Resultaat als: RSS feed PDF XML

Sorteer: Einddatum
SorteerRichting
vorige 21501 - 22000 van 29734 volgende Pagina: 1...40 41 42 43 44 45 46 47 ...60 Grootte: 10 20 50 500
Project

Dimensioneren van draadloze toegangsnetwerken voor residentiële telecommunicatiediensten Historisch

Universiteit Gent

In dit project zullen een aantal nieuwe problemen bestudeerd worden bij het dimensioneren van draadloze toegangsnetwerken voor een rijke mix van telecommunicatiediensten. De studie zal gebruik maken van een combinatie van vereenvoudigde analytische modellen met simulatietechnieken. Meer bepaald zal enerzijds aandacht besteed worden aan de impact van het pakketverlies tgv een tijdelijke slechte toegangslink op de prestatie van de informatiestromen en anderzijds aan het probleem van kanaaloverh...

Project

Design van een gedistribueerd object-georienteerd productie framework voor SMEs gebaseerd op het ISA S95 standaard dat compatibel is met de implementatie van beste praktijken zoals Lean en Six Sigma Historisch

Universiteit Gent

De LEAN Manufacutring filosofie focust op de toegevoegde waarde (VALUE) voor de klant. Alle vormen van Informatie Technologie (IT) worden door voorstanders van LEAN aanzien als het nodeloos bijhouden en verwerken van data (WASTE) terwijl het real-time aspect bij MES genegeerd wordt. Dit onderzoeksproject tracht de meerwaarde van IT aan te tonen bij LEAN praktijken.

Project

Internationale handel: bedreigingen en kansen in een geglobaliseerde wereld. Historisch

Universiteit Antwerpen

Internationale handel: bedreigingen en kansen in een geglobaliseerde wereld.

Project

Wetenschappelijke ondersteuning in het project SSL2309. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Universiteit Antwerpen - UA' hebben voor het project ' Wetenschappelijke ondersteuning in het project SSL2309.' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten ...

Project

Statistische evaluatie van de reductie van Salmonella in dierpopulaties in de Europese Lidstaten. Historisch

Universiteit Hasselt

Het Europees Voedselagentschap verzamelt jaarlijks informatie van zoonoses en antimicrobiologische resistentie van alle Europese lidstaten. Het objectief van dit project is de analyse van de trend in het voorkomen van zoonotische agenten en de bronnen van menselijke infecties, om zo de waarschijnlijkheid te bepalen waarmee de Europese lidstaten de vooropgestelde vermindering zullen behalen. De dierpopulaties in deze studie zijn braad- en legkippen. Voor braadkippen is de doelstelling een voor...

Project

Bodemmonstername in de provincie Drenthe. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van het beschrijven van de bodemchemisch toestand samen met de samenstelling van de spontane vegetatie is het vastleggen van de huidige situatie. Hierdoor is het mogelijk om in de toekomst de effectiviteit van gericht beleid op het vlak van de zogenaamde "ver"-thema's (verdroging, verzuring, vermesting) te evalueren.

Project

Onderzoek van turbelentie in de tokamak TEXTOR met behulp van geavanceerde elektrische sonden. Historisch

Universiteit Gent

Het huidige onderzoeksprogramma beoogt de demonstratie van de TEXTOR tokamak van het potentieel van het concept van de Dynamische Ergodische Divertor om turbulentie in tokamaks te beïvloeden. Dit onderzoek zal gebruik maken van geavanveerde sondetechnieken, en gedeeltdelijk gebaseerd zijn op de plasmadiagnostische systemen ontwikkeld door de onderzoeksgroep Kernfusie van de UGent.

Project

FWO Visiting Postdoctoral Fellowship (Timo MYOHANEN, Finland). Investigation of prolyl oligopeptidase as a therapeutic target for neurodegenerative diseases: inhibitors, substrates and ligands. Historisch

Universiteit Antwerpen

FWO Visiting Postdoctoral Fellowship (Timo MYOHANEN, Finland). Investigation of prolyl oligopeptidase as a therapeutic target for neurodegenerative diseases: inhibitors, substrates and ligands.

Project

De dynamiek achter het Europese 'beleid' van regionale samenwerking in de Zuidelijke Caucasus: een constructivistische benadering Historisch

Universiteit Gent

Het doel van het onderzoek is na te gaan waarom in de Zuidelijke Caucasus geen samenwerkingsverbanden ontstaan, ondanks de inspanningen van de EU om dit te bewerkstelligen. Er wordt nagegaan hoe de EU de regionale samenwerking tracht aan te moedigen. Er wordt verondersteld dat de asymmetrische relatie (de overheden in de Zuidelijke Caucasus als objecten) de oorzaak is van de uitkomst.

Project

FWO Visiting Postdoctoral Fellowship James Schmidt Historisch

Universiteit Gent

De taak die Dr. Schmidt gebruikt is uniek omdat het sterke en consistente evidentie oplevert voor het onbewust leren van contingenties. Tijdens het verblijf van Dr. Schmidt aan de UGent zal zijn taak worden aangepast voor de studie van evalautieve contingenties, dat is, verbanden tussen neutrale en affectieve prikkels.

Project

On track with gender. Historisch

Universiteit Antwerpen

Case studie naar "Gender Equality and Changing Aid Modalities" in Tanzania.

Project

Onderzoeksbeurs voor wetenschappelijk onderzoek aan Livia Anquinet . (Stichting Emmanuel Van der Schueren) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Heel wat wetenschappelijk kankeronderzoek is de voorbije jaren uitgegaan naar diagnostiek, genezing en levensverlening van mensen met kanker, met succes. De vijfjaars overlevingskans van kankerpatiënten is de laatste jaren toegenomen, mede dankzij de vroege detectie van kanker en de technologische vooruitgang van medische behandelingen. Toch overlijdt binnen vijf jaar nà diagnose nog zowat de helft van alle kankerpatiënten, en gaan investeringen voor wetenschappelijk onderzoek zelden naar dez...

Project

De evolutie van een minimuminkomensbescherming in de EU. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project zal zich richten op het analyseren van de evolutie van de minimuminkomensbescherming in de EU de afgelopen tien jaar, evenals de waargenomen cross-country verschillen gebaseerd op de meest recente gegevens.

Project

Digitaal woordenboek van de Vlaamse dialecten Historisch

Universiteit Gent

De doelstelling van het project is het valoriseren van de lokale en regionale dialectwoordenboeken die door dialectliefhebbers zijn samengesteld, door ze in een efficiënt doorzoekbare database onder te brengen. Aangezien het aantal woordenboeken dat voor bewerking in aanmerking komt zeer hoog is., is onderhavig project een pilootproject, dat een vervolg kan krijgen en ook geïnternationaliseerd kan worden. Met amateurlexlcografie wordt bedoeld het maken van woordenboeken door dialectliefhebber...

Project

De perceptie-beïnvloedende omgeving (context) als creatief principe in de Belgische beeldende kunst sinds Marcel Broodthaers Historisch

Hogeschool Gent

Het onderwerp van mijn onderzoek bevindt zich in het veld van de betekenisproductie, op het niveau van de propositie (en de receptie) van de hedendaagse vrije beeldende kunst. Vanuit deze algemeenheid wordt gefocust op het aspect “omgeving”, de fysische omgeving en vooral de mentale omgeving (de betekenisbeïnvloedende omgeving of context) waarin het werk tot stand komt, van waaruit het wordt aangeboden en wordt ontvangen. Beide beïnvloedende omgevingen worden samengebracht door de term perce...

Project

Pilotstudy naar de beste methode om het fosfaatgehalte in de bovenste bodemlagen in het plangebied waterberging Eelder- en Peizermaden te bepalen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Opdracht voor de bepaling van de diepte van het fosfaatfront in het plangebied waterberging Roden Nog en Peize ten einde het risico van uitspoeling naar de waterlaag bij inundatie in te kunnen schatten.

Project

Sociolinguïstisch-etnografische analyse van (sub)standaardiseringsprocessen op school. Historisch

Universiteit Antwerpen

De doelstellingen van dit onderzoek zijn: 1. Onderzoeken welke rol Standaardnederlands en substandaardtalige vormen spelen in dagelijkse interactie op school; 2. Analyseren hoe substandaard-vormen interageren of wedijveren met pedagogische doelen en de stem van de leerkracht; 3. Exploreren welke verhoudingen bestaan tussen micro-klaspraktijken en macro-processen in Vlaanderen.

Project

Strategieën van legitimatie. Het spanningsveld tussen de lokale overheid en het verzet in België in een periode van transitie 1944-1946 Historisch

Universiteit Gent

Legitimatie en contestatie van gezag als onderdeel van de studie van conflicten en regimecrises zijn een belangrijk studieobject binnen de politieke geschiedenis. De focus ligt op de het lokale niveau dat vaak verwaarloosd wordt, terwijl het juist daar is dat de interactie en spanning tussen overheid en samenleving, alsook de werking van het legimiteitsconcept duidelijker zichtbaar worden.

Project

Studie van HIV resistentie in de vrouwelijke genitale tractus dmv. proteoomanalyse. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project wensen we de mechanismen te bestuderen welke aan de grondslag liggen van in vivo HIV-resistentie zoals deze voorkomt bij Exposed SeroNegatives (ESNs). Vaginale lavages van ESNs zullen door differentiële proteoomanalyse onderzocht worden op antimicrobiële peptiden, of combinaties hiervan, die efficiënt zijn in het in vivo bestrijden van HIV infectie in de vagina. Tevens verschaft dit werk ons een map van de verschillende eiwitten en peptiden die aanwezig zijn in de vagina, waard...

Project

Naar een biologisch geïnspireerde navigatietheorie voor SLAM. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoeksproject zal zich toespitsen op het ontwikkelen van een navigatie-theorie geïnspireerd op het navigatiegedrag van vleermuizen. Deze theorie zal gericht zijn op het opstellen en aanwenden van topologische i.e., 'landmark'-gebaseerde, omgevingskaarten. Hierbij zal zowel van sonar als van visiesensoren gebruik gemaakt worden om de omgeving waar te nemen en beweging door de omgeving mogelijk te maken.

Project

Priming-effecten en dialectverwerving: regelgebaseerde versus exemplaargebaseerde verklaringen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project heeft als doel een recente taaltheoretische discussie te helpen beslechten op basis van primingexperimenten. Die discussie betreft de vraag of taalverwerving en -verwerking het best via een regelgebaseerd ('rule-based') dan wel een exemplaargebaseerd/voorbeeldgebaseerd ('exemplar-based') model beschreven kunnen worden. Meer bepaald zal via priming-experimenten nagegaan worden of de twee modellen juiste voorspellingen doen over de verwerving van de fonologie en het lexicon van een ...

Project

Humane blootstelling aan het endocrien verstorende Bisphenol-A. Historisch

Universiteit Antwerpen

Humane blootstelling aan het endocrien verstorende Bisphenol-A.

Project

Niet-lineaire dynamica van enkelvoudige en gekoppelde halfgeleider ring lasers. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Sinds hun ontwikkeling in de jaren 60 zijn halfgeleiders niet meer weg te denken uit onze hedendaagse informatiemaatschappij. Zij vervullen essentiële taken in het genereren, opslaan en uitlezen van digitale data met hoge bitsnelheid. Een speciale klasse hierin, nl. de halfgeleider ring lasers (SRLs) bieden beloftevolle integratietechnologie voor multi-gigabit optische telecommunicatie en ultrasnelle digitale verwerkingssystemen. De voordelen van de SRLs zoals snelle schakeltijd, lage schakel...

Project

Antibiotica resistentie- en tolerantie-mechanismen en eventuele fitheidkosten in streptokokken die luchweginfecties verwekken. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit onderzoeksproject is 1. Onderzoek naar baseline resistentie en verandering veroorzaakt door amoxicilline versus placebo therapie aan de hand van het model van de oropharyngeale steptokokken bij patiënten met CA- (community-acquired) LLWI en onderzoek naar de mechanismen van fenotypische tolerantie. 2. Onderzoek naat telithromycine resistentiemechanismen in SPY 3. Bepalen van de fitheid kost en opsporen van eventuele compenserende mutaties in macrolide/telithromycine-resisten...

Project

Neuropathologische beeldanalyse in patiënten met e ziekte van Alzheimer (AD) en in muismodellen voor AD behandeld met anti-amyloïde en vasogene drugs. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project heeft als doel beeldanalyse parameters te identificeren in zowel familiale en sporadische Alzheimer (AD) patiënten als in AD muismodellen. Deze parameters kunnen zieke van niet-zieke hersenen onderscheiden en een onderscheid maken tussen de verschillende ziektestadia van AD, tussen verschillende species of tussen verschillende genotypes (familiale mutaties). De geïdentificeerde beeldanalyse parameters zouden ook geëvalueerd worden voor omkering naar normale waarden in muizen behan...

Project

Het oorzakelijk verband tussen hersenplasticiteit, motorische activiteit en motivatie: in vivo neuro MRI onderzoek in zangvogels. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het voornaamste doel van dit project is dan ook om, gebruik makend van de nieuwe mogelijkheden die de ontwikkelde MR-beeldvormingstechniek biedt, een nieuw licht te werpen op het causale verband tussen steroïde hormonen (testosteron), hersenplasticiteit (van het zangcontrolesysteem en andere relevante regio's), motorische gedrag (zang) en (seksuele) motivatie. Alle experimenten zullen worden uitgevoerd met de spreeuw (Sturnus vulgaris) als modelsoort. Er zullen drie hypothesen getoetst worden...

Project

Diagnostische moleculaire beeldvorming: een excellentienetwerk voor de identificatie van nieuwe moleculaire beeldvorming merkers voor diagnostische doeleinden (DIMI) Historisch

Universiteit Antwerpen

Diagnostische moleculaire beeldvorming: een excellentienetwerk voor de identificatie van nieuwe moleculaire beeldvorming merkers voor diagnostische doeleinden (DIMI)

Project

Een historische veldanalyse van de Vlaamse derde wereldbeweging, 1995-2000. De methodologische kloof overbrugd. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

"Onbekend is onbemind" is een adagium dat in grote mate geldt voor het onderzoek naar de nieuwe sociale bewegingen (nsb), een containerbegrip waarmee we de nieuwsoortige organisaties bedoelen die uit de contestatiegolf aan het einde van de jaren 1960 zijn ontstaan. Sociale wetenschappers - sociologen en politicologen - geraken zelden verder dan "intuïtief commentaar" dat los gebaseerd is op enquêtes, interviews en intelligent guesses.

Project

Digitas. Digital Asylum-Seekers - Media onderwijscursus voor ouders en grootouders Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het DIGITAS project ontstond uit de behoefte aan een media-educatie gerelateerde opleiding die bestemd is voor trainers en leerkrachten die werken met ouders en oudere leerlingen en die zich niet laat opsluiten in een 'protectionistische' paradigma, maar gericht is op 'demystificatie' van media. DIGITAS veronderstelt dat (multi)media zullen blijven bestaan en dat de opmars van digitale technologieën heeft bijgedragen tot het ontstaan van nieuwe culturele vormen die een multimodale geletterdhe...

Project

Numerieke analyse van hiërarchische methoden voor fase veld problemen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Numerieke analyse van hiërarchische methoden voor fase veld problemen.

Project

Naar een Latijnse poëtica voor de vierde eeuw (280 - 379 n.C.) Historisch

Universiteit Gent

Het project levert een bijdrage aan de literaire geschiedenis van de Latijnse en Europese literatuur, door het opvullen van een lacune in het literair-historisch onderzoek, i.e. de Latijnse poëzie van de periode 280-379. Close reading en wetenschappelijk-retorische analyse van een corpus van teksten zal een beter inzicht verschaffen in de achterliggende normeringen van een cruciale periode in de Europese literatuurgeschiedenis.

Project

Anomale diffusie en risicocontrole Historisch

Universiteit Gent

De bedoeling van dit project is om na te gaan in hoeverre klassieke vloeistoffen model kunnen staan voor de dyanmica van beurzen. Hiervoor wensen we na te gaan of er condities van anomale diffusie in vloeistoffen kunnen gegenereerd worden via numerieke modelering. Verder zal er ook getracht worden een duidelijke link te leggen tussen anomale diffusie en modellen voor risicoanalyse in de economie.

Project

De efficiëntie van aandacht voor bedreigende informatie: een experimentele analyse Historisch

Universiteit Gent

Er wordt nagegaan adhv klassieke conditionering of de dreigwaarde van stimuli de efficiëntie van detectie van een bedreigende doelstimulus faciliteert, zelfs indien gecontroleerd wordt voor visueel onderscheidende kenmerken (top-down). Bovendien wordt dmv het "additional singleton" paradigma onderzocht of de dreigwaarde van een afleider interfereert met de detectie van een neutrale doelstimulus en zo ja, onder welke voorwaarden (bottom-up).

Project

Strategieën voor topic-initiatie door patiënten in hun interactie met dokters: Een etnomethodologische en conversatie-analytische benadering van medische gesprekken in een institutionele Poolse context. Historisch

Universiteit Antwerpen

Onderzoek naar interactionele strategiën in gesprekken tussen artsen en patiënten is geen vrijblijvende onderneming. Inzicht in de wijze waarop de communicatie verloopt en in de mogelijke communicatieve problemen eigen aan een institutionele medische context, kan rechtstreeks bijdragen tot een optimalisering van de gezondheidszorg. Het voorliggende onderzoeksproject wil daaraan een bijdrage leveren.

Project

Studie van machtsverschuivingen binnen politieke partijen. Een comparatieve analyse van Belgische en Nederlandse traditionele partijen tussen 1991 en 2009 Historisch

Universiteit Gent

Comparatief onderzoek naar machtsverschuiving binnen traditionele politieke partijen tussen 1991 en 2009. Is er sprake van een machtsverschuiving van het partijsecretariaat naar de fracties? Invloed van institutionele (federalisering) en culturele variabelen (politieke cultuur) op machtsverschuivingen in politieke partijen in België (Vlaanderen en Wallonië) en Nederland.

Project

Refactoren in talen met ondersteuning voor multi-dimensional separation of concerns. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project heeft als doel refactoring te bestuderen voor talen met ondersteuning voor "multi-dimensional separation of concerns" (MDSoC), waaronder aspectgeoriënteerde en contextgeoriënteerde talen. MDSoC talen bieden krachtige constructies om software op een betere manier op te delen in verschillende concerns, waardoor het makkelijker wordt om software te ontwikkelen en te onderhouden.

Project

Nieuw in vitro model voor screening van niet-genotoxische hepato-carcinogenen tijdens vroeg preklinisch geneesmiddelenonderzoek. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In eerste instantie bestaat het onderzoek erin de moleculaire regulatiemechanismen van apoptose in gecultiveerde hepatocyten na te gaan. Dit gebeurt in verschillende organotypische hepatocytenculturen zoals de co-cultuur van hepatocyten met galwegepitheelcellen en de collageengel sandwichcultuur. Vooral het effect van trichostatine A, een prototype van histonedeacetylase inhibitor, en structuuranalogen, op apoptose wordt onderzocht met als doel meer stabiele (behoud van biotransformatiecapac...

Project

Rubens wetenschappelijk doorgelicht. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Onderzoeksproject KMSKA: - onderzoeksprocedures bepalen die gevolgd zullen worden voor het aanmaken van een wetenschappelijke catalogus van de Rubensschilderijen van het KMSKA

Project

ICP :Interuniversity Programme in Water Resources Engineering - IUPWARE (2009-2010)ism KUL Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Organisatie van de interuniversitaire master opleiding - Master in Water Resources Engineering - in samenweking met de KU Leuven

Project

Schatting van infectieziekte-parameters gebaseerd op mixture modellen. Historisch

Universiteit Hasselt

Censtat heeft een internationaal erkende expertise opgebouwd op het vlak van mathematische en statistische modellen voor infectieziekten. Uitgangspunt voor dit onderzoek zijn compartimentele dynamische modellen voor infectieziekten. Het basismodel bevat drie relevante compartimenten voor vatbare, besmettelijk geinfecteerde en immune individuen. De relaties tussen de compartimenten kunnen worden uitgedrukt door een stelsel van partiele differentiaalvergelijkingen. Dit project zal deze theorie ...

Project

Theoretische en experimentele studie van ultra-hoge drukeffecten op axiale dispersie in gepakte bedkolommen voor vloeistofchromatografie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De doelstelling van het doctoraatsonderzoek is het bouwen van numerieke en analytische modellen om de bestaande plaathoogte-vergelijkingen voor de vloeistofchromatografie uit te breiden met alle mogelijke hogedrukeffecten die optreden in de nieuwe generatie van commerciële toestellen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van commerciële software om numeriek het stromingsgedrag in chromatografische kolommen, die geopereerd worden bij ultra-hoge druk, te simuleren. In een ruimere context wordt er ook...

Project

Vrouwen en werk in de Zuidelijke Nederlanden in de Nieuwe Tijd (case-studies Antwerpen, Gent en Bergen). Historisch

Universiteit Antwerpen

Vrouwen en werk in de Zuidelijke Nederlanden in de Nieuwe Tijd (case-studies Antwerpen, Gent en Bergen).

Project

Moleculair Genetica en Biologie van Intermediaire Charcot-Marie-Tooth Neuropathie. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit FWO aspirant mandaat zoeken we naar nieuwe YARS mutaties geassocieerd met dominant intermediaire CMT (DI-CMT), dat van essentieel belang is voor het uitvoeren van genotype-fenotype correlaties. De ontwikkeling en karakterisering van een vliegmodel voor DI-CMT, waarin men dysfunctie van cellen en weefsels in vivo kan bestuderen, is van essentieel belang voor het bestuderen van de pathomechanismen. Het Drosophila YARS model voor intermediaire CMT zal ons toelaten na te gaan hoe DI-CMTC ...

Project

Ontwikkeling van urokinase-type plasminogeen activator (uPA) inhibitoren als potentiële geneesmiddelen in anti-metastase kankertherapie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Ontwikkeling van urokinase-type plasminogeen activator (uPA) inhibitoren als potentiële geneesmiddelen in anti-metastase kankertherapie.

Project

De invloed van het montageprincipe in de film op L.P. Boons 'Mijn kleine oorlog' (1947), 'De Kapellekensbaan' (1953) en 'Zomer te Ter-Muren' (1956): een literair historische situering en grondige formele analyse. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project zal aandacht besteden aan de formele aspecten van Louis-Paul Boons werk. Door doorgedreven systematisch onderzoek naar de manier waarop Boons teksten zijn 'gemaakt', alsook naar de effecten van de benutte kunstgrepen zal de literair-historische betekenis van deze radicale romanvernieuwer zowel in de Vlaamse als in een internationale context scherper gedefinieerd kunnen worden.

Project

Ontwerp volgens grenstoestanden van modulaire constructies met stijve schaalelementen in cementcomposiet. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Probleemstelling In het kader van duurzaam ontwerpen, wordt steeds vaker gestreefd naar een minimum aan materiaal. Klassieke constructies benutten een belangrijke hoeveelheid materiaal, enkel voor het dragen van het eigengewicht. Lichtgewicht constructies kunnen hiervoor een alternatief bieden. Ook kunnen de afmetingen geoptimaliseerd worden door zoveel mogelijk in de meest efficiënte belastingstoestand van uniforme spanning te werken. Echter, sollicitatie in druk leidt tot knikgevaar, en sol...

Project

Statistische eigenschappen en impact van onvolledige gegevens op de analyse van spatio-temporele modellen voor de ruimtelijke en temporele dynamica van infectieziekten. Historisch

Universiteit Hasselt

De uitbreiding van spatiele modellen naar Spatio-temporele modellen vormt een uitdaging owv het ontbreken van sommige metingen. In dit project wordt nagegaan wat het effect is van verschillende types ontbrekende gegevens op de analyse van ruimtelijk geordende gegevens en statistische interferentie. Men onderzoekt ook het gebruik van spatio-temporele modellen om verandering in dynamische processen (temporele dynamica en ruimtelijke verspreiding van infecties) te te modelleren. Als laatste kijk...

Project

Differentiatie van adulte humane ductcellen van de pancreas tot functionele betacellen door gecontroleerde ectopische expressie van neurogenine-3 en zijn doelwitgenen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Cel therapie voor diabetes is beperkt toepasbaar, voornamelijk door de limiterende beschikbaarheid van donor materiaal. De ontwikkeling van de novo beta cellen uit humane embryonale stamcellen of adulte cellen kan deze beperking opheffen, en voor beide benaderingen werden in 2006 resultaten gepubliceerd die aantonen dat zij potentieel hebben voor beta cel ontwikkeling (Hao et al., 2006; D'amour et al., 2006). Ook in de MBIO onderzoeksgroep werd in muis modellen de aanwezigheid van pancreas pr...

Project

Een geïntegreerde moleculaire aanpak om de etiologie van hersenziekten met Lewy inclusies te ontrafelen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Een vroege differentiaaldiagnose in LBD patiënten is zeer belangrijk voor prognose en behandeling. Via een moleculaire genetische analyse van fenotypisch zeer goed gekarakteriseerde patiënten willen we bijdragen tot het ontrafelen van de onderliggende mechanismen van deze hersenziekten. De identificatie van nieuwe genen en risicofactoren en de studie van het mutatiespectrum van gekende genen in combinatie met een gedetailleerde klinische en functionele fenotypering zal leiden tot een beter in...

Project

Geïntegreerde karakterisatie op (sub)micron schaal van petrofysische eigenschappen van natuursteen en van vloeistoftransport in natuursteen door fusie van data bekomen door niet-destructieve technieken Historisch

Universiteit Gent

Vloeistoftransport met daarin opgeloste stoffen verzoorzaakt wijzigingen in de kenmerken van het poriënnetwerk. Het is van fundamenteel belang om zowel de petrofysische eigenschappen van de natuursteen als de watertransportprocessen simultaan te volgen ten einde hun onderlinge invloed te kunnen onderzoeken. Naast data-fusie zal men niet-destructieve technieken moeten gebruiken zodat de wisselwerking tussen beide kan onderzocht worden op hetzelfde gesteentemonster.

Project

Lugones en Vasconcelos: een Neo-Helleense visie op de Nieuwe Wereld? De invloed van de klassiek Griekse traditie op de Spaans-Amerikaanse identiteitsvorming Historisch

Universiteit Gent

Het gedachtegoed van de auteurs Leopoldo Lugones en José Vasconcelos wordt gekenmerkt door een niet-aflatende zoektocht naar een contintentale (Spaans-Amerikaanse) en nationale (Argentijnse/Mexicaanse) identiteit. Dit vergelijkend onderzoek wil nagegaan of hun gedeelte fascinatie voor de klassiek Griekse cultuur een verklaring kan bieden voor de gelijkenissen tussen hun ideeën in verband met identiteitsvorming op politiek-ideologisch, filosofisch en pedagogisch vlak.

Project

Language Network for Quality Assurance (LANQUA). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit Erasmus-netwerk legt zich toe op 5 kerntaken: (1) interculturele communicatie, (2) vorming van taalleraren, (3) CLIL (Content and language integrated learning) in het Europese hoger onderwijs, (4) het ontdekken en bestuderen van de literatuur en cultuur uit andere landen in de brontaal als waardevolle bijdrage tot de verbetering van zowel taal- als culturele vaardigheden, en (5) taalleren. Dit project wil een Europese kwaliteitsnorm vastleggen ten behoeve van organisaties en stakeholders ...

Project

De rol van de aangeboren immuunrespons in neurodegeneratie en neuroprotectie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Met dit project wensen we ons te focussen op de rol die de aangeboren immuunrespons speelt binnen de context van een perifere neurodegeneratie. Meer specifiek wensen we na te gaan of we een betere kennis van de balans tussen neuroprotectieve en neurodegeneratieve aspecten van de immuunrespons kunnen aanwenden in een mogelijke therapie. In dat opzicht zouden we lichaamseigen processen kunnen stimuleren om tot herstel en neuroregeneratie te komen, wat mogelijk tot een completer herstel zou kunn...

Project

Refractieve en diffractieve microlenzen: aanmaak en optische karakterisatie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In de wereld van informatieverwerking wordt er vandaag verwacht dat de rol van optica en opto-electronica steeds belangrijker wordt vermits de performantie van bijvoorbeeld communicatiesystemen, verwerkingseenheden, sensoren en display technologieën continu evolueert. Het kleiner en sneller maken van deze fotonische technologieën vereist parallellisme en microminiaturisatie. Bijgevolg worden hoog kwalitatieve, hoge precisie en lage kost microlensarrays onmisbare componenten. Vanuit dit oogpun...

Project

Tikkun en techné. Een onderzoek naar de joodse bijdrage tot de vraag naar de techniek. Historisch

Universiteit Antwerpen

Onze maatschappij is doordrongen van techniek en dat niet alleen door de kwantitatieve verbreiding van apparaten en machines, maar ook en vooral omdat onze manier van denken en handelen een kwalitatieve verandering doormaakt. Hoewel deze vertechnisering van de maatschappij vooral een modern fenomeen is, vinden we zowel in Plato als in Aristoteles veelvuldig verwijzingen naar techné terug. Via de neoplatoonse en neo-aristotelische traditie, en vooral via Heideggers heropname van dit thema, wer...

Project

Gezamenlijke optimalisering van klantensegmentatie en marketingcommunicatieacties met het oog op het maximaliseren van de klantenwaarde op lange termijn Historisch

Universiteit Gent

Met dit project wensen we enerzijds te onderzoeken welke klantensegmenten geïdentificeerd kunnen worden in termen van loyaliteit. Anderzijds willen we nagaan welke efficiënte marketingcommunicatieacties dienen te worden ondernomen naar deze segmenten toe met het oog op waardemaximalisatie van de klant op lange termijn. Het vernieuwende is dat beide aspecten geïntegreerd worden in één analyse door middel van optimalisatietechnieken.

Project

Ontwikkeling en toepassing van hoge-doorvoer adsorptietechnieken voor de studie van nieuwe principes voor moleculaire scheiding. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

1. Situering van het onderzoek Hoge doorvoer experimentele technieken werden de voorbije jaren op steeds intensere wijze gebruikt in het onderzoek naar heterogene katalyse. Ondanks het bestaan van een rechtstreekse relatie tussen adsorptie van de moleculen die deelnemen aan de reactie op het oppervlak of in de poriën van de heterogene katalysator en de katalytische omzetting, werden nauwelijks inspanningen geleverd om hoge doorvoer technieken aan te wenden voor de studie van adsorptie-effecte...

Project

Analyse van vorm-functie relaties in complexe musculo-skeletale systemen aan de hand van computermodellering en meting van mechanische spanningdistributies en vervormingen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Door fysische materiaal- en vormparameters te meten, en te incorporeren in een eindig elementen computermodel worden de functionele karakteristieken van musculo-skeletale structuren onderzocht in schedels van (Darwin) vinken, om zo de fenotypische variatie en ecologische diversiviteit te begrijpen.

