Resultaat als: RSS feed PDF XML

Sorteer: Titel
SorteerRichting
vorige 3001 - 3500 van 5616 volgende Pagina: 1...3 4 5 6 7 8 9 10 ...12 Grootte: 10 20 50 500
Project

ICT integratie in het taalonderwijs aan de Plantijnhogeschool : onderzoek met het oog op het verlenen van beleidsondersteunende adviezen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Naar aanleiding van de opening van de nieuwe campus, de goedkeuring van het nieuwe Beleidskader Onderwijsontwikkeling en het opstellen van een ICT-strategie beoogt dit project onderzoek op het vlak van ICT-integratie in het taalonderwijs aan de Plantijnhogeschool met het oog op het verlenen van beleidsondersteunende adviezen.

Project

ICP-nazorgprojecten (2002-2007):Master of Science in Human Ecology. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het internationale karakter van ICP-programma's en de soms moeilijke bereikbaarheid van de oud-studenten zorgt ervoor dat een follow-up niet altijd het gewenste resultaat oplevert indien een structureel kader hiervoor ontbreekt. Op deze manier gaat een massa nuttige en bruikbare informatie verloren inzake de reïntegratie en capaciteitsversteviging van deze ex-studenten in hun land van herkomst. Het algemene doel van dit nazorgvoorstel is een duurzaam en degelijk netwerk op te richten via het ...

Project

ICP-activiteiten Human Settlements. Recent afgelopen

KU Leuven

Vorming op universitair niveau in het domein van de gebouwde omgeving in ontwikkelingslanden. Het ontwikkelen van inzicht in de problemen van menselijke nederzettingen en het bijbrengen van methodes en vaardigheden die het hoofd bieden aan de snelle, stedelijke groei en de systematischebenadering van meer duurzame en kostensparende woon- en bouwoplossingen.

Project

Hypervigilantie voor lichamelijke sensaties: een functioneel perspectief

Universiteit Gent

Vaak wordt verondersteld dat hypervigilantie voor lichamelijke sensaties een rol speelt bij medisch onbegrepen pijn. Een theoretische basis en empirische evidentie ontbreekt echter. Dit project onderzoekt hypervigilantie voor lichamelijke sensaties vanuit een nieuwe theoretische benadering, die stelt dat hypervigilantie een functioneel mechanisme is dat geactiveerd wordt in situaties waarin men pijn wil vermijden.

Project

Hypervigilantie en pijn: de rol van lichamelijke dreiging Recent afgelopen

Universiteit Gent

Vaak wordt verondersteld dat hypervigilantie voor lichamelijke sensaties een rol speelt bij medisch onbegrepen pijn. Een theoretische basis en empirische evidentie ontbreekt echter. Dit project onderzoekt hypervigilantie voor lichamelijke sensaties vanuit een nieuwe theoretische benadering, die stelt dat hypervigilantie een functioneel mechanisme is dat geactiveerd wordt in situaties waarin patiënten lichamelijke dreiging ervaren.

Project

Huwelijksmigratie : migratie en huwelijksdynamiek. Historisch

Universiteit Antwerpen

België kent een grote migrantengemeenschap. Zij hebben zich permanent in België gevestigd, maar huwen vaak nog over de grenzen heen met personen uit de herkomstlanden. Deze huwelijksmigratie is bijna de enige wettelijke manier om een verblijfsvergunning in België te krijgen en dus het belangrijkste migratiekanaal. Het koppelen van een huwelijk aan migratie verloopt echter niet altijd probleemloos. De gezinsvormers worden vaak met relatie- en andere problemen geconfronteerd. Dit onderzoek prob...

Project

Huwelijksmigratie in 3-D: Demystificatie door diepte-interview en dialoog. Historisch

Universiteit Hasselt

Huwelijksmigratie in 3-D is een project met meerdere dimensies. Het doel van het project is de gangbare opvattingen over Turkse en Marokkaanse huwelijksmigratie te verruimen. Uit onderzoek blijkt dat de wens om te huwen met iemand uit het herkomstland sterk bepaald is door de wens om de eigen cultureel-religieuze identiteit te bewaren. Men gaat als het ware op zoek naar de verloren wortels; een mythisch thuisland. Hiertegenover leeft bij de mensen in het herkomstland ook een mythe rond migrat...

Project

Humane genetica in de Democratische Republiek Congo. Recent afgelopen

KU Leuven

Het officieel lanceren de Congolese Society for Human Genetics.Het officieel starten van Centrum voor Menselijke Erfelijkheid in Kinshasa.De aandacht vestigen van de academische en politieke autoriteiten op de reële noden en behoeften op het gebied van de menselijke erfelijkheidin de DRC.Het grote publiek informeren over het bestaan van een genetisch centrum in Kinshasa.State-of-the art lezingen te brengen overhumane genetica, met bijzondere aandacht voor onderwerpen die van belang zijn voor ...

Project

Human agency, strafrechtelijke verantwoordelijkheid en jeugddelinquentie: een bijdrage tot de etiologische criminologie en het jeugdrecht.

KU Leuven

Criminologische theorieën hebben voornamelijk de taak opgenomen om ‘determinerende’ factoren – actoren hun zogenaamde ‘structure’ – te onderzoeken als zijnde causale factoren voor criminaliteit. De rol van het individu te midden van deze causaliteit en zijn ‘keuze’ om criminaliteit te plegen – gevat door de notie van ‘human agency’ – zijn echter enigszins verborgen binnen deze etiologische verklaringen. De delinquente actor zijn keuze – of verantwoordelijkheid – is daarentegen één van de mees...

Project

Hulpmiddelen voor thuiswonende ouderen met chronische beperkingen : noden, aanbod en gebruik. (Programma beleidsgericht onderzoek '97. Beleidsdomein : Welzijn.) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het algemeen doel van dit project is dat ouderen met beperkingen de hulpmiddelen zouden krijgen en gebruiken die overeenstemmen met hun noden en behoeften. Voor ouderen met beperkingen is het gebruik van hulpmiddelen (HM) een belangrijke 'coping' strategie naar het verhogen van het autonoom functioneren van de levenskwaliteit. De meeste studies op het vlak van gerontechnologie gebeurden bij geselecteerde groepen. Het gebruik van HM in de algemene bevoling is pas recent bestudeerd. He...

Project

HRM Responsibilities in the Public Sector: the Role of Line Managers Recent afgelopen

KU Leuven

Human resource management (HRM) wordt binnen een organisatie geïmplementeerd door verschillende actoren die samenwerken als HR-partners. Naast het HR-department, kunnen ook andere actoren een rol spelen in HRM: vb. topmanagement, lijnmanagement, externe HR-dienstverleners, enz.Als een van de definiërende kenmerken van HRM, is de devolutie van HRM verantwoordelijkheden naar lijnmanagers de focus van dit doctoraat. Door de ruimere decentralisatie van besluitvorming – te wijten aan de overheidsh...

Project

How issues make news. Historisch

Universiteit Antwerpen

Hoe bepaalde onderwerpen het nieuws maken: een vergelijkende analyse van de oorzaken en gevolgen van media aandacht in België, Frankrijk, Zwitserland en de Verenigde Staten.

Project

Houdingen en handelwijzen van artsen rond het levenseinde van patienten. Een empirisch onderzoek aan de hand van een schriftelijke bevraging van een representatieve steekproef van huisartsen en specialisten in Vlaanderen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In België komt het onderzoek over 'Handelwijzen van artsen rond het levenseinde van patiënten' (HALP) maar langzaam op gang. Verschillende bevragingen van artsen laten zien dat hun attitudes t.a.v. passieve en actieve levensverkorting zijn gewijzigd. Ook de houding van de bevolking is aan verandering onderhevig. Berichten uit de medische praktijk leren dat er thans ook levensverkortend wordt gehandeld. Valide en betrouwbare gegevens inzake attitudes en handelwijzen van artsen rond het l...

Project

Houdingen en handelwijzen van artsen rond het levenseinde van patienten. (Co-financiering NFWO-project) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In België komt het onderzoek over 'Handelwijzen van artsen rond het levenseinde van patiënten' (HALP) maar langzaam op gang. Verschillende bevragingen van artsen laten zien dat hun attitudes t.a.v. passieve en actieve levensverkorting zijn gewijzigd. Ook de houding van de bevolking is aan verandering onderhevig. Berichten uit de medische praktijk leren dat er thans ook levensverkortend wordt gehandeld. Valide en betrouwbare gegevens inzake attitudes en handelwijzen van artsen rond het l...

Project

Houdingen en handelwijzen rond het levenseinde van patiënten (Halps) in 6 Europese landen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De vooruitgang in de medische technologie en de toenemende aandacht voor de autonomie van de patiënt hebben het wetenschappelijk debat over de rol van de geneeskunde aan het levenseinde van patiënten bevorderd. In dit epidemiologisch onderzoeksproject worden in 6 Europese landen (België, Nederland, Italië, Zwitserland, Zweden, Denemarken) het gedrag en de attitudes van artsen t.a.v. 'beslissingen rond het levenseinde' onderzocht. Twee studies worden opgezet : een retrospectief sterfgevallenon...

Project

Houdingen en handelswijzen van artsen rond het levenseinde van patiënten. Een empirisch onderzoek aan de hand van een schriftelijke bevraging van een representatieve steekproef van huisartsen en specialisten in Vlaanderen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

1) Wat is de frequentie van voorkomen van handelswijzen rond het levenseinde van patiënten HALP (niet opstarten van een behandeling of staken van een behandeling intensivering van pijn- en /of symptoombestrijding, en toedienen, verstrekken of voorschrijven van levensbeëindigende middelen.2) Omstandigheden van de handelswijzen (bio-etische kwalificaties van deze HALP's) 3) Sociologisch profiel van de betrokken actoren De onderzoeksmethode wijkt fundamenteel af van de methode in de oorspronkeli...

Project

HOTEL EUROPA: een artistiek en cultuurhistorisch onderzoek naar de verwerking van het concept 'Europa' in de Vlaamse (toneel)-literatuur vanaf 1893. Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Hotel Europa bestaat uit een wetenschappelijk, een artistiek en een dramaturgisch luik. In het wetenschappelijke luik wordt vanuit een kosmopolitisch perspectief de nationalistisch-geïnspireerde geschiedenis van de Europa-gedachte in de Vlaamse literatuur vanaf 1893 herschreven. De hypothese luidt dat het denken over Europa in de Vlaamse literatuur vanwege zijn overwegend nationalistisch karakter slecht voorbereid is om modellen voor een echte 'European way of life' (in de zin van een transna...

Project

Hoog potentieel ondernemerschap en ondernemende waardecreatie: context invloeden, context interacties en context extensie

Universiteit Gent

Onderzoek suggereert dat slechts een klein deel van de startende ondernemingen snel groeit. We focussen op de “high potential” ondernemers en bestuderen hoe de context hun ondernemersgedrag vormt. Vervolgens onderzoeken we hoe “high potential” ondernemers pro-actief hun context vormen om opportuniteiten te creëren voor waardecreatie en gaan we na hoe ze duurzame voordelen kunnen uitbouwen door het aantrekken van durfkapitaal.

Project

Hoog potentieel ondernemerschap en ondernemende waardecreatie: context invloeden, context interacties en context extensie

Universiteit Gent

Onderzoek suggereert dat slechts een klein deel van de startende ondernemingen snel groeit. We focussen op de “high potential” ondernemers en bestuderen hoe de context hun ondernemersgedrag vormt. Vervolgens onderzoeken we hoe “high potential” ondernemers pro-actief hun context vormen om opportuniteiten te creëren voor waardecreatie en gaan we na hoe ze duurzame voordelen kunnen uitbouwen door het aantrekken van durfkapitaal.

Project

Hoog potentieel ondernemerschap en ondernemende waardecreatie: context invloeden, context interacties en context extensie

Universiteit Gent

Onderzoek suggereert dat slechts een klein deel van de startende ondernemingen snel groeit. We focussen op de “high potential” ondernemers en bestuderen hoe de context hun ondernemersgedrag vormt. Vervolgens onderzoeken we hoe “high potential” ondernemers pro-actief hun context vormen om opportuniteiten te creëren voor waardecreatie en gaan we na hoe ze duurzame voordelen kunnen uitbouwen door het aantrekken van durfkapitaal.

Project

Hoog potentieel ondernemerschap en ondernemende waardecreatie: context invloed, context interacties en context extensie

Universiteit Gent

Onderzoek suggereert dat slechts een klein deel van de startende ondernemingen snel groeit. We focussen op de 'high potential" ondernemers en bestuderen hoe de context hun ondernemersgedrag vormt. Vervolgnes onderzoeken we hoe "high potential" ondernemers pro-actief hun context vormen om opportuniteiten te creëren voor waardecreatie en gaan we na hoe ze duurzame voordelen kunnen uitbouwen door het aantrekken van durfkapitaal.

Project

Hoogopgeleide intra-Europese arbeidsmigranten in de context van de economische crisis. Rekrutering en professionele integratie processen in Belgische bedrijven.

Universiteit Hasselt

Dit doctoraatsproject onderzoekt rekruterings- en professionele integratieprocessen van hoogopgeleide Zuid-Europeaanse arbeidsmigranten die rechtstreeks door Belgische bedrijven aangeworven worden om in de context van de economische crisis knelpuntvacatures in te vullen. De vraagstelling wordt op een interdisciplinaire wijze vanuit migratie- en managementwetenschappen benaderd. In een mixed method approach wordt kwalitatief onderzoek in bedrijven gecombineerd met kritische discoursanalyse. Hi...

Project

Hoogfrequente EEG activiteit bijprimaire insomnia en de behandeling ervan met neurofeedback. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Begin februari 2007 wordt een opleiding georganiseerd voor de deelnemers aan de neurofeedback training. Daarna wordt al de soft- en hardware noodzakelijk voor een training bij de mensen thuis geïnstalleerd. Tijdens de trainingsperiode dient elke deelnemer een dagboek bij te houden alsook een vragenlijst in te vullen. Verder worden de deelnemers ingedeeld in 2 trainingsgroepen. De eerste groep ontvangt een sensorimotorisch ritme (SMR) training, waarbij ook de theta en beta power worden geïnhib...

Project

Hoog efficiënte en betrouwbare maatregelen voor crossmodaal vervoer (HERMES). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Honorarium Prof.dr. G. Janssens 1/2 van de coördinatievergoeding en examenfee voor het opleidingsonderdeel : "Transport and Logistics information Systems" Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut LOG (UHasselt) en anderzijds UAntwerpen. Het onderzoeksinstituut LOG levert aan UAntwerpen de onderzoeksresultaten naar 'Honorarium Prof.dr. G. Janssens 1/2 van de coördinatievergoeding en examenfee voor het opleidingsonderdeel : "Transport and Logistics information Systems" onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Homonegativiteit en genderdeviantie: een vergelijkende analyse van de verhouding tussen opvattingen over gender en seksualiteit in Vlaanderen, Nederland en de Verenigde Staten. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project richt zich op de vraag in hoeverre en op welke wijze houdingen ten aanzien van holebiseksualiteit zijn te verklaren vanuit houdingen ten aanzien van gender. Het corpus van hiertoe bestudeerde teksten bestaat uit boek- en filmrecensies uit de periode 1960 tot heden. Per vergeleken regio (Vlaanderen, Nederland, de VS) worden telkens twee geschreven media (een weekblad en een dagblad) geanalyseerd.

Project

Homofobie en culturele evolutie: een filosofische aanpak. Recent afgelopen

KU Leuven

Dit project is een poging om de evolutionaire en historische wortels van homofobie bloot te leggen, door gebruik te maken van een benadering die in de recente evolutionaire literatuur bekend staat als dual inheritance theory (DIT). De ruggengraat van het project wordt gevormd door twee verschillende hypothesen, waarin homofobie geconceptualiseerd wordt als antwoord op een reeks van dreigingen. Een DIT-analyse van homofobie is in zekere zin voor de hand liggend, omdat het fenomeen nauw aanslui...

Project

Homo-erotisch verlangen, emergente seksualiteit en dissidente mannelijkheid:een queer perspectief op de seksuele politieke economie in Kisangani Recent afgelopen

KU Leuven

Dit project ondermijnt de heteroseksistische vooronderstellingen in veel Congo onderzoek en bekijkt verschillende vormen van homo-erotisch verlangen in de context van Kisangani. Het biedt een etnografische beschrijving van de complexiteit en ambiguïteit in dagdagelijkse constructies vanmannelijkheid door de aanzienlijke ruimte voor homo-erotisch verlangen binnen een vaak homosociale performance context te belichten. Het analyseert hoe deze verlangens, zolang ze “onuitgesproken” blijven, hegem...

Project

Hollywood als droomfabriek. Een onderzoek naar de transformaties van de narratief-visuele codes en maatschappelijke ideologie van Holluywood. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Als meest dominante filmtraditie staat de Hollywood-cinema regelmatig ter discussie wegens de (onmogelijke) negatieve effecten die zij zou uitoefenen, waarbij o.a. sensationalisme en het uitdragen van een kapitalistische ideologie wordt verweten. Empirisch onderzoek om deze stellingen te onderbouwen ontbreekt meestal. Vandaar de nood aan een wetenschappelijke studie die de aard van deze Amerikaanse cultuurproducten, haar narratief-visuele codes en maatschappelijke ideologie, onderzoekt. Via l...

Project

Hoger onderwijs en onderzoek: organisatie, marktinteractie en algemene impact in het kennistijdperk Historisch

Universiteit Antwerpen

De hoofddoelstelling van het project is om nieuwe ontwikkelingen in de micro-economie, de theorie van de industriële organisatie en in de organisatietheorie te verkennen en toe te passen op het specieke geval van de universiteiten. Zulk een toepassing is bijzonder interessant: universiteiten spelen een sleutelrol in de economische ontwikkeling, de omgeving waarin ze werken is voortdurend in beweging, vaak worden ze gefinancierd met overheidsgelden, meer en meer wordt hen gevraagd om het gebru...

Project

Hoe zijn nonprofit werknemers gemotiveerd? Een 'discrete choice' analysis. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Met het groeiende belang van de nonprofit sector in de samenleving, is er een toegenomen aandacht voor de bestaansreden van nonprofit organisaties (npos), hoe zij zich gedragen en wat hun doelstellingen zijn, vanuit een zowel empirische als theoretische invalshoek. Recent ontstond ook een sterke belangstelling naar de motieven van betaalde werknemers en vrijwilligers in deze sector. Een goed begrip van hun motieven en hoe deze zich verhouden met de objectieven van de organisatie is een belang...

Project

Hoe worden neurale processen beïnvloed door verwachtingen over toekomstige gewaardwordingen? Een DCM benadering van voorbereidende EEG activiteit.

KU Leuven

Onderzoek naar visuele waarneming tracht te achterhalen hoe onze hersenen het patroon van licht op het netvlies omzetten in een bewuste en samenhangende interpretatie van de buitenwereld. De huidige opvatting over visuele perceptie is dat onze hersenen de meest waarschijnlijke toestand van de buitenwereld afleiden uit de sensoriële input en uit a priori verwachtingen. Wanneer en hoe spelen deze a priori verwachtingen een rol? Volgens de predictive coding theorie voorspellen onze hersenen acti...

Project

Hoe waarderen patiënten "cure" en "care" online? Een marketing en "tekst mining" -benadering inzake schaalontwikkeling. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

De recente ontwikkelingen in ICT stimuleren patiënten om een actieve rol op zich te nemen in het ziekteproces. Communicatie met peers in online forums ondersteunt hen hierbij via cognitieve (i.e. cure) en affectieve (i.e. care) kenniscreatie. Aangezien voorgaand onderzoek aantoont dat online zelfhulp een positieve impact heeft op algemeen welzijn, zal er een schaal ontwikkeld moeten worden om de kenniscreatie in deze zelfhulpgroepen te kwantificeren. De innovatieve online context biedt vele o...

Project

Hoe verwerkt een connectionistisch netwerk kwantitatieve samengevatte informatie ? Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In praktisch alle hedendaagse connectionistische modellen in de cognitieve en sociale psychologie die gebaseerd zijn op een automatische aanpassing van de gewichten (gesuperviseerd leren), wordt informatie stapsgewijs per stimulus-exemplaar opgenomen en verwerkt. Hoewel vele sociale kennis op deze rechtstreekse manier in de realiteit wordt opgenomen, is het duidelijk dat sociale informatie ook onrechtstreeks wordt aangeleerd via uitspraken over andere personen of groepen, die een samenvattin...

Project

Hoeve- en streekproducten: consumentenonderzoek en de economische betekening (sic) van toeristisch recreatieve routes in de provincie Antwerpen. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Het betreft een consumentenonderzoek in de provincie Antwerpen naar het profiel van de gemiddelde koper, verschil hoeve - of streekproducten consument, perceptie en wensen van de consument...dit alles ter onderbouwing van een provinciale communicatie- en marketingstrategie voor de Antwerpse hoeve- en streekproducten. Het project omvat ook een analyse van de knelpunten/opportuniteiten voor de retailsector naar verkoop van hoeve- en streekproducten. Het tweede luik betreft een onderzoek naar d...

Project

Hoe ontstaan verschillen tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt? Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Gedurende de afgelopen 5 jaar werd in het kader van het SONAR-project intensief meegewerkt aan de uitbouw van een gedetailleerde longitudinale databank over de overgang van school naar werk bij Vlaamse jongeren. Met dit onderzoeksvoorstel wensen we dieper in te gaan op de discrepantie die uit die data blijkt tussen de betere schoolprestaties van meisjes en hun in vergelijking met mannen minder vlotte intrede en minder gunstige positie op de arbeidmarkt. Men zou immers verwachten dat in een m...

Project

Hoe omgaan met kinderarmoede op school? Ondersteuning van goedgekeurde projecten van de Koning Boudewijnstichting over kansarmoede in dekleuterschool. Recent afgelopen

KU Leuven

De uitdagingen in het optimaliseren van onderwijs aan kinderen in kwetsbare situaties, bestaat er vooral in de leerkracht maximaal in hun rol als leerkracht te appelleren, want zij kunnen het verschil maken. De ondersteuning van de projecten in kleuterscholen bestaat in het vormgevenvan vorming/intervisie vanuit volgende vijf accenten: (1) sensibiliseren van kleuterleid(st)ers rond het thema kansarmoede, met oog voor de beleving van alle betrokkenen (kind, ouders en leerkracht), en (2) leren ...

Project

Hoe nieuwe waardeketens in de Vlaamse chemische sector realiseren: Naar een markt & Technologie Roadmap 'Hernieuwbare Chemicaliën'. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Het FISCH-innovatieprogramma 'Hernieuwbare chemicaliën' opgestart in 2009 met het Gentse bedrijf Taminco als industriële trekker beoogt dan ook om alle relevante stakeholders van dit thema in Vlaanderen samen te brengen en de industriële, technologische en wetenschappelijke krachten te bundelen, en de benodigde innovatie-projecten op gang te brengen waarin vooral de focus wordt gelegd op lokaal-beschikbare hernieuwbare grondstoffen. Tevens zal de Roadmap trachten om uitgaande van het potentie...

Project

Hoe komen we tot een beter huwelijk tussen de toename van werkgelegenheid en armoedebestrijding. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Hoe komen gezinnen rond? Een piloot-actieonderzoek naar de bestaansmiddelen en overlevingsstrategieën van gezinnen met lage inkomens. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit piloot aktie onderzoek worden ongeveer 50 gezinnen een half jaar gevolgd door studenten, om aldus een grondig beeld te krijgen van hun bestaansmiddelen en overlevingsstrategieën. Hiermee legt dit onderzoek een verbinding tussen grootschalig kwantitatief en kleinschalig kwalitatief onderzoek op dit terrein. Tevens wordt nagegaan in hoeverre er sprake is van non-take-up van sociale uitkeringen.

Project

Hoe kiezen ouders met jonge kinderen als zij medische hulp nodig hebben buiten de normale consultatie-uren? Een onderzoek naar preferenties in de regio Deurne Borgerhout. Historisch

Universiteit Antwerpen

Er is weinig bekend over de preferenties van zorgconsumenten buiten kantooruren. Het gebruik van discrete keuze techniek laat toe deze preferenties te kwantificeren. In de regio Deurne Borgerhout (veel allochtonen, grootstedelijk milieu) worden via raadple¬gingen van Kind en Gezin (waar alle jonge ouders naar toe komen) 300 respondenten be¬vraagd. De gegevens kunnen gebruikt worden bij verdere planning van het hulpaanbod.

Project

Hoe individuele politieke actoren omgaan met informatie. De determinanten van blootstelling, aandacht en actie.

Universiteit Antwerpen

Dit project onderzoekt hoe individuele politieke actoren informatie verwerken over echte problemen in de samenleving, over mogelijk oplossingen voor die problemen en over hoe mensen over die problemen denken. We onderzoeken welke kenmerken van de boodschap zelf, van de zender en van de ontvanger van de informatie invloed hebben op de manier waarop politieke elites worden blootgesteld aan en aandacht hebben voor de informatie en op de manier waarop ze op die informatie reageren. Empirisch steu...

Project

Hoe HIV/AIDS het leven ontwricht of een nieuw gezicht geeft: een kwalitatieve studie naar de impact van een antiretrovirale behandeling op het leven van HIV/AIDS-patiënten in Zuid-Afrika. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Hoe het huidige Bachelor Programma 'Constructie ingenieurswetenschappen en infrastructuur aan de universiteit van Suriname en een haalbaarheidsstudie van de verlening van het Bachelor Programma in een Masters Programma in Stedelijke Ontwikkeling. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Hoe distant technology verkennen? De dubbele rol van technologie partners in het exploratieve leren. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

De Onderzoeksraad heeft op 14 februari 2013 het verblijf van dr. Yu-Shan Su van de National Taiwan Normal University, Taiwan goedgekeurd. Gedurende dit verblijf zal dr. Yu-Shan Su onderzoek uitvoeren in samenwerking met prof. Wim Vanhaverbeke(onderzoeksigroep Innovation Managment).

Project

Hoe demografische veranderingen vorm geven aan intergenerationele solidariteit, welzijn en sociale integratie: een multilink kader. (MULTILINKS) Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van deze studie is te onderzoeken hoe veranderende sociale contexten, van macro-sociale tot micro-interpersoonlijke contexten, sociale integratie, welzijn en intergenerationele solidariteit beïnvloeden binnen diverse Europese landen. Debatten over vergrijzing focussen hoofdzakelijk op de leefomstandigheden van de ouderen. Onze benadering bouwt voort op drie premises. Ten eerste, vergrijzing beïnvloedt alle leeftijdsgroepen: de jongeren, de middelbare leeftijd en de ouderen. Ten tweed...

