Resultaat als: RSS feed PDF XML

Sorteer: Einddatum
SorteerRichting
vorige 21501 - 22000 van 28056 volgende Pagina: 1...40 41 42 43 44 45 46 47 ...57 Grootte: 10 20 50 500
Project

Algebraische Structuur en representaties van concrete klassen van algebra's, groepen en semi-groepen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In dit project behandelen wij fundamentele structurele problemen van belangrijke algebraïsche constructies waarin de interesse nog steeds toeneemt. De motivatie komt aan de ene kant van klassieke algebraïsche constructies, zoals groepringen, polynoomringen en hun veralgemeningen, en aan de andere kant uit de steeds groeiende interesse en nood aan nieuwe algebraïsche methoden in snel ontwikkelende gebieden, zoals o.a. quantum groepen en hun represenetaties. Het project omvat twee stromingen. D...

Project

Separometrie: bijdragen tot snellere en efficiëntere methodeontwikkeling en -validatie van farmaceutisch-analytische scheidingsmethodes Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Separometrie is het gebruik van chemometrische methodes in scheidingstechnieken. Onderzoek zal verricht worden naar (a) het gebruik van minimale en weinig courante experimentele designs in methodeontwikkeling en robuustheidstesten, en naar (b) de multivariate analyse van fingerprints. (a) Screening designs laten toe de factoren met de meeste invloed op de respons te identificeren. De frequents gebruikte zijn de fractionele factoriële en de Plackett-Burman designs. Response surface designs ...

Project

SSG-resistentie bij Leishmania (Leishmania) donovani: relatie met fitness van de parasiet en invloed op andere behandelingen. Historisch

Universiteit Antwerpen

SSG-resistentie bij Leishmania (Leishmania) donovani: relatie met fitness van de parasiet en invloed op andere behandelingen.

Project

Alternatieve en ondersteunende zorgvormen - Protocol 3 ouderenzorg. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit project is te komen tot de bepaling van de methode, de instrumenten en de operationalisering van de wetenschappelijke evaluatie van de projecten inzake alternatieve en ondersteunende zorgvormen voor ouderenzorg die in het kader van protocol 3 zullen worden gefinancierd. protocol 3 is een federaal project (meer dan 40 miljoen Euro) met als doelstelling nieuwe zorgsystemen te onderzoeken zodat ouderen langer thuis kunnen blijven met behoud of verbetering van de kwaliteit van l...

Project

Raman spectroscopie van structuur en kinetiek in oplossingen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Onze vroegere ervaring heeft aangetoond dat in een aantal gevallen de gezochte informatie niet kan bekomen worden met behulp van infraroodspectroscopie, wat meestal samenhangt met het felt dat de interessante infraroodbanden te zwak zijn om met goed gevolg gedetecteerd en gekwantificeerd te worden. Meestal biedt in die gevallen Raman spectroscopie de oplossing omwille van de vuistregel die zegt dat zwakke infraroodtransities meestal sterk zijn in Raman (en omgekeerd). Het voorgestelde onderzo...

Project

Multi-type mier-optimalisatie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De algemene doelstelling van dit project is de ontwikkeling van een multi-type ant system (MTAS) dat competitie tussen verschillende types of kolonies van actoren integreert met bestaande ACO algoritme technieken. Om het huidige experimentele systeem verder uit te werken tot een bruikbare optimalisatietechniek, is vooral nood aan een theoretische basis. Verder zullen we het algoritme verder ontwikkelen en evalueren door het te vergelijken met klassieke technieken. Als laatste onderdeel van he...

Project

Woordenschatverwerving in verwante vreemde talen (EuroComGerm) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Al een heel aantal jaren doen wij (Lutjeharms en Lochtman) onderzoek naar de verwerving van woordenschat (en syntaxis) in een vreemde taal. daar onze eigen gegevens vooral komen uit onderzoek naar de verwerving van verwante talen (Nederlands, Duits, Engels) is Lutjeharms gevraagd mee te werken met het EuroCom-project (zie: http://www.eurocom-frankfurt.de), dat al is uitgewerkt voor de Romaanse talen. Sinds begin 2005 zijn we zeer intensief bezig met de Germaanse talen (een andere groep werkt...

Project

Evolutie van faunale verspreidingspatroneen in India en Zuid-Oost Azië tijdens het Cenozoicum : een fylogenetische benadering. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De huidige Aziatische fauna en flora vormen een smeltkroes van evolutieve lijnen die hun oorsprong en vroege diversificatie zowel op Laurasia (Centraal en Zuid-Oost Azië) als op Gondwana (Indisch subcontinent) kenden. De jongere verwantschappen (Cenozoïsch, 65 miljoen jaar geleden tot heden) binnen Aziatische biota zijn echter gevormd door meerdere golven van dispersie tussen en binnen deze respectievelijke regio's. Om de distributie van bepaalde biota te verklaren, werden een reeks hypothese...

Project

VIB-Moleculaire genetica van Lewy Body hersenziekten. Historisch

Universiteit Antwerpen

'Lewy body' pathologie is aanwezig in meer dan 40% van de onderzochte Alzheimer hersenen en vice versa, Alzheimer pathologie wordt in verschillende gradaties gedetecteerd in DLB hersenen. Dit suggereert overlappende of interagerende pathogene mechanismen. DLB is een autosomaal dominante vorm van dementie met een tot nog toe ongekende oorzaak en is de tweede meest frequente vorm van dementie bij ouderen. Het doel van deze studie is de identificatie van het genetisch defect dat leidt tot DLB in...

Project

Digitalisering van historische kernen op basis van het gereduceerd kadaster.(zie ook VLL41) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In het kader van de algemene inventarisatieopdracht voor het onroerend erfgoed van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE), en in functie van de implementatie van het 'Europees verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed' (verder het verdrag van Malta genoemd, Valetta, 1992), diende een gevectoriseerde kaart van 'indicatieve historische kernen' te worden opgemaakt. De basis hiervoor is de gedigitaliseerde versie van het zgn. 'gereduceerd kadaster' (ca. 1850). De...

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED (UHasselt) en anderzijds het Hasselts Gerecht. BIOMED levert aan het Hasselts Gerecht de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand december 2009

Project

Karakterisering van enterische neuronen tijdens de ontwikkeling van de zebravis, Danio rerio. Historisch

Universiteit Antwerpen

De morfologische, neurochemische en elektrofysiologische karakteriseringen van enterische neuronen tijdens de ontwikkeling van de gastro-intestinale tractus van de zebravis worden bestudeerd om neurontypen in het enterisch zenuwstelsel te definiëren. Kennis die noodzakelijk is voor de analyse van functionele veranderingen in het enterisch zenuwstelsel van zebravismutanten gebruikt in het onderzoek van gastro-intestinale ziektebeelden.

Project

Plasmonholografie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project beoogt het meten van inelastische interacties van snelle elektronen met plasmonen om faserelaties zichtbaar te maken. Het combineert twee technieken in elektronenmicroscopie: elektronen energie verlies spectroscopie en elektronen holografie. Traditioneel wordt holografie uitgevoerd met elastisch verstrooide elektronen om de fase in de uittree golf te vinden. In dit project zullen we holografie toepassen om faserelaties in de inelastisch verstrooide electronen te ontdekken. De refe...

Project

Wisselwerkingen tussen RNA-polymerase moleculen, regulatorische processen en DNA-topologie bij het tandem paar van promotors van het carbamoylfosfaatsynthetase operon carAB van Escherichia coli. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het E. coli carAB operon dat codeert voor carbamoylfosfaatsynthase wordt afgeschreven vanaf twee promoters in tandem. De proximiteit van de twee promoters en het feit dat een elongerende polymerase de topologie van het DNA tijdelijk wijzigt laten veronderstellen dat initiatie aan carP1 en P2 geen onafhankelijke processen zijn. Topologische koppeling werd reeds vroeger aangetoond in E. coli. Momenteel is echter niet geweten in welke mate de car promoters mekaar beïnvloeden (hinderen/stimuleren...

Project

Aantrekkelijkheid generieke verpakkingen via Focus Group Discussies (FGD). Historisch

Universiteit Antwerpen

Aantrekkelijkheid generieke verpakkingen via Focus Group Discussies (FGD).

Project

Islamitische interpretaties als hefbomen bij de emancipatie van moslima's. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit onderzoek zal worden nagegaan in hoeverre jonge moslimvrouwen in Vlaanderen op zoek gaan naar religieuze antwoorden op moderne, Westerse samenlevingsproblemen. Wat zijn de middelen en strategieën die zij gebruiken om allereerst te interpreteren en vervolgens hun persoonlijke interpretarie(s) draagkracht te geen ? Dit onderzoeksproject schenkt aandacht aan vrouwen en hun rol in het vormgeven van nieuwe verhoudingen binnen de islamitische Sunni orthodoxie, een onderwerp dat ook in opinie...

Project

Deformatie en quantizatie methodes voor algebras en categorieën met toepassingen in quantum mechanica. Historisch

Universiteit Hasselt

Kontsevich' "formality theorem" heeft een revolutie veroorzaakt in de deformatiekwantizatie. In het project willen we de theorie van Kontsevich toepassen in het algebraisch geval. Voor meer informatie zie q-alg/9709040, math.AG/0106006, math.AG/0603200 en de referenties in deze papers.

Project

Analytische karakterisatie van luchtpolluenten voor de preventieve conservering van kunstobjecten. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit onderzoeksproject is om gasvormige polluenten en stofdeeltjes zo volledig mogelijk in het kunstpatrimonium te karakteriseren. Door de combinatie van onderzoekstechnieken zal getracht worden om multi-polluent systemen in kaart te brengen, omdat deze omwille van synergistische effecten bijzonder schade kunnen veroorzaken. Het concept van de NOAEL-waarden zal gebruikt worden om de levensduur van de kunstobjecten te voorspellen.

Project

Cliënt-georiënteerde routeplanning. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van het project is (1) om een branch-en-price algoritme, gebaseerd op een wiskundige formulering, te onwtikkelen om kleine tot medium grote instanties exact op te lossen, en (2) om een metaheuristiek te ontwikkelen die snel goede oplossingen vindt voor grote instanties.

Project

COVIVE: Social and economic impact of ageing in Flanders and Europe. How can policy at the Flemisch level respond? Historisch

Vrije Universiteit Brussel

CoViVE is een interuniversitair consortium dat onderzoek voert naar de socio-economische impact van de vergrijzing in Vlaanderen en Europa. Centraal staan de verdeling van de economische last van de veroudering tussen en binnen generaties, de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg, en de participatie van ouderen in het arbeidsbestel en het maatschappelijk leven. CoVive wordt gecoördineerd door het Centrum voor Sociaal Beleid - Herman Deleeck. De financiering is afkomstig va...

Project

Proteoom onderzoek naar de fysiologie betrokken bij cryotolerantie en desiccatie in banaanmeristemen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het hoofddoel van dit project is "Een inzicht krijgen in de cryofysiologie door een proteoomstudie van banaanmeristemen." Het stelt tot doel een bijdrage te leveren in de fundamentele kennis inzake de fysiologische processen die aan de basis liggen van stress geïnduceerde schade, adaptatie en acclimatisatie. Veel van deze stressparametes zijn gecorreleerd. Bijvoorbeeld, watergebrek is dikwijls geassocieerd met zoutstress in de wortel en/of met hittestress In de bladeren; . resistentie ten o...

Project

Hooggevoelige optische absorptie spectroscopie voor de studie van nanogestructureerde metaaloxides voor zonneceltoepassingen Historisch

Universiteit Hasselt

Het voorliggende project wordt uitgevoerd in het kader van een IWT-specialisatiebeurs. De termijn van het project is van 01.01.2006 tot 31.12.2009. Onderwerp van de studie is de hooggevoelige optische absorptie spectroscopie voor de studie van nanogestructureerde metaaloxides voor zonneceltoepassingen.

Project

Glascorrosie: karakterisatie van mangaan-rijke inclusies voor en na conservatiebehandeling. Historisch

Universiteit Antwerpen

De bedoeling van het project is tot een beter begrip te komen van de fysico-chemische fenomenen die zich voordoen bij glascorrosie, in het bijzonder de processen die aanleiding geven tot de vorming van MnO2-insluitsels, welke het glas een donker, opaak uitzicht geven. Er zal microscopisch onderzoek gebeuren met behulp van optische microscopie, elektronenmicroscopie en X-straal tomografie op onbehandelde en behandelde gecorrodeerde glasfragmenten.

Project

Het ontstaan van markeerders in het semantische domein van irrealiteit in de Mandetalen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het voorgestelde project beoogt een beter inzicht te krijgen op het ontstaan en de evolutie van diverse markeerders in het semantische domein van irrealiteit in de Mandetalen (gesproken in West Afrika). Omdat deze talen onderbeschreven zijn, moet ik actief primaire gegevens verzamelen. De middelen van dit BOF-project moeten mij in staat stellen veldwerk te verrichten en twee kleine corpora aan te maken.

Project

MAPO-Impact van evenwichtsoefening arbeid-gezin op loopbaanverschillen tss mannen en vrouwen in Belgie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De arbeidsmarktsituatie van vrouwen en mannen is niet dezelfde. Dat vrouwen minder verdienen en een kleiner deel van hun werktijd besteden aan gesalarieerde arbeid, is bekend. Vrouwen lijken ook moeilijker carrière te maken. Weinig topposities worden ingenomen door vrouwen of meer algemeen: vrouwen stromen minder vlot door in hiërarchische jobladders. Ze lijken te botsen op een 'glazen plafond' wat resulteert in de zogenaamde verticale segregatie op de arbeidsmarkt. De algemene doelstelling ...

Project

Zelfbeelden van postkoloniaal West- en centraal Afrika. Een verkennend onderzoek naar Afrikaanse en Europese filmische representaties in vergelijkend perspectief. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het verkennend project wil een aanzet geven tot het bestuderen van het zelfbeeld van West- en Centraal Afrika zoals het gerepresenteerd wordt in de postkoloniale narratieve langspeelfilms van 1963 tot 2007, en vergelijkt deze representaties met die van de Europese cinema uit dezelfde periode. De vergelijking levert een cultuurfilosofische kritiek op Eurocentrische representaties van 'de Ander', vanuit 'postcolonial filmstudies', het post-structuralistische differentiedenken van de antropologi...

Project

Novel multiscale approach to transort phenomena in electrochemical processes (MUTECH) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Elektrochemische processen (elektrowinning en elektrorefining van metalen uit ertsen, elektrosynthese (bvb. chloorproductie), galvaniseren, anodiseren, etsen, polijsten, vormgeven, bescherming tegen corro-sie, productie van batterijen en brandstofcellen, afvalwaterzuivering, enz.) worden veelvuldig gebruikt in traditionele en innovatieve toepassingen maar zijn vanuit fundamenteel wetenschappelijk oogpunt dik-wijls zeer komplex en slecht gekend. Al deze processen zijn gebaseerd op de interact...

Project

Is meer ook beter? Onderzoek naar het effect van de uitbreiding van de praktijkervaring in de Specifieke Lerarenopleiding. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoek wil het effect nagaan van de uitbreiding van de praktijkervaring in de specifieke lerarenopleiding, georganiseerd aan universiteiten en centra voor volwassenenonderwijs. Veranderingen in zowel het denken als het handelen van de student-leraar worden op een kwantitatieve (vragenlijsten) en kwalitatieve (interviews) wijze in kaart gebracht. We betrekken niet alleen studenten maar ook docenten en vakleraren uit secundaire scholen bij het onderzoek.

Project

Experimentele en theoretische studie van het schadegedrag van vezelversterkte composietsystemen onder biaxiale vermoeiingsbelasting. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In dit project wordt het schadegedrag gemodelleerd van vezelversterkte kunststoffen, onderhevig aan biaxiale vermoeiing. er is een uitgebreid testprogramma in een biaxiale testopstelling, geinstrumenteerd met digital image correlation en ultrasone technieken. Daarnaast worden schademodellen ontwikkeld die de degradatie van de elastische eigenschappen en de initiatie en groei van delaminaties in het composiet laminaat beschrijven.

Project

Studie van intelligente enkel-voetprothesen aangedreven door biologisch geïnspireerde actuatoren. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het algemene kader van dit project is het toepassen van nieuwe technologieën uit robotica en mechatronica in de revalidatie. Enkel-voetprothesen zijn op dit moment beperkt tot enerzijds starre en anderzijds passief elastische types. Deze systemen kunnen zich niet aanpassen aan de intentie van de gebruiker, noc aan een veranderende bewegingsomgeving. Ze laten aan de gebruiker bijgevolg niet toe om het natuurlijke gangpatroon enigszins te herstellen, wat een permanente abnormale gang tot gevolg...

Project

Stellaatcellen in de niercortex: karakterisering en embryologische oorsprong. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In cirrose zijn de leverstellaatcellen verantwoordelijk voor de overmatige productie van extracellulaire matrixeiwitten. Stellaatcellen worden ook vermeld in andere organen zoals de pancreas en de nier. In de nier zijn er slechts weinig gegevensover deze cellen bekend. Elke nieraandoening wordt gekenmerkt door een progressieve achteruitgang van de nierfunctie en door een toenemende graad van sclerose, zowel in de glomeruli als in het interstitium. Het doel van dit project is een inzicht te ve...

Project

Structurele basis van plasmide addictie en geprogrammeerde celdood in bacteriën. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Grote "low copy number" plasmiden zoals de sex factor F van E. coli worden stabiel overgeërfd in bacteriêle populaties. Een hoge mate van stabiliteit van het plasmide wordt bekomen door plasmide replicatie te koppelen aan chomosomale replicatie en door een gelijke verdeling te verzekeren van de plasmiden over de dochtercellen. De mechanismen die hiervoor verantwoordelijk zijn, werken echter niet foutloos, zodanig dat plasmide-vrije dochtercellen kunnen worden gevormd die mettertijd de populat...

Project

Culinaire contexten in de Mexicaanse en Hispano-Caribische literatuur van de zestiende tot de twintigste eeuw. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het onderzoek gaat over het belang en de connotaties van culinaire verwijzingen in de Mexicaanse en Hispano-Caraïbische literatuur. Er wordt een diachrone aanpak gedaan. Een aantal hypothesen rond het belang van culinaire verwijzingen voor vragen rond identiteitsvorming, poëtica, gender, marketing, intertextualiteit, worden getoetst op basis van een corpus van teksten. De bedoeling is ook de idee te nuanceren dat culinaire contexten een "light" onderwerp zijn. Het project beoogt eveneens de w...

Project

VLIR-UOS Beurzentoekenningsprogramma UHasselt Historisch

Universiteit Hasselt

Het VLIR-UOS Beurzentoekenningsprogramma omhelst het geheel van de beurzen verbonden aan de Internationale Cursussen (ICP's), de Internationale Trainingsprogramma's (ITP's), de KOI-beurzen, de Zuid-Zuid-mobiliteitsbeurzen en Zuid-Noord-specialisatiebeurzen, en de ICP Ph.D.-bursalen, onder het promotorschap van Prof. Paul Janssen.

Project

Numerieke simulaties van inductief gekoppelde plasma's gebruikt voor etstoepassingen. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project proberen we een beter inzicht te krijgen in een inductief gekoppeld plasma (ICP) in een gasmengsel van Ar/Cl2/O2, alsook in het etsproces van dit plasma op een Si en Si/Si3N4 oppervlak, om de toepassing van plasma-etsen in de halfgeleiderindustrie te optimaliseren. Om dit doel te realiseren wensen we zowel het plasma (ICP) als het etsproces te beschrijven via numerieke simulaties. We gebruiken hiervoor een hybrid plasma model in combinatie met een model voor oppervlaktereacties.

Project

Positionele klonering van twee genen verantwoordelijk voor een abnormale botdensiteit. Historisch

Universiteit Antwerpen

Positionele klonering van twee genen verantwoordelijk voor een abnormale botdensiteit.

Project

Wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap neurowetenschappen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Neurowetenschappen omvat experimentele en theoretische studies van de structuur en functie van de hersenen. The complexiteit van de hersenen vereist een interdisciplinaire aanpak op meerdere niveau's van integratie. Deze internationale samenwerking zal functionele netwerken in mens en proefdier beschrijven, de neuronale werking in deze netwerken bestuderen en de moleculaire basis van plasticiteit onderzoeken.

Project

Multiplex PCR amplificatie en 454-gebaseerde sequentieanalyse van kandidaatgenen voor stemmingsstoornissen en schizofrenie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Psychiatrische ziekten zijn zeer prevalente, vaak chronische aandoeningen die een gevolg zijn van een complex samenspel van verschillende genetische en omgevingsgebonden factoren. Door middel van multiplex PCR amplificatie en hoge doorvoer sequentieanalyse van 11 kandidaatgenen voor schizofrenie en gemoedsstoornissen, zal dit project fundamenteel bijdragen tot de identificatie van nieuwe genetische varianten voor deze complexe ziekten.

Project

Ontwikkeling van gevorderde schattingsmethoden voor de detectie van hersenactiviteit uit fMRI data. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het hoofddoel van het onderzoek is detectie en lokalisatie van hersenactiviteit met behulp van fMRI. Hiervoor worden de metingen zo goed mogelijk gemodelleerd en wordt met behulp van gevorderde schattingstechnieken de activatie bepaald. Om dit doel te kunnen realiseren worden de volgende deelonderwerpen uitgewerkt: HRF De vorm van de Hemodynamische Respons Functie (HRF), die de overdracht van het aangeboden activatiesignaal naar de fMRI waarnemingen beschrijft, moet zo nauwkeurig mogelijk ...

Project

Superfluïde eigenschappen van mengsels van ultrakoude atomaire gassen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit project is de microscopische beschrijving van superfluiditeit en superfluide dynamica zoals de wetting-transitie, in mengsels van atomaire bosonen en fermionen. De ontwikkeling van een nauwkeurig microscopisch model van superfluiditeit dat de tekortkomingen van bestaande modellen in deze systemen overstijgt is een prangend actueel onderwerp. De toepassing ervan op recente vernieuwende experimenten is van belang, niet alleen binnen het vakgebied van ultrakoude atomaire gassen,...

Project

VIB-Grootschalige genetische benadering voor moleculaire karakterisering van autosomaal recessief-Charcot-Marie-Tooth ziekte. Historisch

Universiteit Antwerpen

VIB-Grootschalige genetische benadering voor moleculaire karakterisering van autosomaal recessief-Charcot-Marie-Tooth ziekte.

Project

Onderzoek van RAB7 en HSP22/27 in relatie tot Charcot-Marie-Tooth neuropathie type 2B en distale hereditaire motorische neuropathie type II. Historisch

Universiteit Antwerpen

In het lopende FWO onderzoeksproject (G.0411.05, 2005-2008) onderzoeken we de moleculaire en functionele genetische aspecten van genen betrokken in erfelijke perifere zenuwaandoeningen. Dit nieuwe onderzoeksproject (2006-2009) heeft echter als doel het functioneel onderzoek uit te breiden met de studie van transgene muismodellen voor CMT2B en distale HMN type II. CMT2B en distale HMN type II vormen twee extreme fenotypes waarbij in CMT2B vooral de sensorische neuronen aangetast zijn, terwijl ...

Project

Karakterisatie van VASA-expresserende cellen, afkomstig van humane embryonale stamcellijnen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Uiteenzetting van het voorgestelde project Recent werden mannelijke en vrouwelijke gameten afgeleid van muriene embryonale stamcellen (mESC) (Hübner et al., 2003; Toyooka et al., 2003; Geijsen et al., 2004; Nayernia et al., 2006). Hoewel het onderzoek naar de differentiatie van humane embryonale stamcellen (hESC) tot gameten nog zeer jong is, wordt verwacht dat hESC een vergelijkbare differentiatiecapaciteit bezitten. In de mens is de expressie van VASA beperkt tot de kiemcellen, beginnend in...

Project

De receptie van publieksparticipatie. Een publieksgerichte evaluatie van het politieke in hedendaagse participatieve omroeppraktijken. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit onderzoeksproject evalueert de receptie van publieksparticipatie in mainstream audiovisuele programma's en omroepwebsites omtrent politieke thema's. De bevindingen zullen een bijdrage leveren aan debatten over de aard en intensiteit over de crisis in democratische participatie, en meer specifiek in de rol en potentiële bijdrage van omroepen in het versterken en verdiepen van de kwaliteit van burgerparticipatie in het democratische proces. De mogelijkheden van gemedieerde participatie in h...

Project

Cellulaire functies van teleost PPARs: in vitro en in vivo karakterizatie van het moleculair werkingsmechanisme van geselecteerde PPAR-liganden bij de zebravis (Danio rerio). Historisch

Universiteit Antwerpen

Cellulaire functies van teleost PPARs: in vitro en in vivo karakterizatie van het moleculair werkingsmechanisme van geselecteerde PPAR-liganden bij de zebravis (Danio rerio).

Project

Identificatie en karakterisatie van de kankerstamcel in multipel myeloom. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De hypothese van het kankerstamcelmodel is dat niet alle tumorcellen, maar enkel een kleine subpopulatie van de tumorcellen, de kankerstamcel, in staat is om nieuwe tumoren te vormen. Alternatieve termen voor de kankerstamcel is de tumor-initiërende of tumorigene cel. Belangrijke eigenschappen van de kankerstamcel is dat deze zich kan vernieuwen en alle heterogene celtypes van de tumor kan vormen. Het kankerstamcelmodel heeft grote implicaties voor therapie. Er wordt gesuggereerd dat de conve...

Project

Evaluatie van nieuwe types stationaire fasen voor chirale scheidingen met behulp van capillaire electrochromatografie en capillaire vloeistofchromatografie Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het bestaan van chiraliteit heeft gevolgen voor de ontwikkeling van geneesmiddelen omdat beide enantiomeren in het lichaam verschillende farmacodynamische en farmacokinetische eigenschappen kunnen vertonen. Bijgevolg dienen, tijdens de geneesmiddelenontwikkeling, beide enantiomeren gescheiden te worden. Er bestaan reeds verschillende analytische technieken die gebruikt kunnen worden voor de scheiding van deze moleculen namelijk, high-performance liquid chromatography (HPLC), capillaire electr...

Project

Design and application of new stationary phases for (pressurized) capillary electrochromatography (China) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Ontwikkeling en toepassing van nieuwe stationaire fasen voor (drukgedreven) capillaire electrochromatografie Tijdens de laatste jaren werd er aandacht besteed aan capillaire electrochromatografie (CEC) wegens de grote nood aan snelle methode ontwikkeling in life sciences, environmental sciences en farmaceutische analyse. CEC kan beschouwd worden als een hybride techniek tussen capillaire electroforese (CE) en capillaire vloeistofchromatografie : het scheidingsmechanisme is vooral chromatogr...

Project

Nucleoside hydrolasen : van recycling enzymen tot generische prodrug targets. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De nucleoside hydrolasen (NH, EC 3.2.2.-) zijn een familie van enzymen die de N-glycosidische binding van nucleosiden hydrolyseren1 volgens het reactieschema: ?-purine (of pyrimidine) nucleoside + H2O ? purine (of pyrimidine) base + ribose De NH's kennen een ruime verspreiding in de natuur. Ze komen voor in organismen gaande van bacteriën en protozoa tot hogere planten en insecten maar komen niet voor in de mens. Vermits deze enzymen tot op heden in geen enkel zoogdier teruggevonden werden, w...

Project

Media legitimiteit, nieuwsdruk en milieucommunicatie door ondernemingen. Historisch

Universiteit Antwerpen

We onderzoeken het verband tussen medialegitimiteit m.b.t. milieugedrag en kwaliteit van milieurapportering (via jaarverslagen en persberichten). De communicatiestrategie van een onderneming m.b.t. milieu wordt verondersteld tegelijkertijd haar milieulegitimiteit, de persbelangstelling en de kwaliteit van haar rapportering te beïnvloeden. Bijkomend onderzoeken we de vervangende versus aanvullende rol van verschillende communicatiekanalen.

Project

Ontwerp van analoge CMOS circuits voor millimergolf toepassingen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Traditioneel wordt het ontwerp van geïntegreerde analoge bouwblokken voor hoogfrequente toepassingen gedaan in III-V halfgeleider technologieën zoals GaAs en InP. In deze technologieën beschikt men immers al lange tijd over snelle transistoren. Bovendien laat de hoge weerstand van het substraatmateriaal (vb. GaAs: 107-109 ohm-cm) toe om passieve componenten te maken van goede kwaliteit. CMOS technologie biedt anderzijds wel de mogelijkheid om het analoge en het digitale gedeelte op een kost ...

Project

Uitgave van het manuscript: R.G.Collingwood, Realism and Idealism. Central Problems in Metaphysics. Historisch

Universiteit Antwerpen

OUP heeft mij, samen met de Canadese filosoof Mathieu Marion, gevraagd om het zevende deel in de standaardeditie van R.G.Collingwoods oeuvre te publiceren. De concrete vraag van OUP is om een uitgave van het manuscript Realism and Idealism met drie kleinere manuscripten over metafysica te verzorgen. Deze vier manuscripten zullen Marion en ikzelf redigeren en daarenboven voorzien wij in een gedetailleerde inleiding van ongeveer 100 pagina's.

Project

Monitoring biologisch herstel van de verlegde witte Nete in Dessel. Historisch

Universiteit Hasselt

Voorafgaand aan het aanleggen van een zandwinningsput in Mol ter hoogte van Donk wordt de Witte Nete over een lengte van ca. 2 km omgelegd. Die omlegging is als mitigerende maatregel opgenomen in het MER. Naast een evaluatie van de water- en structuurkwaliteit van de omgelegde waterloop staat de monitoring van de macro)invertebraten en de visfauna (waaronder Rode lijstsoorten, beschermde vissoorten en soorten van internationaal belang) voorop. In het onderzoek als in de verlegde Witte Nete c...

Project

Statistische eigenschappen van de infectiedruk, de contractmatrix en de reproductiesnelheid: kwantificering, onderlinge wisselwerking en impact in mathematische modellen voor de dynamische transmissie van infectieziekten. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert binnen het FWO met referentie FWO G.0393.04 en wordt uitgevoerd binnen het instituut Censtat. Dit project heeft als doelstelling het bepalen van de statistische eigenschappen van de infectiedruk, de contractmatrix en de reproductiesnelheid: kwantificering, onderlinge wisselwerking en impact in mathematische modellen voor de dynamische transmissie van infectieziekten. Dit is een inter-universitair FWO-project in samenwerking met de UAntwerpen.

Project

AWARDEE : Targeting multiple myeloma with nanobodies: study in the 5TMM model (proposal submitted August 31,2007) + verlenging Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het doel van dit project is het ontwikkelen van specifieke nanobodies die myeloma cellen kunnen targeten. Dit zal in eerste instantie in vitro getest worden, gevolgd door bio-imaging in vivo en ten slotte, wanneer specificteit bewezen, kunnen deze gekoppeld worden aan vb. siRNA. Hiermee zal getracht worden de systemische toxische effecten van bepaalde behandelingen te verminderen.

