Resultaat als: RSS feed PDF XML

Sorteer: Titel
SorteerRichting
vorige 3001 - 3500 van 6685 volgende Pagina: 1...3 4 5 6 7 8 9 10 ...14 Grootte: 10 20 50 500
Project

LEERGANG: Tijdelijke leerstoel-op-naam : "Philips Lighting" Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) gaat onderzoek doen naar de invloed van licht op het aankoopgedrag van consumenten. Daarvoor heeft ze de leerstoel Philips Lighting opgericht, met financiële hulp van het gelijknamige bedrijf. Van de 18 leerstoelen aan de VUB zijn er nu al 6 (mede)gefinancierd door de privésector.Professor marketing en consumentengedrag Malaika Brengman leidt de leerstoel. Die wordt mogelijk gemaakt door het Nederlandse elektronicaconcern. "De retailsector weet dat licht ha...

Project

Leeftijd, vrouwen en werk: een evaluatie (WOLDEMP) Historisch

Universiteit Gent

Dit onderzoek beoogt de globale doeltreffendheid van de werkgelegenheids-maatregelen te beoordelen die in België voor oudere werknemers werden genomen en na te gaan welke beleidsmaatregelen het best geschikt zijn om de werkgelegenheidsvooruitzichten van oudere werknemers, in het bijzonder vrouwen, te verbeteren. Het project zal bestaan uit een beschrijvend gedeelte en een micro- en macro-econometrische analyse van de beleidsmaatregelen.

Project

Leeftijdsgenoten en AIDS preventie. Het ontwikkelen en testen van invloedsmodellen voor de verspreiding van HIV-preventie gerelateerde kennis en houdingen onder Vlaamse scholieren Historisch

Universiteit Gent

AIDS-preventie impliceert gedragsverandering. Voor jongeren zijn leeftijdsgenoten een belangrijke referentiegroep. Dit project onderzoekt de mechanismen van sociale invloed onder jongeren mbt AIDS-preventie kennis, houdingen en gedrag. Verschillende netwerk modellen van sociale invloed worden ontwikkeld en getest op een grote steekproef van Vlaamse middelbare scholieren.

Project

Leeftijdsdiscriminatie in tewerkstelling: de visie van de EU toegepast in het recht van de lidstaten?

Universiteit Hasselt

Met de adoptie van het 'Framework Directive' in het jaar 2000, werd discriminatie in de tewerkstelling op verschillende gronden, inclusief leeftijd, verboden. Niettegenstaande lijkt deze algemene wetgevende benadering, leeftijdsdiscriminatie een unieke positie te bezetten binnen het juridische EU raamwerk en dat van haar lidstaten. Op de eerste plaats beoogt dit project de positie van leeftijdsdiscriminatie in de EU wet te bepalen op basis van een studie van EU wetgeving en jurisprudentie. S...

Project

Leefbaarheidsonderzoek voor de kust Historisch

Universiteit Gent

De sociale problematiek aan de Belgische kust is van een zeer specifieke aard: sterke vergrijzing van de bevolking, (verdoken) armoede, vereenzaming etc. Het leefbaarheidsonderzoek wil, via onder meer een systematisch bevraging van sleutelpersonen, deze problematiek beter in kaart brengen om alzo te komen tot een actieplan voor de betrokken lokale en provinciale overheid en tot een lange-termijn beleid ter verbetering van de leefbaarheid van de kust.

Project

Leefbaarheidsmeting in het kader van de opmaak van een woonmonitor Mechelen. Recent afgelopen

KU Leuven

De woonmonitor beoogt in Mechelen de informatie over de ontwikkelingen op het vlak van wonen op het grondgebied op een gestructureerde wijze teontsluiten. Het HIVA heeft de stad Mechelen bijgestaan in de ontwikkeling van de woonmonitor.De woonmonitor vertrekt van vier strategische doelstellingen: betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit en leefbaarheid. Elk van de strategische doelstellingen is vertaald in operationele doelstellingen. De evolutie van deze doelstellingen wordt meetbaar gemaa...

Project

Ledenonderzoek sp.a. Historisch

Universiteit Gent

1. Een representatieve survey bij leden van de sp.a. Er wordt gepeild naar de politieke attitudes en oriëntaties van deze leden. Daarnaast worden socio-demografische variabelen in kaart gebracht en worden de opinies over de werking van sp.a. bevraagd. 2. De organisatie van een focusgroepen rond een aantal thema's die relevant blijken te zijn uit het survey-onderzoek.

Project

Leadher travel grant Historisch

Universiteit Gent

De Universiteiten van Al-Qud en van Gent hebben een samenwerking uitgebouwd waarbij ze de Palestijnen willen helpen om hen uit hun intellectueel isolement te halen. Al Quds is de grootste universiteit in de Palestijnse gebieden en de enige om een volledige opleiding in de geneeskunde aan te bieden. Deze opleiding zal als case voor de ICT- en informatiegerichte samenwerking dienen.

Project

Leadership and Public Values Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

LEADER-project: Meet & Feelfood Meetjesland, Leiestreek en Schelde Historisch

Universiteit Gent

Het project wil samen met andere partners een kennisplatform opzetten om een nationaal initiatief te organiseren dat de kwaliteiten van dit Leadergebied op het vlak van voeding in al haar aspecten in de belangstelling stelt met enerzijds een internationaal onderzoek naar de haalbaarheid van masteropleiding in gastronomische wetenschappen met UGent en andere Europese universiteiten.

Project

Law in action: (hoe) werkt het grondrecht op wonen? Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project zoekt een antwoord op cruciale vragen met betrekking tot de effecten van de grondrechten op het terrein, in het bijzonder de sociale grondrechten (ook nog sociaal-economische grondrechten genoemd). Zijn de sociale grondrechten betekenisvol op het terrein? Wat betekenen inroepbaarheid en effectiviteit van grondrechten? Is het zo dat het recht op zoek gaat naar een nieuwe invulling van grondrechten en waarom? De erkenning zelf van grondrechten is uiteraard geïnspireerd door de nood ...

Project

Law and Autonomic Computing: Mutual Transformations. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project beoogt het beoordelen van de legale implicaties van technologieën die onze dagelijke omgeving zullen veranderen in wat het Ambient Intelligent (AmI) omgeving of het Internet der Dingen wordt genoemd. Zo'n omgeving is afhankelijk van een soort machinale intelligentie dat niet in een machine zit, maar in de interconnecties met sensoren, RFIS-systemen, biometrie en online databases, dat gewoontes en wensen door complexe datamining technieken met omgevingskenmerken afgeleid kan worden...

Project

LATIn. Historisch

KU Leuven

The general objectives of the project ar to improve the accessibility to the Latin American University for low-income students, as well as to reduce the dropout rate due to financial reasons.

Project

Lateralisatiepatronen in (a)typische spraakdominanten Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het menselijk brein verwerkt cognitieve functies asymmetrisch. Het is echter nog steeds onduidelijk hoe variabel de richting en graad van gelateraliseerde functies is, en wat de gevolgen zijn van atypische lateralisatie voor interhemisferische communicatie en gedragsprestaties. Dit project zal de lateralisatie van zowel taalprocessen (spraakproductie, lezen, auditieve perceptie) als niet-taalgerelateerde processen (visuo-spatiale aandacht, gezichtsherkenning) in kaart brengen.

Project

Las asimetrías conceptuales y denominativas en el ámbito del derecho constitucional belga y español Historisch

Hogeschool Gent

Met dit doctoraat willen wij de vertalers toegang verlenen tot fraseologische gegevens die de geëikte manier van uitdrukken in een bepaalde context weergeven, met een bepaald communicatief doel, om correcte vertalingen van juridische teksten af te leveren. Bovendien, kan het incorporeren van dergelijke fraseologische informatie in een database leiden tot het aanmaken van computergestuurde vertaalhulpmiddelen. Dat kan de sleutel zijn van een nieuwe generatie van terminologie-databases en kenn...

Project

LANQUA : Language Network for Quality Assurance Historisch

Universiteit Hasselt

Het contract is een samenwerkingsovereenkomst in het kader van een EU-gesponsord project gecoördineerd door de University of Southampton en waaraan meer dan 60 EU-universiteiten meewerken. CTL werkt mee aan de subgroep "Interculturele verschillen" gecoördineerd door de Portugese universiteit van Faro. Doel is het opstellen van kwaliteitsstandaarden voor de opleidingen van vreemde-taalleraars en deze operationaliseren zodat EU-kwaliteitslabels kunnen toegekend worden.

Project

Language Network for Quality Assurance (LANQUA). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit Erasmus-netwerk legt zich toe op 5 kerntaken: (1) interculturele communicatie, (2) vorming van taalleraren, (3) CLIL (Content and language integrated learning) in het Europese hoger onderwijs, (4) het ontdekken en bestuderen van de literatuur en cultuur uit andere landen in de brontaal als waardevolle bijdrage tot de verbetering van zowel taal- als culturele vaardigheden, en (5) taalleren. Dit project wil een Europese kwaliteitsnorm vastleggen ten behoeve van organisaties en stakeholders ...

Project

Langer en beter werken, ook in crisistijden: de bijdrage van alternatieve welzijnsbenaderingen Recent afgelopen

Universiteit Gent

Om betere beleidsindicatoren te hanteren in de context van langer en beter werken, gebruiken we alternatieve welzijnsindicatoren. In ?langer werken? zijn capabilities de evaluatietool voor het welzijn van ouderen en gaan we in op factoren die vrijwillig langer werken kunnen bevorderen. ?Beter werken? zal de equivalente inkomensmethode gebruiken om de evolutie van jobkwaliteit te bestuderen gedurende de crisis.

Project

Landsliding in Equatorial Africa: Socio-economic Consequences and Resilience Strategies Recent afgelopen

KU Leuven

Men spreekt van een grondverschuiving wanneer een grote hoeveelheid grond gelijktijdig naar beneden schuift. Landbouwers in de Elgon en Rwenzori gebergtes in Oeganda ondervinden regelmatig negatieve gevolgen vangrondverschuivingen in hun regio. In een eerste fase zal dit doctoraatsonderzoek kijken naar wat de economische gevolgen van grondverschuivingen zoal kunnen zijn voor rurale huishoudens en of de aanwezigheid van grondverschuivingen een effect heeft op de verschillende inkomensstrategie...

Project

Land- en wateronderzoek voor een duurzaam levensonderhoud in de Zuid-Ethiopische Rift Valley. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Project

Landenexpertise voor OECD review over flexibiliteit en accountability in lokaal arbeidsmarktbeleid. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds OECD. De UA treedt op als country expert voor een OECD review binnen het LEED (Local Economic and Employment Development) programma waarbij nagegaan wordt hoe lokale beleidsflexibiliteit in het arbeidsmarktbeleid gerijmd kan worden met centrale verantwoording (accountability)

Project

Landbouwers en de markt in Vlaanderen, 1750-1900. De markt in de Vlaamse rurale samenleving, de commercialisering van de landbouw en de strijd om de markt, tijdens de overgang van een traditionele naar een geïntegreerde economie Historisch

Universiteit Gent

Centraal in dit onderzoek staat de concrete 'markt', i.e. de specifieke plaats waar (wekelijks) landbouwproducten werden verkocht en gekocht. Dergelijke markten functioneerden anders en hadden een andere 'functie' dan vaak wordt aangenomen. Dit onderzoek bekijkt de markt op een geïntegreerde manier (economisch, politiek, sociaal), om zo de rol van dit mechanisme in de Vlaamse rurale maatschappij beter begrijpen.

Project

LAMBIT : Een model voor de ontwikkeling van duurzaam intermodaal transport in Belgie Historisch

Vrije Universiteit Brussel

LAMBIT is een Locatie Analyse Model voor Belgische Intermodale Terminals. Als DSS zal LAMBIT ten eerste een instrument zijn ten behoeve van besluitvorrners in publieke en private sector bij het bepalen van optimale locaties voor intermodale terminals in Belgie. Zowel projectais omgevingsspecifieke parameters worden in rekening gebracht. Ten tweede moet LAMBIT ooK de concurrentiele positie van het intermodaal transport t.o.v. het unimodaal transport (wegvervoer) aantonen. Er wordt een module v...

Project

Lakmoestest voor de social investeringsstaat. De impact van het Nederlands en Belgisch beleid op armoede en sociale ongelijkheid. Historisch

Universiteit Antwerpen

Verschillende Europese welvaartstaten hebben zich gedurende de laatste twee decennia 'heruitgevonden' als 'sociale investeringsstaten' (Giddens, 1998): waar vroeger de meeste aandacht ging naar 'passieve' inkomensbescherming, ligt voortaan de nadruk op participatie in de arbeidsmarkt en investeringen in menselijk talent. Dit onderzoek poogt de relatie te onderzoeken tussen de sociale investeringsstaat en armoede/inkomensongelijkheid. Ondanks het feit dat vele beleidsdocumenten een 'natuurlijk...

Project

Labour regulation, work systems and innovative work behaviour Historisch

KU Leuven

In dit doctoraat staat de relatie tussen de werkgelegenheidsverhouding en het innovatief werkgedrag (IWG) van werknemers centraal. Gezien werknemers een belangrijke bijdrage leveren aan innovatie in ondernemingen, proberen verschillende studies de stimuli en obsta­kels van innovatief werkgedrag in kaart te brengen. Zelden wordt daarbij gekeken naar de werkgelegenheidsverhouding. In dit doctoraat doen we dit wel door te focussenop de rela­tie van jobonzekerheid,esultaatsgebonden beloning en fl...

Project

Laaggekwalifiseerden in de kennismaatschappij. Een empirisch en cultuursociologisch onderzoek naar de mogelijkheden voor lager opgeleiden tot positieve identificatie in het postindustriële script. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De opkomst van de postindustriële kennismaatschappij heeft de sociale structuren in onze samenleving grondig gewijzigd. De doelstelling van dit onderzoek is de culturele consequenties van deze evolutie in kaart brengen. Meer in het bijzonder willen we de problemen van culturele integratie van lager gekwalificeerden onderzoeken. Dit doen we door de houdingen , waarden en vertogen van lager gekwalificeerden te bestuderen tegen de achtergrond van de algemene maatschappelijke waardering of status...

Project

Laaggekwalificeerden in de kennismaatschappij. Een empirisch en cultuursociologisch onderzoek naar de mogelijkheden voor lager opleiden tot positieve identificatie in het postindustriële script. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De opkomst van de postindustriële kennismaatschappij heeft de sociale structuren in onze samenleving grondig gewijzigd. De doelstelling van dit onderzoek is de culturele consequenties van deze evolutie in kaart brengen. Meer in het bijzonder wilen we de problemen van culturele integratie van lager gekwalificeerden onderzoeken. Dit doen we door de houdingen , waarden en vertogen van lager gekwalificeerden te bestuderen tegen de achtergrond van de algemene maatschappelijke waardering of status ...

Project

Kwetsbaarheid voor depressie: Onderzoek naar de causale status van aandachtsprocessen en het effect van aandachtstraining aan de hand van de experimentele manipulatie van aandachtsbias Historisch

Universiteit Gent

Correlelationeel onderzoek wijst een moeilijk lostrekken van de aandacht weg van negatief materiaal aan als een mogelijke kwetsbaarheidsfactor voor depressie. Meer inzicht omtrent de causale status van deze aandachtsbias kan worden verkregen door experimentele manipulatie van de aandacht met gemodificeerde versies van taken als de Dot Probe Task. Effecten van training in de aandachtsregulatie kunnen handvatten aanreiken naar interventie en hervalpreventie.

Project

Kwetsbaarheid voor depressie gedurende de levensloop: de invloed van tijdsperspectief op aandachtsbias voor negatieve versus positieve interpersoonlijke informatie Historisch

Universiteit Gent

In dit project wordt de relatie tussen tijdsperspectief, aandachtsbias voor affectieve stimuli en gemoedstoestand onderzocht binnen een levensloopperspectief. Vermits aandachtsbias een kwetsbaarheidsfactor is voor depressie, en vermits deze bias in latere informatieverwerkingsstadia plaatsvindt, is het klinische relevant om te onderzoeken welke top-down processen een invloed uitoefenen op deze bias, teneinde handvatten aan te reiken naar therapeutische interventies.

Project

KWANTUM SPIN-OFF. Brug tussen onderzoek in de moderne fysica en hoogtechnologisch ondernemen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de KHL. UA levert aan de KHL de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de databank slachtoffers mensenhandel Historisch

Universiteit Gent

Een analyse van de databank slachtoffers van het Centrum voor Gelijkheid voor Kansen en voor Racismebestrijding met het oog op het opstellen van profielen van slachtoffers, het onderzoeken van signitifcante relaties tussen diverse datavelden en het bespreken van trends en ontwikkelingen inzake mensenhandel en mensensmokkel alsook het formuleren van aanbevelingen ter verbetering van de structuur van de databank.

Project

Kwantificering van het wereldstedennetwerk: een exploratief odnerzoek om de relaties tussen wereldsteden te analyseren Historisch

Universiteit Gent

Dit onderzoek betreft een inter-disciplinaire poging om kwantitatieve gegevens over mondiale inter-stedelijke relaties te analyseren, ne richt zich hierbij op de onwikkeling van indicatoren om relaties tussen zogenaamde 'wereldsteden' te meten met het oog op testen van basisassumpties in de theoretische literatuur en een accuratere beschrijving van de structuur van en de veranderingen binnen dit stedensysteem.

Project

Kwaliteit van zorg aan het levenseinde: een internationale comparatieve studie in Europa. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

INLEIDING Goede zorg aan het levenseinde is een groeiend aandachtsgebied voor zorgverleners, de algemene publieke opinie, evenals voor het gezondheidsbeleid. Deze toenemende aandacht wordt gevoed door de toename van het aantal mensen dat sterft met chronische aandoeningen en na een langdurige periode van ziekte, maar ook door de stijgende kosten van de gezondheidszorg, en het groeiende besef dat de kwaliteit van de zorg die mensen aan het einde van hun leven verkrijgen mogelijk niet steeds op...

Project

Kwaliteit van Leven van broers en zussen van personen met een beperking Historisch

Universiteit Gent

Kan het concept Kwaliteit van Leven van broers en zussen (brussen) de dynamische invloed van een kind met een beperking op de brussen in het gezin beschrijven en de ondersteuning aan deze brussen mee vorm geven en/of evalueren? De ontwikkeling van een specifiek instrument, dat de Kwaliteit van Leven van Brussen in kaart brengt, is noodzakelijk om deze vragen te beantwoorden.

Project

Kwaliteitsvolle schoolsportmodellen in binnen- en buitenland. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Op school kunnen kinderen reeds vanaf jonge leeftijd kennismaken met sport en bewegen via de lessen lichamelijke opvoeding en schoolsport. Schoolsport bestaat uit een grote diversiteit aan activiteiten die zowel buiten als binnen de lessen licahmelijke opvoeding kunnen plaats vinden. Daar schoolsport op het snijvlak van de lichamelijke opvoeding en de georganiseerde sport ligt, kunnen bruggen worden geslagen tussen de sportbeoefening op school en de sportactiviteiten in een club. Schoolsport ...

Project

Kwaliteitsverbetering van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek door betere dataverwervings- en analysemethoden. Historisch

Universiteit Antwerpen

Doelstelling van dit project is een algemene verhoging van de kwaliteit van het onderzoek binnen de vakgroep Sociologie en Sociaal Beleid. Een meetbare indicator van verbetering van de kwaliteit is dat een groter aantal onderzoeksprojecten uitmondt in artikels in wetenschappelijke tijdschriften. Om dit doel te bereiken moet meer aandacht worden besteed aan de gebruikte methoden en technieken, zowel kwantitatieve als kwalitatieve.

Project

Kwaliteitsbeoordeling van digitaal educatief materiaal over professionele schrijfvaardigheid (QUADEM). Historisch

Universiteit Antwerpen

The objective of the present project is to develop a method for Quality Assessment of Digital Educational Materials (QuADEM) in the area of professional and academic writing skills. It is our experience that many institutions have been developing digital educational materials that do not fully explore the possibilities of the online environment, both in the design and implementation processes. Often educational materials developed 'for paper' are copied into a digital environment without be...

Project

Kwaliteit in de lichamelijke opvoeding: een studie ter bepaling van de betekenis en kwaliteitscriteria van het vak lichamelijke opvoeding in het Vlaamse onerwijssysteem. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Diverse ontwikkelingen (maatschappelijk, op het vlak van bewegingsactiviteiten en op de lichamelijke opvoeding) hebben ertoe bijgdragen dat een fundamenteel denkproces dient te worden opgestart over de plaats en rol van de lichamelijke opvoeding in het Vlaamse onderwijssysteem. Vragen dsie hierbij gesteld dienen te worden, hebben betrekking op de betekenis, de eigenheid en de kwaliteit van de lichamelijke opvoeding. De bedoeling van de studie is om basis van de bepaling van de betekenis van d...

Project

Kwaliteit financiële verslaggeving binnen de EU : invloed van accounting standaarden, auditkwaliteit, corporate governance en regelgeving. Historisch

Universiteit Antwerpen

Zoals de titel van het voorgelegde project aangeeft, zal onderzoek verricht worden naar de invloed van nieuwe EU regelgeving op vlak van : (a) accounting standaarden; (b) corporate governance; (c) auditkwaliteit (externe contrale) op de kwaliteit van financiele verslaggeving binnen de EU.

Project

Kwaliteit en integriteit in voedsel: een uitdaging voor kommunicatie en onderzoek in de keten Historisch

Universiteit Gent

TRANSPARANT FOOD project draagt bij tot de ontwikkeling van transparantie in de voedingssector door de inzicht te verschaffen in de complexiteit, het identificeren van de huidige state-of-the-art, het leren van ervaringen, het bewust maken van belanghebbenden, het identificeren van gebreken en onderzoeksbehoeften, en het formuleren van een onderzoekskader ter bevordering van toekomstig onderzoeksinitiatieven.

Project

Kwalitatieve verbintenissen Historisch

KU Leuven

Een kwalitatieve verbintenis is een verbintenisverbonden aan een goed, of, correcter, aan een zakelijk recht. Als er bijvoorbeeld een recht van overgang bestond waarbij de eigenaar van het lijdend erf het onderhoud deed van het weggetje waarover de overgang liep, dan is de koper van dat lijdend erf ook tot die verplichting gehouden. normal">Het bestaan van dergelijke kwalitatieve verbintenissen is onomstreden, maar het is onduidelijk wat juist de gevolgen zijn van een overdracht of afstand va...

Project

Kwalitatieve longitudinale opvolging van in België in 2009 hervestigde vluchtelingen uit Irak Recent afgelopen

Universiteit Gent

Een kwalitatieve longitudinale opvolging van hervestigde vluchtelingen, dit onderzoeksproject stelt voor twee aspecten van de hervestiging onder de loep te nemen: 1) Het hervestigingsbeleid van zowel de coördinerende overheidsinstanties Fedasil en CGVS als van de private opvangpartners van dit Belgisch pilootprogramma; 2) De wijze waarop de betrokken vluchtelingen zelf de begeleiding tot opname als hun opname in de gastsamenleving hebben ervaren. De longitudinale evaluatie biedt de kans gedur...

Project

Kwalitatieve analyse van het rapporteringsproces met betrekking tot managementcommentaar Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project beoogt het identificeren van sleutelfactoren die het proces van het opstellen van managementcommentaar in het jaarverslag beïnvloeden. We onderzoeken de impact van de institutionele en kapitaalmarktomgeving op het totstandkomen van managementcommentaar en op de kwaliteit ervan. Het onderzoek is kwalitatief en internationaal van opzet.

