Onderzoeksprojecten

Zoekfilter: Classificaties: Lerarenvorming

Resultaat als: RSS feed PDF XML

Sorteer: Titel
SorteerRichting
vorige 1 - 20 van 79 volgende Pagina: 1 2 3 4 Grootte: 10 20 50 500
Project

Aanvraag buitenlands onderzoeker (Andrew Stables) Historisch

Universiteit Gent

Het verblijf van Prof. Dr. Stables kadert in het onderzoek naar de rol van cultuur in educatie. Zijn onderzoek naar de betekenis van talige en culturele symbolen in onderwijs zullen we linken aan ons eigen onderzoek naar betekenisgeving in cultuur en educatie, en meer specifiek hoe die betekenisgeving als retorisch kan worden omschreven. Vanuit dit perspectief kunnen we focussen op het belang van het narratieve voor onderwijs.

Project

ALO: Adult Learners Online! Blended and Online Learning in Adult Education and Training (ALO!)

Vrije Universiteit Brussel

Het hoofddoel van dit strategisch basisonderzoek (SBO) betreft het verbeteren van de kwaliteit van online leren en gecombineerd onderwijs (OBL) in het formele volwassenenonderwijs (VO) en in het beroepsonderwijs en -opleiding (BOO). Online leren en gecombineerd onderwijs worden steeds meer toegepast in het volwassenenonderwijs om de toegankelijkheid en flexibiliteit van opleidingen te vergroten. Echter, de drop-out, kwaliteit, prestaties, ondersteuning van het leerproces en de competenties va...

Project

Beheersovereenkomst tussen Vlaamse Regering en het 'Brussels Expertisenetwerk (BEO)' Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Beheersovereenkomst tussen Vlaamse Regering en het 'Brussels Expertisenetwerk (BEO)'

Project

Behoeftenonderzoek bij gedetineerden in gevangenis van Antwerpen Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Consortium volwassenenonderwijs Antwerpen' hebben voor het project ' Behoeftenonderzoek bij gedetineerden in gevangenis van Antwerpen' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals be...

Project

Beroepsloopbaan en psychosociaal welzijn van afgestudeerden uit de lerarenopleiding Historisch

Universiteit Gent

Verstrekkend vanuit het Person-Organisation fit model en het Demand-Control-Support model beoogt deze studie loopbaantrajecten en psychosociaal welzijn van afgestudeerden uit de lerarenopleiding te verklaren. Hiertoe wordt een survey gevoerd bij 6000 afgestudeerden over de laatste acht jaar. Om de onderzoeksresultaten te valideren en uit te diepen worden diepte-interviews georganiseerd met respondenten die een hoog versus laag psychosociaal welzijn rapporteren.

Project

Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-University of Tehran, Mahtab Pouratashi Historisch

Vrije Universiteit Brussel

The joint PhD research project focuses on "Analyse van relatie tussen psycho-pedagogische factoren en motivatie van agriculturele studenten"

Project

Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-Xiamen University, Yu Diao. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De gezamenlijke doctoraatsproject focust op curriculum onderwerp in het hoge professioneel onderwijs.

Project

Bruggen bouwen voor gelijke onderwijskansen Historisch

Hogeschool Gent

Dit project wil de afstemming tussen het secundair onderwijs en de lerarenopleiding optimaliseren met het oog op gelijke leerkansen. Omgaan met diversiteit in het hele curriculum en beleid van de lerarenopleiding staan hierbij centraal.

Project

Cultuur in de Spiegel in Vlaanderen. Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Dit project heeft tot doel het ontwikkelen van een doorlopend referentiekader voor geïntegreerde cultuureducatie voor het Vlaamse kleuter- en leerplichtonderwijs, dat rekening houdt met de cognitieve, individuele, seksuele en culturele verschillen tussen kinderen en jongeren, en dat aansluit op de ontwikkeling van kinderen en jongeren. De opdrachtnemer baseert zich hiervoor op de uitgangspunten, onderzoeksresultaten en -producten van het Nederlands onderzoek 'Cultuur in de Spiegel' (voor me...

Project

Deelnemen aan het volwassenonderwijs in Vlaanderen vanuit de ervaring van de cursist Historisch

Vrije Universiteit Brussel

The research project is funded by the Flemish Ministry of Educaiton on "Participation in adult education in Flanders from the experiences of course participants"

Project

De evaluatie van het evaluatiesysteem van het onderwijspersoneel. Historisch

Universiteit Antwerpen

Aan de hand van dit onderzoek zullen knelpunten opportuniteiten van leerkrachtevaluaties in secundaire scholen in kaart gebracht worden. Hierbij zal zeker aandacht besteed worden aan de kenmerken van goed leerkrachtevaluatiesystemen, alsook aan bepalende contextvariabelen die de goede werking van leerkrachtevaluaties bevorderen. Dit kan leiden tot een evaluatie van het huidige beleid inzake leerkrachtevaluaties wat kan leiden tot aanpassingen in het ruimere strategische, onderwijs- en person...

