Onderzoeksprojecten

Zoekfilter: Classificaties: Volksgezondheid, epidemiologie

Resultaat als: RSS feed PDF XML

Sorteer: Titel
SorteerRichting
vorige 1 - 500 van 531 volgende Pagina: 1 2 Grootte: 10 20 50 500
Project

. Historisch

KU Leuven

Fortunately, the production, use and reuse of asbestos have been gradually forbidden and disappearing since the ‘90’s in many Western countries. However, the use of carbon nanotubes (CNTs) and carbon nanofibers (CNFs) has become widespread and is increasing rapidly. Scientific concern is growing about the carcinogenicity of CNTs and CNFs since the inductionof mesothelioma in sensitive rodents. Asbestos is known to induce directly and indirectly malignant mesothelioma. Besides genotoxic effect...

Project

13th International Conference on in vivo Methods: Monitoring Molecules in Neuroscience. (12-16 September 2010)

Vrije Universiteit Brussel

13th International Conference on in vivo Methods: Monitoring Molecules in Neuroscience. 12-16 September 2010

Project

13th International Conference on In Vivo Methods - Monitoring Molecules in Neuroscience. September 12-16, 2010

Vrije Universiteit Brussel

13th International Conference on In Vivo Methods - Monitoring Molecules in Neuroscience. September 12-16, 2010

Project

31/Pancake-project-EFSA-onderaanneming - "Verzamelen van voedselconsumptiegegevens, nutriënten bij kinderen in Europa: pilootstudie" Historisch

Universiteit Gent

Ontwikkelen, testen en evalueren van methodes en procedures in het kader van een pan-Europese voedselconsumptiepeiling bij zuigelingen, kinderen, jongeren en borstvoedende moeders.

Project

31/Pancake-project-EFSA-onderaanneming - "Verzamelen van voedselconsumptiegegevens, nutriënten bij kinderen in Europa: pilootstudie" Historisch

Universiteit Gent

Ontwikkelen, testen en evalueren van methodes en procedures in het kader van een pan-Europese voedselconsumptiepeiling bij zuigelingen, kinderen, jongeren en borstvoedende moeders.

Project

Aanlegstoornissen van de hersenschors: Op zoek naar nieuwe genen als opstap naar preventie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Studie rond aanlegstoornissen van de hersenschors in opdracht van de Stichting Marguerite-Marie Delacroix. Deze staat in voor een professionele begeleiding van kinderen en volwassenen met een matig tot diep mentale handicap, met eventuele bijkomende motorische stoornissen, en van volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel.

Project

Aantrekkelijkheid generieke verpakkingen via Focus Group Discussies (FGD). Historisch

Universiteit Antwerpen

Aantrekkelijkheid generieke verpakkingen via Focus Group Discussies (FGD).

Project

Aanwezigheid van antibiotica-resistente pathogene bacteriën in de omgeving en de humane comensale flora: is er een verband met ziekte? Historisch

Universiteit Antwerpen

Het hoofddoel van deze studie is een beschrijving te geven van antibiotica-resistente klinisch relevante bacteriën (ARB) in de omgeving en de humane commensale flora in Gauteng/Zuid-Afrika. Bovendien zal de genetische verwantschap van deze ARB worden bestudeerd om de mechanismen van verspreiding van ARB in de bevolking te begrijpen.

Project

Activiteiten met betrekking tot de preventie van hepatitis B in Centraal en Oost-Europa en de NOS. Historisch

Universiteit Antwerpen

Deze activiteiten omvatten de financiering van de vertaling van engelstalige publicaties van de VHPB in het Russisch, de deelname van een aantal experten op gebied van virale hepatitis in Centraal en Oost Europa aan de VHPB vergaderingen en de organisatie van een VHPB congres in Kiev , juni 2001, over het onderwerp: introductie van een universeel hepatitis B vaccinatiecampagne in de landen van Centraal en Oost-Europa en de NOS. De organisatie van deze congressen past in het kader van de activ...

Project

Additieven in de plantenbescherming: inventarisatie, eigenschappen, gebruik, neveneffecten en ontwikkeling van experimentarium. Historisch

Hogeschool Gent

In een eerste luik wordt gepoogd een overzicht te geven van de gebruikte hulpstoffen (additieven + adjuvantia) in de plantenbescherming. Een tweede luik van het onderzoek behelst de ontwikkeling van experimentele methodieken die van belang zijn bij de beleidskundige evaluatie van de werking en de noodzaak of het nut van hulpstoffen. De activiteit van een werkzame stof en de beïnvloeding ervan door hulpstoffen wordt in sterke mate mede bepaald door omgevingsparameters voor, tijdens en na toedi...

Project

Advanced modelling of CD4 count decline in ARV naive, HIV positive individuals in South Africa Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Een dieper begrip van HIV progressie en de factoren die hierop een invloed hebben kunnen de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden vergemakkelijken. CD4+ T-lymfocyten ( CD4 ) zijn de belangrijkste doelgroep van het humaan immunodeficiëntie virus . Bij patiënten die geen antiretrovirale therapie ontvangen, is een dalende CD4-telling sterk geassocieerd met een toenemend risico op aids en een toenemend risico op overlijden. Een andere belangrijke HIV/AIDS-progressie merker is de viral load, wa...

Project

Analyse van de huidige benaderingen en kennis om een Guidance Document op te stellen voor blootstelling aan pesticiden van toepasser, werknemer, omstaander en buurbewoners Historisch

Universiteit Gent

Een overview van alle bestaande data omtrent blootstelling en risico analyse voor toepassers, werknemers, omstaanders en buurtbewoners zal gegeven worden. Het document zal de belangrijkste knelpunten identificeren alsook zwaktes en hiaten in de huidige benaderingen. Verder te ondernemen stappen zullen aangegeven worden. Een draft Guidance Document voor humane evaluatie van de blootstelling aan pesticiden zal uitgewerkt worden voor gebruik op het Europees en Lidstaten niveau.

Project

Analyse van de vitamine D status van Vlaamse kinderen Historisch

Universiteit Gent

De doelstelling is om longitudinaal (over een periode van 4 jaar) de vitamine D status (25-hydroxyvitamine D (250HD) in serum) en een reeks van gerelateerde biologische en levensstijl factoren te meten in een groep van 500 Vlaamse schoolkinderen.

Project

Analyse van geneesmiddelen in afvalwater: ontwikkeling, validatie en evaluatie van een nieuw en innovatief model voor de opvolging van hun (rationeel) verbruik. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het fundamentele doel van dit project is de ontwikkeling en validatie van een model om aan de hand van de in België meest voorgeschreven en gebruikte GM (via RIZIV-gegevens) gemeten concentraties in afvalwater te correleren met een hoeveelheid gebruikt geneesmiddel (gemeten vs. voorspelde concentraties).

Project

Arteriële drukgolfvorm en genomische telomeerlengte in relatie tot preklinische atherosclerose. Een cross-sectionele en prognostische studie in 3000 proefpersonen initieel vrij van klinische atherosclerose Historisch

Universiteit Gent

Bij 3000 bewoners (35-55 jaar, initieel vrij van klinische atherosclerose) van Erpe-Mere worden een aantal indicatoren van vroegtijdige atherosclerose opgespoord (intimamedia diktes, nieuwe lumped parameters afgeleid uit lokale tonometrisch geregistreerde drukgolven, biochemische merkers, en (afzonderlijke) telomeerlengte van de leukocyt chromosomen). Daarnaast wordt met echocardiografie diastolische functie en ventriculo-arteriële koppeling bestudeerd. Na initiële analyse van cross-sectionel...

Project

A university training unit in a model project of primary health care (Zuid-Afrika). Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het Zuidafrikaans gezondheidsbeleid werd na de apartheid georiënteerd naar de ontwikkeling van een breed, geïntegreerd, rechtvaardig en efficiënt Nationaal Gezondheidssysteem. Naar implementatie zijn er echter nog veel lacunes. De Noorderprovincie - één van de armste en meest verwaarloosde gebieden in Zuid Afrika met de eigenschappen van een typisch Sub-Saharisch ontwikkelingsgebied - is hiervan een goede illustratie. De voornaamste problemen zijn: een gebrek aan artsen en aan adekwa...

Project

Autoclaaf: noodzakelijke basisuitrusting voor onderzoek naar pathogeen-gastheer interacties bij veterinair en zoönotisch belangrijke bacteriën en fungi Historisch

Universiteit Gent

Het onderzoek aan de vakgroep pathologie-bacteriologie-pluimveeziekten, faculteit diergeneeskunde, betreft voornamelijk de studie van pathogeen-gastheer interacties bij veterinair en zoönotisch belangrijke bacteriën en fungi. Voor het uitvoeren van dit onderzoek is deze autoclaaf onontbeerlijk.

Project

Autoclaaf: noodzakelijke basisuitrusting voor onderzoek naar pathogeen-gastheer interacties bij veterinair en zoönotisch belangrijke bacteriën en fungi Historisch

Universiteit Gent

Het onderzoek aan de vakgroep pathologie-bacteriologie-pluimveeziekten, faculteit diergeneeskunde, betreft voornamelijk de studie van pathogeen-gastheer interacties bij veterinair en zoönotisch belangrijke bacteriën en fungi. Voor het uitvoeren van dit onderzoek is deze autoclaaf onontbeerlijk.

Project

Beheersing van de geneesmiddelenkosten in België: welke overheidsmaatregelen zijn effectief en waarom (niet)? Historisch

Universiteit Antwerpen

De stijgende kosten voor geneesmiddelen vormen een bedreiging voor het financiële evenwicht van het sociale zekerheidssysteem in België. Aan de hand van een kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethode zal worden nagegaan welke overheidsmaatregelen om geneesmiddelenkosten te beheersen, effectief zijn.

Project

Behoefte aan een dagcentrum voor pubers en adolescenten met een complexe problematiek van zowel een psychologische of psychiatrische aard in Brussel en Brusselse westrand Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg - Brussel' hebben voor het project ' Behoefte aan een dagcentrum voor pubers en adolescenten met een complexe problematiek van zowel een psychologische of psychiatrische aard in Brussel en Brusselse westrand' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de...

Project

Beleidsgegevens over psychiatrische diensten en instellingen: permanente registratie van klinische en sociale variabelen. Overeenkomst inzake de ondersteuning van registratiesysteem: "Minimale Psychiatrische Gegevens" Historisch

Universiteit Hasselt

Op intiatief van de Federale Overheid wordt in alle Belgische residentiële psychiatrische instellingen een uniforme set van patiëntgegevens verzameld: de Minimale Psychiatrische Gegevens (MPG). Deze nationale databank moet beleidsondersteunend onderzoek toelaten. Censtat is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de instellingen in het uitvoeren van de dataverzameling.

Project

Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine, Belgische tak van de Cochrane Collaboration. Historisch

KU Leuven

Doelstelling: (1) stimuleren van de bekendheid en het toepassen van EBMin belgië; (2) het stimuleren van Cochrane aktiviteiten (systematische reviews); (3) opleiden tot de ontwikkeling van richtlijnen, validatie richtlijnen; (4) uitbouw en testen van een virtuele bibliotheek gezondheids- zorg.

Project

Bepalen van een gedetailleerde epidemologie van acute nierinsufficiënte bij intensieve zorg patiënten en evaluatie van een protocol van Early Goal Directed Therapy voor acute nierinsufficiëntie. Historisch

Universiteit Gent

De eerste studie heeft als doel om een gedetailleerde epidemiologie te beschrijven van ANI bij intensieve zorg (IZ) patiënten. de 2de studie evalueert de effecten van EGDT bij IZ patiënten. Ze zal toestaan de effecten van Early en Goal Directed Therapy te differentiëren. Tevens worden de effecten op de inflammatoire repsons gemeten.

Project

Bepaling van de doelgroepen die prioriteit moeten krijgen voor seizoensgebonden influenza vaccinatie - deel I. Historisch

Universiteit Antwerpen

Bepaling van de doelgroepen die prioriteit moeten krijgen voor seizoensgebonden influenza vaccinatie - deel I.

Project

Beschermingsduur na hepatitis B vaccinatie: uitgebreide statistische modellering van lange-termijn opvolggegevens, mogelijke beïnvloedende factoren en het verband tussen humoraal en cellulair immuunantwoord. Historisch

Universiteit Antwerpen

Beschermingsduur na hepatitis B vaccinatie: uitgebreide statistische modellering van lange-termijn opvolggegevens, mogelijke beïnvloedende factoren en het verband tussen humoraal en cellulair immuunantwoord.

Project

Beslissingen tot beperking van therapie op ziekenhuisniveau Historisch

Universiteit Gent

De toenemende technische mogelijkheden om het leven te verlengen, confronteren patiënt en hulpverleners met de zinvolheid van bepaalde therapieën. Dit project wil het aantal therapiebeperkende beslissingen evenals de factoren die een rol spelen in het tot stand komen ervan, in kaart brengen. Specifieke aandacht zal gaan naar deze factoren die hulpverleners ervan weerhouden om tijdig therapiebeperkende handelingen af te spreken.

Project

Beslissingen van artsen rond het levenseinde bij pasgeborenen en zuigelingen. Een empirisch onderzoek aan de hand van een bevraging van artsen in Vlaanderen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dt onderzoek dient na te gaan welke medische besluitvorming voorafgaat aan het overlijden van pasgeboren en zuigelingen tijdens het eerste levensjaar. Tevens worden een aantal bio-ethische 'zorgvuldigheidscriteria' van deze besluitvorming onderzocht : intentie van de behandelende arts, overleg met de ouders, consultatie van collega's, enz,.. Volgende onderzoeksvragen staan daarbij centraal: 1. Wat is de frequentie van de verschillende medische beslissingen rond het levenseinde bij pasg...

Project

Besluitvorming in kritische medische situaties in het ziekenhuis binnen de context van een toenemende multiculturele (patienten/naasten en hulpverleners) populatie Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Zorgverleners worden vaak geconfronteerd met kritische medische beslissingen waarbij beslissingen moeten genomen worden over leven en dood. Dit vindt meer en meer plaats in een multiculturele omgeving. Tot nu toe is hier nauwelijks onderzoek naar gedaan. Het doel van deze studie is om te beschrijven om welke manier dergelijke beslissingen genomen worden. Deze studie wordt uitgevoerd in een setting met patienten met chronische aandoening en met acute aandoening. Data worden verzameld dmv een e...

Project

Bevolkingsonderzoek naar de prognose geassocieerd met linkerventrikel disfunctie. Recent afgelopen

KU Leuven

Vijftien millioen Europeanen lijden aan hartfalen (HF). EPLORE zal voorde eerste maal op het niveau van de bevolking de incidentie van subklinisch HF documenteren evenals de progressie hiervan tot klinisch manifestHF en de associatie van subklinisch HF met de incidentie van cardiovasculaire verwikkelingen.nbsp;EPLORE zal een set van urinaire peptiden identificeren, die het risico op HF meer nauwkeurig voorspellen dan de huidig beschikbare biomerkers.nbsp;EPLORE omvat ook een "proof-of-concept...

Project

Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-KUL, Evelien Mertens Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Prospectieve studie van sedentariteit, fysieke (in)activiteit, fysieke fitheid en gezondheidsgerelateerde parameters bij Vlaamse volwassenen.

Project

Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-UGent, Ariane Ghekiere Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-UGent, Ariane Ghekiere

Project

Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-UGent, Dorien Simons Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-UGent, Dorien Simons

Project

Biobeschikbaarheid en transformatie van arseen uit levensmiddelen: rol van voedselbereiding, -bewaring en ?vertering Historisch

Universiteit Gent

Arseen (As) is een frequent voorkomende contaminant in tal van voedingsmiddelen. Het BIOTRAs-project beoogt: i) na te gaan wat het effect is van voedselbewaring, voedselbereiding en gastro-intestinale voedselvertering op de speciatie van arseen in levensmiddelen; ii) de biobeschikbaarheid en toxiciteit van deze As-species te evalueren; iii) te komen tot een meer accurate blootstellingsevaluatie.

Project

Biologische Basis voor Beta-Cel Transplantatie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In 1990 hebben we een multicenterprogramma gestart waarin humane Beta-cellen worden geïsoleerd in een centrale eenheid en ter beschikking gesteld voor, eenerzijds, een klinische trial over Beta-celtransplantatiebij diabetici en anderzijds, een basis research project dat de mogelijke oorzaken van entfalen onderzoekt en strategieën ontwikkeld om ze te vermijden. Klinische en basisresearch met humane Beta-cellen wordt echter sterk gehinderd door het tekort aan donorweefsel en door de hoge kost...

Project

Biomerkers voor inschatting van de gezondheidsimpact van luchtverontreiniging tijdens de perinatale periode. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project bestudeert de biomerkers in uitgeademde lucht voor inschatting van de langetermijnimpact van luchtpolluenten op de respiratoire gezondheid en allergieën.

Project

Blootstellingstudie van de Belgische bevolking aan mycotoxines via biomerkers Historisch

Universiteit Gent

Dit project zal de blootstelling aan mycotoxines in België in kaart brengen via de directe meting van blootstellingsbiomerkers in ochtendurine van een representatieve steekproef van de Belgische bevolking met behulp van een gevalideerde LC-MS/MS methode. Verbanden tussen de gemeten biomerkers en de gerapporteerde consumptie van verschillende voedinsgmiddelengroepen zowel de dag voor de urinecollectie als de vorige maand, zullen onderzocht worden.

Project

Blootstellingstudie van de Belgische bevolking aan mycotoxines via biomerkers Historisch

Universiteit Gent

Dit project zal de blootstelling aan mycotoxines in België in kaart brengen via de directe meting van blootstellingsbiomerkers in ochtendurine van een representatieve steekproef van de Belgische bevolking met behulp van een gevalideerde LC-MS/MS methode. Verbanden tussen de gemeten biomerkers en de gerapporteerde consumptie van verschillende voedinsgmiddelengroepen zowel de dag voor de urinecollectie als de vorige maand, zullen onderzocht worden.

Project

Borstkankeropsporing. Historisch

Universiteit Antwerpen

Om de te lage participatiegraad aan het Vlaams programma voor borstkankeropsporing op te krikken, moeten vernieuwende, vaak niet dure, methoden getest en ontwikkeld worden. Voor dit project is bij meer dan 10.000 vrouwen nagegaan hoe zij het onderzoek van de mammografie bij de radioloog ervoeren. De mammografische eenheid (ME) waar het onderzoek wordt uitgevoerd, lijkt namelijk een belangrijke impact te hebben op de participatietrouw van de vrouwen. In de enquête die naar de vrouwen werd gest...

Project

Bundeling van krachten om de weerstand tegen Plasmodium falciparum weerstand in Oost- en Centraal-Afrika te detecteren en controleren. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Capaciteitsopbouw om state of the art surveillance systemen te implementeren m.b.t. antibioticaconsumptie en -resistentie in Kosovo (KOSOVO). Historisch

Universiteit Antwerpen

Verhoging van onderzoekscapaciteit in de gezondheidszorg in Kosovo om de prevalentie te bepalen van antibiotica-resistente bacteriën en de kwaliteit van het voorschrijven van antibiotica te verbeteren in Kosovo, met als algemeen doel om de gezondheid en het welzijn van patiënten en hun gezinnen, besmet met antimicrobieel resistente organismen, te verbeteren in Kosovo.

Project

CArcinoma-geassocieerde Fibroblasten: Functie in kanker cel EXpansie en Invasie Recent afgelopen

Universiteit Gent

Kankercellen kunnen vermenigvuldigen, invaderen en metastaseren, maar of deze activiteiten gerealiseerd worden, hangt af van de weerstand en de collaboratie van de tumor omgeving. In dit project bestaande uit Europese topgroepen onderzoeken we de functie van CAFs in groei en invasie van kankercellen in diverse tumoren.

Project

Care Organization:a Re-Thinking EXpedition in search for Sustainability Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

De duurzaamheid van de Vlaamse zorgsystemen staat onder druk door de snel toenemende medische consumptie. 'Geïntegreerde zorg' wordt beschouwd als een belangrijke nieuwe benadering om specifieke delen van de zorgsector te veranderen in de richting van systemen die meer vraaggestuurd, patiëntgericht en kostenbewust zijn. De noodzakelijke herschikking van (delen van) het voornamelijk aanbodgestuurde zorgstelsel in Vlaanderen vereist een brede en multidisciplinaire aanpak. Een dergelijke herinri...

Project

Characterisation of the role of astrocytic B2-adrenergic receptors in multiple sclerosis: an invivo approach. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Multiple sclerose is een chronische neurodegeneratieve aandoeningen die vooral jonge, actieve patiënten treft. De impact op persoonlijk zowel als socio-economisch vlak van deze aandoening zijn dramatisch. De etiologie blijft tot op heden grotendeels onbekend en de huidige behandelingen hebben eerder bescheiden effecten op het ziekteverloop. Bovendien blijft de impact van ehandeling op lange termijn en de progressieve vormen van de ziekte onbepaald. Uit voorgaand onderzoek bleek dat astrocyt...

Project

Chlamydiascreening in de huisartspraktijk: van een theoretisch model (efficacy) naar de praktijk (effectiveness). Historisch

Universiteit Antwerpen

Chlamydia trachomatis is bij ons de meest frequente bacteriële SOA (prevalentie 3-8%); de meeste infecties verlopen asymptomatisch en worden niet gediagnosticeerd. Belangrijke complicaties en sequellen zijn echter PID, tubaire infertiliteit, extra-uteriene zwangerschap en chronische buikpijn. Vooral jonge vrouwen zijn at risk voor het oplopen van de infectie. Door het grote aantal asymptomatische infecties dringt screening zich op. De ontwikkeling en commercialisering van de DNA-amplificatiet...

Project

CIHSD Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Consultancy voor een casestudie rond Methodologie en Capaciteitsbouwen in opdracht van CIHSD (Wereldgezondheidsorganisatie)

Project

"Citizen -led Gender Budget Initiatives" bij de lokale overheid: een quasi-experimentele impact studie gericht op de gezondheidszorg van het Kabale District, Oeganda. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

COllaborative Management Platform for detection and Analyses of (Re-)emerging and foodborne outbreaks in Europe (COMPARE).

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

COMADIS: Klinisch geoptimaliseerd mammografie display Historisch

Universiteit Gent

COMADIS: Clinically optimized mammography display Dit onderzoeksproject heeft een sterke focus op nieuwe beeldschermtechnologie en beeldwerking-technologie om de visualisatie van subtiele tekens van kanker in een vroeg stadium te verbeteren. Door middel van een diepgaand inzicht in moeilijke klinische gevallen zal een klinisch geoptimaliseerd prototype beeldscherm gebouwd worden waarvan Barco optimistisch is dat dit de performantie bij een borstkankerscreening kan verhogen. Deze nieuwe techn...

Project

Complexe genetica van de ziekte van Alzheimer en verwante aandoeningen. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

De ziekte van Alzheimer en verwante neurodegeneratieve aandoeningen zijn zeer belastende en uiteindelijk fatale aandoeningen. Door veranderende demografie en uitblijven van een geneesmiddel, vormen deze aandoeningen een grote bedreiging, niet alleen voor de persoonlijke gezondheid maar ook voor de samenleving. Dit project beoogt een beter begrip van de genetica van deze aandoeningen, en heeft eveneens als doel de genetische bevindingen te vertalen in vooruitgang op het gebied van moleculaire ...

Project

Consortium Agreement in het kader van het EDCD-project :"VACCINE PREVENTABLE DISEASES MODELLING IN THE EUROPEAN UNION AND EEA/EFTA COUNTRIES: FORECASTING TNHE EFFECT OF INTRODUCING A NEW VACCINE IN A NATIONAL/REGIONAL PROGRAM" Historisch

Universiteit Hasselt

In dit project modeleren we de infectieziekte variccela. We modeleren serological gegevens en schatten de ongekende parameters voor de transmissie van de infectie in de populatie. We onderzoeken de invloed van vaccinatieprogrammas op de verspreiding van de varicella infectie in de populatie. We onderzoeken verschillende methoden voor vaccinatie met combinatie van verschillende typen van mixing patterns in de populaties van 12 staten van de Europese unie.

Project

Consumptie van alcohol, illegale drugs, hypnotica en tranquillizers bij de Belgische bevolking. Preventie en behandeling door huisartsen en gezondheidstoezicht op de werkvloer door arbeidsgeneesheren; kennis, noden en voorraad (UP TO DATE). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Consumptie van alcohol, illegale drugs, hypnotica en tranquillizers bij de Belgische bevolking. Preventie en behandeling door huisartsen en gezondheidstoezicht op de werkvloer door arbeidsgeneesheren; kennis, noden en voorraad (UP TO DATE). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Corticale malformaties: geno-en fenotypische karakterisaties in mens en dier. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Corticale malformaties vormen een belangrijke oorzaak voor mentale en motorische handicap, ernstige epilepsie, leerstoornissen en autisme. De etiologie en het herhalingsrisico zijn grotendeels onbekend en de behandeling is louter symptomatisch. Deze studie is er in een eerste fase op gericht nieuwe genen betrokken bij het ontstaan van corticale malformaties te identificeren en de genotype- fenotype correlaties te verfijnen om zo de diagnostiek en genetische counseling te optimaliseren. Gezien...

Project

Cost-effectiveness of 7, 10 and 13-valent pneumococcal conjugate vaccines 2009-52_HTA. Historisch

Universiteit Antwerpen

Met dit project willen we schatten dmv simulatiemodellen wat de effectiviteit en kosten-effectiviteit is van de verschillende opties van gebruik van 7-, 10- en 13-valente geconjugeerde pneumokokkenvaccins in Belgie, waarbij we rekeneing houden met de Belgische en internationale ervaring met deze vaccins op het vlak van efficaciteit, veiligheid en effectiviteit.We gaan ook de impact na van groepsimmuniteitseffecten, serotypevervanging en waar mogelijk tevens de indirecte impact van kruisprotec...

Project

Creatie van een referentie centrum voor gastrointestinale tumors in Cambodia Historisch

Universiteit Gent

Met dit project wensen we een chirurgisch oncologisch centrum op te richten met speciale aandacht voor gastro-intestinale kankers. Het Khmer-Soviet Friendship ziekenhuis (ASKH), een ziekenhuis gelinkt aan de universiteit, zal als gastziekenhuis optreden. De doelstelling op gebied van ontwikkeling is de nationale gezondheidszorg te verbeteren met een niveauverhoging van de diagnose, behandeling en follow-up van gastro-intestninale kankers. De academische doelstelling omvat de introductie van e...

Project

Cytogenetic biomarkers and human cancer risk. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De partners van dit project hebben voorheen aangetoond dat een hoge frequentie van chromosomale aberraties (CA) in perifere lymfocyten voorspellend is voor een toenemend kankerrisico, onachtzaam het roken of beroepsblootstelling aan carcinogenen. Het huidig multidisciplinair project beoogt het verduidelijken van de redenen voor deze resultaten. Celculturen, voorhanden van individuen vroeger onderzocht voor cytogenetische biomerkers, zullen geanalyseerd worden voor de belangrijkste genetische...

Project

Data-gestuurde modellering van de impact van vervroegde, grootschalige HIV behandeling in Zuid-Afrika Historisch

Universiteit Gent

Het project beoogt bij te dragen tot de preventie van HIV in Zuid-Afrika via HIV behandeling. De belangrijkste doelstellingen omvatten: karakterisatie van leeftijdsverschillen tussen partners en overlappende relaties; ontwikkeling van een epidemiologisch model om de relatiedynamieken en de impact van vervroegde, grootschalige behandeling op HIV incidentie te simuleren; opleiding van Master?s en doctoraatsstudenten, en de introductie van een cursus biostatistiek.

Project

Data-gestuurde modellering van de impact van vervroegde, grootschalige HIV behandeling voor de incidentie van HIV in Zuidelijk Afrika Historisch

Universiteit Gent

Dit project hanteert zowel statistische als wiskundige modellen om HIV transmissie en interventies ter behandeling van HIV te modelleren in complexe seksuele netwerken. Het betreft een samenwerking tussen onderzoekers van ICRH en de onderzoeksgroep Statistiek aan de vakgroep Toegepaste Wiskunde en Computerwetenschappen, beide aan de Universiteit Gent, Censtat aan de Universiteit Hasselt, en SACEMA aan de Universiteit van Stellenbosch.

Project

Dataregistratie- en evaluatiesysteem Mondgezondheid Belgische Bevolking Historisch

Universiteit Gent

Haalbaarheidsstudie als piloot voor een continu dataregistratieproject naar de mondgezondheid van de Belgische bevolking voor verschillende leeftijdsgroepen. Deze haalbaarheidsstudie gebeurt in samenwerking met het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) en het Nationaal Instituut voor Statistiek (NIS) ten einde de bekomen gegevens te integreren in de data van de gezondheidsenquête 2008 en volgende. Hiervoor wordt een dataregistratie, koppeling en analysesysteem ontwikkeld met b...

Project

Dataregistratie- en Evaluatiesysteem Mondgezondheid Belgische bevolking 2012-2014 Recent afgelopen

Universiteit Gent

In 2008-2010 werd voor het eerst, in samenwerking met het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, een onderzoek verricht naar de mondgezondheid en determinanten van mondgezondheid van de Belgische bevolking. In de vervolgfase zal het onderzoek bestaan uit de voltooiing van de voorbereiding, de eigenlijke dataverzameling, de analyse en rapportering van het project ?Dataregistratie- en Evaluatiesysteem Mondgezondheid Belgische Bevolking 2012-2014?.

Project

Data representativiteit: problemen en oplossingen Historisch

Universiteit Hasselt

De kwaliteit van de gegevensbestanden, door EFSA gebruikt in het kader van risico evaluaties, en in het bijzonder de gegevens van het pesticide monitoring programma, zal geëvalueerd worden naar representativiteit en geschiktheid. De beoordeling omvat een kritische evaluatie van (1) de kwaliteit van de gegevensbestanden , (2) de impact van de steekproefneming, de steekproefgrootte en populatie kenmerken die foutief of niet in rekening gebracht werden bij het statistische verwerken van de res...

Project

De alcohol- en drughulpverlening in de provincie Antwerpen: instroom en uitstroom. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het drugbeleid van de federale regering benadrukt het belang van meer afstemming en overleg tussen voorzieningen in de alcohol- en drughulpverlening en stimuleert het aangaan van functionele samenwerkingsverbanden. Om dit veranderingsproces te ondersteunen is het evenwel belangrijk om over een aantal objectieve en vergelijkbare gegevens te beschikken die de omvang en de aard van de drugproblematiek in kaart brengen. Op initiatief van het Stedelijk Overleg Drugs Antwerpen (SODA) en het Overleg...

