Onderzoeksprojecten

Resultaat als: RSS feed PDF XML

Sorteer: Startdatum
SorteerRichting
vorige 3501 - 4000 van 29734 volgende Pagina: 1...4 5 6 7 8 9 10 11 ...60 Grootte: 10 20 50 500
Project

SAGA Historisch

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Onderzoek naar het moleculaire mechanisme van dual protein targeting in gist. Fysiologisch belang bij resistentie tegen drugs en mogelijke therapeutische toepassingen

Universiteit Gent

In dit project willen we de genetica en moleculaire biologie van bimodale targeting van een eiwit in gist begrijpen. Dit mechanisme is beschreven in zoogdiercellen, maar is dit de eerste keer dat is gevonden in gistcellen. Verder blijkt de bimodale targetting ook een rol te spelen bij het verwerven van drug-resistentie in pathogene gisten; ook dit aspect wordt behandeld.

Project

CT voor analyse, inspectie en dimensionele metrologie (MetroCT). Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Algemeen doel: Een doorbraak realiseren in de beeldkwaliteit van industriële CT en het te positioneren als een activerende technologie in de hoogtechnologische chemische, diamant en 3D print industrie. Het hoofddoel is de realisatie van een praktisch platform voor modelgebaseerde iteratieve reconstructie van grote industriële CT datasets, waarbij voorkennis en materiaaleigenschappen uitgebuit worden om de spatiale resolutie en beeldkwaliteit te verbeteren binnen een aanvaardbare reconstructie...

Project

VERDO-KIP: Evaluatie van de effectiviteit, welzijnsaspecten en verbloeding van elektrische verdoving en onverdoofd slachten van braad-en soepkippen

Universiteit Gent

Het voorgestelde project omvat drie grote fasen: 1/inventarisatie en selectie, 2/evaluatie en 3/ onderzoek en implementatie. Allereerst zullen bij de Belgische pluimveeslachthuizen door middel van een bezoek ter plaatse de volgende data worden verzameld: slachtaantallen per dag en -ritme, pluimveetypes en wijze van verdoving (inclusief de technische parameters of wijze van slachting volgens religieuze rite). Data worden vervolgens verwerkt en slachthuizen geselecteerd voor de deelname in de t...

Project

Sociale onzichtbaarheid overwinnen: een transnationale studie naar emancipatie en sociale interventie op het terrein van digitale beeldpraktijken.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Breed afstembare quantum cascade lasers op basis van gefilterde feedback door middel van III-V/silicium hybride integratie

Vrije Universiteit Brussel

Veel gassen die men wil detecteren of monitoren in onze omgeving hebben optische absorptielijnen in het midden-infrarood (mid-infrared of Midir). Deze absorptielijnen vormen een "vingerafdruk" voor een bepaalde molecule, waardoor Midir spectroscopische detectiesystemen de aanwezigheid (en concentratie) van specifieke moleculen zeer nauwkeurig kunnen meten. Deze spectroscopische detectie systemen vinden hun toepassing bijvoorbeeld bij het controleren van uitlaatgassen van auto's en het testen ...

Project

Inzicht in functie en evolutie van de mechanica van het middenoor van vogels via hoog realistische eindige elementen modellering en systeem identificatie.

Universiteit Antwerpen

In dit project wordt de mechanica van het middenoor van vogels onderzocht. Bedoeling is te begrijpen hoe dit oor, dat slechts uit één gehoorbeentje bestaat tegenover de drie beentjes in zoogdieren, er toch in slaagt geluid op een efficiënte manier over te dragen en tegelijk om te springen met de grote statische drukverschillen waarmee vogels kunnen te maken hebben. Het onderzoek zal inzicht geven in de functionele evolutie van dit orgaan, en zal fundamentele inzichten leveren die nuttig zijn...

Project

Identificatie, functionele karakterisatie en evolutie van genen en moleculair-genetische mechanismen betrokken bij mating type determinatie en sexuele reproductie in diatomeeën

Universiteit Gent

De model diatomee Seminavis robusta zal gebruikt worden om de levenscyclus en de moleculair-genetische mechanismen die mating type determinatie en sexuele reproductie regelen te bestuderen. Verschillende moleculaire methodes zullen gebruikt worden om de betrokken genen en processen te identificeren en functioneel te karakteriseren. Vervolgens zullen we de beschikbare genomische bronnen gebruiken om de evolutie van deze genen binnen de diatomeeën te bestuderen.

Project

Ecoscore: onderhouden en verbeteren van Ecoscore-website en databank. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch onderzoek)' hebben voor het project ' Ecoscore: onderhouden en verbeteren van Ecoscore-website en databank.' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele ...

Project

A Cloud-Based Reactive Infrastructure for Modelling Participatory Sensing Campaigns - Towards Mapping Mobility Parameters in Brussels. Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

A Cloud-Based Reactive Infrastructure for Modelling Participatory Sensing Campaigns - Towards Mapping Mobility Parameters in Brussels.

Project

Ontwikkeling van competenties bij lerenden: van vaststellen naar interveniëren.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Narratieve vervreemding en literaire theorie. De casus van Kafka's impact op Blanchots fictioneel en kritisch oeuvre.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

De rol van het efrinesysteem in Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS). Recent afgelopen

KU Leuven

Amyotrofe laterale sclerose ( ALS ) is een ziekte van de motorische zenuwen die leidt tot spierzwakte en atrofie. De ziekte is snel progressiefen fataal na drie tot vijf jaar. We hebben eerder aangetoond dat de expressie van de receptor EphA4 de ernst van ALS beïnvloedt: het blokkeren van EphA4 vertraagt de motor neuron degeneratie in ALS terwijl een verhoogde aanmaak van deze receptor de ziekte erger maakt. Het blokkeren van deze receptor vormt een mogelijke therapeutische strategie voor de ...

Project

Onderzoek op het gebied van familiebedrijven en family offices. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds AMS. UA levert aan AMS de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

'When ads walk a tightrope.' Een studie naar de inlvloed van privacygevoeligheid op de effectiviteit van gepersonaliseerde advertenties op sociale netwerksites. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project handelt over "personalised advertising" op sociale netwerksites. Dit zijn reclameboodschappen die persoonlijk gericht zijn naar, en op maat gemaakt zijn van, de individuele gebruiker van de sociale netwerksite. Het project beoogt in kaart te brengen op welke manier personalisatie zo efficiënt mogelijk kan worden ingezet binnen advertenties op sociale netwerksites. Hierbij wordt de mediërende rol van ''privacy concern'' in rekening genomen. Het onderzoek is opgedeeld in drie comple...

Project

Culturele diversiteit op de vlaamse werkvloer Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

De werkloosheid bij arbeidskrachten die in het buitenland geboren zijn ligt 2,5 keer hoger dan bij de geboren Belgen. In Vlaanderen had in 2010 slechts 44,4% van de niet-genaturaliseerde allochtonen werk. Gezien in deze statistieken allochtonen van de 2e en 3e generatie die bij geboorte automatisch de Belgische nationaliteit verkrijgen en genaturaliseerde migranten van de 1e generatie ontbreken, wordt het werkelijke aantal allochtone werkzoekenden onderschat. Het EU27 gemiddelde is 58.5 %; ee...

Project

Schuldeisers aan de onderhandelingstafel. Naar een herwaardering van het vroeg-negentiende-eeuwse Belgische insolventierecht (1808-1850)

Vrije Universiteit Brussel

Belgian law regarding indebtedness, proclaimed insolvency (faillite) and bankruptcy (banqueroute, which was a crime), of the first half of the nineteenth century, has traditionally been labelled as severe and out of touch with commercial reality. This image has been built up mainly from normative texts, and in particular on the basis of some sections of the Napoleonic Code de commerce, even though many other left open amicable approaches. For the period from 1808 until 1850 included, the rela...

Project

Biomimetische remineralisatie van carieus dentine Historisch

KU Leuven

The project envisions a new approach to treat cariousdentin and therefore belongs to the medical field

Project

ESF-4166 Evidence Based Langer Werken. Historisch

KU Leuven

Doelstelling van het project is om organisaties te helpen om de duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers te verhogen, steunende op de vele best-practices die reeds voorhanden zijn en recente HR-literatuur.

Project

Vorming van kaoliniet subgroep mineralen in tropische bodem-saproliet sequenties Recent afgelopen

Universiteit Gent

Hoewel de vorming van kaoliniet subgroep mineralen in tropische bodems goed gekend is, zijn er nog onzekerheden over hun vorming. Door toepassing van nieuwe, kwantitatieve X-stralen diffractie analyses in combinatie met verschillende geavanceerde instrumentele technieken, zullen twee geselecteerde materialen uit de DR Congo onderzocht worden om de onderzoeksvragen te beantwoorden.

Project

Studie van de interactie tussen synaptisch verlies, neuro-inflammatie en amyloid pathologie in muismodellen voor de ziekte van Alzheimer.

Universiteit Antwerpen

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie met een hoge prevalentie bij bejaarden. Amyloid pathologie en inflammatie, die toxische effecten veroorzaken t.h.v. de synapsen, zijn potentiële drijfkrachten achter deze ziekte. Het is van cruciaal belang meer inzicht te verwerven in deze vroege gebeurtenissen om de mechanismen achter de ziekte van Azheimer beter te begrijpen. In dit project focussen we ons op de interactie tussen synaptisch verlies, amyloidosis en inflammatie...

Project

Nieuwe geconjugeerde materiaal architecturen voor organische fotovoltaïsche cellen.

Universiteit Hasselt

Organische zonnecellen vormen een aantrekkelijke bron van hernieuwbare energie complementair aan andere fotovoltaïsche technologieën. Ondanks de enorme vooruitgang in device-efficiënties (momenteel rond de 10%) dienen een aantal fundamentele aspecten zeker nog verder onderzocht te worden. Op dit ogenblik worden voornamelijk eenvoudige lineaire geconjugeerde polymeren gebruikt als fotoactieve materialen. Dit project beoogt de synthese van low bandgap materialen met meer geavanceerde (vertakte)...

Project

Opstellen van een triademethode voor classificatie van schorren en waterbodems in zout en brak milieu. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Het doel van het huidige studieproject omvat de ontwikkeling van een methode voor risicobeoordeling van sedimenten in brakke en zoute wateren. Deze methode, die wordt opgesteld naar analogie van de huidige TRIADE beoordelingsmethode voor zoetwater en specifiek voor Vlaamse waterbodems wordt uitgewerkt, bevat een analyse van een reeks fysicochemische parameters, een biologische in-situ beoordeling van de benthische macro-invertebraat levensgemeenschap en bioassays die worden uitgevoerd onder g...

Project

INTRAS - Ongelijkheden in verkeersveiligheid

Universiteit Hasselt

In gezondheidsonderzoek bestaan overtuigende bewijzen voor de invloed van socio-economische en culturele verschillen op de gezondheid. Onder deze gezondheidsproblemen vormen letsels ten gevolge van verkeersongevallen wereldwijd een toenemend aandachtspunt. Net zoals in andere gezondheidsdomeinen worden ongelijkheden vastgesteld in ongevallenbetrokkenheid. Opnieuw blijken kansarmen het meest kwetsbaar. Het onderzoek ter zake ontbeert evenwel nog steeds modellen die verklaren hoe contextuele en...

Project

De retoriek van democratie. Elites en macht van het volk in de literatuur van de Tweede Sofistiek

Universiteit Gent

Een literair-retorische analyse van speeches, essays en biografieën uit de Tweede Sofistiek (50-250 AD) zal de hypothese testen dat democratische elementen bleven bestaan in het politieke landschap van Griekse steden onder Romeins imperiaal bewind. Deze hypothese contesteert een sinds lang aanvaarde en invloedrijke communis opinio onder literatuurhistorici en historici van de oudheid. De methodologie combineert antieke retoriek en New Historicism.

Project

Vergelijkende transcriptoom- en epigenoomanalyse van verschillende menselijke embryonale stamcel-derivatiestadia Recent afgelopen

Universiteit Gent

IWT/SB-lichting 2014 IWT/SB/Taelman Jasin/131673 Vergelijkende transcriptoom- en epigenoomanalyse van verschillende menselijke embryonale stamcel-derivatiestadia

Project

Archeologie in de noordzee - een paleolandschappelijke en geoarcheologische benadering Recent afgelopen

Universiteit Gent

IWT/SB-lichting 2014 IWT/SB/Maikel De Clercq/131308 Archeologie in de Noordzee - een paleolandschappelijke en geoarcheologische benadering

Project

Business Model-Scan Evaluate Optimize (BM-SEO) Recent afgelopen

Universiteit Gent

Vanuit de praktijkervaring en literatuuronderzoek blijkt dat ondernemingen nood hebben aan een conceptuele toolkit die hen ondersteunt bij het design, de analyse en de optimalisatie van hun bisnessmodel. Dit onderzoek is opgezet om inzichten te verwerven in het businessmodel-construct. Vervolgens zullen we met behulp van een multiple case study een waardevolle tool ontwikkelen om het businessmodel van Vlaamse KMO's te scannen en in kaart te brengen. Dit moet toelaten om het businessmodel...

Project

Choreografieën van precariteit. Een transdisciplinaire studie van de arbeids- en levensomstandigheden in de hedendaagse dansscenes van Brussel en Berlijn

Universiteit Gent

CoP zal de sociaal-economische positie van hedendaagse dansere en de invloed daarvan op hun prodictieprocessen onderzoeken in Brussel en Berlijn. Het project zal aankaarten in hoeverre men kan spreken van onzekerheid, oftewel precariteit, in de hedendaagse dansscènes van deze twee steden, die beide kunnen beschouwd worden als creatieve hoofdsteden van Midden- en West-Europa.

Project

Quasi-analytische en niet-quasi-analytische functieruimten in de Fourieranalyse en de benaderingstheorie

Universiteit Gent

Het eerste deel van het project onderzoekt ruimten van ultra-differentieerbare functies in termen van de groei van Fouriercoëfficiënten ten opzichte van spectrale ontwikkelingen die verband houden met elliptische pseudo-differentiaaloperatoren. Het tweede deel behandelt significante uitbreidingen van de befaamde stelling van Beurling-Wiener voor convolutie-algebra?s en toepassingen in de Tauberse theorie van de asymptotiek van integraaltransformaties voor grote waarden van de parameter.

Project

Het effect van plantensterolen inname op herstelprocessen in multiple sclerose.

Universiteit Hasselt

In multiple sclerose (MS) worden klinische symptomen veroorzaakt door een auto-immuunrespons tegen myeline, de vetlaag rondom axonen, wat resulteert in demyelinisatie. In MS leidt demyelinisatie tot progressieve axonale en neuronale degeneratie. Demyelinisatie is echter wel een omkeerbaar proces. Dit wordt geïllustreerd door de remyelinisatie, een herstelproces dat de aanmaak van oligodendrocyt precursor cellen stimuleert. Deze cellen zullen vervolgens een nieuwe myeline laag rondom axonen aa...

Project

Academia-Industry Research and Development Opportunities for Picornaviruses.

KU Leuven

To build up a sustainable, interdisciplinary, integrated academia-industry consortium to explore and unravel mechanisms of human picornavirus pathogenesis and to develop fast diagnostics, novel treatment options an additional therapy strategies.

Project

Datafusie en gestructureerd input- en output- machinaal leren technieken voor geautomatiseerde klinische codering.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Evaluatie van humane huidafgeleide voorlopercellen en hun in vitro bekomen hepatische cellen in experimentele leverziektemodellen bij de muis Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Leverschade geïnduceerd door geneesmiddelen is een belangrijke oorzaak van leverfalen dat zowel acuut als chronisch kan zijn. Op dit ogenblik is orthotopische levertransplantatie (OLT) de eerste behandelingskeuze voor levensbedreigende leveraandoeningen. Echter, OLT alsook de transplantatie van allogene menselijke levercellen wordt belemmerd door het tekort aan humaan donormateriaal. Daarom dienen andere bronnen, zoals humane stamcellen, met een grote zelfvernieuwings- en differentiatiecapaci...

Project

Decongestie van het Distributienet door Decentrale Opslag (D³O) Recent afgelopen

Universiteit Gent

De doelstelling in dit project focust zich op de integratie van de nieuwe technologische buffersystemen in decentrale productie eenheden om het verschil in tijdstip van vraag en aanbod af te vlakken. Bijgevolg kan decentrale elektrische opslag ook leiden tot een gereduceerde netbelasting

Project

Onderzoek naar electoraal gedrag op basis van een exitpoll survey. Een nieuwe benadering voor hetverkiezingsonderzoek 2014. Historisch

KU Leuven

This project is focused on voting behavior which is one ofthe core research topics of political sciences.

Project

Cognitieve controle in de lexicale verwerking van interlinguale en intralinguale homografen.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Nieuwe polymerasen voor de synthese van xylo-nucleïnezuren

KU Leuven

In dit project willen we een bestaand enzym (Therminator DNA-polymerase) modificeren om xenonucleotiden te kunnen inbouwen. Het gekozen xenonucleotide is een 2'-deoxyxylo-nucleotide, wat een xylosesuikergroep bevat in plaats van de canonieke deoxyribose van DNA. De ruggengraatstructuur van het zo gevormde xylo-nucleïnezuur (xylo-NA) is sterk verschillend van DNA en RNA. Dit maakt het tot een meer orthogonale kandidaat voor xenonucleotiden dan de artificiële nucleïnezuren waarvoor reeds polyme...

