Onderzoeksprojecten

Resultaat als: RSS feed PDF XML

Sorteer: Startdatum
SorteerRichting
vorige 20001 - 20500 van 29734 volgende Pagina: 1...37 38 39 40 41 42 43 44 ...60 Grootte: 10 20 50 500
Project

Stad en stadsregio: de samenhang in de ruimtelijke ontwikkeling van Antwerpen en de Kempen, 1950-1990. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Provincie Antwerpen. UA levert aan de Provincie Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

We are chemistry, ontwikkelen van pedagogisch materiaal en lespakketten voor leerkrachten chemie in de tweede graad van het secundair onderwijs. Historisch

Universiteit Antwerpen

Onderzoek wijst uit dat leerlingen zich in hun latere studiekeuze niet zelden laten inspireren door herinneringen aan interessante lessen of boeiende leerkrachten. Het enthousiasme en de passie waarmee een leerkracht zijn of haar vak brengt, heeft met andere woorden een directe impact op de richting die jongeren in hun latere leven inslaan. Wil men op duurzame wijze de instroom in wetenschappelijke richtingen stimuleren, is het dan ook van kapitaal belang leerkrachten in het secundair voldoen...

Project

NEOGUARD. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

WIreless Safety for Employees - Veilige draadloze communicatie in industrie en werkomgevingen: blootstelling en propagatie Historisch

Universiteit Gent

Op korte termijn wordt een Europese directieve (2004/40/EC) van kracht, die bepaalt dat elke werkgever binnen de EU de blootstelling van zijn werknemers aan elektromagnetische velden moet evalueren. Dit project focust op het reduceren van de absorptie van elektromagnetische straling in werknemers en dit op een manier die de competitiviteit van de bedrijven niet in gevaar brengt.

Project

De syntaxis van idiomatische uitdrukkingen Recent afgelopen

Hogeschool-Universiteit Brussel

Ieder taal bevat idiomatische uitdrukkingen. Ook het Nederlands. Deze uitdrukkingen komen op verschillende taalniveaus voor: bijv. de zin (De aap kwam uit de mouw), de nominale woordgroep (een appeltje voor de dorst), de prepositionele woordgroep (op zijn dooie akkertje) en het woord (kalverliefde, ellebogenwerk, broodnodig). Ondanks de wijdverbreidheid van idiomen is er weinig onderzoek verricht naar hun talige eigenschappen. Dit project beoogt daar verandering in te brengen door een diepgaa...

Project

ICT ondersteuning voor project dataregistratie- en evaluatiesysteem mondgezondheid Belgische bevolking. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' FOD via UGent' hebben voor het project ' ICT ondersteuning voor project dataregistratie- en evaluatiesysteem mondgezondheid Belgische bevolking.' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendo...

Project

Biotemplaat silica titania diatomeeën voor gasfase fotokatalyse. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Luchtverontreiniging is een groeiend maatschappelijk en economisch probleem in dichtbevolkte regio's zoals Vlaanderen. Een veelbelovende luchtzuiveringstechnologie is fotokatalyse dat onder invloed van UV-licht schadelijke stoffen omzet tot onschadelijke componenten zoals CO2 en H2O. Fotokatalysatoren, vaak op basis van titaandioxide, vertonen verschillende nadelen: (1) milieuvervuilend productieproces, (2) ontoereikende immobilisatie met het risico dat er nanopartikels (30 - 100 nm) vrijkome...

Project

Onderzoek naar doorlooptijden in de juridische procedure. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Orde van Advocaten te Antwerpen. UA levert aan de Orde van Advocaten te Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. De bedoeling is de doorlooptijden van de behandeling van aanvragen voor juridische tweedelijnsbijstand te analyseren, te onderzoeken welke de determinerende factoren zijn en beleidsvoorstellen te formuleren om ...

Project

PAM: De fysica van akoestische materialen. Historisch

KU Leuven

Dit Marie Curie IEF project richt zich op materiaalonderzoek van akoestische poro-viscose elastische materialen en heeft als doel het fysisch inzicht in het akoestische gedrag van materialen te verbeteren. Het project heeft volgende doelstellingen: (1) de ontwikkeling van snelle en robuuste methodes voor materiaalkarakterisering; (2) de ontwikkeling van fysische modellen voor poro-viscose elastische materialen. Voor de karakterisering van akoestische materialen zullen nieuwe innovatieve meetc...

Project

Geoptimaliseerde workflow voor in vivo diffusiegewogen MRI studies van witte stof pathologiën in kleine proefdieren: van beeldopname tot kwantificatie. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Niettegenstaande het grote aantal toepassingen van Diffusie Magnetische Resonantie beeldvorming (MRI) in de laatste jaren, is het verkrijgen van betrouwbare en kwantitatieve diffusie informatie nog steeds een uitdagende taak. Dit project richt zich op de ontwikkeling van diffusie gewogen MRI (DWI) sequenties en verwerkingsalgoritmes die het mogelijk maken om betrouwbare diffusie data te krijgen binnen een aanvaardbare opnametijd en tevens met een hoge spatiale resolutie waardoor partieel v...

Project

Characterisation of microstructure of processed fruit and vegetable based Matrices. Historisch

KU Leuven

EU Marie Curie ITN HST-FOOD-TRAIN - project number 264470 Duration: 01/-31/12/2014

Project

VIB-Identificatie van de moleculaire signaalwegen van mutant YARS-gerelateerde DI-CMTC in Drosophila. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VIB. UA levert aan VIB de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

WODCA - Een exploratief onderzoek naar de relatie tussen chauffeurs/passagiers die voor verzorging de spoeddienst passeren en hun gebeurlijke intoxicatie door alcohol en drugs. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Provincie Antwerpen. UA levert aan de Provincie Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het project betreft een exploratief onderzoek naar de relatie tussen chauffeurs/passagiers van gemotoriseerde voertuigen die voor verzorging de spoeddienst passeren en hun gebeurlijke intoxicatie door alcohol, benzodiapezines, cannabi...

Project

Rijping van het ZONE-IT concept in locatie-gebaseerde sociale interactie Historisch

Universiteit Gent

Ontwikkeling van de Zone-IT app als mobiele ad valvas gebaseerd op locatie, tot een marktrijpe software oplossing met een unieke user interface en een differentiërend vertrouwensmodel.

Project

Harmonisatie van de mechanische en elektronische eigenschappen van grafeen via vervorming, chemische dotering en onvolkomenheden (MESCD). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Longitudinale opvolging van het psychosociaal welzijn van niet-begeleide minderjarigen - Trajecten en welzijn van niet-begeleide minderjarigen van Afghaanse origine Historisch

Universiteit Gent

Hulpverleners, voogden en beleidsinstanties via het aanbieden van nieuwe inzichten en kennis zijn ondersteund in het werken met niet-begeleide minderjarigen, in het bijzonder met kinderen en jongeren van Afghaanse afkomst

Project

Nanodiamant labeling van neuronale cellen voor beeldvorming met resolutie op moleculair neuronaal en op netwerk niveau Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit interdisciplinair project betreft de interacties van gefunctionaliseerde nanodeeltjes met neuronale weefsels and het toepassing ervan voor de ondervraging van de lokale omgeving en de neurale functie. Fundamentele vooruitgang is nodig in twee domeinen, enerzijds het ontwerp van nanodiamantdeeltjes en het begrip van hun chemische, elektronisch en optische eigenschappen, en anderzijds de biologische en biofysische aspecten met i.h.b. het inbrengen van de nanoprobes, hun biocompatibiliteit e...

