Onderzoeksprojecten

Resultaat als: RSS feed PDF XML

Sorteer: Startdatum
SorteerRichting
vorige 5001 - 5500 van 27599 volgende Pagina: 1...7 8 9 10 11 12 13 14 ...56 Grootte: 10 20 50 500
Project

Essays on the measurement of financial risk.

KU Leuven

Het ontwerp van innovatieve producten die voldoen aan het risicoprofielvan beleggers is een belangrijk vraagstuk in de financiële sector. Kleine aanpassingen in het ontwerp van deze producten hebben een significante invloed op de gerapporteerde risico- en rendementskarakteristieken. Het project focust zich op het optimaal ontwerp van alternatieve aandelenportefeuilles en hun toepassing in portefeuilleverzekeringsstrategieën. De eerste doelstelling van is het toepassen van nieuwe methoden voor...

Project

Chitinase (3-like) proteïnen als nieuwe biomerkers voor acute nierschade bij intensieve zorgen patiënten Recent afgelopen

Universiteit Gent

Tot 2/3 van humane intensieve zorgen patiënten ontwikkelen acute nierschade, een onafhankelijke risicofactor voor ziekenhuismortaliteit. Ook bij caniene patiënten is acute nierschade geassocieerd met een hoge mortaliteit. Urinaire chitinase (3-like) proteïnen zijn beloftevolle biomerkers voor acute nierschade in ons muis sepsis model. Hun oorsprong, functie en eliminatie in pre-klinische, alsook hun diagnostische waarde in klinische omstandigheden, worden nagegaan.

Project

Valorisatie van een nieuwe kleinschalige Arabidopsis screeningstest gebaseerd op moleculaire ISR-merkers, en identificatie van nieuwe biocontrole-organismen (BCOs). Recent afgelopen

KU Leuven

De defensierespons in een plant die veroorzaakt wordt door goedaardige micro-organismen wordt geïnduceerde systemische resistentie (ISR) genoemd. Het ISR-proces werd reeds uitvoerig bestudeerd in de Plant-Schimmel Interactiegroep van het Centrum voor Microbiële en Plantengenetica (CMPG-PFI), met een focus op Trichoderma spp. als potentiële induceerders van de ISR-respons. Toediening van Trichoderma spp. aan de wortels vanArabidopsis en tomaat resulteerde in een toegenomen resistentie tegen bl...

Project

Een in-situ studie van Moleculaire Laag Depositie van metalcone films Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het groeimechanisme, de conformaliteit en de transformatie in nanoporeuze films van metalcone films wordt onderzocht met behulp van verscheidene in-­‐situ karakterisatietechnieken. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn o.a. de binding van de organische precursor met het oppervlak, conformaliteit op high aspect ratio structuren en porositeit van de getransformeerde metalcone lagen.

Project

Exosomen van kankercellen en hun rol in het tumor ecosysteem Recent afgelopen

Universiteit Gent

Kankercellen secreteren oplosbare factoren en chemokines die BMDCs (bone marrow derived cells) recruteren naar plaatsen van toekomstige metastasevorming. Recent werden naast oplosbare factoren ook kleine vesikels (exosomen, 30-100 nm) beschreven die mRNA’s, miRNA’s en polypeptiden bevatten van de cel van origine. Dergelijke exosomen instrueren BMDCs om de metastatische niche te helpen voorbereiden.

Project

Een toekomst voor cactussen? Ontwikkelen van een strategie voor beheer van genetische diversiteit in ex situ collecties bruikbaar voor behoud en herstel van biodiversiteit

Universiteit Gent

Cactussen zijn erg belangrijk in de tuinbouw. Als gevolg daarvan hebben wilde cactus populaties veel te lijden onder illegale oogst en handel. Daarom zijn cactussen een prioriteit voor Botanic Gardens Conservation International, de IUCN / SSC Global Tree Specialist Group en de International Organization for Succulent Plant Study. Ondanks de prioriteit voor het behoud van cactussen, is de genetische diversiteit van ex situ collecties grotendeels onbepaald en werd ze nog nauwelijks vergeleken m...

Project

Tomfood.

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Naar een beter begrip van perceptuele organisatie door de studie van interindividuele variatie in de integratie van delen in een geheel binnen een normale populatie, patiënten met een neuropsychologische aandoening,en kinderen met ASS.

KU Leuven

Onderzoek over de organisatie van sensorische input van de ogen in de hersenen, heeft steeds gefocust op processen die gelijkend zijn over individuen. Het wordt echter duidelijk dat individuen sterk van elkaar verschillen op een betekenisvolle manier, zelfs in vroege stadia van sensorische verwerking. Daarnaast is ons begrip van de relatie tussen verschillende aspecten van perceptie beperkt. Als een persoon slecht presteert op een bepaalde perceptuele taak, weten we hierdoor niet op welke and...

Project

Overeenkomst ANB/IHD/12-02ADV Historisch

Universiteit Hasselt

Deze overeenkomst kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut CMK (UHasselt) en anderzijds het Agentschap Natuur en Bos. Het onderzoeksinstituut CMK levert aan het Agentschap Natuur en Bos de onderzoeksresultaten onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract ANB/IHD/12-02ADV.

Project

Theologie en de zoektocht naar authentieke menselijkheid: Het theologische existentialisme van John Macquarrie

KU Leuven

Dit project onderzoekt de aard en de (mogelijke) blijvende relevantie van existentialistische theologie. Het is een gemeenplaats geworden dat deze theologie haar relevantie verloren heeft. Dit gebrek aan relevantie zou dan ook weerspiegeld worden in de matige belangstelling voor existentialistische theologie in de hedendaagse theologische literatuur. We beogen een kritische bevraging van deze vooronderstellingen door middel vaneen onderzoek naar het theologische oeuvre van één van de belangri...

Project

Mechanismen van bewust en onbewust leren.

KU Leuven

De omvattende doelstelling van dit project bestaat erin een bijdrage televeren aan het begrijpen van de mechanismen van bewust en onbewust leren. Leren, het vermogen om adaptief te reageren op veranderende omstandigheden, is een fundamenteel vermogen van elk levend organisme. Dankzij recente ontwikkelingen in methodes van neuronale beeldvorming is duidelijk geworden dat de hersenen een fundamenteel adaptief orgaan is waarvan de architectuur voortdurend aangepast wordt op basis van ervaring. V...

Project

Structurele en biologische evaluatie van Xylonucleïne zuren (XNA) als een potentieel middel voor synthetische biologie of voor oligonucleotide gebaseerde therapeutische toepassing.

KU Leuven

Xylonucleic acid (XNA) is 3’-diastereomeric epimer of RNA. From the structural point of viewthis is a minimal chemical modification/alteration in the sugar phosphate backbone of RNA (stillcontaining furanosesugars). Recently we have studied the 2’-deoxy congener (Xylose-DNA ordXNA) of Xylonucleic acid and identified favorable structural and biological properties forpotential synthetic biology application (Maitiet. al., Chem. Eur. J., 2012, 18, 869).In view of the potential useof Xylose based ...

Project

OPTIWIND: Optimalisatie van de duurzaamheid van de volgende generatie offshore windturbines.

KU Leuven

Het aanpakken van de klimaatsveranderingen staat hoog op de agenda in Vlaanderen. Vlaanderen is vastberaden de doelstellingen van EU 20/20/20 te halen. De belangrijkste troeven zijn de toonaangevende Vlaamse bedrijven in de hernieuwbare energiesector, baanbrekende onderzoekscentra en kennisplatformen, en een overheid die de ontwikkeling van innovatieve technologieën en een bloeiende duurzame industrie mogelijk maakt ((URL:http://www.investinflanders.be/EN/sector/Renewable-energy)http://www.in...

Project

Integrated task scheduling and personnel rostering

KU Leuven

In the context of personnel rostering, several levels of granularity have been discussed. Typically, these levels range from very coarse grained (e.g. days-off scheduling) to more finely granulated (e.g. tour scheduling). However, in some cases a more detailed type of assignment is required. Not only shifts need to be assigned to personnel, but also the allocation of tasks is incorporated in the optimisation of the rosters. Thepractical relevance of this integrated problem is apparent in vari...

Project

BElgisch netwerk voor STochastische modellering, analyse, ontwerp en optimalisatie van COMmunicatiesystemen (BESTCOM)

Universiteit Gent

Het domein bestreken in dit project is dat van “bedrade en draadloze digitale communicatieverbindingen en –netwerken”, en beslaat in het bijzonder de volgende gebieden: modellering en analyse van verkeersstromen, modellering en manipulatie van communicatiekanalen, optimaal ontwerp van algoritmen voor zenders, ontvangers, toewijzing van communicatiemiddelen (bandbreedte, vermogen, ...), buffering en schedulering

Project

Invloed van HSPB1 mutaties op het mRNA metabolisme en de redox balans in de ziekte van Charcot-Marie-Tooth. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Missense mutaties in de small heat shock proteins (sHSP) HSPB1 en HSPB8 veroorzaken axonale varianten van Charcot-Marie-Tooth. Het doel van dit project is om de specifieke effecten van mutant sHSP in neuronen en Schwann cellen te onderzoeken gebruikmakend van muismodellen. Additioneel aan de fenotypering van deze muismodellen willen we het bioenergetisch metabolisme en de antioxidant status in hun neuronen, en de ondersteunende myeliniserende Schwann cellen te onderzoeken, daar verstoring van...

Project

Rol van MALT1 in neuronale cellen. Recent afgelopen

Universiteit Gent

MALT1 is een protease dat tot op heden vooral werd bestudeerd in immuuncellen. MALT1 komt echter ook tot expressie in neuronale cellen, waar zijn functie nog totaal ongekend is. Met dit project wensen we de activiteit en functie van MALT1 in neuronale cellen te bestuderen via zowel biochemische als genetische benaderingen.

Project

Informatie-structuur in de Middeleeuws Griekse volkse politikos stichos romans Recent afgelopen

Universiteit Gent

Ik zal de taal van de latere Middeleeuws Griekse (12e-16e eeuw) volkse romans, geschreven in het metrum van de poltikos stichos, onderzoeken binnen het modern theoretisch kader van de informatie-structuur (belangrijkste concept: intonatie-units), aangezien men heeft vastgesteld dat deze teksten een oraal discours aannemen. Speciale aandacht zal uitgaan naar woordvolgorde, partikels, clitica, dislocaties, parentheses en discours markers.

Project

Metaal-organische roosters als basische katalysatoren: een gecombineerde synthetische-spectroscopische-katalytische studie.

KU Leuven

Metaal-organische roosters (MOFs) zijn hybride, kristallijne poreuze materialen, bestaand uit metaalionen zoals Mg2+, Al3+, Zn2+, Ti4+, etc...,en polytope organische 'linker' moleculen, die samen een brede waaier aan driedimensionale architecturen vormen. Omwille van de grote diversiteit aan samenstellende elementen, bezitten MOFs een aantal specifieke eigenschappen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld vele mogelijke chemische functionaliteiten dragen. Deze eigenschappen hebben ervoor gezorgd dat de m...

Project

Vaste patronen in koolstofallocatie van diverse terrestrische ecosystemen.

Universiteit Antwerpen

De 'efficiëntie van biomassaproductie' (BPE) van terrestrische ecosystemen is de fractie van geassimileerde koolstof die effectief gebruikt wordt voor de productie van de biomassa van planten. BPE is een belangrijke parameter die helpt de koppeling tussen ecosystemen en het broeikaseffect, dus klimaatverandering, te begrijpen. In deze studie zullen we de drijvende omgevingsvariabelen van BPE bepalen en analyseren voor de belangrijkste ecosyteemtypes op aarde (bvb graslanden, bossen, landbouwe...

Project

The Rule of Law and Canon Law

KU Leuven

Summary: Increasingly, in English dioceses (in common with other partsof the world) difficult decisions have to be made with regard to the continuing functioning of existing parishes as separate communities in theparticular church. This project seeks to articulate and explain the pertinent background and the principles upon which valid and effective decisions may be taken in relation to the reconfiguration of parishes.

Project

Seismic Modelling of Eclipsing Binary Stars

KU Leuven

De studie van eclipserende dubbelsterren laat toe om o.a. de massa's enstralen van sterren nauwkeurig te meten. Dergelijke systemen vormen danook één van de belangrijkste hoekstenen voor de stellaire astrofysica.Asteroseismologie, de studie van stertrillingen, laat eveneens toe omsterparameters te bepalen en biedt daarenboven een unieke manier om hetinwendige van sterren te bestuderen. In dit werk willen we deze twee onderzoeksvelden combineren, om de onafhankelijk bepaalde stereigenschappen ...

Project

TETRA-MuSeS. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Zelfheling en microstructuur van cementgebonden materialen met microvezels en gecoate superabsorberende polymeren Recent afgelopen

Universiteit Gent

Doordat beton scheurt door haar lage treksterkte, wordt de duurzaamheid niet gewaarborgd. Superabsorberende polymeren worden daarom gebruikt om de scheuren te dichten en te helen. De fundamentele interacties tussen water, superabsorberende polymeren en de microstructuur van cementgebonden materialen zullen in detail onderzocht worden en een slim zelfhelend materiaal zal ontworpen worden.

Project

Het constitutief gedrag van granulaire grond onder herhaalde dynamischebelastingen

KU Leuven

Het doel van dit project is de ontwikkeling van gevorderde numerieke methodes voor de berekening van het dynamisch gedrag van grond, onderhevigaan een dynamische belasting van lage amplitude. Dit laat toe om de effecten van trillingen op gebouwen, afkomstig van weg- en spoorverkeer en bouwactiviteiten, te bestuderen. Onder een herhaaldelijke dynamische belasting gedraagt de grond zich op korte termijn elastisch, terwijl een significante plastische vervorming optreedt na een groot aantal belas...

Project

Het on(der)verkende verkennen: directe functionele beeldvorming van de abdominale aorta met ultrageluid

Universiteit Gent

Dit onderzoek betreft de haalbaarheid van beeldvormingstechnieken die de weefseleigenschappen van de abdominale aorta kunnen kwantificeren, gebruik makend van ultrasone echografie. Twee methodes, ‘pulse wave imaging’ en ‘supersonic shear wave imaging’ zullen onderzocht worden. Aan de hand van multifysische simulaties, zullen we fundamentele vragen beantwoorden omtrent de beeldvormingsfysica alsook de te kwantificeren fysische eigenschappen. Simulatie-resultaten zullen in-vitro gevalideerd wor...

Project

De fysiologie van extreme levensduur Recent afgelopen

Universiteit Gent

De levensduur van de nematode Caenorhabditis elegans zal extreem worden verlengd door combinatie van mutaties en aanpassing van het voedingsregime. Vervolgens zullen verschillende factoren van zijn fysiologie worden gekarakteriseerd via transcriptoomanalyse en in-vivo metingen van energyiemetabolisme, zuurstofradicalen en eiwitmetabolisme.

Project

Modulerende eigenschappen van tauroursodeoxycholzuur (TUDCA) op celdood en het microbioom in darminflammatie: een nieuwe therapeutische toepassing voor inflammatoire darmziekten? Recent afgelopen

Universiteit Gent

Inflammatoire darmziekten (IBD) zijn chronische inflammatoire aandoeningen die de darmmucosa aantasten. Een belangrijk kenmerk van IBD is toegenomen epitheliale celdood, wat leidt tot een verstoring van de intestinale barrière en ongecontroleerde influx van antigenen en aanhoudende ontstekingsreacties. Recent werd IBD in verband gebracht met een dysfunctionele ‘unfolded protein response’ (UPR), de adaptieve cellulaire reactie die optreedt ten gevolge van stress in het endoplasmatisch reticulu...

Project

Juridisering van arbeidsongevallen in de westerse industrialiserende wereld

Universiteit Gent

Centraal in dit project staat het proces van juridisering waaraan arbeidsongevallen op het einde van de negentiende eeuw onderhevig waren. De ontwikkelingen in zeven industrialiserende landen worden bestudeerd om op zoek te gaan naar de triggers en catalysatoren van juridisering. Concreet worden de administratieve, gerechtelijke, wetgevende en doctrinaire dimensies van juridisering geanalyseerd. Doel is een beter inzicht te krijgen in de werking van het complexe fenomeen juridisering.

Project

Identificatie en functionele analyse van biomerkers voor lage doses (lage LET en hoge LET) ioniserende straling

Universiteit Gent

Het doel van dit project is het bepalen en vergelijken van het effect van hoge en lage LET-straling op de genexpressieprofielen in humane perifere mononucleaire bloedcellen. Daarnaast willen we nieuwe biomerkers (transcriptvarianten, cytokines) identificeren die gebruikt kunnen worden voor biodosimetrie na blootstelling aan lage stralingsdoses. Verder beogen we de mechanismen van activatie en regulatie, alsook hun biologische functies te achterhalen.

Project

Venoom- en transcriptoomanalyse van Conus spp.: een onuitputbare bron voor de ontdekking van nieuwe geneesmiddelen.

KU Leuven

Ongeveer 500 verschillende zeeslak species (cone snails) zijn bekend, die elk een ongelooflijke repertorium van farmacologisch actieve stoffen produceren met een unieke selectiviteit en potentie. Vandaag de dag bestaan er conopeptide-gebaseerde behandelingen, vnl. gefocusseerd op bepaalde vormen van pijn en epilepsie. Daarentegen zijn toepassing zoals neuroprotectie in getraumatisieerde hersenen, aandoeningen van het ruggemerg en beroerte nog niet aangetoond of bekend. In dit licht is daarom ...

Project

De icoon als venster voor de ecologische dialoog

KU Leuven

In dit onderzoek zal worden nagegaan of een 'iconische benadering' van de natuur een vruchtbare invalshoek kan bieden voor een christelijke ecotheologie die leidt tot een liturgische, ascetische en ethische dynamiek. Onderzocht zal worden of een dergelijke ecotheologie ook geloofwaardigis in de dialoog met de milieubeweging. Dit is van belang omwille van de sterke polarisering en de wederzijdse scepsis tussen de milieubewegingen het christendom op ecologisch vlak, voornamelijk omwille van de ...

Project

The functional impact of whole genome duplications on the MADS-box genefamily in plants.

KU Leuven

The aim is to study the consequences of a whole genome duplication for dosage balanced transcirption factors and to study the origin and early evolution of the MADS-domain protein interaction network. Hereby we apply a methodology which is new in the plant field, ancestral sequence resurrection.

Project

Een nieuw paradigma voor druggebruik en het bepalen van gezondheidsrisico's: metingen via rioolwater-epidemiologie op het niveau van de gemeenschap (SEWPROF).

Universiteit Antwerpen

SEWPROF aims to develop interdisciplinary and cross-sectoral research capability for the next generation of scientists working in the newly-emerging fileld of sewage epidemiology. It will provide an integrated approach towards public health monitoring at a community level based on innovative sewage epidemiology techniques.

Project

Tetra-Impact. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Een portret van de staatsman als kunstenaar: schrijvende staatslieden in de oudheid

Universiteit Gent

Hoe beoordeelden antieke auteurs een staatsman die tegelijkertijd een literair auteur was? Door een analyse van een aantal diachronisch gekozen case-studies zal dit project licht werpen op de representatie en waardering van de combinatie literatuur en politieke macht in een persoon door antieke auteurs en door de schrijvende staatslieden zelf.

Project

Er waait wat ! Fysica waait binnen in de aardrijkskundeles. Recent afgelopen

KU Leuven

Toepassen van fysicaconcepten in dagelijkse contexten of in de context van een ander schoolvak is voor veel leerlingen moeilijk. In het onderdeel ‘Atmosfeer’ binnen het vak Aardrijkskunde worden een aantal fenomenenverklaard op basis van fysische wetmatigheden. In dit project zal worden nagegaan of leerlingen fysische concepten beter kunnen toepassen in aardrijkskundige context wanneer deze concepten ook binnen de aardrijkskundeles experimenteel zijn aangebracht en zal er worden gekeken of en...

Project

Multi-agent reinforcement learning van coördinatie en probleem structuur Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Onderzoek in machine learning en reinforcement learning neigt meer en meer naar multi-agent oplossingen, waar verschillende entiteiten, genaamd agenten, gezamenlijk problemen oplossen, zoals routering in een netwerk, of het verspreiden van de belasting op een elektriciteitsnet. Leren in de aanwezigheid van andere dynamische, lerende agenten is uitdagend, en moeilijk te schalen naar grote groepen agenten indien geen speciale maatregelen worden getroffen. Huidige technieken die schaalbaar zijn ...

Project

Wisselwerking tussen chemische reactiviteit en aromaticiteit: theoretische ontwikkelingen en toepassing op grote aromatische koolstofverbindingen: van cyclacenen tot grafeen 'nanoribbons'.

Vrije Universiteit Brussel

Het doel van de voorgestelde studie is het onderzoeken van de wisselwerking tussen chemische reactiviteit en aromaticiteit en het bestuderen van deze onderlinge samenhang voor twee belangrijke klassen van aromatische koolstofverbindingen, namelijk cyclacenen en grafeen nanoribbons

Project

Erfgenamen, familiebanden en stedelijke verenigingen. Stedelingen en hun netwerken in 16de-eeuws Mechelen.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel

Project

Antigeen-presentatie door macrofagen na sialoadhesine-gemediëerde endocytose, een stap in het onbekende

Universiteit Gent

Moleculaire analyse van de cytoplasmatische staart van sialoadhesine, de drijvende kracht achter deze multifunctionele receptor. Alsook analyse van de signalisatie-wegen geactiveerd door ligand-geïnduceerde endocytose van sialoadhesine en het effect hiervan op antigeen-presentatie.