Project

Kwalitatieve aanvangsbegeleiding voor zij-instromers in de lerarenopleiding. Historisch

Universiteit Antwerpen

De algemene doelstelling van het project is om lerarenopleidingen en stagescholen te versterken in de begeleiding van de praktijkcomponent van zij-instromers. Concreet is het de bedoeling om kwalitatief onderzoek uit te voeren naar de ervaring van stagementoren en -begeleiders met zij-instromers, waarbij de vraagstelling is welke begeleidingsbehoefte deze zij-instromers hebben bij de uitvoer van de praktijkcomponent van hun opleiding.

Project

Kwalitatief onderzoek sociale effecten basismobiliteit. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Geen abstract beschikbaar

Project

Kwalitatief onderzoek naar de verschuiving van de betekenis toegeschreven aan het verrichten van huishoudelijk werk. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het hier voorgestelde project stelt zich tot doel om aan de hand van diepte-interviews na te gaan of verschillende generaties vrouwen een verschillende betekenis toedichten aan het huishoudelijke werk dat ze verrichten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vier verschillende soorten betekenissen: voelt men het verrichten van huishoudelijk werk aan als een noodzaak, als een verplichting, als een plicht of als een vorm van identiteitsbevestiging? Deze betekenissen kunnen ook geïnterpreteerd ...

Project

Kwalificatie van het forumkeuzebeding in Europees en internationaal recht. Historisch

Universiteit Antwerpen

Er bestaat grote onzekerheid over het recht toepasselijk op internationale bedingen van forumkeuze, waarvan de hybride aard zowel tot een contractuele als een procedurele kwalificatie aanleiding kan geven. Divergerende benaderingen, verschillend van Staat tot Staat of zelfs van rechtbank tot rechtbank, bedreigen de rechtszekerheid. Het project beoogt de uitwerking van een nieuwe benadering die de rechtszekerheid in transnationale situaties zou bevorderen.

Project

Kuststaat bevoegdheid met betrekking tot mariene pollutie door schepen Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project beoogt de nieuwe bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het Recht van de Zee (Montego Bay, 10 december 1982) met betrekking tot bevoegdheid van kuststaten inzake mariene verontreiniging door schepen of/ en door storting van naderbij te ontleden. Vele van deze bepalingen zoals opgenomen in dit verdrag vormen een breuk met het verleden in die zin dat een nieuw evenwicht betracht wordt tussen de belangen van de kust/ havenstaat aan de ene zijde, en die van de vlag...

Project

Kunstinitiatief en artistieke politiek: een institutionele, financierings- en programmatiegeschiedenis van de Filharmonische Vereniging van Brussel en het NIR en hun respectievelijke orkesten tussen 1929 en 1960. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Een door de overheid gedomineerd kunstinitiatief is een geografisch en in tijd beperkt fenomeen. Buiten continentaal Europa en buiten de periode 1945 tot heden wordt het kunstinitiatief gekenmerkt door een samenspel van publieke én private krachten. Ook in België zijn tal van kunstinstellingen opgericht als initiatief van enkele vooraanstaande burgers. Hun afhankelijkheid t.o.v. de overheid is pas gegroeid vanaf de jaren 1930 als gevolg van een professionaliseringsproces en de opkomst van de ...

Project

Kunstenplatform. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Project mbt het verstrekken van een doctoraat in de kunsten

Project

Kunst en de evolutie van biologische signalen in een culturele soort. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Kunnen nieuw-Keynesiaanse DSGE-modellen gered worden? Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Kunnen islamisme en feminisme samengaan? Islamistische perspectieven op gender en Islamistisch vrouwenactivisme in post-revolutionair Tunesië. Historisch

Universiteit Gent

Dit onderzoeksproject beoogt een analyse van Islamistisch feminisme in post-revolutionair Tunesië. Het project probeert het activisme van Islamistische vrouwen in de huidige Tunesische context te begrijpen door een kritische theorie van ?Islamistisch feminisme? te koppelen aan een empirische studie van vrouwenbewegingen en hun activisme in het veld.

Project

Kruispunten en identificaties in mediagebruik: etniciteit, seksualiteit en generaties. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit. Dit project onderzoekt de intersectie tussen verschillende bronnen van identificatie: nationaliteit, etniciteit en seksuele oriëntatie.

Project

Krediet wetenschappelijke opdracht A. Vandierendonck Historisch

Universiteit Gent

Menselijk gedrag en cognitie worden gekenmerd door flexibiliteit en controle. De taakafwisslingsmethodiek laat toe deze factoren te bestuderen in een laboraotriumcontext. Recentelijk neemt onderzoek met deze methodiek een enorme vlucht. Huidig odnerzoek heeft als doel het geheel aan bevindingen ter ordenen en te integreren, ten einde een model over taakafwisslingsgedrag te preciseren aan de hand van de literatuurstudie en modelering.

Project

Krediet voor Wetenschappelijk Onderzoek voor prof. dr. Ludo Peeters Historisch

Universiteit Hasselt

De wetenschappelijke opdrachten hebben tot doel om voltijds benoemde leden van het Zelfstandig Academisch Personeel van universiteiten uit de Vlaamse Gemeenschap de kans te bieden zich 3 maanden tot 1 jaar volledig te wijden aan hun wetenschappelijk onderzoek. Via de financiering van het FWO, kunnen zij vrijgesteld worden van hun pedagogische opdracht.

Project

Krediet voor wetenschappelijke opdracht H. Symoens Historisch

Universiteit Gent

Gedurende het academiejaar 2006-2007 zal een boek geschreven worden over de relaties tussen de Universiteit van Orléans en de studenten uit de Lage Landen die er een juridische opleiding volgden, en dit voor de 15de-17de eeuw. De monografie zal bestaan uit een reeks voorheen gepubliceerde artikels die zullen aanpast worden en enkele nieuw te schrijven hoofdstukken.

Project

'kredieten aan navorsers' Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Diversen

Project

'kredieten aan navorsers' Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Criteria voor de uitbouw van een grammaticaal curriculum voor het onderwijs van het Frans als vreemde taal in Vlaanderen

Project

'kredieten aan navorsers' Historisch

Vrije Universiteit Brussel

kredieten aan navorsers

Project

'kredieten aan navorsers' Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Geen abstract beschikbaar

Project

Krachtlijnen voor het leveren van snelheidsinformatie in functie van het toekomstig opstellen van een snelheidsdatabank Historisch

Universiteit Gent

Het doel is het uitvoeren van een haalbaarheidstudie van een Vlaamse snelheidsdatabank (basis voor snelheidsmanagement en ISA). - de werkwijze in verschillende Europese landen en projecten wordt beschreven - een brede bevraging van de gemeentelijke wegbeheerders: knelpunten, drempels en kansen - het beslissings- en uitvoeringsproces zal gericht worden naar een optimalisatie van processen en informatiestromen. Deze studie bevat de krachtlijnen en acties.

Project

Krachtige STEM-leraren vormen. De lerarenopleidingen Wetenschap en Technologie klaar voor uitdagend en motiverend SREM-onderwijs. Recent afgelopen

KU Leuven

De Vlaamse lerarenopleidingen Wetenschap en Technologie aan hogescholenen universiteiten staan voor belangrijke uitdagingen: het ‘Actieplan voor het stimuleren van loopbanen inwiskunde, exacte wetenschappen en techniek 2012-2020’ en het Masterplan voor dehervorming van het secundair onderwijs nopen hen tot een grondige investering in de opleiding van toekomstige wetenschapsleerkrachten. Voor deze projectaanvraag slaande SLO Natuurwetenschappen en Wiskunde (KU Leuven) en de GLO BaSO Wetenschap...

Project

Kosten en baten verbonden aan de dienstverlening van de Lijn. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM), De Lijn, organiseert en verzorgt het gemeenschappelijk stads- en streekvervoer in het Vlaams Gewest. Uit het ontwerp van Mobiliteitsplan Vlaanderen kan afgeleid worden dat het openbaar vervoer drie belangrijke functies vervult: een economische, een maatschappelijke en een sociale functie. Voortvloeiend uit de doelstellingen van bereikbaarheid en toegankelijkheid, opgenomen in het Mobiliteitsplan Vlaanderen, werd op initiatief van de toenmalige Vlaamse Reg...

Project

Kosten en baten van tweetaligheid bij Brusselse Ambtenaren. Een exploratief onderzoek. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit interfacultaire, exploratieve project kadert binnen het sociaal-economisch-politiek-taalkundig klimaat van Brussel. De wet schrijft voor dat alle ambtenaren tweetalig moeten zijn. Er zijn aanwijzingen dat dit niet altijd het geval is. Tevens zijn er aanwijzingen dat de aard van de tweetaligheid het doel - met name het communiceren met de ander- voorbij schiet.

Project

Kosmopolitisch burgerschap onder constructie. Een structureel-culturele benadering van het implementatieproces van mensenrechten bij Roma en woonwagenbewoners. Historisch

Universiteit Gent

Een onderzoek naar de mensenrechtenpraktijk voor Roma en woonwagenbewoners, met als doel het begrijpen van het implementatieproces van mensenrechten d.m.v. een multi-actor- en multilevelbenadering en discoursanalyse. De bevindingen zullen gekaderd worden binnen het debat rond kosmopolitisch burgerschap, gefocust op thema?s als inclusie vs. exclusie, en de spanning tussen globaal, nationaal en lokaal niveau.

Project

Kort verblijf van Prof. Yufen Chen: Study on the Mechanisms of Open Innovation Historisch

Universiteit Hasselt

De Onderzoeksraad heeft op 28 januari 2010 het verblijf van Prof. dr. Yufen Chen van School of Statistics and Mathematics, Zhejiang Gongshang University, China goedgekeurd. Gedurende dit verblijf zal Prof. Yufen Chen onderzoek uitvoeren in samenwerking met prof. Wim Vanhaverbeke (onderzoeksgroep Strategie en Organisatie).

Project

Kort Verblijf Mevr. Li Wangfang: Analyzing the benefits and mangement challenges of open innovation from a HRM perspective Historisch

Universiteit Hasselt

De Onderzoeksraad van Universiteit Hasselt heeft op 18 mei 2009 het verblijf van Li Wangfang van de Zhejang University, China goedgekeurd. Gedurende dit verblijf zal Prof. Li Wangfang onderzoek uitvoeren in samenwerking met prof. Wim Vanhaverbeke (onderzoeksgroep strategie en Innovatie), en dit ter voorbereiding op een gezamenlijk doctoraat met als titel: "Analyzing the benefits and mangement challenges of open innovation from a HRM perspective"

Project

Kort verblijf dr. Jun Yin: Developing Innovation Capability in Tech-intensive Industry via Open Innovation Historisch

Universiteit Hasselt

De Onderzoeksraad heeft op 24 juni 2010 het verblijf van dr. Jun Yin van Zhejiang University, China goedgekeurd. Gedurende dit verblijf zal. dr Jun Yin onderzoek uitvoeren in samenwerking met prof. Wim Vanhaverbeke (onderzoeksgroep strategie en innovatiemanagement).

Project

Kortetermijnopdrachten in het kader van het Steunpunt Welzijn Volksgezondheid en Gezin via addendum V aan de beheersovereenkomst. Recent afgelopen

KU Leuven

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;Een empirisch onderzoek naar de betaalbaarheid en wenselijkheid van hervormingen in de toekomstige Vlaamse kinderbijslag·nbsp;nbsp;nbsp; Ondersteuning online hulpbeleid·nbsp;nbsp;nbsp; Inventariseren van een item-pool voor de ontwikkeling van eenVlaamse schaal voor adaptief gedrag bij kinderen/jongeren 0-18jaar· nbsp;nbsp;nbsp;Vervolgonderzoek Diensten Ondersteuningsplanhet gaat hier om 4 kortetermijnopdrachten die worden uitgevoerd.

Project

Kortetermijnkapitaalstromen en portfolio-investeringen in de BRIC-landen: hoe om te gaan met potentiële risico's? Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Korpschefs! Een onderzoek naar het profiel van de korpschefs van de lokale politie in België Historisch

Universiteit Gent

De Directie Politiebeheer beoogt met dit odnerzoek een antwoord op de vraag of de beschrijving van de functie van de korpschef van de lokale politie in België en de profielvereisten die eruit voortvloeien, nog aangepast/adequaat zijn om een optimale selectie mogelijk te maken. De invulling hiervan is een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van het wettelijke, reële en het ideale functieprofiel.

Project

Kom je dichterbij? Een longitudinale studie omtrent de zelfonthulling van adolescenten en de ontwikkeling van sociaal kapitaal in sociaalnetwerksites. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Sociaalnetwerksites (SNS) zijn snel geëvolueerd tot het geprefereerde online communicatiemiddel van jongeren. Wanneer adolescenten SNS gebruiken, dan onthullen ze informatie over zichzelf omtrent, onder meer, hun persoonlijke ervaringen. Bovendien vormen ze nieuwe relaties en verdiepen ze bestaande contacten, wat bijdraagt tot hun sociaal kapitaal. Het onderzoek over jongeren, zelfonthulling en sociaal kapitaal vertoont echter enkele beperkingen die dit onderzoek wenst aan te pakken. Tot nu ...

Project

Knelpunten en opportuniteiten met betrekking tot de optimalisatie van de fijnmazige distributie Historisch

Universiteit Antwerpen

De opdracht omvat het in beeld brengen van de knelpunten en opportuniteiten met betrekking tot de optimalisatie van de fijnmazige distributie. Dit gebeurt aan de hand van een uitgebreid en representatief literatuuronderzoek en de evaluatie van rele-vante voorbeeldprojecten in binnen- en buitenland. Doel van deze oplijsting is een inzicht te krijgen in de problematiek en de mogelijkheden inzake fijnmazige distributie om zo een concrete actie rond dit thema te kunnen kiezen en invulling te geve...

Project

KMO's in EU-Wonderland. Wie niet groot is moet slim(mer) zijn. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Klimop! Bewust(er) kiezen voor het beroep van leraar. Historisch

Universiteit Antwerpen

Klimop! Bewust(er) kiezen voor het beroep van leraar.

Project

Klimaatverandering, nieuwsmedia en democratisch debat: een onderzoek naar de beeldvorming in de media en de invloed hierop van verscheidene maatschappelijke groepen Historisch

Universiteit Antwerpen

De voorbije jaren is algemeen erkend geworden dat klimaatverandering op vandaag één van de grootste politieke uitdagingen vormt voor de geïndustrialiseerde wereld. Dit brengt belangrijke vragen met zich mee met betrekking tot de maatschappelijke rol van nieuwsmedia en de relatie tussen media, macht en democratie. Dit projectvoorstel schuift klimaatverandering naar voor als een risicoconflict tussen verscheidene maatschappelijke groepen met tegengestelde waarden en belangen en stelt daarbij al...

Project

Klimaatveranderingen en de crisis in Darfoer Historisch

Universiteit Gent

): De sub-Sahara regio wordt al jaren getroffen door droogte, verwoestijning met, gebrek aan water en vruchtbaar land. De zoektocht naar vruchtbaar land leidt tot volksverhuizingen en een toename van conflicten tussen de bevolking die oorspronkelijk in de regio woonde en de nieuwkomers op zoek naar water en vruchtbaar land. Een van de oorzaken van de crisis in Darfoer wordt gezocht in de voornoemde context . Dit onderzoek heeft tot doel deze oorzaak van de crisis te analyseren in het kader ...

Project

Klimaatverandering en de veranderingen in de ruimtelijke structuren in Vlaanderen. Historisch

Universiteit Antwerpen

De Wetenschappelijke doelstellingen van het onderzoeksproject kunnen worden omschreven als: -een kwalitatieve verkenning door middel van ontwerpend onderzoek van mogelijke planningsconcepten voor een meer adaptieve benadering van veranderingen in ruimtelijke structuren ten gevolge van klimaatverandering. -een wetenschappelijke evaluatie en waardering van bestaande planningsinstrumtenten en bestuurskundige mechanismen voor de implementatie van ruimtelijke planningsstrategieën in relatie tot kl...

Project

Kleur-woord contingentie leren: Automatische of gecontroleerd? Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het doel van het onderzoek is om beter inzicht in de processen die betrokken zijn in de menselijke contingentie leren. In het bijzonder, onderzoeken we de rol van automatische en gecontroleerde processen in contingentie leren. We zullen ook proberen om een computationeel model van leren bouwen.

Project

Kleur in zorg: een vormings- en therapieaanbod ter bevordering van de gezondheid van minderjarige asielzoekers en hun familie Historisch

Universiteit Gent

Dit project wil de gezondheid van minderjarige asielzoekers en hun familie bevorderen via: 1) een aanbod van training, vorming, intervisie en supervisie voor hulpverleners werkzaam met minderjarige asielzoekers en hun familie. 2) een aanbod van therapie voor minderjarige asielzoekers en/of hun familie die kampen met psychische en/of gedragsproblemen.

Project

Kleinschalige handel in de Grote Merenregio. Economische empowerment van vrouwen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds International Alert. UA levert aanInternational Alert de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Klanten co-creatie tijdens het innovatieproces. Kritieke organisatorische vaardigheden en routines. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Klanten co-creatie tijdens het innovatieproces: de structuur en impact van virtuale sociale netwerken. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Consumenten hebben in onze huidige internetmaatschappij toegang tot een overvloed aan informatie die bovendien eenvoudig uitgewisseld kan worden door toegang tot virtuele netwerken. Dit heeft ertoe geleid dat consumenten niet langer passieve ontvangers van producten en diensten zijn, maar actieve spelers in het creëren van waarde door klanten co-creatie. Ondanks verscheidene oproepen van onderzoekers en instituten blijft onderzoek betreffende de aard en de integratiemechanismen omtrent klante...

Project

Klaar voor het hoger onderwijs? Longitudinaal onderzoek naar de invloed van het studiekeuze- en academische integratieproces op het studiesucces in het eerste jaar hoger onderwijs.

Universiteit Antwerpen

Academische integratie is een belangrijke voorspeller voor het verklaren van studiesucces van eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs. Het concept verwijst naar de mate waarin studenten zich aanpassen aan hun nieuwe leeromgeving. Academische integratie kan onderzocht worden vanuit het perspectief van verschillende studentkenmerken. Hoewel men academische integratie als een 'evoluerend' concept bekijkt, werd dit in eerder onderzoek voornamelijk vanuit een statisch perspectief onderzocht. ...

Project

Klaar of niet? Een studie naar schoolrijpheid en het overdoen van de derde kleuterklas. Historisch

KU Leuven

The transition to first grade forms an important milestone for childrenand their surroundings. It has been described as a critical period for children's academic and social development with potentially significant implications for later school outcomes. Children of this age differ tremendously in their readiness to learn, saddling parents and educators with the question of ‘what to do when a child seems not ready to meet the expectations of primary education’. One option is to retain struggli...

Project

Kindsoldaten en het EU-beleid inzake kinderen en gewapende conflicten. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds TEPSA. UA levert aan TEPSA de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Kindgerichtheid van de sport, georganiseerd door gemeentebn, sportclus en scholen. De visie van kinderen, ouders en begeleiders. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De jeugdsport heeft in het verleden veel aandacht gekregen, dit zowel op het vlak van campagnes, onderzoek als beleid. Toch blijven er heel wat vraagtekens over omdat men vrijwel alleen de georganiseerde jeugdsport of het sporten in clubverband heeft benaderd. De sportorganiserende instanties staan immers, vooral na het nieuwe decreet op de niet-professionele sportbeoefenaar, voor vele vraagtekens. Er is nood aan een helder advies hoe de jeugdsport verder gestimuleerd en gecoördineerd dient t...

Project

Kinderrechten niet toegelaten? Politieverhoor van jeugddelinquenten Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Alhoewel het politieverhoor het startpunt van de strafrechtelijke procedure tegen jeugddelinquenten is, werd tot op heden weinig tot geen onderzoek verricht naar de praktijk ervan. Met behulp van observaties en interviews met politie-agenten wordt getracht een antwoord te formuleren op de vraag of en hoe kinderrechten in de dagelijkse praktijk van het politieverhoor toegepast worden.

Project

Kinderrechten in een geglobaliseerde wereld: van principes tot praktijk. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project is internationaal en interdisciplinair dat aan de analyse van mondiale ontwikkelingsvraagstukken zoals armoede, uitbuiting, migratie en gewapend conflict de dimensie van de rechten van het kind toevoegt. Aan de basis ligt een kritische benadering van kinderrechten en hun emancipatorisch potentieel in een context van globalisering.

Project

Kinderrechtengids, tijdschrift voor jeugdrecht en kinderrechten, vorming over kinderrechten en ondersteuningsoverleg Historisch

Universiteit Gent

wetenschappelijke dienstverlening : via deze specifieke activiteiten wil het Centrum bijdragen tot het bevorderen van de deskundigheid van beleidsmedewerkers, maatschappelijke werkers, praktijkjuristen, wetenschappers en al wie professioneel met kinderen te maken heeft. Precies deze doelgroepen worden het meest geconfronteerd met vragen over de concrete betekenis en toepassingsmogelijkheden van het IVRK (Kinderrechtenverdrag). Dit alles vindt plaats naast het instandhouden van haar eigen capa...

Project

Kinderrechtelijke verplichtingen van niet-statelijke economische actoren.

Universiteit Antwerpen

De uitdagingen die globalisering met zich meebrengt zetten de opvatting dat Staten de enige subjecten in het internationaal recht zijn, ernstig onder druk. De opkomst van niet-statelijke economische actoren (NSEAs), zoals transnationale ondernemingen of internationale financiële instellingen met de facto economische en politieke macht is een realiteit die noch politiek, noch juridisch genegeerd kan worden. Er is groeiende wetenschappelijke belangstelling voor het verhelderen van de mensenrec...

Project

Kinderopvang in model: huishoudens en de overheid in welvaartseconomisch perspectief. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project beoogt een maatschappelijk oordeel van verschillende beleidsalternatieven in verband met kinderopvang. Daartoe integreert het kinderen als actoren in het collectieve economisch model van huishoudens en vergelijkt het beleidsinspanningen voor kinderopvang in Vlaanderen, Finland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk op hun verdelingseffecten (binnen en tussen huishoudens).

Project

Kinderen op de vlucht in detentie. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project wordt een grondige en systematische toetsing van de Belgische asielwetgeving en -praktijk aan het internationaal recht van de mensenrechten en de rechten van het kind doorgevoerd. Daarbij wordt zowel aandacht besteed aan vrijheidsberoving als aan opvang.

Project

Kinderen op de vlucht in detentie Historisch

Universiteit Gent

In het voorgestelde onderzoek wordt een juridische analyse gemaakt van het kinder- en mensenrechtelijk normatief kader, zoals dat interantionaalrechtelijk is ontwikkeld. De huidige Belgische regelgeving en praktijk wordt getoetst en pijnpunten zullen worden geïdentificeerd.

Project

Kinderen en persuasieve communicatie op het Internet. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel

Project

Kinderarmoede, kinderen met een handicap en de combinatie van arbeid en zorg: Dataverzameling en eerste empirische verkenningen van de effectiviteit van het sociaal beleid in Vlaanderen Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Met deze KP-BOF aanvraag wordt een nieuw onderzoeksproject geïnitieerd waarin de problematiek van kinderarmoede wordt benaderd vanuit het perspectief van kinderen met een handicap. Op basis van nooit eerder gebruikte administratieve data wordt het armoederisico van Belgische kinderen met een handicap voor het eerst in kaart gebracht, en worden op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd over de impact van het sociaal beleid.

Project

Kijken naar het bebouwde landschap: ontwikkeling en toetsing van een praktijkgerichte methodologie voor de inventarisatie van ergoedgehelen. Historisch

Universiteit Gent

De studie is opgebouwd uit vijf delen: Methodologie, Thesaurus, Geschiedenis Dilbeek, Uitwerking casus Dilbeek en Bijlagen. De methodologie gaat in op de selectiecriteria, waardering, typologie en afbakening van de erfgoedgehelen. Deze aspecten worden beschreven in relatie tot het onroerend erfgoedbeleid. Ze wordt geïllustreerd met voorbeelden van de casus Dilbeek. De thesaurus doet een voorstel van types gehelen, en dit op verschillende schaalniveaus.

