Resultaat als: RSS feed PDF XML

Sorteer: Startdatum
SorteerRichting
vorige 3001 - 3500 van 11514 volgende Pagina: 1...3 4 5 6 7 8 9 10 ...24 Grootte: 10 20 50 500
Project

Nieuwe beeldvormingstechnieken voor cerebrovasculaire aandoeningen.

KU Leuven

Het#946;-amyloïd peptide is een belangrijke speler in het ontstaan van cerebrovasculaire disfunctie. Beta-amyloïd medieert direct de amyloïd angiopathie bij de meeste lobaire hersenbloedingen (CAA) en is ook betrokken bij de ontwikkeling van wittestofletsels, een belangrijke factorin het ontstaan van cognitieve achteruitgang.Alhoewel magnetische resonantie technieken indirecte aanwijzingen kunnengeven voor het bestaan van amyloïd angiopathie, is er geen enkele merkervoorhanden die rechtstreek...

Project

Zorgcoördinatie over grenzen heen:Een exploratie van zorgcoördinatie en zorgpaden over grenzen heen in de eerstelijn en als link tussen eerstelijn en het ziekenhuis Historisch

KU Leuven

Patiënten met een chronische aandoening hebben vaak nood aan zorgcoördinatie om een goede kwaliteit van zorg te kunnen garanderen. Er bestaan verschillende strategieën om zorgcoördinatie te verbeteren. Deze strategieën hebben echter niet altijd het gewenste resultaat. Eén van de redenenis een gebrek aan inzicht in welke sleutelelementen belangrijk zijn bijzorgcoördinatie en de relaties tussen deze elementen. Het doel van dit doctoraat is meer inzicht verwerven in zorgcoördinatie door de sleut...

Project

Neurodegeneratieve aandoeningen, neuroprotectieve mechanismen en verouderde hersenen. Historisch

KU Leuven

Inzicht verwerven in de veroudering en overleving van zenuwcellen, zenuwnetwerken, motor functie, herkenning en geheugen, en op welke manier deze basis functies in verband staan met neurodegeneratieve ziekten zijn wetenschappelijk zeer interessante doelstellingen.In de Europese Unie, zijn er ongeveer 5 miljoen mensen die lijden aan ouderdomsdementie, wat verhoogt de potentiële sociale en economische relevantie van zo’n onderzoek. De gevolgen van deze aandoeningen op het Europese zorgsysteem e...

Project

Angiogenese en de neurovasculaire link. Historisch

KU Leuven

Dit project richt zich op het ontrafelen van de moleculaire basis van angiogenese en het vertalen van deze genetische inzichten in therapeutische concepten. Recent ontstond er een nieuwe onderzoekstak in dit domein,welke een onverwachte link tussen bloedvaten en zenuwen bestudeerd. De neuro-vasculaire link, oorspronkelijk zo’n 500 jaar geleden ontdekt doorde Belgische anatoom Andreas Vesalius (hij herkende de parallelle anatomische patronen van bloedvaten en zenuwen), is van medisch belang vo...

Project

IOFm/07/005 Christ Frauke.

KU Leuven

Ontwikkeling van nieuwe anti-HIV geneesmiddelen gericht tegen cofactoren, inzonder LEDGF/p75.

Project

Schrijven en verspreiden van aanbevelingen voor goede praktijkvoering. Historisch

Universiteit Antwerpen

Algemene doelstellingen van dit project is aanbevelingen voor huisartsgeneeskundig handelen aan te bieden, waarvan kan verwacht worden dat zij door huisartsen worden gevolgd, tenzij deze praktijkrelevante redenen hebben om ervan af te wijken. Aanbevelingen worden stapsgewijs ontwikkeld: samenstelling auteursgroepen, formuleren van klinische vragen, opstellen van een ontwerptekst op basis van de verzamelde evidentie, toetsing door de commissie, externe experts en LOK-groepen. Er wordt jaarlij...

Project

Genetische epidemiologische analyse van een prospectieve Alzheimer populatie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit project is via moleculair genetische aanpak een bijdrage te leveren in het ontrafelen van de etiologie en de epidemiologie van AD en neurodegeneratie. Hiertoe worden volgende stappen ondernomen: (1) Genetische karakterisatie en uitbreiding van een AD patiëntenpopulatie, hiervoor zal een mutatieanalyse van de gekende dementiegenen en een APOE-genotypering uitgevoerd worden, en verzamelen van multiplex families en patiëntentrio's vanuit deze populatie. (2) Identificatie van nie...

Project

Genotype x standplaats interacties bij populier in functie van bio-energieproductie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Bomen en snelgroeiende houtachtige planten beschikken in meerdere opzichten over enkele belangrijke troeven om bij te dragen tot het Europese engagement om de koolstofemissies te verminderen. Bomen zijn enerzijds in staat om koolstof uit de atmosfeer op te nemen, en kunnen anderzijds voor een deel het gebruik van fossiele brandstoffen vervangen via de productie van hernieuwbare energie (i.e. bio-energie). Snelgroeiende bomen (o.a. hybride populieren, Populus spp.) kunnen in korte-omloophakhou...

Project

Nutriëntcyclering in wetlands langsheen een klimatologische gradiënt: effecten van bemesting, drainage en klimaat. Historisch

Universiteit Antwerpen

Eén van de belangrijkste ecosysteemprocessen is decompositie. Decompositie speelt een sleutelrol in de nutriëntkringlopen, is één van de hoofdfactoren die de plantengroei kunnen limiteren en kan bovendien de soortsamenstelling wezenlijk beïnvloeden. De laatste 50 jaar zijn de ganzenaantallen aanzienlijk gestegen. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan veranderingen in het landgebruik en een verminderde jachtdruk in hun winterhabitat. Om de gevolgen van deze veranderingen volledig te begrijpen zi...

Project

Evaluatie van de karakteristieken van de vulnerabele vaatrijke atherosclerotische plaque door immunohistochemische technieken en 64 detector CT-angiografie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het onderzoeksproject zal gericht zijn op: 1. Bijdragen tot de ontwikkeling en evaluatie van een nieuw diermodel van vulnerabele plaque. Hierbij wordt aangesloten bij een groter onderzoeksproject, waarbij gebruik gemaakt wordt van het manchetmodel. Het aanbrengen van een siliconen manchet rond de halsslagader van konijnen, gecombineerd met een cholesterolrijkqjeet, is een bestaande en in onze onderzoeksgroep zeer goed gekarakteriseerde techniek om atherosclerotische plaques te induceren op e...

Project

Structuuranalyse van synthetische metaalcomplexen, overgangsmetaalionbevattende eiwitten en ionenkanalen aan de hand van elektronen paramagnetische resonantie en resonante ramanverstrooiing. Historisch

Universiteit Antwerpen

Uiteenzetting van projecten : a)Structuurbepaling van metallo jacobsen's complexen. b)Structuuranalyse van de heemzak in verscheidene globine-eiwitten. c)Analyse van koperbinding aan prionen en priongerelateerde eiwitten. d)Afstandsmetingen in spingelabelde ionenkanalen.

Project

In vitro interactie tussen chemo- en radiotherapie onder hypoxische condities. Historisch

Universiteit Antwerpen

De laatste jaren is duidelijk geworden dat solide tumoren met grote regelmaat hypoxische delen bevatten, wat kan bijdragen tot het ontstaan van resistentie of een verminderde gevoeligheid voor chemo- en radiotherapie. Bijgevolg is het zeer relevant om bij preklinisch onderzoek naar nieuwe therapieën ook het effect onder hypoxische condities te bestuderen. Een eenduidig en efficiënt in vitro hypoxiemodel is thans echter nog niet beschreven, zodat het ons zeer wenselijk lijkt om zulk model te o...

Project

De gevolgen van gastheer-parasiet co-evolutie voor seksuele selectie en life-history kenmerken: studies vanuit twee evolutionaire standpunten. Historisch

Universiteit Antwerpen

De doelstellingen van het voorstelde project zijn het onderzoeken van (i) het effect van malaria prevalentie op seksuele signalen; (ii) de potentiële fysiologische en genetische mechanismen die verantwoordelijk zijn voor het behoud van betrouwbare signalen van parasitaire besmetting(sniveaus); (iii) de interspecifieke relatie tussen ziekterisico en paarsysteem; (iv) de evolutionaire relatie tussen de life-history kenmerken van de parasiet en de gastheer, met de nadruk op het perspectief van m...

Project

De rol van de aangeboren immuunrespons in periphere neuropathieen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Een neurodegeneratieve respons in perifere axonen gaat vaak gepaard met de activering van een aangeboren immuunrespons in Schwann cellen. In dit project wensen we dieper in te gaan op de precieze rol van deze respons en hoe deze kan bijdragen tot zenuwherstel en remyelinisatie enerzijds, of - wanneer ze uit balans geraakt - tot neurodegeneratie anderzijds. Een beter begrip van deze processen zou ons kunnen toelaten om deze lichaamsinherente capaciteit tot herstel aan te wenden in therapie.

Project

Selectieve verwijdering van macrofagen uit atherosclerotische plaques via farmaca-geïnduceerde celdood. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project wensen we bijkomende strategieën te ontwikkelen om selectieve klaring van macrofagen uit atherosclerotische plaques tot stand te brengen. Daarnaast zal de invloed van macrofaag celdood op de stabiliteit van plaques onderzocht worden zowel op korte als op lange termijn. Het moet gezegd worden dat het selectief verwijderen van macrofagen uit atherosclerotische plaques een totaal nieuw concept is in het cardiovasculair onderzoek. De studie zou een belangrijke bijdrage kunnen lever...

Project

Design, synthese en evaluatie van krachtige en selectieve inhibitoren van prolyl peptidasen van clan SC. Historisch

Universiteit Antwerpen

Omwille van de unieke structuur van proline zijn slechts relatief weinig peptidasen in staat om peptide bindingen met proline door te breken. Veel biologisch actieve peptiden bevatten evolutionair geconserveerde proline resten als regulerende elementen voor proteolyse, en daarom hebben proline specifieke peptidasen waarschijnlijk belangrijke fysiologische functies met een groot potentieel als doelwit voor geneesmiddelenonderzoek. Opvallend is dat, bij mensen, de enzymen die specifiek Pro-Xa...

Project

Hoofdrolspelers in de determinatie van celgrootte tijdens elongatie van plantencellen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Voor sessiele organismen als (hogere) planten is het van cruciaal belang snel en gepast te kunnen reageren op een pleiade van biotische en abiotische prikkels. Een uitgebreid arsenaal van signaaltransductiecascades zorgt ervoor dat de ontwikkeling en het metabolisme van de plant continu optimaal worden afgestemd op de steeds veranderende omgeving. In vele gevallen wordt hierbij de mate en richting van de groei aangepast. Om te weten hoe die cascades hun invloed op groei uitoefenen, moeten eer...

Project

Neuronale netwerken in transgene ratmodellen van polyglutamine aandoeningen in beeld gebracht met micropet en magnetische resonantie beeldvorming. Historisch

Universiteit Antwerpen

Door de toepassing van complementaire in vivo beeldvorming technieken die specifiek informatie leveren op het niveau van de receptoren en het metabolisme (¿PET), axonaal transport (MEMRI) en 'downstream' effect van a- / antagonist binnen een neuronaal netwerk (phMRI), willen we een inzicht verwerven op het effect van neurodegeneratie op het functioneren van neuronale netwerken in HD en SCA17.

Project

Evolutionaire ecologie van arenavirus-knaagdier interacties: Mopeia virus en zijn natuurlijke gastheer, Mastomys natalensis. Historisch

Universiteit Antwerpen

De doelstellingen van dit project zijn volgende aspecten te onderzoeken: i) ruimtelijke en temporele patronen van MV aanwezigheid in relatie tot de poulatiedynamiek van M. natalensis en omgevingsfactoren in Tanzania en ii) de rol van MV in de evolutie van de gastheerpopulaties. Meer in het bijzonder, zal ik de volgende vragen aanpakken: 1- Is er een ruimtelijk-temporeel patron in het voorkomen van MV bij M. natalensis populaties naargelang hun populatiedynamiek? 2- Welke demografische eigensc...

Project

Inlvoed van klimaatverandering op de invasibiliteit van subarctische plantengemeenschappen. Historisch

Universiteit Antwerpen

De onderzoeksvragen van dit project zijn de volgende: (a) Wat zijn de effecten van klimaatverandering op invasibiliteit van subarctische plantengemeenschappen? (b) Wat is de invloed van klimaatverandering op het kolonisatievermogen door subarctische plantensoorten?

Project

Trade-offs tussen lichtinterceptie en waterhuishouding van bomen onder verhoogd atmosferisch CO2 en droogte: implementatie in het 3-dimensionele YPLANT-model. Historisch

Universiteit Antwerpen

Tijdens het post-doctoraal onderzoek van Marion Liberloo worden de effecten van verhoogd atmosferisch CO2 en droogte onderzocht op trade-offs tussen de lichtinterceptie en waterhuishouding van bomen. Het experimenteel werk wordt uitgevoerd aan de Universiteit van West Sydney (Australia), terwijl de verwerking en modelering aan de Universiteit Antwerpen worden vervolledigd. Het Hawkesbury Forest Experiment (Sydney) is georiënteerd rond 12 temperatuur-gecontroleerde groeikamers waarin Eucalypt...

Project

Ontwikkeling van een gegeneraliseerde aanpak van discrete tomografie: theorie en algoritmen. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project zal zowel worden gewerkt aan nieuwe reconstructie-algoritmen als aan de onderliggende theorie, waarbij de volgende doelstellingen centraal staan: - ontwikkeling van een efficiënt, algemeen reconstructie-algoritme voor DT - berekening van een schatting van de grijswaarden op basis van de projectie-data - bepaling van het aantal projecties dat nodig is voor een goede reconstructie

Project

Antibiotica resistentie- en tolerantie-mechanismen en eventuele fitheidkosten in streptokokken die luchweginfecties verwekken. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit onderzoeksproject is 1. Onderzoek naar baseline resistentie en verandering veroorzaakt door amoxicilline versus placebo therapie aan de hand van het model van de oropharyngeale steptokokken bij patiënten met CA- (community-acquired) LLWI en onderzoek naar de mechanismen van fenotypische tolerantie. 2. Onderzoek naat telithromycine resistentiemechanismen in SPY 3. Bepalen van de fitheid kost en opsporen van eventuele compenserende mutaties in macrolide/telithromycine-resisten...

Project

In vitro onderzoek naar de intracellulaire wegen die van belang zijn voor radiosensitisatie gebruikmakende van hypoxische en normoxische condities, met implicaties voor de toepassing van chemo- en radiotherapie in de oncologie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit project is 1. Onderzoek naar verschillende signaaltransductiepaden om een inzicht te krijgen in het mechanisme van radiosensitisatie bij normoxie en hypoxie en in het mechanisme van resistentie bij hypoxie; 2. Bevestiging van de betrokkenheid van proteïnen met veranderde genexpressie met behulp van western blot analyse en flowcytometrie.

Project

Onderzoek naar de oxalaathuishouding in het urineweg- en spijsverteringsstelsel: aanknopingspunten voor preventieve behandeling van renale calcificaties. Historisch

Universiteit Antwerpen

De doelstellingen van dit onderzoeksmandaat kunnen dus als volgt samengevat worden: 1.Onderzoek naar het transepitheliaal transport van oxalaat thv. de humane niercel. 2.Onderzoek naar intestinale oxalaatbinding ter preventie van nier- en urinewegcalcificaties.

Project

Biochemische, elektrofysiologische en ultrastructurele analyse van neurotoxische APP klievingsproducten in transgene muismodellen voor amyloïdosis. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Fysieke training bij chronisch hartfalen: effect op recrutering en functie van progenitor cellen en impact op perifere endotheelfunctie en skeletspier. Historisch

Universiteit Antwerpen

Doelstellingen: Evaluatie van effecten van éénmalige maximale inspanning en fysieke training (UT versus CT) bij CHF patiënten op mobilisatie en functie van EPC, modulerende factoren (inflammatie, oxidatieve stress, NO, homingfactoren) en functionele parameters (inspanningscapaciteit, endotheelfunctie). 2. Evaluatie van effecten van fysieke training (UT versus CT) bij CHF patiënten op aanwezigheid van SPC in de skeletspier, de spiermassa, modulerende factoren (inflammatie, oxidatieve stress, N...

Project

Insulineresistentie en verstoorde fagocytose van apoptotische cellen: implicaties voor de destabilisatie en progressie van atherosclerotische plaques. Historisch

Universiteit Antwerpen

Insulineresistentie en verstoorde fagocytose van apoptotische cellen: implicaties voor de destabilisatie en progressie van atherosclerotische plaques.

Project

De calcificatieparadox: experimenteel onderzoek naar de associatie tussen botpathologie en vasculaire calcificatie d.m.v. in vivo micro-CT beeldvorming. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project heeft als doel meer inzicht te verwerven in de mechanismen verantwoordelijk voor de associatie tussen een verstoord botmetabolisme en ectopische verkalking van de bloedvaten d.m.v. in vivo micro-CT analyse van botveranderingen en vasculaire calcificatie in experimentele ratmodellen van osteoporose en renale osteodystrofie.

Project

Anoxie resistentie in vertebraten: metabolomics van hersenen en harten die niet opgeven. Historisch

Universiteit Antwerpen

De kroeskarper slaagt er in om weken onder volledige anoxie te overleven, en bezit hiervoor ondermeer een uniek anaëroob metabolisme met de productie van ethanol. In deze periode blijven hersenen en hart actief. Binnen deze studie worden de 'metabolomics' van de belangrijkste organen vergeleken met deze van de niet anoxie resistente, maar nauw verwante, gewone karper. Hierbij worden zowel de nieuwe NMR meettechnieken als de dataverwerking geoptimaliseerd.

Project

Onderzoek naar de relatie tussen valincidentie en evenwichts- en houdingscontrole bij CVA-patiënten. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project ontwikkelt en valideert de technologie voor het bepalen van hoofd- en romphouding bij patiënten met een cerebrovasculair accident (CVA). Vervolgens wordt de relatie tussen de houdingsaspecten en het vallen onderzocht. In het bijzonder worden evenwichts en neuropsychologische processen hierbij betrokken. De verkregen inzichten worden geïmplementeerd en vervolgens geëvalueerd.

Project

Emissie, vorming en verspreiding van ultrafijne deeltjes. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VITO. UA levert aan VITO de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Antiretrovirale therapie: therapietrouw bij volwassenen in ontwikkelingslanden. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Het colorectaal carcinoom: biologische factoren als prognostische merkers voor adjuvante therapie op maat. Historisch

Universiteit Antwerpen

Colorectaalcarcinoom (DRD) is als derde meest voorkomende vorm van kanker wereldwijd een belangrijk algemeen gezondheidsprobleem. CRC wordt veroorzaakt door genetische veranderingen die aanleiding geven tot progressief en irreversibel verlies van de normale controle van celgroei en differentiatie. Er liggen verschillende goed gedefinieerde moleculaire processen aan de basis van de transformatie van normale mucosa tot colorectaal carcinoma met een verschillende biologische aard. Langs deze mee...

Project

Vernieuwing in de behandeling van chronische ademhalingsmoeilijkheden. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds UZA. UA levert aan UZA de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Klinische, elektrofysiologische en moleculair genetische karakterisatie van HMSN type II en intermediaire vormen van CMT. Historisch

Universiteit Antwerpen

Klinische, neuropathologische en moleculair genetische karakterisering van erfelijke axonale en intermediaire neuropathieën namelijk Hereditaire Motorische en Sensorische Neuropathie (HMSN II), Hereditaire Motorische Neuropathie (HMN) en Hereditaire Sensorische en Autonome Neuropathie (HSAN) met als doel het maken van gedetailleerde genotype-fenotype correlaties. Deze zijn van belang bij het opstellen van diagnostische richtlijnen en bij het oriënteren van verdere genetische en celbiologische...

Project

Studie van de intestinale mucosale respons en oxidatieve stress op het verloop van Giardia duodenalis infecties. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project beoogt fundamenteel onderzoek op Giardia met betrekking tot: 1/ de mucosale interacties tussen parasiet en gastheer aan de hand van in vitro en in vivo modellen en 2/ de intestinale pathogenetische factoren (virulentie, inflammatie, motiliteit, e.a. ) die het klinische verloop van de infectie beïnvloeden.

Project

Moleculair genetische onderzoek van Alzheimer dementie. Historisch

Universiteit Antwerpen

De ziekte van Alzheimer (AD) is de meest voorkomende vorm van dementie bij ouderlingen. Bij de meerderheid van de AD patiënten is de moleculaire oorzaak van de neurodegeneratie ongekend. Eens AD optreedt, is dit een eindpunt van een cascade aan ziekteprocessen die het onderzoek naar de exacte etiologie bemoeilijken. Intermediaire fenotypes, zoals het episodische geheugen, die reeds vroeg in het pathologische proces veranderen, staan directer onder invloed van de onderliggende genetische facto...

Project

Modellering van het menselijk otolietsysteem met behulp van excentrische centrifugatieparadigma's in het kader van desoriëntatie bij patiënten met specifieke vestibulaire letsels en bij astronauten. Historisch

Universiteit Antwerpen

Deze studie zal toelaten om een grondiger en fundamenteler inzicht te krijgen in de werking van de utriculi, en het modelleren van de diverse delen hiervan. De kennis hierdoor verworven dient een beter inzicht te verschaffen in de intravestibulaire conflicten, aanleiding gevend tot desoriëntatie, zodat de remediëring verder op punt gesteld kan worden. Indien het model valide blijkt, kan het gebruikt worden om uiteindelijk bij patiënten met onbekende vestibulaire pathologieën een betere te dia...

Project

Onderzoek naar de relatie tussen de expressie van vasculaire adhesie moleculen op endotheliale progenitorcellen en hun homingcapaciteit naar plaatsen van weefselischemie. Historisch

Universiteit Antwerpen

De doelstelling van het voorgestelde project is om na te gaan hoe de verschillende homing signalen uitgezonden door ischemisch weefsel, via inductie van de PI3K/Akt/eNOS pathway, EPCs aanzetten tot de expressie van cellulaire adhesiemoleculen waardoor een efficiënte homing, adhesie en diapedese mogelijk is.

Project

Karakterisatie van toxicologische effecten op het energiemetabolisme na blootstelling aan endocrien verstorende stoffen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Tijdens dit project zal bestudeerd worden of endocrien verstorende chemicaliën in staat zijn de werking van pancreas-, lever- en vetcellen te verstoren, of ze veranderingen kunnen teweegbrengen in het gehalte aan onder meer insuline, glucagon en leptine en of ze moleculaire mechanismen kunnen induceren die kunnen geassocieerd worden met bepaalde metabole ziekten zoals diabetes, obesitas en/of van cardiovasculaire ziekten. Een beperkte lijst endocrien verstorende stoffen die bekend zijn als mi...

Project

Carboxypeptidase U: een metallocarboxypeptidase met een specifieke rol in haemostase en een mogelijke risicofactor voor thrombotische aandoeningen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Recent werd er door onze onderzoeksgroep aangetoond dat proCPU, wat tot nu toe werd beschouwd als een inactieve precursor, een significante intrinsieke enzymatische activiteit vertoont ten opzichte van kleine synthetische substraten [4]. Pancreatisch proCPB, dat 42% identiteit vertoont met proCPU, bezit geen intrinsieke activiteit. Alignering van proCPB en proCPU toont aan dat bepaalde niet covalente interacties tussen het propeptide en het actief centrum enkel voorkomen bij proCPB. Door uitv...

Project

Selectie op dispersie-gerelateerde kenmerken in hoogdynamische milieus: de rugstreeppad (Bufo calamita) als modelsoort. Historisch

Universiteit Antwerpen

Deze studie test de hypothese dat dispersie-gerelateerde kenmerken onderhevig zijn aan verschillende selectiedrukken in functie van de isolatie en levensduur van populaties. De rugstreeppad wordt hiervoor als modelsoort gebruikt. Padden worden verzameld in enerzijds kleine geïsoleerde populaties, en anderzijds in grotere netwerkpopulaties, en opgekweekt in een "common environment". Op deze dieren worden een aantal kenmerken onderzocht die mogelijk gekoppeld zijn aan dispersie (verbreiding) zo...

Project

Dipeptidyl peptidase IV (CD26) in ischemie-reperfusieschade. Historisch

Universiteit Antwerpen

Binnen het voorliggende onderzoeksproject willen we I) de rol van DPPIV/CD26 in ischemie-reperfusieschade verder onderzoeken en II) het (de) mechanisme(n) ontrafelen waardoor de DPPIV inhibitor AB192 bescherming biedt tegen ischemie-reperfusieschade in de long. We kunnen hiervoor voortbouwen op de expertise opgedaan tijdens de DPPIV projecten binnen de onderzoeksgroep en via de verscheidene samenwerkingen.

Project

Analyse en inductie van T cel gemedieerde protectieve immuniteit bij HIV patiënten onder antivirale therapie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het voorgestelde doctoraatsproject kadert in het onderzoek van de eenheid Virologie rond de ontwikkeling van immunotherapie met dendritische cellen bij HIV geïnfecteerde personen onder hoog actieve anti-retrovirale therapie (HAART). De doelstellingen zijn de volgende: 1) Definiëren van de correlaten van protectieve T cel immuniteit bij "secundaire controllers", patiënten die HIV blijvend onderdrukken na het stoppen van HAART. 2) In vitro inductie van protectieve responsen op basis van co-cult...

Project

De biogeochemische cyclus van zware metalen in natuurlijke zoetwaterschorren en gecontrolleerde overstromingsgebieden. Historisch

Universiteit Antwerpen

Als overgangsgebieden tussen land en zee herbergen estuaria specifieke en waardevolle ecosystemen en fungeren vaak als filter voor de door menselijke activiteiten verhoogde vracht van nutriënten en verontreinigende stoffen. Hierbinnen spelen intertidale gebieden een belangrijke rol. Door de geplande Gecontroleerde OverstromingsGebieden met Gecontroleerd Gereduceerd Getij (GGG) onder invloed van de getijdenwerking te plaatsen kan het areaal aan de natuurlijke intertidale gebieden uitgebreid wo...

Project

Veranderingen in stressgevoeligheid van planten en ecosystemen in een toekomstig klimaat. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project wordt onderzocht of de resistentie (afwijken van de normale functies) van plantengemeenschappen en van hun samenstellende plantensoorten aan verschillende stressfactoren zal veranderen in een toekomstig klimaat. Concreet wordt onderzocht of onder toekomstige klimaatcondities: 1) de dosis-respons relatie per stressor verandert; 2) synergetische of antagonistische effecten tussen stressoren wijzigen; 3) de invloed die buurplanten uitoefenen op de stressrespons van individuele pla...

Project

Dispersie, ouderzorg en persoonlijkheidskenmerken bij de koolmees. Historisch

Universiteit Antwerpen

De algemene doelstelling van dit project is om te onderzoeken hoe individuele gedragsvariatie, bij nakomelingen zowel als ouders, kan leiden tot variatie in dispersie in natuuurlijke populaties. We gebruiken de koolmees als modelsoort waarbij we dispersiedata betrekken uit een lopende populatiestudie in een gebied met verschillende kleine bosfragmenten. Voor het persoonlijkheidsonderzoek baseren we ons op voorgaand onderzoek waarbij een standaard exploratiescore informatie blijkt te geven ov...

Project

Karakterisatie en validatie van biologische merkers bij dementie en mild cognitive impairment. Historisch

Universiteit Antwerpen

Mild cognitive impairment (MCI) is klinisch syndroom dat zich bevindt op de interface tussen normale veroudering en dementie. MCI-patiënten vertonen cognitieve stoornissen, die echter niet ernstig genoeg zijn om een diagnose van dementie te kunnen stellen. MCI-patiënten hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van een dementie. Door de vergrijzing van de bevolking zal het aantal dementerenden de komende decennia fors toenemen. De ontwikkeling van biologische merkers voor vroegtijdige ...

Project

De impact van globale gezondheidsinitiatieven en donorharmonisatie op gezondheidssystemen op nationaal en districtsniveau. Historisch

Universiteit Antwerpen

Onderzoek wordt uitgevoerd naar globale gezondheidsinitiatieven en donorharmonisatie in de gezondheidssector, waaronder sectorwijde benaderingen en globale budgetondersteuning, alsook naar hun relatie met andere, meer verticale Global Health Initiatives (GHI) zoals The Global Fund to fight Aids, Tuberculosis and Malaria; The Global Alliance for Vaccins and Immunisation (GAVI) en The President's Emergency Plan For Aids Relief (Pepfar). We stellen vast dat donoren in de gezondheidssector op dit...

Project

Palliatieve zorg in België: evaluatie en internationale vergelijking. Historisch

Universiteit Antwerpen

Palliatieve zorg in België: evaluatie en internationale vergelijking.

Project

Evolutie van multipele seksuele signalen bij hagedissen. Historisch

Universiteit Antwerpen

De theorie van seksuele selectie verklaart waarom bij vele organismen extravagante signalen geëvolueerd zijn, hoewel deze kostelijk zijn in energetische termen, of hun drager zichtbaarder maken voor predatoren. De idee is dat het bezit van deze kenmerken voordelig is in de strijd met seksuele rivalen en/of bijdraagt tot de atractiviteit voor de andere sekse. Ruwweg kunnen drie mechanismen aangehaald worden om te verklaren hoe partnerkeuze evolueert en leidt tot seksuele signalen bij de andere...

Project

Kwaliteitsverbetering van de farmaco-specifieke zorg van verpleegkundigen in rust- en verzorgingstehuizen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Onderzoeksdoelstellingen: 1. Selecteren van de pijnpunten op gebied van farmacologie waar de verpleegkundigen een wezenlijke bijdrage kunnen leveren. 2. Ontwikkelen van een detectiesysteem voor medicatieproblemen, met de ontwikkeling van uitvoerbare instructies voor verpleegkundigen, die kunnen ingebed worden in een elektronisch monitoringsysteem van het gebruik van geneesmiddelen. 3. Opzetten en uitvoeren van een interventiestudie naar de effectiviteit van dit monitoringsysteem met de outco...

Project

Menselijke blootstelling aan opkomende fenolische milieucontaminanten. Historisch

Universiteit Antwerpen

Doelstellingen: De eerste doelstelling van dit project is de ontwikkeling van selectieve en gevoelige analysemethoden die toepasbaar zijn op de relevante matrices (voeding, drinkwater, huisstof, serum, vet en urine). In de tweede doelstelling zullen de voornaamste blootstellingroutes van triclosan en bisphenol-A voor de mens (voeding, drinkwater en huisstof) onderzocht worden. De derde doelstelling is de contaminatie met triclosan en bisphenol-A van de Vlaamse bevolking te onderzoeken. Belang...

Project

Linkage disequilibrium patronen, single nucleotide polymorphism-gebaseerde analyse van populatiesubstructuur en potentieel voor "genome-wide association" studies in een geïsoleerde populatie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Sinds ongeveer tien jaar is de focus van de menselijke genetica aan het verschuiven van monogene ziekten naar complexe of multifactoriële ziekten. Complexe ziekten vertonen, in tegenstelling tot monogene ziekten, geen eenvoudig Mendeliaans overervingspatroon maar worden veroorzaakt door een samenspel tussen genetische factoren, omgevingsfactoren (met inbegrip van leefgewoonten) en toeval. Genoomwijde associatiestudies die de identificatie van genen betrokken bij complexe ziekten beogen, zijn ...

Project

Identificatie en karakterisatie van nieuwe causale genen en risicofactoren voor 'Lewy body' hersenziekten. Historisch

Universiteit Antwerpen

De 'Lewy body' hersenziekten vormen een spectrum gaande van de ziekte van Alzheimer (AD) tot de ziekte van Parkinson (PD). Centraal binnen dit spectrum situeert zich dementie met Lewy bodies (DLB), de tweede meest frequente vorm van neurodegeneratieve dementie na AD, met een prevalentie tot 30% van alle dementiepatiënten. Ondanks deze hoge prevalentie blijft de moleculair genetische etiologie van deze aandoening tot op heden onbekend. We identificeerden recent een nieuwe locus voor DLB op chr...

Project

Voortbeweging bij primaten: coördinatie in complexe omgevingen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Biomechanica van locomotie in complexe omgevingen: armslingeren bij siamangs (Symphalangus syndactylus) In de literatuur werd aangetoond dat gibbons quasi zonder mechanische kosten kunnen armslingeren aan een horizontaal, rigied substraat. Zij doen dit door gebruik te maken van pendulumbewegingen, waarbij potentiële en kinetische energie worden uitgewisseld om een optimaal energiebehoud te creëren. Daarnaast moeten ze hun energieverlies door "botsing" minimaliseren door te zorgen dat de over...

Project

Opheldering van de pathofysiologie van DFNA5 - geassocieerd gehoorverlies. Historisch

Universiteit Antwerpen

Met dit onderzoek zullen we trachten de fysiologische functie van DFNA5 te ontrafelen en de pathofysiologische mechanismen die aan de basis liggen van DFNA5-geassocieerd gehoorverlies verder op te helderen. Concreet zullen we trachten het toxisch eiwitgedeelte binnen DFNA5 te lokaliseren, de 'pathways' te ontrafelen waarbinnen wild type DFNA5 werkzaam is en via genetische associatiestudies een link aan te tonen met ouderdomsslechthorendheid (Age Related Hearing Impairment: ARHI).

Project

Effect van troposferisch ozon op groei en houtkwaliteit van bomen en op fluxen in bosecosystemen: een modelsimulatie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Een veelheid aan experimenten en veldonderzoek tijdens de voorbij decennia toont aan dat troposferisch ozon (O3) aan de huidige concentraties significante groeischade toebrengt aan Europese bosecosystemen. Daar O3-concentraties in de 21ste eeuw voorspeld worden te blijven toenemen, moeten bosgroeimodellen het negatieve effect van O3 op groei in rekening brengen. Het doel van dit doctoraatsonderzoek is dan ook het incorporeren van het O3-effect op de groei van bossen in een bestaand mechanisti...

Project

Verwantendiscriminatie en inteeltvermijdingsmechanismen bij de gedomesticeerde kat (Felis sylvestris catus) en de effecten van contraceptiva op het gedrag van de kattin. Historisch

Universiteit Antwerpen

Hoewel inteelt wordt gezien als een mogelijke drijfveer van dispersie (Greenwood, 1980; Wolff 1993; Perrin & Goudet, 2001; Devillard et al., 2003), blijkt dat verwante katten zich vaak toch in elkaars nabijheid bevinden. Aangezien inteelt de fitness verlaagt, is het evolutionair gezien voordelig een secundair inteelt-vermijdingsmechanisme te ontwikkelen (Koeninger Ryan et al., 2002). Uit de studie van Ishida et al. (2001), blijkt dat kattinnen inderdaad vermijden door verwante katers bevrucht...

