Onderzoeksprojecten

Resultaat als: RSS feed PDF XML

Sorteer: Startdatum
SorteerRichting
vorige 20001 - 20500 van 28056 volgende Pagina: 1...37 38 39 40 41 42 43 44 ...57 Grootte: 10 20 50 500
Project

Auteurschap en anonimiteit in de 16de-eeuwse muziek: Een onderzoek naarde Alamire-handschriften.

KU Leuven

De toeschrijving van een muzikaal werk aan een componist lijkt geen primordiale factor te zijn geweest bij de zestiende-eeuwse productie van handschriften. Dit project wil een antwoord geven op de vraag wat anonimiteit betekende in vroeg-modern Europa, een periode waarin componistentoeschrijvingen toenamen. Als uitgangspunt fungeren de Alamire-handschriften, die ongetwijfeld tot de meest fascinerende bronnen met Renaissancemuziek behoren. Het corpus bevat meer dan zestig koorboeken, die werde...

Project

Vibratieonderzoek op het middenoor door middel van 4D stroboscopische digitale holografie en dynamische eindige elementen modellen van het middenoor. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

In dit onderzoek wordt een hoogrealistisch dynamisch eindige elementen model van het menselijk middenoor geconstrueerd aan de hand van micro-CT opnames en nieuwe vibrationele en histologische data. De vibratiedata worden bekomen uit stroboscopische digitale holografiemetingen, die zowel staande als lopende golven op het trommelvlies met een hoge nauwkeurigheid in kaart kan brengen. Door deze nieuwe volveld tijdsgeresolveerde data te gebruiken voor het optimaliseren van middenoormodellen, kan ...

Project

Preklinische ontwikkeling van een geoptimaliseerd dendritische cel-gebaseerde vaccin tegen acute myeloïde leukemie. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project heeft als doel om een nieuw, geoptimaliseerd DC-vaccin te ontwikkelen. De nadruk ligt hierbij op het verkorten van de DC-kweekduur, het gebruik van IL-15 als alternatief voor IL-4 tijdens de differentiatie van monocyte-afgeleide DG en het bewerkstelligen van een efficiëntere DG-maturatie d.m.v. 'TolI-like receptor' (TLR)-stimulatie.

Project

Naar een innovatie van de lerarenopleiding in pakistan

Universiteit Gent

Dit onderzoek focust op de innovatie van de lerarenopleiding in Pakistan. De volgende onderzoeksvragen worden aangepakt: RG 1 Wat is de stan van zaken wat betreft het gebruik van een brede scala aan instructiestrategieën in de lerarenopleiding? RG 2 Welke zijn de gerelateerde beliefs, attitudes en self-efficacy van leerkrachtenopleiders? RQ 3 Welke is de impact van een interventie gericht op het invoeren van samenwerkend leren in de lerarenopleiding op de performance en interactieeffect van s...

Project

De 'tekst van Mechelen': een veronachtzaamde schakel in de reflectie over de rol van de kerk in de wereld. Een historisch-kritisch onderzoek naar de 'theologie van het tijdelijke'.

KU Leuven

Dit project onderzoekt de theologische stroming van de 'theologie van het tijdelijke' en het christelijk humanisme: (A) Het beschrijft het succes van deze denkstromingen in het werk en handelen van Gustave Thils, Gerard Philips, Charles Moeller en Albert Dondeyne. (B) Het onderzoekt systematisch hun verwezelijking om het debat hierover voor en tijdens het Tweede Vaticaans Concilie te bepalen. Deze doelstellingen worden als volgt uitgewerkt: (i) We onderzoeken hoe vanaf de jaren 1940 in de con...

Project

Hypoxie-gedreven veranderingen in het tumor epigenoom.

KU Leuven

In de huidige studie willen we de invloed van hypoxie onderzoeken op het epigenoom en de daaruit voortvloeiende fenotypische reactie in kanker.We hypothetiseren dat tumor suppressor gen promoteren worden hypermethyleerd door hypoxie, omdat DNA-demethylering - geïnitieerd door de TET hydroxylases - wordt geremd bij lage zuurstofconcentraties. We zullen daarom de directe zuurstof-afhankelijkheid van deze DNA hydroxylases onderzoeken, alsmede de algemene en locus-specifieke veranderingen van het...

Project

De sociale implicaties van transport: een bereikbaarheidsperspectief Recent afgelopen

Universiteit Gent

Er zijn heel wat wetenschappelijke studies die getracht hebben om duidelijk te maken dat transport (door middel van bereikbaarheid) een invloed heeft op het vergroten of ondermijnen van sociale gelijkheid en exclusie, gezondheid en levenskwaliteit. Het doel van dit project is om te onderzoeken hoe persoonsgebonden bereikbaarheidsanalyses kunnen bijdragen aan de huidige kennis over transportgerelateerde sociale exclusie.

Project

Patronen en alternerende structuren voor de uitdrukking van de toekomende tijd in het Gallo-Romaans: functioneel-systemische uitdagingen voor de grammaticalisatie theorie.

KU Leuven

Dit project onderzoekt de alternering en concurrentie tussen het gebruik van de indicatief futurum (je chanterai), perifrastische constructies met futurum betekenis (je vais chanter), en het praesens pro futuro (je chante ce soir) in de drie groepen van het Gallo-Romaans, nl. het Frans (zowel de standaardtaal als de Noord-Franse dialecten), het Francoprovençaals, en het Occitaans. Onze database bevat gegevens van bestaande geschreven en gesproken bronnen en van nieuwe enquêtes verzameld op ba...

Project

De impact van foutief voorspelde beloningen op leren: een systematische aanpak Recent afgelopen

Universiteit Gent

Hoe wordt beloningsleren beïnvloed door het onverwacht voorkomen of ontbreken van beloning? De impact van foutief voorspelde beloningen (FVB) op leren wil ik analyseren via een systemische aanpak: i.e., door te focussen op de functionele connectiviteit tussen de hersenregio's betrokken bij beloning (dopaminerg beloningssysteem), FVBs (anterieur cingulate cortex) en associaties tussen stimuli onderling of stimulus en respons (posterieur corticale gebieden).

Project

De aard en determinanten van emotioneel herstel in normale en depressieve populaties.

KU Leuven

Emoties zijn dynamische processen die veranderen over de tijd. Een volledig begrip van emoties kan dan ook enkel bereikt worden wanneer hun tijdsgebonden eigenschappen worden bestudeerd. Een dergelijke eigenschap isemotieduur. De studie van emotieduur is niet enkel belangrijk vanuit een theoretisch perspectief maar ook vanuit een klinische invalshoek aangezien vele psychologische aandoeningen gekenmerkt worden door lange emoties (bv. depressie) en aangezien aanhoudende negatieve emoties kunne...

Project

Uitklaren en optimaliseren van de financiering van het beleidsplan 'Duurzame mobiliteit' Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Het finale door de planningscommissie uitgewerkte beleidsplan dient op budgettair vlak haalbaar te zijn. Om hiertoe te komen dient de budgettaire impact van alle in het beleidsplan vervatte maatregelen in kaart te worden gebracht, hierbij rekening houdend met de reeds in het verleden aangegane verbintenissen. Naar de budgettaire haalbaarheid toe kunnen ook maatregelen in tijd worden gespreid of prioriteiten worden gelegd. Om de impact op de Vlaamse begroting te kennen dient niet alleen de uit...

Project

Respons van schormoerassen op zeepiegelstijging: interacties tussen afsterven van vegetatie, waterstroming en sedimentatie. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Schorren zijn kustmoerassen die momenteel worden bedreigd door de globale zeespiegelstijging, al hebben ze een zeker vermogen om zich hieraan aan te passen door sedimentatie. In verschillende schorrengebieden in de wereld is de sedimentatiesnelheid echter kleiner dan de snelheid van zeespiegelstijging, wat leidt tot toenemende overstroming van de schorren, bijgevolg een toenemende stress voor de schorrenvegetatie, wat uiteindelijk kan resulteren in grootschalige afsterfte van de vegetatie. In...

Project

Optisch vangen en vibrationele analyse van enkele moleculen.

KU Leuven

Het doel van dit FWO onderzoeksproject is de ontwikkeling van een technologie die de studie van de chemische eigenschappen van moleculen toelaat. De studie van (bio)moleculen zal uitgevoerd worden met 'surface enhanced Raman scattering' (SERS), een optische techniek waarmee de vibrationele toestanden van de molecules in een 'hot spot' waargenomen kunnen worden. Dit geeft informatie over de chemische compositie van de moleculen. Om één enkel molecule te detecteren zal optisch trappen gebruikt ...

Project

Hormones and neuroplasticity: image guided discoveries of molecular mechanisms in neuroplasticity

KU Leuven

Some of the most dramatic examples of plasticity in brain structure andfunction have been identified in the neural structures that control vocal production in songbirds. In these animals plasticity occurs during ontogeny and, for most species, also repeatedly across seasons. In this project we will investigate the role of thyroid hormones and sex steroids in the structural and functional changes in the song control nuclei in developing zebrafinch and adult starling. The research will combine ...

Project

De microstructurele organisatie van plantengebaseerde levensmiddelendispersies, beïnvloed door ultra hogedruk homogenisatie.

KU Leuven

Het doel van dit onderzoeksproject is om fundamenteel inzicht te verkrijgen in de microstructurele organisatie van plantengebaseerde levensmiddelendispersies, beïnvloed door ultra hogedruk homogenisatie. Ultra hogedruk homogenisatie kan gebruikt worden bij de procesvoering van levensmiddelen om celstructuren en celwandmateriaal te desintegreren alsook om olie in vetarme producten in te sluiten. In een eerste stap zullen een aantal complementaire, geavanceerde microscopische technieken geïmple...

Project

Holografie: Nieuwe toepassingen m.b.t kosmologie, zwarte gaten en sterkgekoppelde veldentheorie.

KU Leuven

Ik ben geïnteresseerd in een aantal toepassingen van de AdS/CFT correspondentie, een realisatie van het holografisch principe dat wordt aangeleverd door de Snaartheorie.Het algemene kader van mijn onderzoeksproject is het begrijpen van de implicaties van de AdS/CFT correspondentie, zowel als een beschrijving van het kwantum regime van de zwaartekracht, maar ook als een werkmiddel om niet-perturbatieve aspecten van gewone ijktheorieën te beschrijven.Concreet zal ik de methodes van de dualiteit...

Project

.

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Universalisme vs. particularisme in de transnationale civil society van mensenrechtenorganisaties. Amnesty International USA en Human Rights Watch tussen samenwerking en concurrentie (1978-2008). Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Aan het begin van de 21ste eeuw is het aantal NGO's die in de transnationale civiele samenleving opereren bijna ontelbaar. Men kan de proliferatie van mensenrechtenorganisaties (MROs) toejuichen maar men zou zich ook moeten afvragen waarom er zoveel zijn. Weerspiegelt dit een effectieve arbeidsverdeling of wijst het op particularistische belangen? Dit project, dat nauw aansluit bij de recente groei van historisch onderzoek in MROs, focust op de spanning tussen hun universalistische missie en ...

Project

Vrouwelijke dilettanten afkomsting uit de adel in België (1830-1914)

KU Leuven

Aristocratische dilettanten. Amateurkunstenaressen in Belgische adellijke kringen tussen 1830 en 1914Gedurende de negentiende eeuw leerden alle dochters uit de adel en de hogere burgerij tekenen,schilderen en muziek spelen. Een artistiek getalenteerd meisje werd beschouwd als een betere huwelijkskandidate. Ondanks de stijgende kansen omeen professionele kunstcarrière te ontplooien, beoefenden de meeste vrouwen de kunsten als dilettante. Toch lag de onderzoeksfocus bij de minderheid van beroep...

Project

Eén-stap aptameerselectie op een digitale lab-on-a-chip.

KU Leuven

text-autospace:none">mso-ansi-language:NL;mso-fareast-language:EN-US" lang="NL">Het succes van een aptameerselectie-procedure wordt bepaald door de selectie-efficiëntie en deuiteindelijke affiniteit en specificiteit van de geselecteerde aptameren voor hundoelmolecule. In dit project zal een digitaalmicrofluïdisch platform ontwikkelt worden waarop een één-stap-aptameerselectiekan uitgevoerd worden. bold;mso-bidi-font-style:italic">Om dit te bereiken zullen onderstaandedoelen bereikt moeten wor...

Project

Theoretische studie van relativistische elektron vortex golven. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

The use of sound analysis to monitor health and welfare of livestock

KU Leuven

Het doctoraat beoogt de ontwikkeling van een gezondheid en welzijnsmonitor voor vee. Deze monitor is gebaseerd op de automatische detectie van visuele en auditieve parameters gerelateerd aan gezondheid en welzijn van de dieren. Dit doctoraat concentreert zich enkel op de ontwikkeling van het auditieve deel van de monitor. Geluidsalgoritmes worden gebruikt en ontwikkeld die in staat zijn om karakteristieke parameters zoals intensiteit, tijdsduur, frequentiekarakteristieken en locatie te bereke...

Project

De invloed van chronisch nierlijden op de aanmaak, intestinale absorptie en renale excretie van microbioom metabolieten. Studie naar intestinaal-renale interacties.

KU Leuven

Chronisch nierlijden gaat gepaard met een ernstige verstoring van het menselijke metabolisme, beter gekend als uremie. Een achteruitgang van denierfunctie is geassocieerd met een opstapeling van verschillende metabolieten, zogenaamde uremische retentie moleculen. Een belangrijk deel van deze metabolieten ontstaan in het colon als eindproduct van bacteriëlefermentatie van proteïnes. Indoxyl sulfaat en p-cresyl sulfaat behoren tot de meest bestudeerde intestinale bacteriële metabolieten en zijn...

Project

Lie superalgebras

Universiteit Gent

In dit project worden verschillende aspecten van Lie superalgebras bestudeerd. Dit is een uitbreiding van het concept van lie algebras gemotiveerd door theoretische fysica. Een eerste punt die onderzocht wordt is homolgische algebra, meer bepaald Bernstein-Gelfand-Gelfand resoluties, Kostant cohomologie en Bott-Borel-Weil theorie. Een tweede punt is de classificatie van primitieve idealen in de universle omhullende algebra van de Lie superalgebra.

Project

Moderne fysische uitdagingen bij heliosferische en astrofysische modellering

Universiteit Gent

Vijf Belgische onderzoeksgroepen, aangevuld met twee gerenomeerde internationale partners, hebben de krachten gebundeld om een aantal moderne fysische uitdagingen aan te gaan bij heliosferische en astrofysische modellering. Onze verenigde aanpak heeft gemeenschappelijke uitdagingen geïdentificeerd die worden aangestuurd door solaire, heliosferische, magnetosferische, galactische en kosmologische vraagstukken.

Project

kan een combinatie van de isotiopische analyse van Fe, Cu Zn met behulp van multi-collector inductief gekoppeld plasma-massaspectrometrie en chemometrische analyse worden gebruikt voor de diagnose van metaal - gerelateerde ziekten?

Universiteit Gent

Isotopische analyse van de essentiële transitiemetalen Fe, Cu en Zn in menselijke bloed met multi collector ICP-MS na hun chemische isolatie. Karakterisering van de spreiding van de isotopenverhoudingen van Fe, Cu en Zn in de referentiepopulatie en identificatie van de beïnvloedende factoren. vergelijking van isotopische samenstelling van Fe, Cu en Zn in bloed van de referentiepopulatie met de overeenkomstige waarden in patiëntgroepen. Evaluatie van de mogelijkheden van deze isotopenanalyase...

Project

Ontwikkeling en evaluatie van een interventie om een actieve levensstijl te promoten bij recent gepensioneerde volwassenen Recent afgelopen

Universiteit Gent

In dit project zal een interventie ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd worden om bij recent gepensioneerde volwassenen een actieve levensstijl te promoten. Na het bepalen van de kritische determinanten van deze gedragingen aan de hand van focugroepen en een observationele studie, zal een multidimensionele interventie ontwikkeld en geïmplementeerd worden. Korte (3 maanden) en lange (12 maanden) termijn effecten van de interventie zullen worden onderzocht.

Project

Narratieve interesse en religieus geloof in de hedendaagse Amerikaanse literatuur. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoek wil trachten om postklassieke verteltheorien over narratieve interesse toe te passen op hedendaagse Amerikaanse fictie die de pluriforme dialoog over geloof op gang brengt. Om de manieren te onderzoeken waarop narratieve interesse tijdens het leesproces wordt beinvloed door de overdracht van cultureel materiaal, zal deze dissertatie zich beroepen op populaire en hooggewaardeerde Amerikaanse schrijvers die ervoor kiezen hun religieuze overtuigingen te thematiseren: Marilynne Ro...

Project

Belang van niet-pathogene virusen in de efficaciteit van RNAi in de hommel bombus terrestris Recent afgelopen

Universiteit Gent

Belang van niet-pathogene virusen in de efficaciteit van RNAi in de hommel bombus terrestris

Project

SmartGrids-ETPS-III.

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

De bescherming van ondernemingen tegen oneerlijke handelspraktijken.

KU Leuven

Dit onderzoek zal zich toespitsen op de bescherming van ondernemingen tegen oneerlijke handelspraktijken. Een studie uitgevoerd door de Europese Commissie heeft aangetoond dat deze zogenaamde “B2B‑oneerlijke handelspraktijken” veelvuldig voorkomen. In tegenstelling tot B2C‑oneerlijke handelspraktijken heeft Europa deze materie (tot nu toe) echter slechts gedeeltelijk geharmoniseerd. Bijgevolg hebben meerdere lidstaten een eigen regelgeving uitgewerkt om ondernemingen tegen deze pr...

Project

Quantitatieve atomaire resolutie elektronentomografie: van structuur tot eigenschappen. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel. Elektronentomografie op atomaire niveau zal worden ontwikkeld en toegepast op verschillende soorten nanomaterialen.

Project

Leren via licentieovereenkomsten: de mogelijkheden voor licentienemers in snelgroeiende ontwikkelingslanden Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Hoewel de literatuur over open innovatie snel evolueert, zijn er nog grote lacunes. Onderzoekers hebben nauwelijks aandacht besteed aan de vraag hoe het gebruik van de licentieovereenkomsten leidt tot betere innovatieresultaten in bedrijven van snelgroeiende ontwikkelingslanden zoals China, India, Zuid-Korea, Brazilië en anderen. Licentieovereenkomsten werden altijd bestudeerd vanuit het perspectief van de licentiegever, niet vanuit het perspectief van de licentienemer: onderzoek benadrukte h...

Project

Lineaire antenne microgolven chemische dampdepositie voor thermionische emissie van n-type gedoteerde CVD diamant oppervlakken

Universiteit Hasselt

Het doel van dit project is om het gebruik te onderzoeken van lineaire antenne microgolven chemische dampdepositie (LA MW CVD) voor het n-type doteren van diamant films met het oog op hun gebruik als thermionische elektronen emitter. De LA MW CVD techniek is pas recent geïntroduceerd als een nieuwe manier om dunne nanokristallijne diamant (NCD) films te groeien met een hoge sp3/sp2 verhouding, maar tot nu toe zijn geen experimenten met n-type dotering gemeld. Thermionische emissie biedt een d...

Project

eLiQuiD -Beste ingenieursopleiding in elektrisch, lichtgewicht en stil rijden.

KU Leuven

Het voorgestelde eLiQuiD project (Beste ingenieursopleiding in elektrisch, lichtgewicht en stil rijden) is bedoeld om beginnende onderzoekers en ervaren specialisten van de belangrijkste spelers in de academische wereld en het bedrijfsleven in heel Europa uit de NVH, LWD en H/E disciplines samen te brengen om een#8203;​​brede waaier van achtergronden te vormen. Recent onderzoek benadrukt de sterke wisselwerking en wijst op de vaak tegenstrijdige eisen van deze 3 thema's. Daarom ve...

Project

De poëtiek van het economische in de Duitse roman (1850 – 1900).

KU Leuven

Hoewel het economische een belangrijke rol speelt in de Duitse romans van de tweede helft van de negentiende eeuw, is er tot op heden nauwelijks onderzoek verricht naar de literaire representatie van het economischean sich. Dat is opvallend, vooral omdat gedurende dezelfde periode ingrijpende economische veranderingen plaatsvonden, die de politieke integratie en unificatie van Duitsland begeleidden. Recent cultureel onderzoek heeft de gelijkenissen tussen economisch discours en andere vormen ...

Project

Studies of exotic nuclei using a novel active target

KU Leuven

The goal of the intended doctoral research is the experimental study ofthe properties of exotic nuclei. Measurements will be performed at the existing and forthcoming radioactive beam facilities in Europe and elsewhere, using a novel detection instrument: a gaseous active target. The doctoral research will be focused on the development of the detection instrument and on the interpretation of the experimental results in the context of the most recent models and theories.

Project

Optimalisatie van de gebruiksgrens-toestand van de volgende generatie offshore windturbines (OptiWind) – Elektrische connectie en netwerkintegratie

Universiteit Gent

Dit onderzoeksproject richt zich op de netconnectie van offshore windturbines. Het eerste doel is het bepalen van de optimale verbindingstechnologie met het vasteland (AC of DC). Het tweede doel is het onderzoeken van de mogelijkheden voor het leveren van netondersteunende diensten. Het derde doel is het onderzoeken van de optimale interconnectie van de windturbines binnen een windmolenpark.

Project

Ruimtelijke en ecologische determinanten van Eco-evolutionaire dynamieken: antropogene milieus als model (SPEEDY)

Universiteit Gent

Ruimtelijke variatie speelt een sleutelrol in eco-evolutionaire responsen op omgevingsverandering. De manier waarop de omgeving populaties, gemeenschappen en ecosystemen beïnvloedt, hangt evenwel af van de interactie tussen locale en regionale processen. In deze studie worden eco-evolutionaire dynamieken op een geïntegreerde manier onderzocht langsheen gradiënten van anthropogene verstoring. Dit gebeurt via staalnames in gerepliceerde plots in (half)natuurlijke, landelijke en stedelijke habit...

Project

Globine-gekoppelde sensoren en hun rol in bacterien.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

The role of AMPK/SNF1/SnRK1 protein kinases in cellular and organismal aging

KU Leuven

During this doctoral research, the role of the highly conserved eukaryotic AMPK/SNF1/SnRK1 protein kinases in aging will be investigated. This will be done on cellular as well as on organismal level. The link between autophagy, oxidative stress and aging will be examined as well. The plant Arabidopsis thaliana and yeast Saccharomyces cerevisiae will be usedas model organisms.