Project

Kiezen voor multiconvivialiteit of sociale uitsluiting? Een praktische en theoretische juridische analyse van de geboden mogelijkheden voor een solidair gewestelijk stadsproject inzake veiligheid en overlast. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het huidige onderzoeksproject heeft als opzet specifiek voor Brussel na te gaan welke rol het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de lokale overheden kunnen spelenin een geintegreerd integraal veiligheidsbeleid en dit in de specifieke context van een stedelijke gediversifieerde bevolkingssamenstelling. Uitgangspunt hierbij is dat een legitieme veiligheidspolitiek door alle bevolkingsgroepen moet worden gedragen en en een coherent antwoord dient te bieden op de realiteit van de stedelijke divers...

Project

Kickstart je toekomst. Historisch

Universiteit Antwerpen

Tijdens dit project ontwikkelen en valideren de promotor en de partners samen met leerkrachten en consulenten uit de dienstverlening begeleidingstools en -methodieken om jongeren te coachen in hun eerste stappen van het (beroeps)onderwijs naar de arbeidsmarkt. Met dit project geven we stimulansen en coaching aan jongeren en aan intermediairen zodat jongeren beter uitgerust zijn om de arbeidsmarkt te betreden.

Project

Keystroke logging in writing: solving privacy issues. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Keuze van de optimale budgetteringsstijl in omgevingen met hoge onzekerheid Historisch

Universiteit Gent

Onderzoek van hoe verschillende budgetteringsstijlen de autonome motivatie, prestatie en tevredenheid van het middenkader in onzekere omgevingen beïnvloeden (in interactie- en hoofdeffect); hoe omgevingsonzekerheid autonome motivatie van het middenkader beïnvloedt; welke budgetteringsstijlen dit effect modereren en welke factoren de keuze voor plannings- en budgetteringsstijlen dit effect modereren en welke factoren de keuze voor plannings- en budgetteringsstijl van de overste in hoog onzeker...

Project

Ketencoördinatie en rurale ontwikkeling Historisch

KU Leuven

In verschillende ontwikkelingslanden zien we dat de manier waarop voedsel geproduceerd en verhandeld wordt, sterk beïnvloed is door hoe voedselketens georganiseerd zijn. Over de welvaartsimplicaties van deze organisatiestructuren voor rurale landbouwgezinnen bestaan echter (nog) geen eensgezinde conclusies. In dit proefschrift bespreken we horizontale en verticale coördinatieprocessen in voedselketens in Senegal en Rwanda en leveren zo bijkomende argumentatie voor drie lacunes in het huidige ...

Project

Kennispostioneringsysteem (KPS). Historisch

Universiteit Antwerpen

Het KPS-project wil bedrijven en organisaties begeleiden in het uitbouwen van een strategisch en proactief kennisbeleid dat rekening houdt met de noden van het individu in alle levens- en loopbaanfasen. Het project bundelt een verzameling van methodes en instrumenten waaruit organisaties, HR-verantwoordelijken en kennisverantwoordelijken inspiratie kunnen putten om de kennisstrategie in hun organisatie vorm te geven, uit te bouwen en te ondersteunen.

Project

Kennisplatform Innovatie Ouderenzorg (KIO)ikv Proeftuin Zorginnovatieruimte Vlaanderen: Wetenschappelijke begeleiding. Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Het Kennisplatform Innovatie Ouderenzorg (KIO) staat in voor de begeleiding -op basis van wetenschappelijke kennis en inzichten- van de platformen en projecten die gesteund worden in het kader van de Proeftuin Zorginnovatieruimte Vlaanderen

Project

Kennisoverdracht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: lokaal leren enregionale kennisstromen. Recent afgelopen

KU Leuven

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van het Brussels HoofdsedelijkGewest. Het is een samenwerking tussen KULeuven (campus Brussel) en de ULB. De focus van het project is het in kaart brengen van de kennisbasis(in termen van O&O, innovatie, octrooien en bibliometrie) binnen de regio en de kennisinteracties met actoren binnen en buiten de regio. Vanuiteen regionaal innovatie systeem oogpunt wordt rekening gehouden met eenevolutief karakter van de kennisbasis. De interacties met actoren bui...

Project

Kennis- en praktijkcentrum voor incubatie.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds iMinds. UA levert aan iMinds de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Kenmerken en positie van niet-formele educatie in Vlaanderen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Informeel leren en niet-formele educatie kennen een stijgend belang in het discours over levenslang en levensbreed leren. Deze tendens is te merken in de theorievorming, het onderzoekswerk en de educatieve praktijk. In Vlaanderen is de sector van het sociaal-cultureel werk voor volwassenen een van de belangrijkste aanbieders van niet-formele volwasseneneducatie. Binnen deze sector zijn, sinds 2003, dertien regionale volkshogescholen actief. Ze kregen de roepnaam Vormingplus mee. Zij zorgen in...

Project

KeiCoole Kids op de school. Historisch

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Katholieke Territoria in een suburbaan landschap. Religie en verstedelij België, 1945-1975. Recent afgelopen

KU Leuven

Dit project bestudeert hoe, in een context van industrialisering, verstedelijking en secularizering, de Belgische Katholieke Kerk trachtte om een religieuze aanwezigheid te verzekeren in het snel groeiende voorstedelijke landschap in België in de naoorlogse periode (1945-1975). Het project is opgevat als een vierjarig doctoraatstraject, en is gestructureerdvolgens vier onderzoekslijnen die overeenkomen met opeenvolgende stappen in de onderzoeksactiviteiten: 'Expertise', 'Territorium','Beleid ...

Project

KATARSIS Historisch

Universiteit Gent

Onderzoekscoördinatie en begeleiding rond sociale en culturele integratie binnen Europa, met klemtoon op verstedelijking.

Project

Kaste, Gemeenschap en Tradities in Karnataka, India (jaar 2) Historisch

Universiteit Gent

Onderzoek naar de aard van de Indische samenleving begint meestal met de vooronderstelling dat er een kastenhiërarchie bestaat, dat die bepaalt is door een ideologisch kader of religieuze teksten en dat ze geworteld is in de Hindoe religie. Dit project gaat door veldwerk interviews en enquêtes na of zo een kastenstelsel bestaat als ervaringsrealiteit van zij die in de samenleving van Karnataka leven.

Project

Kaste, Gemeenschap en Tradities in Karnataka, India Historisch

Universiteit Gent

Het veldwerk project onderzoekt de ontwikkeling en het bestaan van een "kastensysteem" in India. In samenwerking met Kuvempu University, Karantaka, India, worden de complexiteiten blootgelegd van een regio van 250 kilometer. Het veldwerk verzamelt de empirische verhalen over het "kastensysteem" die door de lokale bevolking worden overgeleverd.

Project

Kapitaalmobiliteit, financiële kwetsbaarheid en de transitie van Centraal- en Oost-Europese landen naar de EMU. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoeksvoorstel focusseerdt op de monetaire en financiële risico's voor de 8 Centraal- en Oost-Europese landen (CEEC) in de periode tussen hun toetreding tot de EU en het EMU-lidmaatschap.. Het omvat: 1. Een 'assessment' van de financiële kwetsbaarheid van CEEC. In dit luik onderzoeken we de impact van 'twin deficits' (deficit op de lopende rekening én een budgettair tekort) op de kwetsbaarheid van CEEC voor wisselkoerscrisissen. 2. De doelstelling van het econometrisch luik van dit on...

Project

Kapitaal en kapitaalverrichtingen: een vennootschapsrechtelijke en fiscaalrechtelijke analyse. Recent afgelopen

KU Leuven

Het “kapitaal” wordt traditioneel beschouwd als één van de hoekstenen van zowel het Belgisch vennootschapsrecht als fiscaal recht. Hoewel er parallellen zijn, heeft het kapitaal een verschillende doelstelling in beide rechtsdomeinen. Vennootschapsrechtelijk vormt het kapitaal een buffer voor de schuldeisers t.o.v. de aandeelhouders, alsook een maatstafvoor de (economische en politieke) krachtverhoudingen van de aandeelhouders binnen de vennootschap. In het fiscaal recht daarentegen vormt het ...

Project

Kapitaalcontroles in Brazilië, India en China (BICs): naar het einde van het vrij verkeer van kapitaal als mondiale norm? Historisch

Universiteit Gent

Dit project wil beoordelen of Brazilië, India en China de neoliberale norm van vrij kapitaalverkeer zullen betwisten. Ten eerste analyseert het project de posities tegenover kapitaalcontroles van verschillende sociale groepen binnen Brazilië, India en China. Ten tweede onderzoekt de studie hoe dit resulteert in respectievelijke nationale posities met betrekking tot regulering van kapitaalcontroles binnen het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Project

Kansen op de arbeidsmarkt van tweede-generatie immigranten in België. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project onderzoeken we de arbeidsmarktpositie van tweede generatie migrant aan de hand van survey en administratieve data. We willen ook de determinanten identificeren van deze uitkomsten, en aldus nuttige inzichten verschaffen aan beleidsmakers. Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds NBB.

Project

Kankerregistratie Provincie Antwerpen voor het Antwerps Kankerregister. Historisch

Universiteit Antwerpen

In het (recente) verleden waren de ziekenfondsen de enige aangevers van gegevens voor de kankerregistratie in Vlaanderen. Onvolledigheid, gebrek aan standaardisatie en laattijdigheid waren de belangrijkste tekorten van het kankerregister. Het Project beoogt door een actieve gegevensverzameling, een performant kankerregister uit te bouwen. Doelstelling is de uniforme verzameling en verwerking van een beperkt aantal relevante gegevens uit de dossiers van alle in ziekenhuizen behandelde gevalle...

Project

Kanker en werkhervatting bij patiënten tewerkgesteld in de overheidssector: een analyse van de juridische knelpunten, beleidsaanbevelingen en ontwikkeling van een Q&A voor de doelgroep. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLK. UA levert aan VLK de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Kan het stimuleren van laaggeschoolde dienstenarbeid bijdragen tot Europese jobgroei ? Historisch

Universiteit Antwerpen

Het hoofddoel van het netwerk is het stimuleren van co-operatief onderzoek naar de wijze waarop tewerkstelling van laaggeschoolden kan worden bevorderd, daarbij de valkuil van werkende armen vermijdend.

Project

Kaderovereenkomst ICCS 2009-onderzoek in Vlaanderen (werkingsjaar 2008, 2009 en 2010) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Op basis van een representatieve steekproef van 14- (grade 8) en 16- (grade 10) jarige scholieren uit ruim 150 scholen in Vlaanderen, wil het huidige project inzicht verschaffen in de kennis, attituden en vaardigheden die in verband worden gebracht met democratisch burgerschap en de (schoolse) factoren die deze beïnvloeden. Naast een beschrijving en internationale vergelijking van "burgerzin" bij Vlaamse leerlingen uit grade 8, wil dit project aanvullend ook een evolutie schetsen van de democ...

Project

Juvenile sustice systems in Europe-current situation, reform developments and good practices. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

The following proposal is based on an international network which will be established by the Department of Criminology at Greifswald. The aim of the research is to collect knowledge about the legal situation and actual reforms or reform proposals and the practice of the juvenile justice agencies as well as the courts (sentencing practice, development of treatment and educational facilities etc.). It also includes the legal situation and practice in residential care institutions and/or youth p...

Project

Justitie en Samenleving: Sociopolitieke justitiegeschiedenis in België (1795-2005) Historisch

Universiteit Gent

Een interdisciplinair diepgaand onderzoek van de Belgische justitie op vier vlakken: de evolutie van het beleid van de diverse actoren de collectieve praktijken van de actoren profielen van de collectieve actoren in de wereld van het recht een overkoepelend onderzoek gericht op specifieke periodes van ontstaan en crisis. Zo worden 4 thematische domeinen onderzocht: burgerlijk recht, strafrecht, prosopografie en bronnen.

Project

Justitie en management: de uitdagingen voor de modernisering van justitie (JAM).

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Justice & populations, the Belgian experience in international perspective, 1795-2015 Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Dit project breidt de werkingssfeer uit om het thema van de relaties tussen justitie en bevolking vanuit een interdisciplinaire, op lange-termijn perspectief aan te pakken, voor de periode van 1795 (einde van het Ancien Régime in België) tot op heden.

Project

Juridisering van arbeidsongevallen in de westerse industrialiserende wereld Historisch

Universiteit Gent

Centraal in dit project staat het proces van juridisering waaraan arbeidsongevallen op het einde van de negentiende eeuw onderhevig waren. De ontwikkelingen in zeven industrialiserende landen worden bestudeerd om op zoek te gaan naar de triggers en catalysatoren van juridisering. Concreet worden de administratieve, gerechtelijke, wetgevende en doctrinaire dimensies van juridisering geanalyseerd. Doel is een beter inzicht te krijgen in de werking van het complexe fenomeen juridisering.

Project

Juridisch onderzoek naar de verhoudingen tussen de sociale verzekeringen voor de diverse categorieën van de Belgische bevolking. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Vergelijking van de Belgische stelsels van sociale verzekeringen voor diverse bevolkingsgroepen.

Project

Juridisch onderzoek naar de doelstelling van de uitvoering van het ESA project ITT AO 1-7041/11/F/MOS. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Juridisch kader inzake beheer van en toegang tot biobanken. Historisch

KU Leuven

Onderzoek naar juridisch (wetgevend en contractueel) kader inzake beheer en toegang tot biobanken, i.e. een bank/structuur waarin biologisch (menselijk) materiaal wordt opgeslagen voor gebruik in (biomedisch) wetenschappelijk onderzoek.

Project

Juridische studie over de bescherming van, en betaling voor, 'ecosysteemdiensten' Historisch

Universiteit Hasselt

In dit project wordt het juridische kader voor de bescherming van en betaling voor eceosysteemdiensten onderzocht. Ecosysteemdiensten zijn de diensten die ecosystemen, zoals bossen en rivieren, ons leveren (voeding, water, hout, klimaatcontrole, bestuiving, zuurstofproductie, recreatie,...). 60% van de ecosysteemdiensten is de voorbije 50 jaren gedegradeerd. Overheden zijn zich meer en meer bewust van het belang van ecosystemen en willen het verlies aan ecosystemen en ecosysteemdiensten tegen...

Project

Juridische problemen m.b.t. opslaan en gebruiken van beelden. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het onderzoek gaat na welke problemen zich stellen door het toenemend gebruik van visuele controle- en identificatiemiddelen, welke de behoeften zijn van de gebruikers en welke de weerslag is op de rechten en vrijheden van de op beeld vastgelegde personen. Opzet vormt het formuleren van specifieke wetgeving.

Project

Juridische Normering van Online Sociale Netwerken: Case Study naar Data-erabiliteit. Recent afgelopen

KU Leuven

Social network sites (SNS), such as Facebook, Google+, Netlog, Hyves, Bebo, LinkedIn and Twitter, have captured the attention of millions of users as well as billions of dollars in investment and acquisition. They make use of participatory and collaborative online technologies (also referred to as “web 2.0”) that transform the way in which individuals interact. An issue that has received growing attention in the context of SNS is their “open” or “closed” character, and the ability of users to...

Project

Juridisch en beleidsmatig advies met betrekking tot een omgevingsanalyse voor de pleziervaart Historisch

Universiteit Gent

Een omgevingsanalyse van de wetgeving inzake pleziervaartuigen in de ons omringende landen, als basis voor het ontwikkelen van een moderne pleziervaartregelgeving in België.

Project

Juridische bijstand, advies en begeleiding bij de opmaak van de voorschriften van het bijzonder plan van aanleg "Noordoost" van de stad Antwerpen Historisch

Universiteit Gent

Het verlenen van juridische bijstand, advies en begeleiding in de planopmaakprocedure voor het bijzonder plan van aanleg "Noordoost" van de stad Antwerpen, met bijzondere aandacht voor de redactie van de stedenbouwkundige voorschriften, die leesbaar, coherent, doeltreffend en juridisch doordacht en sluitend dienen te zijn.

Project

Juridische aspecten van geassocieerde procreatie Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het gebruik van vreemd genetisch materiaal in het kader van de reproductieve geneeskunde geeft aanleiding tot heel wat fundamentele rechtsvragen. Een groot aantal van deze vragen blijft tot op heden onbeantwoordt of krijgt in het huidige Belgische recht geen bevredigende oplossing. Het juridisch onderzoek zal aan de hand van fundamenteel en rechtsvergelijkend onderzoek op de diverse rechtsvragen die rijzen naar aanleiding van het gebruik van vreemd genetisch materiaal een passend antwoord for...

Project

Juridisch advies met betrekking tot religieuze tekens in onderwijs. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Vlaamse Overheid - dept. Onderwijs en vorming van de Vlaamse Gemeenschap' hebben voor het project ' Juridisch advies met betrekking tot religieuze tekens in onderwijs. ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaan...

Project

Judith Butler revisited: gender en seksualiteit in het werk van Edith Wharton en Djuna Barnes Historisch

Universiteit Gent

Dit onderzoek wil nagaan welk potentieel de vernieuwende theorie van Judith Butler biedt voor het cultuurhistorisch onderzoek naar 'gender' en 'seksuele identiteit' (voornamelijk vanuit psychoanalytisch perspectief), door haar theorie toe te passen op de romans van Edith Wharton (laat-Victoraanse literatuur) en Djuna Barnes (modernistische literatuur) en zo aan een kritische analyse te onderwerpen.

Project

JPI URBAN EUROPE-INCUBATOR. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

JOP-monitor Antwerpen-Gent Historisch

Universiteit Gent

De JOP-monitor Antwerpen-Gent is een grootschalig surveyonderzoek, dat de levensomstandigheden, de leefwereld en het gedrag van scholieren tussen 12 en 18 jaar in het secundaire onderwijs in Antwerpen en Gent onderzoekt. Thema?s die daarbij aan bod komen zijn onder meer: schoolwelbevinden, toekomstperspectief, antisemitisme, delinquentie, onveiligheidsgevoelens en participatie aan het verenigingsleven.

Project

Jong geweld. Een onderzoek naar de omstandigheden en de drijfveren van geweld bij jongeren. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De centrale onderzoeksvraag in dit onderzoek betreft: 'Hoe en waarom plegen minderjarigen geweldsdelicten?' Waarbij het onderzoek zich toespitst op twee dimensies, zijnde het profiel van de jonge dader en zijn drijfveren (1), alsook de omstandigheden waarin deze delicten plaatsvinden. Een antwoord op deze onderzoeksvraag wordt in dit onderzoek gezocht aan de hand van enerzijds een kwantitatieve streekproefgewijze dossieranalyse (jeugdrechtbanken Antwerpen en Brussel); en anderzijds een kwal...

Project

Jongerenwerkloosheid: theorie, beleid en de realiteit. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het probleem van jongerenwerkloosheid blijft zeer actueel en dient in de huidige socio-demografische context nog meer aandacht te krijgen. Dit onderzoek wil via een kwanttatieve analyse van de reële trajecten die jongeren op diverse arbeidsmarkten doorlopen, een beleidsanalyse en een inventarisering van de theorie, het probleem van jongerenwerkloosheid diepgaand analyseren. De kwantitatieve analyse van trajecten die Brusselse jongeren maken naar en opde arbeidsmarkt vormt het belangrijkste on...

Project

Jongeren tussen opleiding en werk in Brabantse en Vlaamse steden, 1500-1800: sociale, culturele en economische aspecten. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Vele stedelijke jongeren - vooral maar niet uitsluitend jongens - verlieten tijdens de vroegmoderne periode het ouderlijk huis om in het atelier van een ambachtsmeester een opleiding te krijgen, met als doel zelf een geschoolde ambachtsman te worden en in de hoop zich ooit als zelfstandige meester te kunnen vestigen. Het is evident dat het leerlingstelsel impact had op vele verschillende gebieden van het sociale en culturele leven, en dat ht tevens belangrijke consequenties had voor het funct...

Project

Jongeren tussen opleiding en werk in Brabantse en Vlaamse steden, 1500-1800: sociale, culturele en economische aspecten. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Vele stedelijke jongeren - vooral maar niet uitsluitend jongens - verlieten tijdens de vroegmoderne periode het ouderlijk huis om in het atelier van een ambachtsmeester een opleiding te krijgen, met als doel zelf een geschoolde ambachtsman te worden en in de hoop zich ooit als zelfstandige meester te kunnen vestigen. Het is evident dat het leerlingstelsel impact had op vele verschillende gebieden van het sociale en culturele leven, en dat ht tevens belangrijke consequenties had voor het funct...

Project

Jongerengroepen en het openbaar vervoer Historisch

Universiteit Gent

De Federale Politie heeft verzocht om een actiegericht onderzoek naar de problematiek van verschillende vormen van overlast op het openbaar vervoer. Bedoeling is dat een fenomeenanalyse en dadergroepanalyse omtrent het fenomeen wordt uitgevoerd. Dit wordt aangevuld met een odnerzoek naar onveiligheidsbeleving, onder meer bij gebruikers van het openbaar vervoer en via sleutelinformanten. Na een grondige evaluatie van politionele initiatieven, in binnen- en in buitenland, zullen aanbevelingen w...

Project

Jongeren, geschiedenisleraren en het nationale verleden. Onderzoek naarde representatie van en de opvattingen over het nationale verleden bij leerlingen en leraren: een inhoudelijke, methodologische en strategischeverkenning. Historisch

KU Leuven

Vanuit de vaststelling dat in heel wat Westerse landen overheden veel belang hechten aan een gedeelde kennis van het nationale verleden i.f.v. burgerschap en sociale cohesie, doet dit project onderzoek naar narratieven over het nationale verleden bij leerlingen en leraren, en naar hun opvattingen over het belang van aandacht voor het nationale verleden. Drie doelstellingen staan centraal: 1) Inhoudelijk stelt het de analyse voorop van de narratieven over het nationale verleden van leerlingen ...

Project

Jongerenen de sociale bevoorrading van cannabis: drugstransacties onder adolescenten Historisch

Universiteit Gent

In dit onderzoek wordt - a.d.h.v. interviews met 150 cannabisgebruikers tussen 11 en 18 jaar - nagegaan of en hoe de cannabismarkt voor jongeren als een uitbreiding van andere jongerenactiviteitn in adolescente sociale netwerken functioneert, hoe de spelers zich gedragen, welke de relaties zijn met de leveranciers en/of verkopers van cannabis, en hoe de adolescenten interageren met de grote drugsmarkt.

Project

Jongeren desist-from-crime: een kwalitatief onderzoek naar jong-volwassenen met een jeugdbeschermingsverleden. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In de hedendaagse criminologie trad recent het debat rond "desistance-from-crime" of de beëindiging van criminele carrières op de voorgrond. Dit project wenst na te gaan wat de dynamiek van het "desistance from crime"-proces is en wat de plaats is van de justitiële interventie binnen dit proces? De probleemstelling wordt vertaald in twee concrete onderzoeksvragen die het onderzoek structureren: (1) Hoe verloopt volgens (voormalige) jeugddelinquenten het proces van desistance en delinquentie?...

Project

Jeugdonderzoekplatform: jeugdmonitor in Brussel Historisch

Universiteit Gent

De Brusselse JOP-monitor is een grootschalig surveyonderzoek, dat de levensomstandigheden, de leefwereld en het gedrag van scholieren tussen 12 en 18 jaar in het Nederlandstalige secundaire onderwijs in Brussel onderzoekt (N=2.513). Thema?s die daarbij aan bod komen zijn: het schoolwelbevinden, antisemitisme, delinquentie, de ideale levensloop, drank- en drugsgebruik, consumptieafhankelijkheid, onveiligheidsgevoelens en participatie aan het verenigingsleven.

