald hoeveel informatie verstuurd wordt tussen de re...

Project

Stad, architectuur en koloniale ruimte in Matadi en Lubumbashi, Congo. Een hystorische analyse vanuit translokaal perspectief. Historisch

Universiteit Gent

Dit onderzoek wil nagaan hoe de specifieke koloniale stedelijke ruimtes van de Congolese steden Matadi en Lubumbashi zich hebben ontwikkeld tussen 1885 en 1960. De fysieke stedelijke ruimte zal op diverse schalen (stad, gebouw, straat, wijk) worden ontleed vanuit translokaal perspectief en worden gerelateerd aan sociaal-demografisch onderzoek dat de impact van diverse migratiestromen op de totstandkoming van deze steden traceert.

Project

'Scanning' en breedveld microscopie van (bio)organische systemen Historisch

Universiteit Hasselt

De onderzoeksgemeenschap 'scanning' en breedveld microscopie van (bio)organische systemen die, naast twee groepen aan K.U.Leuven, een groep aan UGent en een groep aan UHasselt, zeven buitenlandse groepen omvat zal een 'state of the art' aanbod aan microscopietechnieken met volgende zwaartepunten ontwikkelen. 1) Optische microscopietechnieken met een resolutie beneden de diffractielimiet gebaseerd op STED (stimulated emission depletion microscopy) en S-PALM (stroboscopic photoactivatable local...

Project

Nieuw financieringsmodel onderzoek: ZAP-startkrediet 2010 Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Met het in voege treden van het nieuw financieringsmodel onderzoek ontvangen nieuwe ZAP leden die voldoen aan de criteria voor de BOF-parameter 'mobiliteit en diversiteit' een startkrediet van EURO 50.000. Deze ZAP startkredietfinanciering wordt retroactief opgestart en toegekend aan nieuw ZAP aangesteld in 2010 en later.

Project

Mechanismen van fotokatalyse in TiO2 dunne filmen voor luchtzuivering Historisch

Universiteit Gent

De processen aan de grondslag van de fotokatalytische activiteit van TiO2 dunne filmen voor de afbraak van vluchtige organische stoffen uit de atmosfeer, zullen worden onderzocht. Hiertoe wordt de invloed van filmdikte, microstructuur, samenstelling en dotering op de activiteit en op andere fysische parameters onderzocht. Het onderzoek is zowel experimenteel van aard als theoretisch (modelleren van de fotokatalytische processen).

Project

Artisanale kwaliteit van gefermenteerde levensmiddelen: mythe, realiteit, percepties en constructies. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project wil nagaan welke rol het concept "artisanaal" sedert zowat een eeuw speelt met betrekking tot productie, distributie en consumptie van gefermenteerde levensmiddelen. Het bevat twee onderzoeksluiken, het historische en het biotechnologische, die volkomen verstrengeld zijn: het project combineert menswetenschappelijke met biotechnologische benaderingen en methoden. De relevantie ervan is inzicht te verwerven in de relaties tussen sociaal-culturele processen en de voedingstechnologie...

Project

De oorsprong van de tholeïtische en kalk-akalische differentiation trends on Methana and Santorini (Egeïsche Boog): crustal contamination, polybaric fractionation or magma mixing Historisch

Universiteit Gent

De vulkanische centra Methana en Santorini (Egeïsche boog) worden gedomineerd door kalk-alkalische resp. tholeïtische vulkanische afzettingen, en bieden een unieke gelegenheid om het ontstaan van deze differentiatie trends te onderzoeken. De relatieve importantie van korstcontaminatie, polybarische kristalfractionatie en magma mixing zal onderzocht worden door petrografische studie en analyses van gehele gesteenten voor hoofd- en spooorlementen en radiogene isotoop-ratio&apos;s.

Project

Histokinette TP1020 Rotary Automatic Tissue Processor voor histologische toepassingen Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Project

Moleculaire genetica en functionele genomica van frontotemporaal kwab degeneratie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Frontaalkwabdegeneratie (FTLD) vormt een groep van klinisch heterogene aandoeningen die veroorzaakt worden door een progressief neuronaal verlies in de frontale en temporale cortex. Motorneuron ziekte (MND) en parkinsonisme compliceren de ziekte in tot 15% van de patiënten en overlap met symptomen van Alzheimer dementie (AD), corticobasaal syndroom (CBS) en progressieve supranucleaire palsy (PSP) zijn niet ongewoon. In de leeftijdscategorie onder 65 jaar is FTLD de tweede meest voorkomende vo...

Project

De rol van de insuline-achtige groeifactor IGF-I in de bescherming en regeneratie van hersenweefsel na inductie van transiënte focale ischemie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Cerebrale ischemie is de meest voorkomende oorzaak van invaliditeit bij volwassenen. Hersenbeschadiging door ischemie wordt veroorzaakt door necrose en apoptose van hersencellen, en leidt tot opregulatie van IGF-I expressie in het CZS, maar de maximale concentraties worden pas bereikt na 5 dagen of zelfs enkele weken. Uit de literatuur blijkt dat toediening van de anti-apoptische insulineachtige groeifactor IGF-I tot enkele uren na inductie van cerebrale ischemie in proefdieren leidt tot een ...

Project

PROSENSOLS:Sensibilisatie van het publiek en maatregelen ter bescherming van de bodems in de landbouw Historisch

Universiteit Gent

Het project PROSENSOLS heeft tot doel bodemdegradatie grensoverschrijdend aan te pakken in de provincies West- en Oost-Vlaanderen en Henegouwen in België en de departementen Nord, Pas-de-Calais, Aisne en Oise in Noord-Frankrijk. In deze interregionale samenwerking worden landbouwtechnieken en kennis rond bodembeschermingsmaatregelen uitgewisseld. Het project focust op 5 acties waarin de landbouwgemeenschap zowel als het brede publiek wordt ingelicht over bodemdegradatie (actie 1 en 2), de imp...

Project

Klimaatverandering en de veranderingen in de ruimtelijke structuren in Vlaanderen. Historisch

Universiteit Antwerpen

De Wetenschappelijke doelstellingen van het onderzoeksproject kunnen worden omschreven als: -een kwalitatieve verkenning door middel van ontwerpend onderzoek van mogelijke planningsconcepten voor een meer adaptieve benadering van veranderingen in ruimtelijke structuren ten gevolge van klimaatverandering. -een wetenschappelijke evaluatie en waardering van bestaande planningsinstrumtenten en bestuurskundige mechanismen voor de implementatie van ruimtelijke planningsstrategieën in relatie tot kl...

Project

Regulatie van de novo pyrimidine biosynthese in hyperthemoacidofiele Archaea. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project beoogt de ontrafeling van de regulatorische mechanismen die de expressie moduleren van de genen die instaan voor de novo pyrimidine biosynthese in hyperthermoacidofiele Archaea. Archaea vormen een apart fylogenetisch domein van het leven, naast de Bacteria en de Eukarya. Enerrzijds delen zij een aantal kenmerken met de Bacteria, zoals de morfologie en de organisatie van het genoom. Anderzijds zijn de archaeale informatieverwerkende processen zoals o.a. de replicatie van het DNA, t...

Project

Analyse van de rol van centrale macrofagen in inflammatie-geassocieerde anemie(AI) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In dit project beogen we het isoleren, karakteriseren en bepalen van de rol van een raadselachtige deelverzameling van macrofagen, centrale macrofagen, voorgesteld om een cruciale rol te spelen in Erytropoëse

Project

Van persbericht tot nieuwsbericht: wat heeft vertalen ermee te maken? Historisch

Universiteit Antwerpen

Wat heeft vertalen ermee te maken? Journalisten beweren vaak dat ze buitenlands nieuws niet vertalen, dat ze steeds (nieuwe) nieuwsartikelen produceren. Voorgaand onderzoek toont aan dat journalisten af en toe weldegelijk dienen te vertalen, ook al zijn ze hier niet steeds voor opgeleid. Door te kijken naar de verschillen tussen een corpus nieuwsartikelen (afkomstig van kranten en nieuwssites) en een corpus anderstalige persberichten waarop deze artikelen zijn gebaseerd, willen we achterhalen...

Project

Geavanceerde 3D MOR-subgridding technieken voor de eindige-differentie-in-de-tijd simulatiemethode Historisch

Universiteit Gent

Het doel van dit proect is om nieuwe en nauwkeurige 3D subgridding technieken te ontwikkelen voor de eindige-differentie-in-de-tijd (FDTD) simulatiemethode, gebaseerd op geavanceerde model order reductie (MOR) technieken. Dit moet toelaten om allelei complexe hoogfrequent structuren en componenten efficiënt en accuraat te simuleren en te ontwerpen.

Project

Echtscheiding en kansenongelijkheid in het onderwijs. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Jongerenwelzijn. UA levert aan Jongerenwelzijn de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

De Laurion doorgelicht: Archeo-topografische analyse van ertswasserijen en hun watervoorzieningssystemen in de zilverateliers van Attica Historisch

Universiteit Gent

Het onderwerp van het voorgestelde onderzoek richt zich tot de Laurionstreek in Attica. Het opzet is via GIS een overzicht te creëren van de aldaar gesitueerde archeologische structuren die in verband kunnen gebracht worden met metallurgische activiteiten. Hierdoor wordt de interne en externe werking ervan als het ware blootgelegd. Specifieke aandacht zal besteed worden aan de watervoorzieningssystemen van de zilverateliers.

Project

VIB-Toepassing van 'next generation sequencing' om de genetische architectuur van erfelijke sensorische en autonome neuropathieën te ontrafelen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Erfelijke perifere neuropatieën zijn klinisch en genetisch heterogenen aandoeningen die bij 1 op 2500 personen voorkomen. Het gemeenschappelijke kenmerk is een progressieve lengte-afhankelijke axonal degeneratie in het perifere zenuwstelsel resulterend in gangmoeilijkheden en distaal gevoelsverlies. In het huidige project focussen we op een minder gekarakteriseerde subgroep namelijk de hereditaire sensorische en autonome neuropathieën (HSAN). Deze aandoeningen zijn zeer heterogeen en de meest...

Project

Urinair kreatine als biologische merker voor volledigheid van de 24-u urinecollectie Historisch

Universiteit Gent

Het doel van deze studie is om na te gaan in hoeverre urine-kreatinine uit twee onafhankelijke 24-u urinecollecties een valide indicator is van de volledigheid van urine-collecties door de duplicate 24-u kreatinine uitscheiding te vergelijken met PABA recuperatie in de urine.

Project

Arbeidsongeschiktheid en vervroegde uittrede in Vlaanderen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het onderzoek wil nagaan op welke manier arbeidsongeschiktheid past binnen de vervroegde uittredestelsels in Vlaanderen en hoe deze situatie zich verhoudt ten opzichte van andere welvaartsregimes. We gaan in het onderzoek op zoek naar substitutie-effecten tussen stelsels van vervroegde uittrede en willen verklaringen bieden voor vervroegde uittrede mechanismen in Vlaanderen. We zullen hiervoor factoren als gezondheid, demografische evolutie en werkgeverskenmerken analyseren.

Project

Argumentieve netwerken: een nog steeds ontbrekende integratie van filosofische benaderingen van argumentatie met AI-modellen, met een toepassing op de wiskundige praktijk. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

3. Onderzoeksdoelen. Ons eerste doel is gebaseerd op de vaststelling dat de beide domeinen van argumentatietheorie en het onderzoek naar argumentatieve netwerken op het huidige moment relatief onafhankelijk van elkaar werkzaam zijn (zoals kan vastgesteld worden door een bibliografische vergelijking). Nochtans is het onze overtuiging dat ze elkaar vruchtbaar kunnen inspireren. Daarom is een vergelijkende studie van beide domeinen dringend nodig. Om te vermijden, evenwel, dat dit geen "louter" ...

Project

Selectieve het-sequenering van miRNA genen in neuroblastoom Historisch

Universiteit Gent

Het doel van dit project is het verhogen van de kennis over de betrokkenheid van microRNA genen in de ontwikkeling van neuroblastoom. Mutaties in deze regulatorische genen werden reeds bij verschillende andere types tumoren beschreven en gerelateerd aan ziekte. Door het systematisch her-sequeneren van alle miRNAs in een cohorte tumoren zullen we een beeld verkrijgen van welke van deze miRNAs betrokken zijn bij deze neuroblastoom.

Project

Vlaams Interuniversitair project voor structurele studies van harde en zachte materie met synchrotron straling (ESRF-DUBBLE). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Evaluatie van de Vlaamse 24 uur stoppen met roken campagne (2012). Historisch

Universiteit Antwerpen

Evaluatie van de Vlaamse 24 uur stoppen met roken campagne: advies, analyses van gegevens met de focus op intentieverhoging, rookgedrag en effect van de campagne van de deelnemende populatie, rapportering.

Project

Antwerpse Biobank van het Instituut Born Bunge: ondersteuning kernfaciliteiten. Historisch

Universiteit Antwerpen

De voornaamste onderzoeksprojecten van de verschillende laboratoria van het IBB zijn nu gericht op de studie van de ziekte van Alzheimer en aanverwante aandoeningen, ziekte van Parkinson, frontotemporale dementies, de ziekte van Creutzfeld-Jacob epilepsie, perifere neuropathieën en spieraandoeningen. Het IBB richt zich op een betere integratie en correlatie van fundamentele, klinische en neuropathologische gegevens betreffende neurologische aandoeningen gebruikmakend van moleculaire genetica,...

Project

Topochemisch functionaliseren van textielmaterialen m.b.v. atmosferische plasmatechnologie Historisch

Hogeschool Gent

Exploratie van de toepassingsmogelijkheden van atmosferische, DBD-gebaseerde plasma-ontladingen in combinatie met aërosolprecursoren voor het oppervlaktematig veredelen van textielmaterialen.

Project

Onderzoek naar het voorkomen van partnergeweld in homoseksuele en lesbische relaties Historisch

Universiteit Gent

We stellen volgende onderzoeksvragen voorop: 1. In welke mate worden mannen en vrouwen in homoseksuele, lesbische en biseksuele relaties het slachtofeer van intiem patnergeweld? 2. Welk effect hebben ervaringen met partnergeweld bij homoseksuele, lesbische en biseksuele personen op de algemene gezondheid? 3. Hoe beleven holebi&apos;s ervaringen van partnergeweld? 4. Hoe ervaren slachtoffers van partnergeweld in homoseksuele, lesbische en biseksuele relaties de toegang tot en het aanbod van in...

Project

Indeterminisme en instabilmiteit in negentiende-eeuwse natuurkunde Historisch

Universiteit Gent

Dit onderzoeksproject gaat ver het eind-negentiende-eeuwse debat over fysisch deterlinisme, over de verschillende manieren waarop natuurkundigen en filosofen dit determinisme in twijfel trokken of verwierpen, en over de vraag of determinisme beschouwd werd ( en zou moeten worden) ams een puur fysische of als een filosofische aangelegenheid.

Project

Epidermale neurobiologie: de zoektocht naar endocannabinoïd signaling. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

C- Methode en objectieven: In Vivo modellen: knockout dieren Huid stress modellen: Muizen epidermis zal onderworpen worden aan 4 types van stress modellen:Acute barrière stress: barrièrebeschadiging zal geïnduceerd worden door tape-stripping van het SC.. Chronische barrière stress: tape-stripping twee maal daags van het SC kan verder aanleiding geven tot epidermale hyperplasie, wat hyperproliferatieve huidaandoeningen als psoriasis nabootst. Irritatieve en contact dermatitis: om huidinflammat...

Project

Aandachtspatronen van het top management team in the banksector: Een uitgebreid multilevel onderzoeksmodel Historisch

Universiteit Antwerpen

Om inzicht te krijgen in het ontstaan en voortduren van de huidige financiële crisis is het uiterst relevant om de aandachtspatronen van top management teams in de banksector te bestuderen. Dit project betreft het empirisch testen van een uitgebreid multilevel onderzoeksmodel naar deze aandachtspatronen, met zowel antecedenten en uitkomsten als contextuele variabelen. Het heeft de potentie om significant bij te dragen aan theorie en praktijk.

Project

Co-fin bij OZR1772 : Eergerelateerd geweld en geweld in naam van de eer: mythe of realiteit? Een pilootonderzoek in Vlaanderen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Eergerelateerd geweld kan, in de context van migratie, begrepen worden als een vorm van gendergerelateerd, geweld dat als functie heeft cuturele grenzen van minderheidsgroepen te bepalen en de morele eigenheid van de groepsidentiteit af te bakenen ten aanzien van de genderspecifieke normen en waarden van de dominante cultuur in de samenleving. Daarbij worden aan meisjes/vrouwen en jongens/mannen verschillende rollen en normen opgelegd. Eergerelateerd geweld omvat niet alleen (pogingen tot) er...

Project

Optimalisatie van trypanocide verbindingen: inzicht in de 'in vitro' en 'in vivo' correlatie Historisch

Universiteit Antwerpen

De doelstelling van dit project is het vinden van een verklaring voor de lager dan verwachte activiteit die bekomen werd in de HIV cellulaire en de trypanosoma in vivo evaluatie van verschillende verbindingen. De bepaling van het farmacokinetisch profiel van deze stoffen is essentieel om de lager dan verwachte in vitro en in vivo activeit in de juiste context te plaatsen.