Project

De analyse van ethylglucuronide in haar als merker voor alcoholinname. Historisch

Universiteit Antwerpen

Alcoholgebruik is één van de meest voorkomende oorzaken van ziektes, blessures en overlijdens. Een vroege diagnose van schadelijk gebruik van alcohol is een belangrijke stap in de ontwikkeling van een effectief beleid. De analyse van ethylglucuronide in haar is vanaf het midden van de jaren 2000 voorgesteld als potentiële merker voor het gebruik van alcohol gedurende meerdere maanden. Deze analyse zou zijn toepassing kunnen vinden in specfieke situaties zoals alcoholontwenningsprogramma's, he...

Project

De Drugs for Neglected Diseases Working Group: stimulering van de ontwikkeling van geneesmiddelen voor tropische ziekten. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Jaarlijks sterven 17 miljoen mansen aan infectieziekten. Meer dan 90% hiervan leeft in ontwikkelingslanden. Terwijl de medische wetenschap steeds geavanceerdere geneesmidellen en techologieën ontwikkelt om de levenverwachtingen en kwaliteit van de rijkere bevolking te verhogen, wordt zeer weinig inspanning gedaan met betrekking tot tropische ziekten. Bijna niemans schijnt nog geïnteresseerd te zijn in het ontwikkelen van goede en betaalbare geneesmiddelen tegen deze ziekten. Van de 1233 nieuw...

Project

De epidemiologie van malignant mesothelioma in Belgie. Recent afgelopen

KU Leuven

We intend to provide comprehensive data and state-of-the-art statistical analyses, based on existing national and regional sources of information about the temporal trend in the past incidence of a malignant mesothioma (MM) in order ot make reliable projections regarding the futuredisease burden; the spatial distribution of MM cases in Belgium in order to detect/confirm the existence of hot spots; the exposure profile of patients with MM in order to determine the specific contributions of occ...

Project

De epidemiologie van suïcidepogingen in Vlaanderen (2011-2012) Historisch

Universiteit Gent

Aan de hand van het IPEO en KIPEO instrument worden de epidemiologische gegevens over de incidentie van suïcidepogingen en de kenmerken van de suïcidepogers in de spoegevallendiensten van deelnemende Algemene ziekenhuizen in Vlaanderen verzameld. Op basis van deze registraties wordt er beleidsrelevante informatie over de preventie van zelfdoding in het algemeen en de opvang van suïcidepogers in het bijzonder aangeleverd.

Project

De EUROASPIRE IV survey Historisch

Universiteit Gent

De EUROASPIRE studies (I, II, III en IV) zijn Europese surveys uitgevoerd onder auspiciën van de European Society of Cardiology met de bedoeling cardiovasculaire risicofactoren bij coronaire patiënten en hoog-risico individuen in kaart te brengen, alsook hun behandeling op basis van medicatie en levensstijl-aanpassingen te beschrijven. Op die manier willen we evalueren hoe het staat met de implementatie van de huidige wetenschappelijke evidence-based richtlijnen zoals de Joint European Guidel...

Project

De European Quality of Care Pathways (EQCP) studie. Historisch

KU Leuven

De European Quality of Care Pathways (EQCP) studie is een internationalonderzoek van de Katholieke Universiteit Leuven, dat optreedt als internationale coordinator, in nauwe samenwerking met de Amedeo Avogadro University van Oost Piemonte, Italië en de European Pathway Association. De EQCP studie is een cluster Randomised Controlled Trial over de impact van zorgpaden op outcomes en dit voor patiënten met exacerbatie van Chronisch Obstructief Longlijden en patiënten met een Proximale Heupfract...

Project

De evaluatie van een computer-getailorde interventie gericht op het reduceren van sedentair gedrag Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit project zal een online computer-getailorde interventie gericht op het reduceren van zitten ontwikkelen, implementeren en evalueren bij gezonde volwassenen. Na de piloottesting, zal het programma geëvalueerd worden aan de hand van 3-groepen gerandomiseerde en gecontroleerde studie. Zowel korte als langetermijneffecten zullen vergeleken worden bij deelnemers die (1) advies op maat, (2) standaard advies, of (3) geen advies krijgen.

Project

De fysieke omgeving en fysieke activiteit bij oudere volwassenen: experimenten met foto's naar de bewuste en onbewuste keuze om fysiek actief te zijn in een omgeving Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit project beoogt om: (1) de omgevingsinvloeden op wandelen bij ouderen te exploreren, (2) de belangrijkste omgevingskenmerken gerelateerd aan wandelen te identificeren en (3) de causale effecten van veranderingen in deze omgevingskenmerken op wandelen na te gaan. De studies zullen gebruik maken van innovatieve onderzoeksmethoden zoals go-along interviews, manipulaties van foto's en keuzetaken.

Project

De fysieke omgeving en fysieke activiteit bij oudere volwassenen: experimenten met foto's naar de bewuste en onbewuste keuze om fysiek actief te zijn in een omgeving Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Deze studies zijn gebaseerd op nieuwe methoden met behulp van foto's (manipulatie van) en choicereaction tijd taken. Daardoor kunnen we de invloed van (combinaties van) micro-schaal milieukenmerken op de bewuste en onbewuste keuze om te lopen in mannelijke vs. vrouw en fysiek actief vs. inactief oudere volwassenen onderzoeken en vergelijken.

Project

De geschiktheid van het voorschrijven van antibiotica in de eerstelijns gezondheidszorg in Europa met betrekking tot resistentie tegen antibiotica (APRES). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

De immunologische basis voor de immunisatie serie over hepatitis B. Historisch

Universiteit Antwerpen

De immunologische basis voor de immunisatie serie over hepatitis B.

Project

De impact van een lage keten polyonverzadigde vetzuren en micronutriënten aangerijkte complementaire voeding op de groei en ontwikkeling van zuigelingen in Ethiopië Historisch

Universiteit Gent

Dit doctoraatsvoorstel bestaat uit twee onderzoeksluiken: 1) de ontwikkeling van een geoptimaliseerde - lange-keten polyonverzadigde vetzuren en micronutriënten aangerijkte - complementaire voeding, en 2) het effect van de consumptie van de geoptimaliseerde voeding op de groet en ontwikkeling van zuigelingen. De resultaten zullen de evidence-base leveren voor de ontwikkeling van een complementaire voeding met lokale voedingsmiddelen.

Project

De impact van globale gezondheidsinitiatieven en donorharmonisatie op gezondheidssystemen op nationaal en districtsniveau. Historisch

Universiteit Antwerpen

Onderzoek wordt uitgevoerd naar globale gezondheidsinitiatieven en donorharmonisatie in de gezondheidssector, waaronder sectorwijde benaderingen en globale budgetondersteuning, alsook naar hun relatie met andere, meer verticale Global Health Initiatives (GHI) zoals The Global Fund to fight Aids, Tuberculosis and Malaria; The Global Alliance for Vaccins and Immunisation (GAVI) en The President's Emergency Plan For Aids Relief (Pepfar). We stellen vast dat donoren in de gezondheidssector op dit...

Project

De impact van herbehandeling met een combinatie op basis van artemisine op de incidentie van malaria en de potentiële selectie van resistente vormen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EDCTP. UA levert aan EDCTP de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

De kloof dichten tussen klinisch epidemiologisch onderzoek en de gemeenschap door gezondheidsonderzoek binnen de gemeenschap te consolideren.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

De Koziol-Green en het mengsel Koziol-Green-modellen met covariaten onder afhankelijke censureren Historisch

Universiteit Hasselt

In de overlevingswiskunde zijn we geïnteresseerd in de tijd tot dat een bepaalde gebeurtenis zich voordoet. Bijvoorbeeld, de tijd tot dat een patiënt met een bepaald type kanker, sterft aan deze kanker. Echter door praktische problemen, zoals het verliezen van contact met de patiënten of het sterven van patiënten aan andere oorzaken, kunnen we vaak de overlevingstijden niet exact observeren, maar vinden we slechts een ondergrens. Om alsnog een schatting te vinden voor de verdelingsfunctie van...

Project

De kwantitatieve analyse van de varicella-zoster-virus infectie: van epidemiologie tot immunologie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Project

De ontwikkeling en verspreiding van een Europees onderwijspakket en website over antibiotica en hygiëne voor leerlingen van de lagere en de middelbare school. (E-BUG PACK) Historisch

Universiteit Antwerpen

E-bug is een Europees, door DG SANCO gefinancierd onderwijspakket over antibiotica en hygiëne voor leerlingen van de lagere en de middelbare school. Dit pakket zal de gunstige werking van antibiotica benadrukken, maar eveneens het belang van het voorzichtig gebruik en hoe onoordeelkundig gebruik kan leiden tot verhoogde resistentie. Hand-en luchtweghygiëne, alsook verspreiding van infecties zullen behandeld worden, inclusief het aanleren van hoe de handen het meest effectief te wassen. Aange...

Project

De ontwikkeling van statistische methodologie voor de analyse van gegevens over microbiologische resistentie in isolaten van zoonotische dragers van dieren en voedsel. Historisch

Universiteit Hasselt

Op basis van de Europese richtlijn 2003/99/EC dienen de lidstaten van de Europese Unie elk jaar gegevens te verzamelen, te analyseren en te rapporteren aan de Europese Commissie, over zoonosen, zoonotische dragers en antimicrobiologische resistentie, en uitbraken van voedselvergiftiging . Deze informatie wordt gepubliceerd door EFSA in de Community Summary Reports, om trends in het voorkomen van zoonotische dragers en de bronnen van humane infecties te identificeren. Lidstaten zijn verplicht...

Project

De ontwikkeling van voorspellende modellen voor de groei van L. monocytogenes en voor de naleving van de L. monocytogenes voedselveiligheid criteria in levensmiddelen waarvoor de nulmeting prevalentie van L. monocytogenes besmet voedsel RTE is Historisch

Universiteit Hasselt

Voorspellende modellen voor microbiële groei van L. monocytogenes zullen worden ontwikkeld rekening houdend met de verschillende opslagcondities. Deze modellen zullen gebruik maken van opsomming van gegevens uit de enquêtes over verpakte vis op twee verschillende tijdstippen (bij bemonstering en aan het einde van de houdbaarheidstermijn). Het effect van temperatuur, pH en water activiteit zal worden aangepakt. De ontwikkeling van voorspellende modellen voor de naleving van de L. monocytogene...

Project

De relevantie van de familie in het behandelen van voedsel-, gezondheid- en milieu-onveiligheid .

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

De rol van blootstelling aan allergenen en polluenten tijdens de perinatale periode in het ontstaan van astma, allergische rhinitis en atopisch eczeem bij het kind : een epidemioloigsche studie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Inleiding: Vanaf 1997 is er gestart met een onderzoek naar het effect van risicofactoren voor en na de geboorte (perinataal) op het ontstaan van astma en allergieën bij kinderen. Het onderzoek is de PIPO-studie genoemd, dit staat voor Pasgeborenen en de Invloed van Perinatale factoren op Overgevoeligheid. Zwangere vrouwen worden gevraagd om mee te doen en hun kinderen worden opgevolgd tot ze minstens 4 jaar zijn. Er zijn inmiddels 800 deelnemers aan dit onderzoek en er zullen nog nieuwe deeln...

Project

De rol van CMV-infectie in leeftijdsgerelateerde hyporesponsiviteit voor influenza vaccinatie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het bereiken van een hogere leeftijd gaat gepaard met immuundysfunctie en dysregulatie, benoemd als immunosenescentie. Eerder onderzoek vond een associatie tussen deze immuundetoriatie en de cytomegalovirus (CMV) carrier status. Dit project wil nagaan of er een verband bestaat tussen de CMV-serostatus en CMV- specifieke Tcell Immuniteit enerzijds en respons op influenza vaccinatie anderzijds, in een bejaarde populatie. De bevindingen zullen bijdragen tot de kennis van mogelijke mechanismen ...

Project

De rol van de cystine/glutamaat antiporter (system Xc) in hippocampale functie, mechanismen van epilepsie en de comorbiditeiten. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In dit project beogen we de identificatie van de cystine-glutamaat antiporter of systeem xc- als innovatief target, dat op termijn kan leiden tot nieuwe, meer effectieve antiepileptica met minder nevenwerkingen. Systeem xc- voorziet de cel van cystine, dat intracellulair wordt gereduceerd tot cysteïne, substraat in de synthese van glutathion, een belangrijk antioxidans in de hersenen. De import van cystine is obligatoir gekoppeld aan de vrijstelling van glutamaat. Aangezien zowel oxidatieve s...

Project

De rol van de locus coeruleus en hippocampale noradrenerge transmissie in het anti-epileptisch effect van nervus vagus stimulatie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Nervus vagus stimulatie (NVS) bij patiënten met moeilijk behandelbare epilepsie leidt tot een gemiddelde aanvalsreductie die varieert tussen 25% en 55% en sterk verschilt van patiënt tot patiënt. Het preciese aanvalsonderdrukkend werkingsmechanisme van NVS is tot op heden niet opgehelderd. Recent bewijs in de literatuur en een studie uitgevoerd in onze laboratoria wijzen op een rol van de locus coeruleus (LC) en noradrenerge transmissie in het werkingsmechanisme van NVS. In dit project zal de...

Project

De rol van de locus coeruleus en hippocampale noradrenerge transmissie in het antiepileptisch effect van nervus vagus stimulatie Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Nervus vagus stimulatie (NVS) bij patiënten met moeilijk behandelbare epilepsie leidt tot een gemiddelde aanvalsreductie die varieert tussen 25% en 55% en verschilt sterk van patient tot patient. Het preciese aanvalsonderdrukkend werkingsmechanisme van NVS is tot op heden niet opgehelderd. Recent bewijs in de literatuur en een studie uitgevoerd in onze laboratoria wijzen op een rol van de locus coeruleus (LC) en aanvalsonderdrukkend werkingsmechanisme van NVS is tot op heden niet opgehelderd....

Project

De rol van de verschillende actoren in de beheersing van geneesmiddelenkosten in België. Historisch

Universiteit Antwerpen

In het landschap van de productie, de verdeling, de betaling, het voorschrijven en de inname van geneesmiddelen zijn verschillende actoren te onderscheiden. Inzicht in het belang van en in de onderliggende verbanden tussen deze actoren en van de relatieve invloeden van deze actoren op het systeem, is noodzakelijk. In de Europese context is hierover zeer weinig onderzoek voorhanden. Kennis over dit onderwerp is noodzakelijk voor de overleving van het gezondheidszorgsysteem in België.

Project

De rol van humaan kraakbeen glycoprotein-39 als T cel autoantigeen en groeifactor in chronische gewrichtsontsteking Historisch

Universiteit Gent

Studie van de expressie van HC gp-39 in synoviale membraan, alsook extra-articulaire localisatie bij patiënten met verschillende vormen van chronische artritis. Studie van T cel responsen op dit antigeen bij patiënten met chronische artritis. Rol van HC gp-39 als groeifactor.

Project

De rol van knaagdieren en insectivoren in de epidemiologie van mycobacteriële infecties in Afrika. Historisch

Universiteit Antwerpen

Om de rol van knaagdieren en insectivoren bij de epidemiologie van mycobacteriële infecties in Afrika te bepalen, wordt een groot aantal kleine zoogdieren gevangen op plaatsen in Tanzania waar mycobacteriële infecties werden waargenomen bij mens en vee. Verschillende organen worden getest dmv cultuurmethoden, PCR en zuurvaste kleuring. De geïsoleerde mycobacteriën worden vergeleken met voorheen geïsoleerde mycobacteriën bij mens en vee.

Project

De rol van knaagdieren in de epidemiologie van mycobacteriële ziekten in Afrika. Historisch

Universiteit Antwerpen

Mycobacteriën kunnen allerlei ziekten veroorzaken, o.a. lepra, tuberculose en Buruli ulcer. Vanwege het stijgend aantal HIV-positieve patiënten, voornamelijk in de ontwikkelingslanden, is de controle van dergelijke mycobacteriële ziekten heel belangrijk. Knaagdieren kunnen een reservoir zijn voor mycobacteriën en daardoor een bron van infectie voor mens en vee. Het is echter nog niet duidelijk wat de verspreiding is van mycobacteriële infecties bij knaagdieren en wat hun rol is bij de overdra...

Project

De rol van neuroinflammatie en oxidatieve stress op alpha-synucleïne aggregatie en intercellulaire transmissie van de pathologie in de ziekte van Parkinson Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project beoogt neuroprotectieve verbindingen die kunnen voorkomen in in vivo a-syn aggregatie door interferentie van ontsteking en de NADPH oxidase gerelateerde oxidatieve stress, te valideren. We zullen bovendien onderzoeken of deze mechanismen betrokken zijn bij de verspreiding van een a-syn pathologie. Twee vragen zullen worden onderzocht:1) Wat is het verband tussen oxidatieve stress, inflammatie en a-syn aggregatie?; 2) Kan modulatie van inflammatie en oxidatieve stress de verspreid...

Project

De rol van verpleegkundigen in de besluitvorming en uitvoering van euthanasie en andere medische beslissingen rond het levenseinde : een representatief onderzoek in Vlaanderen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In de hedendaagse samenleving worden overlijdens vaak voorafgegaan door medische beslissingen rond het levenseinde (MBLs). Eerder onderzoek heeft gewezen op een grote betrokkenheid van verpleegkundigen binnen MBLs. Deze studies werden echter uitgevoerd vanuit het standpunt van artsen en zijn sterk toegespitst op hun rol. Uit buitenlandse studies bleek dat verpleegkundigen een belangrijke maar onderschatte rol spelen bij MBLs. In Vlaanderen ontbreekt het echter aan empirisch onderzoek via bevr...

Project

De symptomen verlichten van kinkhoest bij heel jonge kinderen in verschillende epidemiologische omgevingen door de concentratie van moederlijke antilichamen tijdens de zwangerschap te vergroten. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Detectie van nieuwe genoom ziektebeelden in mentale retardatie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project wil de introductie van SNP arrays voor de diagnose van mentaal gehandicapten op punt stellen. Daartoe zullen 400 geselecteerde patiënten (100 patiënten/jaar) met idiopathische metale retardatie geanalyseerd worden op een Affymetrix platform met een 950 K chip. Dit zal naar schatting leiden tot de identificatie van 20/40 subtelomete deleties/duplicaties en 20-40 interstitiële deleties, waaronder ook nieuwe , tot nu toe onbekende syndromen. Van al deze nieuw ontdekte deleties/duplic...

Project

Determinanten van beslissingen van artsen rond het levenseinde : ervaringen, opvattingen en attitudes van huisartsen en specialisten in vlaanderen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De rol van de medische zorg aan het einde van het leven van patiënten is momenteel een belangrijk ethisch vraagstuk met een groeiende wetenschappelijke en matschappelijke aandacht. In België komt het onderzoek over handelswijzen van artsen rond het levenseinde van patiënten HALP's maar langzaam op gang. de resultaten van incidentie onderzoek in Vlaanderen FWO-project G011797 leren ons dat er in de medische praktijk in Vlaanderen ook daadwerkelijk levenskortend wordt gehandeld en dat de beslis...

Project

Determinanten van eetgedrag en gezondheid bij kinderen, adolescenten en hun ouders Recent afgelopen

Universiteit Gent

I.Family is een vervolgproject van het Europees project IDEFICS waarbij in België een cohorte van tweeduizend kinderen (2-10 jaar) opgevolgd werd. In I.Family worden dezelfde kinderen opnieuw onderzocht alsook broers/zussen en ouders. Het doel van de studie is de voedingskeuze bij jongeren exploreren alsook de invloed ervan op overgewicht, en de rol van het gezin en andere sociale invloeden bestuderen.

Project

Determinanten voor niet-participatie van vrouwen uit de doelgroep aan het Vlaamse bevolkingsonderzoek naar borstkanker en de manieren om de participatie gunstig te beïnvloeden. Historisch

Universiteit Antwerpen

Via kwantitatief en kwalitatief onderzoek zal de groep niet-participanten aan het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker worden in kaart gebracht. Daarnaast zal ook worden nagegaan waarom vrouwen die een eerste keer deelnemen aan het onderzoek, na het verstrijken van het interval van 2 jaar niet opnieuw deelnemen ('participatietrouw'). Aangezien de bejegening bij de radiologische dienst waar de vrouw haar mammografie laat uitvoeren van uitermate groot belang is voor de participatietrouw,...

Project

Developing and evaluating guidelines to assess the impacts and risks of climate change and to propose adequate measures, applied to the Limpopo Province (South Africa). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Dienstenovereenkomst Opleiding van Huisartspraktijkassistenten (HAPA's) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Huis voor Gezondheid' hebben voor het project ' Dienstenovereenkomst' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.

Project

Dienstenovereenkomst Scholengroep KTA Jette: KB project GF-Huis Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Scholengroep Brussel (KTA-Jette)' hebben voor het project ' Dienstenovereenkomst Scholengroep KTA Jette: KB project GF-Huis' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in d...

Project

dienstverleningsovereenkomst Ugent / UZ (Sofie Verhaeghe) Historisch

Universiteit Gent

Met het oog op het ontwikkelen van een beleid inzake registratie en vorming betreffende agressie: 1. het op wetenschappelijke basis ontwikkelen en valideren van een vormingspakket dat theoretische en praktische kennis aanreikt inzake de preventie van gevallen van agressie, het omgaan met gevallen van potentiële agressie en gevallen van agressie en het registreren van gevallen van agressie; 2. het voorstellen van variabelen die zullen geëvalueerd worden in het kader van de selectie van de opl...

Project

D -SCOPE : Detectie - Ondersteuning en zorg voor ouderen in hun omgeving .

Universiteit Antwerpen

De gezondheidszorg wordt meer en meer geconfronteerd met ouderen die leiden aan een multitude van biopsychosociale problemen ('frailty', of kwetsbaarheid als gevolg van een mix aan problemen), maar toch verkiezen om in hun eigen thuisomgeving oud te worden. Als dergelijke fragiliteit niet tijdig gedetecteerd en accuraat ondersteund wordt kan dit leiden tot een daling van de levenskwaliteit van de oudere en zijn omgeving, en wordt ook het zelfstandig thuis wonen bedreigd. Hoewel er talrijke on...

Project

Dying well at the place of wish Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Zowel op maatschappelijk als op wetenschappelijk vlak blijkt een groeiende erkenning van de noodzaak voor adequate (palliatieve) zorgverlening van terminaal zieke patiënten. Omdat de palliatieve zorg steeds meer zijn plaats verwerft in de zorg aan terminale patiënten, komt de keuze van de patiënt inzake zijn plaats van zorg en plaats van overlijden steeds meer op de voorgrond. Onderzoek heeft daarenboven aangetoond dat meer mensen thuis wensen te overlijden dan dat dit effectief zo is. Doel v...

Project

Dying well with dementia. Studying mortality statistics and investigating the quality of end-of-life care according to the experiences of physicians, patients and their families. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Ondanks het groeiend aantal mensen die sterven met dementie en de nood om de zorg aan het levenseinde te verbeteren, blijven er belangrijke hyaten in onze kennis over kwaliteit van levenseindezorg voor mensen met gevorderde dementie en hun naasten. Het is onduidelijk welke componenten van zorgverlening kwaliteit van zorg in positieve zin beïnvloeden of welke elementen kunnen bijdragen tot een betere kwaliteit van sterven. De doelen van dit onderzoeksproject zijn: (1) een epidemiologische dat...

Project

Een geïntegreerde genetisch-epidemiologische en moleculair genetische benadering van Alzheimer dementie en verwante fenotypes. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoek heeft tot doel bij te dragen tot een beter begrip van de genetische etiologie van de complexe vorm van Alzheimer dementie, door middel van genetisch-epidemiologische en moleculair genetische technieken, om zo moleculaire mechanismen op te sporen die als aangrijpingspunt kunnen dienen voor vroege detectie, preventie en therapie van deze veelvoorkomende en ongeneeslijke ziekte. High-throughput associatiestudies (zowel genoomwijd als gericht op biologische pathways) en intermediair...

Project

Een model-gebaseerd aanpak voor het evalueren van veiligheid en omgevingseffecten van verkeerspolitie maatregels. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Onze huidige mobiliteitpatronen, voornamelijk gebaseerd op gemotoriseerd privé-vervoer, oefenen een grote druk uit op onze samenleving. Als een voorname oorzaak van vervuiling (lucht, geluid, licht...), verkeersonveiligheid en schade aan de menselijke gezondheid is transport is één van de grootste bron van milieugezondheidsproblemen in Europa. Overheden zoeken daarom steeds naar nieuwe maatregelen om deze negatieve effecten te kunnen tegen gaan. Dit project wil een integratief model aanlevere...

Project

Een netwerkbenadering van de machtsprocessen bij de integratie van geestelijke gezondheidszorgdiensten in de gezondheidszorg

Universiteit Gent

De integratie van geestelijke gezondheidszorgsdiensten in de gezondheidszorg is onvoldoende onderzocht in lage- en gemiddelde inkomenslanden. In deze studie zal ik de rol die machtsstructuren spelen in dit integratieproces in Zuid-Afrika verder onderzoeken aan de hand van sociale netwerkanalyses en diepte-interviews. Hierdoor kan ik dieper ingaan op de rol van macht in de relaties tussen belanghebbenden tijdens dit integratieproces.

Project

Een op "negatieve" dendritische cellen gebaseerd vaccin voor de behandeling van multiple sclerose: een eerste multicentrische test op mensen.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Een tijd van zorgen en verzorgd worden: een crossnationale vergelijking van de organisatie van verloskundige zorg en het welbevinden van moders Historisch

Universiteit Gent

In de postdoctorale fase worden twee doelstellingen nagestreefd: 1) de verderzetting van de studie van het spanningsveld tussen de organisatie van formele en informele zorg en tewerkstelling op het welbevinden van moders en vaders, 2) de uitbreiding van de crossnationale vergelijking van Vlaanderen en Nederland met andere landen in de aanloop naar een nieuwe dataverzameling. Er wordt aansluiting gezocht met sociologische theorievorming over medicalisering, gender en de welvaartstaat en werk-g...

Project

Effectieve en aanvaardbare strategieën voor de controle van SARS en andere opkomende infecties in China en Europa (SARSControl). Historisch

Universiteit Antwerpen

Effectieve en aanvaardbare strategieën voor de controle van SARS en andere opkomende infecties in China en Europa (SARSControl).

Project

Effectonderzoek naar preventie bij sekswerkers. Historisch

Universiteit Antwerpen

Onderzoek naar de effecten van de vzw's betrokken bij sekswerkers. Wat is het bereik van de vzw's? Zijn er groepen of plaatsen binnen hun werkingsgebied die zij niet of in mindere mate bereiken? Aantal sekswerkers in Limburg en Vlaams-Brabant in kaart brengen.

Project

Effectonderzoek naar preventie bij sekswerkers. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Effect van castratie op jonge leeftijd op de gezondheid en het dierenwelzijn bij katten Historisch

Universiteit Gent

Acht honderd kittens afkomstig van Vlaamse asielen werden onderverdeeld in 2 groepen: VC (vroegtijdige catratie op 8-12 weken leeftijd) en LC (laattijdige castratie op 6-8 maanden leefijd). Het doel is om chirurgische en anesthetische protocollen uit te schrijven en het voorkomen van obesitas, problemen met de lagere urinewegen, spontane botbreuken of gedragsproblemen te vergelijken tussen de twee groepen.

Project

Efficiëntie, billijkheid en autonomie: de ethiek van een vaccinatiebeleid. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

ELDPOL - Medische beslissingen rond het levenseinde : implicaties voor een public beleid. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het doel van dit project is het verrichten van een meta-analyse en synthese van de bestaande informatie inzake sociale ongelijkheid bij medische beslissingen rond het levenseinde, i.c.: - een systematische literatuur review - secundaire analyse van bestaande databases - identificatie van groepen die risico lopen op suboptimale informatie en betrokkenheid bij medische beslissingen rond het levenseinde - identificeren van noden en belemmeringen ivm sociale gelijkheid inzake medische beslissinge...

Project

End-of-Life Care in the last three months of life in Belgium. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Zowel nationaal als internationaal is weinig epidemiologisch onderzoek verricht naar de omstandigheden waarin terminale patiënten overlijden. In de huidige studie wensen we (1) de plaats van zorg en overlijden en het zorgtraject tijdens de laatste levensmaanden van terminale patiënten in kaart te brengen; (2) de zorg die terminale patiënten verkrijgen en de mate waarin de huisarts hierin betrokken is, te bestuderen; (3) de symptomen en behoeften die huisartsen identificeren, te omschrijven; e...

Project

Eonomische evaluatie van vaccinatieprogramma's tegen infecties die via de lucht worden overgedragen, gebaseerd op dynamische compartimentele simulatiemodellen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit onderzoeksproject is aan de hand van mathematische simulatiemodellen inzicht te verwerven in de epidemiologie en transmissiedynamiek van infecties die verspreid worden via de lucht en in de impact van vaccinatie hierop. Economische evaluaties van diverse vaccinatiestrategieën zullen een integraal onderdeel robnaken van deze modelleringen. De ontwikkelde methodologie en de resultaten uit de toegepaste analyses gebaseerd op dit onderzoek zullen relevant zijn voor binnen- en bu...

Project

Epidemiologie en bestrijding van zoönotische infecties in Gambia en Senegal. Historisch

Universiteit Antwerpen

Epidemiologie en bestrijding van zoönotische infecties in Gambia en Senegal.

Project

Epidemiologische typering van enterohemorragische Escherichia coli op basis van de karakterisatie van plasmiden en de studie van bacteriofagen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De genen die coderen voor de Shiga-like toxins zijn gelegen op getemperde bacteriofagen. We zullen de getemperde bacteriofagen aanwezig in humane en runder enterohemorragische Escherichia coli stammen na inductie zuiveren en karakteriseren. De bacteriofaag-gebieden die de sltII genen flankeren zullen door IPCR geamplifieerd worden en vervolgens zal de nucleotidesequentie van deze flankerende gebieden bepaald worden. Deze sequenties, bekomen voor verschillende bacteriofagen, zullen verge...

Project

Epidemiologisch onderzoek naar de rol van en de interactie tussen immunlogische, infectieuze en inflammatoire biomarkers bij coronaire hartziekten. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Doelstellingen: 1. Transversaal Onderzoek: a) een gevallen-controle onderzoek, waarbij prevalente gevallen van CHZ vergeleken worden met gezonde personen. b) een analytisch onderzoek bij gezonde volwassenen naar verbenden en interacties. 2. Prospectief Onderzoek: De hele studiepopulatie vrij can CHZ bij aanvang wordt gedurende de volgende jaren opgevolgd met betrekking tot incidentie van CHZ.