Project

Opheldering van de rol van Abeta-interagerende moleculen bij de vorming van vasocentrische plakken in de ziekte van Alzheimer. Historisch

Universiteit Antwerpen

Aggregatie van amyloid-ß (Aß) in het hersenparenchym als dense-core en diffuse plakken en in bloedvatwanden zijn de voornaamste kenmerken van de ziekte van Alzheimer. Dense-core plakken zijn neurotoxisch. Verschillende feiten suggereren dat Aß niet spontaan aggregeert in de hersenen, maar dat specifieke chaperones Aß helpen te aggregeren tot ß-sheets. Recent toonden we aan dat dense plakken zich voornamelijk ontwikkelen rond bloedvaten in zowel transgene muis modellen voor de ziekte van Alzhe...

Project

Auxine biosynthese en stikstoffixatie in plant-geassocieerde Burkholderia. Historisch

Universiteit Antwerpen

Met dit project willen we nagaan of er een verband bestaat tussen de aanwezigheid van twee eigenschappen die vaak een belangrijke rol spelen in andere bekende plant-bacterie interacties, nl. N2 fixatie en IAA productie, en de soort interacties die de betreffende Burkholderia kunnen aangaan met hogere planten. In dit project zullen we voornamelijk de nadruk leggen op plantgeassocieerde Burkholderia.

Project

Studie naar de sociaal, seizoenaal en hormonaal gerelateerde variatie van zang bij zangvogels. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit project is de invloed na te gaan van seizoenale en sociale verschillen op de structuur van zang, en het belang van testosteron hierbij, met de spreeuw (Sturnus vulgaris) als modelsoort. Deze soort is hiervoor zeer geschikt omdat ze zowel binnen als buiten het broedseizoen een hoge zangactiviteit vertoont, ondanks de regressie van de gonaden en lage testosteron concentraties buiten het broedseizoen. Bovendien blijken ook gecastreerde mannetjes zang te vertonen, en dit zowel ti...

Project

Raming van het gebruik van 'drugs of abuse' door middel van analyse van afvalwaters. Historisch

Universiteit Antwerpen

De doelstelling van dit project is tweedelig. Eerst zullen er geschikte analysemethoden ontwikkeld en gevalideerd worden om verschillende drugs (cocaïne, amfetamine-achtigen, cannabis¿) en/of hun metabolieten in waterstalen te bepalen. Daarna zullen de concentraties gevonden in afvalwaterstalen gebruikt worden om het verbruik van drugs door de Vlaamse bevolking te schatten en in kaart te brengen.

Project

Een fysiologisch gebaseerd farmacokinetisch model voor de opstapeling en effecten van microcontaminanten in zeehonden. Historisch

Universiteit Antwerpen

Doelstellingen: Ontwikkeling van een fysiologisch (bioenergetisch) model voor de lange termijn opname en accumulatie van prioritaire microcontaminanten door de zeehond. Evaluatie van het model door vergelijking van voorspellingen met analyseresultaten van microcontaminanten in bloed en biopsie (levende dieren) en andere weefsels (dode dieren). Bepaling van conditie van zeehonden aan de hand van algemene conditie-indices en meer specifieke indicatoren van homeostase en stress door analyse van ...

Project

Neurobiologische factoren bij jongeren met een (antisociale) gedragsstoornis. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoeksvoorstel richt zich op de neurobiologische factoren van jongeren met een gedragsstoornis tijdens rust en na een psychologische stresstaak in vergelijking met een naar leeftijd en schoolniveau gematchte groep jongeren met autisme en een groep normale controlepersonen. Hierbij wordt volgende vraagstellingen geformuleerd: 1)Zijn er verschillen in het neurobiologische functioneren van een groep jongeren met een gedragsstoornis tijdens rust en na een stresstaak in vergelijking met ge...

Project

Opheldering van de functie van progranuline (PGRN) in frontotemporale dementie (FTD) via cellulaire modellen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Progranuline (GRN) is een groeifactor die betrokken is in tumorogenese, terwijl een reductie van GRN leidt tot frontotemporale dementie (FTD). Het precieze mechanisme onderliggend aan GRN gemedieerde celproliferatie en neuronale overleving, en ook de link met TDP43 dat wordt gekliefd, gefosforyleerd en afgezet als intraneuronale inclusies in FTD patiënten, is niet goed gekend. Dit project heeft tot doel GRN en TDP43 over- en ondergeëxpresseerde cellulaire modellen te ontwikkelen, inclusief pr...

Project

Opheldering van de functie van progranuline (PGRN) in frontotemporale dementie (FTD) via muismodellen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Recent werden mutaties in progranuline (GRN) geïdentificeerd als oorzaak van de meest voorkomende vorm van frontotemporale dementie (FTD-U). De meeste van deze mutaties zijn null mutaties, wat suggereert dat een verminderde hoeveelheid GRN proteïne aan de basis ligt van het pathomechanisme. Onlangs werd het TAR DNA bindend proteïne (TDP43) geïdentificeerd als een belangrijke component van de intraneuronale nucleaire en cytoplasmatische inclusies die typisch zijn voor FTD-U. Het doel van dit p...

Project

Evolutie van de controle van het kaak- en hyolinguaal apparaat tijdens het voedseltransport bij hagedissen: een experimentele test van het bestaan van centrale patroon generatoren en de rol van sensorische feedback. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit project bestaat uit het onderzoek naar een centrale patroon generator (CPG) dat het voedingsgedrag in Squamaten controleert en het testen van hypotheses in verband met constraints in de evolutie van de motorcontrole. De bekomen data zullen dan gebruikt worden om een ancestraal model van de controle van voedseltransport op te stellen en dit te vergelijken met bestaande gegevens van zoogdieren en andere vertebraten.

Project

Identificatie van nieuwe genen en risicofactoren voor de ziekte van Parkinson. Historisch

Universiteit Antwerpen

Aan de basis van genetische susceptibiliteit voor complexe ziekten zoals de ziekte van Parkinson (PD) ligt een ander spectrum van sequentievariaties dan dat van de klassieke coderende mutaties die monogenische ziekten veroorzaken. Tot dit complexe mutatiespectrum behoren exon- en gen- kopijnummervariaties (CNVs) en variaties in regulatieve sequenties die genexpressie beïnvloeden, zoals al gerapporteerd werd voor SNCA, PARK2 en DJ-1. Het is duidelijk dat differentiële expressie, hetzij via DNA...

Project

Enhancing Activity through Sleep improvement (EASI). Historisch

Universiteit Antwerpen

Een persoon van zestig jaar heeft daarvan zo'n 20 jaar geslapen. Slaap moet dus voor het organisme wel een zeer belangrijke functie vervullen. Bij een acuut of chronisch slaaptekort ondervinden we snel de gevolgen: slaperigheid tijdens de dag, problemen met de aandacht en het geheugen en wisselingen in het gemoed. Goed slapen is een noodzakelijke voorwaarde voor optimaal functioneren overdag. We weten dat onze slaapkwaliteit bepaalt wordt door drie belangrijke factoren: m.n. psychologische, ...

Project

Functionele analyse van het respiratoire systeem door computational fluid dynamics. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project omvat een verdere uitbouw en ontwikkeling van modellen en kennis rond Computational Fluid Dynamics.

Project

Selectieve inductie van macrofaagceldood als innovatieve strategie voor het stabiliseren van atherosclerotische plaques. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het ruptureren van onstabiele atherosclerotische plaques kan belangrijke atherotrombotische complicaties, zoals myocardinfarct, tot gevolg hebben. Stabilisatie van plaques is dus een belangrijk farmacologisch doelwit. In het destabilisatieproces van atherosclerotische plaques spelen macrofagen een sleutelrol, terwijl gladde spiercellen bijdragen tot plaquestabiliteit. Met doelstelling 1 beogen we op een selectieve wijze macrofaagautofagie in atherosclerotische plaques te induceren d.m.v. farm...

Project

Macrofytenpatches als biogeochemische hotspots: impact op waterkwaliteit van rivieren? Historisch

Universiteit Antwerpen

Macrofytenpatches als biogeochemische hotspots: impact op waterkwaliteit van rivieren? 1. Probleemstelling In aquatische ecosystemen zijn waterplanten (macrofyten) belangrijk voor de structurele biodiversiteit. Als primaire producenten zijn zij van levensbelang voor zeer veel organismen. Ook op systeemniveau spelen macrofyten een zeer belangrijke rol. De processen die hierbij belangrijk zijn en de omstandigheden waaronder deze plaatsvinden zijn echter onvoldoende gekend. Toch is een goede ken...

Project

Epigenetische en maternale effecten van toxicanten met verschillend werkingsmechanisme in zebravis (Danio rerio). Historisch

Universiteit Antwerpen

Epigenetische en maternale effecten van toxicanten met verschillend werkingsmechanisme in zebravis (Danio rerio).

Project

De rol van Aß-interagerende moleculen bij de vorming van amyloïde placques met dichte kern in associatie met bloedvaten, en de rol van PGRN in degeneratie van de frontotemporale lob.

Universiteit Antwerpen

Het doel van het project is om met behulp van enkele belangrijke technieken in de moleculaire neuropathologie ¿ humane neuropathologie, in vitro celcultuur modellen en transgene overexpressie- en knockout muismodellen ¿ de pathways en mechanismen te ontrafelen die betrokken zijn in de etiopathogenese van de ziekte van Alzheimer (AD) en frontale kwabdementie (FTLD). Deze ziekten zijn de twee meest voorkomende oorzaken van preseniele dementie. Voor AD onderzoeken we de mechanismen die leiden to...

Project

Cellulaire immunologie in kanker en AIDS, en multidisciplinair celtherapie-onderzoek en klinische studies.

Universiteit Antwerpen

Het voorgestelde onderzoeksplan heeft als doelstelling de verdere uitbouw van de cellulaire immunotherapie groep. Het project omvat de volgende 2 luiken: 1. Cellulaire immunologie van kanker en aids. Deze (vaak ongeneeslijke) ziekten zouden kunnen behandeld worden d.m.v. immunotherapie (biotherapie) waarbij het immuunsysteem wordt ingeschakeld voor de eliminatie van tumorcellen of de eradicatie van het HIV virus, bijvoorbeeld via de ontwikkeling van een therapeutisch vaccin. Hierbij wordt ge...

Project

Diverse aspecten van de koolstofcyclus in planten op verschillende niveaus.

Universiteit Antwerpen

Het centrale thema van het voorgestelde onderzoek betreft de koolstofcyclus in samenhang met andere, beïnvloedende cycli (water, stikstof), voorlopig beperkt tot terrestrische ecosystemen. In elk van de verschillende onderzoekslijnen wordt er telkens naar gestreefd om experimenteel onderzoek te koppelen aan modellering. In het onderzoeksplan worden zowel reeds lopende als geplande onderzoekslijnen gestructureerd volgens de hierna genoemde spatiale niveaus: · procesniveau: decompositie van str...

Project

Executieve functies bij kinderen met dyslexie en/of dyscalculie Historisch

Universiteit Gent

Dyslexie en dyscalculie zijn vaak voorkomende leerstoornissen. Ze staan sterk in relatie tot elkaar. Een mogelijke verklaring hiervoor wordt gevonden in de de hypothese met betrekking tot deficits in executieve functies. Deze studie brengt daarom de profielen van executieve functies in kaart. Dit aan de hand van een vergelijkend onderzoek met vier groepen: dyslexie, dyscaluculie, dyslexie en dyscalculie, en een controlegroep.

Project

Studie van de synthese en van de functie van mycobacterieel ManLAM in interactie met fagocyten Historisch

Universiteit Gent

We hebben een M. bovis BCG transposon insertie bibliotheek gegenereerd. Enerzijds zal het celwand glycoprofiel van de BCG mutanten gekarakteriseerd worden. Daarnaast zal de rol van ManLAM in het bepalen van de immuunrespons na Mycobacterium infectie van de gastheer worden gekarakteriseerd. Het ultieme doel is de verworven kennis te gebruiken voor de ontwikkeling van nieuwe drugs en/of een verbeterd tuberculosis vaccine.

Project

Ontwikkeling van een gevalideerd virtueel framework voor het voorspellen van vasculaire reacties na medische ingrepen Historisch

Universiteit Gent

Onderzoek met als doel de ontwikkeling van een numeriek model dat toelaat zowel de begintoestand als de door mechanobiologische processen (groei van vernauwingen, trombosevorming, ?) gewijzigde toestand te bestuderen na vasculaire ingrepen. Een dergelijk model is van groot belang bij het optimaliseren van de endovasculaire ingrepen en medische hulpmiddelen (bvb. Aanbrengen bypass, voorkoming breuk van aneurysma, stentimplantatie, ?)

Project

Studie van de rol van RIP4 kinase in kanker en inflammatie Historisch

Universiteit Gent

Defecten in de balans tussen keratinocyt proliferatie en differentiatie liggen aan de basis van verschillende huidziekten, zoals psoriasis, dermatitis en kanker. RIP4 kinase is belangrijk bij de epidermale differentiatie. Er werd ook reeds een betrokkenheid van RIP4 bij B cel tumoren gesuggereerd. Wij zullen de rol van RIP4 in keratinocyte differentiatie, inflammatie en kanker bestuderen.

Project

Onderzoek naar de essentiële functie van beta-actine in embryonale ontwikkeling en de noodzaak van correcte localisatie van het beta-actine mRNA in neuronale ontwikkeling Historisch

Universiteit Gent

Door onderzoek van de B-actine knock-out en knock-in muizen, en daarvan afgeleide cellijnen, zullen we nagaan wat de essentiële functies zijn van B-actine in ontwikkeling (meer bepaald bloedvatvorming en neuronale differentiatie) en hoe de 3'UTR bijdraagt tot correcte localisatie en functie van B-actine. Daartoe zullen diverse methodes worden aangewend, zoals in situ immunokleuringen, primaire celculturen, RNAi en differentiatiële proteoomanalyse.

Project

Taxonomische en structurele analyse van de nematodensuccessie tijdens composteringsprocessen Historisch

Universiteit Gent

Fundamentele systematische kennis van de nematodendiversiteit in compost verwerven en inzicht te krijgen in de successie van nematoden in een composteringsproces. Nematodengemeenschappen worden in de tijd gevolgd in verschillende processen en gekoppeld aan biotische en abiotische factoren. De geobserveerde in situ data worden aangevuld met kweekexperimenten.

Project

De rol van isovormen van soluble guanylaat cyclase (sGC) bij relaxatie van gladde spiercellen in bloedvaten en in zwellichamen van de penis Historisch

Universiteit Gent

Erectie en vasorelaxatie onder invloed van NO en NO-vrijstellende middelen berust op activatie van soluble guanylaat cyclase dat bestaat onder verschillende isovormen. Dit project heeft tot doel na te gaan, gebruik makend van transgene muizen, welke specifieke isovormen hierbij van belang zijn. Deze informatie is van belang voor de ontwikkeling van selectieve geneesmiddelen bij de behandeling van hypertensie en erectiele dysfunctie.

Project

Interacties tussen UV-B en hormonen in de groei en ontwikkeling van Arabidopsis thaliana Historisch

Universiteit Gent

Planten die bestraald worden met een ecologisch relevante dosis UV-B vertonen een verandering in auxine, brassinosteroide en gibberelline gerelateerde genen. Dit onderzoek zal trachten uit te zoeken welke invloed de verhoogde hoeveelheid UV-B precies heeft op de hormonale interacties in het hypocotyl. Bovendien zal ook getracht worden vast te stellen hoe de interacties verlopen op gebied van bloei-inductie.

Project

Rol van Ltab in de regulatie van thymische emigratie en perifere homing van Vai NKT cellen Historisch

Universiteit Gent

Onderzoekswerk van onze groep toonde aan dat de interactie tussen LTab en LTbR zowel tijdens de foetale ontwikkeling als neonataal noodzakelijk is voor de ontwikkeling van de Vai NKT cellen. Dit proces is afhankelijk van een interactie tussen LTab en LTbR gedurende de ontwikkeling van de thymus. Deze bevindingen bleken specifiek te zijn voor de ontogenie van Vai NKT cellen, gezien de emigratie van conventionele T cellen onafhankelijk was van LTab-LTbR signalisatie.

Project

Karakterisatie en in vivo validatie van het therapeutisch potentieel van JAK/STAT antagonisten in neuroblastoom Historisch

Universiteit Gent

Evaluatie van JAK/STAT signaalweg inhibitoren op neuroblastoom (NB) cellijnen toonde een dramatische reductie in celviabiliteit aan in vergelijking met controle cellen. Verdere karakterisatie van de cellulaire effecten en identificatie van de eigenlijke doelwitten van de geteste compounds kan belangrijke inzichten opleveren in de kritisch verstoorde signaalwegen in NB en kan een fundamentele aanwinst impliceren voor de toekomstige behandeling van NB.

Project

Respiratory Syncitial Virus immunologie en moleculaire virologie Historisch

Universiteit Gent

Het ectodomein van het Short Hydrophobic eiwit (SHe) van Respiratoir Syncytieel virus zal als recombinant virusachtig partikel worden gebruikt voor de ontwikkeling van een vaccin tegen dit virus. Het beschermend potentieel van SHe-specifiek adaptieve immuniteit zal worden gekarakateriseerd in een muismodel. Aan de hand van passieve transfer van antisera en immuuncellen zal het beschermingsmechanisme van dit vaccin worden bepaald.

Project

Het visuospatieel werkgeheugen: inzichten uit fMRI onderzoek naar mentale voorstellingen en aandacht Historisch

Universiteit Gent

Door middel van fMRI wordt onderzocht of binnen het neuronale netwerk van het viruospatieel werkgeheugen een onderscheid kan gemaakt worden tussen (1) een visueel versus spatiale component, en (2) het bijhouden versus manipuleren van informatie. Daarnaast wordt dit neuronaal netwerk ook gesitueerd ten opzichte van netwerken betrokken bij het richten van de selectieve aandacht, al dan niet gepaard met oogbewegingen.

Project

Studie van neuroblastoom oncogenese door mRNA en miRNA expressieprofilering van normale neuroblasten en neuroblastoom stamcellen Historisch

Universiteit Gent

Neuroblastoom is een tumor van embryonale oorsprong met een klinisch variabel verloop. Gezien de lage overlevingskansen van een subset van neuroblastoom patiënten, is er dringend nood aan nieuwe therapieën. In dit project beogen we de identificatie van nieuwe therapeutische targets via mRNAs en miRNA expressieprofilering van humane en muriene voorlopercellen van neuroblastoom. Via geïntegreerde moleculaire profilering wensen we nieuwe kandidaat neuroblastoom genen voorop te stellen voor verde...

Project

Array comparative genomic hybridization (Array CGH) Historisch

Universiteit Gent

Dit project heeft tot doel de nieuwe mogelijkheden van de array CGH technologie te onderzoeken. Een eerste doel is de "single cell" array CGH analyse in het kader van prenatale diagnose en de studie van kanker. Een tweede doel is de toepassing van array CGH in het domein van het epigenetisch odnerzoek van erfelijke aandoeningen en kanker. Ten slotte zal in dit project aandacht gaan naar de ontwikkeling van nieuwe bio-informatica tools met het oog op de verwerking van grote data sets en comple...

Project

De invloed van gen- en genoomduplicaties op de evolutie van ontwikkelingsprocessen in angiospermen Historisch

Universiteit Gent

Het doel van het voorgestelde project is de rol te bestuderen van klein- en grootschalige genduplicaties in de evolutie van ontwikkelingsprocessen (evo-devo) en complexiteit in planten vanuit een systeembiologisch perspectief. Met geavanceerde computationele methoden zal het ontwikkelingsgerelateerde gennetwerk worden gereconstrueerd en geanalyseerd. In het bijzonder zal de impact van genoomduplicaties op de evolutie van dit netwerk ontrafeld worden.

Project

Beslissingen van patiënten over de bestemming van hun ingevroren embryo's. Historisch

Universiteit Gent

Onderzoek naar de beslissingen van patiënten over hun ingevroren embryo's (vernietiging, donatie aan derden, donatie aan de wetenschap), bestaande uit een kwalitatieve studie op basis van diepte-interviews met patiënten, een postenquête bij patiënten voor wie minimum gedurende twee jaar embryo's werden bewaard, en een registratiestudie van de beslissingen van patiënten in het Departement Reproductieve Geneeskunde, UZ Gent.

Project

De aanleiding tot de glaciatie van het eind-Ordovicium: de verspreidingspatronen van Chitinozoa en graptolieten werpen een nieuw licht op de mogelijke oorzaken. Historisch

Universiteit Gent

Dit project gebruikt de ruimtelijke verspreiding en geochemie van de planktonische Chitinozoa en graptolieten, om de afbuiging van watermassa's gedurende de aanzet van de eind-Ordovicium-glaciatie te reconstrueren en hun klimatologische impact te evalueren. Het biedt een test voor de "ocean gateway" hypothese, die een recent naar voor geschoven oorzaak voor de glaciaties in het Laat Plioceen-Pleistoceen is.

Project

Determinatie van het delingsvlak tijdens somatische cytokinese bij planten Historisch

Universiteit Gent

Cytokinese bij planten vereist de determinatie van het delingsvlak, de vorming van een transiënt membraancompartiment, de celplaat, begeleide expansie van de plaat naar het delingsvlak en tenslotte fusie van de celplaat met het plasmamembraan en maturatie tot een rigide celwand. Dit project heeft als doel een globaal inzicht te verwerven in de moleculaire spelers die het delingsvlak tijdens cytokinese bij planten determineren.

Project

De studie van de verwijdering van uremische toxines en hun kinetisch gedrag, met het oog op het optimaliseren van bloedzuiverende technieken Historisch

Universiteit Gent

Patiënten met nierfalen houden een hele reeks van uremische retentiestoffen vast en worden behandeld met een bloedzuiverende therapie zoals hemodialyse. Om deze behandeling te optimaliseren werden verschillende kinetische modellen ontwikkeld, gekalibreerd met klinische data. Deze simuleren het stoftransport tussen verschillende virtuele lichaamscompartimenten. Deze modellen werden tevens gebruikt om verschillende dialyse strategieën te simuleren met als doel deze te optimaliseren.

Project

Evaluatie van gehalogeneerde iminen en elektrofiele allylhalogeniden in de asymmetrische synthese van nieuwe conformationeel beperkte beta-aminozuren Historisch

Universiteit Gent

Gelet op het succes van gehalogeneerde iminen en elektrofiele allylhalogeniden als bouwstenen in de synthetische organische chemie, dienen deze verbindingen zich aan als veelbelovende substraten voor de chirale synthese van heterocyclische en carbocyclische beta-aminozuren. In dit project wordt de asymmetrische synthese van nieuwe conformationeel beperkte beta-aminozuurderivaten en analogen ontwikkeld op basis van Michael- en Mannich-addities en reacties van 1-azaällylanionen.

Project

Van Optina tot Athos: oplevingen van het hesychasme in Russische monastieke en intellectuele middens in de 19e en het begin van de 20e eeuw. Historisch

Universiteit Gent

De doelstelling van het onderzoeksproject was een studie te maken van de ontwikkeling en de verspreiding van de gebedstraditie van het hesychasme in Rusische intellectuele middens in de 19e en het begin van de 20e eeuw.

Project

De studie van celcyclus regulatie tijdens meristeembehoud en organogenese via chemische genetica Historisch

Universiteit Gent

Het onderzoeksproject had als doel de identificatie van synthetische moleculen die op een specifieke manier inwerken op een bepaald organogenese proces (zijwortelvorming). Via een chemische screening werden verschillende moleculen geïdentificeerd. Het gebruik van deze moleculen heeft het belang van de auxine precursor indol-3-boterzuur in zijwortelvorming aangetoond.

Project

Metabolisch potentieel van humaan intestinale microbiota t.a.v. oraal opgenomen arseen en consequenties voor de microbe-gastheer interactie Historisch

Universiteit Gent

Dit onderzoek zal leiden tot een meer complete risico-evaluatie bij orale blootstelling van arseen. Een nieuwe in vitro module met de co- cultuur van micro-organismen en Caco-2 cellen zal unieke en nieuwe informatie opleveren mbt As speciatie wijzigingen. Het ophelderen van het mechanisme achter microbieel As metabolisme in de spijsvertering kan leiden tot strategieën die de risico?s van orale As-blootstelling beperken.

Project

Hormonale interacties in elongatieprocessen van Arabidopsis Historisch

Universiteit Gent

Diverse plantenhormonen reguleren de verlenging van plantencellen en ?organen. Deze hormonen omvatten o.a. auxines, gibberellines, brassinosteroiden en ethyleen. Gezien de effecten van deze hormonen fenotypisch overlappen, is het waarschijnlijk dat ze interageren op moleculair niveau. Het doel van dit project is het ontrafelen van deze interacties, die uiteindelijk leiden tot verlenging in zaailingen van Arabidopsis.

Project

Centrum voor Leesonderzoek (voortzetting)

Universiteit Gent

Deze aanvraag behelst een hernieuwing van een ZAP-mandaat met hoofdzakelijk onderzoeksopdracht om het onderzoek aan het Centrum voor Leesonderzoek, gefinancieerd door een Odysseusproject van de Vlaamse Regering, voort te zetten.

Project

Gezamenlijke KUL-UG-UCL-ULB aanvraag voor de ondersteuning van een humaan bio-bank project Historisch

Universiteit Gent

Het project beoogt het oprichten van een humaan bio-bank netwerk onder een consortium of Belgische Universiteiten om onderzoekskansen op humane materialen te bieden. Het project omvat het bekomen van convergente standaarden voor de collectie en behandeling van weefsels en andere materialen. Het project beoogt eveneens een relationele database te ontwerpen die toelaat de klinische gegevens te correleren met de bevindingen via de bio-bank.

Project

Geïntegreerde karakterisatie op (sub)micron schaal van petrofysische eigenschappen van natuursteen en van vloeistoftransport in natuursteen door fusie van data bekomen door niet-destructieve technieken Historisch

Universiteit Gent

Vloeistoftransport met daarin opgeloste stoffen verzoorzaakt wijzigingen in de kenmerken van het poriënnetwerk. Het is van fundamenteel belang om zowel de petrofysische eigenschappen van de natuursteen als de watertransportprocessen simultaan te volgen ten einde hun onderlinge invloed te kunnen onderzoeken. Naast data-fusie zal men niet-destructieve technieken moeten gebruiken zodat de wisselwerking tussen beide kan onderzocht worden op hetzelfde gesteentemonster.

Project

DNA-barcoding bij mariene nematoden en de rol van genetische diversiteit in de stabiliteit van populaties bij habitatverstoringen Historisch

Universiteit Gent

Nematoden vormen de meest abundante en soortenrijke diergroep in het mariene milieu. Voor een snelle soortenidentificatie zullen verschillende DNA sequenties getest worden. Daarnaast zal de populatie genetische samenstelling gebruikt worden om dispersiepatronen te bestuderen en vormt ze de basis voor een reeks experimenten die de link tussen genetisch diversiteit en de resistentie van populaties tegen habitatverstoring zullen onderzoeken.

Project

Evolutieve adaptaties aan een gespecialiseerde voedingsniche: algenschrapen bij tropische meervallen Historisch

Universiteit Gent

Dit project beoogt de studie van de evolutie van een uiterst gespecialiseerde voedsel-opnameapparaat, nl. dat voor het schrapen van algen via een zuigmond. Deze uiterst gespecialiseerde voedingsniche is enkel ingenomen geworden door kikkerlarven en tropische meervallen. Dit project zal vanuit een multidisciplinaire benadering de ontogenie, functionaliteit en evolutie van dit apparaat bestuderen bij drie families van tropische meervallen.

Project

Analyse van het genetisch defect in melorheostosis en de studie van de moleculair-biologische gevolgen van LEMD3 haploinsufficiëntie Historisch

Universiteit Gent

In 2004 konden we aantonen dat verlies-aan-functie mutaties in LEMD3 kunnen leiden tot osteopoikilosis, het Buschke-Ollendorff syndroom (BOS) en niet-sporadische melorheostosis. Dit project beoogt 1) de identificatie van het causale genetisch defect in sporadische melorheostosis via een kandidaatgen benadering, en 2) de studie van de celbiologische effecten van LEMD3 haploinsufficiëntie alsook van de pathways die leiden tot de hyperostotische letsels in deze skeletdysplasieën.

Project

De agrarische arbeidsorganisatie in het Noordzeegebied, 1650-1850 Historisch

Universiteit Gent

Dit project wil een nieuw licht werpen op de oorzaken en gevolgen van de transformaties die zich tijdens de vroegmoderne tijd manifesteerden in de arbeidsverhoudingen en -markt binnen de agrarische sector in het Noordzeegebied. De primaire doelstelling bestaat erin om te bepalen hoe en in welke mate de wisselwerking tussen de economische, agrarische, institutionele en ecologische kenmerken of het zgn. sociaal agro-systeem van het onderzoeksgebied de overgang naar een kapitalistische arbeidsor...

Project

Zoektocht naar nieuwe en studie van gekende HIV restrictiefactoren Historisch

Universiteit Gent

Interacties tussen proteïnen van het HIV virus en humane eiwitten worden bestudeerd aan de hand van de MAPPIT methode. Aandacht wordt besteed aan de identificatie van nieuwe interacties tussen HIV en cellulaire proteinen. Tevens worden ook een aantal gekende HIV restrictiefactoren in detail bestudeerd, met name de interactie tussen het virale Vif (viron infectivity factor) en het cellulaire Apobec3G (APOlipoprotein B mRNA-editing enzyme-catalytic polyprotein-like 3G) en de rol van Trim5a en I...

Project

Diversiteit en evolutie van bacteriële symbionten in de Siphonocladales (Chlorophyta) en hun effecten op groei en morfogenese van de gastheer Historisch

Universiteit Gent

Dit project heeft tot doel om de bacteriële diversiteit van de epi- en endofytische microflora van Siphonocladales te karakteriseren, inzicht te verwerven in de gastheerspecificiteit van de zeewiergeassocieerde bacteriën en te onderzoeken of deze bacteriën strikt obligaat, dan wel facultatief geassocieerd zijn met de algen, co-evolutionaire processen tussen de bacteriële symbionten en de gastheren te bestuderen en effecten van bacteriële symbionten op de groei en morfogenese van de siphonocla...

Project

De invloed van asymmetrische dopamine-regulatie op aandacht en visuele hallucinaties bij de ziekte van Parkinson Historisch

Universiteit Gent

Veel Parkinson patiënten vertonen asymmetrische motorische problemen door een asymmetrische dopamine-depletie in de substantia nigra. In deze studie bestuderen we de invloed van asymmetrische dopamineregulatie op aandachtsprocessen en visuele hallucinaties door een vergelijking te maken tussen Parkinson patiënten met voornamelijk symptomen in de linker- versus de rechterlichaamshelft. De hersenen van deze patiënten worden zowel metabool (DAT-Spect) als structureel (MRI) in kaart gebracht.

Project

Nucleofiele nanopartikels voor optimale toediening van nucleïnezuren in delende cellen Historisch

Universiteit Gent

Plasmide DNA (pDNA) dient de celkern te bereiken teneinde een biologisch activiteit te vertonen. We wensen strategieën te ontwikkelen om hetzij naakt pDNA, hetzij pDNA bevattende nanopartikels optimaal in te sluiten in de celkernen van de dochtercellen tijdens de deling van de moedercel. Tijdens de celdeling kan immers de barrière van het nucleaire membraan vermeden worden.

Project

Een verkennende studie van kenmerkselectietechnieken voor clustering Historisch

Universiteit Gent

Kernmerkselectie is een belangrijk aspect van data mining, dat steeds meer aan belang wint door het vrijkomen van grote en hoogdimensionele dataverzamelingen. In dit onderzoek zullen we nagaan in hoeverre de huidige taxonomie van kenmerkselectietechnieken voor classificatie overgedragen kan worden naar het gerelateerde probleem van clustering.

Project

De rol van NAC transcriptiefactoren in H2O2-afhankelijke transcriptionele gen netwerken Historisch

Universiteit Gent

Het project beoogt de functionele karakterisatie van zeven H2O2-responsieve NAC transcriptiefactoren (ROSNACs) in Arabidopsis thaliana, met als doel het ontrafelen van hun specifieke functie en positie binnen de H2O2 signaaltransductie cascade, enerzijds, maar ook binnen de bredere context van gen-regulatorische netwerken betrokken in plant defensieresponsen, anderzijds.

Project

Validatie van een nieuw proefdiermodel voor systeemsclerose en pathofysiologische aspecten van auto-antilichaaminductie Historisch

Universiteit Gent

Het project gaat uit van de observatie van lymfotoxine deficiënte muizen specifieke anti-nucleaire antilichamen ontwikkelen. Doel van het onderzoek is enerzijds van uit te werken wanneer in de ontwikkeling van een muis het ontbreken van het lymfotoxine signaal nodig is voor het ontstaan van deze antilichamen, en anderzijds na te gaan of er pathologische kenmerken zijn van een auto-immuunbindweefselziekte.

Project

Onderzoek naar het regulatiemechanisme van de mature humane dopamine D4-receptor Historisch

Universiteit Gent

De dopamine D4 receptor (D4DR) is een G-proteïne gekoppelde receptor (GPCR). Dopamine is een belangrijke neurotransmitter, betrokken bij motorische controle, endocriene functies, beloning ('reward'), cognitie en emoties. Het doel van dit onderzoek is het ophelderen van de mechanismen die instaan voor de regulatie van de plasmamembraanexpressie van de humane dopamine D4-receptor. Dit omvat onderzoek naar de degradatie, endocytose, recyclase en internalisatie van de D4DR.

Project

Rol van angiogenese in de darm in het ontstaan van extraintestinale articulaire manifestaties bij inflammatoir darmlijden Historisch

Universiteit Gent

Recente data tonen aan dat een verhoogde angiongene activiteit aanwezig is in de aangetaste darm van patiënten met inflammatoir darmlijden (IBD). Via immunologisch onderzoek op menselijk darmweefsel en dieren experimenteel onderzoek willen we de rol van deze angiogenese beter omschrijven. Verder willen we onderzoeken of intestinale angiogenese bijdraagt tot het ontstaan van articulaire manifestaties bij IBD.

Project

Signaal transductie mechanismen van de oxidatieve stress respons in planten Historisch

Universiteit Gent

Dit project bestudeert de signaal-transductie mechanismen van de oxidatieve stressrespons in planten. Van vijftig, door waterstof peroxide geïnduceerde eiwitten, zal de subcellulaire (re)lokalisatie tijdens stress bepaald worden. Voor eiwitten die een nucleaire relokalisatie vertonen zal een ?cytosolische retentiescreen? en een Tandem Affiniteits Purificatie uitgevoerd worden en van een selectie van genen zal de impact op stress tolerantie getest worden.