Project

Intrinsiek ongestructureerde chaperones: in vivo substraten en in vitro mechanisme

Vrije Universiteit Brussel

Mijn belangrijkste doelstelling is het antwoord op de vraag te vinden van substraat specificiteit en ook om modellen voor moleculaire mechanisme van IDP chaperones mogelijk te maken.

Project

Topologische effecten bij diffractie van golven. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

In dit project onderzoeken we hoe een electronen vortex bundel verstrooid wordt aan chirale kristallen. Dit zijn kristallen zonder spiegelsymmetrie die steeds in een rechts- en een linkshandige variant voorkomen, een origineel kristal en zijn spiegelbeeld. Deze hebben verschillende chirale eigenschappen zoals chemische reacties met chirale moleculen en optische activiteit. De topologische lading van elektronen vortices maakt ook hen chiraal, zodat er chirale effecten optreden wanneer deze ver...

Project

Driedimensionale modellering van de eindzones van voorgespannen betonnen elementen ter voorspelling van spanningsverdeling en scheurpropagatie

Universiteit Hasselt

Het inleiden van de voorspankracht in betonnen constructie-elementen gaat gepaard met een specifieke spanningsverdeling in de zone van de overdrachtslengte en de eindzone van deze elementen. Op dit vlak is er een ruim aanbod aan theoretische kennis, die echter niet altijd overeenstemt met de praktijkervaring, het productengamma en de gehanteerde procedures. De aangewende modellen zijn doorgaans van tweedimensionale en lineaire aard [1, 2]. De op te stellen driedimensionale modellen moeten i...

Project

Geavanceerde modellering voor de volgende generatie van compressor designs.

KU Leuven

Doelstelling is het combineren van Atlas Copco Airpower's jarenlange expertise op het gebied van compressorproductie met de kennis en ervaring van KULeuven/PMA op het gebied van Multi-Body Modellering (MBM), wat moet leiden tot nieuwe en meer gedetailleerde inzichten in compressordynamica. Dit moet ontwerpinnovaties van machines met hoge kwaliteit, hoge energie-efficiëntie en lage productie- en ontwikkelingskosten bij Atlas Copco Airpower NV mogelijk maken. Als secundair gevolg, zal KU Leuven...

Project

Virulentie en diversiteit van Afrikaanse Mycobacterium Ulcerans.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Conflict tussen ouders en nakomelingen in kanaries: individuele plasticiteit, genetische basis en co-adaptatie. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Hoewel de evolutie van ouderlijke zorg essentieel is voor het begrijpen van onder andere sociale systemen en seksuele selectie, is er vrijwel niets bekend over zijn genetische architectuur. De evolutie van ouderzorg wordt verder sterk beïnvloed door een belangenconflict over de mate van ouderlijke investering tussen ouders en hun nakomelingen. Dit kan invloed hebben op de evolutie van twee eigenschappen: verzorgingsgedrag door de ouders en het bedelgedrag van het nageslacht. De theorie voorsp...

Project

Onderzoek van de genetische basis en de pathogenische mechanismen betrokken bij bicuspiede aorta klep geassocieerd thoracaal aorta aneurysmanon.

Universiteit Antwerpen

Een bicuspiede aorta klep is het meest voorkomende congenitale hart defect. Het is geassocieerd met aneurysmafs van de aorta ascendens waardoor het een belangrijk gezondheidsprobleem vormt. Het overervingspatroon is meest suggestief voor een autosomaal dominante aandoening met variabele penetrantie en expressiviteit. In dit project zullen we de genetische basis identificeren aan de hand van copy number variation analyse en whole exome sequencing en de potentiele contributie van TGFβ signalis...

Project

Onderzoeksovereenkomst in het kader van het doctoraat van Mohamed Mysara Ahmed (getiteld: "Bioinformatics analysis of complex DNA-sequencing data to assess microbial diversity in geological radioactive waste disposal environments)

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' SCK-CEN, Studiecentrum voor Kernenergie/Centre d'etude de l'Energie Nucléaire' hebben voor het project ' Onderzoeksovereenkomst in het kader van het doctoraat van Mohamed Mysara Ahmed (getiteld: "Bioinformatics analysis of complex DNA-sequencing data to assess microbial diversity in geological radioactive waste disposal environments)' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten wor...

Project

Exploratie van gelaagde perovskieten als kandidaat magnetoelektrische materialen Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Het interessante aan magnetoelektrische multiferroische materialen is dat ze gekoppelde magnetische en ferroelektrische eigenschappen vertonen, hetgeen betekent dat een elektrisch veld de magnetische eigenschappen kan doen veranderen. Echter, bij kamertemperatuur is geen enkel zuivere fase magneto-elektrisch materiaal gekend dat praktische eigenschappen van dit fenomeen zou toelaten. Recent werd theoretisch een nieuw mechanisme voor "hybrid improper ferroelectricity" voorspeld in perovskiet C...

Project

De planeet op de tafel: Wallace Stevens als werelddichter. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoeksproject wil bijdragen aan de manier waarop de canonieke modernistische dichter Wallace Stevens wordt gelezen als een transnationale en mondiale dichter. Het wil een meer systematische focus aan zulk onderzoek bieden, een gamma aan relevante data ter beschikking stellen die in de Stevenskritiek nog niet voorhanden zijn, evalueren wat er kritisch op het spel staat bij het transnationaliseren van deze dichter, en de huidige theorieën over wereldliteratuur, ecokritiek en culturele t...

Project

Natuurlijke gradiënten in temperatuur, CO2 en bodem ouderdom: IJsland biedt een uniek decor tot opheldering van langetermijneffecten van klimaatverandering op nutriëntendynamiek, vegetatie en microbiële gemeenschappen. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoek heeft als doel bodem-vegetatie interacties in IJslandse ecosystemen in een veranderend klimaat te begrijpen. Volgens de actuele kennis zal de huidige klimaatverandering voortzetten tijdens de 21ste eeuw, en meest uitgesproken zijn op hoge latitudes. Om de consequenties hiervan voor ecosystemen op lange termijn te begrijpen worden in natuurlijke temperatuur-, nutriënt-, en CO2 gradiënten gekeken naar nutriëntencyclering door bodem en vegetatie en naar karakteristieken van vegetat...

Project

De wisselwerking tussen informatiestructuur, syntaxis en prosodie in Kikonge: een geïntegreerde beschrijvende, vergelijkende en historische benadering. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het voorgestelde doctoraatsonderzoek zal informatiestructuur (IS) bestuderen in het Kikongo. Dit is nog nooit eerder uitvoerig gedaan voor een westelijke Bantoetaal. Het onderzoek is zowel descriptief als comparatief, aangezien de IS van verschillende Kikongotalen vergeleken zullen worden. Bovendien wordt een historische dimensie aan het project toegevoegd door de oudste overgebleven geschreven bronnen (17e eeuw) van het Kikongo te integreren.

Project

Afwijkingen van de bewijslast in het aansprakelijkheidsrecht

KU Leuven

This project focuses on deviations from the principles of the burden ofproof in tort law. It can be alleged that a party injured by a tortiousact finds himself confronted with a severe burden of proof (he must prove fault, damage and causation), which can provoke serious difficulties and even situations of evidence need. How do you demonstrate that a doctor failed in his duty of care during a medical surgery? Or that the government committed a wrongful act in the dismantlement of a financial ...

Project

Adaptieve aanpassingen aan klimaatsverandering – inzicht in de respons van gameten. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Planets: Tracing the Transfer, Origin, Preservation, and Evolution of their ReservoirS (PLANET TOPERS)

Vrije Universiteit Brussel

Earth clearly stands out among the rocky planets of the inner Solar System. It harbors life, has water oceans, volcanic activity contributing to the atmosphere and plate tectonics continuously regenerating its surface. Its biosphere is shielded from radiation and a self-sustained magnetic field protects its atmosphere from erosion. Connections thus exist between the presence of life and the geophysical characteristics of the host planet. Other bodies such as Mars, Venus and some large satelli...

Project

Immunological and molecular interactions between the host and Candida albican biofilm

KU Leuven

The main objective of the project is to investigate the reciprocal interaction between the immune system and Candida albicans biofilm development. To this purpose, we will mainly perform in vivo biofilm work, using two model systems in mice. The first model system will be based on the rat subcutaneous biofilm model system developed in the lab of Molecular Cell Biology. The second model system is a central venous catheter model system. We will perform RNAseq to compare the expression pattern i...

Project

Brandpunt crisisjaren: Stratificatie en sociaal-economische transformatie in de Oost-Mediterrane regio gedurende de overgangsperiode van Brons-naar IJzertijd (1200 - 950 v. Chr.)

KU Leuven

Op het einde van de Late Bronstijd stortte het politieke en economischesysteem in het oostelijke Middellandse Zeegebied in elkaar en de regio onderging diepgaande transformaties. Traditioneel wordt de oorzaak voor deze reeks gebeurtenissen bij de Zeevolkeren gelegd. Uit recente opgravingen blijkt dat de Zeevolkeren zich langs de kust en in het hinterland van de Levant vestigden, waar zij zich onderscheidden van de lokale bevolking door hun specifieke aardewerk, weefgewichten en architectuur. ...

Project

Extractie van Zeldzame Aarden.

KU Leuven

De zeldzame aarden zijn een groep van 17 elementen in het periodiek systeem, waaronder neodymium (Nd), europium(Eu), terbium (Tb), dysprosium (Dy) en yttrium(Y). De zele elementen worden steeds belangrijker, omwillevan hun essentiële rol in permanente magneten, lampfosforen, katalysatoren en herlaadbare batterijen. De zeldzame aarden komen in de Natuur onder de vorm van mengsels voor en deze mengsels zijn moeilijk te scheiden omwille van de sterk gelijkende chemische eigenschappen van de zeld...

Project

Catastrofale omschakelingen gestuurd door biogeochemische processen: terugkoppelingsmechanismen in organische bodems. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Ondanks een toenemende vernatting van gedegradeerde laagvenen, in het kader van natuurherstel en koolstofvastlegging, blijven gewenste resultaten vaak achterwege. Dit project is gebaseerd op fundamenteel onderzoek naar terugkoppelingsmechanismen in veenbodems na degradatie, die voorkomen dat het systeem weer omslaat naar de initiële staat. De nadruk in dit onderzoek ligt op de rol van waterdynamiek, ijzerchemie en-toxiciteit, en vegetatie.

Project

Artiesten of bedelaars? Aanpassingsstrategieën van rondtrekkende entertainers in Brabant (1750-1914)

Vrije Universiteit Brussel

This project aims to gain insight into the migration patterns, income strategies and cultural repertoires of itinerant entertainers in Brabant in the 'long nineteenth century' (1750-1914). Making their living with public performances ranging from singing, making music, acting and puppetry to acrobatics and bear dancing, they travelled over short and long distances with their shows and brought entertainment to people who did or did not have regular access to amusement. The transition from prei...

Project

De rol van investeringsbanken bij fusies en overnames: deal sluiting, deal certificatie of waarde creatie?

KU Leuven

Recent onderzoek in de laatste twee decennia besteed enige aandacht aande rol van adviseurs bij overnames en fusies. De conclusies over de waarde die dergelijke financiële adviseurs toevoegen zijn echter niet eenduidig. Volgens de “deal-completion” hypothese, krijgen financiële adviseurs incentives om de deal rond te krijgen, ongeacht of dat deze deal waarde creëert voor hun klant of niet. Volgens de “superior deal” hypothese,kunnen financiële adviseurs hun klanten helpen betere deals te slui...

Project

Kwantitatieve transmissie-elektronenmicroscopie : Voorbij de grenzen van het waarnemen.

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit project is om precieze metingen te bekomen voor ongekende structuurparameters met behulp van kwantitatieve transmissie-elektronenmicroscopie. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van statistische parameterschattingstheorie, wat een signifcante verbetering voor de nauwkeurigheid en precisie moet opleveren in vergelijking met de conventionele interpretatie van beelden. Het uitgangspunt van statistische parameterschattingstheorie is de beschikbaarheid van een fysisch parametrisch model...

Project

Literatuur en mediavernieuwing: het probleem van de genreveranderingen

Vrije Universiteit Brussel

Onderzoeksdomein Het genrebegrip is een van de oudste, meest gereputeerde en meest fundamentele categorieën van de literatuur en de literatuurstudie. Literaire genres zijn alomtegenwoordig; men treft ze zowel aan in fictie als in non-fictie, zowel in het highbrow- als in het lowbrow-segment van de cultuur, zowel bij vernieuwende als bij traditionele teksten, zowel bij gedrukte literatuur als bij literatuur die op andere manieren wordt gerealiseerd of opgevoerd. Er bestaan bijgevolg talloze p...

Project

Intraocular electro-optic lens with focus control for cataract patients

KU Leuven

De optische functie van een menselijk oognbsp;is gebaseerd op decombinatie van het hoornvlies en het voorkamervocht, een aanpasbare lens en het glasachtig lichaam. De accommodatie van het oog, die bedoeld isom een beeld te focussen op het netvlies, is gebaseerd op beweging van de ciliaire spier, die de vorm en dioptrische sterkte van de aanpasbare lens verandert. In het geval van katarakt, wordt de aanpasbare lens melkachtig, waardoor wazig zicht ontstaat. De meest voor de hand liggende behan...

Project

Statistische besluitvorming voor variërende coëfficiënten functies.

Universiteit Antwerpen

We beschouwen modellen met variërende coëfficiënten, i.e. lineaire modellen waarbij de respons en/of verklarende variabelen variëren met een andere variabele, bijvoorbeeld 'tijd'. Dit soort modellen kan bijvoorbeeld gebruikt worden in HIV onderzoek, waar het aantal T-cellen daalt met de tijd en daarenboven afhangt van het aantal T-cellen op het moment waarop de infectie gebeurde. Bovendien bestuderen we gewone differentiaalvergelijkingen met variërende coëfficiënten die toelaten om de dynamie...

Project

Dipeptidyl-peptidase 9 in menselijke leukocyten. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

In het project wordt gefocust op de rol van het dipeptidyl-peptidase 9 (DPP9) in leukocyten. Dit enzym is in staat dipeptides van een peptide af te knippen na een proline op de voorlaatste positie. De ware fysiologische rol blijft echter ongekend. We willen deze kwestie het hoofd bieden door het antwoord te zoeken op drie sleutelvragen. Waar is DPP9 exact te vinden in leukocyten? Het is belangrijk te weten waar DPP9 zich in de cel bevindt en of het zich verplaatst na cellulaire activatie. Vin...

Project

Een supramoleculaire benadering voor de katalytische omzetting van biomassa.

KU Leuven

Cellulose biedt potentieel als alternatieve koolstofbron voor de aanmaak van biobrandstoffen en chemicaliën. De depolymerisatie van cellulose tot kleinere moleculen geldt als één van de belangrijkste strategieën in het concept van een zogenaamde bioraffinaderij. Deze nieuwe chemische bouwstenen kunnen immers worden aangewend in reeds bestaande petrochemische processen. Waar in eerste instantie op zoek werd gegaan naar conventionele heterogene katalysatoren voor de omzetting van cellulose, bli...

Project

Mechanismen van zenuwbedrading in de hersenen in normale en pathologische condities (WIBRAIN).

Universiteit Antwerpen

WIBRAIN is dus een nieuw initiatief, gericht op een beter begrip van de regulatie van neuronale netwerkvorming, van Drosophila tot de mens, en met aanwending van een gepast arsenaal aan moleculaire, genetische, neurofysiologische, morfologische en gedragsmatige analyseprocedures om om adequate en state-of-the-art wijze alle onderzoeksaspecten te kunnen behandelen

Project

Nieuw financieringsmodel onderzoek: ZAP-startkrediet 2012

Vrije Universiteit Brussel

Nieuw financieringsmodel onderzoek: ZAP-startkrediet 2012

Project

Bevorderen van de angiogenese bij allogene tracheatransplantatie d.m.v. tissue-engineering

KU Leuven

Een defect dat meer dan de helft van de lengte van de trachea omvat, kan niet primair hersteld worden. Er is ook geen lichaamseigen weefsel beschikbaar om de specifieke structuur van de luchtpijp te reconstrueren, m.n. een elastisch kraakbenig skelet, intern bekleed met respiratoire mucosa. Zowel experimenteel als recent klinisch onderzoek toont aan dat allotransplantatie van de trachea een belangrijke vooruitgang kan betekenen. Directe anastomose van de greffe aan de halsvaten is onmogelijk,...

Project

Wisselwerking tussen chemische reactiviteit en aromaticiteit: theoretische ontwikkelingen en toepassing op grote aromatische koolstofverbindingen: van cyclacenen tot grafeen 'nanoribbons'.

Vrije Universiteit Brussel

Het doel van de voorgestelde studie is het onderzoeken van de wisselwerking tussen chemische reactiviteit en aromaticiteit en het bestuderen van deze onderlinge samenhang voor twee belangrijke klassen van aromatische koolstofverbindingen, namelijk cyclacenen en grafeen nanoribbons

Project

Optimalisatie van de trade-offs tussen biomassaproductie, klimaatfeedback en waterconsumptie in korte-omloop hakhoutculturen, een modelanalyse. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Op dit moment komt 81% van de wereldwijde energieproductie uit fossiele brandstoffen, die eindig zijn en CO2 uitstoten in de atmosfeer.Om deze redenen, worden alternatieve energiebronnen gezocht. Bio-energie, met name korte omloop hakhout (KOH) cultuur, is een veelbelovend alternatief voor de opwekking van elektriciteit. KOH's kunnen worden gedefinieerd als zorgvuldig onderhouden, hoge-densiteit aanplantingen van snelgroeiende bomen, in dit project populier, die om de 2-5 jaar worden terugges...

Project

Adaptavieve voorkeuren in een dynamische veranderende wereld: een AI onderzoek in de co-evolutie van voorkeuren en de vorming van groepen. Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Veel strategische en economische situaties worden gekenmerkt door deelnemer voorkeuren die rekening houden met het welzijn van anderen. Deze voorkeuren begeleiden mensen in hun keuzes met wie deel te nemen aan economische of sociale activiteiten. Weinig aandacht is geschonken aan hoe deze groepsformatie deze voorkeuren vormen en, omgekeerd, hoe deze voorkeuren groepen vormen.

Project

Onderzoek naar de rol van IRF4 en IRF8 in de differentiatie en functie van dendritische cel subsets. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Interferon regulatory factor (IRF) 4 en IRF8 zijn twee belangrijke transcriptiefactoren (TFs) betrokken bij de differentiatie van dendritische cellen (DCs). Het doel van dit project is om de rol van deze TFs in de ontwikkeling en de functie van de verschillende DC subsets verder te ontrafelen, evenals de complexe regulatoire pathways die gecontroleerd worden door deze TFs tijdens DC ontwikkeling en activatie.

Project

"Citizen -led Gender Budget Initiatives" bij de lokale overheid: een quasi-experimentele impact studie gericht op de gezondheidszorg van het Kabale District, Oeganda. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Urbes Extinctae. Onderzoek van verlaten Romeinse steden in central Adriatisch Italië

Universiteit Gent

Het project gaat in op het wijds verspreide fenomeen van Romeinse stadsverlating tijdens de Late Oudheid en Vroege Middeleeuwen, in het bijzonder in de regionale context van Marche in Centraal Adriatisch Italië. Het onderzoek zal worden uitgevoerd via integratie van traditionele benaderingen (historisch onderzoek, opgravingen) en grootschalige intra-site prospectiemethoden (remote sensing, geofysische prospectie, GIS kartering) toegepast op dergelijke verlaten urbane centra.

Project

Candida albicans – Staphylococcus epidermidis dual – soorten biofilm: Moleculaire karakterisering van hun interactie met een focus op methionine metabolisme.

KU Leuven

Totnogtoe hebben studies zich voornamelijk gericht op het bestuderen van biofilms die veroorzaakt worden door één enkele bacteriële of schimmelsoort. Op dit moment groeit echter de belangstelling voor de studienaar verschillende bacteriële soorten die, samen met Candida spp., een biofilm veroorzaken. Dit is mede omdat het gebruik van één enkele soort in een model niet toepasbaar is op het consortium aan meerdere soorten van bacteriën en schimmels die teruggevonden worden in het algemene gezon...

Project

Computer gestuurde ontwikkeling van biofilm remmers met trage afgave uit Organisch Metaal matrices.

KU Leuven

Het doel van dit project is de ontwikkeling van een nieuw soort antibacteriële middel met een trage afgave, maar verbeterde eigenschappen en dit op twee vlakken. Vrijkomende antibacteriële stoffen ontwerpen met een introductie van niet-toxische specifieke biolaag-remmers met een breedspectrum activiteit, en de implementatie en het gebruik van verschillende bio-moleculaire modelleringstechnieken zal het ontwerpen van de MOFs en de biofilm remmers vergemakkelijken. Naast de antibacteriële lagen...

Project

Toetsingsopdracht in het kader van de opmaak van de IHD-rapporten. Historisch

Universiteit Antwerpen

De toetsing moet de IHD-overlegwerkgroep en de Vlaamse Regering garanderen dat zowel de aanpak van de kalibratie als de resultaten ervan van goede kwaliteit zijn en volstaan om op Vlaams niveau te streven naar een duurzame staat van instandhouding van de Europees te beschermen habitats en soorten, gegeven de criteria die de habitat- en de volgelrichtlijn daarvoor hanteren.

Project

Thuis in de zestiende-eeuwse stad. Materialiteit en domesticiteit in het graafschap Vlaanderen (1450-1650). Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Hoe werd 'huiselijkheid' materieel vertaald binnen een zestiende-eeuwse stedelijke context? Hoewel deze vraag al vaker het onderwerp van studie was voor laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Italiaanse steden en voor het Engelse platteland, blijft de wooncultuur in steden in de Zuidelijke Nederlanden grotendeels onderbelicht. Niet alleen is nog maar weinig geweten over de fysieke eigenschappen van de woning en de organisatie van de interne ruimte, nog minder is duidelijk over de inrichting en het ...

Project

Plasma geassisteerde katalyse als duurzame binnenlucht zuiveringstechnologie.