Project

Jeugd en leiding aanvaarden. Historisch

KU Leuven

Wat verwachten jongeren anno 2012 van werk en vooral, wat verwachten zevan hun leidinggevende? Een belangrijke vraag, immers heel wat sectorenin Nederland hebben moeite om goed gekwalificeerde jonge werknemers te vinden, te boeien en te binden. Daarbij wordt regelmatig in de media gesproken over nieuwe eisen en verwachtingen die de jeugd heeft (generationY). Steeds wordt daarbij aangegeven hoezeer de jeugd van tegenwoordig verschilt van vorige generaties. Ook wat betreft de verwachtingen van ...

Project

Je kunt je familie niet kiezen maar hoe kies je je carrièrepad? Het linken van familiaal kapitaal en carrièrepaden van familieleden van de volgende generatie. Een "family business" studie. Historisch

Universiteit Hasselt

In de literatuur over familiebedrijven is het concept "family capital" gebruikt om te verklaren waarom familiebedrijven beter presteren dan niet-familiebedrijven en hoe familiebedrijven op een strategische wijze waarde creëren en behouden over de tijd. Carrière-intenties en -beslissingen/-keuzen van familieleden uit de volgende generatie, zowel binnen als buiten het familiebedrijf, hebben weinig aandacht gekregen in het bestaande family business onderzoek. De redenen waarom opvolgers in het b...

Project

Je krijgt niet altijd wat je ziet: Individuele verschillen in de manier waarop adolescenten opvoeding percipiëren en het verband met aanpassing Historisch

Universiteit Gent

Hoewel opvoeding een belangrijke rol speelt in de aanpassing van adolescenten, zijn de effecten van opvoeding soms klein. In dit project onderzoeken we de hypothese dat aanpassing van adolescenten sterker wordt beïnvloed door hun percepties van opvoeding dan door ouder-gerapporteerde of geobserveerde opvoeding. Verder gaan we na of de persoonlijkheid van adolescenten hen meer of minder vatbaar maakt voor opvoeding.

Project

Jaarlijkse meeting van de Belgian Association for Psychological Sciences (BAPS) Louvain-La-Neuve 28/5/2013 Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Jaarlijkse meeting van de Belgian Association for Psychological Sciences (BAPS) Louvain-La-Neuve 28/5/2013

Project

Jaarlijkse enquête gehouden bij Belgische ondernemingen en gewijd aan financiering van KMO's. Historisch

Universiteit Antwerpen

In elk van de volgende drie jaar zal een schriftelijke enquête worden afgenomen onder Belgische KMO's met als doel het in kaart brengen van de KMO-financiering vanuit vraagperspectief. In de enquête KMO-financiering zal aandacht worden besteed aan de beschikbaarheid van financiering, de evolutie in de kredietrelatie tussen bank en onderneming, het gebruik van diverse financieringsmiddelen en overheidsmaatregelen, de kennis inzake ratings en de houding ten aanzien van financiering met eigen mi...

Project

Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2011. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit project is het inventariseren en systematiseren van bestaand materiaal over armoede en sociale uitsluiting en het opsporen en aanvullen van lacunes.

Project

Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2010. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit project is het inventariseren en systematiseren van bestaand materiaal over armoede en sociale uitsluiting en het opsporen en aanvullen van lacunes.

Project

Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2009. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit project is het inventariseren en systematiseren van bestaand materiaal over armoede en sociale uitsluiting en het opsporen en aanvullen van lacunes.

Project

Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2008. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit project is het inventariseren en systematiseren van bestaand materiaal over armoede en sociale uitsluiting en het opsporen en aanvullen van lacunes.

Project

Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2007. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit project is het inventariseren en systematiseren van bestaand materiaal over armoede en sociale uitsluiting en het opsporen en aanvullen van lacunes.

Project

Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2006. Historisch

Universiteit Antwerpen

Inventarisatie en systematisering van bestaand materiaal over armoede en sociale uitsluiting; opsporen en aanvullen van lacunes.

Project

Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2005. Historisch

Universiteit Antwerpen

Inventarisatie en systematisering van bestaand materiaal over armoede en sociale uitsluiting; opsporen en aanvullen van lacunes.

Project

Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2004. Historisch

Universiteit Antwerpen

Inventarisatie en systematisering van bestaand materiaal over armoede en sociale uitsluiting; opsporen en aanvullen van lacunes.

Project

IWT Overbruggingsbeurs (4 maanden): Titel wordt later aangevuld Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Doctorandus Koen Meeussen is momenteel binnen mijn onderzoeksgroep aangesteld op een doctoraatsbeurs, gefinancierd door het vierjarig IWT SBO project 'Monitoring Quality of End-of-Life Care (MELC) Study'. Deze aanstelling loopt af op 31 augustus 2010. Bij deze wens ik een aanvraag in te dienen voor een predoctoraal opvangmandaat met een looptijd van vier maanden (1 sept 2010 - 31 dec 2010) zoals beschreven in het reglement van de Facultaire Navorsingscommissie (art A.2), teneinde Drs Koen Me...

Project

IVM International programme "Passages, transitional spaces for the 21st-century city". Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

IVA-Vlaned. Historisch

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

IUS: Partnerprogramma met Hanoi University of Technology Historisch

Universiteit Gent

De Institutionele Universitaire Samenwerking (IUS) omhelst een brede samenwerking op lange termijn tussen enerzijds een beperkt aantal universiteiten uit het Zuiden en anderzijds de Vlaamse Universiteiten, gericht op de institutionele ontwikkeling in ruime zin van de universiteit in het Zuiden.

Project

IUS: Partnerprogramma met de University Marta Abreu de Las villas, Santa Clara, Cuba Historisch

Universiteit Gent

De Institutionele Universitaire Samenwerking (IUS) omhelst een brede samenwerking op lange termijn tussen enerzijds een beperkt aantal universiteiten uit het Zuiden en anderzijds de Vlaamse universiteiten, gericht op de institutionele ontwikkeling in ruime zin van de universiteit in het Zuiden.

Project

IUS: Partnerprogramma met de Universiteit van Zimbabwe Historisch

Universiteit Gent

De institutionele Universitaire Samenwerking (IUS) omhelst een brede samenwerking op lange termijn tussen enerzijds een beparkt aantal universiteiten uit het Zuiden en anderzijds de vlaamse universiteiten, gericht op de institutionele ontwikkeling in ruime zin van de universiteit in het Zuiden.

Project

IUS: Partnerprogramma met de universiteit van Saint-Louis en Benguate State Historisch

Universiteit Gent

De Institutionele Universitaire Samenwerking (IUS) omhelst een brede samenwerking op lange termijn tussen enerzijds een beperkt aantal universiteiten uit het Zuiden en anderzijds de Vlaamse universiteiten, gericht op de institutionele ontwikkeling in ruime zin van de universiteit in het Zuiden.

Project

IUS: Partnerprogramma met de Universiteit van Nairobi Historisch

Universiteit Gent

De Institutionele Universitaire Samenwerking (IUS) omhelst een brede samenwerking op lange termijn tussen enerzijds een beperkt aantal universiteiten uit het Zuiden en anderzijds de Vlaamse universiteiten, gericht op de institutionele ontwikkeling in ruime zin van de universiteit in het Zuiden.

Project

IUS: Partnerprogramma met de Universiteit van Cochabamba (Bolivia) Historisch

Universiteit Gent

De Institutionele Universitaire Samenwerking (IUS) omhelst een brede samenwerking op lange termijn tussen enerzijds een beperkt aantal universiteiten uit het Zuiden en anderzijds de Vlaamse universiteiten, gericht op de institutionele ontwikkeling in ruime zin van de universiteit in het Zuiden.

Project

IUS: Partnerprogramma met de Mekelle University, Ethiopië Historisch

Universiteit Gent

De Institutionele Universitaire Samenwerking (IUS) omhelst een brede samenwerking op lange termijn tussen enerzijds een beperkt aantal universiteiten uit het Zuiden en anderzijds de Vlaamse Universiteiten, gericht op de institutionele ontwikkeling in ruime zin van de universiteit in het Zuiden.

Project

IUS: Partnerprogramma met de Landbouwuniversiteit van Sokoine (Tanzania) Historisch

Universiteit Gent

De Institutionele Universitaire Samenwerking (IUS) omhelst een brede samenwerking op lange termijn tussen enerzijds een beperkt aantal universiteiten uit het Zuiden en anderzijds de Vlaamse universiteiten, gericht op de institutionele ontwikkeling in ruime zin van de universiteit in het Zuiden.

Project

IUS: International collaboration on reproductive health research: challenges and issues in Sub-Sahara Afrika Historisch

Universiteit Gent

De Institutionele Universitaire Samenwerking (IUS) omhelst een brede samenwerking op lange termijn tussen enerzijds een beperkt aantal universiteiten uit het Zuiden en anderzijds de Vlaamse universiteiten, gericht op de institutionele ontwikkeling in ruime zin van de universiteit in het Zuiden.

Project

ITTP, Beoordelen, tutoriale structuren en initiële lerarenopleiding van stagiair studenten binnen de onderwerpen Politieke/Civiele Onderwijs, Sociale/Culturele Studies en Geschiedenis in Europa - een vergelijkende studie Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het project is gericht op het produceren van een vergelijkende studie over beginselen, structuren en normen van de initiële opleiding voor docenten in de onderwerpen politieke/burgereducatie, sociale/culturele studies en geschiedenis in Europa.

Project

It's a men's world. Een narratief onderzoek naar detentiebeleving en gevangeniscultuur bij mannelijke gedetineerden. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit onderzoeksproject exploreert 'mannelijkheid' als copingstrategie bij uitstek voor mannelijke gedetineerden, door het belang van gender in hun discours over (1) de (criminele) levensloop en (2) de detentiebeleving te bestuderen. Deze vraagstelling integreert twee belangrijke lacunes: het ontbreekt in België aan een genderperspectief op criminaliteit en aan afdoende onderzoeke over het gevangenisleven. Aangezien gevangenissen omschreven worden als ultramasculiene settings, is mannelijkheid...

Project

Is perceived stress associated with susceptibility to upper respiratoryillness in early adolescents? Historisch

KU Leuven

Het is ondertussen gemeengoed dat er een relatie bestaat tussen stress en een slechte gezondheid. Dat neemt niet weg dat er nog permanent onderzoek verricht wordt om de mogelijke oorzaken van de correlatie te identificeren. De bevestiging van dit fenomeen bij een jonge populatie is een belangrijk onderzoeksdoel, juist omdat deze potentiele doelgroep gewend is om zich een levensstijl aan te meten die de gezondheid verbeterd.In Peru werd er een longitudinale studie over een periode van twee jaa...

Project

Is meer ook beter? Onderzoek naar het effect van de uitbreiding van de praktijkervaring in de Specifieke Lerarenopleiding. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoek wil het effect nagaan van de uitbreiding van de praktijkervaring in de specifieke lerarenopleiding, georganiseerd aan universiteiten en centra voor volwassenenonderwijs. Veranderingen in zowel het denken als het handelen van de student-leraar worden op een kwantitatieve (vragenlijsten) en kwalitatieve (interviews) wijze in kaart gebracht. We betrekken niet alleen studenten maar ook docenten en vakleraren uit secundaire scholen bij het onderzoek.

Project

Is meer competitie in de banksector altijd optimaal Historisch

Universiteit Gent

Deregulering, technologische vooruitgang en desintermediatie hebben geleid tot een toename van (potentiële) competitie in de financiële sector. De marktstructuur in de banksector heeft naast directe effecten op de prijszetting van bankproducten, ook verscheidene indirecte effecten. Hoe beïnvloedt meer bankcompetitie de langetermijnrelaties tussen banken en ondernemingen? Beïnvloedt de bankmarktstructuur de effectiviteit van het monetaire beleid? Welk effect heeft bankcompetitie op conjunctuur...

Project

Is lexicale selectie een competitief proces? Historisch

Universiteit Gent

Dit project heeft als doel na te gaan of lexicale selectie verloopt via een competitief of non-competitief proces. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van verscheidene paradigma's. (e.g., prent-woord interferentie taken, prentbenoeming) en onderzoeksmethoden (e.g., reactietijdtaken, het meten van oogbewegingen).

Project

Islamonderricht in het gemeenschapsonderwijs: wat staat er op het spel? Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Islamitische interpretaties als hefbomen bij de emancipatie van moslima's. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit onderzoek zal worden nagegaan in hoeverre jonge moslimvrouwen in Vlaanderen op zoek gaan naar religieuze antwoorden op moderne, Westerse samenlevingsproblemen. Wat zijn de middelen en strategieën die zij gebruiken om allereerst te interpreteren en vervolgens hun persoonlijke interpretarie(s) draagkracht te geen ? Dit onderzoeksproject schenkt aandacht aan vrouwen en hun rol in het vormgeven van nieuwe verhoudingen binnen de islamitische Sunni orthodoxie, een onderwerp dat ook in opinie...

Project

Islamisme en democratie: Analyse van de ideologie en de sociale actie van islamistische organisaties. Een vergelijkende studie van Libanon en Marokko Historisch

Universiteit Gent

Op basis van de civil society theorie wil dit onderzoek nagaan onder welke voorwaarden en op welke wijze islamistische organisaties een constructieve bijdrage leveren tot de democratisering van de Arabische wereld. De studie wil dit bereiken door zich te concentreren op de interrelatie tussen het discours en de sociale actiepatronen van deze bewegingen en democratiseringsprocessen in de Arabische wereld, en meer bepaald Libanon en Marokko.

Project

Is er een trade-off tussen adequate inkomensbescherming en het bevorderen van zelfstandigheid in bijstandsstelsels? Over de optimale combinatie van empowerment, voorwaardelijkheid en sancties. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het onderzoeksproject sluit aan bij een uitgebreide literatuur rond de evolutie van welvaartstaten. De focus van het project ligt op ontwikkelingen binnen bijstandstelsels, in een Europees comparatief perspectief. Enerzijds wordt ingegaan op de implementatie van de activeringsrationale in bijstandstelsels. Hoe is dit in de verschillende Europese landen uitgevoerd? Hoe heeft dit de situatie van bijstandsgerechtigden beïnvloed? Welke gevolgen heeft dit gehad naar de generositeit van de welvaart...

Project

Is de onset-rime structuur van belang in het impliciete en expliciete klankbewustzijn van jonge kinderen? Een cross-linguïstische studie bij Engelstalige en Nederlandstalige kleuters en beginnende lezers. Historisch

Universiteit Antwerpen

Deze studie onderzoekt of onsets en rimes eenheden zijn in het klankbewustzijn van jonge kinderen. De onset-rime hypothese is algemeen aanvaard maar bijna exclusief gebaseerd op Engelstalig onderzoek. Recente experimenten in het Nederlands vonden geen evidentie voor deze hypothese. Om na te gaan of taalverschillen verantwoordelijk zijn voor deze dissociatie wordt een cross-linguïstische vergelijking gemaakt met Engelstalige en Nederlandstalige kleuters en beginnende lezers. Taken die het impl...

Project

Is decentralisatie van activering in de bijstand doelmatig? Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

IRCP-SVA onderzoeksconsortium

Universiteit Gent

De combinatie van kwantitatief en kwalitatief toenemen van beleidsgericht en fundamenteel-wetenschappelijk onderzoek heeft ervoor gezorgd dat de organisatorische grenzen van het onderzoek binnen het consortium in zijn huidige vorm bereikt zijn. De facto is er onvoldoende ruimte en coördinatie om een volgende stap te kunnen zetten in de wetenschappelijke ontwikkeling van het consortium: het grondig voorbereiden en zelf leiden van grotere projecten (zoals bv. de Europese kaderprogramma's, ...

Project

IRC/DRC governance sectorstrategie analyse. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds ODI. UA levert aan ODI de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

iPad naar de digitale wereld in de klas: effecten van een professionaliseringstraject voor de integratie van tablet-pc's in TSO en BSO Historisch

Universiteit Gent

Het voorliggend onderzoeksvoorstel sluit aan bij het iPad-project ingediend door CVO het Perspectief. Het project heeft als doel het gebruik van iPads te introduceren bij leraren secundair onderwijs om vervolgens het potentieel van deze nieuwe technologie te verkennen als didactische tool in onderwijsleerprocessen. Hiervoor wordt een interventie vooropgesteld waarbij lerarenteams ondersteund worden om hun curriculum te (her)ontwerpen en te implementeren in hun klaspraktijk. Om de resultaten v...

Project

IPA CERP grant (824:AAI-RF). Historisch

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

IOB-evaluatie van het Nederlands beleid met betrekking tot de Arabische regio (2009-2013). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Min. Buitenlandse Zaken (NL). UA levert aan Min. Buitenlandse Zaken (NL)de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

IOB Evaluatie 'directe financiering NGO's'. Historisch

Universiteit Antwerpen

Deelname aan de referentiegroep ter advisering van de directeur IOB ter ondersteuning van de kwaliteit van het onderzoek en de terugkoppeling van onderzoeksresultaten.

Project

Inzicht verwerven in het fenomeen van de "nieuwe vrijwilliger" in vergelijking met het traditionele vrijwilligerstype. Historisch

Universiteit Antwerpen

Net als de rest van de samenleving is de sector van vrijwilligerswerk onderworpen aan de processen van culturele diversificatie. Steeds meer vervaagt het traditionele beeld van de jeugdwerkvrijwilliger onder de druk van de recente maatschappelijke transformaties. Zowel in de wetenschappelijke literatuur als in de vaktaal komt men de term "nieuwe vrijwilliger" tegen, hetgeen naar de vrijwilliger verwijst met een compleet nieuwe set van motivaties, waarden en verwachtingen. De bedoeling van dit...

Project

Inzicht in de hedendaagse politiek van belangenorganisaties: mobilisatie en strategieën in multi-gelaagde systemen (Ibias) .

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Involving volunteers and their effect on the governance and functioning of private non-profit organisations. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Involving volunteers and their effect on the governance and functioning of private non-profit organisations.

Project

Invoeren van zelfregulerend leren in de lagere school: een multidimensionale aanpak op leraar- en schoolniveau Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het centrale doel van deze aanvraag is het testen van een model waarbij zowel culturele als structurele karakteristieken geïntegreerd worden mbt het verklaren van de verschillen bij zelfregulerend leren (SRL), zowel bij individuele leerkrachten als op schoolniveau. De synthese van alle fases helpt ons primaire SRL processen in zijn diepte te examineren, alsook algemene bevindingen in een internationaal perspectief te generaliseren.

Project

Invloed van leeftijd op automatische en verwachtingsmechanismen bij volgorde effekten in seriele reaktietijdtaken. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In dit projekt stellen we voor te onderzoeken of twee verschillende mechanismen van menselijke informatie verwerking, automatische facilitatie en subjektieve verwachting, die aangetoond werden in seriële reaktietijdtaken, beiden op dezelfde monotone manier vertragen met leeftijd. In vorig onderzoek met jonge volwassenen vonden we dat beide mechanismen van mekaar onderscheiden kunnen worden op basis van de verschillende reaktietijd patronen veroorzaakt door de volgorde van stimulus aanbiedinge...

Project

Invloed van het KIES-programma op de beleving van echtscheiding. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Invloed van de globalisering op de positie van de consument in het Europese en internationale mededingingsrecht. Historisch

Universiteit Antwerpen

De globalisering van de economie zet marktorganisatorische beginselen op de helling, niet in het minst in het mededingingsrecht. De overtuiging dat de consument de ultieme beneficiaris van mondiale mededinging is, wordt nadrukkelijk in vraag gesteld. In dit licht verschilt de Amerikaanse aanpak, met een voorname rol voor de consument, sterk van de Europese. Onderhavig onderzoek stelt daarom een vergelijkende analyse van de positie van de consument in beider mededingingsbeleid voorop.

Project

Investigating Urban Design Workshops in Flanders: Researching DesignerlyResearch (Een verkenning van stedenbouwkundige ontwerpworkshops in Vlaanderen: ontwerpend onderzoek onderzocht) Historisch

KU Leuven

Vanaf de jaren 1990 groeide het besef dat de discipline stedenbouw aan een fundamentele heruitvinding toe was. Zoals elders in Europa lag de oorzaak in de stedelijke en industriële infrastructuur (zoals slachthuizen, rangeerterreinen en werkplaatsen) die in onbruik waren geraakt in het postindustriële tijdperk. Modernistische masterplannen volstonden niet om de transformatie van deze brownfields op gang te brengen. Een grondigeverkenning en prospectie van deze sites was nodig en stadsontwerp ...

Project

Investigating the contracting out component of NPM and its effects on public service delivery and costs reduction Historisch

KU Leuven

115%;font-family:'Times New Roman','serif';mso-fareast-font-family:'Times New Roman';mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-GB;mso-bidi-language:AR-SA" lang="EN-US">This thesis asks whether the increased autonomization and decentralizationassociated with the New Public Management (NPM) have impacted on thecoordination of organizations within the public sector.12.0pt;line-height:150%" lang="EN-US">The aim of this thesis is to investigate the principal assumption undergirding post-NPM ...

Project

Inventaris van de silencio positivo. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project wordt een onderzoek gevoerd naar de belangrijkste bepalingen van het Belgische bestuursrecht waarbij het stilzitten van de overheid na verloop van een bepaalde termijn wordt gelijkgesteld met een fictieve positieve beslissing. Tevens worden enkele belangrijke kenmerken van dit soort fictieve bestuurshandelingen naar Belgisch recht kort beschreven. De diverse individuele landenrapporten zullen resulteren in een globaal eindrapport.

Project

Inventaris recent onderzoek in Vlaanderen op het domein van "welzijn, gezondheid, zorg en hulpverlening". Historisch

Universiteit Antwerpen

Deze opdracht kadert in het vooronderzoek voor actualisatie van het strategisch plan ethisch-culturele minderheden (onderaanneming; opdrachtgever: KULeuven). Het is de bedoeling deze inventaris van onderzoek (sinds 1996) te confronteren met een inventaris van maatregelen die door de opdrachtgever wordt aangeleverd.

Project

Inventarisatie van evaluaties. Historisch

Universiteit Antwerpen

Inventarisatie van evaluaties.

Project

Inventarisatie van de literatuur over stadsstudies Historisch

Universiteit Gent

Op basis van een inventarisatie van de literatuur over stadsstudies, ?settler? kolonialisme en politieke economie, kijkt dit proefschrift naar de geschiedenis en de geografie van infrastructurele netwerken (elektriciteit en wegen)om de ruimtelijke modaliteiten van ?settler? kolonialisme en ongelijke ontwikkeling te analyseren in Palestina. In het bijzonder onderzoekt dit proefschrift hoe infrastructuren worden gecoproduceerd en bestuurd en hoe ze politieke en socio-economische ongelijkheid en...

Project

Inventarisatie van de consultatie van ontwerpregelgeving. Historisch

Universiteit Antwerpen

Hoe ziet de huidige praktijk van de consultatie van ontwerpregelgeving er in kwantitatieve en in kwalitatieve zin uit ? Volgende items worden bekeken: - de plaats van consultatie in het wetgevingsproces: de ontwikkeling van een proces van kwaliteitsbewaking; - de functie van consultatie in een ideaal wetgevingsproces.

Project

Inventarisatie en opmaak behoeftenstudie van de gehandicaptensport in West-Vlaanderen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Inventarisatie en opmaak behoeftenstudie van de gehandicaptensport in West-Vlaanderen.

Project

Inventarisatie en analyse van portfolio's in Vlaanderen. Historisch

Universiteit Antwerpen

De Vlaamse overheid, departement Onderwijs en Vorming, gaf opdracht tot het inventariseren en analyseren van Vlaamse portfolio's binnen Elders Verworven Competenties (EVC) in functie van de uitbouw van een coherent EVC-beleid. Het portfolio is een belangrijk en veelgebruikt instrument in het kader van EVC-procedures. Dertig EVC-portfolio's werden opgelijst binnen de domeinen onderwijs, werk en cultuur. Een format werd ontwikkeld om de verschillende portfolio's op uniforme wijze te beschrijven...