Project

Transporteigenschappen van junctieloze nanodraden. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IMEC. UA levert aan IMEC de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

De rol van grondwettelijke hoven in opkomende democratieën: variaties in deliberatieve praktijken. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Grondwettelijke toetsing door de rechter maakt een opvallende opgang in de laatste decennia, zeker in post-autoritaire democratieën. Vanuit democratisch perspectief worden hier echter vraagtekens bij gezet, uit vrees voor een "gouvernement de juges". Die bezwaren kunnen het democratiseringsproces beïnvloeden. Zo oefenen nieuw ingerichte hoogste rechtscolleges in overgangsdemocratieën hun macht met de grootste terughoudendheid uit of treden ze enkel op in bepaalde rechtsdomeinen, uit vrees voo...

Project

Nieuwe poly(2-oxazoline) analogen voor POXylatie Historisch

Universiteit Gent

In dit project ontwikkelen we de zijketen modificatie van poly(2-oxazoline)s met methyl ester functionaliteit in de zijketen door middel van transamidatie reacties als basis voor het maken van poly(2-oxazoline-medicijn conjugaten.

Project

Whose citizen then? Minority languages and the minorities in Europe: the case of Iranian minorities in Sweden Historisch

KU Leuven

FP7-PEOPLE-2010-ITN-263954 TIME: Translation Research Training: An integrated and intersectoral model for Europe

Project

Uitvoeren van rekmetingen op de balansconstructie van de bestaande kruisschansbrug over de Van Cauwelaertsluis in Antwerpen. Historisch

Universiteit Gent

verrichten rekmetingen kruisschansbrug Uitvoerven van rekmetingen op de balansconstructie van de bestaande kruisschansbrug over de Van Cauwelaertsluis in Antwerpen. Victor Buyck Steel Construction

Project

Een betere thuiszorg met het Interactief eZorg Communicatieplatform. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Landelijke Thuiszorg vzw. UA levert aan Landelijke Thuiszorg vzw de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Moderne veredelingstechnieken voor zoete aardappel Historisch

Universiteit Gent

Het ontwikkelen van lokale variëteiten van zoete aardappel met kenmerken zoals hoge opbrengst, verbeterde voedingswaarde en een verhoogde ziekte- of droogteresistentie is van cruciaal belang voor landen van Sub-Sahara Afrika. Dit kort opleidings initatief heeft als doel capaciteit op te bouwen in het Zuiden in nieuwe en moderne veredelingstechnieken waaronder het gebruik van moleculaire merkers.

Project

Hoe de modularisatie van de geest tot stand komt in het brein. Recent afgelopen

KU Leuven

Geest en brein zijn onderverdeeld in vele componenten. Vele controversies b estaan in verband met de eigenschappen en de status van deze modules. Hier testen we een hypothese van modularisatie met twee centrale assumpties: (i) Er is een zwakke gepre-determineerde niet-modulaire organisatie die (ii) ontwikkelt tot een systeem met duidelijk te onderscheiden componenten. Experimenten met een combinatie van gedrag en hersenscans zullen de predicties van deze hypothese testen bij verscheidene popu...

Project

VIB-Identificatie van een nieuw gen betrokken in Charcot-Marie-Tooth neuropathie dmv massale parallele transcriptoom sequenering. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VIB. UA levert aan VIB de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Immuno-positron emissie tomografie als een potentiële biomerker voor de diagnose en behandeling van de ziekte van Alzheimer. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds een privé-instelling. UA levert aan de privé-instelling de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

The role of teacher-child interactions for preschoolers’ school engagement: An intervention study. Historisch

KU Leuven

OT/09/019 'The effect of closeness and conflict in the teacher-child relip on the course and malleability of externalizing problem behavior amonhoolers: An intervention study' (promotor H. Colpin, copromotor K.Verschueren)

Project

KASKA - De traditie van de toekomst / de toekomst van de traditie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoek naar de status van Antwerpen als modestad (internationale, creatieve, culturele en economische uitstraling) past in de viering (in 2013) van de 350ste verjaardag van KASKA en de 50ste verjaardag van de modeafdeling.

Project

Multiple myeloma tumor micro-omgeving karakterisatie met betrekking tot de respons op glucocorticoïde therapie: van biomerkers naar een verbeterde therapie. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Glucocorticoïden zijn een hoeksteen in de behandeling van multipel myeloom, een plasmacel maligniteit gelokaliseerd in het beenmerg. Langdurige behandeling met glucocorticoïden leidt tot GC resistentie. Ons doel is om nieuwe mechanistische inzichten te verwerven in de ontwikkeling van GC resistentie door de link te bestuderen tussen het ontstaan van GC resistentie en een disfunctionele GR signalisatiepathway.

Project

Immuno-positron emissie tomografie als potentiële biomarker voor de diagnose en behandeling van de ziekte van Alzheimer. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds een privé-instelling. UA levert aan de privé-instelling de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

NMR spectoscopie voor de analyse van innovatieve organische verbindingen

Universiteit Gent

Nucleaire resonantie spectroscopie is een onontbeerlijke techniek voor de bepaling van de chemische structuur van organische verbindingen. Via het 400MHz toestel zal de structuur bepaald worden van vele innovatieve organische verbindingen die in de verschillende onderzoeksprogramma?s van de vakgroep worden aangemaakt. Deze projecten omvatten de synthese van natuurproducten, natuurproductanaloga, analoga van gepriviligeerde basisskeletten,?

Project

OZR opvangmandaat: afwerking doctoraat Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het project beoogt een nieuw model op te stellen voor de studie van de socio-economische organisatie van protohistorische culturen obv materiële cultuur studies. Het voorgestelde model baseert zich op de resultaten van het multidisciplinair onderzoek op late Bronstijd aardewerk afkomstig van drie belangrijke Cyprische sites in de Kouris vallei: Alassa, Episkopi-Bamboula en Erimi.

Project

Medicaspec Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project kadert in de oprichting van de spin-off Medicaspec Diagnostics. Het project is een vervolg op het korte termijn IOF project ( "NMR-spectroscopie voor screening en diagnose van ziekten") en het lange termijn IOF project ("MedicaSpec"). De opstart van de spin-off Medicaspec Diagnostics beoogt de valorisatie van de onderzoeksresultaten van een Borstkanker Screening Test, een bloedtest voor het vaststellen van borstkanker. Deze bijkomende studie omvat een statistische analyse, een d...

Project

Biomonitoring van stadsvegetatie: onderzoek naar het potentieel van hyperspectrale aardobservatie Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Vegetatie en in het bijzonder groene en volgroeide bomen zijn extreem belangrijk voor stedelijke gebieden, ondermeer voor hun heilzaam effect op de reductie van luchtverontreiniging. Steden vormen echter geen ideale omgeving voor deze bomen en hun gezondheidstoestand moet daarom zorvuldig worden opgevolgd. Biomonitoring van stedelijke vegetatie op grote schaal kan echter niet manueel worden uitgevoerd, en aardobservatie en hyperspectrale beeldvorming in het bijzonder dienen zich aan als een p...

Project

Local added value creation through knowledge transfer in cocoa and chocolate processing Historisch

Universiteit Gent

Trainingsprogramma waarbij theoretische kennis en practische vaardigheden met betrekking tot cacaoverwerking en chocoladeproductie worden aangeleerd aan deelnemers uit ontwikkelingslanden met de bedoeling toegevoegde waarde te creëren voor de cacao die lokaal geproduceerd wordt, en dit met behulp van kleinschalige processen en apparatuur.