Project

Intraperitoneale gentherapie om de groei en verspreiding van metastasen tegen te gaan: nanopartikel optimalisatie en de ontwikkeling van een thermosensitieve hydrogel

Universiteit Gent

Intraperitoneal niet-virale nucleïnezuur toediening kan aangewend worden bij peritoneale metastasen. We wensen de stabiliteit en aggregatie van niet-virale complexen te onderzoeken in peritoneaal vocht, met Fluorescentie Fluctuatie Spectroscopie en Single Particle Tracking. Verder wensen we een thermosensitieve hydrogel te ontwikkelen voor de gecontroleerde vrijstelling van nucleïnezuren in de buikholte.

Project

Rol van autofagie in normale en atherosclerotische arteriën

Universiteit Antwerpen

Autofagie is een herstellend, levensondersteunend proces dat met diverse pathologische condities is geassocieerd. Hoewel sommige histologische studies hebben aangetoond dat autofagie in geavanceerde atherosclerotische plaques voorkomt, is de rol van autofagie in atherogenese, plaquestabiliteit en vasomotorfunctie grotendeels onbekend. In het onderhavige onderzoeksvoorstel willen we een gedetailleerd onderzoek van de rol van autofagie in atherosclerose en in normale vasculaire functie uitvoeren.

Project

Sulfenomics: oxidatieve schakelaars in planten. Hoe zwavelhoudende planteneiwitten via 'agressieve' zuurstof praten

Vrije Universiteit Brussel

Oxygen is vital to the respiration of almost all cells. Among other things, the cells use the gas in the process of burning sugars to produce energy. But oxygen is a very aggressive molecule and can do serious harm to the cell's building blocks. These harmful reactive forms of oxygen are called reactive oxygen species (ROS). Our body's proteins, which are made up of amino acids and perform essential roles, can be modified and injured by these reactive species of oxygen. This is certainly the ...

Project

De ontwikkeling van een monitoring systeem voor het opvolgen van celpopulaties in real-time

KU Leuven

Het real-time volgen van celgedrag is een belangrijke analytische onderzoeksmethode die in een brede waaier van biotechnologische velden zoals b.v. diagnostisch onderzoek, drug screening alsookregeneratieve geneeskunde toegepast wordt. De huidige standaardtechnieken om celgedrag te bestuderen zijn echter nog vaak beperkt tot eindpuntsanalyses en richten zich op specifieke biologische aspecten. Dit doctoraatsonderzoek beoogt de ontwikkeling van een intelligent monitoringsysteem dat de dynamica...

Project

Het begrijpen en voorspellen van intra-Europese mobiliteit van jongeren. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Project

ESFRI-project DARIAH. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Expressie van therapeutische genen door humane dentale pulpa stamcellen als een nieuwe behandeling voor orale plaveisel cel carcinoma

Universiteit Hasselt

Het beoogde onderzoek beschreven in dit project betreft een fundamentele wetenschappelijke benadering richting de ontwikkeling van een nieuwe stamcel-gebaseerde therapie voor orale plaveiselcel carcinoma (OSCC), dit is huidig de achtste meest voorkomende vorm van kanker in de ontwikkelde wereld. Tegenwoordig worden patiënten die leiden aan OSCC behandeld door chirurgische resectie van de tumor massa gecombineerd met adjuverende radio- en/of chemotherapie. Ondanks significante vooruitgangen in...

Project

Daar staat je fiets! Een innovatieve aanpak voor het herpositioneringsprobleem van stadsfietsen.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Sustainability through situation: cheap tricks, contingent hybrids and radical change

Universiteit Hasselt

Duurzaamheid is een alomtegenwoordige term geworden in vele academische disciplines. Toch is duurzaamheid in onze maatschappij voor velen nog steeds onbekend en onbemind. Deze attitude houdt stand door het feit dat duurzaamheid een dynamisch en zich ontwikkelend systeem is waarvan we wellicht nooit een compleet begrip zullen hebben omwille van de wereldwijde schaal en de complexiteit van de duurzaamheidsuitdaging. Om dit probleem aan te pakken, hebben we benaderingen nodig die grondig en cont...

Project

VIB-Ophelderen van de causale SORL1 varianten en hun bijdrage aan de ziekte van Alzheimer bij de Vlaams-Belgische bevolking. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds SAO. UA levert aan SAO de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. De ziekte van Alzheimer (AD) is de meest voorkomende vorm van dementie. Deze ongeneeslijke neurodegeneratieve ziekte heeft een genetisch complex overervingspatroon. Variaties in het SORL1 gen zijn een belangrijke risicofactor voor AD. Eerder konden wij een genetische ass...

Project

Identificatie van kandidaat therapeutische lange niet-coderende RNA genen in de TP53 pathway Recent afgelopen

Universiteit Gent

IWT/SB-lichting 2014 IWT/SB/Rombaut Dries/131579 Identificatie van kandidaat therapeutische lange niet-coderende RNA genen in de TP53 pathway

Project

Identificatie en karakterisering van mutanten met verhoogde DNA-stress resistentie in Arabidopsis thaliana en Zea mays Recent afgelopen

Universiteit Gent

IWT/SB-lichting 2014 IWT/SB/Eekhout Thomas/131190 Identificatie en karakterisering van mutanten met verhoogde DNA-stress resistentie in Arabidopsis thaliana en Zea mays

Project

Ontwikkeling van een screening-algoritme voor de zwangerschapsduur hypertensieve ziekte en intra-uteriene groeivertraging door 'niet-invasieve maternale cardiovasculaire profiling'

Universiteit Hasselt

Achtergrond: Zwangerschapsvergiftiging (Preeclampsie) is wereldwijd de belangrijkste zwangerschapsgerelateerde aandoening, die zich bij 3-5 % van de zwangeren voordoet. Heden bestaat er geen screeningsmethode of diagnostische methode tijdens de eerste weken van de zwangerschap. Enkel wanneer de symptomen zich manifesteren, kan er een conclusie gemaakt worden. Op dit punt zijn cardiovasculaire aanpassingen reeds gebeurd en is er sprake van irreversibele schade aan de organen en bloedvaten. De ...

Project

Norm 4 Building

Universiteit Hasselt

Het hoofddoel van de COST actie is de uitwisseling van multidisciplinaire kennis en ervaringen (radiologische, technisch, economisch, legislatief, ecologisch) om het herbgebruik van NORM residuen te stimuleren in nieuwe op maat gemaakte duurzame bouwmaterialen in de bouwsector waarbij ook blootstelling aan externe gamma straling en de resulterend kwaliteit van de binnenlucht wordt overwogen.

Project

Biaxiaal gealigneerde complexe oxides (BIANCO)

Universiteit Gent

Dit project richt zich op het begrijpen van de groei van biaxiaal gealigneerde lagen tijdens magnetron sputteren. Om deze doelstelling te bereiken zal een combinatie van modelleren en experimenten gebruikt worden. Door de alignatie van complexe materialen te verbeteren, kan BIANCO gezien worden als een eerste, alternatieve stap om eenkristal dunne lagen af te zetten.

Project

Ontrafeling van cellulaire mechanismen betrokken bij aggregatie-management Historisch

KU Leuven

Proteostase of een gebalanceerd evenwicht tussen proteïnensynthese en -afbraak is essentieel voor het overleven van de cel. Dit evenwicht kan echter door verschillende factoren zoals stress-geïnduceerde afbraak, mutaties en het gebrek aan de geschikte assemblagepartners verstoord wordenmet toxiciteit en celdood tot gevolg. Om dit te vermijden hebben cellencomplexe mechanismen voor kwaliteitscontrole ontwikkeld. Wanneer deze mechanismen slecht functioneren of overladen raken, kan dit echter aa...

Project

Sulfenomics: oxidatieve schakelaars in planten. Hoe zwavelhoudende planteneiwitten via 'agressieve' zuurstof praten

Universiteit Gent

In dit project zullen planten eiwitten die reageren met reactieve zuurstof moleculen via de thiol (-SH) van cysteines geinventariseerd worden. Hiertoe wordt een genetische probe gebruikt die in staat is gesulfenyleerde eiwitten te capteren. Een gedetailleerde structurele en functionele analyse zal inzicht bezorgen in de werkingsmechanismen van deze redox eiwitten in oxidatieve stress gerelateerde signaal transductie.

Project

Computationeel modelleren van materialen.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Nanobody footprinting als instrument voor hoge resolutie ontleding van cortactine functies die bijdragen in kankercelinvasie en metastase, met perspectief op verdere therapeutische ontwikkeling Recent afgelopen

Universiteit Gent

IWT/SB-lichting 2014 IWT/SB/Bertier Laurence/131284 Nanobody footprinting als instrument voor hoge resolutie ontleding van cortactine functies die bijdragen in kankercelinvasie en metastase, met perspectief op verdere therapeutische ontwikkeling

Project

Functionele en ecologische morfologie van de evenwichtscontrole tijdens de locomotie bij hagedissen.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Spintronics met transitionele metalen dichalcogeniden. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Opheldering van de moleculaire pathologie van keratoconus en constructie van een muismodel.

Universiteit Antwerpen

Tijdens dit doctoraatsproject willen we een beter inzicht verwerven in de pathofysiologie van keratoconus (KC). Eerst en vooral willen we de genen die aan de basis van de ziekte liggen identificeren. Daarna zullen we onderzoeken welke rol deze genen spelen in de pathofysiologie van KC en in welke biologische processen ze van belang zijn.

Project

Reconstructie van bodemdiscontinuïteiten met multidimensionale frequentie-domein elektromagnetische sensoren

Universiteit Gent

Het doel is om een combinatie van diepe theoretische inzichten in de fysica van frequentie-domein elektromagnetische signalen en de verwerking van data verkregen met een state-of-the-art bodemsensor te onderzoeken teneinde een betekenisvolle verbetering van de reconstructie van bodemdiscontinuïteiten in 3-D te bekomen. Toepassingen zijn het modelleren van de interface van lithologisch verschillende lagen en van begraven restanten van Wereldoorlog 1.

Project

Moleculaire analyse van eiwitglycosylatie in beneficiaire bacteriën. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Topologie en parameter optimalisatie van vage cognitieve maps met behulp van leeralgoritmen

Universiteit Hasselt

FCM vormt grafische modellen onder de vorm van gerichte diagrammen bestaande uit twee basiselementen: Knooppunten, die overeenkomen met Cognitieve Concepten die verschillende activeringstoestanden draagt afhankelijk van de kennis die ze vertegenwoordigd; Pijlen duidend op de oorzakelijke effecten die bronknooppunten uitoefenen op het ontvangend begrip uitgedrukt door middel van gewichten. Een FCM gedraagt zich typisch als een speciale vorm van een neuraal netwerk met berekening van de activat...

Project

Encima de mí of encima mío? De grammaticale variatie in uitdrukkingen met ruimtelijke bijwoorden in het peninsulaire Spaans

Universiteit Gent

Dit project bestudeert de grammaticale variatie in een serie van uitdrukkingen met ruimtelijke bijwoorden die gevolgd worden door een zelfstandignaamwoordgroep in het peninsulaire Spaans. Het beoogt meerbepaald de systematische analyse van de semantisch-pragmatische en syntactische eigenschappen van twee varianten, encima de mí en encima mío, in een vergelijkend diatopisch perspectief.

Project

Gastro-enteritis bij zuigelingen ingeënt tegen rotavirus in België en Vietnam: het effect van maternale antistoffen via borstvoeding en de identificatie van (nieuwe) pathogenen. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Ontwikkeling van pensbestendige emulsies op basis van polyfenol oxidase Recent afgelopen

Universiteit Gent

IWT/SB-lichting 2014 IWT/SB/De Neve Nympha/131632 Ontwikkeling van pensbestendige emulsies op basis van polyfenol oxidase

Project

Electrochemische synthese van metaalnanostructuren.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

De adaptieve rol van antimicrobiële peptiden in het immuunsysteem en de antipredatiemechanismen van amfibieën

Vrije Universiteit Brussel

In 1987 werd aangetoond dat twee peptiden, gevonden in de huidsecretie van de Afrikaanse klauwkikker Xenopus laevis, in staat zijn om een brede waaier aan micro-organismen te doden. Deze peptiden werden prompt beschouwd als veelbelovende leidmoleculen voor de ontwikkeling van een nieuwe klasse antibiotica, waartegen bacteriën zeer onwaarschijnlijk resistentie zouden kunnen evolueren. Sinds deze ontdekking zijn honderden antimicrobiële peptiden (AMPs) gekarakteriseerd in andere amfibiesoorten,...

Project

CD56+ dendritische cellen in menselijk bloed: unieke mediatoren van aangeboren natural killercel- en gammadelta T celactivatie ter stimulatie van antigeenspecifieke T celantwoorden in gezondheid en ziekte.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Gezamenlijke kinetiek van reciproke experimenten

Universiteit Gent

Wanneer de evolutie in de tijd van de concentraties bij verschillende speciaal geselecteerde chemische experimenten op een gepaste manier gecombineerd worden, verkrijgt men identiek in de tijd de evenwichtskarakteristieken van het systeem. Dit project behelst de veralgemening van gekende resultaten ter zake naar meer complexe systemen.

Project

Bootstrapping operaties in de taalverwerving: een computationeel psycholinguistische benadering.

Universiteit Antwerpen

We onderzoeken hoe kinderen abstracte linguïstische categorieën leren. Daarvoor worden computersimulaties van bootstrapping operaties ontworpen: hoe kan kennis uit één domein gebruikt worden om kennis te verwerven van een ander domein? In de simulaties wordt reële omgevingstaal aan jonge kinderen gebruikt en wordt nagegaan hoe grammaticale woordcategorieën en grammaticaal geslacht via een combinatie van distributionele, fonologische en morfologische bootstrapping verworden kunnen worden.

Project

Dienst/Hergebruik voor Ondersteunende technologie Levering/Ontwerp (SeRenADe). Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Gouverneur Kinsbergen Centrum. UA levert aan Gouverneur Kinsbergen Centrum de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Expertisecentrum Brussel (Start 2014)

Vrije Universiteit Brussel

Het Brussels Centre for Urban Studies is een interfacultair en interdisciplinar centrum in urban studies met specifieke aandacht voor Brussel.

Project

Deformatietheorie van algebraïsche structuren en Delignes vermoeden. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Ultrasnelle tijdsgeresolveerde beeldvorming vanbacteriolyse dynamica Historisch

KU Leuven

The proposed research focuses on bacterial cell deathcaused by processes that induce cell lysis. Novelmethodologies for imaging and image analysis will bedeveloped and applied at the single-cell and, byextension, population level. It is therefore research that"focuses by content and methodology on cellcommunities and organisms, on physiological processesand their regulation, and the underlying mechanisms".

Project

Katalytische alkynylering van gehalogeneerde iminen en verdere transformaties van polygehalogeneerde propargylaminen.

Universiteit Antwerpen

Propargylaminen zijn zeer belangrijke bouwstenen voor de organische synthese en fungeren vaak als precursor voor de synthese van andere stikstof-houdende verbindingen zoals allylaminen, pyrrolidinen, oxazolen, pyrrolen en complexe natuurproducten. De ontwikkeling van nieuwe, meer efficiënte synthesen met een grotere functionele groepstolerantie geniet de laaste jaren zeer veel aandacht. De additie van een metaalacetylide aan een imine is één van de meest klassieke wegen naar propargylaminen....

Project

Eureca. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

GEPATAR. Historisch

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Eenzijdige wijziging van arbeidsovereenkomsten in de publieke sector: de moeilijke wisselwerking tussen bestuursrecht en arbeidsrecht

Universiteit Hasselt

Het project is gericht op het onderzoeken van een van de meest cruciale juridische kwesties gekoppeld aan de werkgelegenheid van contractuele werknemers in de publieke sector. Een belangrijk onderscheid tussen statutaire en contractuele tewerkstelling in de publieke sector betreft de mogelijkheid om eenzijdig de tewerkstellingsomstandigheden te wijzigen. Voor zover de ambtenaren (die statutair tewerkgesteld zijn) bekeken worden, laat het principe van openbare diensten toe, onder bepaalde omst...

Project

Modelleren en voorspellen van HIV-1 transmissie ketens en therapie respons.

KU Leuven

Genotypic drug resistance tests have become an integral part of the follow-up of HIV-1 patients failing antiviral therapies at UZ Leuven. Theseviral data will be used to inform us about the HIV-1 spread in Leuven and surrounding areas during 1998-2011, the trends of drug resistance andsubtypes in time. If, additionally socio-demographic and behavioral information and clinical records are analyzed, a more complete view of the HIV-1 epidemic dynamics could be obtained through phylogenetic and m...

Project

Ontrafelen van de nucleaire functie van tyrosyl-tRNA synthetase en zijn link met het dominant-intermediaire type C van de ziekte van Charcot-Marie-Tooth.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Ondervoeding bij ouderen in de residentiële zorg in Vlaanderen en Nederland Historisch

Universiteit Gent

ondervoeding bij ouderen Ondervoeding bij ouderen in de residentiële zorg in Vlaanderen en Nederland Center for Gastrology-Van Rhay cvba

Project

Maternaal metabole stoornissen en subfertiliteit: verhoogde concentraties vrije vetzuren als oorzaak voor een gedaalde embryokwaliteit.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Karakterisatie van op connexine43- en pannexinel-gebaseerde hemikanalen als weefselbiomerkers en farmacologische doelwitten in acuut leverfalen: een gecombineerde in vitro-in vivo studie

Vrije Universiteit Brussel

Connexins and pannexins are the building stones hemichannels, which mediate extracellular communication. Hepatocytes typically express connexin32, though in several liver pathologies, including acute liver failure, they switch to a connexin43-based mode. Compelling evidence underscores a prominent function for connexin43-based hemichannel signalling in liver disease, in casu in acute liver failure, specifically in the process of cell death. On the other hand, pannexin1-based hemichannels were...