Project

Afleiden en karakterisatie van humane embryonale stamcellen (hES) met myotone dystrofie, Duchenne's musculaire dystrofie of facioscapulohumerale dystrofie en differentiatie van normale en aangetaste hES tot myocyten. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Myotone dystrofie (DM1) komt voor met een frequentie van 1/8000 en wordt gekenmerkt door spieratrofie van de distale spieren, myotonie, endocriene stoornissen. Duchenne musculaire dystrofie (DMD) heeft een prevalentie van 1/4200 geboortes en wordt gekenmerkt door geleidelijke aantasting van de spieren met als gevolg dat de patiënten in hun tienerjaren in een rolstoel terechtkomen, en vroeg overlijden (gemiddeld ongeveer 17 jaar). Facioscapulohumerale musculaire dystrofie (FSHD) tenslotte is ...

Project

Analyse van dierlijk materiaal Historisch

Universiteit Hasselt

Imbedden in paraffine van 120 biopten: - snijden van coupes en plaatsen op een superfrost draagglaasje; - H&E kleuring, waarna aangesneden biopten en coupes per koerier terug bezorgd worden; Imbedden in paraffine van 15 biopten: - snijden van coupes en plaatsen op een superfrost draagglaasje; - Uitvoering van H&E, PAS en May-Grünwald-Giemsa kleuring, waarna aangesneden biopten en coupes per koerier terug bezorgd worden;

Project

Cross-talk tussen quorum sensing, swarming en biofilmvorming regulatorische netwerken in Rhizobium etli en hun rol tijdens de dymbiose met de gastplant Phaseolus vulgaris Historisch

Universiteit Hasselt

Cross-talk tussen quorum sensing, swarming en biofilmvorming regulatorische netwerken in Rhizobium etli en hun rol tijdens de dymbiose met de gastplant Phaseolus vulgaris In dit onderzoeksvoorstel wensen we door een gecombineerde moleculair-fysiologische en microscopische aanpak de relaties tussen de hoger vermelde sociale processen en R. etli te ontrafelen en het belang ervan op de symbiose met de gastplant Phaseolus vulgaris aan te tonen.

Project

Butyrogeen effect van inuline-type fructanen : kinetiek van cross-feeding tussen colonbacteriën. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Onderhavig project zal een bijdrage leveren aan het verder in kaart brengen van de kinetiek van de productie en de verdere omzetting van organische zuren tijdens het colonfermentatieproces. Het richt zich enerzijds op de rol van lactaat- en/of acetaatconverterende bacteriën bij de boterzuurvorming in het colon en anderzijds op de invloed die bepaalde prebiotica hier op uitoefenen. Er zal voornamelijk gefocust worden op cross-feeding als mogelijke verklaring voor het butyrogeen effect.

Project

Synthese en evaluatie van derivaten van 5-methyl-5H-indolo[2,3-c]chinoline (isoneocryptolepine); een nieuw antiplasmodiaal indolochinoline. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit project is drie-ledig. In een eerste fase gaan we de synthese van het basisskelet van isoneocryptolepine optimaliseren. Hiervoor maken we gebruik van een door ons labo recent ontwikkelde methode: een consecutieve of tandem Buchwald-Hartwig aminering - intramoleculaire Pd-gekatalyseerde arylering. Deze methode gaan we vervolgens ook toepassen voor onze tweede doelstelling: synthese van D-ring gesubstitueerde isoneocryptolepines. Als substituent verkiezen we de voor chloroqui...

Project

Distributed collaboration using Multi-Agent System Architectures. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Multi-agent systemen (MAS) vormen een zeer actueel onderzoeksdomein, dat het modelleren en ontwerpen van collaboratieve systemen bestudeert. Een MAS structureert een software systeem als een aantal autonome entiteiten (agenten) die gesitueerd zijn in een gemeenschappelijke omgeving. Agenten hebben enkel beperkte toegang tot deze omgeving, die zowel een fysische als een software omgeving kan zijn. De agenten interageren met elkaar, rechtstreeks of via de omgeving, om zodoende een gemeenschappe...

Project

Architectuurhistorische en constructieve kenmerken van stadspaleizen met binnenkoer in Antwerpen (1450-1650). Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project wil door een nauwkeurige bouwkundige en stedenbouwkundige analyse van een specifieke architecturale vorm, het stadspaleis met binnenkoer (met zogenaamde Toscaanse zuilengalerij), nagaan hoe, wanneer en op welke wijze renaissance-invloeden in de architectuur van Antwerpen en de Nederlanden gedurende de lange 16de eeuw zijn doorgedrongen. Het heeft daarbij specifiek oog voor de rol van stedelijke middengroepen in deze verspreiding.

Project

Modulatie van congruentie-effecten bij repetitie van irrelevanten stimuluskenmerken. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Een fundamentele vraagstelling in de menselijke functieleer is hoe sensorische informatie (stimuli) wordt omgezet naar motorische coördinaten, die leiden tot een respons. Een belangrijk aspect bij dit onderzoek is de verwerking van informatie die niet relevant is voor de uit te voeren taak, maar die in vele gevallen toch een sterke invloed heeft op het verwerken de taak-relevante informatie. In de meest algemene zin spreekt men over contextuele invloeden. Congruentietaken vormen een van de be...

Project

Verkorten van de scan- en reconstructietijd bij tomografie op basis van GPU computing. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project richt zich op het verkorten van de scan- en reconstructietijd bij diverse vormen van Computer Tomografie. Iteratieve reconstructie-algoritmen hebben minder projecties nodig (dus minder scantijd) om een nauwkeurige reconstructie te berekenen, maar de benodigde rekentijd staat op dit moment de praktische toepasbaarheid nog in de weg. Met behulp van GPU computing zal de reconstructietijd sterk worden verkort.

Project

Ontwikkeling van een array-gebaseerde MLPA methode voor het opsporen van chromosoomafwijkingen. Historisch

Universiteit Antwerpen

We willen een array-gebaseerde MLPA (Multiplex Ligation-dependent probe Amplification)-methode ontwikkelen om chromosoom afwijkingen op te sporen. Tot op heden is er geen eenvoudige test beschikbaar die gelijktijdig al deze zogeheten microdeleties kan diagnosticeren. Wij streven ernaar dat onze test simultaan alle bekende interstitiële en subtelomere loci kan detecteren. Het is de bedoeling dat dit project bijdraagt aan de ontwikkeling van een diagnostische test ter vervanging van de karyotyp...

Project

De invloed van dubbelstrengige breuken en het type doelwitcel op de efficiëntie van "gene targeting" in planten. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In this work a number of biotechnological issues regarding the generation and use of transgenic plants were addressed. First, we isolated promoter sequences form Arabidopsis thaliana genes which are active in germline cells in a broad spectrum of developmental stages: shoot apical meristem, flower meristem and meiosis. We then investigated to what extent these promoters can regulate expression of the Cre site-specific recombinase in order to result in excision of a DNA sequence flanked by ta...

Project

Aspecten van D(irichlet)-branen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De ontdekking dat alle gekende interacties in de natuur herleid kunnen worden tot slechts vier fundamentele wisselwerkingen is één der grootste successen van de fysica. Spontaan gebroken ijktheoriën leveren het kader waarbinnen we een uitstekende microscopische beschrijving voor drie van deze vier krachten kunnen formuleren. Het komt dan wellicht ook als een verassing dat de ons meest vertrouwde wisselwerking -de zwaartekracht- de minst begrepen kracht is. De meest belovende kandidaat voor ee...

Project

De investeringen in de vierde Kondratieff-cyclus en de woon-en werksatisfactie van (creatieve) bewoners. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het onderzoeksvoorstel heeft de volgende doelstellingen: - het uitvoeren en ordenen van een data-verzameling over het al dan niet samenvallen van de vierde Kondratieff lange-termijncyclus en de stedenbouwkundige investeringspatronen in Amsterdam en Antwerpen, - het verduidelijken hoe en waarom de bovenstaande investeringspatronen de aantrekkelijkheid van een metropool voor haar bewoners (inzonderheid de creatieve klasse zoals gedefinieerd door R. Florida) fundamenteel kunnen veranderen.

Project

Legitimate Criminal Justice in Times of Insecurity; A Belgian and comparative European Perspective. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

From this research on "Contemporary punishment", two major voids appear, raising new research questions: 1) Why is western "contemporary punishment" generally seen as an institution "in transition"? What are the broader social-political tendencies in western societies which can explain the transformations? The answer to these questions is usually linked to the emergence of "insecurity" as a major political issue in many western countries, often leading to a crisis of legitimacy of political a...

Project

Karakterisering van nieuwe targets voor de behandeling van het Fragiele X Syndroom. Historisch

Universiteit Antwerpen

Karakterisering van nieuwe targets voor de behandeling van het Fragiele X Syndroom.

Project

Functionele karakterisering van regulerende celpopulaties: In vitro inductie van T-celtolerantie door dendritische cellen. Historisch

Universiteit Antwerpen

In voorliggend project willen we de haalbaarheid van tolerogene dendritische cellen en regulerende T-cellen om antigenspecifieke immuunresponsen te onderdrukken preklinisch onderzoeken. Beter inzicht in hun interacties, alsook in de werkingsmechanismen met betrekking tot inductie van T-celtolerantie, zal de basis leggen voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingsmethoden voor immuungemedieerde aandoeningen.

Project

Beleidsgegevens over psychiatrische diensten en instellingen: permanente registratie van klinische en sociale variabelen. Overeenkomst inzake de ondersteuning van registratiesysteem: "Minimale Psychiatrische Gegevens" Historisch

Universiteit Hasselt

Op intiatief van de Federale Overheid wordt in alle Belgische residentiële psychiatrische instellingen een uniforme set van patiëntgegevens verzameld: de Minimale Psychiatrische Gegevens (MPG). Deze nationale databank moet beleidsondersteunend onderzoek toelaten. Censtat is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de instellingen in het uitvoeren van de dataverzameling.

Project

Moleculaire Interacties en Transport in Gesloten Ruimtes en Geordende Structuren. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project richt zich op het algemeen verkennen en optimale benutten van de mogelijkheden van ordenings-, structurerings- en opsluitingseffecten op moleculen, kleine deeltjes en stromen, met het oog op het optimaliseren van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe processen.

Project

Meten, modelleren en regelen van zwak niet-lineaire, traag variërende dynamische systemen. Historisch

Universiteit Antwerpen

De drie beentjes van het middenoor vormen een impedantieaanpasser tussen akoestische vibraties in de lucht en de vloeistof in het slakkenhuis, en worden klassiek gezien als een lineair systeem. Het slakkenhuis zelf werkt als een actieve feedback versterker, met sterke niet-lineariteit bij zeer lage geluidsniveaus, maar die satureert bij hogere niveaus. De actieve cochleaire processen kan men waarnemen als zgn. oto-akoestische emissies die het oor uitstuurt wanneer geluid wordt aangeboden. Bij...

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Turnhout. BIOMED levert aan het Gerecht van Turnhout de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand december 2009

Project

Identificatie van humaan immunodeficiënte virus vaccin peptiden en humane breed neutraliserende monoclonale antilichamen met behulp van M13 faagbanken. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het zoeken naar een HIV vaccin dat in staat zou zijn om breed kruis-neutraliserende antistoffen (BCNA) te induceren blijft een topprioriteit. BCNA komen voor bij een minderheid van de HIV geïnfecteerden. Uitgaande van hun plasma zullen de verantwoordelijke epitopen geselecteerd worden op basis van de "peptide faag display" methode. Van de andere kant beschikken we ook over "antibody faag bibliotheken", gebaseerd op het beenmerg van patiënten met BCNA. Dit zal ons toelaten nieuwe BCNA te isol...

Project

Moleculair biologisch onderzoek van HSPB8 mutaties in relatie tot erfelijke motorneuron aandoeningen. Historisch

Universiteit Antwerpen

De distale hereditaire motorische neuropathieën (HMN) zijn een heterogene groep van aandoeningen die gekarakteriseerd worden door de selectieve degeneratie van de motorneuronen van het perifere zenuwstelsel. In onze groep werden twee ziekteverwekkende genen geïdentificeerd voor distale HMN type II, HSPB8 en HSPB1. Beide genen behoren tot de superfamilie van de small heat shock proteïnen (sHSPs). In dit project zoeken we een antwoord op de vraag waarom mutaties in HSPB8 selectief de perifere m...

Project

Taal en spraak van jonge Nederlandstalige kinderen: Horende kinderen en dove kinderen met een cochleaire implantatie. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project onderzoeken we de prelexicale en de vroeglexicale spraak- en taalproductie bij jonge dove kinderen met een cochleaire implantatie (CI) en we vergelijken de verwervingsstadia en -patronen met een groep van horende leeftijdsgenoten. Cruciaal is de vraag of implantatie in het eerste/tweede levensjaar tot gevolg heeft dat kinderen met een CI op het vlak van de spraak- en taalontwikkeling toch binnen de 'normale' grenzen van hun horende leeftijdsgenoten bevinden.

Project

Mechanisme van dense plakvorming bij de ziekte van Alzheimer. Historisch

Universiteit Antwerpen

Aggregatie van amyloid-ß (Aß) in het hersenparenchym als dense-core en diffuse plakken en in bloedvatwanden zijn de voornaamste kenmerken van de ziekte van Alzheimer. Dense-core plakken zijn neurotoxisch. Verschillende feiten suggereren dat Aß niet spontaan aggregeert in de hersenen, maar dat specifieke chaperones Aß helpen te aggregeren tot ß-sheets. Recent toonden we aan dat dense plakken zich voornamelijk ontwikkelen rond bloedvaten in zowel transgene muis modellen voor de ziekte van Alzhe...

Project

Tumor-micromilieu interacties als therapeutisch doelwit in multiple myeloma. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Multiple myeloma (MM) is een B cel maligniteit gekarakteriseerd door een monoclonale proliferatie van plasmacellen in het beenmerg en hiermee gepaard gaande osteolyse. Ondanks de recente nieuwe therapeutische ontwikkelingen blijft het aantal patiënten met een complete lange termijn remissie vrij laag. Recent onderzoek toont aan dat vooral de beenmerg microomgeving de MM cellen beschermt tegen geïnduceerde apoptose. Het doel van het huidig project is die MM cel-stromale cel interacties te iden...

Project

Invloed van angiogenese op de groei, samenstelling en stabiliteit van atherosclerotische plaques. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het aanbrengen van een siliconen manchet rond de halsslagader van konijnen, gecombineerd met een cholesterolrijk dieet, is een bestaande en in onze onderzoeksgroep zeer goed gekarakteriseerde techniek, die ook door buitenlandse onderzoeksgroepen wordt gehanteerd om atherosclerotische plaques te induceren op een welbepaalde plaats. De manchet staat in verbinding met een osmotische minipomp. Hierlangs kunnen te onderzoek producten ter hoogte van de halsslagader aangebracht worden. Na plaatsing ...

Project

Blood endothelium progenitor cells and dendritic cells as novel predictive biomarkers of in-stent restenosis after percutaneous coronary intervention. Historisch

Universiteit Antwerpen

Blood endothelium progenitor cells and dendritic cells as novel predictive biomarkers of in-stent restenosis after percutaneous coronary intervention.

Project

Tumor-micromilieu interacties als therapeutisch doelwit in multiple myeloma. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Multiple myeloma (MM) is een B cel maligniteit gekarakteriseerd door een monoclonale proliferatie van plasmacellen in het beenmerg en hiermee gepaard gaande osteolyse. Ondanks de recente nieuwe therapeutische ontwikkelingen blijft het aantal patiënten met een complete lange termijn remissie vrij laag. Recent onderzoek toont aan dat vooral de beenmerg microomgeving de MM cellen beschermt tegen geïnduceerde apoptose. Het doel van het huidig project is die MM cel-stromale cel interacties te iden...

Project

Upgraden van de enquête van gezondheid, vergrijzing en uittreding in Europa - voorbereidende fase.(SHARE-PREP) Historisch

Universiteit Antwerpen

Upgraden van de enquête van gezondheid, vergrijzing en uittreding in Europa - voorbereidende fase.(SHARE-PREP)

Project

Afleiden en karakterisatie van humane embryonale stacellen (hES) met myotone dystrofie, Duchenne's musculaire dystrofie of facioscapulohumerale dystrofie en differentiatie tot myocyten. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Myotone dystrofie (DM1) komt voor met een frequentie van 1/8000 en wordt gekenmerkt door spieratrofie van de distale spieren, myotonie, endocriene stoornissen. Duchenne musculaire dystrofie (DMD) heeft een prevalentie van 1/4200 geboortes en wordt gekenmerkt door geleidelijke aantasting van de spieren met als gevolg dat de patiënten in hun tienerjaren in een rolstoel terechtkomen, en vroeg overlijden (gemiddeld ongeveer 17 jaar). Facioscapulohumerale musculaire dystrofie (FSHD) tenslotte is ...

Project

Watertransport in mangrovebomen: de plasticiteit van de hydraulische architectuur, zijn ecologische en functionele betekenis Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Wateropname en -transport tegen het zwaartekrachtveld in zijn vanaf het ontstaan van het landleven een van de grootste uitdagingen voor planten. Water is daardoor de meest bepalende factor in de verspreiding van soorten en vegetaties op aarde. Het hoofddoel van dit project is bij te dragen tot het doorgronden van het watertransport in bomen als basis van hun ecologische verspreiding. Hoewel watertransport een grondslag is van het leven van landplanten en reeds lang een veelbesproken onderzoek...

Project

Een evaluatiecorpus voor automatisch samenvatten. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit BOF project willen we een corpus voor het Nederlands aanleggen voor het evalueren en ontwikkelen van automatische samenvatters. Automatisch gegenereerde samenvattingen kunnen helpen met het doorzoeken en aanbieden van grote hoeveelheden informatie. Voor het ontwikkelen van automatische samenvatters is de evaluatiestap zeer belangrijk. Het evaluatiecorpus zal bestaan uit 200 teksten en minimaal vijf verschillende samenvattingen per tekst.

Project

Moleculair onderzoek bij patiënten met defecten in de complexen van de oxidatieve fosforylatie en het pyruvaat dehydrogenase complex. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De belangrijkste oorzaak van de mitochondriale cytopathieën zijn de defecten in de oxidatieve fosforylatie (OXFOS) en het pyruvaat dehydrogenase complex (PDHc). Klinische fenotypes geassocieerd met OXFOS defecten zijn zeer verscheiden. Het meest frequent wordt een myopathie, encefalopathie of encefalo-myopathie gezien. Daarnaast kan ook functieverlies optreden in diverse organen zoals hartspier, lever, nier, pancreas, beenmerg, retina en neurosensorieel gehoorsorgaan. Multi-systeemaantasting ...

Project

De financiering van startende ondernemeningen in Vlaanderen: determinanten van het opstartkapitaal en het gebruik van bootstrap financiering. Historisch

Universiteit Antwerpen

Startende ondernemingen hebben geen 'track record' of opgebouwde reputatie en worden geassocieerd met een hoog falingsrisico. Toch moet een nieuwe ondernemer erin slagen voldoende startkapitaal bijeen te krijgen. Deze studie wil de determinanten van zowel het opstartkapitaal als van het gebruik van bootstrap financiering in pas gestarte venootschappen in kaart brengen. Bovendien wordt de impact van bootstrap financiering op de ondernemingsprestaties onderzocht.

Project

Internationale Onderhandelingen in de Europese Raad: Preferenties van Onderhandelaars in Kaart Gebracht. Historisch

Universiteit Antwerpen

Onderhandelingen in de EU zijn bepalend voor de internationale en nationale politiek. Het verklaren van deze besluitvorming vereist goede data over de preferenties van de onderhandelaars. Het verzamelen van die data is echter kostelijk. Dit project beoogt een databestand van preferenties aan te leggen waarmee een belangrijke impuls wordt gegeven aan het onderzoek naar internationale onderhandelingen waarvan meerdere onderzoekers profiteren.

Project

Prestaties (analyses isotopiques) uitgevoerd voor UCL (ikv subsidie FNRS via UCL) & KBIN Historisch

Vrije Universiteit Brussel

-In het kader van FNRS en FRIA projecten van de Université Catholique de Louvain, worden stabiele isotopen analyses uitgevoerd om de migratiestrajecten van vogels te karakteriseren

Project

Bestrijden van bederf door beheersing van de specifieke microbiota van verpakte kwaliteitskookham door middel van bioprotectieve culturen, combinaties van alternatieve natuurlijke bewaarmiddelen en een geoptimaliseerde thermische processing. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De hoofddoelstelling van het project is om te komen tot een verbeterde bewaarbaarheid van versneden kwaliteitskookham, verpakt onder gemodificeerde atmosfeer en bewaard in de koelketen, via een betere beheersing van de hammicrobiota. Gebaseerd op de eerder bepaalde aard, oorsprong en populatiedynamica van de bederfmicrobiota en de contaminatiepunten in de productieketen, zal - gebruik makend van simulatiemedia, modelsystemen en pilootschaalproeven- de toepassing van bioprotectieve culturen en...

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Tongeren. BIOMED levert aan het Gerecht van Tongeren de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand december 2009

Project

Europees concurrentiebeleid: theorie en toepassingen op transport en uitzendrechten in de sport. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project worden recente theorieën van industriële organisatie toegepast om de prijszetting en regulering te bestuderen in enkele specifieke economische sectoren zoals vervoer, sport en de communicatiesector. De nadruk ligt op de positieve analyse van recente voorgestelde maatregelen (bijvoorbeeld prijzen van de toegang tot infrastructuur en concurrentie in capaciteit in vervoer, de toewijzing van televisierechten van sportwedstrijden, enz.). Bovendien bekijken we de normatieve effecten ...

Project

Sociale en economische gevolgen van de vergrijzing in Vlaanderen en Europa. Hoe kan het beleid inspelen op Vlaams niveau. Historisch

Universiteit Antwerpen

De toenemende levensverwachting van steeds talrijker wordende generaties brengt hoe dan ook een groeiende zorgvraag met zich, vooral in de groep van de oudste ouderen. Hoe deze zorg verdeeld wordt tussen de verschillende actoren is een centraal vraagstuk. Onze bijdrage is beperkt tot de inbreng vanuit het persoonlijke netwerk: gezin, familie, buren en vrienden. Hoe zal deze inbreng in de toekomst evolueren? Is een vooruitberekening van het volume mantelzorg haalbaar? Waar zijn er knelpunten, ...

Project

EPO-ANE-4008 Bestuurs Commissie Vergaderingen Februari, Maart, Mei en Juli 2009 Herziening van documenten Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut CENSTAT en anderzijds Johnson & Johnson PRD. CENSTAT levert aan Johnson & Johnson PRD de onderzoeksresultaten naar de analyse van veiligheidsdata onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract V-0650.

Project

Conflictoplossing en de secessie van 'de facto' staten: een vergelijkend onderzoek over Abchazië en Tsjetsjenië. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Conflictoplossing en de secessie van 'de facto' staten: een vergelijkend onderzoek over Abchazië en Tsjetsjenië.

Project

Visie ruimtegebruik- en ruimtebeslag 2020-2050. Sectornota "Economie". Historisch

Universiteit Antwerpen

Visie ruimtegebruik- en ruimtebeslag 2020-2050. Sectornota "Economie".

Project

Het beleid ten aanzien van nieuwkomers in Antwerpen, Gent en Charleroi, 1700-1900. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project betreft een deelonderzoek in het verlengde van het door het FWO gefinancierde postdoc project "Uitwijzing subsidiëring? Lokaal beleid ten aanzien van nieuwkomers in de Zuidelijke Nederlanden, ca. 1700-1900" (01/10/2007-31/09/2010 op naam van Anne Winter), dat een comparatieve analyse beoogt van de motivaties, belangen, en impact van de lokale politiek die in de Zuidelijke Nederlanden ten aanzien van nieuwkomers in de loop van de achttiende en negentiende eeuw werd gevoerd. De proc...

Project

VIB-De genetische basis van psychiatrische ziekten: een multidisciplinaire benadering. Historisch

Universiteit Antwerpen

VIB-De genetische basis van psychiatrische ziekten: een multidisciplinaire benadering.

Project

Bewijs voor een Nieuwe Efflux Pomp die Telithromycine-Resistentie in Macrolide-Resistente Streptococcus pyogenes medieert. Historisch

Universiteit Antwerpen

Telithromycine (Tel) is een nieuw macrolide dat ontwikkeld werd om macrolide-resistente pathogenen te bestrijden. Tel resistentie (Tel-R) is echter verschenen in enkele S. pyogenes die het erm(B) methylase bevatten. We hebben Tel efflux, gemedieerd door een reserpine-gevoelige pomp, aangetoond bij S. pyogenes met hoog niveau Tel-R die ook erm(B) bevatten. Gen-expressie studies zullen de bijdrage van deze efflux pomp tot Tel-R vaststellen.

Project

Steunpunt Milieu & Gezondheid. Historisch

Universiteit Antwerpen

Zie continuering in het Steunpunt Milieu en Gezondheid 2007-2011 (project 21603)

Project

Genetische studie van de melanocortine signaaltransductie betrokken bij de pathogenese van obesitas. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit onderzoeksproject zal getracht worden een significante bijdrage te leveren tot het begrip omtrent het ontstaansmechanisme van obesitas. Enerzijds zal het onderzoek toegespitst worden op de melanocortine signaaltransductie met reeds betrokkenheid en anderzijds zal beoogd worden om nieuwe kandidaatgenen te identificeren. Dit zal gebeuren door mutatieanalyse en associatiestudies.

Project

CPDP 2009 - Data Protection in profiled world - 2nd annual Conference on Computer, Privacy and Data Protection (16-17 januari 2009) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Organisatie van de tweede editie van CPDP in Brussel op 16-17 januari 2009 : Data Protection in profiled world

Project

European Culture and Identitiy. Diversity and Convergence in Food Habits, c.1800 - c.2000 Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In januari 2005 ging een eerste collectief FOST-project van start: 'Europese Cultuur en Identiteit. Convergentie en Divergentie in Eetgewoonten, 1800-2000'. Bedoeling is onderzoek te doen naar sociale en culturele divergentie en convergentie in de Europese maatschappij van de 18de eeuw tot nu, aan de hand van veranderingen in de voedingsgewoonten, vanuit drie verschillende invalshoeken. Lees meer : http://www.vub.ac.be/FOST/onderzoek.htm

Project

De bestraffingskloof gedicht. Een onderzoek naar de remedies tegen irrationele en inconsistente bestraffing. Historisch

Universiteit Antwerpen

De Belgische strafwetgever heeft zich nooit ingelaten over de specifieke invulling van het criterium van de ernst van het misdrijf, wat soms geleid heeft tot uiteenlopende straffen voor soortgelijke misdrijven en tot ongerechtvaardigde disproportionele straffen voor verschillende misdrijven. De strafrechter zelf beschikt dan weer over een brede waaier van bestraffingsmodaliteiten inzake strafoplegging waardoor er in de praktijk een enorme discrepantie ontstaat tussen de rechterlijke uitsprake...

Project

Kritische mutaties en signalen in borstkankercellen en hun stromale omgeving. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit FWO project is een interuniversitair (KULeuven, UGent, UAntwerpen, VUBrussel) en interdisciplinair (genetica, moleculaire celbiologie, anatomopathologie, oncologie) concept. Het heeft tot hoofddoel te ontrafelen hoe gastheercellen deelnemen aan de opbouw van tumoren. Dit kan als basis dienen voor de ontwikkeling van nieuwe therapieën waarbij gastheercellen als doelwit gelden. Hiertoe komen we door de concertatie van verschillende onderzoeksgroepen via (A) uitwisseling van informatie, mate...

Project

De Koziol-Green en het mengsel Koziol-Green-modellen met covariaten onder afhankelijke censureren Historisch

Universiteit Hasselt

In de overlevingswiskunde zijn we geïnteresseerd in de tijd tot dat een bepaalde gebeurtenis zich voordoet. Bijvoorbeeld, de tijd tot dat een patiënt met een bepaald type kanker, sterft aan deze kanker. Echter door praktische problemen, zoals het verliezen van contact met de patiënten of het sterven van patiënten aan andere oorzaken, kunnen we vaak de overlevingstijden niet exact observeren, maar vinden we slechts een ondergrens. Om alsnog een schatting te vinden voor de verdelingsfunctie van...

Project

REPROTECT : Development of a novel approach in hazard and risk assessment of reproductive toxicity by a combination and application of in vitro, tissue and sensor technologies.(zie ook EU199B-Rogiers) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

CONAM (Consensus networking on alternative methods within Europe) werd voorgesteld door ECOPA (European Consensus Platform on 3Rs Alternatives. Deze VZW promoot het 3R's concept: Reduction, Refinement, Replacement - Verfijning, vermindering en Vervanging)bij dierexperimenten . Nieuw voor deze vereniging is dat zowel dierenwelzijnsorganisaties, de dierproefuitvoerende industrie, de academische wereld, de overheid op gelijkwaardige basis vertegenwoordigd zijn). CONAM stelt zich tot doel de verw...

Project

Strategische planning en management voor lokale overheden in Vlaanderen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het New Public Management denken vindt de laatste decennia steeds meer weerklank binnen de overheidssector. Ook in Vlaanderen heeft zich ondertussen een discussie afgetekend rond de vraag in welke mate managementprincipes kunnen worden toegepast binnen de overheidssector. Een klantgericht bestuur betekent immers nog niet dat de burger tevreden is. Deze klant-burger dichotomie kan gesitueerd worden op het spanningsveld tussen professionalisering en vermaatschappelijking van het openbaar bestuu...

Project

Methodeontwikkeling voor interdisciplinair isotopisch onderzoek door middel van mult-collector ICP-massaspectrometrie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In 2006 wordt een multi-collector inductief gekoppeld plasma massaspectrometer (MC-ICPMS) geinstalleerd aan de UGent (analytische chemie) voor multidisciplinair onderzoek in chemle, geologie en ecologie (door een krediet impulsfinanciering zware Apparatuur aan UGent, VUB, KULeuven). Multi-collector ICP-massaspectrometrie (MC-ICPMS) is een bljzonder krachtige techniek voor de bepaling van isotopenverhoudingen van nagenoeg alle elementen (behalve H, C, N, O en edelgassen).De prioriteiten van de...

Project

Tomografische beeldreconstructie, verwerking en analyse (TIRPA). Historisch

Universiteit Antwerpen

X-stralen computer tomografie is een techniek om de drie dimensionale (3D) interne structuur van een object op een niet-destructieve manier te visualiseren. Sinds de introductie van de tomografische scanners in de jaren '70 is tomografie een standaard techniek in de medische wereld. Recente technologische ontwikkelingen hebben het gebruik van tomografische scanners in niet-klinische toepassingen mogelijk gemaakt. Deze onderzoeksgebieden zijn zeer uiteenlopend: van biomedische in-vitro applica...

Project

Data infrastructure for the study of guilds and other forms of corporate collective action in pre-industrial times. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het aanvullen en uitbreiden van de dataset over de gilden in de Zuidelijke Nederlanden. Dit bestaat uit het aanvullen van de reeds bestaande gegevens met bijkomende gegevens, dat wil zeggen uit het toevoegen van een aantal variabelen per gilde, die gekozen worden op basis van onderling overleg.