Universiteit Antwerpen

De kwaliteit van buitenlucht is een veel besproken thema in media en politiek, terwijl de kwaliteit van binnenlucht vaak over het hoofd gezien wordt. Nochtans brengt men het merendeel van de tijd binnenshuis door en is binnenlucht vaak van slechtere kwaliteit dan buitenlucht. Hoog tijd dus dat binnenluchtkwaliteit in de schijnwerpers geplaatst wordt. Dit doctoraatsonderzoek kadert in het domein van luchtzuivering met specifieke focus op een duurzame binnenluchtzuivering. Een vaak toegepaste...

Project

De icoon als venster voor de ecologische dialoog

KU Leuven

In dit onderzoek zal worden nagegaan of een 'iconische benadering' van de natuur een vruchtbare invalshoek kan bieden voor een christelijke ecotheologie die leidt tot een liturgische, ascetische en ethische dynamiek. Onderzocht zal worden of een dergelijke ecotheologie ook geloofwaardigis in de dialoog met de milieubeweging. Dit is van belang omwille van de sterke polarisering en de wederzijdse scepsis tussen de milieubewegingen het christendom op ecologisch vlak, voornamelijk omwille van de ...

Project

Carotenoid bioaccessibility in fruit and vegetable based food systems

KU Leuven

Subcellulaire locatie van carotenoïden in fruit en groenten gebaseerde systemen tijdens procesvoering en vertering: relatie met conversiereacties en biotoegankelijkheid Carotenoïden zijn lipofiele componenten verantwoordelijk voor de rode, gele en oranje kleur van bepaalde fruit- en groetensoorten. Doordat carotenoïden extreem hydrofoob zijn, bevinden ze zich in de kern van membranen of in andere hydrofobe locaties. Carotenoïden komen voor als meerdere isomeren omwille van hun lang geconjugee...

Project

Jain inferentietheorieën in het licht van de moderne logica

Universiteit Gent

Dit project heeft als doel concepten over inferentie en contextuele redenering in Jainisme te onderzoeken door het uitgeven, vertalen en bestuderen van Prabhâcandra’s Prameyakamalamârtanda (11e E.), “De zon voor de lotussen van het kenbare”. Deze studie zal gevoerd worden binnen de dialoog tussen theorieën over redenering in het klassieke India en hedendaagse Westerse ontwikkelingen in interactieve en dynamische logica’s.

Project

Polypropyleen kunststofvezels in betonnen wegverhardingen voor klassieke wegen

Universiteit Hasselt

Vezelversterkt beton is een composietmateriaal dat opgebouwd is uit een betonmatrix en discrete, willekeurig verspreide vezels. Het doel van deze vezels (staal, synthetisch of natuurlijk) is de opname van de trekspanningen in het beton en het beperken van de scheuropeningen door een verbeterd nascheurgedrag. Vezelversterkt beton wordt reeds toegepast als structurele wapening bij de aanleg van brugdekken en industriële bedrijfsvloeren, de constructie van kunstwerken,... Binnen de wegenbouw is...

Project

Polymeer-Metal Organic Frameworks (MOFs) mixed matrix membranen voor gasscheiding toepassingen Recent afgelopen

KU Leuven

Het belangrijkste doel van dit werk was het ontwikkelen van mixed matrix membranen (MMMs) gebaseerd op metal organic frameworks (MOFs) met hogeprestaties voor gasscheidingstoepassingen met hoge en lage druk. MOF-MMMs hebben de potentie om betere prestaties te leveren dan membranen gemaakt van puur polymeer. Om MOF-MMMs succesvol toe te passen voor industriële scheidingen moeten membranen met een goede MOF-polymeer grensvlak-adhesie en goede weerstand tegen hoge druk worden ontwikkeld. Fundame...

Project

MRM.

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Oprechte signalisatie bij vogels: kunnen carotenoïden stereoidogenese promoten. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Een herder van gerechtigheid. Jeremiah 23,1-8 in tekstkritisch en literair-kritisch perspectief Recent afgelopen

KU Leuven

Het boek Jeremiah bevat een collectie van poetische orakels, prozaverhalen en directe redes. Tegen de achtergrond van de studie van Jer 23,1-8 in mijn onderzoeksscriptie voor de advanced master, is duidelijk geworden dat de genoemde perikoop heel wat stof tot nadenken biedt in de context van de vragen naar de tekst zelf en zijn groei. Tegen deze achtergrondwil dit project de tekst van Jer 23,1-8 bestuderen vanuit tekstkritischen literair-kritisch oogpunt om op die wijze de historische én actu...

Project

Mechanisms of conscious and unconscious learning

Universiteit Gent

De capaciteit om te leren is cruciaal voor levend organisms. Toch bestaat er nog veel onduidelijkheid over de relatie tussen bewust en onbewuste vormen van leren en over de processen waarop deze vormen van leren gebaseerd zijn. Binnen dit IUAP project, leggen wij ons toe op leren door instructie.

Project

Synthesis and Post Transformations of Propiolic Acid-Derived Ugi Adducts

KU Leuven

The main goal of this project is a development of novel Lewis-acid-surfactant-combined(LASC) catalytic systems followed by their evaluation in microwave-assisted organic synthesis (MAOS). We will try to adapt previous microwave-assisted methodologies developed in LOMAC for the use of LASC catalysis. This will allow replacing of organic solvents by water in these processes to make them greener and more sustainable. Ideally, the reaction outcome could be also greatly improved thus making possib...

Project

Tomfood.

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Dienstenovereenkomst: Opdracht betreffende ontwikkeling online aanvraagregistratiesysteem voor Sportfonds van Een Hart voor Limburg Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Streekfonds Een Hart voor Limburg' hebben voor het project ' Dienstenovereenkomst ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.

Project

Optimalisatie van adaptieve SPECT Recent afgelopen

Universiteit Gent

In dit project wordt verder gebouwd op moderne technieken voor het onderzoek van beeldkwaliteit en de daarvan afgeleide optimalisatie van systemen voor beeldvorming. Speciefiek zullen deze technieken gebruikt worden om het design van Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) systemen bij te sturen. De resultaten zouden moeten leiden tot meer efficiënte en betere gepersonaliseerde geneeskunde.

Project

Juridische Normering van Online Sociale Netwerken: Case Study naar Data-erabiliteit.

KU Leuven

Social network sites (SNS), such as Facebook, Google+, Netlog, Hyves, Bebo, LinkedIn and Twitter, have captured the attention of millions of users as well as billions of dollars in investment and acquisition. They make use of participatory and collaborative online technologies (also referred to as “web 2.0”) that transform the way in which individuals interact. An issue that has received growing attention in the context of SNS is their “open” or “closed” character, and the ability of users to...

Project

De invloed van wetgeving op relaties van (extreme) institutionele afhankelijkheid - Vormen van autonomie en participatie in gevangenissen en ziekenhuizen

Vrije Universiteit Brussel

Dit onderzoeksproject zal de dynamiek van de betrekkingen van (extreme) afhankelijkheid onderzoeken, met speciale nadruk op vormen van autonomie en deelname aan de besluitvorming, die optreden in twee soorten 'totale instellingen': gevangenissen en ziekenhuizen.

Project

Het optimaliseren van het zoekgedrag bij het aanleren van klinisch redeneren en beslissingsnemen. Recent afgelopen

KU Leuven

Van studenten geneeskunde wordt verwacht dat ze hun vaardigheden tot klinisch redeneren en beslissingsnemen effectief kunnen aanwenden. Daartoemoeten ze een medisch probleem leren bekijken vanuit verschillende oogpunten en een effectief zoekgedrag vertonen om dit probleem op te lossen.Om studenten hierin te begeleiden, bieden open leeromgevingen aan studenten een breed gamma aan van hulpmiddelen ter ondersteuning van dit complex leren (vb. video, simulatie). Toch blijkt dat studenten deze hul...

Project

Ontwerp van warmtewisselaars op basis van de volume-uitmiddelingstheorie

Universiteit Gent

In industriële en residensiële processen worden dagelijks grote hoeveelheden warmte overgedragen met behulp van warmtewisselaars. Elke verbetering van de warmteoverdracht heeft een belangrijke invloed op het brandstofverbruik en de uitstoot van broeikasgassen. Het doel van dit onderzoeksproject is om nieuwe geoptimaliseerde warmtewisselaars te ontwerpen voor vloeistof-lucht toepassingen op basis van de volume-uitmiddelingstheorie (VAT).

Project

Exploratie naar de integreerbaarheid van Physically Unclonable Functions op chip.

KU Leuven

PUFs zijn systemen die de unieke wanorde of variabiliteit van een fysisch object karakteriseren. Daardoor is het praktisch onhaalbaar om ze te dupliceren. Deze eigenschap opent een waaier aan cryptografische toepassingen. We focussen ons op PUFs die de procesvariaties van chipfabrikanten aanwenden. Het huidige spectrum architecturen is echter immatuur. Fundamenteel onderzoek op lay-out en circuit-niveau is nodig. In een eerste fase worden procesvariaties en ruisbronnen grondig bestudeerd, omd...

Project

Verhoging van gewaswaterproductiviteit door aangepast veldbeheer en de invloed ervan op bekkenhydrologie. Recent afgelopen

KU Leuven

Om genoeg voedsel te produceren voor de groeiende wereldbevolking, rekening houdend met de beperkte land- en waterbeschikbaarheid, is het verhogen van de gewas-waterproductiviteit (WUE) van cruciaal belang. Aangepast veldbeheer is een veelbelovende manier om WUE te verhogen voor regengevoede landbouw in droge streken. Evaluatie van aangepast veldbeheer moetechter steeds rekening houden met het veranderend klimaat alsook met degevolgen die veldbeheersmaatregelen kunnen hebben op de hydrologie ...

Project

metacaspase degradoom in planten celdood

Universiteit Gent

in dit project zal ik fundamentele kennis produceren over de identiteit en functie van de plant metacaspase proteines. hierbij zal ik gebruik maken van biochemische, moleculaire en cel-biologische technieken. ik zal werken aan de identificatie van metacaspase substraat porteines (het degradoom) met het oog op de manipulatie van geprogrammeerde celdood in arabidopsis thaliana

Project

Het sponsoringscontract - Onbekend maar toch bemind?

KU Leuven

Sponsoring is een fenomeen dat in talrijketakken van onze maatschappij opduikt. Niet alleen kunnen we daarbijdenken aan sportsponsoring, maar ook aan cultuursponsoring, maatschappelijke of sociale sponsoring, onderwijssponsoring, enz. Als relatief nieuw concept blijkt hieruit dat sponsoring aan een exponentiëlegroei onderhevig is. Steeds meer personen grijpen dan ook naar sponsoring als belangrijk marketing en communicatie instrument. Desondanks blijft een juridische verankering nog steeds ui...

Project

A statistical atlas of the cerebral perfusion areas

KU Leuven

Informatie over de vascularisatie en de perfusie van de hersenen is belangrijk voor verscheidene medische toepassingen, zoals de studie van de bevloeiingstekorten in neurodegeneratieve ziekten, de planning van neurochirurgische interventies en de diagnose en therapeutische behandeling van herseninfarcten. Een drie dimensioneel (3D) beeld van de hersenbloedvaten kan gemaakt worden met een verscheidenheid aan beeldmodaliteiten, zoals CTA, MRA en 3DRA. Echter, een accurate bepaling van de bevloe...

Project

Tetra-Impact. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Fabricatie en karakterisering van 3D dunne-film batterijen.

KU Leuven

The field of mobile devices, remote wireless sensors, implantable medical devices, smart cards and energy harvesters is rapidly evolving. A bottleneck in the development of these microsystems is the energy storage component required for extended autonomous operation. Miniaturization of conventional batteries which use particles and a liquid electrolyte is strongly limited by membranes and packaging. The thin-film micro-battery,as an all solid-state device,nbsp;is therefore considered for mini...

Project

Interactions between financial markets and corporations.

KU Leuven

Een belangrijke ontwikkeling in de huidige financiële markten is de opkomst van flitshandelaars, een type handelaar dat computeralgoritmes gebruikt om ultrasnel beursorders te plaatsen (vaak in milliseconden). Deze handelaars zijn belangrijke marktparticipanten geworden en zijn goed voor 2/3 van het volume op sommige handelsplatformen. Echter, over de rol van flitshandelaars (goedaardig of kwaadaardig?) wordt momenteel hevig gedebatteerd door academici, regulatoren en marktparticipanten. Dit ...

Project

De associatie tussen in utero blootstelling aan fijn stof en de microvasculatuur bij kinderen, een moleculair epidemiologische studie. Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Verscheidene studies hebben aangetoond dat er een associatie is tussen blootstelling aan fijn stof en cardiovasculair morbiditeit en mortaliteit. Als onderliggend mechanisme worden veranderingen in de microvasculatuur aangehaald, ondersteund door het feit dat epidemiologische data suggereren dat fijn stof een invloed heeft op de microvasculatuur. Onderzoek toont aan dat de voorbeschiktheid voor cardiovasculaire aandoeningen mogelijk zijn oorsprong heeft in utero, maar tot op heden zijn er gee...

Project

EURO-MILS: Veilige Europese Virtualisatie voor Betrouwbare Toepassingen in Kritieke Domeinen

Universiteit Gent

Kritieke systemen worden met het internet verbonden, waardoor domeinen met verschillende veiligheidsvoorwaarden worden gemengd. De stand van de techniek laat niet toe dit op een betrouwbare manier te doen. Het EURO-MILS-poject zal daarom voor de eerste maal in Europa een "Common Criteria" evaluatie uitvoeren tot op het hoogste niveau van een MILS-systeem (Multiple Independent Levels of Security).

Project

Numerieke analyse en experimentele studie van de dynamica van de thermische processen bij elektrische en magnetische lokale hyperthermische kankertherapieën Recent afgelopen

Universiteit Gent

Thermotherapie is een techniek dat tumoren lokaal tracht op te warmen. Twee mogelijke therapieën worden bestudeerd en vergeleken: elektrische thermotherapie waarbij radiofrequente stromen geïnjecteerd worden met naalden; magnetische thermotherapie waarbij een extern aangelegd magnetisch veld magnetische nanodeeltjes opwarmt. Om deze technieken beter te verstaan en te verbeteren wordt een numerieke analyse en een experimentele studie uitgevoerd

Project

Metaal-organische roosters gevormd als schillen en proppen in poreuze dragermaterialen; toepassingen in adsorptie en katalyse.

KU Leuven

Metaal-organische roosters (MOFs) zijn hybride poreuze materialen opgebouwd uit metaalionen of -clusters verbonden door polydentate organische verbindingsmoleculen. Deze materialen kunnen gebruikt worden als adsorbentia of katalysatoren, maar hun toepassingsgebied kan sterk verbreed worden door ze in de vorm van membranen, films, enz worden aangemaakt. In dit project zullen coatings van MOFs worden aangebracht rond poreuze dragermaterialen, resulterend in capsules rond een kernmateriaal, of z...

Project

Impact van ziekteprofiel op het motorisch leren bij de ziekte van Parkinson: neurowetenschappelijke en gedragsmatige inzichten.

KU Leuven

Patiënten met de ziekte van Parkinson (PD) hebben ernstige cognitieve en motorische problemen. Revalidatie, gericht op het verbeteren van deze motorische problemen, kan hun levenskwaliteit positief beinvloeden. In dit project onderzoeken we het effect van motorisch leren in combinatie met externe cues bij twee types van PD patiënten, namelijk patiënten met en zonder gangblokkades. Deze types patiënten hebben verschilllende ziekteprofielen op gebied van motoriek en cognitie, ongeacht hun ziekt...

Project

Besluit van de Vlaamse Regering houdende toekenning van een subsidie voor de omkadering van jonge onderzoekers voor het begrotingsjaar 2012 Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

De Universiteit Hasselt ontvangt een subsidie vanuit de Vlaamse Regering voor haar activiteiten met betrekking tot de omkadering en begeleiding van jonge onderzoekers. De subsidie wordt ingezet voor het ontwikkelen en versterken van activiteiten met betrekking tot de volgende objectieven: 1. Training van jonge onderzoekers 2. loopbaanontwikkeling en bevordering van loopbaanperspectieven van jonge onderzoekers 3. versterken van de internationale oriëntatie in de loopbaan van jonge onderzoekers...

Project

Cellulaire en moleculaire mechanismen die respiratoire aandoeningen ten gevolge van fijn stof mediëren: focus op het epitheel

Universiteit Gent

De mechanismen waarop inademing van fijn stof allergische sensitizatie promoot zullen onderzocht worden. Meer specifiek zal onderzocht worden hoe diesel uitlaat partikels de communicatie tussen luchtweg epitheel en dendritische cellen beïnvloedt, aangezien deze cellen cruciaal zijn bij het induceren van allergische ontstekingsreacties in de long.

Project

Wing damage detection employing guided wave techniques

KU Leuven

This is part of Smart Intelligence Aircraft Structures(SARISTU), which we are going to examine and evaluate wing structures using ultrasonic linear and or nonlinear guided waves.

Project

Gezamenlijk onderzoek door VUB (dienst Topsport en Studie) en de ULB (Ecole des Sports) naar de combinatie van studie en topsport in de hogescholen en universiteiten van het Nederlands- en Franstalig Hoger Onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewes... Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Gezamenlijk onderzoek door VUB (dienst Topsport en Studie) en de ULB (Ecole des Sports) naar de combinatie van studie en topsport in de hogescholen en universiteiten van het Nederlands- en Franstalig Hoger Onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (Kaderend in de uitvoering van besluit inzake Uitbouw van Sportopleidingen voor het jaar 2012, bestemd voor gemeenten die clubs of verenigingen van "categorie 6" op hun grondgebied hebben)

Project

Een Schelde-model uitgebreid met de effecten van de Rupel en van de sediment-water interactie met slikken en schorren in het zoetwatergetijdengebied.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

De praktische toepassing van het Europees Aanhoudingsbevel: balanceren op de grenzen van vrijheid, veiligheid en recht. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Het onderzoeksproject is gewijd aan het Europees aanhoudingsbevel (EAB), één van de meest omstreden wetgevingsinstrumenten die de Europese Unie heeft aangenomen met het oog op de verwezenlijking van een 'ruimte van vrijheid, veiligheid en recht' (Art. 3(2) VWEU). In het kader van dit project staat de wisselwerking tussen het EAB (als instrument) en de ruimte van vrijheid veiligheid en recht (als doelstelling) centraal. In eerste instantie zal de precieze draagwijdte van deze ruimte, en in h...

Project

Handelsnetwerken in de Romeinse economie. Familierelaties, vertrouwen en samenwerking in een groeiende rijksstructuur. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit project beoogt een structurele analyse van handelsnetwerken in de Romeinse economie, meer bepaald in Republikeins Delos enerzijds en Ostia en Puteoli tijdens de Keizertijd anderzijds. Een vergelijking van beide analyses zal aantonen in welke mate de introductie van een uniforme rijksstructuur de aard van de netwerken beïnvloedt. Als werkhypothese wordt aangenomen dat politieke integratie ruimere en meer efficiënte netwerken mogelijk maakt.

Project

De transnationale verspreiding van de roman hertekend: over Fransepseudo-vertalingen in Duitse vertaling (1731-1776).

KU Leuven

Dit project biedt een originele bijdrage tot de studie van de opkomst van het romangenre, door middel van een vergelijkende studie van een 40-tal Franse pseudo-vertalingen uit het Engels, gepubliceerd tussen 1731 en1776, enerzijds, en hun Duitse vertalingen anderzijds. De meerwaarde van het project ligt zowel in een theoretische reflectie over het minder bekende concept van de "pseudo-vertaling" als in een analyse van het statuut en de functie van pseudo-vertalingen, waarvan de rol bij de opk...

Project

Gestructureerde lage rang benaderingen: Theorie, algorithmen en toepassingen

Vrije Universiteit Brussel

Vandaag zijn de state-of-the-art methoden voor gegevensverwerking model-gebaseerd. We stellen een fundamenteel nieuwe aanpak voor, die onafhankelijk is van een expliciete modelrepresentatie en kan worden gebruikt voor modelvrije dataverwerking. Uit theoretische overwegingen is het belangrijkste voordeel van het nieuw voorgestelde paradigma een conceptuele unificatie van bestaande methoden. Uit praktische overwegingen opent het voorgestelde denkkader nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling v...

Project

Verdrinken in Narcissus´ spiegel: psychologische lezingen van Griekse en Romeinse literatuur uit de Keizertijd.

KU Leuven

Het project beoogt aan te tonen dat de manier waarop literatuur in de Keizertijd werd geproduceerd en geconsumeerd ertoe bijdroeg dat de topperformers uit deze periode - die het grootste deel van de nu nog bewaarde literatuur produceerden - vaak narcistische karaktertrekken vertonen diezich manifesteren in hun leven en in hun literaire werken. Bovendien schiep het directe karakter van literatuurbeoefening in deze periode een klimaat waarin succes en mislukking (en potentiële trauma´s) dicht b...

Project

Vergelijkende genoomwijde studie van mutaties in neuroblastomen in muis en mens Recent afgelopen

Universiteit Gent

Muis modellen van een bepaalde kanker zijn een bijzonder waardevol hulpmiddel bij de studie van die kanker. Het gedrag en de genetische afwijkingen in een dergelijk muis model zijn vaak serk gelijkend aan die van de menselijke ziekte. Pre klinische trails op muis modellen zijn momenteel dan ook de beste manier om nieuwe therapeutische opties te gaan valideren. Door het genoom van de tumoren van deze muis modelen te gaan profileren en via next generation sequecing mutaties op te gaan sporen ho...

Project

Fundamentele uitdagingen in halfgeleider onderzoek.

KU Leuven

The progress in semiconductor technology (logic, memories, etc.) has always been closelyconnected to fundamental discoveries in physics and material science that have taken place.At present, there are a few criticalstumbling blocks in the area of logic elements that haveseriously slowed down the pace of development since several years and for which innovativesolutions are needed. Therefore, there is a strong desire to explore the introduction of novelmaterials and material combinations. The e...

Project

Een post-totalitaire perspectief op de theologie: Wat kan een West-Europese theologie leren van post-communistische, Oost-Europese theologen?