Project

Een chimerisch eiwit vaccin met antigenen van Mycoplasma hyopneumoniae: ontwikkeling en efficaciteit tegen enzoötische pneumonie bij varkens Historisch

Universiteit Gent

Mycoplasma hyopneumoniae is het oorzakelijk agens van enzoötische pneumonie bij varkens, een van de belangrijkste varkensziekten. Het doelstelling van het onderzoek is om na te gaan in welke mate een recombinant chimerisch antigen van M. hyopneumoniae, gefuseerd met het B-subunit van het hittelabiel enteroxine van E. coli, bescherming biedt tegen experimentele infectie met M. hyopneumoniae.

Project

Organisatie Congres Neurocog 2012 te KVAB in Brussel 3 en 4 december 2012 Historisch

Vrije Universiteit Brussel

"NEUROCOG: Neurosciences and Cognition" is een intens seminarie dat om de 4 jaar in België wordt georganiseerd. De traditie van NEUROCOG volgend, worden prominente keynote speaker aangetrokken om de invloed van neurosciences in de studie van cognitie in de verf te zetten. "Neurosciences and Cognition" is ingebed en wordt deels gesponsord door een wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap (FWO), die als doel heeft om de lacune tussen neurosciences en experimentele psychologie in België te overbr...

Project

Toxiciteitskarakterisatie en groepering van chemicaliën op basis van toxinogenomics in Chlamydomonas reinhardtii en Daphnia magna. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Macrofagen als mediatoren van protectieve auto-immuniteit. Historisch

Universiteit Hasselt

MS wordt gekarakteriseerd door T-cellen reactief tegen myeline componenten, oligodendrocytapoptose en de aanwezigheid van myeline-fagocyterende macrofagen in sclerotische plaques. Wat de precieze bijdrage is van de laatstgenoemde macrofaag populatie op de neuroinflammatoire respons in MS-laesies is tot op heden niet geweten. Tevens is er nog onduidelijkheid op welke manier de micro-omgeving in het parenchym, waarin de myeline fagocyterende macrofagen zich tijdens MS bevinden, een invloed heef...

Project

PROSENSOLS:Sensibilisatie van het publiek en maatregelen ter bescherming van de bodems in de landbouw Historisch

Universiteit Gent

Het project PROSENSOLS heeft tot doel bodemdegradatie grensoverschrijdend aan te pakken in de provincies West- en Oost-Vlaanderen en Henegouwen in België en de departementen Nord, Pas-de-Calais, Aisne en Oise in Noord-Frankrijk. In deze interregionale samenwerking worden landbouwtechnieken en kennis rond bodembeschermingsmaatregelen uitgewisseld. Het project focust op 5 acties waarin de landbouwgemeenschap zowel als het brede publiek wordt ingelicht over bodemdegradatie (actie 1 en 2), de imp...

Project

Biometrisch ontwerp voor Casual Games (BD4CG): aanbieden technische speltest services aan de spelindustrie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het BD4CG project heeft als doel game ontwikkelaars een methodologie te geven bij het ontwikkelen van innovatieve games waarbij de speler centraal staat. Deze methodologie integreert de betrokkenheid van de speler, een open communicatie tussen spelers en ontwikkelaars, prototyping, een korte levenscyclus van het project en een samenhangend project management raamwerk. Bij het project zijn zowel de game industrie als onderwijs instellingen betrokken, Zij samen ontwerpen en evalueren een set o...

Project

Chemische reactiviteit vanuit een ab initio moleculaire dynamica en Density Functional Theory perspectief: Methodologische aspecten en toepassingen in organische, anorganische en biochemie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

4.3. Beschrijving van het project In dit onderzoeksproject is het de bedoeling om de onderzoeksgebieden van de conceptuele DFT en de ab initio moleculaire dynamica met elkaar te combineren aangezien een dergelijke gecombineerde aanpak een aanzienlijke meerwaarde kan betekenen in de complexe studie van de chemische reactiviteit. Dit omvat enerzijds een methodologisch luik en anderzijds een luik met toepassingen in de organische, anorganische en biochemie. 4.3.1. METHODOLOGISCHE ASPECTEN Doelst...

Project

Wetenschappelijk onderzoek huisartsenwachtpost ZNA Jan Palfijn Merksem Historisch

Universiteit Antwerpen

Op 15 juli 2011 startte een nieuwe en 4de wachtpost in Antwerpen-Noord, waardoor vrijwel het hele grondgebied van groot Antwerpen wordt bediend. Specifiek en nieuw voor Vlaanderen/België is dat de HWP Antwerpen-Noord gelegen is naast de spoedafdeling van een ziekenhuis, nl. ZNA Jan Palfijn in Merksem. Dit onderzoek gaat na of de samenwerking tussen spoeddienst en HWP een verschuiving teweeg brengt van de spoeddienst naar de huisarts.

Project

Onderzoeksovereenkomst VUB - ICCI Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat (ICCI)' hebben voor het project ' Onderzoeksovereenkomst' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenk...

Project

Rol van VEGF en stroomafwaartse transcriptionele regulatoren in normale en kwaadaardige hematopoietische stamceldifferentiatie Historisch

Universiteit Gent

We onderzoeken de rol van VEGF en stroomafwaartse transcriptionele regulatoren tijdens hematopoiese en leukemische transformatie. Hierbij maken we gebruik van in vitro culturen voor hematopoietiche stamceldifferentiatie en van in vivo experimenten aan de hand van transgene muis modellen.

Project

Exomesequencing ter identificatie van nieuwe genen verantwoordelijk voor verstandelijke beperking. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het humane genoomproject heeft de afgelopen jaren geleid tot de opheldering van de volledige basenpaarvolgorde van het menselijke genoom. Ook hebben technologische doorbraken ervoor gezorgd dat het bepalen van de volgorde van de basenparen van alle coderende exonen van elk individu nu binnen het bereik is van genetische centra als het onze. Een verstandelijke beperking komt voor bij 2-3% van de bevolking. Dit betekent dat er alleen al in Vlaanderen tussen de 120.000 en 180.000 patiënten zijn...

Project

Analyse van beelden van het ademhalingsstelsel (AIR). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project focust op het onderzoeken en ontwikkelen van innovatieve beeldvormings-, beeldreconstructie en beeldverwerkings-technieken specifiek voor longziektes, die binnen enkele jaren op de markt kunnen komen.

Project

Acteer de cesuur! Onderzoek naar de bruikbaarheid van de klassieke acteermodellen binnen de postdramatische theateresthetiek Historisch

Hogeschool Gent

De Duitse theaterwetenschapper Hans-Thies Lehmann duidt met zijn 'Postdramatisches Theater' op de aanwezigheid van een cesuur binnen de hedendaagse theatertheorie en -praktijk. Het postdramatisch theater dat zich ontwikkelt sinds eind jaren 80, omschrijft hij door te wijzen op de verschillen met het ‘klassieke’ dramatische of aristotelische theater. In het postdramatisch theater staat de tekst niet meer centraal. De tekst is een perifeer element geworden naast andere niet-tekstuele elementen ...

Project

Optimaal schatten en verwerken van diffusie kurtosis parameters met het oog op klinische toepasbaarheid. Historisch

Universiteit Antwerpen

Diffusiegewogen magnetische resonantie beeldvorming (DW-MRI) laat toe de mate van diffusie van watermoleculen in levend weefsel te bepalen. Diffusietensor beeldvorming (DTI) maakt gebruik van een Gaussiaans model om deze diffusie voor te stellen en is een veelgebruikte techniek in huidig onderzoek naar de witte hersenmaterie. Ondanks het feit dat het DTI-model tot op heden de meest toegepaste techniek binnen dit domein is en al vaak succesvol leidde tot nieuwe inzichten rondom neurologische a...

Project

Verbeterde generatie van humane iPS cellen via gerichte targeting van induceerbare en RMCE uitwisselbare herprogrammingsfactoren in de humane ROSA26 locus via ZFN Historisch

Universiteit Gent

We beogen een verbeterde manier voor het genereren van humane iPS cellen door een gerichte targeting van dox-induceerbare en RMCE uitwisselbare herprogrammerings factoren (Yamanaka factors) in de humane ROSA26 locus door het gebruik van Zinc finger nuclease technologie

Project

Cementcomposieten onder impactbelasting. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In onze huidige samenleving worden de veiligheidseisen en normen rond accidentele belastingen zoals impactbelastingen steeds strenger. De belangstelling voor dit onderwerp vanuit wetenschappelijk oogpunt volgt dan ook een steigende trend. Men probeert voortdurend naar betere oplossingen voor veiligere constructies en voertuigen te zoeken. Dit wordt zowel op structureel niveau als op niveau van het materiaal betracht. In de automobielsector en de lucht- en ruimtevaartsector is materiaalonderzo...

Project

INNOFLOW: doorbraak in procesinnovatie door stroomlijning van de integrale goederenbehandeling- en beweging in de hout- en meubelindustrie Historisch

Universiteit Gent

Innoflow is een Thematisch InnovatieSamenwerkingsverband (TIS) dat bedrijven uit de hout- en meubelindustrie begeleidt langsheen een traject van 10 workshops waarin ze hun materiaalstroom analyseren, verbeteringen vaststellen en deze ook invoeren. De UGent ondersteunt de kennisoverdracht aspecten van dit project.

Project

De epidemiologie van suïcidepogingen in Vlaanderen (2011-2012) Historisch

Universiteit Gent

Aan de hand van het IPEO en KIPEO instrument worden de epidemiologische gegevens over de incidentie van suïcidepogingen en de kenmerken van de suïcidepogers in de spoegevallendiensten van deelnemende Algemene ziekenhuizen in Vlaanderen verzameld. Op basis van deze registraties wordt er beleidsrelevante informatie over de preventie van zelfdoding in het algemeen en de opvang van suïcidepogers in het bijzonder aangeleverd.

Project

Evolutie van intraseksueel kleurpolymorfisme bij vrouwelijke waterjuffers met verschillende vormfrequenties. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Spanningscoördinatie in multi-zone-energienetten via gedistribueerde modelgebaseerde voorspellende regelaars Historisch

Universiteit Gent

Aan de hand van modellen en simulaties van het transmissienetwerk voor elektrische energie aangetoond dat spanningsinstabiliteit op een termijn van minuten kan worden vermeden door de regelagenten in de verschillende componenten met elkaar te laten communiceren, en door de inspanning voor de terugkoppelacties te coördineren tussen de verschillende regelagenten. Ook wordt aangetoond dat anticiperen op hoe de geplande regelacties kunnen leiden tot overschrijding van veiligheidsgrenzen stabili...

Project

HPLC-analyses in het kader van het stemmingsstoornisproject. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Vestre Viken Hospital Trust. UA levert aan Vestre Viken Hospital Trust de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract

Project

Effect van acute cardiale decompensatie op de vrijzetting van endotheel progenitor cellen in de circulatie. Relatie met perifere endotheel functie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het hoofddoel van deze single center piloot studie is na te gaan of een acute decompensatie bij patienten met CHF gepaard gaat met acute veranderingen in aantal en de functie van EPC, circulerende angiogene T cellen en endotheliale micropartikels en of deze gerelateerd zijn aan verschillen in perifere endotheelfunctie. Diezelfde eindpunten zullen gemeten worden op het moment van de decompensatie en na recompensatie.

Project

Perceptie en Actie Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit onderzoeksproject is om te betogen dat de menselijke geest beter begrepen kan worden als we, wat ik benoem als 'actie begeleidende perceptuele representaties', als de basiseenheden van onze geestelijke vermogens beschouwen. De menselijke geest, net als de geest van dieren, is gevormd om ons in staat te stellen handelingen met succes uit te voeren. En de overgrote meerderheid van onze acties of handelingen, net als deacties van dieren, zou niet kunnen worden uitgevoerd zond...

Project

Permanente vorming: Behandeling van chronisch vermoeidsheidssyndroom en fibromyalgie. Werd eerst aangemaakt als CONO352 Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Behandeling van chronisch vermoeidsheidssyndroom en fibromyalgie.

Project

Het Lerende familiebedrijf - Deel II Historisch

Universiteit Hasselt

Het project " Het Lerende familiebedrijf" heeft aangetoond dat 'organisationeel leren' een noodzakelijke voorwaarde is om continu te verbeteren en vernieuwen. Investeren in continue innovatie is voor familiebedrijven essentieel om competitief voordeel te houden. Hun succes is, zoals in elk ander bedrijf, sterk afhankelijk van hoe goed men is in zowel product-, process- als organisatie-innovatie. Organisationeel leren blijkt dan vooral vervat te zitten in het weefsel van gesprekken en relaties...

Project

Ecotoxiciteitsverwijdering uit industrieel afvalwater: optimalisatie van het PACT proces. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het PACT proces is een waterzuiveringstechnologie waarbij poedervormige actieve kool rechtstreeks wordt toegevoegd aan de biologische zuivering (1) om het proces te beschermen én (2) om een betere chemische effluentkwaliteit te bekomen. Effluentkwaliteitseisen worden echter strenger waarbij ook ecologische criteria worden opgenomen in de lozingsvoorwaarden. In dit project willen we daarom het PACT proces optimaliseren om lozingswater te bekomen met een goede biologische kwaliteit.

Project

Anaesthesie-geassocieerde allergie: van nieuwe pathogenetische inzichten tot betrouwbare diagnostiek. Historisch

Universiteit Antwerpen

Allergie tijdens anaesthesia vormt een belangrijk medisch probleem met significante mortaliteit en morbiditeit. Toch is een correcte diagnose niet eenvoudig of wordt ze gemist. Hierdoor worden patiënten bij een volgende verdoving nodeloos in gevaar gebracht. Een belangrijke oorzaak van de bemoeilijkte diagnostiek is het gebrek in inzichten betreffende IgE-afhankelijke en IgE-onafhankelijke geneesmiddelenreacties. Gebrek dat mede tot stand komt door onzekerheden betreffende huidtestresultaten ...

Project

Nieuwe toetredingen tot gefunctionaliseerde beta-lactamen als veelzijdige bouwstenen in de heterocyclische chemie Historisch

Universiteit Gent

Dit onderzoeksproject beoogt de synthese en omzetting van gefunctionaliseerde ?-lactamen tot een waaier aan biologisch relevante stikstofverbindingen. Het centrale thema van dit onderzoeksproject omvat de combinatie van een ?-lactameenheid en verschillende heterocyclische kernen tot nieuwe potentiële farmacoforen. Aldus wordt de synthese beoogd van een breed gamma aan heterocyclische systemen (zoals indolen, pyrazolen, isochinolinen, pyridinen, pyrimidinen, coumarinen,?) gesubstitueerd met ee...

Project

(Onderzoek naar) veilligheid en ontwikkelingscapaciteit van gevitrificeerde immature ovariële follikels met verbeterde verlengde kultuurtechniek en nieuwe biomoleculaire merkers (HOPE-project) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De mogelijkheden die moeten geboden worden aan prepubaire- en geslachtsrijpe vrouwelijke kankerpatiënten om hun fertiliteit veilig te stellen voor oncotherapie (Guidelines van ASCO, BFS e.a.) gaan door een aantal recente technologische verwezenlijkingen een beloftvolle toekomst tegemoet. In de voorbije 4 jaren werden volgende punten verwezenlijkt: 1) na transplantatie van oviaal corticaal weefsel werden 6 gezonde kinderen geboren; 2) de vitrificatie van eicellen/ follikels werd uitgewerkt; 3)...

Project

Onderzoek naar de rol van GDF-15 bij reumatologische aandoeningen in vivo Historisch

Universiteit Gent

Dit onderzoek heft als doel de rol van een TGF-beta familie lid in gewrichtshomeostase te achterhalen. Op basis van eerdere in vitro data, werd een duidelijke rol voor dit eiwit aangetoond in kraakbeen metabolisme. Dit project zal specifiek verder ingaan op de rol van dit eiwit in een in vivo setting.

Project

Lange-termijn monitoring van drivers bepalend voor de areaalgrenzen van mangroven. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit onderzoek legt zich toe op het verklaren welke de drivers zijn voor de latitudinale mangrovegrenzen. Aangezien de beschikbare klimatologische en meteorologische gegevens toereikend zijn (zowel in tijd als in ruimte) om het nodige inzicht te bekomen is het specifieke doel van dit project het uitbouwen van een datalogger netwerk op wereldschaal, en wel uitgezet in de directe buurt van de latitudinale grens van mangroven op alle continenten. Uit deze gegevens, meer bepaald uit de gelijkeniss...

Project

Ontwikkelingsstoornis/Leerstoornissen Historisch

Universiteit Gent

Deze associatieonderzoeksgroep wil translationeel onderzoek doen vanuit interdisciplinair perspectief. Het betreft onderzoek naar 1. comorbiditeit van dyscalculie, dyslexie, DCD en ADHD in vlaanderen, 2. prodomen van leerstoornissen op jonge leeftijd, 3. kenmerken en diagnostiek van leerstoornissen op volwassen leeftijd, 4. en naar de impact, sterke en zwakke punten van personen met leerstoornissen

Project

Rol van angiogenese en angiogenetische groeifactoren (VEGF, PLGF) in portale hypertensie en fibrosevorming in diermodellen van cirrose, steatose en portale hypertensie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Doel Het doel van dit project is de rol van placental growth factor (PLGF) in het ontstaan van portale hypertensie en zijn complicaties, in het ontstaan van cirrose en steatose/NASH verder te bestuderen. - We zullen ons focussen op de rol van PLGF in de vorming van angiogenese in het mesenterium, van collateralen (shunten) in de perifere, splanchnische en pulmonale circulatie, waarbij ook de initiërende factoren zoals hypoxie (HIF cascade) zullen worden bestudeerd. De klinische complicaties v...