Project

Het landhuis en de spanning tussen moderniteit en traditie in Vlaams verhalend proza: naar een nieuwe lectuur van Maurice Gilliams

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoeksproject beoogt een belangrijke herziening van de gangbare academische opvattingen over Maurice Gilliams (1900-1982). Het wil een nieuw licht werpen op het imago van Gilliams, de schrijver 'wiens literaire wereld weinig verband hield met de onmiddellijk aansprekende actualiteit of gangbare voorstellingswereld'. (M. de Jong) Zoals Gilles Deleuze op overtuigende wijze heeft laten zien dat er een andere Proust bestaat dan de van het werkelijke leven vervreemde schrijver die tussen g...

Project

Uitbuiting, ongelijkheid en overheersing: een herziening van een aantalfundamentele politieke concepten.

KU Leuven

This project aims to rejuvenate the contemporary debate on the just society by developing and defending a novel account of exploitation. The theory of exploitation is presently enjoying a renaissance, thanks to the global pervasiveness of phenomena like forced labour, human trafficking,sweatshops, guest workers and the rise of the so-called global justice movement. This project aims to re-situate the concept of exploitation from its present philosophical habitat, viz. distributive justice, to...

Project

Exocriene klieren bij Neotropische wespen en bijen: nieuwe perspectieven voor systematiek en sociobiologisch onderzoek.

KU Leuven

De Neotropische regio is gekenmerkt door een enorme biologische diversiteit. Wespen en bijen in dit gebied vertonen een grote sociale complexiteit en variatie, die vaak nog onbekend is. De bedoeling van dit project is het opstarten van een samenwerking op lange termijn om deze diversiteit te bestuderen. Als startpunt beogen we twee subprojecten in het domein van sociobiologisch onderzoek bij wespen en bijen, waarbij de studie van exocriene klieren in vergelijkend systematisch onderzoek centra...

Project

Mechanisms of conscious and unconscious learning

Universiteit Gent

De capaciteit om te leren is cruciaal voor levend organisms. Toch bestaat er nog veel onduidelijkheid over de relatie tussen bewust en onbewuste vormen van leren en over de processen waarop deze vormen van leren gebaseerd zijn. Binnen dit IUAP project, leggen wij ons toe op leren door instructie.

Project

Casusalternantie in hedendaags Duits: een corpusgebaseerde analyse van het gebruik van de accusatief en datief bij niet-transparante werkwoordconstructies met "Wechselpräpositionen".

Universiteit Gent

Aan de hand van corpusanalyse onderzoekt dit project de motivaties van de casusalternantie tussen datief en accusatief in werkwoordelijke constructies met “Wechselpräpositionen” in hedendaags Duits. Vertrekkende vanuit een constructionistisch perspectief worden alternerende constructies met specifieke semantische functies aangenomen, en wordt er gefocust op de interactie tussen de constructies en de semantische en morfosyntactische eigenschappen van hun lexicale items.

Project

ERC-2012-StG-307523-LIGHT.

KU Leuven

Nanoscience and nanotechnology have become crucial in the development of novel materials for catalysis research. In general, in depth characterizations of catalysts consists of determining the catalysts structure and chemical composition. In stark contrast, insight into the organic chemical transformations is mostly limited to bulk analysis of reaction mixtures. In order to gain detailed insight into the performance of these highly dispersed materials novel in situ characterization tools and ...

Project

Tourism in border regions: the role of the spatial delineation and identity of the region

KU Leuven

Toerisme wordt vaak gebruikt in landelijke regio’s om sociaal-economische problemen het hoofd te bieden. Voorbeelden van deze problemen zijn een afnemende tewerkstelling en een relatief lage scholingsgraad en inkomstniveaus. Toerisme wordt hiervoor vaak als oplossing gezien doordat landelijke regio’s kunnen profiteren van de uitgaven van toeristen die aangetrokken worden door de natuurlijke of culturele attracties die hier vaak aanwezig zijn. Toerisme kan dus potentieel het inkomen en welvaar...

Project

Platform Journalistiek Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Het Brussels Platform voor Journalistiek (BPJ) is een initiatief van de Universitaire Associatie Brussel. Het wil het onderwijs over en het onderzoek naar journalistiek binnen de associatie in wederzijdse dialoog en samenwerking versterken en promoten. Zo streeft het Platform naar synergieën tussen de Bachelor en Master Journalistiek van de EhB en de Master Communicatiewetenschappen van de VUB. Op het vlak van onderzoek wordt een versterkte samenwerking tussen de onderzoeksgroepen BIJouS (Eh...

Project

Een conceptuele en fenomenologische diagnose van de utopische mentaliteit als een menselijke maar misleidende tendens. Een onderzoek naar de excessen en subtiele manifestaties van de utopische mentaliteit. Recent afgelopen

KU Leuven

Net omdat utopische idealen onrealiseerbaar zijn, worden ze aanzien alsof ze geen reële gevolgen hebben. Dit is echter een verkeerd beeld. De doelstelling van dit project is de werkelijke natuur en gevolgen van de utopische mentaliteit aan te tonen.Wanneer we berusten op relevante beschrijvingen van de ethische fenomenen die we trachten te begrijpen,blijkt dat ‘gewone (dagelijkse) moraliteit’ gebaseerd lijkt op het begaan zijn met waarden. Moraliteit beschermt in eerste instantie het waardevo...

Project

Kernels, tensoren, gestructureerde data. Recent afgelopen

KU Leuven

Het doel van dit project is voor gestructureerde data nieuwe 'machine learning' algoritmes te ontwikkelen en te analyseren.nbsp;Hierbij worden elementen samen genomen die steunen op tensor gebaseerde methodes, kernels en sparsity (ijlheid).De doelstellingen houden o.a. in: De ontwikkeling van een systematisch kernel gebaseerd kader/structuurplanvoor de analyse van de data, dat vertegenwoordigd kan worden door middel van tensoren.Dit houdt in: De ontwikkeling van nieuwe tensoriale kernels voor...

Project

Aangeboren mucosale immuniteit bij kippen tegen APEC. Recent afgelopen

KU Leuven

Mucines en aviaire Bèta-defensines (AVBDs) zijn componenten van de aangeboren immuniteit die betrokken zijn bij de bescherming van het dier op de mucosale oppervlakken. Het belangrijkste doel van de studie is om de differentiële expressie van de geselecteerde mucines en AvBDs in de luchtwegen van de kip in reactie op een APEC infectie te analyseren.

Project

Polypropyleen kunststofvezels in betonnen wegverhardingen voor klassieke wegen

Universiteit Hasselt

Vezelversterkt beton is een composietmateriaal dat opgebouwd is uit een betonmatrix en discrete, willekeurig verspreide vezels. Het doel van deze vezels (staal, synthetisch of natuurlijk) is de opname van de trekspanningen in het beton en het beperken van de scheuropeningen door een verbeterd nascheurgedrag. Vezelversterkt beton wordt reeds toegepast als structurele wapening bij de aanleg van brugdekken en industriële bedrijfsvloeren, de constructie van kunstwerken,... Binnen de wegenbouw is...

Project

Neurofysiologie van de cognitieve degeneratie in multiple sclerose Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Neuroelectrofysiologische technieken zijn een veelbelovend alternatief in de ontwikkeling van een biomarker voor cognitieve achteruitgang bij MS. Een onderscheid maken tussen een doel stimulans aan de ene kant en afleider prikkels aan de andere kant zal verder worden onderzocht in dit project.

Project

Het scheurende weefsel. Familie, vrienden en buren: alledaagse sociale relaties in een veranderende stedelijke omgeving (Brussel - Antwerpen 1715-'90).

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-University of Ljubljana, San Hadzi

Vrije Universiteit Brussel

Structurele en thermodynamische basis van transcriptie regulatie of the higBA TA module van Vibrio Cholerae

Project

NEATH. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Datagedreven fusie van simultaan opgemeten EEG-fMRI op het niveau van enkelvoudige gebeurtenissen. Recent afgelopen

KU Leuven

Vermits electroencephalographie (EEG) en functionale Magnetische Resonantie Beeldvorming (fMRI) verschillende (respectievelijk elektrische en hemodynamische) maten van hersenactiviteit meten, is de studie naar hoe deze maten gekoppeld zijn een hele uitdaging. Ondanks het feit dat vele studies dit integratieprobleem reeds bestudeerd hebben, werden nog geen sterke correlaties tussen fluctuaties in single trials (ST) in EEG en fMRI gevonden. Er zijn echter sterke redenen om te geloven dat dit te...

Project

Fundamental study of epitaxial GeSn/GeSiSn in view of optical properties

KU Leuven

GeSn and SiGeSn are interesting materials for optical and electrical applications. The defects(threading/misfit dislocations, point defects) aswell as the roughness in the epitaixal layer however are expected to impact adversely on these applications. The purpose of this PhD is to study the epitaxial growth of GeSn and to understand the defect formation during the epitaxial growth as well as integration of the material fabrication schemes in optical devices.

Project

The integration of past and present nature-society interactions throughforest resource modelling: An interdisciplinary dialogue between past and present in the region of Sagalassos

KU Leuven

De historische stad Saglassos, gelegen in de Taurus bergen in Zuid-Anatolië, is reeds enkele decennia het onderwerp van archeologisch onderzoek. Meer recent focussen onderzoekers zich op de diachronische co-evolutie van maatschappij en natuur en proberen het Sagalassos Archeologisch Onderzoeksproject in te bedden in een parcours van duurzame regionale ontwikkeling. Bossen vormen een belangrijk onderdeel van het regionale natuurlijke landschap van Sagalassos en zijn een belangrijke bron van br...

Project

Retentie van klinische vaardigheden bevorderen. Recent afgelopen

KU Leuven

Een excellente zorgverlening vereist een bekwaam team van zorgverlenersmet een sterke en stabiele klinische competentie. Een gebrek aan klinische competentie kan de zorg en veiligheid van de patiënt in gevaar brengen. Klinische technische vaardigheden zoals wondzorg, intraveneuze medicatietoediening, reanimatie, e.a. maken inherent deel uit van de klinische competentie. Onder verpleegkundigen en opleiders groeit de bezorgdheiddat pas afgestudeerde verpleegkundigen onvoldoende competent zijn i...

Project

Het optimaliseren van het zoekgedrag bij het aanleren van klinisch redeneren en beslissingsnemen. Recent afgelopen

KU Leuven

Van studenten geneeskunde wordt verwacht dat ze hun vaardigheden tot klinisch redeneren en beslissingsnemen effectief kunnen aanwenden. Daartoemoeten ze een medisch probleem leren bekijken vanuit verschillende oogpunten en een effectief zoekgedrag vertonen om dit probleem op te lossen.Om studenten hierin te begeleiden, bieden open leeromgevingen aan studenten een breed gamma aan van hulpmiddelen ter ondersteuning van dit complex leren (vb. video, simulatie). Toch blijkt dat studenten deze hul...

Project

Onderzoek van immuun en oxidatieve stress status in ADHD en de effecten van polyfenolrijke plantenextracten in ADHD therapie. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Recent onderzoek wijst op verstoringen in immuniteit en verhoogde oxidatieve stress bij ADHD. De eerste fase van dit project richt zich op de bepaling van immuunverstoringen en oxidatieve stress bij ADHD. In de tweede fase wordt het effect van een polyfenolrijk extract van Pinus pinaster schors (Pycnogenol®) op gedrag, co-morbide symptomen en immuun en oxidatieve status van ADHD patiënten vergeleken met methylfenidaat (standaardbehandeling van ADHD), placebo of geen interventie in een paralle...

Project

Magnetic and electric properties of multiferroic thin-film manganites

KU Leuven

The PhD project aims at investigating the coupling between electric and magnetic order parameters in multiferroic complex oxide thin films. These materials exhibit simultaneously ferroelectric and magnetic ordering. The two ferroic order parameters are strongly entangled by a magneto-electric coupling, allowing the reversal of the ferroelectric polarization by applying a magnetic field or the control of the magnetic order parameter by an electric field. This unique property makes multiferroic...

Project

VIB-geïntegreerd Europees omics-onderzoeksproject voor de diagnose en therapie van zeldzame neuromusculaire en neurodegeneratieve ziekten (NEUROMICS) .

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Neuromics (FP7 kaderprogramma) onderzoekt 10 zeldzame neurodegeneratieve en neuromusculaire aandoeningen met als doel: 1. identificatie van met ziekte geassocieerde genen, 2. verbetering van diagnostiek, en 3. ontwikkeling van nieuwe therapeutische mogelijkheden voor deze...

Project

The soil system under global change: assessment of fluxes using novel techniques

KU Leuven

The demise of historical civilizations is, without any doubt, a complexissue. However, several people have suggested that the degradation of the soil resource, mainly due to soil erosion, has played a major role inseveral cases. Even if this would not be the case, there are sufficientreasons to believe that soils have been dramatically altered by human activity and that this may have a significant impact on their capacity toprovide services to mankind. However, quantitative data, both on the ...

Project

De bepaling van bodemvocht via radar- en radiometerwaarnemingen ter ondersteuning van waterbeheer

Universiteit Gent

Dit project onderzoekt hoe aan de hand van teledetectie het bodemvocht van het aardoppervlak kan worden bepaald, en hoe deze informatie kan helpen bij operationeel waterbeheer. Zowel radar als radiometers satellietwaarnemingen worden gebruikt voor het bepalen van bodemvocht, en hun potentieel voor het voorspellen van overstromingen wordt vergeleken.

Project

Metaal-organische roosters gevormd als schillen en proppen in poreuze dragermaterialen; toepassingen in adsorptie en katalyse.

KU Leuven

Metaal-organische roosters (MOFs) zijn hybride poreuze materialen opgebouwd uit metaalionen of -clusters verbonden door polydentate organische verbindingsmoleculen. Deze materialen kunnen gebruikt worden als adsorbentia of katalysatoren, maar hun toepassingsgebied kan sterk verbreed worden door ze in de vorm van membranen, films, enz worden aangemaakt. In dit project zullen coatings van MOFs worden aangebracht rond poreuze dragermaterialen, resulterend in capsules rond een kernmateriaal, of z...

Project

Syntaxis in Taal en Muziek : Overlap in Lokale en Globale Structuurverwerking Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit doctoraatsproject richt zich op de relatie tussen syntactische verwerking in taal en muziek, zowel op het level van globale structurele verhoudingen als op het leven van specifieke syntaxregels. Hiervoor gebruiken we paradigma's van (muzikale) syntactische priming en syntactisch interferentie-onderzoek. Het project zal zo bijdragen aan onderzoek naar linguïstische syntaxverwerking, alsook muziek verder introduceren als een domein van studie.

Project

Microbiële analyse van luchtdragend fijn stof uit vervuilde lucht

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Formulatie van ultra kleine vaccin nanopartikels Recent afgelopen

Universiteit Gent

In dit project beogen we ultra kleine vaccin nanopartikels te ontwikkelen gebaseerd op amfifiele blokcopolymeren die in waterig midden spontaan micellen vormen kleiner dan 100 nm. Deze micellen zullen beladen worden met (1) antigenen, (2) liganden om specifieke subsets van dendritische cellen te bereiken die gespecialiseerd zijn in antigen presentatie aan CD8 T cellen en (3) immuun-stimulerende liganden die de immuunrespons verder dienen te versterken.

Project

metacaspase degradoom in planten celdood

Universiteit Gent

in dit project zal ik fundamentele kennis produceren over de identiteit en functie van de plant metacaspase proteines. hierbij zal ik gebruik maken van biochemische, moleculaire en cel-biologische technieken. ik zal werken aan de identificatie van metacaspase substraat porteines (het degradoom) met het oog op de manipulatie van geprogrammeerde celdood in arabidopsis thaliana

Project

Synthesis and Post Transformations of Propiolic Acid-Derived Ugi Adducts

KU Leuven

The main goal of this project is a development of novel Lewis-acid-surfactant-combined(LASC) catalytic systems followed by their evaluation in microwave-assisted organic synthesis (MAOS). We will try to adapt previous microwave-assisted methodologies developed in LOMAC for the use of LASC catalysis. This will allow replacing of organic solvents by water in these processes to make them greener and more sustainable. Ideally, the reaction outcome could be also greatly improved thus making possib...

Project

Vanden Twaelf dogheden: een exemplarische studie naar de functies, verspreiding en doorwerking van Middelnederlandse mystieke geschriften

Universiteit Gent

Het voorgestelde project houdt een onderzoek in naar de functie, verspreiding en doorwerking van een 14de-eeuws Middelnederlandse mystiek traktaat, Vanden Twaelf dogheden, en in bredere zin naar de ontwikkeling en impact van middeleeuwse en vroegmoderne geestelijke literatuur.

Project

Verborgen stervorming in het Universum

Universiteit Gent

We bestuderen de eigenschappen van verafgelegen stofrijke melkwegstelsels aan de hand van waarnemingsgegevens van nieuwe infraroodtelescopen, zowel op aarde als in de ruimte. We onderzoeken in welke mate stervorming door stof verborgen is op verschillende tijdstippen in de evolutie van het Universum.

Project

Structurele en functionele analyse van lympvat hyperplasie in astma

Universiteit Gent

Astma is een chronische aandoening met een toenemende incidentie in de industrielanden. De ziekte wordt gekarakteriseerd door luchtweg remodelling waaronder de neo-genese van lymfevaten. We willen de mechanismen van astma-geassocieerde lymfangiogenese en de functionele gevolgen voor de astma pathogenese ophelderen. Deze experimenten zullen ons helpen begrijpen hoe deze processen therapeutisch gemoduleerd kunnen worden.

Project

"Seriously, it's just beyond a joke now": Tussen beleefdheid en onbeleefdheid – 'plagen' in Big Brother. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project bestudeert 'plagen' in twee varianten van het Engels, en wil zo tekorten in het onderzoek naar beleefdheid en onbeleefdheid remediëren. Het project streeft ernaar (1) om de eenvoudige oppositie beleefdheid/onbeleefdheid die veel vroeger werk karakteriseert te overstijgen, (2) bijzondere aandacht te besteden aan interpretaties vanwege hoorders, (3) de relatie te verduidelijken tussen alledaagse concepten van (on)beleefdheid en analytische begrippen, en (4) de culturele variabilitie...

Project

Vroegmiddeleeuwse steden in de zuidelijke Noordzeeregio - formatieprocessen en levenscyclus van (pre-)stedelijke bodems vanuit archeologische en micromorfologisch perspectief, 400 - 1000 Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

In dit project zal de donkere aarde van drie Belgische vestigingen (Antwerpen, Tongeren en Lier) worden bestudeerd en vergeleken in een internationale context om de menselijke en natuurlijke processen die van invloed waren van de oorsprong van de middeleeuwse steden te begrijpen.

Project

Protein-protein interactions in the human fungal pathogen Candida albicans: analysis of essential interactions in vivo using complementary two-hybrid based methods

KU Leuven

Bimolecular fluorescence complementation (BiFC) analysis is a valuable method for protein-protein interaction (PPI) detection in vivo and is complementary to other techniques, such as the classical two-hybrid method. It provides information on in vivo localization of the interaction in the normal cellular environment. The BiFC technique relies on the reassembly of a fluorophore, such as GFP, YFP or CFP, when two proteins each fused to one of the two fragments of the fluorophore interact with ...

Project

Numerieke studie van het massatransport en de axiale dispersie in poreuze structuren: toegepast op vloeistofchromatografie, voor het verbeteren van de huidige vorm van de van Deemtervergelijking

Vrije Universiteit Brussel

De efficiëntie van vloeibare chromatografie scheidingen hangt zeer sterk af van de axiale dispersie of de analyten band verbreding ondervinden bij het migreren van door de scheiding kolom

Project

Anaesthesie-geassocieerde allergie: van nieuwe pathogenetische inzichten tot betrouwbare diagnostiek. Historisch

Universiteit Antwerpen

Allergie tijdens anaesthesia vormt een belangrijk medisch probleem met significante mortaliteit en morbiditeit. Toch is een correcte diagnose niet eenvoudig of wordt ze gemist. Hierdoor worden patiënten bij een volgende verdoving nodeloos in gevaar gebracht. Een belangrijke oorzaak van de bemoeilijkte diagnostiek is het gebrek in inzichten betreffende IgE-afhankelijke en IgE-onafhankelijke geneesmiddelenreacties. Gebrek dat mede tot stand komt door onzekerheden betreffende huidtestresultaten ...

Project

EURenOmics.

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Verifieerbare uitzonderingen vinden.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

De rol van afferente neuronen in de pathogenese van post-inflammatoire gastro-intestinale motiliteits-en sensitiviteitsstoornissen bij de rat. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Prikkelbare darmsyndroom (irritable bowel syndrome, IBS) is een functionele darmaandoening die gekenmerkt wordt door chronische abdominale pijn (gestoorde viscerale sensitiviteit) en een veranderd stoelgangspatroon (afwijkende intestinale motiliteit) zonder aantoonbare organische oorzaak. De pathogenese blijft tot op heden grotendeels onopgehelderd en huidige therapeutische modaliteiten blijken ontoereikend. Het doel van dit project is het oppuntstellen van een solide IBS diermodel en het bes...

Project

Enterische glia cellen, een nieuwe klasse immuun-modulatoren in de darm?

KU Leuven

Om de gastheer te beschermen tegen pathogenen en de invasive van schadelijke micro-organismen gebruikt het intestinale immuunsysteem een complex netwerk van cellen als ook het lymphoid weefsel. Tegelijkertijd, moet het immuunsysteem geleerd worden om commensale bacteriën en voedsel antigenen te tolereren om ongewilde immuun reacties tegen deze onschadelijkeantigenen te voorkomen. Dit fenomeen wordt ‘immuun tolerantie’ genoemd.De balans tussen immuun activatie en inflammatie als ook tolerantie...