Project

Subsidie van het Charcot Fonds - Prijs Nationale Belgische MS-Liga Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Multiple sclerose (MS) is een chronische autoimmune aandoening van het centrale zenuwstelsel (CZS), die gepaard gaat met de ontwikkeling van sclerotische lesies en resulteert in neurologische uitval. MS-lesies worden gekenmerkt door neurodegeneratie en oligodendrocytschade. De huidige behandelingen richten zich op het onderdrukken of moduleren van de ontstekingsreactie, maar slagen er niet in om de neurologische achteruitgang te stoppen of de gedane schade te herstellen. Er is nochtans een vo...

Project

Synthese, eigenschappen en modellering van gedoteerde ZnO nanodraden en nanokristallen

Universiteit Hasselt

Zink oxide (ZnO) heeft vele uitstekende eigenschappen zoals optische transparantie ten gevolge van een brede directe band gap van 3,37 eV. Het is beschikbaar als hoogwaardige kristallen met een grote elektron mobiliteit en thermische geleidbaarheid. Recente ontwikkelingen waren gericht op nul- en één-dimensionele bouwblokken voor nieuwe toestellen, allen onderhevig aan (on)opzettelijke dotering. ZnO gebaseerde blauwe/ultraviolette lichtbronnen, spintronische toestellen, transistors, piëzo-ele...

Project

Verzamelaars van het 'wrakhout van geschiedenis'. Naar een reconstructie van het 'antiquarisch milieu' in België (ca. 1760 - ca. 1860). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project wil komen tot een reconstructie en beter begrip van de diversiteit aan actoren die tijdens het ontstaan van de natie staat België (ca. 1760 - ca. 1860) een ontluikend 'antiquarisch milieu' vormden. Tot nu toe is het onderzoek naar de antiquaricus zeer gefragmenteerd verlopen, maar daaraan wil dit nieuw onderzoeksinitiatief verhelpen. De basis van dit project steunt op de opbouw van een prosopografische onderzoeksdatabank. Zo'n onderzoekshulpmiddel is momenteel onbestaande, hoewel ...

Project

Identificatie van cis-regulatorische variatie in kankergenomen aan de hand van een allograft screen in Drosophila.

KU Leuven

Mutaties in het niet coderende gedeelte van ons genoom kunnen aan de basis liggen van variaties in gen expressie van de cel en de ontwikkeling van een kanker. Dit project focust zich op variaties in de cis-regulerende elementen van het genoom, hoe dragen deze bij tot het ontstaan van een kanker en in welke mate zijn dit echte driver mutaties? Om een antwoord te bieden op deze vragen wordt een Drosophila screen opgezet, waarbij extra mutaties worden geïnduceerd in sterk delende cellen en vervo...

Project

Studie naar de genese en variatie in geochemische en reservoirkarakteristieken van hydrothermale dolomietlichamen in de Cantabrische Zone (Noord-Spanje).

KU Leuven

In de Cantabrische Zone in Noord-Spanje zijn Paleozoïsche gesteenten hydrothermaal gedolomitiseerd. De dolomitisatie werd geïnitieerd door circulatie van geconcentreerd zeewater via gereactiveerde breuken in een post-Variscisch extensie regime. De beoogde studie zal het bestaand dolomitisatiemodel verfijnen, aangezien de rol van schaliegesteenten in het dolomitisatieproces tot op heden onderschat zou zijn. Een tweede doelstelling is het uitvoeren van een reservoirstudie van de gedolomitiseerd...

Project

EACTA 2014 Research Grant Historisch

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Assemblage en optimalisatie van synthetische pathways in Saccharonmyces cerevisiae: aurones als case study Recent afgelopen

Universiteit Gent

IWT/SB-lichting 2014 IWT/SB/Decoene Thomas/131733 Assemblage en optimalisatie van synthetische pathways in Saccharonmyces cerevisiae: aurones als case study

Project

Een nieuwe generatie van geconjugeerde polymeren voor toepassingen in (bio)sensoren

Universiteit Hasselt

In dit project worden geavanceerde functionele geconjugeerde polymeren gesynthetiseerd met het oog op toepassingen in (bio)sensoren. Hierbij zal de nadruk liggen op poly[(hetero)aryleen-ethynyleen] polymeren - als een nieuwe generatie materialen na de poly(p-fenyleen-vinyleen) (PPV) and poly(3-alkylthiofeen) (P3AT) derivaten - met specifieke functionalisatiepatronen in zowel de hoofdketen als de zijketens.

Project

Delta Port Urbanism - towards a new buzz in global networks

Universiteit Gent

Onderzoek naar de economische, politieke en ruimtelijke interactie tussen de actuele stad-haven ontwikkelingen, op basis van de Evolutionaire Economische Geografie (EEG), en de actor-relationele planningbenadering . Verkenning naar de 'local buzz' in global maritime pipelines' in de Delta van de Rijn-Maas-Schelde in het algemeen, en die van Gent, in relatie tot de Vlaamse en Zeeuwse havens in het bijzonder.

Project

Totipotentie versus bestemming in menselijke embryonale cellen

Vrije Universiteit Brussel

De menselijke ontwikkeling start met de fusie van twee hoogst gedifferentieerde cellen - de eicel en de spermacel - hetgeen resulteert in een totipotente zygote. Totipotentie refereert naar de eigenschap van één enkele blastomeer om zich tot een volledig individu te ontwikkelen. Gedurende de eerste vijf dagen van de embryogenese zal de zygoot delen en veranderen en zich ontwikkelen tot een blastocyst met een trophectoderm (TE) en een kiemknop, die de eerste differentiatie in menselijke ontw...

Project

Totale genoomanalyse. Een 'genetisch' rapport voor elk kind? Recent afgelopen

KU Leuven

De implementatie van totale genoomanalyse zal een grote impact hebben op het veld van de humane genetica en het domein van de geneeskunde in het algemeen. De implementatie van deze technologie genereert mogelijke uitdagingen voor de huidige denkkaders met betrekking tot het genetisch testen van minderjarigen. In het bijzonder biedt het uitdagingen voor verschillende thema’s zoals het recht van ouders op de genetische informatievan hun kinderen, de belangen van minderjarigen, het recht om (nie...

Project

Focus - Advances in Forestry Control and aUtomation Systems in Europe. Recent afgelopen

KU Leuven

The goal of FOCUS is to improve the individual value chain processes and to remove the barrier for integrated planning and control for the whole chain value.

Project

Wie geeft erom? Een kwantitatieve en kwalitatieve multimethodologische studie naar de percepties van en reacties op gemediatiseerd menselijk lijden door de Vlaamse bevolking.

Universiteit Gent

Vanuit een interdisciplinaire benadering onderzoekt dit project de percepties van en reacties op gemediatiseerd menselijk lijden door de Vlaamse bevolking. Aan de hand van een combinatie van expertinterviews, een kwantitatieve publiekssurvey en focusgroepinterviews wordt nagegaan hoe mediateksten interageren met de heersende morele en emotionele standpunten en discursieve praktijken van mediaconsumptie in relatie tot gemediatiseerd menselijk lijden.

Project

Identificatie van nieuwe genen en pathogenetische mechanismen in de erfelijke bindweefselaandoening osteogenesis imperfecta (OI) en Ehlers-Danlos Syndroom

Universiteit Gent

Dit project beoogt de identificatie van nieuwe genen en de studie van onderliggende pathogenetische mechanismen van osteogenesis imperfecta en Ehlers-Danlos syndroom, twee klinisch en genetisch heterogene erfelijke bindweefselaandoeningen, die gekenmerkt worden door veralgemeende manifestatie van weefselbroosheid van huid, beenderen, ligamenten en bloedvaten. De studie van deze aandoeningen laat ons toe fundamentele aspecten van opbouw en functie van de extracellulaire matrix te ontrafelen.

Project

NTREM Historisch

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Efficient algorithms for robust statistics

KU Leuven

Standard statistical techniques such as least squares regression are very accurate if the underlying distributional assumptions are satisfied, such as Gaussianity. The assumption of Gaussian errors precludes outliers, which are observations that deviate from the fit suggested by the majority of the data. But real data often do contain outliers, which destroy the least squares fit. Nowadays data are often high-dimensional and in that case the outliers are even harder to detect. Because o...

Project

Glyco-engineering van allergenen voor actieve immunotherapie Recent afgelopen

Universiteit Gent

IWT/SB-lichting 2014 IWT/SB/De Wachter Charlot/131295 Glyco-engineering van allergenen voor actieve immunotherapie

Project

De glyoxylaatcyclus: een centraal metabool reactiepad dat zorgt voor levensduurverlenging in Caenorhabditis elegans

Universiteit Gent

De glyoxylaatcyclus laat vet-suikerconversie toe in de rondworm C. elegans en is nodig om zijn levensduur te verlengen. We zullen de glyoxylaatcyclusenzymen icl-1 en C08F11.14 in detail bestuderen door analyse van de expressiedynamiek en lokalisatie ervan, door hun rol in vet-suikerconversie en stressrespons te verifieren en door analyse van de levensduurverlenging via synthese van beschermende suikers.

Project

Synthese, decoratie en biologische evaluatie van nieuwe geanelleerde 7-deazapurine skeletten.

Universiteit Antwerpen

Purine analoge, waaronder de 7-deazapurine's (pyrrolo[2,3-d]pyrimidinen) zijn dankzij hun structurele gelijkenis met ATP interessante substraten om inhibitie van ATP-bindende proteïnen te bekomen. In het kader van dit project zullen daarom nieuwe geanelleerde 7-deazapurinen aangemaakt worden. De synthese van de geanelleerde 7-deazapurine doelmoleculen berust op vier transitiemetaal-gekatalyseerde directe C-H activeringen.

Project

Inhibitie van TNF-geïnduceerde inflammatie door glucocorticoïden via inductie van microRNAs Recent afgelopen

Universiteit Gent

IWT/SB-lichting 2014 IWT/SB/Souffriau Jolien/131124 Inhibitie van TNF-geïnduceerde inflammatie door glucocorticoïden via inductie van microRNAs

Project

De mesoBreath studie: uitgeademde lucht als diagnostisch middel van maligne pleurale mesothelioom Historisch

Universiteit Gent

Het doel van dit project is de ontwikkeling en validatie van een diagnostische ademtest voor longvlieskangker. Hiervoor zal uitgeademde lucht van zowel patiënten met longvlieskanker als controlegroepen geanalyseerd worden. Het onderzoek zal uitgeboerd worden aan de Dienst Longziekten met Prof. Dr. van Meerbeeck als promoter van dit project.

Project

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; 3D ultrasone beeldvorming voor de bepaling van de regionale hartfunctie. Historisch

KU Leuven

Ultrasone beeldvorming speelt een belangrijke rol in de klinische praktijk om de regionale hartfunctie objectief te bepalen door het opmeten van de hartspierbeweging en -vervorming. Verschillende recente technische ontwikkelingen hebben het ondertussen mogelijk gemaakt om het hart nu drie-dimensionaal (3D) te evalueren. Deze techniek opent heel wat mogelijkheden voor een verbeterde diagnosevorming tegenover deze gebaseerd op twee-dimensionale (2D) ultrasone beelden. Toch blijft de analyse van...

Project

Karakterisatie van een nieuw 'stealth' Leishmania fenotype met behulp van monoklonale antistoffen en gen expressie profilering. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Kwantificatie van targetoppervlakken (QUOTAS).

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

In vitro maturation van equine ovocyten: nucleaire versus cytoplasmatische maturatie

Universiteit Gent

De nucleaire en cytoplasmatische rijping van eicellen van paard tijdens in vitro maturatie zullen geevalueerd worden ten einde de efficiëncie van een nieuwe maturatie strategie te beoordelen. Hiervoor worden in vitro en in vivo parameters als eindpunt gebruikt. In vitro wordt de maturatie beoordeelt door middel van confocale microscopie na kleuring van meerdere cel organellen en in vivo op basis van embryo ontwikkeling.

Project

Veilige mens-robot interactie door slimmecontrole van een compliante delta-robot Recent afgelopen

Universiteit Gent

IWT/SB-lichting 2014 IWT/SB/Degrave Jonas/131589 Veilige mens-robot interactie door slimmecontrole van een compliante delta-robot

Project

Transbaso: verbetering van de educatieve en sociale efficiëntie van de overgang tussen basis- en voortgezet onderwijs: innovaties voor het veld.

Universiteit Antwerpen

Algemene valorisatiedoelstellingen van het project: 1) Het creëren, implementeren en evalueren van interventies die de effectiviteit van de processen van school- en studiekeuze bij de transitie van basis- naar secundair onderwijs willen verhogen. 2) Het aanbieden van duurzame en effectieve instrumenten voor leerlingen, leraren, scholen en buurtomgevingen om hen bij de processen van studie- en schooloriëntatie te ondersteunen.

Project

Smaakbeleving als hefboom voor marktinnovatie Historisch

Universiteit Gent

Smaakbeleving Smaakbeleving als hefboom voor marktinnovatie Econ. Raad Oost-Vlaanderen vzw

Project

Ontwikkeling van een preklinisch platform aan de UA voor de evaluatie van nieuwe therapeutische benaderingen rond ziekten van het oogoppervlak. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Aandoeningen aan het oppervlak van het oog, zoals droge ogen, vertonen een prevalentie tussen 15 en 29%. De enige FDA goedgekeurde behandeling op voorschrift is cyclosporine 0.05% (Restasis®), maar deze formulatie is niet beschikbaar in de EU. Nieuwe therapieën voor ziekte aan het oogoppervlak zijn dus noodzakelijk. De expertise aanwezig in ADDN creëert een unieke opportuniteit om hierrond een onderzoeksplatform op te zetten met als doel een verhoogde samenwerking met bedrijven.

Project

De relatie tussen de registratie van cliëntkenmerken en responsief sociaal werk

Universiteit Gent

De centrale doelstelling van dit onderzoek is kennisverwerving en verdere theorievorming inzake handelingspraktijken in de bijzondere jeugdzorg, waarbij de relatie tussen het registratiebeleid en concrete sociaal werkpraktijken centraal gesteld wordt. Dit gebeurt via een kwalitatieve, interpretatieve onderzoeksbenadering, gericht op zowel beleidslogica's, organisatielogica's als praktijklogica's.

Project

Van activatieplek tot meta-analyse map: informatie integratie van beeldvormingsstudies

Universiteit Gent

Het belangrijkste doel van het project is om de bestaande coördinaat-gebaseerde meta-analyse methoden voor fMRI data aan te passen aan een informatieve set van meta-analyse maps, gebruik makend van schattingen voor effectgroottes. Bovendien zullen we procedures ontwikkelen voor het diagnosticeren en corrigeren van publicatie bias omdat deze momenteel niet beschikbaar zijn voor coördinaat-gebaseerde meta-analyse.

Project

Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-Universiteit Gent, Freek Spitaels. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Zure bieren van spontane gisting, ook lambiekbieren genoemd, zijn typische traditonele gefermenteerde producten. Deze lambiekbieren, zoals gueuze (verkregen door hergisting van lambiek op de fles), zijn unieke streekproducten voor België. Toch is vandaag vrij weinig geweten over de micro-organismen die de eigenheid van deze fermentaties bepalen. De kwaliteitscontrole bestaat vandaag nog steeds uit het opvolgen van de verschillende vaten door organoleptische beoordeling door de brouwer: kijken...

Project

Oost vs. West? Een radicaal comparatief perspectief op naties en nationalisme in de Europese geschiedenis (19de-20ste E.).

Universiteit Antwerpen

Oost vs. West? Een radicaal comparatief perspectief op naties en nationalisme in de Europese geschiedenis (19de-20ste E.).

Project

Expertisenetwerk lerarenopleiding AUGent: project Vakdidactiek: intervisiegroep geschiedenis Historisch

Universiteit Gent

Intervisiegroep Geschiedenis Expertisenetwerk lerarenopleiding AUGent: project Vakdidactiek: intervisiegroep geschiedenis Onderzoek wijst uit dat er in Vlaanderen zeer weinig vakdidactisch onderzoek gebeurt en dat bijgevolg het vakdidactisch onderwijs niet altijd ?evidence based? is. Buitenlands onderzoek is wel bekend, maar is niet altijd toepasbaar in de Vlaamse onderwijscontext en de resultaten van dit onderzoek, alsmede de onderliggende theorieën, zijn niet altijd even goed gedisseminee...

Project

Functionele beeldvorming en analyse van tumoren (FIAT). Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Het FIAT consortium zal concrete verbeteringen aanbrengen in kwantitatieve functionele beeldvorming en -verwerking van tumoren, die in klinische en preklinische applicatiepakketten, klinische softwaremodules, beeldanalyse-diensten en uiteindelijk ook in routine klinische procedures zullen worden opgenomen.