Project

Inventarisatie en analyse van de beschikbare methodieken, codes van goede praktijk en aanbevelingen voor de evaluatie vanuit veiligheidsstandpunt van de bezettingsgraad van (petro)chemische installaties en aanverwante industrie met risico's van zware ong Historisch

Universiteit Antwerpen

Inventarisatie en analyse van de beschikbare methodieken, codes van goede praktijk en aanbevelingen voor de evaluatie vanuit veiligheidsstandpunt van de bezettingsgraad van (petro)chemische installaties en aanverwante industrie met risico's van zware ong

Project

Introduire le Genre dans les formations universitaires Historisch

Universiteit Gent

Dit kleinschalige project is gericht op het identificeren van de noden en het evalueren van de mogelijkheden en beperkingen ter voorbereiding van een groot project tussen de universiteiten van Gent en Lubumbashi. Het grote project beoogt de aandacht voor de gender problematiek in de Congolese maatschappij te versterken door het creëren van een specifieke academische opleiding ?gender? en door het integreren van het genderperspectief in alle vormingen aan de Universiteit van Lubumbashi.

Project

Introductie van kwaliteitsmanagement in de Vlaamse georganiseerde sport. Onderzoek naar de effectiviteit van IKGym als managementinstrument voor gymnastiekverenigingen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het voorliggende onderzoek situeert zich binnen het IKGym-project, dat reeds in 1996, onder impuls van de Vlaamse gymnastiekfederaties, gestart werd en inmiddels ondersteund werd oor achtereenvolgens Panathlon Vlaanderen, de Nationale Loterij en BLOSO. Refererend naar het Strategisch Plan voor Sportend Vlaanderen van Minister Martens, wordt gepoogd om via dit prototype van en evaluatie- en registratiesysteem voor Vlaamse sportverenigingen, kwaliteitsmanagement te introduceren binnen de Vlaams...

Project

Intrinsieke motivatie en innovatief werkgedrag herbekeken: wederkerige relaties tijdens de verschillende fases van het innovatie proces Historisch

Universiteit Gent

Het huidig project richt zich op de motivationele antecedenten/uitkomsten van de verschillende dimensies van innovatief werkgedrag (i.e. idee generatie, idee promotie en idee realisatie) in organisaties. Dit project omvat enerzijds een experimenteel onderzoeksdesign waarbij een computergestuurde simulatie van innovatief werkgedrag zal worden ontwikkeld. Anderzijds is er ook een veldstudie gepland die het construct innovatief werkgedrag in een longitudinaal onderzoeksopzet zal bestuderen.

Project

INTRAS - Ongelijkheden in verkeersveiligheid

Universiteit Hasselt

In gezondheidsonderzoek bestaan overtuigende bewijzen voor de invloed van socio-economische en culturele verschillen op de gezondheid. Onder deze gezondheidsproblemen vormen letsels ten gevolge van verkeersongevallen wereldwijd een toenemend aandachtspunt. Net zoals in andere gezondheidsdomeinen worden ongelijkheden vastgesteld in ongevallenbetrokkenheid. Opnieuw blijken kansarmen het meest kwetsbaar. Het onderzoek ter zake ontbeert evenwel nog steeds modellen die verklaren hoe contextuele en...

Project

Intrasectoriële benchmarking van onderwerpen met beoordelingsruimte in externe rapportering. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

"In the mind's eye": Is het effect van reele en iconische oog stimuli op het cooperatief gedrag beinvloed door context en intrinsieke motivatie? Een gedrag- en fMRI studie. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

De studie onderzoekt de neurale processen die de relatie tussen oog stimuli en coöperatief gedrag in sociale dilemma's onderbouwen, en onderscheidt hierbij het effect van foto's van levensechte ogen versus oogiconen. We verwachten dat enkel de levensechte ogen sociale informatie kunnen verschaffen en hierdoor het sociale cognitiesysteem in de hersenen activeren (de temporo-pariëtale junctie, de mediale frontale cortex, en de amygdala) en vertrouwen opwekken. Oogiconen roepen het gevoel op ge...

Project

Interventie door de huisarts als participatieverhogende maatregel voor het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Historisch

Universiteit Antwerpen

Participatieverhogende maatregelen voor de borstkankerscreening zijn een noodzaak gezien het aantal deelnemers momenteel te laag is (45%), waardoor de doeltreffendheid van het bevolkingsonderzoek daalt. Met dit onderzoek willen we cijfermatig nagaan wat het effect is van een interventie door de huisarts als 'informator, motivator en verwijzer' op de participatie bij vrouwen uit de doelgroep.

Project

Intertekstualiteit en informatiestromen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Taalkundige studie van de wijze waarop betekenissen worden gegenereerd en getransformeerd in informatiestromen binnen de context van de globalisering. Bijzondere aandacht gaat uit naar intertekstuele processen benaderd vanuit etnografisch ondersteund taalpragmatisch ideologieonderzoek, met focus op verschillen in het gebruik van implicietheid en differentiatie in de verwijzing naar bronnen. De concrete casus die onderzocht zal worden betreft de internationale geschreven media in het Engels, d...

Project

Intersectionaliteit: Mogelijkheden voor het Gelijke Kansenbeleid Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Het doel van dt project is het in kaart brengen van de mogelijkheden die het intersectionaliteitsperspectief biedt voor het Vlaamse Gelijke Kansenbeleid.

Project

Intersecties van cultureel geheugen en mensenrechten: Het geval Dave Eggers Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit project onderzoekt de relatie tussen cultureel geheugen en mensenrechten via een grondige en systematische analyse van het werk van de hedendaagse Amerikaanse auteur Dave Eggers, dat succesvolle romans, collaboratieve getuigenissen, uitgeefinitiatieven en sociaal activisme omvat.

Project

Interpretatie van overeenkomsten. Historisch

KU Leuven

Contracten worden genegotieerd op basis van de feiten die gekend zijnop het moment waarop de overeenkomst gesloten wordt. Tussen de sluiting en deuitvoering van het contract kunnen de omstandigheden echter een significanteevolutie ondergaan. Soms kan er in dergelijke gevallen een beroep worden gedaanop rechtsfiguren zoals overmacht, imprevisie of rechtsmisbruik. Geen van dezefiguren vormt echter een adequateoplossing. Een uitkomst kan gevonden wordenin imprevisie- of MAC-clausules, maar wat g...

Project

Interparliamentary cooperation in EU External action - Parliamentary scrutiny and diplomacy in the EU en beyond. Recent afgelopen

KU Leuven

A grant to support the Jean Monnet programme-key activity 1 : Interparliamentary cooperation in EU External action - Parliamentary scrutiny anddiplomacy in the EU en beyond.

Project

Interorganisationele verbanden van zorgvoorzieningen in urbane en rurale regio's: een sociale netwerkanalyse Historisch

Universiteit Gent

De studie omvat een onderzoek naar de samenwerking en coördinatie van hulpverleningsorganisaties. De studie gaat op onderzoek naar de structurele en culturele determinanten van samenwerking, competitie en conflict tussen hulpverleningsorganisaties. Verscheidene netwerken van organisaties worden onderzocht en vergeleken met behulp van netwerkanalyse. De resultaten van deze studie hebben implicaties voor beleidsdiscussies omtrent de integratie van hulpverleningsnetwerken en de coördinatie van z...

Project

Internetpanel gemeenteraadsverkiezingen 2006. Historisch

Universiteit Antwerpen

De UA voert voor de opdrachtgever volgend project van wetenschappelijk onderzoek uit: Internetpanel gemeenteraadsverkiezingen 2006. Dit project bestaat uit het bevragen van minstens 20.000 burgers uit de vijf provinciehoofdsteden van Vlaanderen en in een aantal andere gemeenten in VIJF golven voor en na de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006. Het onderzoek gebeurt in samenwerking met de KULeuven, de UG, en de Universiteit Hasselt. De onderzoekers rapporteren de resultaten van het ond...

Project

Interne migratiestromen in België naar huishoudenstype en socio-economische kenmerken. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Doelstelling van het onderzoek is het in kaart brengen van interne migratiestromen van huishoudens in België tussen administratieve eenheden en tussen functionele geografische entiteiten en ze te analyseren in functie van hun socio-economische kenmerken. Het Steunpunt voor Demografie heeft daartoe een unieke databank opgezet waarbij alle migratiegegevens vanaf 1981 tot 1995 werden verbonden met de gegevens van de volkstelling van 1991.

Project

Internationalisering van Venture Capital ondernemingen Historisch

Universiteit Gent

De internationaliseringsbeslissing en eht internationaliseringsproces van dienstenondernemingen worden in grote mate bepaald door het belang van menselijk kapitaal en netwerken. Bestaande internationaliseringstheorieën focussen op industriële ondernemingen en houden onvoldoende rekeningen met deze immateriële activa. De invloed van deze activa op de internationaliseringsbeslissing, de gekozen organisatiestructuur en het management van buitenlandse vesigingen wordt onderzocht, met een focus op...

Project

International interdisciplinary course: children's rights in a globalized world. Historisch

Universiteit Antwerpen

Implementatie van het project "International interdisciplinary course: children's rights in a globalized world: from principles to practice". De verruiming en verdieping van globalisering geeft de wereldwijde uitdagingen van armoede, milieuverontreiniging, kindsoldaten, kinderarbeid en migratie een nieuwe dimensie. Die ontwikkelingen vormen een uitdaging voor kinderrechten, en nodigen uit tot een kritische reflectie over de rol van kinderrechten als een hefboom voor sociale verandering.

Project

International Francqui professor 2009-2010: Gert biesta Historisch

Universiteit Gent

De aan Gert Biesta toegekende internationale Francquileerstoel had als thema democratie en eductie. Zowel de democratie als het denken over burgerschapvoeding zijn overhevig aan belangrijke veranderingen, waardoor de vraag naar de relatie tussen democratie en educatie nieuwe aandacht krijgt. Onderzoek naar de relatie tussen democratie en educatie is inspirerend voor het onderzoek naar sociaal werk vanuit sociaal pedagogisch perspectief.

Project

Internationale Wetenschappelijke Samenwerking: Rijksuniversiteit Groningen - VUB. Thema: Penology - Criminology Titel project: Prisoners' return to society: (semi-) automatic versus discretionary release. A comparative study of early' release pathwa... Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Vergelijkende studie van de Belgische en Nederlandse wetgeving, beleid en praktijken. Vergelijking tussen de Nederlandse semiconditionele vrijlatingsbeleid en het Belgisch systeem van vrijwaardelijke vrijlating

Project

Internationale technologische diffusie en de produktiviteitseffecten van onderzoek en ontwikkeling. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project onderzoekt het belang van eigen commercieel gerichte O&O-inspanningen en van buitenlandse technologische diffusie bij de verklaring van de evolutie van de productiviteit van landen. Een internationale cross-sectie analyse wordt uitgevoerd op verschillende niveaus van aggregatie met betrekking tot een reeks OESO-landen gedurende de jongste drie decennia. Schattingen worden gemaakt van de elasticiteit van de totale factorproductiviteit met betrekking tot het binnenlands en het buite...

Project

Internationale studie rond fysieke omgeving, fysieke activiteit en overgewicht/obesitas Historisch

Universiteit Gent

Het doel van dit project is te onderzoeken of volwassenen die in bewegingsvriendelijke buurt wonen meer fysiek actief zijn, minder sedentair gedrag vertonen en een lagere BMI hebben dan zij die in bewegingsonvriendelijke buurten wonen. Het project wordt uitgevoerd in 13 landen wereldwijd, om de variatie in omgevingen, culturele kenmerken en bewegingsgewoontes zo ruim mogelijk te maken.

Project

Internationale studie naar de plaats van overlijden. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Demographic and cultural changes will increasingly confront health care systems with the care needs of dying people. According to the WHO, the delivery of appropriate palliative care has grown into a major public health issue. Regardless the aspiration of many to die at home, in Belgium, a majority of patients die in hospital and many are, often unnecessarily, transferred to hospital near the end of life. More systematic knowledge regarding place of death and end-of-life hospitalization is ne...

Project

(Internationale) Socio-technische uitdagingen voor de uitvoering van geologische berging (INSOTEC). Historisch

Universiteit Antwerpen

INSOTEC aims at identifying the main socio-political challenges for implementing geological disposal and their interplay with technical challenges. It will furthermore provide the IGD-TP with concrete suggestions on how to address these entangled socio-technical challenges. The biggest challenge today lies in adapting the generic concept of geological disposal to the real world environment (both natural and social) in which it needs to be implemented and with which the whole of the waste man...

Project

Internationale overschrijvingen en armoedebestrijding in de Filipijnen: bewijs van de Community-Based Monitoring System (CBMS) data. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Internationale Onderhandelingen in de Europese Raad: Preferenties van Onderhandelaars in Kaart Gebracht. Historisch

Universiteit Antwerpen

Onderhandelingen in de EU zijn bepalend voor de internationale en nationale politiek. Het verklaren van deze besluitvorming vereist goede data over de preferenties van de onderhandelaars. Het verzamelen van die data is echter kostelijk. Dit project beoogt een databestand van preferenties aan te leggen waarmee een belangrijke impuls wordt gegeven aan het onderzoek naar internationale onderhandelingen waarvan meerdere onderzoekers profiteren.

Project

Internationale judiciële politiek: EU en VS handelsbeleid in reactie op WTO veroordelingen. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Hoe reageren de Europese Unie en de Verenigde Staten op klachten binnen het WTO geschillenbeslechtingsysteem? Nu de huidige Doha Ronde van multilaterale handelsonderhandelingen geblokkeerd is, is het vinden van een antwoord op deze vraag belangrijk om de sterkte en aard van de rechterlijke arm van de WTO te evalueren, en om te weten of en hoe de WTO een centrale institutie kan blijven in globale economische regulering. We zullen de reacties van de EU en de VS onderzoeken door middel van een c...

Project

Internationale interdisciplinaire cursus over de Rechten van het Kind (IIC) Historisch

Universiteit Gent

De IIC biedt gedurende 8 dagen voor een professioneel publiek een intensief vormingsprogramma aan over de rechten van het kind. De opzet is het creëren van een academisch forum waarbij het mensen kinderrechtenconcept wordt bestudeerd en bediscuteerd. In het bijzonder stelt dit project zich de deskundigheidsbevordering van deelnemers tot doel. Deze experten-ondersteuning heeft zich voornamelijk gefocust op de introductie van het concept mensen- en kinderrechten, de implementatie ervan in het e...

Project

Internationale interdisciplinaire cursus over de Rechten van het Kind Historisch

Universiteit Gent

De IIC biedt gedurende 8 dagen voor een professioneel publiek een intensief vormingsprogramma aan over de rechten van het kind. De opzet is het creëren van een academisch forum waarbij het mensen kinderrechtenconcept wordt bestudeerd en bediscuteerd. In eht bijzonder stelt dit project zicht de deskundigheidsbevordering van deelnemers tot doel. Deze experten-ondersteuning heeft zich voornamelijk gefocust op de introductie van het concept mensen- en kinderrechten, de implementatie ervanin het e...

Project

Internationale Interdisciplinaire Conferencie over de Rechten van het Kind. Een inschatting van de conventie omtrent de Rechten van het Kind. Historisch

Universiteit Gent

De conferentie beoogt een evaluatie van de ontwikkelingen wereldwijd naar aanleiding van het VN Kinderrechtenverdrag, en een verkenning van toekomstige uitdagingen voor de realisatie van de rechten van kinderen. Meer bepaald wil de conferentie een open forum creëren waar academici hun visies en ervaringen kunnen uitwisselen met andere professionelen, die op een meer praktische manier met kinderrechten in aanraking komen.

Project

Internationale handel, productiviteit en capaciteiten van ondernemingenin de Chinese nijverheid. Recent afgelopen

KU Leuven

We gebruiken de integratie van de Chinese economie in de wereldeconomie, qua handel en investeringen, om lessen te kunnen trekken voor industriële ontwikkeling in andere ontwikkelingslanden. De specifieke onderzoeksvragen hebben een logische opvolging:1. Eerst, tonen we het bestaan en de sterkte aan van een oorzakelijk verband tussen de handelshervormingen en productiviteitsgroei.2. Vervolgens, tonen we aan hoe deze productiviteitsgroei het gevolg is van verhoogde bedrijfscapaciteiten in deCh...

Project

Internationale handel: bedreigingen en kansen in een geglobaliseerde wereld. Historisch

Universiteit Antwerpen

Internationale handel: bedreigingen en kansen in een geglobaliseerde wereld.

Project

Internationale dubbele belasting en het recht op eigendom

KU Leuven

Internationale dubbele belasting wordt beschouwd als een ernstige belemmering van de vrije handel en een obstakel voor de ontwikkeling van grensoverschrijdende activiteiten. Maximalisatie van de economische output vereist dat investeringen gebeuren daar waar dit het meest productief is.Internationale dubbele belasting voorkomt dit, want het ontmoedigt om in het buitenland te werken of te investeren. Ondanks dat het een duidelijk obstakel vormt voor de verdere ontwikkeling van de wereldhandel,...

Project

Internationale cursus Moleculaire Biologie. Historisch

KU Leuven

Het aanbieden van een theoretische en praktische opleiding in de moleculaire biologie aan jonge wetenschappers uit ontwikkelingslanden, die betrokken zijn bij het onderwijs/onderzoek in de humane geneeskunde, dierlijke productie of plantaardige productie. Het opleiden tot bekwame, kritische en zelfstandige wetenschappers die in staat zijn om, met de opgedane kennis, via hun taken in het onderwijs, het onderzoek op beleidsniveau, bij te dragen tot de verdere ontwikkeling van hun land.

Project

Internationale Cross Culturele studie naar de vergelijkbaarheid vanzelfbeoordelingen van levenskwaliteit. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Door verschillende instanties , zoals de wereld Gezondheids Organisatie, worden geregeld peilingen naar objectieve en subjectieve levenskwaliteit georganiseerd (Inglehardt, 2004, Cummins, et al., 2003). Steeds meer gaan kritische stemmen op over het Probleem van culturele geladenheid van antwoorden op de zelfbeoordelingsschalen die daarbij worden gebruikt. Eigen onderzoek bij studenten en personeel van universiteiten in België en Iran en bij een grote groep patiënten in Duitsland laat vermoed...

Project

Internationale Conferentie: Computers, Privacy & Data Protection (CPDP 2010) 29 & 30 januari 2010 (ikv IPAVUB)

Vrije Universiteit Brussel

Internationale Conferentie: Computers, Privacy & Data Protection (CPDP 2010) 29 & 30 januari 2010 (ikv IPAVUB)

Project

International Conference : "Georgians and Abkhazians. The search for a Settlement and the Role of the International Community" Historisch

Vrije Universiteit Brussel

International Conference : "Georgians and Abkhazians. The search for a Settlement and the Role of the International Community"

Project

Internationala diversificatie van jonge, technologie-intensieve bedrijven en performantie implicaties: een longitudinale analyse Historisch

Universiteit Gent

Dit onderzoeksproject is een diepgaande studie naar de internationale groei van hightech starters. Doel is om een inzicht te verwerven in de internationale expansiestrategiën van hightech starters. Vervolgens wordt de performantie implicaties van diverse expansiestartegiën bestudeerd waarbij rekening wordt gehouden met de invloed van omgevingsfactoren.

Project

Internationaal vergelijkende studie van de plaats van overlijden en studie naar onnodige en vermijdbare hospitalisatie aan het levenseinde. Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Demographic and cultural changes will increasingly confront health care systems with the care needs of dying people. According to the WHO, the delivery of appropriate palliative care has grown into a major public health issue. Regardless the aspiration of many to die at home, in Belgium, a majority of patients die in hospital and many are, often unnecessarily, transferred to hospital near the end of life. More systematic knowledge regarding place of death and end-of-life hospitalization is ne...

Project

Internationaal trainings programma 'Audiovisual learning materials'. Historisch

KU Leuven

Tijdens een intensieve opleiding van twee maanden, worden alle aspectenvan de ontwikkeling van audiovisuele leermiddelen (van idee tot eindproduct) behandeld, alsook het beheer van het productieproces in een educatieve context.Doelstellingen van de opleiding zijn:- de beoordeling van de geschiktheid van verschillende audiovisuele leermiddelen mbt de beoogde leerdoelstellingen- het ontwikkelen (conceptueel en technisch) van een scala aan verschillende leermaterialen- integratie van deze leermi...

Project

Internationaal privaatrecht: de scheidingslijn tussen europese en nationale regels Historisch

Universiteit Antwerpen

De bedoeling van dit Klein Project is om mijn onderzoek over de precieze scheidingslijn tussen Europese en nationale regels van internationaal privaatrecht (IPR) uit te bouwen. Mijn doctoraatsthesis (2005) had dit als onderwerp. Sedertdien blijven de vragen over de afstemming van Europese en nationale regels zich (toenemend) stellen. In de eerste plaats wil ik Belgische rechterlijke uitspraken waarin bestaande EU-wetgeving op het gebied van het internationaal privaatrecht wordt toegepast, in ...

Project

Internationaal onderzoek in politieke wetenschappen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Project

Internationaal Multi-center ADHD Genetics Project Historisch

Universiteit Gent

ADHD is de meest voorkomende gedragsstoornis in de kindertijd. Het image-project stelt zich tot doel de genen betrokken bij ADHD te identificeren en te linken aan klinische vaststellingen. Het onderzoek bestaat uit een klinisch- en DNA onderzoek obv bloedsamples, van zowel het kind met ADHD, een sibling en beide ouders. Het project betreft een samenwerking tussen 10 onderzoekscentra centra in Europa.

Project

Internal and external governance mechanisms within firms: determinants and consequences. Historisch

KU Leuven

Dit project onderzoekt de evolutie van corporate governance-structuren binnen Europa overheen de tijd, met bijzondere aandacht voor de ‘comply-or-explain’-thematiek en haar interactie met de structuur van een onderneming en haar aandeelhouderschap. Beursgenoteerde ondernemingen in Europa dienen een zekere gedragscode te volgen aangaande het bestuur van de onderneming, doch die voorschriften zijn niet van dwingende aard. De ondernemingen mogen hiervan afwijken, vooropgesteld dat zij hier een p...

Project

Interinstitutionele samenwerking tussen de Université Catholique de Bukavu en de Vlaamse universiteiten. Historisch

KU Leuven

De université Catholique de Bukavu (UCB) is een regionale universiteit,en heeft als verantwoordelijkheid haar rol als academische instelling voor onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek samen te voegen met haar societale functie in de promotie van ontwikkeling en in het zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke problemen. In het kader van een institutionele samenwerking met Vlaamse universiteiten via de Vlaamse Interuniversitaire Raad - Universitaire Ontwikkelingssamenwerking (VLIR-U...

Project

Interindividuele variatie in de fysiologische adaptaties aan hypoxie Historisch

KU Leuven

Dit doctoraatsproject bestudeert de inter-individuele variabiliteit in een aantal fysiologische aanpassingen aan hoogte. Ondanks tal van onderzoeken is men er nog steeds niet in geslaagd om te voorspellen of iemand zich ‘goed’ of ‘slecht’ aanpast aan verminderde beschikbaarheid van zuurstof (hypoxie). Dit project beantwoordt gedeeltelijk deze vraag door aan te tonen dat iemands genetisch profiel mede bijdraagt aan variabiliteit in hoogtetolerantie. Bovendien tonen wij voor de eerste keer aan ...