Project

Het geweten en zijn bezwaren: een grondig onderzoek.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Juridische Normering van Online Sociale Netwerken: Case Study naar Data-erabiliteit.

KU Leuven

Social network sites (SNS), such as Facebook, Google+, Netlog, Hyves, Bebo, LinkedIn and Twitter, have captured the attention of millions of users as well as billions of dollars in investment and acquisition. They make use of participatory and collaborative online technologies (also referred to as “web 2.0”) that transform the way in which individuals interact. An issue that has received growing attention in the context of SNS is their “open” or “closed” character, and the ability of users to...

Project

Kristallijne organische dunne films met een grote excitondiffusielengte voor hoog-efficiënte zonnecellen. Recent afgelopen

KU Leuven

In dit project willen we de basis voor een nieuwe generatie goedkope organische zonnecellen leggen. Organische zonnecellen zijn gemaakt door organische halfgeleider films te deponeren, welke op hun beurt bestaan uitmeerdere lagen organische (= koolstofgebaseerde) moleculen. Gewoonlijk leidt deze depositie tot de vorming van amorfe of polykristallijnen films. Metingen op individuele, manueel gekozen organische kristallen resulteren in zwaar verbeterd ladingstransport en exciton diffusie. Daaro...

Project

Mariene ecosysteem productiviteit in een gradiënt van toxische stress en de implicaties voor hogere trofische niveaus. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Via dit doctoraatsonderzoek wil ik nagaan op welke manier persistente organische polluentens (POPs) de primaire productie in de Noordzee beïnvloeden naast de effecten van temperatuur en nutrienten. Ook zullen de implacties van deze effecten op zeevogels, als modelorganismes voor hogere trofische niveaus, worden onderzocht.

Project

Structured low-rank approximation: Theory, Algorithms and Applications

Vrije Universiteit Brussel

Today's state-of-the-art methods for data processing are model based. We propose a fundamentally new approach that does not depend on an explicit model representation and can be used for model-free data processing. From a theoretical point of view, the prime advantage of the newly proposed paradigm is conceptual unification of existing methods. From a practical point of view, the proposed paradigm opens new possibilities for development of computational methods for data processing. The und...

Project

Bijzondere verdienste inzake maatschappelijke valorisatie - oproep 2012

Vrije Universiteit Brussel

Valorisatie of "technologie transfer" is de terbeschikkingstelling van (intellectuele) eigendomsrechten op universitaire kennis door verkoop of het verlenen van de toestemming tot het gebruik ervan, aan derden (waaronder overheid en bedrijven). Op die manier wordt aan die derden toegestaan deze kennis verder te ontwikkelen tot een product (in de meest brede zin van de betekenis) dat vervolgens wordt gecommercialiseerd, al dan niet door dezelfde partner

Project

Socio-cultural Equilibrium between Urbanization and Sustainable Tourismin Developing Regions: Strategies, Approaches and Paradigmatic Effects

KU Leuven

It researches on the socio-cultural role of sustainable tourism development in the process of urbanization and internationalization in developing countries and regions. the research bases its hypothesis on a sustainable tourism development which underlines the continuum/spectrum from a static perspective, featuring the technocratic application of existent policies, theories, strategies, and plans to the objectified local tourism, to a dynamic perspective, regarding tourism as a procedural and...

Project

Aversie voor wachten bij jongeren met ADHD: een verfijning van het endofenotype op hersenniveau.

KU Leuven

ADHD is een chronische kinderpsychiatrische stoornis gekenmerkt door pervasieve en persisterende problemen met aandacht, overbeweeglijkheid en impulsiviteit. De prevalentie wordt geschat op 5%. Op lange termijn lopen jongeren met ADHD een verhoogd risico op schools falen, delinquentie en middelenmisbruik. Gezien de maatschappelijke en psychosociale kosten die gepaard gaan bij jongeren met impulscontroleproblemen zoals ADHD en middelenmisbruik is het belangrijk om zicht te krijgen op de onderl...

Project

Interpreteerbare systemen ter ondersteuning van klinische besluitvorming.

KU Leuven

Systemen voor klinische besluitvorming zullen sneller in gebruik genomen worden in de klinische praktijk wanner ze zo weinig mogelijk interfereren met het klinisch werk.nbsp;Vandaar dat variabelen vaak gecategoriseerd worden om zo de interpreteerbaarheid te verbeteren.nbsp;Andere systemen focuseren op de modelingsaspecten en reduceren daarbij hun kans om werkelijk gebruikt te worden in de klinische praktijk.nbsp;Dit ondezoek zal huidige methoden verbeteren en alternatieve modellen voorstellen...

Project

Exesoom geïnspireerde nanopartikels voor de afgifte van small interfering RNA Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het klinisch gebruik van siRNA wordt sterk gehinderd door intra-en extracellulaire barrières. Om deze te kunnen omzeilen, dienen siRNAs ingesloten te worden in nanoscopische geneesmiddeldragers. Recent onderzoek doet vermoeden dat cellulaire microvesikels (bv. exosomen) bruikbaar zijn als dragers voor macromoleculaire geneesmiddelen. Het hoofddoel van dit project is om exosomen en exosoom-mimetische nanopartikels (EMNs) te evalueren als dragers voor siRNA afgifte

Project

Hitteschokproteinen en hun inducerende stoffen als bescherming tegen vibriose

Universiteit Gent

Antibioticagebruik in aquacultuur is verboden omwille van bezorgdheid voor de menselijke gezondheid. In deze studie wordt het gebruik van hitteschokproteïne (Hsp70)en zijn inducerende stoffen verkend als strategie tegen ziektes. Het doel is het actieve epitoop van Hsp70 te bepalen, zijn immunogeniciteit en beschermingsefficiëntie in Artemia te testen. Daarna, worden de beschermende effecten van Hsp-inducerende stoffen in Vibrio-blootgestelde Artemia bepaald.

Project

Artiesten of bedelaars? Aanpassingsstrategieën van rondtrekkende entertainers in Brabant (1750-1914) Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

This project aims to gain insight into the migration patterns, income strategies and cultural repertoires of itinerant entertainers in Brabant in the 'long nineteenth century' (1750-1914). Making their living with public performances ranging from singing, making music, acting and puppetry to acrobatics and bear dancing, they travelled over short and long distances with their shows and brought entertainment to people who did or did not have regular access to amusement. The transition from prei...

Project

Studie van vetzuurmodificatie en metabolisme op de activiteit van quorum sensing moleculen en lipopeptiden geproduceerd door Pseudomonas spp. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Pseudomonas bacteriën produceren verschillende interessante secundaire metabolieten zoals antimicrobiële of cytotoxische cyclische lipopeptiden (CLPs) en quorum sensing signaalmoleculen, i.e. N-acyl homoserinelactonen (AHLs). Het doel van dit project is a) de identificatie van de rol van AHL-gestuurde quorum sensing mechanismen bij het reguleren van secundaire metabolietproductie (CLPs) en b) de opheldering van de vetzuurgebaseerde biosynthetische routes en SAR van CLPs.

Project

Waves and Flows: Linking the Solar Surface to the Corona. Recent afgelopen

KU Leuven

The Sun is one of the most important objects for humankind, with solar activity driving “space weather” and having a profound effect on the Earth’s environment. To ultimately predict solar activity, we need to observe and model the processes occurring in the solar atmosphere on their intrinsic scales. One particular process which continues to frustrate scientists revolves around the paradoxical nature of its temperature structure. With a surface temperature of approximately 6000 K, one may ex...

Project

Een variationele studie van de uit-evenwicht dynamica van kwantumveldentheorieën Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het doel van dit project is het ontwikkelen van nieuwe methoden voor de beschrijving van uit-evenwicht dynamica van geïsoleerde als open kwantumveldentheorieën. Hiervoor zullen variationele methoden worden gebruikt op basis van continue matrixproducttoestanden. Deze hebben reeds bewezen om een accurate benadering toe te laten van grondtoestanden van kwantumveldtheorieën, maar werden tot op heden niet gebruikt om de dynamica te bestuderen.

Project

Angiogene-osteogene koppeling: mechanismen en betekenis voor de beweging van osteogene cellen.

KU Leuven

Correcte botontwikkeling en efficiënt botherstel zijn afhankelijk van de positionering van osteoblasten op de specifieke plaatsen waar botvorming nodig is om de architectuur en integriteit van het skelet te verzekeren. De mechanismen die instaan voor de beweging van osteoblasten naar deze plaatsen zijn echter nog niet opgehelderd en vormen het onderwerp vandit post-doctoraal onderzoeksproject. Door gebruik te maken van in vitro, in vivo en ex vivo modellen trachten we inzicht te verkrijgen in...

Project

Onethisch consumentengedrag: de invloed van impulsaankopen op onethisch handelen en de rol van morele emoties in communicatie op de winkelvloer met als doel preventie van winkeldiefstal: experimentele studies Recent afgelopen

Universiteit Gent

Studie 1. Experimenteel onderzoek (lab en veld) betreffende de negatieve invloed van aanzetten tot impulsaankopen door winkeliers op onethisch consumentengedrag in de winkel. De invloed van 'sensation seeking' wordt onderzocht. Studie 2. Eveneens experimenteel onderzoek naar de invloed van communicatieve 'schrik'boodschappen die gebruik maken van boetes versus sociale druk op winkeldiefstal door consumenten.

Project

OZR opvangmandaat: afwerking doctoraat Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Neurale basismechanismen van trekoordelen: de rol van tijdsintegratie De jongste vijftal jaren is er heel wat onderzoek verricht over de neurale processen die de grondslag vormen van sociale oordelen, o.a. over karaktertrekken en intenties/doelen van andere personen. Daarbij gebruikt men de nieuwste beeldvormingtechnieken: de event-related potential (ERP) techniek laat toe de timing van sociale oordelen tot op de milliseconde nauwkeurig te bepalen en een ruwe lokalisatie in de hersenen uit t...

Project

Gestructureerde lage rang benaderingen: Theorie, algorithmen en toepassingen

Vrije Universiteit Brussel

Vandaag zijn de state-of-the-art methoden voor gegevensverwerking model-gebaseerd. We stellen een fundamenteel nieuwe aanpak voor, die onafhankelijk is van een expliciete modelrepresentatie en kan worden gebruikt voor modelvrije dataverwerking. Uit theoretische overwegingen is het belangrijkste voordeel van het nieuw voorgestelde paradigma een conceptuele unificatie van bestaande methoden. Uit praktische overwegingen opent het voorgestelde denkkader nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling v...

Project

Identificatie en karakterisatie van nieuwe DAMPs betrokken bij immunogene apoptose Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het opwekken van ER stress in kankercellen door hypericine-gebaseerde fotodynamische therapie induceert immunogeniciteit. Deze wordt gedeeltelijk gekenmerkt door de vrijstelling van 'schade-geassocieerde moleculaire patronen' (DAMPs). De doelstelling van dit project is enerzijds de identificatie en karakterisatie van nieuwe DAMPs die belangrijk zijn voor immunogeniciteit en anderzijds het bepalen hoe deze DAMPs verschillende biologische processen, zoals anti-kanker reacties, regener...

Project

From atmospheric circulation to electrons: an integrated approach for optimization and control of large-scale wind farms.

KU Leuven

Nowadays, wind farms are growing in size, with larger turbines, and covering increasingly larger surface areas. At current scales, large wind-turbine arrays start to interact with the Atmospheric Boundary Layer,reducing the available wind at farm level, and significantly increasing turbulence levels. This leads to lower turbine efficiency, increased turbulence-induced fatigue loading, and reduced power quality, all leading to an increase of cost-to-power ratios. Moreover, strong indications e...

Project

Nieuw financieringsmodel onderzoek: ZAP-startkrediet 2012

Vrije Universiteit Brussel

Nieuw financieringsmodel onderzoek: ZAP-startkrediet 2012

Project

Op zoek naar zuinigheid in de overheid in tijden van budgettaire krapte - Effecten van autonomie controle, taak en management op overheadkosten in publieke organisaties: theoretisch-empirisch onderzoek met niet-obtrusieve data en 3 analyse-methodes.

Universiteit Antwerpen

Door de huidige globale financiële crisis kampen overheden met budgettaire schaarste. Op zoek naar budgettaire besparingen probeert men het kostenbewust en zuinig gedrag van overheidsorganisaties te verbeteren en hun overhead kosten te doen dalen. Voor overheden is het daarom belangrijk de redenen te kennen waarom overhead kosten in bepaalde organisaties relatief hoger liggen dan bij anderen. De taak van de publieke organisatie is uiteraard sterk bepalend voor de mate waarin overhead nodig is...

Project

Modellering van het draadloos kanaal in industriële omgevingen voor MIMO communicatiesystemen Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit project betreft de modellering van het draadloos kanaal in industriële omgevingen voor de volgende generatie draadloze communicatiesystemen met multiple-input multiple-output (MIMO) technologie. Metingen van het electromagnetisch veld zullen uitgevoerd worden in fabrieksomgevingen. Kanaalparameters zullen geëxtraheerd worden uit de meetdata met geavanceerde signaalverwerkingsalgoritmes. Het model voor het industrieel draadloos kanaal zal dan bestaan uit geavanceerde statistische modellen ...

Project

Geïntegreerde evaluatie van kracht bij kinderen met cerebrale parese (pilootstudie) Recent afgelopen

KU Leuven

Eénvan de hoofdproblemen bij kinderen met hersenverlamming is spierzwakte.Spierzwakte wordt momenteel gezien als de hoofdoorzaak voor de ontwikkeling vansecundaire problemen, zoals benige deformaties en spiercontracturen. Dezesecundaire problemen kunnen enkel gecorrigeerd worden door chirurgie. Maarspierverlengingen binnen deze multilevelchirurgie zijn net ook belangrijkeoorzaken van spierzwakte. De laatste decennia werd in diversestudies de spierkracht gerelateerd aan grofmotorisch functione...

Project

Dualiteit tussen europeanisering en regionalisering van de fiscale bevoegdheden met betrekking tot de directe belastingen

KU Leuven

De titel van dit onderzoek weerspiegelt de voordurende bewegingen van de fiscale bevoegdheid. Enerzijds treedt de Europese Unie meer en meer opin het domein van de directe belastingen en anderzijds verschuiven landen meer en meer bevoegdheden naar de deelstaten. De huidige financieringstechnieken van de gemeenschappen en gewesten in België en de bevoegdheidsverdeling in de directe belastingen geven aanleiding tot een aantal minder effeciënte gevolgen. In dit proefschrift willen we dan ook ond...

Project

Lattice site location of impurities in semiconductors

KU Leuven

This Ph.D. will focus on precise lattice site location of impurities insemiconductors using emission channelling experiments on ISOLDE-CERN...

Project

Kerkelijke Architectuur in een Verlicht Tijdperk: De Ethiek en Esthetiek van de Verering in 18de Eeuws 'Europa'

Universiteit Gent

Dit onderzoek gaat na hoe de leer van de menselijke passie, de esthetica en de devotie in de achttiende eeuw een invloed hebben gehad op het denken omtrent kerkelijke architectuur. De uitwisseling van deze gedachten en informatie over de confessionele grenzen heen en hun respectievelijke impact op het architectuurontwerp staan centraal en bevragen het universele principe van het Classicisme bevragen.

Project

Mutationeel onderzoek van de glycosyleringsreacties gekatalyseerd door GH-13 enzymen Recent afgelopen

Universiteit Gent

Glycosylering kan de biologische en fysicochemische eigenschappen van een verbinding sterk beïnvloeden. In dit project zullen de glycosyleringsreacties gekatalyseerd door enzymen uit GH-13 worden geanalyseerd door middel van systematische mutagenese van de aminozuren in hun katalytisch centrum. Op basis van de bekomen informatie zullen de enzymen vervolgens worden geoptimaliseerd door middel van enzyme engineering om de activiteit op niet-suiker acceptoren te verhogen.

Project

Christen worden: Naar een heroverweging van identiteit en betekenis in het werk van Edward Schillebeeckx

KU Leuven

Dit doctoraatsproject beoogt de theologie van Edward Schillebeeckx te herlezen ten behoeve van een nieuwe, hedendaagse context, beginnendmet zijn concept van subjectiviteit en de radicale eindigheid van mensen. Dezeradicale eindigheid opereert voor subjecten als een grond in hun ontmoeting met de werkelijkheid en de ander, en stelt Schillebeeckx in staat om op kritische en constructieve wijze na te denken over 'differentie'. De wisselwerking tussen differentie en identiteit, zelfs binnen het ...

Project

De transnationale verspreiding van de roman hertekend: over Fransepseudo-vertalingen in Duitse vertaling (1731-1776).

KU Leuven

Dit project biedt een originele bijdrage tot de studie van de opkomst van het romangenre, door middel van een vergelijkende studie van een 40-tal Franse pseudo-vertalingen uit het Engels, gepubliceerd tussen 1731 en1776, enerzijds, en hun Duitse vertalingen anderzijds. De meerwaarde van het project ligt zowel in een theoretische reflectie over het minder bekende concept van de "pseudo-vertaling" als in een analyse van het statuut en de functie van pseudo-vertalingen, waarvan de rol bij de opk...

Project

Onderzoek naar de functie van de Wnt/beta-catenine signaalweg ter hoogte van de rhombomeren tijdens de ontwikkeling van de achterhersenen Recent afgelopen

Universiteit Gent

De hersenen zijn een complex orgaan bestaande uit verschillende celtypes die zijn georganiseerd in geordende patronen. Dit onderzoek is gefocuseerd rond de vorming van de achterhersenen. Gebruikmakend van kikkerembryo’s zullen we bestuderen hoe twee welgekende signaalwegen (zijnde Wnt en Notch) bijdragen tot de organisatie van de achterhersenen en de transiënte segmentatie in discrete functionele units, neuromeren genoemd.

Project

Investigation of light interaction with brain tissue: towards full optical neuronal addressability.

KU Leuven

The aim of this doctoral work is to study the interaction of light withneuronal cells with the purpose of triggering and recording neuronal activity using optics. The goal is to determine which spacial-temporal patterns of light projected into the neuronal tissue elicit a certain network activity. Eventually we aim for single cell resolution of the activation process. Additionally the optical stimulation should be integrated with optical readout of neuronal activation. This can be done by flu...

Project

Oorsprong en specificiteit van een nieuwe Burkholderia-Fabaceae interactie in de Kaap Floristische regio.

KU Leuven

Fabaceae worden gekenmerkt door hun unieke associatie met nodulerende bacteriën (rhizobia genoemd) die voor de plant stikstof uit de lucht fixeren. Van alle rhizobia zijn de alfa-Proteobacteriën de best gekende stikstoffixerende symbionten van de Fabaceae. Recent werden Burkholderia bacteriën van de beta-Proteobacteriën als nieuwe rhizobia geïdentificeerd. Ondanks een enorme hoeveelheid literatuur over rhizobia interacties, blijft onze kennis over het ontstaan en de specificiteit tussen Fabac...

Project

Detectie en moleculaire karakterisering van circulerende tumorcellen bij patiënten met borstkanker. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Circulerende tumorcellen (CTCs) in de bloedbaan van patiënten met kanker vormen biologisch gezien een belangrijke tussenstap (zowel in tijd als ruimte) in het metastatisch proces tussen de primaire tumor en uitzaaiingen op afstand. Ook na de vorming van metastasen blijven CTCs een belangrijke prognostische factor en een potentiële bron van tumorcellen beschikbaar voor de ad hoc evaluatie van predictieve biomerkers op een real-time afgenomen tumorstaal. Het voorliggend doctoraatsonderzoek rich...

Project

Wing damage detection employing guided wave techniques

KU Leuven

This is part of Smart Intelligence Aircraft Structures(SARISTU), which we are going to examine and evaluate wing structures using ultrasonic linear and or nonlinear guided waves.

Project

Ontogenetische wijzigingen in de voedselcapaciteit van dimorfe Europese paling (Anguilla anguilla): implicaties voor artificiële kweek en behoud. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het onderzoek tracht het bestaan en ontstaan van breed- en smalkoppige (pre)adolescente palingen te verklaren door de vroegste larvale stadia onder de loep te nemen. Ook wordt onderzocht of een verschillende polluentenopname in de twee types adulte paling bekomen wordt door het verschil in kopbreedte en wat de impact hiervan is op het overlevings- en voortplantingssucces.

Project

'Menselijk kapitaal' vanuit een huishoudperspectief: kennisinvesteringen in vroegmodern Antwerpen, Gent, Lier en Aalst. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project tracht via seriële rekeningen van voogden onderwijsinvesteringen op huishoudniveau te kwantificeren en zo de vinger te leggen op eventuele veranderingen in de scholingsgraad en de aard van het onderwijs in de vroegmoderne periode. Door die gegevens te koppelen aan het volledige huishoudbudget, het sociaal-economische profiel van de (overleden) ouder(s), het aantal kinderen, enz.- en dit voor vier verschillende steden (Antwerpen, Gent, Lier en Aalst) - moet duidelijk worden waarom ...

Project

Verder onderzoek naar de rol van indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) als een mogelijk mechanisme voor ontsnappen aan de immuniteit in melanoom

Universiteit Gent

Melanoom is een tumor die efficiënte mechanismen ontwikkelt om aan de gastheerimmuniteit te ontsnappen. Onze onderzoeksgroep toonde een slechtere prognose aan bij melanoompatiënten met IDO expressie(een immunosuppressief enzyme) in de sentinellymfeklier. Dit onderzoeksvoorstel wil de drijvende mechanismen en immunologische veranderingen in IDO+ patiënten verder in kaart brengen, alsook een IDO inhibitor als nieuwe immunotherapie testen in een melanoom-muismodel.