Project

Nanoschaal supergeleiding. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project willen wij kwantum-afmeting regime in hoogkristallijne metallische supergeleiding nanodraden en nanofilms onderzoeken. Wij zullen de volgende aspecten bestuderen: (i) het kritieke magneetveld als functie van de dikte (met en zonder inachtname van spin); (ii) nieuwe toestanden van het Andreev-type, geinduceerd door de kwantumopsluiting in supergeleidende nanostrukturen; (iii) de kritieke stroomsterkte in nanodraden en nanofilms.

Project

Ontwikkeling van snelle screeningsmethoden voor toxische werkingsmechanismen op basis van faag display. Historisch

Universiteit Antwerpen

Ontwikkeling van snelle screeningsmethoden voor toxische werkingsmechanismen op basis van faag display.

Project

Sleutelrol van het foerageergedrag van hommels in de biologische bestrijding van plantpathogenen (Byotritis cinerea). Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De moderne glastuinbouw gebruikt al verschillende decennia hommels als bestuivers om groenten en fruit te bestuiven zoals aardbei. Het voordeel van natuurlijke bestuiving is een betere vruchtkwaliteit. Omwille van het gebruik van bestuivers, het publieke wantrouwen ten opzichte van de conventionele fungicidenlpesticiden en de ontwikkeling van resistentie, is er vraag naar een duurzame oplossing om veel voorkomende/belangrijke plant pathogenen zoals Botrytis cinerea of grijsrot te bestrijden. ...

Project

Electronisch transport in grafene nanostructuren.(beurs Artak AVETISYAN, Armenië) Historisch

Universiteit Antwerpen

Electronisch transport in grafene nanostructuren.(beurs Artak AVETISYAN, Armenië)

Project

Evaluatie van Autobussen met Hybride Aandrijvingen Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' MIVB' hebben voor het project ' Autobussen met Hybride Aandrijvingen (AHA) MIVB' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.

Project

Geavanceerde ICT oplossingen voor cryptografie, authenticatie en veilige communicatie: ondersteuning van software engineering d.m.v. quantum technologie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Door een aanhoudende groei van netwerken zoals het internet en het toenemende aantal personal computers bij gezinnen, zijn informatie en communicatie technologieën alom vertegenwoordigd in onze huidige maatschappij. Anderzijds zijn kwantumtechnologieën, die minder gekend zijn bij het grote publiek, op dit ogenblik een andere wetenschappelijke en technologische revolutie aan het inleiden, voornamelijk op het gebied van telecommunicatie. Met ons huidige projectvoorstel, dat op de grens ligt tus...

Project

Cognitieve capaciteiten voor het onstaan van anaforen in emergente communicatiesystemen Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De meeste natuurlijke talen bieden de mogelijkheid om anaforen te gebruiken. Een anafoor is een (meestal korte) verwijzing naar een entiteit die in een vroeger deel van de tekst geintroduceerd werd en antecedent wordt genoemd. Onderzoek uit zowel linguïstiek als computationele linguïstiek heeft aangetoond dat er verschillende constraints bestaan die de mogelijke antecedenten bij een bepaalde anafoor beperken. In ons onderzoek willen we nagaan, aan de hand van computersimulaties, wat de invloe...

Project

De invloed van nutriënten, productiviteit en klimaatverandering op kolonisatie in subarctische plantengemeenschappen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project is een aanvulling op een kolonisatie-experiment in de subarctische toendra in Noord-Zweden. Het doel van dit project is meer inzicht te krijgen in de mechanismen die de invasibiliteit van subarctische vegetatie bepalen en het effect van temperatuurstijging hierop. Dit moet leiden tot meer accurate voorspellingen van toekomstige verschuivingen in de structuur van subarctische plantengemeenschappen als een gevolg van klimaatverandering.

Project

Bijdrage tot het ontwerp en de constructie van een detector voor het CMS experiment nabij de Large Hadron Collider (LHC) te CERN. Historisch

Universiteit Antwerpen

Micro Gap Tellers zijn een nieuw type detectoren voor geladen deeltjes met volgende eigenschappen: hoge ruimtelijke resolutie, grote telsnelheid, stralingsbestendig. Verschillende parameters van dit type detectoren zal geoptimaliseerd worden en een groot prototype gebouwd, bestaande uit een 70-tal elementaire cellen van elk 10 bij 10 cm.

Project

Bepaling van de genoomsequentie van de azijnzuurbacterie Acetobacter pasteurianus 386B als basis voor het ontrafelen van de functionele rol van azijnzuurbacteriën tijdens het cacaoboonfermentatieproces Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project heeft tot doel om één van de eerste genoomsequenties te bepalen binnen het genus Acetobacter, meer bepaald van A. pasteurianus 386B, een eigen natuurlijk isolaat afkomstig van een spontaan cacaoboonhoopfermentatieproces in Ghana. Hierbij zal een combinatie van twee sequentiemethoden toegepast worden: een innovatieve methode ontwikkeld door 454 Life Sciences/Roche (Margulies et al., 2005; http://www.454.com), die gebaseerd is op pyrosequenering, en de klassieke Sanger-sequentiemeth...

Project

Zuurstof sensing en de oorsprong van de globine superfamilie. Historisch

Universiteit Antwerpen

O2-sensing is een noodzakelijke functie voor alle levende systemen. Een van de mogelijke technieken van O2-sensing is via het gebruik van globine-gekoppelde sensoren. Potentiële O2-sensoren afkomstig van bacteriën, Caenorhabditis elegans en vertebraten (neuro- en cytoglobine) zullen bestudeerd worden. De kinetiek van de ligandbinding, de conformatieveranderingen en de 3D structuur evenals potentiële bindingspartners van deze sensoren zullen onderzocht worden.

Project

André Vandenbunder en filmstudies : naar een valorisering van het wetenschappelijk archief van een pionier van de filmtheorie en -semiotiek in Vlaanderen. Historisch

Universiteit Antwerpen

André Vandenbunder (1918-2002) was professor semiotiek aan de toenmalige UIA en docent filmanalyse en filmsemiotiek aan het Filmmuseum Brussel. De doelstelling van dit project is: 1. De elektronische ontsluiting, en geannoteerde publicatie in boekvorm van het werk van Vandenbunder over de semiotiek van de film en de filmanalyse. 2. De wetenschappelijke en maatschappelijke situering in Vlaamse/Belgische en internationale context.

Project

Inventarisatie van ondoorlaatbare oppervlakken in Vlaanderen aan de hand van satellietbeelden met medium en hoge resolutie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het doel van dit project bestaat erin een robuuste methode te ontwikkelen om betrouwbare schattingen van het aandeel ondoorlaatbare oppervlakken over uitgestrekte gebieden in kaart te brengen en om evoluties in het voorkomen van ondoorlaatbare oppervlakken in de tijd te karakteriseren. Hierbij wordt uitgegaan van een multi-resolutie benadering, waarbij gebruik gemaakt wordt van zowel medium-resolutie satellietdata (type Landsat/Aster) als van hoge-resolutie data (type Ikonos/Quickbird). Hoge-...

Project

Rol van dystrophine-geassocieerd eiwit complex in contractie van leverstellaatcellen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Portale hypertensie is een gevreesde complicatie van cirrose en wordt gekenmerkt door een verhoogde druk in de vena portae, wat kan leiden tot een aantal ernstige verwikkelingen zoals bloeding uit slokdarm- en maagvarices, ascites, encefalopathie, etc. Portale hypertensie wordt gedeeltelijk veroorzaakt door actieve contractie van leverstellaatcellen. Deze cellen worden dan ook aanzien als doelcellen voor de behandeling van porta Ie hypertensie. De exacte meehanismen van leverstellaatceleontra...

Project

Impact van kenmerken van het regelgevend en toezichthoudend systeem op inhoud en gevolgen van argumentatie- en zelfpresentatiegedrag in jaarverslaggeving. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project richt zich op een analyse van het effect van kenmerken van het regelgevend en toezichthoudend systeem met betrekking tot de narratieve informatieverschaffing door ondernemingen op vorm, inhoud en effect van het verklaringsgedrag in jaarverslagen. We onderzoeken het relatieve belang en de externe relevantie van verschillen in institutionele kenmerken (VS, Australie, Canada, Europa) aan de hand van hun effect op inhoud en informatiewaarde van gehanteerde argumentatiepatronen en narr...

Project

Het gebruik van een brain-computer interface in een sensorimotorische integratietaak. Historisch

Universiteit Antwerpen

Met behulp van een brain-computer interface of BCI kan men in theorie een prothese accuraat laten bewegen met hersensignalen, neuroprotheses genoemd. Samengevat komt het hierop neer: neurale signalen worden geregistreerd en door een computer in een bruikbaar signaal vertaald waarmee een prothese bestuurd kan worden. Het BCI-onderzoek heeft al interessante resultaten geboekt, maar veelal zonder realistische toepassingen. Het probleem bij vorige studies is voornamelijk de afwezigheid van somato...

Project

Metrologische en functionele aspecten van afmetingsbepalingen van proteïnen en polydisperse colloïdale suspenties. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Met nanopartikels bedoelt men voorwerpen met afmetingen tussen 1 en 10 nm. Het gebruik als bouwstenen of als autonome functionele entiteiten neemt gestaag toe samen met de ontwikkeling van nanobiotechnologie, nanoelektronica and nanogeneeskunde. Industrieën, gebruikers, handelaars hebben de behoefte om nanopartikels te kunnen classificeren naar vorm, afmetingen en oppervlakte eigenschappen. Vandaag bestaan er verschillende karakterisatie methoden. Verschillen in meetresultaten zijn echter gee...

Project

Solide State NMR studie Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TOES (UHasselt) en anderzijds Umicore. Het onderzoeksinstituut TOES levert aan Umicore de onderzoeksresultaten naar 'Solid State NMR studie' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in de duurovereenkomst V-0727.

Project

Decenniumdoelen 2017. Ontwikkeling en Actualisering van Indicatoren voor de Opvolging van het Beleid. Historisch

Universiteit Antwerpen

Decenniumdoelen 2017. Ontwikkeling en Actualisering van Indicatoren voor de Opvolging van het Beleid.

Project

Oorzaken en preventie van distaal tubulaire kristalretentie, een essentiële stap in de ontwikkeling van nefrocalsinose en -lithiase. Historisch

Universiteit Antwerpen

Volgende vragen zullen we trachten te beantwoorden en aldus een beter inzicht krijgen in het onstaan en preventie van nefrocalcinosis en nefrolithiasis: -is een niet-gedifferentieerd fenotype, geassocieerd met beschadiging/ regeneratie, van het epitheel van het distale nefron een causale factor van kristalretentie? -wat is de rol osteopontine (OPN), CD44 en hyaluronzuur (HA) in kristalretentie? -kan kristalretentie voorkomen worden door middel van anti-inflammatoire therapieen?

Project

De kracht van de Minnesota Multiphasic Personality Inventory -2- Restructured Form. (MMPI-2-RF) als classificatie-instrument bij de differentiaaldiagnose van chronische versus niet-chronische depressieve patiënten. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De centrale focus van dit project betreft het exploreren van de kracht van de Minnesota Multiphasic Personality Inventory -2- Restructed Form (MMPI-2-RF) in het onderzoek naar depressie. De MMPI-2-RF, een verkorte en geherstructureerde versie van de Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2), telt 338 items en bevat naast de 'Restructured Clinical' (RC) schalen, vernieuwde validiteitschalen, hogere orde schalen, specifieke probleemschalen en PSY-5-r schalen. De eerste fase van deze ...

Project

Bepaling PFOS, PFOA en PFNA in paling - 60 stalen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen het onderzoeksinstituut Universiteit Antwerpen enerzijds, en INBO anderzijds. UAntwerpen levert aan INBO de onderzoeksresultaten naar "Bepaling PFOS, PFOA en PFNA in paling - 60 stalen" onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Berichtgeving over de internationale samenleving: feiten, impact en actieruimte. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het Vlaams Vredesintstituut wil een impuls geven in het streven naar een geweldloze samenleving. Daartoe werd dit project voorgesteld dat er uit bestaat dat de berichtgeving over de internationale samenleving (buitenlandberichtgeving) in de Vlaamse nieuwsmedia vanuit een drievoudige vraagstelling wordt onderzocht. Ten eerste, is de vraag hoe het zit met de feiten, hoe staat het met de kwaliteit en de kwantiteit van de buitenlandberichtgeving in Vlaanderen. Ten tweede gaat het om de impact van...

Project

Metrisch gegenereerde theorieën. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het hoofdthema van het project is de ontwikkeling van een functionele aanpak van topologie in het kader van metrisch gegenereerde theorieën, die we recent in "metrically generated theories, proc. Amer. Math. Soc., 133,1547-1556, 2005" bestudeerden om een zicht te krijgen op de gemeenschappelijke aspecten van een aantal veel gebruikte catego¨rieën in Analyse en topologie, die alle op natuurlijke wijze met metrieken verbonden zijn. Dit thema sluit aan bij een recente stroming in de categorisch...

Project

Een analyse van de relatie tussen burgerschapsparticipatie, overheidsbeleid en tevredenheid. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het onderzoeksproject sluit aan bij de kloof tussen politici en burgers en de tanende tevredenheid van het publiek met de overheid en richt zich hierbij op het lokale niveau. Het thema over deze kloof wordt uitgewerkt op basis van drie onderzoeksvragen. Als eerste wordt het verband nagegaan tussen de objectieve kwaliteit van het overheidsbeleid en de subjectieve tevredenheid van de burgers positief is. Ten tweede wordt het effect van de (politieke) participatie van de burgers op het beleid en...

Project

Virulentiefactoren van uropathogene Escherichia Coli stammen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Uropathogene Escherichia coli (UPEC) stammen verwekken infecties van de urinewegen. Recent heeft men vastgesteld dat UPEC kunnen binnendringen en intracellulair overleven in de cellen van het blaasepitheel, wat allicht het chronische karakter van de infecties en de moeilijke behandeling verklaart. In dit project wordt de genetische basis van de pathogenese van UPEC bacterien bepaald door random mutagenese met transposons die B-lactamase of alkalisch fosfatase genfusies vormen en daardoor een ...

Project

Strategische investering onder onzekerheid: toetreding en fusies. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project incorporeert de literatuur van reële opties in de speltheoretische Iiteratuur. Op deze manier bekomen we een veel rijkere beschrijving van optimaal investeringsgedrag. We onderzoeken de beslissingen van (i) bedrijven om tot een bepaalde markt te te treden; (ii) gevestigde ondernemingen om toetreding tegen te gaan, te blokkeren, of toe te laten. Eveneens bestuderen we de prikkels van bedrijven om te fuseren met de bedoeling om nieuwe onontgonnen markten te betreden. In het bijzonde...

Project

De nationaal-populistische verleiding : een interdisciplinaire en lokale verkenning. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het primaire doel van het onderzoeksproject is tweeledig : 1) Het komen tot nieuwe (aanvullende) verklaringen van electoraal succes van nationaal-populistische politieke partijen; 2) Het (verder) ontwikkelen en integreren van interdisciplinaire (m.n. etnografische) methoden en van een nieuw (sub-lokaal) perspectief in de politieke partijen.

Project

Moleculaire genetica van frontotemporale dementia : opsporen van causale genen en genetische risicofactoren. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project heeft als algemene doelstelling een bijdrage te leveren tot een betere kennis van de genetische etiologie van familiale en sporadische FTD. De specifieke doelstellingen zijn: 1) Verzamelen van FTO patiënten en families, 2) Identificatie van het genetisch defect voor FTOU-17, 3) Identificatie van nieuw chromosomale loci voor FTO en 4) Genetische associatieanalyse van MAPT in FTO patiënt populaties.

Project

Vlaamse bijdrage tot de werking en het onderhoud van de CMS detector in het CERN. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Bij de nieuwe 'Large hadron collider' in het CERN te Genève zullen vanaf 2008 proton-proton botsingen kunnen waargenomen worden bij de ongeëvenaarde massamiddelpuntsenergie van 14 TeV. De Compact Muon Solenoide (CMS) is een van de reusachtige magnetische spectrometers die zal worden opgesteld rond een van de interactie punten van de HLC versneller. Om aan dit project te mogen deelnemen moeten de groepen een bijdrage betalen in de kosten van de werking en onderhoud om die verplichte bijdrage ...

Project

Micro-fotonische componenten en nano-optische structuren : grensverleggende fysische concepten voor de generatie en manipulatie van licht. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Micro-fotonische componenten en nano-optische structuren worden, samen met nano-electronische schakelingen, vandaag algemeen erkend als de belangrijkste technologische bouwstenen van onze toekomst. Denken we maar aan de microlasers en aan de micro-optische componenten, die we terugvinden in heel wat gebruiksgoederen, zoals bvb. DVD spelers, IR-afstandsbedieningen, optische sensoren, en micro-displays. De alsmaar strengere eiden die men stelt aan deze componenten, qua functionaliteit, compacth...

Project

Shear-stress, atherogenese en atherosclerosis : functionele eigenschappen van letselgevoelige en letselresistente aortasegmenten in "wild-type" C57/B16 en apolipoproteïne E-deficiënte muizen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Shear-stress, atherogenese en atherosclerosis : functionele eigenschappen van letselgevoelige en letselresistente aortasegmenten in "wild-type" C57/B16 en apolipoproteïne E-deficiënte muizen.

Project

Patiëntenbetrokkenheid bij beslissingen rond het levenseinde. Een longitudinaal onderzoek naar geprefereerde versus feitelijke informatie en betrokkenheid en effect hiervan op kwaliteit van leven, tevredenheid met de besluitvorming. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Optimale palliatieve zorg aan het levenseinde impliceert het centraal stellen van de patiënt, met zijn waarden en wensen. Recente wijzigingen in de deontologie, juridische veranderingen en de mentaliteitsverandering bij het ‘publiek’ wijzen erop dat de arts niet langer gezien wordt als diegene die ‘best weet wat goed is voor de patiënt’, maar als iemand die de patiënt optimaal kan informeren en begeleiden. Ook in de wetenschappelijke literatuur focust men op modellen van ‘Shared-decision-maki...

Project

Multi-precisie betrouwbaar floating-point rekenen en nanotechnologie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het is de bedoeling van dit project bij te dragen aan de oplossing van een aantal open problemen in computatio­nele fysica, in het bijzonder in de nanotechnologie, die multi-precisie en betrouwbare berekeningen vereisen. Het nanoscopische gebied is een lengteschaal gelegen tussen het microscopische (atomaire en moleculaire schaal) en het macroscopische. Karakteristiek voor dit onderzoek is dat een eindig aantal (van de or de 10-10.000) deeltjes (bijv. atomen, moleculen, elektronen) betrokken ...

Project

Vademecum van gemeenschappelijke EU-indicatoren in het kader van de open coördinatiemethode voor sociale bescherming en sociale integratie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project draagt bij tot de activiteiten van de Sub-Group Indicatoren (ISG) van het Directoraat Generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gelijke Kansen van de Europese Commissie. In het kader van dit project wordt een vademecum ontwikkeld dat de werkzaamheden van de ISG samenvat, zowel met betrekking tot methodologische vraagstukken als in haar politieke dimensie. Het eindrapport omvat vooreerst; een aantal horizontale hoofdstukken met betrekking tot de ontwikkeling en het gebruik van ...

Project

Mergers en acquisities - impact op merkimago. Historisch

Universiteit Antwerpen

Mergers en acquisities worden empirisch onderzocht in relatie tot merkwaarde. Dit wordt toegepast op hypotethische mergers in de banksector in twee landen (in casu België en Maleisië). Het onderzoeksinstrument dat ontworpen wordt dient de houdingen van de consument tegenover zijn huidige bank te meten en de impact op de merkwaarde onder de hypothese dat deze een andere bank overneemt ofwel zelf wordt overgenomen.

Project

Validatie van kandidaat genen in granulosacel en eicel met voorspellend vermogen voor ontwikkelingscompetentie Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Uiteenzetting van het voorgestelde project De onderzoeksgroep Follikel Biologie (FOBI), die bestaat uit 7 vorsers heeft vorige 2 jaren door middel van microarrays op precies geidentificeerde cellen uit ovariële follikelkweek een reeks specifieke gekende en nog ongekende genen geidentificeerd binnen de eicel en de granulosacellen die haar omringen. Thans is het werk van de verschillende vorsers toegespitst op de validatie van deze genen die wellicht een belangrijke rol kunnen gaan vervullen al...

Project

Achilles en Adonis. Een studie over de negentiende- en twintigste-eeuwse receptie en betekenis van Richard Westmacotts Wellingtonmonument in Hyde Park (Londen) Historisch

Universiteit Antwerpen

In 1822 werd bij Hyde Park Corner in Londen een monument opgericht voor Wellington. De monumentale naakte Achilles (door Richard Westmacott) werd echter al snel voorwerp van spot en satire: in plaats van de held Achilles zag men in de naakte man een Adonis. Deze omvorming van Achilles naar Adonis past binnen de Westerse, liberale politieke cultuur, waar geen plaats blijkt te zijn voor representaties van mannelijk naakt.

Project

Genexpressieanalyse met microarrays in corona-cumulus cellen in relatie tot follikelgroei en eicelkwaliteit in muis en mens. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het basisidee van dit project is dat de cumuluscellen de signatuur dragen van de graad van maturatie van de follikel en vorig onderzoek toonde reeds dat door de nauwe verbinding met de eicel de verdere evolutie van de gameet bepaald wordt. Bijgevolg zou het genexpressiepatroon in cumuluscellen een voorspellende waarde hebben voor eicelcompetentie (ontwikkeling tot normaal embryo). Doelstellingen van het project Onze werkhypothese is dat onderzoek van cumulus cellen op mRNA niveau belangrijke ...

Project

Distributed Mosaicing of Biomedical Images Sequences and Analysis (DMoBISA). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project zal zich concentreren op specifieke beeldverwerking en beeldanalyseproblemen. Het handelt over het maken en analyseren van grote biomedische beelddatasets. Het project zal de middelen leveren om op een automatische manier grote FOV (Field-of-view) beelden te maken, een serie van deze beelden te aligneren voor longitudinale studies, en verdere analyse van de beelden uit te voeren.

Project

Effecten van de lithologieën op de vorming van inslagkraters: mathematische modellen van geselecteerde kraters. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De studie van inslagkraters is van belang bij de documentatie van de evolutie van planeten. Op aarde bepaalt de samenstelling van de "target" lithologie verschillende krater parameters, waaronder de grootte en de uiteindelijke morfologie van de krater, de chemische samenstelling en de temperatuur van de gaswolk, de distributie van ejecta en de totale productie van gesmolten materiaal. Studies toonden aan dat de verhouding silicaten/sediment, de hoeveelheid volatiele componenten, evenals de po...

Project

Vergrijzing in Vlaanderen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Een van de belangrijkste sociale uitdagingen voor Vlaanderen en Europa is aankomende veroudering van de bevolking. In dit kader stellen zich drie grote beleidsproblemen: I) de manier waarop de lasten van de vergrijzing verdeeld worden tussen generaties en binnen generaties onderling; ii) de uitbouw van een betaalbare en hoogstaande zorgvoorziening die voor iedereen toegankelijk is; iii) het optimaliseren van de deelname van ouderen aan het economische, sociale, politieke en culturele leven zo...

Project

Tekstkritische uitgave van de dichtbundel Clair-obscur van Jean Cocteau. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het uitgangspunt van het huidige project is tweeledig. In eerste instantie heeft de kritische uitgave van de Oeuvres poétiques complètes van Jean Cocteau (1999) ons informatie op het vlak van de tekstvarianten opgeleverd die niet in de tekstkritische publicatie zijn opgenomen wegens plaatsgebrek. Aangezien de huidige publicatiepolitiek van de meeste uitgeversconcerns zich concentreert op de zogenaamde "significante varianten", die voornamelijk betrekking hebben op inhoudelijke of thematische ...

Project

Eilandpopulaties als modelsysteem voor snelle evolutie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Van in het prille begin (vb. Darwin 1845, Wallace 1859) tot op heden (vb. Losos et al. 1997, 2004) hebben biota van eilandengroepen een bijzondere rol gespeeld in de ontwikkeling van onze kennis over evolutionaire veranderingen en de vorming van nieuwe soorten. Eilanden van archipels zijn herhaalde, discrete en relatief eenvoudige entiteiten en vormen aid us een reeks van 'natuurlijke laboratoria', die kunnen gebruikt worden am algemene theorieen te toetsen (Whittaker 1998). De opmerkelijke v...

Project

Sturing van een driefasige invertor voor netkoppeling van een microcentrale Historisch

Hogeschool Gent

Gedistribueerde energie-opwekking (kleine warmtekrachtkoppeling, fotovoltaïsche panelen, windturbines, ...) is een onderwerp dat op dit ogenblik internationaal veel aandacht geniet. Vooral microcentrales met kleine vermogens (<10kW) worden op dit ogenblik op grote schaal aan het distributienetwerk toegevoegd. In Nederland loopt op dit ogenblik een experiment waarbij 200 huizen werden uitgerust met fotovoltaïsche panelen met een vermogen van 1 kW tot 3 kW per huis. Uit de eerste experimenten ...

Project

De relevantie van formalisering en nood aan alternatieve logica's vr/d studie van filosofische problemen die voortvloeien uit recente ontwikkelingen in taalfilosofie, filosofie v/d wiskunde,wetenschapsfilosofie en cognitieve wetenschappen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De relevantie van formalisering en nood aan alternatieve logica's vr/d studie van filosofische problemen die voortvloeien uit recente ontwikkelingen in taalfilosofie, filosofie v/d wiskunde,wetenschapsfilosofie en cognitieve wetenschappen.

Project

Atomaire simulaties voor chiraliteitsgecontroleerde groei van koolstof nanobuisjes. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project trachten we een beter inzicht te krijgen in de groeimechanismen van gekatalyseerde groei van "single-wall" koolstof nanobuisjes (SWNT), met behulp van numerieke simulaties. De simulaties zijn gebaseerd op klassieke moleculaire dynamica (MD) en Monte Carlo (MC) simulaties, aangevuld met kwantummechanische dichtheidsfunctionaaltheorie (DFT). We trachten de relatie tussen specifieke groeiparameters (zoals temperatuur, samenstelling en grootte van de katalysator) en de chiraliteit ...

Project

Rol van aminozuurmetabolisme en peroxisomale enzymes in ziekteresistentie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Deze aanvraag betreft co-financiering bij het Onderzoeksproject FWOAL411 met als onderwerp "Rol van aminozuurmetabolisme en peroxisomale enzymes in ziekteresistentie" Aanwijzingen voor een verband tussen aminozuurmetabolisme en ziekteresistentie werd verkregen in onderzoek naar ziekteresistentie van de tomatenmutant sitiens uitgevoerd aan het Laboratorium voor Fytopathologie (UGent, Prof. M. Höfte) en het Departement Planten Systeem Biologie (VIB-UGent, Dr. F. Van Breusegem). De ABA deficiënt...

Project

Antero-posterieure patroonvorming door signalisatie factoren in een muis model van de gastrulatie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Inleiding Een van de eerste patroonvormings- en differentiatiegebeurtenissen tijdens de zoogdierenembryogenese is de vorming van de antero-posterieure as in de gastrula. Tijdens deze fase transformeert het radiaal symmetrisch embryo, bestaande uit twee kiemlagen, zich in een bilaterale triploblastisch embryo met duidelijk zichtbare toekomstige hoofd- en staartdomeinen (Tam et al., 2006). De vorming van de toekomstige antero-posterieure as wordt geïnitieerd door de migratie van het distale vis...

Project

Seksuele kenmerken - indicatoren van ontwikkelingsgeschiedenis en individuele kwaliteit Historisch

Universiteit Antwerpen

Seksuele kenmerken worden gezien als indicatoren van de genetische kwaliteit van een mannetje. Deze kenmerken geven echter niet alleen informatie over de conditie en de vaardigheden om de momentele omgeving aan te kunnen. De hypothese is dat deze kenmerken ook indicatoren van de geschiedenis van een individu zijn. Maar het is nauwelijks geweten hoe vrouwtjes bij de partnerkeuze van deze verschillende infomatiebronnen gebruik maken.

Project

Rol van ontkoppeld eNOS in hartfalen. Historisch

Universiteit Antwerpen

De rol van ontkoppeld eNOS neemt de laatste jaren aan belang toe in de cardiopathogenesis van het hartinfarct en endotheeldisfunktie. Recent toonde dr. Moens aan in 2 Circulation-publicaties dat ontkoppeling van eNOS voorkomen en omgekeerd kan worden. In dit project zullen de moleculaire mechanismen die leiden tot ontkoppeld eNOS verder onderzocht worden. Tevens zal in dit project de extrapolatie gemaakt worden van deze bevindingen naar andere cardiologische ziektebeelden zoals chemotherapie...

Project

Vaccinatietoestand van Rotarix bij darminvaginatie tijdens het eerste levensjaar. Historisch

Universiteit Antwerpen

Met dit project gaan we na of er een mogelijke associatie is tussen rotavirusvaccinatie en darminvaginatie in Belgie.

Project

Klinisch moleculaire en functionele studies van multipele osteochondromen en verwante aandoeningen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Klinisch moleculaire en functionele studies van multipele osteochondromen en verwante aandoeningen.

Project

Onderzoek naar het huidige blootstellingsniveau aan zware metalen in de Noorderkempen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Onderzoek naar het huidige blootstellingsniveau aan zware metalen in de Noorderkempen.

Project

Wisselwerkingen tussen RNA-polymerase moleculen, regulatorische processen DNA-topologie bij het tandem paar van promotors van het carbamoylfosfaatsynthetase operon carAB van Escherichia coli. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het carAB operon codeert voor de unieke carbamoylfosfaatsyntase van E. coli. Transcriptie van dit operon gebeurt in functie van de noden aan carbamylfosfaat, een gemeenschappelijke precursor voor de de novo synthese van arginine en pyrimidine-nucleotiden. Met twee promoters en talrijke targets voor DNA-bindende regulators en co-regulators, en de verscheidenheid aan regulatorische mechanismen (arginine,-,purine- en pyrimidine-specifieke repressie, UTP-concentratie afhankelijke reïteratieve tra...

Project

Taal- en spraaktechnologie: e-leermethodes ter bevordering van interculturele dialoog Historisch

Universiteit Hasselt

Het consortium van dit LLP-multilateraal project wil vooreerst een contrastieve studie uitvoeren van de talen-culturen die deel uitmaken van TST-ID (Nederlands, Frans, Slovaaks, Roemeens, Turks). Op basis van deze gegevens en een studie van de niveaus A1-A2 van het CEFRL zullen vervolgens elektronische taalopleidingspakketten ontwikkeld wordne om volwassen leerders warm maken om (ook) andere of nieuwe Europese talen-culturen, die minder onderwezen worden of totnogtoe minder gekend zijn, te le...