Project

Automatisch verwerken van samenstellingen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds NTU. UA levert aan NTU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Databanken & software voor empirisch onderzoek in financiële economie, accounting, en financiering Recent afgelopen

Universiteit Gent

De vereiste databanken en software zullen verschillende (empirische) onderzoeksstromen binnen financiële economie, accounting, en bedrijfsfinanciering ondersteunen.

Project

Metaalblootstelling induceert oxidatieve stress in planten: van signaaltransductie tot biomassaproductie en kwaliteit Historisch

Universiteit Hasselt

Wereldwijd is een aanzienlijk deel van het bodemoppervlak minder geschikt voor het telen van gewassen omwille van metaalvervuiling in minder of meerdere mate. Om de groeiende vraag naar biomassaproductie (duurzame groene energie) te beantwoorden, is het noodzakelijk om ook deze bodems in gebruik te nemen om zowel energiegewassen alsook voeder/voedselgewassen te telen. Dit brengt een aantal problemen met zich mee: (1) plantengroei wordt verstoord op marginale bodems wat leidt tot een lagere bi...

Project

Werken aan concurrentiekracht. Aanbevelingen voor een spoorstrategie voor het Havenbedrijf Gent. Historisch

Universiteit Antwerpen

Leveren van aanbevelingen die het mogelijk maken voor het Havenbedrijf Gent om een actieplan uit te werken voor het spoorvervoer, waarbij in eerste instantie de aandacht ligt op het aantrekken van nieuwe stromen en in tweede instantie op het stimuleren van een modal shift.

Project

Blauwe Cirkel Recent afgelopen

Universiteit Gent

Doel van de Blauwe Cirkel is een verbeterde efficiëntie van waterhergebruik en mogelijke recuperatie van zout uit zoute afvalwaterstromen.

Project

Ontsmetting infrastructuur voor het dieronderzoekscentrum over zeer besmettelijke humane en veterinaire pathogenen ( HiPath )

Universiteit Gent

Hoog infectieuze, zeer pathogene micro-organismen zijn wereldwijd verantwoordelijk voor ziekte en sterfte bij mensen en dieren. Om ernstige infectieziekten te bestrijden en te controleren, zijn vaccinatie en antimicrobiële therapie van groot belang. Maar voor veel micro-organismen zijn bestaande vaccins of behandelingen ontoereikend of niet beschikbaar, omdat de kennis over de pathogeen-gastheer interactie onvoldoende is of omdat resistentie tegen bestaande geneesmiddelen optreedt. Om betere ...

Project

benchmarking Nutriënten en Europese conferentie Historisch

Universiteit Gent

Internationale benchmark van nutiëntenregelgeving en van innovatieve cultiveringstechnieken voor tuinbouw met betrekking tot waterbescherming met het oog op de waterkwaliteitsdoelstellingen van het Actieprogramma 2011-2014 (MAP4) en organiseren van een Europses conferentie over de nutriëntenproblematiek en de beste praktijken in de tuinbouw met betrekking tot waterbescherming.

Project

Gekleurde armoede voorbij de stadsgrenzen: onderzoek naar de rol van deVlaamse plattelandsruimte in overlevingsstrategieën van allochtone armen. Recent afgelopen

KU Leuven

Dit onderzoek wordt opgezet om verschillende aspecten van overlevingsstrategieën van allochtonen in armoede op het platteland in kaart te brengen.Vastgesteld wordt dat een disproportioneel aantal gezinnen van buitenlandse origine in armoede leeft. Het bestaande onderzoek ter zake richt zich voornamelijk op locaties waar de concentratie aan migrantengezinnen groot is. De problematiek is daardoor tot op heden voornamelijkgekend in de context van verstedelijkte gebieden in België. Dit onderzoek ...

Project

Ontrafeling van de functies van intra- en extra-thymische regulatorische T-cellen in fysiologie en pathologie. Historisch

KU Leuven

Regulatorische T-cellen zijn een belangrijke groep witte bloedcellen die kunnen verhinderen dat ons immuunsysteem lichaamseigen componenten aantast (‘auto-immuniteit’) of reageert op onschadelijke omgevingscomponenten (‘allergie’). Om deze functie uit te oefenen, moeten regulatorische T-cellen aanleren welke componenten ‘veilig’ zijn en beschermd moeten worden tegen aanvallen van het immuunsysteem. Aangezien er nog geen correcte instrumenten bestaan om functionele testen uit te voeren, blijft...

Project

armoede en sociale uitsluiting in België Historisch

Universiteit Gent

De Federale overheid en de POD Maatschappelijke Integratie in het bijzonder hebben een instrument nodig dat de huidige situatie en beleidsmaatregelen in verband met armoede en sociale uitsluiting in de federale bevoegdheid evalueert, beschrijft en analyseert. Dit project heeft als doel om aan deze verwachtingen te voldoen

Project

Voorbij Baudelaires verontwaardiging : een onderzoek naar de relaties tussen de kunstmarkten en de teloorgang van de representatietheorie in de kunstkritiek. Casus Brussel, 1848-1914. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit interdisciplinaire project heeft tot doel een diepgaand inzicht te verwerven in 'art value' aan de hand van een diachrone analyse van de Brusselse kunstmarkt (1848-1914) in relatie tot gelijktijdige transformaties in het kunsttheoretische discours en het esthetische denken. Voorbereidend historisch onderzoek wees uit dat de Brusselse kunstmarkt tijdens de tweede helft van de 19de eeuw grondig werd geherstructureerd (Arnout). Deze reorganisatie van de Brusselse kunstmarkt viel interessant ...

Project

The Synopsis Scripturae Sacrae of John Chrysostom and the Byzantine catedition. Historisch

KU Leuven

OT/10/022 Title: On Titles and Chapters. Investigations into the NatPatristic and Byzantine Literature

Project

Internationale training voedselveiligheid, kwaliteitszorg, risico-analyse Historisch

Universiteit Gent

Tijdens deze 4 maand durende training wordt een intensieve opleiding georganiseerd inzake voedselveiligheid (microbiologie- chemie), kwaliteitszorg (basisvoorwaarden, HACCP, kwaliteitssystemen) en risico-analyse. De training is bestemd voor een internationaal publiek, met reeds ervaring in de voedselketen, vooral trainees verbonden aan overheidsinstellingen, lokale universiteiten zijn aanwezig.

Project

Bevolkingsonderzoek naar de prognose geassocieerd met linkerventrikel disfunctie. Recent afgelopen

KU Leuven

Vijftien millioen Europeanen lijden aan hartfalen (HF). EPLORE zal voorde eerste maal op het niveau van de bevolking de incidentie van subklinisch HF documenteren evenals de progressie hiervan tot klinisch manifestHF en de associatie van subklinisch HF met de incidentie van cardiovasculaire verwikkelingen.nbsp;EPLORE zal een set van urinaire peptiden identificeren, die het risico op HF meer nauwkeurig voorspellen dan de huidig beschikbare biomerkers.nbsp;EPLORE omvat ook een "proof-of-concept...

Project

MobCom - A Mobile Companion Recent afgelopen

KU Leuven

The mobile companion will become the natural user interface in a ubiquitous computing environment, through which users will access services andperform their daily transactions. The companion should protect the interests (1) the user who wants to protect his privacy and prevent identityfraud or theft, but also wants to be able to use his rights to access preferably highly customized services; (2) the service provider that needs to verify the user's rights to access services, and should be able...