Project

Politiek buiten de Staat III. Representatie, coördinatie en aansprakelijkheid in multigelaagde settings. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project focust zich op de politiek representatie and beleidsmaking in complexe en multigelaagde systemen. 2 onderzoekslijnen worden bekeken: - de eerste focust zich op de veranderende rol van parlementen als forums van representatie - de tweede focust zich op parlementen in beleidscoördinatie en aansprakelijkheid

Project

Aberratie-vrije implementatie van een liquid crystal moiré profielmeter, gebruik makend van telecentrische lenzen Historisch

Universiteit Antwerpen

Tijdens mijn doctoraat realiseerde ik een optisch profilometrie toestel om nauwkeurig (ver)vorm(ing) van macroscopische objecten zoals trommelvliezen te meten. Nieuwe inzichten tonen dat een herinrichting van de opstelling met nieuwe optische componenten (o.a. telecentrische lenzen) de resolutie zal optimaliseren en het toestel aberratie-vrij zal maken. Dit vormt de eerste maar noodzakelijke fase in de verdere ontwikkeling van het toestel tot een klinische toepassing.

Project

Ontsluiting van zestiende-eeuwse biechtvaderpreken: transcriptie en aanleg van een database Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoeksproject wil de zestiende-eeuwse verzamelingen met biechtvaderpreken ontsluiten. Deze doelstelling wordt bereikt door reeds bestaande microfilms van de prekenhandschriften af te drukken of te scannen en een relevant corpus preken te transcriberen. De concrete gegevens over preken, de handschriften waarin deze voorkomen, en de betrokken predikanten en prekenschrijfsters zullen opgenomen worden in een database, die in later gevolg gekoppeld kan worden in reeds bestaande gegevensban...

Project

Opvolgingsstudie van 2,5 jarige kinderen geboren na embryobiopsie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Vraagstelling 1. Zijn er meer congenitale malformaties en aangeboren aandoeningen door het uitvoeren van een embryobiopsie in vergelijking ICSI en met de algemene populatie? 2. Ontstaat er een verandering in het groeipatroon (prenataal en/of postnataal) door het uitvoeren van een embryopsie? Is er bovendien een verschillend groeipatroon binnen de PGD/PGS groep na wegname van één blastomeer versus twee blastomeren 3. Is er een verschil in psychomotorische, mentale, taal- en socio-emotionele on...

Project

Hydrodynamische modellering van de stroming van zelfverdichtend beton in complexe bekistingsvormen Historisch

Universiteit Gent

Het doel van voorliggend project is de ontwikkeling en validatie van de hydrodynamische modellering van de stroming van zelfverdichtend beton in complexe bekistingsvormen tijdens het stortproces, al dan niet door middel van verpompen onder druk. Gebaseerd op de hydrodynamische modellering zullen fundamentele ontwerpmodellen voor het vulproces en voor de bekisting afgeleid worden. Tevens wordt een fundamentele studie beoogd van de stroming van het beton doorheen aansluitkleppen.

Project

Ontwikkeling van interatomaire potentialen voor ternaire Fe-gebaseerde legeringen toepasbaar in de studie van stralingseffecten, op basis van dichtheidsfunctionaaltheorie en consistent met het thermodynamisch gedrag. Historisch

Universiteit Gent

Modellering op atomaire schaal van Fe-gebaseerde ternaire legeringen met technologsich belang, zoals FeCrNi, FeCuC, FeNiMn, FeCrW en FeCrMo. Een dicheidsfunctionaaltheorie studie van de interactie tussen puntdefecten en opgeloste atomen, uitgebreid tot thermodynamische eigenschappen, en gevolgd door de afleiding van interatomaire potentialen consistent met zowel DFT energetische data en fasestabiliteitsindicaties, als met experimentele fasediagram gegevens.

Project

De effecten van auditor gender op de controleverklaring. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit onderzoek wenst de effecten van auditor gender op de inhoud van het controleverslag en de zwaarte van de controleverklaring te bestuderen. Op internationaal vlak is, met uitzondering van een beperkt aantal studies, nog geen onderzoek verricht naar de effecten van gender in een audit context. De externe auditor heeft als taak om via het controleverslag een deskundig oordeel uit te brengen over de getrouwheid van de financiële staten en vervult alzo een belangrijke taak ten aanzien van dive...

Project

Dit is in jouw belang! Genealogie van de impact van de jeugdbeschermingsinterventie op het leven van de jongere. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project heeft betrekking op de vooruitzichten van voormalige «klanten» van het jeugdrecht systeem. Door middel van diepte-interviews en een kwalitatieve analyse van gerechtelijke dossiers beoogt dit onderzoek inzicht verwerven in de ervaring van een "jonge justitie client".

Project

Studie van de moleculaire pathogenese van Ehlers-Danlos syndroom Historisch

Universiteit Gent

Dit project beoogt de moleculaire basis van een aantal EDS subtypes te ontrafelen gebruikmakend van een panel van biochemische en moleculaire strategieën gecombineerd met high througput genomische technologie. In het bijzonder zal de rol van ZNF469 in de pathogenese van EDS6 alsook zijn functionele rol in de bindweefselbiologie verder uitgerafeld worden.

Project

Alma In Silico (AIS):Euregionale ontwikkeling van een platform voor bio-informatica en systeembiologie technologie voor de creatie, integratie, verspreiding en benutting van kennis uit multicentrische biologische gegevens Historisch

Universiteit Hasselt

Het Alma-in-Silico-project beoogt de inrichting, de verdere uitbouw en de exploitatie in de Euregio van de kennis en knowhow op het gebied van gegevenscreatie en -analyse en van modelvorming van complexe systeemsimulaties van de mens, toegepast op de wetenschap. Deze kennis en knowhow worden verspreid in publieke en private onderzoekscentra in de Euregio, om zo een operationeel platform te creëren voor bedrijven maar ook voor opleiding en onderzoek. Het doel van het Alma-in-Silico-project is ...

Project

The role of angiotensin IV and identification of its targets. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

4.1. Working hypothesis and aim of the project Evidence is accumulating that Ang IV, a major metabolite of Ang II, exerts physiological effects in its own right. Its central actions are already well-known to include the increase of memory recall and learning in passive and conditional avoidance behavioural studies. Additionally, we also found that i.c.v. administered Ang IV protected rats against pilocarpine-induced seizures. In the periphery, in vivo as well as in vitro studies with vascula...

Project

De ordinale en bewijstheoretische sterkte van goede partiële ordeningen Historisch

Universiteit Gent

In dit project worden vooral vragen over goede partiële ordeningen onderzocht. De doelstelling op lange termijn bestaat erin de bewijstheoretische sterkte van Friedmans uitgebreide Kruskalstelling voor eindig vele labels te classificeren. Dit moeilijke probleem is sedert dertig jaar open. Als cruciale idee voor de oplossing willen we het ordeningtype van een maximale lineaire extensie van de Friedmaninbedding (en een heleboel varianten daarvan ) met hulp van een zogenoemde collaberingsfuncti...

Project

Sponsoring delegatie studenten voor deelname National Model United Nations Seminarie UN (New York) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

participatie van VUB studenten aan een seminarie in NY van National Model United Nations

Project

Nectar Cluster on freight and Logistics: Beslissingsondersteunende modellen voor intermodaal transport 12/01/2012 - 13/01/2012 Historisch

Vrije Universiteit Brussel

NECTAR (Network on European Communications and Transport Activity Research) is een wetenschappelijk netwerk. Het doel is om onderzoekssamenwerking en het uitwisselen van gegevens op het gebied van transport, communicatie en mobiliteit in en buiten Europa te bevorderen.

Project

Landschappelijke en sociale archeologie van de nomadische volkeren in het Altaj-gebergte van de Bronstijd tot de Turske periode (2de millenium v.C. - 1500 n.C.) Historisch

Universiteit Gent

Het Altaj-gebergte ligt bezaaid met funeraire en rituele monumenten van nomadische volkeren (2de millenium voor tot midden 2de millenium van onze tijdrekening). Sedert meeedere jaren zijn valleien van het Altaj grondig geïnventariseerd. Deze data moeten toelaten een landschappelijke evenals sociologische studie van deze culturen op te maken. Tevens willen wij de volledige inventaris van de onderzochte valleien publiceren.

Project

VIB-Erfelijke perifere neuropathieën en aminoacyl-tRNA synthetases- identificatie van ziekte-gerelateerde pathways en therapeutische mogelijkheden. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds een privé-instelling. UA levert aan de privé-instelling de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoeksovereenkomst: de begeleiding van het doctoraat van Lieselotte Goessens, getiteld "Omroep, politiek en ideologie. Onderzoek naar de muziek-programmering en -beleid aan het NIR/INR en de omroepverenigingen tijdens de periode 1929-1960." Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Omroep, politiek en ideologie. Onderzoek naar de muziek-programmering en -beleid aan het NIR/INR en de omroepverenigingen tijdens de periode 1929-1960.

Project

?Het einde van de boerensamenlevingen? Een comparatief onderzoek naar de transformatie van boerensamenlevingen and de impact op sociale relaties en ongelijkheid (Noordwest Europa, Midden-Afrika, de Andes, Oostkust van China, 1500-2000).? Historisch

Universiteit Gent

Dit project peilt naar de historische transformatie van boerensamenlevingen in de context van wereld-systemische expansie binnen een vergelijkend analysekader. De Noordzee regio, Oost Congo, de hoogvlakte van de Centrale Andes en de Yangzi delta vertonen divergerende trajecten van boerenincorporatie, zowel in ruimte (zonering binnen de wereld-economy) als in tijd (incorporatiefases).

Project

Klinisch en preklinisch onderzoek naar het effect van cellulaire mediatoren op het bijsturen van pathogene responsen in multiple sclerose. Historisch

Universiteit Antwerpen

In voorliggend project willen we de haalbaarheid en toepasbaarheid van tolerogene DC en Treg als cellulaire mediatoren om pathogene reacties in MS patiënten te onderdrukken, klinisch en preklinisch onderzoeken. Huidig onderzoek zal de fundamentele basis leggen voor de eventuele latere ontwikkeling van een cellulair vaccin voor de behandeling van MS. Patiënten die lijden aan MS zouden in de toekomst gevaccineerd kunnen worden met tolerogene DC en/of immuunonderdrukkende Treg om alzo autoreacti...

Project

Het exosomaal pad van kankercellen naar invasie en metastasering Historisch

Universiteit Gent

Kankercellen secreteren oplosbare factoren en chemokines die BMDCs (bone marrow derived cells) recruteren naar plaatsen van toekomstige metastasevorming. Recent werden naast oplosbare factoren ook kleine vesikels (exosomen, 30-100 nm) beschreven die mRNA?s, miRNA?s en polypeptiden bevatten van de cel van origine. Dergelijke exosomen instrueren BMDCs om de metastatische niche te helpen voorbereiden.

Project

Beheerstrategie Amerikaanse vogelkers Historisch

Universiteit Gent

Wetenschappelijke ondersteuning bij het opstellen van een afwegingskader voor een meer rationeel beheer van Amerikaanse vogelkers in Nederland en omliggende regio&apos;s

Project

De invloed van leerpatronen op studiesucces doorheen de schoolloopbaan: een meta-analyse Historisch

Universiteit Antwerpen

De centrale doelstelling van dit onderzoeksproject is het uitvoeren van een meta-analyse omtrent de predictieve validiteit van (componenten van) leerpatronen in het secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs. In het bijzonder wordt de relatie tussen leerpatronen en verschillende operationalisaties van studiesucces (persistentie, studietempo, studieresultaten, en kwaliteit van leeruitkomsten) nader onderzocht.

Project

VIB-Follow-up van genoom-wijde associatiestudies in a krachtige studiepopulatie van Belgische FTLD patiënten. Historisch

Universiteit Antwerpen

De voorbije jaren werd veel vooruitgang geboekt in het identificeren van causale genen en de onderliggende hersenpathologie voor Frontotemporale kwab degeneratie (in het Engels: frontotemporal lobar degeneration of FTLD), één van de belangrijkste oorzaken van dementie. Echter, de genen die vandaag gekend zijn veroorzaken allemaal relatief zeldzamere autosomaal dominante vormen van de ziekte en laten een aanzienlijke fractie van de patiënten onverklaard (ongeveer 80%).Om hieraan tegemoet te ko...

Project

Het effect van evenwichtstraining in combinatie met transcraniële Direct Current Stimulatie op posturale controle bij patiënten met een CVA. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project wordt sensomotorische training gecombineerd met niet-invasieve hersenmodulatie bij CVA patiënten. Dit zal gebeuren aan de hand van een dubbel-blind, sham-gecontroleerde, studie. Het effect op de posturale controle van extra statische evenwichtstraining, waarbij gebruik gemaakt wordt visuele feedback, al of niet in combinatie met transcraniële Direct Current Stimulatie zal worden onderzocht. Met dit project hopen we bij te dragen tot de implementatie van nieuwe relevante behande...

Project

De poëtica van het Griekse romantische proza (1830-1850) en het genre van de avonturenroman Historisch

Universiteit Gent

Het project beoogt - de relatie te beschrijven van Griekse romantische romans geschreven vóór 1850 met de avonturenroman, en intertekstuele relaties met Antieke of Byzantijnse modellen te tonen; - tekstanalyses te maken om generisch patroon en ideologische functie van Nieuwgriekse avonturenroman aan het licht te brengen; - te bepalen hoe genre en functie passen in de Griekse en Europese Romantiek

Project

Complexe patronen van gastheer-pathogen interactie: de rol van gedrag in de verspreiding van infecties doorheen een gestructureerde gastheerpopulatie Historisch

Universiteit Antwerpen

In tegenstelling to de grote, goed gemengde theoretische populaties die klassiek gebruikt worden in modellen voor de verspreiding van infecties, zijn de meeste natuurlijke gastheerpopulaties, incl. mensen, sociaal of ruimtelijk georganiseerd in verschillende groepen. Dit is belangrijk omdat de overdracht van infectie in een gestructureerde populatie ook zal afhangen van groepsdynamiek, inbegrepen connectiviteit via individuele verplaatsingen. Maar hoewel theoretische studies de effecten van p...

Project

BCCM ERP/LIMS project Historisch

Universiteit Gent

Implementation of an Enterprise Resource Planning/Laboratory Information Management System (ERP/LIMS) supporting the Belgian ?Biological Resource Centre? (BRC) and integration of it into a Knowledge-Based Belgian Biological Resource Engine (BBRE).

Project

De rol van melkzuurbacteriën en boterzuurproducerende Firmicutes in koliek bij paarden Historisch

Universiteit Gent

Het project beoogt om risicofactoren voor koliek te identificeren en de microbiotasamenstelling te bepalen bij paarden met koliek.

Project

De rol van afferente neuronen in de pathogenese van gastro-intestinale postinflammatoire motiliteits- en sensitiviteitsstoornissen. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit onderzoek wensen we na te gaan of gastro-intestinale afferente neuronen betrokken zijn bij het ontstaan van motiliteits- en sensitiviteitsstoornissen in de postinflammatoire (remissie) periode na TNBS colitis bij de rat. Daarnaast wensen we, o.a. met behulp van elektrofysiologische technieken, te onderzoeken welke mediatoren betrokken zijn bij de sensitisatie van deze afferente neuronen.

Project

HPLC analyses van de activering van het kynurenine reactiepad tijdens de acute fase van een beroerte en de rol hiervan bij beroerte-geïnduceerde depressie en vermoeidheid. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds een privé-instelling. UA levert aan de privé-instelling de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Karakterisatie van herseninflammatie in een epilepsiemodel door middel van longitudinale in vivo PET/MRI beeldvorming. Historisch

Universiteit Antwerpen

De neurobiologische processen die uiteindelijk resulteren in epilepsie zijn nog niet volledig begrepen. Het is wel reeds geweten dat hersenbeschadigingen zoals neurotraumata, koortsstuipen, infecties en status epilepticus geassocieerd zijn met het acuut optreden van aanvallen en een hoger risico op het ontwikkelen van epilepsie na een latente periode. Recente studies ondersteunen de hypothese dat herseninflammatie een belangrijke rol speelt in de pathofysiologie van aanvallen en epilepsie. De...

Project

Training van Interpersoonlijke communicatie door natuurlijke taalinteractie met autonome virtuele karakters (deLearyous). Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van het deLearyous-onderzoeksproject is het ontwikkelen van een interactieve serious 3D-game voor het trainen van interpersoonlijke communicatievaardigheden binnen een professionele context, bvb. in een werkgever-werknemer- of klant-bediende-relatie. Het spel bestaat erin de trainee te laten interageren met autonome virtuele karakters, die op een realistische en expressieve manier inspelen op de input van de speler. Op deze wijze kan de trainee verschillende gedragspatronen en rollen...