Project

Intergratie van kleinschalige landbouw in moderne voedelketens methodogische innovaties Recent afgelopen

Universiteit Gent

Zowel internationaal als in ontwikkelingslanden zijn voedselmarkten sterk geglobaliseert door uitbreiding van supermarkt- en exportketens. De ondernemingen in deze ketens stellen steeds hogere eisen aan hun leveranciers, waardor kleinschalige landbouwproducenten het risico lopen buitengesloten te worden van deze markten. Dit onderzoek stelt innoverende analysemethodes voor om determinanten van toegang tot contracten alsook de impact hiervan op de landbouwbedrijven te bestuderen.

Project

Intergenerationeel onderzoek naar de communicatie over seksualiteit Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Jongeren kunnen met vele problemen terecht bij hun ouders, maar als het om vragen of dilemma's met betrekking tot seksualiteit gaat, is de rol van de ouders als gesprekspartners niet duidelijk. De jongeren klagen over het feit dat hun ouders enkel de gevaren van seksuele ervaringen beklemtonen en dat relationele en gevoelsaspecten van seksualiteit weinig aan bod komen. De doelstelling van het project is te onderzoeken op welke manier ouders informatie doorgeven aan hun kinderen over seksualit...

Project

INTEREURO - Vergelijkend onderzoek naar de politiek van belangenorganisaties in Europa. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Inter- en intragenerationele relaties bij bejaarde weduwen Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Wanneer het voor een bejaarde progressief moeilijker wordt om zichzelf te behelpen en zijn volledige zelfstandigheid te bewaren, dan wordt vaak de gezonde partner binnen het echtpaar de eerste verzorger. In hoeverre of tot welke grens is de begeleiding van de partner haalbaar in de thuissituatie ? Welke veranderingen brengt de toenemende handicap teweeg t.a.v. de relationele dynamiek tussen het ouder wordende echtpaar ? Hoe percipiëren de kinderen deze vorm ondersteuning en onderlinge solidar...

Project

Intereffect: Interactie tussen Mechanismen van Externe Effecten. Recent afgelopen

KU Leuven

Dit project onderzoekt de interactie tussen de verschillende mechanismen waardoor het beleid van één land externeeffecten kan sorteren op anderen landen. Op twee manieren draagt dit project bij tot de academische literatuur: 1. Hetontwikkelt en test hypothesen over hoe mechanismen van externen effecten (leren, imiteren en adapteren) interageren metelkaar. 2. Het algemene concept van 'beleidsdiffusie' wordt uitgebreid tot 'externe effecten'.

Project

Interdss: strategische modellering in de intermodale transportsector. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het INTERDSS zal een beleidsondersteunend instrument zijn voor de Vlaamse en federale regering. Intermodaal transport betreft het goederenvervoer waarbij verschillende transportmodi (weg, spoor en water) gecombineerd en geïntegreerd worden zodat gebruikersgerichte deur-tot-deur diensten worden aangeboden welke kunnen concurreren met het uni-modaal wegvervoer. Deze sector neemt in belang toe gezien het een mogelijke oplossing kan bieden voor de toenemende congestie op de wegen en de milieuve...

Project

Interdisciplinaire studie van de verplichting tot het verschaffen van arbeid en bestaanszekerheid. Naar een juridisch denkkader voor de verdeling van verantwoordelijkheid tussen samenleving, opdrachtgever en kostwinner. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Een werkelijke harmonisatie van de sociale verzekeringen voor werknemers, ambtenaren en zelfstandigen stuit op de verschillen in de sociale verplichtingen van opdrachtgevers, werkgevers en tewerkstellende overheden en van kostwinners voor hun gezinsleden. Met dit project onderzoeken wij de juridische grondslagen van de sociale verplichtingen van opdrachtgevers, werkgevers, tewerkstellende overheden en kostwinners en de juridische grondslagen van de verdeling van verantwoordelijkheden tussen d...

Project

Interdisciplinaire Master in Wetenschappen Thesis programma : IPIMA : "Improving Photocatalysts towards Innovative Market Apllications" Historisch

Universiteit Hasselt

De kwaliteit van binnenhuislucht is niet altijd optimaal. Over het algemeen is de vervuiling van binnenhuislucht twee tot vijf keer hoger dan de buitenlucht. Daarenboven besteden we gemiddeld gezien tot tachtig procent van onze tijd binnenshuis. Het probleem is vooral ernstig door de aanwezigheid van vluchtige organische stoffen (VOS), dewelke een duidelijk ongunstig effect hebben op onze gezondheid. Daarom is er zonder enige twijfel behoefte aan methodes om de concentraties van dergelijke ve...

Project

Interculturele dialoog Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Stichting P&V' hebben voor het project ' Interculturele dialoog. ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.

Project

Interculturalisering van de hulpverlening. Op zoek naar de specificiteit van hulpverlening aan personen van vreemde herkomst in armoede. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit verkennend onderzoek worden 50 professionele hulpverleners bevraagd over hun visie en ervaringen met hulpverlening aan arme gezinnen van vreemde herkomst. We brengen hun noden en behoeften om hiermee om te gaan in de praktijk van de hulpverlening in kaart en zoeken naar best practices inzake interculturalisering in het sociaal werk.

Project

Interactions between financial markets and corporations. Recent afgelopen

KU Leuven

Een belangrijke ontwikkeling in de huidige financiële markten is de opkomst van flitshandelaars, een type handelaar dat computeralgoritmes gebruikt om ultrasnel beursorders te plaatsen (vaak in milliseconden). Deze handelaars zijn belangrijke marktparticipanten geworden en zijn goed voor 2/3 van het volume op sommige handelsplatformen. Echter, over de rol van flitshandelaars (goedaardig of kwaadaardig?) wordt momenteel hevig gedebatteerd door academici, regulatoren en marktparticipanten. Dit ...

Project

Interactieve digitale televisie en reclame-effecten. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het onderzoek integreert het bestaand theoretische kader van traditioneel reclame-onderzoek met conceptuele raamwerken die werden ontworpen om de reactie van mensen op interactieve persuasieve stimuli (vb. Internet) te beschrijven, om te komen tot een nieuw theoretisch raamwerk gefundeerd op empirisch onderzoek in een interactieve digitale televisiecontext. Dit kan ook worden toegepast worden op reclamevormen in nieuwe media die traditionele broadcasting combineren met kijkerinteractie (vb. w...

Project

Interacties tussen personen met diep verstandelijke en ernstige meervoudige beperkingen onderling. Historisch

KU Leuven

In dit onderzoek willen we nagaan of er interacties plaatsvinden tussenpersonen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB) onderling en hoe deze kunnen getypeerd worden. Met name de vraag of er sociaal georiënteerd gedrag is ten aanzien van groepsgenoten staat daarbij centraal. Tevens willen we nagaan of de omvang en de kwaliteit van de sociale interacties tussen personen met EMB onderling beïnvloed wordt door begeleiders- of contextkenmerken. Er zullen video-interactie-analyses gebeuren bij 4...

Project

Interacties, ideeën en strategieën. De implicaties van interacties tussen Vlaamse en Europese gelijkekansenbewegingen voor het gelijkekansenbeleid : visies van het middenveld. Historisch

Universiteit Antwerpen

Een belangrijke doelstelling van dit onderzoeksproject was om meer inzicht te krijgen in de rol van (transnationale) sociale bewegingen (vrouwen- en holebi-organisaties) en nieuwe middelen van communicatie en netwerking bij de ontwikkeling en implementatie van gelijke kansenbeleid. Het eindrapport van bovengenoemd onderzoek, wil een aantal beleidsvoorstellen uit de ervaringen van de onderzochte vrouwen- en hoIebi-organisaties distilleren. Met dit valorisatieproject willen we nagaan in hoe ver...

Project

INTELLIGENTE DATA MINING SYSTEMEN GEBASEERD OP MULTIDIMENSIONELE INFORMATIE RUIMTEN Historisch

Universiteit Hasselt

De belangrijkste eisen voor intelligente systemen gedefinieerd in zijn:  In intelligente systemen kennis van de verschillende soorten moeten worden verenigd in een netwerk structuur, ontworpen volgens de gemeenschappelijke beginselen voor alle soorten van kennis.  Het netwerk moet een weerspiegeling zijn van het hiërarchische karakter van echte media..  Binnen het netwerk moet er worden voorzien in een twee-weg overgang tussen convergente en divergente presenta...

Project

Intelligent communicatieplatform voor multimodaal transport. Historisch

Universiteit Antwerpen

De centrale ligging in Europa en de dichte transportinfrastructuur maken van Vlaanderen een aantrekkelijk logistiek knooppunt. Toch zijn er ook minpunten: talrijke economische en ecologische problemen gerelateerd aan overbelaste wegen zetten de transportsector zwaar onder druk. Eenvoudige oplossingen zijn er niet maar het ontbreekt bevrachters en aanbieders van transport momenteel aan voldoende instrumenten om op een eenvoudige manier kwantificeerbare informatie te verwerven die cruciaal is v...

Project

Intellectuele rechten van werknemers. Historisch

Universiteit Antwerpen

Intellectuele rechten van werknemers.

Project

Integreren van "Business Process Mining" met "Business Process Simulation": Het gebruik van het heden om de toekomst te begrijpen. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Bedrijfsmanagement draait om het bereiken van vooropgestelde bedrijfsdoelen gebruik makend van de beschikbare middelen. In de hedendaagse procesgeoriënteerde bedrijfsomgeving zijn simulatiemodellen van bedrijfsprocessen met goede voorspellende kwaliteiten business intelligence instrumenten met een groot potentieel. Desalniettemin stellen diverse auteurs dat business process simulation dit potentieel nog dient waar te maken en diverse beperkingen van de huidige technieken worden aangewezen als...

Project

Integrerende wereldbeelden: onderzoek naar de interdisciplinaire constructie van een model van de werkelijkheid met ethische en praktische relevantie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Met dit onderziek beoogt het interuniversitair (VUB,RUG en KUL) en interdisciplinair centrum Leo Apostel een interdisciplinair onderzoek naar de constructie van een model van de werkelijkheid met ethische en practische relevantie. Vanuit het onderzoek van de door Leo Apostel opgerichte groep 'Worldviews', en in een samenwerking met de 3 universiteiten (VUB,RUG en KUL) wordt de gelaagde structuur van de werkelijkheid als uitgangspunt genomen voor de ontwikkeling van een dynamisch en transform...

Project

Integratie van simulatie en optimalisatie als een ondersteuning voor complexe logistieke besluitvorming. Historisch

Universiteit Hasselt

In logistieke systemen of supply chains dienen een aantal beslissingen genomen te worden op strategisch, tactisch en operationeel vlak. Ter ondersteuning van operationele beslissingen die te maken hebben bvb. met locaties van opslagplaatsen, hoogte van voorraden, niveau van dienstverlening aan klanten, aantal en type van in te zetten voertuigen, keuze van transportmodi, te volgen routes, werden in één vakgebied van operationeel onderzoek een aantal kwantitatieve technieken ontwikkeld. De log...

Project

integratie van palliatieve zorg in de thuiszorg, woonzorgcentra en ziekenhuizen.

KU Leuven

Ontwikkelen en bestuderen van integratiemodellen van palliatieve zorg in het Vlaamse gezondheidszorgsysteem. Het project beoogt de grenzen van bestaand onderzoek uit te breiden en de nodige wetenschappelijke evidentie en inzichten te leveren rond integratie van palliatieve zorg in de verschillende echelons van ons gezondheidssysteem.

Project

Integratie van kleinschalige landbouw in moderne voedselketens: methodologische innovaties Recent afgelopen

Universiteit Gent

Zowel internationaal als in ontwikkelingslanden zijn voedselmarkten sterk geglobaliseerd door uitbreiding van supermarkt- en exportketens. De ondernemingen in deze ketens stellen steeds hogere eisen aan hun leveranciers, waardoor kleinschalige landbouwproducenten het risico lopen buitengesloten te worden van deze markten. Dit onderzoek stelt innoverende analysemethodes voor om determinanten van toegang tot contracten alsook de impact hiervan op de landbouwbedrijven te bestuderen.

Project

Integratie van het wereldstedenonderzoek en de Global Value Chain benadering: de rol van hoogwaardige dienstverlening in de mondiale sportschoenindustrie Historisch

Universiteit Gent

Dit onderzoek beoogt de integratie van twee mondialiseringsparadigma's, namelijk de Global Value Chain benadering, die de ruimtelijke en organisatorische structuur van transnationale productienetwerken onderzoekt, en de wereldstedenliteratuur, die het mondiale stedennetwerk, ontstaan door inter-bedrijfsrelaties tussen hoogwaardige dienstenbedrijven, bestudeert. Deze laatste spelen een centrale rol bij de integratie, waarvan verwacht wordt dat deze tot nieuwe inzichten in economische mond...

Project

Integratie van gender in de Parijs Declaratie en de Accra Agenda of Action. Historisch

Universiteit Antwerpen

Integratie van gender in de Parijs Declaratie en de Accra Agenda of Action.

Project

Integratie van consumentengedrag in competetieve en ethische vestigingsmodellen & toepassingen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Meerdere recente modellen in competitieve vestigingstheorie trachten andere dan ruimtelijke aspecten van consumentengedrag in rekening te brengen, ter uitbreiding van het traditionele loutere afstandscriterium. Dit project beoogt een kritische studie van de hierbij gehanteerde beschrijving van consumentenvoorkeur gezien vanuit het standpunt van de economie en marketing, en de verdere integratie ervan in vestigingsmodellen. Doel is enerzijds tot staving of weerlegging, schatting en eventueel u...

Project

Integratie op school en schooloopbanen van holebi-jongeren in Vlaanderen Historisch

Universiteit Gent

Dit project onderzoekt de aanpassingsmoeilijkheden van holebi-jongeren op school en de gevolgen voor schoolprestaties en schooloopbaan. De onderwijsachterstand van specifieke groepen leerlingen is vaak het resultaat van aanpassingsproblemen op school door een incongruentie tussen hun leefwereld en de kenmerken van de schoolcontext. Van holebi-jongeren kan worden verwacht dat zij kampen met aanpassingsproblemen, gegeven het heteronormatieve karakter van onderwijsinstellingen.

Project

Integrated system preparing the organization and key actors of the university toward the quality assurance and management for sustaining the culture of quality Historisch

Universiteit Hasselt

Het project ontwikkelt een modern systeem voor het hoger onderwijs, in de geest van de Total Quality Management, gebaseerd op passende methodieken en procedures die de normen, uitgegeven door ARACIS, volgen. Dit systeem wordt geïntegreerd met de passende opleiding van de belangrijkste actoren die betrokken zijn bij de doelgroep universiteiten zodat die op de interregionael en transnationael vlak zullen verbeteren.

Project

Integrated Research UNit for human Motion Analysis (iRUNman)

Universiteit Gent

iRUNman verenigt verschillende onderzoeksgroepen uit de sport-, bewegings-, ingenieurs- en muziekwetenschappen. Het project koppelt een investering in onderzoeksinfrastructuur (3D-bewegingsregistratie, geïnstrumenteerde loopband,?) aan een onderzoeksprogramma met als thema sport en menselijke beweging. De samenwerking van onderzoekers met een complementaire achtergrond maakt van iRUNman een incubatie centrum aangaande multidisciplinair onderzoek rond sport en beweging.

Project

Integrated mobility planning (IMP) for Hai Phong City, Vietnam. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Hai Phong is voordelig met zijn plaats als één van de belangrijkste gateways in Noordelijk Vietnam. Het is gesitueerd in het Noordoostelijke deel van Vietnam, bij 102 km van Ha Noi en is de historische gateway van het kapitaal van Vietnam tot de zee. De stadsgastheren de grootste haven van het gebied en kunnen als midden met maat haven op de internationale scène worden gecategoriseerd. Het achterland van de haven breidt zich over het gehele Noorden van Vietnam en ook in een groeiende mate aan...

Project

Integrated Macro-Financial Modeling for Robust Policy Design. Recent afgelopen

KU Leuven

To move policy-focused macroeconomic modeling beyond this approach to the endogenous modeling of the dynamics resulting from financial risks and related decision making in banks, households, firms and public institutions.

Project

Integrated geographical research for sustainable land management in the closed basins along the Rift Valley in northern Ethiopia

Universiteit Gent

Het project betreft een belangrijke ontwikkelingscorridor van Ethiopië, de gesloten bekkens op het raakvlak tussen de hooglanden en de Rift Valley; het gaat om de Vakgroepen Geografie van Mekelle University (DGeES) en de universiteiten van Gent, Leuven en Turku (Finland). Dergelijke gesloten bekkens zijn gevoelig voor veranderingen in het milieu op de omliggende bergketen alsmede voor klimaatvariaties. De landschappen zijn onderhevig aan snelle veranderingen, van nomadisme via teeltsystemen o...

Project

Integrated freight analysis within cities (infact) Historisch

Universiteit Antwerpen

Het betreft hier een netwerkproject dat tot doel heeft een beter inzicht te verwerven in het goederenvervoer in stedelijke gebieden. De andere partners zijn W. Debauche (van het opzoekingscentruml voor de Wegenbouw) en Prof. Philippe Toint (FUNDP). Het onderzoek omvat een literatuurstudie, een pilootstudie naar het koopgedrag van gezinnen en de studie van de verschillende organisatiemethodes van het stedelijke goederenvervoer (met behulp van modelvorming).

Project

Integrale veiligheidsbenadering in de haven van Antwerpen Historisch

Universiteit Gent

Dagelijks kruisen in de haven van Antwerpen diverse stromen van goederen, personen en data De doelstelling van dit onderzoeksproject is het identificeren van de struikelpunten en voorwaarden om te komen tot een integrale aanpak van deze diverse stromen.

Project

Integrale benadering van duurzaam energiebeleid. Een normatieve bijdrage tot beleidsonderteuning (SEPIA)-Sustainable Energy Policy Integrated Assessment-a normative contribution to decision support. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het SEPIA project - Sustainable Energy Policy Integrated Assessment - heeft als onderzoeksonderwerp het aanreiken beleidondersteunings -methodologieën, -procedures, -structuren en -instrumenten te ontwikkelen voor een duurzaam energiebeleid met een specifieke focus op het betrekken van groepen van belanghebbenden (stakeholders). De doelstelling van de studie is het toegankelijk maken en het bediscussiëren van de haalbaarheid van belangrijke aspecten van een duurzaamheidsbeoordeling in de cont...

Project

Instroom in het beroep en psychosociaal welzijn van afgestudeerden uit de lerarenopleiding Historisch

Universiteit Gent

Vertrekkend vanuit drie arbeidspsychologische theorieën en een hypothetisch onderwijskundig model, beoogt deze studie de instroom in het lerarenberoep en het psychosociaal welzijn van afgestudeerden uit de lerarenopleiding te verklaren. Hiertoe wordt een longitudinaal survey-onderzoek (3meetmomenten) uitgevoerd (N = 60000). De onderzoeksresultaten van het eerste meetmoment worden gevalideerd en nader onderzocht via diepte-interviews met respondenten die een hoge versus lage betrokkenheid t.a....

Project

Instroom allochtone studenten aan de K.U.Leuven. Historisch

KU Leuven

Het project vertrekt vanuit de vaststelling dat te weinig allochtone jongeren instromen aan de K.U.Leuven. De te realiseren doelstelling is danook die instroom te verhogen. De Dienst Communicatie (piloot: Cel Onderwijscommunicatie) focust zich vanuit haar algemene opdracht op de instroom en wil binnen dit project haal algemene expertise koppelen aan de uitbouw van specifieke netwerken en kanalen om de instroom van allochtone jongeren te bevorderen. In samenwerking met en ter ondersteuning van...

Project

Instituut voor Breedband Technologie (IBBT)

KU Leuven

IBBT wil een duurzame en positieve impact hebben op de samenleving doormiddel van ICT innovatie. Meer bepaald door: 1 ° vraaggestuurd, interdisciplinair onderzoek in samenwerking met technologie leveranciers en gebruikers, 2 ° excellentie in onderzoek in domeinen met een hogemaatschappelijke relevantie; 3 ° het stimuleren van ondernemerschap; 4 ° een brede (inter) nationale ecosysteem voor ICT-innovatie. Als juridisch onderzoeksgroep in ICT, is een van de stichtende groepen van IBBT.

Project

Institutionele universitaire Samenwerking: Université Catholique du Congo Historisch

Universiteit Gent

In december 2009 besloot VLIR-UOS (Vlaamse Interuniversitaire Raad - Universitaire Ontwikkelingssamenwerking) de samenwerking op landenniveau met Congo te verdiepen. Drie Congolese partneruniversiteiten werden geselecteerd om te fungeren als expertise centra binnen het nationale samenwerkingsprogramma. Hiernaast werd een transversaal programma voor capaciteitsopbouw voor zeven Congolese partneruniversiteiten opgebouwd (zoals reeds het geval was voor ICT).

Project

Institutionele Universitaire Samenwerking: Université Catholique de Bukavu Historisch

Universiteit Gent

De université Catholique de Bukavu (UCB) is een regionale universiteit,en heeft als verantwoordelijkheid haar rol als academische instelling voor onderwijs en voor wetenschappelijk onderzoek samen te voegen met haar societale functie in de promotie van ontwikkeling en in het zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke problemen. In het kader van een institutionele samenwerking met Vlaamse universiteiten via de Vlaamse Interuniversitaire Raad - Universitaire Ontwikkelingssamenwerking (VLIR-U...

Project

Institutionele universitaire samenwerking met de University of Mekelle, Ethiopia. Historisch

KU Leuven

De InterUniversitaire Samenwerking met University of Mekelle, Ethiopia is een project gesponsord door de VLIR om een meer dynamische onderzoeks/onderwijs instelling tot stand te brengen.

Project

Institutionele universitaire samenwerking met de Mekelle University in Ethiopië en Moi University (MU) in Kenia. Historisch

KU Leuven

Capacity development for farm management strategies to improve crop-water productivity using aqua crop.

Project

Institutionele universitaire samenwerking met de Jimma Universiteit in Ethiopië. Recent afgelopen

KU Leuven

De InterUniversitaire Samenwerking met Jimma Universiteit Ethiopië is een project gesponsord door de VLIR om een meer dynamische onderzoeks/onderwijs instelling tot stand te brengen.

Project

Institutionele universitaire samenwerking met de Anton de Kom Universiteit innbsp;Suriname. Historisch

KU Leuven

Binnen het VLIR-UOS kader, is een Institutionele Universitaire Samenwerking (IUS) opgestart met de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) and de Vlaamse universiteiten. Deze IUS wordt gecoordineerd door A Vervoort van de K.U.Leuven. Het is een lange termijn project. Het hoofddoel is om AdeKUS te ondersteunen in hun evolutie van een vooral onderwijs- bachelor instituut, naar een instituut dat zich ook focust op master onderwijs en op onderzoek. Zes projecten zijn gedefinieerd binnen F...

Project

Institutionele samenwerking met de Eduardo Mondlane University in Mozambique. Recent afgelopen

KU Leuven

De InterUniversitaire Samenwerking met de Eduardo Mondlane University in Mozambique is een project gesponsord door de VLIR om een meer dynamische onderzoeks/onderwijs instelling tot stand te brengen.

Project

Institutionele conformiteit in financiële rapportering. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het onderzoek richt zich op het identificeren en analyseren van institutioneel gedreven conformiteit in rapporteringsdomeinen gekenmerkt door normvaagheid, zoals risicorapportering, managementcommentaar en kostenallocaties. Vanuit een interdisciplinair gezichtspunt wordt rapporteringsconformiteit van ondernemingen gesitueerd als een vorm van institutioneel imitatiegedrag dat stoelt op sociale, cognitieve els competitieve invloeden. De studie zal ook ingaan op het belang en de rol van externe ...

