Onderzoeksprojecten

Zoekfilter: Classificaties: Orthopedagogiek

Resultaat als: RSS feed PDF XML

Sorteer: Titel
SorteerRichting
vorige 1 - 20 van 111 volgende Pagina: 1 2 3 4 5 6 Grootte: 10 20 50 500
Project

Analyse en optimalisatie van substitutiebehandelingen in België (SUBANOP) Historisch

Universiteit Gent

Het SUBANOP-onderzoek wil een breed en actueel overzicht bieden van substitutiebehandelingen voor opiaten in België, met een focus op de psychosociale begeleiding. Om dit te realiseren worden de verschillende aanbieders van substitutiebehandelingen geïnventariseerd en bevraagd, de karakteristieken van individuen in substitutiebehandeling geanalyseerd en de behandelingstevredenheid gemeten. Bovenvermelde gegevens worden verzameld t.b.v. het opstellen van beleidsaanbevelingen en het ontwikkelen...

Project

Analyse en optimalisatie van substitutiebehandelingen in België (SUBANOP) Historisch

Universiteit Gent

Het SUBANOP-onderzoek wil een breed en actueel overzicht bieden van substitutiebehandelingen voor opiaten in België, met een focus op de psychosociale begeleiding. Om dit te realiseren worden de verschillende aanbieders van substitutiebehandelingen geïnventariseerd en bevraagd, de karakteristieken van individuen in substitutiebehandeling geanalyseerd en de behandelingstevredenheid gemeten. Bovenvermelde gegevens worden verzameld t.b.v. het opstellen van beleidsaanbevelingen en het ontwikkelen...

Project

Analyse en optimalisatie van substitutiebehandelingen in België (SUBANOP) Historisch

Universiteit Gent

Het SUBANOP-onderzoek wil een breed en actueel overzicht bieden van substitutiebehandelingen voor opiaten in België, met een focus op de psychosociale begeleiding. Om dit te realiseren worden de verschillende aanbieders van substitutiebehandelingen geïnventariseerd en bevraagd, de karakteristieken van individuen in substitutiebehandeling geanalyseerd en de behandelingstevredenheid gemeten. Bovenvermelde gegevens worden verzameld t.b.v. het opstellen van beleidsaanbevelingen en het ontwikkelen...

Project

Analyse en optimalisatie van substitutiebehandelingen in België (SUBANOP) Historisch

Universiteit Gent

De opvang van personen met een opiatenproblematiek door middel van substitutiebehandeling (bv. Methadon, buprenorphine) kent in België een lange geschiedenis en een gevarieerd aanbod. Het SUBANOP-onderzoek heeft als opzet een breed en actueel overzicht te bieden van substitutiebehandelingen in België, meer specifiek m.b.t. de functie van psychosociale begeleiding, en aanbevelingen te formuleren ter optimalisatie van deze behandelingsvorm.

Project

Analyse en optimalisatie van substitutiebehandelingen in België (SUBANOP) Historisch

Universiteit Gent

Het SUBANOP-onderzoek wil een breed en actueel overzicht bieden van substitutiebehandelingen voor opiaten in België, met een focus op de psychosociale begeleiding. Om dit te realiseren worden de verschillende aanbieders van substitutiebehandelingen geïnventariseerd en bevraagd, de karakteristieken van individuen in substitutiebehandeling geanalyseerd en de behandelingstevredenheid gemeten. Bovenvermelde gegevens worden verzameld t.b.v. het opstellen van beleidsaanbevelingen en het ontwikkelen...

Project

Arousal regulatie en informatieverwerking bij kinderen met autisme Historisch

Universiteit Gent

Hoewel sociale tekorten het belangrijkste definiërde kenmerk zijn van autisme, komen er steeds meer aanwijzingen dat een meer algemeen cognitief deficit - gedeeltelijk - aan de basis ligt van deze stoornis. Dit project zal nagaan of autisme en ADHD onderscheiden kunnen worden vanuit het perspectief van executieve functies en toestandsregulatie. Tevens zal getest worden of autisme geassocieerd is met een primair deficit van overarousal.