Project

Toepasbaarheid van neuronale stamcellen en multpotente adulte progenitorcellen (MAPC) voor transplantatie in temporale kwab epilepsie Historisch

Universiteit Gent

Multipotente adulte progenitorcellen (MAPC's) en neuronale stamcellen zullen geëvalueerd worden naar hun potentie om te differentiëren naar functionele neuronale cellen. Fenotype en functionaliteit van gedifferentieerde cellen zal in vitro getest worden met behulp van histochemische en electrofysiologische technieken. In vivo functionaliteit wordt getest via neurotransplantatie in een status epilepticus ratmodel met neuronale schade t.h.v. de pippocampus. Functioneel herstel wordt geëval...

Project

In-vitro differentiatie van humane embryonale stamcellen tot primordiale kiemcellen en mannelijke gameten. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Wanneer kankerpatiënten chemo- en/of radiotherapie krijgen voor de behandeling van hun ziekte, kan hun fertiliteit hierdoor aangetast worden. De kankertherapieën hebben namelijk een effect op alle snel delende cellen en dus ook op de spermatogoniale stamcellen. Aangezien bij prepubertaire jongetjes de spermatogenese nog niet gestart is, kan geen spermastaal ingevroren worden en zijn deze stamcellen hun enige bron van fertiliteit voor de toekomst. Om deze prepubertaire patiënten te helpen zijn...

Project

Culturele deelpublieken, cultuurbeleving en attitudes Historisch

Universiteit Gent

Doel van dit onderzoek is tweeledig. Het wil enerzijds instrumenten ontwikkelen en valideren die esthetische disposities en attitudes tegenover kunst meten via (publieks)surveys. Anderzijds wil het de gemeten disposities in verband brengen met persoonskenmerken. Die kenmerken betreffen zowel veldspecifieke ervaringen, zoals genrespecifieke competentie/ervaring als socio-demografische variabelen, zoals leeftijd, opleiding of beroepscategorie.

Project

Uitvoeren en op punt stellen van AFM metingen ter karakterisering van biofunctionele coatings ontwikkeld binnen VITO. Historisch

Universiteit Antwerpen

- Uitvoeren van syntheses van nanoporeuze titania (en titania-silica) materialen, gevolgd door relevante karakterisering (spectroscopie FTIR, Raman, porositeit, thermische analyse); - Testen van de nanomaterialen in fotokatalytische toepassingen; - Opheldering van het synthesemechanisme van deze nanoporeuze materialen via gespecialiseerde EPR technieken.

Project

"Interuniversiteit Programma (ICP) Moleculaire Biologie" (2009-2010). Historisch

Vrije Universiteit Brussel

"Interuniversiteit Programma (ICP) Moleculaire Biologie" (2009-2010).

Project

Analyse van het systeemontwerp en servicenetwerk in intermodaal goederenvervoer. Historisch

Universiteit Hasselt

Het doctoraat heeft als doel intermodale transportnetwerken te onderzoeken en modelleren aan de hand van kwantitatieve technieken uit operationeel onderzoek. De intermodale transportketen wordt gevormd door meerdere transportmodi en meerdere actoren. Hierdoor ontstaan planningsproblemen met een verhoogde complexiteit. Specifiek wordt het in rekening nemen van de goederenstromen bestaande uit lege laadeenheden doorheen het planningsproces bestudeerd. De focus ligt hierbij op continentale inter...

Project

De vernederlandsing van de Vlaamse letteren. Een analyse van het redactiebeleid van de Vlaamse uitgeverij A. Manteau (1951-1970). Historisch

Universiteit Antwerpen

De probleemstelling van dit project is: Het Vlaamse stigma en de naoorlogse boekenmarkt in de Lage Landen (1945-1970). Het project wil voor de allereerste keer systematisch de vernederlandsing van de Vlaamse literaire teksten in kaart brengen en analyseren.

Project

De rol van oxidatieve stress bij het infectieverloop en de behandeling van leishmaniasis. Historisch

Universiteit Antwerpen

De specifieke objectieven van dit onderzoeksprojec zijn: ¿ Optimalisatie en validatie van de EPR methode voor ex vivo kwantificatie en identificatie van vrije radicalen in macrofagen. ¿ Bepaling van de rol van oxidatieve stress in de overlevingskansen van de Leishmania parasiet in de macrofaag. ¿ De rol van oxidatieve stress bij het werkingsmechanisme van bestaande (antimonialen) en nieuwe (PX-6518) antileishmania verbindingen.

Project

Selectieve verwijdering van macrofagen uit atherosclerotische plaques via farmaca-geïnduceerde celdood. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project wensen we bijkomende strategieën te ontwikkelen om selectieve klaring van macrofagen uit atherosclerotische plaques tot stand te brengen. Daarnaast zal de invloed van macrofaag celdood op de stabiliteit van plaques onderzocht worden zowel op korte als op lange termijn. Het moet gezegd worden dat het selectief verwijderen van macrofagen uit atherosclerotische plaques een totaal nieuw concept is in het cardiovasculair onderzoek. De studie zou een belangrijke bijdrage kunnen lever...

Project

Ontwikkeling van een in vitro Toxicogenomics Strategie ter ondersteuning van REACH (TOXICOGEN). Historisch

Universiteit Antwerpen

Toxicogenomics is een krachtige tool om met een relatief klein aantal experimenten een beeld te krijgen van de toxische werkingsmechanismen van chemische verbindingen. In dit project willen we een volwaardige toxicogenomics databank ontwikkelen die gebaseerd is op een set van referentie chemicaliën en aangevuld is met alle beschikbare conventionele toxiciteits en C&L (Classification and Labeling) gegevens van deze referentie set.

Project

Onderzoek naar de neurofysiologische interacties tussen de lagere urinewegen en het anorectum. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van de studie is om verder neurofysiologisch inzicht te verwerven in de interacties tussen de lagere urinewegen en het anorectum aan de hand van dierexperimentele modellen die op punt staan in de laboratoria Urologie (Prof. Wyndaele) en Gastro-Enterologie (Prof. Pelckmans).

Project

Wetenschappelijke opdracht rond visuele communicatie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Wetenschappelijke opdracht rond visuele communicatie.

Project

Onderzoek naar het spanningsveld tussen erfgoed en retail via een selectie van case studies in historische steden in Europa. Historisch

Universiteit Hasselt

In verschillende historische steden in europa dreigen historische gebouwen hun oorspronkelijke functie te verliezen of ze hebben deze reeds verloren, soms met leegstand tot gevolg. Om verloedering van het gebouw en het standbeeld in het algemeen tegen te gaan, wordt er gezocht naar een nieuw gebruik voor deze panden. Vanuit de retailsector is er vandaag ook een toenemende vraag naar beschikbare panden met een grote oppervlakte op A-lokaties in de stad. Daar het historisch stadscentrum meestal...

Project

Universal Design in de ontwerppraktijk: onderzoek naar universal design patterns als model en ondersteuning voor integraal en inclusief ontwerpen voor iedereen. Historisch

Universiteit Hasselt

UnDit onderzoek in Universal Design (UD) bouwt verder op het doctoraatsonderzoek van Hubert Froyen, waarin wordt gezocht naar linken met de architectuurpraktijk, d.m.v. het schetsen van een algemeen theoretisch en methodologisch kader a.d.h.v. UD Patterns. De focus in dit onderzoek wordt gelegd op het ontwikkelen van de implementatie van het UD-paradigma in de ontwerppraktijk. Het doel van UD Patterns is om ontwerpers een hulpmiddel aan te bieden om de bindende prescriptieve normen en wetten...

Project

De genderdimensie in het ontwikkelingsbeleid van de EU: een onderzoek naar de implementatie en de rol van de civil society Historisch

Universiteit Gent

We bestuderen de genderdimensie in het Europees ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Uit onderzoek blijkt dat tussen retoriek en realiteit een kloof gaapt. Drie mogelijke oorzaken worden onderzocht: 1 Beleidsstrategie-formulering 2 EU-initiatieven zijn gericht op een beperkt segment van vrouwen 3 De implementatie op het terrein loopt fout. Onze hypothese is dat een beperkte inbreng van de civil society de fundamentele oorzaak is van het falen.

Project

Identificatie en signaalweganalyse van directe en miRNA-gereguleerde MYCN-doelwitgenen in neuroblastoom Historisch

Universiteit Gent

Neuroblastoom is de meest voorkomende extracraniale vaste tumor bij kinderen. Ondanks multimodale behandeling blijft de prognose voor de meeste patiënten zeer ongunstig. Een subgroep van agressieve neuroblastoomtumoren wordt gekenmerkt door amplificatie van de MYCN transcritpiefactor. De identificatie van nieuwe MYCN-doelwitgenen kan resulteren in betere behandelingsstrategieën.

Project

Empirisch onderzoek naar loopbaansystemen voor technische medewerkers: een alternatieve benadering via carrière-oriëntaties en persoonlijkheid. Historisch

Universiteit Gent

Het onderzoek poogt de problemen met 'traditionele' loopbaansystemen voor technische medewerkers en industriële onderzoeks- en ontwikkelingsorganisaties te verklaren door na te gaan wat de relatie is tussen de carrière-oriëntaties van technische medewerkers, hun persoonlijkheidskenmerken, en hun voorkeur voor alternatieve carrière-benaderingen waarmee op het ogenblik in industriële O&O-organisaties geëxperimenteerd wordt.

Project

Verkennende studie aangaande het opzetten van een meet- en opvolgsysteem van lokale besturen. Historisch

Universiteit Antwerpen

De eerste doelstelling van de op te zetten verkennende studie bestaat uit het beantwoorden van de vraag naar de mogelijkheden om een reeks basisgegevens te verzamelen. Het valt op dat er geen 'systematische' (laat staan betrouwbare) gegevens beschikbaar zijn ter ondersteuning van de sociale partners bij onderhandelingen in Comite C(1) en/of bij het staven van bepaalde wetgevende initiatieven in de meest brede betekenis van het woord. Een gedegen databank die onder andere de impact van bepaald...

Project

Modelgebaseerde kennisontdekking voor de detectie en analyse van zwarte punten in het verkeer. Historisch

Universiteit Hasselt

By het analyseren van gegevens m.b.t. verkeersongevallen is men het over eens dat een ongeval het resultaat is van een complex samenspel van facturen (toestand weg/omgeving, voertuig en betrokkenen). Elk van deze gegevens maken deel uit van het zogenaamde 'ongevallenformulier' dat door de bevoegde politiediensten wordt opgesteld bij een ongeval met doden of gekwetsten. Deze gegevens worden door het NIS op nationaal niveau verzameld en verwerkt in de 'ongevallendatabase'. Deze elektronische da...

Project

Evaluatie van de antibiotica (ciprofloxacin en Fluconazol) voor de behandeling van infecties bij premature geboorten en op tijd geboren baby's. (TINN) Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

De validering van een instrument voor de evaluatie van stages door de studenten. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project betreft een kwantitatieve studie naar de validiteit en betrouwbaarheid van een instrument voor de evaluatie van stages door studenten in het hoger onderwijs, meer bepaald de KHM. Er zal worden nagegaan of het door KHM ontwikkelde testinstrument voldoet aan een aantal wetenschappelijke criteria. Daarvoor zullen verschillende validerings- en betrouwbaarheidstoetsen worden uitgevoerd op data die in een testfase met dit instrument werden verzameld. Op deze wijze kan het testinstrument...

Project

Genetische en functionele studies voor GRHL2 en GRM7, twee genen voor ouderdomsslechthorendheid. Historisch

Universiteit Antwerpen

Onze algemene doelstelling is een beter inzicht te verkrijgen in het ontstaan van ARHI, een complexe vorm van gehoorverlies, en de rol die GRHL2 en GRM7 hierbij spelen. We menen dat dit zal bijdragen tot nieuwe diagnostische mogelijkheden, preventiemaatregelen en ontwikkeling van verbeterde therapeutische strategieën waardoor de levenskwaliteit van de patiënt zal stijgen. Om dit te verwezenlijken streven we verschillende specifieke doelstellingen na, die worden uitgewerkt in onderstaand project.

Project

Sociale ongelijkheid en mobiliteit in de lange zestiende eeuw: 's-Hertogenbosch en haar Meierij. Historisch

Universiteit Antwerpen

De historische belangstelling voor de dynamieken van sociale ongelijkheid is opvallend mager. Vooral met betrekking tot de laat middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden is verrassand weinig geweten over patronen van sociale en economische mobiliteit binnen haar talrijke steden. Gewapend met een aantal uitzonderlijke bronnen hoopt dit project bij te dragen tot onze kennis en begrip van de ongelijkheden en mobiliteiten van een typische ancien régime stad, en van de bijhorende processen van (re)...

Project

Het perspectief van het kind in literaire teksten over de Holocaust. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project analyseert de eigenschappen, functies en werking van het kindperspectief in de Holocaustliteratuur. Het is vrijblijvend noch toevallig dat een groot aantal teksten over de Holocaust deze narratologische strategie kiest. Het met onschuld, onwetendheid en kwetsbaarheid geassocieerde kind contrasteert maximaal met het extreme, berekend geweld van de Holocaust.

Project

Karakterisatie en in vivo validatie van het therapeutisch potentieel van JAK/STAT antagonisten in neuroblastoom Historisch

Universiteit Gent

Evaluatie van JAK/STAT signaalweg inhibitoren op neuroblastoom (NB) cellijnen toonde een dramatische reductie in celviabiliteit aan in vergelijking met controle cellen. Verdere karakterisatie van de cellulaire effecten en identificatie van de eigenlijke doelwitten van de geteste compounds kan belangrijke inzichten opleveren in de kritisch verstoorde signaalwegen in NB en kan een fundamentele aanwinst impliceren voor de toekomstige behandeling van NB.

Project

Zeoliet-gefunctionaliseerde materialen met bimodale porositeit. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoeksproject beoogt de vorming van zeoliet-gefunctionaliseerde materialen via een alternatieve synthesemethode om zo het zeolietkarakter van deze materialen te verhogen en te controleren. Bovendien zal een belangrijk deel van het onderzoek bestaan uit het karakteriseren van deze structuren, waarbij de aandacht ligt op het in kaart brengen van de selectiviteit van deze materialen naar adsorptie toe. Er wordt immers verwacht dat deze materialen sterk verschillende adsorptie-eigenschapp...

Project

Cel-cel en cel-matrix interacties. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het netwerk onderzoekt een aantal topics rond cel-cel en celmatrix interacties waaronder (1) de structuur, functie en expressie regulatie van matrix componenten, adhesie moleculen en morphogens (2) de effecten van celmatrix interacties mbt. cel gedrag en differentiatie (3) de relevantie mbt embryonale ontwikkeling en (4) de relevantie voor genetische ziekten.

Project

Gevorderde analyse en ontwikkelingsmethodes voor het gebruik van pneumatische componenten in structurele systemen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het constructief concept Tensairity bezit de meeste eigenschappen van een opblaasbare balk, maar kan tot honderd keer meer belasting dragen. Hierdoor zijn Tensairity constructies zeer geschikt voor tijdelijke en mobiele toepasingen, waar het lage gewicht en het compact volume bij transport een vereiste zijn. Echter, de standaard Tensairity constructie, die opgebouwd is uit verschillende samenwerkende delen zoals een opblaasbare balk, kabels en staven, kan niet opgeborgen worden tot een klein ...

Project

Endotheliale progenitor cellen en hun belang in sepsis: een rol in de diagnose, pathofysiologie en prognose van sepsis gerelateerd orgaan falen ? Historisch

Universiteit Antwerpen

Wij willen de rol van EPCs onderzoeken als diagnostisch hulpmiddel en biomerker van endotheliale dysfunctie in sepsis. A. Is er een correlatie tussen het aantal EPCs en de progressie, de graad van orgaandysfunctie, "disease progression" en prognose in sepsis ? B. Is er een correlatie tussen de het aantal EPCs en de graad van endotheliale dysfunctie zoals geobjectiveerd door middel van zowel biomerkers van endotheeldysfunctie in het perifere bloed als metingen van vasculaire reactiviteit in vi...

Project

Wetenschap of techniek? Circulatie van academisch-theoretische en technisch-praktische kennis binnen de medische beroepsmarkt in Brabant (1540-1815). Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project wordt de circulatie van medische kennis onderzocht in een periode waarin de aard van die kennis en de context waarin ze tot stand komt fundamenteel wijzigen. Medische kennis kon zowel in verwoorde (of abstracte) als in belichaamde (of geïncorporeerde) vorm bestaan, en zowel in theoretische traktaten als in de vorm van vaardigheden circuleren. Verandert de aard van de kennis, zoals dat in de Nieuwe Tijd gebeurde, dan verandert noodgedwongen ook de manier van circuleren, en vice ...

Project

Juridisch systeem betreffend bezittingen van publieke overheidsinstanties versus een algemene theorie. Historisch

Universiteit Hasselt

Juridisch systeem betreffend bezittingen van publieke overheidsinstanties

Project

Statica en dynamica van vortex materie in nanogestructureerde type I en type II supergeleiders Historisch

Universiteit Antwerpen

Statica en dynamica van vortex materie in nanogestructureerde type I en type II supergeleiders

Project

Ontwikkeling van reportergen beeldvorming voor MRI en BLI opvolging van migratie en overleving van getransplanteerde mesenchymale en neurale stamcellen na traumatisch hersenletsel bij muizen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Stamceltransplantatie na neurotrauma is een veelbelovende onderzoeksrichting in huidig biomedisch onderzoek. Echter, er is weinig gekend over effectieve migratie en overleving van getransplanteerde stamcelpopulaties op plaats van trauma. Dit project beoogt de ontwikkeling van genetisch gemodificeerde adulte en embryonale stamcelpopulaties die na transplantatie in getraumatiseerde muis hersenen opgevolgd kunnen worden via MRI en BLI.

Project

Het onderliggend neuraal substraat bij impliciet motorisch sequentieel leren: onderzoek door middel van fMRI Historisch

Universiteit Gent

Door middel van een specifiek 'Serial Reaction Time Task' paradigma en functionele MRI, zullen de hersenstructuren in kaart gebracht worden die een rol spelen bij het impliciet leren van motorische sequenties. Vervolgens zal het impliciet motorisch sequentieel leren bestudeerd worden vanuit een ontwikkelingsperspectief door onderzoek bij kinderen. De geobserveerde ontwikkelingstendenzen zullen daarbij gerelateerd worden aan de onderliggende neurale mechanismen.

Project

Biomechanica van locomotie in complexe omgevingen: armslingeren bij gibbons (Hylobatidae). Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit onderzoek wordt nagegaan wat de impact is van de complexiteit en onvoorspelbaarheid van de omgeving op de coördinatie en bewegingscontrole van dieren. Het armslingeren (brachiatie) van gibbons (siamangs) in hun habituele arboreale habitat wordt gekozen als model. Als uitgangspunt wordt gesteld dat gibbons geadapteerd zijn aan, en zich dus energetisch efficiënt voortbewegen in, hun complexe omgeving.

Project

Elektro-optische meettechnieken voor biomedisch onderzoek: Endoscopische Moiré Interferometrie & Virtuele, Fluorescerende Optische-Sectie Tomografie. Historisch

Universiteit Antwerpen

VIRTUELE, FLUORESCERENDE OPTISCHE-SECTIE TOMOGRAFIE We plannen de ontwikkeling van een standaard 3-D model voor gerbils, bruikbaar in middenoor onderzoek: Dit proefdier is reeds de standaard in dit vakgebied, maar niemand heeft een volledig (zacht weefsel én bot) hoog-resolutie (met histologisch detail) drie-dimensionaal (computer) model. (ENDOSCOPISCHE) MOIRE INTERFEROMETRIE We bouwen verder aan de ontwikkeling, verbetering en toepassingen van onze nieuwe Moiré techniek en opstelling, geba...

Project

Bepaling en de modellering van de dispersie van de moleculaire eerste hyperpolariseerbaarheid: octupolaire metallodendrimeren en koolstofnanobuizen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoeksproject heeft als doel om de dispersie van de eerste hyperpolariseerbaarheid ß te onderzoeken, om zo te komen tot een geschikt ß-dispersiemodel. Door uitgebreide golflengte-afhankelijke HRS-metingen uit te voeren op een aantal goedgekozen modelsystemen kunnen de huidige modellen getest en verbeterd worden, en kan indien nodig een nieuwe beschrijving worden opgesteld.

Project

Studie van intrinsieke, cellulaire anti-HIV factoren bij seronegatieve, frequent geëxposeerde individuen (ESNs). Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project wensen we na te gaan welke mechanismen aan de grondslag liggen van in vivo HIV-resistentie, zoals deze voorkomt bij Exposed SeroNegatives (ESNs). Daarom zal het CD4+ T-cel proteoom van ESN individuen en controles vergeleken worden dmv. differentiële proteoomanalyse, met het oog op detectie van nieuwe HIV resistentieproteïnen. Tevens zullen de expressieniveau's van gekende HIV-resistentie eiwitten bij ESNs geanalyseerd worden dmv. Western blot analyse.

Project

Onderzoek naar de biochemie van het Lymfe oedeem. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Deze studie beoogt het bestuderen van de evolutie van het lymfe oedeem na borstoperatie en axillaire ganglionaire resectie. Deze lymfe oedemen evolueren te dikwijls naar irreversibele, therapie resistente oedeem die een zeer dure chirurgie vereisen om een mogelijke oplossing te bieden. deze nefaste evolutie kan vermeden worden wanneer men biochemisch zou begrijpen wat er in de weefsels gebeurt wanneer lymfe vocht zich ophoopt in de interstitiële ruimte. De moeilijkheid bij dit fundamenteel...

Project

Conceptualisering en operationalisering van 'active ageing'. Historisch

Universiteit Antwerpen

In de gerontologische literatuur werd traditioneel de nadruk gelegd op de beperkingen van ouderen. Vanuit die optiek werd de levensloop geordend in drie opeenvolgende fasen: leren, werken, rusten (Kohli, 1986). De problematiek van de mondiale vergrijzing leidde in de loop van de jaren '90 tot de deconstructie van deze drieledige levensloop. Het concept 'active ageing' moest de blijvende deelname van ouderen aan de samenleving stimuleren (Jacobs, 2004). Een overzicht van de wetenschappelijke l...

Project

Islamitische identiteiten in Vlaanderen (1964-heden). Historisch

Universiteit Antwerpen

Vanuit een pragmatisch-linguïstisch, cultuurhistorisch en etnografisch perspectief bestudeert dit project publiek toegankelijk en geëliciteerd discours dat geproduceerd wordt door Vlaamse moslims. Dit gebeurt met het oog op de analyse van islamitische politieke zelfbeelden zoals die zich sinds 1964 ontwikkelen binnen islamitische gemeenschappen in Vlaanderen.

Project

Lokale metrisch gegenereerde theorieën. Historisch

Universiteit Antwerpen

1)Classificatie van lokale en globale metrisch gegenereerde theorieën. 2)Verfijnde classificatie van lokale theorieën. 3)Studie van invarianten in bepaalde lokale theorieën. 4)Relevantie van nationaal en internationaal onderzoek in de categorische topologie.

Project

Waanzin, religie en maatschappij in zeventiende-eeuws Brabant. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoeksproject richt zich op de relatie tussen waanzin, religie en maatschappij in de lange zeventiende eeuw in het hertogdom Brabant, waarbij het onderzoek naar de verwevenheid van deze drie componenten en de ontwikkelingen daaromtrent een centrale plaats krijgt toebedeeld. In de literatuur heerst er een consensus rond de verbondenheid van waanzin en secularisering. Dit project trekt deze consensus echter in twijfel. Vanuit het wat, wie, hoe en waarom van waanzin, en met een ruime aan...

Project

Fluctuaties en dissipatie in kleine systemen Historisch

Universiteit Hasselt

In dit onderzoeksproject willen we nagaan op welke manier concepten en ideëen van de thermodynamica uitgebreid en toegepast kunnen worden op nanosystemen. Meerbepaald richten we ons op volgende twee belangrijke aspecten: Fluctuaties. Bij de beschrijving van nanosystemen spelen de fluctuaties een grote rol, en bepalen in belangrijke mate de eigenschappen van het systeem. Vrij recent werden belangrijke theoretische resultaten ontdekt, zoals het fluctuatietheorema, de Jarzynski gelijkheid en d...

Project

Functie van cardiale ErbB receptoren tijdens acute myocardschade en daaropvolgende herselprocessen. Historisch

Universiteit Antwerpen

In het huidig onderzoeksproject wensen we te onderzoeken of cardiale ErbB receptoren geactiveerd worden tijdens acute myocardschade, geïnduceerd door ischemie/reperfusie (I/R). Deze kans is groot, aangezien andere stress factoren (hemodynamische, oxidatieve en cardiotoxische stress) het ErbB systeem activeren. I/R schade induceert ventriculaire remodelling, ventriculaire fibrose en ventriculaire diastolische dysfunctie. Onze hypothese is dat activatie van het ErbB systeem I/R-geïnduceerde pro...

Project

De rol van een gewijzigde neuronale plasticiteit in het verlies van geurvermogen onderzocht in het transgeen ratmodel voor de ziekte van huntington gebruik makend van in vivo MRI. Historisch

Universiteit Antwerpen

Gebruik makend van in vivo MRI zal de rol van neurogenese in het verlies van reukvermogen bestudeerd worden in een transgeen ratmodel van de ziekte van Huntington. Hiervoor zullen 1) in situ labeling van neuronale stamcellen en 2) Manganese Enhanced MRI gebruikt worden, twee revolutionaire in vivo MRI methodes.

Project

Onderzoek naar de interactie tussen chemo- en radiotherapie onder normoxische versus hypoxische condities. Historisch

Universiteit Antwerpen

Doel van deze studie is om in de eerste plaats de interactie tussen de bestraling en chemotherapeutica (meer bepaald gemcitabine en pemetrexed) onder normoxische omstandigheden te bestuderen. Vervolgens wordt een goed en efficiënt model op punt te gesteld om interacties tussen chemo- en radiotherapie ook bij een verlaagde zuurstofspanning te onderzoeken. Dit hypoxische werkmodel kan dan aangewend worden voor de studie naar het radiosensitiserend effect van gemcitabine onder hypoxische conditi...

Project

Werkingsmiddelen FWO-aspirant Valérie De Prycker Historisch

Universiteit Gent

Zowel op theoretisch als op common sense-niveau treffen we vandaag hoofdzakelijk restrictieur invullingen van geluk aan. De flow-theorie en de maatschappijkritische dimensie in het werk van Tibor Scitovsky kunnen deze invullingen compliteren. Om theorieën over geluk van een ruimer kader te voorzien zullen recente wetenschappelijke en filosofische theorieën over het zelf als uitgangspunt genomen worden.

Project

Productie van gravitonen in het ADD-model met macroscopische extra ruimtedimensies. Historisch

Universiteit Antwerpen

Met behulp van de CMS detector bij de LHC versneller van het Europees laboratorium voor deeltjesonderzoek, CERN, zullen we eindtoestanden van proton-proton botsingen met een energie van 14 TeV bestuderen. Een van de resulterende eindtoestanden bestaat uit een gecollimeerde deeltiesstroom en een grote hoeveelheid ontbrekende energie en is gevoelig aan mogelijke nieuwe fenomenen gerelateerd aan de productie van gravitonen die propageren binnen gecompactifieerde extra ruimtelijke dimensies.

Project

Fast genetic assays based on label-free electronic read-out strategies Historisch

Universiteit Hasselt

An increasing demand exists for biosensors for medical, environmental and industrial applications. Profound requirements like selectivity, sensitivity, speed and specificity are of great importance to provide fast and simple solutions for complex problems. These requirements were incorporated in a compact and straightforward impedance spectroscopy device. Impedance spectroscopy is an upcoming technique in the field of biomedical research. This technique has already successfully been used for ...

Project

De directe gevolgen van vehoogde vrije verzurenconcentraties in het bloed op de viabiliteit van ovariële follikels en de ontwikkelingscompetenties van de eicel: diermodel. Historisch

Universiteit Antwerpen

Heel wat epidemiologische studies hebben overtuigend aangetoond dat metabole veranderingen in het lichaam, geassocieerd met de wereldwijd toenemende incidentie van van obesitas, metabool syndroom of diabetes mellitus type II, nefaste gevolgen kunnen hebben op de vruchtbaarheid bij de mens. De gevolgen van met obesitas en diabetes geassocieerde hyperglycemie op de eicel- en embryokwaliteit werd reeds uitvoerig bestudeerd bij muizen en ratten. In dit onderzoeksvoorstel ligt de nadruk echter op ...

Project

Een biomechanische karakterisatie van het belang van visuele prikkels bij de ogenblikkelijke en de ontwikkelingsgebonden mechanische controle van de bipedale gang bij de mens. Historisch

Universiteit Antwerpen

Afferente informatie speelt een belangrijke rol bij het controleren en bijsturen van de bewegingen. Deze informatie is afkomstig van het visuele, het vestibulaire, het tactiele en het proprioceptieve systeem. Visuele informatie speelt een belangrijke rol bij het bewaren van het statisch evenwicht. Tijdens het uitvoeren van een beweging is het echter van belang het dynamisch evenwicht te bewaren. Logischerwijze kan aangenomen worden dat visuele feedback-informatie hierbij van belang is. Daarna...

Project

Integratie van nieuwe LED-technologie in de commerciële plantenweefselteelt Historisch

Hogeschool Gent

De finale doelstelling van het project is het versnellen van een succesvolle introductie van LEDs in de Vlaamse commerciële plantenweefselbedrijven. Dit is mogelijk door twee ver-wachtingen te toetsen. Ten eerste dat LEDs energetisch efficiënter en dus op termijn econo-mischer zijn dan de huidige TL-lampen. Het verbruik van de TL-lampen voor de belichting van in vitro planten en de koeling van de warmte die ze afgeven, vertegenwoordigen immers een belangrijke kostenpost. De ontwikkeling van e...

Project

Ontsluiting van erfgoed over immigratie naar Vlaanderen en Brussel in de 20ste eeuw. Historisch

Universiteit Antwerpen

Ontsluiting van erfgoed over immigratie naar Vlaanderen en Brussel in de 20ste eeuw.

Project

Fysiologie en werkingsmechanismen van het neureguline-ErbB systeem in het cardiovasculaire stelsel. Historisch

Universiteit Antwerpen

De doelstellingen van dit project zijn: 1. Simuleren van trastuzumab-geïnduceerde cardiotoxiciteit in rat om onderliggende mechanismen te verklaren. 2. Verklaren van de onderliggende mechanismen van NRG-1 gemedieerde cardioprotectie en "reverse remodelling" met speciale aandacht voor de rol van NO en PDE5. 3. Bestuderen van de interactie tussen het NRG-ErbB systeem en het renine-angiotensine-aldosteron systeem.

Project

Validiteitsonderzoek van het examenonderdeel "casus" van het toelatingsexamen arts en tandarts Historisch

Universiteit Gent

Deze studie onderzoekt of de situational judgment tests als examenonderdeel "casus" van het toelatingsexamen arts en tandarts academische prestaties gedurende het zevenjarige curriculum voorspellen.