Project

Hoe angst menselijke cognitie verandert: een affectieve neurowetenschap benadering Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het doel van dit project is om beter te bepalen en in kaart te brengen (aan de hand van standaard EEG/ERP methoden) de manier waarop angst (ofwel trek ofwel gemoedstoestand) selectieve aandacht en beslissingen processen kan beïnvloeden.

Project

Hoe adolescenten omgaan met ouderlijke druk: De rol van opvoedingsgeschiedenis en emotieregulatie

Universiteit Gent

In het huidige project zal onderzocht worden of jongeren op verschillende manieren kunnen omgaan met dwingende opvoedingsstrategieën. Hierbij wordt nagegaan of de reacties van jongeren mede bepaald worden door de algemene opvoedingsvoorgeschiedenis enerzijds, en de stijl van emotieregulatie anderzijds. Tot slot zal onderzocht worden of de stijl van emotieregulatie beïnvloed kan worden door een interventie.

Project

Historische film als kritisch palimpsest. Recent afgelopen

KU Leuven

Het debat over historische film is tot dusver hoofdzakelijk gebaseerd op een corpus aan films die zich in de negentiende of twintigste eeuw afspelen waarbij er quasi enkel aandacht was voor de relatie tussen de filmische representatie en de gekende historische feiten van een bepaalde periode. Deze werkwijze schiet evenwel tekort voor films die zich in de middeleeuwen afspelen omwille van de relatieve schaarste in historische kennis over deze periode. Daarenboven is er weinig aandacht voor de ...

Project

Hippocampale cognitieve capaciteit, neurale plasticiteit en reversibiliteit van neurocognitive stoornissen bij muismodellen van de ziekte van Alzheimer Recent afgelopen

KU Leuven

Alzheimer dementie (AD) is een neurodegeneratieve stoornis die gekenmerkt wordt door een geleidelijke achteruitgang van het geheugen en van andere cognitieve en gedragsmatige capaciteiten. Het is de meest voorkomende vorm van dementie in de westerse wereld, die wereldwijd miljoenen patiënten en hun families treft, en waarvoor tot op heden geen adequate therapie bestaat. De laatste jaren werden er transgene muismodellen voor alyloïdose enLof tauopathie gegenereerd. Deze modellen trachtten één ...

Project

Hindernis of hefboom? De invloed van het Europese sociale beleid op het Belgische gelijkekansenbeleid. (EQUALITY) Historisch

Universiteit Antwerpen

Het onderzoeksproject heeft als algemene doelstelling de impact van het Europese sociaal beleid op het Belgische gelijkekansenbeleid sinds 1995 te beschrijven en te verklaren. Het wil bijdragen tot het verklaren van de deels ongunstige balans inzake gelijkekansenbeleid en inzake gender mainstreaming in het bijzonder. Het wil daarbij meer in het bijzonder onderzoeken in welke mate het Europese sociaal beleid, dat een aanzienlijke impact heeft op het sociaal beleid van haar lidstaten, zelf de p...

Project

High Technology Assessment van drug eluting stents. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project onderzoekt wat de klinische en economische waarde van het gebruik van Drug Eluting Stents is ten opzichte van Bare Metal Stents. Het project onderzoekt tevens wat de gevolgen zijn van twee of meer scenario's van terugbetaling voor het Belgische gezondheidsbudget ?

Project

Hierarchical, agent-based control of urban road networks Recent afgelopen

KU Leuven

Increasingly traffic management measures exhibit dynamic features, thustaking into account dynamics in the traffic demand pattern or transportsystem supply pattern. Some examples are demand actuated traffic signalsettings or variable message signs. In most cases these measures are functioning as stand alone systems. This means that there is no or hardly any coordination between the various measures. This lack of coordinationmakes the application of dynamic traffic management measures less eff...

Project

Heuristische strategieën voor gestructureerde combinatorische optimalisatieproblemen.

KU Leuven

Het project beoogt de ontwikkeling van nieuwe optimalisatiemethoden voor problemen waarin karakteristieken uit verschillende probleemdomeinen herkenbaar zijn. Dergelijke problemen, die bv. routering en scheduling combineren, zijn bijzonder moeilijk optimaal op te lossen. We verwijzen naar dit type van optimalisatieproble-men als `gestructureerd'. Deze probleemklasse vergt een integratieve aanpak die boven deerkende algoritmen uitstijgt.nbsp;Bestaande methoden hebben nog niet tot aanvaardbare ...

Project

Het zingevingsproces vatten: leren omgaan met en zich aanpassen aan chronische pijn. Recent afgelopen

KU Leuven

Zin geven aan je leven wordt door vele onderzoekers en theoretici gezien als een belangrijke factor voor een gezond psychisch functioneren. Zeker in de confrontatie met stressoren is het zingevingsproces een cruciaal mechanisme in het omgaan met en het zich aanpassen aan de stressvolle gebeurtenis. Onderzoek naar dit proces is echter erg beperkt en bestaande studies kennen verscheidene methodologische tekortkomingen. Daarbij focust bestaand onderzoek zich vooral op acute stressoren en niet op...

Project

Het wereldstedennetwerk gekwantificeerd. Een diepgaan verkennend onderzoek naar de verdere specificatie, meting en analyse van de relatie tussen wereldsteden en het huidig globaliseringsproces. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit is een FWO-project met kenmerk G.0214.04 binnen het onderzoeksinstituut IMOB. Doel van dit project is het kwantificeren van het wereldstedennetwerk waarbij een diepgaan verkennend onderzoek wordt uitgevoerd naar de verdere specificatie, meting en analyse van de relatie tussen wereldsteden en het huidig globaliseringsproces. Dit is een interuniversitair project met woordvoerder Frank Witlox, docent UGent. Uitgaande van databanken met de strategieën van 100 financiële en bedrijfsinstellinge...

Project

Het wereldspel als differentiaaldiagnostisch instrument bij jonge kinderen met een ontwikkelingsstoornis. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De klassieke tests die gericht zijn op de diagnostiek van kinderen met een ernstige ontwikkelingsacterstand kampen enerzijds met een te beperkte invalshoek t.a.v. de vaak multifactoriëleproblematiek.Anderzijds ondervinden ontwikkelingsgeretardeerde kinderen vaak moeilijkheden met het volbrengen van de gestelde opdrachten .Dit onderzoek wil nagaan of het wereldspel samen met een dynamisch georiënteerde leertest een meerwaarde kan bieden bij de (handelingsgerichte) diagnostiek bij jonge kinder...

Project

Het voorspellen van prestaties in teamsporten door middel van dynamische metingen van 'collective efficacy': De modererende rol van teamidentificatie en leiderschap binnen het team. Recent afgelopen

KU Leuven

Binnen teamsporten blijkt ‘collective efficacy’ (= het vertrouwen dat je team efficiënt zal functioneren om zo de wedstrijddoelstellingen tebereiken) essentieel om een optimale teamprestatie te leveren. Ondanks het aangetoonde belang van dit teamvertrouwen, hechtte voorgaand onderzoek weinig aandacht aan de theoretische grondslagen van deze relatie. Daarnaast steunden voorgaande studies enkel op cross-sectionele, zelfgerapporteerde metingen. Dit doctoraatsproject heeft twee doelen. Het eerste...

Project

Het volgen en beoordelen van het innovatiepotentieel van kleine en middelgrote ondernemingen.

Universiteit Hasselt

Het doel van het onderzoeksproject is een analytisch instrument te ontwikkelen en te toetsen om het innovatiepotentieel van KMO's te meten en te beoordelen en een verband te leggen tussen het innovatiepotentieel en de feitelijke prestaties van afzonderlijke KMO's. Het doel is de hoofdkenmerken en factoren onder de loep te nemen die het meest van invloed zijn op het innovatiepotentieel van KMO's. In het bijzonder zullen we proberen uit te zoeken wat de invloed is van de bestuursstructuur en he...

Project

Het virtuele beleefd: van virtuele morele praktijken naar een ethiek voor virtuele sociale werelden. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De belangrijkste onderzoeksvraag is: In welke mate en met welke ethische gevolgen is er dis/continuïteit tussen morele praktijken in 'echte' en virtuele werelden? Het project is interdisciplinair, met een combinatie van een media-sociologisch (beschrijvende ethiek) en filosofische studie (normatieve ethiek) van online morele praktijken en reflecties.

Project

Het verzoenen van mensenrechten en gewoonterecht: het recht op een eerlijk proces. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het odnerzoek heeft als doel het verzoenen van gewoonterecht met het recht op een eerlijk proces. Dit zal op twee niveaus onderzocht worden: het nationaal wettelijk kader en grassroots gemeenschappen waar gewoonterecht opereert. De benadering is crosscultureel ('inclusieve universaliteit' brems 2001) en betreft twee ontwikkelingsregio's (sub-sahara afrika en latijns-amerika).

Project

Het verwerken van symbolische getallen in het menselijk brein Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het beheersen van een symbolisch getalysteem is onontbeerlijk bij het oplossen van rekenproblemen. In dit project ontwerpen we eerst een model dat beschrijft hoe het brein symbolische getalinformatie verwerkt. Daarna gaan we de validiteit van dit model na wanneer participanten rekentaken uitvoeren. Ten slotte zullen we de eigenschappen van het model onderzoeken bij het typisch versus atypisch verwerken van rekenproblemen.

Project

Het vertalen van evidence-based praktrijkrichtlijnen voor diagnose, preventie en behandeling van misbruik van genotsmiddelen bij kinderen en jongeren naar een lokale, Belgische contect (ADAPTE YOUTH) Recent afgelopen

Universiteit Gent

De bedoeling van dit onderzoek is om richtlijnen te ontwikkelen voor de preventie en behandeling van middelenmisbruik bij kinderen en jongeren van 12 tot 18 jaar aan de hand van het ADAPTE-proces. De prevalentie van problematisch alcohol en druggebruik onder jongeren en kwetsbare groepen (bv. Kinderen van verslaafde ouders) zal geschat worden. Tevens zal een inventaris gemaakt worden van alle organisaties die betrokken zijn bij de alcohol- en drugpreventie en -behandeling in België. De aanpas...

Project

Het versterken van de sociabiliteit van media architectuur. Recent afgelopen

KU Leuven

Het belang van de gebouwde omgeving als drager van sociale interactie vermindert gestaag door de stijgende populariteit van moderne communicatietechnologieën. Tegelijk leiden de nieuwste ontwikkelingen in beeldschermterchnologie en bouwmaterialen tot nieuwe vormen van 'media-architectuur', die althans theoretisch nieuwe vormen van 'interactie' met mens en plaats mogelijk kunnen maken. Momenteel blijft deze media architectuur echter beperkt tot commerciële, artistieke of entertainment-doeleind...

Project

Het versterken van de leercapaciteit van studenten en onderwijsinstellingen door ICT. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoek beoogt een framework te ontwikkelen voor onderwijsorganisaties die studentgecentreerd onderwijs nastreven als centrale onderwijsinnovatiedoelstelling en focust zich hierbij op e-learning. Het framework zal concepten integreren uit de leerpsychologie, onderwijsinnovatie, kennismanagement en algemeen management. Het zal worden getoetst en bijgestuurd aan de hand van cases uit het universitair onderwijs en het bedrijfsleven. Het onderzoek resulteert in een draaiboek en checklists v...

Project

Het verkrijgen van een beter inzicht in de Chinese en Indiase ondernemerslogica als een strategisch en competititef voordeel voor de provincie Antwerpen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het verkrijgen van een beter inzicht in de Chinese en Indiase ondernemerslogica als een strategisch en competititef voordeel voor de provincie Antwerpen.

Project

Het verklaren van verschillen in job retentie tussen allochtone en autochtone arbeidskrachten na een individuele beroepsopleiding in een onderneming. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het onderzoek zoekt naar economisch en sociologische verklaringen voor verschillen in job retentie tussen allochtone en autochtone arbeidskrachten na een individuele beroepsopleiding in een onderneming. Het betreft een statistisch onderzoek dat gebruik maakt van een databestand met de kenmerken en het werktraject gedurende twee jaar van 9978 werkzoekende arbeidskrachten die een opleiding in een onderneming hebben gevolgd, aangevuld met een kwalitatieve pilootstudie gebaseerd op interviews.

Project

Het verklaren van het gewijzigde activiteiten- en mobiliteitsgedrag van personen met Multiple Sclerose aan de hand van dynamische activiteitengebaseerde verplaatsingsmodellen, rekening houdend met persoonlijke beperkingen Historisch

Universiteit Hasselt

Personen met MS ervaren verminderde rijvaardigheid, mobiliteit en mogelijkheid om activiteiten uit te voeren, grotere afhankelijkheid met de sociale omgeving, o.w.v. fysieke, perceptuele, cognitieve persoonsbeperkingen. Volledige beslissingsprocessen worden gemodelleerd en verklaard die personen met een ziekte, specifiek MS, maken bij het ondernemen van verplaatsingen, rekening houdend met multi-dimensionale persoonsparameters. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van dynamische activiteitengebasee...

Project

Het verhaal dat past in het frame: Gatekeeping, nieuwswaarden en framing in een periode van journalistieke verandering.

KU Leuven

Het hoofddoel van dit project is om een op empirische basis gestoelde verklaring te bieden voor de manier waarop in Vlaanderen journalistiek werk wordt geleverd, en dat in een tijdperk van journalistieke verandering, met een verhoogde graad van mediaconcentratie, grotere synergie tussenredacties en de opkomst van online nieuws. De onderzoeksvragen zijn geformuleerd rond drie centrale concepten in het onderzoek naar de journalistieke praktijk: gatekeeping, nieuwswaarden en framing. Het project...

Project

Het verbeteren van reistijdschatting in het kader van de congestieproblematiek door het in rekening brengen van menselijk beslissingsgedrag en netwerkdynamiek Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Files zijn een groot probleem in België. Ze veroorzaken een jaarlijks economisch verlies van ongeveer 114 miljoen euro. Het schatten van een betrouwbare reistijd kan problematisch zijn, zowel voor eindgebruikers als voor beleidsmakers. Een van de redenen hiervoor is dat huidige reistijdschattingen het menselijke beslissingsgedrag in geval van congestie onvoldoende in rekening brengen, hoewel het een duidelijke impact heeft. Een tweede reden is dat congestie niet statisch is aangezien het wege...

Project

Het verbeteren van antiretrovirale therapie bij Cubaanse HIV-1 patiënten door middel van de introductie van resistentietesten. Recent afgelopen

KU Leuven

Sinds 2001 beschikt men in Cuba over generische antiretrovirale middelen voor de behandeling van HIV-1 patiënten. Vanaf 2005 zijn er bovendien ook enkele commerciële drugs beschikbaar gekomen. Momenteel ontvangen ongeveer 3000 van de 10000 HIV-1 patiënten een combinatie antiretrovirale therapie. Deze behandeling is gratis en beschikbaar voor alle patiënten die daar nood aan hebben. Cuba beschikt echter nog niet over de financiële middelen noch over de labo ervaring die nodig is voor het uitvo...

Project

Het verband tussen televisieblootstelling en angst voor misdaad: Een verdieping. Recent afgelopen

KU Leuven

Het verband tussen mediablootstelling en angst voor misdaad zal verder onderzocht worden op methodologisch gebied (1) door nieuwe metingen van situationele angst voor misdaad en geweld (nl. vignettes) te gebruiken en deze te correleren met TV-metingen en (2) door de longitudinale impactvan televisieblootstelling op dispositionele angst van misdaad in rekening te brengen met behulp van cross-lagged analyses.Vanuit theoretisch perspectief zal het project onderzoeken (1) in welke mate het model ...

Project

Het verband tussen impliciete segmentatiepatronen en de ontwikkeling van expliciete segmentatie, lees- en spelvaardigheden. Historisch

Universiteit Antwerpen

Deze longitudinale studie bestudeert hoe jonge niet-lezers spraak segmenteren op een onbewust (impliciet) en intentioneel (expliciet) niveau en onderzoekt of individuele verschillen in het impliciete segmentatieproces weerspiegeld worden in de latere ontwikkeling van expliciete segmentatie, lezen en spellen.

Project

Het veranderen van impliciete evaluaties met behulp van trainingstaken met toenaderings-en verwijderingsresponsen Recent afgelopen

Universiteit Gent

In dit onderzoeksproject gaan we na hoe impliciete evaluaties worden geleerd en hoe ze veranderd kunnen worden. Hiertoe onderzoeken we de effecten van een taak die gebruik maakt van toenaderings- en verwijderingsresponsen. We gaan na welke factoren cruciaal zijn voor het veroorzaken van deze veranderingen in impliciete evaluaties en onderzoeken of bewuste kennis deze effecten kan beïnvloeden en teweegbrengen.

Project

Het veranderen van impliciete evaluaties met behulp van trainingstaken met toenaderings- en verwijderingsresponsen. Recent afgelopen

Universiteit Gent

In dit onderzoeksproject gaan we na hoe impliciete evaluaties worden geleerd en hoe ze veranderd kunnen worden. Hiertoe onderzoeken we de effecten van een taak die gebruik maakt van toenaderings- en verwijderingsresponsen. We gaan na welke factoren cruciaal zijn voor het veroorzaken van deze veranderingen in impliciete evaluaties en onderzoeken of bewuste kennis deze effecten kan beïnvloeden en teweegbrengen.

Project

Het vastgoed/financieel complex.

KU Leuven

Vastgoed en financieel kapitaal liggen aan de basis van de mondiale economische crisis die in 2007 is begonnen. Ook de overheid en haar instellingen worden verantwoordelijk geacht voor de crisis. Maar de relaties tussen de vastgoedsector (zowel residentieel als niet-residentieel), het financieel kapitaal en de overheid vormen een weinig onderzocht domein, waarvoor de theorievorming nog in haar kinderschoenen staat. Onderzoek inverschillende politiek-economische benaderingen heeft de connectie...

Project

Het uitvoeren van postenquêtes Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' RIZIV - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering' hebben voor het project ' Het uitvoeren van postenquêtes' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de ...

Project

Het uitbreiden van een geavanceerd wachtlijnmodel voor het oplossen vannetwerk design en voorraad trade-off problemen in de context van wisselstuk remanufacturing. Recent afgelopen

KU Leuven

Het voorgestelde project gaat over het ontwerpen van duurzame strategieën voor wisselstuk remanufacturing en past binnen het nieuwe onderzoeksdomein dat bekend staat als “servitisatie” of “product-service systemen”.Dit opent vele belangrijke en nieuwe logistieke onderzoeksvraagstukken,maar wij concentreren ons op de trade-off beslissingen met betrekking tot de structuur van het remanufacturing netwerk en de voorraadallocatie in een multi-item, multi-level netwerk waarvoor een maximale winst e...

Project

Het tijdsverloop van cognitieve controle: EEG onderzoek

Universiteit Gent

Dit onderzoek gebruikt EEG om het tijdsverloop van cognitieve controle te onderzoeken. Het verloop van het conflict detectie en controle implementatie in sensorische cortex wordt bestudeerd. Verder wordt ook het effect van beloning op het tijdsverloop van controle onderzocht. Tenslotte wordt ook het tijdsverloop van controle onderzocht wanneer conflict onbewust is.

Project

Het testen van de rationaliteit van gebleken voorkeuren. Recent afgelopen

KU Leuven

“Gebleken voorkeuren” (Revealed Preferences) is een idee uit de micro-economie dat teruggaat tot Samuelson (1938). Gegeven is een verzameling observaties, die bestaat uit gerealiseerde paren prijsvectoren en goederen bundels. We kunnen dan testen of deze data voldoen aan micro-economische eigenschappen. Bijvoorbeeld, het is bekend dat het testen van GARP (een bekende micro-economische eigenschap) equivalent is met het aanwezig zijn van cykels in een bepaalde graaf. De complexiteit van het tes...

Project

Het tegengaan van voedingsgerelateerde ziekten door middel van concurrerende regionale clusters voor voedsel-en fysieke activiteit Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit project beoogt het ontwikkelen van een onderzoeksagenda voor het verminderen van (chronische) ziekten gerelateerd aan voedingsg en lichamelijke inactiviteit, zoals diabetes, obesitas, hart-en vaatziekten en verschillende vormen van kanker, door het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten op het gebied van voeding en lichaamsbeweging.

Project

Het taalgebruik in rechtszaken en inzonderheid binnen de Brussels magistratuur sinds de Tweede Wereldoorlog. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project stelt vragen i.v.m. de oorsprong en de evolutie van de taalverhoudingen binnen de (vooral Brusselse) magistratuur en de totstandkoming en toepassing van de taalwetgeving in de 20ste eeuw. Door onderzoek naar het complexe samenspel van sociale, politieke en culturele factoren binnen de Brusselse taalcontext, wensen we een reeks oude en actuele misverstanden hierover weg te werken. Die complexiteit maakt een multidisciplinaire en vergelijkende aanpak meer dan noodzakelijk, want de h...

Project

Het subjectieve welzijn. Naar een beter begrip van verschillen in het subjectieve welzijn: een beschrijving en verklaring van ongelijke verdeling van het subjectieve welzijn in West-Europese welvaartsstaten Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het algemene doel is bij te dragen aan het sociologische begrip van verschillen in het individuele subjectieve welzijn in de algemene bevolking van West-Europese welvaartstaten, door het beschrijven, uitlegen en voorspellen van welzijn op basis van een aantal sociologische theorieën. Onze verklaringen betrekken persoonlijke opleiding, sociale vertrouwen, welzijnsstrategieën en contextuele karakteristieken van welvaartstaten. We analyseren de beschikbare survey data met multivariate en multile...

Project

Het stimuleren van film en media in Palestina. De versterking van de bachelor Mediastudies en de ontwikkeling van een minor Film bij het departement Media van de Al Quds universiteit. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Het sponsoringscontract - Onbekend maar toch bemind?

KU Leuven

Sponsoring is een fenomeen dat in talrijketakken van onze maatschappij opduikt. Niet alleen kunnen we daarbijdenken aan sportsponsoring, maar ook aan cultuursponsoring, maatschappelijke of sociale sponsoring, onderwijssponsoring, enz. Als relatief nieuw concept blijkt hieruit dat sponsoring aan een exponentiëlegroei onderhevig is. Steeds meer personen grijpen dan ook naar sponsoring als belangrijk marketing en communicatie instrument. Desondanks blijft een juridische verankering nog steeds ui...

Project

Het spanningsveld tussen het vrijwilligerswerk in het jeugdwerk en de commercialisering van de leefwereld van jongeren. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In dit onderzoek gaan we na of het opnemen van een vakantiejob negatieve gevolgen heeft voor de inzet van jongeren in de leiding van het jeugdwerk. Hiertoe werd een literatuurstudie, analyses op bestaande databanken en een nieuw onderzoek uitgevoerd. Uit de literatuurstudie blijkt dat Vlaamse leerlingen en studenten relatief weinig werken in vergelijking met hun leeftijdgenoten uit Groot-Brittannië en Nederland. In deze twee landen is de tewerkstellingsgraad van studenten vooral toegenomen na...

Project

Het solitonconcept in klassieke en in kwantumcontext. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het solitonconcept in klassieke en in kwantumcontext.

Project

Het sociale brein: timing en lokalisatie van spontane en intentionele persoonsoordelen. Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

onderzoek naar het sociale brein: sommige delen van het brein zijn vooral betrokken bij het beoordelen van anderen en zichzelf. We bespreken de kwestie van spontane versus opzettelijke gevolgtrekkingen zoals de relatieve verwaarlozing van spontane sociale processen die de interpretatie van afgelopen en toekomstige sociale neurowetenschappelijke bevindingen ernstig kan belemmeren. We verkennen dan de gelijkenissen en verschillend tussen specifieke persoonsoordelen van individu's, inclusief de...

Project

Het sociale brein: timing en localisatie van persoonlijkheidstrekken bij anderen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het doel van dit project is het vergroten van onze kennis over hersengebieden en functies die persoonlijkheidstrekken bij anderen registeren, gebruik makend van hersenbeeld technieken zoals fMRI en ERP.

Project

Het reguleren van gegevensbescherming : de verdeling van verantwoordelijkheid en risico ten aanzien van actoren die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens. Recent afgelopen

KU Leuven

Richtlijn 95/46/EG probeert ervoor te zorgen dat minstens één organisatie of individu voldoende wordt gestimuleerd om een passend niveau van gegevensbescherming te onderhouden. Om deze doelstelling te bereiken, heeft de Europese wetgever de begrippen 'verantwoordelijke' en 'verwerker' aangenomen. Samen vormen deze concepten de basis waarop de verantwoordelijkheid voor de naleving van de materiële bepalingen van deze richtlijn wordt toegekend. Ondanks het fundamentele belang van deze beide beg...

Project

Het regionaal economische beleid van de provincie Antwerpen. Sterktes, zwaktes, toekomstgerichte analyse voor speerpuntsectorenbeleid. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van het project is het opsporen van speerpuntsectoren voor het Antwerps provinciaal beleid. Op basis van bestaande bronnen wordt nagegaan welke sectoren groeipotentieel hebben en in hoeverre deze al aanwezig zijn in de provincie Antwerpen. Tevens wordt een inventaris gemaakt van de nieuwe economische activiteiten die actief zijn in de innovatiecentra in de provincie Antwerpen. Aan de hand van deze analyse en na consultatie van experten worden nadien beleidsadviezen geformuleerd en w...

Project

Het recht van de Wereldhandelsorganisatie (WTO): een overkoepelende rechtstak met verregaande implicaties voor Vlaanderen, België en Europa. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het recht van de Werelhandelsorganisatie (WTO) ontwikkelt zich tot een cruciale ¿ doch vaak onvoldoende bekende - component van de nationale en internationale rechtsorde voor het grensoverschrijdende handelsverkeer. Een studie van de materiële en institutionele facetten van deze overkoepelende rechtstak zal de steeds belangrijker repercussies van de WTO op de rechtsorde verklaren. Het project vormt een aanzet tot de profilering van de UA als erkende onderzoekscel rond het WTO-recht.

Project

Het profiel van de Vlaamse advocaat in 2013 Recent afgelopen

Universiteit Gent

De hoofddoelstelling van dit onderzoek bestaat erin om basisgegevens te verzamelen die inzicht kunnen verschaffen in diverse aspecten van de Vlaamse advocatuur. Er worden data verzameld over de samenstelling en de organisatie van de Vlaamse advocatuur, de aard van de rechtshulpverlening door de Vlaamse advocatuur in haar geheel en over de plaats van de individuele advocaat in, en zijn opinie over, de verschillende ondernemingsvormen en samenwerkingsverbanden. Naast het verzamelen van data ove...

Project

Het profiel van de Vlaamse advocaat. Recent afgelopen

KU Leuven

Een kwantitatief onderzoek naar het profiel van de Vlaamse advocaat, bij wijze van een survey op basis van een grotendeels gesloten vragenlijst, te sturen naar de hele populatie van de advocaten ingeschreven aan de Nederlandstalige balies.