KU Leuven

Theologen en filosofen van wie de bakermat in gebieden die onder invloed stonden van totalitaire regimes lag, zorgden voor een sterk intellectueel engagement met die regimes en ontwikkelden onvervalste kritiek op het totalitaire systeem, dat we zodoende een post-totalitair perspectief noemen. Aan de ene kant stimuleerden deze denkers de dialoog met cultuur en samenleving, en aan de andere kant plaatsten ze de theologie van binnenuit voor een serieuze uitdaging. Sindsdien zijn we meer te weten...

Project

Op zoek naar een theologisch-ethische visie over informele arbeid: Richtlijnen voor het Kerkelijke sociale denken en strategieën ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden van informele jobs in India

KU Leuven

De groei van zowel informele arbeid als casuele arbeid is hét kenmerk van de Indische arbeidsmarkt. Terwijl informele arbeid duidt op werk dat niet officieel geregistreerd is, wordt met casuele arbeid werk in slechte condities bedoeld. Informele arbeid vindt men zowel in landbouwverbonden als industriële economische activiteiten. Het kerkelijke sociale denken focust vooral op reguliere arbeidscondities en besteedt weinig aandacht aan irreguliere en casuele arbeid. In die zin ontwikkelt het ee...

Project

De complexiteit van wiskundige problemen

Universiteit Gent

Wiskundige logica laat wiskundigen herformuleren filosofische vragen zo nauwkeurig wiskundige vragen. Dit project is het thema voor gereedschap uit de wiskundige logica, in het bijzonder gereedschap van berekenbaarheid theorie te gebruiken om de vraag te bestuderen "Hoe ingewikkeld is het universum van wiskundige problemen?" We analyseren de complexiteit van het universum van problemen als geheel en de complexiteit van verschillende bekende concrete problemen.

Project

Wiskundige afleiding: logica, intuïtie en cognitie

Vrije Universiteit Brussel

Als logische afleidingen niet de manier wiskundigen reden passen, wat is dan de onderliggende logica van wiskundige bewijzen? Het huidige onderzoeksproject beoogt een paar stappen op weg naar een antwoord op deze vraag door de kleinste eenheid van wiskundige bewijzen te onderzoeken: wiskundige gevolgtrekking.

Project

De oprichting van verzelfstandigde besturen vanuit Europees rechtsvergelijkend perspectief: internationale impuls, nationale beheersing en de verzoening van deze trends. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Het recht met betrekking tot de oprichting van verzelfstandigde besturen binnen de bestuursorganisatie van Europese staten wordt thans gekenmerkt door twee trends. Enerzijds verplicht of moedigt het internationaal of supranationaal recht overheden aan om verzelfstandigde besturen op te richten. De regulatoren in de nutssectoren, wier statuut in steeds grotere mate het voorwerp uitmaakt van Europese regelgeving, vormen hiervan het meest bekende voorbeeld. Anderzijds vinden er op het nationale ...

Project

De ontwikkeling van de identiteit van Singalese kloosters in de vijfde eeuw

Universiteit Gent

Dit project onderzoekt de ontwikkeling van de identiteit van Singalese kloosters in de vijfde eeuw. Het identificatieproces van de Mahaviharanikaya zal worden bestudeerd met een bijzondere aandacht voor de invloed van de andere Singalese nikayas door middel van een onderzoek naar reflecties van deze scholen in de Pali commentaren die ons zijn overgeleverd.

Project

STANCE.

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Effecten van verstedelijking op gastrointestinale microbiota en gastheer fitness in Passer domesticus.

Universiteit Gent

Deze studie beoogt nieuwe inzichten te verschaffen in mogelijke effecten van anthropogene verstoring op de gastrointestinale microbiota van huismussen (Passer domesticus), en in mogelijke pathways waarmee habitat shifts de fysiologie, fitness, en populatie dynamiek van vogels kunnen beïnvloeden.

Project

Construction d'ethos et poétique de l'écriture dans l'oeuvre de Nancy Huton entre 1984-2002

KU Leuven

Dit project focust op het tweetalige oeuvre van de Canadees-Franse auteur Nancy Huston (°1953) tussen 1984 en 2002. Huston schreef haar vroegste werken in het Frans en begon vervolgens na een periode van intense zelfvertaling simultaan in het Frans en het Engels te schrijven. Hustons oeuvre wordt gekenmerkt door een voortdurende dialoog tussen twee talen entwee culturen, waardoor zij, zoals vele hedendaagse migrantenauteurs, noch als een Franstalig, noch als een Engelstalig auteur beschouwd k...

Project

Polo-like kinase 1 als doelwit voor kankerbehandelingen: focus op combinatietherapieën en de rol van het hypoxische tumormicromilieu.

Universiteit Antwerpen

"In dit project zal specifiek aandacht besteed worden aan twee zeer relevante tumortypes met een hoge mortaliteit, zijnde het niet-kleincellig longcarcinoom en het pancreascarcinoom. De eerste doelstelling van het project omvat een studie naar het clinicopathologische belang van Plk1 expressie als prognostische merker bij patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom of pancreascarcinoom. Hiertoe zal een retrospectieve studie uitgevoerd worden waarin clinicopathologische parameters voor het ee...

Project

Geïntegreerde evaluatie van kracht bij kinderen met cerebrale parese (pilootstudie) Recent afgelopen

KU Leuven

Eénvan de hoofdproblemen bij kinderen met hersenverlamming is spierzwakte.Spierzwakte wordt momenteel gezien als de hoofdoorzaak voor de ontwikkeling vansecundaire problemen, zoals benige deformaties en spiercontracturen. Dezesecundaire problemen kunnen enkel gecorrigeerd worden door chirurgie. Maarspierverlengingen binnen deze multilevelchirurgie zijn net ook belangrijkeoorzaken van spierzwakte. De laatste decennia werd in diversestudies de spierkracht gerelateerd aan grofmotorisch functione...

Project

Efficient simulation and optimization of differential algebraic equations on embedded hardware for control

KU Leuven

Dynamische optimalisatie voor real-time schatting van de toestand of voor controle van een systeem, wordt tegenwoordig al op grote schaal gebruikt in de regeltechniek. Dit komt door de mogelijkheid om beperkingen ende best beschikbare kennis van het systeem op te nemen in het algoritme. Voor mechatronische systemen, met een tijdschaal in de orde grootte van milli- of zelfs microseconden, vormt de rekentijd voor zulke geavanceerde algoritmes echter een probleem. Zowel toestandsschatting en con...

Project

Vergelijkende studie van de functionele morfologie van de voortbeweging bij de Perissodactyla.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Ontwikkeling van nieuwe semi-parametrische mengmodellen voor interval gecensureerde data: mathematische eigenschappen, gedrag voor eindige steekproeven, vergelijkende studie, met toepassingen in het domein van antimicrobiële resistentie Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Mengmodellen hebben de laatste jaren enorm veel interesse genoten en hebben zich ontwikkeld tot algemeen bekende en zeer populaire modellen. Deze mengmodellen leveren een natuurlijke omkadering voor het modelleren van ongeobserveerde heterogeniteit in populaties. In dit project is het mijn bedoeling om nieuwe mengmodellen voor toepassingen in het domein van Antimicrobiële Resistentie (AMR) te ontwikkelen en te bestuderen. Het doel dat centraal staat in dit onderzoek is het ontwikkelen van men...

Project

VUB Onderzoekscontingent Sabbatical Leave 2012 (Call 2011). Toekenning aan Prof. dr. Jan Steyaert : Nanobody aided crystallograhpy: a worldwide standard in research and industry. Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Door flexibele delen van eiwitten te stabiliseren en hun aggregerende oppervlakken of the schermen garanderen nanobody-complexen homogenere stalen welke essentieel zijn voor de structuurbepaling van eiwitten door X-straal crystallografie. Recent hebben we de eerste structuur van een GPCR in zijn actieve conformatie bepaald door gebruik van een conformationeel specifiek nanobody. Dit resultaat toont aan dat ons platform ingezet kan worden om diffracterende kristallen te bereiden van de moeilij...

Project

Kennispostioneringsysteem (KPS). Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Het KPS-project wil bedrijven en organisaties begeleiden in het uitbouwen van een strategisch en proactief kennisbeleid dat rekening houdt met de noden van het individu in alle levens- en loopbaanfasen. Het project bundelt een verzameling van methodes en instrumenten waaruit organisaties, HR-verantwoordelijken en kennisverantwoordelijken inspiratie kunnen putten om de kennisstrategie in hun organisatie vorm te geven, uit te bouwen en te ondersteunen.

Project

De relevantie van het concept liefde in het werk van Juliana van Norwich voor Jean-Francois' begrip van het sublieme

KU Leuven

Lyotard benadrukt die secties uit de Joodse traditie waarin de realiteit de #donkere boodschap van een onbekende addressor# is. Hij brengt polemos en obliquiteit naar de voorgrond, wat een hypostasering creëert van het sublieme voor onze antropologie. Voor Juliana zijn de agonistische aspecten van liefde beide (a) geverticaliseerd en (b) geïnstrumentaliseerd. De verticalisatie van lijden garandeert de voorlopige status van allepogingen om lijden hanteerbaar te maken. Christus lijdt eschatolog...

Project

Pathofysiologische determinanten van inspanningsintolerantie in chronisch hartfalen; focus op endotheel en skeletspier disfunctie. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Europese nationale mensenrechteninstituten als bruggenbouwers in een meerlagig mensenrechtensysteem? Een internationaalrechtelijke analyse

KU Leuven

Nationale Mensenrechteninstituten (NMRIs) zijn instituten opgericht door de overheid, met een mandaat om mensenrechten te promoten en beschermen; een rol die vaak een kritische houding impliceert van deze instituten ten opzichte van de overheid. De oprichting en werking van NMRI’s wordt sterk aangemoedigd en ondersteund door de Verenigde Naties en regionale mensenrechteninstituten die in NMRIs potentieel zien om een brug te slaan tussen internationale en regionale mechanismes en normen enerzi...

Project

Wetenschappelijke opdracht in de stadsgeschiedenis. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

BESTCOM.

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Anandamide en neuronale activiteit in het enterisch zenuwstelsel: een nieuw potentieel doelwit in de controlevan intestinale hypersecretie?

KU Leuven

Intestinale regulatie wordt, tenminste gedeeltelijk, gereguleerd door neuronen in de submucosale plexus (SMP). De (patho)fysiologische rol van secretomotor neuronen in de humane SMP blijft tot op heden onduidelijk. Het endogene cannabinoïdsysteem (endoCB) speelt een centrale pathofysiologische rol in de regulatie van gastrointestinale (GI) functies. Anandamide (AEA), de endogene agonist van CB receptoren, is eveneens in staat ‘transient receptor potential vanilloid 1’ kanalen (TRPV1) te activ...

Project

Communicatieloze beveiliginsalgoritmes voor vermaasde DC hoogspanningsnetten.

KU Leuven

Om de Europese klimaatdoelen voor de reductie van de uitstoot van broeikasgassen te halen, is de inzet van een massale hoeveelheid hernieuwbareenergie zoals wind- en fotovoltaïsche energie, noodzakelijk. De meeste van deze hernieuwbare energiebronnen zijn sterk geografisch gespreid en hebben een intermitterend karakter. Om deze bronnen in het elektrisch energiesysteem te integreren, wordt een pan-Europees “supergrid” beschouwdals mogelijke optie. Voor dit “supergrid”, biedt een vermaasd HVDC-...

Project

Kwantuminformatie voor kwantumvelden Recent afgelopen

Universiteit Gent

Vanuit de kwantuminformatie werden recent enkele zeer succesvolle technieken ontwikkeld (PEPS en MERA), die een nieuw kwantitatief en kwalitatief begrip toelaten van discrete kwantum systemen. Het doel van dit project is van deze technieken verder te ontwikkelen, zodat ze ook toepasbaar worden op (continue) kwantumveldentheorieën. Dit kan een nieuw raamwerk opleveren voor de studie van het niet-perturbatieve regime in dynamische situaties, belangrijk bijvoorbeeld in de context van zware-ionen...

Project

Theoretical investigation of strongly anisotropic nanomagnets

KU Leuven

Het werk bestaat uit het onderzoek van fysische mechanismen inzake de magnetische ontspanning in polynuclear nanomagnets met sterke magnetischeanisotropie op de metalen sites en de ontwikkeling van efficiënte instrumenten voor hun kwantitatieve beschrijving. De aanpak zal gebaseerd op de theorie van quantum ontspanning, gecombineerd met een realistische behandeling van de elektronische structuur van nanomagnets. De vragen in het grootste deel van het voorstel moeten worden aangepakt zijn: (i)...

Project

Hormonal control of food uptake and reproduction.

KU Leuven

Despite the huge diversity of animal species, some characteristics are shared by all of them. Metazoans are heterotrophs, implicating the basicneed for the intake and digestion of food, as well as for the intestinal absorption of nutrients. Important biological processes, such as growth and reproduction, strongly depend on this nutritional input. Therefore, it is crucial that animals can rely on internal mechanisms for regulation of these processes. Hormonal and neuronal signaling systems pla...

Project

Algemene empirische processen

Vrije Universiteit Brussel

Dit project gaat over empirische processen die een belangrijke klasse van stochastische processen vormen. Wij zijn geïnteresseerd in enkele theoretische eigenschappen van empirische processen en wij zijn ook van plan om te kijken naar enkele mogelijke toepassingen.

Project

Redesigning the leaving group in self-replicating systems

KU Leuven

Geïnspireerd door de chemische vereenvoudiging van tRNA als leaving group en informatiedrager tijdens de eiwitsynthese, is het ontwikkelen van deze groepen gebaseerd op nucleobasen of andere zelfherkennende structuren een nieuwe manier om ‘moleculaire genetica’ te creëren. Maar dit is niet enkel een poging om ‘chemisch leven’ te maken, het is een project dat probeert om de complexe kinetica en thermodynamicaachter biochemische systemen te ontrafelen en tezelfdertijd een nieuwe, breed toepasba...

Project

Selectieve staal fractionering als een generische methode om de scheidingsperformantie van vloeistofchromatografie te verhogen

Vrije Universiteit Brussel

Het project is ook gericht op het genereren van nieuwe inzichten in de dynamiek betreffende overlapping, re-concentratie en latere remobilisatie van analyten op sterke adsorbenten met behulp van temperatuur cycli.

Project

The effect of large-scale wind farms on the regional climatology

KU Leuven

The strong expansion of offshore wind parks, is likely to affect the regional climatology of the coastal areas surrounding the Atlantic, North Sea and Baltic Sea. The main aim of this PhD is to assess the climate effect of a change in sea use, due to large-scale offshore wind deployment. A wind turbine parametrization will be developed and implemented in the COSMO model in climate mode. This will be done in close collaboration with another PhD project, where wind-farm large-eddy simulations w...

Project

SUPURBFOOD - Naar duurzame manieren van urbane en peri-urbane voedselvoorziening

Universiteit Gent

In dit project willen we ‘korte voedselketens’ en ‘multifunctionele landbouw’ eerder vanuit een stedelijk perspectief ipv plattelandsperspectief te benaderen. Voedselketens verkorten is een manier om de milieu-impact van agro-voedingssystemen te beperken. Als de ecologische prestaties van het agro-voedingssysteem willen verbeteren, moeten ook andere stromen bekeken worden (bv. nutriënten, water, en stedelijk afval). Dit project wil al deze aspecten integreren.

Project

Het lipide metabolisme van de gastheercel als potentieel doelwit voor de inhibitie van de replicatie van het hepatitis C virus.

KU Leuven

Wereldwijd zijn naar schatting 170 miljoen mensen chronisch geïnfecteerd met het hepatitis C virus (HCV). Deze mensen hebben dus een verhoogd risico op het ontwikkelen van fatale leverziekte. De huidige standaardtherapie voor de behandeling van HCV-infecties is effectief in de helft vande patiënten en wordt geassocieerd met ernstige bijwerkingen. Daarom zijn krachtigere en beter verdraagbare geneesmiddelen nodig om HCV geïnfecteerde patiënten te behandelen. Zoals voor alle virussen is HCV ste...

Project

ERC-2012-StG-307523-LIGHT.

KU Leuven

Nanoscience and nanotechnology have become crucial in the development of novel materials for catalysis research. In general, in depth characterizations of catalysts consists of determining the catalysts structure and chemical composition. In stark contrast, insight into the organic chemical transformations is mostly limited to bulk analysis of reaction mixtures. In order to gain detailed insight into the performance of these highly dispersed materials novel in situ characterization tools and ...

Project

De functionele impact van dysbiosis van de intestinale micriobiota op inflammatoire darmziekten

Vrije Universiteit Brussel

Het doel van dit project is de invloed van een verstoord evenwicht bij maagmicroben op de menselijke gezondheid te beoordelen.

Project

Erfgenamen, familiebanden en stedelijke verenigingen. Stedelingen en hun netwerken in 16de-eeuws Mechelen.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel

Project

Karakterisatie van in vivo gegenereerde hepatische cellen uitgaande van volwassen humane huidafgeleide voorlopercellen en evaluatie van hun potentieel gebruik in in vitro veiligheidsstudies van geneesmiddelen en leverziekte

Vrije Universiteit Brussel

Hepatocyten in de lever vertegenwoordigen de centrale plaats waar geneesmiddelen worden gebiotransformeerd. Ze zijn daarom sterk onderhevig aan toxiciteit dat leidt tot zogenaamde druggeïnduceerde leverschade (DILI). DILI is een belangrijke oorzaak van het terugtrekken van geneesmiddelen van de markt. Dit toont aan dat de huidige modellen voor het bepalen van levertoxiciteit niet adequaat werken. Daarom heeft de farmaceutische industrie dringend nood aan nieuwe, bij voorkeur in vitro, test sy...

Project

Structurele financiering instituten: projectfinanciering IMO voor fundamenteel onderzoek

Universiteit Hasselt

Het nieuwe BOF-financieringsprogramma 'structurele financiering van de instituten' is een programma dat wordt ingezet ter ondersteuning van het speerpunten beleid van de UHasselt. In overeenstemming met het Beleidsplan Onderzoek (2011-2015) (SD 1- OD1) kent de onderzoeksraad sinds 2012 jaarlijks aan de instituten structureel BOF-middelen toe voor de uitbouw van het fundamenteel onderzoek binnen deze instituten. Deze middelen worden ingezet op onderzoekslijnen gedefinieerd in het strategisch p...

Project

Geo-ontologies and semantic web technologies within regional spatial data infrastructures

KU Leuven

Currently Spatial Data Infrastructures (SDI) are being implemented, from the local to the global level. These infrastructures provide a framework for interactively connecting spatial data, metadata, users and tools in order to use spatial data in an efficient and flexible way. With thedevelopment of the Semantic Web new opportunities arise to overcome semantic heterogeneity problems and to set up specific geo-ontologies enabling semantic search and query functionalities in a spatial data inf...

Project

Invloed van HSPB1 mutaties op het mRNA metabolisme en de redox balans in de ziekte van Charcot-Marie-Tooth. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Missense mutaties in de small heat shock proteins (sHSP) HSPB1 en HSPB8 veroorzaken axonale varianten van Charcot-Marie-Tooth. Het doel van dit project is om de specifieke effecten van mutant sHSP in neuronen en Schwann cellen te onderzoeken gebruikmakend van muismodellen. Additioneel aan de fenotypering van deze muismodellen willen we het bioenergetisch metabolisme en de antioxidant status in hun neuronen, en de ondersteunende myeliniserende Schwann cellen te onderzoeken, daar verstoring van...

Project

Cinema located. Een onderzoek naar plaats, ruimte en sociale beleving van cinema in Gent (1982-2012)

Universiteit Gent

Dit postdoctoraal project wil de bioscoop als sociale ruimte en als amalgaam van economische, culturele en politieke structuren beter begrijpen. De structuur, de programmering en de beleving van bioscoopbezoek in de multiplex van Gent (1982-2012) worden onderzocht aan de hand van verschillende empirisch onderzoeksmethoden en een combinatie van onderzoeksresultaten.

Project

VECTOR

Vrije Universiteit Brussel

Onderzoek naar de ontwikkeling van een veld installeerbare optische vezel aansluitingssysteem.

Project

Aversie voor wachten bij jongeren met ADHD: een verfijning van het endofenotype op hersenniveau.

KU Leuven

ADHD is een chronische kinderpsychiatrische stoornis gekenmerkt door pervasieve en persisterende problemen met aandacht, overbeweeglijkheid en impulsiviteit. De prevalentie wordt geschat op 5%. Op lange termijn lopen jongeren met ADHD een verhoogd risico op schools falen, delinquentie en middelenmisbruik. Gezien de maatschappelijke en psychosociale kosten die gepaard gaan bij jongeren met impulscontroleproblemen zoals ADHD en middelenmisbruik is het belangrijk om zicht te krijgen op de onderl...

Project

Management van financiële en actuariële' risico's: modellering, regelgeving, disclosure en markteffecten.

KU Leuven

Het hoofddoel van het project bestaat erin om interdisciplinaire onderzoek te verrichten over een aantal essentiële aspecten van het risk management proces van financiële instellingen en om een aantal kwantitatieve en kwalitatieve tools te ontwikkelen die kunnen gebruikt worden bij het beheren van financiële en actuariële risico's in het kader van een financiële of een verzekeringsinstelling. Dit project bouwt voort op de resultaten van de vorige GOA/2002/01 en GOA/2007/01 projecten, die zich...

Project

Causaliteit en mechanismen in de biomedische wetenschappen - Causality and mechanisms in the biomedical sciences Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Voor dit project onderzoeken we de causaliteit en mechanismen in de biomedische wetenschappen.

Project

Structurele financiering instituten: structurele financiering CMK voor de werking van het instituut

Universiteit Hasselt

Het nieuwe BOF-financieringsprogramma 'structurele financiering van de instituten' is een programma dat wordt ingezet ter ondersteuning van het speerpunten beleid van de UHasselt. In overeenstemming met het Beleidsplan Onderzoek (2011-2015) (SD 1- OD1) kent de onderzoeksraad sinds 2012 jaarlijks aan de instituten structureel BOF-middelen toe voor de organisatie en goede werking van deze instituten.