Project

Definiëren van de functionele significantie van metaboleomschakeling tijdens de differentiatie van neuralestamcelen Historisch

KU Leuven

I have chosen the expert panel MED5 based on theirexpertise, which fits the scope of my research proposal.My project focuses on the functional role of metabolicrewiring for neural stem cell differentiation and itspossible future therapeutic applications in replacement ofneurons that are lost from injury or disease.

Project

Opvoeding in een context van aanhoudende gewapende conflicten.

Universiteit Gent

Dit onderzoeksproject bestudeert de impact van oorlog en gewapende conflicten op de ideeën over ouderschap en opvoeding en de concrete opvoedingspraktijken. Hierbij worden in Oeganda drie studies uitgevoerd, met behulp van focusgroepdiscussies, vragenlijsten en twee multiple case studies. Deze studies zullen toelaten om opvoedingspraktijken in een regio getroffen door oorlogsgeweld te vergelijken met deze in een regio hier niet door getroffen. Daarnaast wordt opvoeden in extreme geweldssituat...

Project

Bioactieve componenten in moedermelk. Historisch

Universiteit Antwerpen

De invloed van vaccinatie tijdens de zwangerschap op bioactieve componenten in moedermelk (specifieke antistoffen tegen kinkhoest en influenza, de totale hoeveelheid SIgA en zijn subclasses en lactoferrine) zal in een eerste luik onderzocht worden. Daarenboven bestuderen we het effect van de bewaaromstandigheden op de bioactieve componenten. Verschillen tussen moedermelk van preterm en at term bevallen moeders zal geanalyseerd worden in samenwerking met de dienst Neonatologie van UZA.

Project

Imperfecties in de gebouwschil: nefast voor het hygrothermisch gedrag? -onderzoek naar een betrouwbare evaluatie- Recent afgelopen

Universiteit Gent

IWT/SB-lichting 2014 IWT/SB/Kim Carbonez/131699 Imperfecties in de gebouwschil: nefast voor het hygrothermisch gedrag? -onderzoek naar een betrouwbare evaluatie-

Project

Compressive Sensing voor 3D/4D UltraSound Beeldvorming: een Bayesiaanse aanpak

Vrije Universiteit Brussel

Due to the steady and continuing advances in image acquisition technology an increasing number of applications can benefit from high resolution spatial and temporal data. However, a wide variety of domains, ranging from applications in the medical sector to the broadcasting industry, are faced with the problem of handling the growing amount of data at ever faster rates. The objective of this project is to develop a generic approach to tackle to problem of high data rates at the receiver end ...

Project

Kwantificatie van targetoppervlakken (QUOTAS)

Universiteit Gent

In dit project zal XPS aangewend worden om de chemische oppervlaktesamenstelling te bepalen van een kathode gebruikt in magnetron sputteren. Deze informatie is het startpunt om de de sputteropbrengst en de elektronemissie opbrengst te berekenen. De sputteropbrengst zal berekend worden aan de hand van bestaande Monte Carlo software, terwijl de elektronenopbrengst zal berekend worden door middel van ?first principles? technieken.

Project

Het glutamine/glutamaat metabolisme van deendotheelcel: een cruciale pion voor ontwikkelings- enziekte-gerelateerde angiogenese. Historisch

KU Leuven

I have chosen this expert panel because the focus of myresearch proposal is on targeting the glutamine/glutamatemetabolism of endothelial cells as a novel avenue foranti-angiogenic therapies in starving tumors from theirvascular supply.

Project

Ontwikkeling van 18F-poly(2-oxazoline)-duramycin en 18F-poly(2-oxazoline)-RGD als radiotracers voor in vivo beeldvorming van tumor omgeving

Universiteit Gent

De voornaamste doelstelling van dit project is om de tumorzoekende en pharmacokinetische eigenschappen van duramycine en RGD radioactieve speurstoffen te verbeteren door conjugatie met POX . Dit wordt geëvalueerd in een in vivo model van hypoxische en bestraalde niet-kleincellige longkanker. Het gebruik van deze verbeterde speurstoffen kan leiden tot een hoger tumour-achtergrond contrast alsook een snellere differentiatie tussen effectieve en niet-effectieve therapieën en aldus in efficiënter...

Project

Lokale magnetische eigenschappen en magnetoelektrische koppeling in monofasische en composiet multiferroische films via chemische oplossing synthese

Universiteit Hasselt

Magneto-elektrische multiferroïca, materialen en gekoppelde magnetische en ferro-elektrische eigenschappen, worden wereldwijd enthousiast onderzocht door hun potentie richting baanbrekende elektronische toestellen dankzij hun rijke chemie en fysica. Hierin zijn de ferroelektrische en magnetische eigenschappen en hun kruiskoppeling van bijzonder belang. BiFeO3 is het enige gekende kamertemperatuur éénfase multiferroïcum. Haar eigenschappen zijn nog niet volledig begrepen, ondanks grote inspann...

Project

Het verrichten van rekmetingen en bijhorende rapporten op de tunnelsegmenten van de twee boortunnels (KW10) van de Liefkenshoekspoorverbinding Recent afgelopen

Universiteit Gent

Rekmetingen twee boortunnels KW10 Het verrichten van rekmetingen en bijhorende rapporten op de tunnelsegmenten van de twee boortunnels (KW10) van de Liefkenshoekspooorverbinding LocoRail NV

Project

Karakterisatie en modeleren van de initiële groei en stabiliteit van anisotrope Au en Au/Ag nanodeeltjes op atomaire schaal.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Digitale PLL technieken voor multi-gigabit klok en data extractie met laag vermogenverbruik in glasvezelnetwerken Recent afgelopen

Universiteit Gent

IWT/SB-lichting 2014 IWT/SB/Verbeke Marijn/131396 Digitale PLL technieken voor multi-gigabit klok en data extractie met laag vermogenverbruik in glasvezelnetwerken

Project

Fundamentele studie van plasmonisch versterkte fotokatalyse via modelsystemen van nobele metalen en TiO2 gesynthetizeerd door atomaire laag depositie.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Inzicht in de gemeenschappelijke moleculaire netwerken van neurologische ontwikkelingsstoornissen via de studie van het ANK3 gen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit project is om inzicht te verkrijgen in hoe variatie in het ANK3 gen leidt tot een verscheidenheid aan neurologische ontwikkelingsstoornissen. Recent werden in een artikel van onze groep ANK3 mutaties beschreven die leiden tot autisme, ADHD en cognitieve problemen in een patiënt en tot een verstandelijke beperking en gedragsproblemen in een andere familie. ANK3 werd eerder ook gelinkt aan schizofrenie en bipolaire stoornis. Dit project zal uiteindelijk leiden tot een verbeterd...

Project

In-vitro spermatogenese Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

De overlevingskans van kinderen met kanker is dankzij efficiëntere radio - en chemotherapie verbeterd. Hoewel het voor lange tijd werd aangenomen dat kinderen beter waren bestand tegen gonadotoxische behandelingen, hebben kinderen (en niet alleen diegenen die agressieve behandeling nodig hebben) een verhoogd risico op een levenslange steriliteit. Aangezien spermatogenese pas na de puberteit opstart, kunnen prepuberale jongens niet profiteren van sperma banking. Omdat spermatogoniale stamcell...

Project

Stochastische Thermodynamica

Universiteit Hasselt

Het gebeurt niet vaak dat een basiswet uit de natuurkunde wordt geplaatst in een volledig nieuw daglicht. Dit is, gedurende het afgelopen decennium, gebeurd met de tweede hoofdwet van de thermodynamica. In de standaard formulering kan de totale entropie verandering delta(S) niet negatief zijn. Voor kleine systemen kan men een stochastische entropie s definiëren, die gemiddeld samenvalt met de gewone entropie, < s >= S. Terwijl de verandering delta(s) van deze grootheid negatief kan zijn, word...

Project

Sociale huur als instrument voor het recht op wonen. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project dient te worden onderzocht welke betekenis aan de begrippen 'recht op behoorlijke huisvesting' en 'recht op wonen' wordt gegeven in de rechtspraak en hoe deze invulling een invloed uitoefent op de rechtspraktijk. De vraag is verder of het recht op een behoorlijke huisvesting doorwerkt in de sociale en private huurrechterlijke verhoudingen..

Project

Onwikkeling, validatie en effecten van een digitaal platform voor de evaluatie van vaardigheden (D-PAC).

Universiteit Antwerpen

In onze huidige maatschappij neemt bij evaluaties het belang van competenties steeds toe, dit zowel in het onderwijs als bij aanwervingen of zelfs opvolging van het personeel. Het correct kunnen meten van een competentieniveau is dus zéér belangrijk. D-PAC wil het betrouwbaar en valide meten van competenties d.m.v. de "adaptive comparative judgment" methode (ACJ) dieper bestuderen. Men wil meerbepaald zowel theoretisch als praktisch de geschiktheid van deze methode om competenties te toetsen ...

Project

Characterisatin of connexin43 and pannexin1 as well as corresponding hemichannels as biomarkers and pharmacological targets in acute liver failure: a combined vitro-in vivo study

Vrije Universiteit Brussel

Connexins and pannexins are the building stones hemichannels, which mediate extracellular communication. Hepatocytes typically express connexin32, though in several liver pathologies, including acute liver failure, they switch to a connexin43-based mode. Compelling evidence underscores a prominent function for connexin43-based hemichannel signalling in liver disease, in casu in acute liver failure, specifically in the process of cell death. On the other hand, pannexin1-based hemichannels were...

Project

Staltechnieken en managementtools voor de reductie van geur-en fijn stofemissies in de Vlaamse varkenshouderij - BLES Beheersen Luchtkwaliteit en Emissies bij Stalsystemen

Universiteit Gent

Het project wil oplossingen aanreiken door het ontwikkelen, beschikbaar stellen en ingang doen vinden van passende staltechnieken en managementtools voor de reductie van geur- en fijn stofemissies uit zowel bestaande als nieuwe stallen. Hiervoor wordt ingezet op ventilatietechnieken als belangrijkste preventiee maatregel technieken voor luchtbehandeling als noodzakelijke end-of-pipe oplossing en technieken voor luchtgeleiding buiten de stal als belangrijk deel van de oplossing voor de Vlaamse...

Project

Identificeren van moleculaire mechanismen van wortelgroeiresponsen bij planten blootgesteld aan metalen, ter optimalisatie van plantengroei in phytoremediatie en biomassaproductie.

Universiteit Hasselt

Diffuse verontreiniging door overtollige metalen beïnvloed grote oppervlakten wereldwijd, als resultaat van mijnbouw, industrie, agricultuur, verkeer etc. Deze gronden terugbrengen in een duurzaam gebruik kan schadelijke omgevings- en socio-economische impacten reduceren. Er zijn opportuniteiten om deze verontreinigde bodems voor de productie van hernieuwbare energie biomassa en industriële grondstof te gebruiken, en dit zal de druk op agriculturele bodems nodig voor voedselproductie weghalen...

Project

Ontwikkeling, implementatie en effectenonderzoek van een online impliciete cognitieve training voor de behandeling (zelfhulp en actieve behandeling) van mensen met een verslaving aan geld- en kansspelen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Nationale Loterij. UA levert aan de Nationale Loterij de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

De specifieke aard, beginselen en doelstellingen van het Europees conflictenrecht.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

"Born to ageing parents" - integratie van pre- en postnatale parentale effecten.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Gen-omgevingsinteracties in de pathogenese van longaandoeningen veroorzaakt door roken

Universiteit Gent

Deze interdisciplinaire gecoördineerde onderzoeksactie tracht genomgevingsinteracties op te helderen in drie veelvoorkomende longaandoeningen, allen veroorzaakt door roken en met een belangrijke morbiditeit, disabiliteit en mortaliteit: astma, chronisch obstructief longlijden (COPD) en longkanker. Het uiteindelijke doel is het achterhalen van pathogenetische netwerken, het identificeren van nieuwe targets en het ontwikkelen van nieuwe drugs voor de behandeling van deze veelvoorkomende respira...

Project

HPG-axis gerichte studie om synaptische stoornissen en voornaamste spelers te moduleren bij Alzheimer. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds SAO. UA levert aan SAO de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Modelleren van de verspreiding van infectieziekten aan de hand van sociale contactgegevens

Universiteit Hasselt

De studie van contactpatronen tussen mensen maakt het mogelijk om de overdracht van infectieziekten beter te modelleren alsook om de impact van eventuele interventiestrategieën beter te kwantificeren. Hiertoe worden contact matrices opgesteld die de leeftijd-specifieke individuele contact rate tussen individuen beschrijven. Deze gegevens worden verzameld met behulp van zogenaamde contact onderzoeken. De Comes-F (Contact Matrix Estimation - Frankrijk) is een bevolkingsonderzoek uitgevoerd in F...

Project

Moleculaire analyse van celvrij circulerend DNA (cfDNA) en/of circulerende tumorcellen (CTC) als 'liquid biopsy' voor de evaluatie van predictieve biomerkers in gemetastaseerde colorectale tumorpatiënten (mCRC).

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Studie naar de rol van endoplasmatisch reticulum stress in de pathologie van multiple sclerose Recent afgelopen

Universiteit Gent

IWT/SB-lichting 2014 IWT/SB/Voet Sofie/131122 Studie naar de rol van endoplasmatisch reticulum stress in de pathologie van multiple sclerose

Project

Vertrouwen en instituties: belastingplicht en de ethiek van goed bestuur.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

A study of production of radioactive ion beams in the framework of the Medicis project

KU Leuven

1. Ion Beam Simulation of the Leuven Isotope Separator On-Line(LISOL)inits new configuration in the Medicis project (coupling to the standard ISOLDE front end, allow as a standard operation mode the collection of three batches at the same time): work at KU Leuven. 2. Acquiring expertise in isotope separation at LISOL and at the new HELIOS laser laboratoryat KULeuven and, at the ISOLDE facility 3. Study and optimize the production of a specific set of isotopes from an element of interest for...

Project

Epigenetische, omgevings- en genetische factoren in het ontstaan van motorneuronziekte. Recent afgelopen

KU Leuven

Frontotemporale dementie (FTD) is een progressieve vorm van jongdementie, met een sterke erfelijke invloed. Momenteel zijn er 7 genen gekend die FTD kunnen veroorzaken, maar hiermee is slechts ongeveer 50% van de familiale gevallen verklaard. Hoe mutaties in deze genen aanleiding geven tot gelijkaardige ziektebeelden is niet geweten. Tot op heden bestaat er geen afdoende behandeling voor FTD. Een betere kennis vande omgevings- en erfelijke factoren die een rol spelen in het risico omFTD te kr...

Project

Preklinische ontwikkeling van een innovatieve immuuntherapie gebaseerd op CD56+ dendritische cellen en interleukine-15: rekrutering van het aangeboren immuunsysteem in de strijd tegen kanker

Universiteit Antwerpen

Specifiek beoogt deze innovatieve studie om in detail te onderzoeken wat de in vitro capaciteit is van IL-15 DC om NK-cellen en γδ T-cellen te activeren en mobiliseren, en wat het effect daarvan is op het adaptief immuunantwoord in een model van AML. De eventuele betrokkenheid van IL-15 en CD56 in het innate immuunstimulerende potentieel van IL-15 DC zal nader onderzocht worden.

Project

CO2 conversie via plasmakatalyse: ontrafelen van de invloed van het plasma en de nanokatalysator eigenschappen op de conversie-efficientie.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Een duurzaam anthelminthicum gebruik in de Belgische rundveehouderij Recent afgelopen

Universiteit Gent

IWT/SB-lichting 2014 IWT/SB/Vandevelde Fiona/131648 Een duurzaam anthelminthicum gebruik in de Belgische rundveehouderij: Een multi-methodisch onderzoek naar de effectiviteit van communicatiestrategieën ter bevordering van de adoptie van diagnostische tool

Project

De impact van lactose-intolerantie op de darmgezondheid: evaluatie van de microbiota en fermentatie in het colon en van de genotoxiciteit en cytotoxiciteit van fecaal water. Historisch

KU Leuven

De meeste mensen kunnen lactose verteren bij de geboorte door de aanwezigheid van lactase in de brush border van de dunne darm. In meer dan 75%van de populatie, daalt de activiteit van dit enzyme enige tijd na de geboorte of is het zelfs afwezig. Sommige mensen met lactose-malabsorptiezijn asymtomatisch, maar de meesten hebben symptomen, zoals abdominale pijn, overmatige winderigheid en diarree. Lactose intolerantie verwijst naar het syndroom waarbij men één of meerdere symptomen heeft na con...

Project

Een genetische benadering voor de studie van Notch signalisatie in normale en maligne hematopoëse bij de mens Recent afgelopen

Universiteit Gent

IWT/SB-lichting 2014 IWT/SB/Dolens Anne-Catherine/131203 Een genetische benadering voor de studie van Notch signalisatie in normale en maligne hematopoëse bij de mens

Project

Mapping functional retinal inputs to the superior colliculus

KU Leuven

A key function of the visual system is to make an organism aware of salient features, allowing an animal to identify prey, or an approaching predator in order to initiate the appropriate behavior. This procedure begins with the processing of the visual scene by the retina, which separates the incoming information into distinct channels that project to several central brain regions. To gain mechanistic insight into how the brainuses this information to direct attention and initiate the appropr...