Project

Structuur en werkingsmechanismen van lectine-achtige bacteriocinen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

3. Objectieven LlpA vormt het prototype van een nieuwe familie van proteïnen met antibacteriële activiteit. Dit projectvoorstel beoogt een inzicht te verwerven in het nog ongekende en wellicht nieuwe werkingsmechanisme van deze bacteriocinen. Het ophelderen van dit mechanisme kan leiden tot de identificatie van een nieuw doelwit voor het bestrijden van pathogene bacteriën. De hierbij verworven kennis zal ook bruikbaar zijn voor het ophelderen van de functie van de MMBL-achtige modules in de d...

Project

Sequentiebepaling van het genoom voor de identificatie van een nieuw gen voor autosomaal recessieve vormen van de neuropathie van Charcot-Marie-Tooth. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Project

Preklinisch onderzoek naar de combinatie van MDM2 'small-molecule' inhibitoren met conventionele chemo- en/of radiotherapie, onder normoxische en hypoxische condities. Historisch

Universiteit Antwerpen

Gerichte kankertherapie is de behandelingsstrategie van de toekomst. 'Small-molecule' inhibitoren verstoren of verhinderen de interactie tussen p53 en zijn negatieve regulator MDM2. Het doel van de studie bestaat erin het potentieel van deze 'small-molecule' inhibitoren als een gerichte anti-kankertherapie in p53 wt tumoren te bestuderen, alsook de combinatie met conventionele chemo-en/of radiotherapie, onder normoxische en hypoxische condities.

Project

Novel macrophage and myeloid dendritic cell markers for in vivo imaging and therapy of inflammatory diseases; inflammation tracking "inflammatrack". Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Macrofagen en myeloide dendritische cellen spelen een cruciale rol in talrijke ziekten waarin ontstekingreacties, chronisch of acuut van aard, aan de basis liggen van het ziektebeeld. Deze omvatten ondermeer chronische infectieziekten, auto-immune aandoeningen zoals reumatoïde artritis en de ziekte van Crone, en aandoeningen van allergische oorsprong met astma en hooikoorts als meest frequente voorbeelden. In deze aandoeningen voeren de cellen talrijke gespecialiseerde functies uit. Deze func...

Project

Ontwikkeling en wereldwijde toepassing van een mechanistische bodem koolstof model. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Design space schatting en validatie van een innovatief continue farmaceutisch productieproces Historisch

Universiteit Gent

Het project focust op de optimisatie en validatie van een continu granulatieproces. Op basis van kritische procesparameters, is het de bedoeling data van procesanalysatoren te vertalen in een space van procesparameters, hierbij berekend wat de probabiliteit is om de beoogde producteigenschappen te bereiken. Dit zal toelaten de procesparameters te voorspellen die leiden tot verwachte productspecificaties met een hoge probabiliteit.

Project

Onderzoek en ontwikkeling van Au/TiO2 schuimen voor verwijdering van NOx en VOC's uit omgevingslucht. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van het project is de verwijdering van NOx en VOC uit omgevingslucht door een geïntegreerd luchtzuiveringsproces op basis van fotokatalyse. Hierbij wordt een keramisch schuim ontwikkeld op basis van een fotokatalytisch nanogestructureerd poeder. Verder zal er gepoogd worden om een verbeterde werking te bekomen door Au depositie. Dit alles wordt aangepakt vanuit een procesbenadering waarbij naast wetenschappelijk/technologische ook socio-economische aspecten een rol spelen.

Project

De internationale handel en de economische ontwikkeling in de Oostenrijkse Nederlanden, 1760-1790. Historisch

Universiteit Antwerpen

Met deze onderzoeksaanvraag streven we ernaar de impact te bestuderen van de internationale handel op de economische ontwikkeling van de Oostenrijkse Nederlanden in de achttiende eeuw. Dankzij een systematische verwerking van de douanestatistieken (Raad van Financiën) wordt een omvattende studie van internationale handel en internationale handelspolitiek mogelijk.

Project

Rijden onder invloed van drugs of psychoactieve geneesmiddelen: opsporing in bloed en speeksel Historisch

Universiteit Antwerpen

Het voorgestelde project heeft als eerste doel het gebruik van drugs en psychoactieve geneesmiddelen in het verkeer na te gaan via chromatografische bepalingen van bloed- en speekselstalen afkomstig van verkeerscontroles of verkeersongevallen. Het tweede doel is speekseltesten die vals-positief screenen in het kader van de Belgische wetgeving te verklaren.

Project

Grant Tomasz Rudka : Novel animal models to study drug induced beta-cell regeneration in diabetes Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Specific aims: - temporal and spatial understanding of b-cell regeneration after PDL - characterize via 3D imaging the recruited inflammatory cells and the reorganization of blood vessel during PDL - dissection of the expression profiles as ductal cells transit through Neurog3 progenitor state toward b-cells

Project

Optimalisering van de zindelijkheidstraining bij gezonde jonge kinderen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de UZA. UA levert aan de UZA de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Klimaatverandering, nieuwsmedia en democratisch debat: een onderzoek naar de beeldvorming in de media en de invloed hierop van verscheidene maatschappelijke groepen Historisch

Universiteit Antwerpen

De voorbije jaren is algemeen erkend geworden dat klimaatverandering op vandaag één van de grootste politieke uitdagingen vormt voor de geïndustrialiseerde wereld. Dit brengt belangrijke vragen met zich mee met betrekking tot de maatschappelijke rol van nieuwsmedia en de relatie tussen media, macht en democratie. Dit projectvoorstel schuift klimaatverandering naar voor als een risicoconflict tussen verscheidene maatschappelijke groepen met tegengestelde waarden en belangen en stelt daarbij al...

Project

CONVERGE - Convergeren Europese welvaartstaten naar een uniform Europees sociaal model? Historisch

Universiteit Antwerpen

De algemene doelstelling van dit project is de analyse van zowel latente als intentionele convergentie- en coördinatiemechanismen op vlak van sociaal beleid in de Europese sfeer, meer bepaald zoals deze het Belgische sociale beleid beïnvloeden.

Project

Invloed van progenitorcellen op de leverregeneratie na majeure resectie in pathologische levercondities. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

OZR opvangmandaat: afwerking doctoraat Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Neurale basismechanismen van trekoordelen: de rol van tijdsintegratie De jongste vijftal jaren is er heel wat onderzoek verricht over de neurale processen die de grondslag vormen van sociale oordelen, o.a. over karaktertrekken en intenties/doelen van andere personen. Daarbij gebruikt men de nieuwste beeldvormingtechnieken: de event-related potential (ERP) techniek laat toe de timing van sociale oordelen tot op de milliseconde nauwkeurig te bepalen en een ruwe lokalisatie in de hersenen uit t...

Project

Zoektocht naar een Higgs-deeltje in vectordeeltjesfusies in de LHC en ontbinding in b-quarks. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

De ziekte-modificerende eigenschappen van LXR-afhankelijke signaalwegen in infectieuze inflammatoire longaandoeningen Historisch

Universiteit Gent

Dit project beoogt de moleculaire basis te onderzoeken van LXR-afhankelijke signaalwegen in het long inflammatoir antwoord opgewekt door infectieuze en niet-infectieuze agentia. Door toepassing van LXR knockout muizen en synthetische LXR-agonisten zullen de ziektemodificerende/therapeutische mogelijkheden nagegaan worden. Het welslagen van dit project kan bijdragen tot de identificatie van relevante sleutelmoleculen en van reactiewegen eigen aan long immuun inflammatoire aandoeningen.

Project

Dying well with dementia. Studying mortality statistics and investigating the quality of end-of-life care according to the experiences of physicians, patients and their families. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Ondanks het groeiend aantal mensen die sterven met dementie en de nood om de zorg aan het levenseinde te verbeteren, blijven er belangrijke hyaten in onze kennis over kwaliteit van levenseindezorg voor mensen met gevorderde dementie en hun naasten. Het is onduidelijk welke componenten van zorgverlening kwaliteit van zorg in positieve zin beïnvloeden of welke elementen kunnen bijdragen tot een betere kwaliteit van sterven. De doelen van dit onderzoeksproject zijn: (1) een epidemiologische dat...

Project

VIB-Identificatie van de moleculaire signaalwegen van mutant YARS-gerelateerde DI-CMTC in Drosophila. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VIB. UA levert aan VIB de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Implicaties van prolyl oligopeptidase en prolyl oligopeptidase remmers op de ontwikkeling van synucleïnopathieën Historisch

Universiteit Antwerpen

Voorgaand onderzoek heeft aangetoond dat prolyl oligopeptidase (PREP) en a-synucleïne interageren. Deze interactie versnelt de aggregatie en fibrilvorming van a-synucleïne in een proces dat kan worden verhinderd door toevoegen van specifieke PREP remmers. In dit project zal de modulerend werking van PREP en PREP inhibitoren op de interactie en aggregatie van a-synucleïne en gemodificeerde varianten verder worden gekarakteriseerd.

Project

Organisatie 30th Internationale Conferentie over Conceptueel Modeleren (ER 2011) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Een conceptueel datamodel (of conceptueel schema of conceptueel gegevensmodel) definieert welke gegevens in een informatiesysteem vastgelegd kunnen worden, hoe deze gegevens gestructureerd zijn en wat de verbanden zijn tussen die gegevens. Een conceptueel datamodel ligt steeds aan de basis van een in de werkelijkheid gerealiseerde implementatie en

Project

Meer macht voor de armen of meer armslag voor de machtigen? Extern opgelegde hervormingen en lokale strategieën. Een gevalstudie over landdynamiek in Rwanda en Burundi. Historisch

Universiteit Antwerpen

Vanuit een thematische invalshoek rond landdynamiek, beoogt dit onderzoeksproject tot een beter begrip te komen van (1) hoe opportuniteitsstructuren ¿ gedefinieerd als normen, instituties, actoren en implementatieprocessen op het lokale, nationale en internationale vlak ¿ interageren met de locale leefwereld en strategieën van lokale actoren; (2) wat de impact is van extern opgelegde hervormingen op deze interactie. Twee case-studies zullen worden onderzocht: Rwanda en Burundi. Het project ve...

Project

DIENSTENOVEREENKOMST Calibratietesten FTI op A350XWB Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' ASCO Industries (Zaventem)' hebben voor het project ' DIENSTENOVEREENKOMST Calibratietesten FTI op A350XWB ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten ove...

Project

Realistische evaluatie van zeer laag energieverbruik reversibele ge"integreerde circuits Historisch

Universiteit Gent

Reversibel rekenen is een belangrijke stap in de studie van kwantumcomputer-technologie"en. Ons doel is tweeledig: 1. Studie, met metingen op echte reversibele chips, van de impact van de reductie der afmetingen op verbruik en performantie. Na onderzoek van de technologische nodes van 350 en 130 nanometer, mikken wij op de 65 nanometer node. 2. Ontwikkeling van een poort-bibliotheek voor laag energieverbruik, voor elk van de technologische nodes.

Project

Nieuwe uitdagingen in veeldeeltjes Greense functie en gevorderde Dyson orbitaaltheorieën: van orbitaalafbeeldingen tot moleculaire kwantumsimilariteit in impulsruimte. Historisch

Universiteit Hasselt

Nieuwe uitdagingen in veeldeeltjes Greense functie en gevorderde Dyson orbitaaltheorieën: van orbitaalafbeeldingen tot moleculaire kwantumsimilariteit in impulsruimte. Voor de ontwikkeling van nieuwe moleculaire descriptoren, gebruikt in de kwantitatieve structuur/activiteit relatie theorie (QSAR theorie), is er momenteel nood aan een gestandaardiseerd orbitaal-beeldvorming studie en kwantum-chemische methodes voor het berekenen van moleculaire orbitalen. Naast het interpreteren van 'orbitaal...

Project

Dendritische cel immunologie en dendritische celgebaseerde immunotherapie van HIV en kanker Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het doel van dit project is het combineren van fundamentele inzichten rond de immunobiologie van dendritische cellen en het ontwikkelen van een geoptimaliseerde dendritische celgebaseerde vaccin voor antikanker en anti-HIV immunotherapie.

Project

inburgering voor jongvolwassenen - uitvoeren van een studie naar de impact van het onderzoek op het welbevinden van de betrokken jongeren Historisch

Universiteit Gent

- De organisatie van lessen maatschappelijke oriëntatie (MO) in de contacttaal - Trajectbegeleiding - Via de organisatie van taallessen wordt de taal die reeds deels verworven is terug opgefrist. - De organisatie van ontspannende activiteiten, uitstappen en kampen maken dat de begeleiders de jongeren beter leren kennen. - Aangezien het project zijn derde jaar ingaat, is het tevens de bedoeling om een wetenschappelijk onderzoek te koppelen aan het project. Door de jongeren van het EVF project ...

Project

Reglementering inzake consumentenkrediet en hypothecair krediet als middel ter bestrijding van overmatige schuldenlast Historisch

Universiteit Gent

De doelstelling van het onderzoek bestaat erin om na te gaan of de huidige wetgeving betreffende het kredietrecht in staat is om overmatige schuldenlast te vermijden. Zo wordt onderzocht of het toepassingsgebied van de huidige reglementering voldoende ruim is en of de informatieplichten en de sancties voldoende streng zijn.

Project

Waarom pijn onderschat wordt door anderen: een experimentele analyse Historisch

Universiteit Gent

Het project beoogt na te gaan hoe en waarom pijn door anderen onderschat wordt. Er wordt ervan uitgegaan dat de aanwezigheid van secundaire voordelen van het pijngedrag alsook de aanwezigheid van informatie die niet strookt met een strikte biomedische visie omtrent pijn, zal leiden tot een onderschatten van de pijn door observatoren.

Project

Het virtuele beleefd: van virtuele morele praktijken naar een ethiek voor virtuele sociale werelden. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De belangrijkste onderzoeksvraag is: In welke mate en met welke ethische gevolgen is er dis/continuïteit tussen morele praktijken in 'echte' en virtuele werelden? Het project is interdisciplinair, met een combinatie van een media-sociologisch (beschrijvende ethiek) en filosofische studie (normatieve ethiek) van online morele praktijken en reflecties.

Project

Prestatie-indicatoren voor havens: selectie en meting (PRISM). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

CcASPAR Historisch

Universiteit Gent

Het klimaat verandert en zet Vlaanderen onder druk. De voorbije jaren lag de focus in het klimaatdiscours vooral op mitigatie. Nu we het klimaatprobleem beter begrijpen, treedt adaptatie stilaan op de voorgrond. Het onderzoeksproject CcASPAR (Climate change and changes in spatial structures in Flanders)verricht gedurende vier jaar onderzoek naar de ruimtelijke impacten van klimaatsverandering met als finaliteit het formuleren van ruimtelijke adaptatiestrategieën en duurzame beleidsimplicatie...

Project

Bacteriële virulentie als nieuw doelwit voor protease remmers. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project stelt als doel meer inzicht te verwerven in de rol en toepasbaarheid van protease (DPP4) inhibitoren bij bacteriële infecties. De proof-of-concept wordt uitgewerkt aan de hand van Porphyromonas gingivalis modellen, waarbij volgende specifieke objectieven en werkpakketten worden vooropgesteld: 1. Ontwikkeling van in vitro en in vivo virulentiemodellen voor P. gingivalis. 2. Evaluatie van enzym remmers met gezuiverd recombinant P. gingivalis DPP4. 3. Evaluatie van DPP/protease remme...

Project

Patient-specifieke vloeistof-structuur interactie modellering van de aorta-coarctatie.Numerieke studie van de biomechanische belasting en ultrasone beeldvorming van de pathologische aorta voor en na behandeling. Historisch

Universiteit Gent

Aorta-coarctatie is een congenitale vernauwing van de aorta descendens. Deze vormt een obstructie voor bloedstroming en wordt doorgaans kort na de geboorte behandeld. In dit project gaan we op zoek naar een optimale (patiënt-specifieke) behandeling op basis van biomechanische belastingen berekend met een vloeistof-structuur-interactie model. Er wordt tevens gefocust op het begroten van golfreflecties en beeldvormingstechnieken zoals MRI en 3D-Echografie.

Project

Onderzoek naar de moleculaire rol van caspase-14 gebruik makend van transgene muismodellen Historisch

Universiteit Gent

De epidermis vormt de buitenste lagen van de huid en beschermt ons tegen fysische en chemische beschadiging. De epidermis doet ook dienst als barrière tegen waterverlies en invasie door micro-organismen. Ons onderzoek toonde aan dat caspase-14 een belangrijke rol speelt bij een correcte vorming van de huidbarrière. Nu willen we de moleculaire mechanismen onderzoeken die leiden tot dit phenotype in verschillende in vivo modelsystemen.

Project

Belang van low-fluid shear in de interactie van darm micro-organismen met de gastheer Historisch

Universiteit Gent

Mucosale bacteriën in de darm maken nauw contact met de gastheer en hebben een groot potentieel om de gezondheid te beïnvloeden. In de mucosale omgeving heersen specifieke laminaire stromingsprofielen en lage schuifkrachten die leiden tot gewijzigde genexpressie bij zowel bacterie als gastheer. Aangepaste in vitro technologie maakt het mogelijk deze omstandigheden na te bootsen en te onderzoeken.

Project

Tardis II: total area display sensor II Historisch

Universiteit Gent

In dit Project wil BARCO een basis platform ontwikkelen voor een nauwkeurig 2D sensor systeem dat kan gebruikt worden voor helderheid- en kleurmetingen op (medische) display systemen. De sensor moet in staat zijn om deze metingen te verrichten op verschillende locaties van het display oppervlak.