Project

COMPUTATIONAL DESIGN OF CONJUGATED MATERIALS FOR OPTOELECTRONIC APPLICATIONS

KU Leuven

Conjugated organic materials have attracted much attention as building materials for optoelectronic devices such as organic/polymer light emitting diodes (OLEDs/PLEDs), dye-sensitized solar cells (DSSCs), etc. The conjugated organic materials have the advantages of being low cost and convenient in experimental synthesis and modifications. The operating principles, processes involving each type of the optoelectronic devices are well-documented. A good understanding of the key processes of the ...

Project

. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Mariene ecosysteem productiviteit in een gradiënt van toxische stress en de implicaties voor hogere trofische niveaus. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Via dit doctoraatsonderzoek wil ik nagaan op welke manier persistente organische polluentens (POPs) de primaire productie in de Noordzee beïnvloeden naast de effecten van temperatuur en nutrienten. Ook zullen de implacties van deze effecten op zeevogels, als modelorganismes voor hogere trofische niveaus, worden onderzocht.

Project

De stap naar het engineeren van kant-en-klare Bot Vormende Eenheden voor effectieve en voorspellende botregeneratie.

KU Leuven

Herstel van botdefecten blijft een klinische uitdaging, veroorzaakt door beperkingen in het gebruik van autogreffen en allogreffen en de afwezigheid van botsubstituten voorzien van de nodige biologische en fysicochemische karakateristieken voor het induceren van botherstel. Naast de vereiste van een fundamenteel begrip van de cel-materiaal interacties, zijnde beschikbaarheid van diverse technologische hulpmiddelen en gestandaardiseerde productieprocessen van cruciaal belang. In dit project wo...

Project

Ruimte en omgeving als bepalende factoren voor eco-evolutionaire dynamieken: anthropogene omgevingen als model (SPEEDY).

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

De rol van biomechanische factoren en hypoxie in de inductie van chronische peesontstekingen bij spondylartropathieën Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit onderzoeksproject heeft als doel de gevolgen te onderzoeken van frequent voorkomende stress condities in de gewrichtshomeostase en meer specifiek hoe deze factoren bijdragen tot de chroniciteit van gewrichtsontsteking. Het project heeft als doel om de onderliggende mechnanismes geassocieerd met mechanische stress en de invloed van hypoxie bij het ontstaan van gewrichtsinflammatie te onderzoeken.

Project

Onderzoek naar het effect van implantatie en lage dimensionaliteit op de vast-stofreactie van silicides en germanides

KU Leuven

Silicides, i.e. compounds between a metal and silicon, formed through the reaction of a metal film with a Si substrate, are often used as electrical contact layers in semiconductor devices. As device dimensions are drastically decreasing, the requirements for these silicide thin films become increasingly stringent. Currently, NiSi is used in CMOS-devices. However, the NiSi phase suffers from two degradation mechanisms at elevated temperature: (i) the formation of NiSi2, a phase with a high r...

Project

Thuis Elektrisch Opladen (THEO). Recent afgelopen

KU Leuven

In dit project wordt dan ook ruim aandacht besteed aan technologietransfer naar de elektro-installatiebedrijven. Naast deze opleiding wil men ook wetenschappelijke ondersteuning bieden aan Vlaamse KMO's die metEigen Vlaamse producten op de markt willen komen. Nieuwe technische mogelijkheden van verschillende communicatie-mogelijkheden voor mode 3 laden zullen onderzocht worden.

Project

Verifieerbare uitzonderingen vinden.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Invloed op angiogenese en ER stress en hun effect op chemoresistentie, door de inhibitie van P1GF in een hepatocellulair carcinoom muismodel. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Hepatocellulair carcinoom is 3de oorzaak van kankergerelateerde mortaliteit. Cytostatica leveren geen verbeterde overleving. Chemoresistentiemodificerende medicatie is nodig. Hypoxie en endoplasmatisch reticulum stress kunnen chemoresistentie veroorzaken. De werkzaamheid van anti-P1GF suggereert dat dit een antitumorale benadering kan worden. Farnesylthiosalicylaat is RAS competitor. Het HCC muismodel dient om effect van anti-P1GF en farnesylthiosalicylaat te evalueren op hypoxie, ER stress e...

Project

EURenOmics.

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Tracering en regulatie van neonatale beta-cel neogenese

Vrije Universiteit Brussel

We willen onderliggende mechanismen ontrafelen: welke celtypen kunnen aanleiding geven tot de nieuwe beta cellen en welke hormonen of factoren kunnen worden gebruikt om de nieuwe formatie bij pasgeborenen, maar ook bij volwassenen te stimuleren?

Project

Immunological and molecular interaction between the host and Candida Albicans biofilm.

KU Leuven

<!-- /* Font Definitions */@font-face {font-family:"#65331; &#26126; &#26126;&#26397;"; mso-font-charset:78; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1791491579 18 0 131231 0;}@font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;}@font-face {font-family:Cambria; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:...

Project

Geen Nederlandstalige Titel

KU Leuven

Many processes in industry, medicine and other disciplines exhibit correlations between variables and through time, outliers due to sensor error, and high-dimensionality. The doctoral research will focus on developing methods which are capable of identifying when a process is "out of control" in the context of these complications. Specifically, control charts will be investigated that are capable of accommodating these complications. Work will be both theoretical and applied, within the conte...

Project

inzicht in de oorzaken en gevolgen van verhoogde niveaus van biodiversiteit. Een case studie op basis van nemathoden van verschillende diepzeehabitats onder contrasterende productiviteitsregimes

Universiteit Gent

In dit onderzoek willen we waarom de nemathode de biodiversiteit neemt toe in de diepzee te begrijpen, en voor dat we het belangvan meer leefgebieden heterogenititeit en hoe nematode biodiversiteit is gerelateerd aan berhoogde niveaus van trofische diversiteit te onderzoeken. We gaan naar veld, laboratorium en experimenteel werk te gebruiken om te anticiperen op potentiële variabele die van invloed zijn inde nematode communautaire structuur te identificeren.

Project

Anaesthesie-geassocieerde allergie: van nieuwe pathogenetische inzichten tot betrouwbare diagnostiek. Historisch

Universiteit Antwerpen

Allergie tijdens anaesthesia vormt een belangrijk medisch probleem met significante mortaliteit en morbiditeit. Toch is een correcte diagnose niet eenvoudig of wordt ze gemist. Hierdoor worden patiënten bij een volgende verdoving nodeloos in gevaar gebracht. Een belangrijke oorzaak van de bemoeilijkte diagnostiek is het gebrek in inzichten betreffende IgE-afhankelijke en IgE-onafhankelijke geneesmiddelenreacties. Gebrek dat mede tot stand komt door onzekerheden betreffende huidtestresultaten ...

Project

Structurele financiering instituten: structurele financiering CENSTAT voor de werking van het instituut

Universiteit Hasselt

Het nieuwe BOF-financieringsprogramma 'structurele financiering van de instituten' is een programma dat wordt ingezet ter ondersteuning van het speerpunten beleid van de UHasselt. In overeenstemming met het Beleidsplan Onderzoek (2011-2015) (SD 1- OD1) kent de onderzoeksraad sinds 2012 jaarlijks aan de instituten structureel BOF-middelen toe voor de organisatie en goede werking van deze instituten.

Project

Prolylcarboxypeptidase in lichaamsgewichtcontrole: de rol van perifere peptide splitsing? Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Obesitas is wereldwijd een ernstig en groeiend gezondheidsprobleem waarvan vele pathofysiologische aspecten nog ongekend zijn. Verschillende neurotransmitters en hormonen zijn betrokken bij de regulatie van de voedselinname en de energiebalans. Terwijl er reeds veel geweten is over hun synthese en afgifte, zijn de enzymen betrokken in de degradatie van deze peptiden vaak slecht gekend. Momenteel is er een hernieuwde interesse voor het enzym prolylcarboxypeptidase (PRCP) omwille van zijn rol i...

Project

Het uiteenrafelen van perifere en corticale processen in het ouderwordende auditieve systeem.

KU Leuven

Onderzoek rond het uiteenrafelen van perifere en corticale processen inhet ouderwordende auditieve systeem.

Project

The chemical crown of social insect life: the origin and evolution of queen pheromones in social wasps

KU Leuven

Social insects display a remarkable reproductive division of labor between fertile queens and largely sterile workers. Queen pheromones, which signal the presence of a fertile queen and suppress reproduction in the daughter workers, are thought to play a key role in the origin and maintenance of sociality in insects. Nevertheless, progress in the study of social insect queen pheromones has been slow due to the fact that up until a few years ago, only the honeybee queen pheromone had been succ...

Project

Een formele modellen benadering van alledaagse concepten.

KU Leuven

Wanneer mensen denken, maken ze gebruik van kennis die ze hebben over de wereld. Deze kennis zit opgeslagen in concepten. Omwille van hun belang, is een goed begrip van de natuur van concepten noodzakelijk om de menselijke cognitie te vatten. De meest systematische methodologie om te bestuderen hoe concepten mentaal opgeslagen zijn, is het testen van formele modellen die stipuleren hoe de menselijke geest informatie over categorieën representeert, en hoe mentale processen opereren op deze rep...

Project

De rol van de ETS transcriptiefactor ETV5 in ALK gemedieerde oncogene signalisatie

Universiteit Gent

Genetische wijzigingen in het ALK receptor tyrosine kinase gen worden in verband gebracht met de ontwikkeling van therapeutische resistentie van verschillende kankers, waaronder neuroblastoma, een vaak voorkomende pediatrische kanker. Dit project beoogt de functie van de oncogene transcriptiefactor ETV5 in ALK gemedieerde tumorontwikkeling te karakteriseren en een platform te verschaffen voor het ontwikkelen van doelgerichte downstream-ALK gebaseerde therapieën.

Project

Ontwikkeling, synthese en evaluatie van nieuwe potente radioliganden voor beeldvorming van PDE7 en de rol van PDE7 in neurologische aandoeningen.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Light sheet based super-resolution microscopy, a new tool for unraveling key steps in the HIV-1 replication cycle

KU Leuven

HIV-1 uncoating is het verlies van het viraal capside in het cytoplasmavan geïnfecteerde cellen. Uit 20 jaar onderzoek is gebleken dat de studie van HIV-1 uncoating een hele uitdaging is. Verschillende experimentele benaderingen hebben dan ook geleid tot tegengestelde conclusies. In dit project zal het HIV-1 capside voor de eerste keer fluorescent gelabeldworden. Een tetracysteïne label zal geïntroduceerd worden in capside monomeren. Wanneer een klein organisch molecule FlAsH hier aan bindt, ...

Project

Endoplasmatisch reticulum stress en geassocieerde celdood in experimentele modellen voor inflammatoir darmlijden

Universiteit Gent

Inflammatoire darmziekten (IBD) zijn chronische inflammatoire aandoeningen die de darmmucosa aantasten. Recent werd IBD in verband gebracht met een dysfunctionele unfolded protein response (UPR), de adaptieve cellulaire reactie die optreedt ten gevolge van stress in het endoplasmatisch reticulum (ER). De UPR induceert cytoprotectieve pathways, hoewel het bij langdurige ER stress aanleiding geeft tot geprogrammeerde celdood. Tot op heden is niet geweten of de UPR bijdraagt tot IBD pathogenese...

Project

The Rule of Law and Canon Law

KU Leuven

Summary: Increasingly, in English dioceses (in common with other partsof the world) difficult decisions have to be made with regard to the continuing functioning of existing parishes as separate communities in theparticular church. This project seeks to articulate and explain the pertinent background and the principles upon which valid and effective decisions may be taken in relation to the reconfiguration of parishes.

Project

Theoretische studie over het mechanisme van de vorming van silicaat oligomeren en grotere subeenheden Recent afgelopen

Universiteit Gent

Deze onderzoeksaanvraag is gericht op het verkrijgen van moleculair inzicht in de vorming van silicaatoligomeren en de aggregatie van deze oligomeren in grotere eenheden, cruciaal in het ontwerpen van nanoporeuze materialen. Moleculair modelleren is een ideaal hulpmiddel om de verschillende aspecten van deze processen te onderzoeken. Maar het project kan pas echt succesvol zijn in samenwerking met de experimentele partner, COK-KULeuven.

Project

Optimalisatie van de coherentie tussen onderwijs- en examenvorm door integratie van videomateriaal binnen online examineren in de Toledo leeromgeving.nbsp; Recent afgelopen

KU Leuven

Tot op heden wordt binnen de opleidingen Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie de patiënt op verschillende manieren aan de student geïntroduceerd: via casussen op papier, door middel van patiëntenvideo's, en via reëel patiëntencontact tijdens de stages. Er is echter een belangrijkediscrepantie tussen (onderwijs)werkvorm en examenvorm: het examen omvatechter steeds een casus op papier.Het doel van dit project is de uitwerking, evaluatie en implementatie van een online meerkeuzevragenexame...

Project

Multiplier ideals and jumping numbers

KU Leuven

De algebraïsche meetkunde bestudeert de structuur van oplossingenverzamelingen van veeltermvergelijkingen. Zo een oplossingenverzameling heeft een meetkundige structuur, die gecompliceerd kan worden in speciale punten, de zogenaamde singulariteiten. Multiplicator-idealen zijn een belangrijk hulpmiddel om te werken met singulariteiten, en bovendien hebben zij toepassingen in gerelateerde onderzoeksgebieden binnen de wiskunde.Dit project behandelt enkele open problemen in verband met multiplica...

Project

Understanding the role of clouds in the climate of Greenland

KU Leuven

Wolken spelen een belangrijke rol in het klimaat van polaire gebieden en als de wolkeneigenschappen over de polen veranderen, kan dit de gehele aarde beïnvloeden. Het begrijpen van wolkeneigenschappen en hunterugkoppeling op het klimaat is daarom van uiterst belang voor realistische toekomstige klimaatprojecties.Ondanks hun belang hebben de huidige klimaatmodellen nog heel wat onzekerheden in de modellering van wolken. Voor de Groenlandse Ijskap (GI) bijvoorbeeld, die grote veranderingen in i...

Project

Tijdelijke leerstoel-op-naam : De Berekuyl - Exercise Immunology & Chronic Fatigue in Health & Disease.

Vrije Universiteit Brussel

HROPIVER heeft in samenwerking met De Berekuyl - European College for Decongestive Lymphatic Therapy - een Leerstoel geïnstalleerd aan de Vrije Universiteit Brussel De Berekuyl biedt vanaf het academiejaar 2012-2013 een professionele masteropleiding oncologie en decongestive lymphatic therapy in Nederland aan. Omdat patiënten die voor oedeembehandeling een fysiotherapeut/kinesitherapeut opzoeken vaak ook te kampen hebben met chronische vermoeidheid (vb. vermoeidheid na kanker), kwamen ze bij...

Project

Chemische concepten extraheren uit kwantumchemie door gebruik te maken van maximale probabiliteitsdomeinen. Recent afgelopen

Universiteit Gent

De theorie van maximale probabiliteitsdomeinen laat toe om elektronen op een statistische manier in domeinen te lokaliseren, waardoor Lewis structuren kunnen afgeleid worden uit kwantumchemische berekeningen. In dit project wordt een gedetailleerd onderzoek van deze theorie uitgevoerd, waarin deze theorie uitgebreid wordt met nieuwe concepten, gekoppeld wordt aan kwantumchemische concepten en aan het werk gezet wordt in een chemische omgeving.

Project

Towards more complete and accurate behavioral models of microwave transistors.

KU Leuven

Volledige en nauwkeurige niet-lineaire modellen van microgolftransistoren zijn essentieel voor het ontwerp van hoogfrequente elektronische schakelingen. Onder andere de gedragsmodellen of ‘zwarte doos’-modellen zijn zeer populair geworden in de gemeenschap van de microgolfingenieurs.De op-metingen-gebaseerde modellen in het bijzonder hebben tijdens het laatste decennium een enorme aandacht gekregen. Het doel van het onderzoek is tweevoudig, en bestaat uit: Het genereren van gedragsmodellen op...

Project

REALU or Reducing greenhouse gas emissions from all land uses in forestrich countries. Assessment of options for harmonization of REALU and FLEGT

KU Leuven

In dit doctoraat zullen de veranderingen in landgebruik en hun drijvende factoren in de Mt. Elgon regio in oost Oeganda onderzocht worden. Het potentieel van agroforestry-systemen en aanverwante koolstofprojecten omde milieudegradatie en armoede aan te pakken zullen worden geanalyseerd. De mogelijke socio-economische voordelen en verbeteringen van de socio-ecologische veerkracht zullen worden geëvalueerd.

Project

Actieve mechanismen van Persoonlijkheidsontwikkeling gedurende de levensloop

Universiteit Gent

Het huidige project onderzoekt de Five-Factor Theory (McCrae & Costa, 1996) en Social Investment Theory (Roberts & Wood, 2006), twee prominente theorieen van normatieve persoonlijkheidsontwikkeling. Meer specifiek zal de bijdrage van genen versus omgevingsfactoren (i.e., sociale rollen, levensgebeurtenissen) onderzocht worden. Hiervoor zullen we een follow-up bevraging organiseren van een tweelingensteekproef waarvan reeds persoonlijkheidsdata verzameld werden in 1997 en 2000.

Project

Audiodescriptie in het Nederlands: Een corpusgebaseerde studie van het taalgebruik in een nieuw, multimodaal teksttype.

Universiteit Antwerpen

Het onderhavige project is een corpusgebaseerde studie van de taalkundige eigenschappen van een nieuw multimodaal teksttype binnen audiovisuele vertaling (AV), namelijk audiobeschrijving of audiodescriptie (AD) voor blinden en slechtzienden. De doelstelling van dit interdisciplinaire project is het in kaart brengen van de lexico-grammaticale kenmerken van AD-scripts en het onderzoeken van de rol die deze kenmerken spelen voor de specifieke communicatieve functie van de tekst als geheel. Op di...

Project

Modellen met gauge-mediated supersymmetrie breking en hun signaturen in de Large Hadron Collider

Vrije Universiteit Brussel

Wij richten ons vooral op de fenomenologie van gauge bemiddeling, een klasse van SUSY breken regelingen, maar wij zullen flexibel blijven en openstaan voor bijdragen van de LHC.

Project

Staat van honoraria en vergoedingen: gerechtelijk DNA-onderzoek Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut BIOMED ( UHasselt) en anderzijds het Gerecht van Hasselt. BIOMED levert aan het Gerecht van Hasselt de onderzoeksresultaten naar gerechtelijk DNA-onderzoek onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het betreft alle werkstaten van de maand oktober 2012

Project

eDiViDe+: integratie van eDiViDe in de Associatie KU Leuven. Recent afgelopen

KU Leuven

In dit project integreren we de technische ontwikkelingen van het LLP-Erasmus-project “eDiViDe” in de elektronica-opleidingen van de associatie. Het eDiViDe-project resulteert in een gedistribueerd virtueel labo voor digitaal ontwerp, opgezet in samenwerking met drie Europese partners. In het voorgestelde project werken we enerzijds werkvormen en toetsvormen uit die toelaten het eDiViDe-labo te gebruiken ter vervanging van (delen van) opleidingsonderdelen in de leerlijn van digitale elektroni...

Project

Implementatie van een cryogene monsteromgeving aan de P06 harde X-straal microprobe bundellijn met als mogelijkheid synchrotronstraling gebaseerde spectroscopie en beeldvorming van biologische samples op nanoscopische schaal.

Universiteit Gent

Het doel van dit project is de realisatie van een unieke cryogene monsteromgeving voor de PETRA-III P06 microprobe, die gebruikt zal worden op synchrotron straling gebaseerde XRF micro/nanospectroscopie en beeldvorming van biologische stralen.

Project

Sparse and robust estimation of vector autoregressions.

KU Leuven

Dit project omvat het ontwikkelen van sobere en robuuste methoden om relaties tussen een groot aantal tijdreeksen in een hoog-dimensioneel VAR-model te modelleren, en het voorspellen van toekomstige waarden van dezetijdreeksen. Sobere schattingen zijn eenvoudig te interpreteren en vertonen een zeer goede voorspellingskracht. De robuuste schattingsmethode is bestand tegen atypische observaties in zowel de tijdsdimensie als de cross-sectionele dimensie. Toepassingen op deze methodologie omvatte...

Project

Christen worden: Naar een heroverweging van identiteit en betekenis in het werk van Edward Schillebeeckx

KU Leuven

Dit doctoraatsproject beoogt de theologie van Edward Schillebeeckx te herlezen ten behoeve van een nieuwe, hedendaagse context, beginnendmet zijn concept van subjectiviteit en de radicale eindigheid van mensen. Dezeradicale eindigheid opereert voor subjecten als een grond in hun ontmoeting met de werkelijkheid en de ander, en stelt Schillebeeckx in staat om op kritische en constructieve wijze na te denken over 'differentie'. De wisselwerking tussen differentie en identiteit, zelfs binnen het ...

Project

Spierfunctionele MRI als een innoverende biomarker voor vezeltypering. Studie bij gezonde controlepersonen en chronische lage rugpijnpatiënten Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het invasieve karakter van spierbiopsie bemoeilijkt uitgebreid onderzoek naar de vezeltypesamenstelling in spinale spieren. De literatuur wijst in de richting van Magnetic Resonance Imaging (MRI) als niet-invasief, in vivo alternatief. Het doel van dit onderzoek is om T2 relaxatietijd te valideren als innovatieve biomarker voor spiervezeltypesamenstelling en om fundamenteel inzicht te verwerven in de structurele onderverdeling van lumbale spieren.

Project

Technische en financiële evaluatiemethode voor transformeerbare bouwtypologieën

Vrije Universiteit Brussel

Dit project is de opvolging van (i) de ontwikkeling van een theoretisch model van gas samenstelling bouw typologieën, (ii) de engineering en technische beoordeling van goed ontwerp gevallen en (iii) de financiële beoordeling van.

Project

Op zoek naar structuur in een doolhof van woorden: Priming als gids in het mentale lexicon

KU Leuven

Het project heeft als doel inzicht te verschaffen in de organisatie vanwoorden en hun betekenissen. Hiertoe zal een populair, maar relatief slecht begrepen fenomeen genaamd "priming", bestudeerd worden. Priming is de bevinding dat woorden sneller worden verwerkt wanneer ze worden voorafgegaan door een gerelateerd woord (de “prime”) dan wanneer voorafgegaandoor een ongerelateerd woord. Er is echter onenigheid in de literatuur over wat voor soort relatie er moet bestaan tussen woorden opdat er ...

