Onderzoeksprojecten

Resultaat als: RSS feed PDF XML

Sorteer: Startdatum
SorteerRichting
vorige 5001 - 5500 van 29734 volgende Pagina: 1...7 8 9 10 11 12 13 14 ...60 Grootte: 10 20 50 500
Project

. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Het belang van het subvalvulaire apparaat in functionele mitralisklepinsufficiëntie: inzichten vanuit in vitro en numerieke modellering. Historisch

Universiteit Hasselt

Functionele mitrale regurgitatie (MR) door abnormale functie van structureel normale mitralisklep folders in het kader van hartfalen blijft een complex en slecht begrepen pathologie, de aanwezigheid en ernst van MR onafhankelijk worden geassocieerd met een verhoogde morbiditeit en mortaliteit. De pathofysiologie is voornamelijk gerelateerd aan ventriculaire dysfunctie in plaats van structurele valvulaire afwijkingen, en is gebaseerd op (1) ringvormige uitbreiding secundair aan ventriculaire d...

Project

Macroautofagie: een gemeenschappelijk pathomechanisme voor mutant small heat shock proteïnes in perifere neuropathieën? Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

De betekenis van het Concilie van Nicea in de Trinitaire discussies vande vierde eeuw: een historische, theologische en literaire studie van De Decretis Nicaenae Synodi van Athanasius van Alexandrië. Recent afgelopen

KU Leuven

Athanasius van Alexandrië was een sleutelfiguur in de trinitaire discussies van de vierde eeuw, in het bijzonder vanwege zijn verdediging van de theologie van Nicea. Het voorliggend project bestudeert kritisch hoe hij zijn vurige steun voor het Niceaans credo uitdrukt in één van zijn geschriften, met name zijn De Decretis Nicaenae Synodi. Door de analyse van dit geschrift zullen we Athanasius# opvatting over de Niceaanse formulering van het christelijk geloof # in het bijzonder wat betreft de...

Project

De oorsprong van paleo-endemen op de tafelbergen van de 'Lost World' en implicaties voor de biodiversiteit van Zuid-Amerika Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Een eeuw geleden publiceerde Sir Arthur Conan Doyle, sterk geïnspireerd door de tepui geomorfologie, één van zijn bekendste boeken: 'The Lost World', dat de bron vormde voor veel science fiction films. In Doyle's boek komen er op een tepuitop dinosauriërs voor en een vergeten beschaving die daar miljoenen jaren geïsoleerd geleefd had. Net zoals Conan Doyle hebben een aantal wetenschappers geloofd dat de Neotropische tepuis voornamelijk oude endemische vormen herbergden, sommige wellicht gelij...

Project

Dienstenovereenkomst 'Flexible heat production in combined heat and power using humid air-turbine - FlexiHAT' Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Université Libre de Bruxelles + Electrabel' hebben voor het project ' FlexiHAT' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.

Project

De genetische basis van bacteriële invasie in een microbiële gemeenschap. Bepalend voor het succes van microbiële biotechnologie.nbsp; nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Historisch

KU Leuven

De noodzaak voor duurzame, groene technologie maakt microbiologische procestechnologie interessanter dan fysisch-chemische technieken. Biotechnologische applicaties bestaan vaak uit de introductie van ‘vreemde’ bacteriën met een specifieke eigenschap in een systeem die reeds gekoloniseerd is door een inheemse microbiële gemeenschap. Bioaugmentatie is een biotechnologische techniek waarbij polluent-afbrekende bacteriën in vervuilde bodem, water, enz. worden geïntroduceerd voor remediëring. Het...

Project

Een geïntegreerd plantmodel voor tomaat: het combineren van de waterstatus en de koolstofstatus van de plant ter voorspelling van vruchtgroei en vruchtkwaliteit Historisch

Universiteit Gent

Dit project heeft als doel meer inzicht te verwerven in de interactie tussen het microklimaat, de water- en koolstofstatus van de plant en de kwaliteitskenmerken van vruchten bij tomaat. Dit zal finaal leiden tot een geïntegreerd plantmodel voor tomaat dat verschillende plantprocessen mechanistisch beschrijft, koppelt en in staat is om vruchtgroei te voorspellen op basis van klimaatfactoren.

Project

Human-environment interactions in the past: analysing the interaction between human impact, agricultural carrying capacity and sustainability Recent afgelopen

KU Leuven

De mens heeft doorheen de tijd haar milieu en omgeving veranderd, vooral na de grootschalige introductie van landbouw en de bijhorende ontbossingen. Hierbij ontstonden landschappen waarin de natuurlijke omstandigheden niet meer in evenwicht zijn. In zekere omstandigheden leidde dittot drastische dalingen van de draagkracht van het landschap met negatieve feedback op de duurzaamheid van de maatschappij. Dit project tracht decomplexiteit van mens-omgeving interacties in het verleden op een regi...

Project

Kunnen onconventionele eigenwaarde algoritmen de state of theart overtreffen. Historisch

KU Leuven

SIAM News publiceerde in 2000: "The best of the 20th Century: Editors Name Top 10 Algorithms”, het QR algoritme voor eigenwaarde berekeningen hoort thuis in die lijst. Eigenwaarden worden vaak bekeken als zijnde de belangrijkste getallen geassocieerd aan matrices, maar vaak zeer moeilijk te berekenen. In dit onderzoeksproject gaan we het QR algoritme herbekijken. We mikken niet op kleine wijzigingen en aanpassingen om het huidige algoritme te verbeteren, maar we stellen de fundamenten van het...

Project

Energie- en tijdsefficiënte trajectplanning voor industriële robotarmen Recent afgelopen

KU Leuven

Recent academisch onderzoek toont aan dat er binnen de industriële robotica nog aanzienlijk veel mogelijkheden tot energie- en tijdsefficiëntiewinst niet worden benut. Dit kan gaan van eenvoudige maatregelen zoals de implementatie van een rem-management systeem tot meer complexe maatregelen zoals de implementatie van aangepaste bewegingstrajecten. Een gemiddelde energiebesparing van 20-30% en een tijdsreductie van 10%-20% wordthierbij als realistisch aangehaald. Van de technologische kant kom...

Project

The Construction of Textual Authority in Early Christianity: An Enquiryinto the Margins of the New Testament Canon Recent afgelopen

KU Leuven

The present project is concerned with the dynamics of the authority of texts at the margin of the Canon in Early Christianity, and its main objective is to question the nature of the authority enjoyed by Christian texts which eventually were not included in the New Testament. As such, it will assess their reception as mirrored in the Patristic testimonies of Clement of Alexandria, Origen and Eusebius of Caesarea. Also taken into account will be their reception history as reflected in their ma...

Project

Zorgtraject en schools parcours van kinderen die een hersentumor overleefden: inventarisatie en verkenning van mogelijke managementstrategieën.

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Université Libre de Bruxelles' hebben voor het project ' Memorandum of Understanding (MoU) ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.

Project

Wisselwerking tussen atomaire-roostertrillingen en ruimtelijke begrenzingselektronen en spins. Recent afgelopen

KU Leuven

In this project, we will investigate the interplay between atomic vibrations on the one hand and electronic and magnetic properties on the other hand, specifically elucidating the role of confinement at the nanoscale. In three work packages, we will deal with: (i) the characteristics of phonon confinement when going from two-dimensional tozero-dimensional objects. Specifically, we will search for confinement-induced shifting and (dis)appearance of and changes in specific modes. We will also d...

Project

Theoretische studie om de katalystische activiteit can metaal-organische roosters te verhogen via ingebrachte modificaties. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Metaal-organische roosters of MOFs zijn poreuze, kristallijne materialen die opgebouwd zijn uit zowel anorganische metaalclusters als uit organische linkers. Hun katalytische toepassingen worden momenteel nog niet ten volle benut. Daarom zullen we in dit project diverse strategieën gebruiken om MOFs te modificeren, waarna ze uitgebreid gekarakteriseerd zullen worden, via een combinatie van experimenteel en computationeel werk.

Project

Contextuele variatie in crisis-geïnduceerde veranderingen van de publieke opinie en het nucleaire beleid: het ongeval in Fukushima. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds SCK. UA levert aan SCK de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Waarom gericht naar het Zuiden? Europese civil society tegenover de Zuid-Europese dictaturen in een globaliserende wereld (1950-1975). Recent afgelopen

KU Leuven

Hoewel Europa tijdens de Koude Oorlog lange tijd voorgesteld en herinnerd werd als een verdeeld continent, toch waren er tegelijk sterke krachten van globalisering aan het werk. De interacties tussen Oost- en West-Europa en Europa en de derde wereld werden reeds uitvoerig bestudeerd, maar we weten eigenlijk tot nu toe weinig over de relaties tussen democratisch Europa en de Zuid-Europese samenlevingen in Spanje, Portugal en Griekenland die tot in het midden van de jaren zeventig door dictator...

Project

Effect van enzymatische zetmeelafbraak en suikervrijzetting in deeg op gistfunctionaliteit en deeg- en broodkwaliteit Recent afgelopen

KU Leuven

De afbraak van zetmeel en fructan in deeg is bepalend voor het gehalte aan suikers in deeg in functie van de tijd. Dit is op zijn beurt bepalend voor de gistfermentatie, die aanleiding geeft tot de vorming van CO2 en andere gistmetabolieten en dus cruciaal is voor finale broodeigenschappen (volume, kruimstructuur…). Zowel onder- als overfermentatie leidt tot verminderde productkwaliteit. Het is dus van groot belang om allevariabelen die de gasproductie beïnvloeden goed onder controle te hebbe...

Project

Augustine's Paul through the eyes of Bede. Transmission study and Critical edition of the Venerable Bede's Collectio ex opusculis sancti Augustini in epistulas Pauli apostolic. Recent afgelopen

KU Leuven

De Collectio ex opusculis sancti Augustini in epistulas Pauli apostoli van Beda Venerabilis biedt een systematische commentaar op debrieven van Paulus door middel van citaten uit het werk van Augustinus.Het is de oudste bewaarde Paulus-commentaar van dit type en heeft de middeleeuwse (Augustiniaanse) lezing van Paulus sterk beïnvloed via zijn impact op enkele belangrijke Karolingische Paulus-commentaren. Ons project heeft twee luiken: (1) Alhoewel de Collectio drie hoofdfiguren uit de Westers...

Project

Inventaris optimalisatie van de trade voorraad in de verkoopspunten door EPC RFID en het EPC Netwerk. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds MMS. UA levert aan MMS de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Cosmology in high energy physics Recent afgelopen

KU Leuven

Recent released results of the Planck satellite have put new restrictions on the different cosmological models that are possible. These modelsusually come from basic quantum field theories. There are however more fundamental theories such as string theory, which is claimed to be a theory of everything. String theory itself is very complicated and not verywell understood. Therefore it would be interesting to investigate if there are theoretical models available that could predict the Planck r...

Project

Verzuring van de oceanen: het perspectief van meiofauna en hoe ze ermee omgaan. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit project wil bijdragen tot het voorpellen van langetermijn implicaties van het verzuren van oceanen voor de diversiteit van mariene organismen en de ecosysteemfuncties door toe te spitsen op een mariene benthische groep die ondanks z?n hoge relatieve biomassa en abundantie en potentiële competitieve voordeel, tot hiertoe, slechts weinig aandacht kreeg in de zoektocht naar verzuringseffecten op het mariene rijk.

Project

Het effect van kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit onderzoek is om de immunologische effecten te onderzoeken van kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap, op zowel zwangere vrouwen als hun kinderen. Verder wil het project het bewijs leveren dat deze strategie bescherming kan bieden aan beiden. De studie wordt uitgevoerd in 2 landen met verschillende epidemiologie, en verschillende vaccins worden gebruikt bij de zuigelingen (België en Vietnam).

Project

Nonequilibrium wetting of nano-particles in the biological cell Recent afgelopen

KU Leuven

In the presence of nanoparticles the process of formation of micron-sized fibrils from protein monomers is altered. The type of protein as wellas te type of nano-particle and the presence of a protein-corona determine whether the fibrillation process is catalyzed or delayed. It is the goal to create a kinetic model to explain the effects of nanoparticle interactions in the biological environment.

Project

Optimalisatie van de microbiële electrosynthese door Clostridium ljungdahlii Recent afgelopen

Universiteit Gent

Microbiële elektrosynthese is het proces waarbij bacteriën elektrische energie gebruiken om CO2 naar organische verbindingen om te zetten. Een veelbelovende bacterie hiervoor is Clostridium ljungdahlii. Elektrosynthese door deze bacterie zal worden geoptimaliseerd door het ontwikkelen van een stam met een verhoogde biofilmproductie en een verbeterde elektronuitwisseling, als ook door het verbeteren van de operationele condities in reactors.

Project

De receptie van Augustinus en Pelagius in de Karolingische commentaar bij Romeinen bewaard in Paris. Bibl. Nat. lat. 11574. 'Cultural forgetting' in middeleeuwse theorieën over gratie, vrije wil en predestinatie. Historisch

KU Leuven

Dit project is geconcentreerd rond een nooit eerder uitgegeven, anonieme Karolingische commentaar bij de brief van Paulus aan de Romeinen, bewaard in één 9de-eeuws handschrift, Paris Bibl. Nat. lat. 11574. De commentaar bestaat uit fragmenten uit de werken van patristische auteurs. Ik zal de eerste kritische editie van dit werk maken. Daarnaast zal ik een analyse maken van de fragmenten geselecteerd uit de werken van Augustinus en Pelagius, die beide belangrijke bronnen zijn in de commentaar....

Project

Indisch realisme in hedendaags perspectief Historisch

Universiteit Gent

Dit onderzoek richt zich op vergelijkende filosofie en combineert hedendaagse westerse metaphysica met de Indische metaphysica van de Nyaya-Vaisesika school. De vier belangrijkste interessevelden zijn: 1. categorieën van zijn, 2. ruimte en tijd en 3. de verbinding geest-lichaam en persoonlijke identiteit.

Project

Bedrijfsspecifieke strategieën voor de reductie van berengeur Recent afgelopen

Universiteit Gent

Reductie berengeur Bedrijfsspecifieke strategieën voor de reductie van berengeur IWT Landbouw 120767

Project

Selective degradation of AOX by UV /Advanced Oxidation Techniques Recent afgelopen

KU Leuven

Today, the world is facing important environmental challenges, among others the supply of high quality drinking water to the ever increasing population. Also, as a direct result of industrial activity, xenobiotic compounds enter wastewater and the environment, when not properly treated.The European Water Directive regulates the discharge of these compounds, with as an ultimate goal the discharge of compounds near naturally occurring background values and close-to-zero for man-made synthetic s...

Project

Geïntegreerde beslissingprocessen met betrekking tot maritieme logistieke ketens.

Universiteit Antwerpen

De laatste jaren wordt er in toenemende mate voor geopteerd om maritieme logistieke ketens uit te bouwen waarbij er meer ruimte is voor interactie tussen de verschillende betrokken actoren. Er is een geleidelijke verschuiving aan de gang van concurrentie naar samenwerking. Dit onderzoek wil bekijken op welke manier besluitvorming binnen deze ketens concreet wordt ingevuld en welke processen hierop van invloed zijn. Transport brengt echter ook de nodige socio‐economische en ecologische uitdagi...

Project

Belgische cinema in postkoloniaal perspectief. Een interdisciplinaire studie naar interculturaliteit in Belgische cinema van 1960 tot nu met als focus de Belgische representaties van Congo. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Belgische cinema in postkoloniaal perspectief. Een interdisciplinaire studie naar interculturaliteit in Belgische cinema van 1960 tot nu met als focus de Belgische representaties van Congo.

Project

Populatie-gebaseerde nieuwe generatie sequentiebepaling in de ontrafeling van de complexe genetica van Alzheimer dementie. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Alzheimer dementie (AD) is een veelvoorkomende, ongeneeslijke aandoening. Door veranderende demografie neemt de prevalentie van AD snel toe. Recent werden 9 genen geïdentificeerd die bijdrage aan het risico om AD te krijgen en dankzij grootschalige internationale samenwerkingen zullen er binnenkort nog meer worden gerapporteerd. Dit doctoraatsproject beoogt in deze genen op zoek te gaan naar de genetische polymorfismen die het verhoogde risico veroorzaken. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden ...

Project

Identificatie van nieuwe genen voor frontotemporale kwabdementie via genoom sequentieanalyse. Historisch

Universiteit Antwerpen

Wereldwijd zijn er ongeveer 35,6 miljoen mensen gediagnosticeerd met dementie. Dementie is verantwoordelijk voor 3,4% van de overlijdens in de industrielanden. Therapeutische mogelijkheden om dementie te voorkomen of te behandelen zijn beperkt en het aantal patiënten blijft exponentieel toenemen. Door de vergrijzing van de bevolking wordt er geschat dat het aantal dementiepatiënten elke 20 jaar zal verdubbelen. In België alleen al leven ongeveer 163 500 patiënten met dementie. In dit doctoraa...

Project

Landsliding in Equatorial Africa: Socio-economic Consequences and Resilience Strategies Recent afgelopen

KU Leuven

Men spreekt van een grondverschuiving wanneer een grote hoeveelheid grond gelijktijdig naar beneden schuift. Landbouwers in de Elgon en Rwenzori gebergtes in Oeganda ondervinden regelmatig negatieve gevolgen vangrondverschuivingen in hun regio. In een eerste fase zal dit doctoraatsonderzoek kijken naar wat de economische gevolgen van grondverschuivingen zoal kunnen zijn voor rurale huishoudens en of de aanwezigheid van grondverschuivingen een effect heeft op de verschillende inkomensstrategie...

Project

Een onderzoek naar de relatie tussen organisationeel burgerschapsgedrag en de combinatie van werk en familieleven Historisch

Vrije Universiteit Brussel

During the past 20 years, research on the effects of organizational citizenship behavior (i.e., those behaviors that go beyond an employee's job description, such as helping a colleague) focused on the positive outcomes for the organization and the employee performing OCB. Only recently voices were raised to examine the potential downsides of OCB outside the work domain. The few studies examining the effect of OCB on the work-family interface (i.e., the interference of one's work role with th...

Project

Werking van grafeen. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Geschiedenis, Politiek en Ethiek in een Pluralistische Maatschappij Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit project onderzoekt de ethische en politieke aspecten van de publieke omgang met het verleden. Er zijn drie case-studies: Publieke historiografische controverses, ?morele anachronismen?, en de ethiek en politiek van re-enactment

Project

PHARIN:Competenties voor apothekers in de biotechnologische industrie Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Phar-IN is een EU Erasmus Lifelong Learning project dat is ontstaan uit de vaststelling dat er een tijdskloof in verband met kennisoverdracht bestaat tussen de Europese farmaceutische industrie en de farmacie opleidingen en onderwijs. Die vaststelling werd onder meer gemaakt tijdens het afgelopen EU LLP project PHARMINE dat de inventaris maakte van het Europees farmacie onderwijs. Het farmacie onderwijs en de industrie werken met verschillende tijdschalen. Opleidingen op het niveau van hoger...

Project

De Innerlijke stem van het literaire sanctuarium : de vorming van schrijvers tot profetische lofprijzing. Profetische sapientialisering van dePsalmen en Hodayot verzameling in het Tweede Tempel Jodendom. Recent afgelopen

KU Leuven

Sinds de jaren 90 zijn alle rollen van Qumran toegankelijk. Dardoor kan de collectie worden gezien als een geheel. Met de definitieve publicatie in 2009 van de langste en meest complete Hodayot Psalmen rol van Grot 1 (1QHa), worden vergelijkende studies met andere Psalmen en liturgische verzamelingen uit het einde van de Tweede Tempelperiode mogelijk gemaakt. Nieuwe perspectieven in MT Psalmenand Hodayot studies worden gepubliceerd met steeds meer aandacht voor het tekstuele profiel van de ve...