Project

Epidemiologisch onderzoek naar de rol van en de interactie tussen immunologische infectieuze en inflammatoire biomarkers bij coronaire hartziekten. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Doelstellingen: 1. Transversaal Onderzoek: a) een gevallen-controle onderzoek, waarbij prevalente gevallen van CHZ vergeleken worden met gezonde personen. b) een analytisch onderzoek bij gezonde volwassenen naar verbenden en interacties. 2. Prospectief Onderzoek: De hele studiepopulatie vrij can CHZ bij aanvang wordt gedurende de volgende jaren opgevolgd met betrekking tot incidentie van CHZ.

Project

Epidemiologisch onderzoek naar het vookomen en effect van (zware) metalen in het bedrijf Indaver. Historisch

Universiteit Antwerpen

Literatuurgegevens tonen aan dat bij gecombineerde blootstelling aan zware metalen, ze met elkaar kunnen interageren en de verhoogde/verlaagde aanwezigheid van een bepaald metaal de potentiële toxiciteit van een ander metaal zowel negatief als positief kan beïnvloeden. Evidentie hiervoor is veelal afkomstig van proefdieronderzoek terwijl het aantal goed onderbouwde studies bij de mens relatief beperkt is. De doelstelling van de studie is om de multi-element status van de ganse werknemerspopul...

Project

Epidemiologisch onderzoek naar het voorkomen en effect van (zware) metalen in het bedrijf Indaver. Historisch

Universiteit Antwerpen

Literatuurgegevens tonen aan dat bij gecombineerde blootstelling aan zware metalen, ze met elkaar kunnen interageren en de verhoogde/verlaagde aanwezigheid van een bepaald metaal de potentiële toxiciteit van een ander metaal zowel negatief als positief kan beïnvloeden. Evidentie hiervoor is veelal afkomstig van proefdieronderzoek terwijl het aantal goed onderbouwde studies bij de mens relatief beperkt is. De doelstelling van de studie is om de multi-element status van de ganse werknemerspopul...

Project

EU-bonuskrediet type B2c voor EU project: INTEGRATE Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het INTEGRATE project beoogt het ontwikkelen van innovatieve infrastructuren om data en kennis te delen en om grootschalige samenwerking op biomedisch onderzoek te stimuleren.

Project

EU-cofinanciering type B2b voor EPISTOP Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Europese studie rond epilepsie

Project

EU-cofinanciering type B2b voor PACE Historisch

Vrije Universiteit Brussel

linked to PACE project EU455 PACE "Palliative Care for Older People"

Project

EUROASPIRE III - European Action on Secondary and Primary Prevention by Intervention to Reduce Events Historisch

Universiteit Gent

The main objectives of EUROASPIRE III are to determine in patients with established CHD and in high multifacorialrisk individual whether the European recommendations on CVD prevention are being followed. EUROASPIRE III - European Action on Secondary and Primary Prevention by Intervention to Reduce Events.

Project

European Health Workforce Planning and forcasting (EUHWforce). Recent afgelopen

KU Leuven

European Health Workforce Planning and forcasting (EUHWforce).

Project

European Suveillance Network for Influenza in Pigs 3 (ESNIP3) Historisch

Universiteit Gent

ESNIP3, een voortzetting van de eerder EC-gefinancierde projecten ESNIP1 en 2, heeft tot doelstelling om meer inzicht te verkrijgen in de epidemiologie van varkensinfluenza in Europa. Daarvoor bestudeert ESNIP3 de antigene en genetische evolutie van varkensinfluenzavirussen in Europa, ontwikkelt en onderhoudt het een Europese varkensinfluenza databank en interageert het met andere influenza netwerken evenals met de internationale gemeenschap.

Project

Europees-Zuid-Afrikaans HIV co-infectie onderzoeksconsortium (ESAHIV coinfRes). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Evaluatie op populatieniveau van de kwaliteit en kosteneffectiviteit van zorg aan het levenseinde

Vrije Universiteit Brussel

Care often tends to focus on cure and life-prolonging treatments until the very last stages of life, even when no longer warranted or beneficial. This 'aggressiveness' of end-of-life care impacts the quality and costs in the last phase of life. Up to date no robust population-level evaluation of the quality and costs of end-of-life care exists outside of North America. As collecting population-level data (across settings and types of care) would be an immense and costly effort, the chall...

Project

Evaluatie van beleidsscenario's met betrekking tot fijn stof (PM2.5). Historisch

Universiteit Antwerpen

De gevolgen voor de volksgezondheid van luchtverontreiniging door deeltjes wordt nu als een belangrijk thema voor het beleid erkent, maar er zijn nog belangrijke onzekerheden m.b.t. de verklaring van deze impacts, en welke kenmerken van de deeltjes hiervoor verantwoordelijk zijn. Voorgesteld onderzoek wil in de context van deze onzekerheid prioritaire "no- regret" beleidsmaatregelen identificeren, dit zijn maatregelen die -rekening houdend met bovenvermelde onzekerheden - het meest relevant z...

Project

Evaluatie van de kwaliteit van terminale palliatieve zorg in de thuiszorg: het perspectief van de patiënt. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Tot op heden is in Vlaanderen geen patiëntgericht onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van palliatieve thuiszorg, meer specifiek naar de verschillen tussen het palliatieve en reguliere zorgsysteem en naar de meerwaarde van palliatieve zorg voor de levenskwaliteit van terminaal zieke patiënten. Deze studie evalueert de kwaliteit van de palliatieve thuiszorg adhv een prospectief, case-control en longitudinaal patiëntenonderzoek. We vergelijken de kwaliteit van zorg, in termen van het zorgproc...

Project

Evaluatie van de neonatale hepatitis B vaccinatie dekking en houding in de Mekong-delta (ANBeCAM). Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Evaluatie van de Vlaamse 24 uur stoppen met roken campagne (2011). Historisch

Universiteit Antwerpen

Evaluatie van de Vlaamse 24 uur stoppen met roken campagne: advies, analyses van gegevens met de focus op intentieverhoging, rookgedrag en effect van de campagne van de deelnemende populatie, rapportering.

Project

Evaluatie van de Vlaamse 24 uur stoppen met roken campagne (2012). Historisch

Universiteit Antwerpen

Evaluatie van de Vlaamse 24 uur stoppen met roken campagne: advies, analyses van gegevens met de focus op intentieverhoging, rookgedrag en effect van de campagne van de deelnemende populatie, rapportering.

Project

Evaluatie van het druggebruik in België door analyse van afvalwater. Historisch

Universiteit Antwerpen

De doelstelling van dit project is tweedelig. Eerst zullen er geschikte analysemethoden ontwikkeld en gevalideerd worden om verschillende drugs (cocaïne, amfetamine-achtigen, cannabis,...) en/of hun metabolieten in waterstalen te bepalen. Daarna zullen de concentraties gevonden in afvalwaterstalen gebruikt worden om het verbruik van drugs door de Vlaamse bevolking te schatten en in kaart te brengen.

Project

Evidence-based medicine bij kankerpreventie aan de Universiteit Antwerpen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Project

Evolutie van prevalentie en determinanten van astma, COPD en allergie bij volwassenen in Vlaanderen; een vervolgstudie van de ECRHS. Historisch

Universiteit Antwerpen

De belangrijkste objectieven zijn: -een follow-up onderozek uit te voeren bij zoveel mogelijk personen die aan de tweede fase van de ECHR-I hebben deelgenomen. -het bestuderen van een nieuwe steekproef om de evolutie van de prevalentie binnen deze leeftijdsgroep na te gaan -de prevalentie, incidentie en evt. remissie van respiratoire symptonen en allergie na te gaan -de evolutie van symptomatologie, atopie, longfunctie en bronchiale hyperreactiviteit onderzoeken en het effect van de behandeli...

Project

ExaScience Life Pharma Historisch

Universiteit Hasselt

Het ExaScience Life Pharma project is er op gericht doorbraken te realiseren in het biofarmaceutisch onderzoek, via state-of-the-art computationele methodologie van hoge performantie. Indien succesvol, wordt er een ExaScience Life Lab gevormd, een expertise centrum voor High Performance Computational Life Sciences in Vlaanderen. Zowel Intel als Janssen Pharmaceutica beschouwen het laboratorium als een strategisch partnerschap, de basis voor hun expertise in Europa. Indien succesvol, is het de...

Project

Farmaco-epidemiologisch onderzoek naar de relatie tussen geneesmiddeleninteracties en polyfarmacie gebaseerd op gegevens uit de Farmanet databank. Historisch

Universiteit Antwerpen

Literatuurstudie omtrent de voornaamste klinisch belangrijke interacties met geneesmiddelenklassen en moleculen die in België frequent worden voorgeschreven en opspoorbaar zijn via Farmanet. Opstellen van een onderzoeksprotocol met ondermeer aangeven van ATC codes, en na te gane covarianten met betrekking tot de patiënt en de voorschrijven.

Project

Flexibele wiskundige en statistische modellen voor microbiologische risicobeoordeling. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoek past in een breed interdisciplinair onderzoeksgebied en wil zich voornamelijk toespitsen op het modelleren van complexe (gecorreleerde) datastructuren en het daarmee gepaard gaande theoretisch raamkader voor betrouwbare inferentie. In het bijzonder wil het zich toespitsen op het ontwikkelen van flexibele wiskundige en statistische modellen voor microbiologische risicobeoordeling van zoonoses in de voedselketen.

Project

Foliumzuurgebruik en preconceptioneel advies: bundelen van informatie, bouwen van een website en het uitwerken van een evaluatiestrategie Historisch

Universiteit Gent

Deze opdracht betreft: 1) het bundelen van alle informatie rond de correcte inname van extra foliumzuur door vrouwen in de preconceptieperiode; 2) Het oplijsten van de consensus binnen andere subthema?s op vlak van preconceptieadvies. 3) Het bouwen van een website voor het grote publiek als voor de zorgverstrekkers. 4) Het uitwerken van een strategie voor het monitoren van de foliumzuurinname.

Project

Fysieke training bij patiënten met het metabool syndroom: effect van verschillende trainingsmodaliteiten; fenotypische en genotypische determinanten van het trainingsantwoord. Recent afgelopen

KU Leuven

Training verhoogt het aërobe vermogen en heeft een gunstig effect op het metabool syndroom (MetS).nbsp;Er heerst echter een grote mate van controverse met betrekking tot de intensiteit en de modaliteit van training welke resulteert in de meest gunstige effecten.nbsp;Verderis het zo dat niet iedere risicofactor en niet ieder individu op dezelfde wijze reageert op éénzelfde dosis van fysieke activiteit.nbsp;Dit kan verklaard worden door zowel genetische als omgevingsfactoren welke op dit moment...

Project

Gebruik van genetisch gemodifieerde lactococcus bij de behandeling van astma Historisch

Universiteit Gent

In onze westerse omgeving is het voornaamste allergeen de huisstofmijt. In dit project zal gepoogd worden door gebruik van genetisch gemodificeerde lactococcus bacteriën, die het genetisch materiaal voor het relevante DERP-1-allergeen bevatten, de ernst van de allergische ontsteking alsook de bronchiale hyperactiviteit in een proefdiermodel voor astma te reduceren. De lactococcus zal in die mate gemodificeerd worden dat er immuno-modulatoire molecules toegevoegd worden aan het genetisch mater...

Project

Gedragsverandering van zorgverleners en publiek naar een meer voorzichtig gebruik van anti-microbiële agentia (CHAMP). Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van CHAMP (Changing behaviour of Health care professionals And the general public towards a More Prudent use of anti-microbial agents) is het doelmatig gebruik van antibiotica te bevorderen door efficiënte hulpmiddelen te ontwikkelen om gedrag van professionelen in de gezondheidszorg, patiënten in de eerste lijn en het algemene publiek in verband met het voorschrift en gebruik van antibiotica te veranderen.

Project

Geïntegreerd onderzoek naar vaccins en infectieziekten. Historisch

Universiteit Antwerpen

De behandeling en preventie van bacteriële en virale infecties is de focus van het Methusalem-project VAXINFECTIO. Hierbij komen antibioticaresistentie, anti-tumor afweerreacties bij witte bloedcellen, de evaluatie van vaccinaties en de socio-economische aspecten van antibioticagebruik aan bod. Het Vaccin- en Infectieziekten Instituut (Vaxinfectio) van de Universiteit Antwerpen - bestaande uit het Laboratorium voor Medische Microbiologie (LMM), het Laboratorium voor Experimentele Hematologie ...

Project

Gender en depressie in Europe. Een interlandelijk, vergelijkend onderzoek Historisch

Universiteit Gent

Gebruik makend van de data van de derde golf van de European Social Survey wordt een schatting gemaakt van de prevalentie van depressiviteit bij vrouwen en mannen van 23 Europese landen. Het gelsachtsratio wordt geschat en interlandelijke verschillen in het voorkomen van klachten van depressiviteit worden bestudeerd vanuit een macrosociologisch perspectief.

Project

Geneesmiddelenconsumptie in Belgische rust- en verzorgingstehuizen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Onderzoek naar de afstemming tussen medische noden en reIe consumptie van geneesmiddelen in Belgische rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen. Bijzondere aandacht zal besteed worden aan de kostprijs (ZIVkost en remgelden), de kwaliteit en de organisatiekenmerken van de geneesmiddelenstroom. De geneesmiddelenverstrekking in deze sector wordt gekenmerkt door specifieke aanbodstructuren. Door de hoge graad van zorgafhankelijkheid van de betrokken populatie en de specifieke zorgomgeving krijg...

Project

Geneesmiddelenconsumptie in Belgische rust- en verzorgingstehuizen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Onderzoek naar de afstemming tussen medische noden en reIe consumptie van geneesmiddelen in Belgische rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen. Bijzondere aandacht zal besteed worden aan de kostprijs (ZIVkost en remgelden), de kwaliteit en de organisatiekenmerken van de geneesmiddelenstroom. De geneesmiddelenverstrekking in deze sector wordt gekenmerkt door specifieke aanbodstructuren. Door de hoge graad van zorgafhankelijkheid van de betrokken populatie en de specifieke zorgomgeving krijg...

Project

Geneesmiddelenconsumptie in de Belgische Rust- en verzorgingstehuizen Historisch

Universiteit Gent

In deze studie wordt het verband geanalyseerd tussen organisatiekenmerken van rusthuizen in België en de kwaliteit van het voorschrijven van geneesmiddelen. In een veldonderzoek worden in drie Belgische provincies (Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Henegouwen) telkens 20 rusthuizen beschreven via een ondervraging van directies, afdelingshoofden en verpleegkundigen. Per rusthuis worden 30 residenten beschreven met administratieve gegevens, medicatiegegevens en aanvullende klinische gegevens.

Project

Genetica als hulpmiddel in de strijd tegen antibiotica resistentie bij lage luchtweg infecties in Europa. (GRACE) Historisch

Universiteit Antwerpen

GRACE is een Expertisenetwerk dat zich op het complexe en controversiële gebied van community-verworven lage luchtweg infecties (LLWI) toelegt, één van de hoofdoorzaken voor een bezoek aan de huisarts. Het overmatig gebruik van antibiotica voor de behandeling van deze LLWIs kost veel aan de gemeenschap niet enkel wegens het antibiotica gebruik maar ook omwille van de dramatische stijging aan antibiotica resistentie. De algemene doelstelling van GRACE is antimicrobiële resistentie te bestrijde...

Project

Gezondheidseconomie.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Project

gezondheidseconomische aspecten van bevolkingsonderzoeken naar kanker in Vlaanderen Historisch

Universiteit Gent

1) Een systematische review en kritische evaluatie van recente (< 3jaar) &apos;best evidence&apos; kosteneffectiviteitsstudies van bevolkingsonderzoek naar borst-, baarmoederhals- en dikkedarmkanker in Europa. 2) Gezondheidseconomische evaluatie van de tijdens het voortraject van de gezondheidsconferentie voorgestelde preventiestragieën en acties om deze strategiën te realiseren, met het oog op prioritering bij het organiseren van bevolkingsonderzoek naar borst-, baarmoederhals- en dikkedarmk...

Project

Gezondheidseconomische evaluatie van de rotavirusvaccinatie (RV) van zuigelingen in België. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit rapport wordt een model gebruikt om te begrijpen hoe we de op dit moment beschikbare orale rotavirus vaccins (Rotarix® en RotaTeq®) in ons grootste voordeel kunnen gebruiken. In gezondheidseconomische evaluatie, zoals toegepast in dit rapport, wordt hetgeen het grootste voordeel is voor onze maatschappij gedefinieerd als de combinatie van interventies die leiden tot de grootste mogelijke gezondheidswinst, voor zoveel mogelijk mensen (d.i. het maximaliseren van de gezondheidswinst (hier...

Project

Gezondheidseconomisch onderzoek en mathematische modellering van infectieziekten. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Project

Gezondheidseffecten van de inname van plantaardige en dierlijke eiwitten en vezels Historisch

Universiteit Gent

Doel is om de inname van dierlijke & plantaardige eiwitten en vezels en het verband met obesitas indicatoren in Europese en Chinese adolescenten te evalueren op basis van de HELENA-CSS* en de Chinese Health and Nutrition survey, respectievelijk. De inname zal worden vergeleken met internationale aanbevelingen en gezondheidseffecten van eiwitten en vezels in de preventie van obesitas worden onderzocht. * Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence - Cross Sectional Study

Project

Gezondheidseffecten van fijn stof in relatie met fysisch-chemische karakteristieken en meteorologie. (PARHEALTH) Historisch

Universiteit Antwerpen

Gezondheidseffecten van fijn stof in relatie met fysisch-chemische karakteristieken en meteorologie. (PARHEALTH)

Project

Gezondheidseffecten van fijn stof in relatie met fysisch-chemische karakteristieken en meteorologie. (PARHEALTH - tweede fase) Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Gezondheids- en Milieu Netwerk.(HENVINET) Historisch

Universiteit Antwerpen

De voertaal van dit Europees project is het Engels. To protect the health of populations and individuals, policies need to integrate environmental and health issues. The aim of HENVINET is to support such informed policy making. HENVINET will review, exploit and disseminate knowledge on environmental health issues based on research and practices, for wider use by relevant stakeholders.

Project

Gezondheidsenquête 65+. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoeksproject rond de gezondheid van ouderen in België, zal de mogelijkheden nagaan van de gegevens beschikbaar via de Nationale Gezondheidsenquête 2004 als informatiebron over de gezondheid van 65-plussers. Op basis van de beschikbare gegevens van de Nationale Gezondheidsenquête, zullen er ook voorstellen worden geformuleerd voor verder onderzoek naar deze leeftijdsgroep.

Project

Gezondheidspromotie van Antwerpse prostituees, overeenkomstig het convenant tussen Gh@pro en de Vlaamse Gemeenschap. Historisch

Universiteit Antwerpen

In 1999-2000 werd een pilootonderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van hepatitis B vaccinatie van prostituees in het Antwerpse. Dit project gaat gepaard met een breder GVO-project over voorlichting en informatie rond SOI's, condoomgebruik, doorverwijzingsbeleid en hygiene in het algemeen. Het project wordt op grotere schaal voortgezet in 2001 en 2002 met een deel financiering vanuit Gh@pro om het personeelsgedeelte van het project te kunnen steunen vanuit de UIA/CEV.

Project

Globale evaluatie van lang bestaande psoriasisbehandelingen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Psoriasis is een chronische huidziekte met een prevalentie van ongeveer 2%. Momenteel wordt verondersteld dat psoriasis een T-cel gemedieerde ziekte is. De meest voorkomende vorm van psoriasis kenmerkt zich klinisch met erythemateuze, geïndureerde, hyperkeratototische plaques op voornamelijk de strekzijden van de ledematen, laag lumbaal en de scalp. Driekwart van de patiënten met psoriasis kan worden geholpen met lokale behandelingen (corticosteroïden, vitamine-D derivaten, retinoïden en emol...

Project

Gradient Project Historisch

Universiteit Gent

Het project heeft tot doel de sociale ongelijkheid inzake gezondheid van gezinnen en kinderen te onderzoeken: in welke mate heeft de socio-economische achtergrond van gezinnen een invloed op hun preventief en zorggedrag; welke zijn de protectieve factoren voor de gezondheid van gezinnen en welke beleidsopties zijn het meest effectief om de sociale ongelijkheid inzake gezondheid te verminderen

Project

Haalbaarheid van een gegevensverzameling over de gezondheid door de geneesheren van het Brussels hoofdstedelijk Gewest Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Eerste fase: bevraging van steekproven van huisartsen over hun problemen, wensen en behoeften ivm de indicatoren van gezondheidsproblemen. Bevragen van de bereidheid en eventuele motivatie stimuli van het opzetten van een registratienetwerk. Formuleren van voostellen naar het beleid. (Regering Brussels Gewest).

Project

Hartfalen Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Hazard assessment of genotoxicants. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project is een matching fund op verscheidene nationale en internationale projecten van het laboratorium voor Cellulaire Genetica en is gericht op het ontrafelen van de genetische veranderingen die leiden tot mutagenese/carcinogenese. De variaties in genotype en fenotype, celdelingspathways, celdood en genetische veranderingen relevant voor de toename aan kanker bij de mens worden bestudeerd. Genotoxiciteitstests laten toe de inductie van DNA schade, genmutaties, en structurele en numerie...

Project

Het analyseren en rapporteren van gegevens op multi-resistentie in antimicrobiële resistent geïsoleerde gegevens bekomen via vrijwillig deelnemende lidstaten voor het jaar 2010. Historisch

Universiteit Hasselt

Tot nu toe werd antimicrobiële resistentie (AMR), gerapporteerd door de lidstaten, geanalyseerd door EFSA op een geaggregeerd niveau. Echter, gegevens uit het bacteriële isolate niveau maken een meer diepgaande analyse van de weerstand mogelijk, waaronder multi-resistentie patronen van isolaten en een beschrijving van klonale verspreiding van resistente stammen. Een pilot AMR isolate gebaseerde gegevenscollectie voor 2010 werd gelanceerd, in samenwerking met een aantal vrijwillige lidstaten. ...

Project

Het Asklepios project Historisch

Universiteit Gent

Het Asklepios project is een longitudinaal bevolkingsonderzoek dat peilt naar preklinische atherosclerose, preklinisch hartfalen en cardiovasculaire veroudering. De eerste meetronde werd uitgevoerd bij gezonde vrijwilligers (35-55 jaar) in 2002-2004 (onderzoeksproject G.0423.03). Het huidig onderzoeksproject volgt op dit vorig project en moet gesitueerd worden in het kader van de tweede meetronde, waarbij follow up gegevens worden verzameld. Deze meetronde wordt tegen het einde van huidig kal...

Project

Het Belgisch mucovisidose register: bijzondere onderzoekstopics (socio-economische status en transplantatiegegevens. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het Belgisch Mucoviscidose register (BMR-RBM) beschikt, na zes jaar over klinisch epidemiologische gegevens van 909 personen met mucoviscidose (CF). Jaarlijks vergaart het BMR-RBM van zoveel mogelijk patiënten (867 in 2003 tov. 534 in 1998, stijging van 62,3 %) de resultaten van klinische parameters die toelaten de (natuurlijke) evolutie van de ziekte te volgen. Het enquêteformulier, dat inhoudelijk quasi geen veranderingen heeft gekend bestaat uit 200 rubrieken per patient. Het BMR-RBM mo...

Project

Het Belgisch mucovisidose register: bijzondere onderzoekstopics (socio-economische status en transplantatiegegevens. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het Belgisch Mucoviscidose register (BMR-RBM) beschikt, na zes jaar over klinisch epidemiologische gegevens van 909 personen met mucoviscidose (CF). Jaarlijks vergaart het BMR-RBM van zoveel mogelijk patiënten (867 in 2003 tov. 534 in 1998, stijging van 62,3 %) de resultaten van klinische parameters die toelaten de (natuurlijke) evolutie van de ziekte te volgen. Het enquêteformulier, dat inhoudelijk quasi geen veranderingen heeft gekend bestaat uit 200 rubrieken per patient. Het BMR-RBM mo...

Project

Het effect van kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit onderzoek is om de immunologische effecten te onderzoeken van kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap, op zowel zwangere vrouwen als hun kinderen. Verder wil het project het bewijs leveren dat deze strategie bescherming kan bieden aan beiden. De studie wordt uitgevoerd in 2 landen met verschillende epidemiologie, en verschillende vaccins worden gebruikt bij de zuigelingen (België en Vietnam).

Project

Het IMPACT model: het verklaren van trends in ziekte en mortaliteit ten gevolge van coronaire hartziekte en het onderzoeken van toekomstige beleidsopties. Implementatie in België. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het IMPACT model zal gebruikt worden om de recente daling in CHD mortaliteit en ziekte in Belgie en Vlaanderen te verklaren. Daarnaast zullen we een projectie maken naar de toekomst om een overzicht te krijgen van de interventies met het grootste potentieel om het aantal CHD aandoeningen te reduceren. Uiteindelijk zal ook een kosten-effectiviteitsstudie van de verschillende strategieën uitgevoerd worden.

Project

Het integreren van moleculaire archeologie en Bayesiaanse fylodynamica om de verborgen geschiedenis van HIV-1 te onthullen.

KU Leuven

Het bestrijden van de verspreiding van pathogenen en hun geassocieerde ziektes stelt een enorme uitdaging die inspanningen vergt zowel op het gebied van onderzoek en volksgezondheidsbeleid. De beschikbaarheid van genomische data levert een belangrijke bijdrage in de karakterisering van het samenspel van virus evolutie en gastheer ecologie, inclusief de bepaling van de sleutelfactoren in de succesvolle epidemische verspreiding in de humane populatie. Deze factoren zijn echter grotendeels ongek...

Project

Het natuurlijk verloop van infecties met het humaan papillomavirus: rol van de humorale en cellulaire immuunrespons. Historisch

Universiteit Antwerpen

Doel van dit onderzoek is om aan de hand van een follow-up studie vast te stellen hoe de klaring van HPV (humaan papillomavirus) infecties verloopt, met de nadruk op de humorale en cellulaire immuunrespons. Dit is van groot belang voor een beter inzicht in de epidemiologie van dit virus, dat een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van premaligne cervicale intraepitheliale neoplasie (CIN) en baarmoederhalskanker.

Project

Het ontstaan, de ontwikkeling en de organisatie van de Paliatieve Zorg in België. Vergelijking met de landen Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Canada. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De nadruk van dit exploratieve en kwalitatieve onderzoek ligt op de sociale en organisatorische componenten van palliatieve zorgen in België. Er wordt vertrokken met een retrospectieve beschrijving van het ontstaan van palliatieve zorgen en dieper ingegaan op welke manier er een invulling kwam van een nood aan palliatieve zorgen. Er wordt een studie gemaakt van de organisatievormen en de geboden sociale zorgen en van de voorzieningen binnen elk van de organisatievormen van palliatieve z...

Project

Het ontwikkelen van een kwaliteitsmonitor voor de evaluatie van Begeleiding Nieuwe Medicatie (BNM). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IFEB. UA levert aan IFEB de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Het openen van de zwarte doos van de prestatiegerichte financiering in de gezondheidszorg: Een case studie over motivatie, huurzoekgedrag en M & E in Oeganda.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Het schatten van de vaccinatie couverture gebaseerd op trivariate serologische gegevens en incidentiegegevens. Historisch

Universiteit Hasselt

De Onderzoeksraad heeft op 17 februari 2011 het verblijf van 2 maanden van Dr. James Wood (University of New South Wales, Sydney) aan de UHasselt goedgekeurd ten laste van het BOF-programma Korte Verblijven. Gedurende dit verblijf zal Dr. James Wood onderzoek uitvoeren in samenwerking met prof. Niel Hens (onderzoeksgroep Centrum voor Statistiek). Het verblijf zal plaatsvinden van 11 april 2011 tot 11 juni 2011.

Project

Het verbeteren van zorg en onderzoek elektronische data vereniging Antwerpen (ICAREDATA).

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Het vertalen van evidence-based praktijkrichtlijnen voor de diagnose, preventie en behandeling van misbruik van genotsmiddelen bij kinderen en jongeren naar een lokale, Belgische context (ADAPT_YOUTH). Historisch

Universiteit Antwerpen

Met dit project streven we naar een set van richtlijnen voor het voorkomen, detecteren en behandelen van misbruik van genotsmiddelen in de doelgroep kinderen en jongeren tussen de leeftijd van 12 en 25 jaar, door gebruik te maken van de methodologie van ADAPTE.

Project

Het vertalen van evidence-based praktrijkrichtlijnen voor diagnose, preventie en behandeling van misbruik van genotsmiddelen bij kinderen en jongeren naar een lokale, Belgische contect (ADAPTE YOUTH) Historisch

Universiteit Gent

De bedoeling van dit onderzoek is om richtlijnen te ontwikkelen voor de preventie en behandeling van middelenmisbruik bij kinderen en jongeren van 12 tot 18 jaar aan de hand van het ADAPTE-proces. De prevalentie van problematisch alcohol en druggebruik onder jongeren en kwetsbare groepen (bv. Kinderen van verslaafde ouders) zal geschat worden. Tevens zal een inventaris gemaakt worden van alle organisaties die betrokken zijn bij de alcohol- en drugpreventie en -behandeling in België. De aanpas...

Project

HIV preventie bij jonge vrouwen in sub-Saharisch Afrika: statistische en epidemiologische modellering om biologische, sociologische, epidemiologische en gedragswetenschappen bijeen te brengen

Universiteit Gent

De incidentie van HIV is bijzonder hoog bij jonge vrouwen in sub-Saharisch Afrika. Dit fenomeen is het gevolg van biologische, gedragsmatige en epidemiologische factoren. Gebruik makend van data uit Malawi, statistische en epidemiologische technieken zullen toegepast worden om deze complexe dynamieken in een consistent, holistisch model te kaderen, en vanuit dit model zullen implicaties voor HIV preventie geformuleerd worden.

Project

Hoe kiezen ouders met jonge kinderen als zij medische hulp nodig hebben buiten de normale consultatie-uren? Een onderzoek naar preferenties in de regio Deurne Borgerhout. Historisch

Universiteit Antwerpen

Er is weinig bekend over de preferenties van zorgconsumenten buiten kantooruren. Het gebruik van discrete keuze techniek laat toe deze preferenties te kwantificeren. In de regio Deurne Borgerhout (veel allochtonen, grootstedelijk milieu) worden via raadple¬gingen van Kind en Gezin (waar alle jonge ouders naar toe komen) 300 respondenten be¬vraagd. De gegevens kunnen gebruikt worden bij verdere planning van het hulpaanbod.