Project

Het bewustzijn achterna: De onbewuste verwerking van causaliteit en “animacy”.

KU Leuven

We zijn ons niet bewust van alles wat we zien. Dit betekent echter nietdat we sommige aspecten van onze visuele input niet onbewust kunnen verwerken. De vraag of het bewustzijn een noodzakelijke voorwaarde is voor visuele perceptie wordt momenteel erg intensief onderzocht. In dit doctoraatsonderzoek zal ik de mate waarin fenomenen zoals perceptuele causaliteit en animacy onbewust verwerkt worden, onderzoeken. Wanneer men een object (bv. een cirkel) op een computerscherm toont en dit object na...

Project

Propagulen als onbekenden in de mangrovehabitus: de rol van de vroege vasculaire ontwikkeling en het drijfvermogen in de dubbele rol voor lokale vestiging of lange afstandsverspreiding

Vrije Universiteit Brussel

Ik wil de contrasterende eisen aan deze structuren bestuderen: snelle beworteling en groei als bomen stranden, dus het vermijden van ontworteling van getijden en stromingen en dekking door water, maar ook een noodzaak voor duurzame levensvatbaarheid en zwevende naar verre kusten.

Project

Evolutionair ecologische perspectieven op het familieleven bij vogels: een studie naar de genetische en fenotypische mechanismen van bedelgedrag.

Universiteit Antwerpen

Bedelgedrag, de vraag naar voedsel door nog onzelfstandige jongen, is een gedrag van enorm groot belang, omdat het directe effecten heeft op de groei, overleving, en dus de fitness van de nestjongen. Jongen proberen met behulp van hun bedelgedrag de ouders te stimuleren om voedsel aan hen door te geven, maar hun vraag naar voedsel is vaak groter dan de ouders zouden willen geven, omdat, tenminste bij vogels, ouders en nestjongen niet genetisch identiek zijn. Op het ogenblik dat nestjongen bed...

Project

Structurele en functionele analyse van lympvat hyperplasie in astma

Universiteit Gent

Astma is een chronische aandoening met een toenemende incidentie in de industrielanden. De ziekte wordt gekarakteriseerd door luchtweg remodelling waaronder de neo-genese van lymfevaten. We willen de mechanismen van astma-geassocieerde lymfangiogenese en de functionele gevolgen voor de astma pathogenese ophelderen. Deze experimenten zullen ons helpen begrijpen hoe deze processen therapeutisch gemoduleerd kunnen worden.

Project

Numerieke studie van het massatransport en de axiale dispersie in poreuze structuren: toegepast op vloeistofchromatografie, voor het verbeteren van de huidige vorm van de van Deemtervergelijking

Vrije Universiteit Brussel

De efficiëntie van vloeibare chromatografie scheidingen hangt zeer sterk af van de axiale dispersie of de analyten band verbreding ondervinden bij het migreren van door de scheiding kolom

Project

Polygenic analysis of the complex trait of flavour compound production in yeast for improvement of aroma production in alcoholic beverages

KU Leuven

The goal of this project is to elucidate a well-defined aspect of the genetic basis of the most important trait of industrial yeast used for the production of alcoholic beverages, i.e. synthesis of a complex profileof flavour compounds. The project will be focused on one specific and important aspect: synthesis of a high level of isoamylacetate and of a low level of ethylacetate. Isoamylacetate has a banana-like flavour and isa highly preferred positive flavour compound in many alcoholic beve...

Project

Studie van het gebruik van TiO2 geïmpregneerde actieve koolstof voor de verwijdering van organische polluenten uit afvalwaters. Historisch

Universiteit Hasselt

De Onderzoeksraad heeft op 28 juni 2012 het verblijf van Dr. P. S. Suchithra, Nano-Ceramics, MMD, National Institute of Interdisciplinary Science and Technology, India, goedgekeurd. Gedurende dit verblijf zal Dr. P. S. Suchithra onderzoek uitvoeren in de onderzoeksgroep Toegepaste en Analytische Chemie, onder promotorschap van prof. dr. Jan Yperman.

Project

Een nieuw type van kostenefficiënte proefopzetten voor product- en procesinnovatie.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Hoe worden neurale processen beïnvloed door verwachtingen over toekomstige gewaardwordingen? Een DCM benadering van voorbereidende EEG activiteit.

KU Leuven

Onderzoek naar visuele waarneming tracht te achterhalen hoe onze hersenen het patroon van licht op het netvlies omzetten in een bewuste en samenhangende interpretatie van de buitenwereld. De huidige opvatting over visuele perceptie is dat onze hersenen de meest waarschijnlijke toestand van de buitenwereld afleiden uit de sensoriële input en uit a priori verwachtingen. Wanneer en hoe spelen deze a priori verwachtingen een rol? Volgens de predictive coding theorie voorspellen onze hersenen acti...

Project

.

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Algebraic and geometric structures in holographic descriptions of cosmological spacetimes

KU Leuven

The intended doctoral research is situated in the context of theoretical high-energy physics. More specifically, the aim is to employ the frameworks of string theory and field theories, particularly those describingsupergravities, to tackle questions arising in modern cosmology. These theories have been developed to provide (presently) the most accurate description of reality. Therefore, they are a promising tool to be appliedto answer questions arising in other fields of research, such as co...

Project

Familie in het straf- en strafprocesrecht: afbrokkelende hoeksteen van de samenleving?

KU Leuven

De familie vormt nog steeds de hoeksteen van onze samenleving. De overheid heeft dan ook de verplichting de familie te beschermen en te eerbiedigen. Elke rechtstak hecht wel op een bepaalde manier belang aan familie. In het straf- en strafprocesrecht merken we een duidelijke evolutie met betrekking tot de plaats van de familie als beschermwaardig rechtsgoed. Traditioneel beschermde de wetgever de loyauteit tussen familieleden en bemoeide zich niet met privéconflicten. Vandaag beschouwt de ove...

Project

Studie van vetzuurmodificatie en metabolisme op de activiteit van quorum sensing moleculen en lipopeptiden geproduceerd door Pseudomonas spp. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Pseudomonas bacteriën produceren verschillende interessante secundaire metabolieten zoals antimicrobiële of cytotoxische cyclische lipopeptiden (CLPs) en quorum sensing signaalmoleculen, i.e. N-acyl homoserinelactonen (AHLs). Het doel van dit project is a) de identificatie van de rol van AHL-gestuurde quorum sensing mechanismen bij het reguleren van secundaire metabolietproductie (CLPs) en b) de opheldering van de vetzuurgebaseerde biosynthetische routes en SAR van CLPs.

Project

Ontwikkelingsbiologisch engineeren.

KU Leuven

Het doel van bot weefsel engineering is het herstellen van niet-helendebotdefecten door stimulatie van lokale en/of systemische regeneratie mechanismen. In dit project M2BONE stellen we een innovatieve strategie voor die als doel heeft de fysiologische botvormingsprocessen nauwgezet te imiteren. In deze strategie zullen robuste botvormingseenheden, die of een intramembraneuze of een endochondrale weg volgen, op een intelligente manier geassembleerd worden in een macrodraagstructuur en in vitr...

Project

DYGEST.

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Een CDS (Cellulair Distributie Systeem) maakt het mogelijk de eiwit distributies statistisch te beschrijven voor celbiologen. Recent afgelopen

KU Leuven

Om signaaltransductie in cellen te kunnen begrijpen is het belangrijk om te onderzoeken hoe de belangrijkste spelers (eiwitten en vetten) interageren en hoe de mechanismes werken die hun distributie regelen in cellulaire membranen. De toepassing die hier beschreven wordt voorziet in eentool om de distributie en ruimtelijke organisatie van proteïnes en hun dynamische veranderingen in cellulaire membranen te onderzoeken, te visualiseren en te analyseren. Om te bewijzen dat deze toepassing werkt...

Project

ETV6: de Achilleshiel in immature T-cel progenitor acute lymfoblasten leukemie. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Recent identificeerden we de recurrente betrokkenheid van ETV6 in een specifieke subklasse van acute lymfoblasten leukemie (ETP-T-ALL). Alhoewel ETV6 een bekend leukemie gen is, blijft het mechanisme waarop ETV6 bijdraagt tot leukemie ongekend. In dit project zullen we nagaan hoe ETV6 functioneert in normale T-cel ontwikkeling en T-ALL. Deze studie zal bijdragen tot fundamentele inzichten in ETP-T-ALL ontwikkeling en progressie.

Project

Exocriene klieren bij Neotropische wespen en bijen: nieuwe perspectieven voor systematiek en sociobiologisch onderzoek. Recent afgelopen

KU Leuven

De Neotropische regio is gekenmerkt door een enorme biologische diversiteit. Wespen en bijen in dit gebied vertonen een grote sociale complexiteit en variatie, die vaak nog onbekend is. De bedoeling van dit project is het opstarten van een samenwerking op lange termijn om deze diversiteit te bestuderen. Als startpunt beogen we twee subprojecten in het domein van sociobiologisch onderzoek bij wespen en bijen, waarbij de studie van exocriene klieren in vergelijkend systematisch onderzoek centra...

Project

Formulatie van ultra kleine vaccin nanopartikels Recent afgelopen

Universiteit Gent

In dit project beogen we ultra kleine vaccin nanopartikels te ontwikkelen gebaseerd op amfifiele blokcopolymeren die in waterig midden spontaan micellen vormen kleiner dan 100 nm. Deze micellen zullen beladen worden met (1) antigenen, (2) liganden om specifieke subsets van dendritische cellen te bereiken die gespecialiseerd zijn in antigen presentatie aan CD8 T cellen en (3) immuun-stimulerende liganden die de immuunrespons verder dienen te versterken.

Project

Peter Paul Rubens en de distributie van geheime kennis in Antwerpen en Italië. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit project behandelt het bezit, distributie en uitwisseling van geheime kennis in Antwerpen en Italië, terwijl het de focus legt op Rubens&apos; correspondentie met enkele van de belangrijkste geleerden uit zijn tijd en zijn leerlingen. Om dit te bewerkstelligen zal het vooral de nadruk naleggen op de boeken, manuscripten, amuletten en enkele antieke stukken die de kunstenaar toebehoorden als vertegenwoordiging van zijn opvatting van occulte kennis.

Project

Achterhalen van de cellulaire en moleculaire mechanismen betrokken bij B-cel dysfunctie tijdens Leishmania donovani infecties.

Vrije Universiteit Brussel

Leishmania donovani is een intracellulaire eencellige parasiet, doorgegeven aan dieren en de mens door de beet van phlebotomine zandvliegjes, waardoor viscerale leishmaniasis (VL).

Project

Verborgen stervorming in het Universum

Universiteit Gent

We bestuderen de eigenschappen van verafgelegen stofrijke melkwegstelsels aan de hand van waarnemingsgegevens van nieuwe infraroodtelescopen, zowel op aarde als in de ruimte. We onderzoeken in welke mate stervorming door stof verborgen is op verschillende tijdstippen in de evolutie van het Universum.

Project

A supramolecular enzyme-nanopore complex for DNA mapping

KU Leuven

In this PhD project, we will study biological nanopores in the context of DNA mapping. DNA mapping can provide a specific barcode of a DNA strand, which can be used for the rapid identification of organisms or as a scaffold for DNA assembly. A DNA processing enzyme will be attached to ananopore, helping to unzip dsDNA and to thread the ssDNA through the nanopore. Sequence-specifically modified DNA will then be translocated through the nanopore. We will investigate if the pore is able to recog...

Project

Vroegmiddeleeuwse steden in de zuidelijke Noordzeeregio - formatieprocessen en levenscyclus van (pre-)stedelijke bodems vanuit archeologische en micromorfologisch perspectief, 400 - 1000

Vrije Universiteit Brussel

In dit project zal de donkere aarde van drie Belgische vestigingen (Antwerpen, Tongeren en Lier) worden bestudeerd en vergeleken in een internationale context om de menselijke en natuurlijke processen die van invloed waren van de oorsprong van de middeleeuwse steden te begrijpen.

Project

Studie van sol-gel precursors voor lage temperatuur oxide films

Universiteit Hasselt

De lagetemperatuurssynthese van metaaloxidelagen wordt als een hot topic beschouwd binnen de materiaalwetenschappen aangezien verschillende onderzoeksgroepen momenteel werken aan het ontwerpen en het bestuderen van verschillende chemische precursorsystemen die dit moeten toelaten. Desalniettemin vormt de ontwikkeling van een algemeen precursorconcept voor de vorming van multimetaal, kristallijne oxidelagen bij lage temperatuur nog steeds een uitdaging. Toch richt lopend onderzoek zich tot de ...

Project

De toegang tot de burgerlijke rechter in Burundi: een juridisch-institutionele benadering.

KU Leuven

Referring to an article by Moutéké and Locko, Alioune Fall Badara notesthat “the African judges, and thus justice in Africa, would be broken”while Demba Sy points out that “as an institution, justice [in Africa] isin crisis”. Even if these words were spoken almost a decade ago, the reality they convey is still relevant, particularly with regard to Burundi. From an institutional perspective, several actors pretend to administer justice through binding decisions but whether their procedures mee...

Project

The Community Design Movement in the United States, 1960-1980

KU Leuven

The Community Design Movement was a model of participatory planning anddesign which arose in the United States in the early 1960s as a response to large-scale urban renewal programs. In the space of four years (1964-1968), over seventy so-called 'design centers' sprung into existence as independent non-profit organizations supported by US federal funds. Ten years later, fifteen remained and the US architectural profession's interest in social matters had withered. This study seeks to define h...

Project

Mutationeel onderzoek van de glycosyleringsreacties gekatalyseerd door GH-13 enzymen Recent afgelopen

Universiteit Gent

Glycosylering kan de biologische en fysicochemische eigenschappen van een verbinding sterk beïnvloeden. In dit project zullen de glycosyleringsreacties gekatalyseerd door enzymen uit GH-13 worden geanalyseerd door middel van systematische mutagenese van de aminozuren in hun katalytisch centrum. Op basis van de bekomen informatie zullen de enzymen vervolgens worden geoptimaliseerd door middel van enzyme engineering om de activiteit op niet-suiker acceptoren te verhogen.

Project

From atmospheric circulation to electrons: an integrated approach for optimization and control of large-scale wind farms.

KU Leuven

Nowadays, wind farms are growing in size, with larger turbines, and covering increasingly larger surface areas. At current scales, large wind-turbine arrays start to interact with the Atmospheric Boundary Layer,reducing the available wind at farm level, and significantly increasing turbulence levels. This leads to lower turbine efficiency, increased turbulence-induced fatigue loading, and reduced power quality, all leading to an increase of cost-to-power ratios. Moreover, strong indications e...

Project

Ontwikkeling van nieuwe applicaties voor de (on)structurele biologie door middle van ion-mobiliteits-massa spectrometrie en aanverwante methoden.

Universiteit Antwerpen

In ons onderzoek zullen we gebruik maken van state-of-the-art 'natieve' massa spectrome-trische technieken om membraan (geassocieerde) eiwitten te karakteriseren op zowel hun dynamische als structurele eigenschappen. Daarnaast onderzoeken we de verandering in con-formationele ruimte van eiwitten met behulp van ion mobiliteits massa spectrometrie wanneer zij liganden of andere eiwitten binden, met een speciale focus op ongestructureerde eiwitten.

Project

Een nieuw paradigma voor druggebruik en het bepalen van gezondheidsrisico's: metingen via rioolwater-epidemiologie op het niveau van de gemeenschap (SEWPROF).

Universiteit Antwerpen

SEWPROF aims to develop interdisciplinary and cross-sectoral research capability for the next generation of scientists working in the newly-emerging fileld of sewage epidemiology. It will provide an integrated approach towards public health monitoring at a community level based on innovative sewage epidemiology techniques.

Project

Een intertekstuele analyse van Richard Beer-Hofmanns "Klassiker" - receptie

Vrije Universiteit Brussel

Dit project richt zich op de Oostenrijkse-Joodse auteur Richard bier-Hofmann (1866-1945). Het doel van dit project is een gedetailleerde en systematische intertekstuele analyse van bier-Hofmann's werk door het perspectief van zijn "Klassiker"-ontvangst te verkrijgen.

Project

Stimulus equivalentie bij dieren: Onderzoek naar de onderliggende mechanismen.

KU Leuven

Stimulus equivalentie is de mogelijkheid om klassen te vormen van stimuli die worden gezien als gelijkwaardig, zoals woorden uit een verschillende taal. Een van de belangrijkste kenmerken van stimulus equivalentie is symmetrie, dit is het vermogen om stimuli aan elkaar te linken op een bi&#8209;directionele manier. Sommige auteurs beweren dat symmetrie een fundamenteel mechanisme is om de complexere vormen van taal op voort te bouwen, terwijl anderen stellen dat taal nodig is om symmetrie te ...

Project

nbsp;nbsp; Gedwongen trillingen als toetssteen van sterin wendigen en testen van evolutiemodellen.

KU Leuven

Dankzij de huidige operationele ruimtemissies, in het bijzonder CoRoT en Kepler, is asteroseismologie een van de snelst ontwikkelende takken van de astrofysica geworden. Bijna de helft van de sterren in de buurt vande zon behoort tot een binair systeem, waaronder ook pulserende sterren. De hoge fotometrische gevoeligheid van CoRoT en Kepler laat toe dergelijke systemen te detecteren. Het feit dat binaire systemen een grote verscheidenheid aan types sterren bevatten, en dat ze bovendien een na...

Project

Hervorming en de bisschop: de houding van het episcopaat ten opzichte van het beheer en de hervorming van religieuze gemeenschappen tijdens de centrale middeleeuwen (Kerkprovincie Reims, ca. 900&#8722;ca. 1100).

KU Leuven

Ofschoon hervorming binnen de Kerk in het algemeen en in religieuze gemeenschappen in het bijzonder al geruime tijd in het middelpunt van de belangstelling staat, wordt het historisch onderzoek nog steeds gekenmerktdoor de aanwezigheid van een dominant interpretatiemodel. Enerzijds worden de bijna revolutionaire veranderingen in de Kerk en in het religieusleven vanaf ca. 1050 verklaard vanuit een top-down perspectief, waarbijde plaatselijke hervormingsinitiatieven beschouwd worden als directe...

Project

Verhogen van fotokatalytische activiteit door middel van plasmon effecten van nanogedimensioneerde edelmetaalantennes. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Fotokatalyse wordt bestudeerd als veelbelovende techniek voor de degradatie van VOC's uit de lucht. De efficiëntie van dergelijke reacties moet nog verbeterd kunnen worden. Hiervoor wordt in dit project de optische respons van het materiaal aangepast d.m.v. edelmetaal nanopartikels. Periodieke structuren van dergelijke partikels wekken lokale oppervlakte-plasmon-resonanties op, welke door hun aanpasbare golflengtegevoeligheid, de versterking van het elektromagnetisch veld en het concept van '...

Project

Een toekomst voor cactussen? Ontwikkelen van een strategie voor beheer van genetische diversiteit in ex situ collecties bruikbaar voor behoud en herstel van biodiversiteit

Universiteit Gent

Cactussen zijn erg belangrijk in de tuinbouw. Als gevolg daarvan hebben wilde cactus populaties veel te lijden onder illegale oogst en handel. Daarom zijn cactussen een prioriteit voor Botanic Gardens Conservation International, de IUCN / SSC Global Tree Specialist Group en de International Organization for Succulent Plant Study. Ondanks de prioriteit voor het behoud van cactussen, is de genetische diversiteit van ex situ collecties grotendeels onbepaald en werd ze nog nauwelijks vergeleken m...

Project

Schaarste en sociale onrust in Afrika: Een kritische analyse

KU Leuven

Dit project behandelt de volgende centrale onderzoeksvraag: waarom zijner tijdens de voedselprijsstijgingen van 2007-2008 rellen uitgebroken in sommige Afrikaanse landen, maar niet in andere? Uit de literatuur blijkt dat economische kenmerken en politieke risicofactoren een belangrijkeinvloed kunnen hebben op het verband tussennbsp;hoge internationale voedselprijzen en gewelddadige protesten. Deze karakteristieken kunnen echter de spreiding van rellen over verschillende Afrikaanse landen onvo...

Project

Toepassing van het "recht op voorafgaand overleg" van inheemse volkeren in het Amazone-bassin wanneer zij geconfronteerd worden met grote extractieve projecten: een kritische evaluatie van nationale regelgeving en praktijk in het licht van de mensenrechte Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het recht op voorafgaand overleg is van groot belang voor inheemse volkeren, het laat ze toe zich uit te drukken, consensus op te bouwen en hun toestemming te geven. Gelet op het ontbreken van grondige studies over de toepassing ervan, beoogt deze studie een kwalitatief onderzoek, met de focus op cases waarin olie-concessies zijn toegewezen in de Amazonegebieden, in drie Andes-landen, namelijk Bolivia, Ecuador en Peru.

Project

Secure compilation of high-level languages to machine code.

KU Leuven

Software is doorgaans geïmplementeerd in een hoog-niveau programmeertaal en daarna vertaald naar machine code of byte code. Aanvallers kunnen meestal direct interageren met deze laag-niveau representatie van het programma. Zo bestaan er code injectie aanvallen waar een aanvaller machinecode kan uitvoeren in het proces van het programma. Indien de computer geïnfecteerd is met kernel-level malware is het mogelijk om eender welkemachine code uit te voeren in elk proces op het systeem.Het doel is...

Project

Gemeenschappen zonder burgers. Een sociologische analyse van de discursieve constructie van morele status in Belgische asielcentra. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Ontwikkeling van nieuwe synthese methoden voor de aanmaak van amidines en guanidines. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Vele medicijnen, agrochemicaliën en natuurproducten zijn opgebouwd uit een guanidine of amidine functionele groep. De klassieke synthesemethoden van amidines en guanidines hebben duidelijk enkele nadelen zoals de beschikbaarheid en toxiciteit van reagentia. Het doctoraat heeft daarom als doel nieuwe transitiemetaal gekatalyseerde processen te ontwikkelen voor de aanmaak van deze functionele groepen."