Project

De rol van genetische diversiteit bij het verklaren van het invasiesucces van niet-inheemse soorten. Historisch

Universiteit Antwerpen

De kans dat een niet-inheemse soort zich kan vestigen en invasief worden in zijn nieuw verspreidingsgebied hangt af van de interactie tussen soortspecifieke kenmerken en eigenschappen van het geinvadeerde ecosysteem. Ondanks dit inzicht blijft het moeilijk om te voorspellen welke soorten invasief kunnen worden in een bepaald gebied, of om te verklaren waarom sommige introducties succesvol zijn waar andere falen. Dit komt, minstens ten dele, omdat de rol van genetische diversiteit en variatie ...

Project

Behandeling van multipel myeloom in de muis door RNA interferentie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het doel van dit project is het ontwikkelen van specifieke nanobodies die myeloma cellen kunnen targeten. Dit zal in eerste instantie in vitro getest worden, gevolgd door bio-imaging in vivo en ten slotte, wanneer specificteit bewezen, kunnen deze gekoppeld worden aan vb. siRNA. Hiermee zal getracht worden de systemische toxische effecten van bepaalde behandelingen te verminderen.

Project

Geparameteriseerde model-orde reductie (PMOR): ijle gegevens en ijle modellen. Historisch

Universiteit Antwerpen

De voornaamste doelstelling van dit project is het ontwikkelen van robuuste en stabiele rationale modelleringsalgoritmen voor het opstellen van geparametriseerde gereduceerde-ordemodellen voor complexe fysische systemen. De orde en de complexiteit van de herschaalbare rationale modellen worden specifiek afgestemd op de toepassing in kwestie. De benaderende en/of interpolerende modellen zijn gebaseerd op ijle gegevens, verspreid over de ontwerpruimte en het is de bedoeling dat de modellen zelf...

Project

Raman spectroscopie van structuur en kinetiek in oplossingen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het voorgestelde project omvat twee toepassingen van Raman spectroscopie. Het eerste luik situeert zich op het vlak van intermoculaire interacties en omvat de studie van moleculaire complexen gestabiliseerd door C-Y¿X halogeen- en/of C-H¿X waterstofbruggen via oplossingen in vloeibare edelgassen. Het tweede luik omvat het gebruik van Raman spectroscopie bij de optimalisatie van de reactieparameters van organische reacties die gekatalyseerd worden door palladium- en/of koper-complexen, en de...

Project

Niet-lineaire dynamica in nano-systemen: flux quanta in nano-gestructureerde supergeleiders, colloïds, nano-clusters (NONDYNANO). Historisch

Universiteit Antwerpen

Nanotechnologie is de technologie van de 21ste eeuw. De belangrijkste geindustrialiseerde landen intensifiëren hun onderzoek in materiaal wetenschappen met een focus op nanotechnologie. Kwantum mechanische principes in nanogestructureerde materialen vertegenwoordigen één van de meest opwindende gebieden van de moderne fysica. Nanogestuctureerde supergeleiders ladingsdragers en het verschijnen van gekwantiseerde flux lijnen (vortices) in de aanwezigheid van een magneetveld. Het voorgestelde on...

Project

Identificatie en karakterisatie van genen verantwoordelijk voor ouderdomsslechthorendheid. Historisch

Universiteit Antwerpen

De algemene doelstelling van dit project is een beter inzicht te verkrijgen in het ontstaan van ARHI, een complexe vorm van gehoorverlies. Hiertoe zullen we in eerste instantie twee recent geïdentificeerde ARHI susceptibiliteitsgenen, GRHL2 en GRM7, verder bestuderen aan de hand van genetische en functionele studies.

Project

Analyse van geneesmiddelen in afvalwater: ontwikkeling, validatie en evaluatie van een nieuw en innovatief model voor de opvolging van hun (rationeel) verbruik. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het fundamentele doel van dit project is de ontwikkeling en validatie van een model om aan de hand van de in België meest voorgeschreven en gebruikte GM (via RIZIV-gegevens) gemeten concentraties in afvalwater te correleren met een hoeveelheid gebruikt geneesmiddel (gemeten vs. voorspelde concentraties).

Project

Definiëring van sleutel-regulatoren betrokken in de zelf-hernieuwing en differentiatie van neurale stamcellen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Hoewel er grote verwachtingen worden toegeschreven aan het gebruik van neurale stamcellen (NSC) als potentiële cellulaire therapie voor verschillende aandoeningen aan het centraal zenuwstelsel, blijven er momenteel nog enkele belangrijke vragen onbeantwoord. Een van de huidige beperkingen in NSC transplantatie onderzoek is het ontbreken van een exclusieve merker voor de identificatie van ongedifferentieerde NSC. De gedeelde expressie van merker-eiwitten tussen NSC en astrocyten bemoeilijkt de...

Project

Ontwikkeling van een in vitro experimenteel dialyse-model met colon-fase voor simulatie van darmmetabolisatie en -resorptie, toegepast op natuurlijk voorkomende polyfenolische antioxidanten in humane voeding. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project omvat de ontwikkeling van een in vitro gastro-intestinaal simulatiemodel met een microbieel compartiment (colonfase) voor de studie van de resorptie en metabolisatie van bestanddelen uit de voeding. Het onderzoek richt zich specifiek op de metabolisatie door de darmflora van polyfenolische verbindingen in de voeding, en de antioxidatieve effecten van de gevormde en geresorbeerde metabolieten.

Project

Dienstverleningsovereenkomst ECOSCORE 2012 Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch onderzoek)' hebben voor het project ' Dienstverleningsovereenkomst ECOSCORE 2012' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in...

Project

Haantjesgedrag. Lokale elites in een veranderende samenleving: een comparatief onderzoek naar machtsverwerving in Vlaamse en Brabantse dorpsgemeenschappen (13e-16e eeuw). Historisch

Universiteit Antwerpen

Door middel van een vergelijkend onderzoek van twee regio's in de Zuidelijke Nederlanden met een duidelijk verschillend ontwikkelingstraject - de Antwerpse (Noorder-)Kempen en de Vlaamse Kustpolders - wordt met dit project voor het eerst getracht de invloed van deze agrarische transformatie op de organisatie en de dynamiek van lokale elites te verklaren. Vertrekpunt is de vraag óf een vroege en intense commercialisatie van de landbouw lokaal gepaard ging met een parallelle concentratie van e...

Project

Saneren van databases. Historisch

Universiteit Hasselt

Het project beoogt de ontwikkeling van nieuwe databasetechnieken ter ondersteuning van sanering van data, metadata en datatransformaties. Saneren in deze context duidt op het identificeren en corrigeren van onvolledigheden, inconsistenties, onnauwkeurigheden en fouten.

Project

Organisatie congres Belgian Peptide Group Meeting 2012 (BPGM) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

2 daagse congres rond Peptide onderzoek in 2012

Project

Zoektocht naar nano- en micropartikels voor het optimaliseren van mRNA "delivery" methoden voor HIV immunotherapie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Nieuw financieringsmodel onderzoek: ZAP-startkrediet 2010 Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Met het in voege treden van het nieuw financieringsmodel onderzoek ontvangen nieuwe ZAP leden die voldoen aan de criteria voor de BOF-parameter 'mobiliteit en diversiteit' een startkrediet van EURO 50.000. Deze ZAP startkredietfinanciering wordt retroactief opgestart en toegekend aan nieuw ZAP aangesteld in 2010 en later.

Project

EXPERTISES van proposals ingediend bij EC (oa. letter 151629 eHealth), 165764, (173023), 507170, AL00071113, AL00097821 Historisch

Vrije Universiteit Brussel

EXPERTISES van proposals ingediend bij EC (oa. letter 151629 eHealth), 165764, (173023), 507170, AL00071113, AL00097821

Project

STADiUM : Software Technology for Adaptable Distributed Middleware. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Hedendaagse gedistribueerde softwaresystemen zijn uiterst heterogeen, dynamisch en op grote schaal verspreid geworden; zij omvatten onder meer backend servers, standaard PCs, diverse mobiele en alomtegenwoordige apparaten, plus diverse netwerkinfrastructuren, zoals mobiele ad hoc en draadloze sensornetwerken. Het project STADiUM, dat door IWT wordt gefinancieerd, spitst zich toe op deze complexe context en onderzoekt een volgende generatie management platform dat aan diverse operationele voor...

Project

Ouderlijke Stress en Probleemgedrag bij Adolescenten: De Mediërende Bijdrage van Opvoeding door Moeders en Vaders. Een Actor-Partner Interdependence Mediation Benadering. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het is een algemene trend dat vaders meer en meer betrokken zijn in het leven van hun kinderen. De meeste studies naar opvoedingsgedragingen besteden echter weinig aandacht aan de interactie van moeders en vaders hun opvoedingsgedragingen, en hoe deze opvoedingsgedragingen van beiden het gedrag van adolescenten beïnvloeden (Lamb, 2010). Met dit onderzoek willen we de directe en mediërende bijdrage van de opvoedingsgedragingen van moeders en vaders nagaan op het gedrag van hun kinderen. Eerst ...

Project

VIB-Gebruik van transgene muismodellen voor de studie van pathomechanismen in de ziekte van Charcot-Marie-Tooth veroorzaakt door mutaties in de HSPB1 en HSPB8 genen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de ABMM. UA levert aan de ABMM de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Persoonlijkheidsontwikkeling van de kindertijd tot de jongvolwassenheid: genen versus omgeving Historisch

Universiteit Gent

De huidige studie beoogt om de Five Factor Theory en de Social Investment Theory als verklaringsmodellen van normatieve persoonlijkheidsontwikkeling te onderzoeken, gebruik makend van longitudinale (over 14 jaar) tweelingdata. Meer specifiek zal onderzocht worden hoeveel van de variantie in persoonlijkheidsontwikkeling toe te schrijven is aan genen versus omgeving.

Project

An integrated experimental and modelling approach for the reliable determination of characteristic electrochemical parameters. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Electrochemical processes are at the heart of a multitude of industrial activities like electrowinning and electrorefining of metals, electrosynthesis, plating, electro-chemical forming and machining, etching, polishing, anodizing, protection against corrosion, batteries and fuel cells, waste water treatment. In order to remain competitive in those sectors, product innovation is essential. Hence, there is a continuous search for novel products and more advanced technologies. On the other side...

Project

Organisatie Virus of Microbes II Brussel 16/07/2012 - 20/07/2012 Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Deze EMBO conferentie in Brussel zal de diversiteit, evolutie, ecologisch en milieugerelateerde impact van microbiële virussen aankaarten.

Project

Match of mismatch? Een kosten-batenanalyse van maternale effecten bij kanaries (Serinus canaria). Historisch

Universiteit Antwerpen

Ondanks het vele onderzoek naar de functie van maternale hormonen bij vogels, werden de gevonden kosten en baten tot nog toe enkel vanuit het perspectief van het jong en onafhankelijk van de opgroeiomgeving beschreven. Een gevonden effect zou echter in de ene omgeving positief kunnen zijn, maar in een andere omgeving juist negatief. Het is dus belangrijk om in dergelijke experimenten ook met de omgevingsafhankelijkheid rekening te houden. Hiernaast dienen ook de hieraan verbonden consequentie...

Project

In-vivo visualisatie en kwantificatie van endogene neuronale stamcelrekrutering in zangvogelhersenen aan de hand van Beeldvorming (BLI en MRI). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project beoogt de visualisatie en kwantificatie van endogene neuronale stamcelrekrutering in de hersenen van levende zangvogels gebruik makend van Bioluminescentie Beeldvorming (BLI) en het reportergen luciferase en Magnetische Resonantie Beeldvorming (MRI) gebruik makend van het reportergen Ferritine of van MRI contraststoffen die door de neuronale progenitorcellen uit de subventriculaire zone worden opgenomen. De ontwikkelde technieken zullen daarna gebruikt worden om de onderliggende m...

Project

Theoretische en numerieke analyse van de methoden voor directe en inverse problemen in micromagnetisme Historisch

Universiteit Gent

Ontwikkeling en theoretische analyse van numerieke methoden voor directe en inverse tijdsafhankelijke randwaardeproblemen (inclusief optimiseringsproblemen en paramter- en data-identificatie) uit het micromagnetisme. De efficiëntie en betrouwbaarheid van de methoden zal geïllustreerd worden via specifieke voorbeelden van elektromagnetische phenomenen op een microscopisch niveau. Voor de probleemstellingen van parameter- en data-identificatie gebruiken we verschillende regularisatiemethoden, g...

Project

SAFE-IS: Software Abstracties voor event-Intensieve Systemen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

DOELSTELLINGEN EN VERWACHTTE RESULTATEN In het domein van gedistribueerde systemen worden programmeertalen en middleware al te vaak aanzien als concurrerende methoden voor het oplossen van gelijkaardige problemen. SAFE-IS veronderstelt dat een eenzijdige aanpak op basis van slechts één van deze methoden ontoerijkend is voor het oplossen van de bovenvermelde problemen. Enerzijds wordt het bijzonder moeilijk om de vluchtigheid en schaalgrootte van de geproduceerde informatie te vatten in middle...

Project

Empirisch onderzoek naar objecten bij l-telische en l-resultatieve predicaten in het Spaans Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoeksvoorstel beoogt een database aan te leggen ter ondersteuning van een ruimer onderzoek naar aspect. De resultaten ivm compatibiliteit object-werkwoordelijke predicaten zullen meer inzicht verschaffen in de aspectuele eigenschappen van objecten en hun interactie met de aspectuele eigenschappen van de werkwoordelijke predicaten.

Project

Vlaams Interuniversitair project voor structuurstudie van harde en zachte gecondenseerde materie met behulp van synchrotronstraling. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit betreft een breed project rond materiaalstudies, die gebruik maken van Europese synchrotron faciliteiten. Het is geformuleerd door de groepen die reeds in het verleden het voortouw hadden genomen voor de implementatie van synchrotron-radiatie in een waaier van disciplines. Dit opzet weerspiegelt het extreem brede spectrum van materiaalstudies die deze mega-apparaten mogelijk maken. Partim Proteïnekristallografie / Biomoleculaire structuur en functie (Prof. Lode Wyns - VUB) In dit projec...

Project

Massatransport door Koolstof Nanobuizen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Op basis van de recente doorbraken in de opening/sluiting en watervulling van koolstof nanobuizen, geboekt in de onderzoeksgroep, zal het selectieve massatransport door individuele types van koolstof nanobuizen gekarakteriseerd worden, met het oog op toepassingen in de nanofluidica en nanofiltratie.

Project

XANES meets ELNES: een studie van heterogene materialen op verschillende lengte-schalen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project beoogt de resultaten met elkaar te vergelijken en te confronteren, bekomen met twee verwante technieken voor het bekomen van structurele informatie in vaste materialen: X-straal absorptie near-edge spectroscopie (XANES) en elektron verlies near-edge spectroscopie (ELNES). Beide technieken leveren informatie op over de dichtheid van de niet-bezette niveaus in een atoom en hoe deze niveaus door de omringende atomen worden beinvloed. Beide methoden maken gebruik van andere primaire p...

Project

Groepsverzekeringen en huwelijksvermogensrecht: een mislukt huwelijk? Historisch

Universiteit Antwerpen

Deze KP BOF-aanvraag beoogt fundamenteel, intradisciplinair onderzoek over de gevolgen van groepsverzekeringen op het huwelijksvermogensrecht. Niettegenstaande de veelvuldige toepassing ervan in de praktijk, leidt de huidige regeling tot grote rechtsonzekerheid, onder meer doordat zij reeds meermaals onverenigbaar werd bevonden met het Grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. Het KP BOF project beoogt deze praktijk eerst in kaart te brengen en vervolgens de regeling grondig en kritisch te analyser...

Project

Prijs Valine de Spoelberch: Charcot-Marie-Tooth neuropathieën: van genen tot eiwitnetwerken en ziektemechanismen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project had als doel het toepassen van nieuwe moleculaire benaderingen om Charcot-Marie-Tooth (CMT) mutaties te modeleren, en genfunctie en -netwerken te bestuderen.

Project

Structuur/functie analyse van tRNA modificerende enzymen en enzymcomplexen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Algemene doelstellingen en situering van het project In de voorbije jaren heeft mijn onderzoek binnen het Departement Ultrastructuur van de Vrije Universiteit Brussel zich toegespitst op de gedetailleerde analyse van de structuur en functie van een aantal modelenzymen die inwerken op relatief eenvoudige substraten, zoals de nucleoside hydrolasen en de thiamine difosfaatafhankelijke decarboxylasen (8;9). Deze expertise zal nu verder gebruikt en uitgebreid worden om de technisch meer uitdagende...

Project

Het einde van de secularisering? Charles Taylor en Marcel Gauchet over de betekenis van het religieuze in een geseculariseerde wereld. Historisch

Universiteit Antwerpen

De confrontatie tussen Gauchet en Taylor gaat uit van de volgende onderzoeksvraag : wat is de cultureel-maatschappelijke betekenis (de 'plaats') van het religieuze in de seculiere wereld? Doelstelling van deze vraag is de aard van de spanningsverhouding te expliciteren zoals die zich vandaag voordoet tussen de religieuze ervaring die wordt uitgedrukt in termen van het heilige, het goddelijke en het transcendente enerzijds en het voortschrijdende proces van secularisering anderzijds. De actual...