Project

Afwijkingen van de bewijslast in het aansprakelijkheidsrecht

KU Leuven

This project focuses on deviations from the principles of the burden ofproof in tort law. It can be alleged that a party injured by a tortiousact finds himself confronted with a severe burden of proof (he must prove fault, damage and causation), which can provoke serious difficulties and even situations of evidence need. How do you demonstrate that a doctor failed in his duty of care during a medical surgery? Or that the government committed a wrongful act in the dismantlement of a financial ...

Project

De rol van CMV-infectie in leeftijdsgerelateerde hyporesponsiviteit voor influenza vaccinatie.

Universiteit Antwerpen

Het bereiken van een hogere leeftijd gaat gepaard met immuundysfunctie en dysregulatie, benoemd als immunosenescentie. Eerder onderzoek vond een associatie tussen deze immuundetoriatie en de cytomegalovirus (CMV) carrier status. Dit project wil nagaan of er een verband bestaat tussen de CMV-serostatus en CMV- specifieke Tcell Immuniteit enerzijds en respons op influenza vaccinatie anderzijds, in een bejaarde populatie. De bevindingen zullen bijdragen tot de kennis van mogelijke mechanismen ...

Project

De bervordering van sociale ormen via handelsakkoorden van de Europese Unie Recent afgelopen

Universiteit Gent

Sinds 2001 heeft de EU zich ertoe geëngageerd om sociale normen te promoten via handelsakkoorden. Sinsdien zijn heel wat handelsakkoorden met derde landen onderhandeld. Twee onderzoeksvragen staan centraal: (1) in welke mate hebben deze akkoorden sociale ,ormen gnomen? en (2) hoe kunnen we de variatie tussen de akkoorden verklaren?

Project

Search for a better glare metric for non-uniform light sources

KU Leuven

Leds (and in the near future Oleds) are becoming more important, especially in industry, but problems arise when this new technologies is implemented. Glare occurs when surfaces have a higher luminance than which the eye is adapted to. Glare causes an uncomfortable or unpleasant feeling. Disability glare impairs the vision of an object and reduces visual tasks. Discomfort glare causes a sensation of annoyance or pain but does not necessarily affect visual performance. With glare we mean disc...

Project

Patiëntgericht hormonale fertiliteitsmedicatie. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Een universele nanoporie sensor voor ‘single-molecule’ detectie.

KU Leuven

De afgelopen jaren kwam de hondenfokkerij in opspraak: de gezondheid enhet welzijn van rashonden wordt in vraag gesteld. Ook in België zouden heel wat hondenrassen belast zijn met verschillende erfelijke aandoeningen die allerlei gezondheids- en welzijnsproblemen veroorzaken. De meestehondenrassen zijn gesloten populaties, met enkel een kleine fractie vande honden die gebruikt wordt voor de fokkerij. De beperkte genetische diversiteit, al dan niet het gevolg van inteelt versterkt mogelijks he...

Project

Stochastische modellen in ziekteverzekeringen en verzekeringen niet-leven.

KU Leuven

Het doctoraatsproject getiteld ‘Stochastische modellen in ziekteverzekeringen en verzekeringen niet-leven’ bevindt zich in het veld van actuariële wetenschappen en actuariële statistiek. Meer specifiek zal hetproject handelen over actuariële modellen binnen ziekteverzekeringen enverzekeringen niet-leven. Het onderzoek zal gebeuren binnen de insurance onderzoeksgroep van KU Leuven onder de supervisie vannbsp;Katrien Antonio (KU Leuven), prof. dr. Michel Denuit (UCL) en prof. dr.Jan Dhaene (KU ...

Project

De associatie tussen in utero blootstelling aan fijn stof en de microvasculatuur bij kinderen, een moleculair epidemiologische studie. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Verscheidene studies hebben aangetoond dat er een associatie is tussen blootstelling aan fijn stof en cardiovasculair morbiditeit en mortaliteit. Als onderliggend mechanisme worden veranderingen in de microvasculatuur aangehaald, ondersteund door het feit dat epidemiologische data suggereren dat fijn stof een invloed heeft op de microvasculatuur. Onderzoek toont aan dat de voorbeschiktheid voor cardiovasculaire aandoeningen mogelijk zijn oorsprong heeft in utero, maar tot op heden zijn er gee...

Project

Onderzoek naar de relatieve bijderage van omgevings- en persoonlijke factoren in het verklaren van fysieke activiteit bij de "oudste ouderen" Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het behouden van een actieve levensstijl is een belangrijke component in het langer “zelfstandig wonen” bij de oudste ouderen. Volgens ecologische modellen wordt gedrag beïnvloed door zowel persoonlijke- als omgevingsfactoren. In dit onderzoeksvoorstel worden (veranderingen in) persoonlijke– en omgevingsfactoren van fysieke activiteit bestudeerd aan de hand van een cross-sectionele studie, een longitudinaal luik en een “natuurlijk experiment”.

Project

De relevantie van het concept liefde in het werk van Juliana van Norwich voor Jean-Francois' begrip van het sublieme

KU Leuven

Lyotard benadrukt die secties uit de Joodse traditie waarin de realiteit de #donkere boodschap van een onbekende addressor# is. Hij brengt polemos en obliquiteit naar de voorgrond, wat een hypostasering creëert van het sublieme voor onze antropologie. Voor Juliana zijn de agonistische aspecten van liefde beide (a) geverticaliseerd en (b) geïnstrumentaliseerd. De verticalisatie van lijden garandeert de voorlopige status van allepogingen om lijden hanteerbaar te maken. Christus lijdt eschatolog...

Project

Structurele financiering instituten: structurele financiering IMO voor de werking van het instituut

Universiteit Hasselt

Het nieuwe BOF-financieringsprogramma 'structurele financiering van de instituten' is een programma dat wordt ingezet ter ondersteuning van het speerpunten beleid van de UHasselt. In overeenstemming met het Beleidsplan Onderzoek (2011-2015) (SD 1- OD1) kent de onderzoeksraad sinds 2012 jaarlijks aan de instituten structureel BOF-middelen toe voor de organisatie en goede werking van deze instituten.

Project

Population Genetics, Paleogenetics and Genomics: Identifying Selection Responses along Environmental and Spatial Gradients in the Water Flea (Daphnia Spp.)

KU Leuven

Genetic structure in natural population, a within and among population genetic diversity and genetic differentiation, and the evolutionary processes (natural selection, mutation and genetic drift etc) which favors adaptation to local environmental conditions have been major topics in population genetics especially evolutionary genetics and ecology. The evolutionary forces that favor adaptation to a local environment lead to a change in population genetic structure. What is more, historical ev...

Project

Structurele financiering instituten: projectfinanciering BIOMED voor fundamenteel onderzoek

Universiteit Hasselt

Het nieuwe BOF-financieringsprogramma 'structurele financiering van de instituten' is een programma dat wordt ingezet ter ondersteuning van het speerpunten beleid van de UHasselt. In overeenstemming met het Beleidsplan Onderzoek (2011-2015) (SD 1- OD1) kent de onderzoeksraad sinds 2012 jaarlijks aan de instituten structureel BOF-middelen toe voor de uitbouw van het fundamenteel onderzoek binnen deze instituten. Deze middelen worden ingezet op onderzoekslijnen gedefinieerd in het strategisch p...

Project

De rol van discours in grammaticalisatie. Recent afgelopen

KU Leuven

Dit project heeft als doel de rol van het discours in grammaticalisatieprocessen te bepalen en bouwt verder op de resultaten van mijn doctoraatsproject. Als startpunt gelden de volgende conclusies uit mijn proefschrift: (1) aan de kwantificerende binominale constructies in het Spaans (e.g. un montón de gente ‘een hoop mensen (lett. een hoop van mensen)’ kan een grammaticalisatieproces toegeschreven worden; (2) een constructie-netwerk model kan zowel voor het ontstaan en de verdere ontwikkelin...

Project

Het ontrafelen van de relatie tussen dendritische cellen en myeloproliferatieve aandoeningen.

KU Leuven

Binnen het immuunsysteem zijn dendritische cellen (DCs) een subgroep van witte bloedcellen die gespecialiseerd zijn in het activeren van lymfocyten wanneer een pathogeen aanwezig is. Zonder DCs zijn de activatie vanlymfocyten en het bestrijden van infecties verstoord. Recent werd een nieuwe genetische ziekte geïdentificeerd waarbij de patiënten geen DCs hebben. Deze patiënten worden niet enkel gekenmerkt door een slechte eliminatie van infecties, maar geheel onverwachts vertoont hun bloed ook...

Project

Officiële wetgeving en maatschappelijke betekenis: het homo-huwelijk als een voorbeeld van wettelijk pluralisme.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Optimalisatie van de coherentie tussen onderwijs- en examenvorm door integratie van videomateriaal binnen online examineren in de Toledo leeromgeving.nbsp; Recent afgelopen

KU Leuven

Tot op heden wordt binnen de opleidingen Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie de patiënt op verschillende manieren aan de student geïntroduceerd: via casussen op papier, door middel van patiëntenvideo's, en via reëel patiëntencontact tijdens de stages. Er is echter een belangrijkediscrepantie tussen (onderwijs)werkvorm en examenvorm: het examen omvatechter steeds een casus op papier.Het doel van dit project is de uitwerking, evaluatie en implementatie van een online meerkeuzevragenexame...

Project

Een kwantum oplossing voor III-V kwantumtoestellen zonder aansluiting.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IMEC. UA levert aan IMEC de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

De invloed van wetgeving op relaties van (extreme) institutionele afhankelijkheid - Vormen van autonomie en participatie in gevangenissen en ziekenhuizen Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Dit onderzoeksproject zal de dynamiek van de betrekkingen van (extreme) afhankelijkheid onderzoeken, met speciale nadruk op vormen van autonomie en deelname aan de besluitvorming, die optreden in twee soorten 'totale instellingen': gevangenissen en ziekenhuizen.

Project

Het werkingsmechanisme van een nieuw klasse adjuvant, de Layered Double Hydroxide (LDH) familie. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit interdisciplinaire project combineert aspecten uit de chemie en immunologie om te voorspellen welke leden van een nieuwe klasse van adjuvants, de layered double hydroxides (LDHs), een betere cellulaire en/of humorale immuunrespons uitlokken dan het frequent gebruikte alum. Daarnaast zullen we ons ook focussen op het moleculaire en cellulaire werkingsmechanisme van deze LDHs en hun toepasbaarheid in een influenza model.

Project

.

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Approach structuren in de kanstheorie. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project heeft als doel een universeel toepasbare theorie te ontwikkelen die een kwantitatieve analyse van tot nu toe enkel topologische concepten (e.g. zwakke convergentie, eindigdimensionale convergentie, convergentie in kans) in ruimten van kansmaten en toevalsvariabelen (e.g. continue en cadlag stochastische processen) toelaat. Hiertoe zullen we isometrische tegen hangers van belangrijke topologieën invoeren, die een kaderwerk zullen vormen voor kwantitatieve formuleringen van e.g. de ...

Project

Analyse van residu's bestrijdingsmiddelen in belangrijke levensmiddelen en risico-evaluatie voor de consument in Ethiopie

Universiteit Gent

De blootstelling van de consument aan bestrijdingsmiddelen kan een gezondheidsrisico inhouden voor mensen in Ethiopie leven. Het residu gedetecteerd in de voeding kan de internationale veiligheidsnormen overschrijven. Specifieke doelstellingen -Bepaling van residue niceaus in teff, mais, koffie en koemelk -Onderzoek naar het effect van bereidingsprocessen in deze voedingsmiddelen -Bepaling van belangrijke bronnen van voedselcontaminatie met bestrijdingsmiddelen -Bepaling van het totaal dieet ...

Project

Globine-gekoppelde sensoren en hun rol in bacterien. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Strafbaarstelling van spionage en informatiemisbruik ter bescherming van bedrijfsgeheimen

KU Leuven

Het strafrecht koppelt negatieve gevolgen aan de schendingen van rechtsgoederen en mag daarom pas als laatste redmiddel worden ingezet. In een informatiemaatschappij nemen deze rechtsgoederen steeds meer een immateriële vorm aan (dematerialisering). Deze dematerialisering daagt het strafrecht uit. Bij het strafbaar stellen van gedragingen (en bijgevolg het beschermen van rechtsgoederen) lijkt de normgever de neiging te hebben om te focussen op de al dan niet materiële vorm of op de fysieke dr...

Project

Structurele financiering instituten: projectfinanciering KIZOK voor fundamenteel onderzoek

Universiteit Hasselt

Het nieuwe BOF-financieringsprogramma 'structurele financiering van de instituten' is een programma dat wordt ingezet ter ondersteuning van het speerpunten beleid van de UHasselt. In overeenstemming met het Beleidsplan Onderzoek (2011-2015) (SD 1- OD1) kent de onderzoeksraad sinds 2012 jaarlijks aan de instituten structureel BOF-middelen toe voor de uitbouw van het fundamenteel onderzoek binnen deze instituten. Deze middelen worden ingezet op onderzoekslijnen gedefinieerd in het strategisch p...

Project

Globale rechtvaardigheid: Een beoordeling van cosmopolitanistische benaderingen in het licht van enkele 'realistische' tegenwerpingen Recent afgelopen

Universiteit Gent

Onze focus ligt op de realistische tegenwerping dat een cosmopolitanistische rechtvaardigheid utopisch is en onhaalbaar zal blijven. We zullen ingaan op de onderlinge verbondenheid tussen de verantwoordelijkheid van het individu, de rol gespeeld door staten en de aanpassingen aan de globale institutionele orde die nodig zijn om de globale rechtvaardigheid te maximaliseren.

Project

Een elektrische conversatie tussen microorganismen en elektrodes starten om bioproductie te bekomen

Universiteit Gent

De interfase tussen bacterien en elektrodes is essentieel om een effectieve elektrochemische katalyse van de elektrode door de microorganismen te bekomen. In dit project zullen we de voornaamste parameters die bacteriele migratie en aanhechting bepalen bestuderen met de bedoeling om een nieuw bioproductie platform te bekomen.

Project

Theoretische studie van relativistische elektron vortex golven. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Polygenic analysis of the complex trait of flavour compound production in yeast for improvement of aroma production in alcoholic beverages

KU Leuven

The goal of this project is to elucidate a well-defined aspect of the genetic basis of the most important trait of industrial yeast used for the production of alcoholic beverages, i.e. synthesis of a complex profileof flavour compounds. The project will be focused on one specific and important aspect: synthesis of a high level of isoamylacetate and of a low level of ethylacetate. Isoamylacetate has a banana-like flavour and isa highly preferred positive flavour compound in many alcoholic beve...

Project

Holografie: Nieuwe toepassingen m.b.t kosmologie, zwarte gaten en sterkgekoppelde veldentheorie.

KU Leuven

Ik ben geïnteresseerd in een aantal toepassingen van de AdS/CFT correspondentie, een realisatie van het holografisch principe dat wordt aangeleverd door de Snaartheorie.Het algemene kader van mijn onderzoeksproject is het begrijpen van de implicaties van de AdS/CFT correspondentie, zowel als een beschrijving van het kwantum regime van de zwaartekracht, maar ook als een werkmiddel om niet-perturbatieve aspecten van gewone ijktheorieën te beschrijven.Concreet zal ik de methodes van de dualiteit...

Project

Studie van de intrahepatische weerstand en zijn determinanten in een ratmodel van ernstige nietalcoholische leversteatose (NAFLD). Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Non-Alcohol Fatty Liver Disease (NAFLD) wordt gekenmerkt door de opstapeling van vet in hepatocyten (steatose) genoemd. Indien dit gepaard gaat met ontsteking en beschadiging spreekt men van NASH (Non-Alcoholic Steatohepatitis) wat op zich weer gepaard kan gaan met fibrose en uiteindelijk cirrose. De juiste ontstaansmechanismen van deze beschadiging zijn grotendeels ongekend. In recent onderzoek vanuit onze groep konden we aantonen dat NAFLD lijdt tot een significante stijging van de drukken ...

Project

Optisch vangen en vibrationele analyse van enkele moleculen.

KU Leuven

Het doel van dit FWO onderzoeksproject is de ontwikkeling van een technologie die de studie van de chemische eigenschappen van moleculen toelaat. De studie van (bio)moleculen zal uitgevoerd worden met 'surface enhanced Raman scattering' (SERS), een optische techniek waarmee de vibrationele toestanden van de molecules in een 'hot spot' waargenomen kunnen worden. Dit geeft informatie over de chemische compositie van de moleculen. Om één enkel molecule te detecteren zal optisch trappen gebruikt ...

Project

Turbulentie en turbulente menging: van onzekerheidskwantificatie tot statistische modellen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Anticiperende technieken, stedenbouw en verstedelijking: Een historisch-geografische analyse van technieken van calculatie en cartografie in België sinds het begin van de 19de eeuw.

KU Leuven

Most research on urbanization processes and policy is based on the rural/urban distinction as well as on a traditional understanding of scale, thus focussing on the radial-concentric growth of primary centres surrounded by a hinterland, embedded in strong national structures. This approach is however not consistent with the historical and current hybrid rural-urban landscape and shifting dynamics between sociospatial entities. Complementary to formal concepts on the city, the territorial orga...

Project

Occurrence, antifungal susceptibility and virulence factors of Candida albicans and other opportunistic yeasts isolated from brazilian beaches

KU Leuven

Evaluation of the pathogenic potential of the environmental strains of Candida albicans and other opportunistic yeasts through the research of some virulence factors: adhesion to epithelial cells, proteinase production, phospolipase production, morphogenesis, biofilm formation in vitro and in vivo and virulence in vivo. Furthermore, we are going to test theantifungal suspeptibility of the yeasts strains to fluconazole, itraconazole and amphotericin B.

Project

Optimalisatiealgoritmen voor plantenveredeling Recent afgelopen

Universiteit Gent

Plantenveredeling bestaat uit het creëren van verbeterde variëteiten van gekweekte gewassen. We ontwikkelen algoritmen voor het opstellen van goede kruisingsschema's die leiden tot gewassen met een selectie aan gewenste eigenschappen. Verder ontwerpen we ook algoritmen voor het bepalen van een representatieve deelverzameling uit een grote collectie variëteiten.

Project

Commerciële garanties in de verschillende koopregimes: naar een uniformeregeling?

KU Leuven

Bij de aankoop van bv. een koelkast, gsm of auto wordt door verkopers of producenten vaak een belofte tot garantie gedaan, dit is een commerciële garantie. Deze garantie geldt dan naast de wettelijke garantieregeling, die in het onderzoek ook ruim zal besproken worden. Het gaat om een bescherming tegen verborgen gebreken. Er bestaat veel onduidelijkheid over commerciële garanties. Kopers/consumenten weten niet wat een dergelijke garantie precies inhoudt, wat de gevolgen van zo’n garantie zijn...

Project

Geïntegreerde bioinformatica analyse van gecombineerde epigenoom, transcriptoom en proteoomgegevens.

Universiteit Antwerpen

De snelle ontwikkeling van analytische methodes zoals "Next Generation Sequencing" en Massaspectrometrie zorgt momenteel voor een exponentiële groei aan datasets en toenemende vraag naar systemische analyse van transcriptoom-, epigenoom- en proteoomdatasets in systeembiologisch onderzoek. De grootte en diversiteit van datasets bij routineonderzoek is daarbij spectaculair toegenomen. De toegenomen opslagcapaciteit en beschikbaarheid van datasets heeft reeds geleid tot de ontwikkeling van diver...

Project

Tijdelijke leerstoel-op-naam : De Berekuyl - Exercise Immunology & Chronic Fatigue in Health & Disease.

Vrije Universiteit Brussel

HROPIVER heeft in samenwerking met De Berekuyl - European College for Decongestive Lymphatic Therapy - een Leerstoel geïnstalleerd aan de Vrije Universiteit Brussel De Berekuyl biedt vanaf het academiejaar 2012-2013 een professionele masteropleiding oncologie en decongestive lymphatic therapy in Nederland aan. Omdat patiënten die voor oedeembehandeling een fysiotherapeut/kinesitherapeut opzoeken vaak ook te kampen hebben met chronische vermoeidheid (vb. vermoeidheid na kanker), kwamen ze bij...

Project

Technische en financiële evaluatiemethode voor transformeerbare bouwtypologieën Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Dit project is de opvolging van (i) de ontwikkeling van een theoretisch model van gas samenstelling bouw typologieën, (ii) de engineering en technische beoordeling van goed ontwerp gevallen en (iii) de financiële beoordeling van.

Project

Auteurschap en anonimiteit in de 16de-eeuwse muziek: Een onderzoek naarde Alamire-handschriften.

KU Leuven

De toeschrijving van een muzikaal werk aan een componist lijkt geen primordiale factor te zijn geweest bij de zestiende-eeuwse productie van handschriften. Dit project wil een antwoord geven op de vraag wat anonimiteit betekende in vroeg-modern Europa, een periode waarin componistentoeschrijvingen toenamen. Als uitgangspunt fungeren de Alamire-handschriften, die ongetwijfeld tot de meest fascinerende bronnen met Renaissancemuziek behoren. Het corpus bevat meer dan zestig koorboeken, die werde...

Project

IDEALVENT: Geïntegreerd design voor optimale ventilatiesystemen voor stil cabine en tarmacgeluid.