Project

Parallel algorithms for solving large scale dynamical systems Historisch

KU Leuven

This doctoral research fits in the international roadmap to develop numerical algorithms for exascale computing. Exascale computers will consist of large clusters of manycore machines. The efficient use of such hardware requires redesigning many numerical methods. In this project, we focus on the solution of large dynamical systems. This includes new numerical methods for time integration, the solution of linear systems, load balancing, and their implementation on new hardware. ...

Project

Defect Oriented Automatic Test Generation for Mixed Signal Analog Circuits Recent afgelopen

KU Leuven

With this subject we target the testing of Analog IC. The system that will be developed aims the fault analysis of manufactured IC in order to achieve a sub-ppm fault coverage.

Project

Applications of First-order and Higher order BDDs for model generation and constraint solving. Recent afgelopen

KU Leuven

FOBDDs are an extension of propositional BDDs and provide a very useful normal form for first order logic (FO) formulas in the context of model generation and satisfactiability computation systems. In my PhD I will investigate extensions of FOBDD to higher order logic (HO) and develop new applications of FOBDDs and HOBDDs in the context of model generation systems: extension with Presburger arithmetic, application for partial and lazy grounding, improved propagation, etc.

Project

GIStorical Antwerp: een micro-level data tool voor de studie van vroegere stedelijke samenlevingen, proefstudie: Antwerpen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

SHARE enquête 2012-2015 voor het G.H. Luxemburg. Recent afgelopen

KU Leuven

Share is een enquête die wordt afgenomen bij de oudere bevolking over de gezondheid, veroudering en het op rust gaan (pensionering) in Europa. De bevraging wordt gesuperviseerd en volgt de regels die zijn uitgewerktdoor ERIC, het European Research Infrastructure Consortium. Onderhavig project is bedoeld om een Share-bevraging uit te voeren in het G.H. Luxemburg en de internationaal-vergelijkbare resultaten ervan beschikbaar testellen voor wetenschappelijke analyse.

Project

A Synergistic Approach to Extraction, Learning and Reasoning for Machine Reading Recent afgelopen

KU Leuven

Het ontwerp van systemen die leren en kennis verwerven door met hun omgeving te interageren is al lange tijd een doelstelling van kunstmatige intelligentie. Het consulteren van eenvoudig verkrijgbare tekstuele bronnen zoals boeken, kranten, webpagina's enzovoort is bij mensen een vaak voorkomende en efficiënte manier om kennis te vergaren. Dit type van gegevens verwerken en eruit leren vereist de vaardigheden om (1) automatischinformatie uit teksten te extraheren, (2) regels te leren die info...

Project

Computer vision techniques for automatic analysis of eye-tracking data Recent afgelopen

KU Leuven

This PhD research project, novel methods are to be developed to processdata from mobile eye-trackers. These devices capture images and gaze directions of test persons during in-the-wild user experience experiments.Up to now the data is analyzed manually, which is a time-consuming and repetitive task. To automatize the up-to-now manual analysis of this eye-tracking data, a novel class of semi-supervised object and action recognition and detection algorithms must be developed.

Project

Geen Nederlandstalige Titel Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Integrated electro-mechanical wind-farm design and cost reduction accounting for atmospheric variability Recent afgelopen

KU Leuven

In moving to introducing a new paradigm in design and operation of large wind farms, optimal control of their multi-scale interaction with the atmosphere, taking into account multi-disciplinary constraints imposed by structural mechanics, electricity generation and power quality is sought for. One of the major novel ideas is that wind farms may not only be designed optimally to react to the turbulent atmosphere, but can be employed to control the conditions in the atmospheric boundary layer w...

Project

Symmetry Detection and Breaking for Finite Model Generation (provisory) Recent afgelopen

KU Leuven

The research is centered around the finite model generation tool IDP. The intended goal is to improve the IDP system and related systems, amongst others by improving symmetry detection and breaking mechanisms.

Project

3D Structureel Platform voor Chemische Excellentie . Recent afgelopen

Universiteit Gent

Wetenschapscommunicatie Het verkennen van de chemische en biologische ruimte door de link te leggen tussen de drie-dimensionale structuur van bio(moleculen) en hun fysicochemische eigenschappen, chemische reactiviteit en functie is gebleken een van de revolutionaire technieken te zijn op methodologisch vlak in de (bio)chemische wetenschappen gedurende de afgelopen eeuw. Hierdoor is structurele informatie in het post-genoom tijdperk een integraal deel geworden van de interdisciplinaire onderzo...

Project

N-glycanen in plantencellen, en hun interactie met nucleocytoplasmatische lectinen Historisch

Universiteit Gent

Momenteel is de focus van het onderzoek gericht op de studie van de fysiologische rol van nucleocytoplasmatische lectinen in plantencellen. Daarom is het belangrijk dat de interactiepartners voor deze lectinen en de koolhydraatstructuren die herkend worden geïdentificeerd worden. De focus van dit project is de karakterisatie van de glycanen in plantencellen.

Project

Gift ter ondersteuning van het fundamenteel onderzoek naar fragiliteit bij ouderen Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De Nationale koepel van AXXON, Physical therapy in Belgium werd als onafhankelijke organisatie opgericht op 8 september 2009 uit een fusie van het Nationaal KinesitherapeutenKartel en AKB. Op 6 oktober 2009 werd de franstalige vleugel AXXON, Qualité en Kinésithérapie opgericht gevolgd door de nederlandstalige vleugel AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie op 8 oktober 2009. AXXON, Physical therapy in Belgium telt ongeveer 6000 leden, die voornamelijk lid zijn van een lokale kring. Doelstelling e...

Project

Aurora – Naar modern en innovatief hoger onderwijs. Recent afgelopen

KU Leuven

Het thema is samenwerking tussen universiteiten en bedrijven. Door de creatie van een partnerschap, gezamenlijke projecten en uitwisselingen, promoot Aurora kennisoverdracht, op het vlak van samenwerking tussen bedrijven en universiteiten, tussen universiteiten en entrepreneurs in Europa en Rusland. Het project voorziet beurzen voor 236 personen, waarvan 70% uit Rusland. 52% van de bursalen zijn studenten en personeelsleden vanpartneruniversiteiten. De nadruk ligt op de mobiliteit van doctora...

Project

Bezoek Buitenlands onderzoeker, Dr. Davies Historisch

Universiteit Gent

In een twee maanden durende samenwerking willen we met collega Davies: - de finesses van de onderzoeksmethodiek 'collective biography' ( en haar toepassing voor Disability Studies) - de relevantie van Butler's werk voor Disability Studies uitwerken. Bij dit laatste thema wordt vooral gefocust op '(disability) identity'

Project

Erasmus Mundus Actie 2 voor Zuid-Afrika. Recent afgelopen

KU Leuven

Het Erasmus Mundus Partnership Actie 2 Programma van de Europese Commissie bevordert institutionele samenwerking tussen hogeronderwijsinstellingen in de Europese Unie en derde landen. Een mobiliteitsprogramma voor studenten en stafleden zorgt daar voor. Een buitenlands studie- of onderzoeksverblijf, een volledige training of onderzoek in het kader van master- of doctoraatsstudies, en uitwisselingen van stafleden zijn een idealevoedingsbodem om aan een geglobaliseerde academische cultuur te we...