Project

De intuïtieve leraar. Uitdiepen van sensitiviteit en reflectie-in-actie in de lerarenopleiding en de professionele ontwikkeling van leraren. Historisch

Universiteit Antwerpen

Er groeit stilaan erkenning voor een andere vorm van weten naast het rationele bewuste weten, met name het intuïtief en onbewust weten. Recente evoluties in de neuropsychologie ondersteunen deze visie. Het onderzoek wil nagaan of intuïtiebevorderende onderwijsmethoden zinvol ontwikkeld kunnen worden ten voordele van de opleiding van leraren, en hoe deze een plaats kunnen krijgen binnen de lerarenopleiding en de professionele ontwikkeling van leraren.

Project

De ontwikkeling van een professionaliseringstraject voor leraren lager onderwijs om onderzoeksgericht onderwijs binnen wereldoriëntatie en wiskunde toe te passen Historisch

Hogeschool Gent

In ‘inquiry-basededucation’ zijn exploratie en onderzoek, een meer zelfstandige aanpak van nieuweproblemen, creativiteit en reflectie sleutelbegrippen. Ze zijn absoluut noodzakelijk voor de wetenschappelijke en algemene ontwikkeling van kinderen en om ze aan te zetten tot wetenschappelijke en technische studies, wat noodzakelijk is om Vlaanderen te laten uitgroeien tot een toonaangevende en innovatieve regio. Bovendien stelt het verslag[2] van de Conferentie na de peiling Wereldoriëntatie d...

Project

De perceptie van eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het basisonderwijs van leerkrachten en directies. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De manier waarop de ontwikkelingsdoelen (OD) en eindtermen (ET) in het basisonderwijs tot stand zijn gekomen en later werden aangepast onder druk van de koepelorganisaties (OVSG, RAGO, VSKO) heeft onduidelijkheid gecreëerd omtrent waarde en gebruik van de OD/ET. Bovendien zitten tal van benaderingen over de OD/ET in leermiddelen vervat, wat de legitieme interpretatie van de OD/ET verder compliceert. Mogelijkerwijs wordt deze complexiteit inzake waarde en gebruik eveneens versterkt door de per...

Project

Depressie bij kinderen in de (buitengewone) basisschool. Orthopedagogische aanpak in de onderwijsleersituatie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Depressie bij kinderen wordt vooral uitgelokt door de omgeving: gezin en school. Het is dus belangrijk dat leerkrachten depressie kunnen ontdekken en er mee kunnen omgaan. Daartoe heeft het deartement Orthopedagogiekd van de VUB een interventie ontworpen. De voorbije 2 jaar heeft het de medewerkers van De Richter, een Limburgse gemeenschapsschool voor buitengewoon basisonderwijs, opgeleid voor die orthopedagogische interventie. De resultaten lijken hooopvol. Daarom lijkt het aangewezen om dez...

Project

De professionaliteit van lerarenopleiders. Een narratief-biografische analyse. Historisch

KU Leuven

De zorg om goede lerarenopleidingen als voorwaarde voor goed onderwijs is en blijft erg actueel. Maar terwijl er heel wat discussie is over de kwaliteit van de lerarenopleidingen en de afstuderende leraren, gaat er veel minder aandacht naar de deskundigheid van de opleiders van deze 'goede' leraren. Onderzoek dat zich specifiek richt op de ervaringen, expertise en noden van lerarenopleiders blijft schaars. Deze merkwaardige paradox kan ten dele verklaard worden door de hardnekkige opvatting d...

Project

De schoolinspectie doorgelicht: Beschrijven en verklaren van (on)bedoelde effecten Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

De effecten van externe inspecties van onderwijsinstellingen zijn onderwerp van veel discussie, hoewel ze slechts zelden het onderwerp zijn geweest van uitgebreid en fundamenteel onderzoek. Er is bijzonder weinig empirische evidentie over de vraag welke kwaliteitsaspecten van belang zijn om de effecten van schoolinspecties te evalueren, noch over de vraag wat de verwachtingen van stakeholders zijn over de effecten van schoolinspecties. Hetzelfde geldt voor de veronderstellingen waarop de rat...

Project

Diversiteit in de Lerarenopleiding Historisch

Universiteit Gent

Het project ?Omgaan met diversiteit. Van de periferie naar de kern van het curriculum? resulteerde in de ontwikkeling van de onlinetool DIVA (www.diversiteitinactie.be). Het centrale doel van deze tool is tweeledig: (1) lerarenopleiders en leraren (in opleiding) professionaliseren in omgaan met diversiteit en (2) omgaan met diversiteit beter integreren in bestaande curricula en alle vakgebieden van de lerarenopleiding.

Project

Dood hout of onaangeboorde expertise? Intergenerationeel kennismakelaarschap in scholen.

Universiteit Antwerpen

De groeiende uitstroom van oudere werknemers op de Europese arbeidsmarkt maakt van het behouden van kennis van medewerkers die dicht bij hun pensioen staan een belangrijk kenmerk van succesvolle scholen. Terwijl oudere leerkrachten door sommigen worden omschreven als 'dood hout' en als medewerkers met weinig potentieel argumenteren anderen dat de impliciete en expliciete kennis van deze werknemers onderschat wordt en te weinig aangeboord. De huidige wetenschappelijke kennisbasis slaagt er voo...

vorige 1 - 20 van 79 volgende Pagina: 1 2 3 4 Grootte: 10 20 50 500