Project

Hoe zien huisartsen de rol van een palliatief dagcentrum binnen het geheel van de gezondheidsvoorzieningen (voor palliatieve patiënten) ? Historisch

Universiteit Antwerpen

Vanuit het idee ongeneeslijke zieken zolang mogelijk thuis te kunnen blijven houden, worden in een experimentele fase dagcentra voor palliatieve patiënten opgericht. Ze kunnen er terecht voor tijdelijke opvang en ondersteuning, terwijl de familie de kans krijgt zijn draagkracht te vergroten. De dagcentra bieden patiënt en familie fysieke, psychosociale en spirituele ondersteuning, met als uiteindelijke doelstelling dat de ongeneeslijke zieke zijn kwaliteit van leven kan behouden. Een tij...

Project

Humane blootstelling aan het endocrien verstorende Bisphenol-A Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Humane blootstelling aan het endocrien verstorende Bisphenol-A. Historisch

Universiteit Antwerpen

Humane blootstelling aan het endocrien verstorende Bisphenol-A.

Project

ICRH -WHO Collaboration Centre on Sexual and Reproductive Health Historisch

Universiteit Gent

Als WHO collaborating centre biedt ICRH technische en logistieke ondersteuning foor operationeel en toegepast onderzoek, programmadesign, - planning, -implementatie, -monitoring en ?evaluatie, training, beleidsdialoog en pleitbezorging in verband met volgende thema?s: HIV/aids, HPV en baarmoederhalskanker, vrouwelijke genitale verminking (FGM), gedwongen huwelijken, eer-gerelateerd geweld en andere schadelijke culturele praktijken, en gender-gerelateerd geweld.

Project

Identificatie en karakterisatie van met genexpressie geassocieerde variaties in het PRNP gen van schapen en geiten voor de ontwikkeling van een efficiënte genotyperingstest voor TSE gevoeligheid Historisch

Universiteit Gent

Dit project is een verderzetting van project ID: 160K2304. De hierin geïdentificeerde polymorfismen zullen in eerste instantie gekarakteriseerd en gevalideerd worden in het kader van de hypothese van de differentiële PRNP genexpressie via reportergen analyse. De gevalideerde polymeorfismen zullen betrokken worden in een genetische associatiestudie met TSE gevoeligheid. Indien er een associatie wordt gevonden is het de praktische doelstelling om op basis hiervan een meer efficiënte en gevalide...

Project

Identificatie van genetische factoren die leiden tot neurologische complicaties van waterpokken. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds ESPID. UA levert aan ESPID de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Identificatie van target cellen en antigen voor boviene neonatale pancytopenie-geassocieerde antilichamen Historisch

Universiteit Gent

boviene neonatale pancytopenie (BNP) is de consensus naam voor een bloeding en pancytopenisch syndroom in neonatale kalveren die ontstond in 2008 in heel Europa. BNP beïnvloedt meestal kalveren jonger dan een maand oud. Tot nu toe weten we dat antilichamen die kunnen binden aan leukocyten, aanwezig in serum van BNP dammen en dus zeer waarschijnlijk (maar nog niet bewezen) ook colostrum van BNP dammen. Voor de beoordeling van een potentiële co-factorship van vaccinatie in de inductie van deze ...

Project

Impact van het dieet van de moeder voor en tijdens de zwangerschap op DNA methylatie status van moeder en kind en het risico van het kind op obesitas Historisch

KU Leuven

We will investigate whether a diet high in methyl group donors and cofactors during pregnancy will result in global and specific DNA methylation changes in genes related to obesity in mother and child and will affect the child's risk of obesity. If an effect of diet should be established, this would create an enormous potential for preventive intervention with a tremendous health benefit for every citizen.

Project

Indicatoren voor de erkenning van afdelingen en departementen medisch toezicht. Historisch

Universiteit Antwerpen

Indicatoren voor de erkenning van afdelingen en departementen medisch toezicht.

Project

Individueel gedrag en extra-utilitaristische ethische overwegingen in gezondheidseconomische evaluatie: een individu-gebaseerde modelmatige benadering van mazeleneliminatie.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Informatieavond over de stage voor apothekers 26/9/2013 Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Informatieavond over de stage voor apothekers georganiseerd door de faculteit geneeskunde VUB 26/9/2013

Project

Informatie-gestuurde modellering van de impact van vervroegde, grootschalige HIV behandeling op de HIV incidentie in Zuidelijk Afrika Historisch

Universiteit Hasselt

De recente publicatie van Granich et al. (2009) heeft aangetoond dat universele, vrijwillige HIV tests met onmiddellijke antiretrovirale therapie een belangrijk effect kan hebben op de HIV incidentie in landen met algemene HIV epidemieën. Onder meer realistische scenarios van suboptimale HIV behandeling, zullen leeftijdsverschillen tussen seks partners en concurrent relationships (twee of meer in tijd overlappende seksuele relaties) echter een effect hebben op de impact van HIV behandeling op...

Project

Initiatieven ter ondersteuning van mantelzorgers: evaluatie van opties voor België. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds KCE. UA levert aan KCE de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

INTEGRATE Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Het INTEGRATE project beoogt het ontwikkelen van innovatieve infrastructuren om gegevens en kennis te delen en ter bevordering van grootschalige samenwerking in biomedisch onderzoek.

Project

Integrated mobility planning (IMP) for Hai Phong City, Vietnam. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Hai Phong is voordelig met zijn plaats als één van de belangrijkste gateways in Noordelijk Vietnam. Het is gesitueerd in het Noordoostelijke deel van Vietnam, bij 102 km van Ha Noi en is de historische gateway van het kapitaal van Vietnam tot de zee. De stadsgastheren de grootste haven van het gebied en kunnen als midden met maat haven op de internationale scène worden gecategoriseerd. Het achterland van de haven breidt zich over het gehele Noorden van Vietnam en ook in een groeiende mate aan...

Project

Integratie van leefmilieu-indicatoren in het Electronisch Medisch Dossier (EMD) van de huisarts Historisch

Universiteit Gent

Het project bestaat uit twee delen. Luik 1: Verzamelen van wetenschappelijke informatie over het verband tussen leefmilieu en gezondheid, met het oog op het informeren van huisartsen en het gebruik in het globaal Elektronisch Medisch Dossier (EMD)van de huisarts. Luik 2: Het opstellen van een theoretisch concept waarbij factoren vanuit het leefmilieu van de individuele patiënt in het EMD gebruikt worden bij het stellen van de diagnose, het plannen van een therapie en het uitwerken van een opv...

Project

Internationale co-ordinatie actie: ICRH - WHO Collaborating Centre voor seksuele en reproductieve gezondheid

Universiteit Gent

ICRH coördineert een internationaal netwerk in het kader van de erkenning als WHO-collaborating centre voor seksuele en reproductieve gezondheid (seksueel overdraagbare aandoeningen, moeder- en kindgezondheid, gentale verminking, gender gerelateerd geweld, seksuele en reproductieve gezondheid van specifieke populaties zoals adolescenten en sekswerkers, ?). Dit netwerk is actief op het vlak van onderzoek, capaciteitsopbouw en informatie-uitwisseling/sensibilisering.

Project

Internationale studie rond fysieke omgeving, fysieke activiteit en overgewicht/obesitas Historisch

Universiteit Gent

Het doel van dit project is te onderzoeken of volwassenen die in bewegingsvriendelijke buurt wonen meer fysiek actief zijn, minder sedentair gedrag vertonen en een lagere BMI hebben dan zij die in bewegingsonvriendelijke buurten wonen. Het project wordt uitgevoerd in 13 landen wereldwijd, om de variatie in omgevingen, culturele kenmerken en bewegingsgewoontes zo ruim mogelijk te maken.

Project

Interne overdracht voor aanstelling van Liesbeth Anna Dora BORGERMANS Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Interne overdracht voor aanstelling van Liesbeth Anna Dora BORGERMANS

Project

Interpreteerbare systemen ter ondersteuning van klinische besluitvorming. Recent afgelopen

KU Leuven

Systemen voor klinische besluitvorming zullen sneller in gebruik genomen worden in de klinische praktijk wanner ze zo weinig mogelijk interfereren met het klinisch werk.nbsp;Vandaar dat variabelen vaak gecategoriseerd worden om zo de interpreteerbaarheid te verbeteren.nbsp;Andere systemen focuseren op de modelingsaspecten en reduceren daarbij hun kans om werkelijk gebruikt te worden in de klinische praktijk.nbsp;Dit ondezoek zal huidige methoden verbeteren en alternatieve modellen voorstellen...

Project

Interuniversitaire samenwerkingsovereenkomst Dataregistratie- en evaluatie mondgezondheid bij de Belgische bevolking. Historisch

KU Leuven

Deze pilootstudie omvat het voorbereidende werk voor het punt stellen van een systeem dat moet toelaten gegevens te verzamelen, te analyseren en te verwerken die relavant zijn voor de mondgezondheid van de belgische bevolking. Het project omvat de ontwikleing van benodigde instrumenten (vragenlijsten, klinisch onderzoek), het benodigde informatieve documentatiemateriaal voor de registratie ervan en het leggen van de nodigecontacten met alle relevante instanties.Het project is een initiatief v...

Project

Interventie door de huisarts als participatieverhogende maatregel voor het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Historisch

Universiteit Antwerpen

Participatieverhogende maatregelen voor de borstkankerscreening zijn een noodzaak gezien het aantal deelnemers momenteel te laag is (45%), waardoor de doeltreffendheid van het bevolkingsonderzoek daalt. Met dit onderzoek willen we cijfermatig nagaan wat het effect is van een interventie door de huisarts als 'informator, motivator en verwijzer' op de participatie bij vrouwen uit de doelgroep.

Project

Interventie op basis van de 'Social Norms Approach' voor de preventie van polydruggebruik (SNIPE). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Intestinale immuniteitsinductie door targetting van oplosbare antigenen naar aminopetidase N ter hoogte van de borstelzoom : rol van antigeen, enterocyten en intestinale dendritische celllen Recent afgelopen

Universiteit Gent

In een eerste fase zal door gebruik van polymerische en monomerische F4, de intercatie tussen antigen en de APN receptor bestudeerd worden, en de antigenen tegen APN, en de edocytose en transocytose van cellen met APN expressie. In een tweede fase zullen de cytokine signalen van de enterocyten en DC bestudeerd worden na contact met verschillende antigenen.

Project

Introducing provider-patient communication as a new topic for training and research at health institutes in Cochabamba (Bolivia) and Cuenca (Ecuador) Historisch

Universiteit Gent

The objective is to promote communication skills of health professionals. The project aims to awake interest among the local actors and to create favorable conditions for progressing towards the integration of the communication theme into the academic program namely by 1) identifying, motivating and training pioneers in each city, 2) supplying tools and background information, 3) implementing training activities, 4) carrying out research, 5) disseminating results and experiences and 6) creati...

Project

In vivo monitoring van neuropeptiden tijdens epilepstische aanvallen met nano LC-MS/MS en karakterisering van hun mogelijke anticonvulsieve rol Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Neuropeptiden zijn belangrijke signalisatiemoleculen in de hersenen die vooral belangrijk worden tijdens pathologische condities en tijdens het neuronaal afvuren met hoge frequenties (i.e. zoals tijdens epileptische aanvallen). Om betere inzichten te verkrijgen in the centrale peptiderge effecten is het interessant om hun concentraties te kunnen meten in functie van de tijd, bijvoorbeeld door middel van microdialyse. Kwantificatie van neuropeptiden in dialysaten is een analytische uitdaging o...

Project

Invloed van de stikstofoxide pathway in de aanzet tot "homing" van endotheliale progenitorcellen na myocardiale ischemie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Invloed van de stikstofoxide pathway in de aanzet tot "homing" van endotheliale progenitorcellen na myocardiale ischemie.

Project

IRIS: Pathogenese, klinische en volksgezondheid aspecten. Historisch

Universiteit Antwerpen

De pathogenese, de klinische manifestaties en de volksgezondheidsaspecten van het Immuun Reactivation Inflammatory Syndrome (IRIS) zullen onderzocht worden. In Oeganda en Ethiopië zal onderzocht worden hoe frequent sputum negatieve longtuberculosepatiënten ten gevolge van IRIS, sputum positief kunnen worden en wat de effecten van IRIS zijn op de gezondheidsdiensten en de therapietrouw van de patiënt.

Project

Is het tijd om Hepatitis A controle wereldwijd te maken? Historisch

Universiteit Antwerpen

Is het tijd om Hepatitis A controle wereldwijd te maken?

Project

Kanker en proactieve geneeskunde. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit project is de gevolgen op individueel en maatschappelijk niveau nagaan van de inzet van nieuwe technologieën voor het bepalen of beïnvloeden van het risico op kanker en voor de vroegtijdige detectie van kanker. Deze onderzoeksopdracht wil dit thema wetenschappelijk onderbouwd verkennen, met verschillende betrokken doelgroepen. In een mogelijke vervolgfase kunnen aanbevelingen geformuleerd worden aan het Vlaams Parlement.

Project

Kankerregistratie Provincie Antwerpen voor het Antwerps Kankerregister. Historisch

Universiteit Antwerpen

In het (recente) verleden waren de ziekenfondsen de enige aangevers van gegevens voor de kankerregistratie in Vlaanderen. Onvolledigheid, gebrek aan standaardisatie en laattijdigheid waren de belangrijkste tekorten van het kankerregister. Het Project beoogt door een actieve gegevensverzameling, een performant kankerregister uit te bouwen. Doelstelling is de uniforme verzameling en verwerking van een beperkt aantal relevante gegevens uit de dossiers van alle in ziekenhuizen behandelde gevalle...

Project

Karakterisatie van het naso-oro-pharyngeale microbioom en resistoom in de Europese populatie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Karakterisatie van preklinische biomerkers voor epileptogenese voor de evaluatie van de antiepileptogene eigenschappen van monoaminerge antidepressiva. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Algemeen wordt aangenomen dat neurodegeneratieve en inflammatoire processen cruciaal betrokken zijn bij de pathogenese van TLE. In dit project zal nagegaan worden of preklinische biomerkers voor deze processen kunnen gebruikt worden als biomerkers voor epileptogenese. Simultaan zullen ook de neuroprotectieve, anti-inflammatoire en antiepileptogene potentie van een reeks antidepressiva onderzocht worden. Om na te gaan of het primair werkingsmechanisme van deze farmaca een impact heeft op de an...

Project

Kennisplatform Innovatie Ouderenzorg (KIO)ikv Proeftuin Zorginnovatieruimte Vlaanderen: Wetenschappelijke begeleiding. Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Het Kennisplatform Innovatie Ouderenzorg (KIO) staat in voor de begeleiding -op basis van wetenschappelijke kennis en inzichten- van de platformen en projecten die gesteund worden in het kader van de Proeftuin Zorginnovatieruimte Vlaanderen

Project

Kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap: wat is de invloed van maternale antistoffen op het immuunantwoord bij voldragen en premature zuigelingen: de MAMA studie.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Klaring van de humaan papillomavirus infectie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Middels een follow-up onderzoek van vrouwelijke eerstejaars studenten, waarbij naast een HPV bepaling ook onderzoek gedaan wordt naar de humorale en cellulaire immuunrespons gericht tegen HPV, zal meer inzicht worden verkregen in het mechanisme van klaring van de virale infectie. Tevens wordt, door onderzoek naar de correlatie tussen HPV infectie en seksueel gedrag, een beter beeld verkregen van de startleeftijd voor de toepassing van een preventief vaccin tegen HPV, in relatie tot de coitarche.

Project

Klinische en genetische epidemiologie van de ziekte van Parkinson: belang van ziekteprogressie en niet-motorische symptomen. Historisch

Universiteit Antwerpen

De ziekte van Parkinson (PD) is een neurodegeneratieve aandoening, die veroorzaakt wordt door een samenspel van genetische en omgevingsfactoren. Tijdens het laatste decennium werden vijf causale genen geïdentificeerd die leiden tot monogenetische familiale vormen van PD. Er werd aangetoond dat variaties in deze genen eveneens de susceptibiliteit verhogen voor het ontwikkelen van sporadische PD. In dit project zal prospectief een grote Belgische populatie van familiale en sporadische PD patiën...

Project

(Kosten-) effectiviteits analyses van rotavirus vaccinatie programma's verbeteren: dynamisch modelleren combineren met diepgaande onzekerheidsanalyse. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het algemeen doel van dit project is om het gezondheidseconomisch onderzoek van vaccinaties te bevorderen op het vlak van het gebruikt van transmissie-dynamische modellen en onzekerheidsanalyse, en dit door de meest geavanceerde technieken voor transmissie-dynamisch modelleren en onzekerheidsanalyse toe te passen op het realistisch voorbeeld van ziekte door en vaccinatie voor rotavirus. Meer specifiek beoogt het onderzoek (1) een model te ontwikkelen dat het best de huidige kennis over rotavi...

Project

Kritische omgevingsfactoren en de relatie met fysieke activiteit bij kinderen, adolescenten, volwassenen en senioren: een experimentele invalshoek. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het doel van dit project is om de relatie te onderzoeken tussen omgevingsfactoren en objectief gemeten fysieke activiteit. In een eerste studie zullen proefpersonen de opdracht krijgen om met een digitale camera gedurende 1 week tijdens hun vrije tijd elk uur hun omgeving in beeld te brengen en tegelijk ook een bewegingsmeter te dragen. Op die manier willen we een visueel beeld krijgen van de omgevingen waar mensen van verschillende leeftijd hun vrije tijd doorbrengen en fysiek actief zijn en...

Project

Kwalitatieve en kwantitatieve analyse van snurken als instrument voor verbeterde klinische diagnostiek en evaluatie van therapeutische interventies Historisch

Universiteit Gent

Het onderzoek beoogt de geluidsregistratie van snurken. Manueel aangeduide events worden naderhand geëvalueerd op geluidskarakteristieken. Aan de hand hiervan wordt een algortime opgesteld waardoor automatische herkenning van snurkfrequentie en -intensiteit mogelijk wordt. Deze techniek wordt dan gebruikt om de natuurlijke variabiliteit van snurken alsook het effect van therapie te onderzoeken.

Project

Kwaliteitsverbetering van de farmaco-specifieke zorg van verpleegkundigen in rust- en verzorgingstehuizen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Onderzoeksdoelstellingen: 1. Selecteren van de pijnpunten op gebied van farmacologie waar de verpleegkundigen een wezenlijke bijdrage kunnen leveren. 2. Ontwikkelen van een detectiesysteem voor medicatieproblemen, met de ontwikkeling van uitvoerbare instructies voor verpleegkundigen, die kunnen ingebed worden in een elektronisch monitoringsysteem van het gebruik van geneesmiddelen. 3. Opzetten en uitvoeren van een interventiestudie naar de effectiviteit van dit monitoringsysteem met de outco...

Project

Kwaliteit van palliatieve zorg in de eerste lijn Historisch

Vrije Universiteit Brussel

As part of my pre and postdoctoral FWO fellowship I coordinated the Belgian SENTI-MELC study and international EUROSENTI-MELC study (2005-2010) describing the circumstances of dying in Belgium, the Netherlands, Spain and Italy, using representative GP networks. In 2013-2014, the EUROSENTI-MELC study will be continued focusing on the development and testing of quality indicators to measure palliative care in primary care, nationally and internationally. Based on previous work of the End-of-Lif...

Project

Kwantificering van varicella-zoster virus boosting mechanismes met hun volksgezondheidsimplicaties voor vaccinatie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Lage luchtweginfecties in de huisartspraktijk: kwalitatief onderzoek naar factoren die bijdragen tot variatie in antibioticagebruik en resistentie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Lage luchtweginfecties zijn een van de belangrijkste indicaties voor het voorschrijven van antibiotica in de eerste lijn met een aanzienlijke toename van antibioticaresistentie tot gevolg. Dit kwalitatief onderzoek gaat na welke factoren de variatie in het antibiotica gebruik in de huisartsenpraktijk in Utrecht en Antwerpen beïnvloeden. Met semi-gestructureerde interviews exploreren we de opvattingen over antibioticagebruik en resistentie bij zowel artsen als patiënten .

Project

Leeftijdsgenoten en AIDS preventie. Het ontwikkelen en testen van invloedsmodellen voor de verspreiding van HIV-preventie gerelateerde kennis en houdingen onder Vlaamse scholieren Historisch

Universiteit Gent

AIDS-preventie impliceert gedragsverandering. Voor jongeren zijn leeftijdsgenoten een belangrijke referentiegroep. Dit project onderzoekt de mechanismen van sociale invloed onder jongeren mbt AIDS-preventie kennis, houdingen en gedrag. Verschillende netwerk modellen van sociale invloed worden ontwikkeld en getest op een grote steekproef van Vlaamse middelbare scholieren.

Project

Lichaamsbeweging in primaire en secundaire preventie: "opsporen, diagnose, behandeling en preventie van burn-out en beroepsgebonden depressie bij werknemers in de dienstensector en een bijkom. studie over oxidat. stress bij inspanningen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De doelstellingen van dit onderzoek zijn meervoudig: bepalen van incidentie, maken van inventaris van oorzaken, studie van medische, sociale, beroeps- en financiele gevolgen van burn-out en beroepsgebonden depressie in onderwijs en verpleegkunde. Tijdens dit cross-sectioneel-onderzoek zal gepoogd worden over te gaan tot identificatie van de karakteristieken van de risicogroepen en van twee risicomilieu's voor burn-out. In het bijzonder zal een onderzoek gewijd worden aan de stress-gerelateerd...

Project

Lidmaatschap van de federale controle- en evaluatiecomissie inzake euthanasie

Universiteit Gent

Onder de voorwaarden bepaald bij de Wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, kan een arts in België euthanasie uitvoeren. Om de toepassing van de wet te controleren, heeft om werkgever de federale controle - en evaluatiecommissie in het leven geroepen. Alle gevallen van euthanasie worden gerapporteerd van de commissie. Bovendien moet om commissie, tweejaarlijks, de toepassing van de wet evaluaeren.

Project

Linkage disequilibrium patronen, single nucleotide polymorphism-gebaseerde analyse van populatiesubstructuur en potentieel voor "genome-wide association" studies in een geïsoleerde populatie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Sinds ongeveer tien jaar is de focus van de menselijke genetica aan het verschuiven van monogene ziekten naar complexe of multifactoriële ziekten. Complexe ziekten vertonen, in tegenstelling tot monogene ziekten, geen eenvoudig Mendeliaans overervingspatroon maar worden veroorzaakt door een samenspel tussen genetische factoren, omgevingsfactoren (met inbegrip van leefgewoonten) en toeval. Genoomwijde associatiestudies die de identificatie van genen betrokken bij complexe ziekten beogen, zijn ...

Project

Literatuurstudie met als doel ' identificeren bewijsmateriaal gebaseerde beleid, strategieën en acties dat bevorderlijk is voor de dekking van de universele gezondheidszorg met mensgerichte en geïntegreerde zorg. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Literatuurstudie met als doel het identificeren van bewijsmateriaal-gebaseerde beleid, strategieën en acties dat bevorderlijk is voor de dekking van de universele gezondheidszorg met mensgerichte en geïntegreerde zorg.

Project

Luchtweginfecties in de huisartspraktijk : naar een evidence-based beleid. Historisch

Universiteit Antwerpen

Voor talrijke problemen waarmee in de eerste lijn wordt geconsulteerd, ontbreekt harde evidentie om het beleid te onderbouwen. Daarenboven bestaat er een probleem om beleid gebaseerd op voorhanden onderzoeksbewijs te implementeren in de dagelijkse praktijk. Dit leidt in beide gevallen tot suboptimale patiëntenzorg en misbruik van de beschikbare middelen. Luchtweginfecties zijn hiervan een goed voorbeeld (Coenen S. Antibiotica voor hoesten in de huisartspraktijk [Proefschrift]. Universiteit An...

Project

Luchtweginfecties in de huisartspraktijk : naar een evidence-based beleid. Historisch

Universiteit Antwerpen

Voor talrijke problemen waarmee in de eerste lijn wordt geconsulteerd, ontbreekt harde evidentie om het beleid te onderbouwen. Daarenboven bestaat er een probleem om beleid gebaseerd op voorhanden onderzoeksbewijs te implementeren in de dagelijkse praktijk. Dit leidt in beide gevallen tot suboptimale patiëntenzorg en misbruik van de beschikbare middelen. Luchtweginfecties zijn hiervan een goed voorbeeld (Coenen S. Antibiotica voor hoesten in de huisartspraktijk [Proefschrift]. Universiteit An...

Project

Mantelzorg bij HIV/Aids patienten binnen de extra-murale zorg. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Mantelzorg, de peiler van de extramurale zorg voor HIV/ AIDS patienten, is weinig onderzocht.Ons vorig onderzoek toont nochtans dat ze economisch zeer belangrijk is: van alle zorgverrichtingen voor AIDS patienten komt ze op de 2de plaats na hospitalisaties. Deze gegevens zijn afkomstig van patiënten. In dit project willen we de mantelzorgers van de patiënten zelf onderzoeken naar aard, duur en omvang van hun taken om tot een nauwkeuriger inschatting van de kostprijs te komen, hun nod...

Project

Mantelzorgers die zorgen voor een thuiswonende kwetsbare oudere: omgaan met acute en geleidelijke veranderingen in gezondheid en afhankelijkheid. Historisch

Universiteit Antwerpen

Titel Mantelzorgers die zorgen voor een thuiswonende kwetsbare oudere: omgaan met acute en geleidelijke veranderingen in gezondheid en afhankelijkheid. Achtergrond In de nabije toekomst zal de vergrijzing van de bevolking een grote invloed hebben op de vraag naar formele en informele langdurige zorg. Informele zorg wordt voornamelijk verleend door familieleden, vooral echtgenoten en kinderen. In België verleent bijna 10% van personen die 15 jaar of ouder zijn informele zorg. Toch zijn ze vaa...

Project

Mechanismen van kruisbescherming tegenover het H3N2 influenzavirus bij het varken en de mens (FLUCROSS) Historisch

Universiteit Gent

In FLUCROSS wordt onderzocht in welke mate infectie- of vaccinatie-immuniteit tegenover varkens- en humane influenzavirussen kunnen beschermen tegenover infectie met een al dan niet antigenisch sterk verschillend varkensinfluenzavirus. Onze aandacht gaat uit naar H3N2 varkensinfluenzavirus dat een potentiële kandidaat is voor een volgende pandemie. Daarnaast wordt onderzocht hoe de interpretatie van serologische resultaten tegenover varkensinfluenzavirussen bij de mens kan verbeteren.

Project

Mechanismen van verlaagde bewegingsvaardigheid bij kinderen met overgewicht Historisch

Universiteit Gent

Er wordt voornamelijk uitgegaan van de mechanische hypothese die stelt dat extra massa en de verschillende massaverdeling de lagere bewegingsvaardigheid bij kinderen met obesitas kan verklaren. Alhoewel recente studies ook een verschil suggereren in de perceptueel motorische controleprocessen en een mogelijke relatie tussen mate van fysieke activiteit en overgewicht. Doel van dit project is om deze drie mechanismen te onderzoeken.

Project

Meer en veiliger mobiliteit bij adolescenten: testen van een conceptueel model voor het verklaren van actief en veilig transport bij adolescenten. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het eerste doel van deze studie is ter bevordering van veilige korte afstand wandelen en fietsen naar verschillende bestemmingen in oudere adolescenten als alternatief voor de verkeer-risico's gerelateerd aan gemotoriseerd vervoer in deze populatie. Een tweede doel is om te leren veilig cyclus en gemotoriseerde rijden om te voorkomen dat verkeersongevallen bij adolescenten.

Project

Metabolisatie en transfer van mariene toxines van algen naar weekdieren bedoeld voor consumptie. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het doel van dit project bestaat erin om deze processen die de levenscyclus van mariene toxines in de Noordzee beïnvloeden na te aan. Hiertoe zullen de ecologische factoren die de productie van mariene toxines in dinophysis acuminata beïnvloeden, onderzocht worden,m.b.v. geavanceerde massaspectrometrische technieken. vervolgens wordt een karakterisatie van alle relevante mariene toxines en zijn metabolieten bij weekdieren voorzien.

Project

Methodenormalisatie, valideringsprotocols en kwaliteitsbewaking van testen voor de biomonitoring van mutagenen/carcinogenen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Algemeen wordt aangenomen dat de meeste kankers voorkomen kunnen worden door de blootstellingen aan mutagenen/carcinogenen in het milieu te beheersen. Om de mechanismen die verantwoordelijk zijn voor kankerinductie beter te begrijpen, om de mutagenen/carcinogenen beter te kunnen classificeren en, tenslotte, om aan gepaste preventie te kunnen doen op basis van deze gegevens, zijn biomonitoringstudies essentieel. Opdat deze doelstellingen haalbaar zouden zijn moeten de tests voor biomonitoring...

Project

Methodes voor genetisch epidemiologisch onderzoek naar complexe ziektes op basis van dense SNP datasets. Historisch

Universiteit Antwerpen

De beschikbaarheid van DNA microarrays die het mogelijk maken om op een geautomatiseerde manier 100,000en single nucleotide polymorphisms (SNPs) te typeren, heeft een revolutie teweeggebracht in de menselijke genetica. Via genoomwijde associatiestudies is men begonnen aan de ontrafeling van de genetische basis van verschillende complexe ziektes. De doelstellingen van dit project zijn: 1) de ontwikkeling van nieuwe methodes voor het in kaart brengen van ziektegenen op basis van dense SNP data,...

Project

Methodologie ter inschatting van de impact van PM2.5 en gassen in relatie tot de ontwikkeling van astma en allergie bij jonge volwassenen. Historisch

Universiteit Antwerpen

In een eerder onderzoek van de geneeskundige partner is gebleken dat men in het centrum van Antwerpen dubbel zoveel astmaklachten waarnam dan in de zuidelijke agglomeratie. Een aantal bekende persoons- en omgevingsgebonden factoren konden slechts gedeeltelijk dit verschil verklaren. Daarom zal in dit projectvoorstel getracht worden om in Vlaanderen de impact van bepaalde polluenten (in de eerste plaats PM2.5, d.i. de fractie van atmosferische stofmet een diameter beneden 2.5 micrometer) op de...

Project

Methodologie ter inschatting van de impact van PM2.5 en gassen in relatie tot de ontwikkeling van astma en allergie bij jonge volwassenen. Historisch

Universiteit Antwerpen

In een eerder onderzoek van de geneeskundige partner is gebleken dat men in het centrum van Antwerpen dubbel zoveel astmaklachten waarnam dan in de zuidelijke agglomeratie. Een aantal bekende persoons- en omgevingsgebonden factoren konden slechts gedeeltelijk ditverschil verklaren. Daarom zal in dit projectvoorstel getracht worden om in Vlaanderen de impact van bepaalde polluenten (in de eerste plaats PM2.5, d.i. de fractie van atmosferische stofmet een diameter beneden 2.5 micrometer) op de ...