Project

Evaluatie pedagogische begeleidingsdiensten volwassenenonderwijs en VOCVO. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project wordt uitgevoerd om de werkzaamheden van de commissie te ondersteunen die verantwoordelijk is voor de evaluatie van de pedagogische begeleidingsdiensten (PBD) in het volwassenenonderwijs en het Vlaams ondersteuningscentrum voor volwassenenonderwijs (Vocvo). Het onderzoek spitst zich toe op de werking, het bereik en de gepercipieerde effecten van de aanvullende opdrachten van de PBD in het volwassenenonderwijs en van Vocvo, alsmede hun samenwerkingsverband.

Project

Uitwerking en verdieping van onderzoek dat zich richt op hinderbeleving, betrokkenheid en participatie, in het bijzonder in de context van het Antwerps havengebied. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. UA levert aan Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Overeenkomst voor het uitvoeren van observationale studies: "MOVE-1: Mobility improvements with spasticity in Multiple Sclerosis" Historisch

Universiteit Hasselt

Deze klinische studie kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut Biomed(UHasselt) en anderzijds Almerall SA. Het onderzoeksinstituut Biomed levert aan Almerall SA de onderzoeksresultaten naar " MOVE-1: Mobility improvements with spasticity in Multiple Sclerosis " onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Onderzoek naar de effectiviteit van bewegingscoaching op het beweeggedrag van sedentaire volwassenen Historisch

KU Leuven

De voorbije decennia hebben verscheidene wetenschappelijke studies het belang aangetoond van regelmatige fysieke activiteit voor een goede gezondheid. Vanuit (bedrijfs)economisch perspectief is het evident dat fysiek actieve en gezonde werknemers van essentieel belang zijn voor de werkgever. Individueel aangepaste beweegprogramma’s kunnen een duurzame gedragsverandering creëren naar een actieve levensstijl en bijgevolg een betere gezondheid. Een bewegingsdeskundige kan inactieve volwassenen b...

Project

Van genotype naar immunofenotype in multiple sclerose. Historisch

KU Leuven

De precieze oorzaken van multiple sclerose (MS) zijn nog ongekend, maarer werd de laatste jaren belangrijke vooruitgang geboekt. Genetische studies, waarin onze onderzoeksgroep nauw betrokken was, leidden tot de identificatie van >50 genetische risicofactoren, die voornamelijk eenrol spelen in het immuunsysteem en wijzen op de rol van bepaalde cellen. Naast de uitgesproken verschillen in klinisch ziekteverloop tussen personen met MS werden ook verschillen in paraklinische testen, pathologie,i...

Project

Meerkaderovereenkomst - Dienstenovereenkomst - Data collection and research services on fundamental right issues (2 overeenkomsten!) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Milieu Ltd' hebben voor het project ' Multiple Framework Service Contract Data collection and research services on fundamental right issues (Paul De Hert)' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectue...

Project

Faciliteren en promoten van het gebruik van het ForAndesT-planning-sondersteunende systeem in beleid en praktijk aangaande bosuitbreiding in dezuidelijke Andes van Ecuador. Historisch

KU Leuven

Beleid en praktijk aangaande herbebossing in de zuidelijke Andes van Ecuador kunnen veel meer bijdragen tot de ecologische en socio-economischeduurzaamheid van de regio dan vandaag het geval is. Vanuit dit perspectief bestaat het specifieke objectief van dit project erin het gebruik van het bestaande ForAndesT-planning-ondersteunende systeem (PSS) te faciliteren en te promoten. ForAndest-PSS werd ontwikkeld in een voorgaande samenwerking met de Universiteit van Cuenca in Ecuador (2005-2009).D...

Project

Organisatie Congres Neurocog 2012 te KVAB in Brussel 3 en 4 december 2012 Historisch

Vrije Universiteit Brussel

"NEUROCOG: Neurosciences and Cognition" is een intens seminarie dat om de 4 jaar in België wordt georganiseerd. De traditie van NEUROCOG volgend, worden prominente keynote speaker aangetrokken om de invloed van neurosciences in de studie van cognitie in de verf te zetten. "Neurosciences and Cognition" is ingebed en wordt deels gesponsord door een wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap (FWO), die als doel heeft om de lacune tussen neurosciences en experimentele psychologie in België te overbr...

Project

Preparatory work in the ananlysis and reporting of data on multi-resistance in antimicrobial resistance isolate based data collected from reporting countries for the year 2011 Historisch

Universiteit Hasselt

De algemene doelstelling van dit project is het analyseren en rapporteren van de geïsoleerde gegevens over antimicrobiële resistentie bij dieren en voedsel gerapporteerd door de EU-lidstaten en een aantal andere landen die verslag uitbrengen over het rapporteringsjaar 2011.

Project

Integrated Research UNit for human Motion Analysis (iRUNman)

Universiteit Gent

iRUNman verenigt verschillende onderzoeksgroepen uit de sport-, bewegings-, ingenieurs- en muziekwetenschappen. Het project koppelt een investering in onderzoeksinfrastructuur (3D-bewegingsregistratie, geïnstrumenteerde loopband,?) aan een onderzoeksprogramma met als thema sport en menselijke beweging. De samenwerking van onderzoekers met een complementaire achtergrond maakt van iRUNman een incubatie centrum aangaande multidisciplinair onderzoek rond sport en beweging.

Project

Mensenrechten voor ontwikkeling: op rechten gebaseerde benadering van ontwikkeling. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft de opmaak van een stand van zaken m.b.t. 'op mensenrechtengebaseerde benaderingen van ontwikkeling' (theoretisch en in de praktijk), met bijzondere aandacht voor 'gender' en kinderrechten. Mogelijke toepassingen in de vier UNESCO-domeinen (onderwijs, communicatie, cultuur, wetenschap) worden verkend.

Project

Het effect van de woonbonus op eigenaarschap in België: een difference-in-difference benadering. Historisch

Universiteit Gent

De woonbonus is de gezamelijke aftrek van interestlasten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen, die is ingevoerd in 2005. We willen nagaan of de invoering van de woonbonus de eigenaarsratio in België heeft doen toenemen over de periode 2005-2010. We voeren een difference-in-difference analyse uit om het effect van de beleidswijziging te onderscheiden van wijzigingen in andere verklarende variabelen.

Project

Regulatie van synaptische functie door het Parkinson gerelateerde Lrrk2gen. Recent afgelopen

KU Leuven

De ziekte van Parkinson is meest voorkomende neurodegeneratieve bewegingsziekte in de wereld. Klinische kenmerken van deze ziekte worden veroorzaakt door een onverklaarbaar verlies van de dopaminerge neuronen in de substantia nigra en de formatie van Lewy lichaampjes in de overlevende neuronen. Recente studies hebben genen aangetoond die gemuteerd zijn in families met de ziekte van Parkinson, en de functionele kenmerken van deze Parkinson gerelateerde genen bieden belangrijke aanwijzingen voo...

Project

Psychosociale aspecten op het werk en arbeidsongevallen Historisch

Universiteit Gent

Onderzoek naar het verband tussen psychosociale aspecten op het werk en (ernstige) arbeidsongevallen in België. Preventie van veiligheid in bedrijven door ook aandacht te hebben voor preventie op het niveau van psychosociale aspecten.

Project

Erfgoed Antwerpen - Turnhoutstellung Historisch

Universiteit Gent

De ontdekking in het Koninklijk Legermuseum van 53 historische luchtfoto?s van de regio Antwerpen tijdens de Eerste Wereldoorlog leidde tot een archeologisch-landschppelijk onderzoek van het wereldoorlog-erfgoed rondom Antwerpen. De historische luchtfoto?s werden gelokaliseerd, gegeorectificeerd en vervolgens werden alle zichtbare relicten gekarteerd. Op basis van deze resultaten werd in een tweede fase een veldprospectie ogpestart om de hedendaagse bewaring van de relicten te achterhalen.