Project

Institutionele aspecten van het wetgevingsbeleid: de organisatie van het besluitvormingsproces inzake wetgeving. Historisch

Universiteit Antwerpen

Een wetgevingsbesluit uitbouwen behoeft aandacht voor organisatorische aspecten. Dit project wil de organisatie van het besluitvormingsproces in kaart brengen. Het wil nagaan welke de sterke en zwakke punten zijn van de institutionele actoren in het besluitvormingsproces en hoe zij de kwaliteit van de wetgeving beïnvloeden. Buitenlandse inspiratie voor mogelijke hervormingen wordt gezocht via een rechtsvergelijkende analyse.

Project

Institutioneel comparatief onderzoek over actieve vergrijzing: multi-level onderzoek naar de determinanten van uittrede, herintrede en investering in inzetbaarheid. Historisch

Universiteit Antwerpen

Hoewel een lage activiteitsgraad bij 45- en 55-plussers een algemeen gegeven is in Europa, bestaat er een grote divergentie tussen de lidstaten (Hoge Raad Werkgelegenheid, 2004). België is hekkensluiter. De Europese doelstelling is tegen 2010 een werkzaamheid van 50% bij 55-plussers te bereiken. Met de huidige 30% is België hier ver van verwijderd. Op basis van internationale comparatieve analyses willen we in dit project onderzoeken welke factoren het arbeidsmarktgedrag van oudere werknemer...

Project

Institutional University Cooperation (IUC) and Mountains of the Moon University (MMU) Partnership for Sustainable Community Development Historisch

Universiteit Gent

VLIR-UOS zal de institutionele capaciteit, ervaringsuitwisseling tussen personeel, generatie van kennis en vaardigheden tussen MMU en Vlaanderen versnellen. Het zal MMU inspireren om educatieve technologieën in de gehele cursus curricula en leren door ommunity outreach te gebruiken, dus haar educatieve capaciteit verhogen. Daarnaast zal het helpen bij het consolideren van de sterke koppeling tussen academische activiteiten, leiders van maatschappijen of de particuliere sector, door middel van...

Project

Institutional University Cooperation (IUC) and Mountains of the Moon University (MMU) Partnership for Sustainable Community Development

Universiteit Gent

VLIR-UOS zal de institutionele capaciteit, ervaringsuitwisseling tussen personeel, generatie van kennis en vaardigheden tussen MMU en Vlaanderen versnellen. Het zal MMU inspireren om educatieve technologieën in de gehele cursus curricula en leren door community outreach te gebruiken, dus haar educatieve capaciteit verhogen. Daarnaast zal het helpen bij het consolideren van de sterke koppeling tussen academische activiteiten, leiders van maatschappijen of de particuliere sector, door middel va...

Project

Inspelen op de demografische uitdagingen: capaciteitsvraagstuk voorzieningen, doordacht beheer van (claims) op schaarse ruimte in de context van een groeiende stad. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft Programmaspoor 3: Slim omgaan met ruimte - Deelpakket 2: leegstand en herbestemming. De interlokale vereniging kenniscentrum Vlaamse steden wenst een overzicht te krijgen op de problematiek van leegstand in Vlaanderen in functie van een betere benutting van de beschikbare gebouwde ruimte, en in functie van het tegengaan van een potentieel verval van de gebouwde ruimte.

Project

In search of work-home balance: a study on individual and contextual antecedents and career outcomes. Historisch

KU Leuven

Krantenkoppen, zoals ‘Why Women still can’t have it all’ (Slaughter, 2012), politieke richtlijnen over arbeidstijden (EU Working Time Directive) en de kwaliteit van werk en leven (Eurofound), conferenties die zich enkel bezig houden met de topics rond werk en familie (bv. WFRN Conference), zelfhulpboeken zoals ‘Work-life balance for dummies’ (Lockett & Mumford, 2009), workshops en seminaries voor managers over gezondheid, balans en geluk (Achor, 2010), lijsten met de 25 beste ondernemingen wa...

Project

INSCHRIJVINGEN: Arbeid, arbeidsrelaties en beroepsidentiteiten in hotels, restaurants n cafés (18de-20ste eeuw) - Brussel 16/12/2011 - 17/12/2011 Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De geschiedenis van het dagelijks leven op de werkvloer is een onderontwikkeld terrein en dat geldt zeker voor de horeca. Dit project zal de dagelijkse praktijken op de werkvloer in de Brusselse horeca (1910-1940) bestuderen evenals de expliciete en impliciete, geschreven en ongeschreven regels die er het functioneren stuurden. Daarvoor zal gebruik worden gemaakt van verzoeningsdossiers, vonnissen en persoonlijke brieven van werkgevers en werknemers die zich in de archieven van de werkrechter...

Project

INSAFETY- Infrastructure and safety. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project beoogt het gebruik van intelligente, intuïtieve en kostbesparende combinaties van nieuwe technologieën en traditionele infrastructuren te combineren om de veiligheid op de weg te verhogen.

Project

Innovative Inland Navigation (INLANAV). Historisch

Universiteit Antwerpen

Drie privépartners (Universiteit Antwerpen, Schipco BV en Research Small Barges (BV) werken mee aan het INLANAV-platform om nieuwe schepen te ontwikkelen en de market take-up te bevorderen. De concepten gaan van duwbakken die door elektromotoren aangedreven worden, tot de realisatie van een automatisch geleid binnenschip met een groter scheepsruim. Hiertoe zullen nieuwe technologieën en materialen, zoals composieten, worden aangewend. De universiteit Antwerpen onderzoekt een tweefasig concept...

Project

Innovation processes in surface transport (INNOSUTRA). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

INnovating spatial development planning by DIfferentiating land ownership and GOvernance (INDIGO).

KU Leuven

het INDIGO-project plaatst de discussie over grondeigendom en gebruiksrechten binnen het interdisciplinaire gebied van eigendomsregimes en de 'governance of the commons'. Deze analyse omvat de studie van eigendomsregimes, contextuele juridische aspecten van eigendomsrechten en implicaties op het vlak van ruimtelijke planning en gedeeld bestuur.

Project

Innovatieve visies op diversiteit in organisaties Historisch

Universiteit Hasselt

De doelstelling van het project is om belangrijke maatschappelijke actoren - vertegenwoordigers van de werkgevers- en de werknemersorganisaties, van allochtone verenigingen, lokale besturen, politieke actoren, de bevoegde Vlaamse administratie, de VDAB, entrepreneurs en onderzoekers - in twee momenten samen te laten reflecteren rond multiculturaliteit op de Vlaamse arbeidsmarkt en de werkvloer vanuit innovatieve perspectieven.

Project

Innovatiesysteem voor Systeeminnovatie Historisch

Universiteit Gent

Twee bestaande innovatiewerken Plan C (duurzaam materiaal-beheer) en DuWoBo ( duurzaam wonen en bouwen) hebben beiden een breed uitgebouwd Vlaams draagvlak bij bedrijven, kenniscentra, overheden en middenveldorganisaties. Ze kenmerken zich door een gemeenschappellijke doelstelling: voor Vlaanderen doorbraken creëren op het vlak van een duurzaam materialen- en energiebeheer. Hiervoor willen beide netwerken transitie-experimenten opstarten die leiden tot systeeminnovaties. Dit kan door nieuwe m...

Project

Innovatieproject : Leerlijnen voor leerstijlgedifferentieerd en competentiegericht onderwijs : ontwikkeling van algemene en domeinspecifieke competenties voor mens- en maatschappijwetenschappen in een digitale leeromgeving. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project beoogt het ontwerpen en ontwikkelen van flexibele, kwaliteitsvolle en doelmatige leeromgevingen en nieuwe onderwijsmethoden en technieken; het ontwikkelen en produceren van generieke elektronische studiematerialen en toetsen; het scholen en trainen van docenten in het omgaan met de nieuwe onderwijstechnologie. Het project gaat uit van de vaststelling dat studenten er een verschillende leerstijl op nahouden, zoals aangetoond door onderzoek van Kolb en Vermunt. Hiertoe wordt de in...

Project

Innovatieproject : "Innovatieve elektronische leeromgeving voor gebruik in statistiek- en wiskunde-onderwijs.(ikv Stimuleringsprogramma innovatie hoger onderwijs 1997). FASE 3 : elektronisch probleemgestuurd onderwijs (EPO) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

ILO richt zich op de innovatie van het Statistiek en Wiskundeonderwijs. Het project stelt zich tot doel deze innovatie te realiseren door het ontwikkelen van een interactieve leeromgeving voor deze opleidingsonderdelen en door een experimentele implementatie in de partnerfaculteiten, door de disseminatie van deze innovatie (naar andere doelgroepen, naar soortgelijke opleidingsonderdelen in andere faculteiten) en door uitbreiding hiervan naar andere opleidingsonderdelen binnen en buiten de bet...

Project

Innovatieproject :ELEDES Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Elektronisxche Leeromgeving voor Experimentel Design is een vrij beschikbare tool die in het kader van dit project werd ontwikkeld. Met ELEDES kan een gebruiker op eenvoudige wijze Experimentele designs tot leven brengen en data genereren voor demonstratie bij Methodologie Onderwijs. Deze tool is vrij beschikbaar: http://glimo.vub.ac.be/

Project

Innovatieplatform voor bedrijven en mensenrechten: recht en management verenigd ter bescherming van de mensenrechten.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Innovatieplatform voor bedrijven en mensenrechten: recht en management verenigd ter bescherming van de mensenrechten.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Innovatie-, octrooi- en handelsmerkgedrag met oversijpelingseffecten op gebied van kennis in kernlanden van de Europese unie Historisch

Universiteit Antwerpen

De bedoeling is Plasmans et al. (1998) en Lukatch en Plasmans (2000) zowel theoretisch als empirisch uit te breiden. //..Theroretisch door asymmetrie van bedrijven in te voeren, optimale statische en dynamische innovatiestrategieën en O & O- gerelateerde overheidsmaatregelen af te leiden. Empirisch door een vijftal analyses uit te voeren: (I) door een overzicht over de tijd te presenteren van het aantal aangevraagde en het aantal toegestane octrooien (handelsmerken) van EU-bedrijven bij de ...

Project

Innovatie in Sociaal Overleg en Arbeidsorganisatie (ISO-AO). Historisch

Universiteit Antwerpen

De vaststelling dat het sociaal overleg rond IAO mank loopt in ondernemingen, vormt het uitgangspunt van dit project. Om aan deze problematiek tegemoet te komen, willen vakbonden meer expertise, alsook een traditie en werking opbouwen rond IAO. Om dit mogelijk te maken, willen zij een syndicaal ondersteuningsinstrument ontwikkelen voor syndicale dienstverleners (=de eindgebruikers). Dit instrument moet deze dienstverleners in staat stellen om IAO beter te herkennen, te kennen en ermee om te g...

Project

Innovatief sociaal en werkgelegenheidsbeleid voor inclusieve en veerkrachtige arbeidsmarkten in Europa. Recent afgelopen

KU Leuven

Het algemene doel van het INSPIRES project is om innovatief beleid te identificeren en te analyseren dat bijdraagt tot de ‘resilience’ (veerkracht) en inclusienbsp;van (sub)nationale arbeidsmarkten. Vertrokken wordt van een diepgaande analyse van de evolutie van arbeidsmarkten inhun (sub)nationale context, de impact van de crisis op (sub)nationale arbeidsmarkten en de positie van kwetsbare groepen in het bijzonder. Vervolgens worden beleidsinnovaties geïdentificeerd en geanalyseerd, alsook he...

Project

Innovatief modelleren van kredietscores met gebruik van textuele en sociale netwerk gegevens. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Innovatief gedrag en innovatieve werkorganisaties: Een procesgericht multi-level perspectief Historisch

Universiteit Gent

Dit project wil onderzoek naar innovatie vooruit helpen door vier onderzoeksperspectieven te hanteren: a)Een multi-level benadering waarin individuele-team en organisatiefactoren in rekening gebracht worden. b)Onderzoek naar de invoering van innovaties waarbij theoretische inzichten rechtstreeks aan het praktijkveld worden getoetst c)Een systematische studie van interventies die verder gaat dan correlationele assumpties en conclusies d)Gebruik van diverse sectorsample zodat innovatie-onderzoe...

Project

Innovatief beheer van veranderende Europese Kustrijkdommen Historisch

Universiteit Gent

IMCORE streeft een transnationaal, vernieuwend en duurzaam beheer van de kustzone na met als voornaamste doel het verminderen van de ecologische, sociale en economische effecten van de klimaatsverandering op de natuurlijke kustrijkdommen van Noordwest Europa. Het project zal aantonen dat een samenwerking tussen lokale overheden en wetenschappers kan bijdragen tot een effectieve toepassing van aanpassingsstrategieën voor de kust.

Project

Innovatie en top management team samenstelling. Historisch

KU Leuven

Investments in research and development (R&D) are recognized as one of the most important factors that enhance long-term economic performance. Therefore, scholars, policy makers and practitioners are greatly interested in how certain firm characteristics affect innovative activities. Sofar great emphasis has been put on the entrepreneur, while neglecting that large modern companies are usually led by a team of managers instead. A vast and rapidly growing literature on corporate governance str...

Project

Innovatie en reductie van time-to-market door planmatig proefnemen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project beoogt om vernieuwende zoekalgoritmes te ontwerpen voor het vinden van optimale statistische proefopzetten. Hiertoe zullen de nieuwste methoden voor combinatorische optimalisatie uit het operationeel onderzoek, meer bepaald metaheuristieken, ingezet worden in een nieuw toeassingsdomein, het experimenteel ontwerp. Zowel problemen met één doelfunctie als met meerdere doelfunctie zullen onze aandacht wegdragen.

Project

Innovatie- en Excellentie monitor voor Basisonderwijs (IEMBO).

Universiteit Antwerpen

Dit project heeft volgende opdracht: de verschillende onderwijsinnovaties in het Vlaams proefproject "Innoveren en Excelleren in Onderwijs" als proces te monitoren en hun impact en effectiviteit op het maximaliseren van de leerprestatie, de leerwinst en het welbevinden van leerlingen te analyseren.

Project

Innovatie- en Excellentie monitor voor Basisonderwijs Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit project heeft volgende opdracht: de verschillende onderwijsinnovaties in het Vlaams proefproject "Innoveren en Excelleren in Onderwijs" als proces te monitoren en hun impact en effectiviteit op het maximaliseren van de leerprestatie, de leerwinst en het welbevinden van leerlingen te analyseren.

Project

Innovatiebeleid en Clusters in Europa: Economische Performantie van Jonge Innovatieve Bedrijven. Historisch

Hogeschool-Universiteit Brussel

Jonge innovatieve bedrijven (YICs) spelen een prominente rol in Westerse, kennisgebaseerde economieën. Hun impact op de Europese economie is echter relatief klein in vergelijking met de rol die ze spelen in de economie van de Verenigde Staten. Dit wordt toegeschreven aan de hogere drempels voor innovatie voor jonge innovators in Europa, hoewel het empirische bewijs hiervoor onvolledig is. Dit project beoogt een grondiger begrip van de overlevingskansen en de performantie van YICs. We doen een...

Project

Innovatie als onmisbaar ingrediënt in moderne bedrijfsvoering: een performantie-analyse. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De bedoeling van dit project is om een grondige econometrische analyse te maken van het verband tussen de innovatieve activiteiten van bedrijven en hun performantie. een structureel model wordt geconcipieerd dat de innovatieve input en outpur verklaart, alsmede de impact van de innovatie activiteiten op de groei van de omzet en de werkgelegenheid. Inkomende kennistransfers, toe-eigening onderzoekssamenwerking, scholing van het personeel, exportoriëntatie en grootte worden geacht een rechtstre...

Project

INNOMAT: Innovatie van matrassen in de O&O- en de end-of-life fase Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Matrassen zijn niet alleen voor de Vlaamse economie, maar ook voor het maatschappelijk welzijn (bijdrage tot een goede nachtrust) belangrijke producten. Matrassen zijn echter volumineuze en vaak complex samengestelde producten. Innovatieprojecten in deze sector waren in de voorbije jaren vooral gericht op het verbeteren van het slaapcomfort en op het toevoegen van bijkomende functionaliteiten (bv. anti-allergische eigenschappen). Recent krijgen ook de duurzaamheidsaspecten meer aandacht. De...

Project

INNOFLOW: doorbraak in procesinnovatie door stroomlijning van de integrale goederenbehandeling- en beweging in de hout- en meubelindustrie Historisch

Universiteit Gent

Innoflow is een Thematisch InnovatieSamenwerkingsverband (TIS) dat bedrijven uit de hout- en meubelindustrie begeleidt langsheen een traject van 10 workshops waarin ze hun materiaalstroom analyseren, verbeteringen vaststellen en deze ook invoeren. De UGent ondersteunt de kennisoverdracht aspecten van dit project.

Project

Inleidende cursus ontwikkelingssamenwerking vanuit een Belgisch perspectief ten behoeve van verantwoordelijken en medewerkers op de hoofdzetel van BTC. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds BTC. UA levert aan BTC de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Inkomensongelijkheid en sociale segmentatie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het voorgestelde onderzoek wil het problematisch karakter van inkomensongelijkheid in de huidige, postindustriële samenleving nagaan. De kernvraag daarbij is hoe de absolute en relatieve inkomenspositie zich vandaag verhoudt met sociale sigmentatie. Meer specifiek willen we achterhalen in welke mate inkomen en inkomensongelijkheid de algemene sociale ongelijkheid in de postindustriële samenleving bepaalt. De gevolgen van inkomen en inkomensverdeling voor een aantal maatschappelijke domeinen l...

Project

Inhoud in een digitale omgeving. Een interdisciplinair onderzoeksproject naar Vlaamse E-publishing Trends (FLEET) Historisch

Universiteit Gent

FLEET is een multidisciplinair onderzoeksproject rond de veranderende rol van aanbieders en ontvangers van informatie in een gedigitaliseerde netwerkmaatschappij. Het project maakt een grondige analyse van de sociale, economische, inhoudelijke, juridische en technologische ontwikkelingen op het vlak van online-nieuwsproductie en -consumptie, met bijzondere aandacht voor de impact hiervan op het medialandschap in Vlaanderen.

Project

Inhoudelijk nazien en aanvullen van de bronverwijzingen van een publicatie i.v.m. een internationale workshop betreffende de normativiteit van recht. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het inhoudelijk nazien en aanvullen van de bronverwijzingen in het manuscript van een wetenschappelijke publicatie die de neerslag vormt van een internationale workshop over de normativiteit van recht en het inpassen van dit manuscript in de "style sheet" van een wetenschappelijke uitgeverij.

Project

Inhoudelijke verwerking van de resultaten uit de campagne "kleurrijk Vlaanderen - mobiliteit". Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Van 12 maart tot 9 april 2002 organiseerde de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het project Kleurrijk Vlaanderen een schriftelijk spontaan respons onderzoek bij de Vlamingen. Via brochures, kranten en het internet werd een enquête verspreid, waarbij aan de hand van 14 stellingen gevraagd werd hoe de mobiliteit er op langere termijn moet uitzien. Deze stellingen werden ondergebracht in 4 rubrieken – maatschappelijke knelpunten of conflict-haarden: (1) Flexibiliteit of rigiditeit?; (2) Toene...

Project

Inhoudelijke validering van een zelfevaluatie-instrument voor CLB's. Historisch

Universiteit Antwerpen

Inhoudelijke validering van een zelfevaluatie-instrument voor CLB's.

Project

Inheemse Rechtssystemen in Ecuador en hun verenigbaarheid met internationaal erkende mensenrechtenstandaarden. Historisch

Universiteit Gent

Het project onderzoekt de accomodation van inheems recht binnen het rehtsstelsel van Ecuador en de internationale mensenrechtenstandaarden, met focus op de rechten in verband met voorhechtenis, het eerlijk proces en traditionele/inheemse straffen, en bevoegdheidsconflicten tussen inheemse en nationale overheden. Het onderzoek draagt bij tot het debat over de noodzaak van een Coördinatiewet die de coëxistentie van verschillende rechtssystemen toelaat.

Project

In goede en slechte tijden? Het effect van optimisme op besluitvorming Historisch

Universiteit Gent

Dit project onderzoekt het effect van dispositioneel optimisme in besluitvorming. Drie onderzoeksvragen zullen bekeken worden. Ten eerste wordt nagegaan of optimisten meer op hun intuïtie vertrouwen in complexe keuzesituaties. Vervolgens zal ik onderzoeken of het verhoogde gevoel van controle dat optimisten ervaren zal leiden tot sub-optimale keuze-uitkomsten in gokspelen. Ten slotte wordt optimisme in service marketing onderzocht.

Project

Informele muziekrepresentaties als opstap naar een betekenisvolle omgang met muziek. Van assessment naar interventie. Recent afgelopen

KU Leuven

Dit onderzoek wil de didactische mogelijkheden in kaart brengen van informele representaties en betekenisgeving met betrekking tot muziek. Voortbouwend op voorafgaandelijk eigen theoretisch en empirisch onderzoek opdit terrein worden nieuwe mogelijkheden onderzocht om het huidig eenzijdig diagnostisch apparaat omtrent muzikale representatie te verbreden, mede in functie van een interventie gericht op een rijkere omgang met klinkende muziek. Waar het vorige onderzoek eerder toegespitst was op ...

Project

Informeel publiek bestuur: Focus op basisonderwijs en urbane landbouw in peri-urbaan Kinshasa (DRC). Historisch

Universiteit Antwerpen

Na een periode van transitie en burgeroorlog wordt het ontwikkelingsproces in Congo-Kinshasa in de eerste plaats gedacht vanuit een heropbouw van de staatsstructuren. Tegelijk is er ondertussen een systeem van 'informeel' beleid ontstaan. Dit onderzoek focust op deze vormen van lokaal bestuur in interactie met het bestaande en nieuwe overheidsbeleid. De sectoren van onderzoek zijn lager onderwijs en urbane landbouw.

Project

Informatie-verwerking door individuele politieke actoren. De determinanten van de uitstraling, aandacht en actie in een vergelijkend perspectief (INFOPOL). Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Informatieverwerking bij financieel analisten gegeven het aggregatieprincipe Historisch

Hogeschool-Universiteit Brussel

De informatiewaarde en prestatie van financieel analisten is een centraal onderzoeksdomein in financiële economie. Dit project heeft als doel om het beslissingsgedrag van financieel analisten te onderzoeken rekening houdend met het aggregat ieprincipe. De basisidee achter dit principe is dat de consensus-voorspelling van een groep heterogene agenten met onafhankelijke meningen ( i.e. geen kuddegedrag) beter is dan de voorspelling van individuele experten (en dit als gevolg van de reduct ie in...

Project

Informatietechnologie en internationale organisaties in Zuidelijk Afrika. Een kritische analyse en prospectieve evaluatie van beleid en projecten Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Internationale instellingen spelen een belangrijke rol op het vlak van de implementatie van nieuwe informatietechnologieën in Afrika. Hun beleid houdt echter voornamelijk rekening met techno-economische aspecten. Met de specifieke socio-culturele context van de beoogde doelgroep wordt weinig rekening gehouden. Dergelijk beleid kan leiden tot onaangepaste technologie, een negering van de gebruiker en een versterking van westerse elites en belangen. NGO's werkzaam in Afrika op het vlak van IT, ...

Project

Informatietechnologie-beleid van internationale organisaties in Zuidelijk Afrika. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Internationale instellingen spelen een belangrijke rol op het vlak van de implementatie van nieuwe informatietechnologieën in Afrika. Hun beleid houdt echter voornamelijk rekening met techno-economische aspecten. Met de specifieke socio-culturele context van de beoogde doelgroep wordt weinig rekening gehouden. Dergelijk beleid kan leiden tot onaangepaste technologie, een negering van de gebruiker en een versterking van westerse elites en belangen. NGO's, werkzaam in Afrika op het vlak van IT,...