Project

Nederlandse versie van de internetsurvey van het EUMARR FWO-project : Toward a European Society: Single Market, Binational Marriages, and Social Group Formation in Europe. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Universiteit Groningen - NIDI' hebben voor het project ' Nederlandse versie van de internetsuvey van het EUMARR project' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de af...

Project

Slaap-gerelateerde ademhalingsstoornissen bij obese kinderen en adolescenten. Historisch

Universiteit Antwerpen

Doelstellingen: (1) Om referentiewaarden voor respiratoire events tijdens de slaap te definiëren in Belgische kinderen en adolescenten; (2) Wat is de prevalentie van slaap apnoe bij obese kinderen en adolescenten?; (3) Is er een associatie tussen de vetverdeling en slaap apnoe bij obese kinderen en adolescenten?; (4) Is de ernst van het slaap apnoe een onafhankelijke risicofactor voor het metabool syndroom?: (5) Waardoor leidt slaap apnoe tot het metabool syndroom?; (6) Wat is het effect ...

Project

Werkplekleren binnen formele onderwijstrajecten Historisch

Universiteit Antwerpen

Zowel onderzoek als beleid benadrukken het belang van werkplekleren binnen formele onderwijstrajecten. Echter, beiden erkennen ook dat ons begrip beperkt is van wat kwaliteitsvol werkplekleren inhoudt. Er kan veel gewonnen worden als we zicht kunnen krijgen op wat de specificiteit van werkplekleren is. Tevens dient er zicht te komen op wat de succesfactoren zijn voor het vormgeven van werkplekleren. Recentelijk zijn door ons data verzameld rond beide zaken. We hebben onderzocht hoe toekomstig...

Project

Onderzoek in het domein van de theoretische studie van nanogestructureerde supergeleiders. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het onderzoek in het domein van de theoretische studie van nanogestructureerde supergeleiders is meer bepaald gewijd aan de theoretische behandeling van de vortex materie in nanogestructureerde lage Tc supergeleiders en supergeleider / ferromagneet heterostructuren.

Project

Regulatie van de moleculaire en functionele heterogeniteit van tumor-geassocieerde macrofaag (TAM) populaties in borst- en longcarcinoommodellen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Tumoren dienen beschouwd te worden als orgaanachtige structuren, waarin een complexe bidirectionele interactie bestaat tussen getransformeerde en niet-getransformeerde (stromale) cellen. In deze context werd vastgesteld dat vooral cellen van het mononucleair fagocyt systeem (monocyten en macrofagen) bijdragen tot verschillende aspecten van tumorbiologie. De relevantie van tumor-geassocieerde macrofagen (TAM) voor het verloop van tumorgroei wordt bevestigd door klinische studies, die een duide...

Project

Er Terug-zijn³ - Re-integratie van sub-acute arbeidsongeschikte werknemers als aanbod binnen de dienstverlening van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IDEWE vzw. UA levert aan IDEWE vzw de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Multiferroics gebaseerd op het vrije elektronenpaar in Pb. Historisch

Universiteit Hasselt

Binnen dit project zullen nieuwe materialen gesynthetiseerd en gekarakteriseerd worden met het oog op multiferroïsche eigenschappen. De gekozen materialen zijn gebaseerd op de theoretische voorspelling van multiferroïsche eigenschappen in perovskietgebaseerde oxides met A-kationen met een vrij elektronenpaar in combinatie met magnetische B-kationen. Hierbij zou het vrije elektronenpaar voor de ferro-elektrische eigenschappen zorgen, terwijl de magnetische B-kationen voor de magnetische eigens...

Project

Biomerkeranalyse voor astma en luchtwegallergieën in niet-invasieve matrices Historisch

Universiteit Antwerpen

Astma is een chronische luchtwegaandoening waarvan de eerste symptomen vaak op jonge leeftijd optreden. Momenteel is het nog niet mogelijk om de diagnose van astma te stellen bij kinderen jonger dan 6 jaar. Dit onderzoek richt zich op het zoeken naar nieuwe biomerkers voor deze aandoening die gemeten kunnen worden door middel van niet-invasieve staalname. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de differentiële analyse van proteïnen in speeksel, nasale lavage matrix en uitgeademende lucht condensa...

Project

Monografie "De lokroep van de dynastie. Het Habsburgse hof van Brussel onder de aartshertogen Albrecht en Isabella, 1598-1621". Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Project

Een retorisch-narratologisch onderzoek van figuurlijkheid in narratieve settings, met toepassingen op handelingsrijke Duitstalige prozaliteratuur van de vroege moderniteit tot het poëtisch realisme (1660-1880) Historisch

Universiteit Gent

Het onderzoeksproject voert een systematische analyse door van de interferentie tussen complexe figuurlijke en stilistische processen enerzijds en gelaagde narratieve settings anderzijds in een historisch gedifferentieerd corpus van handelingsrijke vertellende teksten (Grimmelshausen, Forster, Kleist, Meyer, Keller, Raabe). Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de cotextuele verankering van de figuurlijke processen en aan de wijzen waarop ze de lezerbetrokkenheid sturen.

Project

Beleggingsrendementen en risicopremies voor Belgische bedrijfsobligaties (1832-2010) Historisch

Universiteit Antwerpen

De Brusselse beurs was één van de tien belangrijkste ter wereld in de 19de en begin 20ste eeuw. Bedrijven uit alle mogelijke sectoren (spoorwegen, steenkoolmijnen, zinkbedrijven, metaal, glas, banken, electriciteitsbedrijven etc.) waren erop genoteerd. Bovendien was de Brusselse beurs zeer internationaal georiënteerd voor de Eerste Wereldoorlog met aandelen, overheidsobligaties en bedrijfsobligaties uit de ganse wereld (of van Belgische bedrijven actief in het buitenland). We onderzoeken de r...

Project

masterplan Sint-Vincentius Kortrijk Historisch

Universiteit Gent

De studie betreft de herbestemming en herontwikkeling van site van het voormalige &apos;Rusthuis Sint Vincentius&apos; te Kortrijk. De site werd als geheel verworven door het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk. De site is ca. 0,75 ha groot en grenst ten noorden aan de Groeningestraat, en ten zuiden aan het Begijnhofpark. De herbestemming zal voornamelijk inzetten op een residentiële functie.

Project

Koolstof cycling vanuit een stroombekken perspectief: een geïntegreerde benadering van terrestrische en aquatische links in het Tana River stroombekken (Kenia). Historisch

Vrije Universiteit Brussel

CONTEXT Menselijke activiteiten hebben geleid tot een snelle toename in atmosferisch CO2 gedurende de voorbije eeuw, met een vergaande impact op de maatschappij, en met een verdere toename in het vooruitzicht. Het vaststellen van de rol van terrestrische en aquatische systemen als 'sources' of 'sinks' van CO2 is hierdoor een onderzoeksdomein met hoge prioriteit [1]. Een aantal componenten in de globale koolstof (C) cyclus zijn echter niet goed gekend. Eén zo'n 'blinde vlek' is de rol van zoet...

Project

Local added value creation through knowledge transfer in cocoa and chocolate processing Historisch

Universiteit Gent

Trainingsprogramma waarbij theoretische kennis en practische vaardigheden met betrekking tot cacaoverwerking en chocoladeproductie worden aangeleerd aan deelnemers uit ontwikkelingslanden met de bedoeling toegevoegde waarde te creëren voor de cacao die lokaal geproduceerd wordt, en dit met behulp van kleinschalige processen en apparatuur.

Project

Godsdienst, herinnering en identiteit in de zeventiende eeuw. Historisch

Universiteit Antwerpen

In de zestiende en zeventiende werd Europa geplaagd door een reeks godsdienstoorlogen. Een daarvan was de Opstand, een burgeroorlog die de zeventien Nederlanden uiteen reet. Dit project onderzoekt welke rol herinneringen aan die oorlog speelden in het creëren van nieuwe religieuze en politieke culturen in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden, en vergelijkt de herinneringsculturen in de Nederlanden met die van andere gebieden waar om het geloof was gestreden.

Project

Het kwantificeren van voorkeuren voor woontypologieën met discrete keuze-experimenten Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project beoogt het uitvoeren van een online discrete keuze-experiment om de voorkeuren voor woontypologieën van jonge mensen in Antwerpen te kwantificeren. We vragen een panel een keuze te maken uit verschillende woontypologieën gaande van collectief wonen tot individuele studios. De studie zal toelaten om onze recent ontwikkelde Bayesiaanse ontwerpmethode te valideren alsook een beleidsplan op te stellen in de huisvestingsmarkt.

Project

Synthese van diaminozuurderivaten met een cyclopropaan- of aziridineskelet en hun toepassing in de synthese van potentieel fysiologisch actieve alfa, gamma-diaminoboterzuurderivaten. Historisch

Universiteit Antwerpen

Doelstelling van het project: - Ontwikkeling en optimalisatie van de stereoselectieve synthese van nieuwe derivaten van 1,2-diaminocyclopropaan-1-carbonzuur, 2-amino-2-aziridin-2-ylazijnzuur en 2-amino-3-aziridin-2-ylpropionzuur. - Ontwikkeling van ringopeningsreacties van 1,2-diaminocyclopropaan-1-carbonzuurderivaten, 2-amino-2- aziridin-2-ylazijnzuurderivaten en 2-amino-3-aziridin-2-ylpropionzuurderivaten naar potentiëel fysiologisch actieve aminozuurderivaten waaronder 2,4-diaminoboterzuur...

Project

Nanobodies in Health : Next generation Antibody fragments for Medical Applications Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Naturally occurring camelid Heavy-chain antibodies have evolved to be fully functional in the absence of a light chain. In a previous VUB-funded GOA project, a network consisting of the research groups of S. Muyldermans, J. Steyaert and P. De Baetselier has built on fundamental research into the properties of Heavy-chain antibodies to develop medical applications of Heavy chain antibody-derived single-domain antibody fragments referred to as Nanobodies. Collaborative scientific achievements o...

Project

Het verkennen van de voordelen van orde en opsluiting voor een Groenere Chemie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Studie van chemische en biochemische engineering met focus op het microscopische en moleculaire niveau en daarom ook vergelijkbaar met de aanpak van moleculaire biologie. De meeste activiteiten kunnen opgesplitst worden in 2 delen: - Optimalisatie door structurering of separatie en reactie kolomsystemen - Nieuwe strategieën voor directe maat/vorm separatie van moleculen en deeltjes

Project

Celtype-specificiteit in plantenhormoonwerking Historisch

Universiteit Gent

Het doel van dit project is bij te dragen tot de kennis van de regulatie van plantenhormoonsignalisatie pathways. De specifieke objectieven zijn de celspecifieke effecten van ethyleen en gibberellines in scheutgroei te ontsluieren en een licht te werpen op de rol van bepaalde sleutelfactoren in dit proces. De analyses zullen zich toespitsen op foto-en skotomorfogenese van zaailingen en hun fototropische respons.

Project

William Blake, Education, and Eighteenth-Century Print Culture Historisch

Universiteit Gent

Dit project beoogt origineel en vernieuwend onderzoek naar de manier waarop William Blake de achttiende-eeuwse print-culturele traditie incorporeert in de visuele retoriek van zijn complexe composities. Blakes verluchtingen zullen worden geanalyseerd in de context van de iconografie van contemporaine prints om tot een revaluatie te komen van zijn positie in het historische overzicht van de Romantiek, dat hem al te lang heeft afgezonderd van de achttiende-eeuwse grondvesten van zijn kunst.

Project

Militaire bezetting als transnationale vorm van politiek. Een sociale en culturele geschiedenis van het Duitse bezettingsbestuur in België tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project wordt het Duitse bezettingsbestuur in België tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog van binnenuit, als een onderling samenhangende en in de maatschappij ingebedde politieke structuur bestudeerd. Door daarbij een intertemporeel comparatief perspectief te hanteren wil het gelijkenissen, continuïteiten en verschillen tussen beide besturen blootleggen. In algemenere termen wil het op die manier inzichten verschaffen in de geschiedenis van het militair bezetten als een specifieke ...

Project

Ontwikkeling en evaluatie van specifieke strategieën voor het doelgericht labelen van intracellulaire structuren met quantum dots in levende cellen Historisch

Universiteit Gent

Het huidig project richt zich op de intracellulaire afgifte van fluorescente nanomaterialen (quantum dots), waarbij verschillende technologieën uitgetest worden om de partikels in het cytoplasma van de cel te krijgen. Enerzijds zal gebruik gemaakt worden van hitte-genererende partikels, alsook de combinatie van ultrasound en quantum dots op het genereren van membraanporiën, waarbij de cytoplasmatische afgifte vergeleken wordt met microinjectie

Project

Academic Grant Systeemsclerose Historisch

Universiteit Gent

Standardized care for patients with systemic sclerosis and prospective cohort study. Specific focus on capillaroscopy findings and antinuclear antibodies.

Project

Het effect van slikken en schorren op de nutriëntenhuishouding in het zoetwater getijdegebied; de Schelde als studiegebied. Historisch

Universiteit Antwerpen

Estuaria vormen de overgang van land naar zee en transporteren en transformeren tal van opgeloste en particulaire stoffen. Vele van deze stoffen kunnen echter tijdelijk worden gecapteerd in verschillende slikken en schorren, lateraal gelegen langsheen het estuarium met daarbij alle gevolgen voor de filterfunctie van een estuarium. De rol van de zoetwater getijdenzone is hier lange tijd onderkent geweest. Het doel van mijn onderzoek is het zogenaamde 'spiraling effect' van nutriënten vanuit sl...

Project

Internationale training voedselveiligheid, kwaliteitszorg, risico-analyse Historisch

Universiteit Gent

Tijdens deze 4 maand durende training wordt een intensieve opleiding georganiseerd inzake voedselveiligheid (microbiologie- chemie), kwaliteitszorg (basisvoorwaarden, HACCP, kwaliteitssystemen) en risico-analyse. De training is bestemd voor een internationaal publiek, met reeds ervaring in de voedselketen, vooral trainees verbonden aan overheidsinstellingen, lokale universiteiten zijn aanwezig.

Project

Ontwikkeling van analysemethoden voor grote datasets en toepassing ervan op niet-coderende genetische informatie betrokken bij psychiatrische ziekten. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

DaCoTa: Verzamelen, overbrengen en analyseren van verkeersveiligheidsdata Historisch

Universiteit Hasselt

Verkeersveiligheidsbeleid moet gebaseerd zijn op wetenschappelijke kennis en het verenigen van relevante Europese kennis is de meest efficiënte manier om kennis om te zetten in beleid. DaCoTa heeft tot doel beleidmakers geschikte data, informatie en instrumenten te bieden ter ondersteuning van het beleid. In vroegere en huidige EU projecten werd reeds een verscheidenheid aan data, informatie en methodes verzameld en dit zal zich verderzetten in de toekomst. Het is echter tijd om deze grote ho...

Project

Epigenetische regulatie van multiple myeloom cellen in de beenmerg micro-omgeving: indentificatie van nieuwe doelwitten. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Studie mbt tot de mechanismen waarmee agenten hun anti-tumor effecten bemiddelen , vooral bij in vivo waar de cellen worden beschermd door de BM communicatie.

Project

(In)stabiliteit van X chromosoom inactivatie in humane pluripotente stamcellen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Omwille van hun ongewone capaciteit voor zelf-hernieuwing en pluripotentie worden humane pluripotente stamcellen (hPSCs), bijvoorbeeld humane embryonale stamcellen (hESC) en humane geïnduceerde pluripotente stamcellen (hiPSC), vaak beschouwd als een in-vitro model voor humane ontwikkeling en ziekte, maar ook als een veelbelovende bron van cellen voor regeneratieve geneeskunde. Verschillende studies hebben echter aangetoond dat langdurige in-vitro cultuur van hPSCs hun genetische en epigenetis...

Project

Zang bij zangvogels als model voor de studie van complexe gedragingen. (FWO VisK Fel., Clémentine FRITSCH, Frankrijk) Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

ALTACRO – Automated Locomotion Training using an Actuated Compliant Robotic Orthosis. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Eind 2007 werd door VUB-OZR aan het consortium bestaande uit verschillende vakgroepen van de faculteit LK en TW een geconcerteerde onderzoeksactie financiering goedgekeurd. Het ALTACRO-project streeft ernaar het neurologisch hertselproces (d.i. het motorisch leren) van deze patiënten te bevorderen door middel van geautomatiseerde gangrevalidatietraining. Hiervoor wordt een pneumatisch geactueerd exoskeleton ontwikkeld door het departement R&MM van de VUB (http://mechvub.ac.be/multibody_mecha...

Project

Identificatie van genen betrokken in het metabolisme van de Quinoa plant (Chenopodium quinoa) Historisch

Universiteit Gent

In dit project zullen we een ?gene discovery? programma starten, gebaseerd op transcriptoom- en metaboloomprofilingeren in Quinoa (Chenopodium quinoa), een Ecuadoriaanse plant die verschillende bioactieve triterpeen saponines produceert. Het gegenereerde genplatform zal dienen 1) als bron voor het verzekeren van een duurzame productie van natuurlijke triterpeen saponines en 2) om de productie van nieuwe triterpenen met superieure bioactiviteiten te bewerkstelligen via combinatoriële biosynthese.