Project

Studie van de unfolded protein response in B-cel lymfoïde maligniteiten en het synergisme van proteasoominhibitoren met farmacologische ER-stress inducers Historisch

Universiteit Gent

Proteasoominhibitie is een nieuwe behandelingsmogelijkheid voor multipel myeloom en non-Hodgkinlymfoon. Mogelijk kan versterken en manipuleren van de unfolded protein response (UPR) de behandelingsmogelijkheden ervan uitbreiden en verbeteren. Daarvoor worden de pro- en anti-apoptotische armen van de UPR in kaart gebracht in lymfooncellijnen overeenkomend met verschillende differentiatiestadia van de lymfocyt tot plasmacel. Daarna zal de synergie van proteasoominhibitoren en farmacologische UP...

Project

Ontwikkeling van KRN7000 analogen met een verbeterd selectiviteitsprofiel Historisch

Universiteit Gent

Synthese van alfa-galactosylceramide (KRN 7000) analogen met potentiële inductie van een gepolariseerd cytokineprofiel (Th1 of Th2) door NKT cellen. De vooropgestelde modificaties beogen een verbeterde bindingsaffiniteit met het CD1d proteïne wat aanleiding moet geven tot een verhoogde Th1 respons.

Project

Invloed van prebiotica op pre-emptieve kolonisatie en resulterende bescherming tegen bacteriële infecties van de darm in een geoptimaliseerd in vitro model Historisch

Universiteit Gent

Voordat intestinale pathogenen infecties kunnen veroorzaken, moeten ze eerst aan de mucuslaag hechten en deze doordringen om zo het epithelium te koloniseren. Een weinig bestudeerd effect van prebiotica is hun potentieel om de aanhechting van pathogenen te verminderen. Voor dit onderzoek zullen een aantal in vitro methoden ontwikkeld worden zoals de uitbreiding van de SHIME met een module die de darmwand nabootst.

Project

Transnationalisme in de medische kennisproductie in en over Congo tijdens de koloniale periode Historisch

Universiteit Gent

Aan de hand van het slaapziekteonderzoek met betrekking tot Congo (1899-1960) achterhalen wat het belang was van grensoverschrijdende, wetenschappelijke uitwisselingen en interacties, zowel tussen de Belgische metropool en haar kolonie als tussen de as België/congo en andere metropolen, kolonies, en intergouvernementele instellingen, in de productie van kennis inzake de tropische geneeskunde.

Project

Cerebrale reorganisatie na verworven afasie Historisch

Universiteit Gent

De cerebrale (re)organisatie van syntax en werkgeheugen zal gedurende 12 maanden (post-stroke) opgevolgd worden door herhaald fMRI onderzoek. Hierbij worden ook de lokalisatie en uitgebreidheid van het letsel nagegaan. Om het functioneel herstel en de correlaties tussen de verschillende factoren in kaart te brengen zal het fMRI onderzoek telkens gekoppeld worden aan de afname van een uitgebreide taal- en werkgeheugenbatterij.

Project

Patronen van divergentie in ecologisch relevante kenmerken en hun relatie to reproductieve isolatie in een adaptief geradieerd wolfspinnengenus op de Galapagos Archipelago Historisch

Universiteit Gent

In deze studie zal voor differentiële binnen het genus Hogna nagegaan worden in hoeverre divergentie optreedt in ecologisch relevante kenmerken en of deze louter door ecologische processen wordt beïnvloed (ecological opportunity) of eerder door het potentieel van de soorten om alternatieve fenotypes te produceren (ancestrale voorgeschiedenis). Daarbij wordt onderzocht in hoeverre de waargenomen divergentie in ecologische kenmerken kan leiden tot reproductieve isolatie.

Project

Nieuwe woorden, nieuwe vragen. Constructie van een conceptueel model om de filosofische discussie over de psychologie van moreel gedrag te verbreden Historisch

Universiteit Gent

Sinds het eind van de twintigste eeuw ondergaan de moraalpsychologie en de moraalfilosofie een ?sentimental turn?: de nadruk ligt op emoties als motiverende factoren voor moreel gedrag. Maar wat is de rol van ?rationele? cognitieve functies in het tot stand komen van moreel gedrag? Dit onderzoek benadert deze vraag met behulp van inzichten uit evolutiewetenschappen en neurowetenschappen.

Project

Gevoeligheid voor beloning bij kinderen met aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit Historisch

Universiteit Gent

Via dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de afwijkende gevoeligheid voor bekrachtiging bij kinderen met ADHD en de impact van bekrachtiging op hun cognitieve prestaties. Het effect van verschillende bekrachtigingscondities en de neurologische maturatie van het rewardmechanisme (via fMRI) worden eveneens onderzocht. Aangezien er bij autismespectrumstoornissen eveneens deficits in motivationele processen bestaan, wordt de abnormale beloningsgevoeligheid ook bij deze klinische contrastgroe...

Project

Renale merkers bij honden met diabetes mellitus en het syndroom van Cushing of hypercortisolisme Historisch

Universiteit Gent

Endocriene aandoeningen zoals diabetes mellitus en het syndroom van Cushing kunnen nefropathieën veroorzaken. Het doel van dit project is de invloed van deze aandoeningen op de nierfunctie bij de hond na te gaan aan de hand van nieuwe renale merkers die vroegtijdige detectie en lokalisatie van nierschade toelaten. Daarnaast worden er bijkomende renale merkers opgespoord via urinaire proteïneprofilering.

Project

Regulatie van fibroblast stomagenese in een drie-dimensionele weefselcontext Historisch

Universiteit Gent

Tumoren en hun stroma evolueren tegelijkertijd tijdens de initiatie en progressie van de tumor, met proliferatie, migratie, differentiatie en pro-invasieve activiteit van stromale myofibroblasten. Het doel van deze studie omvat het in vitro en in vivo bestuderen van stromagenese, de invloed na te gaan van oplosbare groeifactoren afgeleid van kankercellen, alsook de reactie op antikankertherapie en ioniserende te evalueren.

Project

Onderzoek naar de rol van Interferonen type I en type III in endotoxemie en sepsis Historisch

Universiteit Gent

In mijn project wil ik onderzoeken of type I en III interfereonen betrokken zijn in sepsis en endotoxemie. Ik wil onderzoeken of type I en III interfereonen een belangrijke rol spelen in gram negatieve en positieve infecties door gebruik te maken van IFNAR1 -/- muis, de IL28Ra-/- muis, een neutraliserend IFN-B of IFNAR1 antilichaam en expressiestudies.

Project

Bioveilig cholera toxine als afleveringsysteem voor CTL peptide epitopen Historisch

Universiteit Gent

Het doel van dit project is om chimere recombinante eiwitten bestaande uit een Chlorea toxine-CTL epitoop te produceren en karakteriseren. De mogelijkheid om door immunisatie met dergelijke eiwitten CTL-epitoop een epitoop-specifiek en effectief cellulair immuunantwoord op te wekken, zal worden nagegaan.

Project

Karakterisering van nieuwe kanker-gerelateerde doelwitgenen van de canonieke Wnt signaaltransductieweg in het spijsverteringsstelsel Historisch

Universiteit Gent

We willen nieuwe doelwitgenen identificeren van de canonike Wnt signaaltransductieweg die heel vaak is ontspoord in verschillende kankers. Deze genen zullen worden opgespoord in verschillende organen van transgene kikkervissen (Xenopus) waarin we de Wnt pathway genetisch kunnen manipuleren. Hierna zullen we nagaan of ze ook zijn aangerijkt in menselijke kankers waarin de Wnt pathway is geactiveerd.

Project

Translationeel en epidemiologisch onderzoek naar de pathogenese en predisponerende factoren van Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Historisch

Universiteit Gent

Chronisch Obstructief Bronchiaal lijden (COPD) is een ziekte die wordt gekenmerkt door een progressieve beperking van de luchtstroom. COPD gaat gepaard met een ontstekingsreactie van de longen tov schadelijke gassen. Slechts 20% van de rokers ontwikkelt COPD, wat een genetische invloed voor de ziekte impliceert. Met behulp van een prospective cohort studie, zullen we nagaan welke (genetische) determinanten met COPD zijn geassocieerd.

Project

Een cognitief-neuropsychologisch onderzoek naar aandachtsprocessen bij depressie Historisch

Universiteit Gent

De globale doelstelling van dit project is om een beter zicht te krijgen op de cognitief-neuropsychologische mechanismen van ?attentional shifting? bij depressie. Meer specifiek zal een Garner paradigma ontwikkeld worden om attentional shifting te bestuderen. De neuropsychologische correlaten van deze aandachtsproblemen zullen bestudeerd worden middels Event-Related Potentials (ERP). Eveneens zal nagegaan worden of attentional shifting beschouwd kan worden als een cognitieve kwetsbaarheidsfac...

Project

Paleobiologie van de Neogene malacofauna van de Afrikaanse riftbekkens en implicaties voor de evolutietheorie Historisch

Universiteit Gent

De Afrikaanse slenkmeren worden 'levende laboratoria van evolutie' genoemd. Volledige tijdreeksen van zoetwatermollusken worden aangetroffen in drie Afrikaanse riftbekkens. Hoewel diens paleoecosystemen veel kenmerken gemeenschappelijk hadden verliep evolutie van de malacofauna's significant verschillend. De laatste decennia is de paleoecologische kennis van deze riftmeerbekkens enorm toegenomen. Dit maakt het mogelijk de geobserveerde verschillen in tempo en modus van evolutie...

Project

Rol van connexine kanalen in de overdracht van apoptotische signalen Historisch

Universiteit Gent

Gap juncties laten de passage toe van moleculen kleiner dan 1,5 kDa tussen naburige cellen. Ze zijn belangrijk in de uitbreiding van apoptotische celdood, waartoe ook hemikanalen, 'halve gap junctie kanalen', via een paracrienen weg kunnen bijdragen. Het doel is de rol van beide kanalen in apoptose te onderzoeken alsook de modulerende apoptotische signalen te identificeren.

Project

Functionele analyse van het kandidaat-tumor-suppressor-eiwit protocadherine-10 Historisch

Universiteit Gent

De vermoede functie van protocadherine-10 as tumorsuppressor in diverse humane kankertypes zal worden nagegaan door Pcdh10-specifieke gendisruptie-experimenten in de muis. Moleculaire interactiepartners voor zowel korte als lange isovormen van Pcdh10 zullen op verschillende wijzen worden opgespoord, vooreerst door toepassing van de MAPPIT procedure. De functionele implicaties van dergelijke interacties zal worden nagegaan in verschillende gepaste testen.

Project

Aandachtsvertekening en verslaving: experimenteel onderzoek met behulp van het "Attentional Blink" paradigma Historisch

Universiteit Gent

Aandachtsvertekeningen lijken een rol te spelen in verslavingsgedrag. Ons doel is deze aandachtsvertekeningen met behulp van het Attentional Blink paradigma te onderzoeken. We zullen ons concentreren op psychometrische kenmerken van het paradigma, de predictieve waarde die de taak voor de klinische praktijk heeft en verschillende aandachtscomponenten die met de taak onderzocht kunnen worden.

Project

Adaptive maternale investering in relatie tot omgevingsvariatie bij de Koolmees (Parus major) Historisch

Universiteit Gent

Met behulp van gecontroleerde veldexperimenten in een Koolmeespopulaties (Parus major) verblijvend in de omgeving van de stad Gent wordt nagegaan (i) wat het effect is van variatie in voedselbeschikbaarheid en pathogeniteit van de omgeving op de mate van maternale investering in immuunfactoren en differentiële seksallocatie, en (ii) in welke mate variatie in maternale investering de fitness van de nakomelingen beïnvloedt.

Project

In situ conditioning van baggerspecie en minerale slibs Historisch

Universiteit Gent

Bagger- en ruimmateriaal bevat vaak een behoorlijke hoeveelheid organisch materiaal, dat bij anaerobe omstandigheden (als gevolg van compacte opslag) door natuurlijke microbiologische activiteit omgezet wordt in biogas. Gasproductie in opgeslagen sediment is nefast voor snelheid van consolidatie, finale steekvastheid en stabiliteit, en broeikasgasemissie. In het project wordt gezocht naar technieken om 1) gasophoping te voorkomen en 2) versnelde consolidatie te bewerkstelligen.

Project

De bijdrage van ectomycorrhiza fungi aan de Fe-nutritie van gastheerplanten Historisch

Universiteit Hasselt

Het voorliggende contract betreft een FWO-aspirantschap van Jan Wevers onder promotorschap van prof. dr. J. Colpaert voor de periode van 01.10.2007 tot 30.09.2009. Het doctoraatsproject wil de functionele diversiteit bij ECM fungi in kaart brengen voor wat betreft Fe-opname en transfer naar de gastheerplant, de grove den. Tegelijk bepalen we de invloed van toxische Zn concentraties op de Fe-nutritie van de gemycorrhizeerde gastheer. Enerzijds wordt een veldstudie geprogrammeerd waarbij Fe- en...

Project

Cladistische analyse van de Dalytyphloplanida (Rhabdocoela, Platyhelminthes) Historisch

Universiteit Hasselt

Dit contract betreft een overeenkomst in het kader van een FWO-aanvraag vanuit CMK. Het project zal uitgevoerd worden door Niels van Steenkiste en zal gaan over de Cladistische analyse van de Dalytyphloplanida (Rhabdocoela, Platyhelminthes). Het project zal verlopen volgens de bepalingen zoals gesteld in bijgaand contract.

Project

Macrofagen als mediatoren van protectieve auto-immuniteit Historisch

Universiteit Hasselt

Het contract betreft een mandaat voor een FWO-postdoctoraal onderzoeker, m.n. J. Hendrikx aan BIOMED (UHasselt) voor de periode van 01.10.2007 tot 30.09.2010. Het onderzoek richt zich op macrofagen als mediatoren van protectieve auto-immuniteit.

Project

Statistische eigenschappen en impact van onvolledige gegevens op de analyse van spatio-temporele modellen voor de ruimtelijke en temporele dynamica van infectieziekten. Historisch

Universiteit Hasselt

De uitbreiding van spatiele modellen naar Spatio-temporele modellen vormt een uitdaging owv het ontbreken van sommige metingen. In dit project wordt nagegaan wat het effect is van verschillende types ontbrekende gegevens op de analyse van ruimtelijk geordende gegevens en statistische interferentie. Men onderzoekt ook het gebruik van spatio-temporele modellen om verandering in dynamische processen (temporele dynamica en ruimtelijke verspreiding van infecties) te te modelleren. Als laatste kijk...

Project

Inductie van systemisch defensismechanismen tegen bacterievuur (Erwinia amylovora) in peer door applicatie van abiotische stress. Historisch

Universiteit Hasselt

Bacterievuur, veroorzaakt door de bacterie Erwinia amylovora, is een ziekte die een belangrijke bedreiging vormt voor de Belgische perenteelt. Tot op heden is er geen consensus omtrent de wijze waarop E. Amylovora migreert en verschillende weefsels invadeert in de gastheerplant. Sinds december 2002 is het streptomycine sulfaat als bestrijdingsmiddel tegen bacteriebuur volledig verboden in België en dient er dringend een alternatief gezocht om de bacterievuursituatie controleerbaar te houden....

Project

Molecular Karyotyping Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Array comparative genomic hybridisation (array CGH), ook gekend als moleculaire karyotypering, maakt gebruik van microgram technologie om in parallel te detecteren welke van duizenden chromosomale fragmenten gedeleteerd of gedupliceerd zijn in een genomisch DNA staal. Array CGH kan dus chromosomale abnormaliteiten in patiënten met constitutionele of verworven aandoeningen en in embryos identificeren. Uit onze eigen ervaring met het ontwikkelen van deze hoogst efficiënte moleculaire techniek ...

Project

Wanneer de Vlaamse zorgverlening de Jiddische gemeenschap ontmoet... . Onderzoek naar cultuur-sensitieve hulpverlening. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit onderzoek richt zich op de Vlaamse zorgverlening in de Jiddische gemeenschap. We merken dat de hulpverlening die voorgesteld en gegeven wordt soms moeilijk geapprecieerd en/of aanvaard wordt. Door middel van meervoudige kwalitatieve gevalsstudies willen we kennis en inzicht verkrijgen in de ontmoeting in het veld van de zorgverlening tussen 2 betekenissystemen die verschillend geconstrueerd zijn wat betreft waarden, gewoontes en gedragingen, m.n. de Vlaamse zorgverlening en de Jiddische g...

Project

De grenzen van grensvegetatie: wat bepaalt de latitudinale areaalgrenzen van mangrovewouden? Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit onderzoek heeft als overkoepelende doelstelling om op globale schaal te onderzoeken of Afrikaanse en Aziatische areaalgrenzen van mangroven gekoppeld zijn aan het huidige klimaat, en om, voor zover traceerbaar, te onderzoeken of dit ook zo was in het recente verleden. De vraagstellingen die daarbij worden aangepakt zijn de volgende: 1. Welke klimatologische determinanten (temperatuur, neerslag, relatieve vochtigheid, etc...) zijn gekoppeld aan de huidige verspreiding van mangroven op wer...

Project

Vesikulaire glutamaatransporters als innovatieve aangrijpingspunten voor anti-epileptica. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Situering van het onderzoeksproject Limbische epilepsie of temporaalkwabepilepsie is een frequente, chronische neurologische aandoening, gekarakteriseerd door recurrente epileptische aanvallen, hyperexcitabiliteit van neuronale netwerken, excessieve vrijstelling van glutamaat en progressieve neurodegeneratie. Het is deze vorm van epilepsie die ons bijzonder interesseert omdat het een zogenaamde 'refractaire' vorm is, wat impliceert dat minstens een kwart van de patiënten niet kan gecontroleer...

Project

Geactiveerde T/NK-cellen radiosensibiliseren tumoren via de productie van interferon-γ en NO: de rol van JAK-STAT signaal transductie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

GEACTIVEERDE T/NK-CELLEN RADIOSENSIBILISEREN TUMOREN VIA DE PRODUCTIE VAN INTERFERON-? EN NO: DE ROL VAN JAK-STAT SIGNAAL TRANSDUCTIE Sinds 1996 onderzoekt ons labo de mogelijkheid om hypoxische tumor cellen te radiosensibiliseren door het stikstofmonoxide radicaal (NO). We evalueerden twee strategieën om NO te produceren in tumoren: (a) bioreductie van NO donors (1,2) en (b) activatie van de L-arginine/iNOS pathway in tumor cellen of in tumor geassocieerde immuun cellen (3-7). Ons vorig FWO-...

Project

Separometrie. Bijdragen tot snellere en efficiëntere methodeontwikkeling en -validatie van farmaceutisch -analystische scheidingsmethodes. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Separometrie is het gebruik van chemometrische methodes in scheidingstechnieken. Onderzoek zal verricht worden naar (a) het gebruik van minimale en weinig courante experimentele designs in methodeontwikkeling en robuustheidstesten, en naar (b) de multivariate analyse van fingerprints. (a) Screening designs laten toe de factoren met de meeste invloed op de respons te identificeren. De frequents gebruikte zijn de fractionele factoriële en de Plackett-Burman designs. Response surface designs l...

Project

Ontwikkeling en mechanistische karakterisatie van functionele humane hepatocyten afkomstig van postnatale progenitor/stamcellen: een nieuw in vitro model voor vroeg preklinisch onderzoek van nieuwe geneesmiddelen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

1) Situering en motivatie van het onderzoekproject Geneesmiddelen-ontwikkeling beoogt de identificatie van farmacologisch actieve geneesmiddelen-kandidaten met een veilig toxicologisch profiel. Traditioneel wordt de risico-evaluatie van nieuwe chemische entiteiten voor humaan gebruik vooral uitgevoerd op levende proefdieren. Ethische, wetenschappelijke en economische beweegredenen, meer bepaald extrapolatieproblemen van dier naar mens, verstrengde veiligheidscriteria alsook het toenemend aa...

Project

(Epi)genetische stabiliteit in gameten, pre-implantatie embryo's en menselijke embryonale stamcellen met een focus op het gedrag van dynamische mutaties bij myotone dystrophie en fragiele X syndroom. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

PGD is een alternatief voor prenatale diagnose, waarbij embryos gekweekt in vitro op dag drie na inseminatie worden onderzocht op de aanwezigheid van een genetische aandoening waarvoor het patiëntenkoppel at risk. Enkel embryos zonder de genetische aandoening in kwestie worden bij de moeder teruggeplaatst, terwijl de aangetaste embryos na informed consent van de ouders meestal worden afgestaan voor onderzoek. Dynamische mutaties zijn mutaties die veroorzaakt worden door (meestal) triplet repe...

Project

De celcyclus in multipel myeloom: identificatie van moleculaire target(s) en evaluatie van hun potentiële waarde in de ontwikkeling van nieuwe therapieën. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Multipel myeloom (MM) is een ongeneeslijke plasmacel kanker, gekenmerkt door de aanwezigheid van de kwaadaardige cellen in het beenmerg (BM), en door de secretie van een monoclonaal paraproteine in het bloed of urine [1]. De MM cel ontwikkelt uit een B cel die somatische mutaties heeft ondergaan, een plasmablast of plasmacel (PC). Normale PC zijn gearresteerd in de G1 fase van de celcyclus en zijn strikt gecontroleerd door apoptose [2-4]. In MM zijn deze controles verloren gegaan waardoor de ...

Project

Evolutie en ecologische adaptatie van antimicrobiële huidpeptiden in een explosieve radiatie van amfibieën. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

A. Achtergrond "Explosieve" radiaties worden beschouwd als uitgelezen modelsystemen om inzicht te krijgen in de evolutieve processen die aan de basis liggen van soortvorming en huidige biodiversiteitspatronen. Recente fylogenetische analyses van onze onderzoeksgroep hebben aangetoond dat de hedendaagse diversiteit aan amfibieën grotendeels onstaan is door een opeenvolging van relatief korte, intense radiatieepisodes2. Bovendien blijkt dat parallelle amfibieradiaties (o.a. Microhylidae, Natata...

Project

Studie naar oxidatieve stress en excitotoxiciteit in de ziekte van Parkinson: rol van glutamaattransporters als mogelijke aangrijpingspunten voor de heilzame werking van theanine, een component van groene thee. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Met dit project beogen we neurochemisch en -farmacologisch onderzoek naar de betrokkenheid van de hoge-affiniteit Na+/K+-afhankelijke glutamaattransporters (EAATs; gliale: GLAST en GLT-1; neuronale: EAAC1 en EAAT4), de vesikulaire glutamaattransporters (VGLUT1 en 2) en de cystine/glutamaat antiporter in de pathologie van de ziekte van Parkinson, met oog op de ontwikkeling van nieuwe farmacotherapieën voor deze aandoening. Daarenboven willen we nagaan of theanine, een component van groene thee...

Project

End-of-Life Care in the last three months of life in Belgium. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Zowel nationaal als internationaal is weinig epidemiologisch onderzoek verricht naar de omstandigheden waarin terminale patiënten overlijden. In de huidige studie wensen we (1) de plaats van zorg en overlijden en het zorgtraject tijdens de laatste levensmaanden van terminale patiënten in kaart te brengen; (2) de zorg die terminale patiënten verkrijgen en de mate waarin de huisarts hierin betrokken is, te bestuderen; (3) de symptomen en behoeften die huisartsen identificeren, te omschrijven; e...

Project

Biologisch platform voor Beta cel therapie in Diabetes Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Biologisch platform voor Beta cel therapie in Diabetes

Project

In-vitro onderzoek naar het stralingsgeÏnduceerd bystander effect in tumorcellen (beurs (Stéphanie Blockhuys) Historisch

Universiteit Gent

In intensiteitsgemoduleerde radiotherapie (IMRT) is de uniforme dosisverdeling vervangen door niet-uniforme dosisverdelingen. Radiobiologisch is "men" blijven veronderstellen dat de lokale dosisrespons identiek is aan die van een uniforme bestraling. Relevant is het stralingsgeïnduceerde bystander effect (RIBE) in nabijgelegen doch niet-bestraalde cellen. De doelstelling is het ontrafelen van de moleculaire mechanismen van RIBE via in-vitro onderzoek op monolagen MCF-7/6 borstkankercellen die...

Project

GRANT (award) aan Smitha Makkat (postdoc) : AstraZeneca Clinical Scholars award (to attent the 30th Annual San Antonio Breast cancer symposium) : Deconvolution based bynamic contrast enhanced MRI of breast cancer : correlation of tumor blood flow with ...

Vrije Universiteit Brussel

Dr. Smitha Makkat, die op de dienst Radiologie van het UZ Brussel (vakgroep BEFY) aan haar doctoraat Medische Wetenschappen werkt, behaalde met haar poster 'Correlation of MR derived tumor blood flow with pathologic and molecular markers in breast tumors', een Astra Zeneca Clinical Scholar Award op het 30th Annual San Antonio Breast Cancer Symposium dat in december 2007 plaatsvindt in San Antonio (VS).

Project

FWO-Visiting Postdoctoral Fellowship (Mathusamy Venkatraj, Indië) in het kader van het project "Ontwerp, synthese en evaluatie van diverse enzym inhibitoren als potentieel antiparasitaire verbindingen". Historisch

Universiteit Antwerpen

FWO-Visiting Postdoctoral Fellowship (Mathusamy Venkatraj, Indië) in het kader van het project "Ontwerp, synthese en evaluatie van diverse enzym inhibitoren als potentieel antiparasitaire verbindingen".

Project

Bepalen van de maximaal en het goed ecologisch potentieel, alsook de huidige toestand voor de zeventien Vlaamse (gewestelijke) waterlichamen die vergelijkbaar zijn met de categorie meren - partim Galgenweel. Historisch

Universiteit Antwerpen

Bepalen van de maximaal en het goed ecologisch potentieel, alsook de huidige toestand voor de zeventien Vlaamse (gewestelijke) waterlichamen die vergelijkbaar zijn met de categorie meren - partim Galgenweel.

Project

VIB-Moleculaire genetica van Lewy Body hersenziekten. Historisch

Universiteit Antwerpen

'Lewy body' pathologie is aanwezig in meer dan 40% van de onderzochte Alzheimer hersenen en vice versa, Alzheimer pathologie wordt in verschillende gradaties gedetecteerd in DLB hersenen. Dit suggereert overlappende of interagerende pathogene mechanismen. DLB is een autosomaal dominante vorm van dementie met een tot nog toe ongekende oorzaak en is de tweede meest frequente vorm van dementie bij ouderen. Het doel van deze studie is de identificatie van het genetisch defect dat leidt tot DLB in...

Project

VIB-De genetische basis van hoogbegaafdheid. Historisch

Universiteit Antwerpen

De doelstelling van het project is het initiëren van moleculair genetisch/genomisch onderzoek naar hoogbegaafdheid vertrekkende van de unieke populatie aanwezig binnen het CBO. De mijlpalen van dit project zijn: - Uitbouw van biobank - Identificatie van kandidaatgenen voor hoogbegaafdheid via een genoom-wijde associatiestudie - Associatiestudies tussen hoogbegaafdheid en cognitie-gerelateerde genen - De studie van de relatie tussen "copy number variations" (CNV) en hoogbegaafdheid

Project

Ontwikkeling van randapparatuur voor geconditioneerde X-stralen nanotomografiemetingen Historisch

Universiteit Gent

Een X-stralen nanotomograaf is een toestel dat toelaat om op niet-destructieve wijze beelden van het inwendige van materialen en voorwerpen te produceren met een ruimtelijke resolutie die beter is dan 1 micrometer. Het voorgestelde project beoogt de ontwikkeling van randapparatuur aan de nieuwe nanotomograaf van de UGent die zal toelaten om samples te gaan bestuderen onder geconditioneerde sample-omstandigheden zoals gecontroleerde temperatuur, vochtigheidsgraad, luchtdruk, atmosfeersamenstel...

Project

Hebbeln impliciete attitudes een automatische invloed op angst Historisch

Universiteit Gent

Een kernprobleem bij alle vormen van angststoornissen is het gebrek van bewuste controle over gedrag en gevoelens. In de cognitieve psychologie wordt dergelijk probleemgedrag meestal toegeschreven aan automatische processen en cognities. Het verblijf van Dr. Jorg Huijding kadert binnen dit onderzoek naar de causale rol van impliciete attitudes in angststoornissen.

Project

Nieuwe beeldvormingtechnieken om de epileptogene zone bij patiënten met refractaire epilepsie te lokaliseren Historisch

Universiteit Gent

Deze studie wil de toevoegende waarde van een nieuwe neurofysiologische tool (magnetoencefalografie) en een nieuwe beeldvormings-techniek (hoge-resolutie-oppervlakte-spoel-beeldvorming) nagaan, namelijk met betrekking op de mogelijkhied om de epileptogene zone te identificeren bij patiëtnen met refractaire epilepsie bij wie de huidige preheelkundige evaluatie deze zone niet kon lokaliseren en om zo het aantal patiënten dat kan doorverwezen worden voor chirurgie te verhogen.

Project

Optimalisering en actualisering van de emissie- inventaris ammonniak landbouw Historisch

Universiteit Gent

De landbouw is de grootste bron van ammoniak emissies. Binnen dit project wordt de ammoniak emissie in Vlaanderen via een rekenmodel geactualiseerd. Er wordt rekening gehouden met de meest recente gegevens binnen het landbouwbeleid en de daar geldende milieumaatregelen.

Project

Gebruik van tank-mix hulpstoffen voor een efficiëntere gewasbescherming Historisch

Universiteit Gent

Hulpstoffen verbeteren de performantie van gewasbeschermingsmiddelen door de efficiëntie van de actieve stof te verhogen, de formulering te stabilizeren en de risico's voor gebruiker en milieu te verlagen. Hulpstoffen zijn een belangrijk deel van de formulering maar over hun impact op het milieu (toxiciteit) is weinig geweten. Dit project onderzoekt de milieu-impact aan de hand van residustudies en biosensortesten.

Project

Klinische studie - Een significante vergelijking van een 35 mg verdunde oplossing risedronate Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut Biomed (UHasselt) en anderzijds Procter & Gamble Pharmaceuticals. Biomed levert aan Procter & Gamble Pharmaceuticals de onderzoeksresultaten van de klinische studie naar de significante vergelijking van een 35 mg verdunde oplossing risedronate. Het project verloopt onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Groepsstudie, fase II ter evaluatie van de veiligheid en effecten van 2 dosis CDP323 gedurende 24 weken met opvolging na 12 weken. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut Biomed (UHasselt) en anderzijds PPD International Holdings Inc. Biomed levert aan PPD International Holdings Inc de onderzoeksresultaten van de Groepsstudie, fase II ter evaluatie van de veiligheid en effecten van 2 dosis CDP323 gedurende 24 weken met opvolging na 12 weken, onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Verbetering van de uiergezondheid en de melkkwaliteit in Vlaanderen : onderzoek naar relevante microbiotica en geassocieerde factoren. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Mastitis of uierontsteking bedreigt het imago van de melkveehouderij via de negatieve impact op het dierenwelzijn en het massaal gebruik van antibiotica. Dit laatste kan leiden tot resistentie van commensalen en tot de aanwezigheid van residuen in de melk. Mastitis veroorzaakt ook extra arbeid en stress bij de melkveehouders. Het blijft ook een groot economisch probleem onder andere door de ermee geassocieerde melkderving, geneesmiddelen- en dierenartskosten, acute sterfte en vervroegd opr...

Project

The provision of statistical analyses for the EuroAspire III survey Historisch

Universiteit Gent

Centraal statistisch centrum voor de analyse van de EuroAspire III survey dit onderzoek gaat na in welke mate de aanbevelingen met betrekking tot de preventie van cardiovasculaire ziekten in de praktijk worden gebracht.

Project

Inventarisatie en evaluatie van de impact op het milieu van het Antarctica onderzoeksstation "Princess Elisabeth" Historisch

Universiteit Gent

Het doel van ANTAR-IMPACT is bij te dragen tot de evaluatie van de impact van de bouw en de werking van het Belgische onderzoeksstation "Princess Elisabeth" (Oost-Antarctica) op het milieu, door concreet de referentiegegevens te leveren mbt de bestaande (microbiële) biologische diversiteit voorafgaand aan de bouw van het onderzoeksstation. De resultaten zullen overgemaakt worden aan het "Comittee for Environmental Protection".

Project

Innovatieve voederadditieven voor reductie van <em>Salmonella</em> contaminatie van varkensvlees - I Historisch

Hogeschool Gent

Doelstelling van dit project was om via innovatieve voederadditieven de Salmonella uitscheiding bij vleesvarkens te reduceren en aldus de contaminatie van varkenskarkassen en dus ook varkensvlees te verminderen.

Project

Hyperactive piggyBac transposons: een platform technologie voor stabieleen robuuste lever-specifieke gentherapie en functionele genoom-studies in vivo Historisch

KU Leuven

Gentherapie bestaat erin genen in de cellen van een patiënt binnen te brengen in de hoop een therapeutisch effect te bewerkstelligen en de ziekte te genezen. Eén van de meest voorkomende erfelijke ziektes is hemofilie. Hemofilie is te wijten aan een genetisch defect dat resulteert in een gebrek van functionele stollingsfactoren (factor VIII of factor IX). Hierdoor kan het bloed van deze patiënten niet meer stollen wat levensbedreigend kan zijn. In dit doctoraatsonderzoek hebben we nagegaan of...

Project

Oprichting van een translationeel platform voor geïntegreerd vaccinonderzoek. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project beoogt om, voortbouwend op de expertise van het Vaccin & Infectieziekten Instituut op vlak van uitvoering van vaccin trials (fase 1-4), microbiologische diagnostiek en immunologisch basisonderzoek een translationeel platform voor geïntegreerd vaccin-onderzoek te ontwikkelen. Dit platform zal volgens ISO-normen functioneren en d.m.v. snelle transitie van lab naar 'bed-side', en snelle feedback van bed-side naar lab, snelle bijsturing kunnen garanderen van een nieuwe generatie HPV-v...

Project

Ontwikkeling van een array-gebaseerde MLPA methode voor het opsporen van chromosoomafwijkingen. Historisch

Universiteit Antwerpen

We willen een array-gebaseerde MLPA (Multiplex Ligation-dependent probe Amplification)-methode ontwikkelen om chromosoom afwijkingen op te sporen. Tot op heden is er geen eenvoudige test beschikbaar die gelijktijdig al deze zogeheten microdeleties kan diagnosticeren. Wij streven ernaar dat onze test simultaan alle bekende interstitiële en subtelomere loci kan detecteren. Het is de bedoeling dat dit project bijdraagt aan de ontwikkeling van een diagnostische test ter vervanging van de karyotyp...

Project

Gezondheidseconomisch onderzoek en mathematische modellering van infectieziekten. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Project

Identificatie van genen verantwoordelijk voor complexe vormen van slechthorendheid via statistische en genetisch-epidemiologische technieken. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project wordt naar genen gezocht betrokken bij ouderdomsslechthorendheidn lawaai-geïnduceerde doofheid en otosclerose. Via een genoom-wijde associatiestudie worden bij aangetaste en gezonde proefpersonen honderdduizenden genetische varianten bepaald. Deze varianten worden getest voor hun betrokkenheid bij het ziektebeeld. Naast de klassieke associatietesten worden enkele nieuwe data analysemethoden toegepast, die enkel mogelijk zijn indien genoom-wijde data beschikbaar zijn..