Project

Care Organization:a Re-Thinking EXpedition in search for Sustainability Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

De duurzaamheid van de Vlaamse zorgsystemen staat onder druk door de snel toenemende medische consumptie. 'Geïntegreerde zorg' wordt beschouwd als een belangrijke nieuwe benadering om specifieke delen van de zorgsector te veranderen in de richting van systemen die meer vraaggestuurd, patiëntgericht en kostenbewust zijn. De noodzakelijke herschikking van (delen van) het voornamelijk aanbodgestuurde zorgstelsel in Vlaanderen vereist een brede en multidisciplinaire aanpak. Een dergelijke herinri...

Project

Retoriek in reisbeschrijvingen: de constructie van geloofwaardigheid in Tvoyage van Mher Joos van Ghistele (ca. 1490). Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoek beoogt te achterhalen welke stilistische, retorische en narratieve technieken werden betrouwbaarheid op te bouwen in Tvoyage van Mher Joos van Ghistele, het verslag van de vierjarige reis naar het Oosten (1481-1485) van Gents edelman Joos van Ghistele (†1516). Door vergelijking met andere Europese reisverhalen over het Oosten (ca. 1450-1510) zal de positie worden bepaald die Tvoyage op dit vlak inneemt ten opzichte van zijn tijdgenoten.

Project

Studie van canonieke en bloktermontbindingen van hogere-ordetensoren: uniciteit, algebraïsch en optimalisatie-gebaseerde algoritmen. Historisch

KU Leuven

In veel toepassingen variëren signalen of data in functie van enkele parameters (bvb. ruimtecoördinaten, snelheden, tijd, frequentie, temperatuur, enz.), en worden daarom op natuurlijke wijze voorgesteld door hogere-orde numerieke tabellen die tensoren genoemd worden. ntbindingen van signalen of data in eenvoudiger interpreteerbare termen komen overeen met de ontbinding van de tensor in een som van eenvoudige tensoren (beschreven met een klein aantal parameters). Tensorontbindingen zijn een s...

Project

Ontwikkeling van therapeutische nanobodies gericht tegen mens acuut myeloide stamcellen Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Voor dit project ontwikkelen we therapeutische nanobodies die gericht zijn tegen mens acuut myeloïde stamcellen.

Project

PhD Hofman Elwin Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Inhibitie van basofiel- en mastcelactivatie door CD300a: Is er een rol weggelegd voor apoptotische signalen? Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

De rol van explosieve kracht en mechanische stijfheid bij explosieve sportbewegingen Recent afgelopen

KU Leuven

Lange tijd werd gedacht dat pezen niets anders waren dan een deel van de spier, hoewel ze zowel op biochemisch als biomechanisch niveau verschillen. Door het hoge gehalte aan collageen vezels in de pees, werken ze meer elastisch dan de spier. Deze elasticiteit kan nuttig zijn voor het opslaan van potentiële elastische energie, die nadien weer kan vrijgegeven worden voor krachtgeneratie. Tegenover het voordeel van dit gebruik van elastische energie staat dat een eerder elastische pees minder e...

Project

Geschiedenis (her)schrijven in vroegmodern Mechelen: tekstgenese en gradaties van auteurschap in een vroegmoderne stedelijke kroniektraditie. Historisch

Universiteit Antwerpen

In de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd waren kronieken de manier bij uitstek om het verleden te bewaren voor toekomstige generaties. Het voorgestelde onderzoek focust op een Mechelse stadskroniek die om twee redenen uitzonderlijk interessant is. 1) De tekst biedt in tegenstelling tot andere stadskronieken uit de Nederlanden een doorlopende geschiedenis van de stad Mechelen, geput uit literaire bronnen (o.a. epiek, lyriek). 2) De tekst is overgeleverd in onderling sterk verschillende versi...

Project

Rol van de regulatorische subeenheden in de SnRK1-gemedieerde metabole stress-signalering in planten Recent afgelopen

KU Leuven

De specifieke rol van de regulatorische subeenheden in de SnRK1-gecontroleerde balans tussen groei en stresstolerantie in planten onderzoeken. Dit willen we aantonen in het cellulair Arabidopsis protoplastsysteem enin intacte Arabidopsis planten, en later ook in rijst en soja protoplasten. Daarnaast zouden we ook het belang van de suikerbindende domeinen van deze regulatorische subeenheden willen aantonen door middel van een uitgebreide fylogenetische analyse.

Project

Aansprakelijkheidsverzekeringen: tussen bescherming en preventie. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Aansprakelijkheidsverzekeringen zijn goed ingeburgerd in onze samenleving, wat blijkt uit het grote aantal verplichte (bv. autoverzekeringen) en facultatieve verzekeringscontracten (bv. gezinsaansprakelijkheidsverzekeringen). Aansprakelijkheidsverzekeringen beschermen de verzekerden tegen de financiële gevolgen van een eventuele aansprakelijkheid. Dit is belangrijk, gelet op het feit dat het belang van het aansprakelijkheidsrecht toeneemt, nu vele slachtoffers menen recht te hebben op schadev...

Project

Ontwikkeling van interventiestrategieën om fysieke activiteit te verhogen en sedentair gedrag te verminderen bij secundaire schoolmeisjes met behulp van gezondheidsonderzoek in groep. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Aangezien secundaire schoolmeisjes vele uren sedentair en weinig fysiek actief zijn, is een interventie belangrijk in deze doelgroep. De interventie zal vertrekken vanuit het concept ?participatory health research? door actief de doelgroep te betrekken in het ganse onderzoeksproces. Het uiteindelijke doel is om een prototype te voorzien met de belangrijkste interventiestrategieën om gedrag te veranderen bij de secundaire schoolmeisjes.

Project

Ondernemers, ambachtsmeesters, arbeiders en commerçanten. Productierelaties in de Brusselse bouwsector, 1685-1789 Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit onderzoek richt zich op het begrijpen van hoe de productierelaties waren in de Brusselse bouwsector tijdens de zeventiende en de achttiende eeuw.

Project

Effects of advanced oxidation pretreatments of waste water on the microbial community in biological waste water treatment systems Recent afgelopen

KU Leuven

line-height:115%;font-family:'Verdana','sans-serif'">De zuivering van afvalwater tot onder de wettelijk vastgelegde norm wordt in de meeste gevallen gerealiseerd door een biologische behandeling, waar micro-organismen instaan voor de verwijdering van organisch materiaal, fosfaten en stikstofcomponenten. Desondanks is de afbraak van recalcitrante polluenten zoals farmaceutische producten, kleurstoffen, aromatische componenten,… onvoldoende en een verregaande zuivering dringt zich op door de ve...

Project

Ervaringsgedreven verschillen in de neurale representatie van woordbetekenis: de impact van lichamelijke en persoonlijke ervaring op actie-werkwoord semantiek. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Ervaringsgedreven verschillen in de neurale representatie van woordbetekenis: de impact van lichamelijke en persoonlijke ervaring op actie-werkwoord semantiek.

Project

Geografische Informatie: kennisbehoeftes – hoe het opleiding/training systeem voor GI professionals beter kan inspelen op de vraag vande GI arbeidsmarkt. Recent afgelopen

KU Leuven

Geografische Informatie Wetenschap & Technologie wint steeds meer aan belang. Vraag is hoe de GI W&T curricula op academisch niveau en via permanente vorming kunnen afgestemd worden op de behoeften van de GI arbeidsmarkt. Het GI N2K project betreft een uitgebreid netwerk van 31 partners(25 landen) uit de academische en niet-academische sector en partners uit de GI industrie, belangrijke GI verenigingen en individuele experts. In het project worden de huidige kenniseisen en vaardigheden van de...

Project

Dit project gaat over multi-camera videorestauratie met hulpinformatie. Hierbij worden de beelden van verschillende camera?s gezamenlijk gerestaureerd waarbij minimale informatie wordt uitgewisseld tussen de camera?s. Historisch

Universiteit Gent

Dit project gaat over multi-camera videorestauratie met hulpinformatie. Hierbij worden de beelden van verschillende camera?s gezamenlijk gerestaureerd waarbij minimale informatie wordt uitgewisseld tussen de camera?s.

Project

"Als tijden botsen". Een meta-historische analyse van geschiedenis en geheugen in naoorlogs Guatemala. Historisch

Universiteit Gent

Tussen 1960 en 1996 ging Guatemala gebukt onder een bloedige burgeroorlog die het leven kostte aan 200.000 mensen en eindigde in een genocide op de inheemse Maya bevolking. Op basis van etnografisch veldwerk onderzoek ik de verschillende manieren van omgaan met het conflict en analyseer hun politieke implicaties. Ik wil tijdsconcepten empirisch testen door deze te introduceren in transitional justice.

Project

Nutriëntenmetabolisme van amfibieën als mogelijke verklaring voor hun gevoeligheid voor chytridiomycose Recent afgelopen

Universiteit Gent

Door middel van vergelijkende studies met andere klassen van vertebraten en binnen amfibieën, worden de typische kenmerken van nutriëntenmetabolisme bij amfibieën ontrafeld. Op basis hiervan wordt onderzocht of voeding en voedingstoestand een rol speelt in de gevoeligheid voor chytridiomycose, de belangrijkste doodsoorzaak voor amfibieën.

Project

De Anolis keelvlag: evolutie van intraspecifieke signaaldiversiteit in een complex communicatiesysteem. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Binnen mijn project focus ik op de functie en evolutie van een complex signaleringssysteem, namelijk de Anolis keelvlag. Mijn doel bestaat erin om oorzaken te identificeren die de intraspecifieke variatie van de Anolis keelvlag drijven, met de bruine Anolis (Anolis sagrei) als gekozen modelsoort. Concreet onderzoek ik hoe verschillende selectiedrukken (predatiedruk, seksuele selectie en soortherkenning) bijdragen tot de variatie in keelvlageigenschappen (grootte, patroon, kleur) tussen A. sag...

Project

SPATIO-TEMPORELE EN SOORTSPECIFIEKE MODELLERING VAN DE DROGING EN DIMENSIONELE STABILITEIT VAN SURINAAMSE HOUTSOORTEN Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit onderzoek richt zich op efficiënte droging van tropische loofhoutsoorten met als doel hogere opbrengsten te behalen. Hiertoe wordt een wiskundig model toegepast dat dimensionele veranderingen van het hout tijdens opeenvolgende droogcondities koppelt op micro-, meso- en macroniveau. Kalibratie vindt plaats op basis van kwantificeerbare parameters afgeleid van meervoudige functies gerelateerd aan fysische en anatomische kenmerken van hout.

Project

Kapitaal en kapitaalverrichtingen: een vennootschapsrechtelijke en fiscaalrechtelijke analyse. Recent afgelopen

KU Leuven

Het “kapitaal” wordt traditioneel beschouwd als één van de hoekstenen van zowel het Belgisch vennootschapsrecht als fiscaal recht. Hoewel er parallellen zijn, heeft het kapitaal een verschillende doelstelling in beide rechtsdomeinen. Vennootschapsrechtelijk vormt het kapitaal een buffer voor de schuldeisers t.o.v. de aandeelhouders, alsook een maatstafvoor de (economische en politieke) krachtverhoudingen van de aandeelhouders binnen de vennootschap. In het fiscaal recht daarentegen vormt het ...

Project

The six-member Candida albicans general amino-acid permease family-transporters and tranceptors Recent afgelopen

KU Leuven

Wetenschappelijke samenvatting De laatste jaren is gekarakteriseerd door een sterke toename in het aantal schimmel infecties bij de mens. De meeste infecties worden veroorzaakt door Candida albicans, een schimmel die normaal bij de meeste personen als commensaal aanwezig is. Bij personen met een verzwakt immuunsysteem kan deze schimmel echter leiden tot een waaier aan verschillende ziektepatronen, gaande van cutaan, subcutaan tot systemisch. Heel wat onderzoekers zijn op zoek naar nieuwe doel...

Project

Evoluties in de juridische cultuur van het laatmiddeleeuwse Vlaanderen (ca.1280- ca.1477): een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van het grafelijk wetgevend discours. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit onderzoeksvoorstel brengt de evoluties in kaart die doorheen de 14de-15de eeuw plaatsvonden in de juridische cultuur binnen het graafschap Vlaanderen. Het zal nagaan in welke mate de vorst voornamelijk werd gezien als enkel een rechter, of ook als een wetgever en bron van gratie, en hoe de privileges van zijn onderdanen zich verhielden tot diens juridische prerogatieven.

Project

The effects of competitive research funding. Recent afgelopen

KU Leuven

Het doel van dit onderzoek is te achterhalen wat de effecten zijn van competitieve, wetenschappelijke fondsen.In het eerste deel van het project onderzoeken we wat precies de causale effecten zijn van internationale uitwisselingsprogramma's op de Masterscores van studenten, hun toekomstig loon en het zoeken naar werk. Als we naar de literatuur kijken, zien we de laatste jaren een sterke groei aan onderzoeksprojecten. Het grootste deel hiervan vindt een positieve correlatie tussen uitwisseling...

Project

Promotie van een actieve levensstijl bij werkende jongvolwassenen: ontwikkelen en testen van een smartphone interventie. Historisch

Universiteit Gent

Beïnvloedende factoren van fysieke activiteit en sedentair gedrag bij werkende jongvolwassenen (18-25 jaar) worden onderzocht om een interventie te ontwikkelen met als doel een stijging van fysieke activiteit en een daling van sedentair gedrag bij jongwerkenden. Een verkennende studie zal uitgevoerd worden om kennis te vergaren. Vervolgens zullen er een representatieve cross-sectionele survey en een smartphone-based interventie studie uitgevoerd worden.

Project

NEWGROW Recent afgelopen

Universiteit Gent

niet beschikbaar

Project

Conceptueel en computationeel onderzoek van ligand "redox-noninnocence" in transitiemetaalcomplexen: rationeel ontwerp van redox-actieve liganden Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een universele theorie die de verschillende belangrijke eigenschappen van 'noninnocent' ligand gedrag beschrijft. We maken hierbij gebruik van computationele chemische methodes.

Project

Nieuwe synthesis methoden voor 1,4-benzodiazepines en 1,5-benzodiazocines: Evaluatie van goud gekatalyseerde heteroannulaties. Historisch

KU Leuven

Het geplande postdoctoraatsproject omvat vier hoofdstukken:Synthese van het imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-skelet gebruik makende van een goud(III)-gekatalyseerde [2+2+1] cycloadditiereactie, via hetgenereren van een sterk electrofiel α–imino goud-carbeen (Schema 2). De Ugi-4CR zal tijdens de eerste reactiestap gebruikt worden omdiversiteit in te voeren.Enantioselectieve synthese van imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepines gebruik makende van een asymmetrische A3-koppeling (Schema 4). Synt...

Project

Federalisme en buitenlandbeleid in de EU. Amerikaanse perspectieven. Historisch

KU Leuven

Federale staten en de EU (een 'federatie van staten') worden geconfronteerd met de uitdaging om een coherent buitenlandbeleid te ontwikkelen voor een staatsbestel dat op het interne vlak gekenmerkt wordt door diversiteit. Traditioneel wordt gesteld dat federaties met één stem dienen te spreken op het internationale toneel. Deelentiteiten van federaties van recente datum genieten echter een steeds belangrijkere rol op het vlak van buitenlandbeleid. Dit project beoogt te onderzoeken of/in welke...

Project

e-VALVAS: Nieuwe actuatieparadigma's met hoge efficiënte voor variabele belasting bij variabele snelheid Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Bij vele toepassingen van elektrische motoren, zoals bijvoorbeeld bij robots, moeten deze kunnen rijden met variabele belasting op variabele snelheden, wat resulteert in een verlies van energie. Het doel van dit project is het reduceren van dit energieverlies door de mechanismen te bestuderen die de efficiëntie verbeteren.

Project

Groeifactoren en hun werking via de fosfatidylinositol 3- kinase pathway in het vroege runderembryo. Historisch

Universiteit Gent

In vitro productie van runderembryo?s gaat gepaard met lagere drachtpercentages na transfer. In verschillende biologische systemen is aangetoond dat groeifactoren een cruciale rol in spelen de activatie van een universele overlevingspathway. Groeifactoren worden niet routinematig toegevoegd aan het medium voor embryo cultuur. In dit project wordt onderzocht wat het belang is van groeifactoren en hun pathway in het vroege runderembryo.

Project

Directe ontwerpmethoden voor vrije vorm optica met beweging en gradiënt-index materialen Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Voor dit project ontwerp ik methoden voor vrije vorm optica met beweging en gradiënt-index materialen.

Project

Over de fysicochemische eigenschappen van de interfase tussen nanometer dunne polymeer filmen en op de nano-schaal gecontroleerde oxide lagen Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

In dit project zullen we de fysicochemische eigenschappen van de interfase tussen nanometer dunne polymeer filmen en op de nano-schaal gecontroleerde oxide lagen onderzoeken.

Project

System integration for the OmniTrack project Recent afgelopen

KU Leuven

The proposed doctoral research in engineering technology is situated inthe field of electronic localization systems which is expected to create a myriad of new applications in the domain of ambient intelligence andubiquitous computing. This specific project will focus on the design ofa functional prototype that can track the location of objects fitted within the system at a high-speed and accuracy. This means that research, that has been performed on this subject previously within the group, ...

Project

Ontrafelen van de genetische etiologie van sensoriële aandoeningen: De rol van calcium signalerende genen aan de ribbon synaps van de binnenste haarcellen van het gehoor en identificatie van nieuwe genen. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Berekenen en beheren van kuddegedrag in financiele markten. Historisch

KU Leuven

De term ‘herd behavior’ kan vrij vertaald worden als kuddegedrag. Aandelenprijzen die zich als een kudde gedragen, gaan allemaal tegelijk omhoog, of juist allemaal tegelijk omlaag. Uit empirisch onderzoek is gebleken dat wanneer aandelen unisono bewegen, ze meestal samen omlaag gaan. Bijgevolg kan een markt waarin aandelenprijzen als een kudde bewegen bijzonder ernstige gevolgen hebben voor het financiële systeem. Een index dieaangeeft hoe sterk de huidige aandelenprijzen samen bewegen, maakt...

Project

Optimalisatie van treinplanning bij terugkerende vertragingen Recent afgelopen

KU Leuven

Al enkele jaren worden er substantiële onderzoeksinspanningen geleverd om spoorwegdienstregelingen robuuster te maken. Het doel van dat onderzoek is om dienstregelingen zo op te stellen dat secundaire vertragingen en de reistijd in de praktijk gereduceerd worden. Er is een algoritme ontwikkeld om de secundaire vertragingen te minimaliseren door verbeteringen in de routering, perrontoekenning en de volgorde van treinen. Het is aanvaardbaar te veronderstellen dat sommige treinen meer primaire v...

Project

Nieuwe diagnostische techniek voor trommelvliesvervorming op basis van endoscopische profilometrie met real-time distortiecorrectie op graphics processing units. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project zal een nieuwe procedure om distortievrije endoscoopbeelden te genereren ontwikkeld worden en zal deze gecombineerd worden met een programmeertechniek op de grafische kaart om zo tot een nieuwe medisch-diagnostische techniek te komen die vervormingen van het trommelvlies in real-time en in vivo kan detecteren. Aangezien deze endoscopische profilometrie-techniek volledig non-invasief is, zal het eenvoudig geïmplementeerd kunnen worden in een klinische setting eens zijn mogelijkh...

Project

CORTEXS - Care Organization: a Re-Thinking EXpedition in search for Sustainability Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Op 1 november 2013 startte het multidisciplinaire onderzoeksproject CORTEXS (Care Organization: a Re-Thinking EXpedition in search for Sustainability) richt zich op de duurzaamheid van de Vlaamse zorgsector, in het bijzonder in het licht van de groeiende chronische en langdurende zorgnoden en de er aan gekoppelde financiële gevolgen. 'Geïntegreerde zorg' door genetwerkte zorgorganisaties wordt beschouwd als een belangrijke nieuwe benadering om tot een zorgsector te komen die meer vraaggestuu...