KU Leuven

Het bereiken van lage niveaus van cabine en tarmacgeluid is cruciaal voor de tevredenheid van vliegtuigpassagiers en voor een veilige werkomgeving voor de bemanning en onderhoudspersoneel van het gelande vliegtuig. Maar de Environmental Control Systems (ECS) die momenteel gehanteerd worden en die nodig zijn om een bevredigende luchtkwaliteit en temperatuur te garanderen, dragen in belangrijke mate bij aan de akoestische overlast binnen de cabine en rond de gelande toestellen. Het verminderen ...

Project

Verhaal van schuldeisers op een onverdeeldheid

KU Leuven

Dit onderzoek vertrekt vanuit de vaststelling dat de huidige Belgische wettelijke regeling zeer schaars is omtrent de verhaalsrechten van een schuldeiser wiens schuldenaar slechts over een aandeel of andersoortige rechten in een onverdeeldheid beschikt. Het onderzoek wil nagaan welke bouwstenen kunnen worden aangereikt op basis van rechtsvergelijkende en rechtshistorische analyse van de bestaande wetgeving en heersende opvattingen in rechtsleer en rechtspraak in België en de buurlanden om tot...

Project

Horizon scanning van nieuwe plagen en invasieve soorten in België en naburige gebieden ALIEN ALERT Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Horizon scanning van nieuwe plagen en invasieve soorten in België en naburige gebieden - ALIEN ALERT

Project

Narratieve interesse en religieus geloof in de hedendaagse Amerikaanse literatuur. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoek wil trachten om postklassieke verteltheorien over narratieve interesse toe te passen op hedendaagse Amerikaanse fictie die de pluriforme dialoog over geloof op gang brengt. Om de manieren te onderzoeken waarop narratieve interesse tijdens het leesproces wordt beinvloed door de overdracht van cultureel materiaal, zal deze dissertatie zich beroepen op populaire en hooggewaardeerde Amerikaanse schrijvers die ervoor kiezen hun religieuze overtuigingen te thematiseren: Marilynne Ro...

Project

Hormonal control of food uptake and reproduction.

KU Leuven

Despite the huge diversity of animal species, some characteristics are shared by all of them. Metazoans are heterotrophs, implicating the basicneed for the intake and digestion of food, as well as for the intestinal absorption of nutrients. Important biological processes, such as growth and reproduction, strongly depend on this nutritional input. Therefore, it is crucial that animals can rely on internal mechanisms for regulation of these processes. Hormonal and neuronal signaling systems pla...

Project

ALIAS - Archivionbsp;di LInguA Spontanea: Een corpus van spontaan gesproken Italiaans, aanwezig in de verschillende Italiaanssprekende regio’s en gemeenschappen in Europa: een didactisch tool voor academisch onderricht van de Italiaanse taal. Recent afgelopen

KU Leuven

De algemene doelstelling van dit project is het verzamelen van een corpus gesproken Italiaans (in verschillende regio’s in Europa). Het verzamelde corpus bevat multimodale data van gesproken Italiaans in spontane alledaagse conversaties en zal worden gebruikt om ondersteunend leer- en onderzoeksmateriaal te ontwerpen voor de leerlijn Italiaanse taalkunde entaalbeheersing in de Bachelor en Master Taal- en Letterkunde. Concreet dient het corpus ter ondersteuning van:het consolideren vanhet onde...

Project

Exosomen: nanogidsen voor metastatische niche vorming

Universiteit Gent

Kankercellen secreteren oplosbare factoren en chemokines die BMDCs (bone marrow derived cells) recruteren naar plaatsen van toekomstige metastasevorming. Recent werden naast oplosbare factoren ook kleine vesikels (exosomen, 30-100 nm) beschreven die mRNA’s, miRNA’s en polypeptiden bevatten van de cel van origine. Dergelijke exosomen instrueren BMDCs om de metastatische niche te helpen voorbereiden.

Project

OZR opvangmandaat: afwerking doctoraat Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Regulators van aminozuurmetabolisme en stressrespons bij Arabidopsis thaliana. De algemene doelstelling van dit project is een beter inzicht te krijgen in de mechanismen die verantwoordelijk zijn voor regulatie van de biosynthese van de aminozuren afgeleid van aspartaat, en specifiek voor de interactie tussen de verschillende vertakkingen van de pathway en voor de wijze waarop biotische en abiotische stress de pathway beïnvloeden. Daartoe zal ten eerste een transcriptoom-analyse uitgevoerd wo...

Project

Onbewuste cognitieve controle Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Om de grenzen van onbewuste verwerking te definiëren, werd vooropgesteld dat cognitieve controle een set van strategische operaties is die exclusief verbonden zijn met bewustzijn. The prefrontale cortex speelt een belangrijke rol bij cognitieve controle, en bij gevolg stellen de meeste theorieën dat deze hersenregio niet kan geactiveerd worden door een onbewuste taak. Echter, in dit project veronderstellen we een meer significante rol voor onbewuste verwerking en onderzoeken we of cognitieve ...

Project

Interactie van cyclische depsipeptide mycotoxines met de huid Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit onderzoek karakteriseert op kwantitatieve wijze de interactie van cyclische depsipeptiden (CDP) met humane huid gebruik makend van ex-vivo in-vitro FDC experimenten. Deze kennis is niet enkel noodzakelijk voor een volledige mycotoxine risiko-analyse, gezien het aanwezige huidcontact met gecontamineerde cosmeceuticals, voeding, oppervlakten en deeltjes, maar ook voor de ontikkeling van nieuwe CDP-geneesmiddelen.

Project

Hartafwijkingen en -ziektes zijn op dit moment de grootste doodsoorzaakin de wereld. Het is welgekend dat deze ziekten de bloedstroming door de atria en ventrikels sterk beinvloeden. De karakteristieken van de bloedstroming doorheen het linker ventrikel k

KU Leuven

Cardiovascular diseases remain the biggest cause of deaths worldwide. It is well known that these diseases influence the way in which the bloodmoves through the heart, i.e. in which it moves within its different cavities. Blood flow inside the left ventricle can thus be used as an early diagnostic indicator. In clinical practice, ultrasonic imaging remainsthe modality of choice not only due to the fact that it is non-invasive, mobile (even portable) and relatively cheap but also because it ca...

Project

Mechanismen van snelle woordherkenning bij het lezen van braille. Recent afgelopen

KU Leuven

Aangezien braille cellen één voor één gevoeld worden, is het lezen van braille voornamelijk een sequentieel proces. Dit sequentieel karakter heeft voor gevolg dat fonologisch decoderen de primaire leesstrategie is. Maar braille lezers profiteren evenwel net zoals andere lezers ook van de beschikbaarheid van semantische informatie. Er wordt gesuggereerd dat lexicale interpretatie bij braille lezen online gebeurt, gekoppeld aan het binnen krijgen van fonologische gegevens die relevant zijn voor...

Project

Een nieuwe typologie van onbepaalde voornaamwoorden en bijwoorden. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Pathogenese en therapie van het macrofaagactivatiesyndroom in virus-geïnduceerde muismodellen.

KU Leuven

Het macrofaagactivatiesyndroom (MAS) is een levensbedreigende complicatie van verschillende auto-immune en auto-inflammatoire aandoeningen. Hetis een systemische ziekte met een hoge morbiditeit, die gekenmerkt wordt door o.a. hoge koorts, vergroting van de milt en lever, bloedstollingsproblemen en een hoge cytokineproductie. De pathogenese van MAS is tot op heden niet goed gekend. Men schat dat in 60% van de patiënten de ziekte uitgelokt wordt door een virale infectie. Er is echter meer inzic...

Project

Bestuderen van het effect van de LEDGF/p75-IN wisselwerking op HIV integratie en latentie.

KU Leuven

Net zoals andere virussen gebruikt HIV zijn gastheer ter voltooiing vanzijn replicatiecyclus. LEDGF/p75 werd in ons labo geïdentificeerd als een essentiële endogene co-factor voor HIV integratie. HIV integratie is een niet-random proces waarbij integratie plaatsvindt nabij specifieke loci in het genoom. In de nucleus vindt integratie hoofdzakelijk plaats in de nucleaire periferie. Tijdens HIV infectie fungeert LEDGF/p75 als een loods die het virus escorteert naar het chromatine en integratie ...

Project

Rationeel ontwerp van eiwitten. Recent afgelopen

KU Leuven

Het doel van dit project is het in silico ontwerp van biomoleculaire interacties. Er zullen twee types interacties bestudeerd worden: eiwit-eiwit interacties en eiwit-ligand interacties. In het geval van eiwit-eiwitinteracties zal ubiquitine het target zijn. Dit is een eiwit dat met een heel diverse set eiwitten bindt. We zullen hier door de dynamica te beïvloeden trachten het bindingsgedrag te wijzigen. In het geval van eiwit-ligand interacties is het de bedoeling om eiwitten te ontwerpen di...

Project

De scaffolding actine nucleator tes: identificatie van domein specifieke interactiepartners en zijn functie in celmigratie en tumorcelinvasie. Recent afgelopen

Universiteit Gent

celadhesies. Hier bestuderen we structuur-functie relaties van Tes varianten die specifieke domeinen missen. Door proteomics en live cell imaging te combineren kan bepaald worden hoe Tes en twee andere geïdentificeerde partners actinedynamica en celmigratie reguleren. Dit zal informatie genereren over functies en werkingsmechanismen van Tes in celmigratie en invasie.

Project

Dienstenovereenkomst: Opdracht betreffende ontwikkeling online aanvraagregistratiesysteem voor Sportfonds van Een Hart voor Limburg Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Streekfonds Een Hart voor Limburg' hebben voor het project ' Dienstenovereenkomst ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.

Project

Fingerprinting en profiling van behandelde groentenmatrices: integratievan een algemene en specifieke benadering om procesgeïnduceerde chemische veranderingen te bestuderen.

KU Leuven

Al vanaf de introductie van thermische behandeling om de houdbaarheid van levensmiddelen te verlengen, is men op zoek naar manieren om de kwaliteitsdegradatie door verwarming te beperken. Het toenemend bewustzijn van het belang van de gezondheid-dieet relatie door de consument, heeft onderzoek gestimuleerd naar alternatieve preservatietechnieken steunend opprocesvariabelen die op een andere manier reacties in levensmiddelen beïnvloeden. De algemene doelstelling van dit werk kan samengevat wor...

Project

De sacralisatie van het ridderschap. Een onderzoek naar de ridderlijke religieuze identiteit in de Zuidelijke Nederlanden gedurende de volle middeleeuwen. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit project beoogt de sacralisatie van het ridderschap in de Lage Landen gedurende de elfde en twaalfde eeuw aan een nieuw onderzoek te onderwerpen door het testen van de hypothese dat de ontwikkeling van een sacrale ordo equester voor de miles Christi evenzeer op een diepgewortelde wijze deel uitmaakte van een van ridderlijke identiteit als een legitimerend construct was dat macht verschafte aan zowel ridders, edelen en clerici.

Project

Het linken van levende plantkarakteristieken aan bodembiogeochemische functies in ecosysteemsecties met een verschillend landgebruik via een isotoopgebaseerde methodologie (Acronym: PlaBioF)

Universiteit Gent

Het verstaan van de manier waarop antropogene vegetatiewijzigingen de stikstofcyclus wijzigen is essentieel. In deze studie zal de plant functionele diversiteit van ecosysteemsecties met een verschillend landgebruik gekarakteriseerd worden. Het effect van levende planten op de brutostikstofcyclus en de microbiële gemeenschapsstructuur zal bepaald worden. De relatie tussen plant functionele diversiteit en biogeochemische ecosysteemfuncties zal onderzocht worden.

Project

BACCHUS Project

Universiteit Gent

In het Bacchus project, worden bioactieve peptiden en polyfenolen gebruikt om een nieuw platform te ontwikkelen dat in vitro vertering combineert met in vitro transport (Caco-2). Biobeschikbaarheid en bioactiviteit van de verkregen metabolieten zijn derhalve de belangrijkste focus. In parallel zullen project partners in vivo studies lopen om het in vitro model te valideren.

Project

Immuniteit herdenken in de Duitse roman tussen 1918 en 1942.

KU Leuven

De voorbije decennia hebben verschillende onderzoekers gewezen op het belang van immuniteit in de moderne maatschappij. Terwijl immuniteitsmechanismen nodig zijn in elke maatschappij, hebben ze ook de gevaarlijke neiging om zelf-destructief te worden. In Duitsland en Oostenrijk tussen de twee wereldoorlogen nam het discours over immuniteit een erg problematische vorm aan. Het is mijn hypothese dat immuniniteit een centrale rol speelt in de literaire productie in Duitsland en Oostenrijk tussen...

Project

MIX-Meten van media gebruik Recent afgelopen

KU Leuven

Het MIX-project "meten van mediagebruik" legt de basis voor een mediakaart met geconsolideerd bereik en engagement van de content en de consument over toestellen en platformen heen van de Vlaamse media door onderzoek naar een nieuw meetprotocol.De belangrijkste innovatiedoelstellingen zijn:1. Gebruikers uniek te kunnen tellen over toestellen heen.2. Het bepalen van een bereik van een media-asset (content) door het meten van gebruik van de verschillende publicaties.3. Het nagaan van de haalbaa...

Project

Participatie als een opvoedingsperspectief. Naar een leefwereldoriëntatie. Recent afgelopen

Universiteit Gent

In het jeugdonderzoek wordt de vrije tijd van jongeren dominant benaderd in relatie tot ruimere socialisatiedoelstellingen. Die uitkomstgerichtheid impliceert een gebrek aan kennis m.b.t. (1) de feitelijke betekenis van vrije tijdsparticipatie en (2) m.b.t. de ontwikkeling van een participatorisch onderzoeksopzet waarin jongeren erkend worden als mede-onderzoekers doorheen alle fasen van het onderzoeksproces. Dit onderzoeksproject wil tegemoet komen aan deze kennislacunes.

Project

Frustratie in Multiband Supergeleiders. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Project

P-waarden en effectmaten combineren in de meta-analyse van single-case experimenten: Monte Carlo simulaties, R pakket, en toepassingen bij de behandeling van probleemgedrag bij mensen met verstandelijke beperkingen.

KU Leuven

Dit postdoctoraal project beoogt (1) een methodologische en statistische evaluatie van verschillende methoden die gehanteerd worden om meta-analyses van single case experimenten (SCEMAs) uit te voeren, en voor- en nadelen van deze methoden onder verschillende situaties systematisch te bestuderen (we bekijken zowel methoden voor het combineren van p-waarden als voor het combineren van effectmaten; we zullen deze methoden op een systematische manier vergelijken door middel van Monte Carlo simul...

Project

The coupling of land use change, soil erosion and carbon balance in China

KU Leuven

Since the mid of 20th century, China has experienced dramatically land use and landscape pattern changes. Soil erosion has been identified as an important cause of declining land productivity and a potential threat to food security in China where approximate 37% of land areas were affected by soil erosion. Meanwhile, Land use change and soil erosion are both affecting vegetation and soil carbon dynamics. So it is pretty important to make the interrelationship among land use change, soil erosi...

Project

De moleculaire pathogenese van Fuchs’ endotheeldystrofie van de cornea.

KU Leuven

“Fuchs’ endotheeldystrofie van de cornea” is een ziekte van het buitenste en voorste deel van het oog (het ‘hoornvlies’ of ‘cornea’ genaamd). Bij deze aandoening wordt de cornea troebel en vermindert het zicht van de patiënt. De aandoening werd ruim een eeuw geleden voor het eerst beschreven door Fuchs. Later werd ontdekt dat de oorzaak van de ziekte zich bevindt in de binnenste laag van de cornea: het cornea-‘endotheel’. In normale omstandigheden zorgt dit endotheel ervoor dat de cornea held...

Project

Overforminghe als vergoddelijking? Het thema van de vergeddelijking in het werk van Jan van Ruusbroec in het licht van de oudere mystieke traditie in de Lage Landen en de veroordeling van Marguerite Porete

KU Leuven

Het voorgestelde project beoogt een onderzoek naar het thema van de omvorming in liefde in het werk van Jan van Ruusbroec, en meer bepaald de kritische herwerking van dit centrale thema uit het werk van Marguerite Porete, die veroordeeld was door de Inquisitie in 1310. Deze case study hoopt een nieuw licht te werpen op het thema van de vergoddelijking in het christelijke denken van de westerse middeleeuwen. Dit thema heeft een belangrijke plaats ingenomen in de patristische reflectie, maar sl...

Project

Onderzoek van Novel Grafeen-achtige structuren.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Actief centrum geassisteerde selectie en assemblage (ACASA): een bottom-up benadering voor de ontwikkeling van protease inhibitoren, toegepast op caspase 4 als modelprotease.

Universiteit Antwerpen

Dit project heeft de ontwikkeling van een innovatieve, robuuste en tijd-/kostenefficiënte methodologie tot doel met algemene toepasbaarheid voor de ontwikkeling van proteaseremmers. Ze moet de productie faciliteren van moleculen met een niet peptidische structuur, bestaande uit een centrale rigide kern die gedecoreerd is met substituenten die in de S- en/of S''- bindingspockets van een doelwitprotease geaccomodeerd worden. Deze benadering verschilt fundamenteel van bestaande methodologieën do...

Project

Het professionaliseringsproces in private familiebedrijven: Schaalontwikkeling, identificatie van de voorwaarden voor professionalisering, en het bepalen van de effecten ervan op de bedrijfsresultaten

Universiteit Hasselt

Bij het bestuderen van het professionaliseringsproces binnen de familieondernemingen, bestaat bij de onderzoekers de neiging om dit concept te sterk te vereenvoudigen. Meer specifiek is er de tendens om een professionele manager gelijk te stellen aan een externe, niet-familiale manager. Een gevolg van zulk een uitspraak is dat familieleden onvermijdelijk gezien worden als niet-professionele managers. Familieleden die wel optreden als professionele manager binnen hun familieonderneming, worde...

Project

Hormones and neuroplasticity: image guided discoveries of molecular mechanisms in neuroplasticity

KU Leuven

Some of the most dramatic examples of plasticity in brain structure andfunction have been identified in the neural structures that control vocal production in songbirds. In these animals plasticity occurs during ontogeny and, for most species, also repeatedly across seasons. In this project we will investigate the role of thyroid hormones and sex steroids in the structural and functional changes in the song control nuclei in developing zebrafinch and adult starling. The research will combine ...

Project

Ontwikkeling van nieuwe productconcepten gebaseerd op verbetering van de robuustheid van aquatische organismen en van het management van hun aquatische omgeving (AquaROMAN)

Universiteit Gent

Het algemeen doel van dit project is het ontwikkelen van nieuwe productconcepten met toepassing in de aquacultuursector die (1) de robuustheid van het aquatisch organisme verbeteren en/of (2)de aquatische microbiële activiteit in de omgeving kunnen sturen. Hiervoor zal een aantal componenten getest worden op hun hitteschokproteïn-inducerend effect en hun effect op het vlak van quorum sensing interferentie.

Project

Exploratie naar de integreerbaarheid van Physically Unclonable Functions op chip.

KU Leuven

PUFs zijn systemen die de unieke wanorde of variabiliteit van een fysisch object karakteriseren. Daardoor is het praktisch onhaalbaar om ze te dupliceren. Deze eigenschap opent een waaier aan cryptografische toepassingen. We focussen ons op PUFs die de procesvariaties van chipfabrikanten aanwenden. Het huidige spectrum architecturen is echter immatuur. Fundamenteel onderzoek op lay-out en circuit-niveau is nodig. In een eerste fase worden procesvariaties en ruisbronnen grondig bestudeerd, omd...

Project

Ontwerp en synthese van alternerende copolymeren met kroonether side loops voor moleculaire herkenning

Universiteit Gent

Binnen dit project zullen we de ontwikkeling van een nieuwe eenvoudige methode voor de bereiding van sequentie gecontroleerde alternerende copolymeren die zijketen lussen tussen elke twee opeenvolgende monomeren omvatten. Deze nieuwe polymeren zullen worden ontwikkeld tot multiresponsive polymeeroplossingen, slimme polymeer sensoren, responsieve hydrogelen, moleculaire spieren en polyrotaxane entcopolymeren met een hoog potentieel voor het gebruik als stress-releasing materialen.

Project

Poëtische parateksten in middeleeuwse Griekse manuscripten: manifestatie en reflectie van Byzantijnse tekstuele cultuur

Universiteit Gent

Dit onderzoek omvat een analyse van metrische parateksten in Byzantijnse manuscripten, met als een doel een beeld te vormen van middeleeuwse boekcultuur. Er zal nagegaan worden hoe deze teksten (colofons, dedicaties, notities) de interesses van tekstuele gemeenschappen uitdrukken en patronage verantwoorden. Centraal staat de vraag hoe deze teksten leespraktijken reguleren, zowel op pragmatisch als ideologisch en moreel niveau.

Project

De (pakket)reisovereenkomst.

KU Leuven

De verhoogde levensstandaard en de toegankelijkheid van het commercieeltoerisme hebben ervoor gezorgd dat reizen voor het overgrote deel van de bevolking een gemeenzaam goed is geworden. Het aantal internationale toeristen steeg in 2012 met 4% en bereikte voor de eerste keer in de geschiedenis de kaap van 1 biljoen wereldwijd. De manier van reizen wijzigdegedurende de afgelopen twintig jaar grondig. Vooral inzake de manier waarop reizen worden geboekt is veel veranderd. Daar waar begin jaren ...

Project

Classification of Bernoulli shift factors of type III

KU Leuven

De theorie van von Neumannalgebra’s is een tak van de functionaalanalyse die bestaat uit de studie van zwak gesloten algebra’s van begrensde operatoren op een Hilbertruimte. Deze theorie werd rond 1940 door Murray en von Neumann ontwikkeld als een degelijk wiskundig kader voor de kwantummechanica. De meest fundamentele families von Neumannalgebra’s worden gevormd door een gekruist product-constructie. De classificatie van von Neumannalgebra’s op isomorfisme na, is een centraal en extreem moei...