Project

Low bandgap materialen met een verhoogde diëlektrische constante voor toepassingen in organische zonnecellen

Universiteit Hasselt

Organische zonnecellen vormen een aantrekkelijke bron van hernieuwbare energie complementair aan andere fotovoltaïsche technologieën. Ondanks de enorme vooruitgang in device-efficiënties (momenteel rond de 10%) dienen een aantal fundamentele aspecten zeker nog verder onderzocht te worden. Eén van de voorgestelde manieren om de efficiëntie te verhogen, is het gebruik van fotoactieve materialen met een verhoogde diëlektrische constante (relatieve permittiviteit, epsilon-r). Dit project beoogt d...

Project

HIV preventie bij jonge vrouwen in sub-Saharisch Afrika: statistische en epidemiologische modellering om biologische, sociologische, epidemiologische en gedragswetenschappen bijeen te brengen

Universiteit Gent

De incidentie van HIV is bijzonder hoog bij jonge vrouwen in sub-Saharisch Afrika. Dit fenomeen is het gevolg van biologische, gedragsmatige en epidemiologische factoren. Gebruik makend van data uit Malawi, statistische en epidemiologische technieken zullen toegepast worden om deze complexe dynamieken in een consistent, holistisch model te kaderen, en vanuit dit model zullen implicaties voor HIV preventie geformuleerd worden.

Project

Mechanisme van infectie van sialoadhesine (Sn) positieve macrofagen met het respiratoir syncytieel virus (RSV) en de implicaties voor inflammatie en immuun pathologie tijdens bronchiolitis.

Universiteit Antwerpen

RSV is de belangrijkste oorzaak van bronchiolitis bij jonge kinderen, welke de meest voorkomende oorzaak is van hospitaal opnames tijdens de kindertijd. Bij oudere kinderen en volwassenen is RSV geassocieerd met opstoten van asthma en COPD. Na infectie van gecilieerde epitheliale cellen in de longen, worden de symptomen van bronchiolitis veroorzaakt door een combinatie van virale cytotoxiciteit en een overdreven immuunrespons.

Project

Introductie van de sojateelt in Vlaanderen

KU Leuven

Vlaanderen is voor de eiwitvoorziening in diervoeding sterk afhankelijkvan de import van soja uit Zuid-Amerika. Deze invoer roept maatschappelijke en ecologische vragen op, en door de hoge marktprijs voor soja zijnde economische gevolgen voor Vlaamse landbouwers groot. Aangezien alternatieve eiwitgewassen geen volwaardige vervangers voor soja in het voederrantsoen zijn, zou de introductie van de sojateelt in Vlaanderen een interessante optie voor verschillende doelgroepen zijn. Deze introduct...

Project

Effectieve gendergelijkheid in het onderzoek en de Academia (EGERA).

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Ontrafelen van de enigmas in pathogenese vancryptococcose door dynamische in vivo beeldvorming vanhet ziekteverloop en gastheerrespons in dezeschimmelinfectie Historisch

KU Leuven

The subject of this research is imaging of fungalinfectious disease and host immune cell interaction,bringing together preclinical imaging and mycologyresearch, the latter being a subject in the domains ofMicrobiology and Immunology.

Project

Plantensterolen: krachtige activatoren van remyelinisatie in multiple sclerose? Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Het doel van mijn studie is om te verhelderen hoe de voedselopname van plantensterolen het herstel van beschadigd centraal zenuwstelsel (CNS) en hierbij de progressie van multipele sclerose (MS) moduleert. MS is een chronische auto-immuun ziekte van het CNS dat 1 op de 100 jonge volwassen treft in de bloei van hun leven. MS wordt gekenmerkt door immuun cel gemedieerde afbraak van de isolerende myeline schede rond neuronale uitlopers (demyelinisatie). Tot op heden is er nog geen effectieve the...

Project

Ontwerpen en toepassen van het classificatiesysteem voor de collectie kunstwerken van de Vlaamse Gemeenschap Historisch

Universiteit Gent

classificatiesystemen kunstwerken Ontwerpen en toepassen van het classificatiesysteem voor de collectie kunstwerken van de Vlaamse Gemeenschap Vl. Overh. - kunsten en erfgoed

Project

Modellering van de degeneratieve adaptatie van de microcirculatie en perfusie van de cirrotische lever Recent afgelopen

Universiteit Gent

IWT/SB-lichting 2014 IWT/SB/Peeters Geert/131446 Modellering van de degeneratieve adaptatie van de microcirculatie en perfusie van de cirrotische lever

Project

Explicite methoden in kwadratische vormtheorie.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

CHITINSECT Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Reactivering van de p53-signalisatie tijdens combinatorische melanoma therapie

Universiteit Gent

Hoewel de relevantie van p53 tumorsuppressor signalisatie voor de etiologie van melanomen onduidelijk is, toonden recente data dat p53 in ongeveer 65% van alle melanomen functioneel geïnactiveerd is door verhoogde expressie van MDM4. In dit project willen we de mechanismen blootleggen die leiden tot verhoogde MDM4 expressie en dit door MDM4-associërende eiwitten in melanomen te identificeren.

Project

Studie van de antivirale functie van Mx eiwitten tegen influenza Recent afgelopen

Universiteit Gent

IWT/SB-lichting 2014 IWT/SB/Spitaels Jan/131507 Studie van de antivirale functie van Mx eiwitten tegen influenza

Project

Ontwikkeling van een generische variabele-lengtemethode ontwikkelingsstrategie voor stalen met een grotevariatie inpolariteit. Historisch

KU Leuven

The research proposal is focused on the development ofa new chromatographic system for chemical analysis andis therefore situated in the field of analytical chemistry.

Project

Analytische vermogenmodellering van heterogene multicore processors Recent afgelopen

Universiteit Gent

IWT/SB-lichting 2014 IWT/SB/De Pestel Sander/131076 Analytische vermogenmodellering van heterogene multicore processors

Project

Wetenschap, Technologie en Samenleving.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Studie van de epigenetische regulatie van multipel myeloom cellen in de beenmerg micro-omgeving. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Histon deacetylase en DNA methyltransferase inhibitoren zijn 2 klassen van epigenetische modificerende middelen in vroege klinische ontwikkeling in MM. Toch blijven de exacte werkingsmechanismen van deze middelen slecht begrepen. Het doel van dit project is de werkingsmechanismen van deze epigenetische-modulerende middelen verder te ontrafelen en dit zowel in vitro als in vivo, waar de cellen beschermd worden door het BM niche. Een beter begrip van de cellulaire respons tegen de epigenetische...

Project

Functionele beeldvorming en analyse van tumoren (FIAT). Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Het FIAT consortium zal concrete verbeteringen aanbrengen in kwantitatieve functionele beeldvorming en -verwerking van tumoren, die in klinische en preklinische applicatiepakketten, klinische softwaremodules, beeldanalyse-diensten en uiteindelijk ook in routine klinische procedures zullen worden opgenomen.

Project

CADANS: Een CAD platform voor 3D Statistisch-Antropometrisch Ontwerpen. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Het project heeft tot doel om statistische vormmodellen bruikbaar te maken voor en te verspreiden naar een brede doelgroep door deze te implementeren in een CAD-omgeving.

Project

De novo genoomreconstructie met behulp van zowel tweede als derde generatie sequentiedata

Universiteit Gent

Het ontwikkelen van nieuwe algoritmes voor de hybride genoomreconstructie met behulp van de complementaire informatie van zowel tweede als derde generatie sequentie informatie. We mikken op schaalbare algoritmes die kunnen omgaan met de reconstructie van grote en complexe genomen.

Project

Een asteroseismologische bepaling van de overshoot parameter in de kernen het interne rotatieprofiel van massieve sterren. Historisch

KU Leuven

The life of stars is strongly influenced by several processes in the stellar interior which are poorly understood. This lack of understanding gives rise to uncertainties on current models of stellar structure and evolution. Since many studies within modern astrophysics rely on precise predictions of these models, these shortcomings need to be remedied.Our tool, asteroseismology – the detection and analysis of the effects ofsound waves propagating through stellar interiors – is one of the few ...

Project

Fluidum-structuur interactie simulaties van windturbines met composietbladen

Universiteit Gent

Aangezien de lengte van de composietbladen van horizontale as windturbines blijft toenemen moet met de interactie tussen de luchtstroming en de vervormende composietbladen rekening gehouden worden tijdens het ontwerp. Daarom zullen een gedetailleerd numeriek model en snellere rekentechnieken ontwikkeld worden. Daarmee zullen trillingen en defecten in het composietmateriaal bestudeerd worden.

Project

Exploiteren van parallellisatie in hoge performatiecomputer architecturen voor het schatten vanfylogenetische bomen enhet testen van modellen. Historisch

KU Leuven

The project proposal submitted aims at expanding acurrent computational library (for use in phylogenetics) totake advantage of the latest computing architectures. Thisinvolves writing additional software routines and/orpragma directives in this library, to harness the massiveparallellism that recent graphics and coprocessor cardshave to offer. Our proposal hence aims at providingincreased performance, through parallel programmingefforts, to the field of bioinformatics (and phylogenetics inpar...

Project

Bestrijding van Mycobacterium tuberculosis-infectie met celwanddegraderende enzymen Recent afgelopen

Universiteit Gent

IWT/SB-lichting 2014 IWT/SB/van Schie Loes/131545 Bestrijding van Mycobacterium tuberculosis-infectie met celwanddegraderende enzymen

Project

Screening naar activators van de cardiale SERCA2aCa2+ pomp voor de behandeling van hartfalen Historisch

KU Leuven

We aim to find activators of the cardiac SERCA2a Ca2+pump as a new therapeutic strategy for heart failure.Therefore our project proposal fits perfectly in the scopeof MED6, focusing on cell biology, physiology,physiopathology and medical clinical research of thecardiovascular system.

Project

?Verwond door het verleden: geschiedenis, herinnering en transitional justice in post-conflict Peru (1980-heden). Een metahistorische analyse.?

Universiteit Gent

Dit doctoraatsonderzoek zal zich focussen op hoe verschillende relaties tot historische tijd spanningen kunnen veroorzaken in het verwerken van een gewelddadig verleden. Ik zal hiervoor de casus van de inheemse slachtoffers van de Peruaanse burgeroorlog bestuderen, en onderzoeken hoe zij zich verhouden tot de NGO?s die een belangrijke rol in transitional justice praktijken.

Project

De macht van sociale media in het nieuws. Een multimethodisch onderzoek naar de invloed van Twitter op het journalistieke bronnengebruik.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel. Het project onderzoekt de invloed van sociale media op het journalistieke bronnengebruik en het nieuws. Er wordt uitgegaan van de hypothese dat de macht van sociale media als nieuwsbron afhangt van verschillende factoren, waaronder de socialemedia-actor, het medium dat het nieuws bren...

Project

European Identity, Cultural Diversity and political change.

KU Leuven

In this general framework, we will focus on representation of a spatialobject (Europe). Here the term "representation" can be understood as the collective or personel image developed by an individual at the crossroad of her/his knowledge of Europe and how much she/he appreciates it or not.

Project

Een formele en thematische analyse van het journalistieke werk van vrouwelijke auteurs uit het Britse fin de siècle. Historisch

KU Leuven

Dit postdoctoraal project wil het non-fictie werk van vrouwelijke auteurs uit het fin de siècle analyseren, zowel op vormelijk als inhoudelijk niveau. Centraal staan auteurs die zowel journalistiek als fictioneel werk publiceerden ten tijde van het fin de siècle, namelijk: Lucy Lane Clifford, Ella Hepworth Dixon, Hannah Lynch en Alice Meynell. Die auteurs schreven fictie, artikels, essays en literaire reviews voor verschillendeprestigieuze tijdschriften en kranten, waaronder The Westminster G...

Project

Structurele elaboratie technieken in L2 woordenschatverwerving: het effect van metalinguistische beschouwing op het geheugen

Universiteit Gent

Dit onderzoeksproject zal nagaan wat de bijdrage is van het beschouwen van het vorm-betekenis verband voor L2 woordretentie. Beschouwing van het vorm-betekenis verband betekent dat er een retrospectief een verklaring kan worden gezocht voor de vorm en de betekenis van linguïstische eenheden. Deze vorm-betekenis verbanden dragen bij tot het opdiepen van de woorden uit het geheugen.

Project

MBSE4Mechatronics: Modelgebaseerde Systeem Engineering methodologie voor mechatronische systemen.

KU Leuven

Dit project wil een Modelgebaseerde Systeem Engineering (MBSE) methodologie ontwikkelen voor mechatronische systemen, die de ontwerper zal begeleiden doorheen het volledige ontwerptraject. Door informatie van verschillende ontwerpdisciplines te integreren tijdens alle fases van het ontwerp, zal het mogelijk zijn om optimale producten te ontwerpen op een snelle en efficiënte manier. Alhoewel een modelgebaseerde ontwerpbenaderingnu een aanvaarde methode is in de verschillende ingenieursdiscipli...

Project

Design en Synthese van Multifunctionele PPV-gebaseerde Nanodeeltjes voor Multiple Sclerose Research

Universiteit Hasselt

Multiple sclerose (MS) is een chronische ziekte waarbij het immuun systeem schade berokkent aan het centrale zenuwstelsel door myeline schedes te vernietigen. In 85% van de gevallen heeft de ziekte een patroon dat afwisselt tussen de verergering van symptomen en remissie. Hoewel er al veel onderzoek naar deze ziekte is gedaan, is de zoektocht naar de oorzaak nog steeds gaande. Dit komt mede doordat de bloed-brein barrière (BBB) functioneert als een neuro-beschermend schild en daardoor lichaam...

Project

Metabole flux analyses in endotheelcellen: een nieuwebenadering om metabole veranderingen in kaart tebrengen Historisch

KU Leuven

My research proposal focuses strongly on targetingendothelial cell (EC) proliferation (angiogenesis) bystudying the underlying metabolic changes.Understanding the core molecular events of angiogenesismight open new ways for cancer treatment. My projectcombines two research fields: angiogenesis andmetabolic flux analysis (metabolomics) and is thereforevery novel and will provide important insight in the role ofEC metabolism in angiogenesis in health and disease.Since my project aims to identif...

Project

Een nieuwe paradigma voor het bedieningsproces in wachtlijnsystemen, met toepassingen in computer- en communicatienetwerken

Universiteit Gent

Het project onderzoekt een nieuwe klasse van wachtlijnmodellen waarbij het klassieke begrip ?bedieningstijd? vervangen wordt door twee nieuwe begrippen ?bedieningsvraag? en ?bedieningscapaciteit?. De bedieningsvraag geeft de hoeveelheid werk aan die een klant vereist, terwijl de bedieningscapaciteit de hoeveelheid werk voorstelt die in een tijdseenheid kan uitgevoerd worden.

Project

Ontwikkeling van een in vivo autofagie modulatie modelin de lever van de rat door toediening van shRNA viaadeno geassocieerde virussen Historisch

KU Leuven

The project involves the study of a cell biologicalphenomenon (autophagy) on an intra- and intercellularlevel. It also involves the develompent of a techniqueinteresting for molecular research on autophagy ingeneral. Although the project is restricted to liverresearch, the technique can be adapted towards otherorgans and therefore is of a broader scope.

Project

Potentieel van Isothennaal Remanent Verzadigingsmagentisme bij bladeren and fysiologische bladparameters als indicatoren voor plaatselijke luchtkwaliteit (.Postdoc. fellowship Y. BARIMA, Ivory Coast). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bijdrage van C afkomstig van ondergrondse biomassa tot stabiel bodem organische stof

Universiteit Gent

Binnen dit project onderzoeken we de bijdrage van ondergrondse t.o.v. bovengrondse biomassa tot bodem C pools. Dit is nochtans een mogelijk bepalende factor voor de bestemming van C uit plantenmateriaal hetzij als CO2 of als stabiele C. De invloed van een beperkte P beschikbaarheid op wortelgroei en de bodem C balans wordt daarbij bekeken.

Project

Moleculaire en structurele studie van standaard en pathologische FLT3 receptor activatie Recent afgelopen

Universiteit Gent

IWT/SB-lichting 2014 IWT/SB/Pannecoucke Erwin/131637 Moleculaire en structurele studie van standaard en pathologische FLT3 receptor activatie

Project

Vergroten van uitloopgebruik door kippen in mobiele stallen, in combinatie met de productie van korte omloop hout Recent afgelopen

Universiteit Gent

IWT/SB-lichting 2014 IWT/SB/Stadig Lisanne/131380 Vergroten van uitloopgebruik door kippen in mobiele stallen, in combinatie met de productie van korte omloop hout

Project

Experimentele opstelling voor onderzoek naar binoculairerivaliteit Historisch

KU Leuven

All research in this proposal will be in the area ofExperimental Psychology. Therefore, the panel'Psychology, Pedagogy, Didactics and Social Work' wouldbe most suitable to evaluate the proposal.

Project

Een longitudinale studie naar de ontwikkeling van racisme en de relatie tussen racisme, antischool culturen en de onderwijsprestaties en het welbevinden van Turkse en Marokkaanse minderheidsstudenten en etnisch Belgische studenten

Universiteit Gent

Dit kwantiatief, longitudinaal onderzoeksproject focust enerzijds op de ontwikkeling van racisme en anti-school culturen en anderzijds op de relatie tussen racisme, anti-school culturen en de onderwijsprestaties en het welbevinden van Turkse en Marokkaanse minderheidsstudents en etnisch Belgische studenten.