Project

Ontwikkeling van een innovatieve industriële warmtepomp voor het opwaarderen van restwarmte Historisch

Universiteit Gent

Industriële warmtepomp Ontwikkeling van een innovatieve industriële warmtepomp voor het opwaarderen van restwarmte IWT O&O 120554

Project

De integratie van geboorteplanningsdiensten na abortus in de bestaande abortus diensten in de Chinese ziekenhuiscontext (INPAC: Integrating Post-Abortion Family Planning Services into China?s existing abortion services in hospital settings) Recent afgelopen

Universiteit Gent

De doelstellingen van het INPAC onderzoeksproject zijn het integreren van geboorteplanningsdiensten na abortus in de bestaande abortusdiensten in de Chinese ziekenhuiscontext en het evalueren van de effectiviteit van de interventies in termen van vermindering van ongewenste zwangerschappen en herhaalde abortussen.

Project

Performance van de performer. Historisch

Universiteit Antwerpen

De methode van het 'Fysiologisch acteren' bestaat uit een afgeleijnde set oefeningen die wordt gebruikt om de performers te trainen. Onder de noemer 'De performance van de performer' willen de opdrachtgever en de onderzoekers nu inzetten op wetenschappelijk onderzoek naar deze methode en bijbehorende gedragslijn. Er zal gepoogd worden inzicht te krijgen in de functionaliteit, of doelmatigheid, van de oefeningen en de inhoud van de beweging.

Project

Bench Fee promotorschap doctoraatsstudent Tran Hong Hanh.

Vrije Universiteit Brussel

Following the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) report (2007) and Nicholls's Estimation (2006), Vietnam is one of the most endangered regions in the world under the effects of climate change such as ocean warming, sea level rise, typhoons, storm surges, and others. Ca Mau province is located in the Mekong Delta of southern Vietnam where the poverty rates are estimated at 30-40% (MRC, September 2007). Ca Mau is the only province in Vietnam regulated by two conflicting tidal reg...

Project

Integratie van dynamische en functionele patiëntspecifieke 3D-modellen met fluoroscopie, voor ablatie van ventriculaire ritmestoornissen. Recent afgelopen

KU Leuven

Arrhythmias can be treated by catheter based procedures that remove (“ablate”) a critical part of the arrhythmia mechanism. Ventricular ablation is associated with lower success rates than for supraventricular targets. Recently, it has been shown that scar tissue visualization (most often due to prior infarcts) can add substantially to the succes of ventricular ablation. Most modern ablation guidance systems integrate intracardiac electrical information with a static 3D representation of the ...

Project

Physiological characterization of tolerance of sunflower Clearfield hybrids to herbicide imazamox Historisch

Universiteit Hasselt

Het herbicide imazamox behoort tot de groep van de imidazolines. Deze herbiciden inhiberen de activiteit van het enzyme acetolaat synthase (ALS, EC 4.1.3.18) en blokkeren dus de synthese van de 'vertakte' aminozuren valine, leucine en isoleucine. Een tekort aan deze aminozuren verstoort het proteïne metabolisme veroorzaakt meerdere functionele storingen bij behandelde planten. De groei van gevoelige onkruiden wordt binnen 10-12 uur volledig geïnhibeerd, terwijl tolerante planten in staat zijn...

Project

Verlenging IOF-mandaat van Inge Smolders Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Het betreft een verlenging van een mandaat waarbij het IOF-mandaat wordt ingevuld via de functie van Business Developer van het onderzoeksinstituut BIOMED. In de originele aanvraag werden volgende doelstellingen geformuleerd: Het bevorderen en versterken van de valorisatie van de onderzoeksactiviteiten van BIOMED via: - Verwerving van nieuwe intellectuele eigendom - Versterking en uitbouw van contractresearch en dienstverlening met de life sciences industrie, - Nieuwe licentie-overeenkomsten ...

Project

Geen Nederlandstalige Titel Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

ZEIN2012Z115 Kenia. Historisch

KU Leuven

In this project, KU leuven and Kenyatta University (KU) collaborate to strengthen academic training in integrated natural resources management. The specific objective is that graduates of an MSc training programme on Integrated Soil Fertility Management and related MSc programmes at KU are equipped with the necessary job competencies to contribute effectively to improving the livelihoods of small-scale farmers in the East and Central African region. To this end the project focuses on improvin...

Project

2-D/3-D self-assembled structures of noble metal nanoparticles for plasmon photonics. Recent afgelopen

KU Leuven

The use of self-assembly techniques for the fabrication of (plasmonic) nanostructures of noble metal nanoparticles and the analysis of the (photonic) properties of these nanostructures.

Project

Machtsverdeling en mensenrechten. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Studie bodemgebieden -deelgebieden Pikhaken-Hollaken-Hoogdonk 2 en Dorent - deelopdracht 1 Historisch

Universiteit Gent

De studie moet de potenties bepalen voor herstel en creatie van matig voedselrijke hooilandvegetaties van habitattype 651° (subtypes glanshavergrasland en glanshavergasland met grote pimpernel) in het gebied Pikhaken en Hollaken-Hoogdonk2 van de Sigmacluster Bovendijle en in het gebied Dorent van de Sigmacluster Zenne en anderzijds op basis van een op te stellen opvolgingsschema gedurende 5 jaar het omvormingsbeheer via chemische bodemanalyses opvolgen en eventueel bijsturen.

Project

ZEIN2012Z125 Tanzania. Historisch

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Krediet voor Wetenschappelijk Onderzoek van prof. dr. Christian Van den Broeck Historisch

Universiteit Hasselt

De wetenschappelijke opdrachten hebben tot doel om voltijds benoemde leden van het Zelfstandig Academisch Personeel van universiteiten uit de Vlaamse Gemeenschap de kans te bieden zich 3 maanden tot 1 jaar volledig te wijden aan hun wetenschappelijk onderzoek. Via de financiering van het FWO, kunnen zij vrijgesteld worden van hun pedagogische opdracht.

Project

Terugkeermandaat selectie 2011: Nitrate Transformation Processes in the Schelde under Reduced Sewage Inputs (NITRAPS) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

studie mbt Nitraat transformatieprocessen in de Schelde onder verminderde afvalwater ingangen

Project

Geschiedenis van het Katholieke Onderwijs. Historisch

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Onderzoek naar lerarenpraktijken in het gebruik van technologie voor Adult Language Learning (TECH4ALL) Historisch

Universiteit Hasselt

Het project heeft als doel verschillende experts uit Europese landen samen te brengen om ideeën en ervaringen op het vlak van Adult Language Learning (ALL) uit te wisselen door middel van nieuwe technologieën. Het huidige project wil voordeel halen uit de alomtegenwoordigheid van nieuwe technologieën om zo eveneens tegemoet te komen aan de noden van de migranten die een taal willen leren. Het project wil ook de problemen van interculturalisme aanpakken door volwassen taalstudenten van diverse...

Project

An integrated assessment of landslides at Mount Elgon, Uganda: Hazards,onsequences and risk reduction.nbsp;

KU Leuven

The explorative research in this project includes 3 components related to: landslide hazard – the sensitivity of specific areas to the occurrence of landslides, landslide consequences – the economic impact of landslides; and landslide risk reduction – reducing both hazard and consequences.nbsp;Landslide risk = landslide hazard landslide consequence Landslide hazards: The establishment of a GIS-database for the whole Mt. Elgon region will be initiated through bringing together scattered spatia...