Project

Interuniversitaire Buitenlandse Francqui-Leerstoel toegekend 2009-2010 aan Prof. Ingrid Daubechies (USA). Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In recent years exciting new developments in mathematics and computer science have opened up new domains of application for computational mathematics. These developments bring new challenges, for which new approaches and tools must be developed. Machine learning and compressed sensing are two typical examples; they draw not only from traditional linear-algebra-based numerical analysis or approximation theory, but also from information theory, graph theory, the geometry of Banach spaces, proba...

Project

Branded content: effectiviteit en aanvaardbaarheid in een cross-cultureel perspectief. Historisch

Universiteit Antwerpen

Ten gevolge van de dalende effectiviteit van de traditionele reclamespot, zoeken adverteerders naar alternatieven zoals brand placement, om tot de consument door te dringen. Brand placement is een hybride reclamevorm waarbij een commerciële boodschap in een mediacontext wordt geïntegreerd. Dit onderzoek zal nagaan op welke manier bepaalde factoren (reacties van de consument op tv-programma's, herhaalde blootstelling aan brand placement, voorafgaande merkervaring, het onthullen van het feit da...

Project

Het onzichtbare beleid? Actoren en hun interacties in het stedelijke architectuurbeleid in Vlaanderen, 1950-1980. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoeksproject bestudeert publieke overheidsarchitectuur op het stedelijke niveau in het Vlaanderen van de jaren 1950-1980, een periode die in de literatuur gekend is voor de marginalisering van publieke architectuur en voor het ontbreken van elk 'kwaliteitsvol' beleid. In dit project wordt deze stelling in twijfel getrokken én bieden we een oplossing door methodologisch verder te gaan dan de biografische en typologische studies die het historiografische landschap domineren. Het onderz...

Project

Revalidatie van patiënten met chronisch hartfalen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het onderzoek spitst zich vooral toe op de evolutie van prognostische merkers gemeten tijdens en na de inspanningsproeven. Recente literatuur toont aan dat deze merkers in belangrijke mate de mortaliteit van patiënten met hartfalen voorspellen. Onze voornaamste vraag hieromtrent is of de invoering van krachttraining in het klassieke uithoudings-trainingsprogramma een invloed kan hebben op deze prognostische merkers.

Project

Adaptatie van Beta Cel Massa aan Verhoogde Metabole Behoeften. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Situering Onderzoek in het VUB-Diabetes Research Center heeft aangetoond dat de pancreatische beta cel populatie een functionele heterogeniteit vertoont. Deze vaststelling steunt op een reeks in vitro studies op adulte rat beta cellen waarin intercellulaire verschillen werden beschreven op morfologisch, metabool/moleculair en functioneel vlak. Een heterogeniteit voor de cellulaire glucose-gevoeligheid werd ook teruggevonden in humane beta cel preparaten. De fysiologische relevantie van deze o...

Project

Waarde voor de klant: meting, creatie en communicatie Historisch

Universiteit Hasselt

Met customer value bedoelen we de afweging (trade-off) die de klant maakt tussen de voordelen (benefits) en de kosten (sacrifices) die een product of dienst met zich meebrengt. Het belang van verder wetenschappelijk onderzoek naar dit concept bestaat erin dat customer value wordt gezien als de sleutel tot het verkrijgen en behouden van een concurrentievoordeel. Hoewel het onderzoeksgebied van customer value erg breed is, focussen we in ons onderzoek op de volgende drie met elkaar verbonden on...

Project

Economisch en netwerkbewust grid bronbeheer. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit project is het ontwerpen van algoritmen en protocollen voor grid resource beheer die toelaten om netwerk en computationele resources te co-alloceren op basis van een marktwerking. Enerzijds zal co-allocatie van computationele en netwerk resources het resource management systeem in staat stellen om effici¿ntere scheduling beslissingen te nemen. Anderzijds zal het gebruik van een marktmechanisme leiden tot meer openheid en flexibiliteit voor gebruikers, een duurzame grid infras...

Project

Analyse van vorm-functie relaties in complexe musculo-skeletale systemen aan de hand van computermodellering en meting van mechanische spanningdistributies en vervormingen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Darwinvinken (Geospizinae) zijn een paradigma in het evolutionair en ecomorfologische onderzoek. Observaties toonden aan dat er natuurlijke selectie is van het type en vorm van de bek ten opzichte van het voorradige voedsel. Hoewel dit model belangrijk is in de evolutiebiologie, zijn er tot op heden geen kwantitatieve bewijzen voor het belang van het type en de vorm van de bek. Alleen via interdisciplinaire samenwerking wordt het mogelijk om met fysische realistische computationele modellerin...

Project

Invloed van inspanning op mobilisatie en functie van endotheliale progenitorcellen bij chronisch hartfalen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van de studie is te onderzoeken of fysieke inspanning de mobilisatie en functie van circulerende EPC's bij patiënten met CHF beïnvloedt. Hierbij wordt zowel het effect van een éénmalige maximale inspanning als van een trainingsprogramma (uithoudings- versus gecombineerd uithoudings- weerstands training) bestudeerd. Daarnaast zal nagegaan worden welke factoren deze vrijzetting beïnvloeden. De interesse gaat vooral naar homingfactoren, oxidatieve stress en NO. Om een betere differentia...

Project

Ontwikkeling van Pd-gekatalyseerde 'cross-coupling' reacties en het effect van additieven op de reactiesnelheid. Historisch

Universiteit Antwerpen

Ontwikkeling van Pd-gekatalyseerde 'cross-coupling' reacties en het effect van additieven op de reactiesnelheid.

Project

Maternale transfer, effecten en metabolisatie van polygebromeerde difenyl ethers (PBDEs) in zangvogels. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het vooropgestelde onderzoeksproject beoogt een beter inzicht te krijgen in 1) de maternale transfer, 2) de reproductieve, gedragsmatige en gezondheids- effecten en 3) de toxicokinetiek en metabolisatie van PBDEs. Omdat het deca-BDE mengsel het enige PBDE product is dat tot op heden nog gebruikt mag worden, zal er dan ook speciale aandacht aan besteed worden.

Project

Een studie naar de ontologische, epistemologische en morele status van het dier in het discours van het pittoreske, het mooie en het sublieme in de Britse romantiek. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

1. Kritische Achtergrond en Probleemstelling Dit project past in de traditie van het ecocriticism. Deze relatief jonge tak van de literatuurkritiek bestudeert de functie en morele positie van de niet-menselijke natuur in de literaire tekst. Terwijl het Amerikaanse ecocriticism zich voornamelijk concentreert op het werk van Henry David Thoreau en Ralph Waldo Emerson (zie bijvoorbeeld Buell en Scheese), legt de Britse richting het zwaartepunt op de natuurpoëzie van William Wordsworth (zie als b...

Project

Loonsystemen en loonvormen op en naast de werkvloer: een sociaal-culturele geschiedenis van het loon in België, 1846 - 1910. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Onderzoek naar vormen van loonsystemen in de Belgische industrie rond 1900. Centrale vraag is de wijze waarop het loon van arbeiders en bedienden werd berekend, rekening houdend met de gigantische veranderingen op het vlak van de technologie, de arbeidsverhoudingen en de inbreng van de overheid.

Project

Het onderscheiden van geschiedenis en natuurlijke selectie in de co-evolutie van hantavirussen en hun knaagdiergastheren in Europa. Historisch

Universiteit Antwerpen

Deze studie heeft als doel het achterhalen van de mechanismen verantwoordelijk voor de huidige complexe diversiteit en verspreiding bij Europese hantavirussen. Hierbij staat het ontrafelen van historische (bvb. lokale extinctie, dispersiepatronen) en evolutieve (bvb. lokale adaptatie, co-evolutie) processen centraal. Dit zal gebeuren a.d.h.v. het opstellen, analyseren en vergelijken van fylogenieën en fylogeografieën van zowel hantavirussen als hun gastheren, op basis van neutrale merkers (vo...

Project

Ontwikkeling van gecombineerde magnetische resonantie en bioluminescnetie beeldvorming ter opvolgien van stamcelmigratie en -overleving in muis hersenen na neurotrauma. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit onderzoeksproject willen we in eerste instantie onderzoek verrichten naar de ontwikkeling van een geoptimaliseerd protocol voor gecombineerde magnetische resonantie en bioluminescentie beeldvorming ter detectie van stamcellokalisatie en -overleving in vivo na intracraniale transplantatie van mesenchymale en neurale stamcellen. Daaropvolgend willen we de ontwikkelde technieken gebruiken om stamcelmigratie en - overleving te bestuderen en te moduleren in een muis proefdiermodel van neuro...

Project

Werkingsmiddelen FWO-aspirant Eline De Ridder Historisch

Universiteit Gent

Onderzoek naar de visie van Tsjechië op de ontwikkeling van de Europese Unie. We gaan na welke visie er leeft bij de bevolking, welke actoren het Tsjechische besluitvormingsproces mbt EU-zaken beïnvloeden, welke standpunten zij innemen en hoe zij hun visie vertaald willen zien in het EU-beleid. Het is een politiek-wetenschappelijke analyse van de toetreding van Tsjechië tot de EU en de consequenties hiervan voor Europa.

Project

De europeanisering van Belgisch buitenlands beleid: een politiek-wetenschappelijke analyse Historisch

Universiteit Gent

Dit onderzoek bestudeert de impact van het Europees buitenlands beleid op Belgisch buitenlands beleid. Hierbij wordt gesteund op twee case studies: de Afrikaanse Grote Meren en het Midden-Oosten. Met het schetsen en verklaren van de determinanten die deze invloed stuwen beoogt dit werk het inzicht in de ruimere relatie tussen nationaal en Europees buitenlands beleid te verruimen.

Project

Een studie vna nieuwe kwantitatieve convergentistructuren in de kanstheorie en hun toepassingen in de stochastische analyse en de niet-parametrische en parametrische statistiek. Historisch

Universiteit Antwerpen

Een eerste pijler is de theoretische studie van enkele kwantitatieve convergentiestructuren in maattheoretische context, in het bijzonder op ruimten van kansvariabelen en kansmaten. We bestuderen in de eerste plaats nieuwe structuren die meer inzicht verschaffen in de p-Wassersteinmetriek, die momenteel zowel wat betreft haar toepassingen als haar structurele aspecten actief onderzocht wordt. Een tweede pijler is het toetsen van de theoretische kennis aan verscheidene toepassingen in de stoch...

Project

Judith Butler revisited: gender en seksualiteit in het werk van Edith Wharton en Djuna Barnes Historisch

Universiteit Gent

Dit onderzoek wil nagaan welk potentieel de vernieuwende theorie van Judith Butler biedt voor het cultuurhistorisch onderzoek naar 'gender' en 'seksuele identiteit' (voornamelijk vanuit psychoanalytisch perspectief), door haar theorie toe te passen op de romans van Edith Wharton (laat-Victoraanse literatuur) en Djuna Barnes (modernistische literatuur) en zo aan een kritische analyse te onderwerpen.

Project

Trade-offs tussen lichtinterceptie en waterhuishouding van bomen onder verhoogd atmosferisch CO2 en droogte: implementatie in het 3-dimensionele YPLANT-model. Historisch

Universiteit Antwerpen

Tijdens het post-doctoraal onderzoek van Marion Liberloo worden de effecten van verhoogd atmosferisch CO2 en droogte onderzocht op trade-offs tussen de lichtinterceptie en waterhuishouding van bomen. Het experimenteel werk wordt uitgevoerd aan de Universiteit van West Sydney (Australia), terwijl de verwerking en modelering aan de Universiteit Antwerpen worden vervolledigd. Het Hawkesbury Forest Experiment (Sydney) is georiënteerd rond 12 temperatuur-gecontroleerde groeikamers waarin Eucalypt...

Project

Een 'philosophy of mind' perspectief op 'mindreading' en moraliteit Historisch

Universiteit Gent

Ik onderzoek de specifieke rol die mindreading (attributie van gedachten en emoties) speelt in onze morele cognitie. In welke mate beïnvloeden individuele verschillen in mindreading onze morele cognitie (= eerste doelstelling)? In welke mate dragen mindreading ?deficits? bij tot bepaalde morele/emotionele ?deficits? (= tweede doelstelling)? Aanduiden van eventuele hiaten in de bestaande philosophy of mind theorieën (= derde doelstelling).

Project

Respiratory Syncitial Virus immunologie en moleculaire virologie Historisch

Universiteit Gent

Het ectodomein van het Short Hydrophobic eiwit (SHe) van Respiratoir Syncytieel virus zal als recombinant virusachtig partikel worden gebruikt voor de ontwikkeling van een vaccin tegen dit virus. Het beschermend potentieel van SHe-specifiek adaptieve immuniteit zal worden gekarakateriseerd in een muismodel. Aan de hand van passieve transfer van antisera en immuuncellen zal het beschermingsmechanisme van dit vaccin worden bepaald.

Project

Wederzijdse erkenning in Europese justitiële strafrechterlijke samenwerking: ruimte voor een pijleroverschrijdende benadering? Historisch

Universiteit Antwerpen

In het project zal het onderzoek naar aard, inhoud en draagwijdte van de wederzijdse erkenning in het kader van de Europese justitiële samenwerking in strafzaken centraal staan.Bij dit onderzoek zal bijzondere aandacht worden besteed aan de verhouding tussen het wederzijdse erkenningsbegrip zoals zich dit in het kader van de interne markt heeft ontwikkeld, en de betekenis van dit concept voor het Europees strafrecht. Op meerdere vlakken staan de schotten tussen de drie Unie-pijlers vandaag on...

Project

Vormingsmechanismen, merkerverbindingen en brontoewijzing voor biogene atmosferische aërosolen. (BIOSOL) Historisch

Universiteit Antwerpen

Vormingsmechanismen, merkerverbindingen en brontoewijzing voor biogene atmosferische aërosolen. (BIOSOL)

Project

Studie van atomaire dichtheidsfuncties, gebaseerd op Informatie Theorie en Conceptuele DFT. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project kadert in het domein van de Dichtheidsfunctionaal theorie ("Density Functional Theory", DFT). DFT is een van de belangrijkste methodes waarmee de elektronenstructuur van atomen en moleculen gemodelleerd kunnen worden. In DFT staat de electronendichtheidsfunctie centraal als drager van alle fysische en chemische informatie. Wij presenteren hier drie onderzoekspistes, die de dichtheidsfuncties en daarop gebaseerde reactiviteitsindices bestuderen. De eerste bouwt verder aan ons onde...

Project

Studie van de fysiologische rol van de fosfoinositidebinding aan de Zonula Occludens eiwitten Historisch

Universiteit Gent

In het project wordt onderzocht in welke mate de interactie tussen fosfoinositiden en zonula occludens (ZO) tight junction proteinen de fysiologische rol en lokalisatie van deze proteinen reguleert. Voornamelijk effecten op celpolarisatie, proliferatie, apoptose en gentranscriptie worden onderzocht.

Project

ICP : Interuniversity Programme Physical land resources - PHYLARES (2009-2010) ism UG. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Organisatie van de interuniversitaire opleiding - Master in the Physical Land Resources - in samenwerking met de UGent

Project

Evaluatie en versterking van (Europese) wapenexportcontroles adhv kleine en lichte wapens in beslaggenomen van illegale groepen te Colombia Historisch

Universiteit Gent

Wapeninzamelingen bij het Colombiaanse vredesproces brachten aan het licht dat Europees materiaal er beschikbaar was voor illegale niet-staatse groepen. Deze registers wijzen op inbreuken van de niet-wederexportclausule in exportvergunningen die Europese overheden afleverden. Met reconstructie van vermoede wederexportroutes vergroot de empirische basis waarop het Europese wapenexportvergunningsbeleid kan worden geëvalueerd en verbeterd, ihb. Aftoetsen van Criterium 7 van de Europese Gedragscode.

Project

Vrouwelijke netwerkvorming in Antwerpen tijdens de 17de en 18de eeuw: sociaal kapitaal "achter de schermen"? Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project wordt onderzocht in welk soort netwerken vrouwen actief waren en welk soort sociaal kapitaal ze daarbij genereerden. Verschillende historici (cf. Haks, Stone) menen dat de zeventiende en achttiende eeuw werden gekenmerkt door een opkomende huiselijkheid die de vrouwelijke actor steeds verder wegdrong in een sterk afgescheiden private sfeer. Wat betekende dit voor de samenstelling en functies van vrouwelijke netwerken en voor de mogelijkheden tot vrouwelijke agency via het produ...

Project

Impact van warmte- en droogte-extremen in experimentele graslanden. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het onderzoek omvat drie luiken: - Wat is de afzonderlijke en de gecombineerde invloed van warmte- en droogte-extremen op graslandgemeenschappen, en hoe verschillen de responsen seizoenaal? - Hoe reageren planten in een klimaat met meerdere periodes van uitzonderlijke warmte en/of droogte in hetzelfde jaar, en hoe bepalend is de tijd tussen zulke herhaalde extremen? - Hoe belangrijk zijn nabuurschappen (con- of interspecifiek) bij de stressrespons, en hoe veranderen competitieve interacties a...

Project

De dood begrijpen in de utopie: een analyse van de visie, van de ziel en van het hiernamaals in de litaire utopieën van de 17e eeuw. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

- Het vetrekpunt van het project is de paradox eigen aan het utopisch denken : de utopieën ontwerpen een maatschappij die onveranderlijk is en ahistorisch, dus vrij van de dood ; maar de inwoners van de utopieën moeten wel degelijk sterven. Het onderzoek betreft de manier waarop de utopieën van de 17e eeuw een antwoord geven op deze paradox door het ontwikkelen van bepaalde opvattingen betreffende de dood en het hiernamaals. Deze vraagstelling laat toe de utopieën op een nieuwe manier te cla...

Project

Het aanpassingsvermogen van kleine zoogdieren aan nieuw gevormde habitaten in gefragmenteerd tropisch regenwoud: ecologische en genetische achtergronden. Historisch

Universiteit Antwerpen

Een eerste vereiste zal zijn om de kleine zoogdierfauna van de gewijzigde gebieden rond Kisangani grondig taxonomisch te beschrijven. De regenwoudfauna bevat een aantal cryptische of zelfs nog niet beschreven vormen. Een gedetailleerde taxonomische studie van de kleine zoogdieren in de antropogene gebieden en een vergelijking met de oorspronkelijke fauna moet dan ook toelaten om uit te maken welke exact de soorten zijn die zich met succes hebben kunnen handhaven onder de gewijzigde biotoopsom...

Project

Optimalisatie van de meetcondities met gecombineerde micro analytische technieken, in het bijzonder EPMA and MRS, voor onderzoek over de beschermingsmethoden van het kultuurpatrimonium. Historisch

Universiteit Antwerpen

In het kader van dit doctoraatsonderzoek zullen we trachten bestaande micro- en sporenanalytische technieken zoals elektronen probe X-stralen micro analyse (EPMA), micro-Raman spectrometrie (MRS) en energie-dispersieve X-stralen fluorescentie (EDXRF) te optimaliseren om de meest relevantie informatie te verkrijgen voor het vaststellen van de verwering van kunstobjecten, de optimalisatie van conservatietechnieken en de zogenaamde "preventieve bescherming" van het kultuurpatrimonium.

Project

Psychomotore symptomen bij depressie. Historisch

Universiteit Antwerpen

De drie doelstellingen van dit onderzoek zijn: 1/ het onderlinge verband tussen de drie genoemde psychomotorische deeldomeinen bij depressieve patiënten te onderzoeken om zo tot een betere definiëring en classificatie van 'psychomotorische vertraging' te kunnen komen. 2/ de relatie nagaan tussen psychomotorische vertraging op het moment van de start van de behandeling en de uitkomst inzake depressieve symptomen en algemeen, sociaal en professioneel functioneren. 3/ de gelijkenissen en/of vers...

Project

De invloed van Europese studentenmobiliteit op Europese identiteit en later migratiegedrag. Historisch

Universiteit Antwerpen

Algemene onderzoeksdoelstelling: Het ontwikkelen van een empirisch gebaseerd theoretisch model over de invloed van Europese studentenmobiliteit (ESM) binnen de Europese ruimte op Europese identiteit en verder migratiegedrag Bijkomende doelstellingen: (a) Het begrijpen van ESM patronen binnen Europa en enkele specifieke Europese landen. (b) Het begrijpen van de push en pull factoren van ESM. (c) Het begrijpen van de invloed van het "jaar in het buitenland" op Europese identiteit en verder migr...

Project

Invloed van therapie op de signaaloverdracht in de T-cel in Th1- en Th2-gemedieerde ziekten. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit project is het onderzoeken van de activeringstoestand van signaalmoleculen die belangrijk zijn in de T-celdifferentiatie (bv. STAT4, STAT5, STAT6, p38 MAPK) m.b.v. een cellulaire techniek. Nagaan welk effect stimuli, afkomstig van de dendritische cel en T-regulatorcel, hebben op deze activeringstoestand en wat hierop de invloed is van therapie bij patiënten met Th1- en Th2-gemedieerde aandoeningen.

Project

Tracering van pancreatische transdifferentiatie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Deze aanvraag situeert zich in het kader van het FWO-Onderzoeksproject G.0480.06 "Pancreatische exocriene-endocriene transdifferentiatie en betacel-regeneratie". In dit project wordt de regeneratie van betacellen in de diabetische pancreas bestudeerd. De werkhypothese is dat acinaire exocriene cellen in volwassen pancreas nog kunnen transdifferentiëren tot betacellen (1,2). Om dit te bestuderen werden in de onderzoeksgroep in vivo- en in vitro-onderzoeksmodellen opgesteld. Deze aanvraag is to...

Project

Metaforen en media: het gebruik van metaforen en de constitutie van nieuwsfeiten in de Franse geschreven pers Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit project is de rol te bestuderen die metaforen spelen in de totstandkoming van en de rapportage over nieuwsfeiten in de media. Het project levert zo een bijdrage tot twee onderzoeksdomeinen die binnen de taalkunde in volle ontwikkeling zijn: enerzijds de studie van metaforen, die sinds het werk van Lakoff en Johnson een centrale plaats inneemt in de cognitieve taalkunde, en anderzijds het onderzoek dat binnen de hedendaagse pragmatiek gevoerd wordt naar de wijze waarop nieuwsf...

Project

Diplomatie in tijden van democratisering. Een onderzoek naar de cultuur van het Belgische diplomatieke corps, 1910-1940. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project wil verder bouwen op de politiek-culturele aanpak van Van Kemseke en Van Eenoo, en die aanvullen met inzichten uit de discoursanalyse, de sociologie en de Theorie van de Internationale Betrekkingen (cf. Keene, 2007; Kocho-Williams, 2006). De interdisciplinaire studie van de cultuur van het diplomatieke corps wordt opgevat als een 'etnografisch' onderzoek naar de politieke praktijken en vertogen van de diplomaten als sociale groep, om zo hun mentale leefwereld in kaart te brengen. ...

Project

Validatie van een nieuw proefdiermodel voor systeemsclerose en pathofysiologische aspecten van auto-antilichaaminductie Historisch

Universiteit Gent

Het project gaat uit van de observatie van lymfotoxine deficiënte muizen specifieke anti-nucleaire antilichamen ontwikkelen. Doel van het onderzoek is enerzijds van uit te werken wanneer in de ontwikkeling van een muis het ontbreken van het lymfotoxine signaal nodig is voor het ontstaan van deze antilichamen, en anderzijds na te gaan of er pathologische kenmerken zijn van een auto-immuunbindweefselziekte.

Project

Een diachrone en synchrone studie van de imperatief in het Nederlands, het Engels en het Duits. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het onderwerp van het project is de imperatief. Er wordt een brede opvatting van de imperatief gevolgd: ook eerste en derde persoonsconstructies, soms hortatieven genoemd, en prohibitieven zijn inbegrepen. Het onderzoek bestaat uit twee delen. 1. een synchrone studie in parallele corpora van het Nederlands, het Engels en het Duits, 2. een diachrone studie in corpora van dezelfde drie talen. De centrale vragen zijn: welke functies vervult de imperatief in het Nederlands, het Engels en het Dui...

Project

Naar een algemene theorievorming inzake advisering in het bestuursrecht. Historisch

Universiteit Antwerpen

Volgens het zorgvuldigheidsbeginsel moet het bestuur zijn beslissingen op een zorgvuldige wijze voorbereiden. Daarom wint het vaak het advies in van externe adviseurs, zowel publieke als private. Het doel van dit onderzoek is te komen tot een algemene theorievorming inzake de advisering aan de overheid aan de hand van een analyse van de binnen- en buitenlandse regelgeving, rechtspraak en rechtsleer.

Project

Veiligheid en preventie 2009 : Lokaal integraal veiligheidsbeleid, onderzoek naar een geïntegreerde aanpak. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Op het einde van de jaren '90 kiest de federale regering voor integrale veiligheid als officiële beleidslijn. Dit vertrekt vanuit het inzicht dat een concreet veiligheidsprobleem de geografische, bestuurlijk-administratieve of kennisspecifieke deelgebieden waarin het zich veruiterlijkt vaak overschrijdt. Een integraal beleid beperkt zich niet tot een eenzijdige reactie, maar verzekert een multidisciplinaire aanpak die rekening houdt met de verschillende schakels van de zogenaamde bestuurlijke...

Project

Empirisch onderzoek naar de determinanten van nauwkeurigheid van tijdsduurschattingen in time-driven activity-based costing Historisch

Universiteit Gent

De doelstelling is na te gaan welke de determinanten zijn van nauwkeurigheid van tijdsduurschattingen in tijdsvergelijkingen in time-driven activity-based costing. Onderzocht wordt in welke mate de nauwkeurigheid beïnvloedt wordt door de complexiteit van de activiteit en of deze invloed varieert met de bevragingsmethode en de ervaring met de activiteit. Op basis van een grondige literatuurstudie zullen hypothesen geformuleerd worden die getest zullen worden via computerondersteunde laboratori...

Project

De genese van Samuel Becketts roman Comment c'est / How It Is. Historisch

Universiteit Antwerpen

Een elektronische genetisch-kritische editie van Becketts roman Comment c'est/How It Is, gecodeerd in XML (eXtensible Markup Language), bestaande uit transcripties en facsimile's van de 14 manuscriptversies van Comment c'est (facsimile's en transcripties) plus alle versies van Becketts eigen vertaling naar het Engels, met een kritisch apparaat om de lezer door de manuscripten te leiden. De editie gaat gepaard met een monografie waarin de genese van de tekst wordt geanalyseerd.

Project

Gecombineerde numerieke simulaties van de groei van nanodeeltjes in reactieve plasma's en de depositie van nanomaterialen. Historisch

Universiteit Antwerpen

De doelstelling van dit projectvoorstel is via numerieke simulaties een beter inzicht te verkrijgen in het gedrag van reactieve koolstofhoudende (methaan (CH4) en acetyleen (C2H2)) plasma's, voor de vorming en depositie van nanogestructureerde koolstoffilms en nanomaterialen (zoals (U)NCD en CNT). We wensen op een volledig geïntegreerde manier de vorming, de groei en het gedrag van de nanodeeltjes in het plasma, de interactie van deze deeltjes met het substraat en de wand, en de vorming van d...

Project

Moge de beste winnen: het incentive effect van onzekerheid in tornooi design. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In navolging van de paper van Jensen en Meckling (1976) over principal-agent relaties, hebben heel wat onderzoekers gezocht naar compensatiemodellen waarbij de agent zich maximaal inspant. Een mogelijk compensatiemodel is er een waarbij de agent wordt beloond afhankelijk van haar/zijn ordinale rang in de organisatie. Dit is net het kernelement van een tornooi, i.e. « a situation in which an individual's payment depends only on his or her output or rank relative to that of other competitors » ...

Project

Sociale relaties en consumptieve praktijken van de Antwerpse elite (17de-18de eeuw). Historisch

Universiteit Antwerpen

Onderzoek naar de sociale relaties die schuilgaan achter en vorm krijgen door consumptieve praktijken via kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar het verloop van goederen/diensten en handelspartners aan de hand van huishoudjournalen, huishoudelijke rekeningen en briefwisseling toebehorend aan leden van de Antwerpse elite uit de 17de-18de eeuw. Door na te gaan wat er waar en bij wie werd aangekocht, wordt getracht het consumptief sociaal netwerk en de flow-verbruikspatronen te reconstrueren...

Project

Groepsstudie, fase II ter evaluatie van de veiligheid en effecten van 2 dosis CDP323 gedurende 24 weken met opvolging na 12 weken. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut Biomed (UHasselt) en anderzijds PPD International Holdings Inc. Biomed levert aan PPD International Holdings Inc de onderzoeksresultaten van de Groepsstudie, fase II ter evaluatie van de veiligheid en effecten van 2 dosis CDP323 gedurende 24 weken met opvolging na 12 weken, onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Ontwikkeling van innovatieve diagnostische tests voor slaapziekte of humane Afrikaanse trypanosomiase (HAT) gebaseerd op synthetische peptiden. Historisch

Universiteit Antwerpen

De doelstelling van dit project is de ontwikkeling van een eenvoudige, snelle en accurate test voor de diagnose van T.b. gambiense slaapziekte met een hoge gevoeligheid en specificiteit en gebaseerd op synthetische peptiden.

Project

Invloed van RNA-interferentie op cervixcarcinoom: stimulatie van senescentie of apoptose. Historisch

Universiteit Antwerpen

Invloed van RNA-interferentie op cervixcarcinoom: stimulatie van senescentie of apoptose.

Project

Het Europees sociaal model: componenten, duurzaamheid en instrumenten ter bestrijding van sociale uitsluiting in Europa. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het onderzoek valt uiteen in twee centrale delen. In het eerste deel wordt gezocht naar de mogelijke kenmerken van een Europees sociaal model. Bestaat er een set van gemeenschappelijke kenmerken, en zo ja, hoe verhoudt die zich ten opzichte van de verschilpunten? Daarvoor wordt de structuur, de werking en resultaten in termen van doelmatigheid van de Europese sociale markteconomieën vergeleken met sociale markteconomieën elders in de wereld. De analyse wordt gebaseerd op sociaaleconomische da...

Project

Karakterisering van de fysiologische substraten van het hepatitis C virus NS3-4A protease en proteoomanalyse van de invloed van NS3 inhibitor(en) op de gastcel Historisch

Universiteit Gent

In dit project zullen met nieuwe proteoomanalytische technieken de fysiologische substraten van het HCV NS3-4A protease gakrakteriseerd worden, zowel in vitro als in vivo. Mogelijks zal dit leiden tot de ontdekking van specifieke HCV biomerkers. Daarnaast zullen de nefaste gevolgen van de huidige NS3 remmers proteoomanalytisch bestudeerd worden.