Project

Verbetering van de prestaties op saxofoon door het integreren van recente ontwikkelingen in de positieve wetenschap in de artistieke uitvoering Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De saxofoon werd vanaf 1840 ontwikkeld door de Belgische bouwer van muziekinstrumenten Adolphe Sax (1814-1894), naar wie het instrument ook is vernoemd, en die er op 28 juni 1846 in Frankrijk een patent op verwierf. In dit project gaan we na wat de verbeteringen van de prestaties op saxofoon zijn door het integreren van recente ontwikkelingen in de positieve wetenschap in de artistieke uitvoering.

Project

Periodieke banen in de buurt van een cuspidale lus Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Dit project gaat over differentiaalvergelijkingen in twee veranderlijken. Oplossingen daarvan definiëren banen in het fasevlak. Zowel van theoretisch standpunt als vanuit toepassingen is men geïnteresseerd in gesloten banen, die corresponderen met periodieke bewegingen. Wanneer het stel differentiaalvergelijkingen parameters bevat, zal, bij verandering van deze parameters, het fasevlak wijzigen. Kleine veranderingen in de parameters zullen naar alle verwachting kleine wijzingen in het fase...

Project

Landslides in Equatorial Africa: Identifying culturally, technically and economically feasible resilience strategies.

KU Leuven

Landslides in Equatorial Africa: Identifying culturally, technically and economically feasible resilience strategies.

Project

Groepen van rang één over lokale ringen. Historisch

Universiteit Gent

We karakteriseren de klasse lineaire groepen over lokale ringen via een actie op een oneindige boom. We veralgemenen de theorie van Moufangverzamelingen tot een axiomatische theorie die deze groepen bepaalt. Verder bestuderen we de normaaldelers in deze groepen. Elk ideaal van de lokale ring geeft een normaaldeler. De vraag is of elke normaaldeler ook zo gevonden kan worden.

Project

Evolutietheorie en Christelijke ethiek over de fundering van morele systemen. Over de emergentie van menselijke wilsvrijheid en morele verantwoordelijkheid Recent afgelopen

KU Leuven

Our doctoral project explores the interface between Evolutionary theories and Christian ethics on the foundation of moral systems. We propose that attempts to limit morality to a biological adaptation in some evolutionary approaches are not only a pernicious reductionism, but a reification that promotes biological determinism. We will locate the human question on the framework of emergence alongside the science of complexity toargue that an interpretive horizon must elaborate the cumulative p...

Project

Actiemechanismen van lokale rho kinase inhibitie in colitis muismodellen Historisch

Universiteit Gent

Rho kinase (ROCK) inhibitie kan een nieuw doelwit zijn in de behandeling van IBD. Het is een pleiotroop kinase dat een belangrijke rol speelt in inflammatie en homeostase van het maag-darmstelsel en overmatig geproduceerd wordt in IBD. In dit onderzoeksproject worden de effecten en de moleculaire mechanismen nagaan van lokaal toegediende ROCK inhibitoren in colitis muismodellen.

Project

Photoactive Biodegradable Silica Nanoparticles for Biomedical Applications Recent afgelopen

KU Leuven

The aim of this project is to develop photoactive biodegradable silica nanoparticles (PBS NPs) based on silica shells incorporated with siliconphthalocyanine Pc4 or Pc4 - analogues for radical improvements in NIR fluorescence imaging & photodynamic therapy of atherosclerotic plaques, areas of significant relevance, high impact on patient care and economic relevance.

Project

Mastcel proteasen als sleutelfactoren in de heropbouw van een functioneel bloedvatennetwerk na ruggenmergschade. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Verstoring van de bloed-ruggenmerg barrière en microvasculaire veranderingen die de bloedtoevoer naar het zenuwweefsel aantasten vertegenwoordigen kenmerken van ruggenmergletsel (SCI). Endogene angiogenese vindt plaats, maar slaagt er meestal niet in het vasculaire bed te herstellen op de plaats van verwonding. Dit laat het beschadigde zenuwweefsel zonder goede vascularisatie, wat zelf-reparatie en geïmplementeerde herstelstrategieën aantast. Gedurende vele jaren werden mast cellen (MCs) geas...

Project

De ongerechtvaardigde verrijking in het Belgisch privaatrecht: een onderzoek naar de werking van een algemeen verrijkingsverbod Recent afgelopen

KU Leuven

Een leverancier van stookolie vult per vergissing de tank van een verkeerde persoon. De leverancier eist dat de ontvanger de factuur betaalt opgrond van de onverschuldigde betaling. Toch past de rechtspraak in dergelijke feitenconstellaties frequent de vordering uit ongerechtvaardigde verrijking toe. De ongedaanmaking van ongewettigde vermogensverschuivingen blijkt een gedeelde eigenschap te zijn van de onverschuldigde betaling en de ongerechtvaardigde verrijking. Deze functionele gemeenschap...

Project

Ontwikkeling van een multivariabele non-lineaire kader voor cerebrale autoregulatie opvolgen met behulp van Near-Infrared Spectroscopy. Historisch

KU Leuven

Het doel van dit project is om een #8203;kader te bieden voor het gebruik van Near Infrared Spectroscopy (NIRS) metingen voorhet online opvolgen van cerebrale autoregulatie (CA) bij neonaten in deklinische praktijk. Studies van CA met NIRS hebben lineaire univariate methodes toegepast, dit leidt tot overtuigend resultaat. Verbetering vande prestatie van deze methoden kan worden bereikt door het gebruik van niet-lineaire multivariate methoden. Echter, de interpretatie van de resultaten, die do...

Project

Opheldering van onbekende milieu-aspecten in een opkomende industriële tak: de effecten van nano-zilver op planten en hun geassocieerde plantengroei bevorderende micro-organismen Historisch

Universiteit Hasselt

De bloeiende industrie van de nanomaterialen heeft de ontwikkeling van de "nano (eco-) toxicologie" opgeroepen, een aparte wetenschappelijke discipline die nog in de kinderschoenen staat. Mijn onderzoeksvoorstel tackled kennis hiaten over de milieubelasting van nanomateriaal. Het richt zich op de invloed van zilveren nanodeeltjes op planten en de bijbehorende microbiële gemeenschap, voorheen ontdekt onderwerp in de wetenschappelijke literatuur. Tegelijkertijd, omdat micro-organismen het prima...

Project

Het belang van sociale en residentiële mobiliteit voor segregatie: Een studie over het verband tussen sociale en demografische processen en hun effect op ruimtelijke segregatie in stedelijke gebieden in België Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In dit project onderzoeken we het belang van sociale en residentiële mobiliteit voor segregatie. We bestuderen het verband tussen sociale en demografische processen en hun effect op ruimtelijke segregatie in stedelijke gebieden in België.

Project

Een exotische smaak. De waardering van exotische kruidenierswaren in de Lage Landen, ca. 1250-1750. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Behelsde de snelle en brede verspreiding van verschillende nieuwe 'kruidenierswaren' zoals thee, koffie, tabak en suiker in het West-Europa van de 17de en 18de eeuw een ingrijpende transformatie in het Europese consumptiepatroon, zoals veel economisch historici menen (McCants 2008; De Vries 2008; Shammas 1990)? Recent onderzoek suggereert dat sommige aspecten van deze zogenaamde 'consumptierevolutie' veeleer door continuïteit dan door verandering gekenmerkt werden. Om deze hypothese nader te ...

Project

NoWasTe. Historisch

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Voorbereidingstraject tot implementatie van de ‘Quality Indicators for Palliative Care’ (QPac-set) : ontwikkelen van een minimale set en service specifieke implementatiestrategieën(Onderzoeker Kathleen LEEMANS) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het doel van deze 4 maanden durende onderzoeksperiode is in de eerste plaats het afwerken van de kwaliteitsindicatoren set, en daarbij de eerste stappen zetten naar het ontwikkelen van een implementatieplan met setting specifieke implementatie strategieën. Doordat de periode 2 maanden werd terug geschroefd, kan dit implementatieplan niet volledig uitgewerkt worden.

Project

Role of the cAMP-PKA pathway on adhesion and pathogenicity in the humanfungal pathogen Candida glabrata. Recent afgelopen

KU Leuven

Candida glabrata is an upcoming human fungal pathogen, frequently resistant to azole antifungal drugs and therefore difficult to treat clinically. One of the first steps in the infection process is adhesion to a surface, in which particular cell wall proteins play an important role. C. glabrata has a large group of such adhesins called the EPA-family. It isalready known that glucose has an effect on the expression of EPA1-3 via the putative receptor Gpr1, a homologue of S. cerevisiae Gpr1. Th...

Project

Niet-lineair hyperspectraal ontmengen met geometrische technieken. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Een populaire techniek in hyperspectrale beeldverwerking om subpixel resolutie te bekomen is spectrale ontmenging, waarbij elk spectrum wordt opgedeeld in elementaire bijdragen. Een bekend probleem bij deze ontmenging is de aanwezigheid van niet-lineaire optische effecten, veroorzaakt door diverse fysische verschijnselen. In dit project worden nieuwe technieken ontwikkeld om met dergelijke effecten om te gaan, gebaseerd op een geometrische benadering van het probleem. Door concepten uit grafe...

Project

The circumstellar environment of evolved stars traced by molecules and dust species Recent afgelopen

KU Leuven

The project is embedded in a larger theoretical and observational effort at the IvS to study in detail the late stages of evolution of low and intermediate mass stars. Evolved stars are important sources for the enrichment of the interstellar medium due to their dense outflows. These outflows are variable on many timescales and their physics and chemistry are not well understood. The IvS has access to unique ALMA, Herschel, ISO, IRAM and APEX data to study with unprecedented detail the role ...

Project

INCA - Innovatieve stikstofverwijdering in conventionele actief-slib systemen. Historisch

Universiteit Antwerpen

De centrale doelstelling van het project is het vastleggen van de optimale regelstrategie om een praktisch realiseerbare, doorgedreven en stabiele partiële nitrificatie/denitrificatie (PND) te verkrijgen en te behouden in een conventionele actief slib installatie. Het project heeft betrekking op de biologische stikstofverwijdering uit (industrieel) afvalwater gebaseerd op de natuurlijke stikstofcyclus. De "klassieke" nitrificatie/denitrificatie verloopt hierbij via nitraat. De toenemende zor...

Project

Samenwerkingsovereenkomst tussen UHasselt en Umicore in het kader van het doctoraat van Boaz Moeremans Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Het doel van het doctoraat is om met behulp van geavanceerde karakteriseringstechnieken de reacties te bestuderen die aan de grenslaag tussen elektrode elektroliet gebeuren in een werkende Lithium ion batterij. De verworven kennis zal dan gebruikt worden om de materiaalcombinaties en eventuele additieven te optimaliseren om zo een batterij met een hogere stabiliteit en een langere levensduur te kunnen genereren.

Project

The economics of Indian rural growth. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Ondernemerstrategieën van bouwaannemers. De casus Antwerpen, 1490-1670 Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Bouwen en de bouwambachten hebben reeds lang architectuurhistorici en sociaal-economische historici gefascineerd. De meeste aandacht ging naar de bouwwerken zelf en het ambachtelijke kader waarin de bouwvakkers werkten. Dit project zal de ondernemingsstrategieën onderzoeken van aannemers actief op de private huizenmarkt in vroegmodern Antwerpen. Deze aannemers vervulden een cruciale functie in het samenbrengen van kapitaal en arbeid met de bedoeling het bouwproces te optimaliseren en winsten ...

Project

Schoolmoeheid als antwoord op een tekort aan kansen: Een contextuele benadering Recent afgelopen

Universiteit Gent

In dit project onderzoeken we kenmerken van de school, buurt, en onderwijssysteem die de onderwijskansen van leerlingen bepalen, en hun impact op het ontwikkelen van schoolmoeheid. Bovendien gaan we ervan uit dat de mate van controle die een leerlingen percipieert te hebben deze relatie medieert. We gebruiken hiervoor data van het internationale Cities Project.

Project

Het verhaal van Zacheüs (Lc 19.1-10) en Lucas’ visie op de Redding vande Rijken] Recent afgelopen

KU Leuven

Lucas lijkt verschillende en zelfs contrasterende antwoorden te hebben op de vraag of en hoe de rijken gered kunnen worden. In sommige passagessuggereert hij dat die redding eenvoudigweg onmogelijk is, dat elke poging daartoe tot mislukken gedoemd is (bv. Lc 18.18-30; Hand. 5.1-11); maar er zijn ook verhalen die een optimistischer beeld schetsen, zoals hetverhaal van Zacheüs of dat van Lydia in Hand. 16.11-15. Er kan geargumenteerd worden dat beide antwoorden elkaar niet uitsluiten, maar eerd...

Project

Inzicht in de reactiviteit en moleculaire interacties tussen lanthanidehoudende polyoxometalaten en proteïnen. Recent afgelopen

KU Leuven

Normal 0 21 false false false NL-BE X-NONE X-NONE Selectieve hydrolysevan amidebindingen in proteïnen is één van de belangrijkste procedures inanalytische biochemie, biotechnologie en moderne proteomica. De kinetischeinertheid van de peptide binding, met een geschatte halfwaardetijd tussen 250en 600 jaar bij fysiologische condities, zorgt er echter voor dat dit nogsteeds een uitdagende manipulatie is. Onze preliminaire studies hebbenaangetoonddat naast selectieve hydrolyse van hen egg white l...

Project

Prevalentie en incidentie van pulmonale arteriële hypertensie (PAH) bijcongenitaal hartlijden in België, het ontwikkelen van preklinische detectiemthoden van PAH en het beïnvloeden van klinische uitkomst door vroegtijdige behandeling.nbsp;nbsp;

KU Leuven

Pulmonale arteriële hypertensie (of verhoogde bloeddruk in de longslagaders) bij patiënten met een aangeboren hartaandoening ontwikkelt meestalten gevolge van een langdurige volumeoverbelasting van de longbloedvaten. Dit is het gevolg van bloed dat door een gaatje van de linker naar derechter kamer stroomt, waardoor het rechter hart een grotere hoeveelheid bloed doorheen de longen moet pompen: er ontstaat een volumeoverbelasting van het rechter hart en de longbloedvaten. Deze overbelasting le...

Project

NEXCENTRIC

Vrije Universiteit Brussel

Volgende-generatie op-chip supercontinuum lichtbronnen op basis van grafeen ingeschakelde extreme niet-lineaire optica

Project

Obsessieve-compulsieve stoornis en informatieverwerking. Historisch

Universiteit Gent

In dit project zal onderzocht worden of een combinatie van (interagerende) informatieverwerkingsfactoren tot een betere predictie leidt van symptomen van obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) dan elke informatieverwerkingsfactor alleen. Verder zal bestudeerd worden of valentie van specifieke informatieverwerkingsfactoren een grotere invloed hebben op OCS symptomen dan algemene informatieverwerkingsfactoren. Ten slotte zullen contextuele informatieverwerkingsfactoren en hun relatie met stabiel...

Project

Homo-erotisch verlangen, emergente seksualiteit en dissidente mannelijkheid:een queer perspectief op de seksuele politieke economie in Kisangani Historisch

KU Leuven

Dit project ondermijnt de heteroseksistische vooronderstellingen in veel Congo onderzoek en bekijkt verschillende vormen van homo-erotisch verlangen in de context van Kisangani. Het biedt een etnografische beschrijving van de complexiteit en ambiguïteit in dagdagelijkse constructies vanmannelijkheid door de aanzienlijke ruimte voor homo-erotisch verlangen binnen een vaak homosociale performance context te belichten. Het analyseert hoe deze verlangens, zolang ze “onuitgesproken” blijven, hegem...

Project

IJzer-gestuurde catastrofale veranderingen in venen: terugkoppelingsmechanismen en toxiciteit. Historisch

Universiteit Antwerpen

Ondanks een toenemende vernatting van gedegradeerde laagvenen, in het kader van natuurherstel en koolstofvastlegging, blijven gewenste resultaten vaak achterwege. Dit project is gebaseerd op fundamenteel onderzoek naar terugkoppelingsmechanismen in veenbodems na degradatie, die voorkomen dat het systeem weer omslaat naar de initiële staat. De nadruk in dit onderzoek ligt op de rol van waterdynamiek, ijzerchemie en-toxiciteit, en vegetatie.

Project

Gas fase gekatalyseerde productie van nieuwe cyclische bouwstenen voor biodegradeerbare polymeren.

KU Leuven

Een nieuwe synthesemethode voor de productie van cyclische bouwstenen voor biodegradeerbare polymeren zal onderzocht worden. Dit zal gebeuren in een eenstapsproces in de gasfase met multifunctionele heterogene katalysatoren. De eerste stap is het screenen van geschikte katalysatoren, waarbij ongewenste nevenreacties geminimaliseerd worden. Vervolgens zullende beste katalysatoren gebruikt worden voor verdere optimalisatie van conversies en selectiviteiten. Ten slotte zullen nieuwe, recent ontd...

Project

Rol van inhiberende receptoren in piecemeal en anafylactische degranulatie van basofielen en mast cellen.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Cametron: Technologie voor een Virtuele Regisseur. Recent afgelopen

KU Leuven

Het CAMETRON project stelt zich als doel om een systeem te bouwen dat, met een minimum aan menselijke tussenkomst, audiovisuele producties van hoge kwaliteit kan genereren. Dit willen we realizeren door de state-of-the-art in verschillende onderzoeksdomeinen te verleggen - met name in beeld- en spraakherkenning, scene interpretatie (met de nadruk op de personen aanwezig in de scene), realtime processing, (pro)actief aansturen van cameras en microfoons, aangepaste codeertechnieken, aansturen v...

Project

Niet-lineaire optogenetica:optische methoden voor hersenactiviteit controle en uitlezing. Recent afgelopen

KU Leuven

De hoofddoel van dit interdisciplinair project is om knowhow in moleculaire lineaire optica, biofysica, genetica, neurobiologie en fysiologie te combineren om "full-optical" methoden waardoor het onderzoek naar de hersenfunctie (met cellulaire en subcellulaire resolutie) te ontwikkelen.Moleculaire, in vitro and in vivo studies zullen worden gericht om niet-lineaire optogenetica te vestigen als een all-optische methode in de neurowetenschappen, niet alleen voor de stimulatie van neurale activi...

Project

Processen van verandering in modale collocatie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Om 'modaliteit' (de uitdrukking van noodzakelijkheid en mogelijkheid) uit te drukken heeft het Engels lexicale –bv. modale bijwoorden (probably, well, …) –, en grammaticale strategieën –bv. modale werkwoorden (could, will, should, may, etc.). De combinatie van deze strategieën –'modale collocatie'– is weinig onderzocht en mist een theoretisch kader. Dit vormt de achtergrond voor mijn onderzoeksvragen: (1) Een frequentiedaling van de modale werkwoorden; (2) Nieuwe constructies die de traditio...

Project

Ontwikkeling van vaardigheden en inzichten nodig voor de analyse van complexe kwalitatieve data. Historisch

KU Leuven

Met dit project willen we studenten (en docenten) een interactieve webtool bieden ter ondersteuning van de ontwikkeling van vaardigheden en inzichten nodig voor de analyse van complexe kwalitatieve data. De tool wordt ingebed in bestaande cursusmodules, maar overstijgt de betrokken modules gezien de ontwikkeling van integrerende competenties nagestreefd wordt. De interactieve webtool ondersteunt het leerproces en geeft gerichtefeedback aan de student. Tijdens het project wordt de webtool ontw...

Project

Kieming en inactivatie van niet-proteolytische groep II Clostridium botulinum door germinanten en HD-behandeling Recent afgelopen

KU Leuven

Clostridium botulinum is een sporenvormende anaerobe bacterie die een levensgevaarlijke voedselintoxicatie veroorzaakt door productie van het neurotoxine botuline, één van de meest giftige natuurlijke stoffen die gekend zijn. Het species C. botulinum wordt onderverdeeld in vier groepen waarvan groep I en groep II het meest geassocieerd worden met humaan botulisme. Dit project spitst zich toe op de niet-proteolytische psychrotrofe stammen van groep II (gIICb). Deze vormen een belangrijk aandac...