Project

Exponentiële analyse bij Computationele Wetenschap en Ingenieurswetenschappen met het zicht op muziek en geluidmodellen.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Offline cognitie.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Computer. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Ontologiegestuurde conceptuele modellering 2.0 (ODCM 2.0)

Universiteit Gent

In dit onderzoeksproject wordt een nieuwe methode ontwikkeld voor ontologiesgestuurde conceptuele modellering. Vertrekkende van een design science methodologie, wordt er eerst nagegaan wat de tekortkomingen zijn van traditioneel conceptueel modelleren en huidige ontologiegestuurde conceptuele modelleringsmethoden. Vervolgens wordt een nieuwe aanpak voorgesteld die wordt geëvalueerd aan de hand van twee modellering experimenten met studenten.

Project

De retoriek van honger en overvloed: de Belgische agro-voedselpolitiek,1918-1958

KU Leuven

Vanaf de late negentiende eeuw namen dewereldwijde landbouwproductie, deinternationale handel in voedingswaren en devoedingsindustrie een hoge vlucht. Voorde Europese regeringen was dit wennen: zij moesten hun nationaleagro-voedselpolitiek drastisch aanpassen aan deuitdagingen van de zichglobaliserende markt.Hoe deed België dit, een klein endichtbevolkt land dat bijzonder marktgevoelig was? Het project wil de sociale spanningen enpolitieke discussies blootleggen omtrent de vraag naar en het a...

Project

'Back-end sentencing'. Onderzoek naar de beslissingsprocessen en -praktijken met betrekking tot het terug roepen naar de gevangenis

Vrije Universiteit Brussel

Internationally, the number of offenders being recalled to prison during their license period has increased dramatically. In England and Wales for instance, the number of offenders being recalled to prison has augmented more than three or fourfold. For Belgium, partial figures indicate that between 42% and 46% of the conditional release orders are recalled to prison. The last decade, a growing number of scholars have focused on the possible reasons for and impact of the rise in recalls. The m...

Project

Maternaal metabole stoornissen en de gevolgen voor de eicel- en embryokwaliteit: de impact van verhoogde vrije vetzurenconcentraties tijdens eicelmaturatie op de ontwikkeling en differentiatie van het pre-implantatie embryo. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

We gaan in dit onderzoeksvoorstel onderzoeken wat de effecten zijn van eicelmaturatie onder verhoogde NEFA concentraties op 1) embryonale overleving, 2) embryonale groei en elongatie en differentiatie voor de implantatie. De gevolgen voor de implantatie, foetale groei en succesvol beëindigen van de dracht evenals het belang van de metabole conditie van de receptorkoeien op deze bovengenoemde parameters zal de focus vormen van het hieruit resulterend onderzoek.

Project

Tijdsbesteding en gezondheid: de invloed van temporele structuren op gezondheid

Vrije Universiteit Brussel

Time is essentially a democratic good. Everyone can spend 24 hours a day, no more and no less. However, the way we spend our time can greatly affect our health outcomes. These behavioral patterns can be seen as healthy or unhealthy lifestyles. In this research project, we will explore the influences lifestyles can have on health, more specifically focusing on time spent on physical or non-physical activities, eating patterns, sleeping patterns and the time- allocation of work-related activiti...

Project

Integrating multidisciplinary translational bottom-up approaches towards a new paradigm for paediatric investigations: the next step in ethicalpaediatric drug research "SAFE-PEDRUG".

KU Leuven

Het safe-Pedrug consortium heeft als hoofddoel aan te tonen dat prospectieve klinische studies met een pediatrisch aangepaste design realiseerbaar zijn, met in acht name van de specifieke pediatrische eigenschappen zoals gewichtsafhankelijkheid, leeftijdgerelateerde maturatieverschillen, specifieke pathofysiologie en ontogenese van de ziekten en een hogere incidentie van comorbiditeit.

Project

Optimalisatie van populier voor een bio-gebaseerde economie: De nieuwste generatie ligninemodificatie Recent afgelopen

Universiteit Gent

IWT/SB-lichting 2014 IWT/SB/De Meester Barbara/131103 Optimalisatie van populier voor een bio-gebaseerde economie: De nieuwste generatie ligninemodificatie

Project

Probalistische decodering van EEG potentialen geëvoceerd door woordassociaties

Universiteit Gent

Ontwikkelen van methode voor automatische N400 detectie met het oog op het bepalen van associatiesterktes tussen woorden. Hiertoe zullen N400 metingen gedaan worden bij bekijken van woordparen waarvan de associatiesterkte gemanipuleerd wordt. Semantische netwerken zullen opgebouwd worden op basis van deze EEG potentialen en zullen vergeleken worden met die bekomen op basis van gedragsmetingen.

Project

Online Monitoring in Microreactor Polymerisation Reactions Historisch

Universiteit Hasselt

Het doel van dit onderzoeksplan is het ontwikkelen van een methode geschikt voor het online monitoren van polymerisatie reacties in microstroom reactoren en deze online monitor capaciteit rechtstreeks in te zetten voor de geavanceerde synthese van complexe en zeer omschreven materialen. Om polymeren te karakteriseren zijn er twee technieken onvermijdbaar zijnde size exclusion chromatography (SEC) en electrospray ionization mass spectrometry (ESI-MS). SEC wordt gebruikt voor de bepaling van ge...

Project

Selectief BH4-domein inhibitie van anti-apoptotisch Bcl-2 in malignantelymfomen voor het uitlokken van "toxische" Ca2+ signalen: mechanismen, therapeutische mogelijkheden en bio-merkers.

KU Leuven

Anti-apoptotische Bcl-2 proteinen spelen een belangrijk rol bij de overleving van malignante cellen, inclusief B-cel kankers zoals chronische lymfatische leukemie en diffuus groot B-cellig lymfoom, door apoptose, een vorm van geprogrammeerde celdood, te verhinderen. Bestaande strategieen om Bcl-2 te inhiberen zijn gebasseerd op het targeten van de hydrofobegroeve van anti-apoptotisch Bcl-2 verantwoordelijk voor de “mitochondriele” anti-apoptotische functies van Bcl-2 d.m.v. BH3-mimitische mol...

Project

De aard en evolutie van pre- en postzygotische reproductieve isolatie in pennate diatomeeën

Universiteit Gent

Diatomeeën zijn de meest species-rijke groep van eukaryote micro-algen. Hoe hun obligate seksuele reproductie gelinkt is aan soortvorming is onbekend. Wij zullen gebruik maken van twee pennate species complexen (Seminavis robusta en Eunotia bilunaris) om de genetische architectuur van reproductieve isolatiemechanismen op te helderen. Hiervoor zal ?genotyping by sequencing? (GBS) gecombineerd worden met QTL mapping en genoomwijde associatie studies (GWAS).

Project

Vandaag nergens morgen ergens: de mogelijke rol van gedrag en ruimtelijke processen bij het heropduiken van infecties. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Functionele karakterisatie van nieuwe stressgeïnduceerdepeptiden in Arabidopsis thaliana viatranscriptoom en peptidoom analyses Historisch

KU Leuven

Within my FWO postdoctoral fellowship I amcharacterizing and analyzing the in planta function ofnovel stress induced peptides (SIPs). With thisapplication I aim at supporting specific work packageswithin this postdoctoral research project, more specificallythe detection of the SIPs in planta via LC-MS/MS and theanalysis of transgenic plants with altered expression ofthese SIPs with RNA sequencing. Since theseapproaches will lead tofundamental insights in how those peptides arefunctioning in p...

Project

De sociale achtergrond van managers, vooropgestelde en uitgevoerde organisatiewaarden met betrekking tot rechtvaardigheid, en langetermijn gevolgen voor de organisatie.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Onderzoeksgroep Alliantie VUB-UGent: Political Representation in Diverse Societies - ReDS

Vrije Universiteit Brussel

Politieke vertegenwoordiging is een cruciaal concept binnen de politieke wetenschappen. In essentie betekent dit concept het tegenwoordig maken van een afwezig iets of iemand ('principal') via een tussenpersoon ('agent'). Vertegenwoordiging plaatst dus een tussenschakel tussen de burgers en de politieke besluitvorming, namelijk een vertegenwoordiger of een groep vertegenwoordigers. Dat in een samenleving verschillende belangen en noden bestaan die vertegenwoordigd willen zijn, is een evident...

Project

First-principles positron spectroscopie van topologische isolatoren.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Trainingsgerelateerde veranderingen in cognitieve vaardigheden en neurale plasticiteit bij kinderen met traumatisch hersenletsel

Universiteit Gent

Geheugenproblemen bij kinderen met traumatisch hersenletsel (TBI) hebben een grote impact op het dagelijks leven van het kind. We zullen onderzoeken of een trainingsprogramma cognitie kan verbeteren. Met behulp van medische beeldvormingstechnieken zullen we onderzoeken of veranderingen in cognitie worden ondersteund door modulaties in structurele connectiviteit. Onze bevindingen kunnen leiden tot de ontwikkeling van betere behandelingsstrategieën.

Project

Bringing neurorehabilitation to a residential environment with novel pervasive user interfaces

Universiteit Hasselt

Binnen dit doctoraatstraject, zal ik onderzoek verrichten naar de mogelijke toepassingen van pervasive, mobiele, lage kosten technologieën in neurorevalidatie systemen om deze systemen in de thuissituatie beschikbaar te maken. Het hoofddoel van de gerealiseerde trainingssystemen is om motiverende, gepersonaliseerde fysieke therapie voor de bovenste ledematen (armen, schouders, handen en vingers) te voorzien als bijkomende training op de huidige fysieke therapie gegeven in de ziekenhuizen en r...

Project

Ondersteuning instandhouding wetenschappelijke apparatuur. Historisch

Universiteit Antwerpen

Ondersteuning instandhouding wetenschappelijke apparatuur.

Project

Fatigue analysis of components produced by additive manufacturing techniques. Historisch

KU Leuven

Additieve productietechnieken zoals selectief laser sinteren (SLS) en selectief laser smelten (SLM) genieten wereldwijd een grote belangstelling en worden meer en meer ingezet voor functionele toepassingen. De vermoeiingseigenschappen zijn echter onvoldoende gekend waardoor voor veiligheids-kritische applicaties terug wordt gegrepen naar de conventioneel verkregen materialen. In de doctoraatstudie van Brecht Van Hooreweder werdeen eerste stap gezet om het uni-axiale vermoeiingsgedrag van SLS ...

Project

Toxosafe: Besmettingsrisico van consumptievlees met Toxoplasma gondii: optimalisatie van detectiemethoden, prevalentiebepaling, genotypering en onderzoek naar de immunologische achtergrond van parasitaire clearance uit weefsels

Universiteit Gent

Om de correlatie tussen de seropositiviteit en de infectiviteit van het vlees na te gaan, zullen gekende positieve bedrijven geselecteerd en gemonitord worden: er zullen biggen vanaf de speenleeftijd tot aan de slacht maandelijks serologisch getest worden. Bij de slacht zullen van de geseroconverteerde dieren weefselstalen worden genomen die dan met behulp van qPCR zullen worden getest op de aanwezigheid van weefselcysten. Uit de PCR positieve salen zal de infecterende T. gondiistarn geïsolee...

Project

Het ecosysteemdienstenconcept als instrument voor een ecologische en socio-economische optimalisatie van natuurgerichte maatregelen op landbouwland Recent afgelopen

Universiteit Gent

IWT/SB-lichting 2014 IWT/SB/Van Vooren Laura/131121 Het ecosysteemdienstenconcept als instrument voor een ecologische en socio-economische optimalisatie van natuurgerichte maatregelen op landbouwland

Project

Plasmon-actieve nanolegeringen voor fotokatalytische roetafbraak.

Universiteit Antwerpen

Huidige roetconcentraties in de atmosfeer blijven een dreiging vormen voor mens en milieu. Het is daarom een absolute noodzaak om nieuwe strategieën te ontwikkelen die de schadelijke gevolgen van roetemissies beperken. In dit opzicht is fotokatalyse een veelbelovende techniek. Alhoewel fotokatalytische roetdegradatie onder UV licht reeds werd aangetoond, zou het interessanter zijn om fotokatalytische activiteit te hebben onder zichtbaar licht. Het doel van dit doctoraat is dan ook het bekomen...

Project

Identificatie van recessieve genen en netwerken voor Charcot-Marie-Tooth neuropathieën. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van mijn project is de moleculaire basis van autosomale recessieve Charcot-Marie-Tooth (ARCMT) neuropathieën beter te begrijpen door de identificatie van nieuwe causale genen. Dit wordt verwezenlijkt door het combineren van exome sequencing en bioinformatica met intra- en inter-familiale homozygosity mapping, haplotype sharing en koppelingsanalyse. Ik bestudeer een grote collectie van ARCMT families met gedocumenteerde verwantschap en/of geografische of etnische clustering, wat het v...

Project

Historische pakhuizen: behoud en herbestemming

Universiteit Gent

Pakhuizen zijn merkwaardige getuigen van de geschiedenis van de industrie en van de handel in stedelijke context. De historische pakhuizen beantwoorden niet langer aan de hedendaagse eisen en zijn bijgevolg vaak zonder bestemming. Hun behoud is relevant vermits het getuigen zijn van de sociale en economische geschiedenis. Het onderzoek beoogt inzicht te verwerven in de architectuur en de typologie van historische pakhuizen in Brussel, Gent en Antwerpen met het oog op de ontwikkeling van herbe...

Project

Internationaal netwerk voor sensorisch onderzoek. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Haalbaarheidsstudie energie- en koolstofstromen in de glastuinbouwzones en bedrijventerreinen van de provincie Antwerpen. Historisch

Universiteit Antwerpen

De POM Antwerpen wenst met de haalbaarheidsstudie na te gaan op en tussen welke bedrijventerreinen een uitwisseling en optimalisatie van CO2-, CH4-stromen en lokale overschotten aan hernieuwbare energie mogelijk zijn en dit in eerste instantie op de terreinen waar de POM Antwerpen actief is (ontwikkeling, geplande herontwikkeling, bedrijventerreinmanagement, …).

Project

Draagbare hoog-accurate detectie van epileptische aanvallen Recent afgelopen

Universiteit Gent

IWT innovatiemandaat 130863 Pieter Buteneers: Draagbare hoog-accurate detectie van epileptische aanvallen Het doel van dit Project is om een algoritme te ontwikkelen dat epileptische aanvallen kan detecteren aan de hand van bewegingssignalen en dat zich doorheen de tijd kan aanpassen aan de patiënt door minimale inbreng van de gebruiker. Er moet aangetoond worden dat het systeem op die manier een hoge accuraatheid behaalt en dat het in de praktijk bruikbaar bevonden wordt.

Project

Functionele karakterizatie van Zonuline in patiënten metinflammatoire darmziekten (IBD). Historisch

KU Leuven

The project involves an in-depth study of the functionalrole of Zonulin in inflammatory bowel disease (IBD), adisease characterized by chronic inflammation of thegastro-intestinal tract. We will also study its possible useas target for future treatment options (translationalresearch).

Project

Ontwikkeling van een biomimetisch hoornvlies door middel 3D printing en stamceltechnologie.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Expressie van het translocator proteïne in modellen voor verworven epilepsie: Janus met de twee gezichten? Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Kennisoverdracht tijdens de Macedoonse renaissance weerspiegeld in het Florilegium Coislinianum. Recent afgelopen

KU Leuven

The Coislin Anthology (named after one of its principal manuscript witnesses, Paris, Coisl. 294) is a monumental anonymous anthology that was compiled in the Macedonian Renaissance of Byzantium (9/10th century). Whereas the original copy of the florilegium has not been preserved, no less than three different recensions have come down to us. The books of thecompilation are arranged alphabetically and deal with a broad range of topics. Critical editions have been made of Letters Alpha, Bêta, Ga...

Project

PUPA 1.0 Historisch

Universiteit Gent

Het Project beoogt primair de opbouw van nieuwe kennis voor de creatie van een nieuw voorwerp (handtas/sjaal) met gebruik van nieuwe technologie (3D-printing). Het is hierbij de bedoeling om &apos;Intelligent Textiel in Vlaanderen&apos; naar een ander niveau te brengen, door creativiteit, technologie en functionaliteit te verbinden met 3D-printing en intelligent textiel. Vie de ontwikkeling van een interactieve biomimetisce handtas en sjaal, die vormelijk, esthetisch en functioneel geïnspiree...

Project

Opheldering van metabolische pathways in bioenergiegrassen: maïs als modelsysteem

Universiteit Gent

Bio-energiegewassen vormen de hoeksteen van de bio-gebaseerde economie. Enerzijds kunnen celwandsuikerpolymeren worden omngezet in fermenteerbare suikers, anderzijds kunnen planteigen moleculen worden gebruikt in de chemische industrie. We zullen systematisch de structuur ophelderen van aromatische componenten in mais door middel van UHPLC gekoppeld aan massaspectrometrie en met behulp van een nieuw ontwikkeld algoritme. Dit moet het valorizatiepotentieel van biomassa verhogen.

Project

Samenwerking tussen organisaties binnen R&D projecten: Hoe dient de samenwerking georganiseerd te worden om hun innovatieve performantie te versterken?

Universiteit Hasselt

Afgelopen jaren hebben bedrijven in toenemende mate met hun onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten deelgenomen aan samenwerkingsverbanden. Terwijl sommige bedrijven extreem succesvol zijn geweest in hun samenwerkingsactiviteiten, hebben toch een aanzienlijk aantal andere bedrijven opmerkelijke moeilijkheden gerapporteerd of zelfs opvallende mislukkingen ervaren. Tegelijkertijd, hebben geleerden ook gedebatteerd of dat inter-organisatorische samenwerkingen bedrijfsprestaties verbeteren of be...