Project

Toelatingsexamen arts en tandarts: aanleveren van het examengedeelte "casus" voor de twee examenmomenten van 2010 Historisch

Universiteit Gent

Dit project behelst de productie van de examenvragen van de ?casus? voor het examengedeelte Informatieverwerving- en verwerking van het Toelatingsexamen Arts en Tandarts 2010. Deze casus omvat een stilleestekst en een gesprek met een patiënt. Tijdens en na de effectieve afname van de examens wordt een eerste evaluatie van de verrichtingen doorgevoerd.

Project

Welke plaats voor zeehavens in Vlaanderen? Optimalisering van havenuitbouw en haveninvesteringen in Vlaanderen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Tijdens het SBO-voortraject (Strategisch BasisOnderzoek) wordt een projectvoorstel uitgeschreven omtrent volgende thema's. In Vlaanderen kennen we in toenemende mate gemengde reacties voor en tegen goedereninfrastructuur in het algemeen, maar zeker ook voor en tegen nieuwe havenuitbreidingen. Beleidsondersteunende instrumenten zijn daarom onmisbaar om een duurzame havenstrategie te kunnen ontwikkelen. Het doel van deze studie kan als volgt samengevat worden. We wensen een innovatief beleidso...

Project

Perifere skeletspierafwijkingen bij patiënten met chronisch hartfalen: studie naar onderliggende mechanismen en de impact van fysieke training. Historisch

Universiteit Antwerpen

Perifere skeletspierafwijkingen bij patiënten met chronisch hartfalen: studie naar onderliggende mechanismen en de impact van fysieke training.

Project

Turkse en Marokkaanse intreders op de Vlaamse arbeidsmarkt: de rol van sociaal kapitaal Historisch

Universiteit Gent

Dit onderzoek wil de kwantitatieve en kwalitatieve achterstelling van Turkse en Marokkaanse intreders op de Vlaamse arbeidsmarkt verklaren vanuit de structurele ongelijkheid in de beschikbaarheid en gebruik van sociaal kapitaal bij het zoeken van een job.

Project

Mimesis bij Ricoeur en Lacoue-Labarthe: een onderzoek naar de bijdrage van de literatuur in de explicitering van de persoonsidentiteit. Historisch

Universiteit Antwerpen

Mimesis bij Ricoeur en Lacoue-Labarthe: een onderzoek naar de bijdrage van de literatuur in de explicitering van de persoonsidentiteit.

Project

XANES meets ELNES: een studie van heterogene materialen op verschillende lengte-schalen. Historisch

Universiteit Antwerpen

µ-X-stralen fluorescentie spectroscopie (µ-XRF), confocale µ-X-stralen fluorescentie spectroscopie (confocale µ-XRF) en µ-X-stralen diffractie (µ-XRD) zijn veelgebruikte X-stralen microprobe technieken aan synchrotrons voor de analyse van monsters met micrometer resolutie. Deze micro-technieken worden minder toegepast in het laboratorium waar gebruik wordt gemaakt van X-stralen buizen. In dit project worden de analytische prestaties van de genoemde technieken geoptimaliseerd en toegepast, geb...

Project

Een grondslagenonderzoek naar het verval van een recht in het Belgisch privaatrecht: zijn bestaan als een autonome rechtsfiguur en de afbakening ten opzichte van andere rechtsfiguren Historisch

Universiteit Gent

De typische kenmerken - gevolg, toepassingsvoorwaarden en functie - van het verval van een recht worden onderzocht. Deze algemene theorie laat toe de bestaande rechtsleer en rechtsspraak te bekritiseren, die zich vaak dubbelzinnig opstelt, wanneer zij geconfronteerd worden met de toepassingen van het verval. Door een vergelijking met de bestaande sancties wordt bovendien onderzocht of het verval een noodzakelijk dan wel overbodig concept is.

Project

Methodes voor genetisch epidemiologisch onderzoek naar complexe ziektes op basis van dense SNP datasets. Historisch

Universiteit Antwerpen

De beschikbaarheid van DNA microarrays die het mogelijk maken om op een geautomatiseerde manier 100,000en single nucleotide polymorphisms (SNPs) te typeren, heeft een revolutie teweeggebracht in de menselijke genetica. Via genoomwijde associatiestudies is men begonnen aan de ontrafeling van de genetische basis van verschillende complexe ziektes. De doelstellingen van dit project zijn: 1) de ontwikkeling van nieuwe methodes voor het in kaart brengen van ziektegenen op basis van dense SNP data,...

Project

Participatie in weteschap en technologie: de betekenisconstructie van participatie in een interactief Technology Assessment-opzet. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoek stelt zich tot doel na te gaan hoe betrokkenen in een iTA-opzet de betekenis van participatie discursief onderhandelen in afweging van de wijze waarop de notie in institutionele discoursen en in iTA wordt uitgedragen. De doelstelling vertaalt zich in drie onderzoeksvragen (OV): (1) Welke invullingen van participatie zijn te onderscheiden in de institutionele discoursen rond wetenschap, technologie en maatschappij en hoe verhouden deze zich tot de wijze waarop participatie voorge...

Project

Het belang van fenotypische plasticiteit voor de evolutie van kannibalisme bij Zuid-Amerikaanse tandkarpers. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project zal worden nagegaan in hoeverre fenotypische plasticiteit in morfologischem prestatieen/of life history kenmerken van belang is in de evolutie van kannibalisme in Zuid-Amerikaanse tandkarpers (annual killifish; Rivulidae, Cypridontiformes). De familie van de Rivulidae omvat de Amerikaanse tandkarpers, waartoe meer dan 300 soorten behoren.

Project

Voltooiing boekproject "Engaging with Language and Ideology: Pragmatic guidelines for Empirical Ideology research" en de ontwikkeling van de grondslagen voor een nieuw theorievormend onderzoek in de taalkundige pragmatiek. Historisch

Universiteit Antwerpen

Voltooiing boekproject "Engaging with Language and Ideology: Pragmatic guidelines for Empirical Ideology research" en de ontwikkeling van de grondslagen voor een nieuw theorievormend onderzoek in de taalkundige pragmatiek.

Project

Opheldering van de functie van progranuline in frontotemporale dementie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Progranuline (GRN) is een groeifactor die betrokken is in tumorogenese, terwijl een reductie van GRN leidt tot frontotemporale dementie (FTD). Het precieze mechanisme onderliggend aan GRN gemedieerde celproliferatie en neuronale overleving, en ook de link met TDP43 dat wordt gekliefd, gefosforyleerd en afgezet als intraneuronale inclusies in FTD patiënten, is niet goed gekend. Dit project heeft tot doel GRN en TDP43 over- en ondergeëxpresseerde cellulaire modellen te ontwikkelen, inclusief pr...

Project

Identificatie en validatie van RIP1 interagerende eiwitten en substraten in necrotische celdood Historisch

Universiteit Gent

Necrotische celdood treedt op bij virale infecties, infarcten en orgaan transplantaties en is afhankelijk van de kinase-activiteit van Receptor Interacting Protein (RIP1). Het is de bedoeling van dit project om met een specifieke inhibitor substraten (fosfospecifieke MS analyse en een peptide-array) en interactoren (co-immunoprecipitaties van RIP1 uit necrotisch stervende cellen) van RIP1 te identificeren. Deze informatie zal ons een beter inzicht verschaffen in de necrotische signaaltransduc...

Project

Berekening en interpretatie via Conceptuele DFT van redoxpotentialen met toepassingen in de biochemie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Binnen de kwantumchemie heeft Density Functional Theory (DFT) [1] een centrale plaats ingenomen. DFT gebruikt de elektronendichtheid _(r) als basis die alle informatie over een atomair of een moleculair systeem bevat. De fundamentele theorema's voor de ontwikkeling van de DFT werden geformuleerd door Hohenberg en Kohn [2].

Project

De binnenkant van het beeld. Immersie en narrativiteit op het snijpunt van theater en film. Historisch

Universiteit Antwerpen

Immersion, een begrip uit de context van Virtual Reality evoceert de lichamelijke beleving wanneer men kopje ondergaat in een andere wereld. Immersie kent evenwel ook een kunsthistorische traditie (Grau, 2003). Vanuit een eeuwenoud verlangen om voorbij de grenzen van de representatie een onmiddellijke of authentieke beleving te evoceren, ontwikkelde de plastische kunst illusionistische beeldstrategieën die de (aandacht van de) toeschouwer vervoerde naar de wereld aan de andere kant van het ka...

Project

De vlucht van Chronos. Alledaagse tijdsbeleving en -regulering in de Nederlanden (1750-1805). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

De context verbeeld. De visuele context als betekenisgenererende factor bij narratieve en figuratieve constructie van een beeldverhaal Historisch

Universiteit Hasselt

In het huidige artistieke klimaat, waarin een graphic novel er al in slaagt om de shortlist te halen van de prestigieuze Libris Literatuurprijs 2008, wordt het beeldverhaal steeds meer als een volwaardig artistiek medium erkend. Net als bij elk zich autonomiserend medium heeft ook het beeldverhaal hierbij nood aan een specifiek ontwerptheoretisch kader. In de bestaande theoretische verhandelingen ligt de nadruk nogal eenzijdig op de gespannen verhouding tussen tekst en beeld, een problematiek...

Project

Vernauwingen van kransslagadervertakkingen: op zoek naar de ideale aanpak via biomechanische modellering Historisch

Universiteit Gent

Ondanks de behoorlijke resultaten van stenting procedures voor enkele bloedvaten blijft een belangrijk klinisch probleem het stenten van coronaire bifurcaties. Via biomechanische modellering (o.a. FSI, Fluid Structure Interaction) zal gezocht worden naar een optimale aanpak voor vernauwingen ter hoogte van coronaire vertakkingen. De resultaten van de simulaties zullen experimenteel gevalideerd worden met PIV (Particle Imaging Velocimetry) en in vitro simulaties.

Project

Het scripten van CSCL: evaluatie van de impact van scripts in asynchrone discussiegroepen en wiki's Historisch

Universiteit Gent

Dit project focust op het onderzoeken van (1) de impact van specifieke scritps op het samenwerkend leren in asynchrone discussiegroepen en in wiki's en (2) het accumulatieve aspect van het opbouwen van kennis in wiki's. Het empirisch vastellen welke specifieke scripts een positieve impact hebben, heeft verder als doel te komen tot evidence-based richtlijnen voor de praktijk.

Project

Ontwikkeling van een op click chemie gebaseerde synthesemethodologie voor de aanmaak van innovatieve potentiële "lead" verbindingen en/of scheikundige probes. Historisch

Universiteit Antwerpen

Verschillende lopende projecten binnen het Laboratorium voor Medicinale Chemie zijn afhankelijk van click chemie benaderingen (1) als essentieel aspect van bio-orthogonale derivatisering van eiwitten onder fysiologische condities of (2) voor de aanmaak van innovatieve, biologisch actieve verbindingen. De aangetrokken onderzoeker zal zijn expertise op dit gebied aanwenden voor ondersteuning en ontwikkeling van deze lopende projecten. Daarbij zal getracht worden om state-of-the-art topics in he...

Project

Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-Renmin University of China_Wang Honyu Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-Renmin University of China_Wang Honyu

Project

Ontwikkeling en mechanistische karakterisatie van functionele humane hepatocyten afkomstig van postnatale progenitor/stamcellen: een nieuw in vitro model voor vroeg preklinisch onderzoek van nieuwe geneesmiddelen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

1) Situering en motivatie van het onderzoekproject Geneesmiddelen-ontwikkeling beoogt de identificatie van farmacologisch actieve geneesmiddelen-kandidaten met een veilig toxicologisch profiel. Traditioneel wordt de risico-evaluatie van nieuwe chemische entiteiten voor humaan gebruik vooral uitgevoerd op levende proefdieren. Ethische, wetenschappelijke en economische beweegredenen, meer bepaald extrapolatieproblemen van dier naar mens, verstrengde veiligheidscriteria alsook het toenemend aa...

Project

Elektrische stroomvormen voor diagnose en behandeling van lagere urinewegen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Elektrische stroom toediening wordt gebruikt voor diagnose in de lagere urinewegen en voor behandeling van verschillende urologische gezondheidsproblemen. Vooral onderbroken gelijkstroom wordt toegepast met slechts gedeeltelijk succes. Wij onderzoeken de optimalisatie door het gebruik van andere stroomvormen die meer specifiek en fysiologisch zijn zowel voor elektrodiagnose als voor elektrotherapie.

Project

Rol van E-cadherine in tumor-geassocieerde macrofagen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project beoogt inzicht te krijgen in de fysiologische betekenis van E-cadherine expressie in macrofagen, zowel in normale als in pathologische condities, waarbij vooral belang zal worden gehecht aan TAM. Hierbij zal in eerste instantie een evaluatie gebeuren van macrofaag E-cadherine expressie en de daarop inspelende regulatiemechanismen in verschillende pathologieën, met specifieke aandacht voor tumoren. Vervolgens zullen de functionele aspecten van E-cadherine expressie onderzocht worde...

Project

Oost-Europese welvaartsregimes in Sociaal Europa. Een vergelijking van de architectuur en sociale adequaatheid van de inkomensbescherming voor ouderen in drie Oost-Europese landen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project handelt over de ontwikkeling en de sociale doelmatigheid van de Oost-Europese welvaartsregimes in het kader van 'Sociaal Europa'. Meer in het bijzonder wordt op de inkomenspositie van ouderen gefocust. Aan de hand van verschillende kwantitatieve technieken wordt de impact geschat van verschillen tussen landen en verschillen binnen landen doorheen de tijd met betrekking tot sociaal beleid op de inter-en intragenerationele inkomensongelijkheid. In het bijzonder wordt het belang onde...

Project

Extractie van semantische informatie uit audiosignalen Historisch

Universiteit Gent

Het onderzoek heeft tot doel nieuwe algoritmes te ontwikkelen die kunnen bijdragen tot de meer betrouwbare extractie van semantische informatie uit audiostromen waarin meerdere geluidsbronnen tegelijk actief zijn. De twee toepassingsgebieden waarin deze methodes zullen aangewend worden zijn: de extractie van melodische en ritmische informatie uit polyfone muziek en de herkenning van spraak in de aanwezigheid van storende achtergrondgeluiden.

Project

LANQUA : Language Network for Quality Assurance Historisch

Universiteit Hasselt

Het contract is een samenwerkingsovereenkomst in het kader van een EU-gesponsord project gecoördineerd door de University of Southampton en waaraan meer dan 60 EU-universiteiten meewerken. CTL werkt mee aan de subgroep "Interculturele verschillen" gecoördineerd door de Portugese universiteit van Faro. Doel is het opstellen van kwaliteitsstandaarden voor de opleidingen van vreemde-taalleraars en deze operationaliseren zodat EU-kwaliteitslabels kunnen toegekend worden.

Project

Verontreiniging van de voedselketen en reproductieve stoornissen: een multidisciplinaire studie bij het rund. Historisch

Universiteit Antwerpen

De impact van milieucontaminanten op de reproductie van melkvee wordt geanalyseerd via chemische en bio-analytische technieken. De bijdrage van deze contaminanten op de eicelkwaliteit wordt in vitro onderzocht en nieuwe genen worden geïdentificeerd die dienst doen als toekomstige moleculaire markers voor eicelkwaliteit. De basis voor "eicel-banking" wordt gelegd met het oog op het bewaren van eicellen met hoge bevruchtingscapaciteit.

Project

Het Chinese juridische denken en het strafrecht: van traditie tot modernisme. Historisch

Universiteit Antwerpen

Aangezien het traditionele Chinese juridisch denken de huidige Chinese rechtspraktijk sterk beïnvloedt, is de belangrijkste doelstelling van dit project inzichten uit de Chinese juridische traditie te vergelijken met westerse, door mensenrechten geinspireerde opvattingen over het strafrecht. De invloed van het traditionele Chinese juridisch denken verklaart waarom het moderne Chinese strafrecht op gespannen voet staat met internationale verdragen op het gebied van de rechten van de mens, zoa...

Project

Creatie van stammen voor de productie van bijzondere koolhydraten Historisch

Universiteit Gent

Dit project bereidt de creatie van witte biotech spin-off voor. Hiertoe wordt de ontwikkeling van een bibliotheek van stammen voor de productie van bijzondere koolhydraten, met behulp van geïntegreerde toolboxen voor metabolisch modelleren en engineeren, de creatie van een strategische patentportfolio, het aantrekken van contract R & D en het uitwerken van een business plan negestreefd.

Project

Op zoek naar een nieuw paradigma voor de professionele carrière: Individu versus organisatie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Onderzoeksvraag "In hoeverre bepalen individuele, carrièrepsychologische variabelen (nl. carrièrevoorkeuren van een individu) versus organisationele, personeelsstrategische variabelen (nl. carrièrekansen aangeboden aan een individu) het carrièretype (nl. de mobiliteitsvorm) alsook de definitie en mate van carrièresucces (zoals gemeten volgens de drie categorieën extrinsiek-objectief, extrinsiek-subjectief en intrinsiek-subjectief) van dat individu?" Theoretisch kader Dit project zal een bijdr...

Project

Eigen initiatief (EI) : Zuid-Afrika - enchancing the biotechnology research and training capacity of the University of the North (UNIN) through collaborative research and training programmes. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Zuid-Afrika: biotechnologisch onderzoek en opleiding capaciteit van de University of the North (UNIN) door samenwerkingsprojecten en trainingsprogrammas verbeteren

Project

Heterogene integratie van III-V opto-elektronische componenten op nanofotonische SOI golfgeleidercircuits - op weg naar actieve nanofotonica Historisch

Universiteit Gent

Dit werk handelt over de integratie van III-V opto-elektronische componenten op een silicon-on-insulator materiaal platform om complexe actief/passief fotonische geintegreerde circuits te realizeren, die hun toepassing vinden in diverse hoog-volume applicaties zoals Fiber-to-the-Home optische toegangsnetwerken.

Project

Handel in diensten en de sociale bescherming van werkkrachten in het EG recht en de Algemene Overeekomst van de WTO inzake de handel in diensten - hoe adequaat en rechtvaardig is het evenwicht? Historisch

Universiteit Antwerpen

Handel in diensten en de sociale bescherming van werkkrachten in het EG recht en de Algemene Overeekomst van de WTO inzake de handel in diensten - hoe adequaat en rechtvaardig is het evenwicht?

Project

Uitwijzing of subsidiëring? Lokaal beleid ten aanzien van nieuwkomers in de Zuidelijke Nederlanden, ca. 1700-1900. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project beoogt een comparatieve analyse van de motivaties, belangen, en impact van de lokale politiek die in de Zuidelijke Nederlanden ten aanzien van nieuwkomers in de loop van de achttiende en negentiende eeuw werd gevoerd. De processen van proletarisering enerzijds en economische integratie anderzijds die deze periode kenmerkten zorgden voor een groeiende arbeidsmobiliteit, die aanleiding gaf tot velerlei economische, sociale, politieke en cultureel-ideologische spanningen. Het onthaal...

Project

Logisch-filosofische studie van de notie "relevantie" in wetenschappelijk en alledaags redeneren Historisch

Universiteit Gent

Het ontwikkelen van een algemeen logisch-filosofisch kader dat ons in staat stelt om de relevantie te expliciteren die voorkomt in menselijke redeneerprocessen. Het betreft zowel deductieve relevantie, heuristische relevantie, als de relatie tussen beide.

Project

De "Joodse buurt" in Antwerpen. Geografisch en symbolisch ruimtegebruik van Joodse vreemdelingen in een stedelijke context (ca.1900-1950). Historisch

Universiteit Antwerpen

De verhouding van etnische en godsdienstige minderheden in een stedelijke context wordt traditioneel gekenmerkt door twee op het eerste zicht tegenstrijdige bewegingen. Enerzijds wordt van minderheden verwacht dat zij zich integreren. Maar anderzijds willen zij ook hun identiteit bewaren. Hiertoe creëren en behouden minderheidsgroepen symbolische en materiële grenzen, een vorm van (zelf-)segregatie, tussen zichzelf en de hen omringende samenleving. Dit project onderzoekt voor een concrete cas...

Project

Karakteristieke patroonverzamelingen vinden via compressie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Bestaande patroonvorsingsalgoritmen genereren met gemak zeer grote aantallen patronen, waardoor de resultaten onhandelbaar en niet te interpreteren zijn. In dit project stellen wij voor om algemene technieken te ontwikkelen die compressie gebruiken om kleine karakteristieke patroongroepen te vinden die gezamenlijk de te analyseren gegevens goed beschrijven, en door de gebruiker direct te interpreteren zijn.

Project

Sekse als sleutel tot succes? Vroegmoderne gegenderde arbeidsmarkten onderzocht aan de hand van 18de eeuwse Brabantse beroepstellingen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Door de arbeidsmarkten van zowel mannen als vrouwen te onderzoeken in het vroegmoderne Brabant stel ik de veronderstelde causale relatie tussen vrouwelijke arbeidsmarktpaticipatie en economische groei in vraag. Aangezien de plaatselijke verschillen belangrijk waren, zullen zowel rurale gebieden als kleine en grote steden onderzocht worden. Daarbij zal een onderscheid gemaakt worden tussen gehuwde, alleenstaande en verweduwde mannen en vrouwen.

Project

Carcoxypeptidase M, substraten en liganden. Historisch

Universiteit Antwerpen

De doelstelling van dit project is het opsporen van interactiepartners van humaan carboxypeptidase M (CPM). Dit onderzoek heeft twee facetten. Enerzijds bestuderen we de interactie met bioactieve peptiden die als substraat fungeren voor de carboxypeptidase activiteit. Anderzijds onderzoeken we een mogelijke rol van dit membraaneiwit in cel-cel interacties, extracellulaire matrix interacties en cel migratie.

Project

Werken in klassen met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Methodieken ter ondersteuning van leraren / Klassewerk. Het gericht ondersteunen van leraren in het leren omgaan met diversiteit in de klas. Het GOL(L)D-concept. Historisch

Hogeschool Gent

Onze huidige maatschappij kenmerkt zich steeds meer en meer door haar diversiteit. Dit weerspiegelt zich op alle vlakken van de samenleving, ook in het onderwijs. Meer en meer leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften worden opgenomen in de reguliere school, waardoor de toenemende diversiteit een reëel onderdeel is van de dagelijkse onderwijspraktijk. Dit betekent dat de leraar hiermee rekening zal moeten houden en genoodzaakt zal zijn om zijn aanpak aan te passen. Nochtans blijkt uit onde...

Project

Biogene en bioaërosolvorming door terrestrische vegetatie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het verband zal worden onderzocht tussen vluchtige organische verbindingen, die te wijten zijn aan biogene en antropogene emissies en worden gefoto-oxideerd in de atmosfeer, en organische aërosolvorming. Tevens zal ook het aandeel van bioaërosol tot de organische aërosolmassa worden bepaald. De experimenten zullen uitgevoerd worden in plantengroeikamers en een gemengd dennen-eikenbos.

Project

Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-Universitat des iles Balears_Gelens Lendert Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Photonic systems display a wealth of dynamical phenomena henceforth they are ideal testbeds to study nonlinear dynamics theoretically and experimentally. On the one hand, assuming that the spatial structure of the light ?eld does not change in time, one can study the temporal dynamics of nonlinear optical systems. For example, periodic or chaotic spike sequences have been observed in the output of lasers. On the other hand, during the last decades the study of spontaneously appearing patterns...

Project

Monitoringplan voor een experiment met niet maaien in moerasdelen van de Drentse AA. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit onderzoeksproject, dat zich alleen richt op de onderdelen vegetatie en maaiveldhoogte, is het vergelijken van de effecten van al dan niet maaien op vegetatiesamenstelling en maaiveldhoogte in een drietal deelgebieden in de Drentse AA na 1 jaar.

Project

In vivo visualisatie van dendritische celmigratie en nanobody targeting in kleine proefdieren door middel van multi-modality beeldvorming: SPECT-CT-Optical. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In vivo visualisatie van dendritische celmigratie en nanobody targeting in kleine proefdieren door middel van multi-modality beeldvorming: SPECT-CT-Optical. niet ter beschikking

Project

Structurele en chemische karakterisering van nanogestructureerde materialen: van kwalitatief naar kwantitatief, van twee naar drie dimensies. Historisch

Universiteit Antwerpen

Nieuwe nanosystemen worden steeds complexer zowel wat betreft chemsiche samenstelling als structuur. Vandaar worden er ook steeds hogere eisen gesteld aan microscopische en nanoscopische karakterisatietechnieken. Dit heeft ervoor gezorgd dat de ontwikkelingen in de wereld van de transmissie-elektronenmicroscopie (TEM) de laatste decennia op zijn minst spectaculair kunnen worden genoemd. Naast de race om een steeds betere resolutie met behulp van microscopen die gecorrigeerd zijn voor verschi...

Project

Opstellen van een verkennende nota over schijnhuwelijken. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het betreft hier het opstellen en de redactie van een nota over schijnhuwelijken die aanzet tot reflectie en aanbevelingen en pistes voor verder onderzoek formuleert.

Project

Aanbeveling "aanvraag labotests in de huisartsenpraktijk". Historisch

Universiteit Antwerpen

Aanbeveling "aanvraag labotests in de huisartsenpraktijk".

Project

Preventie van stemproblemen bij leraren. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Deze studie wil het effect van een stemmodule op de stemkwaliteit van leraren bepalen. De vier fasen van een bestaand trainingspakket "test - theorie - training - transfer" worden aangepast aan de specifieke noden van de lerarenstem en op punt gezet voor de lerarenopleiding. In de testfase worden de toekomstige leraren gescreend op stemproblemen. De lerarenopleiders worden getraind om stemproblemen perceptueel te herkennen zodat zij zelf een minder goede stemkwaliteit kunnen detecteren bij de...

Project

Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-UGent_Gorissen Lara Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De interesse van consumenten in gezondere voedingsproducten, zoals vetarme producten, is enorm toegenomen gedurende de afgelopen jaren, omwille van het algemeen besef dat een te hoge inname van vetten bijdraagt tot chronische aandoeningen, zoals obesitas, arteriosclerose en hart- en vaatziekten. Het is echter belangrijk in te zien dat niet alle vetten dezelfde effecten veroorzaken. Veel aandacht in het vetgerelateerd onderzoek wordt besteed aan geconjugeerde vetzuren, zoals geconjugeerde lino...

Project

Ontwikkeling van een nieuwe methode voor het verhogen van de skeletuniformiteit van monolietpakkingen voor de vloeistofchromatografie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het huidige project is erop gericht een generische techniek te ontwikkelen voor de verhoging van de scheidingskwaliteit van silica- en polymeermonolieten door de homogeniteit van hun skeletstructuur sterk te verbeteren. De voorgestelde techniek is gebaseerd op het idee om in plaats van de monolietsynthese te laten plaatsgrijpen in een open capillair of kolom, deze uit te voeren in een pré-gestructureerde ruimte, i.e., een ruimte waarin reeds op voorhand een starre, orde-inducerende structuur ...

Project

Development of a micro-array spotting system for DNA analysis (MICROSPOT) Historisch

Universiteit Hasselt

Het voorstel maakt deel uit van de ontwikkeling van een nieuwe, elektronische methode om erfelijk materiaal (DNA) even betrouwbaar op afwijkingen te kunnen screenen als klassieke genetische technieken met optische uitlezing, maar dan op een duidelijk snellere en goedkopere manier. Op het IMO heeft men recent een platform voor een DNA sensor ontwikkeld op basis van synthetisch diamant dat voldoet aan alle vereisten (snel, goedkoop, gebruiksvriendelijk). Dit concept zal geïmplementeerd worden ...

Project

Cleantech: duurzame oplossingen voor meer welvaart Historisch

Universiteit Hasselt

Het Cleantech platform wil cleantech activiteiten in Limburg en Vlaanderen versterken en verder uitbouwen op basis van een visie en door onderlinge interactie, coördinatie en samenwerking van bedrijven, investeerders, overheden, consumenten en kenniscentra. Belangrijk hierbij is de oprichting van een Cleantech kennisplatform waar alle actoren elkaar ontmoeten en samenwerken aan duurzame innovatie, en de oprichting van een Cleantech business met optimaal gebruik van onze hulpbronnen en minima...

Project

Grondige studie van de rol van matrix metalloproteinase 8 (MMP-8) en andere MMPen in endotoxemie en immuniteit Historisch

Universiteit Gent

Endotoxemie ligt aan de basis van septische shock, nog steeds goed voor honderdduizenden doden per jaar wereldwijd. Er is dringend nood aan betere therapeutica die sepsis bij patienten kunnen genezen. Wij richten ons op de rol van een familie van proteasen, de matrix matalloproteinasen (MMPen), meer bepaald o pMMP8, in endotoxemie en sepsis.

Project

De rol van het 'mannelijk' hormoon testosteron bij vrouwelijke vertebraten: een geïntegreerde studie met de koolmees en de pimpelmees als modelsoorten. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project bestuderen we de effecten van experimenteel verhoogde T-waarden op morfologische, gedragsmatige en fysiologische parameters bij vrouwelijke vogels, met koolmezen, Parus major, en pimpelmezen, Cyanistes caeruleus, als modelsoorten. Daarnaast zullen we experimenteel nagaan in welke mate T-gevoelige kenmerken bij wijfjes een effect hebben op hun fitness.

Project

Evaluatie van het druggebruik in België door analyse van afvalwater. Historisch

Universiteit Antwerpen

De doelstelling van dit project is tweedelig. Eerst zullen er geschikte analysemethoden ontwikkeld en gevalideerd worden om verschillende drugs (cocaïne, amfetamine-achtigen, cannabis,...) en/of hun metabolieten in waterstalen te bepalen. Daarna zullen de concentraties gevonden in afvalwaterstalen gebruikt worden om het verbruik van drugs door de Vlaamse bevolking te schatten en in kaart te brengen.

Project

De proces- en effectiviteitsgevolgen van kennisdiversiteit in management teams. Historisch

Universiteit Antwerpen

Kennisdiversiteit binnen het management team (MT) kan beschouwd worden als een dubbelzijdig zwaard: enerzijds kunnen MT's die bestaan uit leden met diverse kennis profiteren van een grotere verscheidenheid aan relevante informatie en vaardigheden, maar anderzijds ondervinden ze vaak problemen bij het uitwisselen en/of integreren van de diverse kennis binnen het team. In deze studie onderzoeken we de proces- en effectiviteitsgevolgen van kennisdiversiteit in MTs en pogen we een antwoord te gev...

Project

De invloed van de geproduceerde tekst op het schrijfproces van professionele schrijvers. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoeksproject bouwt verder op het paradigma dat in het proefschrift van Mariëlle Leijten (2007) uitgewerkt werd. Daarin werd nagegaan hoe professionele schrijvers een strategie ontwikkelen waarbij ze een evenwicht zoeken tussen de evaluatie (en revisie) van de reeds geproduceerde tekst en het formuleren van nieuwe tekst. in deze studie herwerken we de oorspronkelijke taakstelling en spitsen we het onderzoek toe op individuele verschillen (self-monitoring en capaciteit van het werkgeh...