Project

Genetische susceptibiliteit van premature kinderen voor oxidatieve schade. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De geboorte op zich brengt oxidatieve stress met zich mee: pasgeborenen komen van een hypoxische (intra-uterus) in een normoxische, relatief hyperoxische (extra-uterus), omgeving terecht. Efficiente verdedigingsmechanismen, zoals antioxidanten en DNA-repairenzymen, beschennen hun tegen oxidatieve schade. Prematuren daarentegen beschikken door hun vroeggeboorte over lagere concentraties aan antioxidanten en antioxidantenzymen en worden, naast de geboorte zelf, ook met andere situaties van toeg...

Project

Analyse van de bindmiddelen gebruikt in schilderijen door middel van een combinatie van spectroscopische en chromatografische methoden. Historisch

Universiteit Antwerpen

Als bindmiddelen nodig voor de aanmaak van verven zoals gebruikt in schilderijen, werden gedurende de laatste 500 jaar diverse mengsels van verschillende natuurlijke producten zoals eiwit, plantaardige oliën, suikers en/of harsen gebruikt. Het project beoogt procedures te ontwikkelen waarmee door middel van het gecombineerde gebruik van spectroscopische en chromatografische methoden, het type en de samenstelling van het bindmiddel in verflaagmonsters kan bepaald worden, met minimale schade aa...

Project

Studie van de correlaten van bescherming tegen HIV infectie bij Afrikaanse HIV-seronegatieve maar frequent blootgestelde personen. Historisch

Universiteit Antwerpen

ALGEMEEN DOEL VAN DE STUDIE Identificatie en karakterisatie van de biologische factoren die potentieel verband houden met de bescherming tegen HIV infectie in Afrikaanse ESN personen. SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN I. Het bestuderen van de frequentie en de functie van HIV-specifieke T-cellen in ESN personen en controles; II. Het bestuderen van de variatie en de associatie van KIR/HLA genotypische combinaties met de ESN status; III. Het analyseren van intrinsieke anti-HIV factoren, en in het bijzon...

Project

Hoogfrequente EEG-activiteit bij insomnie en de behandeling ervan met neurofeedback. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Insomnie of slapeloosheid wordt sinds de jaren '80 grotendeels vanuit een gedragsmatig perspectief bekeken. Daarbij staan twee vormen van (over)activatie centraal, namelijk somatische arousal, dewelke betrekking heeft op de fysiologische hyperactivatie weerspiegelt in bijv. een verhoogde hartslag en spierspanning, en cognitieve arousal verwijzend naar het overmatig piekeren, voornamelijk bij het inslapen. Recent werd echter aangetoond dat een derde arousal component een belangrijke rol kan sp...

Project

Vooronderzoek beschermde vissoorten in Kleine Hoofdgracht in Balen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het vooronderzoek bepaalt de huidige densiteit aan vissen en beschrijft het aanwezige habitat, beide in vaste trajecten om opvolging mogelijk te maken. In dit plan van aanpak bespreken we de methodiek die we hierbij wensen toe te passen, waarbij we reeds de basis wensen te leggen voor de latere geplande monitoring.

Project

Studie van de pH invloed op de intracellulaire ionenhomeostatse, de mitochondriale functie en het endocytoseproces in geïsoleerde renale proximale muizentubuli tijdens en na metabole inhibitie. Historisch

Universiteit Hasselt

Uit vorige studies in de groep celfysiologie is gebleken dat niercellen kunnen overleven na 60 minuten uitschakeling van hun metabolisme. Wij hebben de ionenconcentraties ( natrium, calcium en pH) respectievelijk in het niercelcytoplasma en de mitochondria gevolgd en hierbij kunnen constateren dat mitochondria een belangrijke bufferende rol spelen voor de plotse toename van intracellulair calcium, zodat de dodelijke invloed ervan wordt onderdrukt. Deze studies werden uitgevoerd op modelcultur...

Project

Onderzoek naar de behoefte inzake vrijetijdsbesteding van de Antwerpse jeugd. Historisch

Universiteit Antwerpen

Met dit project wensen we de vrijetijdsbehoeften van Antwerpse tieners in kaart te brengen. Aangezien het een beleidsgericht onderzoek betreft zullen de finale doelen van de studie zich op het vlak van informatieverstrekking en beleidssuggesties bevinden. De centrale onderzoeksvraag van het project luidt: Welke behoeften hebben Antwerpse tieners inzake vrijetijdsbesteding en op welke manier kan de stedelijke jeugddienst aansluiten bij de behoeften?

Project

Molecular characteristics of inhalable fraction of ambient particulate matter by means of micro-Raman spectrometry. (beurs M. VUICHYK, Oekraïne) Historisch

Universiteit Antwerpen

Molecular characteristics of inhalable fraction of ambient particulate matter by means of micro-Raman spectrometry. (beurs M. VUICHYK, Oekraïne)

Project

Welke genen initiëren, onderhouden en beëindigen celelongatie in Arabidopsis thaliana ? Historisch

Universiteit Antwerpen

Ons onderzoek is toegespitst op de mechanismen die celelongatie controleren in zaadplanten, en dit voornamelijk in wortels. Aangezien wortels de bodem exploreren, voor vasthechting en voor opname van nutrienten zorgen, is celelongatie noodzakelijk om een breed en function eel wortelstelsel op te bouwen.De plant bestaat uit cellen die worden gevormd in gebieden met intense celdelingsactiviteit, de meristemen. Eens gevormd, elongeren deze cellen meestal aanzienlijk vooraleer te differentieren e...

Project

Algemeen : Het begrijpen van de relatie tussen financiële diensten en armoede. Case study : Take-up en impact van de basisbankdienst in België. Historisch

Universiteit Antwerpen

Op 1 september 2003 werd in Belgie de wet op de basisbankdienst* van kracht, een primeur in Europa. Deze wet verplicht aile bankinstellingen een basisbankdienst aan te bieden tegen hoogstens 12 euro per jaar, en beoogt aldus bankuitsluiting in het bijzonder, en sociaal-economische uitsluiting in bredere zin doeltreffend aan te pakken. Maar in hoeverre slaagt de introductie van een wettelijk 'recht op een basisbankdienst' effectief erin de toegang tot (en gebruik van) een zichtrekening te demo...

Project

Deformatie en quantizatie methodes voor algebras en categorieën met toepassingen in quantum mechanica. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Studie van combinatorische structuren gerelateerd aan niet-relativistische quantum theorie.Studie van de combinatoriek van eindige gesatureerde projectieve configuraties en eindige orthoalgebras (A.Ruuge). Studie van Harrison cohomologie over bialgebroiden, verbanden met klassieke cohomologieën en toepassing op de Brauer groep en zwakke Hopf algebras (S.Caenepeel en B. Femic). Berekening van de Brauer groep van bepaalde quantum groepen met behulp van de categorische versie van Beattie's exact...

Project

Deformatie en quantizatie methodes voor algebras en categorieën met toepassingen in quantum mechanica. Historisch

Universiteit Antwerpen

Deformatie en quantizatie methodes voor algebras en categorieën met toepassingen in quantum mechanica.

Project

Functionale studie van HDAC repressorcomplexen die een rol spelen tijdens fibrose en cirrose van de lever. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Fibrotische aandoeningen worden gekarakteriseerd door littekenvorming ten gevolge van een overmatige productie en afzetting van extracellulaire matrix. De overgang van quiescente naar geactiveerde stellaatcellen is de dominante factor in lverfibrogenese en cirrose. Histon deacetylase inhibitoren (HDAC-Is) kunnen het activeringsproces van stelaatcellen remmen. Het moleculaire mechanisme van deze inhibitie van stellaatcelactivatie door HDAC-Is is slechts gedeeltelijk gekend. Dit project heeft ...

Project

Dynamica van jonge sterclusters: de vorming en evolutie van supermassieve sterren. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Project samenvatting Via inbreng van internationale experten en eigen ervaring combineren we gedetailleerde sterevolutie en populatie synthese van massieve (10 Mo ² M ² 120 Mo) en supermassieve (120 Mo < M ² 1000 Mo) enkelvoudige sterren en dubbelstercomponenten met dynamische N-deeltjes processen om te begrijpen hoe massieve sterclusters in de Melkweg en extragalactische stervormingsgebieden (met 104 - 106 leden en met een significante fractie aan dubbelsterren) zich gedragen in functie van ...

Project

3D Virtuele Realiteit leermateriaal: adaptief maken en adaptief afleveren. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Leeromgevingen zijn meer effectief indien ze aangepast worden aan de behoeften en voorkennis van de gebruiker. Bepaalde onderwerpen zijn gemakkelijker te leren wanneer ze op een gepaste wijze gevisualiseerd worden en er interactie mogelijk is. Virtuele realiteit (VR) laat toe om leermateriaal in 3D te visualiseren en objecten kunnen zoals in de realiteit gemanipuleerd worden. Het gebruik van VR is o.a. belangrijk voor domeinen waar de fysieke realiteit niet beschikbaar is, of te gevaarlijk ...

Project

Ecologische opvolging van het hydraulisch ontwerp van verbinding van de vijvers Mellaerts, Parmentier & Hertoginnedal. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Ecologische opvolging van het hydraulisch ontwerp van verbinding van de vijvers Mellaerts, Parmentier & Hertoginnedal.

Project

Principle component analyse (PCA) van complexe data gegenereerd door chromatografische en spectroscopische analyse van biologische mengsels. Historisch

Universiteit Antwerpen

Er is grote vraag naar de ontwikkeling van nieuwe, actieve moleculen voor farmaceutische toepassingen. Via een IWT-SBO project werd gestart met een vernieuwde aanpak voor productie van nieuwe componenten in planten, namelijk door combinatorische biosynthese. Om de zo gecreëerde transgene planten en celculturen te screenen voor nieuwe metabolieten, is een statistische aanpak noodzakelijk door middel van principle component analyse (PCA).

Project

Uitvoeren en op punt stellen van AFM metingen ter karakterisering van biofunctionele coatings ontwikkeld binnen VITO. Historisch

Universiteit Antwerpen

Uitvoeren en op punt stellen van AFM metingen ter karakterisering van biofunctionele coatings ontwikkeld binnen VITO. Wetenschappelijke ondersteuning bieden bij alle relevantie karakteriseringstechnieken (Raman, IR, XPS, ...).

Project

Verandert de stressgevoeligheid van planten en ecosystemen onder gewijzigde klimaatcondities? Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit onderzoeksproject (het doctoraatsonderzoek van Kim Naudts) wordt bestudeerd of de weerstand van soortenrijke plantengemeenschappen aan diverse stressfactoren zal veranderen in toekomstige klimaatcondities. Hiertoe worden samengestelde graslandecosystemen onder twee verschillende klimaatscenario's -- het huidig klimaat en een gesimuleerd toekomstig klimaat -- blootgesteld aan diverse stresscondities: droogte, tekort aan stikstof, inundatie en zware metalen (zinc). De stressoren worden a...

Project

Een ecologische verklaring voor de ruimtelijke concentraties van een zoönotische parasietinfectie, builenpest, in Lushoto, Tanzania. Historisch

Universiteit Antwerpen

De studie is opgezet als een vergelijking tussen de omgeving van de vijf focale dorpen met de hoogste frequentie en incidentie van pest, en vijf dorpen in de onmiddellijke ongeving maar met weinig tot geen pestgevallen. De keuze van de "negatieve" dorpen gebeurt na een eerste stap van "ecological niche modelling" waarbij dan negatieve dorpen gekozen worden die zo goed mogelijk gelijken op de focale dorpen. Dit werk zal gebeuren over het hele gebied van het district (ruwweg 40+x40 km), in een ...

Project

Adsorptieve karakterisatie en toepassing in vloeistoffazescheiding van dunne zeolietlagen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Alle verbeteringen zoalshierboven aangegeven vereisen dunne lagen zeoliet e de hoofddoelstelling van dit project is dan ook de fundamentele studie van dunne filmen van zeoliet nanokristallen: het ontwikkelen van aangepaste technieken voor de karakterisatie van de film en evaluatie voor gebruik in adsorptie- of membraanscheiding en katalyse. Als typesysteem zullen we het FMI type zeoliet bestuderen, gelet op de vele synthesemethodes die reeds beschikbaar zijn, de vele basisgegevens die de vers...

Project

Klinische condities die de proliferatie van bèta cellen in de adulte humane pancreas stimuleren. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Type 2 diabetes is geassocieerd met een in verhouding tot het lichaamsgewicht te klein aantal beta cellen. Stimulering van beta cel groei zou daarom onderzocht moeten worden als therapie. Tot voor kort werd aangenomen dat de profileratieve capaciteit van de adulte beta cel zeer beperkt is. Recente studies tonen echter aan dat adulte muis beta cellen tot substantiële celdeling in staat zijn. In de huidige studie willen we dit bevestigen in patiënten. Preliminaire gegevens laten zien dat onder ...

Project

Studie van de effecten van verbossing en eutrofiëring op de broeikasgasbalans en de floristische diversiteit in een onverstoord moerasgebied. Historisch

Universiteit Antwerpen

De belangrijkste objectieven van dit voorstel zijn: 1) bepalen van de broeikasgasbalans (CO2-, CH4- en N2O­fluxen) van een aantal studiegebieden in het bovenbekken van de Bierbza; 2) bepalen van de potentieIe effecten van verbossing en eutrofiering op de broeikasgasbalans en op de floristische diversiteit; en 3) simuleren van toekomstige scenario's en voorspellen van de efficientie van beschermende maatregelen. Onze opzet combineert in situ metingen voor het monitoren van de huidige toestand,...

Project

Ontwerp- en analysetechnieken voor rekenintensieve simulaties: Kriging versus rationale metamodellering. Historisch

Universiteit Antwerpen

Simulatie en modellering zijn alomtegenwoordig in computationele wetenschappen. Typische applicatiedomeinen zijn queueing problemen, computer- en telecommunicatie netwerken, weersvoorspellingen, elektromagnetisme. oppervlakte- en vorm re engineering of reconstructie, bevolkingsdynamica, supply chain management, voorraadbeheer, econometrie en zo voort. Tijdens het ontwerp en de analyse van een complex systeem, worden computergestuurde fexperimenten of simulaties vaak als leidraad gebruikt om ...

Project

Verbeteren van de beeldkwaliteit bij snelle Diffusietensor Magnetische Resonantie Beeldvorming. Historisch

Universiteit Antwerpen

Diffusietensor magnetische resonantie beeldvorming (DT-MRI) is een recent ontwikkelde techniek die toelaat om de witte hersenmaterie (WM) architectuur in vivo en niet-invasief te bestuderen. DT-MRI is gebaseerd op de Brownse beweging van de H2O-moleculen in biologisch weefsel en maakt het mogelijk om via diffusie-gewogen MRI opnames de anisotrope diffusie van deze moleculen te bepalen. Deze anisotrope diffusie kan men dan relateren aan gealigneerde microstructuren, zoals WM hersen-vezels, het...

Project

Tussen volks- en kunstlied: het lied in de pre-Benoitperiode (ca. 1830-1860): een tekstanalytische, literairhistorische en muziekhistorische analyse van de liedcollectie uit de bibliotheek van het Koninklijk Vlaams Conservatorium. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project beoogt de ontsluiting en valorisatie van Vlaamse kunstliederen uit de pre-Benoitperiode (ca. 1830 ¿ ca. 1860). De liederen worden door een multidisciplinair team bestudeerd vanuit de literatuurgeschiedenis, de muziekgeschiedenis en de uitvoeringspraktijk. Die gediversifieerde benadering laat toe om het genre in een breed cultuurhistorisch kader te situeren, waarbij basisonderzoek op het domein van de Vlaamse literatuurgeschiedenis wordt verbonden met onderzoek op het gebied van mu...

Project

Karakterisering van biologisch actieve plantmetabolieten en koolstofhoudende aerosolen met behulp van massaspectrometrische methoden. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project nemen we ons voor om structuuronderzoek verder te zetten aan biologisch actieve plantmetabolieten en koostofhoudende aërolsolen m.b.v. massaspectrometrische methodologie die gebaseerd is op een zachte ionisatietechniek, meer bepaald, elctrospray ionisatie (ES), botsings-geïnduceerde fragmentatie ("collision-induced dissociation", afgekort CID) en tandem massaspectrometrie. Methoden zullen worden ontwikkeld voor het bepalen van de sterkte van niet-covalente drug-haemine interact...

Project

Spin-gepolariseerde conceptuele "density functional theory" : toepassing in radicalaire en fotochemische reacties. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het voorgestelde project beoogt het geven van een stevige basis voor de aanwending van conceptuele DFT bij de studie van de iegenschappen en de reacties van spin-gepolariseerde systemen en bestaat uit twee lluiken. Het ligt in de lijn van de onderzoeksactiviteiten van de Algemene Chemie groep ligt in de lijn, maar vormt niettemin een op zichzelf staand geheel.

Project

Rol van microbiële biodiversiteit in de aromatische kwaliteit van artisanale gefermenteerde levensmiddelen Historisch

Vrije Universiteit Brussel

1. Inleiding Fermentatie van levensmiddelen is gebaseerd op de inwerking van nuttige micro-organismen (bacteriën, gisten en/of schimmels) op rauwe grondstoffen afkomstig van landbouw en veeteelt, zoals melk, vlees, vis, granen, groenten en fruit, waarbij de productie van microbiële metabolieten zorgt voor gewijzigde producteigenschappen met betrekking tot textuur, aroma en smaak en een verbeterde houdbaarheid en veiligheid van het geproduceerde voedsel (bvb. Wood, 1997; Leroy & De Vuyst, 2004...

Project

Statistische eigenschappen van de infectiedruk, de contactmatrix en de reproductiesnelheid : kwantificering, onderlinge wisselwerking en impact in mathematische modellen voor de dynamische transmissie van infectieziekten. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het onderzoek naar de contactmatrix speelt een cruciale rol in het mathematisch modelleren van infectieziekten. Er zijn tot op heden maar een beperkt aantal pogingen geweest om contactpatronen tussen mensen te kwantificeren. Doel van dit onderzoeksproject is het schatten van de contactmatrix via een steekproef van dagboekgegevens en deze data te koppelen aan de geschatte infectiedruk voor bepaalde vaccineerbare aandoeningen (op basis van sero-epidemiologische gegevens).

Project

De rol van HLA-E gerestricteerde CD8+ regulatoire T-cellen in multiple sclerose Historisch

Universiteit Hasselt

Multiple sclerose is een inflammatoire aandoening van het centrale zenuwstelsel waarbij autoreactieve T-cellen een belangrijke rol spelen. Deze autoreactieve T-cellen komen echter ook bij gezonde personen voor maar leiden hier niet automatisch tot auto-immune aandoeningen. Er bestaan namelijk diverse mechanismen waardoor deze autoreactieve T-cellen onderdrukt worden. Recente studies hebben aangetoond dat regulatoire T-cellen (Treg) hierbij een belangrijke rol spelen. Deze regulatoire T-cellen...

Project

Moleculaire merkers voor epidemiologische monitoring van geneesmiddelenresistentie bij viscerale leishmaniasis. Historisch

Universiteit Antwerpen

De behandeling van de tropische ziekte Leishmaniasis wordt steeds moeilijker door het onstaan van resistentie tegen de eerstelijnsgeneesmiddelen. Epidemiologisch onderzoek naar de verspreiding van deze resistentie vormt de basis voor de correcte positionering van behandelingsstrategiën. Dit project heeft tot doel de fenotypering van veldstammen en ontwikkeling/evaluatie van moleculaire tools voor detectie van natuurlijke SbV-resistentie bij Leishmania donovani. Meer specifiek omvat voorgestel...

Project

Onderzoek naar de opleidingsnoden van erfgoedbibliotheken inzake preservatie, conservatie en restauratie: de opleidingen Informatie-en Bibliotheekwetenschap (UA) en Conservatie en Restauratie -optie Papier (HA) als wegbereiders voor een coherente aanpak. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project onderzoekt hoe een betere opleiding van bibliotheekmedewerkers en conservatiedeskundigen een oplossing kan betekenen voor een professioneler beheer van erfgoedcollecties in bibliotheken. Het wil de sector hierover bevragen en onderzoeken welke oplossingen werden uitgewerkt door enkele erkende buitenlandse opleidingsinstituten.

Project

Analyse van de vooruitzichten van de landbouwmarkt op wereldvlak (2020) en in Europa (AG2020). Historisch

Universiteit Antwerpen

Analyse van de vooruitzichten van de landbouwmarkt op wereldvlak (2020) en in Europa (AG2020).

Project

A phase I/II study of therapeutic vaccination with autologous dendritic cells of HIV infected individuals under stable HAART. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het primair objectief van deze klinische fase I/II pilootstudie is om de veiligheid en toxiciteit na te gaan van subcutane en intradermale (sc/id) toediening van autologe dendritische cellen (DC). Deze DC werden geëlektroporeerd met boodschapper RNA coderend voor Tat, Rev, Nef en Gag en zullen worden toegediend bij HIV-1 geïnfecteerde patiënten onder stabiele highly active antiretroviral therapy (HAART).

Project

Objectivering van tinnitus en objectieve evaluatie van tinnitus intensiteit op basis van Loretta EEGs. Historisch

Universiteit Antwerpen

Objectivering van tinnitus en objectieve evaluatie van tinnitus intensiteit op basis van Loretta EEGs.

Project

Publicatie naar aanleiding van het Europees jaar van de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting 2010 en het Belgische covoorzitterschap van de EU. Historisch

Universiteit Antwerpen

Publicatie naar aanleiding van het Europees jaar van de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting 2010 en het Belgische covoorzitterschap van de EU.

Project

Live-ondertiteling met spraaktechnologie: procedure voor kwaliteitsbewaking. Historisch

Universiteit Antwerpen

In het voorliggende project streven we ernaar om via gerichte observatie een analyse te maken van de specifieke ondertitelingscontext waarbij een 'respeaker' spraaktechnologie gebruikt om ondertitels (live) te produceren, zowel volgens de block-methode als volgens de scrolling-methode. De nadruk daarbij ligt op de analyse van problemen die de accuraatheid van de herkenning negatief beïnvloeden. Omdat de VRT mee optreedt als partner (contactpersoon: de heer Bernard Dewulf), spitsen we ons onde...

Project

Hippocampale neuropeptiden als neurobiologische aangrijpingspunten in preklinische geneesmiddelenontwikkeling voor limbische epilepsie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Epilepsieën zijn majeure neurologische aandoeningen die wereldwijd circa 1% van de bevolking treffen. Hierbij is psychomotorische epilepsie van temporale oorsprong één van de moeilijk controleerbare vormen. Farmacoresistentie voor anti-epileptica komt voor bij 25 à 40% van deze patiënten. De huidig beschikbare anti-epileptica hebben tot doel acute epilepsieaanvallen symptomatisch te onderdrukken (anticonvulsief effect), zonder echter de oorzaak of het heroptreden van de aanvallen te behandele...

Project

Het toetsen van fraseologische kennis in vreemdetaalverwerving. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dankzij het nieuwe onderzoeksthema Taaltoetsontwikkeling voor vreemdetaalverwervingsonderzoek en de geassocieerde 0,1 ZAP-functie kan de onderzoeksgroep AQUILANG verschillende aspecten van de reeds ontwikkelde expertise in vreemdetaaldidactiek op innoverende manier met elkaar te integreren in betreffend project (" Het toetsen van fraseologische kennis in vreemdetaalverwerving") dat zich richt op de ontwikkeling van - en het onderzoek naar- toetsen voor het meten van collocationele kennis in e...

Project

Voorspelling van metaalaccumulatie en sublethale effecten in benthische invertebraten met behulp van het AVS-SEM model Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project zal de relatie tussen metaalgehalten in sediment en accumulatie en effecten in Chironomidae en Oligochaeta bestudeerd worden. Hierbij zal in het bijzonder gekeken worden naar de invloed van AVS-gehalten in het sediment op de accumulatie en chronische effecten (energiereserves, ion- en osmoregulatie, groei, overleving) van metalen onder labo- en veldomstandigheden.

Project

Coalitievorming in steden en gemeenten. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het begrip coalitie vormt een koepelterm voor een veelheid aan types coalities. Formele coalitietheorieen trachten dan ook te verklaren welke coalities zich zullen vormen na verkiezingen. Niettemin vertonen deze theoretische verklaringen nog vele tekortkomingen. Kwalitatief onderzoek dringt zich dan ook op: diepte-interviews kunnen ons helpen om het proces van coalitievorming beter te begrijpen. Dit onderzoek wil de coalitievorming op het lokale niveau na de gemeenteraadsverkiezingen van okto...

Project

Karakterisering van Cystinyl aminopeptidase (EC .11.3) met nieuw ontwikkelde angiotensine IV analogen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit onderzoeksproject kadert binnen de ontrafeling van de moleculaire mechanismen die aan de grondslag liggen van de (patho)fysiologie van het renine-angiotensine systeem, welk betrokken is in de bloeddruk en bloedvolume regulatie. Momenteel is onze aandacht vooral gericht op het 3-8 fragment van angiotensine II, Ang IV. Dit peptide medieert afwijkende effecten en het voorkomen van hoge affiniteit-bindingsplaatsen heeft geleid tot het concept van de AT4 receptor (recent gekarakteriseerd als h...

Project

Transparante ICT platformen voor eCare Historisch

Universiteit Hasselt

Ondersteuning van het thuiszorgproces d.m.v. ICT De doelgroep van het TranseCare project bestaat uit mensen met een chronische en/of degeneratieve aandoening ten gevolge van leeftijd. Een grondige analyse van de noden van de doelgroep en de mogelijke evolutie van de behoeften is nodig om de opstap te maken naar reële 'independent living' systemen. Het onderzoek en de ontwikkeling van ICT-systemen ter ondersteuning van het zorgproces voor deze doelgroep worden bekeken in dit project. ICT-tec...

Project

Tournesol 2009: project T2009.20: Historisch

Universiteit Hasselt

In dit project willen wij de rol van glycine bestuderen in de functie van macrofagen en microgliale cellen in fysiologische omstandigheden (ontwikkeling van inhiberedende neurotransmissie) en in pathologische context (multiple sclerose). Dit project bestaat uit 2 luiken: In een eerste deel, zullen we gebruik maken van in vitro modellen (primaire culturen en macrofaag/microgliale cellijnen) om glycine en zijn aangrijpingspunten (GlyR, GlyT alsook synthese- en degradatie-enzymen) in macrofagen ...

Project

Fundamentele studie van uitwisselingsprocessen in rivierecosystemen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Rivieren hebben door hun afvoer van sedimenten, organisch materiaal en nutriënten naar de kustzeeën een grote invloed op het mariene ecosysteem. De kwalitatieve en kwantitatieve karakteristieken van die input alsmede de temporele dynamiek zijn echter sterk afhankelijk van processen in de stroomopwaarts gelegen delen van de rivieren. De laatste jaren wordt gepoogd het transport van water, opgeloste stoffen en sedimenten te beschrijven op schaal van (deel)stroomgebieden. De modellen zijn veelal...

Project

Ontwikkelen van een set van gebruiksvriendelijke testkits voor snelle discriminatie tussen gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval voor complexe afvalstoffen op basis van biologische en chemische testen Historisch

Universiteit Hasselt

Dit is een samenwekingsovereenkomst in het kader van het Milieu-InnovatiePlatform (MIP) tussen: UHasselt, UAntwerpen, VITO, OVAM, Aminal, en enkele industriële partners. Onderwerp van deze overeenkomst is interdisciplinair biosensor onderzoek. Meer specifiek gaat het om het ontwikkelen van een set van gebruiksvriendelijke testkits voor snelle discriminatie tussen gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval voor complexe afvalstoffen op basis van biologische en chemische testen. Resultaten zijn eigend...

Project

The Human-Interface Multicamera Acquisition for Story-telling & QUalitatively Enhanced Reality in Ambient 3D Environments Historisch

Universiteit Hasselt

Hi-Masquerade beoogt het demonstreren van een real-time , authentieke/immersieve, op afstand en zo natuurlijk mogelijke menselijke interactieve ervaring, met technologie gelijkaardig aan wat wordt gebruikt door Tom Cruise in de Hollywood kaskraker "Minority Report" (2002), d.w.z. gebruik makend van een multi-touch 2D scherm en 3D gesture recognition, maar met een aantal niet zo mineure verbeteringen: - we vereisen niet dat de gebruiker handschoenen draagt - we richten ons op de manipulatie va...

Project

Transmuraal overleg ter preventie van medicatie gerelateerde problemen bij ontslag naar de thuissituatie van geriatrische patiënten met chronische pathologie/therapie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Om gezondheidsuitgaven te drukken werden de jongste jaren diverse beleidsmaatregelen genomen. De gevolgen hiervan op enerzijds de communicatie tussen het ziekenhuis en de eerstelijn en anderzijds op de incidentie van DRP's (Drug Related Problems) en de continuïteit van de zorgverlening zijn onduidelijk. Het streefdoel van de onderzoeksgroep is te komen tot beter inzicht in de barrières en de mogelijkheden om transmurale zorg vorm te geven en evidence te verzamelen; dit om het aantal DRP's in...

Project

Aanmaak van beta cellen van volwassen pancreas niet-beta cellen met stam/progenitor capaciteiten. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De doelstelling van het voorgestelde project is het ontwikkelen van methoden en instrumenten voor het genereren van functionele insuline-producerende beta cellen van volwassen pancreatic cellen met stam of / en progenitor cel capaciteit

Project

Tussen natie-staat en een verenigd Europa. Een onderzoek naar het belang van identiteit, ideologie en instellingen in de tussenoorlogse blauwdrukken voor een eengemaakt Europa (1918-1939). Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit onderzoek wil de projecten voor een Europese integratie uit het interbellum analyseren aan de hand van drie ideaaltypische begripsparen, zijnde civiek versus etnisch (identiteit), federatie versus confederatie (instellingen) en links versus rechts (ideologie). In eerste instantie worden de elementen van de voornoemde dichotomieën vastgelegd en uitgewerkt. Vervolgens zullen er verschillende hypothesen worden ontwikkeld waarbij de drie dichotomieën onderling met elkaar in verband worden geb...

Project

Uitmeten, Reconstrueren, Bekijken, Animeren en Navigeren van stedelijke omgevingen Historisch

Universiteit Hasselt

Domeinen die het gebruik van 3D data voor stedelijke omgevingen nodig hebben, staan momenteel onder grote druk om zowel de efficiëntie als de kwaliteit van de onderliggende opnamemethodes te verbeteren. Soms ligt de nadruk op 3D metingen (planning, onderhoud van infrastructuur,...), soms meer op de creatie van realistisch ogende omgevingen (film, toerisme, navigatie,...) en meer recentelijk ook in toenemende mate op interacties met de omgevingen (computerspelen, locatie gebaseerde diensten,.....

Project

Fundamenteel onderzoek van hechtingsmechanismen tussen metaal en chemisch gemodificeerde epoxy polymeer oppervlakken in sequentieel opgebouwde interconnectietechnologie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Fundamenteel onderzoek van hechtingsmechanismen tussen metaal en chemisch gemodificeerde epoxy polymeer oppervlakken in sequentieel opgebouwde interconnectietechnologie.