Project

Gebruik van teledetectie voor de studie van landgebruiksveranderingen ten gevolgde van stroomdynamiek en klimaatverandering in de noordelijke marginale grabens van Ethiopische riftvalei (doctoraatsonderzoek door biadgilgn)

Universiteit Gent

Dit onderzoek omhelst de begroting van rivierdynamiek, verschillende ruimtelijke en veranderende levensomstandigheden op Ethiopië. Het onderzoek zal leiden tot het ontwikkelen van een kander voor de stude van de inetractie tussen klimaatsverandering, rivierdynamiek en landgebruiksveranderingen, tot een analyse van de verklarende factoren en het uitwerken van gepaste maatregelen.

Project

Internationale overschrijvingen en armoedebestrijding in de Filipijnen: bewijs van de Community-Based Monitoring System (CBMS) data.

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onbewuste cognitieve controle

Vrije Universiteit Brussel

Om de grenzen van onbewuste verwerking te definiëren, werd vooropgesteld dat cognitieve controle een set van strategische operaties is die exclusief verbonden zijn met bewustzijn. The prefrontale cortex speelt een belangrijke rol bij cognitieve controle, en bij gevolg stellen de meeste theorieën dat deze hersenregio niet kan geactiveerd worden door een onbewuste taak. Echter, in dit project veronderstellen we een meer significante rol voor onbewuste verwerking en onderzoeken we of cognitieve ...

Project

Modulaire Analyse en Ontwerp van Hashfuncties en Blokcijfers.

KU Leuven

Het doel van dit project is om een betrouwbare theoretische basis voor formele veiligheidsdefinities van cryptografische hashfuncties en blokcijfers te ontwikkelen. De theoretische basis voor hashfuncties zal veiligheidsdefinities voor sleutelloze hashfuncties omvatten, alsmede voor hashfuncties die een additionele sleutel vast of verschillend per bericht als invoer hebben. Veiligheidsmodellen voor blockcijfers worden ge-introduceerd voor verschillende manieren waarop een aanvaller de sleutel...

Project

De nietigheid van ongeldige rechtshandelingen

KU Leuven

Stel dat u een contract ondertekent, maar dat uw tegenpartij u hiertoe dwingt (bv. door geweld). Betekent dit dat u dit contract zult moeten uitvoeren, of kan u toch onder het contract uitkomen door aan te voeren dat u dit contract niet vrijwillig gesloten hebt? Andere hypothese: stel dat u een woning wilt huren, maar dat het huurcontractde volgende clausule bevat: “Bij laattijdige betaling van de huurprijs door de huurder wordt die huurder automatisch voor de rest van diens leven de persoonl...

Project

Een experimentele studie van de competitie tussen halogeenbruggen en waterstofbruggen. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

De competitie tussen halogeenbruggen en waterstofbruggen wordt experimenteel bestudeerd aan de hand van vibratiespectroscopie (IR en Raman) in vloeibare edelgassen, waarin complexen tussen CHF2I, CF2HCF2I, C2HF2I, etc. en verschillende Lewis-basen geanalyseerd worden. Daarnaast worden ter ondersteuning eveneens computationele berekeningen uitgevoerd. Het doel van deze studie beperkt zich niet tot het bepalen van de sterkte van beide niet-covalente interacties, maar dient eveneens om theoretis...

Project

De rol van innovatieve beeldvormingstechnieken in de behandeling van kinderen met obstructief slaap apnoe syndroom.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Structurele financiering instituten: structurele financiering BIOMED voor de werking van het instituut

Universiteit Hasselt

Het nieuwe BOF-financieringsprogramma 'structurele financiering van de instituten' is een programma dat wordt ingezet ter ondersteuning van het speerpunten beleid van de UHasselt. In overeenstemming met het Beleidsplan Onderzoek (2011-2015) (SD 1- OD1) kent de onderzoeksraad sinds 2012 jaarlijks aan de instituten structureel BOF-middelen toe voor de organisatie en goede werking van deze instituten.

Project

Investigation of light interaction with brain tissue: towards full optical neuronal addressability.

KU Leuven

The aim of this doctoral work is to study the interaction of light withneuronal cells with the purpose of triggering and recording neuronal activity using optics. The goal is to determine which spacial-temporal patterns of light projected into the neuronal tissue elicit a certain network activity. Eventually we aim for single cell resolution of the activation process. Additionally the optical stimulation should be integrated with optical readout of neuronal activation. This can be done by flu...

Project

Algebras, identities, combinatorial and asymptotic methods

Vrije Universiteit Brussel

Het bestuderen van asymptotische gedrag van gegradeerde codimensies van gegradeerde Lie algebra. Hopf algebra.

Project

Op zoek naar zuinigheid in de overheid in tijden van budgettaire krapte - Effecten van autonomie controle, taak en management op overheadkosten in publieke organisaties: theoretisch-empirisch onderzoek met niet-obtrusieve data en 3 analyse-methodes.

Universiteit Antwerpen

Door de huidige globale financiële crisis kampen overheden met budgettaire schaarste, ook omwille van het beleid van de Europese Unie. Op zoek naar budgettaire besparingen probeert men het kostenbewust en zuinig gedrag van overheidsorganisaties te verbeteren en hun overhead kosten te doen dalen. Voor overheden is het daarom belangrijk de redenen te kennen waarom overhead kosten in bepaalde organisaties relatief hoger liggen dan bij anderen. De taak van de publieke organisatie is uiteraard ste...

Project

Vetzuurmetabolisme aan de basis van mariene voedselwebben: een basisonderzoek voor het duurzaam gebruik van mariene voedselbronnen Recent afgelopen

Universiteit Gent

over de transfer efficiëntie van biomassa en energie van primaire producenten naar mesoconsumenten (en hogere trophische niveaus) voorhanden is. Daarom focust dit project op het mechanisme van de biosynthese en bioconversie van vetzuren door primaire consumenten aan de basis van het mariene voedselweb rekening houdend met een veranderende omgeving.

Project

"Advanced Glycation Endproducts" (AGEs) inhibitoren van Momordia charantia (Bitter lemon) en Citrus depressa (Sikwasha). Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

"Advanced Glycatiotion Endproducts" (AGEs) zijn een heterogene groep verbindingen, die een rol spelen bij de complicaties van diabetes. Het doel van dit project is om AGEs inhiberende producten te onderzoeken van twee planten, Momordia charantia en Citrus depressa, en de sterkst actieve inhoudsstoffen te identificeren. Deze kunnen dan gebruikt worden als "lead compounds" voor nieuwe geneesmiddelen bij diabetes en zijn complicaties.

Project

Study of intramolecular metal-catalyzed hydroarylation reactions with acetylenes

KU Leuven

Intramolecular metal-catalyzed hydroarylation reactions are important process for the synthesis of various medium-sized heterocyclic compounds which have the framework of various natural products and significant biological activity. The aim of this project is to develop an efficient synthetic route to some medium-sized heterocyclic compounds via intramolecular metal-catalyzed hydroarylation reactions.

Project

Combinatie van stralentrek en snelle multipooltechnieken voor het modelleren van extreem grote elektromagnetische problemen Recent afgelopen

Universiteit Gent

Bij het opzetten van draadloze netwerken wordt vaak gebruikt gemaakt van stralentrekmethodes. Dit impliceert echter benaderingen en moeilijk te controleren nauwkeurigheid. Exacte oplossingen van de vergelijkingen van Maxwell worden best verkregen via randintegraalvergelijkingen in combinatie met snelle multipoolmethodes. In dit doctoraatsonderzoek worden beide technieken, randintegraalvergelijkingen met snelle multipoolmethodes enerzijds en stralentrek anderzijds, gecombineerd tot een krachti...

Project

Colloidal building blocks for nanostructures and nanophotonics applications

KU Leuven

Background Macroscopic features have traditionally been attained by physical or mechanical methods, but as features on nanoscopic length scales have become more important, chemical approaches have made significant contributions. To achieve further structural complexity, physical, chemical and engineering approaches toward materials fabrication must converge. Novel multidisciplinary approaches toward the synthesis of hierarchically structured, functional materials have been developed. One of ...

Project

Faciliteren van wetenschap en technologie via Europese electronenmicroscopie (ESTEEM2)

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Online X-ray CT kwaliteitscontrole groenten en fruit

KU Leuven

Vruchten en groenten vertonen dikwijls interne gebreken die de commercïele waarde van deze producten sterk vermindert. Recent is aangetoond dat deze gebreken kunnen opgespoord worden met niet-destructieve technologieën zoals MRI (Magnetic Resonance Imaging) of X-stralen CT (Computed Tomography). Het gebruik van dergelijke technieken voor de online evaluatie van de kwaliteit van groenten en fruit is echter nog niet commercieel haalbaar vanwege hun kostprijs en acquisitiesnelheid.In dit onderzo...

Project

Fingerprinting en profiling van behandelde groentenmatrices: integratievan een algemene en specifieke benadering om procesgeïnduceerde chemische veranderingen te bestuderen.

KU Leuven

Al vanaf de introductie van thermische behandeling om de houdbaarheid van levensmiddelen te verlengen, is men op zoek naar manieren om de kwaliteitsdegradatie door verwarming te beperken. Het toenemend bewustzijn van het belang van de gezondheid-dieet relatie door de consument, heeft onderzoek gestimuleerd naar alternatieve preservatietechnieken steunend opprocesvariabelen die op een andere manier reacties in levensmiddelen beïnvloeden. De algemene doelstelling van dit werk kan samengevat wor...

Project

Planets: Tracing the Transfer, Origin, Preservation, and Evolution of their ReservoirS

Universiteit Gent

Ontwikkeling van methodes voor element- en isotopenanalyse van meteorietmateriaal en impactkraters gebaseerd op gebruik van ICP-massaspectrometrie (ICP-MS). Puntanalyse en 2-dimensionele mapping van de elementverdeling via laser anlation – ICP-MS. Ontwikkeling van methodes (chromatografische afscheiding en daaropvolgende meting van isotopenverhoudingen) voor isotopische analyse van geselecteerde elementen via multi-collector ICP-MS.

Project

Ontwikkeling van in vitro en in vivo modellen om de dynamiek van de vorming en behandeling van mono- en polymicrobiële biofilms te bestuderen. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

De studie van de transcriptionele interactie tussen PPARα en ERRα Recent afgelopen

Universiteit Gent

Recent hebben we een directe interactie ontdekt tussen een regulator van oxidatief metabolisme (ERR) en een nucleaire receptor betrokken bij metabolisme en anti-inflammatoire mechanismen. Onze doelstelling is om de functie en het mechanisme van deze interactie te bestuderen, om modulatoren te identificeren, en om het interactieprofiel te bestuderen in een relevant diermodel of humaan hartweefsel.

Project

Toepassingen van de AdS/CFR correspondentie aan deeltjesfysica en de gecondenseerde materie systemen Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Beter begrip van hydrodynamica zal belangrijke gevolgen hebben op verschillende gebieden van de natuurkunde, waarin de theorie van de hydrodynamica van toepassing is, zoals zware-ion botsingen, gecondenseerde materie systemen, kosmologie.

Project

Een variationele studie van de uit-evenwicht dynamica van kwantumveldentheorieën Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het doel van dit project is het ontwikkelen van nieuwe methoden voor de beschrijving van uit-evenwicht dynamica van geïsoleerde als open kwantumveldentheorieën. Hiervoor zullen variationele methoden worden gebruikt op basis van continue matrixproducttoestanden. Deze hebben reeds bewezen om een accurate benadering toe te laten van grondtoestanden van kwantumveldtheorieën, maar werden tot op heden niet gebruikt om de dynamica te bestuderen.

Project

Modellering van het draadloos kanaal in industriële omgevingen voor MIMO communicatiesystemen Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit project betreft de modellering van het draadloos kanaal in industriële omgevingen voor de volgende generatie draadloze communicatiesystemen met multiple-input multiple-output (MIMO) technologie. Metingen van het electromagnetisch veld zullen uitgevoerd worden in fabrieksomgevingen. Kanaalparameters zullen geëxtraheerd worden uit de meetdata met geavanceerde signaalverwerkingsalgoritmes. Het model voor het industrieel draadloos kanaal zal dan bestaan uit geavanceerde statistische modellen ...

Project

2D-Dirac materials for terahertz-band nanoantennas.

KU Leuven

Dit onderzoek heeft tot doel nanoantennes te bestuderen gebaseerd op 2DDirac materialen (2DDMs): grafeen en topologische isolatoren (TIs). Microelectronica heeft er al voor gezorgd dat vele verwachtingen voor dagelijks gebruik, gerealiseerd zijn in domeinen zoals mobiele telefonie, auto-industrie, sensoren en dergelijke. Dit is bereikt door het gelijktijdig te verkleinen van de dimensies van het apparaat van macroschaal naar microschaal, als het vergroten van het frequentie bereik. De vraag n...

Project

Active Wind Farms: Optimization and Control of Atmospheric Energy Extraction in Gigawatt Wind Farms.

KU Leuven

With the recognition that wind energy will become an important contributor to the world’s energy portfolio, wind farms are expected to cover increasingly large surface areas. Currently, several wind farms with a total capacity of over 1 gigawatt are in planning phase. In the past, engineering of wind farms focused on a bottom-up approach, in which atmospheric wind availability was considered to be fixed by climate and meteorology. However, farms of gigawatt size slow down the Atmospheric Boun...

Project

Studie van de intrahepatische weerstand en zijn determinanten in een ratmodel van ernstige nietalcoholische leversteatose (NAFLD). Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Non-Alcohol Fatty Liver Disease (NAFLD) wordt gekenmerkt door de opstapeling van vet in hepatocyten (steatose) genoemd. Indien dit gepaard gaat met ontsteking en beschadiging spreekt men van NASH (Non-Alcoholic Steatohepatitis) wat op zich weer gepaard kan gaan met fibrose en uiteindelijk cirrose. De juiste ontstaansmechanismen van deze beschadiging zijn grotendeels ongekend. In recent onderzoek vanuit onze groep konden we aantonen dat NAFLD lijdt tot een significante stijging van de drukken ...

Project

Natural variation in lify history traits of Nothobranchius furzeri

KU Leuven

With this study on the annual killifish Nothobranchius furzeri we intend to gain insight in the patterns of natural variation in traits suitable for applications, and in the processes involved in the evolution of these traits. Moreover, we want to assess the transgenerational stability of these traits under experimental laboratory conditions. Besides relevant insights in eco-evolutionary processes, these results will contributeto the further optimization of Nothobranchius furzeri as a model i...

Project

Development of an innovative and improved membrane distillation concept

KU Leuven

The potential of membrane distillation is mainly desalination of salt water, but other applications are also a possibility. Membrane distillation is a process based on a hydrophobic membrane with a stream of water with a different temperature on each side. Because this difference in temperature, there is a difference in vapor pressure and the water molecules transfer through the membrane from the high vapor pressure side to thelow vapor pressure side. Most membranes used for this application ...

Project

Buitenlandse Francqui Leerstoel 2011-12 Recent afgelopen

Universiteit Gent

Gedurende zes maanden (oktober 2012-maart 2013) was prof. Heikki Pihlajamäki (hoogleraar rechtsgeschiedenis aan de Universiteit van Helsinki) te gast aan de Gentse rechtsfaculteit als internationale Francqui Professor. Hij gaf er verschillende gastcolleges, organiseerde een binnen- en een buitenlands colloquium, begeleidde jonge onderzoekers en gaf enkele master classes voor doctorandi inzake rechtsvergelijkende rechtsgeschiedenis.

Project

Ontwerp van geavanceerde netwerkalgoritmen en datastructuren voor tijdsafhankelijke, stochastische en dynamische grafen Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit onderzoek omvat de fundamentele eigenschappen van tijdsafhankelijke, stochastische en dynamische grafen onderzoeken en hoe deze gebruikt kunnen worden voor de ontwikkeling van nieuwe en efficiënte algoritmen. Deze wisselende omstandigheden zorgen voor een continue veranderende probleemstelling. Stochastische en tijdsafhankelijke grafen zoals telecommunicatienetwerken, sociale netwerken en (publieke) transportnetwerken vereisen aangepaste aandacht om de complexiteit en uitvoeringstijd onde...

Project

Ontwikkeling van nano-zilver als selectieve reductiekatalysator in donkere en licht-gestimuleerde condities.

KU Leuven

In dit doctoraatsonderzoek worden zilver nanopartikels ontwikkeld met strikt gedefinieerde groottes, bijvoorbeeld via begrenzing door poriegrootte. Met behulp van katalytische testen in uitdagende hydrogenatiereacties van gefunctionaliseerde olefines en met gedetailleerde fysicochemische karakterisatie van deze Ag-gebaseerde materialen, kunnen eenduidige structuur-activiteitsrelaties bepaald worden. Verder richt dit onderzoek zich ook op het onderzoek naar de mogelijkheid om de thermisch gedr...

Project

Bilaterale samenwerking in het kader van gezamenlijke doctoraatsprojecten_Bench fee i.h.k. van Joint PhD VUB-University of Ljubljana, San Hadzi

Vrije Universiteit Brussel

Structurele en thermodynamische basis van transcriptie regulatie of the higBA TA module van Vibrio Cholerae

Project

Evaluatie van inheemse microbiële inoculanten (Arbuscular Mycorrhizal Fungi en Trichoderma Spp.) voor het bestrijden van yam nematoden, een verbeterde bodemvruchtbaarheiden verhoogde yam pruductiviteit en houdbaarheid.

Universiteit Gent

deze studie odnerzoekt de diversiteit van yam nematode en hun interactie met yam, een bijzonder belangrijk basisvoedsel in West-Afrika. Yam cultivars worden gescreed op resistentie tegen nematoden. In vitro en in situ onderzoek zal het potentieel van arbusculaire mycorrhiza en trichoderma spp. om nematoden te onderdrukken, yam groei te bevorderen en yam houdbaarheid onthullen.

Project

The functional impact of whole genome duplications on the MADS-box genefamily in plants.

KU Leuven

The aim is to study the consequences of a whole genome duplication for dosage balanced transcirption factors and to study the origin and early evolution of the MADS-domain protein interaction network. Hereby we apply a methodology which is new in the plant field, ancestral sequence resurrection.

Project

Informatie-verwerking door individuele politieke actoren. De determinanten van de uitstraling, aandacht en actie in een vergelijkend perspectief (INFOPOL).

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Identificatie en functionele analyse van biomerkers voor lage doses (lage LET en hoge LET) ioniserende straling

Universiteit Gent

Het doel van dit project is het bepalen en vergelijken van het effect van hoge en lage LET-straling op de genexpressieprofielen in humane perifere mononucleaire bloedcellen. Daarnaast willen we nieuwe biomerkers (transcriptvarianten, cytokines) identificeren die gebruikt kunnen worden voor biodosimetrie na blootstelling aan lage stralingsdoses. Verder beogen we de mechanismen van activatie en regulatie, alsook hun biologische functies te achterhalen.

Project

Het professionaliseringsproces in private familiebedrijven: Schaalontwikkeling, identificatie van de voorwaarden voor professionalisering, en het bepalen van de effecten ervan op de bedrijfsresultaten

Universiteit Hasselt

Bij het bestuderen van het professionaliseringsproces binnen de familieondernemingen, bestaat bij de onderzoekers de neiging om dit concept te sterk te vereenvoudigen. Meer specifiek is er de tendens om een professionele manager gelijk te stellen aan een externe, niet-familiale manager. Een gevolg van zulk een uitspraak is dat familieleden onvermijdelijk gezien worden als niet-professionele managers. Familieleden die wel optreden als professionele manager binnen hun familieonderneming, worde...

Project

Exosomen: nanogidsen voor metastatische niche vorming

Universiteit Gent

Kankercellen secreteren oplosbare factoren en chemokines die BMDCs (bone marrow derived cells) recruteren naar plaatsen van toekomstige metastasevorming. Recent werden naast oplosbare factoren ook kleine vesikels (exosomen, 30-100 nm) beschreven die mRNA’s, miRNA’s en polypeptiden bevatten van de cel van origine. Dergelijke exosomen instrueren BMDCs om de metastatische niche te helpen voorbereiden.

Project

Concurrency in een machine model met ondersteuning voor multi-dimensional separation of concerns. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project heeft als doel concurrency te bestuderen in het onderszoeksgebied van talen met ondersteuning voor "multidimensional separation of concerns" (MDSOC), zoals aspect-, context- of feature-georiënteerde talen. Het toevoegen van MDSOC mechanismes die rekening houden met concurrency zal leiden tot MDSOC talen met meer expressiviteit en mogelijk hogere performantie, wat op zijn beurt van MDSOC talen een meer aantrekkelijk platform maakt om concurrente applicaties in te ontwikkelen.

Project

Verhaal van schuldeisers op een onverdeeldheid

KU Leuven

Dit onderzoek vertrekt vanuit de vaststelling dat de huidige Belgische wettelijke regeling zeer schaars is omtrent de verhaalsrechten van een schuldeiser wiens schuldenaar slechts over een aandeel of andersoortige rechten in een onverdeeldheid beschikt. Het onderzoek wil nagaan welke bouwstenen kunnen worden aangereikt op basis van rechtsvergelijkende en rechtshistorische analyse van de bestaande wetgeving en heersende opvattingen in rechtsleer en rechtspraak in België en de buurlanden om tot...

Project

Informatie-structuur in de Middeleeuws Griekse volkse politikos stichos romans Recent afgelopen

Universiteit Gent

Ik zal de taal van de latere Middeleeuws Griekse (12e-16e eeuw) volkse romans, geschreven in het metrum van de poltikos stichos, onderzoeken binnen het modern theoretisch kader van de informatie-structuur (belangrijkste concept: intonatie-units), aangezien men heeft vastgesteld dat deze teksten een oraal discours aannemen. Speciale aandacht zal uitgaan naar woordvolgorde, partikels, clitica, dislocaties, parentheses en discours markers.

Project

Geavanceerde multi-methode detritische chronologie, toegepast op belangerijke intramontane en- voorlandbekkens van Centraal Azië: inzichten in de herkomst van de sedimenten en tektonische reconstructie

Universiteit Gent

Detritische sedimenten zijn de erosieproducten van kristallijne gesteenten en bevatten waardevolle informatie omtrent de tektonische evolutie van gebergteketens. In dit project wordt de Centraal Aziatische gebergtegordel geviseerd. Via thermochronologie wordt de thermo-tektonische geschiedenis van de sedimenten afgeleid en gelinkt aan de vorming, reactivering en exhumatie van de brongebergten en aan de sedimentatie en- begravingsprocessen in de afzettingsbekkens.