Project

Effecten van training sessies op bovenste ledematen bewegingen en onderliggende zenuwnetwerken bij personen met MS. Historisch

Universiteit Hasselt

De algemene doelstelling van dit doctoraatsproject is, bij personen met disfunctionerende bovenste ledematen als gevolg van MS, de effecten van intensieve arm oefenprogrammas te onderzoeken op zowel gedrags- als neurofysiologisch niveau. Gebaseerd op de planning van het project, worden drie doelstellingen onderscheiden: 1. De effecten van twee repetitieve oefenprogrammas (kracht en robot-gesteund) op spierkracht, functionele capaciteit, arm bewegingskwaliteit en thuis activiteit te onderzoek...

Project

Design, synthese en evaluatie van krachtige en selectieve inhibitoren van prolyl peptidasen van clan SC. Historisch

Universiteit Antwerpen

Omwille van de unieke structuur van proline zijn slechts relatief weinig peptidasen in staat om peptide bindingen met proline door te breken. Veel biologisch actieve peptiden bevatten evolutionair geconserveerde proline resten als regulerende elementen voor proteolyse, en daarom hebben proline specifieke peptidasen waarschijnlijk belangrijke fysiologische functies met een groot potentieel als doelwit voor geneesmiddelenonderzoek. Opvallend is dat, bij mensen, de enzymen die specifiek Pro-Xa...

Project

Sentimentalisme en Modernisme in stille Amerikaanse narratieve cinema: de films van Frances Marion (1914-1928). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoeksproject stelt zich tot doel een meer complexe invulling van de relatie tussen film en moderniteit te formuleren. Het verband tussen film en moderniteit ' in de `modernity thesis' van David Bordwell omschreven als film als moderniteit, een deel van moderniteit en een gevolg van moderniteit ' kan herzien worden en aangevuld met alternatieve en soms tegenstrijdige invloeden. De esthetische respons op de moderniteitgedachte vervat in het modernisme, presenteerde zichzelf als een bel...

Project

Membraanvervuiling in ondergedompelde membraanbioreactoren. Historisch

Universiteit Antwerpen

Doelstellingen - ontwikkeling van een online meetsysteem om het membraanvervuilingspotentieel van slib en slibfracties te karakteriseren; - studie van de mechanismen van membraanvervuiling in MBR; - identificatie van membraanfoulingcomponenten; - in kaart brengen van parameters die een invloed hebben op MBR-membraanfouling; - ontwikkeling van een geavanceerd controlesysteem op basis van de opgedane kennis rond membraanvervuiling en de on-line meetresultaten.

Project

De invloed van emoties op de besluitvorming in sociale dilemma's. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het onderzoek put uit inzichten in de economie, psychologie, en neurowetenschappen om te begrijpen waarom besluitvorming vaak afwijkt van speltheoretische verwachtingen. Het specifieke doel is om met fMRI de tussenliggende rollen van emotionele en rationele subsystemen in de hersenen te belichten wanneer mensen een coöperatieve of competitieve strategie kiezen in een sociaal dilemma. De rol van persoonlijkheid en de context van het dilemma wordt mee onderzocht.

Project

Studie van niet-lineaire nanofotonische componenten voor optische signaalverwerking Historisch

Universiteit Gent

In dit project zal onderzoek verricht worden naar niet-lineaire nanofonische componenten voor optische signaalverwerking, zowel klassieke signaalverwerking als liquid computing. Studie van niet-lineaire nanofotonische componenten voor optische signaalverwerking.

Project

Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-Université de la Sorbonne Nouvelle (France)_Catherine Gobert. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het vetrekpunt van het project is de paradox eigen aan het utopisch denken : de utopieën ontwerpen een maatschappij die onveranderlijk is en ahistorisch, dus vrij van de dood ; maar de inwoners van de utopieën moeten wel degelijk sterven. Het onderzoek betreft de manier waarop de utopieën van de 17e eeuw een antwoord geven op deze paradox door het ontwikkelen van bepaalde opvattingen betreffende de dood en het hiernamaals. Deze vraagstelling laat toe de utopieën op een nieuwe manier te class...

Project

Macrofagen als mediatoren van protectieve auto-immuniteit Historisch

Universiteit Hasselt

Het contract betreft een mandaat voor een FWO-postdoctoraal onderzoeker, m.n. J. Hendrikx aan BIOMED (UHasselt) voor de periode van 01.10.2007 tot 30.09.2010. Het onderzoek richt zich op macrofagen als mediatoren van protectieve auto-immuniteit.

Project

Armoede en inkomensongelijkheid bij ouderen, en armoede en arbeidsmarktparticipatie bij ouders en kinderen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het onderzoeksplan heeft als thema "Pensioenen en inkomenspositie van ouderen, in België en de EU, nu en in de toekomst." De maatschappelijke context van de vergrijzing van de bevolking, mobiliteit en migratie (van buiten de EU), enz. vormt een uitdaging om het wettelijk pensioenstelsel betaalbaar én legitiem te houden, zonder stijging van de armoede onder ouderen. De wetenschappelijke uitdaging betreft een beter begrip van het effect van de welvaartsstaat op het feitelijke inkomen en welvaar...

Project

Onderliggende mechanismen van neuroplasticiteit en motorische controle: modulatie van neuroplasticiteit als fundament voor de ontwikkeling van nieuwe revalidatiestrategieën bij neurodegeneratieve aandoeningen Historisch

Universiteit Hasselt

Verschillende studies hebben aangetoond dat stimulatie van afferente banen neuroplastische veranderingen teweeg brengt in de sensorische en motorische regionen van de cortex (Steyvers et al. 9-14;Levin et al. 185-89;Rosenkranz and Rothwell 649-60). Het onderzoeksspeerpunt van REVAL en tevens een van de strategische programmas van BIOMED 'revalidatie van neurodegeneratieve aandoeningen' heeft als doelstelling nieuwe revalidatietherapieën te ontwikkelen voor neurodegeneratieve aandoeningen. F...

Project

Effect van TLR-ligand geladen leukemische cellen en type I IFN op dendritische cellen met het oog op de inductie van tumorspecifieke T-cel immuniteit. Historisch

Universiteit Antwerpen

De klemtoon van dit fundamenteel onderzoeksproject past binnen het ruimer kader van lopend onderzoek in het Laboratorium voor Experimentele Hematologie naar de effecten van innate immuunsignalen op leukemische cellen. Voor de eerste twee jaren van dit onderzoek ligt de nadruk meer bepaald op de verhoging van de immunogeniciteit van leukemische cellen door Toll-like receptor (TLR)-stimulatie met het oog op maturatie van dendritische cellen -of hun precursoren- en de inductie van leukemiespecif...

Project

Dataverzameling Sharelife (Golf 3 Share-Vlaanderen). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project omvat de data-verzameling van Share-life (Golf 3). Zie http://www.share-project.org/ voor meer informatie

Project

Visiting postdoctoral (senior) fellowship : dr. Daniel BULACU (Romania) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Studie van quasi-Hopf algebras;classificatie van quasi-Hopf algebra structuren op groepsalgebras; beschrijving van de categorie van Yetter-drinfeldmodulen over quaternionen en octonionen, en de studie van de brauer groep van deze categorie

Project

Preventie van peritoneale metastasen door selectieve verwijdering van gesuspendeerde, potentieel invasieve kankercellen uit de peritoneale vloeistof Historisch

Universiteit Gent

Peritoneale metastasering is een belangrijke doodsoorzaak bij coloncarsinoompatiënten. Daarom wensen wij vrije tumorcellen uit het peritoneum te verwijderen aan de hand van hun invasieve eigenschappen en zo peritoneale metastasering preventief te behandelen. Micropartikels met geëncapsuleerde myofibroblasten die pro-invasie factoren vrijstellen doen tumorcellen gericht invaderen in de omliggende collageenlaag, waarin de tumorcellen door een lokale stralingsdosis geëlimineerd worden.

Project

Het visuospatieel werkgeheugen: inzichten uit fMRI onderzoek naar mentale voorstellingen en aandacht Historisch

Universiteit Gent

Door middel van fMRI wordt onderzocht of binnen het neuronale netwerk van het viruospatieel werkgeheugen een onderscheid kan gemaakt worden tussen (1) een visueel versus spatiale component, en (2) het bijhouden versus manipuleren van informatie. Daarnaast wordt dit neuronaal netwerk ook gesitueerd ten opzichte van netwerken betrokken bij het richten van de selectieve aandacht, al dan niet gepaard met oogbewegingen.

Project

Geavanceerde signaalverwerkingstechnieken voor estimatie en detectie in de context van digitale communicatie, met toepassing op ultrabreedbandtransmissie Historisch

Universiteit Gent

Het project heeft als doel de prestatie te onderzoeken van bepaalde ontvangeralgoritmes voor de specifieke toepassing van ultrabeeldtransmissie. Hiertoe zal eveneens bijzonder aandacht worden besteed aan de optimalisatie van het ultrabreedbandsysteem op zich met als doel de ontvangeralgoritmes efficiënter te maken.

Project

Zijn en ruimte, eigenlijkheid en plaats - Heideggers 'topologische wending'. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project beoogt een studie van Heideggers 'topologie', zijn denken over ruimtelijkheid en plaats. Het richt zich in het bijzonder op de 'Kehre' in Heideggers denken in de vroege jaren '30, die geïnterpreteerd zal worden als een wending naar de topologie. Hoewel de topologische vraag bij de vroege Heidegger niet afwezig is, is het toch duidelijk dat de 'plaats van de plaats' met name in Sein und Zeit hoogst problematisch is. De reden daarvoor is niet slechts de voorrang van de tijdelijkheid...

Project

Onderzoek naar het neuroprotectief effect van hypothermie in combinatie met multifunctionele farmaca in het endotheline-1 rat model voor transiente focale cerebrale ischemie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Cerebrovasculaire accidenten (CVA) zijn wereldwijd één van de belangrijkste oorzaken van mortaliteit en morbiditeit. Bovendien, naarmate de levensverwachting van de bevolking stijgt, zal ook CVA steeds een belangrijkere socio-economische last worden voor de gezondheidszorg (Durukan et al., 2007). In Vlaanderen worden jaarlijks 11.000 mensen door CVA getroffen, waarbij voor 28 % deze aanval fataal blijkt. Tachtig procent van de overlevenden blijft invalide. CVA wordt omschreven als een verlies...

Project

Numerieke simulaties van een inductief gekoppeld plasma gebruikt voor etstoepassingen. Historisch

Universiteit Antwerpen

De doelstelling van dit project is het verkrijgen van een beter inzicht in een inductief gekoppeld plasma (ICP) van Cl2 gas en het etsproces van dit plasma op een Si en Si/Si3N4 oppervlak, om de toepassing van plasma-etsen in de halfgeleiderindustrie te optimaliseren. Om dit doel te realiseren wensen we zowel het plasma (ICP) als het etsproces te beschrijven via numerike simulaties.

Project

Identificatie van susceptibiliteitsgenen voor schizofrenie. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit onderzoeksproject zal getracht worden een belangrijke bijdrage te leveren tot het onderzoek naar de etiologie van Schizofrenie (SZ) in het algemeen en van SZ cognitieve endofenotypes in het bijzonder. Een eerste specieke doelstelling is het aanleggen van een Biobank (DNA, cellijnen, plasme) in combinatie met fenotype data van ongerelateerde SZ patiënten. Ook zullen grote 3-generatie Belgische SZ families worden verzameld voor koppelingsstudies. DNA van deze biobank zal gebruikt worden...

Project

Ab initio berekeningen van halfgeleider nanodraden. Historisch

Universiteit Antwerpen

In het dit project worden ab initio totale-energieberekeningen uitgevoerd in het pseudopotentiaal dichtheidsfunctionaaltheorie-formalisme (DFT) voor experimenteel gerealiseerde nanoclusters en nanodraden. Deze aanpak laat toe om op atomaire schaal de structuur van deze halfgeleider nanokristallen te bestuderen, en de elektronische structuur en de ladingsdichtheid van de valentie-elektronen te bepalen.

Project

Effect van temperatuur op metaaltoxiciteit bij de zebravis: van gen tot organismale responsen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Aquatische organismen worden voortdurend blootgesteld aan veranderingen in hun omgeving. Deze veranderingen worden enerzijds veroorzaakt door natuurlijke fluctuaties (zoals veranderingen in omgevingstemperatuur) en anderzijds door anthropogene verstoring (zoals vervuiling met chemicaliën). Dit doctoraat combineert deze twee vormen van stressoren en onderzoekt de invloed van de omgevingstemperatuur op de toxiciteit van cadmium bij de zebravis (Danio rerio). Analyses overspannen verschillende ...

Project

Functional starter cultures: predictive modelling Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De onderzoeksgroep Industriële Microbiologie en Voedingsbiotechnologie (IMDO) werd opgericht in oktober 1994. IMDO's centrale onderzoeksthema is "Onderzoek naar en Ontwikkeling van gezonde voeding". Het luik "Modelleren van functionele starterculturen"

Project

De invloed van individuele morfologische verschillen en groei op de motorische ontwikkeling van bipedaal stappen bij de mens. Historisch

Universiteit Antwerpen

Alleen stappen is ongetwijfeld één van de belangrijkste motorische ontwikkelingen van een kind in zijn eerste levensjaren. Deze vaardigheid wordt geleerd in een periode waarin het lichaam in volle groei is. Eerder onderzoek binnen de onderzoeksgroep Functionele morfologie van de Universiteit Antwerpen bracht reeds in beeld hoe kinderen tussen 1 en 2 jaar omgaan met de uitdaging om te stappen. Er is echter nog weinig geweten over de invloed van groei op de ontwikkeling van het stappatroon. De...

Project

Wat verklaart socio-economische ongelijkheden in gezondheidsgedrag? Vaccinatie van kinderen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project gaat op zoek naar verklaringen voor socio-economische ongelijkheden in gezondheidsgedrag, meerbepaald in het vaccinatiegedrag van ouders met betrekking tot hun kinderen. Ter illustratie: in 2005 kreeg in kansarme gezinnen in Vlaanderen 1 kind op 5 minstens 1 van de aanbevolen dosissen van het gecombineerd zuigelingenvaccin1 niet binnen de aanbevolen leeftijdsrange toegediend. In niet-kansarme gezinnen ging het om 1 kind op 10 (Testelmans et al., 2006). Gelijkaardige ongelijkheden ...

Project

De berg baart een muis. Een onderzoek naar het gedrag van belangengroepen op het internationale niveau. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit project is om aan te tonen dat, hoewel lobbyen een sterk doelgericht karakter heeft, de doelgerichtheid op zich geen adequate verklaring biedt voor de politieke strategieën van veel belangengroepen. Veel is afhankelijk van contextuele factoren alsook het type organisatie. Om dit te onderbouwen concentreert mijn doctoraatsonderzoek zich op de volgende stellingen. Ten eerste, het gros van de internationale belangengroepen gaat niet voor beleidverandering, maar neigt er juist na...

Project

Kinetische modellering van de AtoomTransferRadicalaire Polymerisatie van styrenen Historisch

Universiteit Gent

1. Experimenteel onderzoek van de homopolymerisatie van styrenen om de invloed van de procescondities en de structuur van de reactiepartners op de kinetiek en de polymeereigenschappen na te gaan. 2. Ontwikkeling van fundamenteel kinetisch model voor de AtoomTransfer Radicalaire Polymerisatie van styrenen in bulk en in oplossing. In dit kinteisch model worden diffusie en ketenlengte-afhankelijkheid van de senheidscoëfficiënten beschouwd.

Project

Rol van Ltab in de regulatie van thymische emigratie en perifere homing van Vai NKT cellen Historisch

Universiteit Gent

Onderzoekswerk van onze groep toonde aan dat de interactie tussen LTab en LTbR zowel tijdens de foetale ontwikkeling als neonataal noodzakelijk is voor de ontwikkeling van de Vai NKT cellen. Dit proces is afhankelijk van een interactie tussen LTab en LTbR gedurende de ontwikkeling van de thymus. Deze bevindingen bleken specifiek te zijn voor de ontogenie van Vai NKT cellen, gezien de emigratie van conventionele T cellen onafhankelijk was van LTab-LTbR signalisatie.

Project

Samenwerking in de schaduw van de wet: judicialisering en de uitbreiding van de reikwijdte van de WHO. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het is algemeen erkend dat de verrechtelijking van het wereldhandelsregime bij de oprichting van de WTO in 1995 een diepe impact heeft gehad op de handelsbelangen van binnenlandse actoren in WTO lidstaten. Weinig aandacht echter is tonogtoe gegaan naar de vraag hoe de kwetsbaarheid voor juridische aanvechting en het vooruitzicht van een proces een invloed heeft op de geneigdheid van deze actoren om reeds bestaande samenwerkingsakkoorden in de WTO verder uit te diepen en te verbreden. Dit onde...

Project

Schaalbare foutresistente beeld- en videocodering Historisch

Vrije Universiteit Brussel

1. Doel Hedendaagse multimediatoepassingen bereiken een kwaliteitsniveau dat enkele jaren geleden voor onmogelijk werd gehouden (zoals het grafische detail bij virtuele 3D-objecten en scènes, de HDTV technologie of zelfs de vandaag bereikte beeldresolutie op bioscoopniveau voor videomateriaal). Communicatietechnologie onderging in parallel ook een snelle evolutie, zowel in netwerkinfrastructuur als gebruikersheterogeniteit. Het toepassingsspectrum strekt zich nu uit van ultrasnelle optische v...

Project

Voorbehandeling en fractionatie van lignocellulose biomassa in hoogwaarde co-producten Historisch

Hogeschool Gent

Technisch/wetenschappelijke doelstellingen: - Toepassen en verder ontwikkelen van bestaande voorbehandelingstechnieken op voor Vlaanderen representatieve gewassen - Toepassen van biochemische conversietechnologie a.d.h.v. enzymcoctails met hemicellulase en ligninase activiteit (in combinatie met chemische behandeling) - Ontwikkelen van fractionatietechnologie om hoogwaarde co-producten te isoleren. Onderzoeksvragen: - Welke techniek wordt als beste geëvalueerd op een bepaalde biomas...

Project

Messiaen weerspiegeld, ontwikkeling van een metamodel voor muzikale analyse. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Belangrijk voor een goede muziekuitvoering is een grondig inzicht in hoe de compositie die je wil spelen 'in elkaar steekt'. Echter, sinds het begin van de 20e eeuw ontwikkelen componisten hoe langer hoe meer hun eigen muzikale taal, vaak zelfs verschillend van compositie tot compositie, zodat je uiteindelijk over haast evenveel modellen moet gaan beschikken als er composities zijn. Vandaar dat we op zoek willen gaan naar een bruikbaar metamodel voor muzikale analyse. Dit 'universele' analyse...

Project

Persoonlijkheidskenmerken en politieke voorkeuren. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit doctoraatsproject heeft tot doel om de relatie tussen psychologische kenmerken en politieke voorkeuren te onderzoeken aan de hand van grote representatieve steekproeven op comparatieve wijze tussen meerdere landen en met een bredere definitie van politieke voorkeuren dan "politiek conservatisme". Om dit doel te bereiken wordt het doctoraatsproject opgedeeld in drie successieve fasen. De eerste fase is een meetfase en heeft tot doel de meetinstrumenten uit de World Value Studies te valid...

Project

Electro-optische eigenschappen/nanodeeltjes bij zonnecellen Historisch

Universiteit Hasselt

Het algemene doel van dit onderzoeksproject is om een beter inzicht krijgen in het fotovoltaïsch gedrag van nieuwe polymeer / nanodeeltjes bulk heterojunction zonnecellen, met een speciale focus op de elektro-optische eigenschappen en stabiliteit. 1. Elektro-optische eigenschappen: De methodologie die in dit project wordt voorgesteld om de beoogde elektro-optische eigenschappen te onderzoeken, is het combineren van gevestigde ladingstransport meettechnieken (Field Effect Transistor mobilite...

Project

De interactie tussen Aktionsart en grammaticale tijd. Een vergelijkend onderzoek naar de polyfunctionaliteit van uitdrukkingen van het heden in het werkwoordelijke paradigma. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project beoogt een studie van de interface tussen Aktionsart (of lexicaal aspect) en grammaticale tijd vanuit een taalvergelijkend perspectief, waarbij de aandacht specifiek zal uitgaan naar de interactie tussen de klasse van dynamische werkwoorden en de uitdrukking van tegenwoordige tijd. De hypothese die hier naar voren wordt geschoven, is dat er in verschillende talen bij de verwijzing naar dynamische (i.e. veranderlijke, nietstatische) gebeurtenissen in het heden een conceptueel prob...

Project

Ontwikkeling van een generisch en klinisch relevant DNA- en Immuno-sensor platform (type 3) Historisch

Universiteit Hasselt

Biosensoren combineren de selectiviteit van biologische receptormoleculen met gevoelige optische of elektrische transductiemethoden, met als doel analyten waar te nemen in relevante concentraties in verschillende natuurlijk voorkomende matrices. Ondanks deze beloftevolle symbiose tussen biologie en techniek zijn slechts weinig biosensor-concepten echt geschikt voor routinematig gebruik in de dagdagelijkse klinische diagnostiek, voor de detectie van pathogenen of voor toepassing in farmacogeno...

Project

Identificatie van genen voor otosclerose. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project, dat de identificatie van otosclerosegenen beoogt, maakt deel uit van het algemene onderzoek naar de etiologie van erfelijke doofheid in onze onderzoeksgroep. Het project bestaat uit twee luiken. Traditionele positionele kloneringstechnieken zullen gebruikt worden om genen voor monogene vormen van otosclerose te identificeren. Anderzijds zullen nieuwe technieken toegepast worden om genetische factoren te identificeren die betrokken zijn bij complexe vormen van otosclerose.

Project

Spymovie. Een onderzoek binnen het audiovisuele veld naar het ‘verborgen’ potentieel van nieuwe media en animatie in zowel narratieve als non-narratieve structuren Historisch

Hogeschool Gent

Kunnen de mogelijkheden van het elektronische beeld het medium film transformeren? Via het format van een videodagboek zullen verhaalstructuren afgetast worden door middel van nieuwe technologieën zoals een spycamera, sms, email enerzijds en nieuwe animatietechnieken anderzijds. Onderzocht wordt of het incorporeren van het format en de esthetiek van de nieuwe digitale media, mits in functie gesteld van een artistieke inhoud, ons kan leiden tot een nieuwe audiovisuele beeldtaal. Hierbij is he...

Project

Effect van nutriënten limitatie (fosfor limitatie) op de floristische diversiteit in een onverstoord wetland. Historisch

Universiteit Antwerpen

Verschillende factoren bepalen de gerealiseerde soortengemeenschap in een wetland bepalen. Hydrologie beïnvloedt de plantbeschikbare nutriënten, direct door de aanvoer via grondwater, overstromingswater, ... en indirect via de grondwaterstand die het vochtgehalte van de bodem, en dus de redoxpotentiaal bepaalt, wat oa de beschikbaarheid van P (fosfaat), de vorm waaronder N (stikstof) beschikbaar is, ... beïnvloedt. De hoeveelheid beschikbare nutriënten wordt verder ook bepaald door het type ...

Project

Foutrobuustheid en -verberging in schaalbare videocodering Historisch

Universiteit Gent

Transmissiefouten hebben een grote impact op de visuele kwaliteit van digitaal gecodeerde video, hetgeen een steeds belangrijker aspect wordt door het toenemend gebruik van foutgevoelige netwerken (bv. draadloze netwerken). De doelstelling van dit onderzoek is om te komen tot een optimaal gebruik van foutrobuustheids- en foutverbergingstechnieken in de context van schaalbare videocodering (SVC) op basis van vorig werk in de context van H.264/AVC.

Project

Drie dimensionaal modeleren van metselwerkwanden met tijdsafhankelijke modellen. Historisch

Universiteit Hasselt

Duurzaamheid is vandaag de dag een belangrijk onderwerp. Stijgende energie- en materiaalprijzen dwingen ons goed na te denken over materiaalgebruik. Daarom zal het hergebruik van materialen en constructies de komende jaren nog een sterkere toename kennen. Een renovatieproject houdt dikwijls in dat de bestemming van het gebouw zal wijzigen. Dit heeft gevolgen zowel op architecturaal vlak (indeling van de verschillende ruimtes) als op constructief vlak. Het gebouw moet immers weerstaan aan nieu...

Project

Macrotypografie in een digitale omgeving. Onderzoek naar de leesbaarheid op beeldschermen voor personen met een beperkte digitale geletterdheid. Historisch

Universiteit Hasselt

Een eerste vraag die moet worden beantwoord, is hoe een website wordt gelezen en waarin dat verschilt van het lezen van gedrukte of geprinte tekst. Onderzoek van Nielsen (1997) toont aan dat mensen webpaginas op een andere wijze lezen dan paginas op papier. Mensen zouden zelfs de bladzijden eerder scannen dan lezen, waardoor de weergegeven teksten webvriendelijk moeten zijn met korte zinnen en bruikbare hyperlinks (Nielsen,1997). Concreet wil ik nagaan hoe het lezen (skimming, scannen, scro...

Project

Ontwikkeling van een LC-NMR en LC-MS metabolomics platform voor het structuur-activiteitsrelatie onderzoek van geselecteerde groepen natuurproducten als nieuwe "lead" verbindingen voor antiplasmodiale en antivirale geneesmiddelen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project omvat de uitbouw van een technologisch platform bestaande uit LC-MS-DAD en LC-NMR om de metaboloom profilering van veelbelovende medicinale planten (in eerste instantie Nauclea pobeguinii) aan te vatten, met oog op de karakterisatie van secundaire metabolieten in hun complexe matrix. De opzuivering van enkel de meest belovende producten, gevolgd door hun biologische en farmacologische evaluatie, kan dan op een efficiënte wijze leiden tot "lead compounds" voor nieuwe geneesmiddelen.

Project

Ontwikkeling en evaluatie van een nieuwe accinatiemethodologie voor een verbeterde CTL-opwekking tegenover de apicomplexa parasiet Theileria parva door middel van antigenen gefusioneerd met hsp chaperones. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoek beoogt het uittesten van drie verschillende HSPs als dragermolecule voor antigenen en van hun vermogen om in een zoogdiermodel een sterke en efficiënte immuunreactie te induceren met een verhoogde CTL-respons tegen de protozoaire parasiet T. parva. Het mHSP70 (mycobacteriële HSP70) zal gebruikt worden als controle, omwille van de beschikbaarheid van vele literatuurgegevens als meest gebruikte fusieproteïne. Het bHSP70 (het HSP70 van Bos taurus) zal gebruikt worden om de hypothes...

Project

Fenotypering van humane beta cellen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het doel van dit project is de karakterisatie van de beta cel populatie in humaan pancreasweefsel. Hiervoor werden volgende benaderingen gepland. 1. Identificatie van diverse beta cel fenotypes in pancreasweefsel. In een eerste faze probeerden we na te gaan of beta cellen die in geïsoleerde eilandjes van Langerhans voorkomen verschillen in functie en in proteïnen expressie met de beta cellen die als kleinere celaggregaten geïntegreerd zijn in het exocrien weefsel. Deze anatomische verscheid...

Project

Adaptieve waarde en mechanismen van variatie in maternale hormonen bij de grasparkiet (Melopsittacus undulatus). Historisch

Universiteit Antwerpen

In deze studie behandelen we maternale dooierhormonen bij de grasparkiet (Melopsittacus undulatus), die het vrouwtje in staat stellen het fenotype van de nakomelingen optimaal aan te passen aan hun toekomstige omgeving. We bestuderen de differentiële depositie van hormonen binnen een legsel en tussen legsels. We zoeken naar het mechanisme waarop maternale hormonen naar de dooier gealloceerd worden en we onderzoeken de effecten van differentiële depositie op de nakomelingen, zowel op korte als...

Project

Een psychoanalytische benadering van de obsessieve-compulsieve stoornis: 2 studies naar de empirische verbanden tussen symptomen, driften en de verhouding met de ouders Historisch

Universiteit Gent

De symptomen van de obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) vertonen gelijkenis met dwangsymptomen waarrond Freud een theorie construeerde. Hij koppelde deze aan 2 driften (neiging tot bepaald gedrag): de sadistische en anale drift. Verder beschreef hij een typische verhouding met de ouders. We toetsen deze hypothesen a.d.h.v. interviews, vragenlijsten en impliciete maten in 2 steekproeven: OCS (vs. Gematchte klinische steekproef) en studenten.

Project

Genetisch risico voor frontaalkwab dementie: Een genoomwijde aanpak. Historisch

Universiteit Antwerpen

De algemene veroudering van de wereldbevolking heeft er toe geleidt dat ouderdomsziekten zoals dementie één van de belangrijkste oorzaken van ziekte en sterfte zijn geworden. Bovendien is er nog steeds geen therapie beschikbaar die dementie kan genezen of voorkomen. Voor dit onderzoeksproject leggen we de focus op frontaalkwab dementie (frontotemporal lobar degeneration, FTLD). FTLD vormt na de ziekte van Alzheimer één van de belangrijkste oorzaken van dementie en vertegenwoordigd 5 à 10% van...

Project

Development of a Design Supporting tool for sustainable Achitecture (DESUSA-tool) Historisch

Universiteit Hasselt

Doctoraal onderzoek in het domein van Herbestemming, met als onderwerp: Development of a DEsign SUpporting tool for Sustainable Architecture (DESUSA-tool). Doelstelling van het doctoraatsonderzoek is een hulpmiddel te ontwikkelen dat het creëren van duurzame architectuur stimuleert, dat wetenschappelijk gefundeerd is én dat de werkwijze en ontwerpvrijheid van de architect respecteert.

Project

BOF Kort verblijf: Optische metingen en eigenschappen van Nanodiamant Historisch

Universiteit Hasselt

De voorzitter van de Onderzoeksraad heeft het verblijf van dr. Jana Poltierova Vejpravova van Faculty of Mathematics and Physics of Charles University, Prague, Tsjechië goedgekeurd. Gedurende dit verblijf zal. dr. Jana Poltierova Vejpravova onderzoek uitvoeren in samenwerking met prof. Milos Nesladek (onderzoeksinstituut IMO).

Project

Vrede en disciplinering. Een politiek-theoretisch onderzoek naar vredesvorming in de internationale politiek: de Noord-Atlantische regio (1945-2007). Historisch

Universiteit Antwerpen

De oorspronkelijke doelstelling van de leer der internationale betrekkingen was inzicht te verkrijgen in de oorzaken van oorlog opdat de voorwaarden van vrede beter bekend zouden worden en de kans op vrede zou toenemen. Een spijtig gevolg hiervan was dat voornamelijk de oorlog aandacht kreeg, en dat vrede als concept veelal in de kou bleef staan. Een belangrijke verklaring is dat vrede, in duidelijke tegenstelling tot oorlog, niet problematisch werd (en wordt) geacht. Vrede is per definitie w...