Project

Middelengebruik bij de Antwerpse studentenpopulatie. Historisch

Universiteit Antwerpen

In de loop van 2005 werd via de elektronische leeromgeving Blackboard een grootschalige enquête uitgevoerd naar het middelengebruik bij de studenten van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen. Meer dan 5.500 studenten stuurden een ingevulde enquête terug. De uitgebreide databank wordt verder geanalyseerd en er wordt een rapport geschreven, waarbij veel aandacht wordt geschonken aan de bruikbaarheid van de resultaten voor het opstellen van een drugpreventiebeleidsplan voor het Ant...

Project

Milieuvriendelijke hulpstoffen voor een duurzame gewasbescherming Historisch

Hogeschool Gent

Chemische gewasbeschermingsmiddelen spelen nog steeds een hoofdrol in de bestrijding van ziekten en plagen niettemin de laatste jaren aanzienlijke inspanningen geleverd zijn om de productiesystemen in land- en tuinbouw minder afhankelijk te maken van chemische gewasbescherming (o.a. door integratie van biologische en mechanische bestrijdingstechnieken, aandacht voor tolerante rassen, meer vruchtwisseling, …). Tevens werd het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen gerichter (o.a. door het ...

Project

Milieuwetgevingsnavigator: aanpassen van de index Stoffen en parameters Historisch

Universiteit Gent

Het project heeft tot doel om de index Stoffen en parameters van de Vlaamse milieunavigator te optimaliseren opdat de gebruiksvriendelijkheid ervan verbeterd wordt. Er wordt zowel een analytische als een thematische index ontwikkeld, waardoor de gebruiker hetzij op basis van stoflijsten, hetzij volgens de aard of de gevaarseigenschappen van stoffen gerichte zoekacties kan uitvoeren in de integrale milieuwetgeving.

Project

Modeling CD4 count of HIV/AIDS patients' before and after the initiation of Antiretroviral therapy (ART) in Amhara Region, Northwest Ethiopia. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Introductie van antiretrovirale therapie ( ART ) heeft 2,5 miljoen sterfgevallen voorkomen in lage - en midden-inkomenslanden wereldwijd sinds 1995. Sub-Sahara Afrika is goed voor de overgrote meerderheid van de vermeden sterfgevallen: ongeveer 1,8 miljoen. Meer dan 8 miljoen mensen hadden toegang tot antiretrovirale therapie in 2011 in lage en midden-inkomenslanden deze geven 20% verhoging vanaf 2010. In Ethiopië werd het cumulatieve aantal patiënten die ooit zijn begonnen met de behandeling...

Project

Modelisering van het individuele longitudinale verloop van het lichaamsgewicht en andere gezondheidsgerelateerde groeivariabelen van de mens Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In de menselijke biometrie worden moddelen voorgesteld die erin slagen het groeiverloop te beschrijven van de variabele lichaamslengte. Variabelen zoals onderhuids vetweefsel, spieromtrekken en ook lichaamsgewicht zijn de huidig gekende modellen niet geschikt. In een eerste fase van het voorgestelde 2-jarig onderzoek zal een literatuurstudie van 3maanden worden uitgevord van de mogelijke mathematische modellen. In een tweede fase ( 6 maanden) zal de opdracht tot het schrijven van een specifie...

Project

Modelleren van de verspreiding van infectieziekten aan de hand van sociale contactgegevens

Universiteit Hasselt

De studie van contactpatronen tussen mensen maakt het mogelijk om de overdracht van infectieziekten beter te modelleren alsook om de impact van eventuele interventiestrategieën beter te kwantificeren. Hiertoe worden contact matrices opgesteld die de leeftijd-specifieke individuele contact rate tussen individuen beschrijven. Deze gegevens worden verzameld met behulp van zogenaamde contact onderzoeken. De Comes-F (Contact Matrix Estimation - Frankrijk) is een bevolkingsonderzoek uitgevoerd in F...

Project

Modellering en economische evaluatie van rotavirus en HPV vaccinatiestrategieën in Australië. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft internationaal collaboratief onderzoek naar de effectiviteit en kosten-effectiviteit van rotavirus en HPV vaccinatie in Australie

Project

Modellering van evacuatiesituaties met behulp van geografische netwerkanalyses Historisch

Universiteit Gent

Het vooropgesteld onderzoek beoogt bestaande microsimulatiemodellen voor evaluatiesituaties te vergelijken, verder uit te breiden en te integreren in een GIS-omgeving. Hierdoor wordt het mogelijk om simulaties van meerdere aaneengeschakelde locaties uit te voeren op geografische netwerken en om evaluaties / panieksituaties te simuleren die zich kunnen afspelen bij manifestaties of crisissituaties binnen (een deel van) een stad.

Project

Moleculaire epidemiologie van Bordetella pertussis infectie (kinkhoest) in Vlaanderen en België. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Zoals in andere landen m et een hge vaccinatiedekking ziet men tegenwoordig in Vlaanderen en België een stijging van het aantal gekweekte Bordetell pertussis stammen in het referentielaboratorium van het AZ-VUB is ook fel gestegen. Het is nochtans niet duidelijk of het hier gaat om de verspreiding van één stam of om een polyclonale stijging, die misschien gewoon te wijten is aan verhoogde waakzaamheid bij pediaters. In de studie zullen verschillende typeringstechnieken toegepast worden op mee...

Project

Moleculaire merkers voor epidemiologische monitoring van geneesmiddelenresistentie bij viscerale leishmaniasis. Historisch

Universiteit Antwerpen

De behandeling van de tropische ziekte Leishmaniasis wordt steeds moeilijker door het onstaan van resistentie tegen de eerstelijnsgeneesmiddelen. Epidemiologisch onderzoek naar de verspreiding van deze resistentie vormt de basis voor de correcte positionering van behandelingsstrategiën. Dit project heeft tot doel de fenotypering van veldstammen en ontwikkeling/evaluatie van moleculaire tools voor detectie van natuurlijke SbV-resistentie bij Leishmania donovani. Meer specifiek omvat voorgestel...

Project

Moleculair epidemiologische aanpak in een translationele studie naar de complexe vorm van Alzheimer dementie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Alzheimer dementie (AD) is een veelvoorkomende, ongeneeslijke aandoening. Door veranderende demografie neemt de prevalentie van AD snel toe. Dit project beoogt door gebruik van state-of-the-art technieken tot een beter begrip te komen van de genetische etiologie van deze ziekte, onder andere door middel van exploratieve associatie studies van genen in hun biologische netwerken, en ultra high throughput sequencing om allelische heterogeniteit in kaart te brengen. Naast AD zullen we het voorsta...

Project

Monitoring van de impact van HPV-vaccinatie via onderzoek van DNA HPV prevalentie in urinemonsters van adolescenten. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IARC-WHO. UA levert aan IARC-WHO de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Multifactoriële aanpak aan de hand van gedragsmodellen ter preventie van overgewicht in de vroege kindertijd Historisch

Universiteit Gent

Het Europese ToyBox-project is gericht op de preventie van overgewicht en obesitas bij kleuters tussen 4 en 6 jaar. Een interventie wordt uitgevoerd in 6 Europese landen (België, Bulgarije, Duitsland, Polen, Spanje en Griekenland), tijdens het schooljaar 2012-2013. De interventie is gericht op vier doelen: meer fysieke activiteit, minder sedentair gedrag, meer water en minder gesuikerde dranken en gezonde tussendoortjes.

Project

Naar een betere zorgverstrekking voor Turkse diabetes type 2 patiënten Historisch

Universiteit Gent

Diabetes komt vaak voor bij personen van Turkse origine. Veel patiënten ondervinden echter moeilijkheden met de dagelijkse inname van hun diabetesmedicatie (&apos;therapietrouw&apos; genoemd). Dit project omvat het organiseren van informatie-avonden over diabetes. Tijdens deze avonden zullen ook deelnemers gerecruteerd worden voor een enquête i.v.m. therapietrouwbelemmerende en -bevorderende factoren bij Turkse diabetespatiënten. Op basis hiervan zullen aanbevelingen voor een betere begeleidi...

Project

Naar een gezondheidsbeleid in 8 Brusselse scholen Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De doelstelling van de procesevaluatie kunnen als volgt worden omschreven. - Het inventariseren van de mogelijkheden, de knelpunten en de behoeften die zich voordoen bij het implementeren van gezondheidsbevordering. - Het in kaart bregen van de uitgangspunten, randvoorwarden en methodieken tijdens dit project. - Het nagaan van welke factoren bv. leerevaringen, verbreding naar het voltallige schoolteam, betrokkenheid ondersteunende diensten, ouders en jongeren een rol spelen in de procesgang v...

Project

NanoLC-ESI-MS/MS voor de absolute in vivo kwantificatie van neuromedine U en neuromedine S Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Neuropeptides seem to play an important role when the central nervous system is challenged. In order to obtain better insights into the central peptidergic effects, it is essential to monitor their concentration in the brain. Quantification of neuropeptides in dialysates is challenging due to their low extracellular concentrations (low pM range), their low microdialysis efficiencies, the need for acceptable temporal resolution, the small sample volumes, the complexity of the matrix and the te...

Project

Nationale Databank Mortaliteit en Morbiditeit: Individiuele record linkage van de doodsoorzaken. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het steunpunt Demografie heeft reeds de koppeling uitgevoerd van alle sterften van 1991-1996 in België aan het individuele databestand van de Volkstelling van 1991. Aldus beschikken we over een primeur in België omdat de volkstelling tal van socio-economische karakteristieken opmeet die nu voor de analyse van differentiële mortaliteit kunnen gebruikt worden. Het ontbrekende stuk hierbij zijn de doodsoorzaken. Dit is een afzonderlijk NIS-bestand. Via dit project wensen we eveneens een directe ...

Project

Nationale enquête over werkbaarheid Historisch

Universiteit Gent

De doelstellingen van het.onderzoek zijn: ? de organisatie van een nationale enquete in 3 activiteitensectoren met twee instrumenten. de vow/QFT en de WAI o de 3 activiteitensectoren zijn : de bouw, de industriele schoonmaak (kantoren. industriele werkplaatsen ... ) en de tertiaire (voornamelijk bureauwerk) o voor iedere sector moet er een aselecte steekproef worden getrokken die representatief is voor de sector om het mogelijk te maken 600 werknemers te ondervragen, of 1800 voor de 3 sectore...

Project

Nazicht van veiligheids- en efficiëntiedossiers van de cosmetische producten BIODERMAL en eventueel aan te passen volgens de voorschriften van de Europese Cosmetische Wetgeving. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Nazicht van veiligheids- en efficiëntiedossiers van de cosmetische producten BIODERMAL en aan te passen volgens de voorschriften van de Europese Cosmetische Wetgeving.

Project

Nazicht van veiligheids- en efficiëntiedossiers van de cosmetische producten GALENCO en aanpassen volgens de voorschriften van de Europese Cosmetische Wetgeving. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Nazicht van veiligheids- en efficiëntiedossiers van de cosmetische producten GALENCO en aanpassen volgens de voorschriften van de Europese Cosmetische Wetgeving.

Project

Nazicht veiligheids- en efficiëntiedossiers van de cosmetische producten GALENCO en aanpassing volgens voorschriften van de Europese cosmetische wetgeving. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Nazicht van de veiligheids- en efficiëntiedossiers van de cosmetische producten van de firma Galenco en ze aanpassen volgens de voorschriften van de Europese cosmetische wetgeving

Project

Netwerk Statistiek voor Seksueel Overdraagbare Infectie Epidemiologie

Universiteit Hasselt

De epidemiologie van HIV en andere Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (soa's) blijven een onacceptabele hoge last uitoefenen op de wereldwijde morbiditeit en mortaliteit, en dan voornamelijk in sub-sahara Afrika. De verspreiding van soa's, en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor preventie en behandeling, hangen sterk af van de seksuele netwerken waarin deze infecties zich verspreiden. De wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap (SRC), gefinancierd door het Vlaamse Fonds voor Wetenschappeli...

Project

Nieuwe instrumenten voor de bewaking van resistentie tegen geneesmiddelen in viscerale leishmaniasis in het Indische subcontinent. (KALADRUG-R) Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit EU-FP7 multi-disciplinair project, KALADRUG-R genoemd, heeft tot doel nieuwe technieken te ontwikkelen, te evalueren en te versrpeiden om de geneesmiddelresistentie van L.donovani te bepalen en tevens innoverende methoden voor te stellen voor opvolging van Kala-Azar behandeling in veldomstandigheden. De UA is specifiek betrokken in basisonderzoek naar de oxidatieve stress gevoeligheid van antimoon-resistentie veldisolaten en in toegepast onderzoek met betrekking tot de feenotypische bepa...

Project

Noden van alleenstaanden in de thuiszorg: de visie van alleenstaande kankerpatiënten en hun zorgverleners. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Alleenstaande patiënten met kanker hebben specifieke psychosociale node. Tot nu toe is echter nog maar weinig geweten welke noden deze patiënten hebben. We hebben ook geen goed zicht op extra kwetsbare subgroepen binnen deze populatie. Het doel van deze studie is: 1) een grondig inzicht krijgen in de welke noden deze patiënten ervaren en welke zij als meest bedreigend ervaren, 2) de identificatie van extra-kwetsbare groepen. Methode. Voor deze studie wordt een systematische literatuurstudie...

Project

Odysseus grant Bart lambrecht Historisch

Universiteit Gent

Dendritische cellen (DC) zijn de belangrijkste antigeen presenterende cellen in het immuunsysteem die verantwoordelijk zijn voor de herkenning van lichaamseigen en lichaamsvreemde stoffen en zorgen voor activatie en rust in het immuunsysteem. Dit project zal de eigenschappen van DCs verder bestuderen en deze kennis toepassen bij de ontwikkeling van nieuwe therapieën voor de behandeling van astma en auto-immuunziekten, alsook voor de behandeling van kanker.

Project

Offerte methodologische ondersteuning HIS2008 Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut CENSTAT (UHasselt) en anderzijds WIV. Het onderzoeksinstituut CENSTAT levert aan WIV de onderzoeksresultaten naar "Offerte methodologische ondersteuning HIS2008" onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Omega-3 en -6 vetzuurinname bij volwassenen in België Historisch

Universiteit Gent

Doel van dit project is het berekenen en evalueren van de gebruikelijke inname van de individuele vetzuren: linolzuur (LA), alfa-linoleenzuur (ALA), eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA) voor de Belgische volwassen populatie vanaf 15 jaar, gebruik makend van de Belgische voedselconsumptiepeiling (VCP) verzameld in 2004

Project

Omgevingsfactoren en socio-economische factoren die fysieke activiteit en overgewicht bepalen bij volwassenen in Nigeria Historisch

Universiteit Gent

Het eerste doel is de validering van 3 vragenlijsten: de IPAQ, de PANES en de NEWS in Nigeria. Het tweede doel is het uitvoeren van een cross-sectionele studie waarbij de verbanden worden nagegaan tussen omgevingsfactoren en fysieke activiteit en overgewicht bij volwassenen in Nigeria. Het derde doel is de studie van fysieke activiteit als mediator tussen de omgeving en overgewicht te bestuderen. Het vierde doel is een vergelijking maken van patronen voor sedentair gedrag en fysieke activitei...

Project

onderaanneming ihkv &apos;voedselconsumptiepeiling&apos; met FOD Volksgezondheid Historisch

Universiteit Gent

Wetenschappelijke en methodologische samenwerking voor de voedselconsumptiepeiling bij, kinderen, jongeren en volwassenen. taakpakket: Voorbereiding van een nieuwe Epic-soft versie voor kinderen en volwassenen, op basis van de VCP versie 2009 - 1 versie die later wordt uitgesplitst in een interviewsessie en een data entry versie: - toevoegen/aanpassen van een aantal descriptors - toevoegen van zuigelingenvoeding, ... Einddatum en werkbelasting zijn enkel haalbaar indien er geen extra grote a...

Project

Onderaanneming in het kader van het WHO-project: " Influenza illness and vaccination in Asia: Data collection of Social Contacts and Mixing Patterns" Historisch

Universiteit Hasselt

De verspreiding van infectieziekten zoals influenza gebeurd wanneer mensen in nabij contact komen met elkaar. Een betere kennis van de contactpatronen tussen mensen kan tot meer inzichten in de verspreiding van influenza leiden. Deze inzichten zouden dan gebruikt kunnen worden om betere modellen te ontwikkelen om dusdanig the effectiviteit en kosten-effectiviteit van interventieprogrammas beter in te schatten. In Europa werden er onlangs studies uitgevoerd gebruikmakend van dagboekjes om zulk...

Project

Onderaannemingscontract: Beleidsgegevens over psychiatrische diensten en instellingen: permanente registratie van klinische en sociale variabelen / Overeenkomst inzake de ondersteuning van registratiesystemen : 'Minimum Psychiatric Data' 2011 Historisch

Universiteit Hasselt

Op intiatief van de Federale Overheid wordt in alle Belgische residentiële psychiatrische instellingen een uniforme set van patiëntgegevens verzameld: de Minimale Psychiatrische Gegevens (MPG). Deze nationale databank moet beleidsondersteunend onderzoek toelaten. Censtat is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de instellingen in het uitvoeren van de dataverzameling

Project

Onderbouwde inschatting an de gezondheidskundige ernst van thallium, arseen en molybdeen ter formulering van beleidsaanbevelingen voor verdere opvolging in het leefmilieu en/of de mens.

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch onderzoek)' hebben voor het project ' Onderbouwde inschatting an de gezondheidskundige ernst van thallium, arseen en molybdeen ter formulering van beleidsaanbevelingen voor verdere opvolging in het leefmilieu en/of de mens.' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden...

Project

Ondersteuning van de puntprevalentiestudie van gezondheidszorg-geassocieerde infecties en antimicrobieel gebruik in Europese ziekenhuizen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project omvat een pilootstudie waarbij de EU HAI-AB survey, ontwikkeld door ECDC, zal worden getest. Dit zal resulteren in een volwaardige survey in 2011 in Europa. De pilootstudie zal worden uitgevoerd in een groot aantal Europese landen. Het project heeft tot doel de haalbaarheid van een dergelijke survey na te gaan, met inbegrip van het identificeren van de grote methodologische problemen en valkuilen en het testen van instrumenten voor datainvoer. Bovendien zal de pilootstudie de land...

Project

Ondersteuning van het OZR-project (OZR479) : Beslissingen van artsen rond het levenseinde bij pasgeborenen en zuigelingen. Een empirisch onderzoek aan de hand van een bevraging van artsen in Vlaanderen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit onderzoek dient na te gaan welke medische besluitvorming voorafgaat aan het overlijden van pasgeboren en zuigelingen tijdens het eerste levensjaar. Tevens worden een aantal bio-ethische 'zorgvuldigheidscriteria' van deze besluitvorming onderzocht : intentie van de behandelende arts, overleg met de ouders, consultatie van collega's, enz,.. Volgende onderzoeksvragen staan daarbij centraal: 1. Wat is de frequentie van de verschillende medische beslissingen rond het levenseinde bij pas...

Project

Onderzoek en dienstverlening in het kader van het GRACE-project (Genomics to combat Resistance against Antibiotics in Community-acquired LRTI in Europe). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Cardiff University. UA levert aan Cardiff University de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek middelengebruik bij jongeren. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In de voorbije twee jaar (1994-1995), ID 1941140990 en ID 1951 140980, voerden we een onderzoek uit bij jongeren van 12 tot 22 jaar inzake het gebruik van de genotmiddelen: alcohol, medicatie en illegale drugs, in relatie tot hun vrije tijdsbesteding. Analyses van de resultaten tonen aan dat drugsgebruik meestal gerelateerd is aan experimenteel en recreatief drugsgebruik. In de tweede fase van het onderzoek wordt in functie van het maken van een inventaris van de bestaande interventie- en pre...

Project

Onderzoek naar burn-out in België Historisch

Universiteit Gent

Deze studie heeft als eerste doelstelling een overzicht te maken van de wetenschappelijke literatuur en de omvang van burnout te meten bij de Belgische beroepsbevolking. In een tweede fase staan 1) het ontwikkelen van een vroegtijdig opsporingsinstrument voor burnout om zo de voortekenen te detecteren en 2) het aanbevelen van preventiepistes voor primaire, secundaire en tertiaire preventie centraal.

Project

Onderzoek naar de aangeboren immuunrespons tegenover een genitale Chlamydia trachomatis infectie of immunisatie Historisch

Universiteit Gent

Het project wil meer inzicht verwerven in de bacterie-gastheercel interactie, met bijzondere aandacht voor de aangeboren immuunrespons tegenover de obligaat intracellulaire bacterie Chlamydia trachomatis.

Project

Onderzoek naar de cystine/glutamaat antiporter of systeem xc- als innovatief neurofarmacologisch aangrijpingspunt voor majeure depressie Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Majeure depressie is een frequent voorkomende stemmingsstoornis, die vaak leidt tot verminderde levenskwaliteit. De laatste halve eeuw wordt de antidepressieve therapie gedomineerd door de monoamine hypothese. Vermits slechts 50-60% van de depressieve patiënten reageert op een eerste antidepressieve behandeling, is er ruimte voor verbetering en noodzaak aan ontwikkeling van nieuwe medicatie. De recente glutamaathypothese toont aan dat glutamaat een primaire mediator is van majeure depressie e...

Project

Onderzoek naar de geografische verspreiding, de gastheer, de ziektelast, optimale diagnose en behandeling van Emmonsia hoerikwaggiana infecties.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Onderzoek naar de mogelijke associatie tussen toediening van het Pandemrix vaccin en Guillain-Barré syndrome (GBS). Historisch

Universiteit Antwerpen

Onderzoek naar de mogelijke associatie tussen de toediening van het pandemrix vaccin en het Guillain-Barré syndroom en de studie-opzet in de context van bestaande Belgische gegevensbanken om die mogelijke associatie te onderzoeken.

Project

Onderzoek naar de moleculaire pathogenese van Chlamydophila psittaci Historisch

Universiteit Gent

Het project wil meer inzicht verwerven in de bacteriële gastheercel interactie, met bijzondere aandacht voor de moleculaire pathogenese en herprogrammatie van de cel door de obligat intracellulaire bacterie. Hiervoor beschikken we over gekarakteriseerde stammen met gekende virulentieverschillen in vitro en in vivo.

Project

Onderzoek naar een nieuw medical device met gegarandeerde collectie van eerste fractie urine voor de detectie van humaan papilloma virus. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project heeft als doel een nieuw medisch 'device' te ontwikkelen om de detectie van sexueel overdraagbare infecties in urine te optimaliseren en standaardiseren.

Project

Onderzoek naar het effect van leren interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg. Historisch

Universiteit Antwerpen

Ondanks de toenemende aandacht voor en noodzaak van interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg, zijn er weinig onderzoeken die het effect ervan aantonen. Dit onderzoek heeft als hoofddoel het effect te meten van interprofessioneel samenwerken op de kwaliteit van zorg voor bewoners van woon- en zorgcentra. Het onderzoek is ingedeeld in vier grote delen. In het eerste deel wordt een beschrijving gegeven van wat interprofessioneel samenwerken betekent en hoe deze competentie wordt ond...

Project

Onderzoek naar het huidige blootstellingsniveau aan zware metalen in de Noorderkempen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Onderzoek naar het huidige blootstellingsniveau aan zware metalen in de Noorderkempen.

Project

Onderzoek naar het werkingsmechanisme van nieuwe therapieën in de ziekte van Parkinson. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Onderzoek naar nieuwe behandelingsstrategieën voor de ziekte van Parkinson spitst zich tegenwoordig toe op farmaca die zowel de symptomen behandelen als neuroprotectief zijn. Gekende farmaca met neuroprotectieve eigenschappen of nieuwe molecules bekomen via samenwerking (IWT-SBO) worden na screening in vitro in vivo getest op hun vermogen om de neurodegeneratie van de dopaminerge neuronen te verminderen of te vertragen. Dit gebeurt eerst in het hemi-Parkinson rat model, daarna ook in genetisc...

Project

onderzoek naar leeftijds management Historisch

Universiteit Gent

De onderzoek doelstelling zijn: - definieer concreet leeftijd management - Identificeer de huidige praktijken van de HR-managers over het beheer van verouderen op het werk. Bestuderen hoe deze leeftijden management beïnvloedt in hun dagelijks leven en business management praktijken. - zorgen voor concrete en praktische adviezen aan corporate werkgevers en hun HRM om eerst uit te leggen wat leeftijd management is en het belang voor de uitvoering van dit management. En te tweede hen te helpen h...

Project

Onderzoek naar Ontwikkeling v/e gebruiksvriendelijk informatiesysteem v/h chemisch risico in beroepsomgeving ikv Europees project "Risques chimiques" (N°23- DOCUP fédéral FSE) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De doelstelling van dit project is het ontwikkelen van een beheersinstrument van het scheikundig risico ten behoeve van de preventieraadgevers, de administraties (bijvoorbeeld Tewerkstelling en Arbeid, Volksgezondheid), het Fonds voor Beroepsziekten en de organisaties die de sociale partners vertegenwoordigen. Ter aanvulling van de vaak zeer academische wetenschappelijke publicaties beoogt dit instrument het ter beschikking stellen van informatie, een toenaderingsweg en rechtstreeks nuttige e...

Project

Onderzoek naar psychosociale aspecten in de zorg voor patiënten met kanker. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit doctoraatsonderzoek kadert in een ruimer geheel waarbij LSM het Oncologisch Studiecentrum Erika Thijs de opdracht gaf een transmuraal psychosociaal zorgpad te ontwikkelen voor patiënten met kanker. Dit academisch onderzoeksproject heeft tot doel een beter zicht te krijgen op de psychosociale aspecten van de zorg vanuit perspectief van de patiënt of zorggebruiker, om vervolgens wetenschappelijk onderbouwde inzichten en evidence based practices aan te reiken die de inbedding van psychosocia...

Project

Onderzoek naar vaccinatietoestand bij darminvaginatie voorkomend tijdens het eerste levensjaar. Historisch

Universiteit Antwerpen

Project om te onderzoeken of het mogelijk zou zijn om voor één belangrijke medische diagnose, namelijk darminvaginatie voorkomend tijdens het eerste levensjaar, de vaccinatietoestand te detecteren en dit op anonieme wijze om zo een appreciatie te kunnen maken van deze medische toestand na vaccincatie.

Project

Onderzoeksgroep Alliantie UGent - VUB 'Lichamelijke opvoeding, fysieke activiteit en voeding'. VUB: Prof. Peter Clarys (voorzitter), UGent: Prof. Greet Cardon (co-voorzitter)- PANU

Vrije Universiteit Brussel

De onderzoeksgroep zal zich richten op het meten en analyseren van fysieke activiteit en voeding, het bepalen van determinanten van fysieke activiteit en gezonde voeding, de promotie van fysieke activiteit en gezonde voeding en de kwaliteit van de les Lichamelijke Opvoeding.

Project

Onderzoeksovereenkomst tussen Censtat en Vose Software in het kader van de IWT haalbaarheidsstudie O&O " Ontwikkeling van risicobeheersinstrumenten voor de bewaking van opduikende dierenziekten (RISKEMERG)" Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project heeft als doel de haalbaarheid van de ontwikkeling van stand-alone software tools voor risicobeheer van opduikende dierenziekten te schatten. De haalbaarheid wordt geschat voor twee, onafhankelijk maar complementaire, toepassingen: 1. reductie van het risico voor introductie van opduikende dierenziekten door toepassing van de HACCP prinicpes op bewakingssystemen 2. verbetering van de snelle detectie van opduikende dierenziekten door het gebruik van 'syndrome surveillance' methodol...

Project

Onderzoeksovereenkomst tussen Janssen Pharmaceutica en Universiteit Hasselt betreffende IWT O&O project Historisch

Universiteit Hasselt

Ziekte van Alzheimer (AD) is een leeftijdsgebonden ziekte gekenmerkt door neurodegeneratie en andere symptomen. Gezien de overeenkomsten met andere vormen van dementie, AD is soms moeilijk te diagnosticeren in een vroeg stadium. Huidige diagnose van afbraak van hersencellen is sterk afhankelijk van Magnetic Resonance Imaging (MRI), die niet-invasief is in vergelijking met de operatief verkregen histologie gegevens. Metingen van MRI voor de hersenen bestaan meestal uit de diffusiviteit van wa...

Project

Onderzoeksproject inzake de opleiding en de specialisatie van de beroepsmensen uit de gezondheidssector in milieugeneeskunde en medische milieukunde. Historisch

Universiteit Antwerpen

Uitwerking van een project betreffende de opleiding en de bewustmaking van de beroepsmensen uit de gezondheidszorgsector op het vlak van milieugeneeskunde en medische milieukunde.

Project

Onderzoeksproject omtrent de oorzaken van de verschillen in werkverzuim wegens ziekte tussen de beide geslachten Historisch

Universiteit Gent

In deze studie staat de verklaring centraal van de verschillen tussen de geslachten in werkverzuim wegens ziekte. Het onderzoek bestaat uit een schriftelijke bevraging van werknemers in deelnemende bedrijven of openbare diensten. Nadien wordt het werkverzuim opgevolgd gedurende één kalenderjaar. De steekproefomvang bedraagt 3300 personen tussen 30 en 55 jaar, waarvan de helft vrouwen en de helft mannen.

Project

Ongelijkheden in de gezondheidssector: de rol van inkomen en het belang van een conceptueel raamkader. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project bestaat uit drie delen : 1) een longitudinale focus op de correlatie tussen socio-economische status en gezondheid: dynamica en causaliteit. 2) Econometrische modellering van de determinanten van het aantal contacten met verschillende types gezondheidszorg. 3) Conceptueel kader voor het meten van socio-economische ongelijkheden in de gezondheidssector: alternatieven en decomposities.

Project

Onthouden van vocht en/of voeding aan het levenseinde van ouderen in bejaardentehuizen in Vlaanderen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

&#61664; ‘Advance care planning’ in rusthuizen in Vlaanderen. De focus van onderhavig project wordt verruimd naar het geheel van ‘advance care planning’ (ACP) in rusthuizen in Vlaanderen. Er werd binnen dit project een pilootstudie opgezet om een aantal aspecten van het onderzoeksdesign uit te testen. Hieruit bleek dat beslissingen tot onthouding van vocht en/of voeding in rusthuizen meer en meer geïntegreerd worden in een ruimer comfortdossier van de patiënt, waarin ook informatie terug t...

Project

Ontwikkelen en optimaliseren van stochastische individu-gebaseerde simulatiemodellen door middel van parallelle multicore rekentechnieken. Historisch

Universiteit Antwerpen

In de studie van de epidemiologie van infectieziektes, is men sterk geïnteresseerd in het voorspellen van de evolutie van nieuw opkomende pathogenen of om de effecten van doelgerichte of universele interventieprogramma's op de verspreiding van infectieziektes in humane populaties in kaart te brengen. Voor vele van deze onderzoeksvragen, zoals in de initiële fase van een pandemie, zijn "toeval" ("stochasticiteit") en heterogeniteit in risico's sleuteldeterminanten voor het al dan niet verder v...