Project

Het professionaliseringsproces in private familiebedrijven: Schaalontwikkeling, identificatie van de voorwaarden voor professionalisering, en het bepalen van de effecten ervan op de bedrijfsresultaten

Universiteit Hasselt

Bij het bestuderen van het professionaliseringsproces binnen de familieondernemingen, bestaat bij de onderzoekers de neiging om dit concept te sterk te vereenvoudigen. Meer specifiek is er de tendens om een professionele manager gelijk te stellen aan een externe, niet-familiale manager. Een gevolg van zulk een uitspraak is dat familieleden onvermijdelijk gezien worden als niet-professionele managers. Familieleden die wel optreden als professionele manager binnen hun familieonderneming, worde...

Project

Het probleem van de verandering en de synthese - profilering van CLEA op de internationale scene en binnen de VUB (opvolging 2e jaar) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

CLEA wil het probleem van de verandering en de synthese benaderen vanuit 7 verschillende basisbewegingen, waarbij dit project vooral de omkadering van deze bewegingen verzorgt, om zo een synthese mogelijk te maken. In een eerste fase werden actuele problemen met wetenschappelijke kennis daaromtrent geconfronteerd (zie o.m. lezingenreeks "foundations", lessen- en lezingenreeks "stemmen"). De verschillende basisbewegingen zijn: (1) Het Socio-Cultureel Aspect, (2) Het Socio- Economisch Aspect (...

Project

Het probleem van deelname: de beoordeling van het nieuwe paradigma. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het probleem van deelname: de beoordeling van het nieuwe paradigma.

Project

Het potentieel van de armen mobiliseren in de informele sector van Democratische Republiek van Congo via actieonderzoek en educatie. Recent afgelopen

KU Leuven

Dit project beoogt armoedebestrijding in de Democratische Republiek vanCongo via het versterken van de productie en de manier van werken binnen de informele sector waarin de grote meerderheid van de Congolese bevolking actief is.Hiertoe zal het project lokale onderzoekeers ondersteunen om praktijkgericht onderzoek uit te voeren omtrent de evolutie en de huidige stand van zaken van de informele sector. De resultaten van ditonderzoek zullen worden verwerkt in praktische handboeken en methodolog...

Project

Het potentieel van Arts Based Methods binnen de sociale en culturele pedagogiek: beoordelingscriteria en impactanalyse

KU Leuven

De kandidaat wordt ingeschakeld in een onderzoeksprogramma rond 'arts based methods'; meer specifiek rond de rol die deze methodologie kanspelen in het verkennen van onderzoeksvragen binnen het sociaal-cultureel (ped)agogische werkveld. 'Arts based research' gebruikt de expressieve kracht van het vormelijke om betekenis te genereren en te communiceren. 'Arts based research' projecten kunnen de vorm aannemen van een theater- of dansvoorstelling, een tentoonstelling, een visuele representatie, ...

Project

Het politieke proces van handelsliberalisering in de WTO: hoe latente en effectieve geschillen handelsbarrières opheffen. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

In dit onderzoeksproject onderzoek ik of, en onder welke omstandigheden, de verrechtelijking van de Wereldhandelsorganisatie WTO tot meer handelsliberalisering leidt. Ik concentreer me hiervoor op twee nauw verwante vraagstellingen. (1) Nemen WTO lidstaten die door een andere WTO lidstaat zouden kunnen aangeklaagd worden in een WTO geschillenbeslechtingsprocedure een protectionistische of een liberaliserende onderhandelingspositie in tijdens multilaterale onderhandelingen? (2) Onder welke oms...

Project

Het plannen van sportcompetities.nbsp; Recent afgelopen

KU Leuven

Sport is de voorbije jaren “big business” geworden. In het Belgisch voetbal wordt er dit jaar opnieuw onderhandeld met Belgacom TV, nu het huidige contract van 12 miljoen euro per jaar voor de uitzendrechten afloopt. In de V.S. worden veelvouden van dit bedrag betaald voor o.a. baseball(>500 miljoen dollar) en basketbal (>600 miljoen dollar). Zelfs die bedragen zijn een peulschil in vergelijking met het budget van 20 miljard dollar voor de Olympische Spelen in Peking, die voor de deur staan. ...

Project

Het plannen en toewijzen van personeel met meerdere vaardigheden aan projecten met meerdere uitvoeringsmodaliteiten Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit project omvat een detailstudie naar de personeelsplanningsaanpak tijdens projectuitvoeringen. In een eerste deelstudie zal nagegaan worden hoe personeel wordt toegewezen aan projecten, waarbij zowel de totale doorlooptijd van het project als de totale kost worden geminimaliseerd. In een tweede deelstudie zal het roosteren van personeel onderzocht worden en de impact op tevredenheid en teamsamenstelling geoptimaliseerd worden.

Project

Het pilootproject drugbehandelingskamer te Gent: Een uitkomstenevaluatie Recent afgelopen

Universiteit Gent

In mei 2008 werd de eerste Belgische drugbehandelingskamer (DBK) geïmplementeerd in de schoot van de rechtbank van eerste aanleg te Gent. Deze uitkomstenevaluatie van de Gentse DBK betreft een wetenschappelijk onderzoek naar de uitkomsten en de ervaringen bij Gentse DBK-cliënten (met specifieke aandacht voor verbeteringen op verschillende levensdomeinen), naar de geschatte overheidsuitgaven verbonden met het Gentse DBK-project en naar de ervaringen van betrokken hulpverleners.

Project

Het opzetten en het beheer van metadatagebaseerde multimediasystemen gebruikmakend van actieve netwerken. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het is in eerste instantie de bedoeling fundamenteel onderzoek te verrichten dat zal uitmonden in een nieuw platform voor de ontwikkeling van metadata-gestuurde multimediatoepassingen die gebruikmaken van actieve netwerken. Een geschikt formaat voor het gebruik van metadata zal gedefinieerd worden. Daarnaast zal nagegaan worden in hoeverre principes van objectoriëntatie kunnen aangewend worden voor het opzetten en het beheer van multimediatoepassingen die gebruikmaken van metadata. Daartoe...

Project

Het optreden van rechtspersonen naar privaatrecht: de toerekening van rechtshandelingen en onrechtmatige daden naar aanleiding van het optreden van organen van privaatrechtelijke rechtspersonen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het betreft een fundamenteel juridisch onderzoek naar de privaatrechtelijke grondslagen van wat doorgaans het "optreden van rechtspersonen" wordt genoemd. Allereerst wordt in de specifieke rechtspersoonlijke context "optreden" omschreven als de toerekening van rechtshandelingen en onrechtmatige daden aan de rechtspersoon. Dan wordt de dominante rechtsdogmatische constructie in dit domein, de orgaantheorie, tegen het licht gehouden. Dit leidt tot een eerste problematisering van deze theorie. D...

Project

Het optimaliseren van het zoekgedrag bij het aanleren van klinisch redeneren en beslissingsnemen. Recent afgelopen

KU Leuven

Van studenten geneeskunde wordt verwacht dat ze hun vaardigheden tot klinisch redeneren en beslissingsnemen effectief kunnen aanwenden. Daartoemoeten ze een medisch probleem leren bekijken vanuit verschillende oogpunten en een effectief zoekgedrag vertonen om dit probleem op te lossen.Om studenten hierin te begeleiden, bieden open leeromgevingen aan studenten een breed gamma aan van hulpmiddelen ter ondersteuning van dit complex leren (vb. video, simulatie). Toch blijkt dat studenten deze hul...

Project

Het optimaliseren van de effecten van hoogtetraining op de uithoudingsprestatie Recent afgelopen

KU Leuven

Hypoxietraining: effect op prestatievermogen en fysiologische adaptaties ter hoogte van de spier.De interesse in hypoxietraining in de context van sport, fitness en revalidatie, is enorm toegenomen. Daarom is het essentieel om de fysiologische effecten van hypoxietraining te identificeren. In eerste instantie willen we nagaan wat het effect is van hypoxietraining op het prestatievermogen. Daarnaast bestuderen wij de rol van HIF1alfa, een intracellulaire ‘O2-sensor’, AMP-activated proteïne kin...

Project

Het optimaliseren van de detectie van criminele intentie en deceptie in criminele netweken: de rol van response inhibitie Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het project onderzoekt de rol van responsinhibitie bij liegen en de implicaties voor leugendetectie. De hypothese is dat liegen steeds veronderstelt dat de waarheid op een bepaald moment geactiveerd is, waarop een onderdrukking ervan dient te volgen. In een reeks experimenten met gedrags- en neurofysiologische maten wordt deze hypothese onderzocht.

Project

Het opstellen van een probleemstellende nota ter onderbouwing van een advies van de Hoge Raad voor Binnenlands bestuur over de binnengemeentelijke decentralisatie in Antwerpen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het opstellen van een probleemstellende nota ter onderbouwing van een advies van de Hoge Raad voor Binnenlands bestuur over de binnengemeentelijke decentralisatie in Antwerpen.

Project

Het opstarten van een regionaal consult-netwerk ten aanzien van inclusief onderwijs voor lagere scholen in de provincie Antwerpen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Om een gefundeerd antwoord te kunnen formuleren op hoe je het best ouders, begeleiders en leerkrachten kan ondersteunen in een inclusie-proces dienen volgende doelstellingen te worden onderscheiden: -Een totaal-inzicht krijgen op hoe er in de provincie Antwerpen gewerkt wordt rond inclusief onderwijs. -Voor het basisonderwijs in de provincie Antwerpen willen we komen tot een zo volledig mogelijke inventaris van vragen en noden bij ouders en leerkrachten. - Komen tot een optimaal ondersteuning...

Project

Het opmaken en uitvoeren van een enquête onder de bezoekers van de stedelijke sportinfrastructuur van Antwerpen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Binnen dit onderzoek zullen instrumenten ontwikkeld worden waarmee de gebruikerstevredenheid t.o.v. de stedelijke sportaccommodatie kan worden bepaald. Deze schriftelijke vragenlijsten zullen worden uitgetest op hun bruikbaarheid en validiteit, dit teneinde deze instrumenten in de toekomst verder te kunnen hanteren. Er zal worden gepeild naar de wensen en de behoeften van volwassen sporters (n = 400) m.b.t. informatieverwerving, beschikbaarheid, hygiëne, sportmateriaal, enz.

Project

Het oplijsten van corporate governance initiatieven voor de non-profitsector. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het oplijsten van corporate governance initiatieven voor de non-profitsector.

Project

Het opleiden van lerarenopleiders: bouwen aan een professionele kennisbasis voor lerarenopleiders. Recent afgelopen

KU Leuven

Dit project kadert in een samenwerking tussen de KU Leuven (Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen), VVOB en de regering van Ecuador (Ministerie van Onderwijs) rond de oprichting van een Universidad Nacional de Educacion (UNAE). Een van de centrale taken van UNAE is het opleiden van leraren, maar daarbij stelt zich een probleem van de professionele kwaliteit van de lerarenopleiders. De internationale conferentie –die de kern vormt van het project- spitst zich toe op de problemati...

Project

Het ontwikkelen van een instrument voor jeugdeffectenrapportering. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het onderzoek exploreert de mogelijkheden en de ontwikkeling van een instrument voor jeugdeffectrapportage (JEFF) voor de Brusselse instellingen. Jeugdeffectrapportage heeft als hoofddoelstelling het monitoren van impliciete beleidsdomeinen op hun effecten op jongeren. Omdat internationaal en nationaal geen referentievoorbeelden bestaan (anno 1997), wordt in eerste fase de technische mogelijkheden van het bestuursinstrument effectrapportages onderzocht. Daarna wordt een studie gemaakt van de ...

Project

Het ontwikkelen van een implementatiegids voor school interventies gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl Recent afgelopen

Hogeschool Gent

Het uiteindelijke doel van dit project is het bevorderen van een evenwichtig beweeg- en voedingspatroon bij kinderen en jongeren als toeleiding naar evenwichtige voeding en voldoende beweging. Uit internationaal onderzoek blijkt dat heel wat jonge mensen een leefstijl aannemen met onvoldoende beweging en ongezond eten. Deze leefstijl is een risicofactor voor obesitas en diabetes op jonge en latere leeftijd. Het is dan ook belangrijk om op school reeds te starten met preventie. Zeker in het k...

Project

Het ontwikkelen en toetsen van een systeem voor het in kaart brengen van gezondheidsproblemen van allochtonen en problemen met de hulpverlening aan deze groep. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het ontwikkelen van een systeem van 'ethnic monitoring' in de gezondheidszorg. Concreet gaat het om een systeem dat het mogelijk moet maken om de gezondheidsnoden van etnische minderheden in kaart te brengen, evenals de problemen die ze in onze hulpverlening ervaren.

Project

Het ontwikkelen en ontwerpen van vormend onderwijs voor de opleiding Master of Science in de educatieve studies waar het doelpubliek bestaat uit mensen die niet alleen student zijn. Recent afgelopen

KU Leuven

Het project beoogt een onderwijsontwikkeling van de opleidingen in de educatieve studies voor een doelpubliek dat om een grote onderwijsflexibiliteit en studie-efficiëntie vraagt, rekening houdend met de nieuwe onderwijsvisie van de pedagogische opleidingen aan de faculteit waarin de (persoons)vormende functie van onderwijs centraal staat. Vormingsmomenten verwijzen naar sterke ervaringsmomenten en diepgaande ervaringsprocessendie meestal ook een interactie vragen die een fysieke aanwezigheid...

Project

Het ontwerp van experimenten met gepaarde waarnemingen onder volgorde-effecten. Historisch

Universiteit Antwerpen

Om de kwantificeren hoe de leden van een doelgroep de verschillende kenmerken van producten, diensten, transportwijzen of gezondheidstoestanden waarderen worden in onder meer de marketing, de transporteconomie en de gezondheidseconomie experimenten met gepaarde waarnemingen gebruikt. De bedoeling van dit project is om methoden te ontwikkelen die het de onderzoekers toelaten dergelijke experimenten op een statistisch verantwoorde wijze op te zetten wanneer volgorde-effecten de keuzes van de re...

Project

Het ontwerp van discrete keuze-experimenten aangepast aan het cognitief proces van de respondent.

Universiteit Antwerpen

In marketing, transport, gezondheidseconomie, milieu-economie en diverse andere domeinen van de economie worden discrete keuze-experimenten veelvuldig gebruikt om de voorkeuren van mensen te onderzoeken voor bepaalde attributen van producten of diensten. Een typisch keuze-experiment legt respondenten een aantal keuzesets voor die elk bestaan uit een aantal alternatieven die gedefinieerd worden als combinaties van verschillende attribuutniveaus. Respondenten dienen dan hun preferentie voor een...

Project

Het ontwerpen van strategisch gealigneerde bedrijfsprocessen vanuit bedrijfsmodellen

Universiteit Gent

Dit project zal gebruik makende van het Design Science onderzoeksparadigma nagaan hoe bedrijfsmodellen kunnen helpen bij het ontwerpen van een organisatiebrede bedrijfsprocesarchitectuur die afgestemd is op organisatiestrategieën en processen integreert in de organisatiewaardeketen. De nieuw opgedane kennis over hoe een bedrijfsprocesarchitectuur te ontwerpen startende van een bedrijfsmodel dat de gevolgen van strategieimplementatiekeuzen expliciteert, zal geoperationalizeerd worden in een &a...

Project

Het ontstaan van tolerantie en selectiviteit in de visuele cortex van knaagdieren. Recent afgelopen

KU Leuven

Er bestaat een groeiende interesse in de organisatie van de visuele cortex van ratten en muizen voorbij de eerste verwerking in de primaire visuele cortex, bovendien hebben recente studies duidelijk gemaakt dat de verschillende gebieden van de visuele cortex een verbazingwekkende functionele organisatie vertonen. Deze studies beperkten zich echter tot visuele verwerking van lagere en tussenliggende orde, en slagen er niet in omeen echte hiërarchische visuele verwerking vast te stellen. Ons la...

Project

Het onderzoek naar implementatie -kenmerken van ICT in het basisonderwijs. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Enerzijds wordt een empirische studie uitgevoerd in verband met implementatie-kenmerken van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in de didactische praktijk. Onder implementatiekenmerken worden begrepen; (a) didactische gebruiksparameters; (b) inhoudelijke parameters; (c) organisatorische gebruiksvoorwaarden; en (d) gebruikerskenmerken. Anderzijds wordt op basis van deze implementatiekenmerken geanalyseerd welke de belangrijkste succesfactoren z...

Project

Het onderzoeken van de voorlopers en de factoren geassocieerd met gedeelde aandacht in mensen met een ernstige verstandelijke en meervoudige beperking. Recent afgelopen

KU Leuven

Gedeelde aandacht wordt beschouwd als een van de mijlpalen in de ontwikkeling van kinderen. Het wordt ook beschouwd als een van de belangrijkste non-verbale leermechanismes voor mensen met een ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (EMB). Er is echter weinig tot niets geweten over hun capaciteiten voor het tot stand laten komen van gedeelde aandacht of hoe deze capaciteiten zich ontwikkelen in deze doelgroep. In ons onderzoek willen de gedeelde aandacht bij mensen met EMB gedetaille...

Project

Het onderzoekend leren optimaal ondersteunen in de klas. Historisch

Universiteit Antwerpen

Aan de hand van een reviewstudie wordt nagegaan hoe onderzoekscompetenties bij leerlingen in het secundair onderwijs kunnen worden versterkt. We beschrijven en analyseren de onderzochte effecten van verschillende didactische benaderingen gericht op het versterken van onderzoekend leren (inquiry learning) op basis van internationale onderzoeksdatabanken. Verschillende condities in de onderwijsleeromgeving voor het versterken van onderzoekscompetenties worden hierbij ook nader verkend.

Project

Het onderscheidend vermogen van intangible resources in familiebedrijven verklaard: een empirische test Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

In de literatuur wordt vaak vastgesteld dat familiebedrijven beter presteren dan niet-familiebedrijven. De verklaring van dit competitief voordeel wordt vooral gezocht in "familiebedrijf-unieke" resources. Ondanks dat de meeste auteurs erkennen dat deze resources intangible, of m.a.w. niet-tastbaar zijn, maken zij geen gebruik van een intangibles model om deze te bestuderen. In eerdere studies worden deze resources bovendien afzonderlijk onderzocht als bron van competitief voordeel; resource ...

Project

Het niet opnemen van counseling m.b.t. HIV onder tuberculosepatiënten in Zuid-Afrika: onderzoek met het oog op gefundeerde interventie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het niet opnemen van counseling m.b.t. HIV onder tuberculosepatiënten in Zuid-Afrika: onderzoek met het oog op gefundeerde interventie.

Project

Het moeilijke probleem van het bewustzijn: een epistemologische benadering - een onderzoek naar de conceptuele grenzen aan het interdisciplinair denken over het bewustzijn. Historisch

Universiteit Antwerpen

De kern van het hard problem of consciousness (het 'moeilijke probleem van het bewustzijn') (Chalmers) is de vraag hoe de essentieel fysische processen in ons zenuwstelsel aanleiding kunnen geven tot de essentieel niet-fysische, kwalitatieve ervaringen (qualia) die ons fenonenaal bewustzijn constitueren. Zowel filosofen als wetenschappers hebben geprobeerd deze vraag te beantwoorden.

Project

Het 'moeilijke' probleem van het bewustzijn: een epistemologische benadering. Een interdisciplinair onderzoek naar de conceptuele beperkingen van het denken over het bewustzijn. Historisch

Universiteit Antwerpen

De kern van het hard problem of consciousness (het 'moeilijke probleem van het bewustzijn') (Chalmers) is de vraag hoe de essentieel fysische processen in ons zenuwstelsel aanleiding kunnen geven tot de essentieel niet-fysische, kwalitatieve ervaringen (qualia) die ons fenonenaal bewustzijn constitueren. Zowel filosofen als wetenschappers hebben geprobeerd deze vraag te beantwoorden.

Project

Het modelleren van ladingsconsolidatie vanuit het standpunt van vervoerders Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Ten gevolge van de steeds toenemende concurrentiële en globale druk om efficiënt te werken, zijn transportbedrijven verplicht hun interne focus te vervangen door een collaboratieve visie. Gedurende de afgelopen decennia werden reeds verscheidene types van coöperatieve supply chain relaties bestudeerd en dit zowel in professionele als academische literatuur. Onderzoek naar horizontale samenwerking in de logistieke sector blijft echter schaars en verspreid over verschillende onderzoeksdomeinen....

Project

Het modelleren van ladingconsolidatie vanuit het standpunt van verzenders en vervoerders.

Universiteit Hasselt

De recente trend naar logistieke samenwerking tussen verschillende bedrijven in de supply chain wordt gedreven door de constante druk op deze bedrijven om steeds efficiënter te produceren. Bedrijven die zich op hetzelfde marktniveau bevinden, kunnen er voor opteren hun goederenstromen te bundelen. Mogelijke opportuniteiten die voortvloeien uit deze ladingsconsolidatie zijn een toename in productiviteit (betere benutting van transportcapaciteit, reductie van het aantal lege transporten en lag...

Project

Het milieuwereldbeeld en milieurelevant gedrag van jongeren: een interdisciplinaire benadering. Historisch

Universiteit Antwerpen

Op interdisciplinair wijze worden het milieuwereldbeeld en het milieurelevant gedrag van jongeren in Vlaanderen en in ontwikkelingslanden onderzocht. Een belangrijk aandachtspunt is de invloed van persoongebonden kenmerken en sociale contextgegevens. Ook de impact van milieueducatieve initiatieven in verschillende contexten wordt onderzocht, waarbij aandacht uitgaat naar verschillen tussen culturen, tussen subculturen en tussen urbane en rurale samenlevingen.

Project

Het meten van systematisch risico in de interbancaire markt. Recent afgelopen

KU Leuven

Since the beginning of the current financial crisis it has become clearthat we need to improve our understanding of systemic risk in order to design macro prudential policies that help us creating a saferfinancial network. This research project builds on the finance and macroeconomics literature by analyzing the emergence of systemic risk using methods from network theory. This methodology allows a direct study of the transactions in the interbank market at a disaggregated level, which is key...

Project

Het meten van reacties op reclamestimuli en mediacontext met behulp van eye tracking. Historisch

Universiteit Antwerpen

De respons op reclamestimuli in wisselende mediacontexten wordt nagegaan door middel van twee experimenten. In beide wordt de techniek van de eye tracking gebruikt. In een eerste experiment wordt nagegaan op welke wijze verschillende mediacontexten in staat zijn als `primer' te dienen voor reclameverwerking. In een tweede experiment wordt getest in welke mate er aandacht is voor onderscheiden gebieden van webpagina's, en of dit een impact heeft op de zelfgerapporteerde verwerking van reclame...

Project

Het meten van open innovatie prestaties

Universiteit Hasselt

In deze thesis wordt een set van maatstaven ontwikkeld voor het meten van de performantie van open innovatie activiteiten in bedrijven. Deze maatstaven moeten zo ruim mogelijk toegepast kunnen worden op bedrijven van verschillende grootte in verschillende industrietakken, zodat de effectiviteit van open innovatie in bedrijven in vele sectoren drastisch verbeterd kan worden. Via een combinatie twee onderzoeksmethoden zal het onderzoek maatstaven ontwikkelen voor Open Innovatie activiteiten in ...

Project

Het meten van de verkeersveiligheidsimpact van beleidsmaatregelen met behulp van activiteitengebaseerde modellen Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Het voorliggende contract is een intern contract van de UHasselt met BOF-middelen, toegekend aan onderzoeksgroep DAM (UHasselt) voor de periode van 01.01.2007 tot 31.12.2007. Het onderzoek heeft betrekking op het meten van de verkeersveiligheidsimpact van beleidsmaatregelen met behulp van activiteitengebaseerde modellen

Project

Het meten van de complexiteit van psychologische modellen.

KU Leuven

Modelselectie is een zeer belangrijk aspect van wetenschappelijk onderzoek, dat goodness-of-fit en complexiteit in evenwicht brengt. Een beter begrip van de complexiteit van de modellen is dan ook een belangrijke voorwaarde voor het verbeteren van modelselectie. De algemene doelstellingvan dit project is het verkrijgen van een beter begrip van de complexiteit. Een eerste project is de systematische vergelijking van de bestaande complexiteitsmaten, iets dat tot nu toe nog niet is gedaan. Een t...

Project

Het meten van competitiviteit van landen in topsport: mixed-research methods Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Dit onderzoek heeft tot doel een theoretisch model om competitiviteit van landen in topsport te ontwikkelen en te valideren. Het SPLISS model (Sports Policy factors Leading to International Sporting Success), dat in 2007 werd ontwikkeld, wordt daarbij als vertrekbasis gebruikt. In de eerste fase zal dit model getest worden op construct- en inhoudsvaliditeit, door experts in topsport te bevragen en via statistische analyses de factoren en wegingen te bepalen. In de tweede fase (2011-2012) zal ...

Project

Het meten en mobiliseren van vermogen voor een samenhangende, inclusieve en eerlijke samenleving (CRESUS).

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Het medisch-ethisch-juridisch statuut van stamcellen en stamcelonderzoek. Historisch

Universiteit Antwerpen

Doel van het project is op zoek te gaan naar de toegangs-,kwaliteits-en veiligheidsvoorwaarden van stamcelonderzoek, in het licht van ethisch ¿ juridische beginselen als de autonomie van de persoon en de beschermwaardigheid van embryo's, in interactie met de voortdurende evolutie van de geneeskunde op dit vlak.

Project

Het Managen van Klantenrelaties in een Multichannel Omgeving

Universiteit Gent

Het is een tendens dat klanten steeds meer toegang hebben tot verschillende kanalen om te interageren met bedrijven (Cassab and MacLachlan 2009). Gebruikmakend van longitudinale gegevensbanken van verschillende bedrijven, beoogt deze proposal om een beter inzicht te verwerven in de gevolgen en de causale effecten die gepaard gaan met verschillende multichannel strategieën en klantenvoorkeuren.

Project

Het management van de Islam op de werkvloer Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Niettegenstaande het maatschappelijk debat rond de Islam en de uitdagingen van de integratie van praktiserende Moslims op de werkvloer heeft de Islam weinig aandacht gekregen in de wetenschappelijke organisatieliteratuur rond diversiteit. Verankerd in de Noord-Amerikaanse traditie, deze blijft voornamelijk focussen op ras en interraciale relaties. Dit project wil nagaan hoe Europese organisaties met de Islam en praktiserende Moslim medewerkers omgaan steunend op Belgische data. Specifiek wil...

Project

Het maken van een paper "Applying SMC Pricing in PPP's for the maritime sector" voor WP6 van het ENACT Project. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het maken van een paper "Applying SMC Pricing in PPP's for the maritime sector" voor WP6 van het ENACT Project.