Project

Nutriëntcyclering in wetlands langsheen een klimatologische gradiënt: effecten van bemesting, drainage en klimaat. Historisch

Universiteit Antwerpen

Eén van de belangrijkste ecosysteemprocessen is decompositie. Decompositie speelt een sleutelrol in de nutriëntkringlopen, is één van de hoofdfactoren die de plantengroei kunnen limiteren en kan bovendien de soortsamenstelling wezenlijk beïnvloeden. De laatste 50 jaar zijn de ganzenaantallen aanzienlijk gestegen. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan veranderingen in het landgebruik en een verminderde jachtdruk in hun winterhabitat. Om de gevolgen van deze veranderingen volledig te begrijpen zi...

Project

Oorsprong, evolutie en adaptieve rol van feromonen bij Anura. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Inleiding In tegenstelling tot Caudata (salamanders), hebben Anura (kikkers en padden) in hun evolutie een efficiënte akoestische communicatie tussen de geslachten ontwikkeld. Daardoor werd tot recent aangenomen dat chemische communicatie bij kikkers grotendeels aan belang verloren heeft. Hoewel slechts één feromoon bij Anura geïsoleerd en gekarakteriseerd is1, 2, geven gedragstests sterke aanwijzingen dat deze molecules nog bij alle grote evolutieve lijnen van kikkers aktief zouden kunnen zi...

Project

De academische Engelse taal: in dienst van het wetenschappelijk onderwijs: organisatie van een systeem met grote capaciteit. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project zal een grondige hervorming tot stand brengen van de huidige taalvorming aan de FCK, om tegemoet te komen aan de nieuwe eisen ten aanzien van de academische taalbeheersing Engels. Er wordt vertrokken van een geavanceerde behoeftenanalyse. Voor de materiaalontwikkeling wordt een beroep gedaan op didactisch materiaal dat beschikbaar is in Kinshasa en aan de Universiteit Antwerpen. Het project streeft naar de vorming van docenten en de introductie van een vormingssyssteem dat veel pe...

Project

Civil society in het laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Mechelen. De ontwikkeling en rol van het maatschappelijk middenveld, 1400-1800. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoeksproject wil aantonen dat er al van in de late middeleeuwen in de Nederlanden sprake was van een maatschappelijk veld van autonome burgers, los van traditionele maatschappelijke krachten zoals de economische marktwerking of de centrale staat. Recente studies tonen immers aan dat deze civil society enkel kan worden begrepen vanuit een historisch perspectief. Maar de meeste historici gaan er nog steeds van uit dat de civil society zijn oorsprong had in het Verlichte verenigingsleve...

Project

Vormingsmechanismen, merkerverbindingen en brontoewijzing voor biogene atmosferische aërosolen. (BIOSOL) Historisch

Universiteit Antwerpen

Vormingsmechanismen, merkerverbindingen en brontoewijzing voor biogene atmosferische aërosolen. (BIOSOL)

Project

Pijnbestrijding tijdens de jeugd door aanpassing van off-patent geneesmiddelen. (NeoOpioid) Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

De ontwikkeling van een methodologisch model voor het onderzoek van de evolutie van mens en maatschappij binnen paleo-omgevingen: "naar een geoarcheologische duurzame ontwikkeling". Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Hoewel in de laatste drie decennia archeologen en geologen regelmatig deelgenoten zijn in dezelfde projecten, blijkt toch dat ze vaak naast i.p.v. met elkaar opereren. In het beste geval bemonsteren geologen (en bij uitbreiding andere natuurwetenschappers) tijdens een archeologische campagne zelf de omgeving en de materiële cultuur van de site; al te vaak echter krijgen ze stalen ter analyse toegestuurd zonder zelf enig beeld van de onderzoekssituatie te hebben gevormd. Vervolgens, in de publ...

Project

Ontwerp en beheer van Telecommunicatienetwerken ter garantie van Quality of Experience Historisch

Universiteit Gent

Het project bestudeert technieken om end-to-end kwaliteitsgaranties te bieden voor genetwerkte multimediale applciaties. Hiertoe worden technieken onderzocht die een globaal optimale optimalisatie nastreven tussen applicatie en netwerk. In het bijzonder wordt de problematiek van (eventueel snel) bewegende gebruikers onderzocht, waarbij de applicatie de gebruikers om kwaliteitsreden volgt.

Project

Dynamo project/typologie fase 1 (2009-2010) en 2 (2011) Historisch

Universiteit Gent

Er werd een meetinstrument ontwikkeld voor het indelen van sportclubs in vier types naargelang hun mogelijkheden en intenties inzake professioneel management. In fase één van het onderzoek werd het meetinstrument ontwikkeld en getest. In een tweede fase werd het uitgebreid meetinstrument verkort tot een versie geschikt voor recurrent gebruik en werd de verkorte versie afgenomen bij meer dan 1000 sportclubs.

Project

Automatische hardwaregeneratie door middel van lustransformaties in het polyedraal model Historisch

Universiteit Gent

Om het hardwareontwerp te versnellen is er behoefte aan ontwerp op een hoger abstractieniveau, waar de productiviteit hoger en de foutenlast lager is. Een mogelijke methode is het gebruik van lustransformaties. Om de automatische hardwaregeneratie ten volle te kunnen benutten is het noodzakelijk om de prestatie en de kost van een ontwerp op voorhand te kunnen schatten.

Project

Polyonverzadigde vetzuren en antioxidantia in de zeugenvoeding: overdracht van zeug naar big en invloed op dierprestaties Historisch

Universiteit Gent

In dit project wordt nagegaan wat de invloed is van het gehalte en de verhouding van verschillende polyonverzadigde vetzuren, in combinatie met antioxidantia, in de voeding van zeugen tijdens de dracht en de lactatie op de zoötechnische prestaties van zeugen en biggen. Via deze weg zullen aanbevelingen geformuleerd worden naar de specifieke voederbehoefte voor de zeugen.

Project

Virtualiteit en herhaling: een fenomenologische ontologie van de virtuele werkelijkheid. Historisch

Universiteit Antwerpen

De elektronische massamedia - vandaag alomtegenwoordig - worden gekenmerkt door transparantie. Ze verdwijnen om iets anders zichtbaar te maken, bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd of een spelomgeving. Dit project wil een fenomenologische beschrijving geven van deze gemedieerde (of virtuele) werkelijkheden, om op basis daarvan inzicht te krijgen in de verhouding van virtuele en niet-virtuele realiteit.

Project

Onderzoek in het domein van de jeugdliteratuur in de Lage Landen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Onderzoek in het domein van de jeugdliteratuur in de Lage Landen.

Project

Het eindrijm in de middelnederlandse epiek (ca. 1200-1500): ontwikkeling, verhouding tot auteurspersoonlijkheid en samenhang met genres. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project onderzoekt het eindrijm in de Middelnederlandse epiek (ca. 1200-1500). Aan de hand van drie onderzoeksvragen wil ik de ontwikkeling ervan in kaart brengen, zijn relevantie voor auteursherkenning bepalen en zijn samenhang met genres onderzoeken. Vanuit een breder literair-historisch perspectief wordt daarbij telkens de vraag gesteld hoe onderscheidend of creatief Middelnederlandse auteurs zich in hun werk opstelden. De methodologie die ik wil gebruiken is computergebaseerd en geaut...

Project

Ontwikkeling van een genexpressiehandtekening van celmotiliteit ter confrontatie met het genexpressieprofiel van het inflammatoire borstcarcinoom. (Dehousse Ridha LIMAME) Historisch

Universiteit Antwerpen

Ontwikkeling van een genexpressiehandtekening van celmotiliteit ter confrontatie met het genexpressieprofiel van het inflammatoire borstcarcinoom. (Dehousse Ridha LIMAME)

Project

(Zelf-)organisatie, dynamica en transport in begrensde systemen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Doelstellingen 1. Onderzoek naar het effect van de eindige grootte van het systeem. Studie naar kristallisatie, smelten, glasvorming. 2. Onderzoek naar de lineaire en niet lineaire dynamica van zulke systemen onder invloed van een externe kracht. ¿ Lineair: Onderzoek naar diffusie eigenschappen in een polydispers systeem en de invloed van de dimensionaliteit van het systeem. ¿ Niet-lineair: Het onderzoek naar de invloed van een vloeistofstroom waarin zich colloïdale deeltjes bevinden. Hierbij...

Project

De rol van federalisering in het etno-politiek discours van politieke partijen en elites. De casus België (1968-2007) Historisch

Universiteit Antwerpen

De centrale doelstelling van dit project is dan ook het onderzoeken van de rol die federaliseringsprocessen in België hebben gespeeld in de evolutie van het etno-politiek discours van politieke partijen en elites. Onder 'etno-politiek discours' verstaan we zowel politieke standpunten als (manifeste en latente) nationale identiteitsconstructie (voor verdere details van de operationalisering, zie methodologie). Hoofdonderzoeksvraag is hoe het discours doorheen de periode zich ontwikkeld heeft e...

Project

Het lichaam-subject als transcendentale voorwaarde voor taalgebruik. Merleau-Ponty en het actuele debat rond belichaamdheid in de linguïstische pragmatiek. Historisch

Universiteit Antwerpen

Door de recente introductie van 'belichaamdheid' in de linguïstische pragmatiek ligt de vergelijking met het taalfilosofische werk van Merleau-Ponty, de denker van het lichaam-subject, voor de hand. Op deze manier kunnen twee wetenschapsgebieden die beide de taal als object hebben, maar die in de praktijk weinig weet hebben van elkaars werk, tot een vruchtbare uitwisseling komen.

Project

Neurochemische karakterisatie van gedragsstoornissen bij dementie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Primaire doelstelling: Identificeren van correlaties tussen neurotransmittersystemen en -concentraties in specifieke hersenregio's en BPSD bij patiënten met diverse neuropathologisch geconfirmeerde neurodegeneratieve en gemengd degeneratieve-vasculaire vormen van dementie. De voorspellende waarde van veranderde neurotransmitterconcentraties (= neurochemische merkers) voor bepaalde gedragsprofielen bij dementie zal eveneens worden nagegaan

Project

Relationeel en institutioneel vertrouwen in de internationale handelscircuits van de Nederlanden, 15de-16de eeuw. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project onderzoekt de rol van vertrouwen in netwerken en instituties die gebruikt werden door internationale kooplieden in Brugge en Antwerpen in de vijftiende en zestiende eeuw. Uitgaande van de twee categorieën van vertrouwen, namelijk relationeel en institutioneel vertrouwen, wil dit onderzoek nagaan of vertrouwen minder belangrijk werd naarmate nieuwe juridische instellingen en regels gevormd werden die handelstransacties tussen kooplieden moesten vergemakkelijken.

Project

Blokkerende verzamelingen in eindige projectieve ruimten en in codeertheorie Historisch

Universiteit Gent

Blokkerende verzamelingen spelen een centrale rol in eindige projectieve ruimten. Hun centrale rol volgt uit hun optreden in bewijzen over vele andere deelstructuren in eindige projectieve ruimten, en in verwante gebieden zoals codeertheorie. Binnen dit project worden blokkerende verzamelingen gekarakteriseerd, en worden problemen in codeertheorie bestudered waarin blokkerende verzamelingen optreden.

Project

Effecten van deeltjesgrootte op de luminescentie van gedopeerde halfgeleiders: van bulk tot nano Historisch

Universiteit Gent

Luminescente materialen worden tegenwoordig alom toegepast, zowel voor verlichtings-, signalisatie- als beeldschermtoepassingen. Veelal worden hiervoor zeldzameaardgedopeerde materialen gebruikt, waarvan het gedrag op macroscopische schaal meestal goed gekend is. Het voorgestelde fundamenteel onderzoek focust op het effect van het verkleinen van de gastmatrix (tot nanoschaal) op de emissie-eigenschappen van het dopantion, o.a. wat betreft spectrum, kwantumefficiëntie en thermisch gedrag.

Project

Een grondslagentheoretisch en toegepast onderzoek naar de relatie tussen pluralisme, ethiek en regulering in biomedische en technologische aangelegenheden. Historisch

Universiteit Antwerpen

In de context van (de resultaten van) biomedisch en biotechnologisch onderzoek zijn recht en ethiek sterk met elkaar verweven. Naarmate er op dat domein meer vooruitgang wordt geboekt zal deze relatie steeds pregnanter op de voorgrond treden, en zal er bij de politiek - de wetgever - steeds vaker op worden aangedrongen om tot wettelijke regulering van de ethische vragen en problemen die als gevolg daarvan rijzen over te gaan. De vraag die in dit onderzoek centraal staat is: hoe moet de wetg...

Project

Wetenschappelijk onderzoek in het domein van de transporteconomie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Wetenschappelijk onderzoek in het domein van de transporteconomie.

Project

Koppelen van transportverschijnselen en intrinsieke kinetiek voor vrije radicalaire polymerisatieprocessen Historisch

Universiteit Gent

Het doel van dit project is het correct beschrijven van de interactie tussen transportverschijnselen en scheikundige reacties voor vrije radicalaire poymerisatieprocessen met als concrete toepassingen de modellering van de evolutie van de deeltjesgroottedistributie tijdens een suspensiepolymerisatieproces en de beschrijving van de mengproblematiek van initiator en monomeer bij hogedrukpolymerisaties.

Project

Insulineresistentie en verstoorde fagocytose van apoptotische cellen: implicaties voor de destabilisatie en progressie van atherosclerotische plaques. Historisch

Universiteit Antwerpen

Insulineresistentie en verstoorde fagocytose van apoptotische cellen: implicaties voor de destabilisatie en progressie van atherosclerotische plaques.

Project

De bewijswaardering in strafzaken: een blinde vlek in de strafrechtshervorming? Voorstellen tot bijsturing en hervorming van het Belgische bewijsrecht van uit Europees en internationaal perspectief. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het vooropgestelde doctoraatsonderzoek concentreert zich op een blinde vlek in de strafrechtshervorming van België. De verzameling van bewijzen tijdens het vooronderzoek, de presentatie van de bewijzen op de terechtzitting en de uiteindelijke beoordeling van deze bewijzen door de rechter vormen de ruggengraat van het strafproces. Het is merkwaardig vast te stellen dat de regels over het bewijs in strafzaken vrijwel onaangeroerd bleven. De uit 1808 daterende artikelen over de zogenaamde "inner...

Project

Soepele actuatie voor humanoïde robots. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project past in het onderzoek naar tweebenig robots stappend over ongestructureerd terrein. Dit is nog een onopgelost probleem binnen de ontwikkeling van humanoïde of menselijke robots. Het doel van humanoïde robots is ze o.a. in te zetten als service robots in huizen, kantoren... omgevingen geoptimaliseerd naar de mens. De machine met de grootste potentialiteit om efficiënt te opereren in een dergelijke omgeving heeft waarschijnlijk de vorm en analoge functionaliteiten als een mens, zijn...

Project

Van "Schwarz wie holz" tot "Zwart als inkt": De Nederlandstalige vertalingen en bewerkingen van "Sneeuwwitje" in het kader van de literatuurhistorische receptie van de sprookjes van Grimm. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoek stelt zich tot doel om de belangrijkste tendensen in de Nederlandstalige receptie van Grimm in kaart te brengen. In eerste instantie worden de populariteit en de status van de Grimm sprookjes onderzocht aan de hand van "Sneeuwwitje." Dit sprookje wordt als een paradigmatische casus genomen, en er wordt onderzocht in welke verschillende tekstuele verschijningsvormen dit specifieke verhaal zijn weg heeft gevonden naar de Nederlandstalige lezer in de periode van 1812 tot 2007 (vert...

Project

Theoretische studie van de moleculaire structuur en elektronische eigenschappen van organische moleculen in de gasfase en in zelf-geassembleerde monolagen Historisch

Universiteit Hasselt

De hoofdbedoelingen van dit project bestaan erin (1) de relaties tussen de moleculaire en elektronische structuren (of eigenschappen) van polycyclische aromatische koolwaterstoffen van belang voor het maken van dunne organische filmen met hoge dragermobiliteiten te onderzoeken, (2) de drijvende krachten en processen te bestuderen die betrokken zijn bij de nucleatie en kristallisatie van deze verbindingen op kristallijne oppervlakken van verwante moleculen of op zelf-geassembleerde monolagen v...

Project

De gelijkschakeling van de rechtsposities van de ambtenaren en de werknemers: is het arbeidsrecht ook bruikbaar voor de ambtenaren? Een rechstvergelijkende analyse. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In mijn doctoraal onderzoek, dat ik grotendeels als FWO-aspirant heb verricht, ben ik tot de vaststelling gekomen dat er niet één maar meerdere grondslagen aan de basis liggen van de statutaire tewerkstelling in de publieke sector. De eerste grondslag koppelde de statutaire tewerkstelling aan de uitoefening van een deel van het openbaar gezag, ten tweede lag het beginsel van de veranderlijkheid van de openbare dienst aan de basis van de statutaire tewerkstelling bij de functioneel gedecentral...

Project

Kunstveilingen op het snijpunt van cultuur en economie. Schilderijenconsumptie en -distributie in Antwerpen en Brussel tijdens de achttiende eeuw. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project heeft als doel een verklaring te bieden voor het opmerkelijke succes van de kunstveiling als kanaal voor cultuur-consumptie en ¿distributie in de eeuw van de verlichting: welke waren de socio-culturele en economische randvoorwaarden die het mogelijk maakten dat het veilingcircuit in een periode van snel verschuivende smaken en de opkomst van de gespecialiseerde winkel toch een grote stempel kon drukken op de eigentijdse cultuurbeleving?

Project

Vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid in de vroege Nederlandse Verlichting (1662-1697) Historisch

Universiteit Gent

Een onderzoek naar de wortels van de Verlichting, meer bepaald door een onderzoek van een aantal kernbegrippen zoals 'vrijheid', 'gelijkheid' en 'broederlijkheid' en de wijze waarop deze werden toegepast in de politieke theorie. Thema's die in dit verband onderzocht zullen worden zijn ondermeer slavernij, het idee van de natuurstaat en de nobele wilde, het beeld van de atheïstische martelaar, enz.

Project

Taalvariatie op de Vlaamse openbare omroep. Een onderzoek naar substandaardiseringsprocessen in televisieprogramma's. Historisch

Universiteit Antwerpen

Doelstellingen van het project: 1. Substandaardisering in verschillende soorten televisieprogramma's beschrijven; 2. Conversatieanalytisch recente programma's met oudere opnames vergelijken; 3. Linguïstisch-etnografisch beschrijven hoe en op basis van welke criteria programma's worden geconstrueerd.

Project

Risicogebaseerde bodemsanering in de Kempen, gestoeld op een reductie van de mobiliteit en de biobeschikbaarheid van zware metalen in de bodem. Historisch

Universiteit Hasselt

In situ immobilisatie van metalen, met behulp van metaalimmobiliserende bodemadditieven, is een potentiële saneringsstrategie voor metaalverontreinigde bodems. Diverse mechanismen zoals sorptie- en (co)precipitatiereacties, geïnduceerd door het toevoegen van een additief aan de bodem, kunnen een verlaging teweegbrengen van de biobeschikbaarheid van metalen en zo ook van de risicos geassocieerd met de contaminatie. Voornamelijk voor grootschalige diffuse verontreinigingen, zoals deze in de Bel...

Project

Evolutionaire ecologie van arenavirus-knaagdier interacties: Mopeia virus en zijn natuurlijke gastheer, Mastomys natalensis. Historisch

Universiteit Antwerpen

De doelstellingen van dit project zijn volgende aspecten te onderzoeken: i) ruimtelijke en temporele patronen van MV aanwezigheid in relatie tot de poulatiedynamiek van M. natalensis en omgevingsfactoren in Tanzania en ii) de rol van MV in de evolutie van de gastheerpopulaties. Meer in het bijzonder, zal ik de volgende vragen aanpakken: 1- Is er een ruimtelijk-temporeel patron in het voorkomen van MV bij M. natalensis populaties naargelang hun populatiedynamiek? 2- Welke demografische eigensc...

Project

Niet-perturbatieve studie van SU (2) Yang-Millstheorie met ijkinvariante condensaten van massadimensie 2 Historisch

Universiteit Gent

Sterke interacties worden bij lage energie beschreven door niet-pertrbatieve QCD. Dit onderzoek poogt deze niet-perturbatieve effecten te beschrijven aan de hand van een ijkinvariant massadimensie 2 condensaat. Niet-perturbatieve studie van SU (2) Yang-Millstheorie met ijkinvariante condensaten van massadimensie 2.

Project

Studie naar de accumulatie, geografische variatie en effecten van organische polluenten bij roofvogels. Historisch

Universiteit Antwerpen

De doelstellingen van dit project zijn - Het bestuderen van de factoren die de concentraties van organische polluenten in veren beïnvloeden; - Onderzoek naar de relatie tussen concentraties van organische polluenten en mogelijke effecten bij vogels; - Bepalen van geografische variatie voor contaminatie met organische polluenten met behulp van veren; - Integratie van alle resultaten: welke factoren verklaren de variatie in contaminatie tussen vogelsoorten?

Project

De rol van "Betalingen voor Milieudiensten" voor een duurzaam waterbeheer in Midden-Amerika. Historisch

Universiteit Antwerpen

Zoals in andere ontwikkelingslanden staan de watersystemen in Centraal Amerika onder sterke druk; die druk wordt veroorzaakt door een gebrek aan integraal waterbeheer en zwakke publieke instituties. In de context van een aantal pilootprojecten in de regio, wil het project onderzoeken of en in welke mate het concept van "Betalingen voor Milieudiensten" mogelijkheden biedt om hieraan te remediëren door de introductie van marktprincipes.

Project

Analyse van het genetisch defect in melorheostosis en de studie van de moleculair-biologische gevolgen van LEMD3 haploinsufficiëntie Historisch

Universiteit Gent

In 2004 konden we aantonen dat verlies-aan-functie mutaties in LEMD3 kunnen leiden tot osteopoikilosis, het Buschke-Ollendorff syndroom (BOS) en niet-sporadische melorheostosis. Dit project beoogt 1) de identificatie van het causale genetisch defect in sporadische melorheostosis via een kandidaatgen benadering, en 2) de studie van de celbiologische effecten van LEMD3 haploinsufficiëntie alsook van de pathways die leiden tot de hyperostotische letsels in deze skeletdysplasieën.

Project

Metalen, oxidatieve stress en carotenoïdenafhankelijke kleur: verbleken koolmezen (Parus major) door metaalverontreiniging. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit project is om de signaalfunctie van een carotenoïdenafhankelijke kleur, in relatie tot oxidatieve stressniveaus en voedselkwaliteit, na te gaan bij de koolmees (Parus major). De koolmees heeft een carotenoïdenafhankelijk signaal, namelijk de gele kleur van de borst. De felheid van deze borstkleur wordt in verband gebracht met de conditie en de kwaliteit van de drager. Het onderzoek wordt uitgevoerd in een gekende metaalpollutiegradiënt. We verwachten dat vogels in vervuilde g...

Project

Naar een synthese van kennisgebaseerde en datagebaseerde methodes in de computertaalkunde. Historisch

Universiteit Antwerpen

Hybride systemen voor natuurlijke taalverwerking die diepe, op taalkundig inzicht gebaseerde, analyses combineren met de inductieve datagebaseerde methodes kunnen een significante verbetering van de accuraatheid en toepasbaarheid van de computertaalkunde bewerkstelligen. Er zijn evenwel verschillende manieren waarop een dergelijk hybridisering gerealiseerd kan worden. In dit project zal ik vooral kijken naar de cognitiewetenschap als inspiratiebron voor nieuwe hybride aanpakken. Dit werk bouw...

Project

Veranderingen in reologie en microstructuur van brooddeeg Historisch

Hogeschool Gent

Wanneer tarwebloem en water worden gemengd, ontstaat een deegstructuur die over unieke eigenschappen beschikt dankzij de ontwikkeling van een glutennetwerk. Naast de hoeveelheid en de kwaliteit van de aanwezige eiwitten, worden de eigenschappen van het deeg sterk beïnvloedt door de aanwezigheid van andere bloemcomponenten (zetmeel, lipiden en vezels), extra ingrediënten (vetten, hydrocolloïden en enzymen) en de mate van verwerking (kneden, vormen, fermentatie en bakken). Over de interacties t...

Project

Deformatie en cohomologie in niet-commutatieve afgeleide meetkunde. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoeksproject bevindt zich op het kruispunt van de niet-commutatieve algebra ¿¿sche meetkunde (in de zin van Kontsevich, Van den Bergh, . . . ) en de homotopische afgeleide meetkunde (in de zin van Toën, . . . ). Een belangrijke inspiratie is het feit [6] dat een glad, proper schema equivalent is in afgeleide zin met een differentiaal gegradeerde (dg) algebra [28], en dat gladheid en properness neerkomen op eigenschappen van deze dg algebra. Op die manier worden dg algebra's modellen ...

Project

Modificatie van poreuze dragers voor de vorming van organisch-anorganische hybride materialen. Historisch

Universiteit Antwerpen

De twee krachtlijnen van dit onderzoeksproject zullen gebaseerd zijn, enerzijds op het rechtstreeks combineren van zeolieten met mesoporeuze materialen. Anderzijds, zal de vorming van hybride materialen nagestreefd worden in welke mesoporeuze dragers worden gemodificeerd met organische groepen om alzo de selectiviteit te verhogen.

Project

Amerikaanse maximalistische fictie tussen globale en lokale kennis- Richard Powers, David Wallace en de informatieroman. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoek richt zich op de "post-postmoderne" tendens in de hedendaagse Amerikaanse fictie, met als voornaamste auteurs Richard Powers en David Foster Wallace. Overtuigd dat ironie niet de enige uitkomst is na het failliet van de Grote Verhalen (Lyotard), zien Powers en Wallace de roman als een mogelijke uitweg voor het postmoderne solipsisme van hun literaire voorgangers. Beide auteurs beogen een tekst die informatie zo kan scherpstellen dat lokale kennis alsnog in een tentatief globaal ...

Project

Verkrachting: een wijsgerige analyse van feministische, sociaal-wetenschappelijke en darwinistische verklaringen Historisch

Universiteit Gent

Over de etiologie van verkrachting bestaan meerdere visies: de psychiatrische visie, de feministische visie, de sociale leertheorie, de darwinistische versie en geïntegreerde theorieën. De communicatie tussen verschillende van die perspectieven blijft gekenmerkt door vijandigheid. Doelstellingen van dit project zijn een wijsgerige analyse van de oorzaken hiervan en van de mate waarin een integratie van die verklaringsmodellen mogelijk is.

Project

Energy level statistics and dynamics of electrons confined in mesoscipic graphene billiards. Historisch

Universiteit Antwerpen

Energy level statistics and dynamics of electrons confined in mesoscipic graphene billiards.

Project

Zoekend oordelen en moreel leven. Functie en grenzen van het reflecterend oordeelsvermogen in Kants 'impure ethics'. Historisch

Universiteit Antwerpen

Ik wil me in mijn onderzoek toespitsen op een bepaald aspect van deze 'onzuivere ethiek', namelijk op het belang dat het reflecterend oordeelsvermogen volgens Kant heeft voor de moraliteit. Op de functie van het reflecterend oordeel voor de moraliteit wordt uiteraard reeds gewezen in (commentaren op) Kants KdU. Het reflecterend oordeelsvermogen speelt echter ook een belangrijke (en vaak zelfs een prominente) rol in teksten die tot het domein van Kants 'onzuivere ethiek' behoren. Via een studi...

Project

Ontwikkeling en synthese van metacaspase inhibitoren als potentiële lead verbindingen voor antiparasitaire chemotherapeutica. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het onderzoek spitst zich toe op een cysteïne protease van Trypanosoma brucei, het metacaspase (MCA), waarvan de functie tot vandaag grotendeels onbekend blijft. Dit MCA werd reeds als doelwit gevalideerd, maar tot op heden zijn nog geen MCA inhibitoren gekend. Het project legt zich toe op een rationeel design en synthese van inhibitoren zodat op termijn een structuur-activiteitsrelatie kan worden opgesteld. In een later stadium wordt toegespitst op optimalisatie van de bekomen inhibitoren. H...

Project

Studie ivm het gebruik van een beslissing-ondersteuningsmodel in de publieke exportpromotie en een studie over de impact van de internationale handel met lage-loonlanden. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het redigeren van een boek over het gebruik van een beslissing-ondersteuningsmodel in de publieke exportpromotie alsook het uitvoeren van een studie over de impact van de internationale handel met lage-loonlanden en handelsgeïnduceerde technologische vooruitgang op de sociaal-economische positie van arbeidscategorieën in de industrielanden (in concreto: België).

Project

Prisma - veldanalyse cultureel erfgoed: Uniforme bezoekersregistratie & Modelsurvey voor publieksonderzoek Historisch

Universiteit Gent

Dit project heeft twee doelstellingen: 1) het ontwikkelen van een instrument voor uniforme bezoekersregistratie bij publiek toegankelijke erfgoedorganisaties en 2) het ontwikkelen en optimaliseren van een eenvormige basissurvey en handleiding voor het opzetten/uitvoeren van publieksonderzoek.

Project

Retail design en beleveniseconomie: een theoretische belevenis Historisch

Universiteit Hasselt

Concurreren in de globale markt van vandaag wordt steeds moeilijker. In een wereld waar producten en diensten steeds meer als 'homogeen' ervaren worden, worden retailers en fabrikanten verplicht om continu uit te kijken naar nieuwe differentiatiestrategieën. Het creëren van gedenkwaardige belevenissen in winkelomgevingen blijkt in dit verband interessante perspectieven te bieden. Vanuit een theoretisch perspectief bekeken is het duidelijk dat de ontwikkelingen in economie en marketing, in co...

Project

Conviviaal model van herbestemming voor niet-geklasseerde neogotische kerkgebouwen in Vlaanderen Historisch

Universiteit Hasselt

Omdat parochiekerken simpelweg te groot zijn geworden en zij hun oorspronkelijk gebruik dreigen te verliezen omwille van hoog oplopende onderhoudskosten, zoekt dit project naar een mogelijkheid van her- of nevenbestemming waarin de religieuze functie behouden blijft. De plaatselijke gemeenschap geldt daarbij als subject van de veranderingen. Ondersteund door een woonfunctie in het kerkgebouw kan die gemeenschap instaan voor de veranderende invulling (gericht op zingeving) in het gebouw en vo...

Project

Opmaak ruimtelijk masterplan campus scholengroep DPSA Kortrijk Historisch

Universiteit Gent

Hervestiging van scholengroep DPSA op 2 sites (komende van 4). Onderzoek van nastrevenswaardige vestigingsalternatieven. Afweging ter bepaling van wenselijk vestigingsscenario. Bepaling van de voorwaarden en de eigenschappen van de nieuwe vestiging, van een verwezenlijkingstrategie en een concreet actieplan.