Project

Hoe zijn nonprofit werknemers gemotiveerd? Een 'discrete choice' analysis. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Met het groeiende belang van de nonprofit sector in de samenleving, is er een toegenomen aandacht voor de bestaansreden van nonprofit organisaties (npos), hoe zij zich gedragen en wat hun doelstellingen zijn, vanuit een zowel empirische als theoretische invalshoek. Recent ontstond ook een sterke belangstelling naar de motieven van betaalde werknemers en vrijwilligers in deze sector. Een goed begrip van hun motieven en hoe deze zich verhouden met de objectieven van de organisatie is een belang...

Project

Eerst het eten, dan de moraal: de rol van (nieuwe) media in het verval van de gezamenlijke maaltijd en de impact op de ontwikkeling en activering van morele attitudes en moreel gedrag Historisch

Universiteit Antwerpen

Mede door de opgang van televisiegebruik is de gezinsmaaltijd in verval, waardoor ook rituelen van morele socialisatie teloorgaan, wat kan verklaren waarom lage frequenties in gezinsmaaltijden correleren met negatief psychologisch welzijn. Dit project beoogt de relatie tussen eetpatronen, moraliteit en welzijn te analyseren, waarbij de rol van nieuwe media, alsook het samen eten buiten de gezinscontext betrokken worden als nieuwe invalshoek.

Project

Van risicobeoordeling tot risicomanagement in het kader van microbiologische voedeselveiligheid: Listeria monocytogenes en Campylobacter Historisch

Universiteit Gent

Het projectvoorstel richt zich op het volgende 1. Wat zijn geschikte methoden om variabiliteit en onzekerheid te beoordelen en 2. Hoe moet/kan de sensitiviteitsanalyse in de risicobeoordeling worden uitgevoerd; 3. De voorgestelde aanpak illustreren met twee case studies: L. monocytogenes (nabesmetting in productieproces met mogelijke groei bij koeling) en Campylobacter sp (zoônotische pathogeen met enkel mogelijkheid tot overleving en geen groei). 4. Hoe kan deze opgebouwde kennis nuttig zijn...

Project

Van orbitaalafbeeldingen tot moleculaire kwantum similariteit in impulsruimte Historisch

Universiteit Hasselt

Moleculaire orbitaal theorieën spelen een essentiële rol in studies van chemische bindingen en reacties, moleculaire interacties, moleculaire responseigenschappen of elektronen transport fenomena op nano-schaal. De topologie en spreiding van orbitalen worden tegenwoordig zeer gevoelig bestudeerd door middel van gevorderde elektronen of atomen impact ionisatie-experimenten waaronder 'Electron Momentum Spectroscopy' (EMS). Het eerste doel van dit project bestaat uit de ontwikkeling en toepassin...

Project

Ontwikkeling en modelbouw van 25 golfenergieconvertor schaalmodellen voor groot-schalige experimentele modellering in een golfbak Historisch

Universiteit Gent

Ontwerp en constructie van de 25 point absorber golfenergieconvertor (GEC) schaalmodellen, aangewend voor het internationale onderzoeksproject ?WECwakes?. De GEC-modellen zijn gebruikt voor groot-schalige experimentele modellering in de DHI-golfbak ?Shalow Water Wave Basin? (Denemarken) binnen het EU-FP7-Programma, ?HYDRALAB-IV?. Deze experimentele set-up van 25 GEC?s in een park lay-out is momenteel de grootste, wereldwijd, voor het bestuderen van ?near-field? en ?far-field? zogeffecten van ...

Project

Statistische analyse van isotoop-gemerkte MALDI-TOF massa spectra Historisch

Universiteit Hasselt

Het project handelt over de analyze van peptide concentraties in isotoop-gemerkte MALDI-TOF data. Om de variabiliteit van massa spectrometrie experimenten te beperken, kan men bvb. twee stalen van verschillende biologische condities samenvoegen. Om een onderscheid te maken tussen de metingen van de twee stalen, zal men de peptides van één van de stalen moeten merken. Dit kan door, bvb., de twee 16O atomen op de carboxyl-groep van een peptide te vervangen door twee 18O atomen. Bijgevolg versch...

Project

Bioelektrochemische systemen als concentratie cellen voor recuperatie van nutrienten en organische stoffen Historisch

Universiteit Gent

Biokatalyse kan gecombineerd worden met membraan elektrolyse voor de productie en afscheiding van nutrienten zoals stikstof en kalium. In dit project ontwikkelen we een nieuwe methode om organische zuren uit fermentatie te oogsten naast verbeteren van anaerobe vergisting

Project

Atomistic multi-time scale simulations of catalyzed carbon nanotube growth. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit onderzoeksproject wensen we atomistische simulaties dichter bij experimentele voorwaarden te brengen, door het ontwikkelen van realistische interatomaire M-C-H interactiepotentialen en door het implementeren van algorithmen om lange tijdsschaal te simuleren.

Project

De economie van podiumkunsten: een vergelijking van Engeland, Frankrijk, Nederland en Vlaanderen. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project worden drie gerelateerde vragen gesteld in de context van een vergelijking van Engeland, Frankrijk, Nederland en Vlaanderen voor het geval van de podiumkunsten: 1) Wat zijn de institutionele verschillen in de kunstomgeving van Nederland vis-à-vis Vlaanderen tegen de achtergrond van de Angelsaksische en continentaal-Europese benaderingen? 2) Wat zijn overeenkomsten en veschillen tussen succesvolle en niet-succesvolle kunstproducenten in Nederland en Vlaanderen? 3) In welke mate ...

Project

Inductie van multiple sclerose (MS)-specifieke immuuntolerantie gebruikmakende van tolerogene dendritische cellen en regulerende T-cellen. Preklinische evaluatie van het therapeutisch potentieel van cellulaire immuuntherapie bij MS. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Nieuw financieringsmodel onderzoek: ZAP-startkrediet 2010 Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Met het in voege treden van het nieuw financieringsmodel onderzoek ontvangen nieuwe ZAP leden die voldoen aan de criteria voor de BOF-parameter 'mobiliteit en diversiteit' een startkrediet van EURO 50.000. Deze ZAP startkredietfinanciering wordt retroactief opgestart en toegekend aan nieuw ZAP aangesteld in 2010 en later.

Project

Innovatie en reductie van time-to-market door planmatig proefnemen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project beoogt om vernieuwende zoekalgoritmes te ontwerpen voor het vinden van optimale statistische proefopzetten. Hiertoe zullen de nieuwste methoden voor combinatorische optimalisatie uit het operationeel onderzoek, meer bepaald metaheuristieken, ingezet worden in een nieuw toeassingsdomein, het experimenteel ontwerp. Zowel problemen met één doelfunctie als met meerdere doelfunctie zullen onze aandacht wegdragen.

Project

Studie van het gebruik van TiO2 geïmpregneerde actieve koolstof voor de verwijdering van organische polluenten uit afvalwaters. Historisch

Universiteit Hasselt

De Onderzoeksraad heeft op 28 juni 2012 het verblijf van Dr. P. S. Suchithra, Nano-Ceramics, MMD, National Institute of Interdisciplinary Science and Technology, India, goedgekeurd. Gedurende dit verblijf zal Dr. P. S. Suchithra onderzoek uitvoeren in de onderzoeksgroep Toegepaste en Analytische Chemie, onder promotorschap van prof. dr. Jan Yperman.

Project

Geneesmiddeltransport vanuit de neus naar de hersenen na nasale toediening van een muco-adhesief poeder Historisch

Universiteit Gent

Het transport van een geneesmiddel naar de hersenen na nasale toediening via een muco-adhesief poeder wordt onderzocht. De samenstelling van de muco-adhesieve formulatie wordt geoptimaliseerd, en de diffusie van het geneesmiddel doorheen het nasaal epitheel, de mucociliaire klaring en de irritatie van de formulatie worden geëvalueerd. In een volgende stap is een irritatie van de formulatie worden geëvalueerd. In een volgende stap is een farmacologische evaluatie van de formulaties na nasale t...

Project

Microfinanciering en het Nieuwe Latijns-Amerikaanse Links: tussen samenwerking en concurrentie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Terminologie-extractie voor semantische interoperabiliteit en standaardisatie . Historisch

Universiteit Gent

Het TExSIS Project wil een volautomatisch terminologie-extractiesysteem bouwen dat on-the-fly termen extraheert uit mono- en multilinguale documenten. De architectuur is grotendeels taalonafhankelijk opgebouwd, en wordt tijdens het Project verder uitgewerkt voor het Nederlands, Frans, Duits en Engels. TExSIS wordt aangeboden in een krachtige client-serverarchitectuur, kan verschillende input- en outputformaten aan en kan zowel volautomatisch als semi-automatisch draaien. Het Project zal een o...

Project

La traducción de la ironía en un corpus literario. Análisis basado en fragmentos de novelas hispano-americanas (siglo XX) y sus traducciones al francés, inglés y neerlandés. Historisch

Hogeschool Gent

Ironie in vertalingen. Aan de hand van een beperkt (reeds vertaald) corpus wordt nagegaan hoe ironie werd vertaald. Daartoe worden volgende aspecten onderzocht: 1. ironie in literaire werken 2. ironie in vertaling 3. analyse van het corpus.

Project

Kwantitatieve paleoseismologie in Zuid-Centraal Chili aan de hand van een studie van hellingsinstabiliteiten in meren Historisch

Universiteit Gent

Dit project zal kwantitatieve informatie over prehistorische aardbevingen in Zuid-Centraal Chili vergaren. We reconstrueren de hellingsstabiliteit doorheen de tijd van sedimentaire sequenties op de bodem van Chileense meren, wat ons toelaat te achterhalen hoe sterk aardbevingen waren die deze sedimenten plots onstabiel hebben gemaakt. Hiervoor wordt een bathymetrische en geotechnische studie uitgevoerd in samenwerking met ETH Zürich en MARUM Bremen.

Project

Nieuw financieringsmodel onderzoek: ZAP-startkrediet 2010 Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Met het in voege treden van het nieuw financieringsmodel onderzoek ontvangen nieuwe ZAP leden die voldoen aan de criteria voor de BOF-parameter 'mobiliteit en diversiteit' een startkrediet van EURO 50.000. Deze ZAP startkredietfinanciering wordt retroactief opgestart en toegekend aan nieuw ZAP aangesteld in 2010 en later.

Project

Laat me je kleur zien, dan ken ik jouw kwaliteit Historisch

Universiteit Antwerpen

Totnogtoe is er discussie of de kleur van vrouwelijke individuen informatie kan geven over hun kwaliteit. In dit project wensen wij relaties tussen de kleur van vrouwelijke vogels en maten van individuele kwaliteit te bestuderen, alsook verbanden tussen de kleur van eieren en hun samenstelling. Wij streven ernaar om kleurmetingen als een niet-invasieve methode te gebruiken om de kwaliteit van vrouwelijke individuen en hun eieren in te schatten.

Project

Jongeren desist-from-crime: een kwalitatief onderzoek naar jong-volwassenen met een jeugdbeschermingsverleden. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In de hedendaagse criminologie trad recent het debat rond "desistance-from-crime" of de beëindiging van criminele carrières op de voorgrond. Dit project wenst na te gaan wat de dynamiek van het "desistance from crime"-proces is en wat de plaats is van de justitiële interventie binnen dit proces? De probleemstelling wordt vertaald in twee concrete onderzoeksvragen die het onderzoek structureren: (1) Hoe verloopt volgens (voormalige) jeugddelinquenten het proces van desistance en delinquentie?...

Project

Interrelatie van pulmonale inflammatie, systemische inflammatie en luchtweg remodellering in de pathogenese van Chronisch Obstructief Longlijden (COPD). Historisch

Universiteit Gent

De globale doelstelling van dit gecoördineerd, multidisciplinair onderzoeksvoorstel is het ophelderen van de interrelatie van systemische en pulmonale inflammatie en luchtwegremodellering in de pathogenese van COPD. De centrale hypothese stelt voorop dat "COPD voortvloeit uit een onaangepaste (dwz overdreven, schadelijke) inflammatoire en/of fibrogene respons van het lichaam op sigarettenrook".

Project

Karakterisering van de fysiologische rol van de NF-kB en IFN regulerende eiwitten A20 en DUBA door genetische modificaties in de muis Historisch

Universiteit Gent

A20 en DUBA zijn twee eiwitten die de immuunrespons negatief reguleren, maar de fysiologische rol van deze eiwitten in specifieke weefsels of celtypes is grotendeels ongekend. Het doel van dit project is dan ook de studie naar de functie van A20 en DUBA via het genereren en karakteriseren van conditionele genmodificaties in de muis.

Project

Analyse van HDAC repressorcomplexen die een rol spelen tijdens leverfibrogenese. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Doelstelling en benadering. Het moleculaire mechanisme van de inhibitie van stellaatcelactivatie door HDAC inhibitoren (HDAC-I) is slechts gedeeltelijk gekend (11,12) ondermeer omdat de beschikbare HDAC inhibitoren niet specifiek zijn (er zijn 11 HDACs). Daarnaast wordt het onderzoek naar HDAC- en andere repressorcomplexen voornamelijk uitgevoerd in geïmmortaliseerde cellijnen waardoor zelfs de aanwezigheid van deze complexen niet is aangetoond in de meerderheid van primaire cellen zoals de H...

Project

Het beheersen van de reologie van beton bij het (gecombineerde) gebruik van plastificeerders/vertragers en versnellers Historisch

Universiteit Gent

In moderne betontechnologie wordt veelvuldig gemaakt van combinaties van hulpstoffen. Dergelijke combinaties worden in voorliggend project nader bestudeerd. De doelstellingen van het project zijn: Het bepalen van de fysico-chemische interactie tussen de hulpstoffen onderling en tussen de hulpstoffen en het cement en de vulstoffen. Het kwantificeren en modelleren van het gecombineerde gebruik van hulpstoffen op het reologische gedrag van beton.

Project

Ontogenie van geneesmiddel transporters en metabolizerende enzymes in de minipig: een genexpressie analyse Historisch

Universiteit Antwerpen

Geneesmiddel transporters en metabolizerende enzymes spelen een cruciale rol in de farmacokinetiek van veel geneesmiddelen. De ATP-binding cassette (ABC) geneesmiddel efflux transporters en cytochroom P450 (CYP) isoenzymes zijn de best gekende van deze 2 respectievelijke groepen. Er zijn echter nog talrijke andere subgroepen die betrokken zijn bij de absorptie, distributie, metabolisatie en eliminatie van geneesmiddelen. De expressie en activiteit van deze systemen in hepatocyten en enterocyt...

Project

Ontwikkelen en fundamentele evaluatie van hoge efficiëntie capillaire vloeistofchromatografie. Historisch

Universiteit Gent

Dit project is gericht op het gebruik van capillaire kolommen in vloeistofchromatografie. Meer gevoelige MS detectie kan bekomen worden met capillaire LC door de sterk verhoogde ionisatieefficientie en, door de sterk verlaagd thermische massa, kunnen er heel wat voordelen uit hoge temperatuur micro-LC met monolitische verwacht worden. Het project is o.a. gericht op het vervaardigen van zo lang mogelijke capillaire kolommen voor hoog-resolutie vloeistof¬chromatografiescheidingen en op hun geb...

Project

Ontwikkelen en fundamentele evaluatie van hoge efficiëntie capillaire vloeistofchromatografie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Hoge performantie vloeistof chromatografie (HPLC) is de meest verspreide scheidingstechniek. De techniek vindt toepassing in bijna elke in elke tak van de industrie en is van cruciaal belang voor chemisch, biologisch en farmaceutisch onderzoek. Het scheidend vermogen van HPLC is slechts een fractie van wat mogelijk is met GC zoals voorgesteld word in Figuur 1 voor een mengsel van polychloorbifenyl (PCB) componenten.

Project

Karakterisatie van de rol van de cystine/glutamaat antiporter en andere gliale glutamaattransporters in multiple sclerose: mogelijke link met beta2-adrenerge receptor dysfunctie Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Binnen dit project onderzoeken we de betrokkenheid van glutamaattransporters, en in het bijzonder de cystine/glutamaat antiporter of systeem xc-, in de pathology van multiple sclerose.

Project

ODIS: Databank Intermediaire Structuren Vlaanderen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project wil ODIS ontwikkelen als informatieknooppunt in een breed netwerk van gegevensverzamelingen, met meer en gebruiksvriendelijke onderzoeksondersteunende functies, en dit alles binnen een duurzame, eigentijdse omgeving.

Project

Orchestratie in nomadische netwerkapplicaties. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Orchestratie in nomadische netwerkapplicaties.

Project

Diamant schaduw en schittering. Diamant een nieuwe betekenis geven met gebruik van nieuwe technologieën. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project is een cross-over tussen artistieke juweelcreatie aan de ene kant en materiaalkennis en -technologie aan de andere kant. Aangezien ons observatievermogen subjectief is, kan de manier van voorstellen heel verschillende gevoelens opwekken. Archetypen en ¿materialen in juwelen, zoals diamant en goud, worden in dit project anders bekeken, anders gemonteerd, en er wordt geëxperimenteerd met nieuwe technieken om kleurveranderingen en hechtingen te optimaliseren.