Project

Het maatschappelijke draagvlak van het sociaal beleid. Comperatief onderzoek naar de vorming en politieke uitdrukking van sociaal-economische attitudes in moderne welvaartstaten. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De verzorgingsstaat staat sedert de economische recessie van de jaren zeventig onder druk. Radicale kritieken op de verzorgingsstaat komen niet enkel uit neoliberale hoek, maar worden ook vertolkt door de populistische en rechts-radicale politieke partijen die de laatste jaren in veel Europese landen opgang hebben gemaakt. Deze economische en politieke uitdagingen voor de verzorgingsstaat vormen tevens de context waarbinnen de sociale en economische attitudes van de gewone burgers gestalte kr...

Project

Het leveren van ondersteuning bij het beheer en de verbetering van het model MOBILEC. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het leveren van ondersteuning bij het beheer en de verbetering van het model MOBILEC.

Project

Het Lerende familiebedrijf - Deel II Historisch

Universiteit Hasselt

Het project " Het Lerende familiebedrijf" heeft aangetoond dat 'organisationeel leren' een noodzakelijke voorwaarde is om continu te verbeteren en vernieuwen. Investeren in continue innovatie is voor familiebedrijven essentieel om competitief voordeel te houden. Hun succes is, zoals in elk ander bedrijf, sterk afhankelijk van hoe goed men is in zowel product-, process- als organisatie-innovatie. Organisationeel leren blijkt dan vooral vervat te zitten in het weefsel van gesprekken en relaties...

Project

Het leefloon en alternatieven voor SPI-vrijstelling van bestaansmiddelen: vervolgproject. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project bouwt voort op eerder onderzoek naar knelpunten in de huidige SPI-vrijstelling van bestaansmiddelen voor leefloongerechtigden. Uitgaande van de vaststellingen uit vorig onderzoek zal in dit project verder op zoek gegaan worden naar knelpunten in de SPI-vrijstelling en naar zinvolle alternatieven.

Project

Het kwantificeren van voorkeuren voor woontypologieën met discrete keuze-experimenten Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project beoogt het uitvoeren van een online discrete keuze-experiment om de voorkeuren voor woontypologieën van jonge mensen in Antwerpen te kwantificeren. We vragen een panel een keuze te maken uit verschillende woontypologieën gaande van collectief wonen tot individuele studios. De studie zal toelaten om onze recent ontwikkelde Bayesiaanse ontwerpmethode te valideren alsook een beleidsplan op te stellen in de huisvestingsmarkt.

Project

Het klachtrecht in Vlaanderen : toepassing van het klachtendecreet na één jaar. Historisch

Universiteit Antwerpen

Op 1 januari 2002 trad het decreet in werking houdende de toekenning van het klachtrecht ten aanzien van bestuursinstellingen. Het gaat om een decreet van het Vlaams Parlement en is dus van toepassing op de Vlaamse overheid. Dit klachtendecreet geeft aan elke burger het recht om kosteloos een klacht in te dienen bij een bestuursinstelling over de handelingen en de werking van die bestuursinstelling. Daarbij wordt een zorgvuldige klachtenbehandeling door de overheid beschouwd als een element v...

Project

Het juridisch statuut van voorafgaande wilsverklaringen aan het einde van het leven. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds een privé-instelling. UA levert aan de privé-instelling de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Het juridisch-ethisch statuut van menselijk lichaamsmateriaal, in het bijzonder organen en weefsels. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Zowel voor therapeutische als onderzoeksdoeleinden is afgestaan menselijk lichaamsmateriaal zeer waardevol, bv. bloed, sperma, eicellen, organen en weefsels. Doel van het project is na te gaan wat het juridisch - ethisch statuut is van afgestaan lichaamsmateriaal, wat de argumenten pro en contra zijn tegen commercialisering van afgestaan lichaamsmateriaal en wat de rol is van de overheid.

Project

Het juridische statuut van het ongeboren menselijke leven. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het juridische statuut van het ongeboren menselijke leven is naar huidig recht onzeker en betwist. Het doel van dit proefschrift is na te gaan welk (algemeen) juridisch statuut aan dit leven behoort toe te komen. Hiertoe wordt eerst een analyse gemaakt van de huidige juridische bescherming van het menselijke leven vanaf het ogenblik van de bevruchting tot aan de geboorte. Daarnaast zal ook het juridische persoonsbegrip grondig worden onderzocht.

Project

Het juridische statuut van het ongeboren menselijke leven. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het juridische statuut van het ongeboren menselijke leven is naar huidig recht onzeker en betwist. Het doel van dit proefschrift is na te gaan welk (algemeen) juridisch statuut aan dit leven behoort toe te komen. Hiertoe wordt eerst een analyse gemaakt van de huidige juridische bescherming van het menselijke leven vanaf het ogenblik van de bevruchting tot aan de geboorte. Daarnaast zal ook het juridische persoonsbegrip grondig worden onderzocht.

Project

Het inzetten van je zelfwaarde op succes: Ontwikkelingsverloop, gevolgen en voorlopers van contingente zelfwaardering. Recent afgelopen

KU Leuven

Er is echter een groeiend bewustzijn dat daarnaast nog andere aspecten van zelfwaardering belangrijk zijn. Eén dergelijk ander aspect is contingente zelfwaardering (CZW), wat verwijst naar de mate waarin zelfwaardering afhankelijk is van het voldoen aan bepaalde interne of externe criteria. Hoewel verschillende studies hebben aangetoond dat een hoge mate van CZW zeer uiteenlopende negatieve gevolgen kan hebben, blijven sommige vragen onbeantwoord. Dit project wil bijdragen tot dit onderzoeksd...

Project

Het internet als communicatieplatform voor niet-financiële informatie m.b.t. ondernemingsprestaties: analyse van de determinanten en dynamiek van de communicatiestrategieën. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het internet als communicatieplatform voor niet-financiële informatie m.b.t. ondernemingsprestaties: analyse van de determinanten en dynamiek van de communicatiestrategieën.

Project

Het internationale recht op herstel voor slachtoffers van inbreuken tegen de mensenrechten. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het internationale recht op herstel voor slachtoffers van inbreuken tegen de mensenrechten.

Project

Het internationaal optreden van federale entiteiten

KU Leuven

Federale staten en de EU (een 'federatie van staten') worden geconfronteerd met de uitdaging om een coherent buitenlandbeleid te ontwikkelen voor een staatsbestel dat op het interne vlak gekenmerkt wordt door diversiteit. Traditioneel wordt gesteld dat federaties met één stem dienen te spreken op het internationale toneel. Deelentiteiten van federaties van recente datum genieten echter een steeds belangrijkere rol op het vlak van buitenlandbeleid. Dit project beoogt te onderzoeken of/in welke...

Project

Het inschakelen van duurzame direct-to-consumer leveringen van consumptiegoederen. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds een privé-instelling. UA levert aan de privé-instelling de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Het in kaart brengen van het landschap van het vrijwilligerswerk in de sectoren Welzijn, Gezondheid en Cultuur. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het in kaart brengen van het landschap van het vrijwilligerswerk in de sectoren Welzijn, Gezondheid en Cultuur.

Project

Het in kaart brengen, het opzetten van netwerken en het aanzetten van expats en Europeanen tot een actieve participatie in het Brusselse verenigingsleven en civiele maatschappij. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' KONING BOUDEWIJNSTICHTING' hebben voor het project ' Het in kaart brengen, het opzetten van netwerken en het aanzetten van expats en Europeanen tot een actieve participatie in het Brusselse verenigingsleven en civiele maatschappij. ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van...

Project

'Het Huis van de toekomst?' De openbare omroep in een netwerksamenleving: een geografisch-comparatief en kritisch-evaluerend onderzoek naar de impact van digitalisering bij publieke omroepen in een geconvergeerd digitaal medialandschap. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Context en situering: De openbare omroep als instelling heeft sinds zijn oprichting steeds zijn legitimiteit weten te behouden, al is hij op geen enkel moment niet-gecontesteerd gebleven. In eerdere en actuele discussies werd de instelling inderdaad onder vuur genomen en werden vragen gesteld rond de culturele opdracht, marktfalen en concurrentievervalsing, de ambiguïteit van Staatssteun binnen een Europese context, de (on)afhankelijkheid tegenover de politieke klasse en de financieringsregel...

Project

Het 'hard-to-cook' probleem bij bonen in relatie tot voedselzekerheid en duurzaamheid in subsaheraans Afrika.

KU Leuven

Probleem: JKUAT FST wordt geconfronteerd met een tekort aan menselijk kapitaal om zijn rol te vervullen in termen van academische vorming,onderzoek en dienstverlening gericht op de Keniaanse maatschappij. Kenia is in bijzonder geconfronteerd met problemen vanvoedselvoorzieningen ondervoeding.Doelstelling:Het versterken van het 'menselijk kapitaal' van JKUAT FST met het oog op de vorming van een 'center of excellence' in het domein van de levensmiddelentechnologie , met bijzondere focus op ond...

Project

Het Grondwettelijk Hof gekneld tussen zijn rol als hoeder van consensusdemocratie en deliberatieve verwachtingen.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Het geslacht der leerkrachten. Een onderzoek naar de impact van de seksesamenstelling van het leerkrachtencorps en van de sekse van de directie op de cognitieve prestaties, affectieve vaardigheden en waarden van de leerlingen.(OBPWO 99) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het onderwijsveld is één van de sectoren waar de toenemende participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt het best merkbaar is. Het aantal vrouwelijke leerkrachten is de laatste jaren globaal toegenomen in zowel het basis- als het secundair onderwijs. Hier tegenover staat dat we relatief weinig weten over de mogelijke consequenties van deze maatschappelijke trend. In dit project wordt onderzocht of deze 'feminisering' effecten heeft op de prestaties en de waarden van leerlingen, alsook op aspec...

Project

"Het gen van de macht of de macht van genen?" Netwerken en machtsrelaties van de Belgische elite tijdens het interbellum (1918-1940) Recent afgelopen

KU Leuven

Het interbellum wordt vaak beschouwd als de grote doorbraak van de democratisering van het politieke leven in België. Niemand zal uiteraard ontkennen dat na de Eerste Wereldoorlog inderdaad een aantal cruciale stappen zijn gezet in de richting van een meer democratisch bestel, maar men gaat daarbij vaak al te makkelijk voorbij aan enkele elementen die deze stelling in belangrijke mate nuanceren. De rol van het kiespubliek was immers louter passief: kiezers hadden geen enkele greep op het eige...

Project

Het genereren van kennis en de versterking van de synergie voor plattelandsontwikkeling. Proefproject voor een innovatieve aanpak van het sociaal leren in Muy Muy en Matiguás, Nicaragua. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Het gelijk van Darwin: regelgebaseerde generalisatie en redeneren naar analogie bij ratten. Recent afgelopen

KU Leuven

Darwin’s hypothese van evolutie door natuurlijke selectie legt de nadruk op de continuïteit tussen mensen en andere soorten; het beschouwt verschillen in cognitieve vermogens tussen mens en dier als gradueel eerder dan abrupt (“differences of degree, not of kind”, Darwin, 1871). Toch hebben een aantal onderzoekers recent betoogd dat er een fundamenteel verschil is tussen menselijke en niet-menselijke cognitie (Premack, 2010). Een prominente theorie stelt dat een belangrijke menselijke vaardig...

Project

Het geheugen op latere leeftijd: een cross-sectioneel onder zoek vanuit de informatieverwerkingsbenadering m.b.t. de cognitieve ontwikkeling. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In dit project willen wij het geheugen op latere leeflijd onderzoeken d.m.v. een cross-sectioneel onderzoek. R.J. Sternberg ( 1988.-l992) stelt immers dat algemeen aanvaarde theorieën omtrent de evolutie van de cognitieve ontwikkeling op latere leeflijd in twijfel kunnen getrokken worden en dit als gevolg van de traditioneel gebruikte evaluatiecriteria en het miskennen van de cohorteereffecten. ln deze studie willen wij nagaan als Sternbergs kritiek toepasbaar is op de evolutie van het geheug...

Project

Het geheugen op latere leeftijd : een cross-sectioneel onderzoek vanuit de informatieverwerkingsbenadering m.b.t. de cognitieve ontwikkeling. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In dit project willen wij het geheugen op latere leeflijd onderzoeken d.m.v. een cross-sectioneel onderzoek. R.J. Sternberg ( 1988.-l992) stelt immers dat algemeen aanvaarde theorieën omtrent de evolutie van de cognitieve ontwikkeling op latere leeflijd in twijfel kunnen getrokken worden en dit als gevolg van de traditioneel gebruikte evaluatiecriteria en het miskennen van de cohorteereffecten. ln deze studie willen wij nagaan als Sternbergs kritiek toepasbaar is op de evolutie van het geheug...

Project

Het gebruik van zelf-evaluatie instrumenten in organisaties: zelf-perceptie of zelfbedrog?

Universiteit Antwerpen

Het project onderzoekt of zelfevaluatie-instrumenten die scholen in het kader van hun interne kwaliteitszorg gebruiken tot een valide en betrouwbaar beeld van de school leiden. Er wordt onderzocht in welke mate de scores bij zelfrapportage aan de hand van zelfevaluatie-instrumenten samenhangen met betrouwbaarheidsbelemmerende kenmerken van de respondent, van de bevragingscontext en van het gebruikte instrument als dusdanig. Daartoe komen een literatuurstudie, een review-studie, secundaire dat...

Project

Het gebruik van narratieve impressiemanagementtechnieken en gerelateerde economische gevolgen in een IPO context. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoek inventariseert en verklaart het gebruik van verbale impressiemanagement technieken door ondernemingen in een IPO prospectus en wat de mogelijke economische gevolgen hiervan zijn.

Project

Het gebruik van milieu-economische waarderingstechnieken bij complexe interacties tussen bedrijven en hun omgeving Recent afgelopen

Hogeschool-Universiteit Brussel

Betrouwbare ramingen van de economische waarde van milieu-externaliteiten zijn een onontbeerlijke input in kosten-batenanalyses en openbare besluitvorming. De huidige praktijk in waarderingsstudies om elke externaliteit afzonderlijk te bestuderen is een bron van vertekening die de geldigheid van de geschatte bereidheid tot betalen kan ondermijnen. Dit onderzoekproject wil op consistente wijze de mogelijke interacties tussen meerdere externaliteiten integreren in de milieu-economische waarderi...

Project

Het gebruik van het Engels in Vlaamse media. Een empirisch onderzoek naar de culturele connotaties van het Engels. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit onderzoek wordt het gebruik van het Engels in Vlaamse media bestudeerd. Aan de hand van drie case studies wordt door middel van een kwantitatieve en kwalitatieve analyse onderzocht welke culturele waarden het Engels in deze media symboliseert. Bijzonder punt van aandacht daarbij is de rol van subculturen en lifestyles. De bevindingen worden gekoppeld aan theorieën rond culturele globalisering en globalisering van de media.

Project

Het gebruik van geweld door jongeren in relatie tot extreemrechtse groepen in Vlaanderen

Universiteit Gent

In het onderzoek beogen we na te gaan in hoeverre Vlaamse jongeren covariaten van extreemrechtse attitudes en het plegen van extreemrechts geweld vertonen, hoe extreemrechtse groepen in Vlaanderen eruit zien, wat ervoor zorgt dat jongeren in extreemrechtse groepen overgaan tot geweld en hoe de samenleving zich hiertegen beschermt of kan beschermen. Hiervoor combineren we een kwantitatieve methodologie(analyse SCV-data) met een kwalitatief luik (diepteinterviews).

Project

Het gebruik van donormateriaal bij medische geassisteerde voortplanting : een psychologisch, ethisch en juridisch onderzoek. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Onvruchtbaarheid wordt steeds meer een maatschappelijk probleem. Een steeds groter aantal personen wordt als individu en als koppel met de emotionele stress van sub-fertiliteit en haar behandeling geconfronteerd. De recente achteruitgang van de kwaliteit van het sperma van de westerse man lijkt aan te geven dat de problemen in de toekomst alleen maar zullen toenemen. Bovendien hebben de medische technieken met de jaren een steeds breder toepassingsveld verworven. Dit is in belangrijke mat...

Project

Het gebruik van de prior predictive in het modelleren van cognitie.

KU Leuven

Psychologen worden vaak geconfronteerd met een overvloed aan modellen die allemaal hetzelfde psychologisch gedrag proberen te verklaren. In hetlicht van deze wildgroei aan modellen is het identificeren van het model dat de empirische gegevens het best benadert een taak van cruciaal belang. Om dit doel van modelselectie te bereiken gaan wiskundige psychologen na hoe goed de gegevens en het model overeenkomen, maar ook hoe flexibel het model is (modelcomplexiteit). In dit doctoraatsonderzoek za...

Project

Het gebruik van de prior predictive in het modelleren van cognitie. Recent afgelopen

KU Leuven

Psychologen worden vaak geconfronteerd met een overvloed aan modellen die allemaal hetzelfde psychologisch gedrag proberen te verklaren. In hetlicht van deze wildgroei aan modellen is het identificeren van het model dat de empirische gegevens het best benadert een taak van cruciaal belang. Om dit doel van modelselectie te bereiken gaan wiskundige psychologen na hoe goed de gegevens en het model overeenkomen, maar ook hoe flexibel het model is (modelcomplexiteit). In dit doctoraatsonderzoek za...

Project

Het gebruik van de indirecte optelstrategie door kinderen. Recent afgelopen

KU Leuven

De voorbije 30 jaar is er heel wat onderzoek gedaan naar de manier waarop hoofdrekenopgaven worden opgelost. Wanneer we focussen op aftrekopgaven, dan kunnen we een onderscheid maken tussen directe aftrekstrategieën, waarbij het kleinste getal rechtstreeks afgetrokken wordt van het grootste (vb. 75 - 43 = . via 75 - 40 = 35 en 35 - 3 = 32), en indirecte optelstrategieën, waarbij bepaald wordt hoeveel er aan het kleinste getal moet worden toegevoegd om het grootste te bereiken (vb. 75 - 43 = ....

Project

Het gebruik van biobrandstoffen in het internationaal recht: een vergelijkend onderzoek naar de ten uitvoerlegging van de EU en China Recent afgelopen

Universiteit Gent

Biobrandstoffen worden aangezien als hernieuwde energie en kunnen een bijdrage leveren in het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, maar hebben tevens effecten op de voedselproductie en het bosbeheer. Dit onderzoek gaat na hoe de internationale regelgeving in het kader van het Klimaatverdrag, het Kyoto Protocol, het Biodiversiteitsverdrag en de besluitvorming van de Wereldvoedselorganisatie mbt biobrandstoffen wordt tenuitvoergelegd in de EU en in China.

Project

Het functioneren van de lokale overlegplatforms in Vlaanderen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Naar aanleiding van het gelijkekansendecreet werden de lokale overlegplatformen (lop) in het leven geroepen. In deze studie wordt het functioneren van de lops geëvalueerd. De evaluatie omvat volgende acties: ontwerpen en het op punt stellen van een vragenlijst; afname van de vragenlijst bij ca. 4000 respondenten die zetelen in de lops; input, verwerking en analyse van de verzamelde data; rapportering over vaststellingen en formuleren van beleidsaanbevelingen.

Project

Het experimenteel meten van vertrouwen. Historisch

Universiteit Antwerpen

We stellen een nieuwe speltheoretische benadering voor om interpersoonlijk vertrouwen te meten. Het betreft een fundamentele aanpassing van het welbekende 'vertrouwensspel' van Berg et al. (1995). De geldmultiplicator passen we toe op de tweede faze transfer in plaats van de eerste faze waardoor we altruïsme grotendeels uitschakelen als verklaring waarom speler 1 beslist om geld te sturen naar speler 2. Deze transfer is dan een betere maat voor vertrouwen.

Project

Het Europese juridische kader voor kwantitatief waterbeheer in internationale stroomgebiedsdistricten: een race naar de top?

KU Leuven

Dit doctoraatsproject heeft betrekkingop samenwerking tussen lidstaten van de Europese Unie met betrekking totinternationale stroomgebiedsdistricten, met een bijzondere focus op dekwantitatieve aspecten van het waterbeheer, met name, overstromingen, droogteen schaarste. Het water in dezedistricten doorkruist de staatsgrenzen,waardoor een solide juridisch kader voor het beheer ervan van vitaal belang is.Immers, een maatregel genomen door de ene lidstaat in hetstroomgebiedsdistrict, heefteen im...

Project

Het Europese academische en industrieel netwerk voor innovatieve maritieme opleidingen, onderwijs en R&D (KNOW-ME). Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Het Europees sociaal model: componenten, duurzaamheid en instrumenten ter bestrijding van sociale uitsluiting in Europa. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het onderzoek valt uiteen in twee centrale delen. In het eerste deel wordt gezocht naar de mogelijke kenmerken van een Europees sociaal model. Bestaat er een set van gemeenschappelijke kenmerken, en zo ja, hoe verhoudt die zich ten opzichte van de verschilpunten? Daarvoor wordt de analyse gericht op de structuur, werking en resultaten in termen van doelmatigheid v8rl de Europese sociale markteconomieën vergeleken met sociale markteconomieën elders in de wereld. De analyse wordt gebaseerd op s...

Project

Het Europees sociaal model: componenten, duurzaamheid en instrumenten ter bestrijding van sociale uitsluiting in Europa. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het onderzoek valt uiteen in twee centrale delen. In het eerste deel wordt gezocht naar de mogelijke kenmerken van een Europees sociaal model. Bestaat er een set van gemeenschappelijke kenmerken, en zo ja, hoe verhoudt die zich ten opzichte van de verschilpunten? Daarvoor wordt de structuur, de werking en resultaten in termen van doelmatigheid van de Europese sociale markteconomieën vergeleken met sociale markteconomieën elders in de wereld. De analyse wordt gebaseerd op sociaaleconomische da...

Project

Het Europees China-Beleid en de Kwestie China-Taiwan. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De EU heeft intensieve betrekkingen met de Chinese Volksrepubliek en met Taiwan. Het 'één China' principe staat aan de basis van de Europese China-politiek, wat dus ook de betrekkingen met Taiwan bepaalt. Maar de EU werd nooit actief betrokken bij bemiddelingspogingen over de status van Taiwan. Dit onderzoeksproject gaat uit van de assumptie dat de EU echter wel degelijk indirect betrokken is bij het conflict. Deze stelling zal worden uitgewerkt aan de hand van drie bijdragen tot wetenschapp...

Project

Het Europees China-beleid en de kwestie China-Taiwan. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De EU heeft intensieve betrekkingen met de Chinese Volksrepubliek en met Taiwan. Het 'één China' principe staat aan de basis van de Europese China-politiek, wat dus ook de betrekkingen met Taiwan bepaalt. Maar de EU werd nooit actief betrokken bij bemiddelingspogingen over de status van Taiwan. Dit onderzoeksproject gaat uit van de assumptie dat de EU echter wel degelijk indirect betrokken is bij het conflict. Deze stelling zal worden uitgewerkt aan de hand van drie bijdragen tot wetenschappe...

Project

Het efficiënt en flexibel gebruik van externe representaties in de statistiek: empirisch onderzoek naar representatiegebruik bij het oplossen van problemen over verdelingen. Recent afgelopen

KU Leuven

Bij het redeneren over de statistische verdeling van gegevens is het gebruik van externe representaties van deze gegevens vereist. Voorbeelden van representaties zijn gegevenstabellen, histogrammen, of box plots. Onderzoek naar de manier waarop men problemen oplost met deze representaties is schaars, en meer systematisch onderzoek is nodig om na te gaan hoe vlot en flexibel men kan omgaanmet het gebruik van representaties in het oplossen van statistische problemen. Flexibiliteit kan op twee m...

Project

Het Effect van Wereldwijde Financiële en Handelsschokken op de Groei van Sub-Sahara Afrika. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Het project heeft als doel om de impact te onderzoeken van wereldwijde financiële en handelsschokken op de groei en ongelijkheid in Sub Sahara Afrika (SSA). We wegen af of Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) modellen in staat zijn om de impact van schokken op een typische economie van SSA te verklaren. We gaan na welke aanpassingen vereist zijn om de gangbare modellen te kunnen toepassen op SSA. De aangepaste modellen zullen worden geschat met behulp van data van een staal van lande...

Project

Het effect van veroudering op de visuele controle van doelgerichte taken Recent afgelopen

KU Leuven

In het dagelijks leven ondervinden ouderen vaak problemen met visueel gestuurde reiktaken omwille van leeftijdsgerelateerde beperkingen in het sensori-motorisch systeem. Paradoxaal genoeg lijken ouderen ondanks dezebeperkingen meer gebruik te maken van visuele feedback voor het uitvoeren van discrete reiktaken met het bovenste lidmaat. Verscheidene studies rond de leeftijdsgerelateerde verschillen hebben namelijk aangetoond dat ouderen zowel relatief als absoluut meer tijd spenderen aan de ei...

Project

Het effect van vagale toon en van DCS op de retentie en de generalizatie van interoceptieve vrees extinctie.

KU Leuven

Het hoofddoel van dit project is het onderzoeken van verschillende methoden die de retentie en de generalizatie van de uitdoving van interoceptieve vrees mogelijk verbeteren. Allereerst zullen we trachten een paradigma te ontwikkelen dat toelaat in het laboratorium het effect van D-cycloserine (DCS) in gezonde personen op retentie en generalizatie van interoceptieve vreesuitdoving te bestuderen. Het is aangetoond dat DCS in dieren en in klinische populaties de resultaten van respectievelijk e...

Project

Het effect van strategische verandering op de prestaties van ondernemingen : een dynamisch model van strategische fit. Historisch

Universiteit Antwerpen

In mijn doctoraal onderzoek ontwikkel en test ik een dynamisch model van strategische fit. Op basis van de argumenten van de punctuated equilibrium theorie stel ik dat ondernemingen hun strategische oriëntatie dienen aan te passen wanneer er een productstandaard ontstaat. Ik test deze stelling aan de hand van longitudinale data van kunststofproducenten in het CD segment van de polycarbonaatindustrie.

Project

Het effect van schuldafbetalingen op de armoedesituatie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het effect van schuldafbetalingen op de armoedesituatie.

Project

Het effect van nabijheid en conflict in de leerkracht-leerling relatie op het verloop en de veranderbaarheid van externaliserend probleemgedragbij kleuters: een interventiestudie.nbsp; Recent afgelopen

KU Leuven

De theorievorming en impirische evidentie over de rol van de leerkracht-leerlinge relatie voor de aanpassing van kinderen in het algemeen, en voor externaliserend probleemgedrag in het bijzonder, is groeiende. In meerdere studies is aangetoond dat leerkracht-leerling conflict een risicofactor vormt en leerkracht-leerling nabijheid een protectieve factor voor externaliserend probleemgedrag bij kinderen. De meeste bestaande studies maken echter gebruik van observationele designs en laten niet t...