Project

De moleculaire en structurele basis van type-II secretie systemen van pathogene Gram-negatieve bacteriën Historisch

Universiteit Gent

Bacteriele type-II secretie systemen (T2SS) zijn geconstrueerd uit verschillene eiwitcomponenten en bieden een modulere moleculaire assemblage voor de secretie van virulentie factoren. Mijn project situeert zich bij de structurele, kinetische en thermodynamische karakterisering van de XcpR ATPase van de opportunistische pathogeen Pseudomonas aureuginosa, en zal leiden tot nieuwe mechanistische inzichten in de werking van T2SS.

Project

Evaluatie van de functie van LRP4 in de regulatie van de Wnt/B-catenine afhankelijke signalisatie en van de botvorming. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Osteoporose is een frequent voorkomende aandoening die wordt gekenmerkt door een verlaagde botdensiteit en een verhoogd fractuurrisico. Voorafgaande studies hebben reeds aangetoond dat de Wnt/β-catenin afhankelijke pathway, een belangrijke rol heeft in de regulatie van de botdensiteit. LRP4 is een transmembranair proteïne dat een belangrijke rol speelt in de regulatie van deze Wnt pathway. Bijgevolg is het doel van deze studie om de rol van LRP4 in de regulatie van de Wnt signalisatie en in d...

Project

Beneficiaire Lactobacillus interacties ter hoogte van het nasofaryngeale epitheel. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Het menselijk lichaam wordt gekoloniseerd door een grote hoeveelheid micro-organismen, die collectief microbiota genoemd worden. Zij komen voor op de huid, in de oronasofaryngeale holte, in het genitaal kanaal en in de darm. Op al deze plaatsen dragen ze in belangrijke mate bij tot de gezondheid van de gastheer, door bijvoorbeeld de kolonisatie van pathogenen te verhinderen, immuunresponsen te stimuleren of de educatie van het immuunsysteem te reguleren. De interesse in de functies van de mic...

Project

De overheidssupervisie en -management van uitgaven te realisatie en evaluatie van het drugsbeleid Historisch

Universiteit Gent

Het Belgisch drugsbeleid wordt bestudeerd vanuit een overheidsmanagement perspectief, hierbij wordt onderzoek gevoerd op drie niveaus: 1) onderzoek naar de overheidsuitgaven voor het drugsbeleid: drugs in cijfers III 2) meting van overheidsuitgaven voor het drugsbeleid: een review van de methoden en databronnen en 3) de algemene kosten-effectiviteit van het Belgisch alcoholbeleid: een evaluatie van huidige en nieuwe interventies.

Project

Herziening cesuurbepaling. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

The impact of humans on water pathways, soils formation and soil functioning Recent afgelopen

KU Leuven

De eerste doelstelling van het doctoraat is het onderzoek van structuren van water stromen op het landschap schaal. De structuur en ruimtelijkeverdeling van water stromen en water verblijftijd in het systeem kan aan de ruimtelijke structuur van biochemische processen of bodemformatie processen in het systeem worden gekoppeld. Dit zal en belangrijke vraag. Op landschapsschaal kunnen niet-invasieve geofysische technieken gebruikt worden om de structuur van de ondergrond karakteriseren. Inderdaa...

Project

Studie van de structurele/topologische en energetische aspecten van complexe DNA- of chromatine-interacties van hoge-orde nucleoproteïnecomplexen die betrokken zijn in HIV/AIDS en/of leukemie. Recent afgelopen

KU Leuven

Het doel van het project is om inzicht te krijgen in de moleculaire interacties die de structuur en energetische aspecten van hoge-orde nucleoproteïnecomplexen bepalen in vitro en in vivo. De ontwikkeling, integratie en implementatie van verschillende individuele-molecule-technieken, in combinatie met in silico benaderingen en methodes en benaderingen uit de moleculaire biologie en virologie zijn cruciaal voor het welslagen van het project. Het project behandelt verschillende vragen uit het b...

Project

Onderzoeksovereenkomst tussen UHasselt en INOVA Diagnostics Inc Historisch

Universiteit Hasselt

Binnen het Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED) werden nieuwe kandidaat autoantilichaammerkers voor reumatoïde artritis (RA) geïdentificeerd met behulp van serologische antigen selectie (SAS). Het doel van dit project is de meest veelbelovende merkers te selecteren en te toetsen als merker voor de diagnose van RA. Er zal voornamelijk gefocust worden op de autoantilichamen die enerzijds de hoogste sensitiviteit vertonen in RA en anderzijds terug te vinden zijn in RA patiënten die seronegati...

Project

Voedselketens en duurzame ontwikkeling. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Reguleringsmechanismes van PEAR1 expressie tijdens specificatie van myeloïde cellijnen. Historisch

KU Leuven

Platelet Endothelial Aggregation Receptor 1 (PEAR1) is een membraaneiwit op bloedplaatjes, voor het eerst beschreven in 2005. Plaatjes zijn kleine, circulerende cellen, die een cruciale rol spelen in het stelpen vanbloedingen, na vasculair trauma. Ons laboratorium ontdekte dat PEAR1 een rol speelt in plaatjeswerking door het stabiliseren van de prop, die zich vormt na plaatjesaanhechting aan een beschadigde vaatwand, tijdens hun aggregatie met mekaar. PEAR1 komt voor op andere cellen, zoals e...

Project

'Des deutschen Dichters Sendung': De collectieve symboliek en retorische structuur van politieke religie in de lyriek van de Junge Mannschaft. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project wil een bijdrage leveren aan het begrijpen van de collectieve symboliek en retorische structuur van politiek-religieus taalgebruik in de 'pro-nazi-poëzie' van de literaire groep Junge Mannschaft (1933-1945). Dit project combineert een historische en een op context gebaseerde benadering van nationaalsocialistische poëzie met een tekstanalytische benadering door middel van de Critical discourse analyse.

Project

Actualisering van de synoptische balans van de NORM-problematiek in de Belgische industrie Historisch

Universiteit Hasselt

Het project "Actualisering van de synoptische balans van de NORM-problematiek in de Belgische industrie" wordt door NuTeC uitgevoerd in opdracht van NIRAS (Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen). Het doel van deze studie is drieledig. Deel 1 omvat een synthese van de huidige nationale wetgeving inzake NORM (naturally occurring radioactive materials) en enkele aspecten van de Euratom Basisrichtlijnen. Deel 2 omvat een literatuuroverzicht over de beheers- en te...

Project

PhD Rosseel Laura Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Healthcare decision support systems at home. Recent afgelopen

KU Leuven

The aim of this work is introducing decision support systems into the homes of chronic-disease patients or older persons. This introduction is demand driven and focuses on improving the quality of life of the subject, without increasing the health care costs. It also incorporates multi-sensor integration.

Project

Ecclesiogenesis 2020: Fundamenteel en praktisch-ecclesiologisch onderzoek naar de toekomst voor katholieke gemeenschapsvorming in Vlaanderen Recent afgelopen

KU Leuven

Recent sociologisch onderzoek bevestigt de nood aan fundamenteel en praktisch-ecclesiologisch onderzoek met het oog op de ontwikkeling van praktisch-theologische adviezen, good practices en modellen voor de (verdere) transformatie van de kerk in Vlaanderen. Omdat de kerk in Vlaanderen te weinig geïnvesteerd heeft in fundamentele reflecties en visies over kerkopbouw (c.q. gemeenschapsvorming), laten we ons in dit doctoraat kritisch inspireren door drie buitenlandse initiatieven die telkens ins...

Project

ZAP-startkrediet 2013

Vrije Universiteit Brussel

Startkrediet toegekend aan nieuw ZAP lid VUB

Project

Development of the in-gas-jet laser ionization spectroscopy technique to study the heaviest radioelements.

KU Leuven

Exotic nuclei possess unforeseen properties that challenge the benchmarks of the current understanding of nuclear theory that has stood for 60 years. This is revolutionizing the knowledge of the many-body atomic nucleus through new observables and interactions. The nuclear structure of the heaviest elements is governed by the interplay between the attractive strong and repulsive electromagnetic interactions. Several models, mainly based on beyond-mean field approaches, are predicting physics ...

Project

Thuis in de stad. De organisatie en decoratie van de private woonruimte in vijftiende- en zestiende-eeuws Antwerpen, Brugge en Dijon. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Etnobotanische studie van het medicinaal plantengebruik door de Gurage and Silti volken in Zuid Centraal Ethiopië Recent afgelopen

Universiteit Gent

De Gurage en Silti volken gebruiken voor de behandeling van verschillende ziekten heel wat traditionele medicijnen op basis van kruiden. Er is echter een gebrek aan wetenschappelijke data over de traditionele medicinale plantenkennis (TMPK). In deze studie zal de nog ongekende TMPK van de Gurage en Silti gemeenschappen gedocumenteerd worden. Sommige van deze traditionele medicinale planten zouden een sterke antimicrobiële activiteit vertonen. In deze studie zal men daarom de antimicrobiële ei...

Project

Novel organ-on-chip systems for predictive toxicology and drug development.

KU Leuven

Today's drug development is an extremely costly and high-risk industry.One of the reasons is the failure of candidate compounds throughout allthe stages of the development because of toxic effects on cells and organisms. Every year pharmaceutical companies need to withdraw or issue a black box warning on already commercialized drugs due to unwanted, unpredicted and often life-threatening side effects. Obviously, this represents a tremendous economical loss and thus imposes an enormous challen...

Project

Identificatie van RIPK4-afhankelijke signalisatiewegen en de rol van RIPK4 in huid homeostase en ziekte Historisch

Universiteit Gent

De huid vormt een beschermende barrière en dient op een gepaste manier te antwoorden op de diverse omgevingsprikkels. Een correcte keratinocyt differentiatie en migratie is essentieel om een functionele epidermis te vormen die beschermt tegen huidpathologieën. Aangezien we aantoonden dat RIPK4 een rol speelt in deze processen zullen we de rol van RIPK4 verder onderzoeken in huidhomeostase, inflammatie en kanker.

Project

Het chronische pijn brein: structurele witte en grijze materie correlaten van verstoorde spiercontrole en dysfunctionele pijnverwerkingsprocessen Recent afgelopen

Universiteit Gent

In het huidige onderzoeksproject worden objectieve en vernieuwende evaluatietechnieken van pijnverwerkingsprocessen, motorische spiercontrole, en hersenenstructuur gebruikt om na te gaan of structurele veranderingen ter hoogte van de hersenen geassocieerd zijn met een verstoorde pijnverwerking en spiercontrole, en of er een relatie bestaan met het recurreren en / of persisteren van pijnklachten bij muskuloskeltale aandoeningen zoals lage rugpijn en fibromyalgie.

Project

Floral entomofauna en de impact ervan op de opbrengst van Lophira lanceolata, Daniellia Oliveri en Nauclea latifolia in Ngaoundal, Adamaoua (Kameroen) Recent afgelopen

Universiteit Gent

Bijen zijn belangrijk voor de bestuiving van planten en voor de bijenteelt. De Adamaoua is de grootste bijenteelt regio in Kameroen. Dit werk zal helpen om de relatie tussen bijen en Daniellia Olivieri, Lophira lanceolata en Nauclea latifolia in Ngaoundal te begrijpen. De gegevens zullen helpen om het reproductieve systeem te bepalen: fenologie, bijenteelt waarde, invloed van bijen op bestuiving en hun variatie.

Project

Terugkijken in de toekomst: ancestrale reconstructie als een strategie voor enzyme engineering Historisch

Universiteit Gent

Hedendaagse enzymen vertonen vaak niet meer voldoende plasticiteit om serieus aan hun substraatsvoorkeur te gaan sleutelen. Daarom zal in dit project gebruik worden gemaakt van een progenitor om nieuwe specificiteiten te creëren. Zo?n ancestrale sequentie zou zich moeten gedragen als een pluripotente stamcel die nog in staat is om verschillende gespecialiseerde taken op zich te nemen.

Project

De wisselwerking tussen abdomen, hart & nieren in de pathofysiologie van congestief hartfalen. Historisch

Universiteit Hasselt

Cardio-Abdomino-Renale Interacties in Congestief hartfalen (CHF) is wereldwijd in opkomst in epidemische proporties. Ondanks succesvolle vooruitgangen in therapie, blijven patiënten frequent gehospitaliseerd door symptomen van congestie. Decognestieve behandelingen worden vaak gecompliceerd door renale dysfunctie, dit is geassocieerd met een slechtere uitkomst, langere hospitalisaties en hogere kosten. Echter, blijven cardio-renale interacties in CHF onvoldoende opgehelderd. Historische gezie...

Project

Optimalisatie van biotransformatie van de zebravis teratogenicity test. Historisch

Universiteit Antwerpen

De doelstelling van dit onderzoeksproject is om de biotransformatiecapaciteit van de Zebravis Teratogeniciteit Test (ZTT) te optimaliseren met behulp van een nieuw exogeen metabolisatie activerend systeem (MAS). Op deze manier kan deze alternatieve methode voor teratogeniciteit verder worden gevalideerd. Om dit doel te bereiken zullen we in de eerste fase van dit project dus een MAS ontwikkelen, namelijk een humaan MAS en een zebravis MAS. Om de biotransformatiecapaciteit na te gaan zullen we...

Project

Onderzoek in het domein van de politieke wetenschappen meer bepaald in het gebied van multilevel governance, Europeanisering en belangenbehartiging. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Project

Onderzoek van sterk gecorreleerde fotontoestanden in aanwezigheid van artificiele ijkvelden. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Ontrafeling van de ARF7/ARF19 gemedieerde signaalcascade die wortelhaargroei stuurt. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Twee kinases en 1 kinase-interagerend eiwit werden geïdentificeerd met 2 microarray datasets van wortelhaarmutanten gekoppeld aan een comprehensieve 'reverse genetics' aanpak. Het project beoogt na te gaan hoe deze genen gereguleerd worden door auxine en hoe ze wortelhaargroei reguleren. Dit kan samengevat worden door verschillende objectieven: 1) De genen worden door auxine gereguleerd op een auxine respons factor-afhankelijke wijze (ARF7/ARF19). Chromatine Immunoprecipitatie (ChIP) gevolgd ...

Project

Ontwerp van representaties en schaalbare codeersystemen voor semi-regelmatige en onregelmatige mazen met zeer hoge resolutie Historisch

Universiteit Gent

Driedimensionale mazen worden steeds gedetailleerder, wat samengaat met steeds meer data. Dit levert niet alleen problemen op voor visualisatie, maar ook voor opslag en transmissie. Deze geheugen- en bandbreedteproblemen zullen aangepakt worden door schaalbare codeersystemen te onderzoeken. Hierbij zullen representaties en codeersystemen voor zowel semi-regelmatige als onregelmatige mazen behandeld worden, rekening houdend met de afweging tussen codeerefficiëntie en visuele kwaliteit.

Project

Het ontwikkelen van Alexander Schmemanns concept over de sacramentaliteit van de wereld tot een theologisch model voor Nieuwe Evangelisatie. Recent afgelopen

KU Leuven

Het voorliggend onderzoek wil Alexander Schmemann's concept over de sacramentaliteit van de wereld integreren in de discussie over de Nieuwe Evangelisatie. Deze dissertatie heeft als doel een model voor de kerk-wereld relatie in te stellen op basis van de liturgische theologie, met als vooruitzicht de Katholieke Kerk te assisteren in haar taak het evangeliedoor te geven in de huidige context. Terwijl het onderzoek zich verdiept in de discussie tussen de toonaangevende deskundige benaderingen ...

Project

In situ synthese en verankering van goud en titanium nanodeeltjes in metaal organische roosters Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit project omvat de synthese van stabiele metaal organisch roosters (MOFs). Deze MOFs worden in een 2de stap aangewend als gastmaterialen voor de verankering van nanodeeltjes (goud en titanium). De nanodeeltjes worden in situ gesynthetiseerd in de MOF matrix. De resulterende NP@MOF materialen zullen geëvalueerd worden als katalysator in de epoxidatie van alkenen of als fotokatalysator.

Project

Karakterisatie van de ACR4-AUR1/2-PP2A fosforylatie-module tijdens wortelgroei. Recent afgelopen

Universiteit Gent

In dit onderzoek gaan we de rol van de ACR4-AUR1/2-PP2A signalisatie-module bestuderen als regulator van celdelingsvlak-oriëntatie en asymmetrische celdeling in de wortel. Meer specifiek zullen we de functie van deze module in wortelontwikkeling analyseren op het niveau van eiwit-eiwit interacties, veranderingen in het fosfoproteoom, en identificatie van synthetische moleculen die interfereren met de ACR4-AUR1/2-PP2A interactie en -signalisatie.

Project

Bioscience for food program (2013-2018).

KU Leuven

Expected outputs are thermo processing of food, English course specifically designed for the IELTS exam and kinetics and transport phenomena.

Project

The impact of metadata on translator performance: how translators work with translation memories and machine translation. Historisch

KU Leuven

Professionele vertalers gebruiken verschillende elektronische hulpmiddelen om productiviteit en kwaliteit te verbeteren. De twee meest prominente hulpmiddelen zijn vertaalgeheugens, en meer recent machinevertaling. Dit proefschrift onderzoekt hoe de werking van vertaaltools en hun specifieke grafische gebruikersomgeving de prestatie van vertalers beïnvloeden. De studie werd uitgevoerd in de vorm van een experiment met tien professionele vertalers die werkten van het Engels naar het Spaans op ...

Project

The Great War from Below : Multiple Mobility and Cultural Dynamics in Belgium.(GWB)

KU Leuven

This research project aims to analyse the long term societal impact of the First World War in Belgium through a systematic bottom-up analysis of carefully selected social groups, i.e. groups directly affected and even created by World War I. Their particular war experiences initiated processes of group formation and identification to different degrees. Two types of questions are addressed in this research project: (1) How did specific wartime experiences (with a focal point of interest on the...

Project

Inzicht in de biochemische basis van xylanase functionaliteit in de broodbereiding.

KU Leuven

Xylanasen kunnen bijdragen tot een verhoogde broodkwaliteit. In het verleden werd dan ook reeds uitgebreid onderzoek gevoerd naar de functionaliteit van deze enzymen in de broodbereiding. De focus werd hierbij gelegd op het relateren van veranderingen in de AX-populatie aan de broodkwaliteit. Wat echter ontbreekt in het xylanaseonderzoek is inzicht in welke enzymstructuren de substraatspecificiteit en -selectiviteit van xylanasen en bijgevolg hun functionaliteit in brood beïnvloeden. De subst...

Project

Het elektrisch net: een spannend web Historisch

Universiteit Gent

Er gaat geen dag voorbij of we lezen onheilspellende berichten over een dreigende black-out (of stroompanne), de impact hiervan op onze energieprijs en de rol van hernieuwbare energie(bronnen). Door deze toenemende discussies zijn duidelijkheid en duiding over het onderwerp essentieel. In de overgang naar een duurzame energietransitie zijn decentrale energiesystemen een belangrijke randvoorwaarde in onze toekomstige (duurzame) energievoorziening. De bestaande elektriciteits-infrastructuur zoa...

Project

Quantum-chemically supported molecular dynamics of proteins Recent afgelopen

KU Leuven

Molecular dynamics methods are used to simulate conformational changes of protein structure, and to provide information on the behaviour of themacromolecule in aqueous solution. Combination of molecular dynamics with quantum chemical methods makes it possible to study mechanistic aspects, involving changes in molecular bonding. The proposed project will make use of appropriate hybrid methods to address important issues in biomolecular chemistry of proteins, in collaboration with molecular b...

Project

Geïntegreerd structureel onderzoek van amfifiele assemblages gebaseerd op polyoxometalaten als artificiële proteasen voor membraanproteïnen in surfactantoplossingen.

KU Leuven

Op basis van de complete sequencing van verschillende genomen wordt geschat dat ongeveer 30% van de proteïnen geclassificeerd kan worden als membraanproteïnen. Membraanproteïnen vormen sleutelcomponenten in een aantal cellulaire processen en verzorgen onder andere de communicatie met deomgeving. Het is dan ook niet verrassend dat 60% van de huidig gekende en toekomstige drugstargets membraanproteïnen zijn. Echter, doordat dezeklasse van proteïnen slecht oplost in waterige oplossingen wordt ze...