Project

Ontwikkeling en evaluatie van een interventie om een actieve levensstijl te promoten bij recent gepensioneerde volwassenen Recent afgelopen

Universiteit Gent

In dit project zal een interventie ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd worden om bij recent gepensioneerde volwassenen een actieve levensstijl te promoten. Na het bepalen van de kritische determinanten van deze gedragingen aan de hand van focugroepen en een observationele studie, zal een multidimensionele interventie ontwikkeld en geïmplementeerd worden. Korte (3 maanden) en lange (12 maanden) termijn effecten van de interventie zullen worden onderzocht.

Project

Ontwikkeling en evaluatie van nucleïnezuur amplificatie methodes voor de detectie van respiratoire pathogene organismen in community acquired pneumonie. (NAACAP) Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project zal resulteren in een aantal snelle 'real time' multiplex nucleïnezuur amplificatie testen (NZAT) die het gehele spectrum verwekkers van atypische pneumonie beslaan, en in algoritmes voor hun toepassing. Elk van de 4 partners zal in nauwe samenwerking met de anderen een deel van de noodzakelijke testen ontwikkelen. De combinatie hiervan zal resulteren in NASBA (RNA doelwit) en PCR (DNA doelwit) multiplex testen. De deelname van een industriële partner is van cruciaal belang om tec...

Project

Ontwikkeling en toepassing van statistische methodologie voor de analyse van het fenomeen van multi-drug resistentie in de EU: demonstratie van analytische benaderingen met behulp van antimicrobiële resistentie-isolaat gebaseerde data. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

MDR wordt beschouwd als een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. Het is belangrijk dat EFSA een evidence-based evaluatie kan verschaffen van de rol van de voedselproductie in de opkomst en verspreiding van meerdere drug resistant micro-organismen. Verder analytisch en methodologisch voorbereidend werk wordt verricht op de beschikbare 2010-2013 isolate-based gegevens met het oog op een meer diepgaande analyse van MDR, met name om associaties te onderzoeken tussen weerstandseigenschapp...

Project

Ontwikkelingsstoornis/Leerstoornissen Historisch

Universiteit Gent

Deze associatieonderzoeksgroep wil translationeel onderzoek doen vanuit interdisciplinair perspectief. Het betreft onderzoek naar 1. comorbiditeit van dyscalculie, dyslexie, DCD en ADHD in vlaanderen, 2. prodomen van leerstoornissen op jonge leeftijd, 3. kenmerken en diagnostiek van leerstoornissen op volwassen leeftijd, 4. en naar de impact, sterke en zwakke punten van personen met leerstoornissen

Project

Ontwikkeling van diagnostica en innovatieve bestrijdingsmiddelen voor Chlamydiaceae infecties in de Belgische varkenssector Historisch

Universiteit Gent

Varkens worden geïnfecteerd door Chlamydia psittaci, Chlamydia pecorum, Chlamydia abortus en Chlamydia suis. Deze bacteriën veroorzaken uiteenlopende ziektebeelden waaronder reproductie stoornissen. Deze infecties veroorzaken aanzienlijk economische verliezen in de varkenssector. Dit project richt zich op de ontwikkeling van nieuwe diagnostica en innovatieve bestrijdingsmiddelen voor Chlmaydia suis infecties in de Belgische varkenssector.

Project

Ontwikkeling van diagnostica en innovatieve bestrijdingsmiddelen voor Chlamydiaceae infecties in de Belgische varkenssector Historisch

Universiteit Gent

Varkens worden geïnfecteerd door Chlamydia psittaci, Chlamydia pecorum, Chlamydia abortus en Chlamydia suis. Deze bacteriën veroorzaken uiteenlopende ziektebeelden waaronder reproductie stoornissen. Deze infecties veroorzaken aanzienlijk economische verliezen in de varkenssector. Dit project richt zich op de ontwikkeling van nieuwe diagnostica en innovatieve bestrijdingsmiddelen voor Chlmaydia suis infecties in de Belgische varkenssector.

Project

Ontwikkeling van diagnostica en innovatieve bestrijdingsmiddelen voor Chlamydiaceae infecties in de Belgische varkenssector Historisch

Universiteit Gent

Varkens worden geïnfecteerd door Chlamydia psittaci, Chlamydia pecorum, Chlamydia abortus en Chlamydia suis. Deze bacteriën veroorzaken uiteenlopende ziektebeelden waaronder reproductie stoornissen. Deze infecties veroorzaken aanzienlijk economische verliezen in de varkenssector. Dit project richt zich op de ontwikkeling van nieuwe diagnostica en innovatieve bestrijdingsmiddelen voor Chlmaydia suis infecties in de Belgische varkenssector.

Project

Ontwikkeling van een gebruiksvriendelijk informatiesysteem van het chemisch risico in beroepsomgeving. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De doelstelling van dit project is het ontwikkelen van een beheersinstrument van het scheikundig risico ten behoeve van de preventieraadgevers, de administraties (bijvoorbeeld Tewerkstelling en Arbeid, Volksgezondheid), het Fonds voor Beroepsziekten en de organisaties die de sociale partners vertegenwoordigen. Ter aanvulling van de vaak zeer academische wetenschappelijke publicaties beoogt dit instrument het ter beschikking stellen van informatie, een toenaderingsweg en rechtstreeks nuttige e...

Project

Ontwikkeling van een geïntegreerde tool ter ondersteuning van de diëtistenpraktijk Historisch

Hogeschool Gent

Dit onderzoeksproject situeert zich in het domein van de relatie voeding en gezondheid. De wetenschappelijke kennis over deze relatie neemt op dit ogenblik in zeer snel tempo toe.Het onderzoek heeft als finaliteit de positie van de diëtist(e)/voedingsdeskundige in zijn/haar hoedanigheid van verstrekker van voedingsadvies en voedingsvoorschriften op maat van de individuele patiënt of cliënt, uit te breiden en te verstevigen. Het is de bedoeling dit te realiseren via de ontwikkeling van een geï...

Project

ontwikkeling van een methodiek ter vermindering van sedentair gedrag in de werkomgeving Historisch

Universiteit Gent

Het doel van het project is het ontwikkelen van een interventie die de totale hoeveelheid zitten en langdurige periodes van ononderbroken zitten bij werknemers en bedrijfsleiders van Vlaamse bedrijven vermindert. Er wordt getracht het zitten te vervangen door activiteiten van lage intensiteit (staan, wandelen). De interventie wordt geëvalueerd aan de hand van objectieve meetinstrumenten (ActivPALs) en vragenlijsten.

Project

Ontwikkeling van een methodologie voor de kwantitatieve beoordeling van zoönotische risico&apos;s in België toegepast op het model Salmonella bij varkens Historisch

Universiteit Gent

Het project beoogt een robuust systeem te ontwikkelen voor de kwantitatieve beoordeling voor zoönosen in de voedselketen. Het systeem zal ontwikkeld worden aan de hand van de problematiek omtrent salmonellose in de varkenssector en met Belgische of voor België relevante gegevens. Het project zal onder andere gebruik maken van reeds beschreven methoden voor kwantitatieve risico-evaluatie om het systeem op te bouwen.

Project

Ontwikkeling van een module voor de immunologische basis voor de immunisatieserie over hepatitis B Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds the World Health Organization (WHO). UA levert aan World Health Organization (WHO) de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract

Project

Ontwikkeling van een platform voor het inschatten van het potentieel pandemisch risico van welbepaalde influenzavirussen (FLURISK) Historisch

Universiteit Gent

Het FLURISK project heeft als doel een platform te ontwikkelen dat kan helpen om het risico in te schatten van welbepaalde influenzavirussen om de species barrière te doorbreken van dier naar mens en infectie bij mensen te veroorzaken. Het platform kan echter niet voorspellen wat het volgende pandemisch virus zal worden.

Project

Ontwikkeling van een recombinant vaccin voor Chlamydophila psittaci Historisch

Universiteit Gent

De doelstelling van het project is de ontwikkeling van een recombinant vaccin voor de obligaat intracellulaire bacterie C. psittaci.

Project

Ontwikkeling van interventiestrategieën om fysieke activiteit te verhogen en sedentair gedrag te verminderen bij secundaire schoolmeisjes met behulp van gezondheidsonderzoek in groep. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Aangezien secundaire schoolmeisjes vele uren sedentair en weinig fysiek actief zijn, is een interventie belangrijk in deze doelgroep. De interventie zal vertrekken vanuit het concept ?participatory health research? door actief de doelgroep te betrekken in het ganse onderzoeksproces. Het uiteindelijke doel is om een prototype te voorzien met de belangrijkste interventiestrategieën om gedrag te veranderen bij de secundaire schoolmeisjes.

Project

Ontwikkeling van moleculaire diagnostische mogelijkheden voor het beheer van multiresistente tuberculose Zuid-Kivu Historisch

Universiteit Gent

Er zijn geen gegevens gekend wat betreft de prevalentie en incidentie van multidrug resistente tuberculose in het oosten van de Democratische Republiek Congo, die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling en uitvoering van een nationaal programma ter bestrijding van de epidemie. Via dit project worden diagnostische vaardigheden ontwikkeld om een opvolging in Noord-en Zuid-Kivu te starten, middels geavanceeerde moleculaire biologie (PCR).

Project

Ontwikkeling van nieuwe semi-parametrische mengmodellen voor interval gecensureerde data: mathematische eigenschappen, gedrag voor eindige steekproeven, vergelijkende studie, met toepassingen in het domein van antimicrobiële resistentie Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Antimicrobiële resistentie heeft zich de laatste jaren gemanifesteerd als een van de meest belangrijke gevaren voor de publieke gezondheid. Vandaar is het heel belangrijk om het mogelijke toenemen van resistente bacteriën op te volgen, te bestuderen en te monitoren. Om dit te bereiken dienen we de zogenaamde minimale remmende concentraties (MIC) te analyseren. MIC is gedefinieerd als de kleinste concentratie van een antimicrobiële substantie die de visuele groei van een micro-organisme zal t...

Project

Onzekerheid in ruimtelijke gezondheidsanalyse als gevolg van onvolledigheid en aggregatie effecten Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

In dit project zullen nieuwe methodes ontwikkeld worden voor het modelleren en analyseren van small area gezondheidsgegevens afkomstig van verschillende aggregatie niveaus. In het bijzonder zijn we geïnteresseerd in het vermogen van verschillende aggregatie-niveaus om bij te dragen aan niet-geobserveerde effecten op andere niveaus. Een voorbeeld van dit is waar mensen worden ondervraagd in sommige regio's, maar in andere niet. In die situatie zal op regio-niveau gevolgtrekking redelijkerwijs ...

Project

Opbouw van een HPV referentiecentrum en uitbouw van een HPV onderzoeksnetwerk in Afrika. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Opbouw van vaccinologie-expertise in Zuidoost-Azië. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Operationele implementering en kwaliteitsbewaking van het Vlaams Bevolkingsonderzoek naar Borstkanker. Recent afgelopen

Universiteit Gent

CPVOK (Centrum voor de Preventie en Vroegtijdige Opsporing van Kanker) zorgt, als één van de vijf Afdelingen van het Centrum voor Kankeropsporing, mee voor de implementering en kwaliteitsbewaking van het Vlaams Bevolkingsonderzoek naar Borstkanker. Dit screeningsprogramma wordt aangeboden aan vrouwen behorende tot de doelgroep (50-69 jaar) via de bestaande infrastructuur van erkende mammografische diensten.

Project

Opleiding huisartsen in opleiding: criteria voor kwaliteit. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project, dat een onderdeel is van een groter project, werken we aan twee vragen. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de kwaliteit van de opleidingsplaatsen tot medisch specialist in Belgie. Hiertoe wordt een documentanalyse uitgevoerd van de werkzaamheden van de erkenningscommissies in Wallonie en Vlaanderen. Wat is in het kader van de opleiding tot medisch specialist en huisarts bekend over de kwaliteit van de opleidingsplaatsen en de stagebegeleiders. Hiertoe wordt een sys...

Project

Opportuniteiten bij de opwaardering van de financiering van gezondheid en vaccinatie in de Democratische Republiek Congo. Historisch

Universiteit Antwerpen

Opportuniteiten bij de opwaardering van de financiering van gezondheid en vaccinatie in de Democratische Republiek Congo.

Project

Oprichting van een klinische onderzoekseenheid aan UNIKIN, Democratische Republiek Congo. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Opstellen van veiligheidsdossiers van cosmetische producten volgens de voorschriften v/d gangbare Europese Cosmetische Wetgeving en bijkomende wetenschappelijke rapporten op aanvraag van de opdrachtgever. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Opstellen van veiligheidsdossiers van cosmetische producten volgens de voorschriften van de gangbare Europese Cosmetische Wetgeving en bijkomende wetenschappelijke rapporten op aanvraag van de opdrachtgever (Schreuder Research Bv).

Project

Opstellen van veiligheids-en efficiëntiedossiers van cosmetische producten volgens de voorschriften van de gangbare Europese Cosmetische Wetgeving. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Opstellen van veiligheids-en efficiëntiedossiers van cosmetische producten volgens de voorschriften van de gangsbare Europese Cosmetische Wetgeving voor de firma Soprodal NV.

Project

Opstellen van veiligheids- en efficiëntiedossiers van de cosmetische producten BIODERMAL. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Opstellen van veiligheids- en efficiëntiedossiers van de cosmetische producten BIODERMAL en aanpassen volgens de voorschriften van de Europese Cosmetische Wetgeving

Project

Overeenkomst betreffende de financiering van de ondersteuningsactiviteiten in het kader van het federale meerjarenprogramma "coördinatie van de kwaliteit en de patiëntveiligheid" Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

In de context van het tweede meerjarig programma (2013-2017) engageert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) zich in het ondersteunen van ziekenhuizen bij de uitvoering van de jaarlijkse contracten 'coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid' door het aanbieden van een reeks van opleidingen. Het opleidingsprogramma wordt uitgewerkt in samenwerking met FOD VVVL en 8 expertisecentra: 5 universiteiten en 3 'écoles de santé publique'. Elk van deze centra ...

Project

Overeenkomst tussen UHasselt en Maastro Clinic in het kader van het doctoraat van Pascale Simons met titel " Effecten van een Lean Management Interventie op Patiëntveiligheid en Organisatorische Indicatoren in de Gezondheidszorg: een effectanalyse " Historisch

Universiteit Hasselt

De gezondheidszorg wordt steeds duurder vanwege een groeiende zorgvraag. De verwachtingen van de patiënt worden steeds groter en kwaliteit en patiëntveiligheid zijn een vanzelfsprekendheid geworden. De combinatie van deze factoren enerzijds, en een afname aan personeelsaanbod in de toekomst anderzijds, eisen een andere aanpak in de zorg. Hierdoor wordt de lean management filosofie, die kwaliteit en efficiëntie tegelijkertijd nastreeft in steeds meer gezondheidszorgorganisaties toegepast. Lean...

Project

Overheidsopdracht voor economische en sociaalrelevante diensten, studies en onderzoeken gerelateerd aan nachtelijke verzorging van kwetsbare ouderen die thuiswonen in de regio van het Brussel Hoofstedelijk Gewest Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

PACE: Comparing the effectiveness of palliative care for elderly people in long term care facilities in Europe

Vrije Universiteit Brussel

Aging populations, rising costs and sustainable delivery of high-quality care are increasingly common concerns in all EU countries. PACE aims to perform comparative effectiveness research concerning palliative care in long-term care facilities (LTCFs) in Europe. While a growing number of older people will require palliative care in institutionalized settings, palliative care has only recently begun to be developed in LTCFs and effectiveness research hardly exists. PACE aims to compare, in si...

Project

Parameterschatting en real-time voorspelling van Dengue uitbraken met behulp van het gemiddelde model Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

De parameter estimation (definitieve grootte van de epidemieën, keerpunt, R0) en de real-time voorspellingen van eenvoudige en multi-picks dengue uitbraken worden behandeld in verschillende papers, enkel gebruikt makend van de Richards model en zijn varianten voor multi-picks dengue uitbraken. Het doel van deze studie is parameters schatten en real-time voorspellingen doen met behulp van verschillende niet-lineaire modellen en het opmaken van het gemiddelde model als onzkerheidsmodel onzekerh...

Project

Pathogenese en transmissie van influenza bij varkens (FLUPIG) Historisch

Universiteit Gent

Pandemisch influenzavirus vindt zijn oorsprong bij wilde vogels, maar moet zich aanpassen om efficiënt te kunnen vermeerderen en verspreiden bij mensen vooraleer een pandemie ontstaat. Varkens worden aanzien als belangrijke tussengastheer waarin adaptatie kan gebeuren. FLUPIG onderzoekt genetische, gastheer- en omgevingsfactoren nodig voor adaptatie. Daarenboven wordt de rol van kruisbeschermende immuniteit onderzocht op het ontstaan en verloop van een pandemie.

Project

PhysPhar 2011

Vrije Universiteit Brussel

Het doel van dit congres was om zowel basiswetenschappers als clinici die actief wetenschappelijk onderzoek doorvoeren in de domeinen van de fysiologie en farmacologie bij elkaar te brengen, dialoog te stimuleren en nieuwe interdisciplinaire samenwerkingen te activeren. Ook al is de fysiologie en de farmacologie immers nauw met elkaar verwant, toch worden wetenschappelijke resultaten meestal gepubliceerd in separate tijdschriften of worden interessante data besproken in aparte meetings. Deze ...

Project

Pilootproject "bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker". Historisch

Universiteit Antwerpen

Dikkedarmkanker is één van de kankers waarvoor de Europese code voor kankerbestrijding een bevolkingsonderzoek aanbeveelt. In Vlaanderen zal vanaf februari 2009 gestart worden met het proefonderzoek naar dikkedarmkankeropsporing. Het proefonderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste deel betreft dikkedarmkankeropsporing bij personen met gewoon risico en zal uitgevoerd worden in drie regio's. Elke inwoner van 50 tot en met 74 jaar van Schilde, Vosselaar en Borgerhout kan deelnemen aan dit eer...

Project

Pilootproject Bijzondere Noden en Glimlachen Historisch

Universiteit Gent

dit onderzoek richt zich op het in kaart brengen en sensibiliseren van patiëntengroepen met Bijzondere Noden, in het bijzonder patiënten met fysieke en mentale beperkingen en kwetsbare ouderen. De sensibilisering, inclusief effect evaluatie, is gericht op kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met een oversampling van kansengroepen.

Project

Plasma Abeta als endofenotype voor genetische studies van Alzheimer dementie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project beoogt genetische risicofactoren te identificeren voor Alzheimer dementie (AD) aan de hand van Aß1-42 in plasma als endofenotype. Door Aß1-42 als uitkomstmaat te gebruiken kan direct het werkingsmechanisme van geassocieerde kandidaat genen in functie van de amyloid cascade geëvalueerd worden. Kennis van de genetische variatie in Aß1-42 spiegels zal op de langere termijn bijdragen tot gerichte ontwikkeling van therapie en preventie.

Project

Post-doctorale sponsorovereenkomst tussen UHasselt en AXA Research Fund Historisch

Universiteit Hasselt

Dynamische modellen voor persoon-tot-persoon overdracht van infectieziekten steunen op veronderstellingen over sociale interacties. In massa-actie-modellen maken personen contact met elkaar tegen een bepaalde leeftijdsspecifieke frequentie. Dit model wordt meestal gebruikt om de leeftijdsspecifieke prevalentie van een endemische infectieziekte te beschrijven. Anderzijds bestaan er netwerkmodellen waarin individuen voorgesteld worden door punten of knopen, die met een lijn verbonden worden ind...

Project

Preconceptiezorg in Vlaanderen: Praktijk, kennis, attitude en noden Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit onderzoek zal nagaan wat de praktijkvoering, noden, kennis en attitude is van patiënten en eerstelijnshulpverleners ten opzichte van preconceptiezorg. Ten tweede wordt onderzoek gevoerd naar de incidentie, determinanten en zwangerschapsuitkomst van ongeplande zwangerschappen in Vlaanderen. Een interventie wordt systematisch ontwikkeld, getaillored en geïmplementeerd binnen de eerstelijnszorg om de praktijkvoering, attitude en kennis van zowel patiënten en hulpverleners te verhogen.

Project

PREDI-NU Preventie van depressieve en sensibilisering door networking in de EU. Historisch

KU Leuven

PREDI-NU is een Europees actie- en onderzoeksproject dat nieuwe interventies voor de preventie van depressie bij jongeren wil uittesten. Het project wordt uitgevoerd door een uitgebouwd netwerk van Europese expertenin de preventie van depressie en suïcide, die reeds eerder samenwerkte in de European Alliance Against Depression (EAAD) en Optimised Suicide Prevention and Implemention in Europe (OSPI) projecten. Het PREDI-NU project bouwt voort op deze ervaringen en wil specifiek inzoomen op de ...

Project

Preparatory work in the ananlysis and reporting of data on multi-resistance in antimicrobial resistance isolate based data collected from reporting countries for the year 2011 Historisch

Universiteit Hasselt

De algemene doelstelling van dit project is het analyseren en rapporteren van de geïsoleerde gegevens over antimicrobiële resistentie bij dieren en voedsel gerapporteerd door de EU-lidstaten en een aantal andere landen die verslag uitbrengen over het rapporteringsjaar 2011.

Project

Preventie en controle van hepatitis B in Zuid-Afrika : beschermend effect van het vaccin, vaccinatiegraad, 'non-responders' en 'escape'-mutanten. Historisch

Universiteit Antwerpen

Hepatitis B (HB) wordt door het hepatitis-B-virus (HBV) veroorzaakt en wordt wereldwijd als een ernstige en levensbedreigende ziekte beschouwd. In Zuid-Afrika bijvoorbeeld is het effect ervan verwoestend. Hepatitis B kan echter vermeden worden door vaccinatie; er bestaat immers een efficiënt, veilig en betaalbaar vaccin. Rationele en algemene implementatie ervan in nationale immunisatieprogrammes, zoals aanbevolen door de WHO, kan vele mensenlevens redden. In dit bilaterale samenwerkingsverba...

Project

Preventie en verbeterde diagnostiek van genitale ziekte bij adolescenten van schistosomiasis endemisch KwaZulu-Natal, Zuid-Afrika (IRSES) Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Prijs 'Burggravin Valine de Spoelberch' Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Prize: Research into the mechanism of angiotensin IV and angiotensin receptor ligands in learning and memory, limbic epilepsy and Parkinson disease.

Project

Prijs ING

Vrije Universiteit Brussel

Bouwend op de ervaring die Ze had opgedaan tijdens de Eerste Wereldoorlog, vooral in de vier hospitalen aan het Belgische front, richtte Koningin Elisabeth in 1926 de naar Haar genoemde geneeskundige stichting op. Ze beoogde hiermee het laboratorium-onderzoek te stimuleren en een nauwe samenwerking tot stand te brengen tussen vorsers en ziekenhuisartsen, omdat de kwaliteit van hun relatie bepalend werd geacht voor het welzijn van de patiënten.

Project

primaire vs secundaire resistentie aan EGFR-gerichte therapie in colorectale tumoren: biologische en predictieve significantie van stromaal neureguline-1 Historisch

Universiteit Gent

Anti-EGFR therapie (cetuximab of panitumumab) is een doelgerichte therapie bij gemetastaseerd colorectale kanker. Dit project zal inzichten verwerven in stromale communicatie betrokken bij resistentie aan doelgerichte EGFR therapie of mechanismen van verworven resistentie aan EGFR therapie. Dit project beoogt ook de identificatie van biomerkers voor selectie van patienten die een hoog risico vertonen om therapie resistentie te ontwikkelen.

Project

Prioritisering van de doelgroepen met betrekking tot de vaccinatie voor seizoensgriep Historisch

Universiteit Hasselt

De tweede fase bevat een simulatie van het aantal gevallen en overlijdens ten gevolge van seizoensgriep die door middel van vaccinatie bij kinderen kunnen vermeden worden (inclusief de constructie van een dynamisch model omwille van de transmissie) en een volledige economische analyse van de invoering van seizoensgriep vaccinatie bij alle groepen (de huidige risicogroepen, kinderen en volwassenen zonder risicofactoren).

Project

Prioritisering van de doelgroepen met betrekking tot de vaccinatie voor seizoensgriep - deel 2. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds KCE. UA levert aan KCE de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Project Diabeteszorg. Historisch

Universiteit Antwerpen

De studie heeft tot doel beleidsvoorstellen te formuleren voor een kwaliteitsvolle diabeteszorg en de organisatie ervan, rekening houdende met de ernst en met geassocieerde co-morbiditeit. In de internationale literatuur en bestaande guidelines wordt gezocht naar kwaliteitsindicatoren en randvoorwaarden voor een kwaliteitsvolle opsporing, behandeling en opvolging van de diabetespatiënt en tevens naar organisatiemodellen van optimale diabeteszorg. Alle relevante literatuur wordt samengebracht ...

Project

Project met betrekking tot zorgverlening van type 2 diabetespatiënten gecoördineerd door huisartsen Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project heeft tot doel na te gaan of via een model van `shared care' gecoördineerd door huisartsen de zorg voor diabetespatiënten significant kan verbeteren. Tevens wordt onderzocht welke maatregelen nodig en effectief zijn en wordt beschreven welke kosten hiermee gepaard gaan. Er wordt een specifieke gecoördineerde 1e-lijnsequipe ontwikkeld, met diëtisten, podologen en de diabeteseducator als steunfiguur voor de huisarts. Een shared care programma wordt opgezet, op basis van een multidi...

Project

Project voedselconsumptiepeiling dienstjaar 2007 Historisch

Universiteit Gent

In 2007 werden volgende opdrachten uitgevoerd ten behoeve van de Belgisch Voedselconsumptiepeiling (http://www.iph.fgov.be/nutria/). 1) Ontwikkeling van een conversiemodel voor primaire agrarische producten, namelijk fruit en groenten. En dit voor alle geselecteerde voedingsmiddelen en recepten van de voedselconsumptiepeiling 2004. 2) Ontwikkeling van een ingrediëntendatabank 3) Ontwikkeling van een conversiedatabank voor de samengestelde voedingsmiddelen/recepten/ingrediënten "zoals gegeten"...

Project

Promotie van een actieve levensstijl bij werkende jongvolwassenen: ontwikkelen en testen van een smartphone interventie Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Voor dit onderzoeksproject ontwikkelen en testen we een smartphone interventie die bijdraagt tot het promoten van een actieve levensstijl bij werkende jongvolwassenen.

Project

Promotie van gezonde voeding en beweging en verminderen van sedentair gedrag bij lagere schoolkinderen: effect- en proces evaluatie van een online video-interventie bij ouders Historisch

Universiteit Gent

1. Ontwikkelen van een methodiek voor ouders van lagere schoolkinderen om via videomateriaal en online feedback aan ouders vaardigheden aan te leren voor het bekomen van gezondheidswinst via het gezin. 2. Effect- en procesevaluatie van de methodiek. 3. Ontwikkeling van een implementatiegids met het VIGEZ als primaire partner en in samenwerking met de partnerorganisaties op het terrein.

Project

Prospectief cohort onderzoek naar valvrees en risicogedrag bij ouderen Historisch

Universiteit Gent

De doelstellingen van dit project zijn: (1) het onderzoeken van incidentie en prevalentie van maladaptieve valagnst bij ouderen, (2) het onderzoeken hoe ouderen met en zonder maladaptieve valangst zich onderscheiden op fysiologisch en psychologisch vlak, (3) het onderzoeken hoe ouderen hun valangst bijstellen na blootstelling aan angstgerelateerde activiteiten, (4) het ontwikkelen van een verklarend model rond valangst en verhoogd valrisico bij ouderen.

Project

Prospectief follow-up onderzoek naar reproductieve gezondheid en comborbiditeit bij tweelingen Historisch

Universiteit Gent

Dit project heeft als doel om een databank met reproductieve variabelen te realiseren (N = 3500 vrouwelijke tweelingan van 18 tot 46 jaar)ter aanvulling van het bestaande Oost ? Vlaamse meerlingenregister met perinatale gegevens. Beide databanken kunnen informatie leveren over de invloed van nature/nurture op reproductieve factoren enerzijds en het verloop van de reproductie over verschillende generaties heen anderzijds.

Project

Prospectief onderzoek van directe en indirecte kosten vd zorg voor HIV/AIDS-patiënten na de invoering van de tritherapie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In een patiënt-gecentreerde studie noteren personen met HIV/AIDS in verscheidene stadia van de ziekte aan de hand van een dagboek alle ontvangen zorg en gemaakte kosten gedurende een maand. Dit moet toelaten een vergelijking te maken tss de totale kosten, gebonden aan deze ziekte, voor de invoering van de tritherapie en erna. Aanvullend worden ook facturen bekenen. De gebruikte methodologie laat toe alle vormen van zorg, ook de informele, in het licht te stellen. Aan de hand van bev...

Project

Prospectieve associaties van sedentair gedrag, fysieke activiteit en fysieke fitheid met metabool risico bij Vlaamse volwassen mannen en vrouwen. Historisch

Universiteit Gent

Het huidig onderzoeksproject richt zich op de longitudinale of prospectieve analyse van fysieke (in)activiteit, fysieke fitheid en zijn verschillende componenten, en verschillende gezondheidsgerelateerde parameters bij Vlaamse volwassenen. Naast het bepalen van de validiteit van een continue metabole risico score, wordt ook de relatie tussen levensstijl en verschillende gezondheidsgerelateerde fitheidscomponenten onderzocht.

Project

Protocolakkoord inzake partenariaat 2007 : Opleiding en informatie van de werknemers en de hiërarchische lijn over chemische risico's (project n° 23). Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project sluit aan bij doelstelling 3 van het federaal EPD ESF (consolidering van de werkgelegenheid) en betreft de ontwikkeling van een strategie inzake de opleiding en de informatie van de werknemers over chemische risicos door de preventieadviseurs van de onderneming met participatie van de werknemers /werkneemsters en de leden van hiërarchische lijn. De ontwikkelde methode doet beroep op de participatie van de werknemers door hun de gelegenheid te geven om hun bekwaamheden te valoriser...

Project

Protocolakkoord inzake partenariaat 2008 : Opleiding en informatie van de werknemers en de hiërarchische lijn over chemische risico's (project n° 23). Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project sluit aan bij doelstelling 3 van het federaal EPD ESF (consolidering van de werkgelegenheid) en betreft de ontwikkeling van een strategie inzake de opleiding en de informatie van de werknemers over chemische risicos door de preventieadviseurs van de onderneming met participatie van de werknemers /werkneemsters en de leden van hiërarchische lijn. De ontwikkelde methode doet beroep op de participatie van de werknemers door hun de gelegenheid te geven om hun bekwaamheden te valoriser...