Project

Het effect van merkplaatsingaankondiging (disclosure) op reacties op merkplaatsing bij volwassenen en kinderen Historisch

Universiteit Antwerpen

De impact van mechanismen van aankondiging van merkplaatsing in media-inhoud op het niveau van persuasion knowledge (inzicht in commerciële bedoelingen) wordt bij volwassenen en kinderen onderzocht. Het onderzoek draagt bij aan het theoretische inzicht over hoe branded content (merken in media-inhoud) werkt, aan de definitie van ethische reclamevoering, en aan de beleidsvraag welke specifieke regels de overheid aan merkplaatsing moet opleggen.

Project

Het effect van het aanbod van artsen op de vraag naar gezondheidszorg. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In de economische theorie weten consumenten welke producten hun tot nut strekken, en zorgt de vrije markt ervoor dat de consumenten die produkten ook kunnen kopen. In de gezondheidssector echter hebben patiënten advies van artsen nodig. Het vermoeden bestaat dan ook dat artsen zelf vraag naar de diensten kunnen creëren, en dit in het bijzonder doen als hun inkomen onder druk staat. Dit fenomeen staat in de economische literatuur bekend als aanbodsgeïnduceerde vraag (supplier-induced demand). ...

Project

Het effect van de woonbonus op eigenaarschap in België: een difference-in-difference benadering. Recent afgelopen

Universiteit Gent

De woonbonus is de gezamelijke aftrek van interestlasten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen, die is ingevoerd in 2005. We willen nagaan of de invoering van de woonbonus de eigenaarsratio in België heeft doen toenemen over de periode 2005-2010. We voeren een difference-in-difference analyse uit om het effect van de beleidswijziging te onderscheiden van wijzigingen in andere verklarende variabelen.

Project

Het effect van contextuele factoren op appreciatie van artistieke producten Recent afgelopen

KU Leuven

NL" lang="NL">In overeenkomst met deinstitutionele conceptualisering van kunst, stelt de tak van cultuursociologie voorgestaan door Pierre Bourdieu kunst (of legitieme cultuur) voor als gedefinieerd via sociale processen. Artistieke waarde wordt volgens deze visie toegekend door gezaghebbende posities binnen het kunstveld.Omdat dit veld officieel wordt erkend door de staat en het onderwijssysteem, wordt deze definitie van waarde de sociaal dominante definitie. Echter, dit impliceert dat artis...

Project

Het dynamisch verloop van inkomen, gezondheid en ongelijkheid over de levenscyclus. (EQUITY III) Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in het 5de EU-kaderprogramma, onderdeel: quality of life and management of living.

Project

Het dynamisch verloop van inkomen, gezondheid en ongelijkheid. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het huidige onderzoeksvoorstel vetrekt van de blijvende bezorgdheid over billijkheid op gebied van gezondheid en medische zorg. Het voorstel gaat in op de pertinente vragen over het causale verband van de systematische associatie tussen gezondheid en inkomen. We zullen hoofdzakelijk gebruik maken van de theoretische vernieuwingen in de gezondheidseconomische literatuur voor het uittekenen van de empirische analyse en zullen gebruik maken van de beschikbaarheid van panel data om de relaties te...

Project

Het drop-out fenomeen in de eerste kandidatuur. Oorzaken, motivaties en perspectieven bij het stopzetten van universitaire studies. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Aangezien slechts zo'n 50% van de generatiestudenten aan de universiteit met succes de kaap van de eerste kandidatuur rondt, moet de helft van de studenten tijdens of na het academiejaar naar een alternatieve studie- of beroepskeuze uitzien. Dit onderzoek wil enerzijds dieper ingaan op het moment en de redenen van dit afhjaken en peilt anderzijds naar de tweede start van deze jongeren nadien. Meer bepaald is het de bedoeling na te gaan in hoeverre de oorzaken van dit afhaken in persoonlijke d...

Project

Het digitale exportplatform. (Onderaanneming in ESF-project) Historisch

Universiteit Antwerpen

Het digitale exportplatform. (Onderaanneming in ESF-project)

Project

Het detecteren en managen van suicidaliteit op de spoeddienst en PAAZ-afdeling in Vlaanderen: een gerandomiseerd controleonderzoek naar de effecten van een kortdurende methodiek van deskundigheidsbevordering Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit onderzoek heeft als doel na te gaan of het ophangen van een poster en een gids een kosteneffectieve methode van deskundigheidsbevordering zou kunnen zijn ten aanzien van suicidepreventie voor personeelsleden van PAAZ-afdelingen en spoeddiensten binnen algemene en regionale ziekenhuizen in Vlaanderen. Deskundigheidsbevordering zal gemeten worden aan de hand van de variabelen kennis, attitudes en gedrag.

Project

Het design en de hervorming van de mondiale energiearchitectuur Recent afgelopen

Universiteit Gent

Doel van dit onderzoek is te bestuderen hoe de energiesector internationaal wordt gereguleerd en hoe deze regels en instituties omgaan met de belangrijke transformaties in het mondiale energiesysteem. Er wordt een analytisch kader ontwikkeld om de genese en evolutie van het regime complex voor energie te interpreteren.

Project

Het creëren van winsituaties voor de beveiliging van Belgische havens, een praktische benadering, vanuit de nodale oriëntatie voor de bestuurlijke politie' Historisch

Hogeschool Gent

uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek voor 'het creëren van winsituaties voor de beveiliging van Belgische havens, een praktische benadering, vanuit de nodale oriëntatie voor de bestuurlijke politie' ten voordele van de scheepvaartpolitie

Project

Het creëren van sociale meerwaarde door KMO's: Onderzoek naar de sociale doelstellingen, business modellen en sociale performantie bij MVO actieve KMO's Historisch

Hogeschool Gent

De laatste decennia is er een groeiende consensus over de sociaal-maatschappelijke rol die bedrijven spelen, naast het realiseren van winst en tewerkstelling. Meer en meer wordt van werkgevers verwacht dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), of met andere woorden streven naar een evenwicht tussen sociale, maatschappelijke en economische doelstellingen met respect voor ecologische waarden. Zowel politiek als academisch wint dit thema duidelijk aan belang. Hoewel de business and so...

Project

Het concept "kinderkwetsbaarheid" in Sub-Saharisch Afrika. Een theoretische studie met empirische validering. Historisch

Universiteit Antwerpen

Bij het begin van de 21ste eeuw was er een groeiende aandacht voor de impact van HIV/AIDS op kinderen in Sub-Saharisch Afrika. De laatste jaren is de aandacht van de beleids- en de academische wereld verschoven van wezen naar een bredere groep 'wezen en kwetsbare kinderen'. In dit kader heeft dit project tot doel een multidimensioneel concept kinderkwetsbaarheid in Zuid-Afrika te ontwikkelen. Na een conceptuele fase met kwalitatieve validering, zal het concept empirisch gemeten worden door mi...

Project

Het Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR) vertaald naar een Vlaamse bedrijfscontext Recent afgelopen

Hogeschool Gent

Het onderzoek wil een antwoord vinden op de vraag naar de verhouding tussen de talige functievereisten op de werkvloer en die welke aangeleerd worden binnen het onderwijs aan professionele bachelors bedrijfsmanagement. Hoe is de situatie nu en hoe kunnen functievereisten en schoolse output optimaal worden afgestemd op elkaar? Door een corpus van geschreven en gesproken (ook interactieve) tekst aan te leggen en de competenties van de participanten volgens de tabellen van het CEFR te laten insc...

Project

Het cognitief interview : een methode om de kwaliteit (de volledigheid en de betrouwbaarheid) van geheugenproducties te optimaliseren, en dit bij jong-, midden-, en laatvolwassenen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het onderzoek (OZR-financiering) kende zijn voorzien verloop en verkeert in het eindstadium. Door de problematiek die werd onderzocht, met name de efficiëntie van de geheugenfunctie bij het zich herinneren van gebeurtenissen, namelijk toevoegingen, weglatingen, fouten naast corrcte geheugenprestaties, hebben wij vastgesteld dat de wijze waarop deze herinneringen worden bevraagd een invloed heeft op de geheugenproductie. Deze invloed verschilt naargelang de leeftijd van de bevraagde. Rekening ...

Project

Het circuleren en transformeren van globale klimaatverandering in het publieke discours. Een onderzoek naar de beeldvorming door maatschappelijke actoren, de nieuwsmedia en het publiek

Universiteit Antwerpen

De doelstelling van dit onderzoeksvoorstel is de analyse van het circuleren en transformeren van de betekenis(sen) van globale klimaatverandering in lokale publieke discours, door te focussen op het reflexieve circuit tussen de beeldvorming door maatschappelijke actoren, de nieuwsmedia en het publiek. Dit onderzoeksopzet maakt het mogelijk om conclusies te trekken niet alleen over de bijdrage van nieuwsmedia tot het stimuleren van democratisch debat en democratisch burgerschap met betrekking ...

Project

Het Chinese juridische denken en het strafrecht: van traditie tot modernisme. Historisch

Universiteit Antwerpen

Aangezien het traditionele Chinese juridisch denken de huidige Chinese rechtspraktijk sterk beïnvloedt, is de belangrijkste doelstelling van dit project inzichten uit de Chinese juridische traditie te vergelijken met westerse, door mensenrechten geinspireerde opvattingen over het strafrecht. De invloed van het traditionele Chinese juridisch denken verklaart waarom het moderne Chinese strafrecht op gespannen voet staat met internationale verdragen op het gebied van de rechten van de mens, zoa...

Project

Het carrièreverloop en de toekomstperspectieven van de (jonge) UA-vorser. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit onderzoek is met behulp van een websurvey na te gaan hoe de carrièreopbouw bij academisch personeel verloopt.

Project

Het bufferend effect van individueel en community sociaal kapitaal in de relatie tussen socio-economische status en gezondheid Recent afgelopen

Universiteit Gent

Kwantitatieve studie naar de mate waarin sociaal kapitaal (zowel op individueel als op buurtniveau) de schadelijke gezondheidseffecten van individuele armoede en/of buurtdeprivatie kan bufferen. Hiertoe wordt informatie verzameld met betrekking tot de socio-economische achtergrond, sociaal kapitaal en gezondheid van Gentse burgers via vragenlijsten, externe databanken en key-informant-interviews.

Project

Het bufferend effect van individueel en community sociaal kapitaal in de relatie tussen socio-economische status en gezondheid Recent afgelopen

Universiteit Gent

Kwantitatieve studie naar de mate waarin sociaal kapitaal (zowel op individueel als op buurtniveau) de schadelijke gezondheidseffecten van individuele armoede en/of buurtdeprivatie kan bufferen. Hiertoe wordt informatie verzameld met betrekking tot de socio-economische achtergrond, sociaal kapitaal en gezondheid van Gentse burgers via vragenlijsten, externe databanken en key-informant-interviews.

Project

Het bewustzijn achterna: De onbewuste verwerking van causaliteit en “animacy”.

KU Leuven

We zijn ons niet bewust van alles wat we zien. Dit betekent echter nietdat we sommige aspecten van onze visuele input niet onbewust kunnen verwerken. De vraag of het bewustzijn een noodzakelijke voorwaarde is voor visuele perceptie wordt momenteel erg intensief onderzocht. In dit doctoraatsonderzoek zal ik de mate waarin fenomenen zoals perceptuele causaliteit en animacy onbewust verwerkt worden, onderzoeken. Wanneer men een object (bv. een cirkel) op een computerscherm toont en dit object na...

Project

Het besturen van de politieke informele economie: casestudie in drie informele markten.

Universiteit Gent

Het doel van dit onderzoek betreft het detecteren van de gevolgen van de beleidskeuzes in de regulering van de Belgische informele economie en het opstellen van een kosten-batenanalyse met betrekking tot deze regulering en de effecten ervan op de informele markten. Dit zal gerealiseerd worden via een casestudie mbt drie cases (drie informele markten): prostitutie, straatverkopers and seizoensarbeid. Diverse kwalitatieve methoden worden gecombineerd. Een bijkomend doch substantieel element van...

Project

Het bestedingspatroon van personeelsmiddelen in basis- en secundaire scholen voor de invulling van hun administratieve, beleids- en pedagogisch ondersteunende taken Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het onderzoek wil het bestedingspatroon van personeelsmiddelen voor de invulling van administratieve, beleids- en pedagogische taken binnen het basis- en secundair onderwijs analyseren en evalueren. Concreet zal via een schriftelijke survey en via gevalstudies in 30 scholen onderzocht worden hoe scholen deze middelen besteden voor het invullen van ondersteunende taken, welke relevante actoren zijn in de besteding van deze middelen, welke contextfactoren een rol spelen in de besteding van midd...

Project

Het beroep van leraar doorgelicht. Een cross-sectionele en longitudinale studie naar het profiel en de loopbaan van leraren in vergelijking met andere beroepsgroepen. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit onderzoek zal de sociografie en de loopbaan van de lerarengroep vergeleken worden met deze van andere beroepsgroepen. Dit zal gebeuren aan de hand van reeds beschikbare databestanden, waarbij we zowel cross-sectioneel als longitudinaal te werk zullen gaan.

Project

Het beraad van de rechter.

KU Leuven

Het voorwerp van het onderzoek is het beraad van de rechter. Het beraadis de fase in het proces tussen het sluiten van de debatten en de uitspraak. De doelstelling van het onderzoek is om het beraad systematisch te benaderen en op die manier een (begin van) theorie van het beraad aan te reiken. Het beoogde resultaat is een algemeen denkkader waarin zowel wetenschappers als wetgever in de toekomst kunnen nadenken over het beraad. De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoeksproject luidt als ...

Project

Het beoordelen van integratiemaatregelen voor kwetsbare migranten groepen (ASSESS).

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Center for the Study of Democracy. UA levert aan Center for the Study of Democracy de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Het Belgische EU-Voorzitterschap in de tweede helft van 2010 : wat is het effect op vlak van kennis, opinies en attitudes over Europese integratie ? Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project wil onderzoeken in welke mate er een effect uitgaat van het voorzitterschap van de EU op de kennis, de opinies en de attitudes over Europese integratie bij de publieke opinie en bij experts (ministers en hun kabinetsmedewerkers, ambtenaren en diplomaten). Dit empirisch onderzoek spitst zich toe op het Belgisch EU-Voorzitterschap in de tweede helft van 2010 en wordt gevoerd op basis van interviews (eliteonderzoek) en focusgroepen (publieke opinie-onderzoek). Metingen en dataverzame...

Project

Het Belgisch beleid voor personen met een beperking: wat is de Europese impact in deze? Historisch

Universiteit Antwerpen

Het onderzoeksproject bestudeert het Belgische beleid rond personen met een beperking, de structuren, de verdeling van bevoegdheden en het beleid. Het is een opstap naar een groter onderzoek rond de Europeanisering van het nationale beleid voor personen met een beperking, waarin het nationale beleidvormingsproces rond personen met een beperking in verschillende EU lidstaten onderzocht wordt.

Project

Het beleidsvoorbereidend vermogen van basis- en secundaire scholen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het onderzoek gaat na welk beleidsvoerend vermogen basis- en secundaire scholen hebben en op welke manier ze omgaan met de beleidsruimte (variatie in autonomie). Er wordt onderzocht welke invloed de directeur, de leerkrachten, de interne structuur en het schoolbestuur hierin hebben. Dit onderzoek focust ook op netwerken. De directeurs, de leerkrachten, de interne structuur en het schoolbestuur van 6 basis- en 6 secundaire scholen worden bevraagd via semi-gestructureerde interviews. Represent...

Project

Het belang van zakenreizen in een gemondialiseerde economie: een socio-geografische analyse Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit onderzoek wil bijdragen tot de tot op heden onvoldoende ontwikkelde onderzoeksagenda met betrekking tot de rol van business travel (verplaatsingsgedrag van zakenmensen) in de gemondialiseerde economie. Het onderzoek zal zich voornamelijk rtichten op het opstellen van een conceptueel kader en het uitvoeren van een kwantitatieve analyse aan de hand van de AEA-databank (Association of European Airlins).

Project

Het belang van sociale en residentiële mobiliteit voor segregatie: Een studie over het verband tussen sociale en demografische processen en hun effect op ruimtelijke segregatie in stedelijke gebieden in België

Vrije Universiteit Brussel

In dit project onderzoeken we het belang van sociale en residentiële mobiliteit voor segregatie. We bestuderen het verband tussen sociale en demografische processen en hun effect op ruimtelijke segregatie in stedelijke gebieden in België.

Project

Het belang van de luchthaven van Zaventem als logistiek platform. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van het project is in de eerste plaats een voorspelling te maken van de toekomstige vraag naar luchtvracht in West-Europa en specifiek voor Brussel-Nationaal. Hieruit kunnen dan de nodige investeringen bepaald worden met in achtneming van mogelijke drempels en de samenstelling/karakteristieken van luchtvracht. De analyse van het aanbod is gebaseerd op een benchmarking van beter presterende luchthavens. Deze beide deelanalyses hebben dan tenslotte geleid tot een lange termijn strategi...

Project

Het beheer van de regulerende driehoeksverhouding. Over hoe toezichthouders manoeuvreren tussen politieke principalen en maatschappelijke belangen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit onderzoek is te verklaren hoe de reguleringscapaciteit van toezichthouders wordt beïnvloed door de relaties van toezichthouders zowel met stakeholders als met ministeries en parlement (zowel op nationaal als op Europees niveau). Daartoe ontwikkelen en testen we een verklarend model op basis van de motieven van toezichthouders om stakeholders toegang te verschaffen en hoe deze principalen de relaties van toezichthouders met stakeholders reguleren.

Project

Het beheer van de regulerende driehoeksverhouding. Hoe toezichthouders manoeuvreren tussen politieke en maatschappelijke belangen. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit onderzoeksproject staat de capaciteit van toezichthouders om marktpartijen te reguleren centraal. Om deze capaciteit te verklaren worden preferenties van toezichthouders in verband gebracht met omgevingsfactoren, zoals diverse institutionele arrangementen en kenmerken van de stakeholder omgeving. In het empirische gedeelte van dit project wordt de reguleringscapaciteit van toezichthouders op het gebied van financiële markten en mededinging in Nederland, België en op het Europese niveau...

Project

Het begrip "loopbaan". Historisch

Universiteit Antwerpen

De doelstelling van dit project behelst het identificeren van de hedendaagse loopbaantransities en de bijhorende determinerende factoren. In tegenstelling tot de traditionele rechtlijnige loopbaan, kenmerkt de nieuwe loopbaan zich door een sequentie van jobopportuniteiten in meerdere organisaties en de samenhang met andere levenssferen. Zowel de wetenschap als het beleid heeft belang bij een gedegen kennis van de inhiberende en faciliterende factoren van een beroepsloopbaan. Twee fasen zullen...

Project

Het begrijpen van spiercontrole tijdens het gaan:Een neuromechanische benadering Recent afgelopen

KU Leuven

In het dagelijks leven gebruiken we verschillende vormen van gaan, en meestal zonder er bij na te denken. We nemen bijvoorbeeld een stap achterwaarts als we gaan zitten, we verlagen onze gangsnelheid als we een gevaarlijk kruispunt naderen en we gaan asymmetrisch als we een bocht nemen.Desondanks vereist gaan een complexe interactie tussen neurale en mechanische factoren. De complexiteit van het gaan wordt vaak pas duidelijk als deze interactie verstoord is, bijvoorbeeld na een cerebrovascula...

Project

Het begrijpen en voorspellen van intra-Europese mobiliteit van jongeren. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Project

Het begrijpen en beïnvloeden van klant percepties bij co-creation

Universiteit Hasselt

Waarde co-creatie behelst de actieve deelname van de klant bij het creëren van een uniek product of dienst. In zowel de wetenschappelijke als de management literatuur wordt co-creatie gezien als een belangrijk middel om succesvol te concurreren. De voordelen van co-creatie hebben betrekking op het vormen van langdurige, winstgevende relaties met klant. Dit is op zijn beurt het resultaat van verhoogde productiviteit en verbeterde waarde percepties door de klant. Ondanks de populariteit van het...

Project

Het begeleiden van NIRAS bij de voorbereiding van het participatie- en besluitvormingsproces inzake de berging van categorie B en C afval en de begeleiding bij de voorbereiding en uitwerking van een "Strategic Environmental Impact Assessment". Historisch

Universiteit Antwerpen

Het begeleiden van NIRAS bij de voorbereiding van het participatie- en besluitvormingsproces inzake de berging van categorie B en C afval en de begeleiding bij de voorbereiding en uitwerking van een "Strategic Environmental Impact Assessment".

Project

Het begeleiden van de oprichting en de werking van de lokale partnerschappen in de gemeenten Dessel en Mol. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

- Het begeleiden van de werking van de lokale partnerschappen in de gemeenten Dessel en Mol en deze te ondersteunen bij het uitvoeren van hun opdracht. - Het adviseren van de opdrachtgever bij de verdere uitvoering van zijn werkprogramma en meer specifiek: (a) bij de concrete invulling van het participatieproces in de projectfase (b) bij het concretiseren van de lokale bergingsvoorwaarden inzake de continuering van inspraak en participatie (c) bij het actief vooruitdenken rond volgende fasen ...

Project

Het beeld van Europa: Hoe dragen politieke cartoons bij tot de (de)constructie van een Europese publieke sfeer in tijden van crisis? Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Het "Balkanisme" binnen de Oostenrijkse literatuur en cultuur: Bosnië-Herzegovina 1878-1918. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project gaat na in hoeverre er binnen de Oostenrijkse cultuur (18e ' 20e eeuw) een imagovorming en een redenering m.b.t. de Balkan aan de gang was, die men met de koloniale literaturen van dat tijdperk zou kunnen vergelijken; m.a.w. wat er voor imago's voor het zelf en het andere/het vreemde van "de Balkan" gecreëerd werden, in het bijzonder i.v.m. Bosnië-Herzegovina dat door Oostenrijk-Hongarije was bezet en geannexeerd (1878-1918).

Project

Het audiovisuele werkveld in Vlaanderen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het onderzoek dient bouwstenen aan te brengen voor een te ontwikkelen masterplan voor een audiovisueel beleid, waarin de culturele, de maatschappelijke en de economisehe dimensie een samenhangend en evenwichtig geheel vormen. Daarbij mag de aandacht niet worden beperkt tot de audiovisuele sector in de enge zin van het woord, maar dient het geheel van actoren en activiteiten (inclusief het audiovisueel métier) op een transparante wijze in kaart en plan te worden betrokken Er dient eveneens rek...

Project

Het asielbeleid van de Europese Unie : een discourstheoretisch en -analytisch onderzoek naar de constructie en de implicaties van een veiligheidsperspectief op de ontwikkeling van een uniform asielsysteem. Historisch

Universiteit Antwerpen

Vanaf de jaren tachtig worden asiel en migratie binnen de Europese Unie in toenemende mate gedefinieerd als een veiligheidsrisico. Ze worden beschouwd als een grensoverschrijdende bedreiging voor de realisatie van de interne markt als gevolg van de afschaffing van interne grenscontroles. Bovendien worden ze ook gepercipieerd als een bedreiging voor de stabiliteit van de lidstaten. De sociale constructie van asiel als een `probleem' veroorzaakt een sterke spanning met het traditionele humanita...

Project

Het asielbeleid van de Europese Unie : een discourstheoretisch en -analytisch onderzoek naar de constructie en de implicaties van een veiligheidsperspectief op de ontwikkeling van een uniform asielsysteem. Historisch

Universiteit Antwerpen

Vanaf de jaren tachtig worden asiel en migratie binnen de Europese Unie in toenemende mate gedefinieerd als een veiligheidsrisico. Ze worden beschouwd als een grensoverschrijdende bedreiging voor de realisatie van de interne markt als gevolg van de afschaffing van interne grenscontroles. Bovendien worden ze ook gepercipieerd als een bedreiging voor de stabiliteit van de lidstaten. De sociale constructie van asiel als een `probleem' veroorzaakt een sterke spanning met het traditionele humanita...

Project

Het artistieke als middel ter bestrijding van achterstellings-situaties: onderzoek naar de effectiviteit van het artistieke in vergelijking met andere sociaal-culturele middelen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Fundamenteel onderzoek naar het gebruik van artistieke middelen in de strijd tegen sociale achterstellingssituaties is voorm-lopig nog quasi onbestaande. Met dit onderzoekproject willen we dieper ingaan op twee beschrijvende studies die werden uitgevoerd en waarin men aan het gebruik van artistieke middelen een aantal specifieke sociale effecten toeschrijft. We willen onderzoeken in welke mate de beschreven effecten specifiek toe te schrijven zijn aan de artistieke middelen, in vergelijking m...

Project

Het arbeidsmarktonderzoek als instrument en basis bij toekomstig arbeidsmigratiebeleid en EU vrijhandelsakkoorden. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Het analyseren van de voordelen en het beheer uitdagingen van de open innovatie vanuit een HRM perspectief Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

De onderzoeksraad heeft op 18 mei 2009 het eerste verblijf van 3 maanden van mevr. Wangfang Li goedgekeurd ten laste van het BOF-programma 'Korte Verblijven', en dit ter voorbereiding van een gezamenlijk doctoraat in de bedrijfseconomische wetenschappen, met als titel "Analyzing the benefits and management challenges of open innovation from a HRM perspective". De Onderzoeksraad besliste tevens dat de volgende verblijven van mevr. Li Wangfang ten laste van het BOF-programma 'Bilaterale Wetens...

Project

Het ambtshalve aanvoeren van middelen door de Raad van State uitspraak doende over beroepen tot nietigverklaring van administratieve rechtsverhandelingen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het annulatieberoep voor de Raad van State is uniek voor de jurisdictionele rechtsbescherming van de burger in België. De rechtsmiddelen welke in het kader van een dergelijk annulatieberoep kunnen worden opgeworpen zullen dan ook in een ruime mate specifiek zijn. Het project onderzoekt achtereenvolgens;1) het eigen karakter van het begrip 'middel' zoals vermeld in het procedurereglement van de Raad van State, afdeling administratie en de in dat verband in aanmerking te nemen vormen van onwe...

Project

Het acquis communautaire van de Europese Unie. Een kritische retrospectieve en prospectieve analyse van de constitutie van de Europese Unie en haar evolutie van uniformiteit naar flexibiliteit. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

'De volledige handhaving en de verdere ontwikkeling van het acquis communautaire' is, volgens Artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (hierna: 'VEU'), één van de doelstellingen van de EU. Het acquis communautaire is derhalve een fundamenteel begrip en beginsel binnen de constitutionele rechtsorde van de EU. Doorheen de jaren zijn de verwijzingen naar het acquis communautaire dan ook ontelbaar geworden, zowel in het primair EU recht, de rechtspraak van het Hof van Justitie, als...