Project

'Menselijk kapitaal' vanuit een huishoudperspectief: kennisinvesteringen in vroegmodern Antwerpen, Gent, Lier en Aalst. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project tracht via seriële rekeningen van voogden onderwijsinvesteringen op huishoudniveau te kwantificeren en zo de vinger te leggen op eventuele veranderingen in de scholingsgraad en de aard van het onderwijs in de vroegmoderne periode. Door die gegevens te koppelen aan het volledige huishoudbudget, het sociaal-economische profiel van de (overleden) ouder(s), het aantal kinderen, enz.- en dit voor vier verschillende steden (Antwerpen, Gent, Lier en Aalst) - moet duidelijk worden waarom ...

Project

De rol van lange niet-coderende RNA&apos;s in T-cel acute lymfoblastische leukemie Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit project bestaat uit vier doelstellingen: (1) het bestaande microRNA-boodschapperRNA netwerk in T-ALL uitbreiden en het opsporen van lange niet-coderende RNA’s met een rol in T-ALL, (2) de directe transcriptionele controle van NOTCH1 op de expressie van lange niet-coderende RNA’s onderzoeken, (3) NOTCH1/lncRNA/miRNA netwerken identificeren en (4) functionele in vitro en in vivo studies uitvoeren op geselecteerde lange niet-coderende RNA’s.

Project

De pastorale relativizering van de Latijnse Vulgaat in de postconciliaire Kerk: Een studie van de latere geschiedenis van een Bijbelse vertaling

KU Leuven

Er is tot op heden weinig diepgaand onderzoek gebeurd met betrekking tot de opgemerkte pastorale relativizering van de Latijnse Vulgaat in de postconciliaire Kerk. Deze studie heeft als doel enkele hypothetische veranderingen in Bijbelse studies, kerkelijke censuur en liturgie te verifidren als bepalende factoren in de status- en plaatsvermindering van de Latijnse Vulgaat in het leven van de hedendaagse Kerk.

Project

Structurele financiering instituten: structurele financiering IMO voor de werking van het instituut

Universiteit Hasselt

Het nieuwe BOF-financieringsprogramma 'structurele financiering van de instituten' is een programma dat wordt ingezet ter ondersteuning van het speerpunten beleid van de UHasselt. In overeenstemming met het Beleidsplan Onderzoek (2011-2015) (SD 1- OD1) kent de onderzoeksraad sinds 2012 jaarlijks aan de instituten structureel BOF-middelen toe voor de organisatie en goede werking van deze instituten.

Project

Micromachined ultrasonic transducers for acoustic manipulation

KU Leuven

Acoustic manipulation is the process by which an object is suspended and controlled by the acoustic pressure without solid physical contact. Ithas several interesting features, such as non-contact handling, potential bio-compatibility available both in fluid and gaseous environments and so on. Micromachined ultrasonic transducers (MUTs) are the suited pressure source for acoustic manipulation. Comparing with traditional ultrasonic systems, their merits are obvious. Planar technology enables l...

Project

The Factors Regulatins the Diocesan Bishop's Decisions for reconfiguration (suppression or significant alteration under CIC 1983 canon 515) of Catholic Parishes in England.

KU Leuven

In Engelse katholieke bisdommen, net zoals in Amerika en de andere landen in het Westen, dringt zich meer en meer de vraag op hoe parochies, als individuele gemeenschappen zullen blijven voortbestaan.Dit onderzoeksproject wil een algemeen denkkader ontwikkelen tegen de achtergrond waarvan geldige en relevante beslissingen kunnenworden gemaakt door de diocesane bisschop met betrekking de reorganisatie van parochies. Spijtig genoeg zullen immers moeilijke beslissingen moeten worden genomen in d...

Project

Identificatie en karakterisatie van nieuwe DAMPs betrokken bij immunogene apoptose Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het opwekken van ER stress in kankercellen door hypericine-gebaseerde fotodynamische therapie induceert immunogeniciteit. Deze wordt gedeeltelijk gekenmerkt door de vrijstelling van &apos;schade-geassocieerde moleculaire patronen&apos; (DAMPs). De doelstelling van dit project is enerzijds de identificatie en karakterisatie van nieuwe DAMPs die belangrijk zijn voor immunogeniciteit en anderzijds het bepalen hoe deze DAMPs verschillende biologische processen, zoals anti-kanker reacties, regener...

Project

Ambigue woorden. Als woorden oneigenlijk gebruikt worden

Hogeschool-Universiteit Brussel

Er wordt algemeen aangenomen dat woorden tot een bepaalde woordsoort behoren en dat die woordsoort op zijn beurt bepaalt hoe dat woord dan gebruikt kan worden. Spelen is bijvoorbeeld een werkwoord en daarom gebruiken we het ook zo. Hond is dan weer een zelfstandig naamwoord. Het spreekt dan ook voor zich dat de zin de hond speelt aanzienlijk beter is dan de speel hondt. In het eerste voorbeeld worden de woorden gebruikt volgens hun vaste woordsoort, in de tweede zin niet. Dit lijkt zo gebruik...

Project

Opsporen van influenza A virus quasi-species evolutie in de immune gasther met behulp van kwantitatieve geavanceerde sequentie-analyse Recent afgelopen

Universiteit Gent

De quasi-species evolutie van influenza A virussen in naive en immune gestheren zal vergeleken worden door gebruik te maken van kwantitatieve geavanceerde sequentie-analyse. De bekomen ontsnappingsmutaties zullen hierbij gekarakteriseerd worden in termen van firheid, competitief voordeel en stabiliteit. Dit zal een gedetailleerd inzicht bieden in de complexe dynamische natuur an de influenza A virus quasi-species diversiteit onder verschillende immune selectiedrukken.

Project

Advanced numerical methods for large-scale parametric optimisation problems within the (bio)chemical industryeringsproblemen

KU Leuven

The aim is to develop numerical methods and tools that allow an easy and efficient assessment of the influence of parameters on the solution oflarge-scale optimisation problems (e.g. optimal control problems). To this end techniques from numerical continuation and bifurcation analysis will be exploited. The developed methods will be tested on several case studies from the (bio)chemical industry.

Project

De mechanismen van woordproductie: de rol van de verbale zelf-monitor in lexicale toegang

Universiteit Gent

De rol van zelf-monitoring in lexicale selectie wordt onderzocht, waarbij een onderscheid gemaakt zal worden tussen competitieve en noncompetitive models. De methode waarvan gebruik gemaakt zal worden is EEG

Project

Identificatie en geïntegreerde modellering van natuurlijke en antropogene effecten op hydrosystemen: Het Scheldebekken en de aanpalende kustzone van de Noordzee Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Het TIMOTHY onderzoek wordt voorgesteld door een interdisciplinair netwerk bestaande uit microbiologen, biogeochemici, bio-ingenieurs, hydrogeologen, fysische en ecologische modelleurs en milieu-economen, die hun activiteiten richten op de veranderingen in het functioneren van aquatische milieus als gevolg van menselijke druk en klimaatveranderingen. De algemene doelstelling is om hulpmiddelen te ontwikkelen, te valideren en toe te passen bij de beschrijving en evaluatie van de veranderingen ...

Project

Verwijdering van micropoluenten uit water met behulp van electrochemische sorpie/desorptie en biogene nanopartikels.

Universiteit Gent

in dit onderzoeksproject zal een technologie ontwikkeld worden om micropolluenten uit water te verwijderen. Deze zal bestaan uit een combinatie van een electrochemische opconcentratie door sorptie gevolgd door desorptie en de katalytische verwidering mbv biogene nanopartikels. De activiteit van de nanopartikels zal gemaximaliseerd worden mbv structuurbepaling met state of the art technieken.

Project

Overforminghe als vergoddelijking? Het thema van de vergeddelijking in het werk van Jan van Ruusbroec in het licht van de oudere mystieke traditie in de Lage Landen en de veroordeling van Marguerite Porete

KU Leuven

Het voorgestelde project beoogt een onderzoek naar het thema van de omvorming in liefde in het werk van Jan van Ruusbroec, en meer bepaald de kritische herwerking van dit centrale thema uit het werk van Marguerite Porete, die veroordeeld was door de Inquisitie in 1310. Deze case study hoopt een nieuw licht te werpen op het thema van de vergoddelijking in het christelijke denken van de westerse middeleeuwen. Dit thema heeft een belangrijke plaats ingenomen in de patristische reflectie, maar sl...

Project

De (pakket)reisovereenkomst.

KU Leuven

De verhoogde levensstandaard en de toegankelijkheid van het commercieeltoerisme hebben ervoor gezorgd dat reizen voor het overgrote deel van de bevolking een gemeenzaam goed is geworden. Het aantal internationale toeristen steeg in 2012 met 4% en bereikte voor de eerste keer in de geschiedenis de kaap van 1 biljoen wereldwijd. De manier van reizen wijzigdegedurende de afgelopen twintig jaar grondig. Vooral inzake de manier waarop reizen worden geboekt is veel veranderd. Daar waar begin jaren ...

Project

De rol van Ngn3 in beta cel neogenese en de signalen die Ngn3 expressie activeren

Vrije Universiteit Brussel

Voor dit project willen we de rol van Ngn3 expressie door differentiatie en proliferatie tijdens regeneratie in de vorming van nieuwe beta cellen evalueren.

Project

Auditieve perceptie van omgevingskenmerken door blinde en normaal ziende personen aan de hand van zelfgegenereerde geluiden.

KU Leuven

De auditieve perceptie van de omgeving van zelfgegenereerde geluiden isrelevant voor mensen in het algemeen om de realiteit rond hen in te schatten, samen met hun gevoelszintuid en zicht.nbsp; De respons van ruimtes op zelfgegenereerde geluiden bevat informatie over de aardvan hun geometrie en materiaaloppervlakken.nbsp;Zeker voor mensen met visuele beperkingen is het gehoor cruciaal.nbsp;Sommige blinde en slechtziende personen hebben een vermogen ontwikkeld om eigenschappen van voorwerpen in...

Project

The involvement of neuropeptide signalling in several types of behaviour

KU Leuven

Neuropeptides are a highly interesting group of bioactive compounds. They are neuronal signalling molecules, widespread in the central nervous system and the peripheral system. Since previous studies demonstrated a clear link between neuropeptides and certain behavioural functions, knowledge about neuropeptides is essential in the study of behavioural disorders. This doctoral research tries to determine the function of recently identified neuropeptides present in the hippocampus. In this r...

Project

Stochastische modellen in ziekteverzekeringen en verzekeringen niet-leven.

KU Leuven

Het doctoraatsproject getiteld ‘Stochastische modellen in ziekteverzekeringen en verzekeringen niet-leven’ bevindt zich in het veld van actuariële wetenschappen en actuariële statistiek. Meer specifiek zal hetproject handelen over actuariële modellen binnen ziekteverzekeringen enverzekeringen niet-leven. Het onderzoek zal gebeuren binnen de insurance onderzoeksgroep van KU Leuven onder de supervisie vannbsp;Katrien Antonio (KU Leuven), prof. dr. Michel Denuit (UCL) en prof. dr.Jan Dhaene (KU ...

Project

On-chip Raman-spectroscopie van gecapteerde biologische cellen op optische golfgeleider met nanoplasmonische versterking Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit onderzoek poogt een siliciumnitride golfgeleider bedekt met goud nanodots te ontwikkelen. Het evanescente veld van de golfgeleider koppelt met de nanodots en als gevolg van deze resonante plasmoninteractie ontstaat er een versterkt veld om een stabiele optische val van te maken. Het resulterende veld wordt vervolgens gebruikt om het Raman signaal van het gevangen deeltje te versterken.

Project

Chitinase (3-like) proteïnen als nieuwe biomerkers voor acute nierschade bij intensieve zorgen patiënten Recent afgelopen

Universiteit Gent

Tot 2/3 van humane intensieve zorgen patiënten ontwikkelen acute nierschade, een onafhankelijke risicofactor voor ziekenhuismortaliteit. Ook bij caniene patiënten is acute nierschade geassocieerd met een hoge mortaliteit. Urinaire chitinase (3-like) proteïnen zijn beloftevolle biomerkers voor acute nierschade in ons muis sepsis model. Hun oorsprong, functie en eliminatie in pre-klinische, alsook hun diagnostische waarde in klinische omstandigheden, worden nagegaan.

Project

Het ontrafelen van de relatie tussen dendritische cellen en myeloproliferatieve aandoeningen.

KU Leuven

Binnen het immuunsysteem zijn dendritische cellen (DCs) een subgroep van witte bloedcellen die gespecialiseerd zijn in het activeren van lymfocyten wanneer een pathogeen aanwezig is. Zonder DCs zijn de activatie vanlymfocyten en het bestrijden van infecties verstoord. Recent werd een nieuwe genetische ziekte geïdentificeerd waarbij de patiënten geen DCs hebben. Deze patiënten worden niet enkel gekenmerkt door een slechte eliminatie van infecties, maar geheel onverwachts vertoont hun bloed ook...

Project

Het scheurende weefsel. Familie, vrienden en buren: alledaagse sociale relaties in een veranderende stedelijke omgeving (Brussel - Antwerpen 1715-'90).

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

De impact van EU Multilaterale en Preferentiële Liberalisering van handel in diensten op binnenlandse regelgevende autonomie

KU Leuven

Diensten maken in de meeste ontwikkelde landen het belangrijkste deel van de economie uit. Maar de grensoverschrijdende handel in diensten blijft, in vergelijking, erg beperkt. In de zoektocht naar economische groeilijkt de liberalisering van de handel in diensten dus een voor de hand liggende piste. Toch blijkt dit politiek geen eenvoudige klus. Grensoverschrijdende handel in diensten wordt door zowel de Wereldhandelsorganisatie (WTO), een organisatie met alle belangrijke economieën (bijna 1...

Project

Strafbaarstelling van spionage en informatiemisbruik ter bescherming van bedrijfsgeheimen

KU Leuven

Het strafrecht koppelt negatieve gevolgen aan de schendingen van rechtsgoederen en mag daarom pas als laatste redmiddel worden ingezet. In een informatiemaatschappij nemen deze rechtsgoederen steeds meer een immateriële vorm aan (dematerialisering). Deze dematerialisering daagt het strafrecht uit. Bij het strafbaar stellen van gedragingen (en bijgevolg het beschermen van rechtsgoederen) lijkt de normgever de neiging te hebben om te focussen op de al dan niet materiële vorm of op de fysieke dr...

Project

Mechanismen van bewust en onbewust leren.

KU Leuven

De omvattende doelstelling van dit project bestaat erin een bijdrage televeren aan het begrijpen van de mechanismen van bewust en onbewust leren. Leren, het vermogen om adaptief te reageren op veranderende omstandigheden, is een fundamenteel vermogen van elk levend organisme. Dankzij recente ontwikkelingen in methodes van neuronale beeldvorming is duidelijk geworden dat de hersenen een fundamenteel adaptief orgaan is waarvan de architectuur voortdurend aangepast wordt op basis van ervaring. V...

Project

DSC/TGA analyses voor 6 stalen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Heraeus Electro-Nite International. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Heraeus Electro-Nite International de onderzoeksresultaten naar 'DSC/TGA analyses voor 6 stalen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Long & Mid-term opleidingssessie over administratieve en personeelskosten Senior Management voor Managers uit de PR van China. Historisch

Universiteit Hasselt

De Universiteit Hasselt organiseert gedurende 10 weken (oktober - december 2012) een speciaal trainingsprogramma voor Senior Managers Public Relations komende van China, bestaande uit vakken in het administratief en personeelsbeleid. De onderwerpen van het programma zullen worden gegeven door professoren van de Universiteit Hasselt of door personen onder verantwoordelijkheid van de Universiteit Hasselt.

Project

Digitaliseren innoverende grammatica. Historisch

Universiteit Antwerpen

De opdrachtgever wenst het lesmateriaal voor de grammaticacursus Frans te digitaliseren en er activerende werkwormen aan toe te voegen. De centrale vraag van dit project is: hoe kunnen we het ontwikkelde leermateriaal voor de grammaticacursus Frans het best tot zijn recht laten komen en het toegankelijk maken voor lectoren en studenten?

Project

Overeenkomst in kader van het voeren van een ouderenbehoeftenonderzoek in Grobbendonk

Vrije Universiteit Brussel

In de zomer van 2013 werd een grootschaals ouderenbehoeftenonderzoek georganiseerd in de gemeente. Op donderdag 5 december 2013 werden de resultaten bekend gemaakt door prof. De Donder van de VUB. Er werd eveneens een oproep tot medewerking gevraagd voor de volgende vijf thema's: werkgroep 1: woonsituatie en buurt werkgroep 2: gezondheid, zorg en hulpverlening werkgroep 3: welbevinden werkgroep 4: maatschappelijke participatie werkgroep 5: tevredenheid m.b.t. dienstverlening van g...

Project

The Power of the Intellect in the Philosophy of Baruch Spinoza.

KU Leuven

I intend to study the emergence of the novel as a modern phenomenon using the philosophy of Baruch Spinoza, the literary works of Herman Melville, and Gilles Deleuze#s reading of both as #expressionists.# Spinoza never addressed the topic of literature or art but his concepts of active affects and intuitive knowledge as well as the great influence he had on art call for this analysis. Melville becomes relevant as he mentions Spinoza on several occasions throughout Moby-Dick as well as other w...

Project

The Past Present. An Analysis of Forms of Memory

KU Leuven

I propose to study how a subjective consciousness relates to its past, specifically, how the past continues to live within the subject, how thesubject accesses that past, and how that past is important to the subject. I will explore how a subject is conscious of its past in ways that are: 1) recollective, 2) reflective, 3) involuntary, and 4) evaluative. This fourfold scheme is meant to bring out the diversity of conscious acts that relate to a past, or make it present, namely by constituting...

Project

Organisatie congres Belgian Peptide Group Meeting 2012 (BPGM) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

2 daagse congres rond Peptide onderzoek in 2012

Project

Experience and Religion in the Thought of William James

KU Leuven

In recent decades, questions on the status of religion and on the nature of religious experience have animated philosophical debates, across different areas and approaches, from French phenomenology to post-structuralism, from analytical philosophy to cognitive science. However, one of the earliest and most influential figures in the field is the psychologist and philosopher William James (1842-1910). His work "The Varieties ofReligious Experience" (1902) not only offers an accurate descripti...

Project

Rethinking Social Cohesion : Democratic Affiliation to Inter-Culturality

KU Leuven

Nation and state in the contemporary world often do not coincide. Increasing diversity within the statediminishes the efficacy of democracy, for which a relative #homogeneity# of the population is favorable. This has resulted in a search for new social cohesion schemes to make democracyfunction properly. These intellectual efforts have produced two important schools of thought on social cohesion: namely, liberal nationalism and constitutional patriotism, which are respectively based on #cultu...

Project

Kaderdienstenovereenkomst project 'Gebruik testopstelling voor vermoeiïngstest prototype koppeling' Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' ATLAS COPCO Airpower nv' hebben voor het project ' Gebruik testopstelling voor vermoeiïngstest proto type koppeling (10E6 cycli aan 1 Hz) in labo vakgroep MEMC.' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intel...

Project

E. coli O157 in de export en de lokale vlees-keten en het belang voor de volksgezondheid in Ethiopië Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit project heeft tot doel de prevalentie, distributie en risico van E. coli O157 in de export en de lokale vlees waardeketen in het land, beoordeling van de blootstelling aan het publiek te bestuderen, en hoe vleesproducenten en retailers samen kunnen werken om het optreden van deze ziekteverwekker te verminderen en helpen om de eisen voor voedselveiligheid te bevorderen.

Project

REM-EDX studie op gebroken lampen Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Barco nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Barco nv de onderzoeksresultaten naar 'REM-EDX studie op gebroken lampen' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

IC analyse van blisteroplossing Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Decelcor bvba. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Decelcor bvba de onderzoeksresultaten naar 'IC analyse van blisteroplossing' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Bepaling van AI gehalte in een reeks NaHCO3 extracten Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Datwyler Pharma. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Datwyler Pharma de onderzoeksresultaten naar 'Bepaling van AI gehalte in een reeks NaHCO3 extracten' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vastelling van financieringsmodaliteiten met betrekking tot het uitvoeren van een wetenschappelijke analyse van de lokaal multidisciplinaire netwerken. Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' RIZIV - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering' hebben voor het project ' Vastelling van financieringsmodaliteiten met betrekking tot het uitvoeren van een wetenschappelijke analyse van de lokaal multidisciplinaire netwerken.' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valor...

Project

Vergelijkende GPC analyse van een aantal polyesters Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Protec nv. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Protec nv de onderzoeksresultaten naar 'Vergelijkende GPC analyse van een aantal polyesters' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek naar partikels in oliestalen in tandwielkasten Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut TANC (UHasselt) en anderzijds Hansen Transmissions International. Het onderzoeksinstituut TANC levert aan Hansen Transmissions International de onderzoeksresultaten naar 'Onderzoek naar partikels in oliestalen in tandwielkasten' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Vrouwen aan de Top: realisatie van een update van het cijferrapport Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Deze opdracht heeft als doel het opstellen van een update van alle cijfers uit de brochure 'Vrouwen aan de top', gepubliceerd in 2008 door het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, voorzien van een beknopte, genderbewuste toelichting in een publiceerbaar formaat.

Project

Consultancy diensten voor het trainen van het Janssen EMEA Zytiga team Historisch

Universiteit Hasselt

Deze exhibit kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut Censtat (UHasselt) en anderzijds Janssen Pharmaceutica nv. Het onderzoeksinstituut Censtat levert aan Janssen Pharmaceutica nv consultancy diensten voor het trainen van het Janssen EMEA Zytiga team onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract en bijhorende Master Service Agreement.

Project

Ontwikkeling van een masterprogramma in duurzame energietechnieken.

KU Leuven

The project aims to enhance the quality and relevance of higher education master degree programmes in the field of Energy technologies, this bybringing together education excellence and best practice. Also, this project aims to tune up the curricula and the learning approaches of the partners involved. The project will also result in an electronic library of learning materials in the field of energy efficiency, energy saving technologies, energy effective materials and the use of renewable en...

vorige 20001 - 20500 van 28056 volgende Pagina: 1...37 38 39 40 41 42 43 44 ...57 Grootte: 10 20 50 500