Project

Identificatie van nieuwe genen betrokken bij Charcot- Marie-Tooth neuropathieën gebruik makend van "next generation" sequentiebepaling van het volledige genoom. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

De ziekte van Charcot-Marie-Tooth (CMT) is de meest voorkomende erfelijke perifere neuropathie en is zowel klinisch als genetisch uiterst heterogeen. Dit project behandelt de identificatie van CMT-veroorzakende mutaties en genen voor twee onopgeloste loci (DI-CMTA en CMT2G) door middel van whole genome sequencing. Bovendien zal een cohorte van kernfamilies getroffen door DI-CMT en CMT2 systematisch gescreend worden voor pathogene mutaties in de gekende CMT-genen, waarna uitgebreide genotype/f...

Project

Virtuele mobiliteit in internationale stages. Recent afgelopen

KU Leuven

Het PROVIP project werkt rond het thema van volledig virtuele en virtueel ondersteunde stages. Het project bouwt verder op de resultaten van het (URL:http://www.euvip.eu/)<SPAN style="COLOR: #0c788b; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"> TEXT-DECORATION: none; text-underline: none">EU-VIP project dat onderzochthoe virtuele mobiliteit internationale stages kan ondersteunen en zelfsmogelijk kan maken.Het doel van PROVIP is om de EU-VIP resultaten, richtlijnen en trainingsmateriaal rond ...

Project

Migratie en de politiek van stedelijk burgerschap: een vergelijkende analyse van vier Belgische steden (1974-2012). Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Pollination and microbial community composition in the floral nectar ofEpipactis (Orchidaceae) Recent afgelopen

KU Leuven

It is widely accepted that the floral nectar of most plant species contains a wide diversity of microorganisms (most often yeasts and bacteria). However, the processes that ultimately determine microbial community structure of floral nectar are far less understood, and virtually nothingis known about the role microorganisms play in pollination. This PhD aims at getting better insights in the factors that determine colonizationand community assembly of microorganisms in the floral nectar of he...

Project

Fair value accounting en kapitaal beheer door Europese banken en verzekeringsinstellingen: determinanten en effecten. Recent afgelopen

KU Leuven

Het debat rond fair value accounting en de mogelijke bijdrage tot liquiditeitsproblemen bij financiële instellingen is opnieuw opgelaaid sinds de recente financiële crisis. Het gebruik van fair values is toegestaan voor bepaalde activa en passiva en wordt voor verplicht voor andere balansitems door de rapportering volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Deze standaarden zijn verplicht sinds 2005 voor allebeursgenoteerde ondernemingen in de Europese Unie. Wanneer marktwa...

Project

De rol van hypoxie in primaire leverkanker en leverprogenitorcelactivatie Recent afgelopen

Universiteit Gent

In dit onderzoek zal de rol van hypoxie op activatie en differentiatie van leverprogenitorcellen in de progressie van leverkanker worden nagegaan. In de toekomst kan dit leiden tot nieuwe therapeutische strategiën waarin dit proces selectief kan worden geïnhibeerd.

Project

Effectiviteit van merkplaatsing: Naar een integrerend raamwerk.

Universiteit Antwerpen

Brand placement of merkplaatsing, het (tegen betaling) visueel en/of auditief opnemen van merkproducten of merkkentekens in media programma's, is één van de alternatieven die vandaag door marketers gebruikt worden om hun commerciële boodschap oventuigender te brengen. Het huidige onderzoeksvoorstel verenigt traditionele theorieën rond reclame en informatieverwerking met bestaande theoretische kaders over brand placement om nieuwe vraagstukken op te lossen die de literatuur totnogtoe grotendee...

Project

Nieuwe kernmerkextractie methoden voor de verbeterde analyse van magnetische resonantie spectroscopie en spectroscopische beeldvorming. Recent afgelopen

KU Leuven

Nucleaire magnetische resonantie spectroscopie (MRS) heeft een enorm potentieel om de diagnose en prognose van verschillende ziekten te bevorderen. MRS gegevens zijn echter heel complex, waardoor betrouwbare en robuuste geautomatiseerde strategieën om de gegevens voor te bewerken en classificeren nodig zijn, opdat deze techniek positief in een klinische omgeving wordt onthaald. Dit project tracht de interpretatie en analyse vanin vivo en ex vivo MRS-gegevens te bevorderen, door geavanceerde k...

Project

Mentale toestandsdetectie met EEG door meerkanaals informatie-theoretische metrieken. Recent afgelopen

KU Leuven

Mentale toestandsdetectie met EEG is een aloude uitdaging in de biomedische signaalverwerking. We gaan in dit project ons concentreren, voor deeerste maal in dit vakgebied, op EEG signaalkenmerken die gebaseerd zijn op informatie-theoretische metrieken en die potentieel gemoduleerd worden door wijzigingen in de mentale toestand van het subject (emotie, alertheid, attentie, enz.). De voorgestelde metrieken openen nieuwe perspectieven voor EEG-gebaseerde mentale toestandsdetectie daar ze strict...

Project

In silico evolution of circadian clocks

KU Leuven

The functioning of living cells is regulated by genes and their products (mRNA and proteins) working in an orchestrated manner through complex feedback mechanisms. Such systems can be described by networks (referredto as Gene Regulatory Networks (GRN)). An example of GRN is that underlying the biological clocks, also known as circadian clocks, which regulate the physiology of a great number of organisms along the day, allowingthem to anticipate the variations of the light in the environment. ...

Project

LASERVERSTROOIINGSBEELDVORMING VOOR NIET-DESTRUCTIEVE KWALITEITSINSPECTIE VAN VOEDINGSPRODUCTEN.

KU Leuven

Het objectief bepalen van kwaliteitsparameters bij voedingsproducten isvan groot belang om te komen tot een maximale rendabiliteit voor de producent en tevredenheid bij de consument. Goedkope en contactloze meetmethodes die de kwaliteitsparameters van elk product op niet-destructieve wijze kunnen bepalen zouden een grote meerwaarde bieden voor de voedingsindustrie. Nabij infrarood spectroscopie (NIRS) is hiervoor een veel gebruikte optische techniek. Verstrooiing van licht in het materiaal, g...

Project

Identiteit en stigmatisering; de Romeinse vrijgelatene. Een kwalitatieve analyse van de socialisering en stratificatie van en de interactie tussen vrijgelaten en vrijgeboren Romeinen. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit project focust op de sterk ondergewaardeerde groep van Romeinse vrijgelatenen. De doelstelling is uit te maken welke processen de interactie tussen Romeinse elites en vrijgeboren burgers enerzijds en de ambivalente ‘klasse’ van vrijgelatenen anderzijds beïnvloedden en bepaalden. Eerder dan ‘de smet van slavernij’ zomaar aan te nemen en het te gebruiken als een explanans, willen wij het bestuderen als een explanandum: een sociaal fenomeen dat onderzoeksaandacht op zich verdient. Meerbepaal...

Project

Protein biomarker discovery from formalin fixed, paraffin embedded human tumor tissues.

KU Leuven

In dit project wordt er op zoek gegaan naar een prognostische eiwit biomerker voor darmkanker. Dit gebeurt aan de hand van een differentiële analyse tussen patiënten die binnen de 5 jaar hervallen en patiënten met een langdurig herstel (10 à 15 jaar). Als startmateriaal wordt gebruik gemaakt van formalin fixed paraffin embedded (FFPE) weefsel. In een eerste fase van het project zal de extractie van proteïnen uit FFPE weefsel geoptimaliseerd worden. Daarnaast zal er ook een verdere optimalisat...

Project

BESTCOM.

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Fysicochemie van plasma-oppervlak interacties (PSI).

Universiteit Antwerpen

Het project heeft als doel om de Belgische groepen die onderzoek doen naar reactieve plasma's te verenigen, om zo ons fundamenteel inzicht in deze systemen te verbeteren en voorspellende modellen te ontwikkelen. De output van dit project, dat zowel experimentele als theoretische activiteiten omvat, zal vermoedelijk technologische ontwikkelingen in het domein van nieuwe materialen, nieuwe oppervlakken of nieuwe coating processen verder sturen, en daarom de economische ontwikkelingen in ons lan...

Project

De effectiviteit van myofasciale technieken ter preventie en behandeling van schouderklachten na de okseluitruiming voor borstkanker

KU Leuven

De behandeling van borstkanker bestaat o.a. uit borstchirurgie, okseluitruiming en radiotherapie. Deze behandelingen hebben een belangrijk effect op de myofasciale structuren van de schouder, romp en oksel en kunneneen vicieuze cirkel van verklevingen, bewegingsbeperkingen en pijn in de spieren, fascia en gewrichten rond de schoudergordel creëren. Het effect van myofasciale technieken ter preventie en behandeling van deze dysfuncties van het bovenste lidmaat na okseluitruiming voor borstkanke...

Project

- Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Solar Filaments.

KU Leuven

Prominences represent fascinating large-scale, cool (~ 8000 K) and dense (1010 ~ 1011cm-3) structures, suspended in the hot and tenuous solar corona above magnetic neutral lines, which separate opposite polarity photospheric magnetic regions. The magnetic field strength in quiescent prominences lies between 3#15 G (Leroy et al. 1983). It is much stronger inactive region prominences.The most elusive aspect in prominence physicsis their seemingly in-situ formation.The nonlinear evolution of suc...

Project

DB/12/05/BM. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

De wederkerende geste: een onderzoek naar de methode van Aby Warburg voor theaterwetenschap. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Structurele financiering instituten: projectfinanciering EDM voor fundamenteel onderzoek

Universiteit Hasselt

Het nieuwe BOF-financieringsprogramma 'structurele financiering van de instituten' is een programma dat wordt ingezet ter ondersteuning van het speerpunten beleid van de UHasselt. In overeenstemming met het Beleidsplan Onderzoek (2011-2015) (SD 1- OD1) kent de onderzoeksraad sinds 2012 jaarlijks aan de instituten structureel BOF-middelen toe voor de uitbouw van het fundamenteel onderzoek binnen deze instituten. Deze middelen worden ingezet op onderzoekslijnen gedefinieerd in het strategisch p...

Project

Pathogeen gedreven variatie in MHC genen in natuurlijke populaties onder stress: huismussen als een model Recent afgelopen

Universiteit Gent

In dit project wordt de rol van genetische drift en pathogeen-gedreven selectie in genetische variatie van het Major Histocompatibility complex (MHC) onderzocht in huismussen van stedelijke en landelijke populaties. Daartoe combineer ik niet-invasieve biometrische, genetische, immunologische en pathogeen datacollectie in vrijlevende populaties met een common-garden experiment.

Project

Een supramoleculaire benadering voor de katalytische omzetting van biomassa.

KU Leuven

Cellulose biedt potentieel als alternatieve koolstofbron voor de aanmaak van biobrandstoffen en chemicaliën. De depolymerisatie van cellulose tot kleinere moleculen geldt als één van de belangrijkste strategieën in het concept van een zogenaamde bioraffinaderij. Deze nieuwe chemische bouwstenen kunnen immers worden aangewend in reeds bestaande petrochemische processen. Waar in eerste instantie op zoek werd gegaan naar conventionele heterogene katalysatoren voor de omzetting van cellulose, bli...

Project

De functie van PHF6 in normale T-cel ontwikkeling en T-cel acute lymfoblastische leukemie

Universiteit Gent

T-ALL ontstaat uit maligne transformatie van thymocyten en komt vaak bij kinderen voor. Recentelijk werd PHF6 geïdentificeerd als een nieuw tumor suppressorgen in het Centrum voor Medische Genetica Gent. Het doel van dit project is om de rol van PHF6 in de ontwikkeling van normale T-cellen en T-ALL te onderzoeken, en PHF6-gereguleerde transcriptionele netwerken te ontrafelen.

Project

Modellen met gauge-mediated supersymmetrie breking en hun signaturen in de Large Hadron Collider Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Wij richten ons vooral op de fenomenologie van gauge bemiddeling, een klasse van SUSY breken regelingen, maar wij zullen flexibel blijven en openstaan voor bijdragen van de LHC.

Project

Het functionele belang van diversiteit in bladontluikingsfenologie van bomen voor kruidlaaggemeenschappen in bossen

Universiteit Gent

Vele experimenten toonden al aan dat de plantensoortendiversiteit het functioneren van ecosystemen beïnvloedt. Er is echter weinig geweten over: (1) het functionele belang van plantendiversiteit in natuurlijke ecosystemen, zeker bossen, (2) de rol van andere biodiversiteitsaspecten dan soortenrijkdom and (3) de relaties tussen biotische groepen. Wij zullen bekijken hoe de variatie in bladontluikingsfenologie tussen bomen (‘fenologische diversiteit’) kruidlaagpopulaties beïnvloedt.

Project

Geen Nederlandstalige Titel

KU Leuven

Many processes in industry, medicine and other disciplines exhibit correlations between variables and through time, outliers due to sensor error, and high-dimensionality. The doctoral research will focus on developing methods which are capable of identifying when a process is "out of control" in the context of these complications. Specifically, control charts will be investigated that are capable of accommodating these complications. Work will be both theoretical and applied, within the conte...

Project

Singulariteit en verantwoordelijkheid. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Op het eerste gezicht lijkt de vraag naar verantwoordelijkheid een vraag naar vrijheid te zijn: is men verantwoordelijkheid voor de eigen handelingen/daden omdat men deze vrijwillig heeft gekozen/verricht? In het recente filosofische debat dat is geïnspireerd door de filosofie van Emmanuel Levinas, wordt verantwoordelijkheid echter begrepen als het gevolg van een appèl, als een opdracht die niet het gevolg is van een vrije keuze, maar die op een passieve manier wordt ontvangen. Dit appèl word...

Project

Versterkte katalyse in poreuze materialen via akoestische golven. Recent afgelopen

KU Leuven

Katalyse in een inherente groene technologie aangezien het toelaat dat reacties opgaan met een lager verbruik van energie en het de vorming vanongewenste bijproducten limiteert. Een belangrijke klasse katalysatorenzijn de poreuze vaste stoffen. Dit zijn heterogene katalysatoren die eenvoudig gescheiden kunnen worden van het reactiemengsel, en daardoor eenvoudig gerecycleerd kunnen worden, dit verminderd afvalstromen substantieel. In dit project stellen we de methode voor om de werking van por...

Project

Het ontwikkelen en ontwerpen van vormend onderwijs voor de opleiding Master of Science in de educatieve studies waar het doelpubliek bestaat uit mensen die niet alleen student zijn. Recent afgelopen

KU Leuven

Het project beoogt een onderwijsontwikkeling van de opleidingen in de educatieve studies voor een doelpubliek dat om een grote onderwijsflexibiliteit en studie-efficiëntie vraagt, rekening houdend met de nieuwe onderwijsvisie van de pedagogische opleidingen aan de faculteit waarin de (persoons)vormende functie van onderwijs centraal staat. Vormingsmomenten verwijzen naar sterke ervaringsmomenten en diepgaande ervaringsprocessendie meestal ook een interactie vragen die een fysieke aanwezigheid...

Project

Toepassingen van concurrentiebeleid in de sport industrie. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

De professionele sportindustrie kent verschillende mechanismen die op het eerste zicht schoolvoorbeelden zijn van concurrentieverstorend gedrag. De bekendste voorbeelden zijn het delen van ticket- en TV-inkomsten, het beperken van spelerslonen (salary caps) en het afbakenen van exclusieve markten. In veel gevallen worden deze praktijken echter gedoogd of zelfs goedgekeurd door de concurrentieautoriteiten. Dit project bundelt vier artikels waarin enkele van deze mechanismen onder de loep worde...

Project

Bevorderen van de angiogenese bij allogene tracheatransplantatie d.m.v. tissue-engineering

KU Leuven

Een defect dat meer dan de helft van de lengte van de trachea omvat, kan niet primair hersteld worden. Er is ook geen lichaamseigen weefsel beschikbaar om de specifieke structuur van de luchtpijp te reconstrueren, m.n. een elastisch kraakbenig skelet, intern bekleed met respiratoire mucosa. Zowel experimenteel als recent klinisch onderzoek toont aan dat allotransplantatie van de trachea een belangrijke vooruitgang kan betekenen. Directe anastomose van de greffe aan de halsvaten is onmogelijk,...

Project

Ectomycorrhizaschimmels: aandrijvers van de ondergrondse koolstof cyclus

Universiteit Hasselt

De meeste bomen in gematigde en boreale bossen leven in symbiose met ectomycorrhiza (EcM) schimmels. Zij ontvangen maximaal 25% van gefixeerd C uit hun gastheerplant, vergelijkbaar met de investeringen van de plant in plantaardige biomassa, waardoor de EcM pathway als een even belangrijke energiestroom in de bodem zoals plantaardig afval fungeert. In relatie met de koolstofbalans van de bodem, werd de stroom van plantaardige energie in ectomycorrhizaschimmels traditioneel beschouwd als een bi...

Project

Gemeenschappen zonder burgers. Een sociologische analyse van de discursieve constructie van morele status in Belgische asielcentra. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Nieuw financieringsmodel onderzoek: ZAP-startkrediet 2012

Vrije Universiteit Brussel

Toekenning startkrediet aan nieuw lid ZAP VUB

Project

Duobanen: van deeltijd naar voltijds met een duobaan Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

De gestage vergrijzing van de bevolking leidt tot een verhoogde zorgvraag. Als gevolg van deze demografische evolutie heeft met name de zorgsector met een tekort aan zorgverleners te kampen. In de lijst van knelpuntberoepen die de RVA en de VDAB jaarlijks publiceren, komen de beroepen van zorg- en verpleegkundige reeds sinds jaren voor. In de zorgsector wordt vastgesteld dat veel werknemers tewerkgesteld worden op basis van deeltijdse arbeidsovereenkomsten. Uit een onderzoek van SD Worx begin...

Project

Intrinsiek ongestructureerde chaperones: in vivo substraten en in vitro mechanisme

Vrije Universiteit Brussel

Mijn belangrijkste doelstelling is het antwoord op de vraag te vinden van substraat specificiteit en ook om modellen voor moleculaire mechanisme van IDP chaperones mogelijk te maken.

Project

De rol van de strigolactone route in in vitro-vermeerdering

Universiteit Gent

Strigolactonen zijn plantaardige hormonen met economisch belang, omdat ze te controleren scheut en wortel architectuur, fotomorfogenese en rhizosfeer interacties. De rol van de strigolactonen zal onderzoek worden gedaan naar shoot regeneratie van de modelplant Arabidopsis thaliana (met inbegrip van de genen en functionele analyse) en in economisch belangrijke gewassen dat de huidige problemen om zich te verspreiden via de oksel of onvoorziene scheuten (Hevea brasilisiensis en Actinidia arguta).

Project

De rol van de ETS transcriptiefactor ETV5 in ALK gemedieerde oncogene signalisatie

Universiteit Gent

Genetische wijzigingen in het ALK receptor tyrosine kinase gen worden in verband gebracht met de ontwikkeling van therapeutische resistentie van verschillende kankers, waaronder neuroblastoma, een vaak voorkomende pediatrische kanker. Dit project beoogt de functie van de oncogene transcriptiefactor ETV5 in ALK gemedieerde tumorontwikkeling te karakteriseren en een platform te verschaffen voor het ontwikkelen van doelgerichte downstream-ALK gebaseerde therapieën.

Project

De stap naar het engineeren van kant-en-klare Bot Vormende Eenheden voor effectieve en voorspellende botregeneratie.

KU Leuven

Herstel van botdefecten blijft een klinische uitdaging, veroorzaakt door beperkingen in het gebruik van autogreffen en allogreffen en de afwezigheid van botsubstituten voorzien van de nodige biologische en fysicochemische karakateristieken voor het induceren van botherstel. Naast de vereiste van een fundamenteel begrip van de cel-materiaal interacties, zijnde beschikbaarheid van diverse technologische hulpmiddelen en gestandaardiseerde productieprocessen van cruciaal belang. In dit project wo...

Project

Naar een innovatie van de lerarenopleiding in pakistan

Universiteit Gent

Dit onderzoek focust op de innovatie van de lerarenopleiding in Pakistan. De volgende onderzoeksvragen worden aangepakt: RG 1 Wat is de stan van zaken wat betreft het gebruik van een brede scala aan instructiestrategieën in de lerarenopleiding? RG 2 Welke zijn de gerelateerde beliefs, attitudes en self-efficacy van leerkrachtenopleiders? RQ 3 Welke is de impact van een interventie gericht op het invoeren van samenwerkend leren in de lerarenopleiding op de performance en interactieeffect van s...

Project

Kansen op de arbeidsmarkt van tweede-generatie immigranten in België. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

In dit project onderzoeken we de arbeidsmarktpositie van tweede generatie migrant aan de hand van survey en administratieve data. We willen ook de determinanten identificeren van deze uitkomsten, en aldus nuttige inzichten verschaffen aan beleidsmakers. Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds NBB.

Project

VIDEO.DE - Videostreaming als Interactief Didactisch instrument voor Elektronische Onderwijsondersteuning van talenopleidingen. Een associatiebrede pilootstudie voor het Duits. Recent afgelopen

KU Leuven

Het VIDEO.de project beoogt de ontwikkeling van een technologisch-educatieve tool waarmee streaming videodata door/voor academische en professionele talenopleidingen van de Associatie KU Leuven binnen een gedigitaliseerde leeromgeving ontsloten kunnen worden. De didactische ontsluiting gebeurt via een gelaagde en fijnmazige annotatiestructuur die het mogelijk maakt online beschikbare streamingdata voor verschillende didactischedoeleinden (en dus voor verschillende opleidingen, opleidingsonder...