Project

Directionele en fluctuerende ontbindingen en analyze van 3D gezichtsdiscordantie: inzichten in de ontwikkeling van genetische afwijkingen. Historisch

KU Leuven

The highly variable human face is a biological billboard advertising our sex, ancestry, general health, kinship, genotype and environmental exposures. Large-scale high-dimensional phenotyping of the human face thus offers unique opportunities to unravel basic biological questions in combination with powerful genetic investigations. Emerging technologies of 3-dimensional (3D) scanning and morphometrics (the analysis of formand form variation) are providing the means to establish objective crit...

Project

CIHSD Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Consultancy voor een casestudie rond Methodologie en Capaciteitsbouwen in opdracht van CIHSD (Wereldgezondheidsorganisatie)

Project

Metal-organic framework coatings for triggered release of antibiofilm compounds Recent afgelopen

KU Leuven

Coatings van metaal-organische roosters worden afgezet op verschillendeoppervlakken (bv. metalen, polymeren) en de vrijgave van antibiofilmcomponenten (bv. heterocyclische structuren) uit deze lagen worden bestudeerd. De MOFs bestaan uit niet-toxische, betaalbare componenten. De studiehoudt metingen van adsorptie-isothermen in, samen met de kinetica van de vrijgave van de componenten en een gedetailleerde karakterisatie van de MOF stabiliteit en degradatie in fysiologische relevante condities.

Project

Organisatie condities en innovatie. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Project

Identification of proteins underlying a reduced regenerative potential in the ageing zebrafish Recent afgelopen

KU Leuven

Since adult mammals lack a robust capacity to regenerate lost or damaged neurons, age-related deterioration of the central nervous system (CNS)seriously constrains life quality and overall human wellbeing of a growing number of elderly in our population. Over the past years, intensive research efforts focused on the elucidation of mechanisms that can trigger regeneration in mammals, but the effect of ageing on these regeneration capacities remains largely unstudied. Nonetheless, ageing undoub...

Project

Analoge modellen met microcaviteitpolaritonen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Mijn onderzoek concentreert zich op de uitwerking van analoge modellen van zwaartekracht in exciton-polariton-microcaviteiten. In eerste instantie zal onderzocht worden hoe het analogon van een "cosmologische constante", een van de grootste mysteries uit de moderne fysica, kan geïncorporeerd worden in een polaritonmodel. De bedoeling is om zo de mogelijke oorsprong van deze constante te situeren en enkele concrete experimentele opstellingen te suggereren die dit zouden kunnen verifiëren."

Project

Compost applicatie en de interactie tussen compost-en bodemfauna: nematoden als indicator voor de biologische rijpheid van compost en het bodemvoedselweb. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Experimenten zullen uitwijzen of grondig gekarakteriseerde composten, die verschillen op basis van hun nematodengemeenschappen, verschillende effecten hebben op de bodem eigenschappen en de bestaande nematode assemblages. Een ecometagenetische aanpak zal onderscheid maken tussen compost-en bodem assemblages en onthullen of nematoden in compost direct bijdragen aan de nematode gemeenschap in de bodem versus of die waargenomen effecten te wijten zijn aan de algemene stimulatie van de bodemfauna.

Project

Elektromagnetische veldberekening voor modellen met een gedeeltelijke, continue symmetrische geometrie Historisch

KU Leuven

Het doctoraatsonderzoek handelt over het simuleren van elektromagnetische velden. Daarbij zullen ruimtelijke discretisatietechnieken en bijhorende numerieke oplossingsmethodes ontwikkeld worden die voordeel halen uit gedeeltelijke symmetrieën van de geometrie, ongeacht het feit dat de veldoplossingen in het algemene geval niet symmetrisch zijn en het feit dat de symmetrie slechts voor een gedeelte van de geometrie geldt. De motivatie ligt in de hoge wetenschappelijke en technische relevantie ...

Project

Karakterisatie van het unieke moleculaire netwerk dat T cel ontwikkeling ondersteund. Recent afgelopen

Universiteit Gent

T-lymfocyten ontstaan uit hematopoëtische stamcellen en hun differentiatieproces is afhankelijk van de integratie van verschillende transcriptionele regulatoren waaronder GATA3, TCF1, BCL11B en Notch signalisatie. De kinetiek en expressie niveau?s van deze factoren zijn cruciaal om T cellen te genereren. In dit project onderzoeken we hoe deze factoren interageren om downstream genexpressie te reguleren tijdens normale humane T cel ontwikkeling.

Project

Gemeenschappelijke causale mechanismen in Mowat-Wilson syndroom en Pitt-Hopkins syndroom: functionele analyse van Sip1 en Tcf4 in de ontwikkeling van de hersenen, van patiënt naar muis naar patient. Historisch

KU Leuven

Tijdens de embryonale ontwikkeling van de hersenen worden er grote aantallen neuronen gegenereerd die zich vervolgens correct moeten positioneren zodat functionele netwerken kunnen gevormd worden. In ontwikkelingsstoornissen zoals autisme en syndromen zoals Tourette, Mowat-Wilson (MWS) en Pitt-Hopkins (PTHS) is echter de vorming van deze neuronale netwerkenverstoord door mutaties of omgevingsfactoren. MWS en PTHS patiënten hebben een aantal symptomen gemeen zoals epilepsie, intellectuele acht...

Project

Numerieke simulaties van Modified Newtonian Dynamics Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

De MOND-theorie zegt dat Newtons zwaartekrachtswet voor hele zwakke versnelling niet meer geldt. De zwaartekracht zou volgens MOND beneden een bepaalde drempel minder snel afvallen met de afstand dan Newton voorspelt (namelijk met 1/r i.p.v. 1/r^2). Dat betekent dat de zwaartekracht in de buitenwijken van sterrenstelsels sterker is en er dus geen extra massa nodig is om de hoge rotatiesnelheden te verklaren. In dit project voeren we numerieke simulaties uit van deze Modified Newtonian Dynamic...

Project

Toerisme en de politiek van plaats maken in de context van het Israëlisch-Arabisch conflict. Historisch

Universiteit Gent

Het doel van het voorgestelde etnografisch onderzoek is te na te gaan hoe toeristische projecten van plaats maken uitgevoerd worden in de context van het Arabisch-Israelisch conflict. Een genealogische analyse van het Jordan River Peace Park beoogt een contributie het bredere te leveren aan academische debat van over de politiek van toerisme, plaats en macht

Project

Nieuwe methoden in de arithmetik van lichamen en de theorie van kwadratische vormen. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Drie verschillende aanpakken gaven recent aanleiding tot de oplossing van een reeds lang onopgelost probleem in algebra, met name, het bewijs dat de u-invariant van het functielichaam van een kromme over een p-adisch getallenlichaam gelijk is aan acht. De u-invariant van een niet-reëel lichaam is het kleinste natuurlijke getal n zodat elke kwadratische vorm in meer dan n variabelen over het lichaam een niet-triviaal nulpunt heeft. De verschillende aanpakken zijn: (i) een combinatorische aanpa...

Project

Gating modulerende peptide toxines van de Shaker-type Kv1 kanalen afkomstig van de zeeanemoon Bunodosoma cangicum en van de zeeslak Conus longurionis. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Molecular neurosciences Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Thermografie als graadmeter van de gebouwschil: richtlijnen voor kwalitatieve en kwantitatieve analyses Historisch

Universiteit Gent

Thermografische camera's of infraroodcamera's zijn breed inzetbaar en bieden een potentieel om de energieprestaties van gebouwen te evalueren, maar de interpretatie van thermografische beelden is echter complex, en er is vanuit de bouwsector nood aan concrete richtlijnen om van thermografie een betrouwbare evaluatietool te maken. In dit project zullen praktische richtlijnen, checklists en een rekentool opgesteld worden met betrekking tot omgevingscondities (temperatuur, relatieve vo...

Project

In 'gezegende' toestand? Visies op moederlijke gezondheid en reproductie in België en Italië (17de tot begin 20ste eeuw). Recent afgelopen

Universiteit Gent

Ik onderzoek in welke mate medicalisering in verschillende sociale bevolkingslagen een rol speelde in de Europese vruchtbaarheidstransitie, d.i. het proces van dalende geboortecijfers als gevolg van geboortebeperkend gedrag binnen het huwelijk. Gezondheid werd tussen de 17de en 20ste eeuw steeds meer als ?werkbaar? beschouwd. Ik focus op de gezonfdheid van moeders, voornamelijk in realtie tot zwangerschap, geboorte en kraamtijd. Hopsitaalsarchieven en cijfers over kraambedsterfte zullen worde...

Project

Een genderspecifieke benadering van ?gedwongen verhuizing? (displacement) en ?gedwongen huisvesting? (resettlement) in Ethiopië: de gevalstudie van Nech Sare National park. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit onderzoek belicht de conceptuele verbanden tussen gender en ?gedwongen verhuizing?. Het wil inzicht bieden hoe herhuisvestingprogramma?s falen door een gebrek aan genderspecifieke benadering, hoe ?genderblindheid?en ?-ongevoeligheid? beleid en programma?s beïnvloeden, en op welke manier gender een integraal deel zou kunnen uitmaken van de plannen en programma?s van diverse overheids- en beleidsactoren in herhuisvestingsprogtramma?s.

Project

Ophelderen van structurele motieven in intrinsiek ongeordende eiwitten m.b.v. Raman optische activiteit: het doorgronden van de basis van neurodegeneratieve ziekten. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

In de vergrijzende Westerse Wereld vormen leeftijdsgebonden neurodegeneratieve ziekten zoals alzheimer en parkinson een sterk opkomende problematiek. Typisch bij deze ziekten is eiwitafzetting in de hersenen, wat leidt tot degeneratie van hersenweefsel. De eiwitten die verantwoordelijk zijn voor deze degeneratie maken deel uit van een groep eiwitten aan de periferie van de structurele biologie: de intrinsiek ongeordende eiwitten (IUPs). Deze missen de structurele elementen die traditioneel ge...

Project

Brain-computer interfaces met machinaal leren Historisch

Universiteit Gent

Brain-computer interfaces worden gebruikt om te communiceren via hersengolven, gecreëerd als respons op aangelegde stimuli. De gebruiksvriendelijkheid van deze systemen is sterk afhankelijk van de snelheid en nood tot kalibratie. Het gebruik van machinaal leren technieken wordt onderzocht om de kalibratie te vermijden, alsook de combinatie van deze technieken met het aanlegpatroon van de stimuli om de snelheid te verhogen.

Project

Regio- en stereoselectieve ringexpansies van 2-(2-cyaanethyl)aziridinen tot gefunctionaliseerde pyrrolidinen en piperidinen Historisch

Universiteit Gent

2-(2-Cyaanethyl)aziridinen zullen aangewend worden voor de constructie van nieuwe 2-(aminomethyl)pyrrolidinen en 3-aminopiperidinen via LiAlH4-geïnduceerde omzettingen. Bijzondere aandacht zal hierbij gaan naar de controle van de regio- en stereochemie. Dit project beoogt het verwerven van nieuwe fundamentele inzichten in het domein der aziridinechemie. Daarnaast zullen de geselecteerde doelstructuren geëvalueerd worden op hun potentiële bioactiviteit (antimalaria).

Project

Extraterritorialiteit en eenzijdige milieugerelateerde handelsmaatregelen in Internationaal Handelsrecht Recent afgelopen

KU Leuven

De omvang van de bevoegdheid van de staat ter bevordering van of het beschermen van milieudoelstellingen is een openstaande vraag in het internationaal publiekrecht. Eenzijdige Milieu-gerelateerde Handelsmaatregelen(TREMs) welke een extraterritoriaal doel nastreven vormen een specifieke juridische uitdaging. Ze zijn uniek in dat beginselen van het internationaal handelsrecht, internationaal milieurecht en de algemene regels betreffende rechtsmacht in het internationale recht op deze maatregel...

Project

Neuro-immune mechanismen bij viscerale en luchtweg overgevoeligheid. Recent afgelopen

KU Leuven

Zowel de luchtwegen als de darm worden continu blootgesteld aan vreemdeomgevings-, bacteriële en nutritionele antigenen. Om immunologische homeostase te garanderen is het van enorm belang dat het immuun systeem schadelijke en onschadelijke antigenen onderscheidt om ongewenste immuun activatie met bijbehorende weefsel- en orgaanschade te voorkomen. Daarnaast wordt de blootstelling van het immuunsysteem aan vreemde antigenen gecontroleerd door de integriteit van de epitheliale barrière. Dysfunc...

Project

Design and implementation of robust multi-channel distant-audio acquisition systems Recent afgelopen

KU Leuven

The focus of this PhD project is on acquisition systems that can acquire audio signals with satisfying quality from a distance. Since the system is expected to cover a relatively large environment an acoustic sensornetwork will be adopted. The research will involve the selection of hardware and the design of adequate signal preprocessing algorithms ensuring that the desired audio signal can reach its final processing system (e.g. classification machinery) in good order. The combination of the...

Project

Zorgethiek in de context van vluchtelingenhulp en voogdijschappen voor minderjarige vluchtelingen in België en Nederland. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Door middel van kwalitatieve onderzoeksmethoden wil dit onderzoek een empirische beschrijving en ethische analyse maken van zorgrelaties in de context van (1) lokale vluchtelingenorganisaties in dorpen en steden; en (2) voogdijschappen en pleegouderschappen voor onbegeleide minderjarige vluchtelingen, in België en Nederland.

Project

Cognitieve effecten ten gevolge van milieuverontreiniging bij basisschoolkinderen en adolescenten. Historisch

Universiteit Hasselt

Hoewel het algemeen bekend is dat milieuverontreiniging een negatief effect heeft op de neurologische functie, zijn er nog steeds veel onbeantwoorde vragen ten aanzien van dit probleem. Zo is het voor een aantal stoffen, waaronder toxische metalen, onduidelijk welk blootstellingniveau als veilig kan worden beschouwd. Bovendien zijn de cognitieve effecten van sommige stoffen, inclusief verkeersgerelateerde luchtvervuiling, nog niet grondig onderzocht. In dit project bestuderen we de neurologi...

Project

Functionele studie van OSIP108 als anti-apoptotisch stress-geïnduceerd peptide en biofilm-inhiberende factor Recent afgelopen

KU Leuven

OSIP108 (oxidative stress induced peptide) werd geïdentificeerd aan de “plant-fungus interactie”-groep van het “Centrum voor Microbiële en Plantengenetica” (CMPG-PFI) als een decapeptide waarvan de coderende sequentie wordt geïnduceerd in Arabidopsis thaliana wanneer de plant aan oxidatieve stress onderworpen wordt. Het peptide bleek ook een antiapoptotische werking te hebben bij de gist Saccharomyces cerevisiae en verder onderzoek toonde ook aan dat het peptide de biofilmvorming van Candida ...

Project

Efficiënte trajectplanning voor AGV Recent afgelopen

KU Leuven

AGV's (Automated Guided Vehicles) zijn transportvoertuigen die autonoomeen traject afleggen om een lading van een plaats naar een andere te brengen. Momenteel worden eenvoudige sturing gebruikt voor deze AGV's te laten werken. Door evolutie in de processoren voor de regeling en in de sensoren kan er echter een intelligente sturing worden toegepast die de dynamica van de AGV in rekening brengt. Deze sturing zal er voor zorgen dat de AGV zijn traject efficiënter zal afleggen zonder dat er grote...

Project

Het Belslijntje of de verbeelding van de herinnering. De (analoge) home video als artistieke strategie Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In 1989 werd besloten om het Belslijntje, een voormalige spoorlijn die België met Nederland verbinden moest, om te vormen tot een idyllisch fietspad. Met die beslissing verdwenen de laatste resten van een sociale entiteit die ontstaan was door de aanwezigheid van het Belslijntje. Vele gezinnen wiens historie verstrengeld was met deze spoorlijn moesten of waren al vertrokken. Al wat restte, was de gedeelde collectieve herinnering aan deze verdwenen spoorlijn. Dat overkwam ook mijn familie die ...

Project

Brieven uit Pelusium. Een historische, literaire en theologische analyse van de brieven van Isidorus van Pelusium met bijzondere aandacht voorzijn correspondentie met mensen van buiten Pelusium (Gregorius, Sarapion, Synesius, Evoptius, Didymus, Evagrius Recent afgelopen

KU Leuven

Dit project stelt zich tot doel de relevantie aan te tonen van de brieven die Isidorus van Pelusium richtte aan de meest representatieve theologen van het einde van de vierde en het begin van de vijfde eeuw, als eenillustratieve steekproef voor het Egyptische, christelijke milieu, zowel aangaande haar theologische als haar administratieve problemen. Aangezien deze 32 brieven geadresseerd aan Gregorius, Sarapion, Synesius, Evoptius, Didymus, Evagrius en Cyrillus een grote verscheidenheid aan ...

Project

Experimentele en numerieke modellering van de hydro- en morfodynamica van samenvloeiingen van rivieren met een extreme verhouding van inkomende debieten. Historisch

Universiteit Gent

Het voorstel onderzoekt stromingpatronen en er aan gekoppelde erosie- en sedimentatiefenomenen in samenvloeiingen van rivieren, meer bepaald in het bijzonder geval dat de twee inkomende debieten significant in grootte verschillen. Numerieke modellen en een experimentele setup worden gebruikt om fundamenteel inzicht in deze fenomenen te verwerven, ondermeer met het oog op het minimiseren van erosiebescherming en baggerwerken na uitvoering van waterbouwkundige ingrepen aan stuw-sluis-complexen.

Project

Effecten van ouderlijke voederstrategieën op de gezondheid van nakomelingen in een trekvogel: een veldexperiment Historisch

Universiteit Gent

Ik zal nagaan in welke mate life-history strategieën, gerelateerd aan het verwerven en alloceren van voedsel, met elkaar interageren doorheen de jaarcyclus van kleine mantelmeeuwen (Larus fuscus). Daartoe worden individu-gebaseerde eco-toxicologische, biochemische, fysiologische en biometrische merkers tijdens discrete life-history stadia geïntegreerd en gecombineerd met gedetailleerde GPS-tracking/observaties en gecontroleerde experimenten in het broedgebied.

Project

Digitale excursies en geografische onderzoeksopdrachten in een online leeromgeving: nieuwe vormen van e-leren in het geografieonderwijs van de 21ste eeuw. Historisch

KU Leuven

De ontwikkeling van online geografische databanken en tools biedt een enorm potentieel voor geografen om meer geografische thema's en gebieden te bestuderen zonder dat daarbij terreinwerk vereist is. Met dit projectwillen we het gebruik van satellietbeelden en ander ruimtelijke bronnenmateriaal in een volledig digitale en online leeromgeving stimuleren. e-excursies en e-veldwerkopdrachten zullen worden ontwikkeld voor gebiedenen thema's waarvoor er binnen de opleiding geografie omwille van ti...

Project

Ontwikkeleing van een uitgebreide methodologie voor het voorspellen van de infectiviteit van het humane Norovirus en voor de studie van de interactie tussen het humane Norovirus en verschillende microbiële omgevingen. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Deze studie bestaat uit twee delen: I. Een uitbreiding studie op de binding gebaseerde methodieken: een methodologie voorspellen van de besmettelijkheid van NoV door het evalueren van zowel virale capside functie en genoomintegriteit vestigen; II. Onderzoek van de interactie tussen NoV en bacteriologische omgevingen, waaronder het menselijke spijsverteringsstelsel milieu en de microflora tijdens biologische behandelingen.

Project

Onderzoek, adviesverlening, noodinterventie en conservatie-restauratie van een kunstwerk: beeld van de Heilige Blasius uit het patrimonium van de gemeente Retie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Onderzoek, adviesverlening, noodinterventie en conservatie-restauratie van een kunstwerk: beeld van de Heilige Blasius uit het patrimonium van de gemeente Retie met als doeleinde het onderzoek, instandhouden en ontsluiten van een polycroom afgewerkt beeld.