Project

Kort opleidingsintiatief ?Intensive training on mycotoxin analysis Historisch

Universiteit Gent

Het doel van deze trainingssessie is om de belangrijkste analytische methodologiën voor de bepaling van myxotocinen in voeding en voeder aan te leren. Verder is het de bedoeling om de kennis omtrent het mycotoxinen probleem te vergroten in ontwikkelingslanden aan de hand van theoretische lessen gegeven door verschillende experten.

Project

Superieur model-geassisteerde ??uitlezing technieken voor hal sensoren Historisch

Universiteit Gent

Het doel van het project is het opbouwen van kennis rond innovatieve uitleesarchitecturen voor geïntegreerde CMOS Hall-sensoren met het oog op een verbetering van de prestaties van Hall sensor producten in termen van sensitiviteitsdrift, offset-drift en bandbreedte ten opzichte van wat nu haalbaar is met state-of-the-art technieken. Hierbij zal in het bijzonder aandacht geschonken worden aan de ontwikkeling van technieken die beter inspelen op het probleem van gelokaliseerde mechanische spann...

Project

BIOINTENSE Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit project onderzoekt de ontwikkeling van microreactoren voor enzymatische productieprocessen. De BIOMATH bijdrage is wiskundige modellering met kinetische modellen en CFD.

Project

Metaheuristics in technical and scientific computation. Historisch

KU Leuven

There are several scientific domains where the execution of certain (exact) calculations is clashing with the borders of computational abilities of the modern hardware and timing constraints. Within this doctorate an attempt will be made to deal with these problems by using modern heuristic schemata (metaheuristics). A first application domain that will becovered, from which cases will be taken for investigation, is the domain of wave propagation. In the first phase a method will be develope...

Project

Verbetering van voedingsproducten door gebruik van nutritioneel verantwoorde vetten Historisch

Universiteit Gent

In eerste instantie zal een uitgebreide literatuurstudie en patenten search worden uitgevoerd (WP1). Tijdens het project zullen de bedrijven een literatuuroverzicht krijgen waarin een huidige stand van zaken omtrent deze problematiek zal worden beschreven. Hiermee zullen zij in staat zijn hun huidige kennis inzake dit onderwerp sterk te veruimen. In dit document zal vooral de nadruk liggen op enerzijds de gevolgen van de vervanging van verzadigde vetten door meer nutritioneel verantwoorde vet...

Project

Microfinanciering en het Nieuwe Latijns-Amerikaanse Links: tussen samenwerking en concurrentie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Microbieel gemanagede organische substraten voor de glastuinbouw Recent afgelopen

Universiteit Gent

Doelstelling van dit project is om een nieuw duurzaam biologisch teeltmodel (bodem-plant-microorganismen) in de glastuinbouw te introduceren. Concrete doelstellingen zijn de karakterisering van het substraat, het ontwikkelen van een samengestelde organische meststof, het selecteren van een inoculum, de introductie van het stabiele inoculum op het substraat om zo tot een preëmptief substraat te komen, het uittesten van het homeostatisch effect en het uittesten van het nieuwe teeltconcept in ee...

Project

State-of-the-art 120 kV Transmission Electron Microscope (TEM) voor biomedisch onderzoek

Universiteit Gent

De transmissie elektronenmicroscoop (TEM) is een waardevol instrument binnen de biomedische wetenschappen bij het subcellulair morfologisch onderzoek. Bovendien kunnen met antistoffen specifieke eiwitten gelokaliseerd worden (immunolabelling). Meestal worden stalen chemisch gefixeerd, ontwaterd, ingebed in resine, gesneden en gecontrasteerd. Deze chemische fixatie kan structurele veranderingen induceren en zorgen voor een verplaatsing van oplosbare eiwitten. Bovendien bemoeilijken inbedmedia ...

Project

Informatiegebruik door schoolleiders en leerkrachten. Historisch

Universiteit Antwerpen

Hoewel het (Vlaamse) onderwijs een lange traditie heeft inzake het verzamelen van informatie, wordt het volle potentieel van het gebruik van deze informatie pas sinds eerder recent erkend. Vooralsnog is echter weinig geweten omtrent welke informatie op welke manier op het beleid en de praktijk in Vlaamse scholen weegt. Dit onderzoek biedt inzicht in de manier waarop schoolleiders en leerkrachten gebruik maken van informatie bij het maken van beleids- en praktijkkeuzes. Het reikt naast beschr...

Project

Dienstenovereenkomst: FASC analyse van antilichaambinding van 5T33 en 5T2MM cellijnen Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Patrys Limited' hebben voor het project ' Services Agreement' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.

Project

Reducing the knee adduction moment through gait retraining in patients with knee osteoarthritis Recent afgelopen

KU Leuven

Symptomatische knieartrose (KA ) is een van de meest voorkomende vormenvan KA . Het resulteert in een hoge prevalentie van pijn (Lawrence et al., 2008) en een verminderd bewegingsbereik . Dit wordt vaak gevolgd door verlies van mobiliteit, hetgeen leidt tot een verhoogde progressie vande ziekte (Wong et al., 2012).Verschillende studies hebben aangetoond dat een hoog extern knieadductiemoment (EKAM) tijdens het lopen nauw verwant lijkt te zijn aan de ontwikkeling en progressie van knieartrose ...

Project

Onderzoek naar de relatie tussen onderwijsopvattingen en educatief ICT-gebruik Historisch

Universiteit Gent

Een belangrijke factor binnen onderzoek naar educatief ICT-gebruik zijn de opvattingen van leraren over "goed" onderwijs. Deze opvattingen over onderwijs beïnvloeden niet alleen de mate maar ook de wijze waarop ICT wordt ingezet in de onderwijspraktijk. Via een systematische literatuurstudie wensen we de resultaten binnen dit onderzoeksdomein te synthetiseren.

Project

Kwantummechanisch transport in heterostructuur-tunnel-veldeffecttransistoren voor toekomstige ultralaagvermogen-nano-CMOS-toepassingen. Recent afgelopen

KU Leuven

De verkleining van transistoren, de elementaire bouwblokken van chips, gaat al vier decennia onverstoord verder aan een exponentieel tempo. Ongeveer elke twee jaar verdubbelt het aantal transistoren op een chip. Ditbrengt enkele problemen met zich mee. Een kleinere transistor is namelijk moeilijker om volledig uit te zetten, omdat de lekstromen op zulke kleine schaal oncontroleerbaar worden. Dat betekent dat de transistor ook in de uit-toestand vermogen verbruikt en dus warmte dissipeert. Dit...

Project

Metabolomics van stamceldifferentiatie. Recent afgelopen

KU Leuven

Er is een dringend nood naar hernieuwbare bronnen van functionele levercellen, i.e. hepatocyten en endotheelcellen. Deze cellen zijn nodig om gebruikt te worden in cel-gebaseerde behandelingen van leverziekten, voorde generatie van bio-artificiële levertoestellen die tijdelijk de leverfunctie kunnen overnemen, en als in vitro testsystemen voor lever biotransformaties en drug metabolisaties. Voor deze redenen is het uiterst belangrijke om methoden te ontwikkelen om op een efficiënte manier hep...

Project

Analyse van bodemchemie in het vegetatiemeetnet van de provincie Drenthe. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van het beschrijven van de bodemchemische toestand samen met de samenstelling van de spontane vegetatie is het vastleggen van de huidige situatie. Hierdoor is het mogelijk om in de toekomst de effectiviteit van het gericht beleid op het vlak van de zogenaamde "ver"-thema's (verdroging, verzuring, vermesting) te evalueren dan wel doelgericht interventiemaatregelen te kiezen.