Project

Psychische klachten in de algemene belgische bevolking: de invloed van gemeenschapskenmerken Historisch

Universiteit Gent

Aan de hand van een multilevelbenadering wenst deze studie een contextuele benadering van sociale determinanten van de mentale gezondheid van de algemene niet-behandelde belgische bevolking te verwezenlijken. Steunend op de onderzeokstradities van de sociale epidemiologie en de sociologie wordt - controlerend voor verschillen in individuele kenmerken- het effect van sociale ongelijkheid op psychische klachten (zoals depressiviteit, slaapproblemen, somatisatie en angst), bestudeerd.

Project

Psychosociale aspecten op het werk en arbeidsongevallen Historisch

Universiteit Gent

Onderzoek naar het verband tussen psychosociale aspecten op het werk en (ernstige) arbeidsongevallen in België. Preventie van veiligheid in bedrijven door ook aandacht te hebben voor preventie op het niveau van psychosociale aspecten.

Project

Public health interventions. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Public health interventions. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Raamovereenkomst i.v.m. de gezondheid en het welzijn door de ontwikkeling van initiatieven op het vlak van informatie en preventie. Promotie van initiatieven m.b.t. het bevorderen van de samenwerking en de communicatie tussen de huisartsen en patiënten. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project wil initiatieven ontwikkelen ter bevordering van de samenwerking en communicaties tussen huisartsen en patiënten, in het bijzonder door een internetgebaseerde toepassing. Daartoe zullen artikels of teksten ter beschikking gesteld worden die verband houden met gezondheidspreventie en die benevita wenst te publiceren. Daarnaast kunnen inhoudelijke dossiers m.b.t. gezondheid of welzijn alsook concepten die bijdragen tot de samenwerking van huisartsen en patienten worden ontwikkeld. ...

Project

Randvoorwaarden en goede praktijken voor het (her-)organiseren en implementeren van bevolkingsonderzoek naar borst-, baarmoederhals- en dikkedarmkanker. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Rationeel voorschrijven van antibiotica bij acute rhinosinusitis : evaluatie van de impact en kosten van implementatiestrategieën uitgaande van een multidisciplinaire evidence-based richtlijn. Historisch

Universiteit Antwerpen

De doelstelling van dit project ligt in de lijn van de Commissie voor de Coordinatie van het Antibioticabeleid (BAPCOC, FOD Volksgezondheid), m.n. een doelmatig gebruik van antibiotica. Het voorgelegde project wordt ingediend door de twee Vlaamse universiteiten die zich hebben onderscheiden in het exploreren, beschrijven en optimaliseren van het voorschrijven van antibiotica voor luchtweginfecties in het kader van de alarmerend toenemende antimicrobiele resistentie. Zoals (uit de referenties)...

Project

Realisatie van een interactief anti-tabak voorlichtingspakket voor scholieren. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Het project heeft als doel om een interactief antirookpakket voor scholen te ontwikkelen. Het einddoel van het project is om Vlaamse (schoolgaande) jongeren op een zeer gerichte en direct manier van het roken af te houden.

Project

Reduceren van de last van kinkhoest (pertussis) bij zeer jonge kinderen in verschillende epidemiologische settings door middel van vaccinatie tegen pertussis tijdens de zwangerschap. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Registers van acute coronaire aanvallen in de stad Gent en in de regio Brugge Historisch

Universiteit Gent

Doelstellingen: De tijdstrend van incidentie, lethaliteit en sterfte tgv acute coronaire aanvallen te volgen Bij te dragen tot kwaliteitsverbetering van sterftestatistieken De effectiviteit van behandelingswijze in de gezondheidszorg te beoordelen

Project

Registers van Acute Coronaire Aanvallen in de stad Gent en in de regio Brugge Historisch

Universiteit Gent

Dit onderzoek prolongeert het WHO-MONICA (MONItoring of Trends and Determinants of CArdiovascular Diseases) project waaraan in 1982-1992 werd meegewerkt. In de bevolking van 25-74 jaar wordt de attack rate van acute coronaire aanvallen geregistreerd. Doelstellingen: opvolgen tijdstrend van incidentie, morbiditeit en lethaliteit tgv acute coronaire aanvallen; bijdragen tot kwaliteitszorg mbt sterftestatistieken; opvolgen van effectiviteit van behandelingswijze in gezondheidszorg.

Project

Registratie en follow-up van suicidepogingen in Vlaanderen Historisch

Universiteit Gent

Het project heeft enerzijds als doelstelling het verzamelen van nauwkeurige epidemiologische gegevens inzake de prevalentie en risicofactoren van zelfmoordpogingen in Vlaanderen via registratie in algemene ziekenhuizen. Anderzijds beoogt het project het in kaart brengen en evalueren van de huidige patronen van zorgverstrekking aan suïcdepogers om zodoende het zorgtraject van de suïcdepogers te evalueren.

Project

Registratie van het soort aandoeningen, de zwaartegraad en de sociale omstandigheden van patiënten/cliënten met een zorgenplan in de thuiszorg. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Een zorgenplan is een afsprakenregeling, een soort zorgcontract, tussen de thuisverzorgde patiënt met een complexe zorgenproblematiek, zijn mantelzorgers en minstens drie betrokken hulp- en zorgverleners, waaronder obligaat de huisarts. Het is bedoeld om de interdisciplinaire samenwerking te vergemakkelijken, de mantelzorgers beter te ondersteunen en de zelfzorg van de hulpbehoevende te optimaliseren. Alle zorgtaken (b.v. toezicht, hygiënische zorg, uitvoering van medische voorschriften, bevo...

Project

Reinfectie-frequentie en klinische outcome bij asymptomatische vrouwen met Chlamydia trachomatis-infectie. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project wordt de reinfectie-frequentie en de klinische outcome van patienten die deelnemen aan opportunistische screening voor Chlamydia trachomatis bestudeerd. Hiervoor wordt een prospectieve cohort studie gevoerd in 30 huisartspraktijken in Antwerpen. Patienten bij wie door screening een asymptomatische CT infectie werd vastgesteld in 2001-2002, worden opgevolgd mbt recidieven en gynecologische en reproductieve outcome.

Project

Research grant voor : Naomi Lombaert vanaf 1/7/2003 voor het uitvoeren van de genotoxische aspecten ikv ov tss Fed Belge contre le Cancer en de UCL. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De doelstelling van dit project is het ontwikkelen van een beheersinstrument van het scheikundig risico ten behoeve van de preventieraadgevers, de administraties (bijvoorbeeld Tewerkstelling en Arbeid, Volksgezondheid), het Fonds voor Beroepsziekten en de organisaties die de sociale partners vertegenwoordigen. Ter aanvulling van de vaak zeer academische wetenschappelijke publicaties beoogt dit instrument het ter beschikking stellen van informatie, een toenaderingsweg en rechtstreeks nuttige e...

Project

Resistentie en gebruik van antibiotica in het Middellandse-Zeegebied (ARMed). Historisch

Universiteit Antwerpen

Gedurende 48 maanden zullen resistentie gegevens verzameld worden in de landen van het Middellandse- Zeegebied. De resultaten zullen onderworpen worden aan een programma voor kwaliteitscontrole. Epidiomiologische factoren die een invloed uitoefenen op de ontwikkeling van resistentie zullen in de studie betrokken worden. Gebruikscijfers van antibiotica zullen verzameld worden volgens de methode die ook in het Europese ESAC project gehanteerd wordt en het beleid in verband met infectiecontro...

Project

Rijden onder invloed van drugs of psychoactieve geneesmiddelen: opsporing in bloed en speeksel Historisch

Universiteit Antwerpen

Het voorgestelde project heeft als eerste doel het gebruik van drugs en psychoactieve geneesmiddelen in het verkeer na te gaan via chromatografische bepalingen van bloed- en speekselstalen afkomstig van verkeerscontroles of verkeersongevallen. Het tweede doel is speekseltesten die vals-positief screenen in het kader van de Belgische wetgeving te verklaren.

Project

Rol van genen die coderen voor kandidaat-adhesines van Helicobacter heilmannii sensu stricto bij kolonisatie van de maagmucosa Historisch

Universiteit Gent

Helicobacter heilmannii sensus stricto die van nature uit de maag van honden en katten koloniseert, kan ook maagpathologieën veroorzaken bij de mens. Voor de identificatie van genen betrokken bij kolonisatie van het maagslijmvlies, zullen deletie mutanten ontwikkeld worden. Voor mutanten die hun eigenschappen verloren hebben, zullen complementatie studies uitgevoerd worden om de functie van het gedeleteerde gen te bepalen.

Project

Samenwerkingsovereenkomst Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Select Research Ltd.' hebben voor het project ' Collaboration agreement ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.

Project

Samenwerkingsovereenkomst met IDDI ivm het doctoraat van Leandro Garcia Barrado met titel "Bayesian statistics and Bioinformatics for Biomarker validation using Biobanks in Alzheimer's Disease (B4AD)" Historisch

Universiteit Hasselt

De doelstellingen van het B4AD project zijn het ontwikkelen van AD biomarkers, een AD diagnostische test en nieuwe biostatistische designmethoden (BRAVO; Biomarker retrospectieve analyse voor validatie optimalisatie),die de ontwikkeling en validatie van AD biomarkers zullen vergemakkelijken en versnellen. AD is een ziekte die 15 miljoen mensen wereldwijd treft, die niet kan worden behandeld en dewelke 44-90,000 euro per patiënt per jaar kost in Europa. Er bestaat geen goedgekeurde diagnosti...

Project

Samenwerkingsovereenkomst tussen Censtat en Janssen Pharmaceutica in het kader van het doctoraat van Doreen Abainenamar. Historisch

Universiteit Hasselt

Doctoraat met titel 'Allometrische schaling'. Het onderzoeksonderwerp betreft het ontwikkelen van biostatistische toepassingen om wetenschappelijke vragen te beantwoorden in farmaceutisch basisonderzoek en ontwikkeling. Gegevens komende van verschillende fases van het onderzoek zullen beschikbaar zijn om de methodeontwikkeling te focussen op allometrische schaling. Dit is het vertalen van pharmacokinetiek in dieren naar de mens. De meeste pharmacokinetische gegevens komen van in-vivo en in-vi...

Project

samenwerkingsproject voor de organisatie van het XXIIIste congres van de Interantional Society of Biomechanics (Juli 2011) - ISB Brussel Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' ULB' hebben voor het project ' Partnership agreement for the organisation of the XXIIIrd Congress of the International Society of Biomechanics (July 2011) ISB 2011 Brussels' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aan...

Project

Schatten van het druggebruik in België door analyse van afvalwater Historisch

Universiteit Antwerpen

De doelstelling van dit project is tweedelig. Eerst zullen er geschikte analysemethoden ontwikkeld en gevalideerd worden om verschillende drugs (cocaïne, amfetamine-achtigen, cannabis,...) en/of hun metabolieten in waterstalen te bepalen. Daarna zullen de concentraties gevonden in afvalwaterstalen gebruikt worden om het verbruik van drugs door de Vlaamse bevolking te schatten en in kaart te brengen.

Project

Schatting van de prevalentie van L. monocytogenes besmet RTE voedsel en een analyse van de kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekstestresultaten en analyse van factoren die verband houden met de prevalentie van L. monocytogenes besmet RTE voedsel. Historisch

Universiteit Hasselt

De algemene doelstelling van het project is te analyseren en de resultaten van het EU-brede basisoverzicht over de prevalentie van L. monocytogenes in bepaalde RTE voedingsmiddelen uit te brengen. Specifieke doelstellingen zijn onder meer: i) de statistische analyse van de kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het EU-basisoverzicht naar de prevalentie van L. monocytogenes in bepaalde RTE voedsel, ii) de statistische analyse van de factoren in verband met de prevalentie.

Project

Schrijven en verspreiden van aanbevelingen voor goede praktijkvoering. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project omvat: * mee schrijven aan de aanbeveling Beleid bij grieppandemie; uitgevoerd op basis van de werkwijze beschreven in de bundeling Aanbeveling en de concrete aanwijzigingen van de commissie Aanbevelingen. * mee werken aan de totstandkoming van het scenario voor de organisatie van de eerste lijn in geval van grieppandemie.

Project

Schrijven en verspreiden van aanbevelingen voor goede praktijkvoering - Beleid bij grieppandemie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project omvat: * mee schrijven aan de aanbeveling Beleid bij grieppandemie; uitgevoerd op basis van de werkwijze beschreven in de bundeling Aanbeveling en de concrete aanwijzigingen van de commissie Aanbevelingen. * mee werken aan de totstandkoming van het scenario voor de organisatie van de eerste lijn in geval van grieppandemie.

Project

Screeningsprogramma naar seksueel overdraagbare aandoeningen en hepatitis B vaccinatie bij prostitue(e)s in de provincie Antwerpen. Historisch

Universiteit Antwerpen

In 2000 werd een pilootonderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van hepatitis B vaccinatie van prostitue(e)s in het Antwerpse. 108 prostitue(e)s namen deel aan dit project. Dit project past binnen een breder gezondheidsvoorlichtings- en opvoedingsproject rond seksueel overdraagbare aandoeningen, condoomgebruik en hygiëne. Het project wordt op grotere schaal voortgezet in 2001 in de provincie Antwerpen met een ruimere permanentie en beschikbaarheid van artsen en verpleegkundige. Een structure...

Project

Screeningsprogramma naar seksueel overdraagbare aandoeningen en hepatitis B vaccinatie bij prostitue(e)s in de provincie Antwerpen. Historisch

Universiteit Antwerpen

In 2000 werd een pilootonderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van hepatitis B vaccinatie van prostitue( e )s in het Antwerpse. 108 prostitue( e )s namen deel aan dit project. Dit project past binnen een breder gezondheidsvoorlichtings- en opvoedingsproject rond seksueel overdraagbare aandoeningen, condoomgebruik en hygiene. Het project wordt op grotere schaal voortgezet in 2001 in de provincie Antwerpen met een ruimere permanentie en beschikbaarheid van artsen en verpleegkundige. Een stru...

Project

Sedentair gedrag: determinanten en de interacties met fysieke activiteit Recent afgelopen

Universiteit Gent

Deze studie bestaat uit 3 delen. In een eerste studie zal de ActivPal monitor onderzocht worden in zijn relatie met accelerometers en zal de validiteit van een vragenlijst voor het meten van sedentair gedrag bestudeerd worden bij kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen (n=100 per groep). In een tweede studie zullen determinanten van sedentair gedrag bij deze 4 leeftijdsgroepen onderzocht worden. In een derde prospectieve studie zullen persoonlijke, sociale en omgevingsdeterminanten van...

Project

Seksualiteit in de laatste levensfase: ervaringen en behoeften bij terminaal zieke patiënten en hun partners, en de rol van hulpverlening Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

De laatste jaren is er toenemende belangstelling en onderzoek rond het verlenen van psychosociale steun voor terminaal zieken, dit zowel in België als in andere landen. Hoewel goede palliatieve zorg gericht is op zowel fysieke als psychosociale en existentiële behoeften van patiënten en familie valt het op dat seksualiteit afwezig is als een wezenlijke component van de behoeften-evaluatie en zorg-bepaling. Uit recentelijke literatuur blijkt echter dat veel patiënten seksualiteit als waardevol...

Project

Selectie van bioactieve chinoïden en analyse van een gecombineerde chemotherapie en immunoprofylaxis voor de controle van tuberculose. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project heeft tot doel om (1) innovatieve synthesen van nieuwe bioactieve 2-aza-antrachinonen te ontwerpen (UGent, VUB), (2) gerichte functionaliseringen van het 2-aza-antrachinonskelet te evalueren in het kader van een SAR-studie tot verbindingen bekomen worden met een gewenst activiteitsprofiel (UGent, VUB), (3) de in vitro en in vivo toxiciteit en genotoxiciteit van deze componenten te onderzoeken (WIV), (4) hun in vivo bacteriostatisch en bactericide vermogen te evalueren tegen M. tub...

Project

Sensibiliseringsproject WODCA voor studenten hogeschool en universiteit. Historisch

Universiteit Antwerpen

De visie in kaart brengen van studenten van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen (AUHA) en Lessius Hogeschool op het invoeren van een alcohol- en drugbeleid op hun campus en de uitvoering ervan. Metals einddoelstelling om een beleid te kunnen uitschrijven dat gedragen wordt door de beoogde doelgroep. Daarnaast wensen we de WODCA-actie, die zich specifiek richt naar weekendongevallen door jonge bestuurders, bekend te maken in de studentenpopulatie. We proberen eveneens een beeld...

Project

Seroprevalentie 2012. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds WIV. UA levert aan WIV de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Simulatiemodellen voor overdracht van besmettelijke ziekten en controleprocessen, met toepassing op de vijf grote gezondheidstopics vanuit het Vlaamse beleid. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit is een IWT-project met CENSTAT als onderzoekspartner. Andere partners zijn UA, KULeuven, WIV. Het betreft onderzoek naar "Simulatiemodellen voor overdracht van besmettelijke ziekten en controleprocessen, met toepassing op de vijf grote gezondheidstopics vanuit het Vlaamse beleid". Het onderzoek zal worden uitgevoerd volgens de bepalingen zoals gesteld in voorliggende overeenkomst.

Project

Sociale gezondheidsverschillen en ongelijke toegang tot zorg in België. Analyse op basis van de eerste nationale gezondheidsenquête. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het doel van dit project is de sociale ongelijkheid inzake ziekte en gezondheid te bepalen via vier invalshoeken : de gezondheidsstatus, leefstijlkenmerken, medische consumptie en financiële drempels in de toegang tot de gezondheidszorg. Dit gebeurt door een analyse van de eerste Belgische Gezondheidsenquête (1997) en door studie van de recente wetenschappelijke literatuur terzake. De empirische bevindingen zullen in een ruim sociaal- wetenschappelijk kader worden geplaatst. Het onderzoe...

Project

Sociale gezondheidsverschillen (ikv AGORA-programma). Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het doel van dit project is de sociale ongelijkheden inzake ziekte en gezondheid te bepalen via vier invalshoeken : de gezondheidsstatus, leefstijlkenmerken, medische consumptie en financiële drempels in de toegang tot de gezondheidszorg. Dit gebeurt door een analyse van de eerste Belgische Gezondheidsenquête (1997) en door studie van de recente wetenschappelijke literatuur terzake. De empirische bevindingen zullen in een ruim sociaal- wetenschappelijk kader worden geplaatst. Het onderz...

Project

Sociale uitsluiting van patiënten met medisch onverklaarde pijn: de impact op het welzijn van de patiënt Recent afgelopen

Universiteit Gent

Aan de hand van een vragenlijststudie, een dagboekstudie en een experimenteel opzet zal worden nagegaan wat de impact is van sociale uitsluiting van mensen met medische onverklaarde pijn op het algemeen welzijn (zelfgerapporteerde pijn, zelfbeeld, algemene stemming, depressieve symptomen en stress responsen) van deze mensen.

Project

SOMT Leerstoel Onderwijs/onderzoek: (Realisatie van Opleiding tot professional master in Manuele Therapie én uitbouw van gezamenlijke onderzoekslijnen waaronder artrokinematica en musculoskeletale systemen in het bijzonder) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' SOMT-Stichting Opleiding Manuele Therapie (NL- Amersfoort)' hebben voor het project ' SOMT Leerstoel Onderwijs/onderzoek Sponsoring van leergangen en leerstoelen : Manuele Therapie (Realisatie van Opleiding tot professional master én uitbouw van gezamenlijke onderzoekslijnen waaronder artrokinematica en musculoskeletale systemen in het bijzonder)' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksr...

Project

Spatio-temporeel modelleren van infectieziekten. Historisch

Universiteit Hasselt

Voor de analyse van de temporele en spatiale verspreiding van epidemieën zijn geadvanceerde statistische methoden, welke rekening houden met de spatiale correlatie in de gegevens, noodzakelijk. Het correct modelleren van de spatiale verdeling en verspreiding van infectieziekten is een grote uitdaging. Typisch wordt de verspreiding van infectieziekten onderzocht als functie van tijd of leeftijd van de host. In dit project zullen we de ruimtelijke verspreiding van infectieziekten bestuderen, zo...

Project

Spiritualiteit aan het levenseinde: kunst of wetenschap? Historisch

KU Leuven

mso-hansi-theme-font:major-latin" lang="NL">De kunst van het sterven… en van het praten met uw artsmso-ascii-theme-font:major-latin;mso-hansi-theme-font:major-latin" lang="NL">Te horen krijgen dat je ongeneeslijk ziek bent roept heel wat vragen op: “Waarom ik?”, “Hoe lang nog?”, “Wat zal er met mijn kinderen gebeuren als ik er niet meer ben?” zijn slechts enkele voorbeelden. Naarmate de ziekte vordert komen er steeds meer relaties in het gedrang: op het werk, in de vriendenkring, of thuis. De...

Project

SPOTLIGHT: duurzame preventie van obesitas door geïntegreerde strategieën Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het doel van SPOTLIGHT is om op een systematische manier inzicht te krijgen in de determinanten van obesitas, en om multi-level interventies te identificeren die goed scoren op de verschillende RE-AIM dimensies (bereik, effectiviteit, adoptie, implementatie en duurzaamheid). Daarnaast willen we nagaan welke factoren ervoor zorgen dat multi-level interventies succesvol geïmplementeerd kunnen worden in de praktijk.

Project

Spraakverstaan en levenskwaliteit bij patiënten met een cochleair inplant. Historisch

Universiteit Antwerpen

Door adequatere onderzoekstechnieken en analyse van resultaten in termen van QoL en auditief functioneren is een betere indicatiestelling voor Cl en een adequatere post-operatieve follow-up mogelijk. De doelstelling van het onderzoek kunnen we samenvatten in volgende punten: 1. evaluatie van nieuwe onderzoekstechnieken bij Cl voor de programmering van de spraakprocessor (NAT) 2. evaluatie van resultaten van Cl bij specifieke patientengroepen in termen van spraakverstaan en QoL. Onder deze noe...

Project

Statistische eigenschappen van de infectiedruk, de contactmatrix en de reproductiesnelheid : kwantificering, onderlinge wisselwerking en impact in mathematische modellen voor de dynamische transmissie van infectieziekten. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het onderzoek naar de contactmatrix speelt een cruciale rol in het mathematisch modelleren van infectieziekten. Er zijn tot op heden maar een beperkt aantal pogingen geweest om contactpatronen tussen mensen te kwantificeren. Doel van dit onderzoeksproject is het schatten van de contactmatrix via een steekproef van dagboekgegevens en deze data te koppelen aan de geschatte infectiedruk voor bepaalde vaccineerbare aandoeningen (op basis van sero-epidemiologische gegevens).

Project

Statistische evaluatie van de reductie van Salmonella in dierpopulaties in de Europese Lidstaten. Historisch

Universiteit Hasselt

Het Europees Voedselagentschap verzamelt jaarlijks informatie van zoonoses en antimicrobiologische resistentie van alle Europese lidstaten. Het objectief van dit project is de analyse van de trend in het voorkomen van zoonotische agenten en de bronnen van menselijke infecties, om zo de waarschijnlijkheid te bepalen waarmee de Europese lidstaten de vooropgestelde vermindering zullen behalen. De dierpopulaties in deze studie zijn braad- en legkippen. Voor braadkippen is de doelstelling een voor...

Project

Statistische methoden voor epidemiologisch en klinisch onderzoek voor de gezondheid van moeder en kind in de context van moeder-kind transmissie bij HIV en andere infectieziekten Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Het project heeft de volgende doelstellingen. De doeltreffendheid en doelmatigheid van een strategie met de naam Option B+ zal worden geëvalueerd. Deze strategie heeft tot doel de moeder-kind trasmissie van de HIV infectie te voorkomen of minstens het voorkomen ervan te verlagen. Epidemiologische en klinische-studie methodologie wordt hiertoe gecombineerd. De praktische haalbaarheid van de strategie wordt eveneens geëvalueerd. Dit laatste gebeurt ter hoogte van gezondheidscentra, gemeenschapp...

Project

STEUNPUNT2012 Welzijn Volksgezondheid en Gezin en bijhorende kortetermijnopdrachten. Recent afgelopen

KU Leuven

Het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (2012-2015), een initiatief van de Vlaamse overheid, is een consortium van de KU Leuven, de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel dat de wetenschappelijkeexpertise van hoogleraren en onderzoekers in diverse disciplines verenigt. Het onderzoeksprogramma van het Steunpunt bestaat uit een meerjarenplan met onderzoek dat zich over meerdere jaren uitstrekt en korte termijnonderzoek.Het meerjarenplan bestrijkt drie onderzoekslijnen:Onderz...

Project

Steunpunt Milieu en Gezondheid Historisch

Universiteit Gent

Het steunpunt zal hoofdzakelijk biomonitoring onderzoek en theoretisch (literatuur) onderzoek verrichten inzake milieu en gezondheid. Het biomonitoringsproject zal metingen op bloed of urine omvatten naar zowel blootstellingsmerkers als effectmerkers. De ?Vraagbaak? van het Steunpunt zal enerzijds antwoorden trachten te geven op precieze vragen van de administraties van de Vlaamse Gemeenschap, en zich anderzijds concentreren op de lage dosis problematiek.

Project

Steunpunt Milieu en Gezondheid (2012-2015) Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Steunpunt Milieu en Gezondheid 2012-2015 Recent afgelopen

Universiteit Gent

Hoofddoelstellingen van het Steunpunt Milieu en Gezondheid: verzamelen, analyseren en ontsluiten van gegevens; uitvoeren van probleemgericht wetenschappelijk onderzoek (korte termijn); uitvoeren van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek; verlenen van wetenschappelijke dienstverlening. De missie: het voeren van wetenschappelijk onderzoek naar de impact van het milieu op de gezondheid van de Vlaamse bevolking.

Project

Steunpunt : Verkeersveiligheid bij stijgende mobiliteit. + Bijk ov "impact van verkeersongevallen op de kwaliteit van het leven" ikv dit steunpunt. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De bijdrage van de Vakgroep Menselijke Ecologie situeert zich vooral op het vlak van de milieu- en gezondheidszorg. Enerzijds is er een rol weggelegd in het onderzoek naar de mogelijke inschakeling van ziekenhuisgegevens voor het vinden van correctiefactoren voor de ongevallendata. Anderzijds zal ook het onderzoek naar andere impacts van verkeer op de volksgezondheid dan de ongevallen mee vorm gegeven worden en zal er bijgedragen worden bij de ontwikkeling van risico-indicatoren. De bijkomend...

Project

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ?UGent (SWVG-UGent) Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het SWVG voert beleidsrelevant onderzoek uit geclustered in 3 onderzoekslijnen: monitoren van zorgbehoeften en gebruik; evaluatie van preventieve en zorginterventies en organisatie en beleid van zorg.

Project

Stigma en psychische ziekte in een cross-nationaal perspectief Historisch

Universiteit Gent

Deze studie vormt een deel van een cross-nationaal comparatief onderzoek naar stigmatisering, met als einddoel het opstellen en testen van een multidisciplinair multilevel model. Aan de hand van gestandaardiseerde face-to-face interviews in een representatieve steekproef van de algemene bevolking worden in een 25-tal landen de denkbeelden, attitudes en gedragsintenties tegenover personen met psychische problemen vergeleken.

Project

Stigmatisering als belemmering voor de effectiviteit van geestelijke gezondheidszorg (GGZ)? Historisch

Universiteit Gent

Deze studie gaat na in welke mate stigmatisering van personen met psychische moeilijkheden een belemmering vormt voor de doeltreffendheid van organisaties in de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen. Daarenboven wordt de impact op de doeltreffendheid van het ruimere gezondheidszorgsysteem bestudeerd door aan de hand van internationale data het verband met (differentieel) zorggebruik na te gaan.

Project

Structurele financiering instituten: projectfinanciering CENSTAT voor fundamenteel onderzoek

Universiteit Hasselt

Het nieuwe BOF-financieringsprogramma 'structurele financiering van de instituten' is een programma dat wordt ingezet ter ondersteuning van het speerpunten beleid van de UHasselt. In overeenstemming met het Beleidsplan Onderzoek (2011-2015) (SD 1- OD1) kent de onderzoeksraad sinds 2012 jaarlijks aan de instituten structureel BOF-middelen toe voor de uitbouw van het fundamenteel onderzoek binnen deze instituten. Deze middelen worden ingezet op onderzoekslijnen gedefinieerd in het strategisch p...

Project

Structurele financiering instituten: structurele financiering CENSTAT voor de werking van het instituut

Universiteit Hasselt

Het nieuwe BOF-financieringsprogramma 'structurele financiering van de instituten' is een programma dat wordt ingezet ter ondersteuning van het speerpunten beleid van de UHasselt. In overeenstemming met het Beleidsplan Onderzoek (2011-2015) (SD 1- OD1) kent de onderzoeksraad sinds 2012 jaarlijks aan de instituten structureel BOF-middelen toe voor de organisatie en goede werking van deze instituten.

Project

Studie aangaande het invoeren van pneumokokkenvaccinatie in het nationale vaccinatieprogramma voor de zuigelingen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit rapport wil de doelmatigheid onderzoeken van een veralgemeende vaccinatie van jonge kinderen (tot de leeftijd van 2 jaar) met het thans beschikbare zeven-valent geconjugeerd pneumokokkenvaccin (PCV7). Het is de bedoeling dat hierbij zowel de directe gezondheidsvoordelen voor de gevaccineerde kinderen zelf als de indirecte gezondheidsvoordelen voor de hele bevolking (bescherming via groepsimmuniteit (herd immunity) bekeken worden. Een tweede doelstelling is het bepalen van het optimale vac...

Project

Studie naar de invloed van de fijne deeltjesfractie in binnen- en buitenlucht op chronisch respiratoire aandoeningen in de Antwerpse regio op basis van een aangepaste chemische analytische methode. Historisch

Universiteit Antwerpen

Chronische obstructieve respiratoire aandoeningen (Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) en astma) vertonen een toenemende prevalentie met belangrijke economische gevolgen. Vermits luchtvervuiling een belangrijke factor kan zijn, heeft dit project als doel het nagaan van deze invloed. De volgende doelstellingen zijn geformuleerd: 1) Het vaststellen van gezondheidsparameters van de luchtwegen (luchtwegklachten, longfunctie, bronchiale overprikkelbaarheid) en allergie in Antwerpen en een...

