Onderzoeksprojecten

Zoekfilter: Classificaties: Pedagogiek en didactiek

Resultaat als: RSS feed PDF XML

Sorteer: Titel
SorteerRichting
vorige 1 - 20 van 483 volgende Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 ...25 Grootte: 10 20 50 500
Project

. Historisch

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

12.01 Buitenschoolse hulpverlening en zorg op school: samenhang, afstemming en verklarende factoren. Historisch

KU Leuven

Dit onderzoek bestudeert de toegenomen vraag naar buitenschoolse hulpverlening, verklarende factoren en wenselijkheid vanuit perspectieven betreffende geïntegreerde zorg op school, medicalisering van klinische hulpverlening en maatschappelijke ongelijkheid van kansen. Via een kwantitatief onderzoek bij ouders, zorgverantwoordelijken en CLB, aansluitend bij een recente survey over zorgbeleid in 248 scholen, onderzoeken we de omvang en aard van buitenschoolse hulpverlening, predictoren op nivea...

Project

Aanmaak deelrapporten pedagogische begeleidingsdiensten OVSG en POV. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Aanvraag buitenlands onderzoeker (Andrew Stables) Historisch

Universiteit Gent

Het verblijf van Prof. Dr. Stables kadert in het onderzoek naar de rol van cultuur in educatie. Zijn onderzoek naar de betekenis van talige en culturele symbolen in onderwijs zullen we linken aan ons eigen onderzoek naar betekenisgeving in cultuur en educatie, en meer specifiek hoe die betekenisgeving als retorisch kan worden omschreven. Vanuit dit perspectief kunnen we focussen op het belang van het narratieve voor onderwijs.

Project

Accreditatie een licenties in Oekraïne (AOP-UKR). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Accreditatie en licenties in Albania (AOP-SALAL). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Actieonderzoek in het kader van het project 'Early Childhood', gericht op het professionaliseren van de lerarenopleidingen (kleuteronderwijs) wat betreft het verlenen van steun aan kansarme en allochtone kinderen Historisch

Universiteit Gent

Ze wil de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van jonge kinderen uit kansarme milieus verbeteren met het oog op het doorbreken van de kansarmoede. Het proces dat wordt opgestart zal bestaan uit: ? enerzijds, de uitwisseling van ideeën en praktijken via: o het trans-Atlantisch Forum rond Inclusieve Vroege Kinderjaren met topwetenschappers, artsen, het middenveld, bedrijven en politieke beleidsmakers uit Europa, de Verenigde Staten en Canada. De deelnemers aan het Forum onderzoeke...

Project

Addendum PISA - werkingsjaar 2012 Historisch

Universiteit Gent

niet beschikbaar

Project

Afname en verwerking van een begintoets wiskunde en Nederlands in het eerste leerjaar B van het secundair onderwijs (begin schooljaar 2006-2007). Historisch

Universiteit Antwerpen

In mei 2008 wordt een grootschalige onderwijspeiling georganiseerd naar de ontwikkelingsdoelen wiskunde in het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL). Op vraag van de onderwijsoverheid wordt bij het begin van het schooljaar 2006-2007 de beginsituatie van de leerlingen uit 1B in kaart gebracht. Enerzijds wordt er gepeild naar hun vaardigheden in de domeinen wiskunde en Nederlands aan de hand van eerder ontwikkelde toetsen en anderzijds worden de leerlingen en hun ouders bevraagd over de achtergro...

Project

ALO: Adult Learners Online! Blended and Online Learning in Adult Education and Training (ALO!)

Vrije Universiteit Brussel

Het hoofddoel van dit strategisch basisonderzoek (SBO) betreft het verbeteren van de kwaliteit van online leren en gecombineerd onderwijs (OBL) in het formele volwassenenonderwijs (VO) en in het beroepsonderwijs en -opleiding (BOO). Online leren en gecombineerd onderwijs worden steeds meer toegepast in het volwassenenonderwijs om de toegankelijkheid en flexibiliteit van opleidingen te vergroten. Echter, de drop-out, kwaliteit, prestaties, ondersteuning van het leerproces en de competenties va...

Project

Analyse van de gegevens verzameld in het kader van de evaluatie van lokale participatie in basis en secundaire scholen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Vanuit een functionele participatiebenadering wil dit onderzoek de impact van het participatiedecreet toetsen. Centrale vraag daarbij is de mate waarin schoolparticipatie is geëvolueerd sedert de invoering van het decreet. Daarom wordt onderzocht op welke domeinen en in welke mate de schoolactoren (leerlingen in het secundair onderwijs, ouders, leerkrachten en directies in het basis- en secundair onderwijs) inspraak hebben op school. Verder wil het nagaan of deze pariticipatiemogelijkheden vo...

Project

Analyse van een epistemologie van het luisteren in pedagogisch en sociaal wetenschappelijk onderzoek Historisch

Universiteit Gent

De centrale vragen in dit project zijn: hoe pedagogisch en sociaal wetenschappelijk onderzoek een plaats kan bieden voor de hermeneutische traditie hoe dit zich verhoudt ten aanzien van de andere vormen van onderzoek welke de implicaties van een andere situering zijn voor een meer omvattend paradigma.

Project

An evaluative analysis of the implementation of the principles of learning style flexibility in teaching and learning in Higher Education. Historisch

Universiteit Antwerpen

An evaluative analysis of the implementation of the principles of learning style flexibility in teaching and learning in Higher Education.

vorige 1 - 20 van 483 volgende Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 ...25 Grootte: 10 20 50 500