Project

Betalingen voor milieudiensten en landgebruik: motivationele en institutionele interacties - een praktijkonderzoek op het platteland in Nicaragua. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Naar effectieve, cultureel aangepaste behandelingsprogramma's voor alcoholverslaafden in Oeganda Recent afgelopen

Universiteit Gent

Deze studie beoogt het ontwikkelen en evalueren van cultureel aangepaste programma's voor de behandeling van alcoholmisbruik in Oeganda, middels een 'mixed methods, multiple-time series' onderzoeksopzet. Door evaluatie van kernaspecten van effectieve behandeling, gebaseerd op literatuurstudie en op perspectieven en ervaringen van hulpverleners en cliënten, alsook het onderzoeken van predictoren van herstel, zullen richtlijnen ontwikkeld worden om beste praktijken te implementeren.

Project

Karakterisatie van een ruptuurgevoelig muismodel voor aorta-aneurysma: op weg naar post-mortem validatie van het risico op aneurysmaruptuur voorspeld door biomechanische computermodellen. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Een abdominaal aorta aneurysma (AAA) is een lokale dilatatie van de aorta die kan leiden tot plots overlijden wanneer een breuk optreedt. Patienten worden geopereerd zodra de aneurysma-diameter 5.5 cm overschrijdt. In dit project willen we onderzieken of numerieke technieken gebruikt kunnen worden om aneurysmaruptuur te karakteriseren en voorspellen in een recent ontwikkeld, ruptuurgevoelig muismodel.

Project

Verkrijgende verjaring. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Verkrijgende verjaring is een oorspronkelijke wijze van eigendomsverkrijging: iemand die gedurende een bepaalde termijn het bezit heeft van een zakelijk recht (eigendom of een beperkt zakelijk recht zoals bv. vruchtgebruik), verkrijgt dat recht. Het huidige Belgische wetgevend kader voor verkrijgende verjaring is vrij complex en onlogisch. Bovendien plaatst recente rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens deze problematiek internationaal in een nieuw daglicht en in de bela...

Project

Deciphering human disease protein synphilin-1 induced inclusion body formation machineries in Saccharomyces cerevisiae Recent afgelopen

KU Leuven

1. To elucidate links and differences between pathways involved in synphilin-1 inclusion management. 2. To decipher the roles of the components identified from genome-wide screens in cell viability and aging underthe presence of synphilin-1 inclusions. 3. To identify and validate potential therapeutic targets with yeast and humanized model systems.

Project

The effects of competitive research funding. Recent afgelopen

KU Leuven

The objective of this project is to scientifically evaluate the effect of receiving comptitive funding on both individual scientists careers and on their colleagues careers.

Project

De invloed van schildklierhormonen op de ontwikkeling en werking van hypothalamische kernen die de energiebalans reguleren Recent afgelopen

KU Leuven

Obesitas of overgewicht, gedefinieerd als een BMI>30 (Body Mass Index =gewicht (kg)/ lengte (m)²), is één van de meest frequent voorkomende aandoeningen in de Westerse wereld en kent een nog steeds toenemende prevalentie. Deze multifactoriële aandoening wordt gekenmerkt door een deregulatie van energie-opname en -verbruik, met als gevolg een problematischestijging in lichaamsgewicht. Alhoewel een verstoord eetpatroon en een gebrek aan fysieke activiteit dikwijls als oorzaak worden aangeduid, ...

Project

Een vergelijkende studie van het CP-domein in Kleinaziatisch Grieks: van veldwerk tot cartografie. Historisch

Universiteit Gent

Dit project zal, gebruikmakend van de cartografische benadering tot generatieve syntax, de compositie van de CP-laag van Farasiot en Kappadocisch (twee Kleinaziatisch Griekse varianten) verkennen, i.e. de pre-subject positie, die verschillende types conjuncties heeft, getopicaliseerde en gefocuste constituenten, en vraagmarkeringen. De analyse wordt gebaseerd op opnames van spontane spraak, aangevuld met ontlokte data gebaseerd op de intuities van sprekers.

Project

Systeembiologie voor de validatie van genetische determinanten van skeletaandoeningen (SYBIL).

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

PhD D'hoedt Frauke Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Procesoptimalisatie voor het hergebruik van groeimedium in de kweek van mariene microalgen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Ontwikkeling van fotonische structuren voor versterkte intracellulaire Raman spectroscopie Historisch

Universiteit Gent

Het doel is het ontwerpen van een micrometer-grote structuur die binnen in een biologische cel kan opgenomen worden en van daaruit (door middel van resonanties) de Raman scattering van nabije molecules kan versterken. Met behulp van deze techniek zullen we verscheidene intracellulaire processen toelichten op een labelvrije wijze.

Project

EC-ChiNa onderzoeksnetwerk rond geïntegreerde container productieketens (ENRICH). Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Plantkenmerken in cryptogamen: reactie op en terugkoppeling naar klimaatverandering. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Subsidie ter begeleiding van lokale besturen bij het doelmatig inzetten van ICT en E-Governement Historisch

Universiteit Gent

I-SCAN 2.0 HGB110R0114 Subsidie ter begeleiding van lokale besturen bij het doelmatig inzetten van ICT en E-Governement Vlaamse Regering - Ministerie van bestuurszaken, binnelands bestuur

Project

Organisatie van Brussels for Europe Masterclasses 2013-2014 Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Masterclass georganiseerd door de VUB Career center om studenten en alumni met plannen om te solliciteren bij een Europese instelling de kans te geven om met elkaar in contact te komen onder begeleiding van een expert.

Project

Efficiëntie vs impactbesef. Een Batesoniaanse epistemologie van persoonlijke ICT-gebruik in een genetwerkte wereld Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Voor dit project zullen we de epistemologische basis waarop ICT-gebruik plaats vindt systematiseren en verduidelijken.

Project

De evaluatie van de nierfunctie bij de hyperthyroide kat door middel van een nietinvasieve functionele beeldvormingstechniek Historisch

Universiteit Gent

De evaluatie van de nierfunctie is een essentiële factor in hyperthyroide katten. Het doel van het huidige project is het evalueren van de nierfunctie aan de hand van verschillende perfusie parameters met behulp van contrast echografie vóór en na de behandeling van hyperthyroid katten en tevens om te onderzoeken of contrast echografie uitgevoerd voor de behandeling kan dienen al een voorspellende methode voor de ontwikkeling van renale dysfunctie.

Project

Praktijken van verplaatsing: adoptie en pleegzorg van kinderen van gemengde afkomst tijdens en na het Belgisch kolonialisme. Historisch

Universiteit Antwerpen

De gedwongen "repatriëring" en plaatsing van kinderen van gemengde raciale afkomst uit de voormalige Belgische kolonies is een van de eerste grootschalige gevallen van interraciale adoptie in België. Vertrekkende van deze casus bekijkt dit onderzoeksproject hoe de vandaag geïnstitutionaliseerde praktijken van transraciale adoptie tot stand kwamen en evolueerden. Aangezien kinderen van gemengde afkomst zowel in de koloniale als in de postkoloniale samenleving het beeld van 'de ander' belichaam...

Project

De rol van verantwoording bij simultane, sequentiële en alleenstaande keuzes met betrekking tot ongezond en gezond voedsel. Historisch

Universiteit Gent

Consumenten maken vaak tijdsinconsistente keuzes waarin ze kiezen voor aantrekkelijke korte termijn opties in plaats van meer gebalanceerde lange termijn opties. Dit project stelt dat consumenten eerder tijdsinconsistente keuzes zullen maken indien deze gemakkelijker te verantwoorden zijn. We focussen op dagdagelijkse aankoopsituaties en onderzoeken (1) simultane versus sequentiële keuzes en (2) sequentiële versus afzonderlijke keuzes.

Project

3D profile metrology in block co-polymer based directed-self assembly for advanced lithography Historisch

KU Leuven

Block co-polymer based directed self-assembly (DSA) has widely recognized as a promising candidate for next-generation lithography, because of its effective frequency multiplication at very small dimensions. To realize this potential, several parameters of DSA based lithography techniques need to be measured and understood before it is ready for implementation in device manufacturing. Thus, in my doctoral research, the major goal is to explore and develop a series of metrology methods for det...

Project

Studie van spatiotemporale oscillaties in ionische vloeistoffen. Historisch

KU Leuven

nbsp;potentiaal leidt tot een oscillerende stroom, of dat een constante stroom een varierende spanning nbsp;nbsp;nbsp;veroorzaakt. Zulke oscillator is reeds beschreven voor imidazoliumvloeistoffen waarin koperionen zijn nbsp;nbsp; opgelost.Als dit gecombineerd kan worden met met een tweede depositieproces dat niet oscilleert, kunnen nbsp; legeringen afgezet worden wiens samenstelling varieert op nanoschaal omdat de stroom evenredig is met nbsp;de groeisnelheid van de metaallaag. De toepassing...

Project

Een nieuwe visie op multi-jet productie bij de Large Hadron Collider. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Zelfbedrog, het bedrieglijke zelf en het verlangen om in de waarheid televen Recent afgelopen

KU Leuven

With my research project, I will trace the adequate of approaching the phenomenon of self-deception. Self-deception has been inscribed as a recent, but notable theme in the philosophical analytic tradition. The key question of this debate reads how it is possible that an individual can deceive himself, while he is at the same time being aware of the illusion to which he is subjected. This apparently unsolvable paradox entails the parallel to the case of interpersonal deception, in which one p...

Project

ZAP-startkrediet 2013

Vrije Universiteit Brussel

Startkrediet toegekend aan een nieuw lid van het ZAP kader VUB

Project

Eigendomsrecht op de grens: een juridisch kader voor de mogelijkheden en gevolgen van eigendomssplitsing in België Historisch

Universiteit Hasselt

Hoewel er in de praktijk vaak een nood bestaat om de controle over goederen te scheiden van de economische gerechtigdheid op de goederen en hun voortbrengsels, kan het Belgische recht maar moeilijk omgaan met een dergelijke "opsplitsing van eigendom". In tegenstelling tot bijvoorbeeld Angelsaksische landen waar men via de trust relatief eenvoudig kan voorzien in een opsplitsing van controle en economische gerechtigdheid kan men dit in ons land enkel bewerkstelligen via een aantal uiteenlopend...

Project

DCH. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Een fundamentele studie van nucleatie en groei tijdens thermische en plasmaversterkte atomaire laag depositie van edelmetalen via in situ synchrotron-gebaseerde karakterisatietechnieken. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Tijdens dit project in het de bedoeling om meer inzicht te verwerven in atomaire laag depositie (ALD) van edelmetalen. In situ x-stralen fluorescentie en verstrooiingstechnieken zullen gebruikt worden om de vorming van nanodeeltjes tijdens de initiële groeifase te bestuderen, alsook het sintergedrag van de nanodeeltjes bij verhoogde temperatuur en het effect van stabiliserende ultradunne ALD coatings.

Project

Biophysical and socio-economic potential for alternative biofuel crops. Recent afgelopen

KU Leuven

Heden is er grote interesse in het ontwikkelen van alternatieve biobrandstofsystemen en de uitbreiding van biobrandstofproductie in ontwikkelingslanden. Alternatieve productie van biobrandstoffen, door het gebruik van multifunctionele gewassen en marginale gronden, is een veelbelovende strategie voor duurzame plattelandsontwikkeling, welvaartsverbetering, en vermindering van voedselonzekerheid en armoede in ontwikkelingslanden.Het vereist echter het vinden van geschikte gewassen voor de speci...

Project

Ontwikkeling van innovatieve 'immunatieve stealth' nanotechnologie voor gentherapie van erfelijke bloedingsziektes: pre-klinische validatie en onderliggende mechanismen Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Hemofilie is een ernstige bloedingsiekte die te wijten is aan erfelijke factoren. Wij willen de mogelijkheden onderzoeken van gentherapie bij hemofilie.

Project

?Gender, een multi-gelaagd issue in de journalistiek.? Een longitudinaal multimethodisch onderzoek naar genderongelijkheid in het journalistieke veld in Vlaanderen. Historisch

Universiteit Gent

Hoewel het aantal vrouwelijke journalisten de laatste jaren aanzienlijk is toegenomen, blijft het journalistieke veld gekenmerkt door een diepgewortelde gendersegregatie. Subtiele mechanismen houden genderongelijkheid in de journalistiek in stand. Dit onderzoeksproject wil nagaan in hoeverre twee recente ontwikkelingen in de mediasector ? commercialisering en digitalisering - een invloed hebben op de onderliggende mechanismen van gendersegregatie in de journalistiek.

Project

Kant's Critique of Pure Reason in light of Baumgarten's Metaphysics Recent afgelopen

KU Leuven

The project examines the Critique of Pure Reason in light of Kant's lif-long engagement with Baumgarten's Metaphysics in order to reconstruct the main features of the metaphysical sytem that he projected but never achieved.

Project

Karakterisering van auxine-geïnduceerde Ca2+ signalisatie via chemische biologie Historisch

Universiteit Gent

Auxine is een van de belangrijkste hormonen die plantenontwikkeling sturen. Recent ontdekten we dat calcium een belangrijke rol speel in de regulatie van auxine transport. Hier zullen we een bibliotheek van chemicaliën screenen voor inhibitoren van auxine-geïnduceerde calcium signalisatie. Door de analyse en karakterisering van deze moleculen en hun doelwit-eiwitten zal het mogelijk zijn om het onderliggende proces te ontrafelen.

Project

Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-Università Cattolica del Sacro Cuore, Airaghi Giulia Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het doctoraat van Giulia Airaghi bestudeert hedendaagse praktijken van ruil, en lokaliseert deze praktijken binnen het politieke veld. Deze laatste contextualisering wordt theoretisch ondersteund door het werk van de Belgische politieke filosofe Chantal Mouffe. Het onderzoek zelf is gebaseerd op een digitale etnografie van drie specifieke barter websites.

Project

Het VP ellipsis-mysterie: een onderzoek naar de restricties op de crosslinguïstische distributie van VP-ellipsis. Recent afgelopen

Universiteit Gent

VP-ellipsis (VPE) heeft een beperkte cross-linguïstische distributie: het komt voor in het Engels, terwijl verschillende gerelateerde talen, zoals Nederlands of Frans, het niet toelaten. Hiervoor is tot nu toe nog geen sluitende verklaring gevonden in de generatieve literatuur. Door talen met en zonder VPE te vergelijken, wil dit onderzoeksproject een antwoord geven op de vraag naar de distributie van VPE.

Project

Automatic Selection of Execution Strategies for Heterogeneous MapReduceClusters Recent afgelopen

KU Leuven

Using techniques from the fields of Machine Learning and later Probabilistic Logic Learning we try to determine the ideal execution strategy for applications implemented in a MapReduce framework that runs on heterogeneous clusters (meaning clusters with nodes that fully utilize both theCPU as well as the GPU). We aim to do this while remaining as transparent as possible to the user of the framework. The user should be able to use the framework while being unaware of the underlying hardware of...

Project

'Paul et Virginie' (Bernardin de Saint-Pierre). Een studie van de 20ste eeuwse Braziliaanse vertalingen en parateksten. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds CAPES. UA levert aan CAPES de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Vertaalhistorisch onderzoek naar de 20ste eeuwse vertalingen van de Franse roman Paul et Virginie van Bernardin de Saint-Pierre. Studie van de paratekst. Hervertaling van de roman naar het Braziliaans Portugees.

Project

Cinema Located. Een onderzoek naar plaats, ruimte en sociale beleving van cinema in Gent. (1982-2012) Recent afgelopen

Universiteit Gent

Cinema Located is een onderzoek naar de plaats, de ruimte en de sociale beleving van de hedendaagse cinema. Het onderzoek situeert zich binnen New Cinema History en houdt een empirische analyse in van de structuur van de hedendaagse cinemacultuur, onderzoek naar de programmering en de populariteit van film en een studie van de beleving van cinema in de multiplex van Gent.

Project

Anesthesie-geassocieerde allergie: van nieuwe pathogenetische inzichten tot betrouwbare diagnostiek. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Allergie tijdens anaesthesia vormt een belangrijk medisch probleem met significante mortaliteit en morbiditeit. Toch is een correcte diagnose niet eenvoudig of wordt ze vaak gemist. Hierdoor worden patiënten bij een volgende verdoving nodeloos in gevaar gebracht. Een belangrijke oorzaak van de moeilijke diagnostiek is het gebrek in inzichten betreffende IgE-afhankelijke en IgE-onafhankelijke geneesmiddelenreacties. Gebrek dat mede tot stand komt door onzekerheden betreffende huidtestresultate...

Project

Een systeembiologische studie voor een diepgaand inzicht in de ontwikkeling en adaptatie van Leishmania donovani. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit PhD-project zal een systeembiologische benadering aanwenden om de ontwikkeling en adaptatie van Leishmania te bestuderen. De integratie van -omics data van verschillende functionele niveaus (genoom, transcriptoom, proteoom en metaboloom) moet leiden tot een meer holistische visie op de cellulaire processen in deze parasiet.

Project

Brugproject onderwijs en economie. Historisch

KU Leuven

TRANSKNOWLEDGE wil medium- en hoogtechnologische KMO’s ondersteunen en helpen groeien in hun ondernemerschap, ondersteund door de kennis van Master studenten Handelswetenschappen en MBA studenten van Flanders business school. Studenten zullen hun kennis in soft-skills gebruiken om de KMO’s te helpen groeien.TRANSKNOWLEDGE wil studenten uit het hoger onderwijs warm maken voor ondernemerschap door een zeer direct contact met ondernemers in hun dagdagelijkse activiteiten. Dit creëert een win-win...

Project

Cognitieve schrijfproceskenmerken van mensen met Alzheimer. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Coarse-grained models of DNA and of DNA-protein interactions Recent afgelopen

KU Leuven

Recent advances in nano- and biotechnology have led to a great interestin the dynamics and structure of polynucleotides such as DNA. Single molecule experiments often only provide a partial view of the underlying physical process, due to limitations in spatial and time resolution. It is therefore important to combine experimental inputs with those coming from computer simulations, from which, in principle, one can obtain much detailed information. In order to investigate processes involving l...

Project

FACTORY-IN-A-DAY. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Generieke regelstrategie voor de levering van ondersteunende diensten door generatoren, lasten en opslagelementen in het elektrische energienet Recent afgelopen

Universiteit Gent

Grote aantalen decentrale productie-eenheden worden in het net geintegreerd. Deze eenheden zullen bijgevolg moeten bijdragen tot de netregeling. Dit onderzoek betreft het voorzien van netondersteunende diensten, met focus op spanningsregeling. De ontwikkelde regelstrategie zal ten eerste effectief en generiek zijn. Ten tweede, zullen de regelacties van de verschillende netwerkelementen gecoordineerd worden.

Project

Effect van niet-pathogene virussen op RNAi in de belangrijke bestuiver Bombus terrestris Recent afgelopen

Universiteit Gent

In dit onderzoeksproject zal onderzocht worden of latente of chronische infecties met niet-pathogene virussen interfereren met de efficiëntie van RNAi in the belangrijke bestuiver Bombus terrestris (hommels). De virussen die aanwezig zijn in de hommel zullen geïdentificeerd worden en hun genoom zal gesequeneerd worden. Vervolgens zullen de mechanismen waarmee inhibitie van het RNAi systeem voorkomt ontrafeld worden.

Project

Rol van Nanos-3 in kankerprogressie Historisch

Universiteit Gent

Metastasering is de hoofdoorzaak van kanker-gerelateerde sterfgevallen. Wij vonden evidentie voor een belangrijke rol van het nieuw ontdekte eiwit hNanos-3 in kankeruitzaaiing. Drie verschillende benaderingen zullen worden gevolgd om de mogelijke rol van hNanos-3-expressie in kwaadaardige ontaarding van long- en prostaatkankers te analyeren: genetische gemodifieerde tumormuismodellen, identificatie van moleculaire interactiepartners, en karakterisering van doelwittranscripten die voor sleutel...