Project

Van "Hoofse liefde" - de geschiedenis en werking van een concept

Universiteit Gent

Deze studie onderzoekt hoe de Middeleeuwse hoofse liefde, de liefdesidealen aan het Franse Renaissance hof, de libertijnse barok participeren aan het "galanterie" ideaal. Zijn het variaties op een constante? Of zijn het etappes van een nieuw discours over seksualiteit, over disciplinering en autonomie? Deze studie behandelt Middeleeuwen, Renaissance en Barok, en hun relatie tot de verschillende verschijningsvormen van de hoofse liefde.

Project

Spa(ine)@work. Historisch

KU Leuven

A technology-driven observational study on the contribution of maladaptive spinal posture and movement to work disability in patients with axial spondyloarthritis with an embedded pilot randomized controlled trial applying classification-based motor relearning at the workplace within the multidimensional ICF framework.

Project

Een diachrone en ruimtelijk-analystische benadering van taalkundige micro-variatie in het Kikongo dialectcontinuüm.

Universiteit Gent

Dit onderzoeksproject heeft tot doel om: (a) de breedst mogelijke set van taalkundige parameters te identificeren waarlangs Kikongo micro-variatie vertoont; (b) taalkundige afstand te berekenen tussen Kikongo-varianten door het gebruik van computertechnieken; (c) te begrijpen hoe het Kikongo dialectcontinuüm gevormd werd doorheen de tijd; (d) de rol van extra-linguïstische fenomenen in het vormen van regionale variatie beter te verstaan.

Project

De ontwikkeling van hoofdstroom partiële nitritatie/anammox als laatste stap naar een energie-positieve waterzuivering Recent afgelopen

Universiteit Gent

IWT/SB-lichting 2014 IWT/SB/Seuntjens Dries/131769 De ontwikkeling van hoofdstroom partiële nitritatie/anammox als laatste stap naar een energie-positieve waterzuivering

Project

Analyse van heterogene wachtlijnnetwerken

Universiteit Gent

In dit project bestuderen we wachtlijnnetwerken met meerdere types klanten, waarbij prioriteit kan worden gegeven aan een zeker type klanten bij bediening in de wachtlijnen. Deze netwerken staan model voor hedendaagse telecommunicatienetwerken. Via een decompositietechniek zullen we benaderende formules opstellen voor relevante prestatiematen van het netwerk, zoals de end-to-end vertragingstijd van klanten.

Project

Optimalisatie van de biotransformatie in de Zebravis Teratogeniciteit Test. Historisch

Universiteit Antwerpen

De zebravis (Danio rerio) wordt momenteel uitgebreid gebruikt in geneesmiddelenonderzoek vanwege zijn talrijke voordelen. Zebravissen zijn klein en vereisen als dusdanig weinig test compound in vergelijking met zoogdieren. Bovendien dragen ze op zich weinig onderhoudshoudskosten met zich mee en zijn ze zeer vruchtbaar (ongeveer 100 tot 200 eitjes per paring die op hun beurt uitwendig worden bevrucht). De embryonale ontwikkeling in de zebravis vertoont daarenboven veel gelijkenissen met deze b...

Project

Onderzoek naar de in vivo rol van RIPK1 en RIPK3 in weefsel ontwikkeling, homeostase en inflammatie

Universiteit Gent

Recent werd aangetoond dat necrotische celdood voornamelijk gereguleerd wordt door twee kinasen, RIPK1 en RIPK3, die signaliseren naar necrotische celdood en een belangrijke rol spelen in ontstekingsreacties. Het doel van dit project is het bestuderen van de fysiologische en pathologische functies van RIPK1 en 3 in homeostatische en inflammatoire condities.

Project

"Mas-related gene" receptoren als nieuwe mediatoren van gastro-intestinale neuro-immuun communicatie.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Biogebaseerde latex voor textiel-en papiertoepassingen Recent afgelopen

Universiteit Gent

Biogebaseerde latex Biogebaseerde latex voor texiel-en papiertoepassingen. IWT O&O 130669

Project

Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-Xiamen University, Yu Diao. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De gezamenlijke doctoraatsproject focust op curriculum onderwerp in het hoge professioneel onderwijs.

Project

Plastische circuits: in vivo beeldvorming van astrocyteneuroninteracties in de hersenen van muizen Historisch

KU Leuven

The aims of this project are a perfect fit to Bio2, with itsemphasis on understanding cell-cell interactions. We aimto understand the role of astrocyte-neurons interactions inthe nervous system and how these interactions underlieexperience dependent plasticity in the living brain.

Project

De grote afname van procesvoering verklaard. De impact van sociaal-economische veranderingen op patronen van procesvoering in vroegmodern Europa. De casus van Brugge en het Brugse Vrije

Vrije Universiteit Brussel

Dit project bestudeert een fascinerend fenomeen dat voor de vroegmoderne periode voor meerdere gebieden in West-Europa is beschreven. Terwijl burgerlijke rechtbanken tijdens de zestiende eeuw hun activiteiten sterk zagen toenemen omdat steeds meer mensen burgerlijke zaken aanspanden, nam de vraag naar geschilbeslechting door burgerlijke rechtbanken vanaf ongeveer het midden van de zeventiende eeuw af. Vooral tijdens de achttiende eeuw was er een opvallende af-name van procesvoering. Tot nu to...

Project

SWARNAKAR. Historisch

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Gemeentelijke besluitvorming over publieke dienstverlening in crisistijd

Universiteit Gent

Deze studie onderzoekt hoe lokale besturen beslissen over de manier waarop ze hun publieke dienstverlening organiseren: zelf, via interbestuurlijk partnerschap, via contracteren van profit of non-profit partners? We verklaren deze keuzes aan de hand van het managementgericht model van Hefetz & Warner (2011) en breiden dit uit met politiek-ambtelijke variabelen, gebruik makend van survey- en case-onderzoek bij Vlaamse gemeenten.

Project

Vertering en verzadiging bij hond en kat vanuit evolutief perspectief Recent afgelopen

Universiteit Gent

IWT/SB-lichting 2014 IWT/SB/Annelies De Cuyper/131484 Vertering en verzadiging bij hond en kat vanuit evolutief perspectief

Project

Nieuwe routes voor de synthese van calciumcarbonaat en toepassingen in papierproductie. Historisch

KU Leuven

In dit postdoctoraal werk worden de eigenschappen bestudeerd van geprecipiteerde calciumcarbonaat (PCC) voor toepassing in papier, en wordt aangetoond hoe deze met behulp van sonochemische en nanotechnologische syntheseroutes kunnen bereikt worden, ondermeer uit afvalproducten. PCC's geproduceerd in KU Leuven en bij samenwerkende partners, zullen getest worden als vulmiddel of pigment in papier, en de resultaten zullen vergeleken worden met commerciële PCC variëteiten op basis van de morfolog...

Project

Flexibel platform voor elektro-fotonische integratie

Universiteit Gent

In dit project combineren we de expertise van drie onderzoeksgroepen in respectievelijk fotonische geïntegreerde circuits, elektronische aansturingscircuits en slimme optische verpakkingstechnieken om een flexibel platform voor elektro-fotonische integratie te realiseren, voor toepassingen in communicatie, optische interconnecties en cosumentenelektronica.

Project

Karkasclassificatie 2014 Historisch

Universiteit Gent

Karkasclassificatie 2014 Karkasclassificatie, logistieke, technische en wetenschappelijke ondersteuning van het Departement Landbouw en Visserij in materies betreffende de indeling van geslachte varkens en volwassen runderen.

Project

De kloof een beetje dichten ... Sociale emancipatie via schoolleven Historisch

Universiteit Gent

De kloof een beetje dichten ... sociale emancipatie via schoolleven Scholen en klassen worden in alle opzichten steeds diverser. De uitdagingen om gedifferenteerder te werken worden dan ook steeds groter. In dit project is het de bedoeling om na te gaan wat de kritische succesfactoren zijn van effectief en efficiënt gedifferentieerd werken. Daarnaast is het de bedoeling om de verkregen inzichten uit dit project duurzaam te verankeren. Vlaamse Overheid - Ministerie van Onderwijs

Project

Gecompliceerde Huid en Weke Delen Infecties: Immunologische, genetische en microbiële aspecten Historisch

Universiteit Hasselt

Mark Stappers is een doctoraatsstudent betrokken bij onderzoek naar de toedracht van relevante pathogene bacteriën en variatie in aangeboren immuniteit van de gastheer op de predispositie, ernst en uitkomst van gecompliceerde huid en weke delen infecties. Deze infecties vereisen vaak chirurgische behandeling, of komen voor in een gastheer die lijdt aan een aandoening(en) die de uitkomst van behandeling kan beïnvloeden. Veel voorkomende cSSSIs zijn: diabetische voet infecties, abcessen van de ...

Project

Naar een universeel op mRNA-gebaseerd therapeutisch vaccin tegen HIV.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Redeneren over coroutines

Universiteit Gent

Programmeertaalconcepten gebaseerd op coroutines en zijwaards doorgeven van informatie zijn alomtegenwoordig in moderne programmeertalen, waar ze vele programmeervoordelen bieden. Programma-analyses zijn echter slecht uitgerust om met hen om te gaan. Het gevolg is dat programmeurs zwakke en onbruikbare analyse-feedback krijgen en geen compileroptimalisaties. Om deze situatie recht te zetten ontwikkelt dit project redeneertechnieken specifiek voor programmeertaalconcepten gebaseerd op coroutines.

Project

Opbouw en consolidatie van de hervorming van het medisch curriculum aan het UTPL (EI) met de nadruk op afstandsonderwijs en moderne leerconcepten. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

De omvang van dit project is om medische curriculum hervormingen te steunen bij de UTPL met de nadruk op moderne onderwijs concepten, en om deze hervorming uit te breiden naar andere universiteiten, die in lijn is met de MoH strategie. Google Translate voor bedrijven:Translator ToolkitWebsite TranslatorGlobal Market Finder Rechtstreekse vertaling uitschakelenOver Google TranslateMobielPrivacy...

Project

Nachtleveringen in Wallonië Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project evalueert de impact van nachtleveringen in Wallonië. Omdat Colruyt en Delhaize sterk geloven dat nachtleveringen een win-win oplossing kunnen betekenen en in het kader van mogelijke prijsstelsels voor wegen in de toekomst wilden beiden de mogelijkheden van nachtleveringen bestuderen. Er zijn echter enkele hindernissen, waaronder het geluid die laadoperaties produceren en hinderlijk kunnen zijn voor de omgeving. De SPW lokale autoriteiten beogen een bewijs van de effecten van deze ...

Project

Tussen historisch feit en artistieke fictie: de topografische representatie van contemporaine wapenfeiten en festiviteiten door de Brusselse hofschilders Peter Snayers en Elisabeth Seldron. Historisch

KU Leuven

Het project bestaat uit drie gerelateerde onderdelen. Het eerste onderdeel vormt de revisie van mijn proefschrift, getiteld Geschilderde gevechten, gekleurde verslagen. Een contextuele analyse van Peter Snayers’ (1592-1667) topografische strijdtaferelen voor de Habsburgse elite tussen herinnering en verheerlijking, tot een Engelstalig boek. Dit is reeds voor publicatie aanvaard in de prestigieuze reeks Pictura Nova (Brepols Publishers). In het tweede deel van het project worden Snayers’ schil...

Project

Mapping en modellering van ecosysteemdiensten en hun wisselwerking. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Systeem xc- als aangrijpingspunt voor de ontwikkeling van nieuwe neuroprotectieve behandelingen: focus op de ziekte van Parkinson en zijn psychiatrische co-morbiditeiten Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Systeem xc- of de cystine/glutamaat antiporter is een gliale transporter die één molecule cystine opneemt in ruil voor een intracellulair glutamaat molecule. Cystine wordt intracellulair gereduceerd tot cysteine, een bouwblok van het belangrijke antioxidans glutathion. Activatie van systeem xc- kan dus resulteren in bescherming tegen oxidatieve stress maar zal tegelijkertijd resulteren in verhoogde extracellulaire glutamaat concentraties die mogelijks toxisch zijn. Zowel oxidatieve stress als...

Project

Onderzoeksovereenkomst tussen BSC International en Universiteit Hasselt betreffende de 'CrossBoss & Hybrid registry' studie Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Om het hart zelf met bloed te voorzien, zijn er verschillende coronaire bloedvaten aanwezig. Helaas geraken deze bloedvaten vaak vernauwd, enerzijds omwille van genetica, anderzijds door onze Westerse levensstijl. Het proces hiervoor verantwoordelijk is atherosclerose. Om deze bloedvaten te heropenen wordt vaak percutane coronaire interventie (PCI) uitgevoerd, een techniek waarbij speciale draden, ballonnen en stenten (metalen of polymere tube-achtige structuren) worden gebruikt. Echter, somm...

Project

UZ-overdracht voor Willy Gepts Fonds.

Vrije Universiteit Brussel

Wetenschapper en clinicus Opleiding Licentiaat en Doctor in de Geneeskunde ProfielWilly Gepts Een autoriteit inzake diabetesonderzoek die nooit de spotlights opzocht voor zijn werk of voor zichzelf. Verwezenlijkingen Lag als voorzitter van de Operationele Groep Campus Jette mee aan de basis van de uitbouw van de medische campus en het academisch ziekenhuis te Jette, was hoofd van de dienst Pathologische Ontleedkunde in het Brugmannziekenhuis en in het AZ-VUB en was verder ondermeer voorzit...

Project

Het beoordelen van integratiemaatregelen voor kwetsbare migranten groepen (ASSESS). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Center for the Study of Democracy. UA levert aan Center for the Study of Democracy de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Brugproject economie-onderwijs GEOMOBIEL. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Meta-Oppervlak Gebaseerde Textielantennes. Historisch

KU Leuven

In wearable wireless communications, electromagnetic coupling to and absorption in the human body are unavoidable. This results in serious antenna performance degradation, which is the final hurdle towards realizinga truly wearable antenna for Wireless Body Area Networks (WBANs). Metasurfaces are potentially expected to reduce electromagnetic coupling to the human body, thus producing more efficient and immune radiators against on-body degradation. Metasurfaces are engineered media whose elec...

Project

Detectie van invasieve plantensoorten en inschatting van hun impact op ecosysteemeigenschappen op basis van Remote Sensing (DIARS). Recent afgelopen

KU Leuven

Het ontbreken van methodes om gestandaardiseerde ruimtelijk en temporeel expliciete data over het voorkomen en de verbreiding van invasieve planten te genereren hindert de ontwikkeling van operationele waarschuwingsystemen. Bovendien laat het niet toe om een snelle risico-inschatting temaken van de risico’s van biologische invasies. Remote sensing biedt een systematisch, objectief en synoptisch zicht op het landgebruik op aarde. Daarom schept de techniek perspectieven om de verspreiding van i...

Project

Motiverend coachen. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Tatertaal voor kinderopvang KAV. Historisch

KU Leuven

Kinderopvang KAV wil een opleidingsproject voor onthaalouders. Naast deonthaalouders zelf zou dit project zich in de mate van het mogelijke ook willen richten op de laaggeschoolde en/of meertalige ouders van de kinderen die door de onthaalouders opgevangen worden. Tatertaal voor professionelen en Tatertaal voor ouders zijn methodieken die als basis dienen voor beide doelgroepen (onthaalouders en ouders), maar die nood hebben aan verbreding en verdieping om beide groepen beter te bereiken en o...

Project

Brugproject Economie-Onderwijs 2013: GeoMobiel Recent afgelopen

Universiteit Gent

GeoMobiel: Door stimulering van de aantrekking van jongeren uit het SO voor studies met een sterk technologische componenent, waarbij een duidelijk gelijkeansenbeleid geldt voor meisjes/jongens en allochtone/autochtone jongeren, en door aanwakkering van hun interesse voor de Geo-ICT sector in het bijzonder. De meerwaarde voor de onderwijswereld is dat er een reëler beeld wordt geschept over aardrijkskunde in het algemeen en over geomatica in het bijzonder. Er wordt gefocust op wat er in de ...

Project

VMM-KLIMAATSCENARIOS VL 2100 Historisch

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Motiverend coachen: De rol van de jeugdcoach als hefboom tot levenslang sporten. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Motiverend coachen Motiverend coachen: De rol van de jeugdcoach als hefboom tot levenslang sporten. Vl.overh.-min.fin.begr.werk.RO en sport

Project

Remediëring van fluoride in drinkwaterbronnen: inventaris van technologische oplossingen. Historisch

KU Leuven

Lage kost methoden en technologieën die toepasbaar zijn in ontwikkelingslanden voor het drinkbaar maken van water gecontamineerd door fluoridenwerden reeds vaak bestudeerd, maar dit heeft niet geleid tot een 'magische oplossing'. De aanpak die in dit project wordt gevolgd is niet om tezoeken naar een 'magische technologie' maar om de integratie van technologieën te exploreren, om zo complementaire troeven te benutten. Dit behelst drie categorieën: methoden gebaseerd op adsorptie, methoden geb...

Project

Institutionele universitaire samenwerking met de Mekelle University in Ethiopië en Moi University (MU) in Kenia. Historisch

KU Leuven

Capacity development for farm management strategies to improve crop-water productivity using aqua crop.