Project

Genotypische diversiteit in productiviteit en watergebruiksefficiëntie in het geslacht Populus. Historisch

Universiteit Antwerpen

Via hun huidmondjes en diverse fysiologisch-biochemische processen in de cel, zijn planten in staat om een onderscheid te maken tussen verschillende isotopen van chemische elementen als bvb. koolstof (C), waterstof (H) en zuurstof (O). Dit onderscheid laat toe om de efficiëntie van C-opname en watergifte te kwantificeren, en aldus te koppelen aan productieperformantie. In dit project zal de genotypische variabiliteit in de watergebruiksefficiëntie bepaald worden via stabiele C-isotoopanalyses...

Project

In-vivo visualisatie en kwantificatie van endogene neuronale stamcelrekrutering in zangvogelhersenen aan de hand van Beeldvorming (BLI en MRI). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project beoogt de visualisatie en kwantificatie van endogene neuronale stamcelrekrutering in de hersenen van levende zangvogels gebruik makend van Bioluminescentie Beeldvorming (BLI) en het reportergen luciferase en Magnetische Resonantie Beeldvorming (MRI) gebruik makend van het reportergen Ferritine of van MRI contraststoffen die door de neuronale progenitorcellen uit de subventriculaire zone worden opgenomen. De ontwikkelde technieken zullen daarna gebruikt worden om de onderliggende m...

Project

VIB-Genidentificatie in een nieuwe Mendeliaanse FTLD-MND locus. Historisch

Universiteit Antwerpen

Frontotemporale kwabdegeneratie (FTLD) is een neurodegeneratieve hersenziekte met een prevalentie die in de leeftijdsgroep beneden de 65 jaar vergelijkbaar is met die van de ziekte Alzheimer. FTLD-patiënten lijden aan een progressieve degeneratie van gedrag, persoonlijkheid en taal met initieel een relatief goed behoud van geheugenfuncties. In sommige patiënten komt FTLD samen voor met tekenen van parkinsonisme of motorneuronziekte (MND). De klinische symptomen komen voort uit de degeneratie ...

Project

Studie van de vaccinatiegraad van jonge kinderen en adolescenten in Vlaanderen in 2008. Historisch

Universiteit Antwerpen

Hoe goed zijn Vlaamse peuters gevaccineerd? Vaccinatiegraadmeting voor de vaccins aanbevolen in het basisvaccinatieschema bij Vlaamse kinderen van 18 tot 24 maand en onderzoek naar risicofactoren voor onvolledige vaccinatie in deze leeftijdsgroep, in het kader van de Vaccinatiegraadstudie bij jonge kinderen en adolescenten in Vlaanderen 2008 in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap. In samenwerking met KULeuven, tot eind 2008.

Project

Glycomics monitoring of HCC, fibrosis and cirrhossis in Chinese patients infected with hepatitis Historisch

Universiteit Gent

We hebben aangetoond dat de totale glycosylatie van serum proteines verandert bij lever pathologieen, zoals in virale fibrose, cirrhose en lever kanker. Het is de bedoeling om via contacten met Chinese hospitalen, die vele honderden dergelijke patiënten zien, de data hard te make, en verder uit te werken.

Project

Nieuwe toepassingsdomeinen voor 5-HT4 receptor agonisten Historisch

Universiteit Gent

De invloed van selectieve 5-HT4 receptor agonisten op de vrijstelling van acetylcholine uit hersenschijfjes wordt nagegaan voor eventuele toepassing bij degeneratieve hersenaandoeningen gekenmerkt door geheugenverlies. Parallel wordt de invloed van de agonisten op perifere 5-HT4 receptoren in de gastro-intestinale tractus en in het hart nagegaan, ter selectie van de substanties met zo weinig mogelijk perifeer effect.

Project

Gebruik van genetisch gemodifieerde lactococcus bij de behandeling van astma Historisch

Universiteit Gent

In onze westerse omgeving is het voornaamste allergeen de huisstofmijt. In dit project zal gepoogd worden door gebruik van genetisch gemodificeerde lactococcus bacteriën, die het genetisch materiaal voor het relevante DERP-1-allergeen bevatten, de ernst van de allergische ontsteking alsook de bronchiale hyperactiviteit in een proefdiermodel voor astma te reduceren. De lactococcus zal in die mate gemodificeerd worden dat er immuno-modulatoire molecules toegevoegd worden aan het genetisch mater...

Project

Studie naar doeltreffendheid op tekens, symptomen en veiligheid van naproxcinod (HCT 3012) 750 mg bij patiënten met osteoarthritis aan de heup. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut Biomed (UHasselt) en anderzijds Covance Inc. Biomed levert aan Covance Inc. de onderzoeksresultaten van de studie naar doeltreffendheid op tekens, symptomen en veiligheid van naproxcinod (HCT 3012) 750 mg bij patiënten met osteoarthritis aan de heup, onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

ELDPOL - Medische beslissingen rond het levenseinde : implicaties voor een public beleid. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het doel van dit project is het verrichten van een meta-analyse en synthese van de bestaande informatie inzake sociale ongelijkheid bij medische beslissingen rond het levenseinde, i.c.: - een systematische literatuur review - secundaire analyse van bestaande databases - identificatie van groepen die risico lopen op suboptimale informatie en betrokkenheid bij medische beslissingen rond het levenseinde - identificeren van noden en belemmeringen ivm sociale gelijkheid inzake medische beslissinge...

Project

W&T samenwerking China :Research on fingerprints of Chinese Materia Medica to develop standard and research protocols evaluating their identity, safety and reproducibility. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het project heeft de volgende objectieven: Definieren van fingerprintontwikkelingsmethodologieen in klassieke hoge Druk Vloeistofchromatografie (HPLC) Fingerprint data analyse en defnieren van fingerprint analyseprotocols Isolatie en karakterisatie van individuele kruidencomponenten Definiëren van fingerprintontwikkelingsmethodologieen in geminiaturiseerde scheidingstechnieken Definiëren van fingerprintontwikkelingsmethodologieen in tweedimensionale HPLC Vergelijken van HPLC fingerprints met ...

Project

Studie van ecologische patronen en meiofauna in Cienfuegos Bay, Cuba en taxonomie van vrijlevende mariene nematode in ondiepe wateren Historisch

Universiteit Gent

Meiofaunagemeenschappen van Cienfuegos Bay, Cuba zullen woren bestudeerd om ecologische patronen te bepalen en het effect van natuurlijke en antropogene factoren te bepalen gebaseerd op staalnames en veldexperimenten. De taxonomie van vrijlevende mariene nematoden van verschillende habitaten (slib, zand, vegetatie) in ondiepe waters in Cuba zal worden bestudeerd. Beschrijvingen van nieuwe taxa en realisatie van geïllustreerde polytome identificatiesleutels mogen zullen worden gerealiseerd.

Project

Studiedag 'Bijdrage tot een verantwoord gezondheidsbeleid vanwege de fitness-sector'.

Vrije Universiteit Brussel

Studiedag 'Bijdrage tot een verantwoord gezondheidsbeleid vanwege de fitness-sector'.

Project

Intense monitoring in de bossen van het Vlaams Gewest m.b.t. symptomen van vitaliteitsverlies Historisch

Universiteit Gent

Deze onderzoeksopdracht kadert in het project tot operationalisering van het bodemmeetnet in de bossen van het Vlaams Gewest, overeenkomstig de richtlijnen gegeven door "International Cooperative Programme on Assesment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests in the ECE-region" (UNEP-UN/ECE). Analyse van water uit lysimeters, doorvalwater, stamafvloeiwater en vrije veldwater.

Project

Vergelijkende studie betreffende diabetes type 2. Historisch

Universiteit Antwerpen

Evaluatie van een regionale complexe interventie voor diabetes type 2 op basis van bestaande gezondheidsgegevens. Dit project heeft als doel de kwaliteit van zorg voor patiënten met diabetes type 2 te verbeteren en op deze wijze bij te dragen tot een verbetering van de kwaliteit van leven in het algemeen belang van deze groep patiënten. Binnen dit project wordt de vergelijkende studie afwerkt, aangaande de Diabetesprojecten van Aalst en Leuven. In beide regio's werd een regionaal shared car...

Project

Aankoop van een nieuwe precisie-groeikast n.a.v. het vroegtijdig volledige defect van een groeikast in dag/nacht lichtregimes. Historisch

Universiteit Antwerpen

Aankoop van een nieuwe precisie-groeikast n.a.v. het vroegtijdig volledige defect van een groeikast in dag/nacht lichtregimes.

Project

Analyse van de huidige benaderingen en kennis om een Guidance Document op te stellen voor blootstelling aan pesticiden van toepasser, werknemer, omstaander en buurbewoners Historisch

Universiteit Gent

Een overview van alle bestaande data omtrent blootstelling en risico analyse voor toepassers, werknemers, omstaanders en buurtbewoners zal gegeven worden. Het document zal de belangrijkste knelpunten identificeren alsook zwaktes en hiaten in de huidige benaderingen. Verder te ondernemen stappen zullen aangegeven worden. Een draft Guidance Document voor humane evaluatie van de blootstelling aan pesticiden zal uitgewerkt worden voor gebruik op het Europees en Lidstaten niveau.

Project

Hilde Bruers prijs 2007.

Vrije Universiteit Brussel

Deze prijs werd toegekend voor de wetenschappelijke loopbaan van Karin Vanderkerken.

Project

Prijs Onderzoeksraad 2007 (Prijs F. Vandendriessche - Geneeskunde) Historisch

Universiteit Antwerpen

Prijs Onderzoeksraad 2007 (Prijs F. Vandendriessche - Geneeskunde)

Project

Wetenschappelijke opdracht voor het verder onderzoek op het domein van de dierenecologie. Historisch

Universiteit Antwerpen

De algemene doelstelling van deze wetenschappelijke opdracht is een aantal onderzoeksvragen te beantwoorden via een state-of-the-art statistische analyse van de meer complexe data zoals overlevingspatronen, populatiestructuur en erfelijke variatie. Met name meer open vraagstellingen op langere termijn, zoals veranderingen in life-history kenmerken door klimaatsverandering en de rol van genetische variatie hierbij zullen onderzocht worden.

Project

Bepaling en berekening van grondwater polluent fluxen in het kader van risicobeoordeling. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VITO. UA levert aan VITO de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

De rol van planthormonen in het tot stand komen van het UV-B gacclimatiseerde fenotype. Historisch

Universiteit Antwerpen

Plantengroei en -ontwikkeling hebben een directe impact op de balansen en productiviteit van natuurlijke en agrarische ecosystemen. De morfologie van een plant, welke beïnvloed kan worden door zowel biotische als abiotische omgevingsfactoren, speelt een determinerende rol in plantengroei en -ontwikkeling. Chronische en ecologisch relevante dosissen UV-B straling beïnvloeden de ontwikkeling en de rnorfologie van het modelorganisme Arabidopsis. De vraag wat het onderliggende mechanisme hieracht...

Project

Onderzoek naar de rol van 'stille' spannings-afhankelijke kalium kanaal subeenheden in de insuline secretie van de pancreas. Historisch

Universiteit Antwerpen

De secretie van insuline in de pancreas is sterk gereguleerd door ionen kanalen. Wanneer de glucose concentratie in het bloed stijgt, verhoogt de metabolische activiteit en de stijging van ATP (ATP/ADP ratio) geeft aanleiding tot het sluiten van ATP gevoelige kalium kanalen (KATP) van de b-cellen in de pancreas. Dit heeft een depolarisatie van de b-cel tot gevolg, wat leidt tot de activatie van spannings gevoelige calcium kanalen. De verhoging van de intracellulaire calcium concentratie veroo...

Project

Biomechanische analyse van het gangpatroon in afwezigheid van visuele informatie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Met betrekking tot doelgerichte locomotie steunt de mens grotendeels op het zicht. Indien tegenstrijdige informatie wordt aangeboden door de verschillende sensorische systemen, zal het visuele systeem het resulterende bewegingspatroon domineren (Desphande & Patla, 2006). Visus blijkt predominant te zijn in het bewaren van het evenwicht (Juodzbaliene et al., 2006).Personen met een visuele handicap vormen een populatie waarbij visuele prikkels langdurig zijn uitgeschakeld. Dit laat toe om het e...

Project

3D kinematische analyse van de interspecifieke variate in het springen van gibbons (Hylobatidae). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoek focust op een kinematische analyse van het springen bij diverse gibbonsoorten. Met het voorgestelde onderzoek willen we de springprestaties van verschillende gibbonsoorten kwantificeren en koppelen aan verschillen in techniek en functionele morfologie. Hiermee hopen we inzicht te verwerven in het mechanisme dat gebruikt wordt tijdens het springen, met speciale aandacht voor de rol van de Achillespees.

Project

Plasma Abeta als endofenotype voor genetische studies van Alzheimer dementie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project beoogt genetische risicofactoren te identificeren voor Alzheimer dementie (AD) aan de hand van Aß1-42 in plasma als endofenotype. Door Aß1-42 als uitkomstmaat te gebruiken kan direct het werkingsmechanisme van geassocieerde kandidaat genen in functie van de amyloid cascade geëvalueerd worden. Kennis van de genetische variatie in Aß1-42 spiegels zal op de langere termijn bijdragen tot gerichte ontwikkeling van therapie en preventie.

Project

Hydrodynamische analyse van zuigvoeding bij vissen door middel van computationele vloeistofdynamica (CFD). Historisch

Universiteit Antwerpen

Door middel van computationele vloeistofdynamica (CFD) willen we functioneel inzicht krijgen in de werking van het zuigvoedingsapparaat bij vissen, meer bepaald wat het effect is van variatie in kopmorfologie en variatie in eigenschappen van de schedelexpansie tijdens het zuigen voor de opgewekte stroming. De eigenschappen van deze opgewekte stroming bepaalt namelijk het vermogen prooien te vangen, en is dus van cruciaal belang voor de overleving van het dier. Vissen zijn namelijk één van de ...

Project

Karakterisatie en validatie van biologische merkers van dementie en mild cognitive impairment. Historisch

Universiteit Antwerpen

Aangezien de voor dit onderzoeksproject geselecteerde biomerkers de onderliggende neuropathologische processen van diverse neurodegeneratieve dementies weerspiegelen, stellen we voorop dat specifieke biomerkerprofielen een hoge diagnostische waarde hebben, zelfs in preklinische dementiestadia. Deze hypothese zal in het kader van dit onderzoeksproject getoetst worden. Na validatie zullen nieuwe biomerkermodellen worden toegepast in klinisch-diagnostische context. Het onderzoeksproject zal teve...

Project

Meting van de HBsAg-specifieke cellulaire T-cel en B-celimmuniteit op lange termijn bij volwassenen, na vaccinatie tegen hepatitis B. Historisch

Universiteit Antwerpen

Hepatitis B is een infectieziekte die wereldwijd voorkomt en die een substantiële morbiditeit en mortaliteit veroorzaakt. Recent onderzoek schat dat wereldwijd 1/3 van de mensen ooit zijn blootgesteld aan het hepatitis B virus (HBV), dat er 367 miljoen dragers zijn van HBV en dat hepatitis B elk jaar 600.000 overlijdens veroorzaakt. Nochtans kan hepatitis B door vaccinatie worden voorkomen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept dan ook sinds 1997 op om hepatitis B vaccinatie overal op t...

Project

De rol van de osteogene transdifferentiatie van gladde spiercellen in het proces van uremie-gerelateerde vasculaire calcificatie. Een proteomics benadering. Historisch

Universiteit Antwerpen

De ontwikkeling van chronische nierinsufficiëntie gaat gepaard met een sterk verhoogd cardiovasculair risico, dat verantwoordelijk is voor ca. 50% van de mortaliteit bij dialysepatiënten. Een specifiek kenmerk van de cardiovasculaire aandoening bij patïenten met eindstadium nierfalen is het optreden van uitgebreide vasculaire calcificaties. Goodman et al. (1) hebben aangetoond dat dergelijke calcificaties reeds bij jonge dialysepatiënten aanwezig zijn en een snel progressief verloop vertonen....

Project

Gecombineerd gebruik van in-vivo MRI, telemetrische elektrofysiologie en online gedragsanalyse voor het onderzoek naar interacties tussen anatomische plasticiteit en elektrofysiologische activiteit in zangvogelhersenen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Gecombineerd gebruik van in-vivo MRI, telemetrische elektrofysiologie en online gedragsanalyse voor het onderzoek naar interacties tussen anatomische plasticiteit en elektrofysiologische activiteit in zangvogelhersenen.

Project

Saponinebiosynthese in hybride cel- en weefselstructuren. Historisch

Universiteit Antwerpen

Natuurlijke hybridisatie van plantenspecies vormt een onderdeel van de mechanismen die een belangrijke bijdrage leveren tot de evolutie en diversificatie van soorten. Hierbij kunnen nieuwe secundaire metabolieten of nieuwe combinaties van bestaande secundaire metabolieten binnen plantenindividuen ontstaan die voorheen niet in de ouderlijke planten voorkwamen. Een belangrijke stap in het maken van hybriden is de selectie van de gewenste fusieproducten. Hiervoor zal een nieuwe methode uitgetest...

Project

Ontwikkeling van een vaccin tegen Ascaris suum bij het varken. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het hoofdobjectief van het hier voorgestelde onderzoeksproject is de ontwikkeling van een Ascaris vaccin dat ook bescherming biedt tegen de binnenkomende larven. Hiervoor zal een nieuwe screeningsmethode ontwikkeld worden op larvaire antigenen die gebruik maakt van intestinale ASC's uit de Peyerse platen van natuurlijk geïmmuniseerde dieren.

Project

Levensvatbaarheid van populaties in versnipperd regenwoud: integratie van individu-gebaseerde modellen met landschapsdynamiek en connectiviteit. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project worden factoren bestudeerd die de lange-termijn overleving van vier Afrotropische vogelsoorten beïnvloeden die gevoelig zijn aan habitatverstoring en isolatie, en dit op verschillende schaalniveaus. Hiertoe verzamelen we nieuwe data over habitatvereisten en demografie van vogels en biotische en abiotische groeicondities van bomen, en combineren deze met reeds beschikbare gegevens en een gedetailleerde landgebruikskaart.

Project

Effect van innate immuunsignalen op leukemische cellen voor de stimulatie van natural killercellen en T helper 1-polariserende dendritische cellen. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project willen we, in een model van acute myeloïde leukemie (AML), de cellulaire en moleculaire determinanten onderzoeken voor een optimale activatie van Th1-gepolariseerde DC (DC 1 NK). Daarbij spitst het onderzoek zich toe op strategieën om de immunogeniciteit van TC te verbeteren en DC meer immuunstimulerend te maken door interactie met componenten van het innate immuunsysteem.

Project

Identificatie van genen en genetische risicofactoren voor de ziekte van Parkinson. Historisch

Universiteit Antwerpen

De ziekte van Parkinson (PD) is een complexe hersenziekte die behoort tot het spectrum van 'Lewy body' neurodegeneraties. Genetische koppelingsstudies in zeldzame PD families identificeerden minstens vijf genen waarin mutaties leiden tot PD. De bijdrage van deze genen tot de etiologie van PD is klein maar de impact van de functionele studies van hun genproducten en PD gerelateerde gendefecten op onze huidige kennis van de moleculaire pathologie van PD aanzienlijk. De identificatie en karakter...

Project

ApoE/transglutaminase 2 deficiënte muizen: een nieuw diermodel dat kenmerken van het metabool syndroom en atherosclerotische plaque destabilisatie combineert? Historisch

Universiteit Antwerpen

Gezien de sterke associatie tussen de ontwikkeling van een obees fenotype en atherosclerose, is het van cruciaal belang om de ApoE-/-/TG2-/- muizen morfologisch volledig te karakteriseren. Vervolgens wensen we de impact van de gestoorde fagocytose van apoptotische cellen en/of de deficiëntie van transglutaminase 2 op de ontwikkeling en samenstelling van atherosclerotische plaques in ApoE-/-/TG2-/- muizen te bestuderen. Finaal zal de ontwikkeling en het verloop van het obees fenotype bestudeer...

Project

In vitro interactie tussen chemo- en radiotherapie onder hypoxische condities. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

In vitro en in vivo onderzoek van metabolisatie door de darmflora, absorptie, en antioxidatieve werkzaamheid van polyfenolische bestanddelen van humane voeding. Historisch

Universiteit Antwerpen

Enerzijds willen we het effect meten van de orale toediening van gestandardiseerde preparaten met plantaardige polyfenolen op een aantal parameters van oxidatieve stress in vivo (in proefdieren; anderzijds willen we in een in vitro dialysemodel met colonfase de metabolisatie van polyfenolen door de darmflora, de absorptie van deze metabolieten, en hun antioxidatieve effecten bestuderen. De resultaten in beide modellen zullen met elkaar vergeleken worden: we zullen nagaan of de in het in vitro...

Project

Studie van intraspecifieke variatie in het verplaatsingsgedrag van een kleine benthivore vissoort: integratie van gedragsecologische, endocriene en genetische data. Historisch

Universiteit Antwerpen

De hoofddoelstelling van dit project is bij te dragen tot één van de belangrijkste intellectuele uitdagingen van de moderne biologie, nl. de studie van intraspecifieke variatie van dierlijk gedrag. Meer specifiek heeft dit project als doel inzicht te verschaffen in het verplaatsingsgedrag van kleine benthivore zoetwatervissoorten.

Project

Hyperlipidemie en de gevolgen voor de eicel- en embryokwaliteit. Een gecombineerd bovien in vivo en in vitro model voor humaan infertiliteitsonderzoek. Historisch

Universiteit Antwerpen

Hypercholesterolemie is een aandoening die ondermeer geassocieerd wordt met een verkeerd eetpatroon. Aan de hand van een bovien gecombineerd in vivo en in vitro model willen we het effect van een nutritioneel geïnduceerde hypercholesterolemie op de eicel- en embryokwaliteit onderzoeken. We toonden immers aan dat metabole adaptaties van melkkoeien postpartum en de consequenties voor de fertiliteit een goed model zijn voor humaan onderzoek.

Project

THERMOTOL-Zijn planten opgegroeid in een toekomstig klimaat meer tolerant aan hittestress? Historisch

Universiteit Antwerpen

Globale temperaturen en atmospherishce CO² concentraties worden algemeen verwacht verder te blijven toenemen, maar ook de freqeuntie en de intensiteit van hittegolven zal waarschijnlijk toenemen. Het hoofdobjectief van dit project is daarom te testen of planten die opgegroeid zijn onder toekomstige condities meer tolerant zullen zijn t.o.v. hittestress dan planten die opgegroeid zijn in de huidige groeicondities. Om dit te testen zullen wild-type Arabidopsis thaliana (Heynh.) planten hun gans...

Project

Moleculaire pathologie en therapeutische toepassingen voor de ziekte van Alzheimer. Historisch

Universiteit Antwerpen

Deze studie heeft een tweevoudig doel. Enerzijds afwijkingen identificeren die optreden in het vasculair endotheel of andere vasculaire cellulaire elementen voor de afzetting van AB. Bovendien zullen we nieuwe chaperonnes van het vasculaire compartiment identificeren die dens-core plakvorming bevorderen. Door dergelijke studies kunnen nieuwe potentiële therapeutische doelen gedefinieerd worden, d.w.z. die leiden tot therapeutische versterking van de AB afvoer of die de bloedhersenbarrière the...

Project

Representatie van tijd in de kleine hersenen: een computationeel-experimentele benadering. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project beoogt het mechanisme van 'timing' en temporele integratie in de kleinhersenschors te ontrafelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van klassieke elektrofysiologische technieken, ondersteund door biologisch realistische modellen, en van een nieuw toe te passen techniek van witte-ruis-stimulatie. De oorspronkelijke hypothese voor het genereren van tijdsintervallen, pulsvertraging over parallelvezels (zie Braitenburg et al. 1997) is niet langer verdedigbaar. Recente hypothesen lokaliser...

Project

De calcificatieparadox: onderzoek naar de mechanismen verantwoordelijk voor de associatie tussen stoornissen in het botmetabolisme en het optreden van vasculaire calcificatie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Doelstellingen: 1. Onderzoek naar de associatie tussen vascularie calcificatie en histomorfometrische veranderingen in het bot bij osteoporotische ratten met normale en verminderde nierfunctie d.m.v. seriële in vivo micro-CT en bothistomorfometrische analyse. 2. Onderzoek naar de rol van de botturnoversnelheid en het effect van het bisfosfonaat zoledronaat op de ontwikkeling van uremie-gerelateerde vasculaire calcificatie in verschillende modellen van renale osteodystrofie.

Project

Het beleid van lage luchtweginfecties in de huisartsenpraktijk optimaliseren op basis van etiologisch, diagnostisch, prognostisch en interventie-onderzoek. Historisch

Universiteit Antwerpen

Algemene doelstelling: Met een Vlaams huisartsennetwerk deelnemen aan GRACE. Specifieke doelstellingen: 1. Bepalen van het aandeel bacteriële LLWI. 2. Beschrijven van de belangrijkste bacteriële verwekkers en nagaan in welke mate ze resistent zijn tegen eerstelijnsantibiotica. 3. Nagaan of de CRB-65 beslisregel toelaat het risico op complicaties in te schatten bij patiënten met LLWI. 4. Beschrijven en vergelijken van aanwezige richtlijnen over LLWI. 5. Het ontwikkelen van een evidentiepakke...

Project

Moleculair genetische studies van erfelijke epilepsieën. Historisch

Universiteit Antwerpen

Algemene doelstellingen: (1) Rekrutering en karakterisatie van additionele patiënten en families; (2) Locus en gen-dentificatiestudies; (3) Mutatieanalyses en studies van SCN1A in het kader van SMEI; (4) Mutatieanalysen van gekende genen.

Project

Het putatieve effect van cortistatine en neuropeptiden van de CRF-familie op interacties tussen visceraal afferente zenuwbanen, mestcellen en dendritische cellen tijdens intestinale imflammatie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit project is na te gaan (1) of naast UCN1 en CST, ook SRF, UCN2 en UCN3 anti-inflammatoire effecten hebben op intestinale inflammatie; (2) wat enerzijds het effect is van deze neuropeptiden op de neuro-immuuninteractie tijdens inflammatie, en anderzijds het belang van dit effect in de therapeutische werking van deze neuropeptiden; en (3) welke receptoren hierbij effectief betrokken zijn.

Project

Verfijning van een kroonbudgetmodel door analyse van nutriëntentransfers in boomkruinen op meerdere spatio-temporele schaalniveaus. Historisch

Universiteit Antwerpen

De hoofddoelstelling van dit onderzoek is het aanpassen en verder ontwikkelen van een kroonbudgetmodel, wat zal toelaten om doorvalmetingen te gebruiken voor het nauwkeurig kwantificeren van interne en externe nutriëntenbronnen in bosecosystemen. Dit zal gebeuren door het vergelijken van de nutriënteninteractie tussen de atmosfeer en de vegetatie op verschillende ruimtelijke en temporele schaalniveaus voor drie belangrijke loofboomsoorten met uiteenlopende ecofysiologische en biogeochemische ...

Project

Moleculaire biologie van tyrosyl-tRNA synthetase (YARS) mutaties geassocieerd met perifere neuropathie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project heeft als doel een verband te leggen tussen de moleculair biologische functie van YARS en het behoud van het PZS in zowel de normale (wild type) toestand als bij ziekte (mutant). Tot op heden is het onduidelijk waarom mutaties in YARS, een gen met een algemene functie in proteïne synthese, kunnen leiden tot specifieke neurodegeneratie in CMT. Onze objectieven zijn: (i) bepalen en correleren van de in vitro en in vivo aminoacylatie activiteit van YARS met de perifere neuropathie ...

Project

Moleculaire structuur-functie analyse van een nieuwe klasse schorpioentoxines die kalium kanalen blokkeren. Historisch

Universiteit Antwerpen

De algemene doelstelling van dit project kadert in de identificatie van ionenkanalen als targets van deze nieuwe toxines. De specificiteit van de interactie maakt het tevens mogelijk om deze toxines te gebruiken om een structuur-functie analyse uit te voeren op deze ionenkanalen en toxines. Specifieke doelstellingen: 1. Het biologisch target van k-hefutoxin1 2A. Structuur-functie analyse van kanalen met een hoge bindingsaffiniteit voor k-hefutoxin1 2B. Structuur-functie analyse van het k-Hefu...

Project

Detectie van nieuwe genoom ziektebeelden in mentale retardatie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project wil de introductie van SNP arrays voor de diagnose van mentaal gehandicapten op punt stellen. Daartoe zullen 400 geselecteerde patiënten (100 patiënten/jaar) met idiopathische metale retardatie geanalyseerd worden op een Affymetrix platform met een 950 K chip. Dit zal naar schatting leiden tot de identificatie van 20/40 subtelomete deleties/duplicaties en 20-40 interstitiële deleties, waaronder ook nieuwe , tot nu toe onbekende syndromen. Van al deze nieuw ontdekte deleties/duplic...

Project

Mechanismen van protectieve immuniteit bij HIV-1 geïnfecteerde personen na een periode van antiretrovirale therapie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Basishypothese: Bij "secundaire controllers" hebben HAART en het imuunsysteen samen virale mutaties in Gag, Pol en/of Env geïnduceerd, die een sterk verminderde virale fitness en immuun protectie tot gevolg hebben. Sommige mutaties hebben namelijk specifieke neo-epitopen gegenereerd, die kruis-reagerende en polyfunctionele T cel responsen tegen Gag-Pol hebben geïnduceerd en/of breed-kruis-neutraliserende antistoffen tegen Env. Deze immuunresponsen en de geassocieerde normalisatie van patholog...

Project

Kritische mutaties en signalen in borstkankercellen en hun stromale omgeving. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit FWO project is een interuniversitair (KULeuven, UGent, UAntwerpen, VUBrussel) en interdisciplinair (genetica, moleculaire celbiologie, anatomopathologie, oncologie) concept. Het heeft tot hoofddoel te ontrafelen hoe gastheercellen deelnemen aan de opbouw van tumoren. Dit kan als basis dienen voor de ontwikkeling van nieuwe therapieën waarbij gastheercellen als doelwit gelden. Hiertoe komen we door de concertatie van verschillende onderzoeksgroepen via (A) uitwisseling van informatie, mate...

Project

Principle component analyse (PCA) van complexe data gegenereerd door chromatografische en spectroscopische analyse van biologische mengsels. Historisch

Universiteit Antwerpen

Er is grote vraag naar de ontwikkeling van nieuwe, actieve moleculen voor farmaceutische toepassingen. Via een IWT-SBO project werd gestart met een vernieuwde aanpak voor productie van nieuwe componenten in planten, namelijk door combinatorische biosynthese. Om de zo gecreëerde transgene planten en celculturen te screenen voor nieuwe metabolieten, is een statistische aanpak noodzakelijk door middel van principle component analyse (PCA).

Project

De invloed van nutriënten, productiviteit en klimaatverandering op kolonisatie in subarctische plantengemeenschappen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project is een aanvulling op een kolonisatie-experiment in de subarctische toendra in Noord-Zweden. Het doel van dit project is meer inzicht te krijgen in de mechanismen die de invasibiliteit van subarctische vegetatie bepalen en het effect van temperatuurstijging hierop. Dit moet leiden tot meer accurate voorspellingen van toekomstige verschuivingen in de structuur van subarctische plantengemeenschappen als een gevolg van klimaatverandering.

Project

Functionele karakterisering van regulerende celpopulaties: In vitro inductie van T-celtolerantie door dendritische cellen. Historisch

Universiteit Antwerpen

In voorliggend project willen we de haalbaarheid van tolerogene dendritische cellen en regulerende T-cellen om antigenspecifieke immuunresponsen te onderdrukken preklinisch onderzoeken. Beter inzicht in hun interacties, alsook in de werkingsmechanismen met betrekking tot inductie van T-celtolerantie, zal de basis leggen voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingsmethoden voor immuungemedieerde aandoeningen.

Project

Multiplex PCR amplificatie en 454-gebaseerde sequentieanalyse van kandidaatgenen voor stemmingsstoornissen en schizofrenie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Psychiatrische ziekten zijn zeer prevalente, vaak chronische aandoeningen die een gevolg zijn van een complex samenspel van verschillende genetische en omgevingsgebonden factoren. Door middel van multiplex PCR amplificatie en hoge doorvoer sequentieanalyse van 11 kandidaatgenen voor schizofrenie en gemoedsstoornissen, zal dit project fundamenteel bijdragen tot de identificatie van nieuwe genetische varianten voor deze complexe ziekten.

Project

Karakterisering van enterische neuronen tijdens de ontwikkeling van de zebravis, Danio rerio. Historisch

Universiteit Antwerpen

De morfologische, neurochemische en elektrofysiologische karakteriseringen van enterische neuronen tijdens de ontwikkeling van de gastro-intestinale tractus van de zebravis worden bestudeerd om neurontypen in het enterisch zenuwstelsel te definiëren. Kennis die noodzakelijk is voor de analyse van functionele veranderingen in het enterisch zenuwstelsel van zebravismutanten gebruikt in het onderzoek van gastro-intestinale ziektebeelden.

Project

Immuno-ecologie van virale infecties in de veeltepelmuis Mastomys natalensis: karakterisering van class I en class II MHC genen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van mijn onderzoek is na te gaan welke intrinsieke, extrinsieke en genetische factoren van belang zijn bij de interacties tussen het Mopeia virus en de veeltepelmuis Mastomys natalensis in vrijlevende populaties. In een eerste stap zullen we MHC genen isoleren en beschrijven, ortholoog aan genen die geassocieerd zijn met de immuunrespons tegen RNA-virussen bij andere knaagdieren.

Project

Functionele mapping van auditive responses in zebravink hersenen gebruik makend van spin-echo fMRI. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel is om SE fMRI te ontwikkelen in zebravinken. Deze techniek zal ons toelaten om de auditieve responsen in kaart te brengen in de volledige hersenen om zo een duidelijk inzicht te krijgen inzake auditieve selectiviteit, herkenning, geheugen en lateralisatie gepaard gaande met auditieve verwerking in zebravink hersenen.

Project

Voorspelling van metaalaccumulatie en sublethale effecten in benthische invertebraten met behulp van het AVS-SEM model Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project zal de relatie tussen metaalgehalten in sediment en accumulatie en effecten in Chironomidae en Oligochaeta bestudeerd worden. Hierbij zal in het bijzonder gekeken worden naar de invloed van AVS-gehalten in het sediment op de accumulatie en chronische effecten (energiereserves, ion- en osmoregulatie, groei, overleving) van metalen onder labo- en veldomstandigheden.