Project

Het aanleveren van een geheel aan indicatoren, dat een wetenschappelijk gefundeerd beeld geeft van de armoedesituatie en -bestrijding Vlaanderen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het aanleveren van een geheel aan indicatoren, dat een wetenschappelijk gefundeerd beeld geeft van de armoedesituatie en -bestrijding Vlaanderen.

Project

Het aanbod van doping : verkenning van de markt en inschatting van de impact van antidoping beleid in het Belgische en Franse wielrennen.

KU Leuven

800x600 Normal 0 21 false false false NL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"...

Project

Herziening cesuurbepaling. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Herstelgerichte detentie: nieuwe hoop of oude leugen? Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De afgelopen jaren is een proces aan de gang gericht op het herstelrechtelijk herdenken van de vrijheidsberovende sanctie. De evolutie naar een "herstelgerichte detentie" maakt deel uit van een brede beweging in en rond de strafrechtsbedeling, bekend als "restorative justice" of "herstelrecht". Dit staat voor een nieuwe benadering van de reactie op criminaliteit, die,in tegenstelling tot vroegere opvattingen waar het hoofdaccent lag op retributie of rehabilitatie, veel aandacht schenkt aan de...

Project

-Herstelgerichte afhandelingen van delicten gepleegd door minderjarigen. -Invulling hersteldiensten en gemeenschapsdiensten (2de fase) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De Vlaamse overheid ondersteunt thans een twaalftal diensten die zich profileren als 'herstelgerichte initiatieven' in de alternatieve afhandeling van minderjarige daders van misdrijven. Het gaat hierbij in essentie om 3 werkvormen: bemiddeling of vereffening, gemeenschapsdiensten en leerprojecten. Op het beleidsniveau wordt de nood acuut aan meer systematisch zicht op deze (nieuwe) sector, die tot nu toe een relatief ongeplande uitbreiding heeft gekend. Dit interuniversitair onderzoek gaat ...

Project

Herstelbemiddeling en alternatieve sanctionering in het Gerechtelijk Arondissement Brussel Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De wijze van gerechtelijke reactie t.a.v. jeugddelinquentie staat de laatste jaren volop ter discussie. De wet betreffende de jeugdbescherming voorziet de mogelijkheid het behoud van de minderjarige, die een als misdrijf gekwalificeerd feit heeft gepleegd, in zijn milieu afhankelijk te stellen van een prestatie van opvoedkundige en filantropische aard, in verhouding tot zijn leeftijd en middelen. Deze prestatie wordt in de wandelgangen ook alternatieve sanctie genoemd. Voor nederlandstalige j...

Project

Hersamengestelde gezinnen: voorbeelden van een nieuwe arbeidsorganisatie? Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project analyseert de arbeidsverdeling binnen Vlaamse hersamengestelde gezinnen. Het gaat na of de ervaring van een echtscheiding leidt tot een verandering in de tijdsbesteding van de betrokken partners. Enkele centrale onderzoeksvragen zijn: Stijgt de arbeidsparticipatie? Brengt co-ouderschap een betere gender-balans en meer vrije tijd? Groeit de rol van derden in de zorg voor de kinderen (formele en informele zorgvoorzieningen)?

Project

Her paradoxale samengaan van overalgemeen geheugen en intrusies: een onderzoek naar de rol van ruminatie en cognitieve inhibitie. Recent afgelopen

KU Leuven

In de literatuur over geheugenfenomenen bij depressie is een merkwaardige paradox te vinden. Enerzijds hebben depressieve personen vaak moeite om zich bewust specifieke, persoonlijke gebeurtenissen te herinneren. Als je iemand zou vragen naar een specifieke herinnering bij het woord ‘gelukkig’, zou een voorbeeld van zo’n specifieke herinnering zijn: “Die ene zondag in januari 2013, toen het ijskoud maar zonnig was en we gingen schaatsen op een ven.” Depressieve personen geven, in vergelijking...

Project

Herkenning en expressie van emoties door kinderen van lagere scholleeftijd in het kader van het FACE programma. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Achtergrond bij deze aanvraag: Huidige aanvraag dient ter ondersteuning van het doctoraatsonderzoek van Stefaan Baert, duur 2007-2010, School-aged children's recognition and expression of emotions through the human Figure Drawing.Dit doctoraat kadert binnen het fundamentele onderzoeksluik van het FACE programma (Faciliteren van de afstemming van cognities en emoties) ter preventie en interventie van gedrags- en emotionele problemen bij kinderen. Conceptueel kader:Adequate herkenning en expres...

Project

Herbronning en schrijven van een boek over "Sport en Economie". Historisch

Universiteit Antwerpen

Het voorbije decennium heeft het onderzoek zich vooral geconcentreerd op de economie van de sportsector. De professionele sportwereld is de laatste decennia uitgegroeid tot een volwaardige economische sector, waar ook de toepassing van de economische theorie veel kan bijdragen tot de optimalisering van de gang van zaken. De sportsector leent zich goed voor interessante economische toepassingen. Als relatief jong domein van de economische wetenschap ( de eerste wetenschappelijke publicatie da...

Project

Helping employees understand the organization: the integrative function and effectiveness of employee strategic awareness.

Hogeschool Gent

The alignment of employees with organizational aspects like organizational strategy and goals/objectives has proven to be beneficial for organizational performance. A shared mindset/vision ensures that employees see the bigger picture and know what actions to pose to contribute to organizational success. Although there are many relating concepts, research about employee strategic awareness (or alignment) is still limited. Our research focuses on the integrative function and effectiveness of e...

Project

Heeft een step op de maan wielen? Semantische activatie bij het lezen van interlinguale homografen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Nederlands-Engelse bilingualen worden in Engelstalige experimenten getest om te onderzoeken in hoeverre zij hun kennis van het Nederlands onderdrukken terwijl zij Engels lezen. De kritische stimuli zijn Nederlands-Engelse homografen (b.v. <step> dat in het Engels 'trede' betekent) die in een semantisch priming paradigma aangeboden worden om te toetsen of hun Nederlandse betekenis automatisch geactiveerd wordt. De homografen worden als losse woorden en in volledige zinnen aangeboden om het eff...

Project

HEALTHYLIFE EXP: Onderzoek naar een indicator inzake de gezondheidsverwachting zonder activiteitsbeperking. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project wil de bruikbaarheid van enquëtes en van administratieve databanken evalueren als alternatieve gegevensbronnen voor de volkstelling ikv het berekenen van de levensverwachting zonder beperkingen volgens opleidingsniveau.

Project

Healthcare logistics/operations management Recent afgelopen

KU Leuven

Recently the service sector is becoming more and more important. Industrial engineering techniques need to be adapted or extended to be useful here. The research proposed here is on industrial engineering in the healthcare sector; more specifically in a hospital environment. Several topics are possible. This research will be conducted in cooperation with UZLeuven.

Project

Havenconcurrentie en hinterlandcongestie. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project wordt de interactie bestudeerd tussen, enerzijds, de concurrentie tussen haven en, anderzijds, congestieproblemen in het hinterland. We construeren een theoretisch kader om na te gaan hoe hinterlandcongestie en het congestiebeleid van de lokale overheid de prijs- en kwaliteitsconcurrentie tussen havens beïnvloedt. Verder analyseren we de effecten van congestie en het prijsbeleid van de havens voor een optimaal congestiebeleid op het hinterland. Tenslotte leiden we resultaten af...

Project

Handicap en de Grote Oorlog: de heropvoeding van verminkte soldaten in België, 1914-1940. Recent afgelopen

KU Leuven

In het kader van de herdenkingsplechtigheden naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog in 2014-2018 willen we een historisch-pedagogisch onderzoek opstarten naar de heropvoeding van Belgische verminkte soldaten uit de Grote Oorlog. De onderzocht tijdsperiode loopt van 1914 tot 1940. Het onderzoek omvat drie deelvragen. Eerst en vooral willen we nagaan hoe de heropvoeding van de verminkte soldaten in België gestalte kreeg. Aan de hand van twee studieverblijven in het ...

Project

Handel, standaarden en welvaart in ontwikkelingslanden: de visserijsector in Benin. Recent afgelopen

KU Leuven

Deze studie bestudeert de welvaartseffecten van verbeterde exportmogelijkheden voor artisanale vissers in Benin. In 2003 kreeg deze sector, diehoofdzakelijk uit artisanale vissers bestaat, een exportverbod naar de EU opgelegd doordat de sector niet in orde was met de recentste voedselveiligheidsnormen. Een reeks hervormingen zorgt ervoor dat de sector vanaf 2010 weer toegang krijgt tot de Europese markt. Deze gebeurtenis wordtgebruikt als een natuurlijk experiment om de welvaartseffecten van ...

Project

Handel in diensten en de sociale bescherming van werkkrachten in het EG recht en de Algemene Overeekomst van de WTO inzake de handel in diensten - hoe adequaat en rechtvaardig is het evenwicht? Historisch

Universiteit Antwerpen

Handel in diensten en de sociale bescherming van werkkrachten in het EG recht en de Algemene Overeekomst van de WTO inzake de handel in diensten - hoe adequaat en rechtvaardig is het evenwicht?

Project

Haalbaarheid van jodium verrijkte linze in onderwijsverlenende voedingsprogramma&apos;s ter verbetering van de schoolprestaties, publieke gezondheids- en lanbouwbeleid in rurale, ingesloten gebiedern in Oost -Afrika (Kenia, Uganda en Tanzania)

Universiteit Gent

Jodiul is een belangrijk mineraal, waarvan het gebrek sociale en publieke gezondheidsproblemen veroorzaakt. Jodium verrijkt zout is weinig succesful in bepaalde risicogebieden. Niuewe, alternatieve strategieën zoals (GM) biofortificatie zijn echter hoopgevend. Deze studie evalueert de haalbaarheid van jodium verrijkte linze als voedingsprogramma&apos;s in scholn en onderzoekt de intresse bij landbouwers en ouders ten einde relevante beleidsaanbevelingen te formuleren.

Project

Haalbaarheid van de oprichting van een International Diamond Centre Antwerp (IDDCA). Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds AMS. UA levert aan AMS de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Haalbaarheidstudie van de upgrading van bio-olie resulterend uit de pyrolyse van biomassa (UPPYRO). Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Door het schaarser worden van aardolie, dienen alternatieven gezocht te worden. Een alternatief is snelle pyrolyse van biomassa waardoor bio-olie verkregen wordt. Deze bio-olie kan voor meerdere doeleinden gaande van transport, verwarming tot basisstof voor chemicaliën gebruikt worden. In de industrie kijken vele bedrijven uit naar dergelijke alternatieven voor aardolie. Dit project wil de mogelijkheden en haalbaarheid onderzoeken om deze bio-olie in te zetten bij voorkeur in hoge toegevoegde...

Project

Haalbaarheidsstudie Vrouwenhuis. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project bestaat uit twee studies die de bedoeling hebben het emancipatiebeleid van de Stad Antwerpen te ondersteunen. De specifieke doelstellingen worden als volgt geformuleerd : - Een vergelijking van bestaande initiatieven wat betreft Vrouwenhuizen in Vlaanderen (met daarbij oog voor de toegankelijkheid van die initiatieven, het financiële plaatje, de gebruikers, ...) en een inventaris van de haalbaarheid van een dergelijk initiatief in Antwerpen. - Diversiteitsgevoelig maken van de da...

Project

Haalbaarheidsstudie Pilootproject Innovatiestages. Recent afgelopen

KU Leuven

De haalbaarheidsstudie heeft tot doel na te gaan of het mogelijk is om innovatiegedreven langdurige stages te organiseren in samenwerking met het werkveld, en dit in het kader van een postgraduaat dat meer industry-ready en innovatiegedreven industrieel ingenieurs moet opleveren. De haalbaarheidsstudie omvat volgende aspecten:Het creëren van een maatschappelijk draagvlak voor het postgraduaat en de innovatiestage bij de verschillende stakeholders (industrie, ziekenhuizen, onderzoeksinstelling...

Project

Haalbaarheidsstudie over de toekomst van de sociale voorzieningen voor zeelieden in de haven van Antwerpen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Haalbaarheidsstudie over de toekomst van de sociale voorzieningen voor zeelieden in de haven van Antwerpen.

Project

Haalbaarheidsstudie naar een repetitieve prevalentiestudie onder de algemene bevolking (HARPA). Historisch

Universiteit Antwerpen

Doelstellingen van het project: - Gedetailleerde vergelijking van de methodes en designs van algemene prevalentieonderzoeken in andere Europese landen - Evalueren van de sterktes, beperkingen, noodzakelijke voorwaarden en kostprijs van de verschillende opties met het oog op het uitvoeren van een dergelijke studie in België - Het uitvoeren van een beperkte cognitieve test van de op te nemen items in het prevalentieonderzoek in België

Project

Grundtvig Voorbereidend Bezoek N° 2012-PV-020-VLA : Campobosso (Italië) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het Grundtvig programma is één van de vier sectorale programma's van het Europese Programma 'Een Leven Lang Leren' en richt zich tot alle vormen van de niet-beroepsgerichte volwasseneneducatie; hiertoe behoren zowel het formele volwassenenonderwijs als de non-formele vorming. Het Grundtvig programma zoekt een antwoord op de uitdagingen die zich stellen door de veranderingen in de maatschappij en de arbeidsmarkt. Volwassenen worden genoodzaakt hun kennis bij te stellen; er is nood aan opleidi...

Project

Grundtvig leerpartnerschap N° 2013-GRU-LP-052-CO :

Vrije Universiteit Brussel

Het Grundtvig programma is één van de vier sectorale programma's van het Europese Programma 'Een Leven Lang Leren' en richt zich tot alle vormen van de niet-beroepsgerichte volwasseneneducatie; hiertoe behoren zowel het formele volwassenenonderwijs als de non-formele vorming. Het Grundtvig programma zoekt een antwoord op de uitdagingen die zich stellen door de veranderingen in de maatschappij en de arbeidsmarkt. Volwassenen worden genoodzaakt hun kennis bij te stellen; er is nood aan opleidi...

Project

GROSE : Economische groei en sociale cohesie in de stad. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Thema: Ruimtelijke aspecten van de maatschappelijke diversiteit van het programma "Samenleving en Toekomst" Thema: Stedelijke economie, sociaal-ruimtelijke polarisatie, economisch beleid in de grote steden van België

Project

Grondslagen van Kunst en Wetenschap. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In dit project willen we de samenhang tussen kunst en wetenschappen zowel filosofisch, cultuursociologisch, historisch als economisch onderzoeken. Het project bestaat uit vier luiken, die evenwel samen een onlosmakelijk geheel vormen: (1) Ontgrenzing van kunst en wetenschap, waarin we peilen naar de mogelijkheidsvoorwaarden om kunsten en wetenschappen te zien als gelijkaardige intellectuele en creatieve activiteiten; (2) De relatie tussen beeld en realitiet, waarin we onderzoeken welke "modes...

Project

Grondslagen van beveiliging Recent afgelopen

KU Leuven

Software geraakt dieper ingeburgerd in allerlei apparatuur rond en in het huis, op kantoor, en in de samenleving in het algemeen. Ook grootschalige systemen die worden ingezet voor het aanbieden van cloud-diensten moeten worden onderhouden, vaak door derden.Door de groeiende complexiteit van de systemen nemen de mogelijkheden voor aanvallers toe. Een belangrijke uitdaging blijft om krachtige softwareplatforms te ontwikkelen diesoftware-uitbreidingen en toegang tot systeembronnen toelaten ener...

Project

Grondrechtenconflicten in horizontale relaties, in het bijzonder in arbeidsrelaties. Historisch

Universiteit Antwerpen

Grondrechtenconflicten in horizontale relaties, in het bijzonder in arbeidsrelaties.

Project

Groepsverzekeringen: nieuwe uitdagingen voor de wetger? Historisch

Universiteit Antwerpen

Groepsverzekeringen spelen een essentiële rol in de tweede pensioenpijler, nu zij er meestal toe leiden dat een werknemer een bijkomend kapitaal of rente verwerft na zijn pensionering. De wetgever heeft een specifieke reglementering uitgewerkt in de Wet Landverzekeringsovereenkomst, die steeds meer onder druk komt te staan door uitspraken, wetgeving en evoluties in andere rechtsdomeinen. Bedoeling van dit Klein Project BOF is om de problemen in kaart te brengen en via wetenschappelijk onderzo...

Project

Groepsverzekeringen en huwelijksvermogensrecht: een mislukt huwelijk? Historisch

Universiteit Antwerpen

Deze KP BOF-aanvraag beoogt fundamenteel, intradisciplinair onderzoek over de gevolgen van groepsverzekeringen op het huwelijksvermogensrecht. Niettegenstaande de veelvuldige toepassing ervan in de praktijk, leidt de huidige regeling tot grote rechtsonzekerheid, onder meer doordat zij reeds meermaals onverenigbaar werd bevonden met het Grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. Het KP BOF project beoogt deze praktijk eerst in kaart te brengen en vervolgens de regeling grondig en kritisch te analyser...

Project

Groepsstructuren en financiering van de Belgische ondernemingen: een empirisch onderzoek. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit onderzoek heeft tot doel de implicaties van groepsstructuren voor de financiering van Belgische ondernemingen te onderzoeken. De rol van groepsstructuren werd tot nog toe zeer weinig onderzocht, hoewel het weinige bestaande onderzoek aangeeft dat deze structuren een belangrijke invloed uitoefenen op de bedrijfsfinanciering. Verschillende aspecten van de bedrijfsfinanciering zullen hierbij aan bod komen, zoals kapitaalstructuur, rentabiliteit, dividendpolitiek en determinanten van vlottend...

Project

Groene microfinanciering en betalingen voor milieudiensten: van marktgerichte panacees naar een geïntegreerde benadering voor een duurzame en integrale plattelandsontwikkeling. Case-studies uit Centraal-Amerika Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksproject tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Groeiende verantwoordelijkheden voor scholen en leerkrachten. Een analyse van teacher leadership praktijken en de implicaties voor de identiteit van school actoren en de sociaal-professionele relaties.

KU Leuven

De idee van de leerkracht die enkel instaat voor het onderwijs aan één klasgroep in het Basisonderwijs of voor één of enkele vakken in het Secundair onderwijs, is de voorbije jaren zijn vanzelfsprekendheidverloren. De overheid verwacht van scholen en scholengemeenschappen om steeds meer en nieuwe functies op te nemen zoals het uitbouwen van een professionaliseringsbeleid, het verlenen van zorg aan kinderen met speciale noden, het ondersteunen van beginnende leerkrachten, etc. Deze verwachting...

Project

Groeiende effecten van ongelijkheid (GINI). Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Groei en Armoede project (GAPP). Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds UNU. UA levert aan UNU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

GRIP*TT - Generalization Research in lll health and Psychopathology: transdiagnostic processes and transfer of knowledge.

KU Leuven

Angst, depressie en psychologische reacties op en omgang met (chronische) ziekten zijn erg bepalendvoor de levenskwaliteit van mensen en brengen grote socio-economische kosten met zich mee. Het algemene doel vandit project is de studie van de rol van generalisatieprocessen inde ontwikkeling en de uitbreiding van psychopathologie en het verloop van lichame&shy;lijke aandoeningen. Generalisatie wordt daarbij op veelzijdige manier onderzocht door expertise over leermechanismen, aandacht, geheuge...

Project

Grenzen en mogelijkheden van armoedebestrijding. Een analyse van dertig jaar Belgisch interactief armoedebeleid. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit doctoraatsproject wordt onderzocht welke bijdrage het overheidsbeleid in België tot op heden geleverd heeft. Het Belgische armoedebeleid zal hiertoe vanaf het einde van de jaren zestig worden gereconstrueerd. Met uitzondering van enkele vingeroefeningen is dit niet eerder gebeurd. Wie waren en zijn de dominante actoren in de bepaling van het beleid? Welke (machts)middelen en maatregelen werden/worden ingezet binnen welke maatschappelijke context en met welke finaliteit? Op basis van he...

Project

Grenzen en mogelijkheden van armoedebestrijding. Een analyse van dertig jaar Belgisch interactief armoedebeleid. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit doctoraatsproject wordt onderzocht welke bijdrage het overheidsbeleid in België tot op heden geleverd heeft. Het Belgische armoedebeleid zal hiertoe vanaf het einde van de jaren zestig worden gereconstrueerd. Met uitzondering van enkele vingeroefeningen is dit niet eerder gebeurd. Wie waren en zijn de dominante actoren in de bepaling van het beleid? Welke (machts)middelen en maatregelen werden/worden ingezet binnen welke maatschappelijke context en met welke finaliteit? Op basis van he...

Project

Grenzen aan de zorg: transities uit de thuiszorg als vraagstuk van "crowding in" of "crowding out". Historisch

Universiteit Antwerpen

De zorg voor zwaar zorgbehoevende thuisverblijvende ouderen is bij uitstek een testsituatie waarin de dynamiek van de onderlinge verhouding van formele en informele zorg, zichtbaar wordt. De aard van deze verhouding ("crowding in or out") wordt in een dynamisch perspectief geplaatst. Naast een rapportering van onderzoeksresultaten zullen er ook prognostische instrumenten en beleidsaanbevelingen worden ontwikkeld en geformuleerd.

Project

Grenslijn en zijgrenslijn van Maritime Legal Cooperation in Baltische Oostzee. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Na de herwonnen soevereiniteit van de drie Baltische republieken, Estland, Letland en Litouwen, ontstonden m.b.t. de maritieme gebieden in de oostelijke Baltische Zee een hele reeks van concrete problemen die de goede verstandhouding tussen de oeverstaten in de regio ernstig in het gedrang hebben gebracht. Domeinen zoals de visserij, de ontginning van off-shore minerale rijkdommen, de voorkoming en bestrijding van mariene verontreiniging, het maritieme wetgevingsarsenaal, kustwacht-activitei...

Project

GREAT : Groeiende hernieuwbare energietoepassingen en technologieën

Universiteit Hasselt

GREAT is een Europees project dat kadert binnen het Interreg IV-B programma "Capitalising on Innovation Focus op smart grids. Smart grids vergemakkelijken de integratie van (decentraal opgewekte) hernieuwbare energie en het 2richtingsverkeer van elektriciteit. Bovendien worden er real-time gegevens uitgewisseld en is aansturing van op afstand mogelijk. Op die manier kan energie worden bespaard, kosten beperkt en betrouwbaarheid en transparantie verhoogt. De implementatie van smart grids vraag...

Project

GRANT : Regional Integration, state building and conflict settlement in Europe and Asia.

Vrije Universiteit Brussel

Politiek GRANT : Regional Integration, state building and conflict settlement in Europe and Asia.

Project

Grade retention. The role of the national educational policy and the effects on students' academic achievement, psychosocial functioning, andschool career Recent afgelopen

KU Leuven

In elke klas zijn er grote verschillen tussen leerlingen wat betreft cognitieve en psychosociale vaardigheden. Toch moeten alle leerlingen jaarlijks bepaalde vooropgestelde doelstellingen halen. De verschillen tussen leerlingen vormen voor heel wat leerkrachten dan ook een grote uitdaging. Een veel gestelde vraag onder ouders en leerkrachten is wat te doen wanneer leerlingen deze doelstellingen niet halen. In Vlaanderen laat men dergelijke leerlingen vaak hun leerjaar overdoen, vanuit de idee...

Project

Government Governance na de BBB-hervorming in de Vlaamse Overheid: succes- en faalfactoren van beleidsdomeinsspecifieke overleg- en coördinatiefora. Recent afgelopen

KU Leuven

De hervorming ‘Beter Bestuurlijk Beleid’ heeft de Vlaamse Overheid in 2006 sterk van uitzicht en structuur veranderd. Enkele van de belangrijkste doelstellingen van BBB waren: de oprichting van verzelfstandigde agentschappen met meer of minder beleidsuitvoerende autonomie (EVA’s – IVA’s), departementen staan in voor de beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie en de rol van de ministeriële kabinetten evolueert naar een politiek-adviserende functie. Uit onderzoek (Spanhove Verhoest, 2008) blijk...

Project

Governing for development: opportunities and challenges for development actors under the new aid paradigm. Historisch

Universiteit Antwerpen

De nationale overheid en de civiele maatschappij in de ontvangende landen evenals de donoren maken gebruik van de opportuniteiten die de nieuwe hulpbenadering biedt voor een efficiëntere aanwending van de ontwikkelingshulp.

Project

Governance van dierenwelzijn van landbouwhuisdieren: Inzicht in natuur-samenleving relaties in onderling samenhangende wetenschappelijke en landbouwpraktijken Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit onderzoek richt zich op de analyse van governance van dierenwelzijn van landbouwhuisdieren zoals het gemedieerd wordt binnen, en tussen verschillende sociale praktijken. Specifieke aandacht wordt hierbij geschonken aan de interactie tussen twee sociale praktijken die dierenwelzijnsuitkomsten voor een belangrijk deel bepalen: wetenschappelijk onderzoek naar dierenwelzijn, en veehouderij.

Project

Gouvernance Locale et Développement Post-Conflit. Historisch

Universiteit Antwerpen

Gouvernance Locale et Développement Post-Conflit.

Project

GO! : Onderzoek maatschappelijke relevantie leerlingenvervoer. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) organiseert in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap neutraal basis -en secundair onderwijs in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit zowel voor gewoon als buitengewoon onderwijs. Het GO! behoort tot de drie grote onderwijsnetten die erkend worden door de Vlaamse Gemeenschap en heeft de grondwettelijke verplichting om neutraal onderwijs aan te bieden met eerbied voor filosofische, ideologische of godsdienstige opvattingen van ouders en leerlingen. ...

Project

Goesting in Leren en Werken (GoLeWe) Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoeksproject is gericht op het verbeteren van de transitie van leerlingen/studenten van het secundair naar het hoger onderwijs en van het hoger onderwijs naar de arbeidsmarkt. Het in kaart brengen en begeleiden van leercompetenties doorheen de schoolloopbaan kan daartoe bijdragen. Aan de hand van mixed method onderzoek worden instrumenten gericht op het meten van individuele verschillen in leren en motivatie ontwikkeld en gevalideerd.

Project

Goed bestuur voor de Europese Unie. Ontwikkeling van een model van "good governance/goed bestuur" dat bijdraagt tot de politieke en juridische legitimiteit van een meerlagig politiek systeem. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het "Witboek Governance" presenteert zich als een antwoord op de legitimiteitscrisis in de EU. Zowel rechtswetenschappers als politicologen beschouwen "goed bestuur" als een legitimiteitbevorderend instrument, maar staan kritisch ten aanzien van het huidige EU-concept. Dit onderzoek ontwikkelt op interdisciplinaire wijze een theoretisch EU-model van "goed bestuur" en toetst het bestaande EU-concept aan het theoretische ideaalmodel.