Project

Attachment in middle childhood: experimental research on the affect-regulating role of mother Historisch

KU Leuven

Als moeders er niet in slagen om lagere schoolkinderen op een adequate manier te steunen bij het reguleren van stress en negatieve emoties, danverhoogt dit de kans dat kinderen op latere leeftijd psychopathologie, zoals depressie, ontwikkelen. Ondanks het belang van stress-regulatie inmoeder-kind relaties in de lagere schoolleeftijd, is weinig over dit onderwerp gekend in deze leeftijdsgroep. Een theorie die een interessant denkkader biedt om dergelijke stress-regulerende processen te begrijp...

Project

Beïnvloedingsbesef van kinderen met ADHD en hun ouders in de ouder-kind relatie: een analyse vanuit het Sociale Realties Model Historisch

Universiteit Gent

In deze studie wordt het beïnvloedingsbesef van kinderen met ADHD en hun ouders onderzocht. Via het Social Relations Model (SRM) wordt nagegaan in welke mate het beïnvloedingsproces van kinderen met ADHD en hun ouders in de ouder-kindrelatie te maken heeft met kenmerken van (a) de kinderen, (b) de ouders, © de ouder-kind relatie. Drie studies worden opgezet, gebruik makend van vignettes, vragenlijsten, en een observatie-instrument.

Project

Bevorderen en ondersteunen van opvoeding, onderwijs en therapeutische behandeling van kinderen en jongeren met ernstige meervoudige beperkingen(EMB). Historisch

KU Leuven

Het project omvat een samenwerkingsverband tussen de vzw VSKO en het expertisecentrum Multiplus. De bedoeling is krachten te bundelen voorhet bevorderen en ondersteunen van opvoeding, onderwijs en therapeutisch behandeling van kinderen en jongeren met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) binnen het katholiek buitengewoon onderwijs. Concreet worden de volgende activiteiten voorzien: het oprichten en begeleiden van intervisiegroepen van respectievelijk orthopedagogen, logopedisten, kinesither...

Project

Bezoek Buitenlands onderzoeker, Dr. Davies Historisch

Universiteit Gent

In een twee maanden durende samenwerking willen we met collega Davies: - de finesses van de onderzoeksmethodiek 'collective biography' ( en haar toepassing voor Disability Studies) - de relevantie van Butler's werk voor Disability Studies uitwerken. Bij dit laatste thema wordt vooral gefocust op '(disability) identity'

Project

Bruggen bouwen voor gelijke onderwijskansen Historisch

Hogeschool Gent

Dit project wil de afstemming tussen het secundair onderwijs en de lerarenopleiding optimaliseren met het oog op gelijke leerkansen. Omgaan met diversiteit in het hele curriculum en beleid van de lerarenopleiding staan hierbij centraal.

Project

Budegettoekenning via IBBT voor ASCIT/OWK Historisch

Universiteit Gent

HEt ASCIT Sick Children project streeft het volgende hoofddoel na: het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en evalueren van een "proof of concept" dat het leerproces ondersteunt van langdurig zieke kinderen. Het "proof of concept" integreert innovatieve hardware, software en connectivity oplossingen die er vooral op gericht zijn om een zeer hoge kwaliteit van communicatie te herstellen tussen de langdurige zieke kinderen en hun eigen klas/school/leeromgeving (leerkracht, medeleerlingen, vri...

Project

Cognitieve en neurale kenmerken van rekenproblemen bij kinderen met eenhoofdtrauma als gevolg van een verkeersongeval. Historisch

KU Leuven

Verkeersongevallen zijn de meest voorkomende oorzaak van een hersentrauma bij kinderen (Traumatic Brain Injury of TBI). Het begrijpen van de cognitieve sequelae van TBI als gevolg van een verkeersongeval is noodzakelijk voor een succesvolle revalidatie. Tot op heden is er weinig onderzoek naar de gevolgen van TBI voor schoolse vaardigheden. De beschikbare studies wijzen erop dat er vooral moeilijkheden met rekenvaardigheden optreden na TBI. Er is echter geen onderzoek dat een gedetailleerde b...

vorige 1 - 20 van 111 volgende Pagina: 1 2 3 4 5 6 Grootte: 10 20 50 500