Project

Karakterisering van de morfologische, ecofysiologische, celfysiologische en moleculaire respons van baobab (Adansonia digitata L.) op droogtestress. Historisch

Universiteit Antwerpen

De Afrikaanse baobab (Adansonia digitata L.) speelt een essentiële socio-economische rol in de rurale levensgemeenschappen van West-Afrika. Bijna alle delen van de boom worden gebruikt, en dit voor een grote verscheidenheid aan toepassingen. Ondermeer in de voeding is de baobab uiterst belangrijk. Zo spelen de bladeren, vruchtpulp en zaden een essentiële rol in de bereiding van traditionele maaltijden en in tijden van schaarste en hongersnood. De bladeren vormen ondermeer een goede bron van e...

Project

Studie van oppervlaktemodificatieprocessen aan de hand van lokale elektrochemische methoden. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De doelstelling van dit project is het downscalen van de elektrochemische meetmethoden. Hier wordt de micrometer range beoogd, maar op lange termijn wordt een nog kleinere schaal nagestreefd. De ontwikklede lokale meetmethode moet passen in het kader van de elektrochemische/oppervlakteanalytische aanpak van het onderzoek naar oppervlaktemodificatieprocessen. De fundamentele aspecten van lokale impedantiemetingen, die inherent zijn aan de kleine dimensie van het meetoppervlak moeten zowel ...

Project

Studiereizen van studenten verbonden aan een Vlaamse instelling van hoger onderwijs 2009 (AUHL) Historisch

Universiteit Hasselt

Een studiereis is een financiële vergoeding voor studenten aan een Vlaamse universiteit of hogeschool om een individuele studiereis te maken naar een ontwikkelingsland. De studiereis maakt deel uit van een erkend opleidingsondersdeel, zoals een stage of een scriptie. Voor het vertrek gaat de student op zoek naar een promotor aan de eigen universiteit of hogeschool, in het land van bestemming kiest de student een lokale promotor die instaat voor de begeleiding ter plaatse. Aan de eigen instell...

Project

Evaluatie van een recent ontwikkelde in vivo MRI techniek - Diffusion Kurtosis Beeldvorming - aan de hand van transgene ratmodellen voor polyglutamine aandoeningen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Evaluatie van een recent ontwikkelde in vivo MRI techniek - Diffusion Kurtosis Beeldvorming - aan de hand van transgene ratmodellen voor polyglutamine aandoeningen.

Project

Productiekinetiek van geconjugeerde vetzuren door melkzuurbacteriën tijdens in vitro fermentaties. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Recent gaat veel aandacht naar de gezondheidsvoordelen van geconjugeerde vetzuren (CFA), In het bijzonder de geconjugeerde linolzuren (CLA). CLA-isomeren komen van nature vooral voor in weefsels en producten van herkauwers, wat ondermeer te wijten is aan de specifieke biohydrogenatie en enzymactiviteiten van de pensbacterïen( isomerasen). Via een gerichte diervoeding kan het pensmetabolisme gestuurd worden naar een verhoogd CLA-gehalte in de melk. Ook zouden een aantal melkzuur-, bifido- en p...

Project

Methodeontwikkeling voor interdisciplinair isotopisch onderzoek middels multicollector ICP-massaspectrometrie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

- -In 2006 wordt een multi-collector inductief gekoppeld plasma massaspectrometer (MC-ICPMS) geinstalleerd aan de UGent (analytische chemie) voor multidisciplinair onderzoek in chemle, geologie en ecologie (door een krediet impulsfinanciering zware Apparatuur aan UGent, VUB, KULeuven). Multi-collector ICP-massaspectrometrie (MC-ICPMS) is een bljzonder krachtige techniek voor de bepaling van isotopenverhoudingen van nagenoeg alle elementen (behalve H, C, N, O en edelgassen).De prioriteiten va...

Project

Genotypische diversiteit in productiviteit en watergebruikersefficiëntie in het geslacht Populus. Historisch

Universiteit Antwerpen

Via hun huidmondjes en diverse fysiologisch-biochemische processen in de cel, zijn planten in staat om een onderscheid te maken tussen verschillende isotopen van chemische elementen als bvb. koolstof(C), waterstof (H) en zuurstof(0). Dit onderscheid laat toe om de efficiëntie van C-opname en watergifte te kwantificeren, en aldus te koppelen aan productieperformantie. In dit project zal de genotypische variabilileit in de watergebruiksefficiëntie bepaald worden via stabiele C-isotoopanalyses e...

Project

Tekstreductie bij live ondertiteling met spraakherkenning. Historisch

Universiteit Antwerpen

Schrijven met spraakherkenning is een erg waardevolle en snelle methode gebleken om live televisieprogramma's van (intralinguale) ondertitels te voorzien. Toch zorgen de vaak erg hoge spreeksnelheid van het te ondertitelen bronmateriaal en de beperkte leessnelheid van de kijkers ervoor dat er ingekort en aangepast moet worden. Dit onderzoek gaat op zoek naar de ideale reductiegraad voor de ondertiteling van live programma's. Aan de hand van twee opeenvolgende experimenten worden zowel product...

Project

De redoxstatus van plantencellen bij blootstelling aan cadmium: cellulaire verdediging, toxiciteit en tolerantie met elkaar vergeleken Historisch

Universiteit Hasselt

- Het analyseren en lokaliseren van componenten die tussenkomen in de signaaltransductie bij cadmiumblootstelling: de cellulaire redoxstatus en calciumsignalen - het identificeren van cadmiumspecifieke genregulatie door middel van microrarray-experimenten - het formuleren en verifiëren van hypotheses omtrent cadmiumtolerantie in Arabidopsis halleri, uitgaande van de mechanismen betreffende cadmiumtoxiciteit in Arabidopsis thaliana.

Project

Biodiversiteit, populatiedynamica en metabolietanalyse van gefermenteerde groenten. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Spontane fermentatie en backslopping zijn fermentatietechnieken die van oudsher toegepast worden om de sensorische kwaliteit, veiligheid en houdbaarheid van voedingsproducten te verbeteren. Door de onvoorspelbaarheid en oncontroleerbaarheid van deze technieken, wordt meer en meer overgeschakeld op bulkstarterculturen, welke reeds toegepast worden in een aantal sectoren (bijvoorbeeld zuivel, vlees en brood). In andere sectoren, waaronder de groentefermentatie, verkeert het gebruik van starterc...

Project

Signoor in China: Opera's op Nederlandse tekst in Antwerpen (1759-1761). Historisch

Universiteit Antwerpen

De geschiedenis van de opera in Antwerpen werd in het verleden slechts sporadisch beschreven. Dankzij de recente vondst van vier opera's op Nederlandse tekst, kan in samenhang met andere historische bronnen voor het eerst systematisch onderzoek worden verricht naar een nog onbeschreven pagina van de Vlaamse muziekgeschiedenis. Uitvoering en analyse van deze werken zal aangeven welke de plaats van dit repertoire is binnen de bredere Europese context.

Project

De creatie van de Westerschelde. Een historische kijk op de transformatie van het Westerschelde-estuarium van veenriviertje tot internationale handelsroute ( ca. 1000-ca. 1500). Historisch

Universiteit Antwerpen

Het ontstaan van de Westerschelde als belangrijkste monding van de Schelde (ca. 1000-1500) toont aan hoezeer Europa's rivierestuaria in historische tijden nog grootschalige transformatieprocessen ondergingen. Via retrogressieve reconstructie van de Westerschelde in een GIS-omgeving en geconceptualiseerd vanuit een aktieve rol van de mens, tracht dit project een nieuwe impuls te geven aan het interdisciplinaire onderzoek hieromtrent

Project

Bijdrage tot het ontwerp en de constructie van een detector voor het CMS experiment nabij de Large hadron Collider (LHC) te CERN. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Bij de nieuwe 'Large hadron collider' in het CERN te Genève zullen vanaf 2007 proton-proton botsingen kunnen waargenomen worden bij de ongeëvenaarde massamiddelpuntsenergie van 14 TeV. De Compact Muon Solenoide (CMS) is een van de reusachtige magnetische spectrometers die zal worden opgesteld rond een van de interactie punten van de HLC versneller. Bedoeling van voorliggend project is bij te dragen tot de constructie van de CMS detector en de fysica analyse voor te bereiden.

Project

TRACE :Tracing food commodities in Europe. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

TRACE tracht de gezondheid van de Europese burgers te verbeteren door een verbeterde traceerbaarheid van voedingsprodukten te leveren. Het project zal de consument een verhoogd vertrouwen geven in de authenticiteit van Europees voedsel via een complete traceeerbaarheid doorheen de volledige ‘fork-to-farm’ voedselketen. TRACE zal kost-effectieve analytische methodes ontwikkelen die geintegreerd zijn in sector-specifieke en –generische traceerbaarheidssystemen die toelaten de oorsprong van voed...

Project

Modelleren van biogeochemische CO² fluxen in carbonaatbodems. Historisch

Universiteit Antwerpen

Modelleren van biogeochemische CO² fluxen in carbonaatbodems.

Project

Karakterisatie van biologische toxines op spanningsgevoelige K+ kanalen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Met dit project (samenwerking met prof. Jan Tytgat, KUL) willen we een betere kennis verwerven over de werking van biologische toxines. Dankzij deze toxines zal ook een beter inzicht worden verkregen in de structuur, functie en farmacologie van K+ kanalen. Finaal streven we naar het vinden van toxines die een belangrijke therapeutische en/of fysiologische waarde zullen hebben. In eerste instantie zullen venomen/toxines elektrofysiologisch gescreened worden op alle beschikbare K+ kanalen. Toxi...

Project

Gezinsdiagnostiek - ouderschapsbekwaamheid en gezinsbehandeling. Historisch

Universiteit Antwerpen

Evidence based screeningsprotocol uitbouwen om gezinsfunctioneren in kaart te brengen. Het doel van het screeningsinstrument is voor het hele gezin duidelijk in kaart brengen wat hun sterke kanten en moeilijkheden zijn. Om een duidelijk zicht te krijgen op het functioneren van zowel de volwassenen als van de kinderen zijn er een aantal domeinen waarover informatie verzameld moet worden: kinddomein, risico op kindermishandeling, ouderdomein, relationeel en ouderschapsdomein.

Project

Welke genen initiëren en beëindigen celelongatie in de Arabidopsis-wortel? Historisch

Universiteit Antwerpen

Welke genen initiëren en beëindigen celelongatie in de Arabidopsis-wortel?

Project

Protest surveys. Mogelijkheden en beperkingen van een innovatief onderzoeksdesign. Historisch

Universiteit Antwerpen

Moderne Westerse samenlevingen zijn doordrongen van politiek protest Politiek protest wordt wetenschappelijk bestudeerd binnen verschillende wetenschappelijke subdisciplines maar die benaderen protest eenzijdig. Daardoor blijft de kern van de zaak dikwijls buiten beeld: wie protesteert, rond welke thema's en waarom, en hoe komen die mensen tot protest? Vooral de theoretische en methodologische kloof tussen de verschillende 'niveaus' van onderzoek blijft het protestonderzoek parten spelen. Pro...

Project

Adaptieve en schaalbare gezamenlijke codering en restauratie van video. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De explosieve groei van digitale inhoud en nieuwe multimedia toepassingen leidt tot een dringende nood aan data representaties die terzelfdertijd kwaliteitsvolle schaalbare beeld- en videocodering, alsook de analyse en bewerking van beelden en video (b.v. voor ruisonderdrukking) ondersteunen. Een nieuwe trend zijn de geometrisch-aanpasbare representaties (curvelets, contourlets, bandelets), die de bestaande grenzen van de realiseerbare visuele kwaliteit verleggen in vergelijking met klassieke...

Project

Experimentele en fenomenologische studie van hoog energetische protonbotsingen bij de Large Hadron Collider te CERN. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In de hoge energiedichtheden die we vandaag in onze versnellersexperimenten maken kunnen we de structuur van deeltjesinteracties onderzoeken. Ook waren deze enorme energiedichtheden aanwezig in ons universum kort na de Oerknal. Bijgevolg kan het onderzoek bij versnellers ook informatie geven over het jonge universum en de structuur van ruimte-tijd waarop de gravitatietheorie gebaseerd is. Het belangrijkste doel van dit onderzoeksdomein is het opstellen van een enkele theorie die alles kan bes...

Project

De biogeochemische cyclus van zware metalen in natuurlijke zoetwaterschorren en gecontrolleerde overstromingsgebieden. Historisch

Universiteit Antwerpen

Als overgangsgebieden tussen land en zee herbergen estuaria specifieke en waardevolle ecosystemen en fungeren vaak als filter voor de door menselijke activiteiten verhoogde vracht van nutriënten en verontreinigende stoffen. Hierbinnen spelen intertidale gebieden een belangrijke rol. Door de geplande Gecontroleerde OverstromingsGebieden met Gecontroleerd Gereduceerd Getij (GGG) onder invloed van de getijdenwerking te plaatsen kan het areaal aan de natuurlijke intertidale gebieden uitgebreid wo...

Project

Jacques-Nicolas Lemmens (1823-1881) en de stichting van de Ecole de Musique religieuse de Malines. Historisch

Universiteit Antwerpen

Jacques-Nicolas Lemmens (1823-1881) was niet alleen een beroemd organist, maar ook de stichter van de École de Musique religieuse de Malines: een historisch personage dat in de loop van de tijd onderhevig is geweest aan een zekere mystificatie. Dit onderzoek focust op Lemmens' motivaties om in 1879 een school voor religieuze muziek op te richten en wil deze stichting in een ruimere politieke, historische en artistieke context plaatsen.

Project

Kritische tentoonstellingsanalyse: een onderzoek naar het gebruik van retorische middelen bij tentoonstellingsmodellen ontwikkeld na 1945 Historisch

Hogeschool Gent

Doelstelling van het onderzoeksproject is de ontwikkeling van een analytisch kader voor het kritisch bestuderen van tentoonstellingen. Hiertoe behoren de ontwikkeling van (1) een methode en aangepaste terminologie voor het beschrijven van een tentoonstelling(ssite), en (2) modellen voor het kritisch analyseren en evalueren van tentoonstellingen. Het onderzoek beperkt zich tot tentoonstellingsmodellen die na 1945 werden ontwikkeld, waarbij de onderzoeker bijzondere aandacht zal besteden aan de...

Project

Het verklaren van verschillen in job retentie tussen allochtone en autochtone arbeidskrachten na een individuele beroepsopleiding in een onderneming. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het onderzoek zoekt naar economisch en sociologische verklaringen voor verschillen in job retentie tussen allochtone en autochtone arbeidskrachten na een individuele beroepsopleiding in een onderneming. Het betreft een statistisch onderzoek dat gebruik maakt van een databestand met de kenmerken en het werktraject gedurende twee jaar van 9978 werkzoekende arbeidskrachten die een opleiding in een onderneming hebben gevolgd, aangevuld met een kwalitatieve pilootstudie gebaseerd op interviews.

Project

Katalytische eigenschappen van verankerde organotinderivaten. Geïntegreerde karakterisering van de grenslaag- en vloeistofchemie dmv hr-MAS (high resolution Magic Angle Spinning) NMR ea gevorderde NMR technieken. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project stelt zich tot doel: 1) De invloed van de lokale polariteit van aan onoplosbaar polystyreen verankerde dialkatalysatoren te onderzoeken, teneinde hun potentieel als katalysator in transesterificatiereacties te verruimen. 2) Op hr-MAS NMR steunende, vernieuwende methodologiëen te ontwikkelen, om monitoring van katalytische processen rechtstreeks in situ - voor, tijdens en na katalyse - mogelijk te maken. 3) De recycleerbaarheid van verankerde organotin katalysatoren te onderzoeken...

Project

Fluxen, biobeschikbaarheid en effecten van metalen in aquatische en terrestrische systemen: analytische benadering via metaalisotopen Historisch

Universiteit Hasselt

In dit onderzoek worden de fluxen, blootstellingsroutes, effecten en isotopische fractionatie van metalen in aquatische en terrestrische ecosystemen onderzocht met behulp van multi-collector ICP-massaspectrometrie, een bijzonder krachtige techniek voor de bepaling van isotopenverhoudingen. Met deze innovatieve techniek zal de isotopische fractionatie van Fe en Zn in planten onderzocht worden, waarover tot op heden zeer weinig bekend is. De impact van mycorrhiza fungi (wortelsymbionten) op de ...

Project

Fundamenten van inductieve databases voor data mining. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project beoogt de ontwikkeling van een inductief database systeem voor de ondersteuning van het iteratieve data mining proces. Bij de realisatie van dit project identificeren we volgende stappen : 1) De ontwikkeling van een adequate theorie voor data mining in de vorm van een representatietaal om zowel data als inductief verkregen kennis op te slaan. Hierbij willen we focussen op eerste-orde logica fragmenten (bvb. conjunctive queries); 2) Het inpassen van bestaande data mining patroon t...

Project

GC-MS/MS analyse van de stressrespons. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoeksproject combineert twee verschillende onderzoekslaboratoria op basis van de analytische infrastructuur en knowhow. Dit project heeft als hoofddoel de bestaande analytische GC-MS infrastructuur te vervangen door een nieuwe generatie GC-MS/MS apparatuur met meer identificatiemogelijkheden. Deze apparatuur zal aangewend worden voor de ontwikkeling van nieuwe methoden voor de identificatie en analyse van merkers voor stress. Wetenschappelijk zal dit project zich richten op twee ve...

Project

Naar EURO 2012 met Poolse en Ukraïnse taal. Historisch

Universiteit Hasselt

Project Euro 2012 is gericht aan de deelnemers, bezoekers en voetbalfans die komen naar het Europees voetbalkampioenschap, georganiseerd door Polen en Oekraïne in de zomer van 2012. Afgezien van de logistieke steun (huisvesting, reizen, verblijf)zullen de deelnemers een praktische taalgids en cultureel informatie-pakket nodig hebben, die hen helpt om deel te nemen aan Euro 2012 en om te bewegen in de organiserende landen zonder communicatieve barrières. Doel van het project: het ontwikkelen...

Project

Organische halfgeleiders voor geavanceerde geheugentoepassingen: miniaturisatie door integratie. Historisch

Universiteit Antwerpen

De verdere miniaturisatie van de huidige ¿ op silicium gebaseerde ¿ geheugentechnologie zal binnen afzienbare tijd onmogelijk zijn. Een veelbelovend alternatief is het ontwikkelen van technologie op basis van organische halfgeleiders. Door middel van een iteratief proces van synthese en evaluatie zullen de geheugeneigenschappen van drie klassen van organische verbindingen (distyrylbenzenen, difenylcarbodiimiden en organometaaloligomeren) onderzocht worden, wat op termijn moet leiden tot een p...

Project

Optimale volgordes voor het uitvoeren van centrale composietontwerpen bij experimenten met seriaal gecorreleerde waarnemingen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Doel van het project is om op zoek te gaan naar optimale volgordes voor het uitvoeren van centrale composietontwerpen zodat een precieze schatting van de parameters van het bijhorend statistisch model mogelijk is wanneer de opeenvolgende waarnemingen gecorreleerd zijn. Objectieven: 1) Bepaling van optimale volgordes voor bekende seriële correlatiestructuren. 2) Bepaling van zogenaamde robuust volgordes die goed presteren voor verscheidene correlatiestructuren. Gebruik en vergelijking van (i) ...

Project

Publicatie monografie "Maranne et maronne: l'écriture réversible d'André Schwarz-Bart". Historisch

Universiteit Antwerpen

Publicatie monografie "Maranne et maronne: l'écriture réversible d'André Schwarz-Bart".

Project

Gezondheidseffecten, bioaccumulatie en detoxificatie van metalen bij grote grazers. Historisch

Universiteit Antwerpen

Tijdens dit onderzoek zullen de nadelige effecten van metalen bij runderen en paarden worden bestudeerd op verschillende niveaus van biologische organisatie en zal de accumulatie en de detoxificatiecapaciteit worden bepaald. Dit zal enerzijds worden onderzocht aan de hand van de relatie tussen interne metaalgehaltes in lever, nier, long en spier, en metaalconcentraties in niet-destructieve stalen (bloed, haar en mest). Anderzijds zullen verschillende biomerkers worden gemeten in het bloed en ...

Project

Orthogonale chromatografische systemen in de farmaceutische analyse : selectie, applicatie, methodeontwikkeling en informatieverwerking Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Tijdens dit project zullen orthogonale chromatografische systemen enerzijds gebruikt worden bij het ontwikkelen van onzuiverheidsprofielen van nieuwe farmaca en anderzijds bij het ontwikkelen van fingerprints. Door de grote selectiviteitsverschillen tussen deze orthogonale systemen wordt verwacht dat met deze benadering meer informatie verkregen wordt. Allereerst zal één techniek bestudeerd worden om orthogonale systemen te selecteren, namelijk Orthogonal Projection Approach. Vervolgens zal ...

Project

Meertalig corpus Schrijfprocesdata Historisch

Universiteit Antwerpen

In het schrijfonderzoek is de laatste twee decennia sterk de nadruk komen te liggen op de analyse van schrijfprocessen. Digitale loginginstrumenten hebben dit onderzoek in een stroomversnelling gebracht. Met dit project willen we binnen de Universiteit Antwerpen de basis leggen voor een repository voor een multilinguaal schrijfprocescorpus. Ook willen we de krijtlijnen uittekenen voor een XML-schema als standaard binnen het vakgebied.

Project

Multi-type Ant Colony Optimization. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Digitale feromonen bieden een efficiënte methode om multi-agent systemen te organiseren gebaseerd op lokale interacties tussen de agenten. Ant Colony Optimization (ACO), is een van de meest succesvolle voorbeelden van dit principe. Feromoonalgoritmen maken gebruik van een kolonie van relatief simpele, samenwerkende agenten die het gedrag van mieren nabootsen. Door in hun lokale omgeving feromoonwaarden achter te laten die andere agenten kunnen uitlezen en aanpassen, kunnen de agenten ind...

Project

Wetenschappelijke uitgave van het volledige poëtische oeuvre van Max Elskamp. Historisch

Universiteit Antwerpen

Publicatie in de reeks Classiques Garnier (Parijs) van het volledige poëtische werk van de Antwerpse Franstalige dichter Max Elskamp (1862-1931). Het gaat hier om de eerste wetenschappelijke uitgave van een Belgische schrijver in deze prestigieuze reeks die de hoogste eisen stelt inzake het uitgeven van literaire, filsofische en historische teksten.

Project

Vergroten van het inzicht en verbeteren van de precisie van de koolstofbalans van terrestrische ecosystemen. Historisch

Universiteit Antwerpen

De netto koolstof(C)-opslag in terrestrische ecosystemen vertonen grote jaarlijkse verschillen. De klimaatafhankelijkheid van de schommelingen tussen opeenvolgende jaren is momenteel onvoldoende begrepen. De doelstellingen van dit onderzoeksproject zijn het inzicht verbeteren omtrent (a) de oorzaak van de jaarlijkse schommelingen in de netto koolstofbalans, en (b) de duurzaamheid van deze C-opslagcapaciteit in terrestrische ecosystemen.

Project

Studie van de betrokkenheid van vasculaire gladde spiercellen bij het ontstaan van atherosclerose op voorkeursplaatsen en de invloed van geneesmiddelen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Er zijn veel studies verricht naar veranderingen van het GSC fenotype in atherosclerotische plaques, bij intimaverdik­king, tijdens celproliferatie en bij het ontstaan van hypertensie. Echter, over het optreden van wijzigingen van de GSC differentiatie op voorkeursplaatsen in een gezonde arterie werd slechts een zeer recente publicatie gevonden. Dit project heeft ten doel de microroosteranalyse te bevestigen voor een tiental genen en daarna de vraagstellingen nader uit te werken. Dit zal in v...

Project

(Samen)leven na gewelddadig conflict in Burundi - Hoe donor interventie(s) met betrekking tot gerechtigheid en verzoening afstemmen op populaire praktijken en percepties rondom om gaan met het verleden? Historisch

Universiteit Antwerpen

(Samen)leven na gewelddadig conflict in Burundi - Hoe donor interventie(s) met betrekking tot gerechtigheid en verzoening afstemmen op populaire praktijken en percepties rondom om gaan met het verleden?

Project

Welke beleidsinstrumenten kunnen Europese (groot)steden ontwikkelen om het micro-economische grootstedelijk beleid aan te sturen. Kunnen staat hierbij op hun mogelijkheden om de nodige beleidsruimte voor de implementatie van deze instrumenten te mobili... Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit onderzoek wil nagaan welke beleidsruimte (en beleidsmiddelen) europese steden ontwikkelen om het economisch beleid in en rond hun stad aan te sturen. Hierbij gaat bijzondere aandacht naar hoe deze steden dergelijke instrumenten weten te implementeren. Hoewel de mate waarin steden over formele bestuurlijke capaciteiten kunnen beschikken erg relevant is, gaat de vraag vooral over hoe deze besturen fysiek, sociaal en cultureel kapitaal mobilisefen om een stedelijk economisch beleid vorm te g...

Project

Gecontroleerde terahertz straling in gelaagde supergeleidende systemen Historisch

Universiteit Antwerpen

Terahertz technologie is hoogst toepasselijk over alle wetenschappelijke gebieden. Ondanks enkele al gerealiseerde THz bronnen, is er nog altijd gebrek van concept voor een controleerbaar THz toestel. In dit project willen wij controle van THz straling bestudeeren in hoog-Tc en magnetische supergeleiders, en artificiële hybriden, gebruikend de THz frequentie van Josephson plasmagolven en hun interactie met magnetische inclusies en extern veld.

Project

Algemene limietstellingen in de kanstheorie en wiskundige statistiek. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Inleiding. Ik ben van plan in twee richtingen te werken: (A) Generalisaties van limietstellingen uit de kanstheorie (B) Empirische processen Ik verwacht dat mijn werk in richting (A) (tenminste ten dele) in samenwerking met J. Kuelbs (Wisconsin) en Qi-man Shao (Hong Kong) zal doorgaan, terwijl ik een deel van het werk in richting (B) waarschijnlijk samen met D. Mason (Delaware) en/of J. Dony (VUB) ga doen. A. Generalisaties van limietstellingen uit de kanstheorie. Het eerste gedeelte van (A) ...

Project

Meten, modelleren en regelen van zwak niet-lineaire, traag variërende dynamische systemen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Alhoewel de lineaire tijdsinvariante (LTI) systeemonderstelling en de bijhorende systeemidentificatie en regelaar- ontwerp technieken reeds jaren lang succesvol in de praktijk worden toegepast (zie [1, 2]), zijn werkelijke systemen slechts bij benadering lineair en tijdsinvariant. Denken we bijvoorbeeld aan structuren onderhevig aan toenemende schade, put corrosie van metalen, biologische systemen, of processen met een varierend instelpunt (bijv. flutter analyse) of varierende systeemparamete...

Project

De rol van armoede in de in-, door- en uitstroom in/uit de psychiatrie in Vlaanderen Historisch

Universiteit Hasselt

De doelstelling van het onderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in de relatie tussen armoede en psychiatrie. Het onderzoek is gericht op het in kaart brengen van de rol die armoede speelt in het proces van instroom, doorstroom en uitstroom uit de psychiatrie. Dit gebeurt middels een verkennende studie uitgevoerd op basis van de casestudie 'Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem' waarbij de mechanismen worden geanalyseerd die de relatie tussen (kans)armoede en psychiatrie bepalen. Gedu...

Project

Gezamelijke vormgeving van HCV en HIV van de longitudinale (tijd-reeks) gegevens van Italië. Historisch

Universiteit Hasselt

Tijdens hun leven worden druggebruikers aan infectieziektes als HCV, HBV en HIV blootgesteld. De blootstelling is afhankelijk van risicofactoren zoals verslavingsduur of het aantal injecties per dag. Bij dit project onderzoeken wij of de associatie tussen HCV en HIV in 20 locaties in Italië significant is of niet. De gegevens worden bij het Europese centrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA) gecentraliseerd. Op elke locatie beschikken we over informatie betreffende de prevalentie van HCV ...

Project

Database summerisatie. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit onderzoek beogen we de ontwikkeling van verschillende technieken om databanken samen te vatten, gebruik makende van de patronen die in de databank voorkomen. Aan de hand van state of the art data mining technieken trachten we kleine verzamelingen patronen te vinden die de data zo goed mogelijk karakteriseert.

Project

Interacties van silent Kv subeenheden en hun rol in DRG neuronen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Spanningsgevoelige K+ kanalen komen algemeen voor in cellen. Een volledig geassembleerd K+ kanaal is een tetrameer van ¿-subeenheden. Op basis van homologie kunnen spanningsafhankelijke K+ kanalen onderverdeeld worden in verschillende (sub)families. De Kv familie telt 11 subfamilies. Alle tot nu toe gekende "silent" Kv subeenheden vormen functionele heterotetramere kanalen met de Kv2.x subeenheden waarbij ze de biofysische eigenschappen van Kv2 wijzigen. Met yeast-two-hybrid is ook een assoc...

Project

Rol van dystrophine-geassocieerd eiwit complex in contractie van leverstellaatcellen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Portale hypertensie is een gevreesde complicatie van cirrose en wordt gekenmerkt door een verhoogde druk in de vena portae. Het wordt algemeen aanvaard dat leverstellaatcellen (LSC) een centrale rol spelen in de pathogenese van portale hypertensie: door contractie verhogen ze de vasculaire weerstand. Daar waar de contractie/relaxatie van gladde spiercellen voornamelijk bepaald wordt door veranderingen in intracellulair Ca2+, wordt de contractilteit van niet-spiercellen voornamelijk geregeld d...

Project

Survey met betrekking tot de problematiek van zwangerschap bij werkneemsters in België. Historisch

Universiteit Hasselt

Het instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen wil een onderzoeksproject opstarten naar de problematiek van zwangerschap bij werkneemsters in België met het oog op het verminderen en wegwerken van mogelijke discriminaties of ongelijke behandeling en op een betere interne klachtenbehandeling. Het betreft onderscheid en discriminatie, zowel direct als indirect, en (seksuele)intimidatie, op het moment dat de werkneemster zwanger is en omvat tevens de periode volgend op de terugkeer naar...

Project

Filaggrin Mutatie and LEKTI/kallikrein Polymorphism in de Pathogenese van Atopisch Dermatitis. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het mogelijk belang van een primaire barrière-afwijking in de pathogenese van atopische dermatitis (AD) wordt ondersteund door de recente ontdekking van mutaties in het filaggrine gen. zowel de aangetaste als de normale huid in AD vertoont fenotype-afhankelijke afwijkingen in de barrièrepermeabiliteit. Niet enkel barrière-gerelateerde genetische factoren, maar ook ten minste 3 belangrijke omgevingsstressoren (relative vochtigheid, pH en psychologische stress) kunne AD uitlokken of verergeren....