Project

Bewijs voor een Nieuwe Efflux Pomp die Telithromycine-Resistentie in Macrolide-Resistente Streptococcus pyogenes medieert. Historisch

Universiteit Antwerpen

Telithromycine (Tel) is een nieuw macrolide dat ontwikkeld werd om macrolide-resistente pathogenen te bestrijden. Tel resistentie (Tel-R) is echter verschenen in enkele S. pyogenes die het erm(B) methylase bevatten. We hebben Tel efflux, gemedieerd door een reserpine-gevoelige pomp, aangetoond bij S. pyogenes met hoog niveau Tel-R die ook erm(B) bevatten. Gen-expressie studies zullen de bijdrage van deze efflux pomp tot Tel-R vaststellen.

Project

Verkorten van de scan- en reconstructietijd bij tomografie op basis van GPU computing. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project richt zich op het verkorten van de scan- en reconstructietijd bij diverse vormen van Computer Tomografie. Iteratieve reconstructie-algoritmen hebben minder projecties nodig (dus minder scantijd) om een nauwkeurige reconstructie te berekenen, maar de benodigde rekentijd staat op dit moment de praktische toepasbaarheid nog in de weg. Met behulp van GPU computing zal de reconstructietijd sterk worden verkort.

Project

Seksuele kenmerken - indicatoren van ontwikkelingsgeschiedenis en individuele kwaliteit Historisch

Universiteit Antwerpen

Seksuele kenmerken worden gezien als indicatoren van de genetische kwaliteit van een mannetje. Deze kenmerken geven echter niet alleen informatie over de conditie en de vaardigheden om de momentele omgeving aan te kunnen. De hypothese is dat deze kenmerken ook indicatoren van de geschiedenis van een individu zijn. Maar het is nauwelijks geweten hoe vrouwtjes bij de partnerkeuze van deze verschillende infomatiebronnen gebruik maken.

Project

Vergroten van het inzicht en verbeteren van de precisie van de koolstofbalans van terrestrische ecosystemen. Historisch

Universiteit Antwerpen

De netto koolstof(C)-opslag in terrestrische ecosystemen vertonen grote jaarlijkse verschillen. De klimaatafhankelijkheid van de schommelingen tussen opeenvolgende jaren is momenteel onvoldoende begrepen. De doelstellingen van dit onderzoeksproject zijn het inzicht verbeteren omtrent (a) de oorzaak van de jaarlijkse schommelingen in de netto koolstofbalans, en (b) de duurzaamheid van deze C-opslagcapaciteit in terrestrische ecosystemen.

Project

Studie naar de chemische en microbiologishce factoren die de corrosie van ballasttanks aan boord van koopvaardijschepen induceren. Historisch

Universiteit Antwerpen

Corrosie in ballast tanks is een zeer specifieke materie, die door verschillende factoren beïnvloed wordt. Dit resulteert in meerdere corrosievormen, die elk hun eigen invloeden hebben. Het project is ingedeeld in 3 werkpakketten. De bedoeling van het eerste pakket is het formuleren van een protocol van inspectie, het opstellen van een dataformulier en het maken van een doe-het-zelf kit voor staalname. In een 2e fase zullen stalen aan boord worden genomen. Chemische parameters en microbiologi...

Project

Merkers met een voorspellende waarde voor conversie naar dementie bij patiënten met Mild Cognitive Impairment. Historisch

Universiteit Antwerpen

Mild cognitive impairment (MCI) is een etiologisch heterogeen ziektebeeld dat zich kenmerkt door milde cognitieve stoornissen. MCI patiënten hebben een verhoogd risico om een dementie te ontwikkelen. Het doel van dit onderzoeksproject bestaat uit de identificatie van klinische variabelen (gedragsprofielen) en biomerkers (APOE genotype en¿¿-amyloïd1-42, totaal tau en tau gefosforyleerd op serine 181 in cerebrospinaal vocht) met een voorspellende waarde voor conversie naar dementie bij MCI-pati...

Project

Gedrag en functie van het neureguline-ErbB systeem tijdens adaptatie van het hart aan hemodynamische en metabole stress: een in vivo studie. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit onderzoeksproject zal worden onderzocht in welke (patho)fysiologische condities in vivo het cardiaal NRG-ErbB systeem geactiveerd wordt, en in hoeverre het hart dan afhankelijk wordt van dit systeem. Vier klinisch relevante pathofysiologische condities zullen worden uitgetest (chronische drukoverbelasting, chronische volume overbelasting, fysieke training, diabetes). De activiteit van het NRG-ErbB systeem in vivo zal worden bepaald op moleculair niveau (ligand en receptor). De afhankel...

Project

Beschermende gastro-intestinale effecten van melkvetglobulemembraan (MVGM)-glycoproteïnen. Historisch

Universiteit Antwerpen

De doelstelling van dit project is het bekomen van een reeks goed gekarakteriseerde fracties, aangerijkt met MVGM-glycoproteïnen, die potentieel kunnen gebruikt worden tegen H. pylori omwille van hun anti-adhesie en/of antimicrobiële effecten. Hierbij aansluitend zullen deze fracties eveneens gekarakteriseerd worden met betrekking tot hun resistentie tegen gastro-intestinale vertering en, in het geval van een lage verteerbaarheid, met betrekking tot mogelijke effecten op de samenstelling en ...

Project

Moleculaire mechanismen van voltage-afhankelijk gating in kalium kanalen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Specifieke doelstellingen 1. Ophelderen van het dynamisch gedrag tijdens kanaal gating m.b.v. FRET in combinatie met voltage-clamp. 2. Interageren de S1 en S5 domeinen van Kv2.1 met elkaar? 3. Welke residuen in de S6 C-terminus van KCNQ1 zijn relevant voor het gating mechanisme van het kanaal? 4. De KIKER sequentie moduleert gating door landingsinteracties.

Project

Ontwikkeling van een genexpressiehandtekening van celmotiliteit ter confrontatie met het genexpressieprofiel van het inflammatoire borstcarcinoom. (Dehousse Ridha LIMAME) Historisch

Universiteit Antwerpen

Ontwikkeling van een genexpressiehandtekening van celmotiliteit ter confrontatie met het genexpressieprofiel van het inflammatoire borstcarcinoom. (Dehousse Ridha LIMAME)

Project

Evolutie van prevalentie en determinanten van astma, COPD en allergie bij volwassenen in Vlaanderen; een vervolgstudie van de ECRHS. Historisch

Universiteit Antwerpen

De belangrijkste objectieven zijn: -een follow-up onderozek uit te voeren bij zoveel mogelijk personen die aan de tweede fase van de ECHR-I hebben deelgenomen. -het bestuderen van een nieuwe steekproef om de evolutie van de prevalentie binnen deze leeftijdsgroep na te gaan -de prevalentie, incidentie en evt. remissie van respiratoire symptonen en allergie na te gaan -de evolutie van symptomatologie, atopie, longfunctie en bronchiale hyperreactiviteit onderzoeken en het effect van de behandeli...

Project

De introductie van Electronic notebooks (ELN) op de campus Universiteit Antwerpen. Historisch

Universiteit Antwerpen

De introductie van Electronic notebooks (ELN) op de campus Universiteit Antwerpen.

Project

Karakterisatie van de werking van biologische toxines op K+ kanalen. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project worden de biologische doelwitten bepaald van toxines, geisoleerd uit biologische giffen. Hierbij worden de spanningsgevoelige K+ kanalen als belangrijke target gezien. Tevens wordt de bindingsplaats van deze toxines achterhaald door mutagenese van het kanaal en door wijzigingen aan te brengen in de toxines die meestal peptides zijn.

Project

Bidirectionele communicatie tussen het enterisch zenuwstelsel en elementen van het immuunsysteem bij inflammatoire gastrointestinale aandoeningen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit TOP-BOF-project bestond erin de bidirectionele communicatie tussen het enterisch zenuwstelsel (EZS) en het immuunstelsel te bestuderen in intestinale inflammatoire modellen, nl. acute intestinale schistosomiasis, TNBS-geinduceerde ileïtis en bij uitbreiding acuut en chronisch alcohol-misbruik. deze interactie blijkt een belangrijke rol te spelen in de inflammatoire respons en kan mogelijks een beter inzicht bieden in de onderliggende mechanismen van de waargenomen hyperexcite...

Project

Moleculaire koppeling tussen vltage sensing en gating in Kv-kanalen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Met dit project beogen we een beter inzicht te krijgen in de gating van Kv kanalen waarbij we gebruik maken van Kv1.5 (vormt homotetrameren zoals Shaker), Kv2.1 (vormt zelf hometetrameren maar ook heterotrameren met "silent" subeenheden) en Kv6.3 (prototype voor de "silent" subeenheden omdat de Kv2.1-Kv6.3 kanalen duidelijk herkenbare functionele verschillen t.o.v. Kv2.1 kanalen vertonen). Hierbij maken we gebruik van puntmutaties en chimere constructen gecombineerd met patch clamp en dynamis...

Project

Selectieve verwijdering van macrofagen uit atherosclerotische plaques via geneesmiddelgeïnduceerde celdood als strategie voor plaquestabilisatie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Macrofagen spelen een centrale rol in destabilisatie van atherosclerotische plaques, wat kan leiden tot acute coronaire syndromen en plotse dood. Verwijdering van macrofagen uit plaques kan een veelbelovende benadering betekenen om kwetsbare plaques te stabiliseren. We zullen strategieën evalueren en mechanismen ontrafelen om macrofagen uit plaques te verwijderen door middel van geneesmiddelgeïnduceerde celdood zonder de gladde spiercelinhoud te beïnvloeden.

Project

Variabel debiet in thermische kringen valideren. (VALID) Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project heeft tot doel een breder publiek te overtuigen van de voordelen van het toepassen van een variabel debiet in thermische waterkringen voor verwarming en koeling. Men wil hiervoor ook de nodige hulpmiddelen ontwikkelen om een vlotte toepassing van variabel debiet mogelijk te maken: aangepaste hydraulische schema's, simulatiesoftware, enz... In het VALID-project zal simulatiesoftware worden ontwikkeld om het gedrag en de verschillende energiestromen bij thermische waterkringen te vo...

Project

Progranuline in neurodegeneratieve dementie: genetische, functionele en neuropathologische karakterisatie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project maakt gebruik van moleculaire genetische en pathologische studies met als doel de rol van progranuline (PGRN) in dementie en de bijdrage van genetische factoren die bijdragen tot de klinische en pathologische expressie van PGRN mutaties beter te begrijpen. Deze studies moeten bijdragen tot het optimaliseren van een protocol voor DNA diagnostische testen. Bovendien is de kans groot dat genen die de aanvangsleeftijd of de vooruitgang van de ziekte beïnvloeden, een belangrijke rol ku...

Project

Moleculaire genetica en biologie van charcot-Marie-Tooth Neuropathieën. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit onderzoeksproject beogen we de verdere identificatie van loci en genen voor erfelijke perifere zenuwaandoeningen door middel van geavanceerde moleculair genetische technieken. Daarnaast zullen we mutaties opsporen in nieuwe en gekende genen in families en geïsoleerde personen met verschillende vormen van de neuropathie van Charcot-Marie-Tooth (CMT). We voeren een gedetailleerde neurologische studie uit van onze CMT patiënten met gekende en nieuw geïdentificeerde mutaties. Deze analyses...

Project

Welke genen initiëren en beëindigen celelongatie in de Arabidopsis-wortel? Historisch

Universiteit Antwerpen

Welke genen initiëren en beëindigen celelongatie in de Arabidopsis-wortel?

Project

Interacties van silent Kv subeenheden en hun rol in DRG neuronen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Spanningsgevoelige K+ kanalen komen algemeen voor in cellen. Een volledig geassembleerd K+ kanaal is een tetrameer van ¿-subeenheden. Op basis van homologie kunnen spanningsafhankelijke K+ kanalen onderverdeeld worden in verschillende (sub)families. De Kv familie telt 11 subfamilies. Alle tot nu toe gekende "silent" Kv subeenheden vormen functionele heterotetramere kanalen met de Kv2.x subeenheden waarbij ze de biofysische eigenschappen van Kv2 wijzigen. Met yeast-two-hybrid is ook een assoc...

Project

Protectie van endotheel ter preventie van diabetische cardiomyopathie. Historisch

Universiteit Antwerpen

De centrale hypothese van dit project is dat stoornissen in endotheel-cardiomyociet communicatie aan de basis liggen van diabetes-geinduceerde cardiomyopathie. De doelstelling van dit project is 2-ledig: 1. Nagaan of een behandeling met een endotheel protectief farmacon "NEBIVOLOL" kan beschermen tegen de ontwikkeling van diabetische cardiomyopathie (en tegen vasculaire endotheel dysfunctie) 2. Nagaan wat de staat is van endotheel-cardiomyociet communicatie op het gebied van de paracriene n...

Project

Analyse van Promyelocytic Leukemia Nuclear Bodies (PML-NBs) gedurende virusinfectie: toepassing TAP methode en nagaan van een nieuwe strategie voor detectie van eiwit-eiwit interacties. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het is de bedoeling van dit project de samenstelling en dynamiek van Promyelocytic Leukemia protein-Nuclear Bodies (PML-NBs) te bestuderen gedurende VSV of HIV virusinfectie en dit dmv de Tandem Affinity Purification (TAP) methodologie. Daarenboven wensen we zelf een techniek voor de identificatie van partnereiwitten te ontwikkelen welke een aantal nadelen van de huidige technologieën omzeilt en die tevens toegepast kan worden op de PML-NBs.

Project

In situ labeling van endogene neurale stamcellen en visualisatie van hun rekrutering en incorporatie in muizenhersenen aan de hand van in vivo microMRI. Historisch

Universiteit Antwerpen

In gezonde volwassen muizen is de grootste locatie met aanmaak van neurale precursoren de 'subventriculaire zone (SVZ)' welke gelegen is rond de laterale ventrikels. De neurale precursoren migreren vanuit deze zone naar de bulbus olfactorius om er te differentiëren in nieuwe interneuronen. Deze migratie gebeurt in gezonde hersenen volgens een specifieke baan namelijk de rostrale migratie stroom (RMS). In vivo onderzoek naar deze normale migratie vormt de eerste stap naar mogelijke manipulatie...

Project

Verbeteren van de beeldkwaliteit bij snelle Diffusietensor Magnetische Resonantie Beeldvorming. Historisch

Universiteit Antwerpen

Diffusietensor magnetische resonantie beeldvorming (DT-MRI) is een recent ontwikkelde techniek die toelaat om de witte hersenmaterie (WM) architectuur in vivo en niet-invasief te bestuderen. DT-MRI is gebaseerd op de Brownse beweging van de H2O-moleculen in biologisch weefsel en maakt het mogelijk om via diffusie-gewogen MRI opnames de anisotrope diffusie van deze moleculen te bepalen. Deze anisotrope diffusie kan men dan relateren aan gealigneerde microstructuren, zoals WM hersen-vezels, het...

Project

De rol van somatostatine en somatostatine receptoren in de interactie tussen mucosale mestcellen en enterische neuronen tijdens intestinale inflammatie. Historisch

Universiteit Antwerpen

1.Identificatie en topografische lokalisatie van somatostatine receptoren in het EZS van niet-geïnflammeerd muizenileum middels immunohistochemie en reverse transcriptase-PCR. De somatostatine receptor bevattende neuronen worden neurochemisch gekarakteriseerd m.b.v. multipele immunofluorescente kleuringen. 2.Vergelijking van de identiteit en het expressiepatroon van somatostatine receptoren in enterische neuronen in 8 weken Schistosoma mansoni geïnfecteerde muizen met niet-geïnflammeerd ileu...

Project

Toedienen van de immunoglobuline-vrije fractie van boviene colostrale wei aan de zogende big: impact op groeiprestaties, intestinale fysiologie en morfologie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het is economisch en ethisch belangrijk de groei en de gezondheid van zogende biggen met een verminderde groeiprestatie te optimaliseren. Dit project bestudeert de immunoglobuline-vrije fractie van boviene colostrale wei en: 1/ beschrijft de effecten van de aanwezige bioactieve substanties op macro- (nutritionele effecten en effecten op groei) en microniveau (relevante morfologische en fysiologische parameters). 2/ wijst aan welke onderdelen verantwoordelijk geacht kunnen worden voor de ge...

Project

Hoofdrolspelers in de determinatie van celgrootte tijdens elongatie van plantencellen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Voor sessiele organismen als (hogere) planten is het van cruciaal belang snel en gepast te kunnen reageren op een pleiade van biotische en abiotische prikkels. Een uitgebreid arsenaal van signaaltransductiecascades zorgt ervoor dat de ontwikkeling en het metabolisme van de plant continu optimaal worden afgestemd op de steeds veranderende omgeving. In vele gevallen wordt hierbij de mate en richting van de groei aangepast. Om te weten hoe die cascades hun invloed op groei uitoefenen, moeten eer...

Project

Interacties tussen in- en ontpolderen en waterpeilveranderingen langs het Schelde estuarium. Historisch

Universiteit Antwerpen

Zeespiegelstijging vormt een bedreiging voor bewoning langs estuaria. Sedimentatie en inpoldering van intergetijdengebieden (slikken en schorren), die van nature voorkomen langs estuaria, verkleint het volume van estuaria, wat kan bijdragen tot extra waterpeilveranderingen. Dit wordt onderzocht in het Schelde-estuarium, door na te gaan wat de impact is geweest van historische in- en ontpolderingen in het meest kustnabije gedeelte van het estuarium (Westerschelde), op de waterpeilveranderingen...

Project

BOF/IWT-opvangmandaat (Bart Aelterman) Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit doctoraatsproject heeft als doel het ontwikkelen van methode(n) voor de systematische hoge doorvoer screening van het transcriptoom. De methode zal een combinatie zijn van bio-informatica en nieuwe experimentel technieken en zal uit drie opeenvolgende stappen bestaan. In de eerste stap worden alle mogelijke transcripten in een genomische regio voorspeld. Hiervoor zal bestaande en nieuwe software gecombineerd worden tot een sensitieve predictie pipeline. De tweede stap bestaat uit de hoge ...

Project

BOF/IWT-opvangmandaat (Jorina Baerts). Historisch

Universiteit Antwerpen

De algemene doelstelling van dit project is te onderzoeken wat de effecten zijn van micro polluenten op waterjufferlarven. Deze larven nemen met hun rol als prooi én predator een intermediaire plaats in, in zoetwaterecosystemen. Hun levenswijze, voorkomen en gevoeligheid maakt hen tot een goed modelorganisme voor ecotoxicologisch onderzoek. Meer specifiek wordt geëvalueerd of gedragswijzigingen optreden als gevolg van pollutiestress.

Project

Evolutie van intraseksueel kleurpolymorfisme in vrouwelijke waterjuffers. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het samen voorkomen van meerdere vormen binnen een soort vormt een uitdaging vanuit een evolutionair denkkader. Huidige verklaringen voor het verklaren van vrouwgelimiteerde polymorfismen schieten tekort voor de recent waargenomen, veel ruimer dan eerder geapprecieerde, variatie in vrouwelijke vormfrequenties. Studie van de relatie tussen densiteiten en frequenties enerzijds, en vormspecifieke fitness, gedrag en morfologie anderzijds moet toelaten om te komen tot een meer algemene geldende ve...

Project

Evaluatie van een recent ontwikkelde in vivo MRI techniek - Diffusion Kurtosis Beeldvorming - aan de hand van transgene ratmodellen voor polyglutamine aandoeningen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Evaluatie van een recent ontwikkelde in vivo MRI techniek - Diffusion Kurtosis Beeldvorming - aan de hand van transgene ratmodellen voor polyglutamine aandoeningen.

Project

Risico-evaluatie van chemische stoffen met Intelligent Testing: zorgt toxicogenomics voor de ontbrekende schakel? Historisch

Universiteit Antwerpen

Risico-evaluatie van chemische stoffen met Intelligent Testing: zorgt toxicogenomics voor de ontbrekende schakel?

Project

Metalen, oxidatieve stress en carotenoïdenafhankelijke kleur: verbleken koolmezen (Parus major) door metaalverontreiniging? Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit project is om de signaalfunctie van een carotenoïdenafhankelijke kleur, in relatie tot oxidatieve stressniveaus en voedselkwaliteit, na te gaan bij de koolmees (Parus major). De koolmees heeft een carotenoïdenafhankelijk signaal, namelijk de gele kleur van de borst. De felheid van deze borstkleur wordt in verband gebracht met de conditie en de kwaliteit van de drager. Het onderzoek wordt uitgevoerd in een gekende metaalpollutiegradiënt. We verwachten dat vogels in vervuilde g...

Project

Karakterisering van nieuwe targets voor de behandeling van het Fragiele X Syndroom. Historisch

Universiteit Antwerpen

Karakterisering van nieuwe targets voor de behandeling van het Fragiele X Syndroom.

Project

Klinisch moleculaire en functionele studies van multipele osteochondromen en verwante aandoeningen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Klinisch moleculaire en functionele studies van multipele osteochondromen en verwante aandoeningen.

Project

Karakterisatie van biologische toxines op spanningsgevoelige K+ kanalen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Met dit project (samenwerking met prof. Jan Tytgat, KUL) willen we een betere kennis verwerven over de werking van biologische toxines. Dankzij deze toxines zal ook een beter inzicht worden verkregen in de structuur, functie en farmacologie van K+ kanalen. Finaal streven we naar het vinden van toxines die een belangrijke therapeutische en/of fysiologische waarde zullen hebben. In eerste instantie zullen venomen/toxines elektrofysiologisch gescreened worden op alle beschikbare K+ kanalen. Toxi...

Project

Identificatie en karakterisatie van nieuwe causale genen en risicofactoren voor 'Lewy body' hersenziekten. Historisch

Universiteit Antwerpen

De 'Lewy body' hersenziekten vormen een spectrum gaande van de ziekte van Alzheimer (AD) tot de ziekte van Parkinson (PD). Centraal binnen dit spectrum situeert zich dementie met Lewy bodies (DLB), de tweede meest frequente vorm van neurodegeneratieve dementie na AD, met een prevalentie tot 30% van alle dementiepatiënten. Ondanks deze hoge prevalentie blijft de moleculair genetische etiologie van deze aandoening tot op heden onbekend. We identificeerden recent een nieuwe locus voor DLB op chr...

Project

Verandert de stressgevoeligheid van planten en ecosystemen onder gewijzigde klimaatcondities? Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit onderzoeksproject (het doctoraatsonderzoek van Kim Naudts) wordt bestudeerd of de weerstand van soortenrijke plantengemeenschappen aan diverse stressfactoren zal veranderen in toekomstige klimaatcondities. Hiertoe worden samengestelde graslandecosystemen onder twee verschillende klimaatscenario's -- het huidig klimaat en een gesimuleerd toekomstig klimaat -- blootgesteld aan diverse stresscondities: droogte, tekort aan stikstof, inundatie en zware metalen (zinc). De stressoren worden a...

Project

Opheldering van de pathofysiologie van DFNA5 - geassocieerd gehoorverlies. Historisch

Universiteit Antwerpen

Met dit onderzoek zullen we trachten de fysiologische functie van DFNA5 te ontrafelen en de pathofysiologische mechanismen die aan de basis liggen van DFNA5-geassocieerd gehoorverlies verder op te helderen. Concreet zullen we trachten het toxisch eiwitgedeelte binnen DFNA5 te lokaliseren, de 'pathways' te ontrafelen waarbinnen wild type DFNA5 werkzaam is en via genetische associatiestudies een link aan te tonen met ouderdomsslechthorendheid (Age Related Hearing Impairment: ARHI).

Project

Mechanisme van dense plakvorming bij de ziekte van Alzheimer. Historisch

Universiteit Antwerpen

Aggregatie van amyloid-ß (Aß) in het hersenparenchym als dense-core en diffuse plakken en in bloedvatwanden zijn de voornaamste kenmerken van de ziekte van Alzheimer. Dense-core plakken zijn neurotoxisch. Verschillende feiten suggereren dat Aß niet spontaan aggregeert in de hersenen, maar dat specifieke chaperones Aß helpen te aggregeren tot ß-sheets. Recent toonden we aan dat dense plakken zich voornamelijk ontwikkelen rond bloedvaten in zowel transgene muis modellen voor de ziekte van Alzhe...

Project

Gezondheidseffecten, bioaccumulatie en detoxificatie van metalen bij grote grazers. Historisch

Universiteit Antwerpen

Tijdens dit onderzoek zullen de nadelige effecten van metalen bij runderen en paarden worden bestudeerd op verschillende niveaus van biologische organisatie en zal de accumulatie en de detoxificatiecapaciteit worden bepaald. Dit zal enerzijds worden onderzocht aan de hand van de relatie tussen interne metaalgehaltes in lever, nier, long en spier, en metaalconcentraties in niet-destructieve stalen (bloed, haar en mest). Anderzijds zullen verschillende biomerkers worden gemeten in het bloed en ...

Project

Modelleren van biogeochemische CO² fluxen in carbonaatbodems. Historisch

Universiteit Antwerpen

Modelleren van biogeochemische CO² fluxen in carbonaatbodems.

Project

Een fysiologisch gebaseerd farmacokinetisch model voor de opstapeling van microcontaminanten en immunologische effecten in gewone zeehonden (Phoca vitulina) en bruinvissen (Phocoena phocoena). Historisch

Universiteit Antwerpen

Doelstellingen: Ontwikkeling van een fysiologisch (bioenergetisch) model voor de lange termijn opname en accumulatie van prioritaire microcontaminanten door de zeehond. Evaluatie van het model door vergelijking van voorspellingen met analyseresultaten van microcontaminanten in bloed en biopsie (levende dieren) en andere weefsels (dode dieren). Bepaling van conditie van zeehonden aan de hand van algemene conditie-indices en meer specifieke indicatoren van homeostase en stress door analyse van ...

Project

Genetische studie van de melanocortine signaaltransductie betrokken bij de pathogenese van obesitas. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit onderzoeksproject zal getracht worden een significante bijdrage te leveren tot het begrip omtrent het ontstaansmechanisme van obesitas. Enerzijds zal het onderzoek toegespitst worden op de melanocortine signaaltransductie met reeds betrokkenheid en anderzijds zal beoogd worden om nieuwe kandidaatgenen te identificeren. Dit zal gebeuren door mutatieanalyse en associatiestudies.

Project

Karakterisering van de morfologische, ecofysiologische, celfysiologische en moleculaire respons van baobab (Adansonia digitata L.) op droogtestress. Historisch

Universiteit Antwerpen

De Afrikaanse baobab (Adansonia digitata L.) speelt een essentiële socio-economische rol in de rurale levensgemeenschappen van West-Afrika. Bijna alle delen van de boom worden gebruikt, en dit voor een grote verscheidenheid aan toepassingen. Ondermeer in de voeding is de baobab uiterst belangrijk. Zo spelen de bladeren, vruchtpulp en zaden een essentiële rol in de bereiding van traditionele maaltijden en in tijden van schaarste en hongersnood. De bladeren vormen ondermeer een goede bron van e...

Project

Geïntegreerde benadering naar het ontrafelen van de pathogenese van CNS en PNS aandoeningen. Historisch

Universiteit Antwerpen

De onderzoeksactiviteiten in het onderzoeksexcellentiecentrum NEURO zijn toegespitst op moleculaire genetica en klinische neurologie van neurodegeneratieve ziekten van het centrale zenuwstelsel zoals Alzheimer dementie, de ziekte van Parkinson, frontaal temporale dementie, amyotrofe laterale sclerose en verwante hersenaandoeningen, en het perifere zenuwstelsel zoals motorische en/of sensorische neuropathieën en verwante aandoeningen. Het centrum brengt basis en klinische onderzoekers samen v...

Project

Milieu en plantenecologie op diverse niveaus. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het centrale thema van het OEC ECO betreft de studie van de effecten van veranderingen in het abiotisch of niet-levend milieu op ecologische systemen (niveaus gaande van cel, organisme, ecosysteem tot landschap en regio), op de conditie en gezondheid van plant en dier - waaronder de mens - en op het cultureel erfgoed. In essentie gaat het om de studie van oorzaken (veranderingen in het milieu, verstoringen van de leefomgeving, verschillende stress-situaties) en gevolgen (ecofysiologische en c...

Project

Geïntegreerd onderzoek naar vaccins en infectieziekten. Historisch

Universiteit Antwerpen

De behandeling en preventie van bacteriële en virale infecties is de focus van het Methusalem-project VAXINFECTIO. Hierbij komen antibioticaresistentie, anti-tumor afweerreacties bij witte bloedcellen, de evaluatie van vaccinaties en de socio-economische aspecten van antibioticagebruik aan bod. Het Vaccin- en Infectieziekten Instituut (Vaxinfectio) van de Universiteit Antwerpen - bestaande uit het Laboratorium voor Medische Microbiologie (LMM), het Laboratorium voor Experimentele Hematologie ...

Project

Op weg naar een geïntegreerd beslissingsinstrument voor aanpassingsmaatregelen - Gevalstudie: overstromingen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Op weg naar een geïntegreerd beslissingsinstrument voor aanpassingsmaatregelen - Gevalstudie: overstromingen.

Project

Subsidie aan de Centra Menselijke Erfelijkheid. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Mariene biogene carbonaten als archieven van klimaatsverandering: een kritische evaluatie. (CALMARS II - tweede fase) Historisch

Universiteit Antwerpen

Vijf Belgische instellingen hebben een project opgezet om een voorspellend wiskundig model uit te werken op basis van klimaatsgegevens, die geregistreerd werden in de carbonaatskeletten van drie verschillende mariene invertebraten-taxa. Deze taxa, uitgekozen omwille van hun complementaire eigenschappen, zoals levensduur, groeisnelheid, enz., zijn kalksponzen, bivalven en echinodermata.

Project

Studie van de toxiciteit, de ecotoxiciteit en genotoxiciteit van nanopolymeren bij het biomedisch gebruik van genetische toepassingen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Studie van de toxiciteit, de ecotoxiciteit en genotoxiciteit van nanopolymeren bij het biomedisch gebruik van genetische toepassingen.

Project

Genotypische diversiteit in productiviteit en watergebruikersefficiëntie in het geslacht Populus. Historisch

Universiteit Antwerpen

Via hun huidmondjes en diverse fysiologisch-biochemische processen in de cel, zijn planten in staat om een onderscheid te maken tussen verschillende isotopen van chemische elementen als bvb. koolstof(C), waterstof (H) en zuurstof(0). Dit onderscheid laat toe om de efficiëntie van C-opname en watergifte te kwantificeren, en aldus te koppelen aan productieperformantie. In dit project zal de genotypische variabilileit in de watergebruiksefficiëntie bepaald worden via stabiele C-isotoopanalyses e...

Project

Het opnemen van kwadraten, nemen van grondwater en oppervlaktewaterstalen, het meten van stroomsnelheden, en het verrichten van analyses in de Zegge. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds KMDA. UA levert aan KMDA de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Ontrafeling van de door brassinosteroïden geïnduceerde signaaltransductie aan de hand van een chemisch genetische benadering Historisch

Universiteit Gent

Het doel van het voorgestelde onderzoek is het ontdekken van kleine synthetische moleculen die interfereren met de uitwisseling (?trafficking?) van het receptorcomplex van brassinosteroïden door een chemisch-genetische benadering en het identificeren van hun potentiële targets. Dergelijke verbindingen kunnen worden gebruikt als bioactieve moleculaire sondes voor de functionele analyse van de endocytose van dit brassinosteroïden-receptorcomplex en voor het begrijpen van diens betekenis voor si...

Project

De prehistorische bewoningsevolutie van Zandig-Vlaanderen vanuit een landschappelijk perspectief Historisch

Universiteit Gent

Dit project beoogt een interdisciplinary GIS-gerelateerde studie van het landgebruik in Zandig-Vlaanderen (NW-België) tijdens de latere fasen van de steentijden (vanaf 13.000 uncal. BP) tot de komst van de Romeinen. Bedoeling is de rol en impact van het landschap (flora, bodem en klimaat) op het nederzettingssysteem in een multitemporeel kader te analyseren. Hiertoe zullen 3 tot 4 deelgebieden geselecteerd worden, waaronder 2 met een lage densiteit (zgn. "lege" gebieden). In dit onderzoek zul...

Project

De prehistorische bewoningsevolutie van Zandig-Vlaanderen vanuit een landschappelijk perspectief Historisch

Universiteit Gent

Dit project beoogt een interdisciplinaire GIS-gerelateerde studie van het landgebruik in Zandig-Vlaanderen (NW-België) tijdens de latere fasen van de steentijden (vanaf 13.000 uncal. BP) tot de kmst van de Romeinen. Bedoeling is de rol en impact van het landschap (flora, bodem en klimaat) op het nederzettingssysteem in een multitemporeel kader te analyseren. Hiertoe zullen 3 tot 4 deelgebieden geselecteerd worden, waaronder 2 met een grote densiteit aan archeologische sites (zgn. clustergebie...

Project

De prehistorische bewoningsevolutie van Zandig-Vlaanderen vanuit een landschappelijk perspectief Historisch

Universiteit Gent

Dit project beoogt een interdisicplinaire GIS-gerelateerde studie van het landgebruik in Zandig-Vlaanderen (NW-België) tijdens de latere fasen van de steentijden (vanaf 13.000 uncal. BP) tot de komst van de Romeinen. Bedoeling is de rol en impact van het landschap (flora, bodem en klimaat) op het nederzettingssysteem in een multitemporeel kader te analyseren. Hiertoe zullen 3 tot 4 deelgebieden geselecteerd worden, waaronder 2 met een grote densiteit (zgn. "lege" gebieden). In dit onderzoek z...

Project

De prehistorische bewoningsevolutie van Zandig-Vlaanderen vanuit een landschappelijk perspectief Historisch

Universiteit Gent

Dit project beoogt een interdisciplinaire GIS-gerelateerde studie van het landgebruik in Zandig-Vlaanderen (NW-België) tijdens de latere fasen van de steentijden (vanaf 13.000 uncal. BP) tot de komst van de Romeinen. Bedoeling is de rol en impact van het landschap (flora, bodem en klimaat) op het nederzettingssysteem in een multitemporeel kader te analyseren. Hiertoe zullen 3 tot 4 deelgebieden geselecteerd worden, waaronder 2 met een lage densiteit ("lege" gebieden). In dit onderzoek zullen ...

Project

De prehistorische bewoningsevolutie van Zandig-Vlaanderen vanuit een landschappelijk perspectief Historisch

Universiteit Gent

Dit project beoogt een interdisciplinaire GIs-gerelateerde studie van het landgebruik in Zandig-Vlaanderen (NW-België) tijdens de latere fasen van de steentijden (vanaf 13.000 uncal. BP) tot de komst van de Romeinen. Bedoeling is de rol en impact van het landschap (flora, bodem en klimaat) op het nederzettingssysteem in een multitemporeel kader te analyseren. Hiertoe zullen 3 tot 4 deelgebieden geselecteerd worden, waaronder 2 met een grote densiteit aan (zgn. "lege" gebieden). In dit onderzo...