Project

Goed bestuur in het octrooirecht. Recent afgelopen

KU Leuven

Octrooien kunnen worden verleend voor uitvindingen, die nieuw, inventief en industrieel toepasbaar zijn. In veel sectoren zijn octrooien belangrijke instrumenten om onderzoek en ontwikkeling te stimuleren en investeringen te belonen. Uiteindelijk zouden octrooien zelfs kunnen bijdragen aan de toename van werkgelegenheid en economische welvaart. Deze doelstellingen kunnen echter enkel worden bewerkstelligd indien actoren die een rol spelen in het octrooirecht (vb. wetgevers, beleidsmakers, oct...

Project

GO DIS. Grensoverschrijdende distributie. Recent afgelopen

KU Leuven

Onderzoek naar de problemen bij grensoverschrijdende distributie, de noodzaak aan diversiteit van staturen van (zelfstandige) handelstussenpersonen en de mogelijkheid de statuten van België en Frankrijk op elkaar afte stemmen.

Project

GOBL. Recent afgelopen

KU Leuven

Dit project heeft als doelstelling om on-line educatieve mini-games (met spreekoefeningen) te ontwikkelen voor jongeren en volwassenen die hun basisvaardigheden en -kennis in het Frans, Nederlands of Engels willen verbeteren. Wereldwijd, en zeker in Europa, leren miljoenen mensen jaarlijks een vreemde taal, of een tweede taal die ze nodig hebben om zich socio-economisch te integreren. Echter, bij sommige groepen is de participatiegraad in of interesse voor dit onderwijs laag. Bovendien is de ...

Project

Globally optimal solutions for detected train conflicts

KU Leuven

Tussen 2014 en 2016 zal de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet (Infrabel) een nieuw traffic management system (TMS) implementeren. Dit bevat een commerciële softwaretool die potentiële conflicten op de spoorweginfrastructuur detecteert voor ze optreden. Het TMS zal voortdurend alle treinposities bijwerken en melden wanneer een conflict tussen treinen kan worden verwacht. Een conflict betekent dat twee treinen,op hetzelfde moment, hetzelfde deel van de infrastructuur (een wis...

Project

Globalization and poverty in West-Africa. Recent afgelopen

KU Leuven

De toenemende globalisering gaat gepaard met een snelle verspreiding van internationale voedelketens in ontwikkelingslanden en heeft een enormeimpact op ontwikkeling in deze landen. De relatie tussen globalisering en economische groei wordt meestal als positief gezien, maar er is geen consensus over de implicaties voor de allerarmsten. Empirische studies in verschillende landen tonen tegenstrijdige effecten aan voor kleine boeren en arme gezinnen, maar slechts weinig studies meten effectief d...

Project

Globalisering van het recht.

Universiteit Antwerpen

Het onderzoeksvoorstel heeft betrekking op de impact van globalisatie op het concept recht vanuit het perspectief van de algemene rechtstheorie en de rechtsfilosofie. De studie houdt o.m. ook een onderzoek in naar de aard van recht ("nature of law"; "Wissenschaftlichkeit of the discipline"). Wettelijke normen en formele karakteristieken evolueren in het licht van de sociale, economische en politieke veranderingen die teweeggebracht worden door globalisatie. Het tweede luik betreft het verklar...

Project

Globalisering, regionalisering en sociaal-economische ongelijkheid (GRESI).

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Globalisering, Multi-level Governance en Federalisme in het Octrooirecht: Een Vergelijkende Analyse van de Octrooihervormingen in Europa, de VS en Japan Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

In Europa, de VS en Japan hebben hervormingen geleid tot een fundamentele aanpassing van het octrooisysteem en de introductie van nieuwe instellingen. Er bestaan significante verschillen en overeenkomsten aangaande de doelstellingen, de hervormingsprocessen en de institutionele aanpassingen in de drie jurisdicties. Een gedetailleerde, vergelijkende analyse op basis van een "governance" perspectief zal belangrijke nieuwe inzichten verschaffen.

Project

Globalisering, arbeidsonzekerheid en gezinsvorming. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Onderzoekskader en probleemstelling Waar "industrialisering" en "modernisering" belangrijke trefwoorden waren om maatschappelijke veranderingen in het Westen in de 19de en een groot deel van de 20ste eeuw te beschrijven, lijkt "globalisering" het trefwoord voor sociale verandering sinds het einde van de 20ste eeuw. Omdat dit concept te pas en te onpas in de mond genomen wordt, is een eenduidige definitie geen overbodige luxe. Blossfeld e.a. (2005) stellen dat dit begrip vier met elkaar verwev...

Project

Global Governance and Democratic Government.

KU Leuven

In the aftermath of the recent financialmic and food crises, experts and political leaders have called for both epth reflection on, and a comprehensive reform of global governance insts with regard to their status as agencies of 'democratic government'. Inhe emergence of global governance deeply affects the democratic governmeework as it was originallyconceived of and developed within the classicon-state, and also imposesa reflection on the very meaning of democracyonsortium therefore aspires...

Project

Globale informatie- en communicatieregimes en de informatiemaatschappij in Afrika. Een kritische analyse van het beleid van de WTO, Wereldbank en ITU. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De nieuwe informatie- en communicatietechnologieën,ontstaan door de convergentie van telecom, computers en audiovisuele media, worden voorgesteld als de langverwachte wondermiddelen die de onderontwikkeling van het Zuiden zullen kunnnen oplossen. Ook Afrikaanse landen koesteren de hoop dat de uitbouw van een informatiematschappij, die via deze ICT's toegang zou verschaffen tot informatie en alsdus kan leiden tot kennis, een uitweg kan bieden uit de jarenlange impasse van onderontwikkeling. In...

Project

GLIMO - Geïntegreerde leeromgeving voor innoverend methodologie onderwijs Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project heeft geresulteerd in online beschikbare tools voor de ondersteuning van onderwijs in Onderzoeksmethoden. Een aantal tools zijn vrij beschikbaar: http://glimo.vub.ac.be/

Project

Gezondheidseconomisch onderzoek en mathematische modellering van infectieziekten. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Project

Gezinssituaties en gezinstrajecten van scheidingskinderen. Een onderzoek naar leefomstandigheden en welzijn van kinderen in nieuwsamengestelde gezinnen. Recent afgelopen

KU Leuven

Stijgende (echt)scheidingscijfers en nieuwe huishoudensvorming leiden tot stijgende aantallen kinderen in nieuwsamengestelde gezinnen. Mede door de ‘promotie’ van co-ouderschap als breed gedragen model voor ‘goede’ omgang tussen gescheiden ouders en kinderen, nam de complexiteit van stiefgezinnen aanzienlijk toe. Veel kinderen worden vandaag geconfronteerd met complexe, constant wijzigende netwerken van bi- of multinucleaire (stief)gezinnen. Vaak bemoeilijkt dat het opbouwen en onderhouden va...

Project

Gezinsbeleid : impact op gezinnen van beleidsmaatregelen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project onderzoekt de mogelijkheden om een Gezins Impact Analyse in te voeren voor Vlaamse beleidsmaatregelen.

Project

Gezamenlijk project toegekend aan ULB-VUB: Ontwikkeling van een diagnostische test die de tuberculose-bacterie opspoort bij kinderen. Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Koning Boudewijnstichting - Fonds Jeanne & Alice Van de Voorde' hebben voor het project ' Gezamenlijk project toegekend aan ULB-VUB: Development and evaluation of new diagnostic markers of tuberculosis in children. Ontwikkeling van een diagnostische test die de tuberculose-bacterie opspoort bij kinderen.' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedr...

Project

Gezamenlijk onderzoek door VUB (dienst Topsport en Studie) en de ULB (Ecole des Sports) naar de combinatie van studie en topsport in de hogescholen en universiteiten van het Nederlands- en Franstalig Hoger Onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewes... Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Gezamenlijk onderzoek door VUB (dienst Topsport en Studie) en de ULB (Ecole des Sports) naar de combinatie van studie en topsport in de hogescholen en universiteiten van het Nederlands- en Franstalig Hoger Onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (Kaderend in de uitvoering van besluit inzake Uitbouw van Sportopleidingen voor het jaar 2012, bestemd voor gemeenten die clubs of verenigingen van "categorie 6" op hun grondgebied hebben)

Project

Gezamenlijke MSF II evaluaties i.k.v. de ontwikkeling van interventies op nationaal niveau: 'Congo'.

Universiteit Antwerpen

Uitvoeren van baseline assessments, follow-up assessments en quality control in het kader van het consortiumproject "Joint MFS II Evaluations at Country level: DR Congo" (project in hoofdorde gesubsidieerd door NWO-WOTRO)

Project

Geweld tegenover holebi’s

Universiteit Gent

De focus van dit onderzoek zijn de verschillende vormen van agressie en geweld waar holebi’s mee te maken krijgen. Over holebigeweld is relatief weinig geweten en betrouwbare prevalentiecijfers zijn schaars. Aan de hand van zowel een kwalitatief als een kwantitatief onderzoeksluik zal worden geprobeerd om dit probleem beter in kaart te brengen.

Project

Gewasgebaseerde systemen voor duurzaam risicogebaseerd landbeheer voor economisch marginale verloederde gebieden, Fase II: Demonstratieprojecten en evaluatie van het Decision Support Tool. Historisch

Universiteit Hasselt

Het doel van het project Rejuvenate 2 is om een transparant en robuust beslissingsproces mogelijk te maken om zo het verantwoordelijke, duurzame en gepaste gebruik te faciliteren van verontreinigde marginale grond voor de productie van biobrandstof of andere biomassa. Een consistente beslissingsbenadering zal de stijging in het grondgebied voor de groei van biobrandstofgewassen ondersteunen, door the effectiviteit van het beslissingsproces te verbeteren en een gemeenschappelijk platform te vo...

Project

Gevolgen van bezorgdheid om status en opzichtige consumptie

Universiteit Gent

Huidig project test twee mogelijke gevolgen van een chronisch hoge of tijdelijke verhoogde bezorgdheid om status, namelijk dat 1) verhoogde bezorgdheid om status een competitieve mindset induceert doet toenemen en 2) de interesse in en belang van kwantitatieve producteigenschappen versterkt. Daarnaast wordt ook getest of opzichtige consumptie (conspicuous consumption) een positief effect heeft op zelfwaardering.

Project

Geurmarketing: de impact van geur en de interactie ervan met andere atmosferische en niet-atmosferische elementen tijdens een winkelbeleving.

Universiteit Hasselt

Atmosferische elementen in een winkel, zoals licht, muziek en geur, kunnen het koopgedrag van consumenten substantieel beïnvloeden. Er is echter weinig geweten over (1) niet-atmosferische elementen die de impact van geur op consumentengedrag modereren, (2) interactie-effecten van geur met andere atmosferische elementen, en (3) de impact van geur op de mentale map van de consument en zijn percepties over het aangeboden assortiment. Mijn doctoraatsproject heeft tot doel deze lacunes in te vulle...

Project

Geurmarketing: de impact van geur en de interactie ervan met andere atmosferische en niet-atmosferische elementen tijdens een winkelbeleving Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Atmosferische elementen in een winkel, zoals licht, muziek en geur, kunnen het koopgedrag van consumenten substantieel beïnvloeden. Er is echter weinig geweten over (1) niet-atmosferische elementen die de impact van geur op consumentengedrag modereren, (2) interactie-effecten van geur met andere atmosferische elementen, en (3) de impact van geur op de mentale map van de consument en zijn percepties over het aangeboden assortiment. Mijn doctoraatsproject heeft tot doel deze lacunes in te vulle...

Project

Gestructureerde Machine Learning voor Biomedische Kennis Extractie. Recent afgelopen

KU Leuven

De biomedische literatuur is omvangrijk en neemt steeds toe in volume. Wetenschappers zijn in staat om een steeds kleiner wordend aandeel van deze literatuur te lezen. Slechts een klein deel van de biomedische kennis wordt uit deze documenten onttrokken. Wetenschappers vragen daarom dringend betere hulpmiddelen om de literatuur te beheersen. Bovendien, terwijl computers de mogelijkheid hebben om wetenschappelijke teksten te doorzoeken, zijn ze nog steeds zeer beperkt wat betreft kennisextract...

Project

Gestion de la diversité et performance / Diversiteitsmanagement en prestaties Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

De leerstoel UHasselt-Ulg financiert onderzoek rond diversiteit in de bijdragende ondernemingen: NMBS Holding, GDF Suez en Mobistar. Het heeft betrekking op een gedeeld 4-jarig doctoraatsonderzoek, samenwerkingsverbanden in het kader van andere onderzoeksprojecten, en op kortere termijn, beleidsgerichte projecten met betrekking tot de sponsors hun beleidsprioriteiten in verband met diversiteitsmanagement.

Project

Gestaltvorming in de haptische modaliteit. Recent afgelopen

KU Leuven

Gestaltprincipes worden gebruikt om te verklaren hoe onze hersenen binnenkomende informatie organiseert. Als deze Gestaltprincipes voortkomen uit de aard van de voorwerpen in de buitenwereld en de manier waarop onzehersenen werken, moeten deze principes geldig zijn in alle sensorische modaliteiten. Er is al heel wat onderzoek naar de Gestaltvorming in het visuele en auditieve domein uitgevoerd. Echter, Gestaltvorming in de haptische modaliteit is weinig onderzocht. Om een voorwerp haptisch te...

Project

Gesprekken over terminale status: ontwikkelen van een begeleidend instrument voor een klinische interventiestudie in oncologie Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

De plicht om de patiënt te informeren dat hij niet zal herstellen van gevorderde kanker en slechts een beperkte resterende tijd heeft is een moeilijke maar onvermijdelijke taak voor de behandelend arts/oncoloog. Echter, de patiënt niet informeren over zijn terminale status resulteert vaak in futiele behandeling, overmatig belasten van de patiënt en het maken van onnodige kosten en gebruik van gezondheidsvoorzieningen. Op dat moment is het klinisch aangewezen is om de overgang naar een palliat...

Project

Geschillenbeslechting inzake internationale contracten in de Europese Unie : convergenties en divergenties tussen 'Brussel I' en 'Rome I'. Historisch

Universiteit Antwerpen

Geschillenbeslechting inzake internationale contracten in de Europese Unie : convergenties en divergenties tussen 'Brussel I' en 'Rome I'.

Project

GEPATAR. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Georganiseerde criminaliteit: naar een materiële en formele strafrechtelijke omkadering Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Aan de hand van een steekproef van gerechtelijke dossiers uit verschillende arrondissementen van het land, worden de factoren die het uitreiken van een bevel tot aanhouding bepalen onderzocht, evenals de procedure, de motiveringen en de duur van de voorlopige hechtenis, en de invloed ervan op de straftoemeting.Het voorgestelde project heeft tot doel na te gaan of het Belgische strafrechtsarsenaal volstaat om een passend antwoord te kunnen bieden aan het steeds groeiende fenomeen van de georga...

Project

Geopolitiek, 'geografisch geweten' van de buitenlandse politiek? Een kritische, genealogische studie naar de eigenheid en bruikbaarheid van de geopolitieke benaderingswijze in de studie van het buitenlands beleid. Historisch

Universiteit Antwerpen

Geopolitiek, 'geografisch geweten' van de buitenlandse politiek? Een kritische, genealogische studie naar de eigenheid en bruikbaarheid van de geopolitieke benaderingswijze in de studie van het buitenlands beleid.

Project

Geografische overdraagbaarheid van activiteiten-gebaseerde modellen: Een gevalstudie voor Vlaanderen en Slovenië Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit onderzoeksvoorstel omvat onderzoek naar invarianten in verplaatsingsgedrag in het kader van het faciliteren van een efficiente transfer van activiteiten-gebaseerde modellen tussen geografische gebieden. Onderzoek naar de gelijkenissen en de verschillen in verplaatsingsgedrag tussen Vlaanderen en Slovenie kan inzichten leveren in de transfereerbaarheid van activiteiten-gebaseerde modellen die noodzakelijk zijn bij het transfereren van activiteiten-gebaseerde modellen naar nieuwe geografisc...

Project

Geografische concentraties van criminaliteit: gevolgen voor attitudes van burgers tegenover straf en strafrechtssysteem

Universiteit Gent

De doelstelling van de verlenging van dit tweejarige BOF-project is tweezijdig: 1) een verbeterd meetinstrument ontwikkelen om attitudes tegenover het strafrechtssysteem te meten en 2) dit nieuwe meetinstrument toetsen aan de hand van een anoniem survey onder studenten en sleutelfiguren.

Project

Geografische concentraties van criminaliteit en overlast: gevolgen voor attitudes van burgers tegenover straf en strafrechtsysteem Recent afgelopen

Universiteit Gent

In dit onderzoek wordt nagegaan in welke mate concentraties van overlast in gemeenten invloed uitoefenen op het wantrouwen in het strafrechtsysteem en de roep om harde straffen. Hierbij voeren we een aantal preliminaire verkennende analyses uit op drie bestaande databestanden om tot de ontwikkeling van een nieuw meetinstrument te komen en inzicht te krijgen in determinanten van wantrouwen en punitiviteit.

Project

Gent Kinemastad. Een multimethodisch onderzoek naar de ontwikkeling van de filmexploitatie, -programmering en -beleving in de stad Gent en randgemeenten (1896-2010) als case binnen een internationaal comparatief New Cinema History Onderzoek Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit project wil in het kader van de New Cinema History perspective within film and media studies, whereby researchers concentrate upon the social embedding and the lived experiences of cinemagoing. The project focuses upon the history film exhibition, programming and cinemagoing in Ghent and its suburbs (1896-2010).

Project

Gentechnologie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Jongeren van vijf Vlaamse scholen krijgen de mogelijkheid om op een interactieve manier kennis te maken met enkele gentechnologische technieken. Dit houdt in dat zij onder andere op het terrein actuele en wetenschappelijke informatie verzamelen en in discussie treden met enkele wetenschappers en deskundigen over de ethische en sociale implicaties van gentechnologie. Het project beoogd samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten van verschillende disciplines, wetenschappers en bedrijven die g...

Project

Genotypische en fenotypische variabiliteit, individuelesusceptibiliteitsfactoren en industriële genotoxische/ neurotoxische agentia in arbeidsgeneeskunde (Wet . ondersteuningprogr. vr gezondheidsbescherming v/d werknemer 99-2003) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De fascinerende vooruitgang geboekt in de genoomanalyse en de recente identificatie van verschillende genenklassen betrokken bij de susceptibiliteit voor bepaalde ziektes, wijst op de mogelijkheid tot identificatie van dragers van specifieke allelencombinaties of polymorfismen die een groter risico voor omgevings- en beroepshalve geïnduceerde aandoeningen zouden vertonen. De doelstelling van dit project is het confronteren, voor zover ze bestaan, van kandidaat susceptibiliteitsbiomarke...

Project

GENK-BREDE LEER- EN LEEFOMGEVING Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Genetische basis van corticale malformaties. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De vorming van de cerebrale cortex is erg complex maar kan worden ingedeeld in verschillende stadia die elkaar opvolgen en deels overlappen. Verstoring van één of meerdere van deze processen door externe factoren of genetische afwijkingen resulteert in het ontstaan van corticale malformaties. Deze vormen een belangrijke oorzaak van mentale en motorische handicap, ernstige epilepsie, leerstoornissen en autisme. Voor de grote meerderheid van deze patiënten en families kan tot op heden geen enke...

Project

Generatie en gender energy-armoede: realiteit en sociaal beleid (2GENDERS).

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Generalisation of research on accounts and cost estimation (GRACE). Historisch

Universiteit Antwerpen

Generalisation of research on accounts and cost estimation (GRACE).

Project

Generalisatie van klassiek geconditioneerde responsen via symbolische en functionele relaties. Recent afgelopen

KU Leuven

Angststoornissen kennen een hoge prevalentie.nbsp;Er bestaat weinig twijfel over de centrale rol van associatieve leerprincipes in het ontstaan en beloop van angstklachten.nbsp;Een weinig onderzochte thematiek in deze context betreft de generalizatie van aangeleerde vreesresponsen.nbsp;Indien men een aversieve gebeurtenis meemaakt tegende achtergrond van een bepaalde stimulus of situatie, kan men vaststellen dat de aangeleerde vrees vaak ‘generaliseert’ naar gerelateerde stimuli.nbsp;Het mees...

Project

Generalisatie van geconditioneerde (vrees)responsen en de rol van geheugenspecificiteit. Recent afgelopen

KU Leuven

Epidemiologisch onderzoek toont aan dat angststoornissen een hoge prevalentie kennen. Er is bovendien weinig discussie over de centrale rol vanassociatieve leerprocessen voor dit type stoornissen. Meer bepaald generalisatie van vrees(responsen) lijkt een cruciaal proces te zijn in de ontwikkeling van angststoornissen, dat niettemin relatief weinig aandachtheeft gekregen in wetenschappelijk onderzoek. Binnen dit onderzoeksproject zal generalisatie van (vrees)responsen worden vanuit een (autobi...

Project

Generalisatie in psychopathologie: De rol van abstracte repetitieve gedachten en mediërende mechanismen.

KU Leuven

Vele psychologische problemen worden gekenmerkt door een graduele 'verbreding' van de klachten over stimuli, contexten en gedrag. Deze 'verbreding' van de klachten wordt generalisatie genoemd. Bijvoorbeeld, Geoffrey, een 48 jarige man wordt gediagnosticeerd met depressie. Recent had hij een conflict met één van zijn beste vrienden over een belofte dat was verbroken. Dit heeft hem diep geraakt, zodoende hij nu al zijn vrienden niet meer vertrouwt. Deze generalisatie van wantrouwen leidt tot he...

Project

Geneesmiddelen op voorschrift en het keuzerecht van de consument.

KU Leuven

Het vertrekpunt van deze thesis is dat de verbruiker van geneesmiddelenniet alleen een patiënt is, maar ook een consument. Deze stelling impliceert dat de geneesmiddelenverbruiker, naast het recht op de beschermingvan zijn gezondheid, ook het recht heeft om te kiezen welk geneesmiddelhij consumeert. Beide rechten staan in voortdurende spanning met elkaaren de juridische instrumentalisering van het ene recht, sluit het andere recht grotendeels uit. In Europa en België verleent de wetgever voor...

Project

Genderverschillen in leerlingbetrokkenheid en leerkrachtstijl in de eerste jaren van het secundair onderwijs

KU Leuven

Jongens doen het over het algemeen minder goed op school dan meisjes. Lagere prestaties, hogere drop-out en lagere leerlingbetrokkenheid bij jongens ondersteunen deze stelling. De focus van dit doctoraatsproject is om genderverschillen in leerlingbetrokkenheid en de rol van de leerkrachtstijl in deze relatie onderzoeken. Uit voorgaand onderzoek werd immers aangetoond dat leerkrachtstijl een belangrijke rol speelt bij leerlingbetrokkenheid en prestaties. In deze studies werd echter de rol van ...

Project

Gender verschillen in depressie: een vergelijkende studie tussen Europese welvaartstaten.

Universiteit Gent

Het doel is een meetinstrument te ontwikkelen voor de mate waarin Europese vrouwen en mannen aan- of ontmoedigd wordt om de gezinstaken op zich te nemen in Europa. De samenhang met het niveau van mentale gezondheid bij mannen en vrouwen wordt daarbij bestudeerd.

Project

Gender in de Ugandeze secundaire schoolklas: Tekstboek representatie, onderwijzers discours en implicaties voor de praktijk Recent afgelopen

Universiteit Gent

Deze studie naar gender in de Ugandeze schoolklas berust op interdisciplinair onderzoek naar curriculummateriaal en pedagogiek. De focus is op genderrepresentatie in vier populaire Engelse tekstboeken die worden aanbevolen door het Ministerie van Onderwijs voor het leren van Engels aan leerlingen in Ugandeze secundaire scholen. Er wordt ook nagegaan hoe leerkrachten deze teksten mediëren en welke factoren deze omgang beïnvloeden.

Project

Gender en Reclame. Historisch

Universiteit Antwerpen

Gender en Reclame.

Project

‘Gender, een multi-gelaagd issue in de journalistiek.’ Een longitudinaal multimethodisch onderzoek naar genderongelijkheid in het journalistieke veld in Vlaanderen.

Universiteit Gent

Hoewel het aantal vrouwelijke journalisten de laatste jaren aanzienlijk is toegenomen, blijft het journalistieke veld gekenmerkt door een diepgewortelde gendersegregatie. Subtiele mechanismen houden genderongelijkheid in de journalistiek in stand. Dit onderzoeksproject wil nagaan in hoeverre twee recente ontwikkelingen in de mediasector – commercialisering en digitalisering - een invloed hebben op de onderliggende mechanismen van gendersegregatie in de journalistiek.

Project

GENDERBALL: Veranderende gender-evenwichten in het onderwijs en hun implicaties voor reproductief gedrag in Europa.

KU Leuven

Dit is de eerste omvattende studie van de demografische gevolgen van een belangrijke recente ontwikkeling in Europa: terwijl mannen vroeger altijd meer onderwijs hebben genoten dan vrouwen, is dat gender-onevenwichtvandaag omgekeerd. Dit zal sowieso afkleuren op het reproductieve gedrag omdat de bestaande patronen een meerderheid van hoogopgeleide mannen veronderstellen. De eerste stap van het project is het in kaart brengen van de ommekeer doorheen de tijd en over de verschillende Europese r...

Project

Gemeentelijk woondossier. Historisch

Universiteit Antwerpen

Iin opdracht van de vijf Vlaamse provinciebesturen wordt jaarlijks voor alle gemeenten een woondossier samengesteld. Elk dossier bestaat uit twee luiken, nl. een kwantitatieve en een kwalitatieve fiche. Aan de hand van het woondossier wordt de betrokken besturen een instrument aangereikt om te kunnen komen tot een objectieve en waarheidsgetrouwe probleemformulering omtrent de woonsituatie in hun gemeente en/of provincie. Vanaf 2004 geldt de samenwerkingsovereenkomst enkel nog voor de provinci...

Project

Gemeentelijke besluitvorming over publieke dienstverlening in crisistijd

Universiteit Gent

Deze studie onderzoekt hoe lokale besturen beslissen over de manier waarop ze hun publieke dienstverlening organiseren: zelf, via interbestuurlijk partnerschap, via contracteren van profit of non-profit partners? We verklaren deze keuzes aan de hand van het managementgericht model van Hefetz & Warner (2011) en breiden dit uit met politiek-ambtelijke variabelen, gebruik makend van survey- en case-onderzoek bij Vlaamse gemeenten.