Project

Opstartkrediet ZAP Faculteit Wetenschappen Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Op gebied van onderwijs: ontwikkelen van de nieuwe cursussen in Financiele Wiskunde, Statistiek en Stochastische processen. Gebruik van software. Op het gebied van onderzoek: Ik ben van plan in drie richtingen te werken: verdeling en asymptotische resultaten voor de belangrijke karakteristieken Toepassingen in wachtsystemen en telecommunicaties Toepassingen van de grensproblemen in financi\'ele wiskunde

Project

Overeenkomst ivm ondersteuning IMOB voor aanleveren expertise rond light-rail in Europa. Historisch

Universiteit Hasselt

Op afroep levert Rob van der Bijl input aan IMOB over de invulling van een kosten-baten model/multicriteria analyse voor de implementatie van railinfrastructuurprojecten. Deze ondersteuning bestaat uit : - brainstorming-selectie criteria kosten-baten model - aanleveren gegevens socio-economische effecten railinfrastructuurprojecten - Peer review voorgestelde indicatoren indirecte effecten - werkwijze kosten- baten analyse door IMOB - Aanleveren eigen voorstellen van relevante indicator...

Project

Rol van de testiculaire nichecellen bij de proliferatie en differentiatie van spermatogoniale stamcellen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Inleiding en situering binnen het huidig onderzoek Sertolicellen zijn essentiëel om de differentiatie van SSC naar mature gameten toe te laten. Myoïde en Sertolicellen ondersteunen en voeden de germinale cellen, vormen de tubulaire wand en vormen de niche voor de SSC. Sertolicellen zijn de enige cellen in de testis die in direct contact staan met de germinale cellen en zijn actief betrokken bij de bescherming, de voeding en de differentiatie van de germinale cellen tijdens de spermatogenese. ...

Project

Algebraïsche en meetkundige methoden in de structuur en in representaties van concrete klassen van algebra's, groepen en semigroepen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In dit project bestuderen wij fundamentele structurele problemen van belangrijke algebraische constructies die nog steeds aan belang inwinnen. De Motivatie komt enerzijds voort uit open problemen in klassieke algebraische constructies, zoals groepringen, polynoomringen en hun veralgemeningen, en anderzijds uit de steeds groeiende interest en nood aan nieuwe algebraische methoden in snel ontwikkelende gebieden zoals o.a. quantum groepen en hun representaties. Het project omvat twee hoofdonderd...

Project

Teleclassing: An Immersive Classroom Experience for Tele-education Historisch

Universiteit Hasselt

Recent werden verschillende telepresence-oplossingen(Cisco, HP,...) op de markt gebracht, gericht naar bedrijfsomgevingen. Doel van deze oplossingen is om mensen verspreid over verschillende Telepresence-lokalen met elkaar te laten vergaderen, en hen daarbij een vergaderervaring te bezorgen die zeer dicht ligt bij een echte persoon-tot-persoon vergadering (face-to-face). In dit project zal onderzocht worden hoe het telepresence-concept kan uitgebreid worden naar de veel complexere omgevingen ...

Project

Hoge resolutie Rb-Sr en Pb isotopengeochemie : toepassignen in geologisch en archeometrisch onderzoek. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

-In 2005 wordt er via de "Impulsfinanciering zware apparatuur" van de Vlaamse Gemeenschap ter bevordering van de internationale wetenschappelijke competitiviteit van het onderzoek in Vlaanderen een multi-collector inductief gekoppeld plasma massaspectrometer (MC-ICPMS) voor interdisciplinair onderzoek toegekend aan de Universiteit Gent, de Vrije Universiteit Brussel en de K.U.Leuven. De locatie van het apparaat is te Gent. De huidige aanvraag richt zich op de ontwikkeling van Rb-Sr en Pb isot...

Project

De rol van het taalaanbod in vroege Nederlandse kindertaalontwikkeling: een weging van sociaal-pragmatische factoren en vormaspecten. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project is gaat na in hoeverre de talige variatie in een groep van 47 Vlaamse nederlandstalige peuters verklaard kan worden vanuit een reeks kindexterne factoren. De geselecteerde kindexterne factoren houden verband met het taalaanbod, meer concreet (a) de frequentie van het taalaanbod, en (b) de pragmatische stijl van de moeders in interactie met hun kinderen. Beide factoren worden in de literatuur aangehaald als belangrijke factoren.

Project

Analyse van Promyelocytic Leukemia Nuclear Bodies (PML-NBs) gedurende virusinfectie: toepassing TAP methode en nagaan van een nieuwe strategie voor detectie van eiwit-eiwit interacties. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het is de bedoeling van dit project de samenstelling en dynamiek van Promyelocytic Leukemia protein-Nuclear Bodies (PML-NBs) te bestuderen gedurende VSV of HIV virusinfectie en dit dmv de Tandem Affinity Purification (TAP) methodologie. Daarenboven wensen we zelf een techniek voor de identificatie van partnereiwitten te ontwikkelen welke een aantal nadelen van de huidige technologieën omzeilt en die tevens toegepast kan worden op de PML-NBs.

Project

Hyperlipidemie en de gevolgen voor de eicel- en embryokwaliteit. Een gecombineerd bovien in vivo en in vitro model voor humaan infertiliteitsonderzoek. Historisch

Universiteit Antwerpen

Hypercholesterolemie is een aandoening die ondermeer geassocieerd wordt met een verkeerd eetpatroon. Aan de hand van een bovien gecombineerd in vivo en in vitro model willen we het effect van een nutritioneel geïnduceerde hypercholesterolemie op de eicel- en embryokwaliteit onderzoeken. We toonden immers aan dat metabole adaptaties van melkkoeien postpartum en de consequenties voor de fertiliteit een goed model zijn voor humaan onderzoek.

Project

Statistische verwerking en ondersteuning in het kader van het onderzoek naar het huidige blootstellingsniveau aan zware metalen in de Noorderkempen Historisch

Universiteit Hasselt

CenStat zal statistische analyses uitvoeren op gegevens die door de opdrachtgever aangebracht worden. Censtat zal de opdrachtgever advieseren bij het opmaken en beheren van een databank.

Project

De visuele ervaring en picturale representatie herbekeken: een benadering gebaseerd op belichaamde actie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project wil het onderwerp van picturale representatie onderzoeken als een onderdeel van het ruimer onderzoek naar de natuur van het visuele bewustzijn. Het hoofddoel is picturale representatie te herbekijken in het licht van de recente ontwikkelingen in ons begrip van visuele perceptie. Gebruik makend van de beschikbare theorieën, zal er onderzocht worden hoe een adequate theorie van picturale representatie eruit zou moeten zien. Er zal geargumenteerd worden dat geen van de huidige voorst...

Project

Optimalisering van de toelatingsproef in het hoger kunstonderwijs als instrument voor academisering. Historisch

Universiteit Antwerpen

Doel van het onderzoek is de toelatingsproef in het hoger kunstonderwijs te optimaliseren in het kader van de academisering van de opleiding in termen van betrouwbaarheid en (predictieve) validiteit. Data (van stabiele en veranderbare studentkenmerken, examenresultaten) van een cohort studenten worden geanalyseerd, vanaf de verplichte toelatingsproef tot na de examens van het eerste jaar. De uitkomsten van het onderzoek zijn zowel van wetenschappelijk onderwijskundig als van beleidsmatig belang.

Project

Magnetic Resonanse Imaging (MRI) in een dierenmodel voor hersenbeschadiging Historisch

Universiteit Hasselt

In dit experiment zullen 11 postmortem hersenstalen van Wistar-ratten geanalyseerd worden dmv MRI. J&J zal de dieren perfuseren, dissecteren en de formalinegefixeerde hersenweefsels aanleveren. BIOMED zal de PRI-instellingen en data-analyse optimaliseren (inclusief het gebruik van een capillair als referentie). Vervolgens zullen de geoptimaliseerde parameters gehanteerd worden voor de analyse van de overblijvende hersenweefsels. Per dier zal de opname en de dataverwerking een dag in beslag ne...

Project

Dienen Europese beleggers in Aziatisch vastgoed te beleggen om zich te beschermen tegen de huidige internationale financiële kredietcrisis ? Historisch

Universiteit Antwerpen

Beleggers zouden zich kunnen beschermen tegen de Amerikaanse kredietcrisis door Aziatische vastgoedaandelen te kopen. Wij zullen een eerste inzicht geven in hoe Aziatische vastgoedaandelen gecorreleerd zijn tot andere activaklassen, zowel in Azië als in Europa. The correlatiepatronen (rendement t.a.v. risico) zullen bepaald worden aan de hand van lokale databanken (Asian Development Bank). Dragen Aziatische vastgoedaandelen een groter risico?

Project

Evaluatieproject Europese Werkgelegenheidsstrategie. Studie werkloosheid en leefloon. Historisch

Universiteit Antwerpen

Evaluatieproject Europese Werkgelegenheidsstrategie. Studie werkloosheid en leefloon.

Project

Identificatie van genen voor complexe vormen van slechthorendheid. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project beoogt de identificatie en karakterisatie van genen betrokken bij 3 frequente vormen van gehoorverlies: ouderdomsslechthorendheid, lawaai-geïnduceerd gehoorverlies en otosclerose. Hiertoe zullen associatiestudies worden uitgevoerd in grote stalenverzamelingen. Bevestigde susceptibiliteitsgenen worden via relevante functionele testen en een muismodel verder gekarakteriseerd. Deze resultaten zullen de basis vormen voor verbeterde therapieën voor gehoorverlies.

Project

Opheldering van de pathofysiologie van DFNA5 - geassocieerd gehoorverlies. Historisch

Universiteit Antwerpen

Met dit onderzoek zullen we trachten de fysiologische functie van DFNA5 te ontrafelen en de pathofysiologische mechanismen die aan de basis liggen van DFNA5-geassocieerd gehoorverlies verder op te helderen. Concreet zullen we trachten het toxisch eiwitgedeelte binnen DFNA5 te lokaliseren, de 'pathways' te ontrafelen waarbinnen wild type DFNA5 werkzaam is en via genetische associatiestudies een link aan te tonen met ouderdomsslechthorendheid (Age Related Hearing Impairment: ARHI).

Project

Ontwikkeling en onderzoek van bio-active membranen op basis van nanovezels bekomen met elektrospinning en correlatie van de gefunctionaliseerde oppervlaktestructuur en -samenstelling met de celinteractie. Historisch

Universiteit Antwerpen

De algemene doelstelling van dit project is de ontwikkeling van nieuwe strategieën voor de aanmaak, karakterisatie en biologische evaluatie van gefunctionaliseerde membranen, bruikbaar als bio-interactive scaffolds voor biomedische toepassingen zoals bij bvb. behandeling van brandwonden.

Project

Vormspecifieke Synthese van ZnO Nanodeeltjes en hun gebruik ter vorming van Biodegradeerbare Nanocomposieten Historisch

Universiteit Hasselt

Zinkoxide (ZnO) heeft omwille van zijn unieke eigenschappen een sleutelrol veroverd in tal van technologische toepassingen. Deze eigenschappen kunnen zowel elektronisch, optisch, thermisch als chemisch van aard zijn, en het zijn vaak combinaties ervan die van zinkoxide zon gegeerd materiaal maken. Bovendien kan er een groot aantal nanostructuren van ZnO gesynthetiseerd worden. ZnO kan aldus beschouwd worden als belangrijk materiaal voor toekomstig onderzoek en mogelijke toepassingen. Tot op ...

Project

Wat hebben gezinnen nodig om rond te komen? Minimumbudgetten en minimum inkomensbescherming. (MINIBUDGET) Historisch

Universiteit Antwerpen

De doelstelling van dit project is het ontwikkelen van minimumbudgetten voor een groot aantal Belgische modelgezinnen. Deze minimumbudgetten kunnen nuttig gebruikt worden voor (1) het meten van de omvang en de diepte van armoede en sociale uitsluiting, (2) als richtlijn bij de vaststelling van aanvullende steun, bij het bepalen van schuldafbetalingsplannen, bij de vastlegging van onderhoudsgelden, en dergerlijke, (3) het evalueren van de doeltreffendheid van de minimum inkomensbescherming, (4...

Project

Studie van in vivo en in vitro modulatie van dendritische celfunctie in Th1 (reumatoïde artritis) en Th2 (wespenallergie) gemedieerde ziekten : beïnvloeding door anti-TNF en immunotherapie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Studie van in vivo en in vitro modulatie van dendritische celfunctie in Th1 (reumatoïde artritis) en Th2 (wespenallergie) gemedieerde ziekten : beïnvloeding door anti-TNF en immunotherapie.

Project

VIB-Serum progranuline is een nieuwe diagnostische test voor neurodegeneratie: gepersonaliseerde gezondheidszorg. Historisch

Universiteit Antwerpen

In 2006 ontdekten we een nieuwe oorzaak voor frontaalkwabdementie. Mutaties in het gen progranuline bleken bij 1 op 10 patiënten de ziekte te verklaren, en ook een rol te spelen bij andere neurodegeneratieve hersenziekten. Deze oorzaak van neurodegeneratie verschilt in belangrijke mate van de andere gekende oorzaken van dementie, zoals de neerslag van het amyloïde eiwit in de hersenen. Maar op basis van de klachten en symptomen van de patiënten is geen onderscheid te maken. Toch is het belang...

Project

In situ labeling van endogene neurale stamcellen en visualisatie van hun rekrutering en incorporatie in muizenhersenen aan de hand van in vivo microMRI. Historisch

Universiteit Antwerpen

In gezonde volwassen muizen is de grootste locatie met aanmaak van neurale precursoren de 'subventriculaire zone (SVZ)' welke gelegen is rond de laterale ventrikels. De neurale precursoren migreren vanuit deze zone naar de bulbus olfactorius om er te differentiëren in nieuwe interneuronen. Deze migratie gebeurt in gezonde hersenen volgens een specifieke baan namelijk de rostrale migratie stroom (RMS). In vivo onderzoek naar deze normale migratie vormt de eerste stap naar mogelijke manipulatie...

Project

Onderzoek naar het werkingsmechanisme van nieuwe therapieën in de ziekte van parkinson. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In dit project worden 2 aspecten van de nieuwe behandelingsstrategieën voor de ziekte van Parkinson bestuderen. De zoektocht bij de medicamenteuze behandeling spitst zich tegenwoordig toe op farmaca die zowel een antiparkinsonactiviteit als een neuroprotectief effect hebben. Wij betsuderen een aantal kandidaat molecules met mogelijks een dergelijk profiel. In eerste instantie kijken we na of ze neuroprotectief zijn in het hemi-Parkinson rat model. Daarna onderzoeken we via welk mechanisme de ...

Project

Personeelsdatabank Historisch

Universiteit Hasselt

VLIR verzamelt jaarlijks een aantal gegevens over de personen tewerkgesteld in één van de zes Vlaamse universiteiten. CenStat verzorgt de verwerking van deze gegevens in bruikbare personeelsstatistieken. Dit betreft een reeks van beschrijvende tabellen, met aantallen van personeelsleden uitgesplitst naar factoren zoals geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, discipline, tewerkstellingsratio, type contract, financieringsbron en nationaliteit.

Project

Archeologische evaluatie en waardering van de circulaire structuur van Ver-Assebroek (Brugge): Methodologie Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Deze studieopdracht werd uitgevoerd in opdracht van het Agentschap R-O Vlaanderen, afdeling Onroerend Erfgoed. Het kadert in een mogelijke bescherming van een circulair monument gelegen in de Assebroekse Meersen. Een beschermingsprocedure kan slechts opgestart worden wanneer voldoende gegevens voor handen zijn met betrekking tot de aflijning, aard en waardering. Daarom schreef het Agentschap R-O Vlaanderen een studieopdracht uit met de volgende onderdelen: een historische studie, een booronde...

Project

Nieuwe strategieën voor sensorloze sturing van synchrone motoren met permanente-magneet-bekrachtiging. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Synchrone motoren met permanente-magneet-bekrachtigingworden niet alleen in grote aantallen gebruikt voor hoogdynamische servo-aandrijvingen(met een vermogen tussen 1 en 10 kW) doch nu ook enerzijds voor aandrijvingen van zeer hoog vermogen (bijvoorbeeld marinetoepassingen,als aandrijvingen in zogenaamde 'pods' voor grote zeeschepen) alsook anderzijds aan het lagere uiterste van de vermogenschaal (bijvoorbeeld elektrische fiets). Anders dan bij inductiemachine-aandrijvingenis een eenvoudigeVl...

Project

Merkers met een voorspellende waarde voor conversie naar dementie bij patiënten met Mild Cognitive Impairment. Historisch

Universiteit Antwerpen

Mild cognitive impairment (MCI) is een etiologisch heterogeen ziektebeeld dat zich kenmerkt door milde cognitieve stoornissen. MCI patiënten hebben een verhoogd risico om een dementie te ontwikkelen. Het doel van dit onderzoeksproject bestaat uit de identificatie van klinische variabelen (gedragsprofielen) en biomerkers (APOE genotype en¿¿-amyloïd1-42, totaal tau en tau gefosforyleerd op serine 181 in cerebrospinaal vocht) met een voorspellende waarde voor conversie naar dementie bij MCI-pati...

Project

De aspectuele bijdrage van object-argumenten aan het lexicaal aspect. Historisch

Universiteit Antwerpen

In eerder onderzoek werd in het lexicale aspectuele domein een drievoudig onderscheid voorgesteld als alternatief voor het traditioneel tweevoudig (domein-neutraal) onderscheid. In dit voorstel wensen we de analyse verder uit te breiden en de aspectuele rol van directe objecten na te gaan. Hierbij zal getest worden of een drievoudig onderscheid voor nominale groepen een goed alternatief is om een antwoord te bieden op enkele problemen die zich stellen binnen het traditioneel tweevoudig onders...

Project

Variabel debiet in thermische kringen valideren. (VALID) Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project heeft tot doel een breder publiek te overtuigen van de voordelen van het toepassen van een variabel debiet in thermische waterkringen voor verwarming en koeling. Men wil hiervoor ook de nodige hulpmiddelen ontwikkelen om een vlotte toepassing van variabel debiet mogelijk te maken: aangepaste hydraulische schema's, simulatiesoftware, enz... In het VALID-project zal simulatiesoftware worden ontwikkeld om het gedrag en de verschillende energiestromen bij thermische waterkringen te vo...

Project

Studie naar de chemische en microbiologishce factoren die de corrosie van ballasttanks aan boord van koopvaardijschepen induceren. Historisch

Universiteit Antwerpen

Corrosie in ballast tanks is een zeer specifieke materie, die door verschillende factoren beïnvloed wordt. Dit resulteert in meerdere corrosievormen, die elk hun eigen invloeden hebben. Het project is ingedeeld in 3 werkpakketten. De bedoeling van het eerste pakket is het formuleren van een protocol van inspectie, het opstellen van een dataformulier en het maken van een doe-het-zelf kit voor staalname. In een 2e fase zullen stalen aan boord worden genomen. Chemische parameters en microbiologi...

Project

De Europese Gemeenschap als collectief lid van de Wereldhandelsorganisatie. Een juridisch onderzoek van de interne institutionele mechanismen op basis waarvan de Europese Gemeenschap optreedt binnen de Wereldhandelsorganisatie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het onderzoek kan ingedeeld worden in vier deelaspecten: 1) Bevoegdheidsverdeling 2) Besluitvorming 3) Vertegenwoordiging 4) Rechterlijk toezicht Via het onderzoek van de vier deelsaspecten moet het mogelijk zijn om de institutionele en juridische mechanismen van het "collectieve" WTO lidmaatschap van de EG op een zo omvattend mogelijke manier te onderzoeken. De vier deelaspecten staan daarbij niet los van elkaar maar zullen elkaar beïnvloeden. De bevoegdheidsverdeling is van belang voor de n...

Project

Mutable: The Multi-Media Multi-Touch Table Historisch

Universiteit Hasselt

In ons dagelijks leven gebruiken we onze volledige hand om te communiceren. Het grijpen van dingen, het draaien van de bladzijde van een boek, het plakken van een post-it op ons computerscherm, ... Wanneer we overschakelen op de traditionele computer komt hier echter verandering in en zijn we in onze communicatie beperkt tot een enkel punt, zij het op afstand met behulp van een muis of via direct contact met behulp van een touch screen. Hoewel we gewend zijn aan deze manier van werken, het br...

Project

Schatting van het onderwerp heterogeniteit, co-infectie en de gezamenlijke ontwikkeling van modellen van HCV, HBV en HIC uit Cross-sectionele serologische gegevens Historisch

Universiteit Hasselt

In dit onderzoek concentreren wij ons op de co-infectie parameter van hepatitis C (HCV), hepatitis B (HVB) en HIV bij druggebruikers. In dit project modelleren wij de kans van infectie voor de drie infecties samen. We gebruiken twee modellen, 'marginal model', en 'random effects model' voor binaire data. Deze statistische modellen kunnen rekening houden met de variabiliteit tussen de subjecten . We onderzoeken de associatie tussen de twee modelfamilies en vergelijking de co-infectie parameter...

Project

Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2009. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit project is het inventariseren en systematiseren van bestaand materiaal over armoede en sociale uitsluiting en het opsporen en aanvullen van lacunes.

Project

Een mensenrechtenbenadering van ontwikkeling: paralegals en de implementatie van sociaal-economische grondrechten van kinderen in Zuid-Afrika Historisch

Universiteit Antwerpen

De problematische implementatie van sociaal-economische grondrechten van kinderen in Zuid-Afrika doet de vraag rijzen naar het strategische belang van grondrechten in het streven naar betere sociaal-economische levensomstandigheden. De aandacht zal toegespitst worden op de mogelijke rol van paralegals in een mensenrechtenbenadering van ontwikkeling (gevalstudie van de provincie van Limpopo).

Project

Iteratieve en multirooster methoden voor golf en verstrooiingsproblemen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project stelt voor om numerieke en wiskundige methoden te ontwikkelen voor golf en verstrooiingsproblemen die schaalbaar zijn tot een groot aantal onbekenden. Het doel is om het mogelijk te maken dat realistische problemen in hun volle dimensionaliteit en complexiteit gesimuleerd worden.

Project

De redoxstatus van plantencellen bij blootstelling aan cadmium : cellulaire verdediging, toxiciteit en tolerantie met elkaar vergeleken. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project worden zowel plantencelculturen als volledige Arabidopsis planten chronisch blootgesteld aan lage Cd concentraties en het effect ervan bestudeerd door gebruik te maken van fysiologische en biochemische technieken (bvb. meting van ascorbaat/dehydroascorbaat, enz...). Eveneens wordt het effect op de ontwikkeling van de hele plant vanaf het zaad naggegaan niet enkel met een fysiologische/ biochemische benadering maar ook de impact op de morfologie. In een ander deel wordt het ef...

Project

Flash pyrolyse van biomassa gecontamineerd met zware metalen: studie naar energetische en chemische valorisatiemogelijkheden van de pyrolyseproducten. Historisch

Universiteit Hasselt

De bottleneck voor het toepassen van fytoremediatie is het ontstaan van grote hoeveelheden gecontamineerde biomassa, niet geschikt voor verder gebruik. Een mogelijke valorisatiemethode is pyrolyse. Via pyrolyse wordt voor fundamenteel onderzoek in een labreactor de geoogste biomassa, aangerijkt met zware metalen, in een zuurstof arme atmosfeer snel en kort verhit. Hierdoor wordt er in hoofdzaak drie krakingsproducten gevormd: char, olie en gas. Door de pyrolysetemperatuur relatief laag te hou...

Project

Voorstellen voor cursussen en seminaries voor personeel en studenten van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de universiteit (UNIKIS) en het maatschappelijk middenveld in Kisangani. Historisch

Universiteit Antwerpen

Voorstellen voor cursussen en seminaries voor personeel en studenten van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de universiteit (UNIKIS) en het maatschappelijk middenveld in Kisangani.

Project

Bad Splits Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut CENSTAT (UHasselt) en anderzijds Ziekenhuis Oost-Limburg. Het onderzoeksinstituut CENSTAT levert aan Ziekenhuis Oost-Limburg de onderzoeksresultaten naar ' Bad Splits' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Elektrokeramiek van Nanopoeders geproduceerd via innovatieve methoden (ELENA) Historisch

Universiteit Hasselt

De belangrijkste doelstelling van de actie is het verbeteren van de fysieke en elektronische eigenschappen van geavanceerde elektrokeramiek en dikke films, gemaakt door chemische, fysische en mechanische synthese technieken en gericht op de polymere voorlopers, sol-gel, spray pyrolyse, micro-emulsie, ultrasone en vriesdrogende methoden.

Project

Onderzoek van een contaminatie door ftalaten Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TOES (UHasselt) en anderzijds Royer Expertisebureau. Het onderzoeksinstituut TOES levert aan Royer Expertisebureau de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek van een contaminatie door ftalaten' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

La conservation des manuscrits, étude du vieilissement naturel de papiers imprégnés d'encres ferrogaliques. Historisch

Universiteit Antwerpen

La conservation des manuscrits, étude du vieilissement naturel de papiers imprégnés d'encres ferrogaliques.

Project

De impact van de economische crisis op de luchtvaartsector in de EU. Historisch

Universiteit Antwerpen

De impact van de economische crisis op de luchtvaartsector in de EU.

Project

Edison II. Historisch

Universiteit Antwerpen

Edison II is een vervolg op Project Edison. Uit 94 aanvragen bij de Vlaamse Gemeenschap werden 18 projecten weerhouden: vervolgproject Edison II werd hierbij geselecteerd omwille van het grote succes van Project Edison, dat o.a. in een rapport voor de Europese Commissie geselecteerd werd als voorbeeld van "best practice'" voor popularisatie van wetenschapsstudies bij jongeren. In dit project laten we jongeren kennis maken met een vaak vergeten aspect van wetenschappen: wetenschappelijk onder...

Project

Contract wetenschappelijke diensverlening Historisch

Universiteit Hasselt

Analyse van een RCT bij zo'n 700 bewoners van rust -en verzorgingstehuizen. Men gaat het effect na van een probioticum, Lactobacillus casei shirota, op o.a. het verwerven van weerstand na influenzavaccinatie (serologisch) en het aantal, de ernst en de duur van griep en griepachtige aandoeningen. De bewoners zitten geclusterd binnen de rusthuizen en er vonden herhaalde metingen van de uitkomstmaten bij dezelfde bewoners plaats. Censtat zal de onderzoekers van de opdrachtgevers bijstaan en adv...

Project

Werkstaat nr.2 voor Eli Lilly Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut CENSTAT (UHasselt) en anderzijds Eli Lilly. Het onderzoeksinstituut CENSTAT levert aan Eli Lilly de onderzoeksresultaten naar 'Werkstaat nr.2 voor Eli Lilly' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

FT-IR microscopie van BGA (aanvullend onderzoek) Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TOES (UHasselt) en anderzijds Sirris. Het onderzoeksinstituut TOES levert aan Sirris de onderzoeksresultaten naar 'FT-IR microscopie van BGA (aanvullend onderzoek)' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van pigmenten in spoeloplossingen Bepaling van restsolventen in teflon coatings Onderzoek van de opbouw van deklagen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TOES (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut TOES levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van pigmenten in spoeloplossingen; Bepaling van restsolventen in teflon coatings; Onderzoek van de opbouw van deklagen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse Kholmogory / Zaomsvkorechye staalrollen Dextra-staal Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TOES (UHasselt) en anderzijds De Keersmaecker Expertisebureau. Het onderzoeksinstituut TOES levert aan De Keersmaecker Expertisebureau de onderzoeksresultaten naar 'Analyse Kholmogory / Zaomsvkorechye staalrollen Dextra-staal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende analyse van masterbatches en textiel Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TOES (UHasselt) en anderzijds WR PLastics. Het onderzoeksinstituut TOES levert aan WR Plastics de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende analyse van masterbatches en textiel' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van de gevolgen van Low Sulphur eisen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Analyse van de gevolgen van Low Sulphur eisen.

Project

Prototype-ontwikkeling en testing van een kwikvrije barometer. Historisch

Universiteit Hasselt

Ontwikkelen van een concept dat het kwik kan vervangen in luchtdrukmetingen. Dit concept moet een vergelijkbare precisie en duurzaamheid (levensduur min. 50 jaar) hebben. Ook het decoratieve aspect is belangrijk. Essentieel is: geen gebruik van kwik - maar een milieuvriendelijke vloeistof,geen energieverbruik (batterijen - electriciteit) en makkelijker te transporteren dan het huidige product. De productiekost moet vergelijkbaar zijn met deze van de huidige kwikbarometer. Voor de bepaling ...

Project

Automatische Bijsluiter Optimalisator. Een auteursomgeving voor de correctie en productie van bijsluiterteksten Historisch

Hogeschool Gent

Gezien de maatschappelijke en economische relevantie van deze problematiek, willen we in dit project een Automatische Bijsluiter Optimalisator (ABOP) ontwikkelen. Dit is een auteursomgeving (een software-prototype), die de auteur begeleidt en bewaakt zowel bij het genereren van nieuwe bijsluiterteksten als bij het adapteren van reeds bestaande in het kader van de nationale registratie. De doelstelling is om sneller tot een consistentere en leesbaardere bijsluiter te komen. Die ABOP moet de au...

Project

Synthese van mesoporeuze transitiemetaaloxiden met fotokatalytische activiteit. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit onderzoek wordt getracht om transitiemetaal(TM)oxides te vormen met goede katalytische eigenschappen (hoog oppervlak en porievolume). Hiervoor worden mesoporeuze TM-oxides gevormd. Deze TM-oxides zijn interessant omwille van hun fotokatalytische activiteit. Een probleem bij deze materialen is echter dat ze eerst moeten worden belicht met UV-licht. Door incorporatie van TM in de mesoporeuze structuur kan de band gap verkleind worden. Hierdoor is het mogelijk om de katalyse uit te voeren...

Project

De impact van zware metalen verontreiniging op fitness-gerelateerde eigenschappen van slakken en de gevolgen daarvan op de genetische structuur en de genetische diversiteit. (FWO. Vis. Fellowship, Joris KOENE, Nederland) Historisch

Universiteit Antwerpen

De impact van zware metalen verontreiniging op fitness-gerelateerde eigenschappen van slakken en de gevolgen daarvan op de genetische structuur en de genetische diversiteit. (FWO. Vis. Fellowship, Joris KOENE, Nederland)

Project

Politieke deelname van vrouwen na de verkiezingen van 7 juni 2009. Historisch

Universiteit Antwerpen

Politieke deelname van vrouwen na de verkiezingen van 7 juni 2009.

Project

De biofysische interacties tussen neuronale netwerken en geleidende nanodeeltjes: bouwblokken voor toekomstige neurale interfaces. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project zal ik het gebruik van kunstmatig ontwikkelde cellulaire omgevingen onderzoeken, specifiek actieve steigers ("scaffolds"), belangrijk voor het opnieuw doen groeien en herstellen van signaaltransmissie bij hersenaandoeningen. Ik zal me toespitsen op het gebruik van elektrisch geleidende nanomaterialen, zoals koolstof nanotubes (CNTs), om nieuwe groeisubstraten te ontwikkelen en interfaces die de basis zullen vormen van een nieuwe klasse van regeneratieve implantaten en slimme el...