Project

Statistische besluitvorming voor variërende coëfficiënten functies.

Universiteit Antwerpen

We beschouwen modellen met variërende coëfficiënten, i.e. lineaire modellen waarbij de respons en/of verklarende variabelen variëren met een andere variabele, bijvoorbeeld 'tijd'. Dit soort modellen kan bijvoorbeeld gebruikt worden in HIV onderzoek, waar het aantal T-cellen daalt met de tijd en daarenboven afhangt van het aantal T-cellen op het moment waarop de infectie gebeurde. Bovendien bestuderen we gewone differentiaalvergelijkingen met variërende coëfficiënten die toelaten om de dynamie...

Project

Fabrication of Three-dimensional Ordered Macroporous Organic Semiconductor Single Crystals and Their Optical Properties

KU Leuven

Background Macroscopic features have traditionally been attained by physical or mechanical methods, but as features on nanoscopic length scales have become more important, chemical approaches have made significant contributions. To achieve further structural complexity, physical, chemical and engineering approaches toward materials fabrication must converge. Novel multidisciplinary approaches toward the synthesis of hierarchically structured, functional materials have been developed. One of ...

Project

De poëtiek van het economische in de Duitse roman (1850 – 1900).

KU Leuven

Hoewel het economische een belangrijke rol speelt in de Duitse romans van de tweede helft van de negentiende eeuw, is er tot op heden nauwelijks onderzoek verricht naar de literaire representatie van het economischean sich. Dat is opvallend, vooral omdat gedurende dezelfde periode ingrijpende economische veranderingen plaatsvonden, die de politieke integratie en unificatie van Duitsland begeleidden. Recent cultureel onderzoek heeft de gelijkenissen tussen economisch discours en andere vormen ...

Project

Verfijning en validatie van 'sewage epidemiology' om druggebruik in de algemene bevolking in te schatten.

Universiteit Antwerpen

In this post-doctoral mandate, I will validate and refine an innovative approach for estimating illicit drug use in the general population based on sewage analysis for human excretion products of these substances ("sewage epidemiology"). In the first objective of this proposal, I will validate the approach by simultaneously executing a drug consumption questionnaire (the gold standard at this moment) and sewage epidemiology for a well-defined population and time period. The data resulting fro...

Project

Naar een regelgevend kader voor Netneutraliteit in België Recent afgelopen

KU Leuven

In opdracht van de Federale Overheidsdienst Economie coördineren Peggy Valcke en David Stevens de komende maanden de studie over Netneutraliteit in België, die in samenwerking met de F.U.N.D.P. (CRIDS) en de Vrije Universiteit Brussel (SMIT-VUB-iMinds) zal worden uitgevoerd. Netneutraliteit is een actueel en maatschappelijk belangrijk onderwerp waarrond onafhankelijk en academisch beleidsgericht onderzoek noodzakelijk is. De essentie van het debat gaat immers over de toekomstige rol die de ov...

Project

Homonegativiteit en genderdeviantie: een vergelijkende analyse van de verhouding tussen opvattingen over gender en seksualiteit in Vlaanderen, Nederland en de Verenigde Staten. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project richt zich op de vraag in hoeverre en op welke wijze houdingen ten aanzien van holebiseksualiteit zijn te verklaren vanuit houdingen ten aanzien van gender. Het corpus van hiertoe bestudeerde teksten bestaat uit boek- en filmrecensies uit de periode 1960 tot heden. Per vergeleken regio (Vlaanderen, Nederland, de VS) worden telkens twee geschreven media (een weekblad en een dagblad) geanalyseerd.

Project

REALU or Reducing greenhouse gas emissions from all land uses in forestrich countries. Assessment of options for harmonization of REALU and FLEGT

KU Leuven

In dit doctoraat zullen de veranderingen in landgebruik en hun drijvende factoren in de Mt. Elgon regio in oost Oeganda onderzocht worden. Het potentieel van agroforestry-systemen en aanverwante koolstofprojecten omde milieudegradatie en armoede aan te pakken zullen worden geanalyseerd. De mogelijke socio-economische voordelen en verbeteringen van de socio-ecologische veerkracht zullen worden geëvalueerd.

Project

Selectieve staal fractionering als een generische methode om de scheidingsperformantie van vloeistofchromatografie te verhogen Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Het project is ook gericht op het genereren van nieuwe inzichten in de dynamiek betreffende overlapping, re-concentratie en latere remobilisatie van analyten op sterke adsorbenten met behulp van temperatuur cycli.

Project

miRNA gebaseerde identificatie van subtypes in colorectale kanker.

KU Leuven

Terwijl de ontwikkeling van kankertherapie meer en meer evolueert naar gepersonaliseerde geneeskunde, is er een dringende nood aan het classificeren van colorectale kanker op basis van de moleculaire mechanismen dieaan de oorzaak ervan liggen. In dit project beogen we het gebruik van een nieuwe klasse moleculen, microRNAs, die gelinkt werden aan de controle van kanker ontwikkeling. Door het profileren van tumoren gebaseerd op de expressie van deze miRNAs, streven we ernaar tumoren met verschi...

Project

De 'tekst van Mechelen': een veronachtzaamde schakel in de reflectie over de rol van de kerk in de wereld. Een historisch-kritisch onderzoek naar de 'theologie van het tijdelijke'.

KU Leuven

Dit project onderzoekt de theologische stroming van de 'theologie van het tijdelijke' en het christelijk humanisme: (A) Het beschrijft het succes van deze denkstromingen in het werk en handelen van Gustave Thils, Gerard Philips, Charles Moeller en Albert Dondeyne. (B) Het onderzoekt systematisch hun verwezelijking om het debat hierover voor en tijdens het Tweede Vaticaans Concilie te bepalen. Deze doelstellingen worden als volgt uitgewerkt: (i) We onderzoeken hoe vanaf de jaren 1940 in de con...

Project

The Factors Regulatins the Diocesan Bishop's Decisions for reconfiguration (suppression or significant alteration under CIC 1983 canon 515) of Catholic Parishes in England.

KU Leuven

In Engelse katholieke bisdommen, net zoals in Amerika en de andere landen in het Westen, dringt zich meer en meer de vraag op hoe parochies, als individuele gemeenschappen zullen blijven voortbestaan.Dit onderzoeksproject wil een algemeen denkkader ontwikkelen tegen de achtergrond waarvan geldige en relevante beslissingen kunnenworden gemaakt door de diocesane bisschop met betrekking de reorganisatie van parochies. Spijtig genoeg zullen immers moeilijke beslissingen moeten worden genomen in d...

Project

Perspectieven op de rechtspositie van gedetineerden in China en Europa: een vergelijking van rechtsculturen en systemen.

Universiteit Gent

Dit project analyseert en vergelijkt de rechtspositie van gedetineerden in China en Europa op een contextuele en vergelijkende manier. In tweede instantie worden de resultaten van deze analyse gebruikt om verschillen en gelijkenissen te begrijpen en inhoudelijke aanbevelingen te maken voor een contextrelevante hervorming in China en in Europa.

Project

inzicht in de oorzaken en gevolgen van verhoogde niveaus van biodiversiteit. Een case studie op basis van nemathoden van verschillende diepzeehabitats onder contrasterende productiviteitsregimes

Universiteit Gent

In dit onderzoek willen we waarom de nemathode de biodiversiteit neemt toe in de diepzee te begrijpen, en voor dat we het belangvan meer leefgebieden heterogenititeit en hoe nematode biodiversiteit is gerelateerd aan berhoogde niveaus van trofische diversiteit te onderzoeken. We gaan naar veld, laboratorium en experimenteel werk te gebruiken om te anticiperen op potentiële variabele die van invloed zijn inde nematode communautaire structuur te identificeren.

Project

Ontwikkeling van nano-zilver als selectieve reductiekatalysator in donkere en licht-gestimuleerde condities.

KU Leuven

In dit doctoraatsonderzoek worden zilver nanopartikels ontwikkeld met strikt gedefinieerde groottes, bijvoorbeeld via begrenzing door poriegrootte. Met behulp van katalytische testen in uitdagende hydrogenatiereacties van gefunctionaliseerde olefines en met gedetailleerde fysicochemische karakterisatie van deze Ag-gebaseerde materialen, kunnen eenduidige structuur-activiteitsrelaties bepaald worden. Verder richt dit onderzoek zich ook op het onderzoek naar de mogelijkheid om de thermisch gedr...

Project

HI-MICRO.

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Integriteit in management: een ethisch onderzoek naar de relatie tussenindividuele integriteit en integriteit op het niveau van organisaties. Met een specifieke aandacht voor de Indische context in dialoog met MuelKaptein en Johan Wempe

KU Leuven

Het is duidelijk aantoonbaar dat in India ethiek in de praktijk van managers in een politieke, kerkelijke en ondernemingscontext achteruitgaat.Zelfs wanneer men rekening houdt met het feit dat morele opvoeding een verplicht onderwerp is in scholen en dat er specifieke gedragscodes zijnvoor managers, kan niemand het feitelijk onethische gedrag ontkennen dat vaak aanwezig is onder managers en werknemers in zowel profit als non-profit organisaties. Integriteit op het niveau van de organisatie (c...

Project

Multiplier ideals and jumping numbers

KU Leuven

De algebraïsche meetkunde bestudeert de structuur van oplossingenverzamelingen van veeltermvergelijkingen. Zo een oplossingenverzameling heeft een meetkundige structuur, die gecompliceerd kan worden in speciale punten, de zogenaamde singulariteiten. Multiplicator-idealen zijn een belangrijk hulpmiddel om te werken met singulariteiten, en bovendien hebben zij toepassingen in gerelateerde onderzoeksgebieden binnen de wiskunde.Dit project behandelt enkele open problemen in verband met multiplica...

Project

Wetenschappelijk onderzoek in het domein van fiscaal recht.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Deloitte. UA levert aan Deloitte de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Titel van het doctoraatsproject: De btw behandeling van verkoopbevorderende technieken

Project

TomFood.

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek. Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Turnnhout. BIOMED levert aan het Gerecht van Turnhout de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand oktober 2012

Project

Jain inferentietheorieën in het licht van de moderne logica

Universiteit Gent

Dit project heeft als doel concepten over inferentie en contextuele redenering in Jainisme te onderzoeken door het uitgeven, vertalen en bestuderen van Prabhâcandra’s Prameyakamalamârtanda (11e E.), “De zon voor de lotussen van het kenbare”. Deze studie zal gevoerd worden binnen de dialoog tussen theorieën over redenering in het klassieke India en hedendaagse Westerse ontwikkelingen in interactieve en dynamische logica’s.

Project

De planeet op de tafel: Wallace Stevens als werelddichter.

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoeksproject wil bijdragen aan de manier waarop de canonieke modernistische dichter Wallace Stevens wordt gelezen als een transnationale en mondiale dichter. Het wil een meer systematische focus aan zulk onderzoek bieden, een gamma aan relevante data ter beschikking stellen die in de Stevenskritiek nog niet voorhanden zijn, evalueren wat er kritisch op het spel staat bij het transnationaliseren van deze dichter, en de huidige theorieën over wereldliteratuur, ecokritiek en culturele t...

Project

Voorbereiding en analyse van de resultaten van de doorrekening van 3 beleidsscenario's duurzame mobiliteit Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Om te komen tot een duurzame ontwikkeling van de mobiliteit worden drie beleidsscenario's, uitgewerkt door de Planningscommissie, klaargemaakt voor doorrekening met het LMS model en het ADA model. De resultaten van deze doorrekening worden afgetoetst op hun effecten ten aanzien van de vijf strategische doelstellingen die moeten leiden tot een duurzame ontwikkeling van de mobiliteit en op de PACT 2020 doelstellingen. De opdracht bestaat eruit om de drie beleidsscenario's die door de gewestelij...

Project

Implementatie van een cryogene monsteromgeving aan de P06 harde X-straal microprobe bundellijn met als mogelijkheid synchrotronstraling gebaseerde spectroscopie en beeldvorming van biologische samples op nanoscopische schaal.

Universiteit Gent

Het doel van dit project is de realisatie van een unieke cryogene monsteromgeving voor de PETRA-III P06 microprobe, die gebruikt zal worden op synchrotron straling gebaseerde XRF micro/nanospectroscopie en beeldvorming van biologische stralen.

Project

De receptie van Plato’s khôra in de vroegmoderne tijd (1400-1650).

KU Leuven

Wat blijft er over wanneer men het materiële universum tot zijn basisbestanddeel reduceert? Van in het begin werd de wijsbegeerte geconfronteerd met de moeilijkheid dit vreemde substraat conceptueel te vatten, aangezien het wezenlijk onbepaald is. Het aanvaarden van deze onderliggende natuur wijst de wijsbegeerte dan ook op haar eigen beperkingen: in het midden van het filosofische systeem bevindt zich iets wat niet door het discursieve denken gevat kan worden. Dit probleem kent een lange tra...

Project

Mesoporeuze titania structuren met geïncorporeerde edelmetaal nanodeeltjes: Een uiterst actieve fotokatalysator Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het project onderzoekt de synthese van mesoporeus titania, gefunctionaliseerd met edelmetalen. De oxidatie van pesticiden in water en de synthese van waterstof uit water worden geïncorporeerd als toepassingen. Een nieuwe methode gebruik makend van microgolf geassisteerde synthese, in een éénpots reactie met titania precursor, nanodeeltjes van metalen en ‘pore forming agents’, moet de efficiëntie en selectiviteit van het gevormde titania optimaliseren.

Project

.

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Moleculaire Impuls Elektron Spectroscopie en Orbitaal Beeldverwerking voorbij de Vlakke Golf en Binaire Botsingsbenaderingen

Universiteit Hasselt

Electron Momentum Spectroscopy (EMS) is een krachtige "orbitaalafbeeldingstechniek", die experimentele reconstructies van één-elektron transitiemoment dichtheden stelt geassocieerd met specifieke (e, 2e) ionisatiekanalen. De Born, elektron binaire ontmoeting, zwakke koppeling en vlakke golf impuls benaderingen zijn meestal aangeroepen, en rechtvaardigen het in kaart brengen van de experimentele moment verdelingen afgeleid uit een angulaire analyse van (e, 2e) elektronenimpact ionisatie intens...

Project

Een formele modellen benadering van alledaagse concepten.

KU Leuven

Wanneer mensen denken, maken ze gebruik van kennis die ze hebben over de wereld. Deze kennis zit opgeslagen in concepten. Omwille van hun belang, is een goed begrip van de natuur van concepten noodzakelijk om de menselijke cognitie te vatten. De meest systematische methodologie om te bestuderen hoe concepten mentaal opgeslagen zijn, is het testen van formele modellen die stipuleren hoe de menselijke geest informatie over categorieën representeert, en hoe mentale processen opereren op deze rep...

Project

Active Wind Farms: Optimization and Control of Atmospheric Energy Extraction in Gigawatt Wind Farms.

KU Leuven

With the recognition that wind energy will become an important contributor to the world’s energy portfolio, wind farms are expected to cover increasingly large surface areas. Currently, several wind farms with a total capacity of over 1 gigawatt are in planning phase. In the past, engineering of wind farms focused on a bottom-up approach, in which atmospheric wind availability was considered to be fixed by climate and meteorology. However, farms of gigawatt size slow down the Atmospheric Boun...

Project

Besluit van de Vlaamse Regering houdende toekenning van een subsidie voor de omkadering van jonge onderzoekers voor het begrotingsjaar 2012 Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

De Universiteit Hasselt ontvangt een subsidie vanuit de Vlaamse Regering voor haar activiteiten met betrekking tot de omkadering en begeleiding van jonge onderzoekers. De subsidie wordt ingezet voor het ontwikkelen en versterken van activiteiten met betrekking tot de volgende objectieven: 1. Training van jonge onderzoekers 2. loopbaanontwikkeling en bevordering van loopbaanperspectieven van jonge onderzoekers 3. versterken van de internationale oriëntatie in de loopbaan van jonge onderzoekers...

Project

Informatie-verwerking door individuele politieke actoren. De determinanten van de uitstraling, aandacht en actie in een vergelijkend perspectief (INFOPOL).

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Redesigning the leaving group in self-replicating systems

KU Leuven

Geïnspireerd door de chemische vereenvoudiging van tRNA als leaving group en informatiedrager tijdens de eiwitsynthese, is het ontwikkelen van deze groepen gebaseerd op nucleobasen of andere zelfherkennende structuren een nieuwe manier om ‘moleculaire genetica’ te creëren. Maar dit is niet enkel een poging om ‘chemisch leven’ te maken, het is een project dat probeert om de complexe kinetica en thermodynamicaachter biochemische systemen te ontrafelen en tezelfdertijd een nieuwe, breed toepasba...

Project

Modulaire Analyse en Ontwerp van Hashfuncties en Blokcijfers.

KU Leuven

Het doel van dit project is om een betrouwbare theoretische basis voor formele veiligheidsdefinities van cryptografische hashfuncties en blokcijfers te ontwikkelen. De theoretische basis voor hashfuncties zal veiligheidsdefinities voor sleutelloze hashfuncties omvatten, alsmede voor hashfuncties die een additionele sleutel vast of verschillend per bericht als invoer hebben. Veiligheidsmodellen voor blockcijfers worden ge-introduceerd voor verschillende manieren waarop een aanvaller de sleutel...

Project

Nieuwe NMR methoden voor de studie van supramoleculaire zelfassemblage - toepassing tot de structuur-functie relatie van cyclische lipodepsipeptiden

Universiteit Gent

Nieuwe NMR methoden zullen worden ontwikkeld voor de studie van supramoleculaire assemblages. Deze zullen voornamelijk gebaseerd zijn op translationele diffusie- en heteronucleaire relaxatiemetingen. Deze zullen ook direct worden toegepast binnen een diepgaand onderzoek naar de werking van antimicrobiële cyclische lipodepsipeptiden en dan meer bepaald de relatie tussen hun zelfassemblerende eigenschappen, hun monomere en supramoleculaire structuur en hun biologische activiteit.

Project

Development of an innovative and improved membrane distillation concept

KU Leuven

The potential of membrane distillation is mainly desalination of salt water, but other applications are also a possibility. Membrane distillation is a process based on a hydrophobic membrane with a stream of water with a different temperature on each side. Because this difference in temperature, there is a difference in vapor pressure and the water molecules transfer through the membrane from the high vapor pressure side to thelow vapor pressure side. Most membranes used for this application ...

Project

'Belgische' eetcultuur als kenmerk van nationale identiteit op de Wereldtentoonstellingen (London 1851 to Shanghai 2010). Een historisch-archeologisch onderzoek.

Vrije Universiteit Brussel

Er heerst een algemene consensus onder sociale wetenschappers dat voedsel een medium is voor sociale en culturele communicatie en een belangrijke rol speelt in de constructie van nationale en regionale identiteiten. In deze hoedanigheid vormt voedsel een krachtig semiotisch middel dat naties kunnen aanwenden om algemene maar zorgvuldig geconstrueerde kennis over hun identiteit, tradities een vooruitgang te verspreiden onder het publiek. Afgezien van hun economische intentie, is het net dit so...

Project

Onderzoek naar de tumor en zijn micro-omgeving als aanknopingspunt voor de beoordeling van therapierespons Recent afgelopen

Universiteit Gent

De ontwikkeling van nieuwe moleculaire hulpmiddelen om nauwkeurig respons op therapie te meten is een van de grote uitdagingen in klinisch kankeronderzoek. Volgens recente bevindingen, kunnen circulerende miRNA moleculen dienen als biomerkers voor kankerdiagnose en prognose. In dit project zullen we de expressie van circulerende miRNA&apos;s in het serum van neuroblastoom patiënten voor en na behandeling meten. Ons doel is om een miRNA signatuur te ontwikkelen die de respons op de behandeling...

Project

Verhoging van gewaswaterproductiviteit door aangepast veldbeheer en de invloed ervan op bekkenhydrologie. Recent afgelopen

KU Leuven

Om genoeg voedsel te produceren voor de groeiende wereldbevolking, rekening houdend met de beperkte land- en waterbeschikbaarheid, is het verhogen van de gewas-waterproductiviteit (WUE) van cruciaal belang. Aangepast veldbeheer is een veelbelovende manier om WUE te verhogen voor regengevoede landbouw in droge streken. Evaluatie van aangepast veldbeheer moetechter steeds rekening houden met het veranderend klimaat alsook met degevolgen die veldbeheersmaatregelen kunnen hebben op de hydrologie ...

Project

Kleren bouwen: Een onderzoek naar ontwerp in mode via architectuur. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Beoordeling en optimalisatie van medicamenteuze therapie bij ouderen in het ziekenhuis (SENATOR studie)

Universiteit Gent

In dit project willen we nagaan of we bijwerkingen van geneesmiddelen bij oudere patiënten die in het ziekenhuis opgenomen worden sneller en eenvoudiger kunnen opsporen met behulp van een door het onderzoeksteam ontwikkelde software. Daarnaast willen we criteria voor oordeelkundig voorschrijven bij ouderen toepassen om zo geneesmiddelenbijwerkingen en de gevolgen daarvan te verminderen.

Project

De wisselwerking tussen besluitvormingsprocessen binnen het huishouden, genderrelaties en klimaatadaptatiebeleid. Een quasi-experimentele impactstudie in de Morogoro Regio, Tanzanië.