Project

Studie naar de vaccinatiegraad in Vlaanderen in 2012. Historisch

Universiteit Antwerpen

Voor de evaluatie van het vaccinatiebeleid wenst de Vlaamse overheid meer inzicht te verwerven in de subpopulaties die niet of onvoldoende bereikt worden door het huidige vaccinatieprogramma, de redenen van niet of onvolledig vaccineren, het aandeel van de belangrijkste vaccinatoren in het vaccinatieprogramma en welke initiatieven de effectiviteit van het vaccinatiebeleid kunnen bevorderen.

Project

Studie naar het effect van de Belgische antibioticacampagnes op het antibioticagebruik in de ambulante praktijk. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds BAPCOC. UA levert aan BAPCOC de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Studie naar oxidatieve stress en excitotoxiciteit in de ziekte van Parkinson: rol van glutamaattransporters als mogelijke aangrijpingspunten voor de heilzame werking van theanine, een component van groene thee. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Binnen dit project zullen we de betrokkenheid van de glutamaattransporters, i.e. de hoge-affiniteit en de vesikulaire glutamaattransporters en de cystine-glutamaat antiporter, in de waargenomen excitotoxiciteit en oxidatieve stress bij de ziekte van Parkinson bestuderen. (1) We zullen de Expressieniveaus en de activiteit van de glumataattransporters bestuderen in de nuclei van de basale ganglia van hemi-Parkinson ratten met een unilaterale 6-hydroxydopamine (6-OHDA) lesie van de 'medial foreb...

Project

Studie naar oxidatieve stress en excitotoxiciteit in de ziekte van parkinson: systeem Xc als mogelijk aangrijpingspunt voor de ontwikkeling van nieuwe farmacotherapieën. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Binnen dit project wordt de betrokkenheid van de cystine/glutamaat antiporter of systeem xc-, in de waargenomen excitotoxiciteit en oxidatieve stress bij de ziekte van Parkinson bestudeerd. Het expressieniveau van xCT, de specifieke subunit van systeem xc- is gestegen in het striatum ipsilateraal aan 6-hydroxydopamine (6-0HDA) injectie in de "medial forebrain bundle". Om meer inzicht te krijgen in de betekenis van deze opregulatie van xCT in de pathogenese van de ziekte van Parkinson, zullen ...

Project

Studie van de Biologische Beschikbaarheid en de Fysiologische Impact van Fyto-oestrogenen met Betrekking tot de Menselijke Gezondheid Historisch

Universiteit Gent

Een in-vitro onderzoek naar de biologische beschikbaarheid van fyto-oestrogenen en de invloed van de samenstelling van de intestinale microbiota wordt gecombineerd met een in-vivo observationele studie met proefpersonen. De fyto-oestrogenen en metabolieten zullen gekwantificeerd worden in bloed, urine, adem en feces. Voor de voornaamste fyto-oestrogenen zullen monoklonale antistoffen aangemaakt worden om hun distributie in weefsels en organen na te gaan.

Project

Studie van de vaccinatiegraad van jonge kinderen en adolescenten in Vlaanderen in 2004. (perceel 1 en perceel 2) Historisch

Universiteit Antwerpen

Effectieve controle vereist surveillance van infectieziekten op verschillende vlakken, onder andere van vaccinatiegegevens. Vermits de registratiegegevens over vaccins van georganiseerde preventieve diensten niet volledig zijn, werd in 1999 voor de eerste maal een representatieve steekproef van de vaccinatiestatus van jonge kinderen tussen 18 en 24 maanden onderzocht. Deze meting wordt in 2005 herhaald en uitgebreid naar adolescenten en 7-jarigen om de actuele toestand te kennen en eventuele ...

Project

Studie van de vaccinatiegraad van jonge kinderen en adolescenten in Vlaanderen in 2008. Historisch

Universiteit Antwerpen

Hoe goed zijn Vlaamse peuters gevaccineerd? Vaccinatiegraadmeting voor de vaccins aanbevolen in het basisvaccinatieschema bij Vlaamse kinderen van 18 tot 24 maand en onderzoek naar risicofactoren voor onvolledige vaccinatie in deze leeftijdsgroep, in het kader van de Vaccinatiegraadstudie bij jonge kinderen en adolescenten in Vlaanderen 2008 in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap. In samenwerking met KULeuven, tot eind 2008.

Project

Studie van geglyceerd eiwit als een merker voor diabetes in Centraal Afrika Recent afgelopen

Universiteit Gent

In dit project worden de mogelijkheden nagegaan om glycatie van keratines van vingernagels te gebruiken als alternatieve goedkope biomerker voor het opsporen en volgen van diabetes. Klassieke diagnostische merkers (glucose, HbA1c) zijn immers moeilijk bruikbaar in Afrika.

Project

Studie van miRNA expressie in prognostische subgroepen van acute lymfoblasten leukemie bij kinderen Historisch

Universiteit Gent

Deze studie omvat de analyse van miRNA profielen in verschillende genetische subgroepen van B-ALL (hyperdiploïden, TEL-AML1, MLL, BCR-ABL1, normale karyotype&apos;s) in vergelijking met profielen bekomen uit gesorteerde normale B-cel precursor cellen. Deze miRNA profielen zullen eveneens gebruikt worden om B-ALL patiënten met goede overleving ten opzichte van patiënten die ziekteherval vertonen met elkaar te vergelijken.

Project

Studie van subklinische cardiomyopathe in het postviraal chronic fatigue immune dysfunction syndrome. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

We kunnen de patiënten die lijden aan CVS indelen in twee groepen: - een eerste fase groep, zijnde die patiënten waarbij het CVS in de beginfase van de aandoening gediagnosticeerd wordt. Deze fase gaat vaak gepaard met een externe vermagering, ondanks een toegenomen eetlust. - Een tweede fase groep zijnde die patiënten in een latere fase van de aandoening, waarbij het lichaamsgewicht toeneemt zonder dat hun eetpatroon gewijzigd is. In een eerste onderdeel van de studie willen we het basaalme...

Project

Subfenotypering van otosclerose : multi-disciplinaire diagnostiek voor cochleaire otosclerose. Historisch

Universiteit Antwerpen

Otosclerose is een frequent voorkomende botabnormaliteit van het otisch kapsel, gekenmerkt door abnormale resorptie en redepositie van bot. Men maakt een onderscheid tussen histologische en klinische otosclerose. Histologische otosclerose betekent dat de aanwezigheid van otosclerose post mortem gediagnosticeerd werd bij histologisch onderzoek van rotsbeenderen. Klinische otosclerose betekent de aanwezigheid van geleidings- of gemengde doofheid veroorzaakt door stapediale fixatie of ronde vens...

Project

Systeem xc- als innovatief aangrijpingspunt voor de behandeling van temporaalkwab epilepsie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In dit project beogen we de identificatie van de cystine-glutamaat antiporter of systeem xc- als innovatief target, dat op termijn kan leiden tot nieuwe, meer effectieve antiepileptica met minder nevenwerkingen. Systeem xc- voorziet de cel van cystine, dat intracellulair wordt gereduceerd tot cysteïne, substraat in de synthese van glutathion, een belangrijk antioxidans in de hersenen. De import van cystine is obligatoir gekoppeld aan de vrijstelling van glutamaat. Aangezien zowel oxidatieve s...

Project

Systematisch literatuuronderzoek ter voorbereiding van de consensusvergadering rond "influenza: vaccins en antivirale middelen" van 6 mei 2010. Historisch

Universiteit Antwerpen

De uitvoering van een literatuuranalyse in het kader van de RIZIV-consensusvergadering over 'Influenza: vaccins en antivirale middelen'. Een consensusvergadering is een methode voor het ontwikkelen van geneeskundige en professionele richtlijnen die een op en consensus berustend standpunt willen innemen in een controverse betreffende een geneeskundige procedure, met als einddoel de verbetering van de kwaliteit van de geneeskundige verzorging. Deze consensus wordt opgesteld door een jury die ...

Project

Technologische hulpmiddelen binnen de zorg: overheidstussenkomst en de invloed op ondernemerschap. Historisch

Universiteit Gent

Dit onderzoek tracht -de instanties weer te geven die instaan voor overheidstussenkomst in het gebruik van verschillende gezondheidstechnologieën, -de processen en criteria bij beslissingen rond overheidstussenkomst na te gaan + de impact van dergelijke beslissingen op het marktpotentieel van die technologieën -kenmerken van ondernemers (en technologieën) te analyseren die erin geslaagd zijn financiële overheidstussenkomst en/of succesvolle marktintrede voor hun technologieën te bekomen.

Project

Tendensen in het genotmiddelengebruik (alcohol, medicatie en illegale drugs) van Nederlandstalige jongeren van 12 tot 22 jaar in Brussel en Vlaams-Brabant. Ontwikkelingsstimulering en opvoedingsondersteuning bij ouders van adolescenten Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Op basis van het onderzoek in 1994 bij een representatieve steekproef van 2103 jongeren uit Brusselse Nederlandstalige scholen werd het middelengebruik bij adolescenten van 12 tot 22 jaar in kaart gebracht. Deze resultaten betreffen de eerste epidemiologische gegevens op dit vlak voor het Nederlandstalige gedeelte van de hoofdstad alsook een eerste bevraging waarbij de volledige ontwikkelingsfase van de adolescentie bestreken wordt. Hoewel bij de opzet van het onderzoek rekening werd gehouden...

Project

Terminale sedatie al dan niet gecombineerd met het onthouden van de toediening van vocht en/of voeding als alternatief voor euthanasie: de casus van het levenseinde van ouderen in Vlaamse rusthuizen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

PROBLEEMSTELLING Het onderzoek betreft het ethisch probleemgebied rond een drietal soorten beslissingen bij het levenseinde: euthanasie, terminale sedatie (TS; dit is het buiten bewustzijn houden van de patiënt tot aan het overlijden door het toedienen van sedativa als antwoord op refractaire symptomen)23 en een specifieke niet-behandelbeslissing, namelijk het zich onthouden van de kunstmatige toediening van vocht en voedsel (OKVV). De studie schrijft zich meer bepaald in in de lijn van een e...

Project

Terminale sedatie al dan niet gecombineerd met het onthouden van de toediening van vocht en/of voeding als alternatief voor euthanisie; de casus van het levenseinde van ouderen in Vlaamse rusthuizen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Terminale sedatie (TS) al dan niet incombinatie met het onthouden van vocht en voeding (OVV) is een veel voorkomende medische praktijk aan het levenseinde van ongeneeslijk zieke patiënten. Vaak wordt hierbij geopperd dat TS en OVV zouden aangewend worden als een meer aanvaardbaar alternatief voor euthanasie. Dit onderzoek gaat na wat de feitelijke medische praktijk is mbt TS en OVV in rusthuizen, welke problemen hulpverleners ervaren bij het voeden van rusthuisbewoners, wat de karakteristieke...

Project

The detection and hazard evaluation of aneugenic chemicals Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Aneugenen, chemicaliën die numerieke chromosoomveranderingen induceren, kunnen een significant omgevingsrisico betekenen, gezien dit soort veranderingen in somatische cellen bijdraagt tot de progressie van tumoren, en in voortplantingscellen tot o.a. geboorteafwijkingen. In het geval van inductie van puntmutaties en structurele chromosoomveranderingen door chemicaliën, zoals pesticiden, is het voornaamste doelwit het DNA van de chromosomen zelf. In tegenstelling hiermee kunnen chemicali...

Project

The provision of statistical analyses for the EuroAspire III survey Historisch

Universiteit Gent

Centraal statistisch centrum voor de analyse van de EuroAspire III survey dit onderzoek gaat na in welke mate de aanbevelingen met betrekking tot de preventie van cardiovasculaire ziekten in de praktijk worden gebracht.

Project

Toekenning van UVV: Waardig Levenseinde Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel met het UZ Brussel is een grote voortrekker in het streven naar een waardig levenseinde, zowel als vernieuwer van (palliatieve) zorgmodellen als door haar onbevooroordeelde aandacht voor àlle beslissingen bij het levenseinde. Zo nam ze o.a. medio 1980 het eerste initiatief in de palliatieve zorg in België en Brussel door de oprichting van de thuisequipe OMEGA en stichtte ze later het eerste supportief dagcentrum TOPAZ. Zij zette zich mee in voor een euthanasiewet...

Project

Toepassing van Fuzzy Logic in geautomatiseerde controle-systemen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De klassieke manier van process controle bestaat in het aanwenden van lineaire controllers, zoals PID, LQG enz. Lineaire controle schemas steunen op de mogelijkheid dat de te sturen processen gelinearizeerd kunnen worden in hun parameters rond een zeker werkingspunt. De gebezigde controller moet dan wel robust zijn t.o.v. alle niet lineariteiten en fouten in de modelparameters. Dit is meestal enkel gegarandeerd in de onmiddellijke nabijheid van het instelpunt, waarbij slechts kleine afwijking...

Project

Total Diet Study Exposure (TDSEXPOSURE) Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit project streeft naar geharmoniseerde procedures voor staalname en analyses en naar prioriteiten binnen voedingsmiddelen en chemische contaminanten toepasbaar voor total diet studies in Europese lidstaten en kandidaatlanden. Verschillende benaderingen en methodes voor staalname en analyses zullen uitgetest worden om de best practice te bepalen. Contaminenten en voedingsmiddelen die eest bjdragen tot de blootstelling van de Europeanen zullen nagegaan worden.

Project

Translationeel en epidemiologisch onderzoek naar de pathogenese en predisponerende factoren van Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Historisch

Universiteit Gent

Chronisch Obstructief Bronchiaal lijden (COPD) is een ziekte die wordt gekenmerkt door een progressieve beperking van de luchtstroom. COPD gaat gepaard met een ontstekingsreactie van de longen tov schadelijke gassen. Slechts 20% van de rokers ontwikkelt COPD, wat een genetische invloed voor de ziekte impliceert. Met behulp van een prospective cohort studie, zullen we nagaan welke (genetische) determinanten met COPD zijn geassocieerd.

Project

Trends in genotmiddelengebruik bij adolescenten van de provincie Vlaams-Brabant. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In dit onderzoeksproject, in opdracht van de Provincie Vlaams-Brabant - Departement Welzijn en Gezondheidszorg, werd een stap verder gezet in het genotmiddelengebruik bij adolescenten. Via een follow-up onderzoek na 4 jaar (Brussel) en na 7 jaar (Vlaams-Brabant) na het basisonderzoek worden de tendensen van het genotmiddelengebruik in de volledige adolescentiefase aan de oppervlakte gebracht. Naast het in kaart brengen van deze tendensen zal de relatie van het risicogedrag waartoe genotmiddel...

Project

UHPLC met elektrochemische detectie voor in vivo neurochemisch onderzoek Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

In het onderzoek naar nieuwe therapieën voor neurologische aandoeningen is het opvolgen van veranderingen in neurotransmitterconcentraties een belangrijk hulpmiddel. Dit project richt zich specifiek op de analyse van de monoamines (DA, NAD, 5-HT) en hun voornaamste metabolieten (DOPAC, HVA en 5-HIAA). We beogen hierbij het ontwikkelen van verbeterde, snellere LCmethoden met ECD, zonder verlies aan scheidingsefficiëntie. Een tweede belangrijk criterium is de noodzaak om de gevoeligheid ten opz...

Project

Uitvoeren van een pilootproject en uitwerken van een preventiestrategie rond sociale ongelijkheid. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Uitwerken van een pilootproject en strategie om personen met een lage SES die door de overheid moeilijk worden bereikt te informeren en te sensibiliseren rond milieu en gezondheid met maximale persoonlijke gezondheidswinst.

Project

Uitvoeren van een stapsgewijze beleidsdoorwerking (fasenplan) van de resultaten van de 2de Vlaamse humane biomonitoringscampagne uitgevoered ikv 2de generatie steunpunt Milieu & Gezondheid. Historisch

Universiteit Antwerpen

De onderhavige opdracht behelst het doorlopen van het faseplan met betrekking tot de in de voorfase geselecteerde resultaten van de 2de cyclus van het Vlaams humaan biomonitoringprogramma. Het betreft zowel de inhoudelijk wetenschappelijke begeleiding als de procedurele begeleiding.

Project

Uitvoeren van een stapsgewijze beleidsdoorwerking (fasenplan) van de resultaten van het 3de Vlaamse humane biomonitoringscampagne (HBM-campagne) uitgevoered ikv 3de generatie steunpunt Milieu & Gezondheid - Gentse Kanaalzone. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

De onderhavige opdracht behelst het doorlopen van het faseplan met betrekking tot de in de voorfase geselecteerde resultaten van de 3de cyclus van het Vlaams humaan biomonitoringprogramma. Het betreft zowel de inhoudelijk wetenschappelijke begeleiding als de procedurele begeleiding.

Project

Uitwerking van referentiedata ter opvolging van generieke zorgtrajecten. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het initiatief rond de zorgtrajecten komt binnenkort op gang. Het zal starten met diabetes en nierinsufficiëntie als thema's. Het initiatief zal later uitgebreid worden met andere chronische aandoeningen waarvoor de kwaliteit van zorg maar kan worden gegarandeerd door goed afgestemde taakomschrijving, werkverdeling en partnerschappen tussen een diversiteit van betrokken zorgverlenende disciplines. De overheid heeft behoefte deze belangrijke nieuwe initiatieven op hun effecten, en hun kost-e...

Project

Ultrastructurele en morfometrische analyse van de harde tandweefsels bij patienten met erfelijke bindweefselstoornissen Historisch

Universiteit Gent

Dit onderzoek streeft het determineren, evalueren en correleren na van de klinische, radiografische en ultrastructureel waarneembare morfologisch-pathologische manifestaties in het bindweefsel van het aangezicht en de tandstructuren bij patienten met het syndroom van Marfan of het Ehlers Danlos syndroom. Deze gegevens moeten de respectievelijke nosologieën aanvullen. Dit onderzoek moet bijdragen tot een betere diagnostiek en classificatie van individuele patiënten.

Project

Universitair Wetenschappelijk Instituut voor Drugproblemen : terreinverkenning en uitbouw van het academisch netwerk. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het UWID - Universitair Wetenschappelijk Instituut voor Drugproblemen, is een interuniversitair instituut dat zich tot doel stelt om alle krachten rond preventie, hulpverlening, onderzoek en dienstbetoon m.b.t. de drugsthematiek in Vlaanderen te bundelen. Bestaande initiatieven worden ondersteund en kennis rond de drugsthematiek wordt samengebracht om versnippering van de onderzoeksbudgetten tegen te gaan en om tot waardevollere onderzoeksresultaten te komen.

Project

Update 2008 EMCDDA Insights boek ?Drug use, impaired driving and traffic accidents Historisch

Universiteit Gent

Actualisatie van het in 2008 geschreven monografie over ?Drugs, verminderde rijvaardigheid en verkeersongevallen?. Toevoegen van de meest recente experimentele en epidemiologische studies en meta-analysen over rijden onder invloed van drugs.

Project

UP TO DATE. Historisch

KU Leuven

Ondanks een divers aanbod aan ambulante zorg, worden huisartsen beschouwd als de belangrijkste actoren in de detectie van en de ondersteuning bij problemen gerelateerd aan druggebruik (illegaal of niet). Evenzeer wordt verwacht van arbeidsgeneesheren, dat zij als promotor van gezondheiden veiligheid op de werkplaats, een rol spelen op gebied van verslaving(Collectieve arbeidsovereenkomsten conventie Nr. 100). In België is weinig geweten omtrent de middelen en strategieën, die deze zorgverlene...

Project

Vaccinatietoestand van Rotarix bij darminvaginatie tijdens het eerste levensjaar. Historisch

Universiteit Antwerpen

Met dit project gaan we na of er een mogelijke associatie is tussen rotavirusvaccinatie en darminvaginatie in Belgie.

Project

Validatie, verbetering van de kwaliteitscontrole en implementatie van technologiëen en technieken die geagregeerde gegevens bieden voor volksgezondheid op lange termijn. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De vergrijzing van de bevolking vereist meer en meer nieuwe diagnose- en behandelingsmethoden om de kwaliteit van leven te behouden en te verbeteren. De betrouwbare en precieze bepaling van de lichaamssamenstelling heeft een groot potentieel in de verbetering van de gezondheidszorg. Om de kwaliteit van de gezondheidszorg te blijven garanderen en de kosten te beveiligen dient enerzijds het gebruik van nieuwe hoog technologische methodes te worden gevalideerd, en anderzijds dienen betere klinis...

Project

Valorisatie van Federale Sociaal-Economische databanken. Fase II Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Doelstelling van het project is het verwerven van meer inzicht in de samenhang tussen sociale ongelijkheid en verschillen in gezondheid, d.m.v.: - het opsporen en omstandig ontsluiten van primaire gegevens - het genereren van gezondheidsindicatoren en sociale indicatoren - een haalbaarheidsstudie naar de koppeling van gegevens uit verschillende ambtelijke databanken - cartografische voorstellingen van gezondheids- en sociale indicatoren - een status quaestionis van de witte vlekken in he...

Project

Verbeterde impact- en dynamiekbepaling van zoönosen via geoptimaliseerde datacollectie Historisch

Universiteit Gent

Surveillancesystemen worden maar zelden optimaal gebruikt als datagenererende mechanismen. In dit project zullen verschillende bemonsteringsmechanismen worden getest op agent-based ziektetransmissiemodellen. De resulterende surveillancegegevens zullen vervolgens worden geëvalueerd in een Bayesiaans statistisch kader, waarna ze zullen worden gebruikt in een verbeterde impactbepaling. Dit zal gebeuren voor drie zoönosen in Nepal: cysticerose, boviene tuberculose en Japanse encefalitis.

Project

Verbeteren van de Europese volksgezondheid door modellering en economische evaluatie van interventies voor de controle van infectieziektes (POLYMOD). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit internationaal EU project beoogt de methodes van modellering en economische evaluatie van interventies voor de controle van infectieziektes (voornamelijk vaccinatie) te optimaliseren. Met name nieuwe informatie over hoe mensen sociaal mixen, en hoe dit bijdraagt tot de verspreiding van infectieziektes in Europa, zal worden verzameld en op optimale wijze gebruikt worden in dynamische mathematische simulatiemodellen. Deze technieken zullen toegepast worden op specifieke interventies in comb...

Project

Verbeteren van de manier waarop onzekerheid in rekening gebracht wordt in gezondheidseconomische evaluaties gebaseerd op dynamische transmissie modellen van infectie ziekten. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

De BOF beurs zou mijn persoonlijke onderzoekslijn ondersteunen, namelijk het fundamenteel verbeteren van de manier waarop onzekerheid in rekening gebracht wordt in gezondheidseconomische evaluaties van interventies tegen infectieziekten. De beurs zal gebruikt worden om gegevens aan te kopen die noodzakelijk zijn om de op dit moment meest geavanceerde techniek te gebruiken om onzekerheid in rekening te brengen.

Project

Verbeteren van de zorg aan het levenseinde van ouderen in rusthuizen - palliatieve zorg voor personen met dementie in rusthuizen in Vlaanderen Historisch

KU Leuven

1. Inleiding Wereldwijd lijden ongeveer 35,6 miljoen mensen aan dementie en er wordt verwacht dat dit aantal elke 20 jaar ongeveer zal verdubbelen (Alzheimer's Disease International, 2009). De prevalentie van dementie stijgt met de leeftijd: van 1 op 1000 personen bij 40- tot 65-jarigen tot 1 op 5 bij tachtigplussers. Door de stijgende levensverwachting, zal hetaandeel van 65-plussers, en bijgevolg ook het aantal personen met dementie, in de maatschappij toenemen (Federaal Planbureau, Algemen...

Project

Verbetering diensten en rechten inzake seksuele en reproductieve gezondheid van hoge risicogroepen in Tete, Mozambique Historisch

Universiteit Gent

Het ICRH voert samen met zijn Mozambikaanse tegenhanger een 3-jarig project uit in Tete, Mozambique, dat als doelstelling heeft de toegang tot kwaliteitsvolle seksuele en reproductieve gezondheidszorg te verbeteren voor hoge risicogroepen, in het bijzonder vrouwelijke sekswerkers. De impact van het project wordt wetenschappelijk geëvalueerd via een vóór-na analyse aan de hand van zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethodes.

Project

Verbetering en versterking van de kwaliteit van de opleiding huisartsgeneeskunde in Ecuador, met behulp van capaciteitsopbouw en afstandsonderwijs. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van het project is de Eerstelijnsgezondheidszorg en Huisartsgeneeskunde in Ecuador te verbeteren. Dit zal worden bereikt door het opleiding van huisartsen die bijdragen tot eerstelijns- en interdisciplinaire gezondheidszorgvoorzieningen, gericht naar de echte noden van de patiënten, hun familie en gemeenschap. Het project heeft drie dimensies: onderzoek, capaciteitsopbouw en extensie. In de eerste fase, zal er onderzoek worden verricht om de indicatoren te bepalen voor de eerstelijns...

Project

Verbetering van de gezondheid van de toekomstige generaties door versterking van de zuigelingenvaccinatieprogramma's in Zuid-Afrika. Historisch

Universiteit Antwerpen

De twee hoofddoelen van dit interuniversitair project tussen de `Medical University of Southern Africa' (MEDUNSA) en de Universiteit Antwerpen (UA) zijn de institutionele kracht en de capaciteit van Medunsa op het gebied van vaccineerbare infectieziekten verder uit te bouwen en de vaccinatieprogramma's te versterken in drie provincies van Zuid Afrika: Gauteng, North West en Limpopo. De specifieke objectieven zijn tijdens een interactieve werkvergadering op het Ministerie van Gezondheid in P...

Project

Verbetering van vaardigheden en institutionele capaciteit om de nationale programma's voor de immunisatie van adolesenten en gezondheidssystemen in de Afrikaanse regio. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Verderzetting v/h onderzoek naar Ontwikkeling v/e gebruiksvriendelijk informatiesysteem v/h chemisch risico in beroepsomgeving vr/d preventieraadgevers, de administraties v/h FMP en de vertegenwoordigers v/d sociale partners. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De doelstelling van dit project is het ontwikkelen van een beheersinstrument van het scheikundig risico ten behoeve van de preventieraadgevers, de administraties (bijvoorbeeld Tewerkstelling en Arbeid, Volksgezondheid), het Fonds voor Beroepsziekten en de organisaties die de sociale partners vertegenwoordigen. Ter aanvulling van de vaak zeer academische wetenschappelijke publicaties beoogt dit instrument het ter beschikking stellen van informatie, een toenaderingsweg en rechtstreeks nuttige e...

Project

Verfijning en validatie van 'sewage epidemiology' om druggebruik in de algemene bevolking in te schatten. Historisch

Universiteit Antwerpen

In this post-doctoral mandate, I will validate and refine an innovative approach for estimating illicit drug use in the general population based on sewage analysis for human excretion products of these substances ("sewage epidemiology"). In the first objective of this proposal, I will validate the approach by simultaneously executing a drug consumption questionnaire (the gold standard at this moment) and sewage epidemiology for a well-defined population and time period. The data resulting fro...

Project

Verfijning van genetische risicobepaling van type 1 diabetes bij verwanten en in de algemene bevolking: samenstellen van homogene studiepopulaties voor evaluatie van interventies ter preventie van diabetes Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Type 1 diabetes is een vooralsnog ongeneeslijke aandoening waarvan de chronische invaliderende complicaties niet door insulinebehandeling kunnen vermeden worden. In België wordt het absoluut risico om type 1 diabetes te ontwikkelen voor 40 jaar geschat op 0.4%. De chronische complicaties verminderen de levenskwaliteit en -verwachting van de patiënt, veroorzaken psychosociale problemen, en eisen een hoge financiële tol. De meeste gevallen van type 1 diabetes zijn het gevolg van een wisselwerki...

Project

Vergelijkende studie betreffende diabetes type 2. Historisch

Universiteit Antwerpen

Evaluatie van een regionale complexe interventie voor diabetes type 2 op basis van bestaande gezondheidsgegevens. Dit project heeft als doel de kwaliteit van zorg voor patiënten met diabetes type 2 te verbeteren en op deze wijze bij te dragen tot een verbetering van de kwaliteit van leven in het algemeen belang van deze groep patiënten. Binnen dit project wordt de vergelijkende studie afwerkt, aangaande de Diabetesprojecten van Aalst en Leuven. In beide regio's werd een regionaal shared car...

Project

Verhalen bij gezondheidscommunicatie: een multidiscplinaire benadering om het begrip te vergroten van de rollen en het gebruik van verhalen bij het overbrengen van gezondheidsinformatie en het wijzigen van levensstijl. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Verlenen van wetenschappelijke bijstand bij de algemene ontwikkeling en/of opvolging van de door de opdrachtgever te bepalen cosmetische producten. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Verlenen van wetenschappelijke bijstand bij de algemene ontwikkeling en/of opvolging van de door de opdrachtgever (Avery Dennison Bvba) te bepalen cosmetische producten. Aan de hand van de opgebouwde expertise in het kader van de Europese Cosmetische Wetgeving alsook in het domein van efficiëntiemetingen en formulering van cosmetica, wordt wetenschappelijke bijstand geleverd naargelang de noden en prioriteiten bepaald door de opdrachtgever.

Project

Verpleegkundige activiteit op spoedgevallen. Historisch

Universiteit Antwerpen

In het kader van het opzetten van een sanitaire waakfunctie wordt er gewerkt aan een spoedgevallenregistratie waarbij de gegevens online en praktisch realtime zullen opgevraagd worden. Een inschatting van de te verwachten werklast voor de spoedverpleegkundigen zou hierin een vaste aanvullende parameter moeten worden. Daarnaast stelt zich de vraag of deze gegevens ook zouden kunnen gebruikt worden voor de financiering van de spoedgevallendienst. Daarnaast dient er gezocht te worden naar ander...

Project

Vervolgonderzoek naar astma en allergie bij schoolgaande kinderen van de Antwerpse regio : Belgisch luik van de 'International study on Asthma and allergies in childhood'(Isaac fase 3) Historisch

Universiteit Antwerpen

Vervolgonderzoek naar astma en allergie bij schoolgaande kinderen van de Antwerpse regio : Belgisch luik van de 'International study on Asthma and allergies in childhood'(Isaac fase 3)

Project

Vervollediging van de PIPO studie met de achtjarige kinderen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Vervollediging van de PIPO studie met de achtjarige kinderen.

Project

Virulentiefactoren van Helicobacter suis geassocieerd met cytoxiciteit, inhibitie van T-cel proliferatie en maagpathologie Historisch

Universiteit Gent

De rol van het gamma-glutamyl transpeptidase van H. suis bij de inductie van celdood, het inhiberen van T-cel proliferatie en de inductie van maagpathologie zal nagegaan worden. Andere virulentiemechanismen die eveneens betrokken zijn bij gastheerceldood zullen eveneens onderzocht worden.

vorige 1 - 500 van 531 volgende Pagina: 1 2 Grootte: 10 20 50 500