Project

'El-Printing : flexibele elektroluminescentie-toepassingen m.b.v. screenprinting'. Historisch

Universiteit Hasselt

Screenprinting (zeefdruk of serigrafie) is een druktechniek die traditioneel aangewend wordt voor grafische doeleinden. In dit project ligt de focus op het gebruik van screenprinting voor de ontwikkeling van dunne-film elektroluminescente multilaagstructuren voor actieve verlichtings-toepassingen. De vernieuwde aspecten zijn de verdere ontwikkeling van flexibele TFEL door gebruik te maken van het geleidend polymeer PEDOT:PPS ipv ITO en de ontwikkeling van TFEL op ruimtelijke objecten (3D-TFEL).

Project

Robuuste statistische procesbeheersing met toepassingen in de controle van de kwaliteit van diervoeder (Type3). Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit project is een schema te ontwikkelen voor het ontwerpen van robuuste calibratiemodellen voor heterogene spectrale gegevens in de context van een kwaliteitsproces. Door de complexe, hoogdimensionale structuur van de spectrale gegevens zijn er meer geavanceerde multivariate statistische methodes nodig dan de veelgebruikte meervoudige lineaire regressiemodellen. Meer nog, de complexe en heterogene natuur van de gegevens vereisen het gebruik van robuuste versies van principaalco...

Project

Onderzoek rond impulscontrole bij alcoholverslaving. Historisch

Universiteit Antwerpen

Onderzoek rond impulscontrole bij alcoholverslaving.

Project

De verbeelding van de periferie en het centrum van de wereld. Een verkenning van de globale en transnationale aspecten van natievorming in België en Nieuw-Zeeland tijdens de 19de en 20ste eeuw. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit comparatieve project zal de spanning tussen centrum en periferie onderzoeken in de constructie van nationale identiteit in België en Nieuw-Zeeland tijdens de 19de en 20ste eeuw. Om hun kleine omvang, geringe internationale gewicht en perifere positie te compenseren, hebben beide zich namelijk verbeeld als frontier nations. De globale invalshoek situeert zich op drie niveaus: inhoudelijk (representatie), analyse (verklaring) en methodologie (ruimtelijke schalen).

Project

STEM-HD : Embryonic stem cells for therapy and exploration of mechanisms in Huntington Disease. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Embryonale stamcellen hebben twee fundamentele kenmerken: ze kunnen zonder beperking in ongedifferentieerde staat worden geëxpandeerd, zodat grote hoeveelheden van genetisch uniforme cellen kan aangemaakt worden, en ze kunnen aangezet worden om te differentiëren in om het even welk celtype, zodat een specifieke populatie gekenmerkt door stadium en type van differentiatie kan geanalyseerd worden. STEM HD wil deze kenmerken gebruiken om de mechanismen van de ziekte van Huntington (HD) te onderz...

Project

Comprehensive two-dimensional gas chromatography (GCxGC) as tool for assessing oil-polluted soils: toxicity, degradability, mobility and remediation potential. Historisch

Universiteit Antwerpen

Comprehensive two-dimensional gas chromatography (GCxGC) as tool for assessing oil-polluted soils: toxicity, degradability, mobility and remediation potential.

Project

Naar een optimale kredietrelatie tussen KMO’s en banken. Onderzoek naar de kredietverlening aan KMO’s in het Vlaamse gewest na Bazel II en hoe de KMO’s hun kredietrelatie kunnen optimaliseren Historisch

Hogeschool Gent

Dit onderzoeksproject zal nagaan wat de gevolgen zijn van het kapitaalakkoord Bazel II, dat in werking treedt vanaf 01.01.2007 en dat banken tot een beter risicomanagement verplicht, op de kredietverlening voor KMO’s in het Vlaamse gewest. In de eerste exploratieve fase zal aan de hand van een bevraging bij de banken gepeild worden naar de wijze waarop het kredietrisico van een KMO wordt beoordeeld evenals naar de kostprijsstructuur van hun kredieten. Hieruit resulteert een inventaris van fa...

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Tongeren. BIOMED levert aan het Gerecht van Tongeren de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand november 2009

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Turnhout. BIOMED levert aan het Gerecht van Turnhout de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand november 2009

Project

Eliminating Language Barriers in European Prisons through Open and Distance Education Technology (ELBEP). Historisch

Universiteit Antwerpen

ELBEP staat voor 'Eliminating Language Barriers in European Prisons through Open and Distance Education Technology". Binnen het ELBEP-project wordt een e-learning omgeving ontwikkeld voor taaltraining van gevangenispersoneel. Het pakket bevat taalmateriaal voor de verwerving van een basiskennis (A1-niveau) in Russisch, Pools, Spaans, Grieks en Turks. LINGUAPOLIS staat in voor de ontwikkeling van het portaal Spaans, aangepast aan de noden van het doelpubliek.

Project

Ecologie en Macht. Leefmilieu als bron van conflict in de middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden. Historisch

Universiteit Antwerpen

De controle over de natuurlijke omgeving was ook in het verleden een belangrijke bron van conflict. De onderzoekslijn "ecologie en macht" stelt de vraag naar wisselende constructies van politieke macht bij ecologische conflicten in het verleden. Meer bepaald wordt in een doctoraatsproject onderzocht in hoeverre politieke centralizering tussen de 14de en de 16de eeuw leidde tot een toenemende overheidsinterventie in de regulering van het lokale leefmilieu als middel om de autonomie van kommuna...

Project

Offerte methodologische ondersteuning HIS2008 Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut CENSTAT (UHasselt) en anderzijds WIV. Het onderzoeksinstituut CENSTAT levert aan WIV de onderzoeksresultaten naar "Offerte methodologische ondersteuning HIS2008" onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Innovatieve voederadditieven voor reductie van <em>Salmonella</em> contaminatie van varkensvlees - I Historisch

Hogeschool Gent

Doelstelling van dit project was om via innovatieve voederadditieven de Salmonella uitscheiding bij vleesvarkens te reduceren en aldus de contaminatie van varkenskarkassen en dus ook varkensvlees te verminderen.

Project

Vooruitgang in de wetenschap van het gehoor: van functionele genomica naar therapieën (EUROHEAR). Historisch

Universiteit Antwerpen

Eurohear heeft twee onderling verbonden doelstellingen. Enerzijds beoogt het om fundamen-tele kennis te verwerven over de ontwikkeling en werking van het binnenoor en dit door de studie van de haarbundel, de synaps van de haarcel, motiliteit van de buitenste haarcel en kalium homeostase. Anderzijds beoogt het de identificatie van genen die erfelijk gehoorverlies veroorzaken in mens (monogeen gehoorverlies en presbyacusis) en muis. Daarenboven focust Eurohear ook op standaardisatie, implementa...

Project

Grootschalige genetische benadering voor de moleculaire karakterisatie van autosomaal recessieve vormen van de neuropathie van Charcot-Marie-Tooth. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project moet de start worden van een uniek onderzoeksprofiel op het vlak van de moleculaire genetica van autosomaal recessive vormen van de ziekte van Charcot-Marie-Tooth (ARCMT). Deze groep van bijzonder ernstige aandoeningen van het perifere zenuwstelsel werd tot op heden wereldwijd slechts in beperkte mate onderzocht. De identificatie van genen en mutaties betrokken bij ARCMT zal bijdragen tot een betere kennis over de pathofysiologie van deze aandoeningen door het ontraffelen van nieu...

Project

Studie naar de meerwaarde van de bedrijvencentra in de provincie Antwerpen voor het welslagen van de startende ondernemer - conclusies en aanbevelingen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Studie naar de meerwaarde van de bedrijvencentra in de provincie Antwerpen voor het welslagen van de startende ondernemer - conclusies en aanbevelingen.

Project

Studie met betrekking tot de genderdimensie in het Belgische asiel- en migratiebeleid. Historisch

Universiteit Antwerpen

Studie met betrekking tot de genderdimensie in het Belgische asiel- en migratiebeleid.

Project

Studie van de Nederlandse samenwerking in de sector van de microfinanciering in Nicaragua. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen het onderzoeksinstituut Universiteit Antwerpen enerzijds en CDR, anderzijds. UAntwerpen levert aan CDR de onderzoeksresultaten van "Studie van de Nederlandse samenwerking in de sector van de microfinanciering in Nicaragua" onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED (UHasselt) en anderzijds het Hasselts Gerecht. BIOMED levert aan het Hasselts Gerecht de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand november 2009

Project

Bepaling van de rapporten en studies over de juridische aspecten betreffende de bevordering en bescherming van de grondrechten in de Europese Unie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project beoogt studies aan te leveren over juridische aspecten aangaande de promotie en bescherming van de rechten van de kinderen in de Europese Unie, ten behoeve van het Agentschap voor grondrechten.

Project

Een biochemische studie van heemeiwitten en hun rol in zuurstof sensing en hypoxie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Een biochemische studie van heemeiwitten en hun rol in zuurstof sensing en hypoxie.

Project

Opmaak van een vegetatiekaart voor het projectgebied Ruggeveld - Boterlaar - Silsburg. Historisch

Universiteit Antwerpen

De stad Antwerpen heeft voor het gebied Ruggeveld¿Boterlaar-Silsburg (Oosten van Deurne) de ambitie om een landschappelijk park te ontwikkelen. Dit park is een onderdeel van de groene vinger van de Schijnvallei die vanaf Wommelgem-Wijnegem stedelijk Antwerpen binnendringt. Omdat natuurontwikkeling hierbij een belangrijk onderdeel vormt en er belangrijke natuurwaarden aanwezig zijn in het gebied, werd een opdracht tot de opmaak van een vegetatie- en landschapskaart uitgeschreven. Het belangrij...

Project

Analyse van Te poeder Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TOES (UHasselt) en anderzijds IMEC. Het onderzoeksinstituut TOES levert aan TOES de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van Te poeder' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van waterige materialen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TOES (UHasselt) en anderzijds Hansen Transmissions. Het onderzoeksinstituut TOES levert aan Hansen Transmissions de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van waterige materialen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

VOS en verdampingswaarden voor twee materialen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TOES UHasselt) en anderzijds Belplas Industries. Het onderzoeksinstituut TOES levert aan Belplas Industries de onderzoeksresultaten naar 'VOS en verdampingswaarden voor twee materialen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

GC/MS analyse van een aceton monster Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TOES (UHasselt) en anderzijds Helvoet Pharma. Het onderzoeksinstituut TOES levert aan Helvoet Pharma de onderzoeksresultaten naar 'GC/MS analyse van een aceton monster' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek naar faling LED schermen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TOES(UHasselt) en anderzijds Barco. Het onderzoeksinstituut TOES levert aan Barco de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek naar faling LED schermen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van Ti monsters Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TOES (UHasselt) en anderzijds Melotte. Het onderzoeksinstituut TOES levert aan Melotte de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van Ti monsters' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek van verfpartikels-analyse van een referentielak Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TOES (UHasselt) en anderzijds Hormann Genk. Het onderzoeksinstituut TOES levert aan Hormann Genk de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek van verfpartikels-analyse van een referentielak' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van twee materialen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TOES (UHasselt) en anderzijds Limacryl. Het onderzoeksinstituut TOES levert aan Limacryl de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van twee materialen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

GC/MS analyse van een acetonstaal Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TOES(UHasselt) en anderzijds Helvoet Pharma. Het onderzoeksinstituut TOES levert aan Helvoet Pharma de onderzoeksresultaten naar 'GC/MS analyse van een acetonstaal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

GC/MS analyse van een MiBK monster Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TOES(UHasselt) en anderzijds Helvoet Pharma. Het onderzoeksinstituut TOES levert aan Helvoet Pharma de onderzoeksresultaten naar 'GC/MS analyse van een MiBK monster' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

NMR analyse van een medicijn Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TOES (UHasselt) en anderzijds Silicos. Het onderzoeksinstituut TOES levert aan Silicos de onderzoeksresultaten naar 'NMR analyse van een medicijn' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van polyesterstalen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TOES (UHasselt) en anderzijds Sumitomo Bakelite Europe. Het onderzoeksinstituut TOES levert aan Sumitomo Bakelite Europe de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van polyesterstalen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

IC analyse van waterige oplossingen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TOES (UHasselt) en anderzijds Recitel. Het onderzoeksinstituut TOES levert aan Recitel de onderzoeksresultaten naar 'IC analyse van waterige oplossingen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

F-IR microscopie van partikels op rubber stoppen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TOES (UHasselt) en anderzijds Helvoet Pharma. Het onderzoeksinstituut TOES levert aan Helvoet Pharma de onderzoeksresultaten naar 'F-IR microscopie van partikels op rubber stoppen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van Zn en Ti in cosmetica Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TOES (UHasselt) en anderzijds Estee Lauder. Het onderzoeksinstituut TOES levert aan Estee Lauder de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van Zn en Ti in cosmetica' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van vernisoplossingen - deel 2 Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TOES (UHasselt) en anderzijds Alupa. Het onderzoeksinstituut TOES levert aan Alupa de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van vernisoplossingen - deel 2' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het resorcinolgehalte in twee harsen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TOES (UHasselt) en anderzijds Sumitomo Bakelite Europe. Het onderzoeksinstituut TOES levert aan Sumitomo Bakelite Europe de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het resorcinolgehalte in twee harsen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Adviesverlening Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut EDM (UHasselt) en anderzijds Toerisme Limburg vzw. Het onderzoeksinstituut EDM levert aan Toerisme Limburg vzw de onderzoeksresultaten naar 'Adviesverlening' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van de gehalten van 2 pigmenten in spoeloplossingen Bepaling van het watergehalte in 2 alkyd resins Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TOES (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut TOES levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van de gehalten van 2 pigmenten in spoeloplossingen, Bepaling van het watergehalte in 2 alkyd resins'onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het Hg gehalte in gerecycleerd seal materiaal Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TOES (UHasselt) en anderzijds Leroi Industries. Het onderzoeksinstituut TOES levert aan Leroi Industries de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het Hg gehalte in gerecycleerd seal materiaal' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Verwerking statistiek studie Dr. Mebis Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut CENSTAT (UHasselt) en anderzijds Virga Jesse Ziekenhuis. Het onderzoeksinstituut CENSTAT levert aan Virga Jesse Ziekenhuis de onderzoeksresultaten naar 'Verwerking statistiek studie Dr. Mebis' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van waterstalen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TOES (UHasselt) en anderzijds Solland Solar Cells. Het onderzoeksinstituut TOES levert aan Solland Solar Cells de onderzoeksresultaten naar ' Analyse van waterstalen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

1H NMR spectroscopie van onverzadigde vetzuren Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TOES (UHasselt) en anderzijds Nitto Europe. Het onderzoeksinstituut TOES levert aan Nitto Europe de onderzoeksresultaten naar '1H NMR spectroscopie van onverzadigde vetzuren' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Migratieproeven Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TOES(UHasselt) en anderzijds Pro Meco. Het onderzoeksinstituut TOES levert aan Pro Meco de onderzoeksresultaten naar 'Migratieproeven' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Micro-ATR FT-IR microscopie van een folie (induflex) Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TOES (UHasselt) en anderzijds IMEC. Het onderzoeksinstituut TOES levert aan IMEC de onderzoeksresultaten naar 'Micro-ATR FT-IR microscopie van een folie (induflex)' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek naar lakpartikels Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TOES (UHasselt) en anderzijds Hormann Genk. Het onderzoeksinstituut TOES levert aan Hormann Genk de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek naar lakpartikels' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het Al gehalte op een gemetalliseerd oppervlak Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TOES (UHasselt) en anderzijds ALUPA. Het onderzoeksinstituut TOES levert aan ALUPA de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het Al gehalte op een gemetalliseerd oppervlak' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van glaspoeders en glas Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TOES (UHasselt) en anderzijds IMEC. Het onderzoeksinstituut TOES levert aan IMEC de onderzoeksresultaten naar 'Analyse van glaspoeders en glas' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Elementanalyse van twee materialen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TOES (UHasselt) en anderzijds Melotte. Het onderzoeksinstituut TOES levert aan Melotte de onderzoeksresultaten naar 'Elementanalyse van twee materialen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van het Ti gehalte in cosmetica Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TOES (UHasselt) en anderzijds Estee Lauder. Het onderzoeksinstituut TOES levert aan Estee Lauder de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van het Ti gehalte in cosmetica' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

ICP analyse van ZrO2 buisjes Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TOES (UHasselt) en anderzijds IMEC. Het onderzoeksinstituut TOES levert aan IMEC de onderzoeksresultaten naar 'ICP analyse van ZrO2 buisjes' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Karakterisatie van een residu Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TOES (UHasselt) en anderzijds LISEC. Het onderzoeksinstituut TOES levert aan LISEC de onderzoeksresultaten naar 'Karakterisatie van een residu' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Corrosieonderzoek cassettes van gepatineerd zink / Corrosieonderzoek sprinklerinstallaties Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut SBG (UHasselt) en anderzijds LOD Renier. Het onderzoeksinstituut SBG levert aan LOD Renier de onderzoeksresultaten naar 'Corrosieonderzoek cassettes van gepatineerd zink / Corrosieonderzoek sprinklerinstallaties' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Analyse van de test in het Frans en van de test in het Nederlands betreffende de gecertificeerde opleiding van niveau A uit 2007, "toepassing van de algemene principes van het fiscale recht". Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project vereist de vergelijking van de analyse van de test in het Frans en van de test in het Nederlands betreffende de gecertificeerde opleiding van niveau A uit 2007, "toepassing van de algemene principes van het fiscale recht". Deze heeft als doel de opstelling van een gezamenlijk evaluatierapport. Samenwerking met Prof.dr. X. Parent (Universiteit van Luik).

Project

Onderzoek zinkcassettes en sprinklerinstallatie Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut SBG (UHasselt) en anderzijds LOD Renier. Het onderzoeksinstituut SBG levert aan LOD Renier de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek zinkcassettes en sprinklerinstallatie' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Karakterisatie van een residu Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TOES (UHasselt) en anderzijds LISEC. Het onderzoeksinstituut TOES levert aan LISEC de onderzoeksresultaten naar 'Karakterisatie van een residu ' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Micro-ATR FTIR analyse van lakdefecten, Karakterisatie van fotolatente katlysator, bepaling van het BHT-gehalte in isocyanaten, bepaling BHT-gehalte in isocyanaatoplossingen, IC-analyse van K-tetrafluoro ethaansulfonaat Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut SBG (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours bvba. SBG levert aan Du Pont de Nemours bvba de onderzoeksresultaten naar de 'Micro-ATR FTIR analyse van lakdefecten, Karakterisatie van fotolatente katlysator, bepaling van het BHT-gehalte in isocyanaten, bepaling BHT-gehalte in isocyanaatoplossingen, IC-analyse van K-tetrafluoro ethaansulfonaat', onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend con...

Project

Voorstel: onderzoeksproject: Consumer Data Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut CENSTAT (UHasselt) en anderzijds IM Associates. Het onderzoeksinstituut CENSTAT levert aan IM Associates de onderzoeksresultaten naar " Voorstel: onderzoeksproject: Consumer Data" onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Micro-ATR FTIR analyse van lakdefecten, karaktersatie van fotolatente katalysator, bepaling van het BHT-gehalte in isocyanaten, bepaling BHT-gehalte in isocyanaatoplossingen, IC-analyse van K-tetrafluoro ethaansulfonaat Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut SBG (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours bvba. SBG levert aan Du Pont de Nemours bvba de onderzoeksresultaten naar de 'Micro-ATR FTIR analyse van lakdefecten, karaktersatie van fotolatente katalysator, bepaling van het BHT-gehalte in isocyanaten, bepaling BHT-gehalte in isocyanaatoplossingen, IC-analyse van K-tetrafluoro ethaansulfonaat', onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend con...

Project

Ethische en sociale transities in online/offline direct marketing Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Belgium Direct Marketing Association (BDMA) vzw' hebben voor het project ' Transities in direct marketing, privacy and deontologie. ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bep...

Project

Controle van de juistheid van de gegevens van de bestanden van de leerlingentelling 2009 Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut CENSTAT (UHasselt) en anderzijds hett Rekenhof. Het onderzoeksinstituut CENSTAT levert aan het Rekenhof de onderzoeksresultaten naar 'Controle van de juistheid van de gegevens van de bestanden van de leerlingentelling 2009' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende analyse van clearcoat resins, GPC analyse van 5 harsen, vergelijkende TGA/MS-analyse van een deklaag Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut SBG (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours bvba. SBG levert aan Du Pont de Nemours bvba de onderzoeksresultaten naar de 'vergelijkende analyse van clearcoat resins, GPC analyse van 5 harsen, vergelijkende TGA/MS-analyse van een deklaag', onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract

Project

Staalanalyse Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut SBG (UHasselt) en anderzijds UCB Pharma nv. SBG levert aan Du Pont de Nemours bvba de onderzoeksresultaten naar de 'Staalanalyse', onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract

Project

Uitvoering van een literatuurstudie met betrekking tot plantengroei en een modellering van sedimenttransport en oppervlaktewater in en rond het gebied 'Bankei' te Balen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het projectteam binnen deze studie bestaat uit leden van de onderzoeksgroep Ecosysteembeheer van de Universiteit Antwerpen en van het Laboratorium voor Hydraulica van de Ugent. Beide onderzoeksgroepen werken reeds samen omtrent de hydrologische modellering van waterlopen. In dit project zal er echter gekeken worden naar de invloed van vegetatie op sedimentatie en erosie in het gebied de Bankei. Het Laboratorium voor Hydraulica werkt binnen dit project als onderaannnemer. De opdeling van de t...

Project

Beknopte literatuurstudie en het opstellen van een verkennende nota over gezinshereniging. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen het onderzoeksinstituut Universiteit Antwerpen enerzijds, en de Koning Boudewijnstichting anderzijds. UAntwerpen levert aan de Koning Boudewijnstichting een verkennende nota over gezinshereninging na een beknopte literatuurstudie onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Werkstaat nr. 1 voor Eli Lilly Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut CENSTAT (UHasselt) en anderzijds Eli Lilly. Het onderzoeksinstituut CENSTAT levert aan Eli Lilly de onderzoeksresultaten naar 'Werkstaat nr.1 voor Eli Lilly' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Geboortecohortestudie betreffende milieu en gezondheid in Vlaanderen: onderzoek van de haalbaarheid met de opmaak van een plan van aanpak en kostenanalyse van dergelijke werkwijze. Historisch

Universiteit Antwerpen

Geboortecohortestudie betreffende milieu en gezondheid in Vlaanderen: onderzoek van de haalbaarheid met de opmaak van een plan van aanpak en kostenanalyse van dergelijke werkwijze.

Project

Offerte Onderzoeksopdracht: " Analyseren van de Vlaamse regelgeving en praktijken met het oog op de correcte toepassing van de REACH-verordening , en uitwerking van een methodiek en werkwijze voor het optimaal inspelen op de REACH-mechanismen vanuit de V Historisch

Universiteit Hasselt

Op 1 juni 2007 is de REACH-Verordening in werking getreden. Deze verordening vervangt grotendeels, zij het gefaseerde, het juridische kader inzake chemische stoffen. De voorgaande regelgeving inzake chemische stoffen bleek namelijk ontoereikend om de door chemicaliën veroorzaakte risico's te detecteren. Bijkomend voerde die een kunstmatig onderscheid in tussen "bestaande stoffen" en "nieuwe stoffen". De REACH-Verordening biedt nu een algemeen kader voor chemische producten. Op dit ogenblik h...

Project

Onderzoek naar aanbevelingen voor een sterker Vlaams handhavingsbeleid. Historisch

Universiteit Antwerpen

Onderzoek naar aanbevelingen voor een sterker Vlaams handhavingsbeleid.

Project

Hoe omgaan met de complexiteit van mileuvraagstrukken. Historisch

Universiteit Antwerpen

De bijdrage gaat in op de vraag hoe om te gaan met de complexiteit van milieuvraagstukken zoals die aan de orde zijn in tal van MIRA-producten. De traditionele wetenschappelijke benadering wordt steeds vaker ter discussie gesteld, zeker wat betreft maatschappelijke en beleidsrelevantie. Er is nood aan alternatieven. Erkenning van de inherente complexiteit van bijvoorbeeld milieuthema's is hiertoe een eerste stap. Vervolgens stelt zich de vraag hoe we op een relevante en meer transparante wijz...

Project

Milieurapport Vlaanderen Toekomstverkenning MIRA-S 2009: wetenschappelijk rapport Huishoudens en Handel & Diensten (deel energiegebruik en gerelateerde emissies). Historisch

Universiteit Antwerpen

In opdracht van de Vlaamse Regering dient de VMM de milieurapportering tot stand te brengen, in rapporten toegankelijk voor een breed, geïnteresseerd publiek. De rapporten moeten de wetenschappelijke basis voor het gewestelijke milieubeleid bieden; zo moeten het maatschappelijk draagvlak voor dit milieubeleid versterken en ze moeten in overeenstemming zijn met de internationale standaarden inzake milieukennis. Meer specifiek omvat de opdracht voor de UA de grondige actualisatie en verdere uit...

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED (UHasselt) en anderzijds het Hasselts Gerecht. BIOMED levert aan het Hasselts Gerecht de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand oktober 2009

Project

Ontwikkelingsproject voor een vakmentorenopleiding secundair onderwijs. Historisch

Universiteit Antwerpen

Met de decretale uitbreiding van de praktijkcomponent voelen vakmentoren zich niet altijd voldoende onderlegd om hun toegenomen verantwoordelijkheid op te nemen. Tegelijk neemt de bezorgdheid van de opleiders toe over de kwaliteit van de mentorenbegeleiding als gevolg van de schaalvergroting van de samenwerkingsverbanden. In dit project wordt nagegaan of het mogelijk en wenselijk is een innovatieve mentorenopleiding te ontwikkelen op maat van alle actoren (vakmentoren, opleiders, studenten en...

Project

Ontwikkeling van LC-MS methoden voor de analyse van geneesmiddelen in afvalwater. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het voorgestelde project beoogt de validatie van analytische methoden gebaseerd op vloeistof chromatografie gekoppeld met massaspectrometrie voor de bepaling van verschillende klassen van prioritaire farmaca in afvalwater. Hiermee zal een eerste screening van deze farmaca in het Vlaamse afvalwater gebeuren. Daarnaast zal getracht worden andere (non-target) farmaca te identificeren en zal de stabiliteit van prioritaire farmaca in afvalwater ook geëvalueerd worden.

Project

Een activiteitengebaseerde aanpak voor het onderzoeken en modelleren van verplaatsingsgedrag Historisch

Universiteit Hasselt

P04-06 Uit het rapport van diverse internationale organisaties blijkt dat het belang van vervoer en transport steeds toeneemt. Dit is ondermeer te wijten aan de verstedelijking en de globalisering, waardoor de wereldhandel en het personenvervoer stijgen. Om deze stijging in kaart te brengen, maar ook omdat regeringen het zich niet kunnen veroorloven dat de beperkingen van het transport een negatieve impact hebben op de toekomstige competitiviteit van hun producten, zijn lange-termijn invester...

Project

Nieuwe methoden voor geïntegreerde risicobeoordeling van cumulatieve stressoren in Europa (NOMIRACLE). Historisch

Universiteit Antwerpen

Nieuwe methoden voor geïntegreerde risicobeoordeling van cumulatieve stressoren in Europa (NOMIRACLE).

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Turnhout. BIOMED levert aan het Gerecht van Turnhout de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand oktober 2009

Project

Autoweb: een semantisch web waarin waarin agenten zich gedragen als Autodidact Historisch

Hogeschool Gent

Het overgrote deel van de gegevens op het World Wide Web (WWW) is in de eerste plaats geschreven om door mensen gelezen en begrepen te worden. Dit is een hindernis voor de automatisering van allerlei taken die te maken hebben met het opzoeken, vergelijken en uitwisselen van informatie. Een concreet voorbeeld hiervan is het online aankopen van een laptop: een prijs- en kwaliteitsbewuste klant kan gemakkelijk uren spenderen aan het bijeensprokkelen en vergelijken van informatie van websites van...

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Tongeren. BIOMED levert aan het Gerecht van Tongeren de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand oktober 2009

Project

Vorming en verdeling van Dioxines, Surrogaten en Precursors. Historisch

Universiteit Hasselt

Het experimenteel gedeelte van dit onderzoeksproject bestaat uit twee delen: - Desorptietesten van targetverbindingen en reële stofstalen; - gebruik van gecombineerde thermische analysetechnieken voor de scheiding en identificatie van vrijgestelde producten als functie van de temperatuur

Project

Vaccinatie veiligheid - attitudes, training and communicatie (VACSATC). Historisch

Universiteit Antwerpen

Vaccinatie veiligheid - attitudes, training and communicatie (VACSATC).

Project

De amateurkunstenaar in beeld gebracht. Omvang en profiel van de actieve amateurkunstenaar. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het doel van deze studie is een uitgebreid beeld te schetsen van de amateurkunstensector. Op basis van zowel een bevolkings- als een ledenonderzoek krijgen we duidelijk zicht op het profiel van de amateurkunstenaars. Naast een socio-demografisch profiel, komen we eveneens te weten wat hun drijfveren en ambities zijn, in welke sociale context men de creatieve hobby's beoefent, hoeveel tijd en geld er in deze kunstbeoefening kruipt, de ervaren drempels, ... . Het onderzoek maakt eveneens een ve...

Project

OCMW's en dakloosheid. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoek gaat na in welke mate en op welke manier de OCMW's in België diensten ontwikkelen als antwoord op de hardnekkige en complexe problematiek van dak- en thuisloosheid.

Project

Onderaannemingsovereenkomst Fytal in Action Historisch

Universiteit Hasselt

Het project Fytal in action beoogt de ontwikkeling van geïntegreerde systemen van teeltproductiesturing, oogstplanning en kwaliteitsmonitoring. Hierbij worden mechatronica, robotica, vision- en sensortechnologiën toegepast. Dit omvat o.a. het ontwikkelen van gewasmonitoren, bestaande uit niet-destructieve sensoren voor het meten van plantengezondheid die kunnen ingezet worden om afwijkingen pre-visueel te detecteren. Eén van deze technologieën is de chlorofylfluorescentiebeeldanalyse die door...

Project

Humaan papillomavirusinfectie: interactie met virale internalisatie en processing. Historisch

Universiteit Antwerpen

Humaan papillomavirusinfectie: interactie met virale internalisatie en processing.

Project

Vervollediging van de PIPO studie met de achtjarige kinderen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Vervollediging van de PIPO studie met de achtjarige kinderen.

Project

Neuronale netwerken in transgene ratmodellen van polyglutamine aandoeningen in beeld gebracht met micropet en magnetische resonantie beeldvorming. Historisch

Universiteit Antwerpen

Door de toepassing van complementaire in vivo beeldvorming technieken die specifiek informatie leveren op het niveau van de receptoren en het metabolisme (¿PET), axonaal transport (MEMRI) en 'downstream' effect van a- / antagonist binnen een neuronaal netwerk (phMRI), willen we een inzicht verwerven op het effect van neurodegeneratie op het functioneren van neuronale netwerken in HD en SCA17.

Project

Peptide- and proteïn mimetics: a combinatorial approach via privileged templates. Historisch

Universiteit Antwerpen

Peptide- and proteïn mimetics: a combinatorial approach via privileged templates.