Project

Functionele karakterisering van de polymorfe membraaneiwitten van chlamydia psittaci. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Chlamydia psittaci is een obligaat intracellulaire bacterie die ademhalingsinfecties veroorzaakt in vogels. er zijn 9 genotypes in dit species. Sommige genotypes zijn virulenter. De molecularire mechanismen achtr deze verschillen zijn nog niet gekend. In dit project willen we achterhalen of de pmp eiwitfamilie een rol speelt in het verschil in virulentie, gastheerspecificateit en weefseltropisme.

Project

Quantitative testing of conceptual models for hydrothermal carbonate genesis Recent afgelopen

KU Leuven

De hoofdnoot van dit project is de implementatie van de nieuwe CSMP-GEMScomputer code, met betrekking tot water-gesteente interacties en patronen. Hoewel deze code veelbelovend is, is het nodig deze code verder te testen. Zo moet er meer aandacht besteed worden aan geometrische aspecten (zoals breuken), maar ook aan een vergelijking en van de modellen met natuurlijke systemen.Het Latemar carbonaat platform (Italië) leek hiervoor een geschikte analoog. Zo is het platform opgebouwd uit verschil...

Project

Development of an ectomycorrhizal inoculum to increase the performance of street trees from urban environments Recent afgelopen

KU Leuven

The general objective of this study is to investigate the potential of Ectomycorrhizal fungi (EMF) to improve the establishment and the performance of urban trees, and to develop an effective EMF-inoculum specific for trees in urban areas. Therefore, we will rely on (i) state of the artNext Generation Sequencing technology (large-scale parallel 454 pyrosequencing) allowing the screening of the full EM community of urban trees;and on (ii) in situ and ex situ tree inoculation experiments. Our m...

Project

Neurobiologie en vrije wil. Ondersteunen neurowetenschappen een personalistische anthropologie? Recent afgelopen

KU Leuven

Het bedoelde project doelt op het verkennen en kritisch hernemen van denotie vrije wil, als cruciaal concept in de personalistische antropologie, in de context van de huidige kritiek vanuit neurowetenschappelijk enevolutionair oogpunt. Uitgaande van een aantal neuropsychologische experimenten (o.a. Libet) en hun recente filosofische en neuropsychologische implicaties, zullen verschillende reïnterpretaties van het begrip vrije wil onder de loep genomen worden. Bij het exploreren van de neurowe...

Project

Interaqct. Recent afgelopen

KU Leuven

Niet-destructieve kwaliteitscontrole van high-added value producten, geproduceerd met innovatieve productietechnieken, blijft een uitdaging. Voorbeelden zijn micro-onderdelen, additive manufacturing producten en vezelversterkte composietwerkstukken: de performantie van al deze werkstukken is immers afhankelijk van interne, niet toegankelijke elementen. Nochtans eisen klanten uit verschillende sectoren ook voor deze stukken gecertifieerde kwaliteit en betrouwbaarheid.De laatste jaren wordt ind...

Project

Studie van de interactie tussen neuroinflammatie, synaptisch verlies en amyloid pathologie in muismodellen voor de ziekte van Alzheimer. Historisch

Universiteit Antwerpen

De ziekte van Alzheimer (AD) is de meest voorkomende oorzaak van dementie en wordt gekenmerkt door geheugenverlies en veranderingen in cognitie en gedrag. AD pathologie bestaat uit een verhoogde vorming van amyloid plaques, tau-fibrillen, inflammatie en neurodegeneratie in de hersenen. Omdat zowel amyloïdose als inflammatie vroeg in het ziekteproces optreden, ligt de focus van vele studies in de zoektocht naar de bijdrage van beide fasen als mogelijke oorzaak van AD. Oplosbaar abeta (sAβ) en...

Project

VUB-Leerstoel 2013-2014 : titularis Prof. Chantal MOUFFE (University of Westminster) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Chantal Mouffe (Charleroi, 1943) is een Belgische politicologe gespecialiseerd in de politieke theorie. Zij is professor aan de Universiteit van Westminster en schreef samen met Ernesto Laclau het boek Hegemony and Socialist Strategy. Hun denken wordt omschreven als post-Marxistisch aangezien zij beide politiek actief waren in de sociale- en studentenbeweging in de jaren '60 (in het bijzonder second-wave feminism in het geval van Mouffe). Zij verwierpen het economisch determinisme binnen het...

Project

Optimalisatie van de helende agentia en de encapsulatie voor het realiseren van zelfhelend beton met een verlengde levensduur Recent afgelopen

Universiteit Gent

Fundamentele problemen zullen aangepakt worden om verdere ontwikkeling van zelfhelend beton voor praktische applicaties mogelijk te maken. Helende agentia zullen verder gemodificeerd worden. Geschikte encapsulatiematerialen die in staat zijn het mengproces van beton te overleven zullen ontwikkeld worden door materialen te gebruiken die variëren in brosheid. Bovendien zal onderzocht worden of zelfheling kan resulteren in een verhoogde weerstand tegen corrosie.

Project

Het meten en mobiliseren van vermogen voor een samenhangende, inclusieve en eerlijke samenleving (CRESUS).

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Epidemiology and treatment of Agrobacterium rhizogenes, causative agentof hairy root disease in vegetable crops Recent afgelopen

KU Leuven

Gekke wortels, ook wel ‘crazy roots’ of wel overmatige wortelgroei genoemd, wordt veroorzaakt door de pathogeen Helvetica-Oblique">Agrobacterium rhizogenes enkomt veel voor bij tomaten, komkommer en aubergine-teelt. De bacterie transfereert een stukje DNA vanuit een Ri-plasmide, het zogenaamde T-DNA,in de plantencel, dat vervolgens wordt ingebouwd in het genoom van de gastheerplant. Als gevolg van deze gentransfer wordt de plantencel gevoeliger voor auxines waardoor ze ongecontroleerd gaat de...

Project

Onderzoek naar de rol van calculus in de studie van elektrodynamica Recent afgelopen

KU Leuven

Er werd reeds veel onderzoek verricht rond Vakdidactiek Fysica voor basiscursussen. Voor meer gevorderde cursussen is echter nog maar weinig onderzoek gebeurd. Nochtans is er ook voor deze laatste categorie een behoefte aan het verhogen van conceptuele en wiskundige inzichten.Toekomstige wetenschappers en wetenschapsleraren (secundair onderwijs) diedeze cursussen volgen moeten in staat zijn een effectieve link te leggen tussen het wiskundig redeneren, waar in de meeste meer gevorderde fysicac...

Project

Analyse van proteïne- en nucleïnzuurcomplexen met behulp van niet-denaturerende ionenmobiliteits massaspectrometrie. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

De vele functies van nucleïnezuren (DNA, RNA) hangen af van hun precieze 3D structuur en hoe ze interageren met proteïnen. Als we de moleculaire basis van ziekten of infecties willen begrijpen, dan moeten we de interacties die optreden tijdens de celcyclus en proteïnesynthese begrijpen. De proteïnen die interageren met nucleïnezuren zijn typisch nauw betrokken in de structuur en activiteit van het genoom. In dit doctoraatswerk zullen we werken op proteïne complexen die interageren met nucleïn...

Project

Promotie van een actieve levensstijl bij werkende jongvolwassenen: ontwikkelen en testen van een smartphone interventie Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Voor dit onderzoeksproject ontwikkelen en testen we een smartphone interventie die bijdraagt tot het promoten van een actieve levensstijl bij werkende jongvolwassenen.

Project

Optimizing the collinear resonance ionization spectroscopy technique for studies on exotic neutron-rich Cu isotopes near the N=50 magic shell gap Recent afgelopen

KU Leuven

It is the goal of this thesis to investigate the ground state spins andmoments of the extremely exotic Cu isotopes by developing a dedicated high-resolution and highly-sensitive laser spectroscopy technique. This will provide further input for theoretical developments (determining effective interactions) and to further test the predictive power of new models towards 78Ni.

Project

De mooiste dorpen van Haspengouw Historisch

Universiteit Hasselt

Het project heeft als algemeen doel de bewoners van Haspengouw bewust te maken van de ruimtelijke veranderingsprocessen die plaatsgrijpen in hun regio en van de rol die zij (kunnen) spelen in deze processen. De specifieke projectdoelstelling is echter anders, nl. het initiëren van een langdurig engagement in het bewaken van de streekeigen identiteit van Haspengouw als tegengif tegen de heersende veranderingsprocessen, en dit zowel bij bewoners als ambtenaren. Om dit bereiken wil het project e...

Project

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Biomechanische en neurologische determinanten van verstoorde rompcontrole bij kinderen met cerebrale parese. Historisch

KU Leuven

Het voorafgaande doctoraal onderzoek leverde een innovatieve bijdrage tot het onderzoek naar verstoorde rompcontrole bij kinderen met cerebraleparese nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; aan dehand van de ontwikkeling van nieuwe methodologieën (klinisch en biomechanisch) ter evaluatie van rompcontrole en het identificeren van specifieke rompproblemen binnen subgroepen. Het huidige project beoogt het verder onderzoeken van de biomechanische en neurologische determinanten van verstoorde rompcontrole om de inzi...

Project

Het pathomechanisme van spontane perifere neuropathie bij geriatrische ratten Historisch

Universiteit Gent

Bij geriatrische ratten komt spontane perifere neuropathie vaak voor. Dit resulteert in achterhandparese, die evolueert naar een totale achterhandparalyse. De letsels die ontstaan in het perifere zenuwstelsel van de rat zullen in vivo opgevolgd worden, met behulp van Diffusion Tensor Imaging (DTI) en elektrofysiologisch onderzoek. Daarna zal de vroege pathobiologie van de aandoening meer diepgaand bestudeerd worden.

Project

Nieuwe benaderingen van de sociale dynamiek van langetermijn veranderingvruchtbaarheid. Recent afgelopen

KU Leuven

During the past two centuries, populations have experienced remarkable changes in fertility, with new types of behavior often spreading rapidlyacross disparate social groups and regions. Evidence clarifying the complex dynamics of individual (non-)decision-making within, and influencedby evolving and overlapping social networks requires the development and application of cutting-edge modelling techniques to rich data sources that include economic, cultural and socio-demographic factorsnbsp;at...

Project

Statistical Inference Based on Depth for Multivariate Data Recent afgelopen

KU Leuven

Dit doctoraatsonderzoek heeft als algemene doelstelling om de kanstheoretische en statistische eigenschappen van zogenaamde `diepte' functies voor multivariate, en in het bijzonder oneindig-dimensionale functionele data, te bestuderen. Diepte van de data is een concept dat zeer nuttig is in de context van niet-parametrische statistische analyses van multivariate data. Het basisidee is om een soortmaat voor een `centrale positie' in te voeren met betrekking tot de onderliggende kansverdeling, ...

Project

De stikstofvoetafdruk in kustecosystemen: de rol van denitrificerende bacteriën en hun interacties met meiofauna. Historisch

Universiteit Gent

Dit doctoraatsonderzoek zal zich toespitsen op denitrificatie in marien sediment, met in het bijzonder de focus op denitrificerende bacteriën en hun trofische interacties met invertebrate grazers. Een mulitidisiplinaire aanpak zal gebruikt worden, met daarin zowel veldwerk als labo experimenten, om het belang van deze interacties op denitrificatie te identificeren en kwantificeren.

Project

Respons van schormoerassen op zeepiegelstijging: interacties tussen afsterven van vegetatie, waterstroming en sedimentatie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Schorren zijn kustmoerassen die momenteel worden bedreigd door de globale zeespiegelstijging, al hebben ze een zeker vermogen om zich hieraan aan te passen door sedimentatie. In verschillende schorrengebieden in de wereld is de sedimentatiesnelheid echter kleiner dan de snelheid van zeespiegelstijging, wat leidt tot toenemende overstroming van de schorren, bijgevolg een toenemende stress voor de schorrenvegetatie, wat uiteindelijk kan resulteren in grootschalige afsterfte van de vegetatie. In...

Project

Metaal – Bosonische isolator – Supergeleider transities in gedoteerd granulair diamant. Historisch

KU Leuven

Aansluitend op mijn doctoraatsonderzoek, zal in een eerste fase de aandacht gaan aan het afwerken van enkele manuscripten i.v.m. ons onderzoek aan boor gedoteerde diamant, en dat om ons fysisch beeld over dit materiaal te publiceren.In een tweede fase, zullen we nieuw gefabriceerde diamant gebaseerde netwerken maken met gecontroleerde wanorde. Viahet realiseren van ruimtelijk gecontroleerde zaadgebieden via de modificatie van het substraat, zullen we boor gedoteerde diamant korrels groeien op...

Project

Het potentieel van Arts Based Methods binnen de sociale en culturele pedagogiek: beoordelingscriteria en impactanalyse Recent afgelopen

KU Leuven

De kandidaat wordt ingeschakeld in een onderzoeksprogramma rond 'arts based methods'; meer specifiek rond de rol die deze methodologie kanspelen in het verkennen van onderzoeksvragen binnen het sociaal-cultureel (ped)agogische werkveld. 'Arts based research' gebruikt de expressieve kracht van het vormelijke om betekenis te genereren en te communiceren. 'Arts based research' projecten kunnen de vorm aannemen van een theater- of dansvoorstelling, een tentoonstelling, een visuele representatie, ...

Project

Veranderingen in hepatische en systemische hemodynamische parameters, non-invasieve markers en mogelijke onderliggende fysiopathologische mechanismen van NAFLD en NASH: een longitudinale cohorte-studie.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Onderzoek in het domein van de translationele neurobiologie "Post-genomic investigation of therapeutic targets for the treatment of neurodegenerative disorders". Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Project

De Heilige Geest als de glorie van de Drie-eenheid - Gregorius van Nyssa’ s Adversus Macedonianos: een triniteitstheologie van de aanbidding Recent afgelopen

KU Leuven

Dit onderzoek levert een in de Nederlandse taal geschreven synthetischevisie op het geschrift Adversus Macedonianos van Gregorius van Nyssa. Het integraal onderzoek naar dit geschrift brengt de samenhang van het geschrift in beeld en maakt zichtbaar welke belangwekkende relatie de verschillende theologische elementen en de gehanteerde retorische en stilistische middelen met elkaar hebben. Na een uitgebreide inleiding en een Nederlandse vertaling van het geschrift volgt er een commentaar per h...

Project

Het kwantificeren van de verspreiding en de impact van exotische vissen op de structuur en het functioneren van ecosystemen in oppervlakte wateren Recent afgelopen

Universiteit Gent

De verspreiding en impact van invasieve vissen op de structuur en het functioneren van ecosystemen zal onderzocht worden. De detectie zal gebeuren via environmental DNA monitoring. Een geïntegreerde aanpak waarbij bestaande databanken zullen gekoppeld worden met data van labo-experimenten en ecologische modellen zal aangewend worden. Voedselweb en functionele respons modellen zullen ontwikkeld en gevalideerd worden.

Project

Design van Financiële Markt Infrastructuur: Een Geïntegreerde Aanpak. Recent afgelopen

KU Leuven

1 Introduction and MotivationFinancial crises (e.g., the Eurocrisis or the 2007-2009 global .nancialcrisis) as well as trading inci-dents (e.g., the LIBOR manipulation, Knight or the Flash Crash) highlighted the vulnerability of the.nancial market.s infrastructure to shocks. Stock, bond, derivative andinterbank markets, amongothers, were severely disturbed or even shut down completely. This sparked an intense debate amongacademics and spurred new regulation such as the Dodd-Frank Act, MiFID I...

Project

Thuiskomen: Een gemengde methoden onderzoek naar de relatie tussen repatriates? sociaal kapitaal en hun psychologisch welzijn Historisch

Universiteit Gent

Het onderzoek heeft tot doel licht te werpen op (1) welke resources van belang zijn voor het welzijn van repatriates en bij wie repatriates deze resources kunnen verkrijgen (2) wat de voorwaarden zijn voor repatriates om toegang te hebben tot deze resources en (3) welke mechanismen ervoor zorgen dat het sociaal netwerk kapitaal van repatiates hun psychologisch welzijn beïnvloedt.

Project

Studie van ruimtevlucht geïnduceerde neuroplasticiteit met behulp van geavanceerde NMR beeldvormingstechnieken. Historisch

Universiteit Antwerpen

Neuroplasticiteit is de eigenschap van de hersenen om zichzelf te reorganiseren. Dit onderzoek zal zich focussen rond deze neuroplasticiteit na ruimtevlucht. Micrograviteit heeft immers een immense impact op verscheidene fysiologische systemen, in bijzonder het evenwichtssysteem. Met behulp van geavanceerde beeldvormingstechnieken zoals Diffusie Tensor Imaging (DTI) en High Angular Resolution Diffusion Imaging (HARDI), zal getracht worden biomarkers bloot te leggen voor deze ruimtevlucht geïn...

Project

Een interdisciplinair onderzoek naar de rol van religie in het vormen en transformeren van collectief geheugen over conflict, een studie van voormalige Joegoslavië. Recent afgelopen

KU Leuven

Dit project bestaat uit een contextuele analyse van de relatie bij jongvolwassenen tussen religie en het collectief geheugen van het conflict in de regio van de voormalige Socialistische Federale Republiek Joegoslavië. Die regio wordt gekarakteriseerd door specifieke sociaal-religieuze identiteitspatronen. Het culturele landschap bestaat uit verschillende tradities (hoofdzakelijk katholiek, orthodox en islam) die zowel etnisch als theologisch gedetermineerd zijn. De verschillende oorlogen ged...

Project

Onderzoek in het domein van de "Organizational Adaptation & Renewal".

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Project

Optimalisatie van kraakbeenregeneratie in het tibio-femorale gewricht: de rol van lokale kraakbeenbelasting. Recent afgelopen

KU Leuven

Onderzoek naar de optimalisatie van kraakbeenregeneratie in het tibio-femorale gewricht: de rol van lokale kraakbeenbelasting.

Project

Openen of sluiten van de deur naar internationale justitie: Een kritische evaluatie van de huidige 'ontvankelijkheidsvoorwaarden' voor het "recht op toegang van de individuen" Historisch

Universiteit Gent

"Openen of sluiten van de deur naar internationale justitie": Een kritische evaluatie van de huidige 'ontvankelijkheidsvoorwaarden' die het "recht op toegang van de individuen" tot regionale jurisdictionele en quasi-jurisdictionele mensenrechtenorganen in de Amerika's, Afrika en Europa beperken. Terwijl het recht om te klagen voor een internationale rechter/quasi-rechter een van de hoekstenen is van regionale mensenrechtenmechanismen, beperken ontvankelijkheidsvoorwaarden de t...

Project

Ethiek tussen rigorisme en laxisme - Een evaluatie van de redelijkheid van de morele wet (met een focus op Epikeia) Recent afgelopen

KU Leuven

Historisch is één van de basistaken van de Kerk de cura animarum, de zorg voor de ziel. Recent is de pastorale taak sterk beïnvloed door het postmoderne culturele pluralisme dat gekenmerkt wordt door rap veranderende axiologische trends in westerse samenlevingen. Daarom is pastorale ethiek vaak geplet tussen rigoristische stellingnamen van het officiële magisterium van de Rooms-katholieke kerk, die orthodoxie beoogt, en laxistische interpretaties en ditto deculpabiliserende verwachtingen van ...

Project

Spin-baan koppeling in ultrakoude Fermi gassen. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Synthesis of reactive BODIPY-dyes to use in nanoscopy.

KU Leuven

The applicant will synthesize reactive fluorescent dyes based on BODIPYcores. The substitution patterns will be varied to adjust to the preferred photophysical parameters. Coupling to different biomolecules provides probes for biological systems. These probes can be used to visualize the biological systems via fluorescence and electron microscopy. Different correlated microscopy techniques will be developed to use the probes to their maximum potential.