Project

Theoretische en experimentele studie van membraanwerking in orthotrope betonplaten in het kader van robuustheidsanalyses van betonconstructies Historisch

Universiteit Gent

Membraankrachten kunnen ervoor zorgen dat de draagkracht van betonplaten onderworpen aan extreme belastingen aanzienlijk toeneemt en dus de robuustheid van betonconstructies vergroot. Het onderzoek heeft tot doel trek-membraankrachten te bestuderen op basis van grootschalige proeven. Analytische en numerieke modellen worden ontwikkeld en geverifiëerd op basis van de experimentele resultaten. Op basis van deze resultaten worden ontwerprichtlijnen voorgesteld.

Project

Karakterisering van stikstofhoudende en zwavelhoudende verbindingen in hernieuwbare en petrochemische fracties met 2 dimensionele gaschromatografie Historisch

Universiteit Gent

Typische fossiele en hernieuwbare fracties bevatten een grootte verscheideenheid aan stikstof en zwavelhoudende componenten in zeer lage concentraties. Een betere karakterisering moet toelaten om een beter inzicht te verweken in de reacties van deze componenten en hun rol in biochemische en petrochemische processen.

Project

PRODEX-9 project: Driedimensionale Ballistocardiografie in microzwaartekracht Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Driedimensionale Ballistocardiografie in microzwaartekracht

Project

Rol van Nanos en Pumilio familyleden in kankerprogressie Historisch

Universiteit Gent

Transgene muizen met conditionele expressie van Nanos of PUM eiwitten zullen worden gekruist met welbekende muiskankermodellen om alzo het effect van ectopische Nanos/PUM-expressie op tumorprogressie te analyseren. Veranderingen in de eiwitexpressiepatronen onder invloed van tumor-geassocieerd Nanos/PUM zullen worden geïdentificeerd. Transcriptiefactor- en miRNA-netwerken die de expressie van Nanos en PUM reguleren zullen worden bestudeerd.

Project

HYPERspectral remote sensing for ENVironment and water management - HYPERENV. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het objectief van dit onderzoek bestaat erin het potentieel van hyperspectrale data voor hydro-ecologisch onderzoek in suburbane zones en voor biomonitoring van stedelijke vijvers te onderzoeken, met de bedoeling processen van runoff, voorkomen van grondwaterafhankelijke ecosystemen, en afwisselingen tussen heldere en turbiede toestanden van vijvers in stedelijke gebieden beter te begrijpen. Methodologisch onderzoek op vlak van hyperspectrale beeldanalyse zal gekoppeld worden aan de ontwikkel...

Project

Convenant 2008-2012 Woordenboek Vlaamse Dialecten West-Vlaanderen Historisch

Universiteit Gent

Het project kadert in het globale project ?Woordenboek van de Vlaamse dialecten? en behelst de aanleg van een digitale database en de lexicografische bewerking tot woordenboekafleveringen van de dialectwoordenschat van Frans-, West-, Oost- en Zeeuws-Vlaanderen.

Project

xTV: Exploratieve Televisie Historisch

Universiteit Hasselt

Het doel van dit project is het ontwikkelen van nieuwe iDTV (interactieve digitale televisie) ervaringen en productietechnieken, mogelijk gemaakt met surround (omni-directionele en panoramische) video. Surround video is video 'waarin men kan rondkijken', vergelijkbaar met Quicktime VR of Google Streetview, maar dan voor bewegende beelden. De kijker heeft de vrijheid om zijn kijkrichting willekeurig te kiezen, zoals dit ook mogelijk is bij het navigeren door 3D computer graphics omgevingen, bi...

Project

De bron van gemaskeerde primingeffecten: het lexicaal of het episodisch geheugen? Historisch

Universiteit Antwerpen

Gemaskeerde priming is een techniek waarbij een woord zo kort wordt aangeboden dat het niet bewust kan worden waargenomen, terwijl het toch een effect kan hebben op de verwerkingssnelheid van een onmiddellijk daarop volgend woord. Deze techniek wordt daarom vaak gebruikt in de psycholinguïstiek om de geheugenstructuren en -processen achter woordherkenning te onderzoeken. Recent is echter discussie ontstaan over de lexicale aard van deze zgn. gemaskeerde primingeffecten (zie Bodner & Masson, 2...

Project

Moleculair genetisch onderzoek naar de complexe genetica van frontaalkwabdementie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Frontaalkwabdementie (frontotemporal lobar degeneration, FTLD) is een vorm van dementie waarbij progressieve karakterveranderingen en/of taalproblemen op de voorgrond staan. Bij tot 50% van de FTLD patiënten wordt een familiale voorgeschiedenis vermeld wat duidt op een belangrijke rol van genetische factoren in de ontwikkeling van de ziekte. Causale mutaties worden teruggevonden in de PGRN, MAPT, VCP en CHMP2B genen, welke nu 10 tot 20% van de FTLD patiënten verklaren. Binnen dit project beoo...

Project

Renovatie van 19de-eeuwse glasoverkappingen: het gebruik van structureel glas als versterkingsstrategie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit onderzoek maakt gebruik van de hernieuwde kennis rond structureel glas en glasoverkappingen om de glaskoepels uit de 19de eeuw compatibel te maken met de huidige veiligheidscodes, comfort (dubbel glas) en structurele integriteit (sterkte, stijfheid en stabiliteit).

Project

Verbetering van de Wilms Tumor 1(WT1) antigen expressie en presentatie door mRNA geëlektroporeerde dentritische cellen Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het Wilms' Tumor 1 (WT1) antigen werd gekarakteriseerd als een universeel tumorantigen, en wordt tot overexpressie gebracht verschillende types van vast tumoren en bloedkankers. Samen met de beperkte expressie van WT1 in normale weefsels en een sterk immunogeen potentieel, maakt dit van WT1 een aantrekkelijk target for kanker immunotherapie. Dendritische cellen, gemodifieerd om WT1 uit te drukken door mRNA electroporatie, worden getest in klinische studies en vormen veelbelovende kandidaten...

Project

Levoglucosan analysen 2011-2012. Historisch

Universiteit Antwerpen

Op verschillende plaatsen in Vlaanderen worden de grenswaarden van fijn stof overschreden. Het uitvoeren van chemische karakterisatie van fijn stof zal informatie geven over de samenstelling en de herkomst van het fijn stof. Een van de componenten van dit project is de bepaling van Levoglucosam op (delen van) van kwartsvezelfilters.

Project

Monitoring van de economisch-logistiek-ruimtelijke ontwikkeling van de Deltaregio. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van het project is het opzetten van een eerste versie van een ruimtelijk-economisch-logistieke monitoring voor de Vlaams-Nederlandse Delta op basis van bestaand materiaal. Dit moet toelaten op te volgen hoe goed de Delta scoort op cruciale ontwikkelingsvariabelen en zo inzichtelijk maken maken voor welke opgaven het openbaar bestuur—in samenhang met havens, bedrijven en wetenschap—staat in het licht van te verwachten logistiek-economisch-ruimtelijke ontwikkelingen.

Project

Dietary therapy for kidney patients (dogs) Historisch

Universiteit Gent

Chronische nierinsufficiëntie is een belangrijke aandoening bij oude honden. Naast medicatie is een dieetwijziging belangrijk om de progressie van deze aandoening af te remmen. In de huidige studie zal het effect van een typisch nierdieet worden nagegaan bij patiënten met chronische nierinsufficiëntie.

Project

Data-analyse in het kader van de ontwikkeling van een schoudermodel en analyse van de biomechanica van het sternoclaviculair gewricht. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds BVOT. UA levert aan BVOT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Study to map the current situation and trends of female genital mutilation in 27 EU Member States and Croatia Historisch

Universiteit Gent

Het doel van het project was een overzicht te maken van de huidige situatie omtrent vrouwelijke genitale verminking (VGV) in alle lidstaten van de EU (28 landen). Het project heeft onder meer de prevalentie, beleids- en wettelijke maatregelen, en actoren die VGV aanpakken alsmede de instrumenten en methodieken die ze gebruiken, in kaart gebracht. Het project gebeurde in opdracht van het European Institute for Gender Equality, en bestond uit een desk-studie (in alle 28 landen) en een ?in-depth...

Project

Computermodellering van plasma's gebruikt voor het graveren in de micro-electronica-industrie (postdoc. beurs S. ZGAO, China) Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Digitaliseren innoverende grammatica. Historisch

Universiteit Antwerpen

De opdrachtgever wenst het lesmateriaal voor de grammaticacursus Frans te digitaliseren en er activerende werkwormen aan toe te voegen. De centrale vraag van dit project is: hoe kunnen we het ontwikkelde leermateriaal voor de grammaticacursus Frans het best tot zijn recht laten komen en het toegankelijk maken voor lectoren en studenten?

Project

Evaluatie pedagogische begeleidingsdiensten volwassenenonderwijs en VOCVO. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project wordt uitgevoerd om de werkzaamheden van de commissie te ondersteunen die verantwoordelijk is voor de evaluatie van de pedagogische begeleidingsdiensten (PBD) in het volwassenenonderwijs en het Vlaams ondersteuningscentrum voor volwassenenonderwijs (Vocvo). Het onderzoek spitst zich toe op de werking, het bereik en de gepercipieerde effecten van de aanvullende opdrachten van de PBD in het volwassenenonderwijs en van Vocvo, alsmede hun samenwerkingsverband.

Project

Onderzoek naar de mogelijke associatie tussen toediening van het Pandemrix vaccin en Guillain-Barré syndrome (GBS). Historisch

Universiteit Antwerpen

Onderzoek naar de mogelijke associatie tussen de toediening van het pandemrix vaccin en het Guillain-Barré syndroom en de studie-opzet in de context van bestaande Belgische gegevensbanken om die mogelijke associatie te onderzoeken.

Project

Cultuurbeheer. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Samenwerkingsvormen tussen ondersteunende diensten van gemeente en OCMW: een bestuurskundige en juridische analyse. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project bestaat erin om een studie uit te voeren over de manier waarop de samenwerking tussen gemeente en OCMW geoptimaliseerd kan worden binnen het huidige regelgevende kader.

Project

Vergelijkende studie van schedelvorm en bijtprestatie bij twee onafhankelijke clades aan ondergronds levende knaagdieren (Bathyergidae vs Splacidae) Historisch

Universiteit Gent

Ondergronds levende knaagdieren kunnen worden teruggevonden in onafhankelijke evolutieve groepen. Twee van die groepen zijn molratten die kunnen worden teruggevonden in Afrika (Bathergidae) en Midden-Oosten (Splacidae). Beide vertonen duidelijke aanpassingen aan krachtig bijten, waarbij ze hun tanden gebruiken om tunnelsystemen te graven. In dit project zullen convergenteis in de schedelvorm bij beide groepen worden vergeleken en de relatie met bijtprestatie worden geanalyseerd.

Project

Dienstenovereenkomst ' Analyses échantillons (3/12/2012)' Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Areva Mines' hebben voor het project ' Analyses échantillons (3/12/2012)' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.

Project

Het autobiografische pact revisited: het werk van Christine D'haen en Willem Brakman (nieuwe titel). Nieuwe vormen van authenticiteit? Het autobiografische schrijven in de Nederlandstalige letteren na 1995. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In de Nederlandstalige literatuur na 1945 is het populaire autobiografische schrijven weinig onderzocht. Nochtans kent dat schrijven met de mediatisering van de literatuur vanaf 1985 en de verwatering van het postmodernisme vanaf 1995 een grote bloei en diversificatie. In dit onderzoeksproject worden naast de klassieke autobiografie ook de pseudo-autobiografie, de autobiografische roman en de autofictie onderscheiden. In deze (sub)genres worden de voorschriften van de klassieke autobiografie ...

Project

Ecologische monitoring OW-plan Oostende en Geïntegreerd Kustveiligheidsplan, Lombardsijde en Oostende (t1 situatie - tweede fase) Historisch

Universiteit Gent

Ecologische monitoring OW-plan Oostende Lombardsijde en Oostende (t1-situatie - tweede fase) en Geïntegreerd Kustveiligheidsplan, Mariakerke (t0-situatie).Het voorwerp van de opdracht is tweeërlei :1) Het nemen van stalen en laboratoriumonderzoek betreffende de biologische t1-situatie van zachte substraten, in de kustzone te Lombardsijde, alsook de verwerking, analyse, interpretatie en rapportering van de analyseresultaten;2) Het verlenen van deskundig advies, o.m. het formuleren van onderzoe...

Project

Effecten van maaibeheer op ontwikkeling van levensgemeenschappen van kleine zeggenmoerassen in beekdalen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van het onderzoek is om te bepalen: 1°) Welke microstructuren en fauna voorkomen in grondwatergevoede mesotrofe zeggenmoerassen in samenhang met de beheerhistorie; 2°) Of in herstelsituaties van grondwatergevoede mesotrofe zeggenmoerassen zich microstructuren gaan ontwikkelen bij afwezigheid van maaibeheer en de netto-effecten van niet maaien op de ontwikkeling van de structuur en biota gunstig zijn t.o.v. zeggenmoerassen met maaibeheer.

Project

Resterende gebruiksduur van betonconstructies rekening houdend met bestaande schade. Toepassing op het geval van corrosie geïnitieerd door carbaonatatie of chloridepenetratie Historisch

Universiteit Gent

Het voorgestelde project heeft tot doel het modelleren van transport- en aantastingsmechanismen in beton, rekening houdend met schade aanwezig in de dekkingszone (bv scheuren veroorzaakt door thermische effecten of krimpbewegingen), en gebasseerd op statistische methoden. Op deze wijze wordt getracht een meer betrouwbare evaluatie te bekomen van de resterende gebruiksduur van bestaande betonconstructies.

Project

Uitvoeren van thematische reviews voor de onderwijspraktijk. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Op vraag van de minister van Onderwijs werkte de Vlor aan een project over praktijkgericht onderwijsonderzoek (PGO). Met het project wenste de Vlor een antwoord te formuleren op de vraag hoe een onderzoeksprogramma voor PGO in Vlaanderen vorm kan krijgen.

Project

Ontwikkelen van een snelle kwantificeringsmethode voor schadelijke sporenvormers in melk. Historisch

Hogeschool Gent

Melk en afgeleide zuivelproducten vormen een basiselement in de dagelijkse voeding van de mens. In België wordt jaarlijks gemiddeld 2,9 miljard liter rauwe melk opgehaald en verwerkt. De kwaliteit en de veiligheid van de melk is dan ook essentieel. Bacteriën aanwezig in de rauwe melk worden afgedood door een hitteproces, namelijk pasteurisatie (16 s bij 72-80°C), sterilisatie (15 min bij 120°C) of Ultra High Temperature (UHT) behandeling (2 à 4 s bij 145°C). Sommige bacteriën (behorend tot de...

Project

Sociale meerwaarde creatie bij MVO-actieve KMO's: doorvertaling naar het onderwijs en het werkveld Historisch

Hogeschool Gent

De laatste decennia is er een groeiende consensus over de sociaal-maatschappelijke rol die bedrijven spelen, naast het realiseren van winst en tewerkstelling. Meer en meer wordt verwacht van werkgevers dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen. In het basisproject 'Het creëren van sociale meerwaarde door KMO's' kregen we inzicht in de manier waarop KMO's aan MVO doen. Aan de hand van de constructen sociale missie, business model en sociale performantie brachten we het proces van sociale ...

Project

SAFECYCLE - ICT applicaties voor veilig fietsen in Europa Historisch

Universiteit Hasselt

Het SAFECYCLE project zal complementair zijn aan het Intelligent Car Initiative. Het hoofddoel is: Het identificeren van e-veiligheidsapplicaties die de veiligheid van fietsers in Europa zal bevorderen. Het creëren van kennis en van een bewustzijn met betrekking tot e-veiligheidsapplicaties voor het fietsen. Het versnellen van de opnamen van e-veiligheidsapplicaties voor het fietsen. Dit zal gerealiseerd worden via: Een state-of-the-art overzicht van e-veiligheidsapplicaties voor het fie...

Project

BELDIVA/BELISA 2e fase: Belgisch Onderzoek naar de microbiële diversiteit in de regio van het Princess Elisabeth Station, Antarctica Historisch

Universiteit Gent

BELDIVA heeft tot doel (i) de biodiversiteit nabij het Belgische Princess Elisabeth onderzoeksstation in Antarctica te bestuderen, (ii) ecosystemen in open-top-chambers te monitoren om het effect van toekomstige klimaatopwarming experimenteel na te gaan, (iii) het belang van exotische propagules op de diversiteit te bestuderen, en (iv) adaptaties en genen gerelateerd aan stress in deze extreme habitats te onderzoeken.

Project

Visiting Postdoctoral Fellowship (Santanu CHAKRAVORTY, Indië) Historisch

Universiteit Antwerpen

Visiting Postdoctoral Fellowship in het kader van het project "Selection of bioactive quinoids and analysis of a combined drug therapy and immunoprophylaxis for the control of turberculosis".

Project

Opheldering van de functie van het T3SS van shigella aan de hand van een gecombineerde methode bestaande uit hoge-resolutie massaspectrometrie en elektronenmicroscopie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de University of Bristol. UA levert aan de University of Bristol de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

vorige 17501 - 18000 van 29739 volgende Pagina: 1...32 33 34 35 36 37 38 39 ...60 Grootte: 10 20 50 500