Project

Raamakkoord met Borealis Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut "Instituut voor Materiaalonderzoek" (UHasselt) en anderzijds "BOREALIS POLYMERS NV". Het Instituut voor Materiaalonderzoek levert aan BOREEALIS POLYMERS NV de onderzoeksresultaten naar *titel onderzoek* onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van de doelgroepen die prioriteit moeten krijgen voor seizoensgebonden influenza vaccinatie - deel I. Historisch

Universiteit Antwerpen

Bepaling van de doelgroepen die prioriteit moeten krijgen voor seizoensgebonden influenza vaccinatie - deel I.

Project

Consultancy Services to IPIS. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IPIS. UA levert aan IPIS onderzoeksresultaten onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Inleidende cursus ontwikkelingssamenwerking vanuit een Belgisch perspectief ten behoeve van verantwoordelijken en medewerkers op de hoofdzetel van BTC. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds BTC. UA levert aan BTC de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Ontwikkeling van een zelfevaluatie-instrument beleidsvoerend vermogen van scholen. Historisch

Universiteit Antwerpen

We willen met dit project een instrument ontwikkelen om hun beleidsvoerend vermogen te kunnen evalueren en te versterken in samenwerking met de begeleidingsdiensten. Het zwaartepunt van de kwaliteitszorg ligt in de school: zij is verantwoordelijk om de kwaliteit van haar onderwijs voortdurend te evalueren en bij te sturen.

Project

Pilotstudie herstel veenvorming. Historisch

Universiteit Antwerpen

Kennis over de herstelmogelijkheden en -technieken van veenvormende begroeiingen in beekdalen is zeer schaars. Het doel van de pilotstudie is dan ook om: ¿ meer inzicht te krijgen in sturende factoren in hydrologie, biogeochemie, biotiek en beheer in huidige Nederlandse beekdalen; ¿ adviezen geven over herstel- en beheerstrategieën ¿ aangeven welke belangrijke kennislacunes nog spelen en welk onderzoek hiervoor nodig is.

Project

Monitoring van de kwaliteit van zorgen rond levensbeëindiging in Vlaanderen. (MELC-study) Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van de studie is tweevoudig. Eerst wil de studie de zorgbeslissingen aan het einde van het leven evalueren in de medische praktijk in Vlaanderen, en deze gegevens vergelijken met de gegevens in Nederland. Verder wenst de studie kwaliteitsindicatoren te ontwikkelen voor zorg en beslissingen aan het levenseinde.

Project

Ontwikkeling evaluatiemethodiek ten behoeve van de systeemmonitoring Schelde estuarium. Historisch

Universiteit Antwerpen

In de Ontwikkelingsschets-2010 Schelde-estuarium (OS2010) van 11 maart 2005 zijn door de Nederlandse en Vlaamse regering besluiten genomen betreffende de uitvoering van een groot aantal projecten in het Schelde-estuarium. Voor de projecten op het gebied van veiligheid tegen overstromen, toegankelijkheid en natuurlijkheid zijn specifieke besluiten genomen voor het uitvoeren van monitoring. In het kader van het verdrag over Gemeenschappelijk Beleid en Beheer werd vervolgens besloten om te komen...

Project

Ontwikkeling van een ORC voor restwarmterecuperatie bij verbrandingsmotoren en andere industriële processen Historisch

Universiteit Gent

Een organische Rankine cyclus (ORC) is een Rankine cyclus waarin een organisch koelmiddel wordt gebruikt in plaats van water. De werkingstemperaturen zijn hierdoor lager. In dit onderzoeksproject worden ORCs bestudeerd om restwarmte van verbrandingsmotoren en andere industriële processen nuttig te gebruiken door omzetting in elektriciteit.

Project

Variabililty in Software-Intensive product development. (VARIBRU) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In de voorbije decenia is het beheren van software variabiliteit een grote hinderpaal in het ontwikkelen, onderhouden en evolueren van software-intensieve produkten. Het VariBru project pakt het strategisch belangrijk probleem van variabiliteit voor software-intensieve produkt ontwikkelaars en voor ICT consultancy bedrijven. Software-intensieve producten zijn producten die ofwel helemaal ofwel voor een belangrijk deel uit software bestaan. Massa customizatie en klantgerichtheid zetten bedrijv...

Project

Ab initio studie naar de reactiviteit van supramoleculaire structuren in zeolieten Historisch

Universiteit Gent

Dit project betreft een theoretische studie naar supramoleculaire structuren in zeolieten in het algemeen, met het methanol-to-olefin proces (MTO) als een specifieke toepassing. Enerzijds zal een toepassingsgericht luik de studie naar het reactie-mechanisme van MTO-conversie en verbeteringen ervan omvatten, en anderzijds zullen er parallel in een methodologisch luik nieuwe methoden ontwikkeld worden om dergelijk uitgebreide katalytische systemen accuraat te beschrijven.

Project

De moleculaire pathogenese van Cutis Laxa syndromen Historisch

Universiteit Gent

In dit project zal de moleculaire basis van autosomaal dominante en recessieve vormen van Cutis Laxa grondig bestudeerd worden, teneinde de moleculaire diagnose van deze anndoeningen te optimaliseren en genotype-fenotype correlaties te formuleren. De functionele consequenties van mutaties in elastine en fibuline eiwitten zullen onderzocht worden naar hun effect op TGF-beta signalisatie en door studie van cardiovasculaire en bindweefselafwijkingen in een zebravis model.

Project

"INSILICO - The in silico Wet Lab. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Veel experimenten die gen expressie waarden bestuderen hoeven slechts éénmaal uitgevoerd te worden en kunnen dan bewaard worden in een database. Deze database is enkel zinvol in combinatie met een uitgebreid gamma aan data mining technieken. We stellen voor om specifieke kennis te ontwikkelen voor deze ontwerpen, die dan de basis kan vormen voor een spin-off die diensten zal verlenen aan de drug en biotech industrie. Het is een gekend probleem dat computationele technieken uit de ingenieursw...

Project

Samenwerkingsstrategieën voor het bouwen van logistieke netwerken. Historisch

Universiteit Antwerpen

De postulant wenst verder te bouwen op het empirisch onderzoek rond logistieke samenwerking door op modelmatige wijze een antwoord te bieden op de vraag hoe logistieke dienstverleners hun netwerken kunnen hertekenen met het oog op een duurzame en stabiele samenwerking. Hierbij staat de idee van een "samenwerkingspool" centraal, waarin coöpererende LDVs elk gezamenlijk te bedienen klanten of gezamenlijk uit te voeren activiteiten inbrengen. Aangezien het onderzoek rond het modelleren van coöpe...

Project

Niet-destructieve micro-analyse aan de hand van X-straal microbundel technieken. Historisch

Universiteit Antwerpen

Gelet op de evolutie in de instrumentatie van u-XRF zowel aan de synchrotron bundellijnen als met behulp van labo apparatuur situeren de actviteiten zich enerzijds op methodologisch vlak en anderzijds wordt aandacht besteed aan toegepast onderzoek in een aantal specifieke domeinen gezien zulke toepassingen toelaten de ontwikkelde methodologie te verfijnen en te stabiliseren.

Project

Impact van 10 jaar Europese Ontmoetingen van mensen die in armoede leven. Historisch

Universiteit Antwerpen

De belangrijkste doelstelling van het project is het beschrijven en analyseren van de impact van tien jaren van Europese bijeenkomsten van mensen die in armoede leven. Een andere focus richt zich op de verbetering van de participatiemodellen in het overheidsbeleid ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting.

Project

Ontwikkeling van een toestel dat de kwaliteit van reanimeren via tracheale drukken analyseert en op een gebruiksvriendelijke manier in real-time weergeeft. Historisch

Universiteit Gent

Bij patiënten met hartstilstand worden tijdens de reanimatie de tracheale drukken gemeten. Deze drukken worden gegenereerd door de hartmassage en de positieve druk ventilatie. Aan de hand van deze gegevens wordt een toestel ontwikkeld dat real-time feedback geeft over de kwaliteit van reanimeren.

Project

Efficacy of clinical predictors on the outcome of adjustable mandibular advancement therapy in patients with sleep-disordered breathing. Historisch

Universiteit Antwerpen

Efficacy of clinical predictors on the outcome of adjustable mandibular advancement therapy in patients with sleep-disordered breathing.

Project

Seksuele selectie, partnerkeuze en communicatie bij dieren : een geïntegreerde en interdisciplinaire benadering. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het voorgestelde project beoogt een beter inzicht te krijgen in de evolutie van secundair seksuele kenmerken en gedragingen en om hun belang bij de partnerkeuze en intra-seksuele rivaliteit te bestuderen.

Project

Transport van warmte, lucht en vocht in gebouwen Historisch

Universiteit Gent

Modellen voor de voorspelling van de beweging van lucht, warmte en vocht in gebouwen worden ontworpen. De ontwikkeling steunt op experimentele analyses en fundamentele numerieke simulaties. Transport van warmte, lucht en vocht in gebouwen.

Project

Boardtechnologieën voor de volgende generatie gigabit communicatiesystemen Historisch

Universiteit Gent

Het voorgestelde onderzoek richt zich op de ontwikkeling van nieuwe processen, nodig voor het verkrijgen van een leidinggevende rol in de vervaardiging van gedrukte schakelingen voor meerdere tientallen Gigabits/s. Dit onderzoek omvat de ontwikkeling van een technologie voor het maken van micro-via-gaten via laser-ablatie, de ontwikkeling van een Flip-Chip montageproces voor hoge frequenties en de hiermee gepaard gaande ontwerp- en karakteriseringstechnieken.

Project

Convention ICT-IP-06 "CRYPTASC" : Advanced ICT Solutions to CRYPTography, Authentification, and Secure Communication: software engineering assisted by quantum technology. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Door een aanhoudende groei van netwerken zoals het internet en het toenemende aantal personal computers bij gezinnen, zijn informatie en communicatie technologieën alom vertegenwoordigd in onze huidige maatschappij. Anderzijds zijn kwantumtechnologieën, die minder gekend zijn bij het grote publiek, op dit ogenblik een andere wetenschappelijke en technologische revolutie aan het inleiden, voornamelijk op het gebied van telecommunicatie. Met ons huidige projectvoorstel, dat op de grens ligt tus...

Project

Uitvoeren van een gevarenanalyse voor migratie van chemische contaminanten uit drukinkten en lijmen (verpakking) naar levensmiddelen Historisch

Universiteit Gent

Het doel van deze studie was om mogelijke migrerende componenten uit drukinkten/lijmen vanuit verpakkingsmaterialen te identificeren. Daarom werd een inventaris opgemaakt van de mogelijke chemische componenten die worden gebruikt als drukinkt/lijm gevolgd door een risico-rangschikking. Voor diverse componenten werd het migratiepotentieel berekend door de toepassing van migratievoorspellende software in functie van type polymeer, dikte alsook initiële concentratie aan migrerende component.

Project

De interactie tussen competitie in de banksector, diversificaie van activiteiten en de stabiliteit van het financiële systeem Historisch

Universiteit Gent

Recente evoluties in de financiële sector, in het bijzonder de expansie en de interactie van types financiële transacties en intermediairs hebben belangrijke voordelen gecreëerd (bvb. Op vak van transactiekosten, toegang tot kapitaal voor bedrijven, risicospreiding). Die recente tendensen kunnen echter rechtstreeks en onrechtstreeks de stabiliteit van het financieel systeem in gevaar brengen. Ten eerste wil ik nagaan hoe competitie in de banksector de stabiliteit van het financiële systeem be...

Project

Monitoring the quality of end-of-life care in Flanders (MELC-study) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Over de MELC-studie: De Monitoring quality of End-of-Life Care studie (MELC-studie) is een samenwerking tussen partners van vier universiteiten en het Wetenchappelijk Instituut voor Volksgezondheid. Het betreft een vier jaar durend project, gefinancierd door het Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT-VL) in het kader van het Strategisch Basis Onderzoek (SBO-programma). Dit Strategisch Basisonderzoek situeert zich tussen het fundamenteel...

Project

Stadsrail. Ontwikkeling van een kosten-baten analysemethode voor trein- en tramvervoer in stedelijke omgevingen. Historisch

Universiteit Hasselt

Het doel van het project is het ontwikkelen van innovatieve producten met een '2020 ERRAC visie': lage levenscyclus-kost, hoge prestatie, modulair, veilig, spoorweginfrastructuursystemen die weinig lawaai en trillingen veroorzaken. Kortom, producten die passen in een geharmoniseerde Europese markt. Het URBAN TRACK project mikt op een reductie van de levenscyclus-kost van de urban track infrastructuur met minstens 25%.

Project

Detectie van endocriene disruptors: ontwikkeling van nieuwe vaste fase extractie systemen Historisch

Universiteit Gent

Endocriene disruptors (EDC's) zijn milieuverontreinigende stoffen die een endocriene activiteit vertonen. Een verhoogde kans op kanker, verstoring van ontwikkeling van kinderen en verlaagde mannelijke vruchtbaarheid worden toegeschreven aan EDC's. Het project beoogt een efficiënte samenwerking tussen synthetische organisch-chemici, polymeerchemici en specialisten in scheidingstechnieken en structurele karakterizering voor het ontwerp van nieuwe vaste fase extractie systemen voor EDC...

Project

Iteratieve ontvangers voor digitale communicatie Historisch

Universiteit Gent

In de meeste hedendaagse communicatiesystemen wordt informatie (spraak, video, data, audio, ?) op een digitale manier verstuurd. Om de informatie aan de ontvangerzijde op een betrouwbare wijze te kunnen recontrueren, kan men foutcorrigerende codes gebruiken. Verder, om betrouwbare reconstructie mogelijk te maken, is het noodzakelijk om de kanaalparameters (propagatietijd, impulsantwoord, faseverschuiving, ?) te schatten. De optimale methoden voor decodering en estimatie van de parameters zijn...

Project

Snelle en betrouwbare algoritmes in de meer dimensionale, rationale benaderingsleer voor de berekeningen voor multi-variabele Pade benaderingen, hun veralgemeningen en hun toepassingen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Er wordt getracht een geheel van numeriek betrouwbare algoritmes te ontwikkelen voor het probleem van multivariabele Padé-benadering (normale en singuliere regels) en dat van multivariabele rationale Hermite interpolatie (datagrids en scattered data).

Project

Research GRANT : Activation and proliferation of beta cell progenitors in adult pancreas. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Activatie en proliferatie van beta cell progenitors in adulte pancreas.

Project

FWO-Visiting Postdoctoral Fellowship (Cuihong YANG, China). Historisch

Universiteit Antwerpen

FWO-Visiting Postdoctoral Fellowship (Cuihong YANG, China).

Project

Realisatie van de beleidsaanbevelingen van de studie ?Toestandsbeschrijving van de Volkstuin in Vlaanderen vanuit een sociologische en ruimtelijke benadering? Historisch

Universiteit Gent

Het project doorloopt drie fasen: - Een behoeftebepaling aan volkstuinparken in een beperkt aantal kleine gemeenten en de opmaak van een inventaris van knelpunten van bestaande volkstuinparken- De opmaak van een handleiding ter verwezenlijking en gebruik van een volkstuinpark- Een toetsing van de handleidingen aan een praktijkvoorbeeld in een landelijke gemeente.

Project

Onderzoek naar de effecten van het media-educatieproject "Kranten in de klas" op het leesgedrag en aankoopgedrag inzake kranten van de deelnemers aan het project en het gezin. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het project stelt scholen en leerkrachten van het lager en secundair onderwijs gedurende twee opeenvolgende schoolweken gratis kranten ter beschikking. Het KIK project wil leerlingen uit het lager en secundair onderwijs kennis laten maken met kranten, hen er actief mee laten werken in schoolverband en leerlingen helpen om kritische mediagebruikers te worden. Zodoende verwerven de leerlingen niet alleen mediageletterdheid en actualiteitskennis, maar werken ze ook op interactieve wijze aan de ...

Project

Evaluatie van de overleving en groei van andere MCAs op het lichaam van werksters van de hommel van Bombus terrestris. Zie ook WDV74 Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In dit project wordt de overleving en groei van andere MCAs op het lichaam van werksters van de hommel van Bombus terrestris onderzocht. Zie ook WDV74

Project

Inlvoed van klimaatverandering op de invasibiliteit van subarctische plantengemeenschappen. Historisch

Universiteit Antwerpen

De onderzoeksvragen van dit project zijn de volgende: (a) Wat zijn de effecten van klimaatverandering op invasibiliteit van subarctische plantengemeenschappen? (b) Wat is de invloed van klimaatverandering op het kolonisatievermogen door subarctische plantensoorten?

Project

Toelage voor o.a. Bayan Sapargaliyeva Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Medicijnen farmacie

Project

Van Charter naar Tools. Een kwalitatief onderzoek naar de toepassing van het ICOMOS Ename Charter op scheepserfgoed Historisch

Universiteit Gent

Dit project onderzoekt hoe aan de hand van de ?ICOMOS Ename Charter principes? een ?interpretatie en presentatie?-instrumentarium kan ontwikkeld worden dat kadert binnen een integraal en duurzaam erfgoedbeleid én gericht is op de specifieke context van maritiem en scheepserfgoed. Het Charter bepaalt de basisdoelstellingen/principes voor de interpretatie en presentatie van erfgoedsites en ziet ze als wezenlijk onderdeel van erfgoedbehoud.

Project

Explorateurs in aquatoriaal Afrika en hun iconografisch tradities, 1870-1900. Historisch

Universiteit Antwerpen

Deze studie focust op iconografische tradities (zowel grafische, picturale als fotografische) die voortkomen uit de onmiddellijke reiscontext van enkele bedrijvige, laat negentiende-eeuwse explorateurs in Midden-Afrika. Het betreft hier een historisch-antropologische analyse van het visualiseren als een concrete exploratiepraktijk. Welke rol speelt het maken van afbeeldingen in dagelijkse kennisverwerving en kennisverspreiding rond geëxploreerde gebieden? Hoe, waarom en in welke concrete cont...

Project

CONTEX-T : Textile architecture - Textile structures and buildings of the future contex-T. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Europees onderzoeksproject met 29 deelnemers (bedrijven, onderzoekscentra en universiteiten) met als doel: ontwikkeling van lichtgewicht bouwconstructies op basis van textielstructuren met een levensduur van 60 jaar en die voldoen aan de strengste eisen ontwikkeling van veilige, gezonde en zuinige gebouwen makkelijke en snelle opbouw van op-maat gemaakte structuren en gebouwen

Project

Vastleggen van de formele stratigrafie van de lagen onderkend in boringen - Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) Historisch

Universiteit Gent

Invullen van de stratigrafische interpretatie van geotechnische gegevens in de geolosche databank van de Vlaamse Gemeenschap (DOV)

Project

Onderaanneming in het kader van het WHO-project: " Influenza illness and vaccination in Asia: Data collection of Social Contacts and Mixing Patterns" Historisch

Universiteit Hasselt

De verspreiding van infectieziekten zoals influenza gebeurd wanneer mensen in nabij contact komen met elkaar. Een betere kennis van de contactpatronen tussen mensen kan tot meer inzichten in de verspreiding van influenza leiden. Deze inzichten zouden dan gebruikt kunnen worden om betere modellen te ontwikkelen om dusdanig the effectiviteit en kosten-effectiviteit van interventieprogrammas beter in te schatten. In Europa werden er onlangs studies uitgevoerd gebruikmakend van dagboekjes om zulk...

Project

Methodologie en optimalisatie van sporen- en micro-analyse technieken. Historisch

Universiteit Antwerpen

Methdodologische ontwikkeling van instrumentele micro- en sporenanalyse technieken met de nadruk op computertoepassingen en chemometrie : beeldverwerking; multi-variate methodes en software ontwikkeling. Oppervlakte, indiepte analyse en bepalingen met hoge laterale resolutie via secundaire ionen en lasermicrobundel massaspectrometrie.

Project

ESF-EuroDEEP-Biodiversiteit en de werking van het ecosysteem in contrasterende Zuid-Europese diep-zee omgevingen: van virussen tot megafauna (BIOFUN) Historisch

Universiteit Gent

De doelstelling van het project is om via een ecosysteem-benadering twee diepzeehabitats, nl. halverwege de continentale helling en de abyssale vlakte, te karakteriseren om zom verbanden te begrijpen tussen biodiversiteitspatronen en eocsysteemfunctie in relatie tot omgevingsfactoren. Voor de eerste maal worden virussen tem megafauna in beschouwing genomen. De afdeling Mariene Biologie van Universiteit Gent neemt de meiofauna voor zijn rekening.

Project

Therapeutic hypothermia to improve neurological outcome in ischemic stroke. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Our project consists of two parts: a clinical and an experimental part. In the clinical part, we want to perform a randomized, prospective, controlled, safety and feasibility trial comparing two treatments: "Standard 'best medical therapy'" vs. "Standard 'best medical therapy' plus induced minimal hypothermia (IMH) in patients presenting with an AIS within 8 hours after onset of symptoms. Minimal hypothermia (35°C) will be induced for 72 hours in patients randomized to the hypothermia-arm. ...

Project

ERASMUS (Grant agreement for Action) : Jean Monnet European Module : European Integration and the City (ref. 07/0006) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Europese modules - Dialoog tussen volkeren en culturen - De EU, globalisatie, economische welvaart, groei en sociale rechtvaardigheid en sociale cohesie - Europese burgerschap, Europese cultuur en Europese Geschiedenis

Project

Lidwine: Multifunctional Medical Textiles for wound (e.g. Decubitus) prevention and improved wound healing Historisch

Universiteit Gent

Verschillende technieken worden ontwikkeld om doorligwonden te voorkomen en genezing ervan te stimuleren. Deze omvatten passieve en actieve antibacteriële werking, materialen met gereduceerde oppervlaktewrijving, massage en elektrotherapie. Dit laatste is de specifieke taak van de UGent. Alle materialen worden ontwikkeld in de vorm van textielstructuren. Technologieën die zullen worden gebruikt zijn nanodeeltjes, encapsulatie, brush coatings.

Project

Life TecAlive / Tech Transfer voor beginners Historisch

Universiteit Hasselt

Nieuwe ontwikkelingen in de levenswetenschappen zullen een enorme impact hebben op onze maatschappij. De nieuwe technologieën en producten die in onderzoekslaboratoria ontstaan, zullen ervoor zorgen dat een bezoek aan de dokter of het ziekenhuis er straks heel anders zal uitzien. Die moderne ontwikkelingen hebben niet alleen gevolgen voor de gezondheidszorg, maar leiden ook tot nieuwe toepassingen in heel wat andere domeinen zoals voeding, textiel, chemie, milieu en afvalverwerking, plantente...

Project

Opstellen van een verslag inzake de markt van het maritiem transport met de nadruk op de belangrijke marktstrategieen en karakteristieken van de havens. Historisch

Universiteit Antwerpen

Opstellen van een verslag inzake de markt van het maritiem transport met de nadruk op de belangrijke marktstrategieen en karakteristieken van de havens.

Project

Fotografisch document: de mens in de stad Historisch

Hogeschool Gent

Als actief onderzoeker als fotograaf wil de onderzoeker via het tijdskrediet verder het spanningsveld onderzoeken tussen fotografisch document en fotografisch constructie waarbij het onderwerp zich concentreert rond de mens in de stad. Het concreet plan bevat duidelijke geplande mijlpalen: 8 monumentale panoramische beelden in Brussel opgenomen en een uitgebreid essay waarbij hij Brusselse beelden historisch zal plaatsen. Er worden toonmomenten voorzien van de onderzoeksresultaten in Antwer...

Project

Ontwerp en karakterisatie van een een 10Gbps DQPSK 60GHz draadloze link voor Fiber-To-The-Air Historisch

Universiteit Gent

"In dit project wordt een geïntegreerde 10Gbps DQPSK 60GHz zender voor draadloze communicatie gekarakteriseerd. Ook zal een complementaire ontvanger worden ontworpen."

Project

Hadewijch: Brill Companion en Engelse vertaling van het Verzamelde werk. Historisch

Universiteit Antwerpen

Realisatie van twee boekprojecten waarin de verworvenheden van het Nederlandstalige en het Angelsaksische Hadewijchonderzoek voor het eerst op systematische wijze worden geïntegreerd en aangeboden op het internationale wetenschappelijke forum. A Companion to Hadewijch (Brill), wordt een handboek waaraan alle huidige Hadewijchspecialisten een bijdrage leveren. Patricia Dailey en Veerle Fraeters bereiden daarnaast een Engelse vertaling voor van Hadewijchs Complete Works. De publicatie van beide...

Project

<Harmo> , an automated reed organ Historisch

Hogeschool Gent

a computer controlled robotic harmonium with 6 octaves and 9 registers

Project

Analysis of the EU-wide baseline surveys on Campylobacter spp. in broiler flocks and on Campylobacter spp. and Salmonella spp. in broiler carcasses Lot No. 2 Historisch

Universiteit Hasselt

Volgens de verordening (EG) nr. 2160/2003 inzake de bestrijding van Salmonella en Campylobacter, moeten doelstellingen verstrekt worden voor het verminderen van de aanwezigheid van Salmonella serovars en Campylobacter soorten die van gezondheidsbelang zijn bij dierpopulaties. Voor dit doel worden breed uitgaande onderzoeken in de Europese Unie (EU) uitgevoerd. Zij verzamelen vergelijkbare gegevens tussen de lidstaten (MS). De specifieke doelstellingen die zullen worden onderzocht zijn vlees...

Project

Vitamine D analogen voor immuunaandoeningen Historisch

Universiteit Gent

Reeds jaren synthetiseert de groep van prof De Clercq nieuwe vitamine D analogen met het oog op hun potentiële werking als geneesmiddel door antoproliferatieve eigenschappen. In dit kader werden een aantal verbindingen gepatenteerd waarvan in dit project de opschaling bekeken wordt.

Project

Modellering van het sedimenttransport en oppervlaktewater ter hoogte van de sites Olen en Overpelt Historisch

Universiteit Gent

Uitvoering van een modellering van het oppervlaktewater- en sedimenttransport ter hoogte van de sites Umicore Olen en Nyrstar Overpelt in het kader van het onderzoek naar noodzakelijke maatregelen ten gevolge van de historische zware metalenproblematiek voor een duurzaam waterbodem- en oppervlaktewaterbeheer.

Project

Phase II Study of isolated lung perfusion combined with pulmonary metastasectomy for the treatment of patients with operable lung metastases from colorectal carcinoma, osteosarcoma or soft tissue sarcoma. Historisch

Universiteit Antwerpen

Als gevolg van zijn unieke filtreercapaciteiten voor de ganse circulatie is de long een frequente plaats voor uitzaaiing van kwaadaardige tumoren. Autopsie studies hebben uitgewezen dat 20 tot 30 % van de mensen met metastische ziekte uitzaaiing hebben naar de longen. De slechte overleving na heelkunde van longmetastasen, momenteel nog de enig mogelijke curatieve behandeling, van carcinomen en sarcomen zijn het gevolg van drugresistentie en de onmogelijkheid een voldoende werkzame concentrati...

Project

Farmaco-epidemiologisch onderzoek naar de relatie tussen geneesmiddeleninteracties en polyfarmacie gebaseerd op gegevens uit de Farmanet databank. Historisch

Universiteit Antwerpen

Literatuurstudie omtrent de voornaamste klinisch belangrijke interacties met geneesmiddelenklassen en moleculen die in België frequent worden voorgeschreven en opspoorbaar zijn via Farmanet. Opstellen van een onderzoeksprotocol met ondermeer aangeven van ATC codes, en na te gane covarianten met betrekking tot de patiënt en de voorschrijven.

Project

Een logica voor grafen: ontwikkeling van een theorie voor representatie, inferentie en leren Historisch

Universiteit Hasselt

Data mining betreft het analyseren van verzamelingen gegevens met het oog op het ontdekken van wetmatigheden in die gegevens die voorheen onbekend waren en interessant edof nuttig kunnen zijn (Frawley et al., 1992). De meeste bestaande ("klassieke") data mining methoden gaan ervan uit dat gegevenselementen in een standaard formaat voorgesfeM worden (een vaste verzameling attributen wordt gebruikt om elk element te beschrijven) en dat de verschillende elementen onafhankelijk van elkaar zijn. I...

Project

Genetische analyse van leeftijdsgebonden slechthorendheid. Historisch

Universiteit Antwerpen

Genetische analyse van leeftijdsgebonden slechthorendheid.

Project

Vergelijkend historisch onderzoek over de relaties tussen burgers en politici. Historisch

Universiteit Antwerpen

Met dit project zou ik onderzoek willen doen in de persoonlijke archieven van Franse parlementsleden, waarvan zich een groot aantal in de Archives Nationales in Parijs bevindt. Er wordt in elk geval geopteerd voor parlementairen met een geschiedenis van minstens vijftien jaar in de Chambres de Députés. Daarbinnen worden zowel ter linker- als ter rechterzijde twee parlementairen bestudeerd die al voor 1880 hun intrede deden, maar er daarna nog minstens l0 jaar zetelden, en twee die kort na 188...

Project

Torigi: Internet-gebaseerd platform voor het aanbieden van eenvoudige te gebruiken digitale diensten op verschillende toestellen. Historisch

Universiteit Hasselt

TORIGI is een internet-gebaseerd platform dat toelaat om digitale diensten of informatie op een zeer eenvoudige manier aan te bieden op verschillende toestellen (website, GSM, tv, touchscreen, enz.). In eerste instantie werd gekozen voor touchscreen interfaces. Sleutelbegrip van het concept is eenvoud: alle toepassingen werken met intuïtieve en grote knoppen. Door deze eenvoud ontstaat er een toegevoegde waarde bovenop de reeds bestaande diensten en kan iedereen er gebruik van maken, van k...

Project

Evaluatie van Crisis en Case Management. (ECCAM) Historisch

Universiteit Antwerpen

Middelengebonden stoornissen komen vaak voor in de Belgische algemene bevolking. Deze stoornissen starten vroeg (tussen 16 en 21 jaar) en worden gekenmerkt door een chronisch verloop met frequente terugvalverschijnselen. Personen met middelengebonden problemen zoeken vaak hulp in de spoedgevallensetting. Een belangrijke behandelingsstrategie is case management binnen de crisisopvang, een gegeven dat onvoldoende is onderzocht in België. Het project bestaat uit een stapsgewijze evaluatie van bo...

Project

Aviation and the Belgian Climate Policy : Analysis of Integration Options and Impacts : ABC impacts (Fase 1 en Fase 2) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Evaluatie van de bijdrage van de luchtvaart tot het broeikaseffect. Hiervoor zal een analyse gemaakt worden van de beschikbare gegevens. De verkeerstromen zullen in kaart worden gebracht. Eveneens zal een emissie inventaris worden opgesteld. De klimaat gerelateerde emissies zullen worden beschouwd om zodoende de bijdrage tot het broeikaseffect van de luchtvaart sector in België te kunnen evalueren. De bijdrage zal vergeleken worden met de bijdragen van de andere transportsectoren. Verschillen...