Project

Informatiegebruik door schoolleiders en leerkrachten. Historisch

Universiteit Antwerpen

Hoewel het (Vlaamse) onderwijs een lange traditie heeft inzake het verzamelen van informatie, wordt het volle potentieel van het gebruik van deze informatie pas sinds eerder recent erkend. Vooralsnog is echter weinig geweten omtrent welke informatie op welke manier op het beleid en de praktijk in Vlaamse scholen weegt. Dit onderzoek biedt inzicht in de manier waarop schoolleiders en leerkrachten gebruik maken van informatie bij het maken van beleids- en praktijkkeuzes. Het reikt naast beschr...

Project

Informatiebeleid voor de jeugd. Historisch

Universiteit Antwerpen

Tegenwoordig worden jongeren, door de groeiende kennis ¿ en informatiemaatschappij, overspoeld door informatie over tal van onderwerpen. Er is een overaanbod aan informatie waardoor zij het bos door de bomen niet meer zien. Dit bemoeilijkt het nemen van de juiste beslissingen. Immers, niet alle informatie is even objectief en duidelijk, noch gerelateerd aan hun informatiebehoeften. Bovendien is de informatie niet altijd bereikbaar of toegankelijk. Jongeren hebben nood aan meer op hen toegespi...

Project

INEX: convergerende en tegenstrijdige ethische waarden in het continuüm interne/externe veiligheid in Europa Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Veiligheid en onveiligheid zijn sociale, culturele en politieke concepten. Het interdisciplinair project INEX is ontworpen rond 2 onderzoeksassen: thematisch en geopolitiek. Het thematische onderzoeksas heeft 4 velden: 1. de ethische gevolgen van de proliferatie van veiligheidstechnologiën 2. de legale dilemma's die zich ontwikkelen van transnationale veiligheidsarrangementen 3. de ethische en waarde vraagstellingen rond de veranderende rol van veiligheidsmensen. 4. de gevolgen van de verand...

Project

INEQ CITIES: socio-economische ongelijkheid in sterfte: evidentie en beleid in Europese steden Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het project probeert ongelijkheid in sterfte in kaart te brengen in een comparatieve studie van 15 Europese grootsteden waarbij de aandacht ook gaat naar het beleid dat in elke stad wordt uitgevoerd om die ongelijkheid te herleiden.

Project

In- en uitsluiting in het jeugdwerkveld. Praktijken van aanspreken en ondersteunen en nieuwe jeugdleiders Historisch

Universiteit Gent

Dit onderzoek betreft de instap en uitval van jeugdlediers in Vlaamse jeugdverenigingen. Hierbij ligt de focus op het 'jeugdwerk als machtspraktijk' en institutionele praktijken van aanspreken en odnersteunen van nieuwe jeugdleiders. De bedoeling is een bijdrage te leveren tot de pedagogische discussie over de participatieproblematiek in het verenigingsleven.

Project

Industriële clusters in België: verkenning van koper/leverancier-verhoudingen in de voedselindustrie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Industriële clusters in België: verkenning van koper/leverancier-verhoudingen in de voedselindustrie.

Project

Individuele verschillen in zelfregulerend gedrag: een functionele beeldvorming studie rond de hersenprocessen die doelgerichtheid, persistentie, en adaptief gedrag sturen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project wil via fMRI inzicht verwerven in de oorsprong van individuele verschillen in beheersing en zelfregulatie. We testen de hypothese dat individuele verschillen in activiteit in 3 vooropgestelde hersenregio's samenhangt met dopamine-receptor genpolymorphisme enerzijds, en met stabiele persoonlijkheidseigenschappen die doelgerichtheid, persistentie, en adaptief gedrag typeren anderzijds.

Project

Individuele verschillen in hebzucht: oorzaken en gevolgen Recent afgelopen

Universiteit Gent

Huidig project beoogt de ontwikkeling van een schaal om individuele verschillen in hebzucht te meten. Zodoende kan onderzocht worden welke persoonlijkheidskenmerken met hebzucht geassocieerd zijn. Daarnaast zal via experimenten worden onderzocht in welke mate hebzucht verschilt van materialisme en van afgunst

Project

Individuele schoolfeedbackrapporten op basis van ICCS. Historisch

Universiteit Antwerpen

Individuele schoolfeedbackrapporten op basis van ICCS.

Project

Individuele schoolfeedback op basis van de Vlaamse ISUSS-resultaten. Historisch

Universiteit Antwerpen

De `International survey of Upper Secondary Schools' (ISUSS) is een internationaal onderzoek waaraan 16 OESO-landen hebben deelgenomen, en dat is uitgevoerd in het schooljaar 2000-2001. De focus lag op ISCED-level 3, wat in Vlaanderen zoveel betekent als de tweede graad en het eerste en tweede leerjaar van de derde graad secundair onderwijs. De bedoeling is om op basis van de gegevens uit dit onderzoek internationale onderwijsindicatoren te ontwikkelen m.b.t. de volgende thema's: 1.Schoolkara...

Project

Individueel and Organisationeel Performantie Management Historisch

Universiteit Gent

De onderzoeksgroep onderneemt wetenschappelijk onderzoek op het domein van de invoering van performantie management systemen en praktijken in organisaties. Het richt zich naar de mate waarin organisationele performantie management systemen (kwaliteitsmanagement, strategisch management, Human Resource Management, enz?) worden ingevoerd in organisaties en de wijze en redenen van adoptie/implementatie van deze systemen.

Project

INDIGO: Inzetten op diversiteit in grootstedelijk onderwijs vanuit de lerarenopleiding. Recent afgelopen

KU Leuven

Organisatie van het Indigo-project , waarbij in de context van de lerarenopleiding specifieke componenten worden ingebouwd opdat leraren in opleiding zouden voorbereid worden op het omgaan met allochtone kansengroepen in de maatschappij.

Project

Indicatoren voor de effectiviteit van professionaliseringsinitiatieven Historisch

Universiteit Gent

Er bestaat al heel wat literatuur over professionalisering van leerkrachten en schoolleiders en de effectiviteit hiervan. Hieruit dient een generieke set van indicatoren voor de effectiviteit van professionalisering gedestilleerd te worden. Daarnaast verwachten we, aan de hand van de gekozen generieke set indicatoren, ook richting te krijgen voor de wijze waarop de effectiviteit van professionalisering effectief gemeten kan worden. Met deze opdracht willen we de volgende onderzoeksvragen bean...

Project

Indicatoren van het aanbod van illegale drugs in België (SUPMAP) Historisch

Universiteit Gent

Het SUPMAP-onderzoek is een feasability-study naar potentiële indicatoren voor de monitoring van het Belgische drugsaanbod. De focus ligt op de vier klassieke drugsmarkten: heroïne, cocaïne, Ats (amfetamine/XTC) en cannabis. Indicatoren werden ontwikkeld voor de verschillende delen van de aanbodsketen (productie, import/export, groothandel, tussenhandel en kleinhandel).

Project

Indicatoren van de leefsituatie van het kind in Vlaanderen 2002. Historisch

Universiteit Antwerpen

De inhoud van dit project beslaat een beschrijvend, kwantitatief onderzoek naar de leefsituatie van het kind in Vlaanderen anno 2002 en is een logische voortzetting van voorafgaande gelijkaardige studies van het Panel on Belgian Households (PSBH) voor Kind en Gezin. Een volledig en veelzijdig beeld impliceert dat het kind niet los kan gezien worden van het gezin waarin het vertoeft. Het project is daarom opgevat als een reeks analyses die zowel informatie aandragen over het kind als over...

Project

Indicatoren van cliëntgerichte veranderingsprocessen in de jeugdhulpverlening: het project integrale Jeugdhulpverlening als gevalstudie Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Met dit onderzoek beogen we het verloop van het veranderingsproces naar cliëntgerichte jeugdhulpverlening vanuit een interdisciplinair perspectief in kaart te brengen en te analyseren, op macro-, meso- en microniveau. We geven een antwoord op de vragen: Waarom en hoe vindt de verschuiving naar cliëntgericht werken plaats in de jeugdhulpverlening? In dit opzicht trachten we de relevante indicatoren van dit veranderingsproces te achterhalen en te contextualiseren. Het onderzoeksopzet valt uitee...

Project

Indicatorenontwikkeling voor de stadsmonitor op het domein van 'zorg & opvang' Historisch

Universiteit Gent

Het luik 'Zorg en Opvang' van de stadsmonitor wordt verder onderzocht en uitgewerkt, zodat relevante indicatoren daarover in de stadsmonitor kunnen worden opgenomen. Deze moeten ook relevant zijn voor het lokaal sociaal beleid in de Vlaamse centrumsteden. Dit gebeurt op basis van overleg en participatie met de 13 steden, zodat ze de stadsmonitor als meet- en leerinstrument kunnen gebruiken.

Project

In de marge? Landschap en biodiversiteit in de marges van infrastructuur in de eurometropool Rijsel-Kortrijk-Doornik Historisch

Universiteit Gent

Het project onderzoekt hoe het netwerk van ruimtes langs infrastructuur in de eurometropool Rijsel-Kortrijk-Doornik een element kan vormen in de groene netwerken in de regio Nord Pas de Calais. Hierbij wordt gefocust op de biodiversiteit en de landschappelijke kwaliteit van deze ruimtes, alsook op de relaties ertussen.

Project

In de ban van het leren: de 'lerende samenleving' als uitdaging voor de publieke rol van de school, de universiteit en de gezinsopvoeding. Recent afgelopen

KU Leuven

De alomtegenwoordigheid van de 'taal van het leren' in de pedagogische theorie en praktijk en het daarmee samenhangende verdwijnen van meer traditionele referenties zoals 'onderwijs' en 'opvoeding' vormen het uitgangspunt van dit onderzoek. Er wordt beroep gedaan op een combinatie van empirische methodologieën en meer fundamenteel theoretischen filosofisch werk om te onderzoeken hoe de actuele evolutie naar 'leeromgevingen' de traditionele 'pedagogische instituties' (gezin, school, universite...

Project

Incubatorennetwerk(t). Historisch

Universiteit Antwerpen

Doelstelling van het project "Incubatorennetwerk(t)" : interuniversitaire en grensoverschrijdende samenwerking bij de valorisatie van onderzoeksresultaten.

Project

Incrementele semantische verwerking van zinnen: hoe komen we tot specifieke interpretaties? Historisch

Universiteit Antwerpen

De opzet van het voorgestelde project is om inzichten uit mijn eigen psycholinguïstisch onderzoek naar semantische verwerking te verbinden met de meest recente theorieën in de hedendaagse generatieve semantiek. Door middel van oogbewegingsonderzoek zullen linguïstische principes, die beschrijven hoe er gekomen wordt tot semantisch verrijkte interpretaties, getest worden. Het Underspecification Model dat ik voorgesteld heb voor de on-line verwerking van figuurlijk taalgebruik kan hierdoor uitg...

Project

INCO Conferentie: Rethinking Religion in India II: Rethinking Secularism, 10-13 January 2009, New Delhi, India Historisch

Universiteit Gent

Deze conferentie maakt deel uit van een cluster van vijf conferentie rond gerelateerde thema's. Deze tweede was gericht op de vraag: als de kaders uit de religious studies ontoereikend zijn om India te bestuderen, hoe moeten we dan een reeks conflicten en andere feiten verklaren die over het algemeen gekoppeld worden aan 'religie'? In de Platform sessies werd een gericht debat gevoerd over de vraag of 'secularisme' een oplossing kan zijn voor religieus geweld. In de R...

Project

INCO Conferentie: Europa en Zuid-Azië: Voorbij de stereotypen, 7-10 mei 2008 Historisch

Universiteit Gent

In de interactie tussen Europa en Zuid-Azië creëren de wederzijdse stereotypen veel problemen, zowel in de zakenwereld, de media, de internationale politieke relaties en de ontwikkelingssamenwerking. Europa wordt vaak gezien als statisch, protectionistisch en zelf als een racistische cultuur; Zuid-Azië wordt gezien als een diep religieuze regio waar armoede, religieus gewel den kastendiscriminatie troef zijn. Wat zijn stereotypen, waar komen ze vandaag en waarom blijven ze hangen? Deze confer...

Project

Inclusieve inbedding van vraaggestuurde ondersteuning; een onderzoek naar kritische succesfactoren Historisch

Hogeschool Gent

De onderzoeksvraag: “Leidt vraaggestuurde ondersteuning (PCP) tot verhoogde kwaliteit van bestaan bij de cliënt? (Personal Outcomes)?” De hypothese luidt: Assessment gebaseerd op de gewenste uitkomsten van de cliënt en de nodige ondersteuningsbehoeften, gerelateerd aan individuele ondersteuningsplannen leiden tot meer positieve ‘outcomes’ bij de cliënt dan de klassieke handelingsplanning. Bovenstaande onderzoeksvraag wordt beantwoord aan de hand van de resultaten van een aantal onderzoeksf...

Project

Inclusieve groei onderzoeksinfrastructuurdiffusie (InGRID). Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Inclusief onderwijs in Vlaanderen: knelpuntenonderzoek en implementatiestrategie Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het Vlaamse onderwijsmodel van segregeren van leerlingen om ze nadien (eventueel) te integreren staat onder grote internationale druk. De school moet een "school voor allen" worden. Inclusief onderwijs zal ook in Vlaanderen ingang moeten vinden. De implementatie ervan zal allicht grote problemen met zich brengen. Scholen proberen zich vanwege hun kwetsbare technologie en vage doelen af te schermen tegen verandering. Allarlei knelpunten kunnen ervoor zorgen dat in de scholen grote weerstand za...

Project

Inclusief hoger onderwijs: Multiactoren multi-methode onderzoek naar het aanbod en het gebruik van ondersteuning voor studenten met functiebeperkingen. Historisch

KU Leuven

Multiactoren multi-method onderzoek naar het aanbod en het gebruik van ondersteuning voor studenten met functiebeperkingen (inclusief-HO project).

Project

Incidental parameter problem. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

inburgering voor jongvolwassenen - uitvoeren van een studie naar de impact van het onderzoek op het welbevinden van de betrokken jongeren Historisch

Universiteit Gent

- De organisatie van lessen maatschappelijke oriëntatie (MO) in de contacttaal - Trajectbegeleiding - Via de organisatie van taallessen wordt de taal die reeds deels verworven is terug opgefrist. - De organisatie van ontspannende activiteiten, uitstappen en kampen maken dat de begeleiders de jongeren beter leren kennen. - Aangezien het project zijn derde jaar ingaat, is het tevens de bedoeling om een wetenschappelijk onderzoek te koppelen aan het project. Door de jongeren van het EVF project ...

Project

Inbraak: geschikte doelenwitten in een bredere context Historisch

Universiteit Gent

Dit project onderzoekt criminele doelwitselectie vanuit een omgevingscriminologisch perspectief. Het beoogt de criminele gelegenheden die tot inbraak leiden te identificeren. Waar voorgaand onderzoek zich beperkte tot een analyse op het doelwitniveau of de bredere omgeving, combineert dit project deze niveaus (doelwitniveau, straat niveau en wijkniveau) bij de analyse van een steekproef van ingebroken en niet-ingebroken huizen.

Project

Inactiviteitsvallen voor personen met een handicap of met langdurige gezondheidsproblemen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project zal de bestaande obstakels en activiteitsvallen in kaart brengen die arbeidsgehandicapten ervaren bij de verschillende stappen richting arbeidsmarkt. Een eerste stap in het beantwoorden van de onderzoeksvraag bestaat uit het definiëren en het operationaliseren van de concepten 'arbeidsgehandicapten' en 'inactiviteitsvallen'. We willen een brede definitie hanteren van het begrip 'arbeidsgehandicapten' en van de omschrijving van 'obstakels en inactiviteitsvallen'.

Project

IMSFood: Innovatief management system voor een duurzame voedingsindustrie Historisch

Universiteit Gent

IMSFood is een transnationaal ?Collective Research Project? (CORNET). Het doel van het IMSFood project is de ontwikkeling van een innovatief en duurzaam beheerssysteem voor voedings-KMOs om kosten te reduceren en tegelijkertijd kwaliteit te behouden. Het uiteindelijke resultaat van dit project is een op maat gemaakte toolbox om verschillende kost-reducerende technieken in KMOs te implementeren. De toolbox werd ontwikkeld op basis van case studies in overeenkomst met de betrokken bedrijven.

Project

Improving educational effectiveness of primary schools. Recent afgelopen

KU Leuven

This Comenius Multilateral Project is lead by the University of Kragujevac, Serbia. The partners come from Serbia, Belgium, Cyprus and Slovenia.

Project

Impliciete processes in volwassen hechting Historisch

Universiteit Gent

We onderzochten de rol van automatische processen (selectieve aandacht en toenadering-vermijding tendenzen) en representaties (afstand-nabijheid doelen en zelf-representaties) in de context van volwassen hechting door gebruik te maken van impliete maten en experimentele paradigma's. Deze cognitief-motivationele processen werden systematisch bestudeerd in relatie tot individuele verschillen in hechtingsstijl (angstige en vermijdende hechting) en context (dreiging versus neutraal).

Project

Impliciet en expliciet emotieregulatie in klinsch-angstige adolescenten: relevantie voor kinderen en adolescenten met angststoornissen Historisch

Universiteit Gent

Eerder onderzoek naar de ontwikkeling van angststoornissen richt zich op het verwerken van passieve emotionele stimuli. In dit project stel ik gedrags- en neuro-imaging studies voor die actieve, expliciete en impliciete emotieregulatie-strategieën bij jongeren onderzoeken. Ik verwacht dat angstige jongeren, in vergelijking met gezonde adolescenten, minder goed in staat zullen zijn om expliciet hun emoties te reguleren.

Project

Implicaties van reële optie theorie voor industriële organisatie en competitiebeleid. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Implicaties van het Ervaren van Schaarste op Consumentengedrag Recent afgelopen

Universiteit Gent

De invloed van vier bronnen van schaarste (tijd, ruimte, voedsel en geld) op (1) consumentengedrag gerelateerd aan andere domeinen van schaarste, en (2) andere afhankelijke variabelen, zoals risicovol en competitief gedrag, wordt onderzocht. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen objectieve schaarste en de subjectieve ervaring van schaarste. De psychologische ervaring van schaarste kan het gedrag van consumenten veranderen.

Project

Implementeren van kwaliteitsindicatoren in de palliatieve zorgvoorzieningen in Vlaanderen: monitoren en verbeteren van de zorg voor palliatieve patiënten thuis en in het ziekenhuis. implementatiestrategieën(Onderzoeker Kathleen LEEMANS) Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Het algemeen doel van dit project is het implementeren van een robuust ontwikkelde kwaliteitsindicatoren set voor palliatieve zorg in de mobiele thuisequipes, palliatieve eenheden en palliatieve support teams in ziekenhuizen in heel Vlaanderen. Om een succesvolle implementatie te garanderen loopt het project over 33 maanden en is het opgebouwd uit 4 werkpakketten die samenhangen met het implementatiemodel van Grol en Wensing: uitvoeren en testen van het implementatieplan (WP1), integratie in ...

Project

Implementation of the pre partner programme (2006-2007) for institutional university cooperation between Universitdad Rafael de Landivar (URL), Guatemala and the Flemish Universities. Historisch

Universiteit Antwerpen

Voorbereidend jaar van het VLIR programma voor institutionele universitaire (ontwikkelings)samenwerking met de Universidad Rafaël Landivar in Guatemala. Tijdens dit jaar worden in samenspraak met de lokale universiteit en geïnteresseerde Vlaamse academici de verschillende componenten van het eerste vijfjarenprogramma vastgelegd en de planning van de activiteiten uitgewerkt.

Project

Implementatie van kennis aangaande drugs bij politie en magistratuur Historisch

Universiteit Gent

Het onderzoek gaat na welke verschillen en gelijkenissen kunnen worden vastgesteld in het toepassen van kennis, vaardigheden en attitudes met betrekking tot drugs door politie en magistratuur. Op welke praktijkgerichte sociologische kennis aangaande drugs vallen politie (lokale politie en gerechtelijke diensten van de arrondissementen) en magistratuur (parket en zetelende magistratuur op niveau van eerste aanleg) terug bij hun reële functie-uitoefening?

Project

Implementatie van de federale klokkenluidersregeling. Historisch

Universiteit Antwerpen

Onderzoek naar de uitbouw en implementatie van het Centraal Meldpunt voor veronderstelde integriteitsschendingen bij de federale Ombudsman, zoals bedoeld in de wet van 15 september 2013 betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden.

Project

Implementatie van artikel 80 van het Verdrag van de Werking van de Europese Unie over de solidariteit en evenredige verdeling van bevoegdheden tussen de lidstaten op het vlak van grenscontroles, asiel en immigratie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Europees Parlement . UA levert aan Europees Parlement de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Implementatieprocessen voor zelfregulerend leren in de lagere school. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Zelfregulerend leren (ZL) verwijst naar een praktijk waarin leerlingen zelf leerdoelen formuleren, een planning opstellen en uitvoeren, bijsturen en het eigen leerproces evalueren. Naast deze metacognitieve component spelen ook motivationele (vb, realistisch attribueren) en gedragsmatige factoren (vb. structureren van leeromgevingen) een belangrljke rol. Verregaande zelfregulatie wordt echter zelden geassocieerd met het basisonderwijs. Toch geeft recent onderzoek aan dat ook jonge kinderen he...

Project

Implementatiemogelijkheden van het programma "Kinderen in Echtscheidingssituaties" (KIES) in het onderwijs. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project betreft het opstellen van een websurvey voor de lagere scholen van de arrondissementen Turnhout en Mechelen. Het programmeren en het opstellen van een vragenlijst zal begeleid worden en databestanden zullen geanalyseerd worden. Het eindresultaat zal een beleidsdocument vormen waarin relevante beleidsaanbevelingen zullen geformuleerd worden.

Project

Implementatie databank aangepast vervoer. Historisch

Universiteit Hasselt

Mobiliteit is één van de basisbehoeften om een sociaal leven uit te bouwen. Iedereen heeft recht om deel te nemen aan het maatschappelijke leven en heeft recht op basismobiliteit. In de praktijk geldt dit evenwel niet voor iedereen. Personen met een handicap en ouderen zijn vaak om verschillende redenen niet altijd even mobiel. Toch zijn er vandaag reeds heel wat initiatieven rond aangepast deur tot deur vervoer en toegankelijk openbaar vervoer. Personen met een beperking die gebruik willen m...

Project

Impact van pre, peri- en posttrauma factoren op het ontstaan en het verloop van PTSD bij minderjarige slachtoffers van extra-familiaal interpersoonlijk trauma. Historisch

Universiteit Gent

Dit onderzoek stelt zich als centrale doelstelling het nagaan van de impact van een aantal pre-, peri- en posttrauma factoren op het ontstaan en verloop van PTSD bij minderjarige slachtoffers van extra-familiaal interpersoonlijk trauma. Hiertoe worden vier studies uitgevoerd: een systematische literatuurreview, een baselinemeeting bij niet- begeleide buitenlandse minderjarigen, een lonitudinaal onderzoek en een integratie van de voorgaande studies.

Project

Impact van pre-, peri- en posttrauma factoren op het ontstaan en het verloop van PTSD bij minderjarige slachtoffers van extra-familiaal interpersoonlijk trauma Historisch

Universiteit Gent

Dit onderzoek stelt zich als centrale doelstelling het nagaan van de impact van een aantal pre-, peri- en posttrauma factoren op het ontstaan en verloop van PTSD bij minderjarige slachtoffers van extra-familiaal interpersoonlijk trauma. Hiertoe worden vier studies uitgevoerd: een systematische literatuurreview, een baselinemeeting bij niet-geleide buitenlandse minderjarigen, een longitudinaal onderzoek en een integratie van de voorgaande studies.

vorige 3001 - 3500 van 6685 volgende Pagina: 1...3 4 5 6 7 8 9 10 ...14 Grootte: 10 20 50 500