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoek sluit aan bij één van de meest prominente onderwerpen op de ontwikkelingsagenda voor de komende decennia, met name, klimaatsverandering en meer bepaald de noodzaak aan doeltreffend adaptatiebeleid in ontwikkelingslanden. Het onderzoek vertrekt vanuit de vaststelling dat adaptatiebeleid zich tot op heden veelal richt op huishoudens en er dus impliciet vanuit gaat dat het huishouden functioneert als een soort van neutrale intermediaire tussen het beleid en individuen. Deze veronde...

Project

De politiek van informaliteit: een case-study van informele netwerken, macht en autoriteit in de Liberiaanse artisanale mijnbouwsector Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het voorgestelde onderzoeksproject zal zich richten op de artisanale en kleinschalige ontginning van goud en diamant in Liberia, en dit als lens gebruiken om informele netwerken en machtsstructuren in post-conflict landen in Afrika te bestuderen. Gebruikmaken van etnografische onderzoeksmethoden, wil dit project deelnemen aan het debat omtrent beleid en bestuur in zwakke en post-conflict staten, met nadruk op grondstofrijke contexten.

Project

Models and Simulations of Magnetic Reconnection Processes in Plasmas

KU Leuven

We want to investigate to magnetic reconnection phenomenon for applications to space, laboratory and industrial processes.

Project

Nieuwe syntheseroutes voor monodisperse Hf- en Ta-oxide nanodeeltjes en hun toepassing als pinningcentra in gelaagde supergeleiders. Recent afgelopen

Universiteit Gent

De synthese van oxide nanodeeltjes met smalle grootte-distributie en hoge kristalliniteit is essentieel in de toepassing; hun nut als pinning centra in supergeleidende lagen. Een verhoogde pinningskracht is beoogd, leidend tot een verhoogde kristische stroomdensiteit, door de introductie van nanokristallen vergelijkbaar met de coherentielengte (2-5 nm).

Project

Waarom rapporteren ondernemingen niet over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)? Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het doel van dit onderzoek is na te gaan waarom ondernemingen wel of niet vrijwillig rapporteren over hun inspanningen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Als determinanten focust dit onderzoek zich op de normen en attitudes van de beslissingnemer.

Project

De bescherming van ondernemingen tegen oneerlijke handelspraktijken.

KU Leuven

Dit onderzoek zal zich toespitsen op de bescherming van ondernemingen tegen oneerlijke handelspraktijken. Een studie uitgevoerd door de Europese Commissie heeft aangetoond dat deze zogenaamde “B2B&#8209;oneerlijke handelspraktijken” veelvuldig voorkomen. In tegenstelling tot B2C&#8209;oneerlijke handelspraktijken heeft Europa deze materie (tot nu toe) echter slechts gedeeltelijk geharmoniseerd. Bijgevolg hebben meerdere lidstaten een eigen regelgeving uitgewerkt om ondernemingen tegen deze pr...

Project

Law in action: (hoe) werkt het grondrecht op wonen?

Universiteit Antwerpen

Dit project zoekt een antwoord op cruciale vragen met betrekking tot de effecten van de grondrechten op het terrein, in het bijzonder de sociale grondrechten (ook nog sociaal-economische grondrechten genoemd). Zijn de sociale grondrechten betekenisvol op het terrein? Wat betekenen inroepbaarheid en effectiviteit van grondrechten? Is het zo dat het recht op zoek gaat naar een nieuwe invulling van grondrechten en waarom? De erkenning zelf van grondrechten is uiteraard geïnspireerd door de nood ...

Project

Kwantitatieve transmissie-elektronenmicroscopie : Voorbij de grenzen van het waarnemen. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit project is om precieze metingen te bekomen voor ongekende structuurparameters met behulp van kwantitatieve transmissie-elektronenmicroscopie. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van statistische parameterschattingstheorie, wat een signifcante verbetering voor de nauwkeurigheid en precisie moet opleveren in vergelijking met de conventionele interpretatie van beelden. Het uitgangspunt van statistische parameterschattingstheorie is de beschikbaarheid van een fysisch parametrisch model...

Project

Vrouwen en mannen in nieuw samengestelde gezinnen en hun vraag naar professionele zorg: een sociaalrelationele benadering Recent afgelopen

Universiteit Gent

Deze studie bestudeert de link tussen familiestructuur, gender en professioneel zorggebruik. We baseren ons op de gender specifieke gezondheidsgerelateerde sociale-controle theorieën. Deze geven aan dat intieme personen elkaars gezondheidsgedrag proberen te beïnvloeden. In relaties, mannen en vrouwen kunnen een bron van sociale controle voor elkaar. Dit project gebruikt een mult-actor survey Scheiding in Vlaanderen.

Project

Mobiliteitsvergoeding Arne Smeets. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Studie naar het genereren en de effectiviteit van gebaren bij sociale robots Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

In dit project willen we een nieuwe benadering om de gebaren door een robot te genereren, evalueren, onafhankelijk van de morfologie, en dit valideren op zowel het virtuele model als het echte model van sociale robots.

Project

Virulentie en diversiteit van Afrikaanse Mycobacterium Ulcerans.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Betere eiwitten voor niet-lineair optische beeldvorming: voorbij de regenboog van fluorescente proteïnen. Recent afgelopen

KU Leuven

In de loop van dit 1-jarig project zullen fluorescente proteïnen genetisch worden aangepast met als doel een optimale werking in microscopie gebaseerd op niet-lineaire optica. Hiervoor zullen verschillende methoden worden gebruikt, te beginnen met circulaire permutatie om de gemiddelde oriëntatie van het chromofoor te beïnvloeden, maar ook verlenging van dechromoforen om moleculen met sterkere tweede-orde niet-lineaire eigenschappen te verkrijgen. Deze eigenschappen zullen worden gekarakteris...

Project

De novo ontwerp van een artificeel intrinsiek ongestructureerd eiwit met calpastatin functionaliteit

Vrije Universiteit Brussel

Voor dit project zullen wij artificeel intrinsieke ongestructureerde eiwitten met een specifieke functie ontwerpen.

Project

Linear systems on graphs

KU Leuven

Krommen zijn één van de meest bestudeerde objecten in klassieke meetkunde. Tijdens de laatste jaren zijn vele technieken, die werden ontwikkeld voor krommen, ook gebruikt in andere takken van de wiskunde en deze hebben tot interessante resulaten geleid. In het bijzonder kunnen grafen worden gezien als de combinatorische tegenhangers van krommen, endaarom denk ik dat het erg verleidelijk is om resultaten over krommen te proberen toe te passen op hen. Bovendien kan dit proces worden omgedraaid ...

Project

De wisselwerking tussen informatiestructuur, syntaxis en prosodie in Kikonge: een geïntegreerde beschrijvende, vergelijkende en historische benadering. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het voorgestelde doctoraatsonderzoek zal informatiestructuur (IS) bestuderen in het Kikongo. Dit is nog nooit eerder uitvoerig gedaan voor een westelijke Bantoetaal. Het onderzoek is zowel descriptief als comparatief, aangezien de IS van verschillende Kikongotalen vergeleken zullen worden. Bovendien wordt een historische dimensie aan het project toegevoegd door de oudste overgebleven geschreven bronnen (17e eeuw) van het Kikongo te integreren.

Project

Kennispostioneringsysteem (KPS). Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Het KPS-project wil bedrijven en organisaties begeleiden in het uitbouwen van een strategisch en proactief kennisbeleid dat rekening houdt met de noden van het individu in alle levens- en loopbaanfasen. Het project bundelt een verzameling van methodes en instrumenten waaruit organisaties, HR-verantwoordelijken en kennisverantwoordelijken inspiratie kunnen putten om de kennisstrategie in hun organisatie vorm te geven, uit te bouwen en te ondersteunen.

Project

In situ studie van nucleatie en groei tijdens atomaire laag depositie via synchrotron-gebaseerde X-stralen fluorescentie en verstrooiingstechnieken

Universiteit Gent

Tijdens dit project is het de bedoeling om meer inzicht te verwerven in de nucleatie en groei van atomaire laag depositie (ALD) processen via in situ synchrotron-gebaseerde x-stralen fluorescentie en verstrooiingstechnieken. Hierbij ligt de focus op de initiële groeifase, de evolutie van de interne structuur van ALD lagen, en de evolutie van de oppervlakmorfologie tijdens ALD op lagen van nanodeeltjes.

Project

Door de ogen van een kind: Differentiëren actie- en intentie-inzicht jonge kinderen met autismespectrumstoornissen van typisch ontwikkelende leeftijdgenoten?

Universiteit Hasselt

Autisme is een van de meest voorkomende ontwikkelingsstoornissen en is gekenmerkt door beperkingen in sociale wederkerigheid. Ofschoon autisme manifest is voor de leeftijd van 3 jaar, wordt de diagnose vaak pas gesteld in de schoolleeftijd. Dit project beoogt mogelijke voorwaarden voor imitatie te onderzoeken om de diagnose van autisme te vervroegen. In het eerste werkpakket onderzoeken we een observatie-inzicht-uitvoeringsmodel in een referentiegroep van typisch ontwikkelende kinderen. Dit m...

Project

Beeldvorming en 3D eindige elementen modelering van de cochlea.

Universiteit Antwerpen

Geluid wordt opgevangen door het trommelvlies en door de middenoorbeentjes tot aan het Basilair membraan van de cochlea geleid. Wanneer men bijvoorbeeld muziek hoort, zal elke frequentie het basilair membraan op een bepaalde plaats exciteren. Geluid met een lage intensiteit zal versterkt worden in de cochlea zodat we instaat zijn om over een zeer groot bereik te horen (van 20 Hz tot 20kHz, van 2×10−5 Pa = 0 dB tot 2×102 Pa = 120 dB). In dit onderzoeksproject gebruiken we two-photon microscopy...

Project

Nieuwe perspectieven op het endowment effect: De rol van materialisme, verliesaversie en onzekerheid.

KU Leuven

Standaard economische theorieën veronderstellen dat mensen rationeel zijn in hun voorkeuren. Toch vinden tal van studies dat mensen een productmeer waarderen zodra ze het in hun bezit krijgen. Bijgevolg wil men eenproduct over het algemeen aan een hogere prijs verkopen dan de prijs die men ervoor wil betalen (willingness to pay (WTP)-willingness to accept (WTA) discrepantie). Dit zogenaamde Endowment Effect (EE) wordt verondersteld een gevolg te zijn van verliesaversie (m.a.w., een verlies do...

Project

De rol van investeringsbanken bij fusies en overnames: deal sluiting, deal certificatie of waarde creatie?

KU Leuven

Recent onderzoek in de laatste twee decennia besteed enige aandacht aande rol van adviseurs bij overnames en fusies. De conclusies over de waarde die dergelijke financiële adviseurs toevoegen zijn echter niet eenduidig. Volgens de “deal-completion” hypothese, krijgen financiële adviseurs incentives om de deal rond te krijgen, ongeacht of dat deze deal waarde creëert voor hun klant of niet. Volgens de “superior deal” hypothese,kunnen financiële adviseurs hun klanten helpen betere deals te slui...

Project

Een zoektocht naar nieuwe inzichten en aangrijpingspunten in de preventie en behandeling van obesitas en type 2 diabetes.

KU Leuven

Obesitas is een chronische aandoening die zich vooral ontwikkelt bij sedentaire personen die een overmaat aan (vetrijk) voedsel consumeren. Momenteel is obesitas de belangrijkste oorzaak van levensbedreigende aandoeningen zoals type 2 diabetes, levercirrose en hart-en vaatziekten, terwijl beschikbare behandelingen voor obesitas zeer gelimiteerd zijn en teleurstellende lange termijn effecten hebben. De mechanismen die leiden tothet ontstaan van obesitas en het oorzakelijk verband tussen obesit...

Project

Structurele financiering instituten: projectfinanciering IMOB voor fundamenteel onderzoek

Universiteit Hasselt

Het nieuwe BOF-financieringsprogramma 'structurele financiering van de instituten' is een programma dat wordt ingezet ter ondersteuning van het speerpunten beleid van de UHasselt. In overeenstemming met het Beleidsplan Onderzoek (2011-2015) (SD 1- OD1) kent de onderzoeksraad sinds 2012 jaarlijks aan de instituten structureel BOF-middelen toe voor de uitbouw van het fundamenteel onderzoek binnen deze instituten. Deze middelen worden ingezet op onderzoekslijnen gedefinieerd in het strategisch p...

Project

Hypoxie-gedreven veranderingen in het tumor epigenoom.

KU Leuven

In de huidige studie willen we de invloed van hypoxie onderzoeken op het epigenoom en de daaruit voortvloeiende fenotypische reactie in kanker.We hypothetiseren dat tumor suppressor gen promoteren worden hypermethyleerd door hypoxie, omdat DNA-demethylering - geïnitieerd door de TET hydroxylases - wordt geremd bij lage zuurstofconcentraties. We zullen daarom de directe zuurstof-afhankelijkheid van deze DNA hydroxylases onderzoeken, alsmede de algemene en locus-specifieke veranderingen van het...

Project

Toetsing van het ecologisch model voor de verklaring van fysieke activiteit en overgewicht bij 9- tot 12-jarigen Recent afgelopen

Universiteit Gent

Volgens ecologische modellen wordt gedrag beïnvloed door zowel individuele als omgevingsfactoren. In deze studie naar zowel de objectieve als subjectieve omgevingsdeterminanten van fysieke activiteit bij kinderen, worden zowel de school-, thuis- als buurtomgeving bestudeerd en wordt ook de invloed van de ouders op het bewegingsgedrag van hun kinderen nagegaan.

Project

Kennisplatform voor gevorderde recyclagemethoden en hergebruik van zeldzame aarden. (RARE³)

KU Leuven

Het recycleren van zeldzame aarden is essentieel voor de overgang naar gesloten kringloop economieën met een kleine ecologische voetafdruk. Momenteel wordt er minder dan 1% van de zeldzame aarden uit consumptiegoederen op het einde van hun levensduur gerecycleerd. De doelstelling van het kennisplatform RARE³ is het ontwikkelen van flowsheets voor het terugwinnen van de vijf meest kritische zeldzame aarden (Nd, Eu, Tb, Dy, Y) uit lampfosforen en magneten. Deze twee stromen vormen de economisch...

Project

Toepassing van wavelets en sparsiteit op de inversie van de getrunceerde Hilberttransformatie in tomografie met niet-volledige data. Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Mijn onderzoek is gewijd aan het formuleren van de stabiliteit garanties voor tomografische reconstructie van partiële gegevens wiskundig, en het zoeken van algoritmen om beelden zo nauwkeurig mogelijk te verkrijgen.

Project

Quantitatieve atomaire resolutie elektronentomografie: van structuur tot eigenschappen. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel. Elektronentomografie op atomaire niveau zal worden ontwikkeld en toegepast op verschillende soorten nanomaterialen.

Project

Micropeptiden als nieuwe klasse bio-actieve peptiden bij hogere eukaryoten.

Universiteit Gent

Micropeptides zijn bio-actieve peptides die rechtstreeks vertaald worden vanuit korte open leesramen (sORFs, < 100 aminozuren). Recent werden verscheidene dergelijke peptides ontdekt bij eukaryoten. Daarenboven werd de biologische functie ontrafeld voor het peptide uit het tarsel-less gen bij de fruitvlieg. De bedoeling is om nieuwe micropeptides te ontdekken bij de fruitvlieg en deze zoekstrategie vervolgens toe passen op het muis modelorganisme. De strategie omvat zowel wet-lab (RNA-seq, r...

Project

Nieuwe aspecten van veldreductie Recent afgelopen

Universiteit Gent

Veel recente constructies van verzamelingen in projectieve ruimten (bvb eggs, blocking sets, veralgemeende vierhoeken) maken gebruik van veldreductie. De structuren die we in dit project beschouwen zijn ook gerelateerd aan een algebraïsche structuur: een quasiveld. Het doel is om, gebruikmakend van dit meetkundig perspectief, nieuwe constructies, karakterisaties en classificatieresultaten voor deze structuren te bekomen.

Project

Het ontwikkelen van kost effectieve instumenten voor het optimaliseren van de behandeling en het monitoren van geneesmiddelen resistentie in profylaxe programma&apos;s tegen worminfecties bij kinderen Recent afgelopen

Universiteit Gent

Kosten-effectieve instrumenten om de beleidsmakers te begeleiden in het optimaliseren van strategieën om worminfecties bij kinderen te controleren en het opsporen van anthelmintica resistentie (AR) te detecteren zijn nog niet beschikbaar. Onze voornaamste doelstelling is om de huidige controle van worminfecties verbeteren door de ontwikkeling van kosteneffectieve tools om profylaxe programma’s te optimaliseren en om de ontwikkeling van AR op te sporen.

Project

Interacties tussen verschillende proteïnen en hun technologisch belang voor levensmiddelen.

KU Leuven

Tarweproteïnen zijn wereldwijd de meest geconsumeerde proteïnen. Op basis van opeenvolgende extracties in verschillende solventen worden ze onderverdeeld in albuminen, globulinen, gliadinen en gluteninen. De laatstetwee fracties bepalen in grote mate de structuur van tarwegebaseerde levensmiddelen. Zij ontwikkelen zich tot gluten bij menging met water, en ze vormen sterke proteïnenetwerken tijdens bakken, koken of extrusie. Het is nog niet volledig duidelijk hoe gliadine en glutenine juist me...

Project

Karakterisering van plant plasmamembraan aquaporine trafficking Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit postdoctoraal project beoogt het identificeren van moleculaire interactoren van een onderfamilie van plantaardige aquaporins, die hun activiteiten en / of trafficking naar het plasmamembraan (PM) moduleren.

Project

The Governance of Ministries in the Catholic Church in Canon and Civil Law.

KU Leuven

Samenvatting:Het canoniek bestuur van kerkelijk organisaties in de domeinen van onderwijs, gezondheid en welzijn in de katholieke kerk behoort hoofdzakelijk tot de verantwoordelijkheid van rechtspersonen die zijn opgericht door de kerkelijke hiërarchie, zoals instituten van godgewijd leven of sociëteiten van apostolisch leven. De laatste decennia werd de seculiere en canonieke verantwoordelijkheid voor deze organisaties meer en meer doorgeschoven naar gelovige leken, die geen geestelijk statu...

Project

Ontwikkeling van een clusterstrategie voor rekenkundig efficiënte, fysisch gebaseerde, hydrologische modellering Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het algemene onderzoeksdoel is de ontwikkeling van een computationeel efficiënte strategie om simulaties van fysisch gebaarde, ruimtelijke hydrologische modellen uit te voeren over grote gebieden en met een fijne spatio-temporele resolutie. Meer bepaald zal een clustering van gridcellen met een gelijkaardige hydrologische respons worden uitgevoerd om de rekentijd te verlagen, zonder een aanzienlijk verlies van het voorspellend vermogen.

Project

DYGEST.

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

De invloed van chronisch nierlijden op de aanmaak, intestinale absorptie en renale excretie van microbioom metabolieten. Studie naar intestinaal-renale interacties.

KU Leuven

Chronisch nierlijden gaat gepaard met een ernstige verstoring van het menselijke metabolisme, beter gekend als uremie. Een achteruitgang van denierfunctie is geassocieerd met een opstapeling van verschillende metabolieten, zogenaamde uremische retentie moleculen. Een belangrijk deel van deze metabolieten ontstaan in het colon als eindproduct van bacteriëlefermentatie van proteïnes. Indoxyl sulfaat en p-cresyl sulfaat behoren tot de meest bestudeerde intestinale bacteriële metabolieten en zijn...

Project

Hebben preseniline-gemedieerde effecten in endosomalerecyclering een belangrijke bijdrage in het verouderingsproces alsook in de beginstadia van de ziekte van Alzheimer? Recent afgelopen

KU Leuven

Presenilines (PSEN1&2) vormen de katalytische eenheid binnen het#947;-secretase complex en catalyzeren de finale processing van APP tot de neurotoxische#946; peptiden. PSENs hebben echter ook#947;-secretase onafhankelijke functies die we in dit project verder willen onderzoeken, met name de rol in het fuseren van degradatieve organellen met lysosomen. Uit eerdere resultaten bleek dat PSENs specifieke RAB/ARFs in unieke endosomale recyclage routes kunnen moduleren. Met dit projectvoorstel will...

Project

Structurele financiering instituten: structurele financiering KIZOK voor de werking van het instituut

Universiteit Hasselt

Het nieuwe BOF-financieringsprogramma 'structurele financiering van de instituten' is een programma dat wordt ingezet ter ondersteuning van het speerpunten beleid van de UHasselt. In overeenstemming met het Beleidsplan Onderzoek (2011-2015) (SD 1- OD1) kent de onderzoeksraad sinds 2012 jaarlijks aan de instituten structureel BOF-middelen toe voor de organisatie en goede werking van deze instituten.

Project

Geavanceerde multi-methode detritische chronologie, toegepast op belangerijke intramontane en- voorlandbekkens van Centraal Azië: inzichten in de herkomst van de sedimenten en tektonische reconstructie

Universiteit Gent

Detritische sedimenten zijn de erosieproducten van kristallijne gesteenten en bevatten waardevolle informatie omtrent de tektonische evolutie van gebergteketens. In dit project wordt de Centraal Aziatische gebergtegordel geviseerd. Via thermochronologie wordt de thermo-tektonische geschiedenis van de sedimenten afgeleid en gelinkt aan de vorming, reactivering en exhumatie van de brongebergten en aan de sedimentatie en- begravingsprocessen in de afzettingsbekkens.

vorige 5001 - 5500 van 27599 volgende Pagina: 1...7 8 9 10 11 12 13 14 ...56 Grootte: 10 20 50 500