Project

Gemeenschapsvorming in een veranderende stad. Een analyse van praktijken en vertogen in de publieke ruimte Historisch

Hogeschool Gent

De centrale onderzoeksvraag van PWO-GIS is op welke manier sociaal-culturele tussenkomsten zich verhouden tot bestaand processen van gemeenschapsvorming in een veranderende stad. De drie deelvragen weerspiegelen de drie centrale thema’s in de probleemstelling: Ledeberg als onderzoeksterrein van de veranderende stad, en de praktijken en vertogen van bewoners en sociaal-culturele beroepskrachten (community workers). Het onderzoek wil empirische gegevens verzamelen over feitelijke processen van ...

Project

Gemeenschappen zonder burgers. Een sociologische analyse van de discursieve constructie van morele status in Belgische asielcentra. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Gemeenschappelijke patronen van inkomen en ongelijkheid in rijkdom, oorzaken en gevolgen. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds NBB. UA levert aan NBB de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Gemedieerde aanraakervaringen in een online winkel: De rol van beeldinteractiviteit, gebruikerscontrole en type toestel. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Aanraking is een belangrijke bron van informatie voor consumenten. In online winkels is het onmogelijk een product aan te raken. Wij benaderen deze beperking door de creatie en de effecten van online aanraking te bestuderen. We testen in welke mate aanraking kan gecreëerd worden dmv beeldinteractvititeit. We onderzoeken de rol van gebruikerscontrole. Tot slot bekijken we hoe het type toestel (muis vs aanraking) de aanrakingseffecten modereert.

Project

Geloof, identiteit en participatie op de arbeidsmarkt. Een rechtsvergelijkende studie over de rol van godsdienst en overtuiging in individuele arbeidsrelaties en werkloosheidsgeschillen. Recent afgelopen

KU Leuven

Religieuze minderheden zijn dikwijls ondervertegenwoordigd in de arbeidsmarkt (vooral als het gaat om aantrekkelijke, goed betalende jobs) maaroververtegenwoordigd in werkloosheidsstatistieken. Geloof en levensbeschouwing (of het gebrek daaraan) zijn belangrijke aspecten van de persoonlijke identiteit en deze identiteit wordt niet noodzakelijk opgegeven eens men zich op de werkvloer bevindt. Bestaande juridische beschermingsmechanismen (mensenrechten; anti-discriminatierecht) en andere techni...

Project

Gelijkheid van kansen en de evaluatie van sociale programmas.

Universiteit Gent

We ontwikkelen technieken om sociale programmas te evalueren, vertrekkend vanuit recent ontwikkelde theorieën van gelijkheid van kansen. We illustreren het gebruik van deze technieken door middel van de gegevens verzameld voor de evaluatie van het Mexicaans oportunidades programma, één van de oudste en grootste conditionele cash transfer programmas in de wereld.

Project

Gelieve aan te vullen a.u.b.Bestuurskracht van gemeenten en provincies: naar een nieuwe vorm van interbestuurlijke relatie rond ruimtelijk beleid. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

De doelstelling van de opdracht is enerzijds meer inzicht te geven in de mogelijke systemen en instrumenten voor het meten van bestuurskracht en de wijze waarop ze kunnen worden ingezet, mede als input voor het parallelle interne onderzoek rond de 'bestuurskrachtmonitor'. Anderzijds moet de studie aangeven hoe het meten en opvolgen van bestuurskracht zich binnen een veranderende context van interbestuurlijke relaties verhoudt tot de andere instrumenten voor ruimtelijk beleid.

Project

Gelaatsperceptie in autisme: Configurationele verwerking van emotioneleexpressies

KU Leuven

Ons onderzoek tracht inzicht te verwerven in de verscheidene niveaus van verwerking, gaande van impliciete verwerking tot expliciete emotieherkenningstaken, gebruik makend van zowel geïsoleerde faciale stimuli in gecontroleerde omstandigheden als van faciale stimuli binnen een meer complexe, naturalistische visuele context. Enerzijds zullen we onderzoeken welke spontane, automatische kijkstrategieën gehanteerd worden, wanneer de taak niet gericht is op de interpretatie van de faciale expressi...

Project

Gekoppelde carrières: de rol van de partner in de loopbanen van Belgische mannen en vrouwen. Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

De aandacht voor koppels (samenwonenden en gehuwden) in het loopbaanonderzoek is recent maar cruciaal in het licht van maatschappelijke veranderingen op het vlak van arbeid en gezin in de loop van de 20ste eeuw. Daarbij moet er vooral gedacht worden aan de overgang van het traditionele mannelijke kostwinnersmodel naar het tweeverdienersgezin. Toch blijft er in Belgie voorlopig een leemte bestaan in dit onderzoeksveld. Daarom heeft dit project tot doel om de rol van de partner in de carrieres ...

Project

Gek op experimenteren. Historisch

Universiteit Antwerpen

Jeugdbewegingen zijn een ideaal medium om jongeren te bereiken buiten de schoolse context. In Vlaanderen zijn ongeveer 250.000 jongeren tussen 6 en 18 jaar actief lid van een jeugdvereniging. Zo zijn bijvoorbeeld meer dan 70.000 jongens en meisjes aangesloten bij Scouts en Gidsen Vlaanderen, 78.500 jongeren zijn ingeschreven bij Chirojeugd en 35.000 bij KSJ-KSAVKSJ. Het doel van het project "Gek op Experimenteren" is deze jongeren de kans te bieden experimenten uit te voeren en inzicht te ver...

Project

Gekleurde armoede voorbij de stadsgrenzen: onderzoek naar de rol van deVlaamse plattelandsruimte in overlevingsstrategieën van allochtone armen.

KU Leuven

Dit onderzoek wordt opgezet om verschillende aspecten van overlevingsstrategieën van allochtonen in armoede op het platteland in kaart te brengen.Vastgesteld wordt dat een disproportioneel aantal gezinnen van buitenlandse origine in armoede leeft. Het bestaande onderzoek ter zake richt zich voornamelijk op locaties waar de concentratie aan migrantengezinnen groot is. De problematiek is daardoor tot op heden voornamelijkgekend in de context van verstedelijkte gebieden in België. Dit onderzoek ...

Project

Geïntegreerde trajecten voor MMPP. Recent afgelopen

KU Leuven

Het doel van het project is tot een innovatieve aanpak te komen die Europees gedragen wordt en (mits nodige aanpassing/ontwikkeling) in Vlaanderen kan geïmputeerd worden, om bedrijven, arbeidsbegeleidingsvoorzieningen en onderwijsinstanties te sensibiliseren en te herorganiseren zodat de MMPP doelgroep gemakkelijker reguliere opleiding en werk kan verkrijgen en behouden.

Project

Geïntegreerde personeelsplanning. Recent afgelopen

KU Leuven

Het project mikt op de ontwikkeling van een algemeen model om geïntegreerde cyclische personeelsplannen op te stellen voor teams, ploegen of individuen. Het model veronderstelt dat de totale werkbelasting (dit is detotale hoeveelheid werk, uitgedrukt in persoon-uren, die binnen specifieke tijdsintervallen verricht moet worden) op voorhand bekend, maar onderhevig aan variabiliteit is. In tegenstelling tot de bestaande modellen,beschouwen wij de toewijzing van de werkbelasting aan (zelf gekozen...

Project

Geïntegreerde Marketing Communicatie: Synergieën creêren door reclame in verschillende media Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project (een longitudinale studie van echte reclames in 4 landen) onderzoekt mogelijke synergieën tussen verschillende media om return te maximalizeren (gunstigere reacties tegenover reclame, activatie (informatie zoeken, website bezoeken, mond-tot-mond) en verkoop). We onderzoeken modererende effecten zoals socio-demografische profiel (leefdtijd, sociale klasse, ...), media gebruik en connectedness, koopgedrag en cross-culturele verschillen.

Project

Geïntegreerde leerlingenbegeleiding in het secundair onderwijs: een theoretisch model Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Het voorgestelde onderzoek beoogt de ontwikkeling van een model van geïntegreerde socio-emotionele leerlingenbegeleiding dat de relatie tussen begeleidingsactiviteiten van de leerkracht in de klas en aanwezige schoolkenmerken in kaart brengt. Verder heeft dit onderzoek tot doel om de implementatie van een dergelijk model in de praktijk te bestuderen en te linken aan de percepties van leerlingen over begeleiding en zorg in hun school, hun motivatie en welbevinden.

Project

Geïntegreerde hersennetwerken voor perceptie, cognitie en actie in menselijke en niet-menselijke primaten

Universiteit Gent

Studie van het visuele systeem en zijn relatie met motorische, geheugen en executieve hersengebieden. Dit onderzoek richt zich in het bijzonder op het visueel systeem en de modificatie ervan door aandacht en leren, geheugen en hogere orde visuele functies, controle van acties, het cerebellum , slaap en geheugen consolidatie, kwantitatieve verwerking en diffusion tensor imaging (DTI) en connecitiviteit.

Project

Geïntegreerde beslissingprocessen met betrekking tot maritieme logistieke ketens.

Universiteit Antwerpen

De laatste jaren wordt er in toenemende mate voor geopteerd om maritieme logistieke ketens uit te bouwen waarbij er meer ruimte is voor interactie tussen de verschillende betrokken actoren. Er is een geleidelijke verschuiving aan de gang van concurrentie naar samenwerking. Dit onderzoek wil bekijken op welke manier besluitvorming binnen deze ketens concreet wordt ingevuld en welke processen hierop van invloed zijn. Transport brengt echter ook de nodige socio‐economische en ecologische uitdagi...

Project

Geheugenvervorming en emotie: het effect van stemming, opwinding en affectieve valentie op het ontstaan van valse herinneringen. Recent afgelopen

KU Leuven

Het huidige project heeft als doel na te gaan hoe stemming en emoties de vatbaarheid voor valse herinneringen kunnen beïnvloeden. Valse herinneringen ontstaan wanneer mensen zich dingen herinneren die niet plaatsvonden, en kunnen worden uitgelokt aan de hand van twee belangrijke paradigma's. In het 'DRM'-paradigma is de kans op een valse herinnering aan eenniet-gepresenteerd woorde, dat associatief gerelateerd is aan een reekswoorden die wel gepresenteerd werden, even groot als de kans op een...

Project

Geheugenconsolidatie van verbaal en niet-verbaal stimulusmateriaal bij expliciet en impliciet leren Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Huidige aanvraag ligt in het verlangde van het 4-jarig OZR-mandaat van Inge zeeuws en heeft tot doel toe te laten het doctoraat succesvol af te ronden. Het onderzoek kende vertraging ten gevolge van het gebruikte onderzoeksdesign. Er werd immers gebruik gemaakt van within-subjects designs, waarbioj de deelnemers steeds een sessie uitvoeren onder invloed van d-amfetamine en een sessie met placebo. De afname van een experiment liep hiermee al gauw op tot enkele maanden. Hoewel de data van versc...

Project

Geheugenconsolidatie tijdens de slaap en de rol van emotie en arousal - een experimenteel onderzoek bij gezonde vrijwilligers en patiënten. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dat slaap betrokken is bij geheugenprocessen werd reeds eerder aangetoond. Op basis van specifieke slaapdeprivatie experimenten constateerde men dat de REM slaap betrokken is bij het voordien geleerd complex, divergent en declaratief materiaal. Sommige auteurs evenwel kwamen tot de bevinding dat de diepe slaap (slow wave sleep) een positiever effect heeft op de herinnering dan de REM slaap. Met dit onderzoek willen wij nagaan welke specifieke bijdrage geleverd wordt door de REM en de SWS sla...

Project

Gegevens evaluatie schattingen Eurostat inzake EU2020 target en aanbevelingen inzake methodologie en data voor inschatting variatieschattingen gebruikers. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

De opdrachtgever vraagt om de door Eurostat gehanteerde methodologie te evalueren en om het effect op de variantieschattingen na te gaan van het gebruik van additionele gegevens inzake steekproefdesign aangeleverd door de FOD Economie.

Project

Gedifferentieerde socialisatie in de symbolische samenleving. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het uitgangspunt van dit onderzoeksproject is de groei van de symbolische samenleving. De diagnose over de ontwikkeling van een dergelijk maatschappijtype steunt op twee stellingen. Ten eerste, detraditionalisering leidde niet tot een geïndividualiseerde samenleving in de zin van een samenleving waarin het denken, voelen en handelen van individuen individueler is geworden en minder beïnvloed wordt door maatschappelijke processen die homogeniteit creëren binnen de groepen die zij afbakenen. E...

Project

Gedifferentieerde klaspraktijken 'Goed geënt'. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Het project wil 25 scholen met hun klasleraren, zorgteam, directie en eventueel de betrokken pedagogisch begeleider of een in de school gekende lerarenopleider, nascholen in het omgaan met heterogene groepen en het hanteren van differentiatie, met oog voor diverse leerstijlen en hun meervoudige intelligenties. Het project heeft als doel om leerkrachten inzicht en praktische toepassingen bij te brengen van de thema's 'omgaan met diversiteit, gedifferentieerde klaspraktijken, handelingsgericht ...

Project

Gebruikersonderzoek in de West-Vlaamse openbare bibliotheken. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Local Market Research. UA levert aan Local Market Research de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Geboortecohortestudie betreffende milieu en gezondheid in Vlaanderen: onderzoek van de haalbaarheid met de opmaak van een plan van aanpak en kostenanalyse van dergelijke werkwijze. Historisch

Universiteit Antwerpen

Geboortecohortestudie betreffende milieu en gezondheid in Vlaanderen: onderzoek van de haalbaarheid met de opmaak van een plan van aanpak en kostenanalyse van dergelijke werkwijze.

Project

Geavanceerde survival analyse voor krediet risico modellering: innovatieve technieken, nieuwe inzichten en toepassingen.

KU Leuven

Credit Risk modeling is nu belangrijker dan ooit tevoren.nbsp;Deintroductie van 'compliance guidelines' zoalsnbsp;Basel II/III en Solvency II heeft een enorme impact op de strategieën van financiële instellingen. Het Basel II Capital Accord beoogt het kwantificeren van een minimum bufferkapitaal om zo een veilig opvangkussen te vormen voor onverwachte verliezen.nbsp; Eén van de speerpunten van het onderzoek betreft het gebruik van survival analysetechnieken gericht op het voorspellen van de t...

Project

Geavanceerde gehumanizeerde muizen als generisch platform voor de ontwikkeling van humane antilichamen. Recent afgelopen

KU Leuven

Normal 0 21 false false false NL-BE X-NONE X-NONE <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;}@font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; m...

Project

Geautomatiseerde verzameling van activiteiten-gebaseerde verplaatsingsgegevens voor de ontwikkeling van dynamische transportmodellen Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Het huidige Vlaamse activiteitengebaseerde model (Feathers), dat ontwikkeld is binnen IMOB in het kader van een strategisch basis onderzoeksproject (IWT-SBO), biedt een goed wetenschappelijk kader en platform aan voor de evaluatie van verplaatsingsgedrag van personen. Aangezien De Lijn de invoering van een aantal regionale light-rail projecten voorbereidt, ontstaat er een nood aan het verder uitbouwen van dit platform om uitspraken te kunnen doen over de gevolgen van de introductie van dergel...

Project

Geautomatiseerde statistische anticipaties en het recht. Een juridisch onderzoek naar de mogelijkheden voor grondwettelijke waarborgen binnen het recht op privacy, de bescherming van persoonsgegevens en non-discriminatie. Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

In het sterk opkomende gebied van proactive computing wordt het verleden op een zeer specifieke manier ingezet om een bepaalde toekomst te anticiperen en te produceren . namelijk door het handelen van individuen te voorzien op grond van verwachtingen die zijn gegenereerd door middel van geautomatiseerde statistische algoritmes (zoals bijvoorbeeld in Amazon.s aanbevelingsalgoritmen). De vraag is of dit zou kunnen leiden tot een dusdanige sturing van toekomstige mogelijkheden van een individu d...

Project

Geassisteerde procreatie : Het omgaan met onvruchtbaarheid en vreemd genetisch materiaal vanuit een psychologisch, ethisch en juridisch standpunt. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het omgaan met onvruchtbaarheid en vreemd genetisch materiaal vanuit een psychologisch, ethnisch en juridisch standpunt.

Project

Gate to Financing. Historisch

Universiteit Antwerpen

Gate to Financing.

Project

Games op school Recent afgelopen

KU Leuven

Het G@S-project heeft als doel om een open platform voor de ontwikkeling en distributie van educatieve games te onderzoeken en ontwikkelen. De commerciële en academische interesse in het educatieve gebruik van videospelletjes is de laatste jaren sterk toegenomen. Door hun systematische en zelfmotiverende karakter worden videogames immers meer en meer als een belangrijk hulpmiddel gezien dat ingeschakeld kan worden in het basis- en secundair onderwijs. De realisatie van educatieve videogames, ...

Project

GAMES: Great Adventures for the Millennium Chemical Engineering Student. Recent afgelopen

KU Leuven

Dit onderwijsproject wenst een werkvorm, gebaseerd op digital game based learning, te ontwikkelen om studenten op een interactieve, participatieve en millenniumstudentvriendelijke manier te ondersteunen in het zich eigen maken van de principes en basiskennis van chemische technologie.

Project

Gamen in de huishoudelijke sfeer - een exploratief onderzoek naar de rol die computerspellen spelen in het leven van alledag Recent afgelopen

Universiteit Gent

Door middel van een multi-methodische aanpak draagt dit project bij tot onderzoek aangaande het gebruik en de rol die computerspellen spelen in het leven van alledag. Twee theorieën uit traditionaal mediaonderzoek zullen worden gecombineerd: de domesticatie theorie en het media attendence model. Teneinde het dynamische karakter van betekenisgeving te vatten zal er longitudinaal en cross-sectioneel onderzoek worden verricht.

Project

'Game-based learning' voor 50-plussers. Recent afgelopen

KU Leuven

'Game-based learning' is een innovatieve didactische methode dat actiefleren ondersteunt en engagement in het leerproces bevordert. Desalniettemin is het onderzoek in dit domein voornamelijk gericht op jongeren en worden - ondanks het groeiende aantal oudere gamers - de verwachtingen, motivaties, noden en voorkeuren van oudere volwassenen buiten beschouwing gelaten. Dit project heeft tot doel om - via de opstart van een netwerk van geïnteresseerde onderzoekers, leraren en lerenden - goede pra...

Project

Gaat het echt enkel om kennis? De perceptie van educatoren op het proces van het veranderen van ecologisch gedrag. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Onderzoekers zijn het er over eens dat de huidige milieuproblematiek een gevolg is van menselijke gedrag. Milieueducatie (ME) wordt beschouwd als een belangrijk instrument in de bestrijding van de milieuproblematiek. Echter, slechts zelden slaagt ME er in om het ecologisch gedrag van jongeren te veranderen. Deze studie onderzoekt de perceptie van educatoren op het proces van gedragsverandering als een mediërende factor in de effectiviteit van ME.

Project

G.0762.13

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

G.0742.13

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

G.0493.13

KU Leuven

Emotional Acculturation in Minority Youth Sharing an emotion –for example, bynbsp;being happy or angry for the samereasons--nbsp;means to look at the world in a similar way.nbsp;The more time couples and group members spend together, the more they tend to share their emotions; moreover, the more emotions couples and groups share, the happier they seem to be. Some initial research has suggested that something similar happens to immigrants: As they spend more time in the new culture, their emot...

Project

G.0436.13

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Fysologische, morfologische en biomechanisch vereisten van het musculoskelettale systeem van het onderbeen van topsprinters en -duurlopers Recent afgelopen

Universiteit Gent

Snelheid en uithoudingsvermogen leggen tegengestelde vereisten op aan het ontwerp van het locomototische systeem. Bepaalde eigenschappen van het onderbeen zijn antagonistische paren in relatie tot sprinten versus duurlopen. Dit project heeft tot doel na te gaan wat de fysiologische en functioneel anatomische eigenschappen zijn van onderbeenspieren die een voordeel opleveren in de prestatie tijdens sprinten of duurlopen.

Project

Fysiologische, morfologische en biomechanische vereisten van het musculoskeletale systeem van het onderbeen voor topsprinters en -duurlopers. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Fysiologische aanpassingen aan hypoxie en effect op uithoudingsprestaties

KU Leuven

Dit doctoraatsproject heeft als hoofddoel verdere inzichten te verwerven in de onderliggende fysiologische mechanismen betrokken bij adaptatiesaan training in hypoxie (~ hoogtetraining), en om trainingsstrategieën in hypoxie verder te optimaliseren. Dit houdt ondermeer in dat de werking van nitraatsupplementatie op de effecten van training in zuurstofarme omgeving op spieradaptaties en uithoudingsprestaties onderzocht zal worden. In een eerste studie zal via genetisch gemodificeerde muizen de...

Project

Fysieke (in)activiteit, fysieke fitheid en gezondheid bij Vlaamse jongeren (6-18 jaar) Recent afgelopen

KU Leuven

Over de gezondheidsvoordelen van fysieke activiteit tijdens de kinderjaren bestaat er geen twijfel meer. Verschillende epidemiologische studies rapporteren echter een leeftijdsgebonden daling van fysieke activiteit die aanvangt tijdens de vroege adolescentie. De verandering van schoolomgeving, omwille van de overgang van basis naar secundair onderwijs, is mogelijk een bepalende factor van dit proces. Binnen het epidemiologisch onderzoek heeft men vaak te kampen met methodologische problemen w...

Project

Fysieke activiteit, inspanning en de &apos;menselijke carnosinase paradox&apos; Recent afgelopen

Universiteit Gent

Er is genetische evidentie voor een verband tussen carnosinase activiteit en sommige ziektes. Serum carnosinase is verantwoordelijk voor de afbraak van carnosine, een bioactief dipeptide met antioxidatieve en antiglycatiewerking. In tegenstelling tot andere diersoorten, heeft de mens hoge carnosinase activiteit, genaamd de humane carnosinase paradox. Dit project heeft tot doel het verband te onderzoeken tussen inspanning en deze paradox.

Project

"Fysica is cool": experimenteerkoffers. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project is het vervolgtraject op 'fysica is cool ' experimenteerkoffers', waarin 40 koffers werden ontwikkeld met allerhande fascinerende fysica experimenten voor gebruik in de humaniora. In het vervolgtraject wordt het assortiment aan preven verder uitgebreid, en worden themakoffers smamengesteld voor specifieke richtingen.

Project

Functionele kenmerken van veranderingen in preferenties als gevolg van de zelf-referentie taak Recent afgelopen

Universiteit Gent

In de zelf-referentie taak reageren proefpersonen op eenzelfde manier op een neutrale prikkel en prikkels gerelateerd aan het concept "zelf" (vb. het woord "ik"). Als gevolg daarvan wordt de neutrale prikkel positiever. Wij onderzoek de voorwaarden waaronder dit effect optreedt en gaan na of die verschillen van de voorwaarden waaronder andere veranderingen in preferenties optreden.

Project

Friendly ATTAC (Adaptieve Technologische Tools Tegen Cyberpesten).

Universiteit Antwerpen

Friendly ATTAC beoogt de ontwikkeling van een effectieve, ICT-gerelateerde tool tegen cyberpesten door gebruik te maken van adaptieve virtuele scenario's. Om dit doel te bereiken wordt onderzoek uitgevoerd en (vervolgens) samengebracht vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines.

Project

Fraus omnia corrumpit: autonome rechtsfiguur of miskend correctiemechanisme? Recent afgelopen

KU Leuven

Bedrog is van alle tijden en van alle domeinen. Van Dales Woordenboek definieert bedrog als “het opzettelijk wekken van onjuiste voorstellingen”. In het recht wordt bedrog onder meer beteugeld via het algemeen rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit (letterlijk vertaald: bedrog doorbreekt alles). Volgens dit beginsel mag men geen bedrog plegen om in zijnvoordeel de toepassing van een rechtsregel te verkrijgen. Rechten die ontstaan uit het bedrog, moeten volledig ongedaan worden gemaakt. Stel bij...

Project

Francqui leerstoel toegekend aan prof. Robert Kloosterman van de Universiteit Amsterdam Historisch

Universiteit Hasselt

De Franquileerstoel 2012 bekleed door Prof dr Kloosterman (UvA) gaat over het thema "ondernemerschap bij etnische minderhedengemeenschappen". De leerstoel bestaat uit 4 lezingen: 1. Een inaugurale lezing gevolgd door panel (beleidsmakers, andere academici, ondernemers) met de titel "Migrantenondernemers in veranderende steden: Nieuwe ronde, nieuwe kansen?" voor het grote publiek (8/3/2012) 2. Een hoorcollege in de cursus Diversiteit, gelijkheid en inclusie (2de masterjaar HI/BI) 3. Een hoo...

Project

Framework for curriculum exchange in aquaculture education with Southern Africa Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit project draagt bij tot de strategie voor internationalisering van het onderwijs en de ondersteuning van opleidingen van de partners uit thet Zuiden. Het project beoogt de stapsgewijze ontwikkeling van een kader voor structurele onderwijsuitwisseling hetgeen de basis moet worden voor gemeenschappelijke MSc en PhD curricula in aquacultuur.

Project

FRAME.

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Frair trade garantiefonds (FTG) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Project van maatschappelijke dienstverlening, waarbij een waarborgregeling werd uitgewerkt.

Project

Foutenmonitoring: aandacht en cognitieve componenten Recent afgelopen

Universiteit Gent

Volgens de orienting account voor post-error slowing zorght het onverwachte karakter van een fout voor de typische vertraging na een fout. Dit project zal, met klassieke aandachtstaken en zowel gedragsmatig als elektrofysiologisch, verder onderzoeken of een fout de aandacht trekt. Daarnaast onderzoeken we de hypothese dat dit een eerste stap is in een leerproces: wordt er beter geleerd na fouten?

Project

Foundry of the future - Naar een competitieve gieterijsector voor de volgende generatie gietstukken.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Formuleringszending in het kader van het EI-projectvoorstel "Congo - Renforcement des capacités académiques en Economie et dévelopment humain". Historisch

Universiteit Antwerpen

Formuleringszending in het kader van het EI-projectvoorstel "Congo - Renforcement des capacités académiques en Economie et dévelopment humain".

Project

Forfaitair ZAP-Startkrediet (werkingskosten) Historisch

Universiteit Antwerpen

Forfaitair ZAP-Startkrediet (werkingskosten)

Project

Foresight practices in Flanders analyzed Recent afgelopen

KU Leuven

De toekomst bevat mogelijkheden voor anticipatie en actie waarop zowel de overheid, de wetenschappelijke wereld als de maatschappij zich kunnenrichten. Toekomstverkenningen hebben de toekomst als onderzoeksobject en maken het mogelijk om ontwikkelingen op de lange termijn te vatten en hierop in te spelen. Dit doctoraat legt de nadruk op de relatie tussen toekomstverkenningen en het beleid. Beleidsgerichte toekomstverkenningen zijn een specifieke vorm van toekomstverkenning.

vorige 3001 - 3500 van 5616 volgende Pagina: 1...3 4 5 6 7 8 9 10 ...12 Grootte: 10 20 50 500