Project

De Europese Unie en de informatiekloof - een politiek-wetenschappelijke analyse van de werking van Directoraat-Generaal Communicatie bij de Europese Commissie Historisch

Universiteit Gent

Dit onderzoek focust zich op de kloof tussen jongeren en de EU. Meer specifiek wordt er gekeken naar welk beeld jongeren uit het laatstejaar middelbaar hebben van de EU, of ze zich er al dan niet mee identificeren en hoe zij de notie Europees burgerschap interpreteren. Tevens wordt er gekeken naar de rol van leerkrachten in het verschaffen van infor en kennis over de EU en in welke mate zij het concept Europees burgerschap overbrengen op hun leerlingen en welke inhoud daar wordt aan gegeven.

Project

Specificaties en proof-of-concept van een Cross Supply Chain Toolkit. Historisch

Universiteit Antwerpen

Specificaties en proof-of-concept uittekenen voor een toolkit ter ondersteuning van het ontwikkelen, het opzetten en het opvolgen van horizontale samenwerkingsverbanden tussen bedrijven met het oog op het bundelen van supply chains ter verbetering van de efficiëntie (kostenreductie), de effectiviteit (klantenservice) en de duurzaamheid (o.a. carbon footprint) van de logistieke processen.

Project

Innovatieve visies op diversiteit in organisaties Historisch

Universiteit Hasselt

De doelstelling van het project is om belangrijke maatschappelijke actoren - vertegenwoordigers van de werkgevers- en de werknemersorganisaties, van allochtone verenigingen, lokale besturen, politieke actoren, de bevoegde Vlaamse administratie, de VDAB, entrepreneurs en onderzoekers - in twee momenten samen te laten reflecteren rond multiculturaliteit op de Vlaamse arbeidsmarkt en de werkvloer vanuit innovatieve perspectieven.

Project

Ecologische en ecotoxicologische kwaliteit van de Dommel na de ruiming van de bodem/ Compilatie van de bestaande gegevens/rapporten. Voorstel tot verdere meetstrategie. Historisch

Universiteit Antwerpen

De hoofddoelstelling van deze studie bestaat uit het bundelen/centraliseren en rapporteren van de bestaande gegevens (water- en waterbodemkwaliteit, vispopulaties, bioaccumulatie) in een informatiesysteem gekoppeld aan GIS om zo tot een overzichtelijke rapportage te komen van alle uitgevoerde onderzoek voor en na de saneringswerken van de Dommel.

Project

Etniciteit in het Afrikaanse Grote Merengebied vanuit wereld-systeem perspectief (19de-20ste eeuw) Historisch

Universiteit Gent

Onderzoeksthema is de wisselwerking tussen maatschappelijke ordening, mondiale verhoudingen en conceptualisaties van etniciteit in het Afrikaanse Grote Merengebied (Rwanda, Burundi en Ijwi) in de negentiende en twintigste eeuw. Vanuit een wereld-systeemanalytisch perspectief ligt de nadruk enerzijds op de lange termijn - voor, tijdens en na de kolonisatie - en anderzijds op het ruimtelijke, de staat als onderzoekseenheid overschrijdende aspect.

Project

De opmaak van een boek over de goede gebruiken rond het project "Experten in het leven in armoede en sociale uitsluiting". Historisch

Universiteit Antwerpen

De opmaak van een boek over de goede gebruiken rond het project "Experten in het leven in armoede en sociale uitsluiting".

Project

Onderzoek ter ondersteuning van het beleid en in de eerste plaats een onderzoek in het kader van de zorgtrajecten, een wetenschappelijk onderbouwd project van de NCGZ. Historisch

Universiteit Antwerpen

De belangrijkste doelstelling van dit project is het leveren van expertise, meer bepaald bij de gedetailleerde formulering van de onderzoeksvragen en de opstelling van de te gebruiken indicatoren op korte, middellange en lange termijn voor de opvolging van de kwaliteit van de zorg voor patiënten in een zorgtraject.

Project

Interculturele dialoog Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Stichting P&V' hebben voor het project ' Interculturele dialoog. ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.

Project

Probleemjongeren of jongeren met problemen - Evidence Based zorg voor gewelddadige jongeren in Europa. Historisch

Universiteit Antwerpen

Probleemjongeren of jongeren met problemen - Evidence Based zorg voor gewelddadige jongeren in Europa.

Project

Energiegewassen op landbouwgrond verrijkt met zware metalen: functioneel herstel door middel van fyto-extractie en / of energiegewassen als een duurzaam alternatief voor de klassieke landbouw. Historisch

Universiteit Hasselt

Primair landgebruik in deze regio is landbouw, die vaak wordt geconfronteerd met gewassen waar de concentratie aan metalen groter is dan de Europese normen voor gehaltes aan zware metalen in voeding en veevoeder. Dit probleem vraagt om een duurzame oplossing, terwijl de uitgestrektheid van het gebied vraagt om een alternatieve saneringstechnologie. Fytoremediatie biedt de mogelijkheid om meerdere doelstellingen te bereiken waarbij non-food gewassen veilig worden geteeld. De potentiële voordel...

Project

Nanotechnologie voor de maatschappij van morgen (NanoSoc). Historisch

Universiteit Antwerpen

Nanotechnologie voor de maatschappij van morgen (NanoSoc).

Project

Kort verblijf van Prof. Yufen Chen: Study on the Mechanisms of Open Innovation Historisch

Universiteit Hasselt

De Onderzoeksraad heeft op 28 januari 2010 het verblijf van Prof. dr. Yufen Chen van School of Statistics and Mathematics, Zhejiang Gongshang University, China goedgekeurd. Gedurende dit verblijf zal Prof. Yufen Chen onderzoek uitvoeren in samenwerking met prof. Wim Vanhaverbeke (onderzoeksgroep Strategie en Organisatie).

Project

MEBETA Methodes voor het inschatten van Belgisch verkeer naar het buitenland en van buitenlands verkeer naar België Historisch

Universiteit Hasselt

Het doel van dit project is een methodologie te ontwikkelen die het mogelijk maakt om het schatten van het Belgische verkeer in het buitenland en het buitenlandse verkeer in België mogelijk te maken. De resultaten moeten voor elk soort voertuig (auto's, vrachtwagens,..) gegeven worden. Daarnaast wordt de ontwikkelde methodologie eveneens toegepast om de statistieken van de laatste drie jaren (2005,2006 en 2007) te bepalen. Tijdens het eerste deel van het project zal bestudeerd worden hoe de ...

Project

Nanotechnologie voor de maatschappij van morgen (NanoSoc). Historisch

Universiteit Antwerpen

Nanotechnologie voor de maatschappij van morgen (NanoSoc).

Project

Mariene biogene carbonaten als archieven van klimaatsverandering: een kritische evaluatie. (CALMARS II - tweede fase) Historisch

Universiteit Antwerpen

Vijf Belgische instellingen hebben een project opgezet om een voorspellend wiskundig model uit te werken op basis van klimaatsgegevens, die geregistreerd werden in de carbonaatskeletten van drie verschillende mariene invertebraten-taxa. Deze taxa, uitgekozen omwille van hun complementaire eigenschappen, zoals levensduur, groeisnelheid, enz., zijn kalksponzen, bivalven en echinodermata.

Project

Klimop! Bewust(er) kiezen voor het beroep van leraar. Historisch

Universiteit Antwerpen

Klimop! Bewust(er) kiezen voor het beroep van leraar.

Project

Multimodaal CAD systeem voor mammografie. Hoort bij WDV38(raamovereenkomst), zie ook WDGO468. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Een multimodaal CAD framework zou het mogelijk maken nieuwe technieken, die artsen gebruiken bij het stellen van een diagnose, in het data mining proces te integreren en zo de relevantie van de verkregen resultaten te verhogen. Het doel van het voorgestelde onderzoek is om technieken voor multimodale CAD te bestuderen, te implementeren en te evalueren. Concreet zal het generiek framework uitgewerkt worden dat data mining in multimodale data ondersteunt, en hiervoor gebruik maakt van zowel te...

Project

Wetenschappelijke ondersteuning van het Generations and Gender Project. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project omvat de wetenschappelijke begeleiding van de dataverzameling van de Belgische GGS. De Generations and Gender Survey beoogt een longitudinale benadering van gezinsvorming en -ontbinding, vruchtbaarheid en pensionering waarbij gepeild wordt naar de intenties die deze onwikkelingen sturen. Ook thema's inzake gezinszorg, personenzorg en emancipatie komen in de vragenlijst aan bod. Het GGP-project heeft als specifiek doel verklaringen te bieden voor de waargenomen verschuivingen inzak...

Project

Europees project betreffende de kwalificatie van transgene ratmodellen voor neurodegeneratieve en psychiatrische ziekten: geautomatiseerde home cage analyses, live beeldvorming en behandeling. (RATstream) Historisch

Universiteit Antwerpen

Europees project betreffende de kwalificatie van transgene ratmodellen voor neurodegeneratieve en psychiatrische ziekten: geautomatiseerde home cage analyses, live beeldvorming en behandeling. (RATstream)

Project

Numerieke oplossing van meerdimensionale convectie-diffusie-reactievergelijkingen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoeksproject betreft het ontwerp en de analyse van numerieke methoden voor meerdimensionale, tijdsafhankelijke convectie-diffusie-reactievergelijkingen met toepassingen in de financiële wiskunde. We richten ons op operator-splitmethoden, in het bijzonder ADI schemas, die veelbelovend zijn voor de numerieke oplossing van deze, zeer rekenintensieve problemen. In onze analyse beschouwen we fundamentele eigenschappen als stabiliteit en convergentie.

Project

Development of a chromatographic method by an automatic coupling column system Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Pfizer Inc.' hebben voor het project ' Development of a chromatographic method by an automatic coupling column system. ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de a...

Project

Maatschappelijke participatie van ouderen in West-Vlaanderen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Onze huidige moderne samenleving wordt geconfronteerd met een demografisch fenomeen waarbij ouderen een steeds belangrijker deel van de bevolking uitmaken. De meeste demografen verwachten echter in de komende decennia een gestage groei tot 2050 waarbij ongeveer een derde van de inwoners van België zestig jaar of ouder zullen zijn. De vergrijzing en veranderende samenstelling van de bevolking kan belangrijke consequenties hebben voor de maatschappij. De maatschappij dient zich niet alleen aan ...

Project

TutorBabbel academiejaar 2009-2010 Historisch

Universiteit Gent

Binnen dit onderzoeksproject coachen masterstudenten Onderwijskunde lagere schoolleerlingen gedurende één semester rond zelfregulerend leren tijdens schooltijd. Ook de leerkrachten en ouders van de leerlingen worden betrokken via schooloverstijgende projectbijeenkomsten en schoolinterne ouderbijeenkomsten. Meer bepaald wordt de impact nagegaan van deze vorm van student tutoring op het gebruik van leerstrategieën, zelfsturing en leermotivatie van de lagere schoolleerlingen.

Project

Gefunctionaliseerde keramische membranen voor solventscheiding. Historisch

Universiteit Antwerpen

De markt breidt uit naar complexere, procesgeïntegreerde scheidingen welke solventstabiele nanoporeuze membranen vereisen. Keramische nanoporeuze membranen vertonen een hoge stabiliteit in solventen maar zijn inherent hydrofiel. Het grote potentieel van toepassingen in de fijn-chemie (farmacie, agrochemie, enz.) vereist daarom de ontwikkeling van nieuwe stabiele keramische membranen met organische functionele groepen aan het oppervlak, welke hoge fluxen voor apolairdere solventen en sterk ver...

Project

Francqui Intercommunautair mandaat Hadrien Mélot Historisch

Universiteit Gent

Het hoofddoel van dit project is het een nauwe samenwerking tussen de werkomgevingenGraphedron en Grinvin mogelijk te maken. Zo moet b.v. de vermoedens generator van Graphedron ook vanuit Grinvin gebruikt kunnen worden.Bovendien moet een databank van grafen ontwikkeld en online ook voor andere gebruikers ter beschikking gesteld worden.

Project

De co-creatie van kennis door klanten : de aard en impact tijdens het innovatieproces van high-tech dienstverleningen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Recente ontwikkelingen binnen de informatie-en communicatietechnologieën (ICT) evenals de toenemende digitalisering van onze samenleving bieden tal van mogelijkheden om de klant te betrekken binnen het innovatieproces. Innovatie is een activiteit die gericht is op de ontwikkeling van kennis. In deze studie onderzoeken we op welke manier die klantenbetrokkenheid kan bijdragen tot de creatie van kennis en bestuderen we hoe deze kennis opgebouwd door de klant het innovatiesucces van high tech di...

Project

SASHA: Sweetpotato Action for Security and Health in Africa Historisch

Universiteit Gent

In this part, sweet potato is being transformed with different Bt constructs to engineer resistance to weevils. My part of the project is to help capacity building in biotechnology in Uganda and Kenya where the project is being executed and to organize science communication training.

Project

Clostridium perfringens project Historisch

Universiteit Gent

In deze studie werd nagegaan of product ?564? een alternatief voor antibiotica kan zijn om necrotische enteritis in vleeskippen te voorkomen of te behandelen. De minimale inhibitorische concentratie, de minimale bactericidale concentratie, de kinetiek van afdoding en de frequentie van resistentie bij Clostridium perfringens van het product ?564? werd bepaald. Het spectrum ten opzichte van de darmflora werd ook onderzocht. Ten slotte werd de activiteit in vivo bestudeerd in een sub-klinisch ne...

Project

Installatie en eenvoudig gebruik van draadloze diensten (DEUS). Historisch

Universiteit Antwerpen

Het belangrijkste objectief van het IBBT-DEUS project is het onderzoek en de ontwikkeling van draadloze netwerk oplossingen (sensor en mesh gebaseerd) en een dynamisch dienstenplatform voor de opbouw van eenvoudig te installeren en onderhouden diensten in dynamische omgevingen.

Project

De intuïtieve leraar. Uitdiepen van sensitiviteit en reflectie-in-actie in de lerarenopleiding en de professionele ontwikkeling van leraren. Historisch

Universiteit Antwerpen

Er groeit stilaan erkenning voor een andere vorm van weten naast het rationele bewuste weten, met name het intuïtief en onbewust weten. Recente evoluties in de neuropsychologie ondersteunen deze visie. Het onderzoek wil nagaan of intuïtiebevorderende onderwijsmethoden zinvol ontwikkeld kunnen worden ten voordele van de opleiding van leraren, en hoe deze een plaats kunnen krijgen binnen de lerarenopleiding en de professionele ontwikkeling van leraren.

Project

De temporele wijzigingen van de thermohaliene circulatie in het equatoriaal Atlantisch gebied tijdens het laatste glaciaal-interglaciaal: een analyse aan de hand van micropalaeontological and geochemical proxies Historisch

Universiteit Gent

De detectie van variaties in warmtetransport tijdens de laatste 130,000 jaar steunt op tijdsreeksen met zeer hoge resolutie van de zee-oppervlaktetemperaturen uit het equatoriaal Atlantisch gebied. Het onderzoek omvat de datering van temporele wijzigingen tijdens de laatste 130.000 jaar van de thermohaliene circulatie in dat gebied door een paleoproductiviteitsanalyse.

Project

Analyse van een epistemologie van het luisteren in pedagogisch en sociaal wetenschappelijk onderzoek Historisch

Universiteit Gent

De centrale vragen in dit project zijn: hoe pedagogisch en sociaal wetenschappelijk onderzoek een plaats kan bieden voor de hermeneutische traditie hoe dit zich verhoudt ten aanzien van de andere vormen van onderzoek welke de implicaties van een andere situering zijn voor een meer omvattend paradigma.

Project

Reevaluatie van de wetenschappen in de tijd van Renaissance en Humanisme Historisch

Universiteit Gent

Nog te dikwijls wordt de renaissance beschouwd als een periode waarin de wetenschappen gestagneerd hebben. Opzet van het project is een reëvaluatie op gebied van optica, kosmografie en astronomie. Het onderzoek zal zowel extern (kennisoverdracht en -verspreiding) als intern (de ontwikkelingen binnen de drie disciplines) gevoerd worden en wil de bijdrage van de Lage Landen tot de Europese Renaissance belichten.

Project

CoDePa : A conceptual design pattern approach for game design (Type 3) Onderzoeksmandaat Bram PELLENS Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het doel van dit project is de ontwikkeling van een op design patronen gebaseerde benadering voor het specificeren van gedrag op een conceptueel niveau voor computer spellen en andere interactieve media.

Project

GROSE : Economische groei en sociale cohesie in de stad. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Thema: Ruimtelijke aspecten van de maatschappelijke diversiteit van het programma "Samenleving en Toekomst" Thema: Stedelijke economie, sociaal-ruimtelijke polarisatie, economisch beleid in de grote steden van België

Project

Multicentre prevalence study to estimate the occurence of Giardia duodenalis in calves in Europe Historisch

Universiteit Gent

Meststalen werden verzameld van 2108 kalveren in Duitsland, het VK, Frankrijk en Italië, om de prevalentie van Giardia duodenalis te schatten en om risicofactoren te identificeren die geassocieerd zijn met infectie. Positieve stalen warden gegenotypeerd om het zoönotisch potentieel van Giardia infecties in kalveren te onderzoeken. De resultaten bevestigen dat Giardia infecties veel voorkomen bij jonge kalveren en dat kalveren frekwent geïnfecteerd zijn met het zoönotische assemblage A.

Project

"Aanwerven zonder hinderpalen" - armoedebestrijding bij mensen met een Atypisch curriculum. Historisch

Universiteit Antwerpen

"Aanwerven zonder hinderpalen" - armoedebestrijding bij mensen met een Atypisch curriculum.

Project

Bepaling van onzekerheden in modelprojecties van het klimaat en het zeeniveau op lange termijn (Assessment of modelling uncertainties in long-term climate and sea level change projections.(ASTER) (Fase I) en (Fase II) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

It is crucial for policymakers to take into account the full range of potential future climate and sea level changes. Nevertheless, they are usually faced with different scenarios without a clear understanding of the reasons for discrepancies among them and without knowing if surprises, which are not accounted for in the available projections, are possible or very unlikely. Here, we propose to assess in a clear and objective way the range of climate and sea level change projections over the n...

Project

Chemische genetica voor de studie van wortelontwikkeling Historisch

Universiteit Gent

In het Plant Systems Biology-departement werd onlangs een chemische bibliotheek met 10.000 kleine moleculen getest op hun potentieel regeneratie-inducerend effect op wortels. Verwacht wordt dat deze moleculen interageren met cruciale eiwitten betrokken tijdens zijwortelvorming. Binnen dit project zal een methode op punt gesteld worden om via een gist-3-hybride strategie (yeast-3-hybrid, Y3H), potentiële target-eiwitten van geselecteerde moleculen te identificeren.

Project

Intellectuele rechten van werknemers. Historisch

Universiteit Antwerpen

Intellectuele rechten van werknemers.

Project

A-CUTE-TOX : Optimisation and pre-validation of an in vitro test strategy for predicting human acute toxicity. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De doelstelling van het A-cute-Tox-project is de ontwikkeling van gevalideerde alternatieve methodes voor het testen van de veiligheid van geneesmiddelen, chemicaliën en cosmetica. Het project is speciaal gericht op de ontwikkeling van eenvoudige, robuuste in vitro methodes om acute toxiciteit bij de mens te kunnen voorspellen. Ons laboratorium zal onderzoeken in hoeverre de bepaling van IC50 waarden voor de in vitro productie van cytokines door human perifere mononucleaire cellen de acute to...

Project

Dual electric-acoustic speech processor with linguistic assessment tools for deaf individuals with residual low frequency hearing. (DUAL-PRO) Historisch

Universiteit Antwerpen

Tot op heden kunnen patiënten met sensori-neural gehoorverlies geholpen worden hetzij met klassieke hoortoestellen (op basis van akoestische stimulatie), hetzij met cochleaire implantaten (op basis van electrische stimulatie). Vaak wordt er voor klassieke hoortoestellen geopteerd bij matige tot zware slechthorendheid (tot 90 dB gehoorverlies) en voor cochleaire implantaten (CI) in geval van doofheid (gehoorverlies > 90dB). Met het oog op een optimale perceptie van het spraaksignaal werden CIs...

Project

De rol van autofagie in atherosclerose. Historisch

Universiteit Antwerpen

Intensief onderzoek in de onderzoeksgroep Farmacologie van de Universiteit Antwerpen heeft uitgewezen dat autofagie optreedt in vergevorderde onstabiele plaques. Ondanks de toenemende kennis over autofagie, blijft de betekenis ervan in atherosclerose onduidelijk. In dit project zullen we het belang van celspecifieke autofagie (macrofaag of gladde spiercellen) voor plaquestabiliteit bestuderen in een muizenmodel voor atherosclerose.

Project

VIB-Geïntegreerde studies van progranuline en TDP-43 in neurodegeneratieve ziekten. Historisch

Universiteit Antwerpen

VIB-Geïntegreerde studies van progranuline en TDP-43 in neurodegeneratieve ziekten.

Project

Indicatoren voor de erkenning van afdelingen en departementen medisch toezicht. Historisch

Universiteit Antwerpen

Indicatoren voor de erkenning van afdelingen en departementen medisch toezicht.

Project

Analysis of 125 TAP samples prepared in MALDI plates for measurement by MALDI-TOF. Historisch

Universiteit Antwerpen

TAP (tandem affinity purification) technologie laat te om in vivo eiwitinteracties (bvb. in planta) te bestuderen. De plantenextraties worden aangeleverd door VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie, Gent) in onderaanneming voor een biotechnologisch bedrijf. De eiwitten welke de eiwitcomplexen samenstellen worden geïdentificeerd door massaspectrometrische opnamen met MALDI TOF/TOF (in de kernfaciliteit CeProMa, UA).

Project

Onderschatting van work-family conflict: inhoudelijke en methodologische kwesties Historisch

Universiteit Gent

Work-family conflict (WFC) en de gevolgen ervan voor het welbevinden van vrouwen worden onderschat. Redenen voor vertekening van resultaten zijn tweevoudig:- respondenten gebruiken strategieën tegen WFC die bijwerkingen hebben voor hun welbevinden en ondervinden sociale druk die leidt tot sociaal wenselijk antwoorden.- non-respondenten participeren niet juist omwille van een hoge mate van WFC. Er is een non-responsbias

Project

De rol van verplegers bij Euthanasie en ander medische levensbeëindiging beslissingen Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Verplegers zijn, als de grootste groep van professionele zorgverplegers, automatisch betrokken bij het levensbeëindiging. Deze studie onderzoekt de attitude van Vlaamse verplegers bij het levensbeëindiging.

Project

Analyse des systèmes non-étatiques de la justice et de la sécurité sociale en RD Congo. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds RCN Justice & Démocratie. UA levert aan RCN Justice & Démocratie de onderzoeksresultaten naar " Analyse des systèmes non-étatiques de la justice et de la sécurité sociale en RD Congo" onder de voorwaarden zoals vastgelegd in het contract.

Project

SPECAS : Speciatie van arseen in vis en andere voedingwaren. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Onderzoek ivm verschillende verbindingen van arseen in voedingsstoffen. Volksgezondheid. Voeding. Leefmilieu. Wetenschappen.

Project

Een spiegel voor elke school. De ontwikkeling van een Vlaams school feedback systeem. Historisch

Universiteit Antwerpen

Een spiegel voor elke school. De ontwikkeling van een Vlaams school feedback systeem.

Project

Bescherming en promotie van de Vlaamse cultuur en identiteit. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project betreft een tussentijdse evaluatie van de beheersovereenkomst 2007-2011 tussen de VRT en de Vlaamse Gemeenschap. De evaluatie heeft betrekking op het evoluerende medialandschap en de rol van de VRT daarin en meer bepaald naar het deelgebied van de evaluatieopdracht die verband houdt met de bescherming en de promotie van de Vlaamse cultuur en identiteit.

Project

Aanstelling van een liaison officer voor het domein milieu en integraal waterbeheer. Historisch

Universiteit Antwerpen

De liaison officer heeft als taak de vertaling van de vragen om adviesverlening vanwege het Havenbedrijf naar concrete onderzoeksvragen, de oplossing waarvan binnen de universiteit, de AUHA of daarbuiten kan bekomen worden, en de beleidsrelevante verwerking ten behoeve van het Havenbedrijf. Bedoeling van de liaison officer is dus een echte "interface" te vormen tussen onderzoek en beleid. Hij moet op de hoogte zijn van de kennisbehoeften van het Havenbedrijf en die proberen te linken aan besc...

Project

Inzet visiting postdoc. fellow voor het FWO-project: "Onderzoek naar de rol van selectie geschiedenis op de link tussen ontwikkelingsinstabiliteit en stress en fitness: eilanden als modelsystemen". (Chavali VISHALAKSHI, India) Historisch

Universiteit Antwerpen

Met dit project beogen we een bijdrage te leveren tot het ontrafelen van het belang van (recente) selectiedrukken en evolutionaire respons op de mate van OI en de gevoeligheid hiervan als maat voor stress en fitness. Hiervoor bestuderen we enerzijds kenmerken die onder seksuele selectie staan of waarvan de evolutionaire veranderingen relatief oud zijn én kenmerken waarvan de evolutionaire veranderingen veel recenter zijn.

Project

Conservatiemateriaal voor glasramen (CONSTGLASS) Historisch

Universiteit Gent

Het project heeft tot doel om de behandelingen voor conservatie van glasramen in historische gebouwen over gans Europa, aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. Het omvat tevens studies over de omkeerbaarheid van de behandelingen, en de efficiëntie van innovatieve restauratiestrategieën en producten.

Project

Onderzoek naar verschillen in leren en presteren in het volwassenonderwijs. Historisch

Universiteit Antwerpen

De centrale doelstelling van het project is het uitvoeren van cross-sectioneel en longitudinaal casusonderzoek naar de kwaliteit van leren bij volwassenen in het volwassenenonderwijs. Het project heeft tot doel meer inzicht te verwerven in de ontwikkeling van kwaliteit van leren van studenten, de invloedsfactoren die hiermee verbonden zijn op het niveau van de instroomkenmerken, en het bestuderen van de effecten ervan op leerprestaties.

Project

Het belang van context in vermijdingsleren Historisch

Universiteit Gent

Vermijdingsgedrag vormt de kern van verschillende psychopathologische gedragingen. In dit onderzoeksproject zullen recente inzichten betreffende contextueel leren toegepast worden op het domein van vermijdingsgedrag. Op die manier hopen we meer inzicht te krijgen op de acquisitie van dit gedrag en methoden om dit gedrag uit te doven.

Project

Nieuwe ziekten in een veranderende Europese omgeving (EDEN). Historisch

Universiteit Antwerpen

Nieuwe ziekten in een veranderende Europese omgeving (EDEN).

Project

Uitbouw van het onderzoeksthema "OR/MS in de praktijk" binnen de faculteit TEW. Historisch

Universiteit Antwerpen

Zowel de industrie als de dienstensector zijn enthousiast om - in samenwerking met een universitaire partner - fundamenteel beslissingsondersteunend onderzoek te verrichten. Hierbij worden technieken uit het brede domein OR/MS (operations research/management science) ingezet om beslissingen op verschillende niveaus (strategisch tot operationeel) te ondersteunen. Dit startkrediet biedt een uitstekende gelegenheid om deze multidisciplinaire onderzoekslijn, die aansluit bij meerdere departemente...

Project

Impact van macrofyten op de biobeschikbaarheid van metalen aanwezig in riviersedimenten. Historisch

Universiteit Antwerpen

De algemene doelstelling van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de interactie tussen de dynamiek van macrofyten, sedimenten en zware metalen, en de impact hiervan op de waterkwaliteit. Deze centrale vraagstelling wordt aangevuld met het inschatten van de impact van een bijkomende druk in de vorm van verhoogde zoutconcentraties.

Project

Naar een innovatief genderbeleid gericht op het management van de Vlaamse Overheid. Historisch

Universiteit Hasselt

Het onderzoek wil de doorstroming van vrouwen naar het middenmanagement van de Vlaamse overheid bevorderen. Om dit te realiseren stellen we een onderzoeksproject voor met drie luiken: 1. Literatuurstudie Aan de hand van een literatuurstudie willen we een overzicht geven van in het buitenland gebruikte innovatieve HR-instrumenten om het aandeel vrouwen in managementfuncties te vergroten. We beperken ons tot Nederland en de Scandinavische landen. Voorbeelden van deze instrumenten zijn quotarege...

Project

Epidemiologie en bestrijding van zoönotische infecties in Gambia en Senegal. Historisch

Universiteit Antwerpen

Epidemiologie en bestrijding van zoönotische infecties in Gambia en Senegal.

Project

Het belang van context in vermijdingsleren Historisch

Universiteit Gent

Vermijdingsgedrag vormt de kern van verschillende psychopathologische gedragingen. In dit onderzoeksproject zullen recente inzichten betreffende contextueel leren toegepast worden op het domein van vermijdingsgedrag. Op die manier hopen we meer inzich te krijgen op de acquisitie van dit gedrag en methoden om dit gedrag uit te doven.

Project

Uitwerking van een inhoudelijk deelconcept voor een presentatie in het Musem aan de Stroom (MAS). Historisch

Universiteit Antwerpen

Uitwerking van een inhoudelijk deelconcept voor een presentatie in het Musem aan de Stroom (MAS).

Project

Onderzoek met het oog op een eerste advies over de toepassing van het Europese recht op de premie voor jonge kinderen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit onderzoek is het beantwoorden van een aantal vragen met het oog op een eerste advies over de toepassing van het Europese recht op de premie voor jonge kinderen.

Project

Bevraging bevolking ter voorbereiding van de nieuwe beheersovereenkomst van de VRT met de Vlaamse regering. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project onderzoekt de visie van het publiek op de toekomstige plaats en rol van de openbare omroep in de samenleving. Op basis van een literatuurstudie over de taak en toekomst van de publieke omroep, wordt een (online) survey afgenomen bij een representatieve steekproef van Vlamingen (1500 respondenten). De analyse en interpretatie van de data leidt tot een eindrapport waarin de visie van het publiek geanalyseerd wordt en implicaties voor de toekomstige beheersovereenkomst besproken worden.

Project

Evenement "Brussels for Europe" Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Evenement "Brussels for Europe"

Project

RVA Panel : Het samenstellen van een paneldatabestand voor longitudinaal onderzoek in de schoot van de RVA. Historisch

Universiteit Antwerpen

RVA Panel : Het samenstellen van een paneldatabestand voor longitudinaal onderzoek in de schoot van de RVA.

Project

INSHORE: integratie van optische en akoestische teledetectiegegevens over het continuüm van het droogstrand tot de zeebodem, een csae study in Oostende Historisch

Universiteit Gent

Dit project zal een methodologie uitwerken en uittesten voor het produceren van ruimtelijk geïntegreerde sedimentologische en morfologische kaarten over het continuüm van het droogstrand tot de zeebodem.

vorige 21501 - 22000 van 29734 volgende Pagina: 1...40 41 42 43 44 45 46 47 ...60 Grootte: 10 20 50 500