Project

Consulting agreement Historisch

Universiteit Hasselt

De cliënt zal deskundig advies voorzien ten behoeve van Lacosamide (neuropathisch pijn) en dit via regelmatige vergaderingen met zowel MPA in Zweden als het EMEA in Londen (modelinge uitleg) en tevens via andere statistische diensten, zoals gevraagd door SCHWARZ en toegezegd door de cliënt.

Project

Visstandonderzoek en aanvullende voorstellen voor het visstandbeheer op de Demermeander te Aarschot. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut SBG (UHasselt) en anderzijds Agentschap voor Natuur en Bos. Het onderzoeksinstituut SBG levert aan Agentschap voor Natuur en Bos de onderzoeksresultaten naar 'Visstandonderzoek en aanvullende voorstellen voor het visstandbeheer op de Demermeander te Aarschot' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Van specifieke sturing naar generiek stuurplatform (VOLGES). Historisch

Universiteit Antwerpen

Van specifieke sturing naar generiek stuurplatform (VOLGES).

Project

Vergelijkende analyse van laklagen en de analyse van twee reeksen TiO2 batches Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut SBG (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut SBG levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende analyse van laklagen en de analyse van twee reeksen TiO2 batches' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vergelijkende analyse van laklagen en de analyse van twee reeksen T-O2 batches Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut SBG (UHasselt) en anderzijds Du Pont de Nemours. Het onderzoeksinstituut SBG levert aan Du Pont de Nemours de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende analyse van laklagen en de analyse van twee reeksen T-O2 batches' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

GC/MS analyse van 3 AL-poeders Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut SBG (UHasselt) en anderzijds Sirris. Het onderzoeksinstituut SBG levert aan Sirris de onderzoeksresultaten naar 'GC/MS analyse van 3 AL-poeders' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Enzymen betrokken bij de deglycosylatie en modificatie van cellulasen voor de productie van bio-alcohol Historisch

Hogeschool Gent

Biobrandstoffen zijn alle brandstoffen van biologische oorsprong zoals bio-ethanol en bio-diesel. Bio-ethanol wordt rechtstreeks gewonnen uit suiker van suikerbieten of suikerriet en kan in België -evenwel dankzij subsidiaire steun - al bijgemengd worden in benzine. Maar op de medium tot lange termijn zal ligno-cellulose biomassa zoals stro, resthout, grassen en andere reststromen uit de landbouwsector en eventueel biomassa uit het consumentencircuit gebruikt moeten worden. Dit zijn dan de zo...

Project

Analyse van de genetische en fenotypische diversiteit van tamarinde (Tamarindus indica L.) in Mali en eco- en celfysiologische karakterisering van zijn reactie op droogte- en zoutstress. Historisch

Universiteit Antwerpen

Tamarinde speelt een erg belangrijke socio-economische rol in de rurale levensgemeenschappen van West-Afrika. Zowat alle delen van de boomsoort (bladeren, bloemen, vruchten, zaden, hout) worden er op de lokale markt benut, en betekenen een bron van voedsel- en inkomenszekerheid voor de plaatselijke bevolking. Ondanks het grote belang van de soort werd tot hiertoe slechts weinig en ongecoördineerd onderzoek verricht naar tamarinde in Afrika. Wilde, niet-veredelde bomen worden nu continu geëxpl...

Project

De plaats en rol van niet-volwassen brussen (broers en zussen van personen met een handicap) in de begeleiding van gezinnen met een kind met een handicap. Ontwikkelen van een ondersteuningsplan voor brussen ter versterking van het natuurlijk netwerk Historisch

Hogeschool Gent

Broers en zussen (brussen) van personen met een handicap nemen een steeds belangrijkere rol op in de ondersteuning van hun broer of zus. Door de verschuiving naar het ondersteuningsmodel in de zorg voor personen met een handicap wordt er meer belang gehecht aan het natuurlijk netwerk rond personen met een handicap. Brussen maken deel uit van dit netwerk. De vraag stelt zich dan ook op welke manier brussen kunnen worden voorbereid op en ondersteund in hun rol in dit natuurlijke netwerk.Uit ond...

Project

Stimulatie van innate immuunresponsen gericht tegen acute myeloïde leukemiecellen na blootstelling aan Toll-like receptor liganden, met het oog op de ontwikkeling van een leukemievaccin. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project past in de ontwikkeling van immunotherapie als adjuvante behandeling voor leukemiepatiënten. Het doel van immunotherapie voor leukemie is de eliminatie van residuele leukemiecellen door geactiveerde immuuncellen, resulterend in een verlenging van de overleving van leukemiepatiënten na standaardtherapie. Onze strategie is het laden van humane acute myeloide leukemie (AML-) cellen met immuunstimulerende gevarensignalen, meer bepaald Toll-like receptor (TLR-) liganden. We onderzoeke...

Project

Desk Study on dept swaps. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen het onderzoeksinstituut Universiteit Antwerpen enerzijds en UNESCO, anderzijds UAntwerpen levert aan UNESCO de onderzoeksresultaten van de "Desk Study on dept swaps" onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Exploitatie modelinstrumentarium Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De opdracht heeft tot doel het leveren van technisch-wetenschappelijke bijstand bij het onderzoek van het Hydrologisch Informatie Centrum van het Waterbouwkundig Laboratorium van de Vlaamse Gemeenschap. Het Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: voert hydraulische en nautische studies uit inzake waterbouwkundige kunstwerken, havens, rivieren, kust en het milieu; bestudeert het afvoerregime van de belangrijkste, niet aan getij onderhevige rivieren en kanalen in Vlaanderen en v...

Project

Studie duurzame activering binnen de Belgische OCMW's. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel is op kwalitatief en kwantitatief niveau het traject te kunnen bestuderen van personen die geactiveerd werden door de Belgische OCMW's. Het leefloon, het equivalent leefloon en de verschillende activeringssubsidies die door de POD Maatschappelijke Integratie beheerd worden, vormen een onderdeel van de sociale zekerheid. Het is op basis van de Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming dat het traject van de geactiveerde OCMW-cliënten moet worden onderzocht.

Project

Macrofytenpatches als biogeochemische hotspots: impact op waterkwaliteit van rivieren? Historisch

Universiteit Antwerpen

Macrofytenpatches als biogeochemische hotspots: impact op waterkwaliteit van rivieren? 1. Probleemstelling In aquatische ecosystemen zijn waterplanten (macrofyten) belangrijk voor de structurele biodiversiteit. Als primaire producenten zijn zij van levensbelang voor zeer veel organismen. Ook op systeemniveau spelen macrofyten een zeer belangrijke rol. De processen die hierbij belangrijk zijn en de omstandigheden waaronder deze plaatsvinden zijn echter onvoldoende gekend. Toch is een goede ken...

Project

De 'spatial turn' verbreed: vastgoed, renten en de opkomst van de Antwerpse markt in de late middeleeuwen (ca. 1390-ca. 1430). Historisch

Universiteit Antwerpen

Het eerste van drie onderzoeksdelen omvat een 'traditionele' op onroerend goed -en rentetransacties gebaseerde conjunctuuranalyse. Ofschoon de economische conjunctuur van het laatmiddeleeuwse Antwerpen amper onderzocht is en dit onderzoek dus nieuwe kennis ter zake aanbrengt, dien dit eerst luik vooral als genuanceerde context voor de andere onderzoeksvragen. In het tweede deel wordt, door het in kaart brengen van de verhandelde of met renten bezwaarde immobiliën, de functionaliteit van onro...

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Turnhout. BIOMED levert aan het Gerecht van Turnhout de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand september 2009

Project

Bilaterale samenwerking in he kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-UGent Steven Goderis Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De precieze aard van de projectielen (m.a.w. het type meteoriet), verantwoordelijk voor de vorming van de 174 impactkraters vandaag de dag op de aarde erkend (Earth Impact Database, 2008), is slechts zelden gekend als, zoals in de meeste gevallen, geen fragmenten van de ingeslagen meteoriet werden teruggevonden nabij of in de krater. Om het projectiel te identificeren dient men gebruik te maken van bepaalde (siderofiele) elementverhoudingen of isotopensignaturen achtergelaten door de ingeslag...

Project

Vader's goede genen en extra hulp van de moeder - worden de kosten en baten van maternale dooier androgenen bepaald door de aantrekkelijkheid van de partner ? Historisch

Universiteit Antwerpen

Vader's goede genen en extra hulp van de moeder - worden de kosten en baten van maternale dooier androgenen bepaald door de aantrekkelijkheid van de partner ?

Project

Onderzoek naar neuroprotectieve farmaca met neurotrofe eigenschappen voor de behandeling van de ziekte van Parkinson. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De ziekte van Parkinson is een frequente neurodegeneratieve aandoening die gekenmerkt wordt door een verlies van gepigmenteerde dopaminerge nigrostriatale neuronen en het ontstaan van eosinofiele inclusielichaampjes, Lewy bodies. Door het gebrek aan geneesmiddelen die de degeneratie van neuronen kunnen tegengaan of vertragen, spitst het huidige geneesmiddelenonderzoek zich toe op farmaca die zowel een antiparkinsonactiviteit als een neuroprotectief effect hebben. De voornaamste doelstelling v...

Project

. Fundamentele studie van het sol-gelproces ter bereiding van gelaagde multimetaaloxiden. . Verlenging: Studie van de vorming van metaaloxide nanostructuren. Historisch

Universiteit Hasselt

Via dit project zal getracht worden meer fundamenteel inzicht te verkrijgen in het sol-gel proces voor de bereiding van gelaagde multimetaaloxiden. Een weterige chelaatgebaseerde sol-gelroute wordt aangewend om verschillende interessante materialen te bereiden. De relatie tussen de structurele eigenschappen van de precursor en de macroscopische en structurele eigenschappen van de eindproducten zullen worden geëvalueerd door middel van verscheidene karakteriseringstechnieken: TGA, DTA, DSC, MS...

Project

Applicatie-bewust distribueren en metamodelleren van geparametriseerde computersimulaties. Historisch

Universiteit Antwerpen

Geparametriseerde computerexperimenten of -simulaties worden steeds belangrijker bij de studie en ontwerp van complexe systemen. Het hoofddoel van dit project is om de huidige, moeilijk handelbare en vooral moeilijk configureerbare adaptieve surrogaatmodelleringstechnieken te verbeteren, zowel op theoretisch als op praktisch (computationeel) vlak. Zo ontstaat uiteindelijk een generiek en breed toepasbaar modelleringsalgoritme dat zo goed mogelijk zichzelf aanpast aan het probleem in plaats va...

Project

Evolutie van de controle van het kaak- en hyolinguaal apparaat tijdens het voedseltransport bij hagedissen: een experimentele test van het bestaan van centrale patroon generatoren en de rol van sensorische feedback. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit project bestaat uit het onderzoek naar een centrale patroon generator (CPG) dat het voedingsgedrag in Squamaten controleert en het testen van hypotheses in verband met constraints in de evolutie van de motorcontrole. De bekomen data zullen dan gebruikt worden om een ancestraal model van de controle van voedseltransport op te stellen en dit te vergelijken met bestaande gegevens van zoogdieren en andere vertebraten.

Project

Ontwikkeling van nanogestructureerde dunne filmen door gebruik te maken van multifunctionele geconjugeerde polymeren en fullereenderivaten Historisch

Universiteit Hasselt

De primaire doelstelling van dit onderzoeksproject is materiaalsystemen te ontwikkelen die via de introductie van specifieke interacties gerichter aanleiding geven tot een nanogestructureerde morfologie. De hiervan afgeleide doelstelling is dan een inzicht te verwerven in de rol van de nanogestructureerde morfologie op de opto-elektrische eigenschappen van het materiaalsysteem in een dunne film. Daartoe zal in de eerste plaats de synthese betracht worden van geconjugeerde polymeren die multif...

Project

De potentiële rol van plant-geassocieerde bacteriën in het verhogen van de efficiëntie van fytoremediatie van metaalverontreinigde bodems met behulp van populier. Historisch

Universiteit Hasselt

De bodem in het noordoosten van België is op grote schaal gecontamineerd met zware metalen (zink en cadmium). Fytoremediatie (gebruik van groene planten voor metaalaccumulatie vb populieren) zou een mogelijke oplossing zijn. Het doel van dit project is het vinden van een ideale combinatie van populier en plant-geassocieerde bacteriën voor de optimale biomassaproductie en fytoextractie van cadmium en zink. Specifiek gaat men op zoek naar meer kennis en manipulatie van de bacteriële gemeenschap...

Project

Het niet opnemen van counseling m.b.t. HIV onder tuberculosepatiënten in Zuid-Afrika: onderzoek met het oog op gefundeerde interventie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het niet opnemen van counseling m.b.t. HIV onder tuberculosepatiënten in Zuid-Afrika: onderzoek met het oog op gefundeerde interventie.

Project

Onderzoek naar onregelmatigheden in de accounting systemen van de Sabena Group en de SWISSAIR/SAIRgroup. Historisch

Universiteit Antwerpen

Onderzoek naar onregelmatigheden in de accounting systemen van de Sabena Group en de SWISSAIR/SAIRgroup.

Project

Studie betreffende het aantal derdenafhandelaars en zelfafhandelaars op de luchthaven Brussel-nationaal. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het onderzoek handelt rond volgende onderzoeksvraag: Is de markt van Brussels Airport voldoende groot om de eventuele verhoging tot drie derdenafhandelaars en drie zelfafhandelaars op een economisch zinvolle wijze op te vangen, rekening houdend met de marktstructuur, de stabiliteit van de markt en de kostenstructuur van de afhandelaars? Inzake werkwijze opteren we resoluut voor een industrieel-economische doorlichting, op verschillende niveaus: 1) Een grondige doorlichting van de huidige...

Project

Genotype x standplaats interacties bij populier in functie van bio-energieproductie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Bomen en snelgroeiende houtachtige planten beschikken in meerdere opzichten over enkele belangrijke troeven om bij te dragen tot het Europese engagement om de koolstofemissies te verminderen. Bomen zijn enerzijds in staat om koolstof uit de atmosfeer op te nemen, en kunnen anderzijds voor een deel het gebruik van fossiele brandstoffen vervangen via de productie van hernieuwbare energie (i.e. bio-energie). Snelgroeiende bomen (o.a. hybride populieren, Populus spp.) kunnen in korte-omloophakhou...

Project

Karakterisatie van toxicologische effecten op het energiemetabolisme na blootstelling aan endocrien verstorende stoffen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Tijdens dit project zal bestudeerd worden of endocrien verstorende chemicaliën in staat zijn de werking van pancreas-, lever- en vetcellen te verstoren, of ze veranderingen kunnen teweegbrengen in het gehalte aan onder meer insuline, glucagon en leptine en of ze moleculaire mechanismen kunnen induceren die kunnen geassocieerd worden met bepaalde metabole ziekten zoals diabetes, obesitas en/of van cardiovasculaire ziekten. Een beperkte lijst endocrien verstorende stoffen die bekend zijn als mi...

Project

Een activiteitengebaseerde benadering voor het modelleren van verplaatsingsgedrag ten gevolge van rekeningrijden. Historisch

Universiteit Hasselt

Het doel van het onderzoeksproject is om een vollediger beeld te krijgen van het aanpassingsgedrag van mensen ten gevolge van rekeningrijden. Concreet dienen hiervoor complexe afhankelijkheden tussen de verschillende dimensies van een transportbeslissing en relaties met dagelijkse activiteiten mee te worden opgenomen. Door de koppeling met activiteiten kan niet alleen een juistere inschatting worden gemaakt maar wordt tevens een conceptueel kader gecreëerd dat beter beantwoord aan de dagelijk...

Project

Onderzoek naar de rol van 'stille' spannings-afhankelijke kalium kanaal subeenheden in de insuline secretie van de pancreas. Historisch

Universiteit Antwerpen

De secretie van insuline in de pancreas is sterk gereguleerd door ionen kanalen. Wanneer de glucose concentratie in het bloed stijgt, verhoogt de metabolische activiteit en de stijging van ATP (ATP/ADP ratio) geeft aanleiding tot het sluiten van ATP gevoelige kalium kanalen (KATP) van de b-cellen in de pancreas. Dit heeft een depolarisatie van de b-cel tot gevolg, wat leidt tot de activatie van spannings gevoelige calcium kanalen. De verhoging van de intracellulaire calcium concentratie veroo...

Project

Project Gezinsdiagnostiek-ouderschapsbekwaamheid en gezinsbehandeling Historisch

Universiteit Antwerpen

Doelstellingen: 1.Evaluatie gezinsfunctioneren en uitwerking zorgadvies. Ontwikkeling en evaluatie van een evidence based protocol van probleemanalyse en diagnostiek. Het betreft een sterkte/zwakte analyse van het ouderlijk functioneren en een inventarisatie van de noden van betrokken kinderen. Zorgvuldige probleeminventarisatie en diagnostiek dient te leiden tot een geïntegreerd interventieadvies. 2. Interventieprogramma. Ontwikkeling en evaluatie van een evidence based interventieprogramma ...

Project

Sociaal-economische ongelijkheid herbekeken. Een onderzoek op de lange termijn en in een comparatief kader: Vlaanderen en Brabant, 15de-18de eeuw. Historisch

Universiteit Antwerpen

Enerzijds heeft dit onderzoek tot doel onze kennis over economische en sociale ontwikkeling te vergroten. Zo hopen we een breder (historisch) perspectief te kunnen verschaffen aan de in de sociologie en economie steeds terugkerende vragen rond inkomens- en welvaartsongelijkheid en hoe deze adequaat kunnen gemeten worden (Lambert, 2001; Champernowne & Cowell, 1998; Milanovic, 2005). Aangezien de huidige methodes in het historisch onderzoek een aantal belangrijke tekortkomingen vertonen (Blondé...

Project

Genetische algoritmes voor de niet-parametrische inversie van gravitationele lenzen Historisch

Universiteit Hasselt

Dit contract betreft een overbruggingsbeurs binnen het onderzoeksinstituut EDM voor de periode 01.10.2006 tot 30.09.2007. Dit project zal uitgevoerd worden door Jori Liesenborgs rond het topic "Genetische algoritmes voor de niet-parametrische inversie van gravitationele lenzen". Het project zal verlopen onder de bepalingen zoals gesteld in voorliggend contract.

Project

Het totaliserende genre. William Gaddis, Thomas Pynchon en de encyclopedische roman in de Verenigde Staten. Historisch

Universiteit Antwerpen

1. Hoe kan de 'encyclopedie' als tekst nuttig worden gemaakt voor de benaming van een literair genre? Denis Diderot definieert de encyclopedie als een geheel van kennis waarin verandering centraal staat (Anderson). Deze definitie gaat wellicht niet zonder meer op voor Diderots eigen encyclopédie; maar werd in elk geval door diverse literatuurwetenschappers (Rasula, Clark) aangegrepen om de encyclopedische roman te beschrijven als de narrativisering van de beperkingen van de encyclopedie. 2. I...

Project

Voor- en nadelen en haalbaarheid van de invoering van 'pay for quality' programma's in België. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit beleidsvoorbereidend project wordt een state of the art gezocht naar het begrip pay for quality in de geneeskunde. Er wordt een systemayisch literatuur onderzoek, een beschrijving van enkele landen en van Belgie gegeven.

Project

Transplantatie van embryonale stamcel-afgeleide neurale stamcellen na ruggenmerg- en hersentrauma. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project stellen we als hypothese dat transplantatie van zeer specifiek gedefinieerde embryonale stamcel-afgeleide neurale stamcellen (ES-NSC), genetische gemodificeerd ter secretie van neurotrofe factoren, zal bijdragen tot versneld en/of verbeterd herstel na TBI en SCI. Dit versnelde en/of verbeterde herstel kan het gevolg zijn van: A) een verminderd secundair neuraal verlies door secretie van neurotrofe factoren, en/of B) een verhoogd neuraal herstel door functionele integratie van ...

Project

Analyse, conclusies en aanbevelingen van de CSB-studie/VIONA-onderzoek 'Inactiviteitsvallen voor personen met een handicap of langdurige gezondheidsproblemen - 2009' vertalen en verfijnen naar de sector Geestelijke Gezondheidszorg. Historisch

Universiteit Antwerpen

Analyse, conclusies en aanbevelingen van de CSB-studie/VIONA-onderzoek 'Inactiviteitsvallen voor personen met een handicap of langdurige gezondheidsproblemen - 2009' vertalen en verfijnen naar de sector Geestelijke Gezondheidszorg.

Project

Nieuwe strategieën in de strijd tegen bacteriële biofilms. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het onderzoek handelt over biofilmen, populaties bacteriën ingebed in een organische polymere matrix, vastgehecht op een bepaald oppervlak. Door deze matrix zijn de bacteriën moeilijk te verwijderen van de geïnfecteerde oppervlakken (bv. catheters, nierdialyseapparatuur, brandwonden, tanden). Bovendien zijn ze heel resistent zowel tegen het afweersysteem van de gastheer als tegen antibiotica en antiseptica. Dit doctoraatsonderzoek wordt uitgevoerd met het oog op het vinden van strategieën die...

Project

Detectie en moleculaire karakterisering van minimale ziekte in perifeer bloed bij patiënten met borstkanker. Historisch

Universiteit Antwerpen

De detectie van minimale ziekte in bloed of beenmerg bij patiënten met kanker wordt beperkt door een gebrek in én de gevoeligheid én de accuraatheid van de gebruikte testen. De beschikbaarheid van een real-time kwantitatieve RT-PCR en de mogelijkheid om de expressie van eerdere genen simultaan te meten heeft hierin een begin van verandering gebracht. In eerder onderzoek hebben wij aangetoond dat RT-PCR voor MAM/CK19 prognostisch superieur is t.o.v. immunocytochemie voor het beenmergonderzoek ...

Project

Structuuranalyse van eiwitten door middel van spin labeling en EPR spectroscopie. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project zal de structuur en structuur-functierelatie onderzocht worden van: (i) het cardiale hERG PAS domein, (ii) de KChIP subeenheden die de werking van verschillende ionenkanalen beïnvloeden en (iii) globine gekoppelde sensoren waaraan een zuurstofsensing functie toegeschreven wordt. De analyses zullen gebeuren m.b.v. van geavanceerde elektronen paramagnetische resonantie technieken.

Project

Combinatoriële Biosynthese in Planten. (Combiplan) Historisch

Universiteit Antwerpen

Doel van het Combiplan project is het tot stand brengen van een combinatorieel biosynthese platform in planten, dat de semi-rationele combinatoriële engineering van de biosynthese van bestaande en nieuwe secundaire metabolieten in plantencel culturen moet mogelijk maken. Als 'proof of concept' zal deze onderzoeksstrategie op de metaboliet klasse van de triterpeen saponinen toegepast worden.

Project

Cladistische analyse van de Dalytyphloplanida (Rhabdocoela, Platyhelminthes) Historisch

Universiteit Hasselt

Dit contract betreft een overeenkomst in het kader van een FWO-aanvraag vanuit CMK. Het project zal uitgevoerd worden door Niels van Steenkiste en zal gaan over de Cladistische analyse van de Dalytyphloplanida (Rhabdocoela, Platyhelminthes). Het project zal verlopen volgens de bepalingen zoals gesteld in bijgaand contract.

Project

Het carrièreverloop en de toekomstperspectieven van de (jonge) UA-vorser. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit onderzoek is met behulp van een websurvey na te gaan hoe de carrièreopbouw bij academisch personeel verloopt.

Project

Wanneer de Vlaamse zorgverlening de Jiddische gemeenschap ontmoet... . Onderzoek naar cultuur-sensitieve hulpverlening. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit onderzoek richt zich op de Vlaamse zorgverlening in de Jiddische gemeenschap. We merken dat de hulpverlening die voorgesteld en gegeven wordt soms moeilijk geapprecieerd en/of aanvaard wordt. Door middel van meervoudige kwalitatieve gevalsstudies willen we kennis en inzicht verkrijgen in de ontmoeting in het veld van de zorgverlening tussen 2 betekenissystemen die verschillend geconstrueerd zijn wat betreft waarden, gewoontes en gedragingen, m.n. de Vlaamse zorgverlening en de Jiddische g...

Project

Kunst- en luxeconsumptie als sociale strategie in het spanningsveld tussen hof, adel en bugerij? Een onderzoek naar mode en smaak in het zeventiende en achttiende-eeuwse Brussel. Historisch

Universiteit Antwerpen

In ons onderzoek zal een kwalitatief-kwantitatieve benadering complementair zijn aan een psycho- sociologische benadering van de kunstconsumptie als onderdeel van de volledige materiële cultuur van de hoofdstedelijke bevolking. De doelstelling van dit project reikt verder dan het in kaart brengen van {veranderingen in) de materiële cultuur bij verschillende sociale groepen. Hierbij zullen we ons laten leiden door vragen naar het precieze functioneren van deze {inter)stedelijke kunstmarkt, de ...

Project

Couture Norine: de belichaming van de Belgische avant-garde, 1918-1952. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project wil voor het eerst een grondige studie bieden van het couturehuis Norine. Daarbij wordt niet exclusief gekozen voor één invalshoek of methode, maar wordt juist getracht de complexiteit van het fenomeen te vatten. Aangezien er weinig onderzoek voor handen is waarop kan worden voortgebouwd, zal de studie in eerste instantie het nodige 'feitenmateriaal' moeten bevatten: de beperkte biografische informatie over het koppel Van Hecke-Deschryver moet worden aangevuld en een chronologisch...

Project

Geïntegreerde milieutoxicologische evaluatie van perfluoralkyl polluenten bij aquatische organismen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Geïntegreerde milieutoxicologische evaluatie van perfluoralkyl polluenten bij aquatische organismen.

Project

Coachende doorlichting opleidingen vreemde talen van VDAB. Historisch

Universiteit Antwerpen

Coachende doorlichting opleidingen vreemde talen van VDAB.

Project

Onderzoek in het domein van de Biomedische toepassingen van fluorescentiemicroscopische technieken. Historisch

Universiteit Antwerpen

Onderzoek in het domein van de Biomedische toepassingen van fluorescentiemicroscopische technieken.

Project

TALIS-onderzoek in Vlaanderen -werkingsjaar 2008 en 2009. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoek spruit voort uit het INES-project, dat statistieken en indicatoren ontwikkelt, op grond waarvan beleidsmakers hun onderwijssystemen beschrijven en evalueren. Met betrekking tot leraren, lesgeven en leren worden nog belangrijke informatietekorten ervaren. Dit onderzoek richt zich op 1) de erkenning, feedback, beloning, en evaluatie van leraren; 2) het schoolleiderschap; 3) de instructiepraktijk, opvattingen en attitudes van leraren; 4) het mentorschap; en 5) de professionele ontw...

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED (UHasselt) en anderzijds het Hasselts Gerecht. BIOMED levert aan het Hasselts Gerecht de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand september 2009

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Tongeren. BIOMED levert aan het Gerecht van Tongeren de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand september 2009

Project

Bilaterale samenwerking in he kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-ULB_Mohamed Omar Said Mohamed. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Bilaterale samenwerking in he kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-ULB_Mohamed Omar Said Mohamed.

Project

Een kwestie van smaak. Een methodoligische en theoretische uitdieping van muzikale smaakpatronen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In de sociologie is er de laatste jaren vanuit twee hoeken aandacht voor muzieksmaken. Auteurs, actief binnen de eerste stroming houden zich vooral bezig met de vorm van muzieksmaken. Het is vooral geïnspireerd door het werk van Richard Peterson rond omnivoriteit. Volgens deze auteur is de smaak van hogeropgeleiden en de hogere statusgroepen in de Verenigde Staten gekenmerkt door inclusie, wat leidt tot een brede smaak waarin vele muziekgenres worden goedgekeurd. De muzieksmaken van lagere s...

Project

Rol van myeloïede suppressorcellen in tumor-geassocieerde immunosuppressie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

1. Situering van het project Het immuunsysteem kan een belangrijke rol spelen tijdens tumor-progressie. Zo is het bestaan van anti-tumor immuniteit duidelijk aangetoond, zowel in muismodellen als in humane patiënten. Dit heeft, dankzij de identificatie van tumor-geassocieerde antigenen, geleid tot een sterke interesse in de ontwikkeling van immunotherapeutische benaderingen voor de behandeling van kanker. Tot dusver zijn betekenisvolle klinische resultaten echter zeldzaam.

Project

Computer-gesteund ontwerp van chemische analyse-chips voor (bio-) farmaceutische scheidingen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het project is gericht op het inslaan van een totaal nieuwe richting voor de vervaardiging van chromato-grafische kolommen. Zeer concreet is het de bedoeling om de fotolithografische ets-technieken uit de micro-electronica-industrie te gebruiken om geordende array's van microscopische pilaartjes te etsen in op voorhand gedeponeerde micro-poreuze lagen. De toepassing van deze technieken in de chromatografie zou volstrekt uniek zijn. Na etsing is het de bedoeling om de lagen te omhullen met een...

Project

Identificatie en beheersing van schimmelontwikkeling in geconserveerde ruwvoeders Historisch

Hogeschool Gent

Het project focust rond de problematiek van schimmelontwikkeling in geconserveerde ruwvoeders waarmee de landbouwers dagelijks geconfronteerd worden. De meeste van de micro-organismen zijn te bedwingen door het gebruik van een goede inkuiltechniek met een lage pH als gevolg. Er bestaan echter schimmels die groeien bij een lage pH en een lage zuurstofconcentratie. Het is voornamelijk deze groep van schimmels die problemen veroorzaakt. Kwalitatief slecht kuilvoer leidt bij de dieren tot een min...

Project

De dragers van het tekstgeheugen in Middelfranse kronieken. Ledit en de grammaticalisatie van de Franse demonstrativa. Historisch

Universiteit Antwerpen

Bij het onderzoek naar de dragers van het tekstgeheugen in Middelfranse kronieken (14e-15e eeuw), trekt ledit de aandacht. Deze determinant wordt oorspronkelijk enkel in juridische teksten gebruikt en heeft een duidelijk desambiguïserende functie. Het is opvallend dat ledit in de loop van de 14e eeuw steeds vaker verschijnt in literaire prozateksten; dit kan te maken hebben met de grote omwenteling binnen de categorie van de demonstrativa die een eeuw eerder aanving, maar die pas rond de 15e-...

Project

Verschriftelijking, geletterdheid en stedelijke transformatieprocessen tussen Seine en Rijn (1100-1300). Een interdisciplinair en comparatief onderzoek. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

1. Huidig project beoogt, binnen een geografisch kader dat zich situeert in de regio tussen Seine en Rijn, de relatie en interactie tussen de specifieke (sociaal-culturele-politieke) ontwikkelingen inherent aan het 'verschriftelijkingsproces' enerzijds en de typisch stedelijke transformaties die zich in deze regio manifesteerden anderzijds op comparatief-inhoudelijke wijze te analyseren, en dit voor de periode van 1100 tot rond 1300. Het wenst hierbij recente vragen, zoals deze worden gegener...

vorige 21501 - 22000 van 28056 volgende Pagina: 1...40 41 42 43 44 45 46 47 ...57 Grootte: 10 20 50 500