Project

Ouderlijke zorg: evolutionair product van conflict en co-adaptatie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Interacties tussen zorgzame ouders en nakomelingen is een van het meest wijdverspreide sociale gedrag bij dieren. Deze relatie tussen ouders en nakomelingen heeft betrekking op twee partijen en de evolutie hiervan is daarom afhankelijk van de evolutie van twee eigenschappen, ouderlijke zorg en het bedelen van nakomelingen. Vanuit een kwantitatief genetisch perspectief zou er co-adaptatie tussen beide gedragingen moeten ontstaan, die uiteindelijk zou moeten leiden tot een (genetische) co-vari...

Project

Cursussen, lessen, lezingen, ...

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Universiteit Antwerpen - UA' hebben voor het project ' Cursussen, lessen, lezingen, ...' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.

Project

Syntheses in geconcentreerde media met elektrodialyse-gerelateerde technologieën.

KU Leuven

Elektrodialyse (ED) wordt conventioneel gebruikt voor het ontzouten vanwaterige oplossingen. Tot op heden werd het gebruik van deze technologie voor productiedoeleinden weinig onderzocht. Syntheses met behulp van elektrodialyse hebben echter ruim potentieel voor industriâle toepassingen, en vormen bovendien een wetenschappelijke uitdagende piste. De doelstelling van dit project is de ontwikkeling van methodes voor de productievan chemicaliân door middel van verschillende elektrodialyse config...

Project

Genetische modificatie van ABA signaling in tarwe door middel van TALEN technology Recent afgelopen

Universiteit Gent

1. Isolatie van ABA receptorgenen in tarwe 2. Constructie van vectoren voor TALEN genoom modificatie en transformatie van tarwe 3. Functionele analyse van tarwe mutanten met PYRL receptor mutaties

Project

Internationale Wetenschappelijke Samenwerking: Rijksuniversiteit Groningen - VUB. Thema: Neurolinguistics Titel project: A neurolinguistic analysis of Foreign Accent Syndrome Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Het buitenlandsaccent-syndroom (foreign accent syndrome, FAS) is een zeldzame aandoening waardoor spraakpatronen veranderen. Dit is vaak het geval na een beroerte of een hoofdletsel. Patiënten met FAS verliezen hun eigen accent en in de plaats daarvan neemt hun stem een vreemde toon aan.

Project

De Drievoudige Dynamiek van Geloof in Een God van Liefde: Theorie, Praxis, en Liturgie Recent afgelopen

KU Leuven

Dit onderzoeksproject beoogt te onderzoeken hoe de fundamenteel-sacramentele theologie van Louis-Marie Chauvet drie noodzakelijke elementen vanchristelijk leven # theorie, praxis, en liturgie # bijeen houdt in een dynamische en bezielende dynamiek. Door gebruik te maken van de inzichten van Emmanuel Levinas, als een voorbeeld van de prioritering van het theoretische, en van de inzichten van Werner Jeanrond, als een voorbeeld van de prioritering van het praktische, streeft dit project ernaar o...

Project

Elliptische niet-commutatieve Del Pezzo oppervlakken en aanverwanten Historisch

Universiteit Hasselt

Niet-commutatieve algebraïsche meetkunde bestudeert ruimtes met niet-woon-werkverkeer coördinaten. Het eenvoudigste voorbeeld is misschien wel gegeven door faseruimte in de kwantummechanica waar positie (x) en impuls (p) voldoen px - xp = 1 (tot een normalisatie factor). Technisch gezien is deze faseruimte een voorbeeld van een affine niet-commutatieve del Pezzo oppervlak. Dergelijke niet-commutatieve del Pezzo oppervlakken vertegenwoordigen een actief onderzoeksgebied in niet-commutatieve a...

Project

Manuele en mechanische defibroseringstechnieken bij littekens van brandwonden en traumata. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Oscare. UA levert aan Oscare de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

PhD Baetens Gert Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Ontwikkeling van synthetische inhibitoren van nonmusculair myosine II als chemische tools en antimetastatische agentia (CONFIDENTIEEL) Historisch

Universiteit Gent

Dit project beoogt de ontwikkeling van krachtige, isovorm-selectieve inhibitoren van nonmusculair myosine II, gebaseerd op de ?hitverbinding? blebbistatine. Dergelijke moleculen hebben potentieel als tools voor het bestuderen van celmotiliteit en kanker, en kunnen mogelijk gebruikt worden als ?leadverbindingen? voor de ontwikkeling van gerichte anti-invasieve farmacotherapeutica met verminderde gevoeligheid voor de ontwikkeling van resistentie.

Project

STAT+: Een verrijking van de leeromgeving statistiek. Historisch

KU Leuven

Het project beoogt de uitbouw van een elektronische leeromgeving statistiek, die binnen een aantal modules (a) ondersteunende leermaterialen samenbrengt, (b) studenten toelaat om oefeningen en zelftoetsen te maken die leiden tot onmiddellijke uitgebreide feedback, (c) studenten authentieke taken aanbiedt ter zelfstudie, (d) gepersonaliseerde leerpaden voor studenten suggereert, en (e) uitdrukkelijk links legt tussen de verschillende leerinhouden en onderdelen van de leeromgeving. De blauwdruk...

Project

Mechanismen van connexine gemedieerde bystander celdood. Historisch

Universiteit Gent

Diffusie van de fysiologische molecule inositol trisfosfaat (IP3) via gap juncties is cruciaal voor bystander apoptose. Het doel van het onderzoek is om bijkomende factoren te identificeren die noodzakelijk zijn om IP3 te converteren naar een celdoodmolecule. We zullen verder ook bystander celdood onderzoeken bij andere celdoodmodaliteiten alsook in een klinisch relevant model van ischemie-reperfusie beschadiging van cardiomyocyten.

Project

Differentiële transcriptomics in de regulatie van de vertering en de opname van protease-inhibitoren bij de woestijnsprinkhaan Schistocerca gregaria.

KU Leuven

In dit onderzoek willen we ten eerste meer te weten komen over de flexibele regulatie van de vertering bij plaaginsecten, met name bij de woestijnsprinkhaan (S. gregaria) en de Afrikaanse treksprinkhaan (L. migratoria). Hierbij zullen we ons vooral focussen op de onderliggende natuurlijke regulatiemechanismen voor de secretie en expressie van spijsverteringsenzymen in de middendarm na voedselopname. Anderzijds willen we ons meer specifiek richten op de regulatie van de vertering als gevolg va...

Project

Development of new molecular tools to elucidate the processes determining spatial distribution patterns of orchids Recent afgelopen

KU Leuven

The distribution and abundance of orchid populations depends on a suiteof biological and ecological factors, including seed production and dispersal, availability of suitable mycorrhizal fungi and a combination of environmental conditions, with the weighting of these factors depending on the spatial scale considered. Disentangling the factors determining successful orchid establishment represents a major challenge, however, and involves seed germination experiments, molecular techniques and a...

Project

Rechter ventriculaire en atriale functie bij de ultieme atleet: het paard. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het paard wordt gebruikt als diermodel voor trainingsgeïnduceerde veranderingen van het rechter ventrikel en de atria, die bij humane atleten geassocieerd worden met aritmie en plotse dood. Het effect van geïnduceerde pulmonale hypertensie en training op de rechter ventriculaire en atriale functie en structuur wordt onderzocht aan de hand van echocardiografie, electrocardiografie, cardiale biomarkers en myocardbiopten.

Project

Theoretical simulations of the interactions of proteins at memberane surfaces. Recent afgelopen

KU Leuven

- Molecular Dynamics simulations of some membrane proteins - Research on the properties and interactions of membrane proteins - Prediction ofmembrane protein structures.

Project

Transcriptoomprofielen gerelateerd aan telomeerlengte in een levensloop epidemiologische studie Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Telomeren, de distale uiteinden van chromosomen, beschermen de chromosomen tegen structurele degradatie. Telomeerlengte is erfelijk en erosie ervan lijdt tot een meer kwetsbare structurele integriteit van de chromosomen. Telomeerlengte wordt beschouwd als een merker voor biologische leeftijd. Gedurende mijn Ph.D., zal ik genexpressiepatronen en de associatie ervan met variaties in telomeerlengte bestuderen (volledige analyse van genexpressie) in twee verschillende leeftijdsgroepen: pasgeboren...

Project

Robust analysis of functional data Recent afgelopen

KU Leuven

The intended research will mainly focus on functional data in the possible presence of outlying curves. The multivariate functional depth that was recently proposed by Claeskens et al. (2013) will be an important corner stone. Research will be performed on the subject of supervised and unsupervised classification for functional data. Also robust warping androbust functional principal component analysis will be explored. In order to advance in these subjects, not only simulations and theoretic...

Project

Nieuw financieringsmodel onderzoek: ZAP-startkrediet 2013

Vrije Universiteit Brussel

Startkrediet voor nieuw ZAP lid VUB

Project

Het gesproken Nederlands in Vlaanderen. Percepties en attitudes van een ?spraakmakende? generatie. Historisch

Universiteit Gent

In Vlaanderen is in de laatste decennia van de 20e eeuw de tussentaal ontstaan, een nieuwe omgangstaal, met ingrediënten uit zowel de dialecten als de standaardtaal. Om de huidige ontwikkelingen in het gesproken Nederlands te kunnen begrijpen is onderzoek nodig naar de percepties en attitudes van jonge Vlamingen, de nieuwe spraakmakende gemeente, ten aanzien van die tussentaal en de standaardtaal.

Project

Gefunctionaliseerde periodieke mesoporeuse organosilica's: Ontwikkeling van nieuwe katalytische sites voor heterogene katalyse - superzuren en nanodeeltjes. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit project beoogt de ontwikkeling van stabiele en actieve katalytische sites op ?Periodisch Mesoporeuze Organosilica?s (PMO)? om de veelzijdigheid en het potentieel van deze materialen aan te tonen in heterogene katalyse. Twee types van radicalaire reacties ?thiol klik chemie? en ?perfluoralkyleringé? zulle worden toegepast om ethenyleen gebrugde PMO materialen te functionaliseren.

Project

Het meten van equivalente inkomens: de uitvoering van maatregelen voor individueel welzijn op basis van Belgische data (MEQIN) .

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Conflict, fictie en identiteit: een multi-methodische studie naar de productie, inhoud en receptie van Koerdische TV-fictie in een transnationale context. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Verklaring in wiskunde. Een filosofische analyse van de verklarende kracht van wiskundige bewijzen en visualisaties en hun rol in wetenschappelijke verklaring Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het doel van dit project is de systematische analyse van het bestaan van wiskundige bewijzen in wetenschap. Dit onderzoeksonderwerp bestaat uit kwesties waas wiskundige claims een essentieel onderdeel zijn van een wetenschappelijke verklaring.

Project

Formation of emissive coinage metal clusters in microporous host materials Recent afgelopen

KU Leuven

In dit onderzoek zullen de optische eigenschappen van luminescente zilver clusters, die gevormd zijn in zeolietroosters, worden onderzocht naarhun mogelijke toepassing in verlichtingstoestellen zoals fluorescentie-en LED lampen. De invloed van verschillende parameters op deze luminescentie eigenschappen zal worden onderzocht en geoptimaliseerd. De parameters die zullen worden onderzocht zijn de activatie methode (warmte behandeling, foton-activatie en elektronirradiatie), ionen uitwisselingss...

Project

Multivalente dubbel-responsieve polymere nanopartikels voor doelgerichte anti-kanker therapie. Historisch

Universiteit Gent

In dit project willen we een formulatie ontwikkelen die selectief anti-kanker geneesmiddelen afgeeft aan kanker cellen terwijl schadelijke bijwerkingen t.o.v. gezond weefsel geminimaliseerd worden. Hiervoor zullen we hydrofobe anti-kanker geneesmiddelen encapsuleren in polymere nanopartikels die zo ontworpen zijn dat (1) ze op hun oppervlak liganden hebben die selectieve binding met kanker cellen toelaat en (2) ze stimuli-responsieve eigenschappen hebben zodat ze hun geneesmiddelinhoud pas vr...

Project

Diplomatie, identiteit en 'cultural encounters': Belgische gezanten in Osmaans Istanbul (1838-1914). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project bestudeert de Belgische diplomatieke vertegenwoordiging in Istanbul tijdens de late negentiende eeuw. Het wil in eerste instantie peilen naar diplomatieke 'praktijken', eerder dan (enkel) naar de institutionele, politieke en economische dimensies van de Belgische diplomatie in de Osmaanse hoofdstad. Bijzondere aandacht gaat uit naar (inter)culturele contacten, waarbij thema 's zoals (hof)ceremonieel, sociale etiquette en diplomatieke cultuur worden onderzocht in relatie tot proce...

Project

Convergentie-analyse en toepassing van ADI schema's voor partiële differentiaalvergelijkingen uit de financiële wiskunde. Historisch

Universiteit Antwerpen

In de huidige financiële wiskunde worden er gevorderde modellen ontwikkeld voor het bepalen van eerlijke prijzen voor financiële opties. Vaak dienen hierbij meerdimensionale partiële differentiaalvergelijkingen opgelost te worden, waarvoor er geen exacte oplossing in gesloten vorm gekend is. In deze gevallen moet men gebruik maken van numerieke methoden om de exacte oplossing te benaderen. Efficiëntie en stabiliteit van de methoden spelen hierbij een belangrijke rol. Daarom gaan we in dit pr...

Project

PISA 2015 - werkingsjaar 2013 Historisch

Universiteit Gent

niet beschikbaar

Project

Een formele aanpak voor het ondervragen van grote hoeveelheden data Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

De term "big data" is een modewoord geworden waarmee wordt verwezen naar een context waarin datavolumes worden gemeten met Gigabytes, Terabytes vaak voorkomen, en veel internet bedrijven, wetenschappelijke en financiële instellingen te maken krijgen met Petabytes aan informatie. Door de praktische noodzaak zijn er verschillende systemen ontstaan voor het verwerken van big data, zoals Mapreduce dat een brede aanname kent via zijn open source implementatie Hadoop. Deze laatste heeft ook geleid ...

Project

Ecotoxicologische effecten over niveaus van biologische organisatie heen: naar een ecologisch relevante evaluatie van mengseltoxiciteit. Historisch

Universiteit Antwerpen

Omgevingsstandaarden worden voornamelijk gebaseerd op laboratorium experimenten, waarbij de condities streng gecontroleerd worden en de standaard organismen slechts een korte periode aan 1 enkele component worden blootgesteld. Omdat in werkelijkheid polluenten met elkaar interageren en natuurlijke omgevingscondities fluctueren, kunnen de resultaten bekomen van veldstudies verschillen van deze uitgevoerd in een labo en wordt de extrapolatie van labogegevens naar echte ecosystemen dus erg bemoe...

Project

De rol van carboxypeptidase U in atherosclerose en zijn trombotische complicaties. Historisch

Universiteit Antwerpen

Op het Labo Medische Biochemie wordt sinds jaren biochemisch en klinisch onderzoek verricht naar (patho)fysiologisch belangrijke enzymen. Eén van deze enzymen, het carboxypeptidase U (CPU of TAFIa) is in staat om de fibrinolyse drastisch af te remmen en zou zo een rol spelen in het optreden van een trombose. Intensief onderzoek heeft geleid tot de ontwikkeling van gevoelige analysetechnieken die het mogelijk maken om de precieze rol van dit enzym te bestuderen in atherosclerose en de klinisch...

Project

Intermediëren tussen koolstofgebaseerde nanomateralen en neuronen: verkenning van nieuwe horizonten op het vlak van celullaire neuroprothesen (INCA-NANEP). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Oxidatieve en lipolytische stabiliteit van lipiden in autotrofe microalgenbiomassa gedurende opslag en drogen.

KU Leuven

In dit project wordt de oxidatieve en lipolytische stabiliteit van de lipiden in autotrofe microalgenbiomassa onderzocht. Dit zal zowel gebeuren tijdens de opslag van de natte biomassa, tijdens het drogen zelf als tijdens de opslag van de gedroogde biomassa.

Project

Het testen van regelgebaseerde modeltransformaties. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoeksproject heeft drie doelstellingen: (1) het formaliseren van de vereisten van modeltransformaties, (2) het automatisch genereren van een verzameling inputmodellen voor een regelgebaseerde modeltransformatie, die fouten in de transformatie kan onthullen, en (3) het ontwikkelen van een nieuwe orakelfunctie, om de implementatie van een modeltransformatie te testen.

Project

Internal photoemission in semiconductor heterostructures with engineered barriers Recent afgelopen

KU Leuven

Interface barriers play a pivotal role in defining the electronic transport properties of solid heterojunctions. By engineering the interface barriers one may attain the desired electrical functioning, e.g., insulation, controlled tunneling, the Schottky or Ohmic contact, etc. The barrier engineering requires detailed knowledge of fundamental physical factors responsible for the formation of interface barriers between solids and the ways these factors affect transport of electrons across the ...

Project

Evaluation of adaptation strategies to landslide risks in Central Africa Recent afgelopen

KU Leuven

The PhD project frames in the BELSPO project, called AfreSLIDE and deals with landslide (LS) hazard assessment. This BELSPO project focuses on 4 representative study areas known for having suffered severely from rainfall-triggered LS in Uganda (Mount Elgon, Mount Rwenzori) and SW and NWCameroon (Mount Cameroon, Bamenda). The first task is the assessmentof household level resilience strategies. This task includes literaturereview on resilience strategies for landslides that have been implem...

Project

Study of RNA interference based antiviral immunity in insects by means of an integrated approach in Schistocerca gregaria and Drosophila melanogaster.

KU Leuven

RNA interference (RNAi) is a post-transcriptional gene silencing mechanism triggered by double-stranded RNA (dsRNA). This mechanism can be activated as an immune response against dsRNA structures, such as the ones produced during viral replication cycles. In this context, some viruses have developed evasion mechanisms, such as the expression of viral suppressors of RNAi (VSRs). However, the degree of RNAi efficiency is highly species-dependent and, interestingly, the antiviral role of RNAi ha...

Project

Karakterisatie van plantenparasitaire nematoden en gastheerresistentie in rijstproductie in Tanzania Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit projectvoorstel wil een analyse uitvoeren van de nematodenproblemen in Tanzaniaanse rijstvelden en vervolgens uitzoeken welke genotypes van Oryza sativa, O. glaberrima en hybriden resistent zijn tegen deze nematoden. Deze resistenties worden daarna onderzocht op biologisch, biochemisch en moleculair vlak.

Project

De actieve vrijheid van onderwijs. Een onderzoek naar de betekenis van de actieve onderwijsvrijheid en de doorwerking ervan in het Vlaamse onderwijsbeleid Historisch

KU Leuven

In dit onderzoek wordt nagegaan welke rol de overheid en het vrije initiatief hebben in een rechtsorde waarin de actieve vrijheid van onderwijswordt gewaarborgd. Deze actieve onderwijsvrijheid houdt de vrijheid in om scholen op en in te richten en er les te geven in overeenstemming metde eigen levensbeschouwelijke of pedagogische opvattingen. De centrale onderzoeksvraag is tweeledig: hoe moet de actieve vrijheid van onderwijsvandaag worden ingevuld en in welke mate eerbiedigt het Vlaamse onde...

Project

3D4SURE. Historisch

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Ontwikkelen van de Price vergelijking voor het integreren van evolutie in gemeenschapsecologie.

KU Leuven

Het voorgestelde onderzoek heeft tot doel het beter begrijpen van eco-evolutionaire dynamieken en het onderzoeken naar methoden om deze dynamieken adequaat te kunnen beschrijven.

Project

Contingent Capital : A robust statistical analysis Recent afgelopen

KU Leuven

Door de nieuwe regelgevingen moeten banken en andere financiële instellingen nieuwe financiële instrumenten gaan gebruiken om een nieuwe problemen te vermijden. Contingent capital is zo een nieuw financieel instrument. We zullen verder onderzoek verrichten naar dit instrument waarbij wetegelijk ook nieuwe statistische methoden gaan ontwikkelen die nuttig kunnen zijn voor het onderzoek. Het statistische onderzoek zal zich vooral toespitsen op robuuste methoden.

vorige 5001 - 5500 van 29734 volgende Pagina: 1...7 8 9 10 11 12 13 14 ...60 Grootte: 10 20 50 500