Project

Gecombineerde kwantitatieve 3D chemische en morfologische beeldvorming op nanoscopisch niveau Historisch

Universiteit Gent

Dit project wil een aantal nieuwe technieken zoals nanoXRF/nanoCT, Full field XFR imaging en 3D ICP-massaspectrometrie gaan otnwikkelen om kwantitatieve 3D chemische en morfologische beeldvorming te gaan realiseren, waarbij de nanoXRF/nanoCT techniek dit zou moeten toelaten op nanoscopisch niveau. Het projectteam wil deze nieuwe speerpunttechnieken gaan aanwenden om grensverleggend fundamenteel onderzoek te gaan uitvoeren met betrekking tot de milieutoxicologie, studie van interstellaire mate...

Project

Gecombineerde kwantitatieve 3D chemische en morfologische beeldvorming op nanoscopisch niveau Historisch

Universiteit Gent

Dit project wil een aantal nieuwe technieken zoals nanoXRF/nanoCT, Full field XFR imaging en 3D IC¨P-massasepctrometrie gaan ontwikkelen om kwantitatieve 3D chemische en morfologische beeldvorming te gaan realiseren, waarbij de nanoXRF/nanoCT techniek dit zou moeten toelaten op nanoscopisch niveau. Het projectteam wil deze nieuwe speerpunttechnieken gaan aanwenden om grensverleggend fundamenteel odnerzoek te gaan uitvoeren met betrekking tot de milieutoxicologie, studie van interstellaire mat...

Project

Gecombineerde kwantitatieve 3D chemische en morfologische beeldvorming op nanoscopisch niveau Historisch

Universiteit Gent

Dit project wil een aantal nieuwe technieken zoals nanoXRF/nanoCT, Full field XFR imaging en 3D ICP-massaspectrometrie gaan ontwikkelen om kwantitatieve 3D chemische en morfologische beeldvorming te gaan realiseren, waarbij de nanoXRF/nanoCT techniek dit zou moeten toelaten op nanoscopisch niveau. Het projectteam wil deze nieuwe speerpunttechnieken gaan aanwenden om grensverleggend fundamenteel onderzoek te gaan uitvoeren met betrekking tot de milieutoxicologie, studie van interstellaire mate...

Project

ARCHIMEDES: Accelerometrie en reservoir computing voor intelligente, multimodale en vroege detectie van epileptische aanvallen in de thuisomgeving Historisch

Universiteit Gent

Dit project behandelt fundamenteel onderzoek naar de technologie nodig voor een automatisch detectiesysteem voor epileptische aanvallen dat gebruik maakt van flexibele en uitrekbare substraeten met allerlei sensoren, van verwerking van EEG-signalen en andere meetgegevens en van de neurale netwerktechniek "Reservoir Computing". Dit alles leidt tot een snel detectiesysteem op maat van de individuele patiënt, ook bruikbaar in een thuisomgeving.

Project

ARCHIMEDES: Accelerometrie en reservoir computing voor intelligente, multimodale en vroege detectie van epileptische aanvallen in de thuisomgeving Historisch

Universiteit Gent

Dit project behandelt fundamenteel onderzoek naar de technologie nodig voor een automatisch detectiesysteem voor epileptische aanvallen dat gebruik maakt van flexibele en uitrekbare substraten met allerlei sensoren, van verwerking van EEG-signalen en andere meetgegevens en van de neurale netwerktechniek "Reservoir Compting". Dit alles leidt tot een snel detectiesysteem op maat van de individuele patiënt, ook bruikbaar in een thuisomgeving.

Project

ARCHIMEDES: Accelerometrie en reservoir computing voor intelligente, multimodale en vroege detectie van epileptische aanvlalen in de thuisomgeving Historisch

Universiteit Gent

Dit project behandelt fundamenteel onderzoek naar de technologie nodig voor een automatisch detectiesysteem voor epileptische aanvallen dat gebruik maakt van flexibele en uitrekbare substraten met allerlei sensoren, van verwerking van EEG-signalen en andere meetgegevens en van de neurale netwerktechniek "Reservoir Computing". Dit alles leidt tot een snel detectiesysteem op maat van de individuele patiënt, ook bruikbaar in een thuisomgeving.

Project

ARCHIMEDES: Accelerometrie en reservoir computing voor intelligentie, multimodale en vroege detectie van epileptische aanvallen in de thuisomgeving Historisch

Universiteit Gent

Dit project behandelt fundamenteel onderzoek naar de technologie nodig voor een automatisch detectiesysteem voor epileptische aanvallen dat gebruik maakt van flexibele en uitrekbare substraten met allerlei sensoren, van verwerking van EEG-signalen en andere meetgegevens en van de neurale netwerktechniek "Reservoir Computing". Dit alles leidt tot een snel detectiesysteem op maat van de individuele patiënt, ook bruikbaar in een thuisomgeving.

Project

Rol van celadhesie-gemedieerde signalisatie in craniofaciale malformaties: een geïntegreerde moleculair-morfologische studie Historisch

Universiteit Gent

Een multidisciplinair consortium heeft de ambitie om via analyse en generatie van gepaste diermodellen (klauwkikker, zebravis, muis) een gedetailleerd inzicht te verwerven in de rol van intercellulaire adhesiemoleculen (cadherines, protocadherines) en hiermee geassocieerde signaaltransductiewegen (catenines, Wnt-signalisatie) bij de vorming van complexe kopstructuren. Deze modellen zullen op termijn ook belangrijk zijn bij de genetische analyse van craniofaciale malformaties bij de mens.

Project

Rol van celadhesie-gemedieerde signalisatie in craniofaciale malformaties: een geïntegreerde moleculair-morfologische studie Historisch

Universiteit Gent

Een multidisciplinair consortium heeft de ambitie om via analyse en generatie van gepaste diermodellen (klauwkikker, zebravis, muis) een gedtailleerd inzicht te verwerven in de rol van intercullulaire adhesiemoleculen (cadherines, protocadherines) en hiermee geassocieerde signaaltransductiewegen (catenines, Wnt-signalisatie) bij de vorming van complexe kopstructuren. Deze modellen zullen op termijn ook belangrijk zijn bij de genetische analyse van craniofaciale malformaties bij de mens.

Project

Rol van celadhesie-gemedieerde signalisatie in craniofaciale malformaties: een geïntegreerde moleculair-morfologische studie Historisch

Universiteit Gent

Een multidisciplinair consortium heeft de ambitie om via anlayse en generatie van gapste diermodellen (klauwkikker, zebravis, muis) een gedetailleerd inzicht te verwerven in de rol van intercellulaire adhesiemoleculen (cadherines, protocadherines) en hiermee geassocieerde signaaltransductiewegen (catenines, Wnt-signalisatie) bij de vorming van complexe kopstructuren. Deze modellen zullen op termijn ook belangrijk zijn bij de genetische analyse van craniofaciale malformaties bij de mens.

Project

Rol van celadhesie-gemedieerde signalisatie in craniofaciale malformaties: een geïntegreerde moleculair-morfologische studie Historisch

Universiteit Gent

Een multidisciplinair consortium heeft de ambitie om via analyse en generatie van gepaste diermodellen (klauwkikker, zebravis, muis) een gedetailleerd inzicht te verwerven in de rol van intercellulaire adhesiemoleculen (cadherines, protocadherines) en hiermee geassocieerde signaaltransductiewegne (catenines, Wnt-signalistie) bij de vorming van complexe kopstructeren. Deze modellen zullen op termijn ook belangrijk zijn bij de genetische analyse van craniofaciale malformaties bij de mens.

Project

Sequentiële PET beeldvorming van hooggradige gliomen met F-18 fluoromethylcholine: een instrument voor het vroegtijdig detecteren van tumorherval na radiochemotherapie? Historisch

Universiteit Gent

Het doel van de studie is om door middel van PET met 18F-fluoromethylcholine in patiënten die neurochirurgie hebben odnergaan omwille van een hooggradig glioom en die zich voor radiotherapie aanmelden na te gaan of een lokaal tumorherval vroegtijdig herkend kan worden. Het is tevens de bedoeling de PET gegevens te vergelijken met de gegevens van anatomische beeldvorming (MRI).

Project

Mobiliteit, inteelt en fitness in ruimtelijke gestructureerde zangvogelpopulaties: een geÏntegreerde studie a.h.v. genotypische en fenotypische merkers Historisch

Universiteit Gent

Dit project beoogt inzicht te verschaffen in de complexe relaties tussen mobiliteit, genetische en demografische processen in ruimtelijk gestructureerde populaties van zangvogels. Hiertoe wordt onderzoek verricht naar gedragsmatige, genetische en fenotypische patronen en processen in rurale ens tedelijke populaties van Passer domesticus. Gebruikte technieken omvatten merk-hervangst, telemetrie en analyse van micro-satelliet DNA, ptilochronologie en bilaterale asymmetrie.

Project

Alexithymie, interpersoonlijke factoren en depressie: een studie bij psychiatrische patiënten Historisch

Universiteit Gent

Via inhoudsanalyse van interview narratievenen van narratieven uitgelokt door vrije respons taken (TAT, EMT) en via zelfrapportage vragenlijsten onderzoeken we of alexithymie bij psychiatrische patiënten samenhangt met een kenmerkende vorm van interpersoonlijk functioneren. Alle variabelen worden multimethodisch gemeten en we gaan na of verbanden alternatief kunnen verklaard worden.

Project

God en Darwin in de Lage Landen. Een studie naar de verspreiding en de betekenis van Intelligent Design in Vlaanderen en Nederland Historisch

Universiteit Gent

Naar aanleiding van de toenemende media-aandacht onderzoeken we hoe sterk de positie van Intelligent Design is in Vlaanderen en Nederland. Daarenboven zoeken we naar verklaringen voor de opkomst van dit recente fenomeen. We houden daarbij vooral rekening met de verschillen tussen beide contreien, de rol van zingeving en het gebrek aan wetenschappelijke kennis bij een breder publiek.

Project

De rol van het eiwitmetabolisme bij de levensduurverlenging door mutatie of dietaire restrictie in de nematode Caenorhabditis elegans Historisch

Universiteit Gent

Via biochemische, moleculaire en genetische technieken zullen we de rol bestuderen van het eiwitmetabolisme bij het verouderingsproces bij Caenorhabditis elegans. Hiervoor gebruiken wormen met een verlengde levensduur door mutatie of dietaire restrictie.

Project

AspICU - Een internationaal, multicentrisch epidemiologisch onderzoek naar Aspergillus species bij intensievezorgenpatiënten met als doel de identificatie van specifieke risicofactoren Historisch

Universiteit Gent

Invasieve pumonaire aspergillose is een schimmel-infectie met een bijzonder hoge mortalteit. Door de moeilijke diagnostiek is de incidentie van deze ernstige ziekte onderschat. Er zijn geen gevalideerde diagnostische criteria die toepasbaarheid zijn in een intensieve zorgen setting. Onze onderzoeksgroep ontwikkelde een diagnostisch algoritme met hoge specificiteit en sensitiviteit. Het objectief van voorliggende onderzoeksvoorstel is het prospectief valideren van dit algoritme.

Project

Onderzoek naar optimalisaties van Brain Computer Interfaces (BCI) voor neuro-revalidatie Historisch

Universiteit Gent

Brain Computer Interfaces kunnen mensen met een neurologische aandoening helpen om communicatie en controle tot op een zekere hoogte te herstellen. De huidige systemen kampen echter met de heersende variabiliteit in de EEG-signalen tussen personen. Door gebruik te maken van ICA, uitgebreid met spatiale informatie van de elektroden, kan een robuuste BCI gerealiseerd worden. Naast de technische realisatie wordt ook gekeken naar de invloed die het gebruik van BCI uitoefent op veranderende hersen...

Project

De Vissige melkzwammen: cryptische soorten met een lang en wereldwijd verleden Historisch

Universiteit Gent

Lactarius volemus kent volgens de literatuur een zeer wijde verspreiding. Binnen deze &apos;soort&apos; nemen we echter een grote morfologische variabiliteit waar. Voorlopige moleculaire resultaten wijzen inderdaad op het bestaan van goed afgebakende clades binnen de &apos;soort&apos;. Dit project wil de cryptische soorten binnen de L. volemus-groep beter onderzoeken en de fylogeografie van de groep uitspitten.

Project

Karakterisatie van genen en moleculaire mechanismen betrokken in erfelijke bindweefselziekten en bepaalde vormen van kanker Recent afgelopen

Universiteit Gent

De algemene doelstelling van dit onderzoek is: (1) een grondig inzicht verwerven in de functie van bepaalde genen in erfelijke bindweefselziekten en sommige vormen van kanker, door onderzoek in humane weefsels en in transgene diermodellen (2) de genetische basis voor de fenotypische variabilteit in deze aandoeningen bestuderen (3) nieuwe therapeutische strategieën ontwikkelen en testen voor deze (en ook meer frequente) aandoeningen door directe interferentie met de onderliggende moleculaire p...

Project

Seksuele reproductie en gameetherkenningseiwitten bij Dictyota dichotoma (Phaeophyta) Historisch

Universiteit Gent

Studie van de gameetherkenningseiwitten, lectines en glycoproteines op de plasmamembraan van mannelijke en vrouwelijke gameten, in Dictyota dichotoma.

Project

Aangepaste risicodetectie en -preventie van vallen bij specifieke subpopulaties in de verouderde samenleving: dementie en diabetes Historisch

Universiteit Gent

1) Bepalen van valincidentie en detectie van risicofactoren voor vallen bij ouderen a) met dementie in diverse stadia van aandoening en gedifferentieerde behandeling b) met diabetes in verschillende stadia van aandoening en gedifferentieerde behandeling 2) Nagaan toepasbaarheid van beschikbare instrumenten en schalen ter ontwikkeling van een accuraat risicoprofiel in respectieve doelgroepen 3) Opstellen en toetsen van valrisico-preventie intitiatieven voor gedifferentieerde (sub)populaties

Project

Leerprocessen en subtypering bij kinderen met Developmental Coordination Disorder (DCD) Historisch

Universiteit Gent

DCD is een vaak voorkomende stoornis. Deze studie brengt de comorbiditeit met leerproblemen in kaart, gaat ev. Cognitieve fenottypes na, exploreert de retardatie en deficithypothese en inventariseert knelpunten en facilitatoren in de ontwikkeling van kinderen met DCD. De studie is een vergelijkend onderzoek met drie groepen: DCD, een controlegroep van leeftijdsgenoten, een controlegroep van jongere kinderen.

Project

Holocene klimaatvraiabiliteit en ecosysteemveranderingen in de kustzone van Oost en Maritiem Antarctica - HOLANT Historisch

Universiteit Gent

HOLANT zal de Holocene klimaatveranderingen in Antarctische kustgebieden bestuderen. Specifiek zullen we nagaan hoe deze records zich verhouden tot reconstructies in centraal gelegen regio&apos;s (op basis van ijsboringen), met bijzondere aandacht voor de timing, duur en omvang van de klimaatanomalieën. Bovendien zullen we de relatie onderzoeken tussen vroegere temperatuurschommelingen en het regionale ijskapvolume en wereldwijde klimaatveranderingen.

Project

Holocene klimaatvariabiliteit en ecosysteemveranderingen in de kustzone van Oost en Maritiem Antarctica - HOLANT Historisch

Universiteit Gent

HOLANT zal de Holocene klimaatveranderingen in Antarctische kustgebieden bestuderen. Specifiek zullen we nagaan hoe deze records zich verhouden tot reconstructies in centraal gelegen regio&apos;s (op basis van ijsboringen), met bijzondere aandacht voor de timing, duur en omvang van de klimaatanomalieën. Bovendien zullen we de relatie onderzoeken tussen vroegere temperatuursschommelingen en het regionale ijskapvolume en wereldwijde klimaatveranderingen.

Project

Kwaliteitscontrole op de analyseresultaten van verzamelde watermonsters Historisch

Universiteit Gent

Deze onderzoeksopdracht kadert in het project tot operationalisering van het bodemmeetnet in de bossen van het Vlaamse Gewest, overeenkosmtig de richtlijnen gegeven door "International Cooperative Programme on Assesment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests in the ECE-Region" (UNEP-UN/ECE). Analyse van water uit lysimeters, doorvalwater, stamafvloeiwater en vrije veldwater.

Project

Ontwikkeling van een populatiebalansmodel voor de kwaliteit van microcapsules verkregen via wervelbedomhulling Historisch

Universiteit Gent

In dit project wordt een populatiebalansmodel, gecombineerd met warmte- en massaoverdrachtsmodellen, ontwikkeld. Dit model zal toelaten de kwaliteit van omhulde, poedervormige levensmiddelen- ingrediënten en -additieven, verkergen via wervelbedomhulling, te beschrijven. Via dit model zal vervolgens gezocht worden deze wervelbedprocessen te optimaliseren naar energie- en coatingeffiëntie enerzijds, en naar coatingkwaliteit anderzijds.

Project

Glucocorticoïd gevoeligheid versus resistentie in inflamamtoire myopathieën en Duchenne musculaire dystrofie: de rol van de transcriptiefactor NF-kappaB Historisch

Universiteit Gent

Sporadische &apos;inclusion body&apos; myositis (IBM), een subtype van de idiopathische inflammatoire myopathieën (IM), is resistent tegen conventionele glucocorticoïd therapieën. Dit project odnerzoekt de interacties tussen de transcriptiefactor NF-kappaB, essentieel in auto-immuniteit, en glucocorticoïden, in IM en Duchenne musculaire dystrofie (DMD). DMD is een spierziekte gekenmerkt door auto-inflammatie en degeneratieve processen die ook IBM spieren kenmerken. DMD reageert echter op gluc...

Project

Prehistorische nederzettingspatronenen landgebruik in Zandig Vlaanderen (NW België): een diachrone and geoarcheologische benadering Historisch

Universiteit Gent

Dit project beoogt een interdisciplinaire GIS-gerelateerde studie van het landgebruik in Zandig-Vlaanderen (NW-België) tijdens de latere fasen van de steentijden (vanaf 13.000 uncal. BP) tot de komst van de Romeinen. Bedoeling is de rol en impact van het landschap (flora, bodem en klimaat)op het nederzettingssysteem in een multitemporeel kader te analyseren. Hiertoe zullen 3 tot 4 deelgebieden geselecteerd worden, waaronder 2 met een grote densiteit aan archeologische sites (zgn. clustergebie...

Project

Diversiteit, antimicrobiële gevoeligheid en virulentiemechanismen van Helicobacter suis, een pathogeen agens bij varkens met zoönotisch belang Historisch

Universiteit Gent

Helicobacter suis is de meest frequent voorkomende gastrale non-Helicobacter pylori Helicobacter bij mensen met maagklachten. De kiem wordt ook geassocieerd met maagzweren en gastritis bij varkens maar de precieze rol van H. suis bij deze maagproblemen van varkens is niet duidelijk. De genomische diversiteit, de antimicrobiële gevoeligheid en de virulentiemechanismen van H. suis zullen worden bestudeerd.

Project

Gecombineerde kwantitatieve 3D chemische en morfologische beeldvorming op nanoscopisch niveau Historisch

Universiteit Gent

Dit project wil een aantal nieuwe technieken zoals nanoXRF/nanoCT, Full field XFR imaging en 3D ICP-massaspectrometrie gaan ontwikkelen om kwantitatieve 3D chemische en morfologische beeldvorming te gaan realiseren, waarbij de nanoXRF/nanoCT techniek dit zou moeten toelaten op nanoscopisch niveau. Het projectteam wil deze nieuwe speerpunttechnieken gaan aanwenden om grensverleggend fundamenteel onderzoek te gaan uitvoeren met betrekking tot de milieutoxicologie, studie van interstellaire mate...

Project

Cultuurfaciliteiten voor experimenteel onderzoek op speciatiemechanismen bij Ectocarpus siliculosus (Ectocapales, Phaeophyta) Historisch

Universiteit Gent

Aanschaf kweekruimtes (incubatoren) voor het kweken van Ectocarpus ten behoeve van onderzoek naar speciatie en proteïnen verantwoordelijk voor gameetherkenning.

Project

Gedetailleerde analyse van de inflammatie-resistentie van Mus spretus door middel van genomische technieken Historisch

Universiteit Gent

Het muisspecies Mus spretus, meer bepaald de inteeltstam SPRET/Ei vertoont een zeer duidelijke resistentie tegen inflammatie, geinduceerd door b.v. lipopolyacchariden van gram-negatieve bacterien. Deze resistentie is wellicht het gevolg van een variatie in signaaltranductie. Is wellicht het gevolg van een variatie in signaaltransductie. Dit willen we grondig bestuderen a.h.v. een expressieanalyse in macrofagen en met Affimetrix microarrays.

Project

Studie van de functie van caspase-14 en RIP4 in epidermale differentiatie Historisch

Universiteit Gent

Caspase-14 en speelt een belangrijke rol bij de terminale differentiatie (:cornificatie) van de epidermis, terwijl &apos;Receptor Interacting Protein-4&apos; (RIP4) deficiente muizen een algemene verstoring van keratinocyt differentiatie vertonen. Wij willen nu verder de moleculaire signalisatiewegen bestuderen die aanleiding geven tot deze fenotypes. Hierbij maken we zowel gebruik van in vitro als in vivo benaderingen.

Project

Rol van cAMP-afhankelijke signalen in transcriptionele regulatie van het IL-6 gen in multiple myeloom cellen Historisch

Universiteit Gent

Interleukine-6 (IL-6) is een belangrijke speler in de pathogenese van multipel myeloom (MM). Wij hebben opgemerkt dat verhoging van intracellulaire cAMP-niveaus IL-6 transcriptie in MM cellen afremt. In dit onderzoek zullen we onderzoeken wat de bijdrage van de verschillende cAMP-receptoren (PKA versus epac) in dit effect is en nagaan welke signaaltransductiecascades het doelwit zijn van cAMP.

Project

Vaginale microflora en bacteriële vaginose in relatie tot vroegtijdige geboorte Historisch

Universiteit Gent

De studie heeft als doel om de rol van de vaginale microflora in verloskundige en gynaecologische infectieziekten te onderzoeken en om bij te dragen tot de vermindering van de incidentie van infectie-gemedieerde vroeggeboorte. Meer specifiek worden microbiële verstoringen van de vaginale econiche ontrafeld en de pathogene rol van bepaalde bacteriesoorten in vroeggeboorte bepaald.

Project

Ontwikkeling en evaluatie van leptine receptor antagonisten als therapeutische strategie voor de behandeling van multiple sclerosis Historisch

Universiteit Gent

Het gewichtregulerende hormoon leptine speelt een belangrijke rol in het ontstaan en de progressie van een reeks T-cel gestuurde auto-immuun ziekten, waaronder multiple sclerosis (MS). In dit project wensen we nanobodies, een relatief nieuwe techniek die gebruik maakt van kameel antilichamen, gericht tegen de leptine receptor te ontwikkelen en te evalueren in een relapsing-remitting muis model voor MS.

Project

Genoomwijde screening naar gemethyleerde genen en microRNA&apos;s in neuroblastoom Historisch

Universiteit Gent

Het hoofddoel van dit project is het verwerven van inzichten in de epigenetische veranderingen die bijdragen tot het ontstaan en de progressie van neuroblastoom (NB). Hierbij beogen we de identificatie van genen en signaalwegen die verstoord zijn in de verschillende NB subtypes met bijzondere aandacht voor mogelijke druggable targets. Daarbij aansluitend zal aandacht gaan naar een verbeterde prognostische stratificatie voor NB patiënten en de selectie van NB patiënten die in aanmerking komen ...

Project

Gedetailleerde studie van proteïne-proteïne interacties: studie van eht activeringsmechanisme van Toll Like receptoren Historisch

Universiteit Gent

Toll like receptoren worden geactiveerd door interacties tussen TIR domeinen. Homologie modellen worden gebouwd voor TIR domeinen. De MAPPIT methode en in vitro bindingsstudies tussen recombinant TIR domeinen worden gecombineerd met plaatsgerichte mutagenese om interactievlakken tussen TIR domeinen te identificeren. Deze data worden gebruikt als input voor data-gedreven in silico docking. Dit leidt tot experimenteel ondersteunde modelen voor TIR-TIR complexen.

Project

Nucleofiele nanopartikels voor optimale toediening van nucleïnezuren in delende cellen Historisch

Universiteit Gent

Plasmide DNA (pDNA) dient de celkern te bereiken teneinde een biologisch activiteit te vertonen. We wensen strategieën te ontwikkelen om hetzij naakt pDNA, hetzij pDNA bevattende nanopartikels optimaal in te sluiten in de celkernen van de dochtercellen tijdens de deling van de moedercel. Tijdens de celdeling kan immers de barrière van de nucleaire membraan vermeden worden.

Project

Regulatorische functie van beta-actine op eiwitexpressie, celmorfologie en focale adhesievorming Historisch

Universiteit Gent

Regulatorische functie van beta-actine op eiwitexpressie, celmorfologie en focale adhesievorming

Project

HOME-MATE: HOME-compatible Multimodal Alarm Triggering for Epilepsy in de Thuisomgeving Historisch

Universiteit Gent

Dit project behandelt fundamenteel onderzoek naar de technologie nodig voor een automatisch detectiesysteem voor epileptische aanvallen dat gebruik maakt van flexibele en uitrekbare substraten met allerlei sensoren, van verwerking van EEG-signalen en andere meetgegevens en van de neurale netwerktechniek "Reservoir Computing". Dit alles leidt tot een snel detectiesysteem op maat van de individuele patiënt, ook bruikbaar in een thuisomgeving.

Project

Rol van celadhesie-gemedieerde signalisaties in craniofaciale malformaties: een geïntegreerde moleculaire en morfologische studie Historisch

Universiteit Gent

Het onderzoeksconsortium gaat na hoe klassieke cadherines en ?-protocadherines, en hierdoor gemoduleerde intracellulaire signalisatieprocessen, betrokken zijn bij de correcte ontwikkeling van complexe craniofaciale structuren. Xenopus-modellen worden gebruikt om te screenen naar de meest relevante moleculen; deze worden dan functioneel geanalyseerd in zowel Xenopus als de zebravis; de meest interessante moleculen worden tenslotte in muismodellen worden geanalyseerd.

Project

Studie van de rol van NF-kB regulatorische betrokken bij multiple sclerose via gendisruptie in de muis Historisch

Universiteit Gent

In dit project onderzoeken we de rol van NF-kB bij de ziekte multiple sclerose. Hiertoe maken we gebruik van muizen die genetisch defect zijn in belangrijke NF-kB-regulatorische genen, en gebruiken we deze muizen in muis modellen voor multiple sclerose. Aldus hopen we de specifieke functies van sommige van deze genen in multiple sclerose beter te begrijpen.

Project

Een twee-armen fase III gerandomiseerde multi-centrische studie: dosisdesescalatie op elektieve klierregio&apos;s, het slikapparaat en de weke delen van de hals, met gebruik van beeldvormingsgestuurde intensiteitsgemoduleerde radiotherapie. Historisch

Universiteit Gent

Dysfagie en halsfibrose, worden veroorzaakt door hoge stralingsdosissen die toegediend worden aan de hals, de pharyngeus constrictorspieren en de cervikale slokdarm. Deze gerandomiseerde studie beoogt het verminderen van deze bijwerkingen door selectieve dosis de-escalatie ter hoogte van gevoelige zones in de hals. Deze de-escalatie is mogelijk door BG-IMRT. UZLeuven, UZGent, UZBrussel en UZAntwerpen werken mee aan deze studie.

Project

Validatie van een nieuw proefdiermodel voor systeemclerose en studie van de B cel als effector cel in het ziektebeeld Historisch

Universiteit Gent

Doelstelling van dit project is om de rol van een TNF cytokine, lymfotoxin, in de pathogenese van systeemsclerose te onderzoeken, in het bijzonder de rol hiervan op B lymfocyten.

Project

Functionele analyse van protocadherine-10 en -11 en hun respectievelijke rol in kanker Historisch

Universiteit Gent

Dit project is gefocuseerd op protocadherine-10 en protocadherine-11Y. Het humane PCDH10 gen is vaak geïnactiveerd in carcinomen. Het humane PCH11Y gen, komt daarentegen tot expressie als een ongewone oncogene vorm in o.a. gevorderd prostaatcarcinoma. De hoofddoelstelling is de ontwikkeling en analyse van gepaste muismodellen, die zullen bijdragen tot de verdere doorgronding van de rol van deze twee protocadherines in kanker.

Project

Normale en pathologische fusie van wervels in beenvissen - een &apos;evo-devo&apos; studie Historisch

Universiteit Gent

De hypothese wordt getest dat de &apos;normaleit&apos; van wervelversmelting in de evolutie ons inzichten kan geven in het pathologisch, ontogenetisch proces van wervelversmelting, d.m.v. een vergelijking tussen zebravis en Atlantische zalm. De studie zal gebeuren via (1) histomorfologisch onderzoek, &apos;2) opsporen van de spatio-temporele distributie van regulatorische en structurele moleculen betrokken in de vorming van wervels, en (3) orgaanculturen.

Project

Differentiering van COX-2 afhankelijke en -onafhankelijke inductie van VEGF in muis tumoren en humane colorectale carcinomen en zijn weerslag op kwaadaardigheid en gevoeligheid aan anti-angiogenese therapie Historisch

Universiteit Gent

PGE2 opgewekt door COX2 is betrokken in het promoten van tumorvascularisatie via de inductie van angiogene factoren zoals VEFG. Analyse van muis tumormodellen toonde aan dat VEGF-expressie tevens via COX-onafhankelijke signaalwegen kan worden opgewekt. Dit project heeft tot doel het valideren in mens colorectale kankerstalen van COX-afhankelijke en -onafhankelijke VEGF-expressie, zijn prognostische relevantie, en weerslag op (on)gevoeligheid aan angiostatische therapeutica.

Project

De interactie tussen opslag en verwerking bij het onthouden en representeren van zinnen Historisch

Universiteit Gent

Het werkgeheugen is enerzijds betrokken in het begrijpen en produceren van zinnen (onthouden welke woorden voorheen kwamen, onthouden van de woordvolgorde, bijhouden van syntatische informatie, ?) anderzijds wordt het werkgeheugen geholpen door taalgerelateerde aspecten (cf. onthouden van zinvolle woordgroepen tgo losstaande woorden). In dit onderzoeksproject wordt deze wederzijdse interactie van werkgeheugen en zinsverwerking verder onderzocht met behulp van zowel leestaken als werkgeheugent...

Project

Ontwikkeling van een geïntegreerd sequentie platform voor de analyse van gen- en genoomevolutie en transcriptionele controle in planten Historisch

Universiteit Gent

Genomische data, afkomstig van verschillende consortia, zal worden gecentraliseerd in een uniform formaat (gekoppeld aan web-interface met toolbox voor additionele analyses). Hiermee worden orthologe en paraloge relaties tussen homologe genen bepaald. De genoomorganisatie zal worden bestudeerd door te zoeken naar genomische homologie in en tussen verschillende species. Bovendien zullen, met comparatieve footprinting technieken, cis-regulatorische en andere geconserveerde niet-coderende elemen...

Project

Weefsel- en celspecifieke distributie van 5-HT4 receptor splice varianten en functionele implicatie voor gastro-intestinale en cardiale effecten van 5-HT4 receptor agonisten Historisch

Universiteit Gent

De weefsel- en celspecifieke distributie van 5-HT4 receptor splice varianten wordt onderzocht in de gastro-intestinale tractus en het hart door het merken van bepaalde celtypes met anitlichamen en RT-PCR voor de splice varianten op het geëxtraheerde RNA. De functionele weerslag wordt onderzocht door het effect en transductiemechanisme van verschillende 5-HT4 receptor agonisten te vergelijken in gastro-intestinale en cardiale proefopstellingen.

Project

Verbetering van beeldkwaliteit en klinische informatie met behulp van Time-of-Flight informatie in PET Historisch

Universiteit Gent

In TOF-PET probeert men het verschil in tijdstip van detectie van beide fotonen nauwkeurig (beter dan 1 ns) te meten. Deze informatie kan gebruikt worden in reconstructie om de beeldkwaliteit te verbeteren. Een eerste doel is het kwantificeren van de verbeterde beeldkwaliteit in realistische fantomen en klinische studies. Het tweede objectief is om na te gaan of we meer accurate informatie kunnen bekomen uit klinische data.

Project

Sequentiële PET beeldvorming van hooggradige gliomen met F-18 fluoromethylcholine: een instrument voor het vroegtijdig detecteren van tumorherval na radiochemotherapie? Historisch

Universiteit Gent

Het doel van de studie is om door middel van PET met 18F-fluoromethylcholine in patiënten die neurochirurgie hebben ondergaan omwille van een hooggradig glioom en die zich voor radiotherapie aanmelden na te gaan of een lokaal tumorherval vroegtijdig herkend kan worden. Het is tevens de bedoeling de PET gegevens te vergelijken met de gegevens van anatomische beeldvorming (MRI).

Project

Werkingsmechanisme en doeltreffendheid van neurostimulatie als behandeling voor refractaire epilepsie Historisch

Universiteit Gent

Dit project bestaat uit onderzoek naar optimalisatie van twee behandelingen voor epilepsie waarbij neuronaal weefsel elektrisch wordt gestimuleerd, namelijk nervus vagus stimulatie en diepe hersenstimulatie. Optimalisatie van de behandeling met neurostimulatie beoogt 1. verder onderzoek naar het anti-epileptisch werkingsmechanisme van de behandeling 2. optimalisatie van de huidige stimulatieparameters 3. identificatie van epilepsiepatiënten die optimaal reageren op de behandeling.

Project

Cementgebonden materialen met zeflhelende werking door middel van bacteriën, polymeren of puzzolanen Historisch

Universiteit Gent

Doelstelling van het project is om zelfheling van scheuren in betonconstructies te bekomen door gebruik van calcium carbonaat precipiterende micro-organismen, door introductie van polymeren of harsen, of door activering van de puzzolane reactie bij hoog volume vliegas beton.

Project

Geïntegreerde moleculaire profilering in neurobastoma: identificatie van nieuwe moleculair therapeutische doelwitten en geoptimaliseerde prognotische classificatie Historisch

Universiteit Gent

Het doel van dit project is om door combinatie van verschillende genomische screeningsmethoden krachtiger data mining uit te voeren met het oog op de detectie van genen en signaalwegen betrokken in neuroblastoom. Deze informatie kan vervolgens de basis vormen voor de ontwikkeling van gerichte moleculaire therapie. Tevens zal door uitgebreide mRNA en miRNA profilering gezocht worden naar robuste prognostische signaturen die aangewend kunnen worden voor accuratere therapeutische stratificatie.