Project

Opbouw van een HPV referentiecentrum en uitbouw van een HPV onderzoeksnetwerk in Afrika. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Towards discovery and exploitation of novel marine-based bio-actives. Recent afgelopen

KU Leuven

Marine biodiversity is far from being fully explored. The potential of the marine environment as a source of novel drugs holds great potential due to the specific physical and chemical conditions of the marine ecosystems.Through close cooperation between 6 SMEs, 5 academic partners and 5 research institutes, the SEAKING project will collect, isolate and classify marine organisms, ranging from sponges to seaweeds and marine bacteria and fungi, in an environmentally responsible manner, and prep...

Project

10 jaar verpleegkundig onderzoek in België : inventarisatie en evaluatie van aanbevelingen Historisch

Universiteit Gent

UCL - 10 jaar verpleegkundig onderzoek in Belgie, inventaris en evaluatie van aanbevelingen Omschrijving: FOD Volksgezondheid - samenwerkingsovereenkomst waarbij UCL coördinator is en UGent onderaannemer.

Project

The arrival neighbourhood in Flanders. Urban renewal and social innovation on the basis of formal and informal ethnic uses of space.

KU Leuven

Arrival neighbourhoods are contested urban places in Flanders, typically perceived as #problematic# or #degraded# quarters. Nevertheless, there is a growing interest in definitions of arrival neighbourhoods as urban ecologies of emancipation, innovation and creativity. On top of that, the arrival neighbourhood in Flanders is high on the agenda of urban planning, both because of technical issues with the building patrimony and because of lasting social issues. Despite growing attention towards...

Project

User profiling methods for personalized products

KU Leuven

Mijn doctoraat kadert binnen het PERPETUAL project, wat een acroniem isvoor Personalized Products Emerging from Tailored User Adapting Logic. Binnen dit project is een case-study gedefinieerd in verband met zone-heating waarnaar ik onderzoek zal verrichten. Het doel hierbij is om generieke algoritmen en methodes te ontwikkelen die het toelaten om de balanstussen functionaliteit/comfort en energieverbruik te optimaliseren via gebruiksprofilering. Meer bepaald zal ik technieken onderzoeken om a...

Project

Geavanceerde Authenticatie en Authorisatie in Cloud-Enabled Software Applicaties

KU Leuven

Dit onderzoek heeft als doel toegangscontroletechnieken (authenticatie en authorisatie) te ontwikkelen voor grootschalige Cloud-Enabled software applicaties. Als onderdeel daarvan zal het zich onder andere toespitsen op het specifiëren van toegangscontroleregels op hoog niveau (bijvoorbeeld gebruik makende van het recente paradigma van attribuut-gebaseerde toegangscontrole) en het verfijnen van deze hoog-niveau regels naar lager-niveau regels voor evaluatie op applicatieniveau. Dit onderzoek ...

Project

Phase relations of the metallurgical slag containing Rare Earth Elements

KU Leuven

In het kader van de herwinning van zeldzame aarden uit metallurgische slakken, zullen de fasenevenwichten in slakkensystemen die zeldzame aarden bevatten worden bestudeerd, alsook de mineralogische ontwikkeling als functie van het opgelegde stollingspad en toevoegstoffen.

Project

Performance Management Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Een analytische, kritische discours-aanpak voor publieke en media debatten over genetisch gemodificeerde gewassen en voeding in Azië . Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Leadership and Public Values Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

ELMO@work Recent afgelopen

Universiteit Gent

ELMO@work VIM - Vlaams Instituut voor Mobiliteit Elmo@work staat voor &apos;multimodale elektrische mobiliteit voor woon-werk- en dienstverplaatsingen&apos;. Met dit project wil het VIM nagaan of elektrische tweewielers, al dan niet in aanvulling met andere duurzame mobiliteitsvormen (klassiek openbaar vervoer, taxi,?), een volwaardig alternatief kunnen bieden voor werkgerelateerde verplaatsingen (woon-werk en zakelijk). PO63

Project

De Joodse Opstand (66-70 n.Chr.): een socio-antropologische studie naar de oorzaken Historisch

Universiteit Gent

Dit project past sociologische en antropologische methoden toe om de paststelling in het onderzoek naar de Joodse opstand te doorbreken. Deze is gebaseerd op de impliciete aanname van monocausale verklaringsmodellen. De focus ligt op het verval van de sociale orde aan de hand van een analytische scheiding van de ethische en de politieke controle orde.

Project

Informatieavond over de stage voor apothekers 26/9/2013 Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Informatieavond over de stage voor apothekers georganiseerd door de faculteit geneeskunde VUB 26/9/2013

Project

Analyse van het links-libertarisme als theorie van sociale rechtvaardigheid Historisch

Universiteit Gent

Het links-libertarisme is een theorie van sociale rechtvaardigheid die een middenweg vormt tussen het Rawlsiaanse liberaal egalitarisme en het Nozickiaanse libertarisme. Het probeert een sterke bescherming van negatieve vrijheid te combineren met een uitgebreide vorm van herverdeling in de samenleving. In mijn doctoraat ga ik na of deze theorie succesvol beide conflicterende ideeën kan combineren in een coherente theorie.

Project

Onderzoek van een 20-tal loden rozetten in Ruckers clavecimbels door middel van X-stralen fluorescentiemetingen (XRF). Historisch

Universiteit Antwerpen

Doel van dit project door metingen bepalen van de samenstelling van loden rozetten in de relatie tot hun vervaardiging en periode.

Project

HYMACER. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Uitwisseling Capcoat

Vrije Universiteit Brussel

CAPCOAT is de Brusselse expertisecentrum van VUB-ULB op gebied van plasma coatings en functionalisering van materiële oppervlakken.

Project

Project voor de Ontsluiting en ontwikkeling van Nieuwe Statistieken in het DWHSB (PONS). Recent afgelopen

KU Leuven

Het onderzoek in dit project richt zich op het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming (DWHSB). Het DWHSB is een databank voor socio-economisch onderzoek waarvan het beheer is toegekend aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en waarbij de technische ondersteuning wordt verleend door SMALS. Momenteel worden in het DWH AM&SB databestanden van 19 publieke instellingen samengebracht, aangevuld met persoonskenmerken afkomstig uit het Rijksregister. De grote meerwaarde van het DWHS...

Project

Geïntegreerde netwerken in de strijd tegen kinderarmoede: een mixed-methods onderzoek naar netwerk governance en perspectieven van beleidsmakers, sociaal werkers en gezinnen in armoede (INCh).

Universiteit Antwerpen

Op verschillende beleidsniveaus merkt men een groeiende consensus om kinderarmoede hoog op de beleidsagenda te plaatsen. Een belangrijk knelpunt waar zowel het beleid, sociaal werkers als families met jonge kinderen in de dagelijkse praktijk mee worden geconfronteerd is de historische fragmentatie van zowel dienstverlening als beleid. Verschillende inspanningen werden reeds geleverd om deze fragmentering tegen te gaan, voornamelijk door het organiseren van geïntegreerde netwerken van diverse ...

Project

Halogeneerde aldimines als veelzijdige polyfunctionele substraten voor de synthese van propargyl en allylamines. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek naar de veiligheid van radioactieve stoffen. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds FANC. UA levert aan FANC de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Internationale dubbele belasting en het recht op eigendom

KU Leuven

Internationale dubbele belasting wordt beschouwd als een ernstige belemmering van de vrije handel en een obstakel voor de ontwikkeling van grensoverschrijdende activiteiten. Maximalisatie van de economische output vereist dat investeringen gebeuren daar waar dit het meest productief is.Internationale dubbele belasting voorkomt dit, want het ontmoedigt om in het buitenland te werken of te investeren. Ondanks dat het een duidelijk obstakel vormt voor de verdere ontwikkeling van de wereldhandel,...

Project

Geavanceerde weefsels voor intelligent textiel Recent afgelopen

Universiteit Gent

Verschillende garentypes, productiecondities en bindingen zullen worden geëvalueerd(door het meten van de elektrische contactweerstand, zowel statisch als dynamisch, en als functie van de tijd) voor een reeks verschillende toepassingen die uiteenlopende vereisten hebben, zodat de resultaten voor een ruim gamma aan toepassingen extrapoleerbaar zijn. Concreet wordt hierbij gedacht aan datatransfer, verwarming, verlichting en (fotovoltaische) energieoverdracht. De productiekenmerken en eigenscha...

Project

SHARE België, Golf 6 (SHARE-W6). Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Applied computing in engineering and science. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Luchtidentificatie-registratie voor cultureel erfgoed: klimaatkwaliteit verbeteren (AIRCHECQ).

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

opmaak van vragen en antwoordalternatieven voor de examenonderdelen - informatieverwerking en verwerving - stilleestekstproef - in het kader van het toelatingsexamen arts/tandarts Historisch

Universiteit Gent

deze opdracht dient voor het onderdeel van het examengedeelte "Informatie Verwerven en Verwerken (IVV)" van het toelatingsexamen het onderdeel "stilleestekstproef" te ontwikkelen. Dit examenonderdeel test inzicht en assimilatievermogen. De kandidaat moet in staat zijn om vragen te beantwoorden over 6 korte wetenschappelijke teksten, die alle verschillende aspecten van eenzelfde problematiek beschrijven.

Project

OPTITHERM. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Improving educational effectiveness of primary schools. Recent afgelopen

KU Leuven

This Comenius Multilateral Project is lead by the University of Kragujevac, Serbia. The partners come from Serbia, Belgium, Cyprus and Slovenia.

Project

Kookham Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Rewiring the Streptomyces cell factory for cost-effective production ofbiomolecules.

KU Leuven

to set-up a Streptomyces-based new industrial production platform (SNIP) for high value added biomolecules. Streptomyces lividans was chosen asa bacterial host cell because it has been already shown to be highly efficient for the extracellular production of a number of heterologous molecules that vary chemically, has a robust tradition of industrial fermentation and is fully accessible to genetic intervention.

Project

Endometrial cancer. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-Université de Monastir, Assia Hamdi Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-Université de Monastir, Assia Hamdi

Project

Quantum Spin-Off - aansluiting van scholen met high-tech onderzoek en ondernemerschap Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Het merendeel van de wetenschapsleerkrachten bevat niet de expertise om nanowetenschappen in de klaslokalen te brengen, daarnaast bezitten ze ook niet het netwerk aan contacten waardoor ze hun leerlingen in contact kunnen laten brengen met echte wetenschappers en ze ook te laten stappen in de wereld van nano-onderzoek en hig-tech ondernemerschap. Aan de andere kant, out-reach activiteiten voor scholen georganiseerd door onderzoekscentra en bedrijven zijn vaak niet van toepassing op de moderne...

Project

The diagnose van zoönotische and bodem-overgedragen worminfecties in Centraal Vietnam Recent afgelopen

Universiteit Gent

Worminfecties komen frequent voor in Vietnam omdat de transmissie ervan wordt geholpen door het gebruik van stoelgang en afvalwater in de landbouw, het eten van rauwe groenten/vlees/vis, en slechte hygiene. Gebrekkige diagnose hindert de studie van epidemiologische patronen en het evalueren van controleprogramma?s. We willen de diagnostische capaciteit van IMPE Qut Nhon verbeteren door opleidingen, verbeteren van de laboratoriuminfrastructuur, technologietransfer en regionale samenwerking.

Project

Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-École des Mines de Nantes, Paul Blouët Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-École des Mines de Nantes, Paul Blouët

Project

IVM International programme "Passages, transitional spaces for the 21st-century city". Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

ARMAZEG: Implementeren van e-leren en levenslang leren in de Transkaukasus. Recent afgelopen

KU Leuven

Het ARMAZEG project wil in het hoger onderwijs in Armenië en Georgië e-leren promoten als integraal onderdeel van het onderwijsproces, als manier om de kwaliteit van het universitair onderwijs te verbeteren maar ookals manier om levenslang leren aan te bieden binnen de samenleving. Volgende stappen zullen worden ondernomen: (1) de ontwikkeling van een strategisch beleidskader voor de implementatie van levenslang leren, ondersteund door e-leren; (2) de ontwikkeling van een business en implemen...

Project

Modeling the connectivity of the early life stages of flatfish

KU Leuven

Marine populations display some of the most extreme patterns of spatialand temporal heterogeneity in abundance, settlement rates and other demographic factors. Usually, simplified metrics and idealized models are used to describe their interactions. However, the combination of physicaland biological information has been proven very effective, for instanceto understand dispersal. I will develop an Individual Based Model coupled to a hydrodynamical model to test a range of hypotheses on the imp...

Project

ACTION

Vrije Universiteit Brussel

In het ACTION-project wordt baanbrekend onderzoek uitgevoerd over voorafgaande zorgplanning bij kankerpatiënten in ziekenhuizen in België, Denemarken, Nederland, Italië, Slovenië en de UK. Hieraan wordt ook geparticipeerd door het UZ Brussel en het UZ/UGent. In dit ACTION project is de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde de Belgische partner. Beide studies worden dit jaar opgestart en zullen vijf jaar lopen. Over Zorg rond het Levenseinde Zorg rond het Levenseinde is een gemeenschappel...

Project

Verkennend onderzoek naar de binnenmilieukwaliteit in gebouwen na (energie-efficiënte) renovaties. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

De globale doelstelling van dit project betreft het uitvoeren van een verkennend onderzoek naar de kwaliteit van de binnenlucht in gebouwen (woningen, scholen) waar renovaties vanuit het oogpunt van energiebesparing werden uitgevoerd, met inbegrip het voorstellen van remediërende maatregelen voor het verbeteren van de binnenluchtkwaliteit. Een deelopdracht richt zich specifiek op een gedetailleerde studie van de invloed van luchtfiltratie op het binnenmilieu in scholen. De Universiteit Antwe...

Project

Protectief effect van xenon op ischemie-reperfusie schade bij niertransplantatie. Historisch

KU Leuven

Ondanks oorspronkelijk als chemisch inert beschreven, kon herhaaldelijkaangetoond worden dat het edelgas xenon opmerkelijke biologische eigenschappen heeft. Xenon heeft veel karakteristieken van een ideaal anestheticum. Xenon beïnvloedt de hemodynamica, de myocardiale functie en het neurohumorale stelsel minder dan andere anesthetica. Bovendien is ertoenemende evidentie dat xenon in verschillende omstandigheiden orgaan-beschermende effecten heeft. Xenon induceert zowel vroege als late pharmac...

Project

Het beschermende effect van Zuid-Afrikaanse planten op mycotoxine-geïnduceerde mutageniteit en toxicitieit . Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Cities and the economic crisis in Southern Europe. Local effects, policy responses and grassroots social innovative practices against the ‘financialization of home’

KU Leuven

In my research projects, I focus on the effects of the current debt andfinancial crisis in Southern Europe on the housing sector as a result of the trend defined by Aalbers as the "financialization of home" (2008).I here deepen the contrasting responses to the crisis in the housing sectors undertaken by local institutions and grassroots respectively. My analysis is comparative, based on two case studies: Rome and Barcelona, for which I explore some social innovative grassroots experiences.

Project

ALIGN. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Management van Azolla species in natuurlijke en landbouwkundige omgevingen Historisch

Universiteit Gent

Deze studie onderzoekt tot op welk niveau de waterkwaliteit en de structurele karakteristieken van een moerassig gebied invloed hebben op Azolla in het Selkeh moeras (in Iran). Dit project focust zich op Azolla filiculoides Lam., een invasieve exoot van moerassige gebieden. Deze studie presenteert een methode voor het selecteren van de belangrijkste verklarende variabelen voor het behoud van moerasgebieden, de restauratie ervan en beheersprogramma?s.

Project

Ontwerpen, matrijzenbouw en procesparameters voor verwerken van polyolefine-recyclaten bij spuitgieten Recent afgelopen

Universiteit Gent

Polyolefine (PO) post-consumer recyclaatfracties bestaan uit een mengeling van polypropyleen (PP).polyethyleen (PE) en een kleine hoeveelheid overblijvende contaminanten. Ze kunnen bij spuitgieten en extrusie ingemengd worden in "virgin" materiaal om materiaalkost te reduceren. Hoewel deze recyclaatfracties reeds commercieel te verkrijgen zijn, blijft er voor kmo&apos;s een grote drempel bestaan om over te schakelen op de inmenging ervan in de bestaande productie.

Project

OMEGA-EXTRACT: Downstream processing van fotoautotrofe microalgen tot hoogwaardige omega-3 rijke algenoliën op pilootschaal: eigenschappen en toepassingsmogelijkheden. Recent afgelopen

Universiteit Gent

OMEGA-EXTRACT OMEGA-EXTRACT: Downstream processing van fotoautotrofe microalgen tot hoogwaardige omega-3 rijke algenoliën op pilootschaal: eigenschappen en toepassingsmogelijkheden. FISH ICON 130587

Project

Didactische ICT bekwaamheid van docenten Historisch

Universiteit Gent

De vraag die centraal in het voorgestelde onderzoek centraal staat luidt: Hoe ziet een valide, betrouwbaar en praktisch bruikbaar instrument voor het vaststellen van de didactische ICT bekwaamheid voor de basisschooldocent (in opleiding) en aanzet tot reflectie op eigen ICT-gebruik en de inbedding daarvan in het curriculum, en gebruikt kan worden door ICT coördinatoren en opleidingsdocenten met het oog op verdere professionalisering van de docent (in opleiding).

vorige 3501 - 4000 van 29734 volgende Pagina: 1...4 5 6 7 8 9 10 11 ...60 Grootte: 10 20 50 500