Project

Thermische adaptie en zijn link met biotische interacties langsheen een latitude gradiënt Historisch

Universiteit Gent

Het vermogen van populaties van aquatische modelsoorten (waterjuffers, zooplankton, eencellige algen) om stand te houden bij &apos;global warming&apos; wordt bestudeerd. Langsheen een latitudinale gradiënt worden populaties bemonsterd en hun genetische structuur bepaald, onder andere voor temperatuursgerelateerde kenmerken. Vervolgens wordt experimenteel temperatuursadaptatie en zijn interactie met biotische interactie bekeken. Tenslotte wordt de resistentie van populaties tegen invasies van ...

Project

Kritische mutaties en signalen in borstkankercellen en hun stromale omgeving Historisch

Universiteit Gent

Dit interuniversitair project spitst zich toe op mutaties in de stromale component van menselijke kankers. Hierbij zullen ook prognostische relaties bestudeerd worden met het tumor fenotype en met gevoeligheid voor gerichte therapeutica. Een set van genen die verantwoordelijk is voor oestrogeen receptor alfa signalisatie en de activiteiten van NFkappa B zal meer in detail bestudeerd worden.

Project

Identificatie van T cel antigene peptiden in MHC complexen op Chronische Lymfocytaire Leukemie B cellen Historisch

Universiteit Gent

Peptiden zullen geisoleerd worden uit de MHC complexen aanwezig op CLL B cellen. Deze peptiden zullen onderzocht worden op hun potentieel om een T cel respons te veroorzaken. De peptiden die in saat zijn een T cel reactiviteit teweeg te brengen zullen geïdentificeerd worden via massa spectrometrische analyse.

Project

Ontwikkeling van een tissue-engineerde aortaklep Historisch

Universiteit Gent

De incidentie en prevalentie van hartkleplijden neemt wereldwijd toe. Kleplijden wordt behandeld door de natieve klep te vervangen door een kunstklep. Hedendaagse, commerciële kunstkleppen zijn niet ideaal. Een vitale, tissue-engineerde klep, welke wordt bekomen door autologe cellen te zaaien op een biocompatibele manier kan de matrix kan de nadelen voor kunstkleppen overkomen. Het doel van dit project is de cellulaire repopulatie van biologische aortaklep matrices te verhogen.

Project

ESF-EuroDEEP-Biodiversiteit en de werking van het ecosysteem in contrasterende Zuid-Europese diep-zee omgevingen: van virussen tot megafauna (BIOFUN) Historisch

Universiteit Gent

De doelstelling van het project is om via een ecosysteem-benadering twee diepzeehabitats, nl. halverwege de continentale helling en de abyssale vlakte, te karakteriseren om zom verbanden te begrijpen tussen biodiversiteitspatronen en eocsysteemfunctie in relatie tot omgevingsfactoren. Voor de eerste maal worden virussen tem megafauna in beschouwing genomen. De afdeling Mariene Biologie van Universiteit Gent neemt de meiofauna voor zijn rekening.

Project

Study of the role of genetic variation in the phenotypic variability and response to treatment in patients with Marfan Syndrome Historisch

Universiteit Gent

Marfan syndroom is een autosomaal dominants bindweefselaandoening met als belangrijkste kenmerken: lensdislocatie, skeletale overgroei en aortaworteldilatatie. Marfan syndroom wordt veroorzaakt door mutaties in het FBN1 gen welke codeert voor een belangrijk extracellulair matrix proteine. De aandoening wordt gekenmerkt door een belangrijke inter- en intrafamiliale variabiliteit die genetisch niet kan verklaard worden door de onderliggende FBN1 mutatie. Dit onderzoek zal de rol van single nucl...

Project

Consultancy agreement: to assess the behaviour / efficacy of its front runner compounds in SMC tissues

Universiteit Gent

Dit onderzoek heeft tot doel de invloed na te gaan van nieuw ontwikkelde moleculen op gladde spiercelweefsel.

Project

Validering van biomerkers SMRP en osteopontine bij longvlieskanker Historisch

Universiteit Gent

Longvlieskanker of mesothelioom is een agressieve, asbest-gerelateerde kanker. Het gebruik van biomerkers voor mesothelioom in het beleid rond aan asbest blootgestelden kan zorgen voor betere en vroegere diagnose, screening in risicopopulaties, opvolgen van de therapierseepons, etc. In deze multicentrische studie van 600 deelnemers/patiënten, zullen SMPR en osteopontine, twee waardevolle biomerkers, verder gevalideerd worden, samen met de zoektocht naar andere potentiële biomerkers in mesothe...

Project

De fylogenie van de rhabdocoele turbellaria en de oorsprong van de zoetwatervertegenwoordigers Historisch

Universiteit Hasselt

De Rhabdocoela vormen een monofyletisch taxon van vrijlevende platwormen met meer dan 1000 soorten die zowat overal ter wereld en in alle vochtige habitats worden gevonden: in het marien milieu, zowel litoraal als in de diepzee, in brakwater, in stilstaande en stromende zoetwaterhabitats en zelfs in vochtige terrestrische milieus. Een aantal soorten hebben een kosmopolitische verspreiding, met als meest opvallende voorbeeld gyratrix hermaphroditus, een soort met een quasi wereldwijde versprei...

Project

Nieuwe diagnose en voorspellende afweerstoffen voor MS en chronisch auto-immune jicht. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Er wordt aangenomen dat MS en reumatoïde artritis (RA) auto-immuunziekten zijn die het resultaat zijn van een overdreven immuunrespons tegen lichaamseigen componenten. MS is chronisch inflammatoire aandoening van het centrale zenuwstelsel (CZS) waarbij het myeline in de hersenen wordt beschadigd. RA is een autoimmune aandoening gekenmerkt door chronische inflammatie van synoviaal weefsel. Bij beide aandoeningen is reeds aangetoond dat het aangetast weefsel zowel geactiveerde T-cellen als B...

Project

Cadmiumgeïnduceerde oxidatieve stress : schade versus signalisatie Historisch

Universiteit Hasselt

Cadmium (cd) is een niet-essentieel element dat een belangrijke bedreiging vormt voor het milieu en voor de volksgezondheid. het is van essentieel belang om de responsen op Cd stress te onderzoeken. In het Centrum voor Milieukunde (CMK) werd door verschillende onderzoeksgroepen reeds aangetoond dat Cd oxidatieve stress veroorzaakt. Oxidatieve stress is een verstoring van de redoxbalans, die aanleiding kan geven tot schade aan membranen, eiwitten en DNA. Meer recent werd aangetoond dat oxi...

Project

VAXINFECTIO wil infectieziekten beter bestrijden en voorkomen. Historisch

Universiteit Hasselt

De behandeling en preventie van bacteriële en virale infecties is de focus van het Methusalem-project VAXINFECTIO. Hierbij komen antibioticaresistentie, anti-tumor afweerreacties bij witte bloedcellen, de evaluatie van vaccinaties en de socio-economische aspecten van antibioticagebruik aan bod. Het Vaccin- en Infectieziekten Instituut (VIDI) van de Universiteit Antwerpen - bestaande uit het Laboratorium voor Medische Microbiologie (LMM), het Laboratorium voor Experimentele Hematologie (LEH) e...

Project

ECO bestudeert huishouding van het leven. Historisch

Universiteit Hasselt

Het Methusalem-project ECO bestudeert de effecten van veranderingen in het abiotisch milieu op ecosystemen, op de conditie en gezondheid van planten (en dieren). Hierbij komen alle hiërarchische organisatieniveaus aan bod, gaande van cellen, organismen, populaties en ecosystemen, landschappen en regios, tot continenten en zelfs de globale schaal. De ECO-onderzoekers zijn dan ook actief op erg complementaire niveaus. Planten vormen hierbij het belangrijkste (maar niet het enige) aandachtspunt,...

Project

NEURONET bestrijdt zenuwziekten. Historisch

Universiteit Hasselt

NEURONET legt zich toe op het biomedisch onderzoek naar zenuwziekten zoals Alzheimer dementie, frontaalkwabdementie, de ziekte van Parkinson en de ziekte van Charcot-Marie-Tooth. De aftakeling van de zenuwcellen bij al deze ziektes is een complex gebeuren waarbij zowel erfelijke als omgevingsfactoren een rol spelen. Het Methusalem-project NEURONET verzamelt daarom biologisch materiaal van patiënten en familieleden om de mechanismen te doorgronden die aan de basis liggen van neurodegeneratie. ...

Project

Ondersteuning van het registratiesysteem 'Minimale Psychiatrische Gegevens (0.5 VTE). Historisch

Universiteit Hasselt

Dit zijn de concrete opdrachten die in het kader van dit contract zullen worden uitgevoerd : Ten aanzien van de instellingen : -Ondersteuning bieden aan de MPG-verantwoordelijken in de instellingen bij het invoeren en exporteren van gegevens in de softwareapplicatie ATOUM_MPG. In dit verband wordt opleiding gegeven aan nieuwe instellingen die het registratiesysteem 'Minimale psychiatrische gegevens' voor het eerst gebruiken. -Opleiding, ondersteuning en opvolging van de MPG-verantwoordelijk...

Project

Statistische ondersteuning en verwerking van de resultaten van het onderzoek naar het huidig blootstellingsniveau aan zware metalen rond Hoboken Historisch

Universiteit Hasselt

Deze opdracht maakt integraal deel uit van het onderzoek naar de historische bodemverontreiniging met zware metalen van de omgeving rond vestiging Hoboken (Umicore). Deze biomonitoring meet de concentraties van de relevante zware metalen in het bloed. De gemeten concentratie is een gevolg van de blootstelling aan zware metalen aanwezig in alle milieucompartimenten. Deze opdracht omvat de statistische opzet, de statistische verwerking van de analyseresultaten, evenals statistische ondersteunin...

Project

Screening van Arabidopsis thaliana deletiemutanten op zoek naar genen die een rol spelen bij signaaltransductie van stress veroorzaakt door zware metalen. Historisch

Universiteit Hasselt

Planten die blootgesteld worden aan vervuilende stoffen in de bodem vertonen veranderde morfologie van het wortelsysteem, waardoor groei in gecontamineerde delen vermeden wordt. Het ontrafelen van de moleculaire achtergrond van deze responsen op contaminanten kan nuttig zijn voor de verdere verbetering van phytoremediatietechnieken. In dit project worden de morfologische veranderingen bij Arabidopsis thaliana planten, blootgesteld aan een teveel aan cadmium of koper, gebruikt in genetische sc...

Project

'Scanning' en breedveld microscopie van (bio)organische systemen Historisch

Universiteit Hasselt

De onderzoeksgemeenschap 'scanning' en breedveld microscopie van (bio)organische systemen die, naast twee groepen aan K.U.Leuven, een groep aan UGent en een groep aan UHasselt, zeven buitenlandse groepen omvat zal een 'state of the art' aanbod aan microscopietechnieken met volgende zwaartepunten ontwikkelen. 1) Optische microscopietechnieken met een resolutie beneden de diffractielimiet gebaseerd op STED (stimulated emission depletion microscopy) en S-PALM (stroboscopic photoactivatable local...

Project

Introductie van analytische scheidingstechnieken in de virologie om interacties op moleculair vlak bij picornaviridae op te helderen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Door gebruik te maken van het celvrij systeem voor de aanmaak van virusmateriaal en initieel CE als scheidingstechniek, willen wij onopgeloste vraagstukken in verband met de structuur en de replicatie van picornavirussen, zoals de functie van sommige virale proteïnen, het mechanisme van de initiatie van proteïnen- en RNA synthese en de verschillende stappen in de morfogenese bestuderen. Het moet ons eveneens in staat stellen om - naast de onderwerpen die hoger werden aangehaald - (i) subviral...

Project

Onderzoek naar de centrale neurobiochemische wijzigingen geïnduceerd door modulatie van de AT4 receptor/insuline-gereguleerd aminopeptidase (IRAP), therapeutische perspectieven voor cognitieve dysfunctie en limbische epilepsie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

1. Situering van het project en overzicht van publicaties met betrekking tot dit project Het renine-angiotensine systeem reguleert in ons lichaam de natrium- en waterhuishouding en aldus de arteriële bloeddruk. Het belangrijkste peptide van dit systeem is angiotensine II (Ang II), dat zijn bloeddrukverhogende effecten uitoefent door stimulatie van de AT1 receptor [1]. Een heel nieuw onderzoeksdomein kwam aan het licht toen Fisher-Ferraro in 1971 een onafhankelijk angiotensine systeem ontdekte...

Project

Biologie en pathobiologie van de progenitorcelniche in de lever. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Veel volwassen zoogdierweefsel bevatten adulte somatische progenitorcellen (ASPCs) in gespecialiseerde micro-omgevingen (lokale adulte progenitorcelniches [³,4]), bestaande uit verschillende celtypes (ASPCs, 'transit amplifying cells" (TACs), niet-stam nichecellen) en axtracellullaire matrix [1,2]. In de lever functioneren de kanalen van Hering (KvH) die aansluiten op de terminale galwegen (TWG) als microscopische progenitorcelniches [5,8]. Beide ontstaan in het embryo uit de endodermale cel...

Project

Klinische condities die de proliferatie van bèta cellen in de adulte humane pancreas stimuleren. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Type 2 diabetes is geassocieerd met een in verhouding tot het lichaamsgewicht te klein aantal beta cellen. Stimulering van beta cel groei zou daarom onderzocht moeten worden als therapie. Tot voor kort werd aangenomen dat de profileratieve capaciteit van de adulte beta cel zeer beperkt is. Recente studies tonen echter aan dat adulte muis beta cellen tot substantiële celdeling in staat zijn. In de huidige studie willen we dit bevestigen in patiënten. Preliminaire gegevens laten zien dat onder ...

Project

Detectie van nieuwe genoom ziektebeelden in mentale retardatie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project wil de introductie van SNP arrays voor de diagnose van mentaal gehandicapten op punt stellen. Daartoe zullen 400 geselecteerde patiënten (100 patiënten/jaar) met idiopathische metale retardatie geanalyseerd worden op een Affymetrix platform met een 950 K chip. Dit zal naar schatting leiden tot de identificatie van 20/40 subtelomete deleties/duplicaties en 20-40 interstitiële deleties, waaronder ook nieuwe , tot nu toe onbekende syndromen. Van al deze nieuw ontdekte deleties/duplic...

Project

In vitro en in vivo merkers van bèta celdood en -functie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Doelstellingen: 1) Gevoelige en specifieke extracellulaire merkers van beta celdood en functionele beta celmassa ontwikkelen die toegepast kunnen worden voor in vitro kwaliteitscontrole en standardisatie van therapeutische beta celenten. 2) De toepasbaarheid van deze merkers onderzoeken voor de detectie en kwantificatie van beta celdood in vivo vooraleer hyperglycemie zich ontwikkelt of terug optreedt in diermodellen van beta celschade en transplantatie. 3) De toepasbaarheid van deze merk...

Project

Kritische mutaties en signalen in borstkankercellen en hun stromale omgeving. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit FWO project is een interuniversitair (KULeuven, UGent, UAntwerpen, VUBrussel) en interdisciplinair (genetica, moleculaire celbiologie, anatomopathologie, oncologie) concept. Het heeft tot hoofddoel te ontrafelen hoe gastheercellen deelnemen aan de opbouw van tumoren. Dit kan als basis dienen voor de ontwikkeling van nieuwe therapieën waarbij gastheercellen als doelwit gelden. Hiertoe komen we door de concertatie van verschillende onderzoeksgroepen via (A) uitwisseling van informatie, mate...

Project

Voorspellen van de beeldkwaliteit in emissietomografie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Bij het ontwerp van een beeldvormingssysteem is het van belang om de beeldkwaliteit, die met het nieuwe systeem zal worden bekomen, kwantitatief te kunnen bepalen. Dankzij zulk een kwantitatieve evaluatie kan men de verschillende componenten van het systeem optimaliseren: de eigenschappen van de detector, de geometrie van het detectiesysteem, en de algoritmes voor beeldreconstructie en beeldrestauratie. Dit project heeft als doel de ontwikkeling van meer accurate ALFA-methodes (Analytische L...

Project

Compensatoire mechanismen voor de gestoorde motorische controle bij de ziekte van Parkinson: studie van de relatie tussen cueing, cognitie en onderliggende hersenactiviteit. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project tracht het compensatoire mechanisme voor de gestoorde motorische controle in PD beter te begrijpen. De centrale hypothese is dat de motorische problemen inherent aan freezing kunnen beïnvloed worden door cues, aandacht en executieve functie, factoren die op elkaar inwerken. Veranderingen in gedrag en neurale rekrutering tengevolge van compensatie zal onderzocht worden in 4 gerelateerde studies: 1. Studie 1 onderzoekt de veranderingen ten gevolge van cueing en dubbeltaken tijdens h...

Project

De rol van de insuline-achtige groeifactor IGF-I in bescherming en regeneratie van hersenweefsel na inductie van transiënte focale ischemie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Cerbrale ischemie is de meest voorkomende oorzaak van invaliditeit bij volwassenen. Hersenbeschadiging door ischemie wordt veroorzaakt door necrose en apoptose van hersencellen, en leidt tot opregulatie van IGF-I expressie in het CZS, maar de maximale concentraties worden pas bereikt na 5 dagen of zelfs enkele weken. Uit de literatuur blijkt dat toediening van de anti-apoptische insulineachtige groeifactor IGF-I tot enkele uren na inductie van cerebrale ischemie in proefdieren leidt tot een a...

Project

Beeldvormingsgeleide stereotactische radiotherapie voor dosis escalatie in inoperabel stadium I/II niet-kleincellig longcarcinoom met selectieve toepassing van ademhalings-synchronisatie met audiovisuele feedback. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Onze hypothese luidt dat een verdere verbetering van de lokale controle in stadium I/II inoperabel NSCLC kan bekomen worden door een verdere dosisescalatie zonder een verhoging van het toxiciteitsprofiel mits de selectieve toepassing van ademhalingssynchronisatie geoptimaliseerd met audiovisuele feedback. Doelstellingen: 1. Verhoging van de actuariële lokale controle in stadium I/II NSCLC door verdere dosisescalatie van de BED in een prospectieve studie. 2. De haalbaarheid nagaan van ademhal...

Project

Cognitieve disfunctie bij primaire insomnie versus experimentele slaapdeprivatie: zijn er indicaties voor adaptatiemechanismen bij een chronisch partieel slaaptekort. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De gevolgen van een acuut en chronisch slaaptekort voor het cognitief functioneren zijn bij gezonde slapers veelvuldig aangetoond aan de hand van experimenteel slaaponderzoek. Opmerkelijk is dat deze effecten moeilijk te objectiveren zijn bij mensen met primaire insomnie (PI, in- en doorslaapproblemen zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak), die nochtans per definitie een chronisch slaaptekort ervaren. Binnen het huidige project opteren we voor een vergelijking met gezonde slapers bij wie de sl...

Project

De invloed van piekeren op het cognitief functioneren. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In dit project willen we tot een beter begrip komen van de rol van aandachtsprocessen bij het impliciet leren. Impliciet leren wordt verondersteld automatisch en al doende wijs plaats te grijpen (bv. leren spreken bij peuters), dit in tegenstelling tot het expliciet leren dat gecontroleerd en intentioneel gebeurt (bv. het schoolse leren). Er zijn echter sterke aanwijzingen dat ook het impliciet leren aandacht zou vereisen, weliswaar minder dan expliciet leren. Zo vinden sommige onderzoekers ...

Project

Endogene en exogene aandachtsmechanismen bij kenmerk- en conjunctiedetectie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Met dit project willen we in de eerste plaats onderzoekenin hoeverre aandacht gestuurd door externe stimuli (exogene aandacht) of door de intentie van het individu (endogene aandacht) gemeenschappelijke processen delen, in het bijzonder het proces dat verantwoordelijk is voor kenmerkbinding in het visuele waarnemingsproces. Op basis van een systematisch opgezette reeks cueing-experimenten voor zowel detectie van ongebonden enkelvoudige kenmerken als detectie van gebonden kenmerken (conjunctie...

Project

Ontwikkeling en evaluatie van een nanobody -morfolino construct als pretargeting strategie voor celle imaging in vivo. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Nanobodies zijn 15kDa proteïnen afgeleid van zware-keten antilichamen die men terugvindt bij Camelidae. Ze vertonen unieke eigenschappen tov conventionele antilichamen en antilichaam fragmenten op het gebied van stabiliteit, oplosbaarheid en epitoop-herkenning. Naast therapeutische toepassingen, kunnen nanobodies ook gebruikt worden als tracers voor in vivo beeldvorming. Voor de detectie van tumoren werden specifieke Nanobodies gegenereerd gericht tegen tumor-geassocieerde antigenen. Na merki...

Project

Biologie en pathobiologie van de progenitorcelniche in de lever. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Veel volwassen zoogdierweefsel bevatten adulte somatische progenitorcellen (ASPCs) in gespecialiseerde micro-omgevingen (lokale adulte progenitorcelniches [³,4]), bestaande uit verschillende celtypes (ASPCs, 'transit amplifying cells" (TACs), niet-stam nichecellen) en axtracellullaire matrix [1,2]. In de lever functioneren de kanalen van Hering (KvH) die aansluiten op de terminale galwegen (TWG) als microscopische progenitorcelniches [5,8]. Beide ontstaan in het embryo uit de endodermale cell...

Project

Genexpressieanalyse in corona-cumulus cellen in reltatie tot follikelgroei en eicelkwaliteit in muis en mens met het oog op een optimalisatie van ICSI/IVF efficiëntie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Door het hedendaagse beleid van IVF-klinieken, is er nood aan een objectieve beoordeling van het ontwikkelingspotentieel van de eicel. Daar er een intense communicatie betsaat tussen de eicel en zijn omringende corona-cumuluscellen, zijn genexpressiepatronen in deze cellen gerelateerd aan de follikelmaturiteit en ontwikkelingscapaciteit van de eicel, die ze omringen. Via internationale collaboraties werden meerdere microarray experimenten uitgevoerd op cumulus cellen van een uniek muis follik...

Project

De rol van de testiculaire nichecellen bij de proliferatie en differentiatie van spermatogoniale stamcellen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Ons onderzoeklabo heeft de afgelopen jaren onderzoek verricht naar de preventie van infertiliteit na gonadotoxische behandelingen tijdens de kinderjaren. Via spermatoginiale stamceltransplantatie (SSCT) kan vanaf spermatogoniale stamcellen (SSC's), spermatogenese heropgestart worden door deze als celsuspensie te reïnjecteren in de zaadbuisjes. Testiculair weefsel kan ook getransplanteerd worden op de rug van immunodeficiënte (ID) muizen en actieve spermatogenese vertonen. Verder loopt onderzo...

Project

Capillaire electrochromatografische applicatie ontwikkeling op nieuw ontwikkelde stationaire fasen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Capillaire electrochromatografie (CEC) is een analytische, geminiaturiseerde scheidingstechniek die ontwikkeld werd begin jaren 70. Echter, CEC wordt momenteel nog gekenmerkt door een aantal experimentele nadelen die maken dat de techniek heden ten dage nog niet als volwaardig scheidingstechniek kan bestempeld worden. Dit project zal daarom als doelstelling hebben onderzoek uit te voeren naar een verbetering van de kolomtechnologie door het ontwikkelen en testen van nieuwe stationaire fasen, ...

Project

Opheldering van de rol van connexine eiwitten in hepatocellulaire apoptotische dood. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

1) Situering en motivatie van het onderzoeksproject Pre-klinisch farmaco-toxicologisch onderzoek wordt vooral uitgevoerd op levende proefdieren. Vanuit ethische, economische en wetenschappelijke hoek groeit er meer en meer interesse om voor dit doeleinde het aantal in vivo experimenten te reduceren. Een van de basisvereisten waaraan in vitro modellen voor deze doelstelling moeten voldoen is het tot expressie brengen van specifieke gedifferentieerde functies op in vivo niveau en dit gedurende ...

Project

De rol van de insuline-achtige groeifactor IGF-I in bescherming en regeneratie van hersenweefsel na inductie van transiënte focale ischemie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Cerbrale ischemie is de meest voorkomende oorzaak van invaliditeit bij volwassenen. Hersenbeschadiging door ischemie wordt veroorzaakt door necrose en apoptose van hersencellen, en leidt tot opregulatie van IGF-I expressie in het CZS, maar de maximale concentraties worden pas bereikt na 5 dagen of zelfs enkele weken. Uit de literatuur blijkt dat toediening van de anti-apoptische insulineachtige groeifactor IGF-I tot enkele uren na inductie van cerebrale ischemie in proefdieren leidt tot een a...

Project

Transmuraal overleg ter preventie van medicatie gerelateerde problemen bij ontslag naar de thuissituatie van geriatrische patiënten met chronische pathologie/therapie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Om gezondheidsuitgaven te drukken werden de jongste jaren diverse beleidsmaatregelen genomen. De gevolgen hiervan op enerzijds de communicatie tussen het ziekenhuis en de eerstelijn en anderzijds op de incidentie van DRP's (Drug Related Problems) en de continuïteit van de zorgverlening zijn onduidelijk. Het streefdoel van de onderzoeksgroep is te komen tot beter inzicht in de barrières en de mogelijkheden om transmurale zorg vorm te geven en evidence te verzamelen; dit om het aantal DRP's in...

Project

Onderzoek naar de centrale neurobiochemische wijzigingen geïnduceerd door modulatie van deAT4 receptor/insuline gereguleerd aminopeptidase, therapeutische perspectieven voor cognitieve dysfunctie en limbische epilepsie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Angiotensine IV(Ang IV) is eenbio-actief peptidefragment van het welgekende renine-angiotensine systeem met zowel anticonvulsieve als cognitieverbeterende eigenschappen in diermodellen. De bindingsplaats van Ang IV in de hersenen is de AT4 receptor, die in 2001 tevens werd geïdentificeerd als het enzyme insuline-gereguleerd aminopeptidase (IRAP). Een aantal onderzoeksgroepen, waaronder de onze, bouwden reeds evidentie op dat IRAP in vivo zowel een enzymatische als een receptor-functie kan be...

Project

Verbetering van de T cell stimulatoire capaciteit van immature dendritische cellen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De toediening van drendritische cel (DC) gebaseerde vaccins vormt een veelbelovende strategie als bijkomende therapie voor de behandeling van kanker. Hierbij wil men het immuunsysteem van de patiënt een specifiek signaal geven tot het herkennen en vernietigen van tumorcellen, waarbij gezonde cellen ongemoeid blijven. Hoewel vroegere DC-gebaseerde klinische studies bemoedigende resultaten hebben gegeven en spectaculaire tumorregressies werden geobserveerd in sommige patiënten, waren de immunol...

Project

Differentiatie van adulte humane duct cellen van de pancreas tot functionele beta cellen door manipulatie van genexpressie en cultuurcondities. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Cel therapie voor diabetes is beperkt toepasbaar, voornamelijk door de limiterende beschikbaarheid van donor materiaal. De ontwikkeling van de novo beta cellen uit humane embryonale stamcellen of adulte cellen kan deze beperking opheffen, en voor beide benaderingen werden in 2006 resultaten gepubliceerd die aantonen dat zij potentieel hebben voor beta cel ontwikkeling (Hao et al., 2006; D'amour et al., 2006). Ook in de MBIO onderzoeksgroep werd in muis modellen de aanwezigheid van pancreas pr...

Project

In vitro en in vivo merkers van beta cel dood en -functie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Betaceltransplantatie werd voorgesteld als een mogelijke geneeswijze bij type 1 diabetes patiënten die al hun eigen insulineproducerende betacellen hebben verloren. De bereiding van een therapeutische betacelent vereist de beschikbaarheid van een voldoende functionele betacelmasse, t.t.z. een voldoende aantal levende betacellen mmet adequate metabole activiteit en insulineproducerende capaciteit. Dit veronderstelt de ontwikkeling van efficiënte kwaliteitscontroletesten die op de donorcellen k...

Project

Rol van beenmergcellen bij regeneratie van de endocriene pancreas in diabetes. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Diabetespatiënten hebben als gevolg van een tekort aan betacellen en insuline een verhoogd risico op chronische perioden van hyperglycemie en ernstige secundaire complicaties. Transplantatie van donor betacellen biedt een oplossing hoewel bij deze therapie continue immuun onderdrukking van de patiënt nodig is en er bovendien een ernstig tekort is aan menselijke donororganen. Het vinden van alternatieve therapieën is noodzakelijk. Adulte, van beenmerg afgeleidde cellen zijn een mogelijke alter...

Project

De rol van verpleegkundigen bij medische beslissingen rond het levenseinde: descriptief onderzoek naar de feitelijke toestand en mogelijkheden tot optimaliseren. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Doelstellingen Inzicht krijgen in de huidige rol van verpleegkundigen in Vlaanderen bij de verschillende types van medische beslissingen rond het levenseinde (MBLs), met name: de specifieke bijdrage van de verpleegkundige, de taakafbakening, communicatie met de patiënt en hulpverleners, de besluitvorming, ervaren knelpunten en dilemma's bij het vervullen van die rol, het structurele kader waarbinnen die rol vervuld moet worden. Vanuit dit grondig en systematisch in kaart brengen van de huidi...

Project

Diversificatie van huidpeptiden tijdens een ecolutieve radiatie van amfibieën. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Twee mechanismen die hebben bijgedragen tot de versnelde soortvorming in modelradiaties bij vertebraten zijn ecologische diversificatie (ecologische adaptatie) en differentiatie van seksuele signalen (seksuele selectie). Omdat de huidklieren van amfibieën een belangrijke rol spelen bij zowel ecologische adaptie als seksuele communicatie, zijn ze uitermate geschikt om het relatief belang van beide mechanismen in evolutieve radiaties van amfibieën te testen. Door een parallelle screening van p...

Project

Sleutelrol van het foerageerbedrag van hommels in de biologische bestrijding van plantpathogenen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De moderne glastuinbouw gebruikt al verschillende decennia hommels als bestuivers om groenten en fruit te bestuiven zoals aardbei. Het voordeel van natuurlijke bestuiving is een betere vruchtkwaliteit. Omwille van het gebruik van bestuivers, het publieke wantrouwen ten opzichte van de conventionele fungiciden/pesticiden en de ontwikkeling van resistentie, is er vraag naar een duurzame oplossing om veel voorkomende/belangrijke plant pathogenen zoals Botrytis cinerea of grijsrot te bestrijden. ...

Project

Beheer, biodiversiteit en voorspellingsmodel voor hypereutrofe watergebieden met blauwalgenbloei. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Blauwalgengroei, de snelle en massale ontwikkeling van cyanobacterië, aan het wateroppervlak van ondiepe watergebieden, zijn een terugkerend en toenemend fenomeen in zoetwatergebieden tijdens de laatste decennia. In België (ook Brussel) werd aangetoond dat bloeien van toxische cyanobacte¨riën frequent voorkomen in zomer en herfst. Tachtig % van de blauwalgen bloeien bevatten toxische soorten met het genetisch potentieel om microcystine te produceren. Deze vorming van blauwalgengroei is sterk ...

Project

Wisselwerkingen tussen RNA-polymerase moleculen, regulatorische processen en DNA-topologie bij het tandem paar van promotors van het Carbamoylfosfaatsynthese operon carAB van Escherichia coli. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het E. coli carAB operon dat codeert voor carbamoylfosfaatsynthase wordt afgeschreven vanaf twee promoters in tandem. De proximiteit van de twee promoters en het feit dat een elongerende polymerase de topologie van het DNA tijdelijk wijzigt laten veronderstellen dat initiatie aan carP1 en P2 geen onafhankelijke processen zijn. Topologische koppeling werd reeds vroeger aangetoond in E. coli. Momenteel is echter niet geweten in welke mate de car promoters mekaar beïnvloeden (hinderen/stimuleren...

Project

Bepaling van de genoomsequentie van de azijnzuurbacterie Acetobacter pasteurianus 368B afkomstig van het cacaoboonfermentatieproces. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Artisanaal gefermenteerde levensmiddelen kennen de laatste jaren een verhoogde interesse, zowel vanuit het kamp van de consument als vanuit de wetenschap. Deze interesse houdt verband met de grote verscheidenheid aan smaak en aroma, textuur en verlengde houdbaarheid van dergelijke levensmiddelen. Deze eigenschappen zijn vooral toe te schrijven aan de aanwezigheid van melkzuurbacteriën (MZB) en azijnzuurbacteriën (AZB). Recent onderzoek naar de biodiversiteit van het cacaoboonfermentatieproces...

Project

(Epi)genetische stabiliteit in gameten, pre-implantatie embryo's en menselijke embryonale stamcellen met een focus op het gedrag van dynamische mutaties bij myotone dystrophie en fragiele X syndroom. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

PGD is een alternatief voor prenatale diagnose, waarbij embryos gekweekt in vitro op dag drie na inseminatie worden onderzocht op de aanwezigheid van een genetische aandoening waarvoor het patiëntenkoppel at risk. Enkel embryos zonder de genetische aandoening in kwestie worden bij de moeder teruggeplaatst, terwijl de aangetaste embryos na informed consent van de ouders meestal worden afgestaan voor onderzoek. Dynamische mutaties zijn mutaties die veroorzaakt worden door (meestal) triplet rep...

Project

Diversificatie van huidpeptiden tijdens een evolutieve radiatie van amfibieën. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Recent moleculair-fylogenetisch onderzoek van onze onderzoeksgroep heeft aangetoond dat de huidige diversiteit aan amfibieën (kikkers, salamanders en wormsalamanders) het resultaat is van een reeks van "explosieve" evolutieve radiaties die samenvielen met invloedrijke geologische en ecologische veranderingen in de geschiedenis van de aarde. Bovendien heeft de parallelle radiatie van voorouderlijke lijnen herhaaldelijk geleid tot het onafhankelijk onstaan van zeer gelijkaardige ecomorfen. Deze...

Project

Rol van beenmergcellen bij regeneratie van de endocriene pancreas in diabetes. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Diabetespatiënten hebben als gevolg van een tekort aan betacellen en insuline een verhoogd risico op chronische perioden van hyperglycemie en ernstige secundaire complicaties. Transplantatie van donor betacellen biedt een oplossing hoewel bij deze therapie continue immuun onderdrukking van de patiënt nodig is en er bovendien een ernstig tekort is aan menselijke donororganen. Het vinden van alternatieve therapieën is noodzakelijk. Adulte, van beenmerg afgeleidde cellen zijn een mogelijke alter...

Project

Hebben kinderen geboren na intracytoplasmatische sperma injectie (ICSI) een verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen of vroeg op te sporen fertiliteitsproblemen? Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Inleiding De samenstelling van de omgeving waarin het allereerste levensbegin zich voltrekt, kan belangrijke consequenties hebben voor de gezondheid op latere leeftijd. Het nageslacht van ratten, die periconcueptueel een eiwitarm dieet kregen, had op volwassen leeftijd hypertensie (Kwong et al., 2000). Mensen die verwekt werden tijdens de 1944-1945 Hongerwinter waren dikker (Ravelli et al., 1999 , Ravelli et al., 1976), hadden een atherogeen lipidenprofiel (Roseboom et al., 2000 ), een versle...

Project

Instrumenten, technologie en onderzoek met betrekking tot het genavigeerd plaatsen van dentale implantaten. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dentale implantaten zijn permanente cilindrische bevestigingspunten die verankerd worden in het kaakbot en waarop individuele tanden of bruggen worden bevestigd. Implantaten hebben belangrijke functionele voordelen ten overstaan van zowel het conventionele verwijderbare kunstgebit voor de boven- en onderkaak, alsook de verwijderbare bruggen die traditioneel bevestigd worden aan naburige elementen. Dentale implantologie bezit een enorm marktpotentieel in de cosmetische tandheelkunde. Momenteel...

Project

Verbetering van de T cel stimulatoire capaciteit van immature dendritische cellen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De toediening van drendritische cel (DC) gebaseerde vaccins vormt een veelbelovende strategie als bijkomende therapie voor de behandeling van kanker. Hierbij wil men het immuunsysteem van de patiënt een specifiek signaal geven tot het herkennen en vernietigen van tumorcellen, waarbij gezonde cellen ongemoeid blijven. Hoewel vroegere DC-gebaseerde klinische studies bemoedigende resultaten hebben gegeven en spectaculaire tumorregressies werden geobserveerd in sommige patiënten, waren de immunol...

Project

In vivo en multiplex quantum dot-gebaseerde western blot analyse door gebruik van fluorescerende beeldvormende technologie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Fluorescentie is een multifunctioneel en efficiënt hulpmiddel bij verscheidene toepassingen, onder andere in beeldvorming en immunobloting technieken. Nieuwe ontwikkelingen van instrumentarium, software, probes en toepassingen gaven recent aanleiding tot een toename in de populariteit voor immuunfluarescentie-gebaseerde technieken zoals Western Immunobloting en "life imaging". Daarom spreken wij het "krediet aan navorsers" en het OZR aan om een fluorescentie beeldvormingtechnologie te onderst...

Project

Differentiatie van adulte humane duct cellen van de pancreas tot functionele bèta cellen door manipulatie van genexpressie en cultuurcondities. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Cel therapie voor diabetes is beperkt toepasbaar, voornamelijk door de limiterende beschikbaarheid van donor materiaal. De ontwikkeling van de novo beta cellen uit humane embryonale stamcellen of adulte cellen kan deze beperking opheffen, en voor beide benaderingen werden in 2006 resultaten gepubliceerd die aantonen dat zij potentieel hebben voor beta cel ontwikkeling (Hao et al., 2006; D'amour et al., 2006). Ook in de MBIO onderzoeksgroep werd in muis modellen de aanwezigheid van pancreas pr...

Project

Epi-Genetische stabiliteit in gameten, pre-implantatie embryo's en embryonale stamcellen met een focus op het gedrag van dynamische mutaties bij myotone dystrophie en fragiele X syndroom. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

PGD is een alternatief voor prenatale diagnose, waarbij embryos gekweekt in vitro op dag drie na inseminatie worden onderzocht op de aanwezigheid van een genetische aandoening waarvoor het patiëntenkoppel at risk. Enkel embryos zonder de genetische aandoening in kwestie worden bij de moeder teruggeplaatst, terwijl de aangetaste embryos na informed consent van de ouders meestal worden afgestaan voor onderzoek. Dynamische mutaties zijn mutaties die veroorzaakt worden door (meestal) triplet rep...

Project

Historisch ecologische analyse van boslandschappen in de Antwerpse Kempen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In dit interdisciplinaire project worden en aantal oude bossen (permanent aanwezig sinds 1775) in de huidige provincie Antwerpen onderzocht als historische landschappen, waarin naar gelang de bezitsverhoudingen, de toegang tot het bos en de socio-economische strategieën van boseigenaars en -gebruikers, het bos anders conceptueel werd ingevuld (als jachtpark, als vrijwoud, als marktgericht hakhoutbos of als gemeenschappelijk bos), waardoor bossen van elkaar konden verschillen qua beheervorm, b...

Project

Design and application of new stationary phases for (pressurized) capillary electrochromatography (China) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Ontwikkeling en toepassing van nieuwe stationaire fasen voor (drukgedreven) capillaire electrochromatografie Tijdens de laatste jaren werd er aandacht besteed aan capillaire electrochromatografie (CEC) wegens de grote nood aan snelle methode ontwikkeling in life sciences, environmental sciences en farmaceutische analyse. CEC kan beschouwd worden als een hybride techniek tussen capillaire electroforese (CE) en capillaire vloeistofchromatografie : het scheidingsmechanisme is vooral chromatogr...

Project

Onderzoek naar genen betrokken in mannelijke onvruchtbaarheid. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Mannelijke infertiliteit, verantwoordelijk voor ~30% van de kinderloosheid, gaat doorgaans gepaard met een verminderde spermaproductie. Oorzaken kunnen zowel verworven als aangeboren zijn, doch bij ~70% van de koppels blijft de oorzaak ongekend. Dit project heeft als doel genetische oorzaken van onvruchtbaarheid bij mannen verder te identificeren en te karakteriseren. Hiervoor zullen drie studies worden aangevat die elk in functie van de bevindingen verder kunnen worden uitgediept. In een e...

Project

Kolonisatie van mangroven: onderzoek naar de sturende factoren in propaguleverspreiding en -vestiging. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Vraagstelling De vraag hoe kolonisatie van mangroven nu juist gebeurt laat twee interpretaties toe, die beide behandeld worden in dit projectvoorstel: Ten eerste, welke attributen van de propagulen, van de vegetatie en van de mgeving bepalen of een mangrovepropagule zich in een bepaalde site kan vestigen? Ten tweede, welke van deze attributen bepalen in welke mate een bestaand mangrovewoud gekoloniseerd kan worden door mangrovepropagulen of door niet-mangrovevegetatie? In dit projectvoorstel ...

Project

Fysiologie en regulatie van de lysine/arginine biosynthese bij het hyperthermoacidofiel crenarchaeon Sulfolobus solfataricus. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Lysine wordt op twee manieren gesynthetiseerd: (i) via de diaminopimelaat pathway die gebruikt wordt door de meeste bacteriën en planten, (ii) via de alpha-aminoadipaat weg (AAA) die voorkomt bij schimmels en gisten. Bij de thermofiele bacterie Thermus thermophilus werd een variante van de AAA pathway ontdekt waarbij de omzetting van AAA tot lysine totaal verschillend is maar gelijkaardig verloopt aan de omzetting van glurtamaat tot ornithine in de arginine biosynthese. Een gelijkaardige path...

Project

ALTACRO – Automated Locomotion Training using an Actuated Compliant Robotic Orthosis. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Eind 2007 werd door VUB-OZR aan het consortium bestaande uit verschillende vakgroepen van de faculteit LK en TW een geconcerteerde onderzoeksactie financiering goedgekeurd. Het ALTACRO-project streeft ernaar het neurologisch hertselproces (d.i. het motorisch leren) van deze patiënten te bevorderen door middel van geautomatiseerde gangrevalidatietraining. Hiervoor wordt een pneumatisch geactueerd exoskeleton ontwikkeld door het departement R&MM van de VUB (http://mechvub.ac.be/multibody_mecha...

Project

Dying well with dementia. Studying mortality statistics and investigating the quality of end-of-life care according to the experiences of physicians, patients and their families. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Ondanks het groeiend aantal mensen die sterven met dementie en de nood om de zorg aan het levenseinde te verbeteren, blijven er belangrijke hyaten in onze kennis over kwaliteit van levenseindezorg voor mensen met gevorderde dementie en hun naasten. Het is onduidelijk welke componenten van zorgverlening kwaliteit van zorg in positieve zin beïnvloeden of welke elementen kunnen bijdragen tot een betere kwaliteit van sterven. De doelen van dit onderzoeksproject zijn: (1) een epidemiologische dat...

Project

The role of angiotensin IV and identification of its targets. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

4.1. Working hypothesis and aim of the project Evidence is accumulating that Ang IV, a major metabolite of Ang II, exerts physiological effects in its own right. Its central actions are already well-known to include the increase of memory recall and learning in passive and conditional avoidance behavioural studies. Additionally, we also found that i.c.v. administered Ang IV protected rats against pilocarpine-induced seizures. In the periphery, in vivo as well as in vitro studies with vascula...

Project

Celtherapie met spermatogoniale stamcellen: (epi) genetische aspecten. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Naast de introductie van de basistechnieken voor dit onderzoek, werd tijdens de afgelopen jaren onderzoek verricht in een muismodel naar de efficiëntie en de veiligheid van testiculaire stamceltransplantatie na natuurlijke reproductie en na in-vitro fertilisatje en intracytoplasmatische sperma injectie. De studies betreffende efficiëntie en veiligheid van testiculaire stamceltransplantatie toonden verschillen aan in de pre- en postimplantatie embryonale ontwikkeljng tov controles. Daarom is o...

Project

Onderwijsvernieuwingsproject (OVP) 2008: Van hoorcolleges naar actieve denk-tank. Pilootstudies in de biologische wetenschappen.

Vrije Universiteit Brussel

Probleemstelling Onze onderwijservaring leert ons dat in de opleiding biologie, de klassieke onderwijsvorm waarbij de docent/assistent onderwijst en de student de aangeboden kennis dient te assimileren, niet altijd even efficiënt verloopt. Dit probleem stelt zich zeker wanneer we ons realiseren dat (i) studenten verschillende leerstijlen hanteren en (ii) deze assimilatie-methode ontoereikend is om een aantal biologische concepten op een kritische en diepgaande manier te verwerken. Deze situa...

Project

Vitrificatie van eicellen en embryo's van de mens. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Cryopreservatie van eicellen en embryo's werd tot dusver in de onderzoekseenheid onderzocht in vijf verschillende projecten: (a) Experimentele studie van het preimplantatie embryo (3.0036.85); (b) Cryopreservatie van zoogdiereicellen (3.0028.91); (c) Cryopreservatie van menselijke eicellen en embryo's (3.0181.95); (d) Cryobiologie van eicellen en embryo's van de mens (G.0470.99) en (e) Invriezen van IVF en ICSI embryo's (G.0375.03). Uit deze en andere studies blijkt dat in alle IVF programma'...

Project

2007 Validation of novel combination award (GRANT) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In onze voorafgaande studies hebben we de effectiviteit van de IGF-1R inhbitor by picropodophyllin (PPP) bewezen. Nochtans is er een kleine fractie van myeloom cellen die hiermee niet kunnen getarget worden. In de huidige studie wensen we na te gaan of de HDAC inhbitor LBH589 synergistisch kan werken met PPP, zowel in vitro als in vivo, en welke moleculaire pathways hierbij betrokken zijn.

Project

Het Immuunsuppressieve eiwit PD-L1 en zijn mogelijke toepassingen bij immuuntherapie met drendritische cellen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Vaccins op basis van dendritische cellen (DC), de gespecialiseerde antigenpresenterende cellen van het immuunsysteem, kunnen gebruikt worden in de behandeling van chronische infecties en kanker. Een belangrijke hinderpaal in het opwekken van antigenspecifieke T cel immuunresponsen, is het optreden van (reversibele) immunologische tolerantie, met het onstaan van T celanergie en het achterwege blijven van een efficiënte immuunrespons. De PD-1/PD-L1 pathway speelt een belangrijke rol bij het ont...

Project

Onderzoek naar betacel nieuwvorming door replicatie voor expansie van de betacelmassa in vitro. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Onderzoek naar betacel nieuwvorming door replicatie voor expansie van de betacelmassa in vitro.

Project

Ca2+ gerelateerde processen in cumuluscellen als merker voor eicelkwaliteit. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Ca2+ gerelateerde processen in cumuluscellen als merker voor eicelkwaliteit.

Project

In vitro effect van diabetes farmaca op beta cel proliferatie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In vitro effect van diabetes farmaca op beta cel proliferatie.

Project

Successieve cambia als basis voor een ecologisch succesvol watertransportsysteem in de mangrove Avicennia. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Successieve cambia als basis voor een ecologisch succesvol watertransportsysteem in de mangrove Avicennia.

Project

Onderzoek naar sleutelenzymen en specifieke regulatorische mechanismen in het lysine metabolisme van de vlinderbloemige modelplant Medicago truncatula. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In tegenstelling tot vele andere plantensoorten kunnen vlinderbloemigen een relatief hoog percentage van het essentiële aminozuur lysine opslaan in hun aminozuur- en proteïnenfractie. Het doel van dit project is dan ook na te gaan welke mechanismen bepalend zijn voor het hoge lysinegehalte in vlinderbloemigen, en meer specifiek in de zaden van deze planten. Daartoe zullen sleutelenzymen uit het lysinemetabolisme en hun coderende genen gekarakteriseerd worden en zal hun functie bepaald worden ...

Project

Farmacokinetische en farmacodynamische merkers en correlatiestudies als basis voor farmacotherapie-optimalisatie van anti-epileptica. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Farmacoresistentie blijft een belangrijk probleem bij de farmacotherapeutische behandeling van epilepsieën, met psychomotorische epilepsie van temporale oorsprong als moeilijkst controleerbare vorm1. Een combinatie van farmacodynamische (PD) en farmacokinetische (PK) variaties worden verondersteld aan de basis te liggen van het ontstaan van farmacoresistentie epilepsie. De "PD of target hypothese" gaat uit van het feit dat de farmacotherapeutische behandeling en/of het proces van epileptogene...

Project

AWARDEE : Targeting multiple myeloma with nanobodies: study in the 5TMM model (proposal submitted August 31,2007) + verlenging Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het doel van dit project is het ontwikkelen van specifieke nanobodies die myeloma cellen kunnen targeten. Dit zal in eerste instantie in vitro getest worden, gevolgd door bio-imaging in vivo en ten slotte, wanneer specificteit bewezen, kunnen deze gekoppeld worden aan vb. siRNA. Hiermee zal getracht worden de systemische toxische effecten van bepaalde behandelingen te verminderen.

Project

Een model-gebaseerd aanpak voor het evalueren van veiligheid en omgevingseffecten van verkeerspolitie maatregels. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Onze huidige mobiliteitpatronen, voornamelijk gebaseerd op gemotoriseerd privé-vervoer, oefenen een grote druk uit op onze samenleving. Als een voorname oorzaak van vervuiling (lucht, geluid, licht...), verkeersonveiligheid en schade aan de menselijke gezondheid is transport is één van de grootste bron van milieugezondheidsproblemen in Europa. Overheden zoeken daarom steeds naar nieuwe maatregelen om deze negatieve effecten te kunnen tegen gaan. Dit project wil een integratief model aanlevere...

Project

Protocolakkoord inzake partenariaat 2008 : Opleiding en informatie van de werknemers en de hiërarchische lijn over chemische risico's (project n° 23). Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project sluit aan bij doelstelling 3 van het federaal EPD ESF (consolidering van de werkgelegenheid) en betreft de ontwikkeling van een strategie inzake de opleiding en de informatie van de werknemers over chemische risicos door de preventieadviseurs van de onderneming met participatie van de werknemers /werkneemsters en de leden van hiërarchische lijn. De ontwikkelde methode doet beroep op de participatie van de werknemers door hun de gelegenheid te geven om hun bekwaamheden te valoriser...

Project

Vlaams Interuniversitair project voor structuurstudie van harde en zachte gecondenseerde materie met behulp van synchrotronstraling. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit betreft een breed project rond materiaalstudies, die gebruik maken van Europese synchrotron faciliteiten. Het is geformuleerd door de groepen die reeds in het verleden het voortouw hadden genomen voor de implementatie van synchrotron-radiatie in een waaier van disciplines. Dit opzet weerspiegelt het extreem brede spectrum van materiaalstudies die deze mega-apparaten mogelijk maken. Partim Proteïnekristallografie / Biomoleculaire structuur en functie (Prof. Lode Wyns - VUB) In dit projec...

Project

Ex post evaluatie van het PDPO 2000-2006: evaluatie opleidingen in bosbouw - evaluatie maatregelen 9.3.8. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het Europese Plattelandsbeleid is de tweede pijler van het Europese landbouwbeleid. De uitwerking van de tweede pijler gebeurd door de lidstaten via zesjaarlijkse programmeringsdocumenten plattelandsontwikkeling (PDPO). De eerste periode liep van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2006. Deze opdracht kadert in de ex-post evaluatie van de realisaties en impacts van het Vlaamse PDPO. De VUB bekeek de realisaties en impact van de bosmaatregelen binnen het Vlaamse PDPO. Deze maatregelen waren ...

Project

Fase II studie ter evaluatie van de veiligheid en doeltreffendheid bij frequent gebruik MRI bij personen met recidieve MS. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED (UHasselt) en anderzijds Merck Serono. BIOMED levert aan Merck Serono de onderzoeksresultaten naar 'Fase II studie ter evaluatie van de veiligheid en doeltreffendheid bij frequent gebruik MRI bij personen met recidieve MS' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Ontwikkeling van een geautomatiseerde detectiemethode om cytogenetiosch onzichtbare chromosoomafwijkingen bij mentaal gehandicapte patiënten op te sporen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Doel van dit project is het ontwikkelen van een geautomatiseerde detectiemethode om cytogenetisch onzichtbare chromosoomafwijkingen op te sporen bij patiënten met een mentale handicap en dit op een snelle en efficiënte manier. Wij zullen gebruik maken van de array-gebaseerde MLPA (Multiplex Ligation-dependent probe Amplification)-methode. Dit zal ultiem leiden tot een sterk verhoogd detectiepercentage bij deze groep patiënten en daaruit voortvloeiend een betere prognose voor de patiënt en een...

Project

Uitbouw van een interfacultair, industriegericht onderzoekslaboratorium 'Experimentele Pathofysiologie'. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Project

Developing Versatile and Robust Perception using Sonar Systems that Ingegrate Active Sensing, Morphology and Behaviour. (ChiRoPing) Historisch

Universiteit Antwerpen

Flexibele en robuste systemen die in staat zijn om op zinvolle manier te reageren op uitdagingen die niet precies gespecifieerd werden in hun ontwerp maken gebruik van effectieve perceptie systemen die in staat zijn te functioneren in complexe en variabele condities. Het hoofdobjectief van het voorgestelde project is na te gaan hoe dergelijke systemen kunnen ontworpen worden, in het bijzonder actieve sonar perceptie systemen die als complement voor visiesystemen kunnen dienen en het gebruik v...

Project

Het ondersteunen van de centrumzorg door gebruik te maken van het Internet. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het 'world wide web' is al goed ingeburgerd en bijna elk gezin heeft toegang tot het internet. Het doel van dit centrumproject is om na te gaan in hoeverre het internet kan ingeschakeld worden om de centrumzorg te ondersteunen en informatica ten dienste te stellen van de patiënt en het team. Bepaalde toepassingen zijn geschikt om geïnformatiseerd te worden. Er zal gewerkt worden rond 2 topics: enerzijds het aanvragen en opmaken van voorschriften en anderzijds het aanmaken van een voedingsdagb...

Project

Optimalisatie van plantensystemen voor het extra zuiveren van effluenten en overstorten. Historisch

Universiteit Antwerpen

Optimalisatie van plantensystemen voor het extra zuiveren van effluenten. Het bereiken van een goede ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater in Vlaanderen is een van de uitdagingen voor de komende decennia. Natuurlijk is de ver doorgedreven klassieke afvalwaterzuivering van cruciaal belang, maar er is ook nog nood aan extra maatregelen. Deze extra maatregelen omvatten onder andere kleinschalige waterzuivering op bepaalde plaatsen, het voorzien van bufferstroken op overstorten, het naz...

Project

Duurzaam wonen en bouwen als hefboom voor educatie voor duurzame ontwikkeling. Doorlichting van actoren, aanbod en omkadering en aanbevelingen voor het beleid. Doelgroep: (potentiële) bouwers en verbouwers. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van deze studie is om een actuele stand van zaken weer te geven van formeel, non-formeel en informeel leren in Vlaanderen met betrekking tot "Duurzaam wonen en bouwen" voor bouwers en verbouwers. Hierbij worden zowel de actoren, de opleidingen, eindtermen, cursussen, initiatieven, projecten en materialen in kaart gebracht.. Op basis van deze inventaris en een toetsing aan een referentiekader worden aanbevelingen geformuleerd om duurzame ontwikkeling meer ingang te laten vinden in ed...

Project

Samenwerking op gebied van medisch onderwijs en onderzoek en het opzetten van uitwisseling van studenten en academische staf. Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Thema Tot op heden worden arts-specialisten in Vlaanderen gevormd binnen Universitaire Ziekenhuizen of daarmee verbonden ziekenhuizen en is de opleiding voornamelijk beroepsmatig georganiseerd. Om te komen tot een (meer) formele en (meer) academische opleiding tot arts-specialist startten de opleidingsverantwoordelijken van de Vlaamse medische faculteiten met de voorbereidingen van een opleiding tot arts-specialist die bovendien ingepast kan worden binnen de Bachelor-Master structuur. In dece...

Project

Economische waarderingsstudie van natuur en landschap voor kosten-batenanalyses van projecten in de Zeehavens. Historisch

Universiteit Antwerpen

De Vlaamse overheid hecht steeds meer belang aan het gebruik van economische afwegingskaders bij het bepalen en uitvoeren van haar beleid. Om een onderbouwde keuze te kunnen maken is kennis over de kosten en baten die met de uitvoering gepaard gaan onontbeerlijk. Dit geldt evenzeer voor het Vlaamse milieubeleid. Het is de taak van de cel Milieueconomie om het onderzoek rond economische afwegingskaders te ondersteunen en expertise aan te reiken. In ...

Project

W&T beurs N. Eloy (Brazilië) Historisch

Universiteit Gent

Overexpressie van APC complex componenten leidt tot een toegenomen groeisnelheid in Arabidopsis. Binnen dit project zal de moleculaire en cellulaire basis van dit fenotype worden bepaald. Hiertoe zal doormiddel van kinematische analyses het effect op celdeling en celexpansie worden bepaald, zullen via TAP-tagging de interacterende proteïnen worden bepaald en met microarray studies de veranderingen in het transcriptoom.

Project

Een geïntegreerd platform dat theranostische toepassingen mogelijk maakt in de eerstelijn gezondheiszorg. (TheraEdge) Historisch

Universiteit Antwerpen

TheraEDGE (Een geïntegreerd platform dat theranostische toepassingen op het punt van primaire zorg mogelijk maakt) is een geïntegreerd project dat gedurende vier jaar ondersteund wordt door de Europese Commissie als deel van FP7, ICT- Informatie en Communicatie Technologieën, Objectief ICT-2007.5.1 (Persoonlijke Gezondheidssystemen voor Monitoring en Point-of-Care Diagnostiek). Dit project heeft als doel, organismen die aan de basis liggen van CA-LLWI (Community acquired lagere luchtweginfect...

Project

Pilootproject "bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker". Historisch

Universiteit Antwerpen

Dikkedarmkanker is één van de kankers waarvoor de Europese code voor kankerbestrijding een bevolkingsonderzoek aanbeveelt. In Vlaanderen zal vanaf februari 2009 gestart worden met het proefonderzoek naar dikkedarmkankeropsporing. Het proefonderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste deel betreft dikkedarmkankeropsporing bij personen met gewoon risico en zal uitgevoerd worden in drie regio's. Elke inwoner van 50 tot en met 74 jaar van Schilde, Vosselaar en Borgerhout kan deelnemen aan dit eer...

Project

Validatie van differentiële merkers in chondrocyten en onderzoek naar hun therapeutisch potentieel in osteoartrose Historisch

Universiteit Gent

Tijdens expansie-culturen van chondrocyten kan gebruik worden gemaakt van merkers die representatief zijn voor de differentiatie status van een chondrocyt. Op basis van een proteomics-onderzoek werden nieuwe eiwitten geïdentificeerd die gerelateerd zijn aan een stabiel chondrocyt fenotype. Het doel van dit project is om deze kandidaat genen te valideren als merkers bij expansie-culturen en om hun therapeutisch potentieel te onderzoeken.

Project

Laser doppler vibrometrie (LDV) als niet-invasieve contactloze meetmethode voor het meten van hart- en vaatfunctie. Voorbereiding van patentaanvraag. Historisch

Universiteit Gent

Doelstelling is om de nodige informatie te verwerven die het mogelijk moet maken om een device patent te filen omtrent een fotonisch geïntegreerde LDV. Het onderzoek omvat de verdere validatie van LDV als techniek voor het meten van de cardiovasculaire functie en (lokale) pulse wave velocity, alsook de verdere exploratie van de techniek in andere (biomedische) domeinen.

Project

Affording Recovery after stroke Historisch

Universiteit Gent

In het kader van dit FP7 project zullen we trachten om antilichaam beladen microbubbles aan te maken die deze antilichamen kunnen afleveren over de bloedhersenbarrière na ultrasound bestraling en microbubbbel implosie. In eerste instantie zullen de microbubbles uitgebreid gekarakterizeerd worden en vervolgens zal nagegaan worden in welke mate de constructen in staat zijn om de antilichamen vrij te stellen na ultrasoundbestraling in vitro en in vivo.

Project

Preventie van de overdracht van EHEC uit het reservoir van runderen van het vleestype naar de mens Historisch

Universiteit Gent

Studie naar het voorkomen van EHEC op vleesveebedrijven met behulp van bacteriologische en serologische analysetechnieken. Analyse van risicofactoren die mogelijks het voorkomen op bedrijven beïnvloeden. Vervolgens zal een longitudinale onderzoek uitgevoerd worden op een beperkt aantal bedrijven. Daartoe zullen dieren vanaf de geboorte tot het slachten opgevolgd worden. Kwantitatieve technieken zullen gebruikt worden om supershedders op te sporen.

Project

Preventie van de overdracht van EHEC uit het reservoir van runderen van het vleestype naar de mens Historisch

Universiteit Gent

Studie naar het voorkomen van EHEC op vleesveebedrijven met behulp van bacteriologische en serologische analysetechnieken. Analyse van risicofactoren die mogelijks het voorkomen op bedrijven beïnvloeden. Vervolgens zal een longitudinale onderzoek uitgevoerd worden op een beperkt aantal bedrijven. Daartoe zullen dieren vanaf de geboorte tot het slachten opgevolgd worden. Kwantitatieve technieken zullen gebruikt worden om supershedders op te sporen.

Project

Cognitieve, somatische en corticale arousal als verklarende factoren voor individuele verschillen in de respons op een slaaptekort: studie bij kortslapers, mensen met primaire insomnie en gezonde, gemiddelde slapers. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Zowel mensen met primaire insomnie (in- en doorslaapproblemen) als kortslapers (gemiddelde slaapduur minder dan 6u/nacht) genieten in het dagelijkse leveneen kortere slaapduur dan gezonde, gemiddelde slapers. Toch worden er opvallend meer subjectieve klachten gerapporteerd bij primaire insomnie. Een verschil in sensitiviteit voor een slaaptekort tussen kortslapers en mensen met primaire insomnie zou een verklaring kunnen bieden voor deze discrepantie. Door beide groepen alsook twee controlegr...

Project

Rol van ontkoppeld eNOS in hartfalen. Historisch

Universiteit Antwerpen

De rol van ontkoppeld eNOS neemt de laatste jaren aan belang toe in de cardiopathogenesis van het hartinfarct en endotheeldisfunktie. Recent toonde dr. Moens aan in 2 Circulation-publicaties dat ontkoppeling van eNOS voorkomen en omgekeerd kan worden. In dit project zullen de moleculaire mechanismen die leiden tot ontkoppeld eNOS verder onderzocht worden. Tevens zal in dit project de extrapolatie gemaakt worden van deze bevindingen naar andere cardiologische ziektebeelden zoals chemotherapie...

Project

In vitro experimenten naar de effecten op bestanddelen op T-cel uitbreiding en cytokinine productie. Historisch

Universiteit Hasselt

Barrier Therapeutics is een farmaceutisch bedrijf dat zich toespitst op de ontwikkeling en commercialisatie van medicijnen in het domein van de dermatologie. In het verleden voerde BIOMED reeds contractonderzoek uit voor Barrier Therapeutics. De voorliggende overeenkomst voor contractonderzoek omhelst de uitvoering van in vitro experimenten en kadert in de validatie van immunologische effecten (T-celproliferatie en cytokineproductie) van een bestaand anti-histaminicum.

Project

Geïntegreerd koolstofobservatiesysteem (ICOS). Historisch

Universiteit Antwerpen

Het ICOS (Integrated Carbon Observiation System)-project ontplooit de infrastructuur voor gecoordineerde, lange-termijn hoogkwalitatieve gegevens i.v.m. de broeikasgasbalans van Europa en van nabij gelegen sleutelregio's in Siberia en Afrika. ICOS omvat een zenuwcentrum voor de coordinatie, de calibratie en de dataverzameling dat nauw gekoppeld is aan terreinnetwerken van atmosferische en ecosysteem-observatieposten. Het infrastructuurproject wil de wetenschappelijke ruggegraat vormen van een...

Project

Effect van klimaatverandering op rivierhydrologie en ecologie: een gevalstudie voor interdisciplinair beleidsgericht onderzoek. (SUDEM CLI) Historisch

Universiteit Antwerpen

De impact van de klimaatsverandering op rivier hydrologie en ecologie geniet een groeiende belangstelling en heeft implicaties, niet alleen voor waterbeheer maar ook voor het socio-economische beleid. Gezien de klimaatswijziging een zodanige diversiteit aan disciplines beïnvloedt, moet het onderzoek hieromtrent noodzakelijkerwijs ook multidisciplinair zijn. Het ADAPT project, in synergie met het CCI-HYDR project, bestudeert al de impact van overstromingsscenario's (frequentie, duur, hoogte...

Project

Systematisch literatuuronderzoek ter voorbereiding van de consensusvergadering rond het doelmatig gebruik van geneesmiddelen bij hartfalen in de ambulante behandeling. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project is een systematisch literatuuronderzoek en -beoordeling om evidentie te vinden in de medische literatuur over de medicamenteuze behandeling van chronisch hartfalen in de ambulante sector. De onderzochte outcome variabelen zijn: cardiovasculaire en niet-cardiovasculaire mortaliteit, kwaliteit van leven en aantal ziekenhuisopnames. De onderzochte moleculen zijn: ACE-remmers, Beta-bolkkers, sartanen, spironolacton, diurectica, digitalis, EPO, nitraten en calciumantagonisten. De beha...

Project

Validatie van een risicoscore voor geneesmiddelengerelateerde problemen bij gehospitaliseerde ouderen Historisch

Universiteit Gent

Het doel van de studie is om aan de hand van de literatuurgegevens ontwikkelde risicoscore voor geneesmiddelengerelateerde problemen bij gehospitaliseerde ouderen te valideren. De risicoscore zal gevalideerd worden bij 600 geriatrische patiënten in 4 deelnemende centra.

Project

Ontwikkeling van een innovatieve pediatrische toedieningsvorm op basis van een artemisinine gebaseerde combinatietherapie voor de behandeling van malaria. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project heeft tot doel het ontwikkelen van een ACT-formulering in een nieuwe toedieningsvorm, die voldoet aan de eisen gesteld door de WGO en geschikt is voor kinderen. Het project omvat verschillende stappen 1. De keuze van de twee actieve stoffen voor combinatietherapie. 2. De ontwikkeling van de formulering. 3. De evaluatie van de formulering waaronder de eigenschappen van tablet en supsensie en de microbiële aspecten. 4. De ontwikkeling en de validatie van de analysemethode voor de...

Project

MTA - Amplification of human embryonic cells lines carrying mutations responsible for monogenic deseases.

Vrije Universiteit Brussel

Menselijke embryonale stamcellen (hESCs), afgeleid van menselijke blastocysten, houdt een grote belofte voor regeneratieve geneeskunde, Geneesmiddelenontwikkeling en fundamenteel onderzoek in Ontwikkelingsbiologie

Project

Research GRANT : Activation and expansion of beta cell progenitors in the adult pancreas. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Activering en expansie van betacel voorlopers in volwassen pancreas. Diabetes wordt behandeld met insuline dat de ziekte echter niet geneest. Betaceltherapie is wel doeltreffend maar als gevolg van een tekort aan donororganen zou het gebruik van stam- en voorlopercellen een belangrijke vooruitgang betekenen. Het bestaan van voorlopercellen in de volwassen pancreas is één van de meest controversiële vragen binnen hedendaags diabetesonderzoek. Men heeft op overtuigende wijze aangetoond dat onde...

Project

ESNATS : Embryonic stem cell-based novel alternative testing strategies Historisch

Vrije Universiteit Brussel

ESNATS staat voor Embryologisch stamcel gebaseerde alternatieve teststrategieën en beoogt de ontwikkeling van een nieuwe toxische testplatform gebaseerd op ESC's, vooral menselijke ESC's, om medicatie productie te versnellen, R&D kosten te verminderen en om een sterk alternatief te bieden tegen het testen op dieren.

Project

Ontwikkeling van veterinaire vaccins door ?targeting? van antigenen naar specifieke immuuncellen Historisch

Universiteit Gent

Recent werd een nieuwe receptor geïdentificeerd die exclusief tot expressie komt op specifieke immuuncellen. Na binding van een monoklonaal antilichaam op deze receptor, vindt internalizatie plaats. Door antigenen te koppelen aan dit monoklonaal antilichaam is het mogelijk een antigen-specifieke antilichaamtiter op te wekken in varkens. Om een industriëel toepasbare technologie te creëren ontwikkelen we een recombinant systeem.

Project

Bio Party Historisch

Hogeschool Gent

Doelstelling van het project is leerlingen laten kennismaken met de technologische processen achter en het wetenschappelijk onderzoek over voedingsmiddelen, verspreid over verschillende wetenschappelijke domeinen en op interactieve wijze. De kern van het project is een interactieve en educatieve website rond voeding aangevuld met reële en concrete workshops en bedrijfsbezoeken. Het project is flexibel opgesteld zodat leerkrachten zelf kunnen kiezen aan welke workshops of bedrijfsbezoeken ze d...

Project

FWO-Visiting Postdoctoral Fellowship (Heike KAPPES, Duitsland) Historisch

Universiteit Antwerpen

FWO-Visiting Postdoctoral Fellowship (Heike KAPPES, Duitsland)

Project

Reflecting the positive diversities of European priorities for research and Measurement in end of life care. (PRISMA) Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Targeting LRP5 om botvorming te verbeteren bij osteoporose. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit Europees onderzoeksproject beoogt de studie van de rol van wnt-signaaltransductie in het proces van betvorming en botremodelling. Dit zal toelaten het potentieel van deze metabole weg als therapeutisch target voor osteoporose te evalueren.

Project

Functionele en structurele veranderingen in de lagere urinewegen veroorzaakt door gebrek aan oestrogeen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project onderzoekt of oestrogeen tekort aanleiding geeft tot veranderingen van sensorische prikkels uit de blaas bij de rat en of oestrogeen toediening dit kan tegengaan.

vorige 3001 - 3500 van 11514 volgende Pagina: 1...3 4 5 6 7 8 9 10 ...24 Grootte: 10 20 50 500