Project

Verfondsing binnen de kunstensector. Historisch

Universiteit Antwerpen

De opdrachtgever wenst de wenselijkheid van een of meerdere (nieuwe) fondsen in de kunstensector te laten onderzoeken. Dit moet resulteren in een objectief afwegingskader om pro's en contra's van een (gedeeltelijke) "verfondsing" van het kunstenbeleid in kaart te brengen.

Project

multisensor platform voor valdetectie en valrisico inschatting Recent afgelopen

KU Leuven

Bij de opstart van het project wordt nagegaan hoe de data afkomstig vanverschillende sensoren gecombineerd kan worden om te gebruiken voor hetinschatten van het valrisico van ouderen en voor valdetectie. Initieel wordt er data verzameld in woon- en zorgcentra waarbij nagegaan wordt ofde huidige testen gebruikt om valrisico te detecteren niet geautomatiseerd kunnen worden met behulp van de KINECT en het Balance Board. De opgedane ervaring wordt vervolgens gebruikt om te onderzoeken of met behu...

Project

Zuid-Afrikaanse schermculturen tussen convergentie en globalisering. Een meerlaging onderzoeksproject over media-industrieën en hun doelpubliek. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Betaalbaar wonen en de impact van woonsubsidies in Vlaanderen. Historisch

KU Leuven

Door de sterke prijsstijging van woningen in Westerse landen in de decennia vóór de start van de economische crisis, stond de betaalbaarheid van wonen internationaal hoog op de agenda. In Vlaanderen bijvoorbeeld zijn de woningprijzen tussen 1995 en 2005 gemiddeld verdubbeld in nominale termen. Naast de bekommernis omtrent de betaalbaarheid van wonen, rees ook de vraag of de subsidies op vlak van wonen de mensen bereikten met dehoogste nood. In deze doctoraatsthesis wordt de betaalbaarheid van...

Project

ELABORATION OF A METHODOLOGY FOR THE EVALUATION OF SUSTAINABILITY IN THE BUILT ENVIRONMENT Recent afgelopen

KU Leuven

The growing interest for sustainable construction led to the development of a multitude of Building Sustainability Assessment Methods (BSAM). Among these methods, a distinction can be made between qualitative tools (e.g. BREEAM) consisting of rating systems based on multi-criteria assessment and quantitative tools (e.g. ATHENA) using a life cycle approach to evaluate the impacts generated during the whole building life span. Although quantitative tools are preferred because of their scientifi...

Project

Fundamental Study of a Greenhouse Gas Emission-free Energy System Recent afgelopen

KU Leuven

The emission of CO2 as the most important greenhouse gas may be reducedby avoiding the use of fossil fuels and, if the latter is not possible,by limiting its use and capturing and sequestering CO2. In the present research proposal the aim is to investigate in a fundamental way the question whether it is possible to supply all end energy as demanded by theoverall society, without emitting any greenhouse gas. As a key element of the study, the "tension field" between centralised production of u...

Project

Omgevingsfactoren en socio-economische factoren die fysieke activiteit en overgewicht bepalen bij volwassenen in Nigeria Historisch

Universiteit Gent

Het eerste doel is de validering van 3 vragenlijsten: de IPAQ, de PANES en de NEWS in Nigeria. Het tweede doel is het uitvoeren van een cross-sectionele studie waarbij de verbanden worden nagegaan tussen omgevingsfactoren en fysieke activiteit en overgewicht bij volwassenen in Nigeria. Het derde doel is de studie van fysieke activiteit als mediator tussen de omgeving en overgewicht te bestuderen. Het vierde doel is een vergelijking maken van patronen voor sedentair gedrag en fysieke activitei...

Project

TOBCAT - Industriële toepassingen van objectcategorisatie Historisch

Universiteit Hasselt

Het detecteren van objecten in (camera-)beelden wordt reeds geruime tijd veel toegepast in de industrie, voor zover het uitzicht van het te detecteren object goed op voorhand gekend is. In dit project gaan we een stap verder. Indien de te detecteren objecten veel van uitzicht kunnen variëren, dan zijn er objectcategorisatie-technieken nodig, een groep van objectdetectiemethoden die recent opkwamen in het academische onderzoeksdomein van de computervisie. Wij zien een groot potentieel voor dez...

Project

Veranderingen in fysieke (in)activiteit, fysieke fitheid en gezondheidsgerelateerde parameters (2002-2006 -> 2012-2015), rol van (epi-)genetische risicoprofielen Recent afgelopen

KU Leuven

Het menselijk verouderingsproces is geassocieerd met een significante afname in skeletale spiermassa en spierkracht. Dit progressief verlies aan spiermassa en kracht, beter gekend als sarcopenia, verstoort het dagelijks functioneren van ouderen en kan gezond verouderen belemmeren. Aangezien er gerapporteerd is dat een aantal sarcopenie-gerelateerde fenotypes zeer erfelijk is, is het belangrijk om te begrijpen hoe het verouderenen de interacties van verouderen met levensstijl en genetische fac...

Project

Het gebruik van anti-bacteriële wasgel bij pasgeboren en kinderen na opname in het ziekenhuis. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Fond. Penta-Onlus. UA levert aan Fond. Penta-Onlus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

MEDIAPEACE. Historisch

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Microelektrochemische corrosiestudie van metalen en legeringen Historisch

Universiteit Gent

Dit project heeft als doel de optimalisatie van elektrochemische methoden die lokaal benut kunnen worden en bestaat uit twee deelprojecten. in het eerste doel wordt de techniek voltammetrie van micropratikels (VMP) getest voor de indentificatie en kwantificatie vna verschillende elementen in hun legering en hun corrosieproducten. Het tweede deel focuseert op het gebruik van een micro electrochemische techniek waar gebruikt gemaakt wordt van microcapilaire cellen voor het lokale onderzoek van ...

Project

Geografische overdraagbaarheid van activiteiten-gebaseerde modellen: Een gevalstudie voor Vlaanderen en Slovenië Historisch

Universiteit Hasselt

Dit onderzoeksvoorstel omvat onderzoek naar invarianten in verplaatsingsgedrag in het kader van het faciliteren van een efficiente transfer van activiteiten-gebaseerde modellen tussen geografische gebieden. Onderzoek naar de gelijkenissen en de verschillen in verplaatsingsgedrag tussen Vlaanderen en Slovenie kan inzichten leveren in de transfereerbaarheid van activiteiten-gebaseerde modellen die noodzakelijk zijn bij het transfereren van activiteiten-gebaseerde modellen naar nieuwe geografisc...

Project

Routine diagnostisch hulpmiddel voor infecties van de urinewegen veroorzaakt door ESBL en carbapenamase producerende bacteriën (ROUTINE). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Het subjectieve welzijn. Naar een beter begrip van verschillen in het subjectieve welzijn: een beschrijving en verklaring van ongelijke verdeling van het subjectieve welzijn in West-Europese welvaartsstaten Historisch

Universiteit Gent

Het algemene doel is bij te dragen aan het sociologische begrip van verschillen in het individuele subjectieve welzijn in de algemene bevolking van West-Europese welvaartstaten, door het beschrijven, uitlegen en voorspellen van welzijn op basis van een aantal sociologische theorieën. Onze verklaringen betrekken persoonlijke opleiding, sociale vertrouwen, welzijnsstrategieën en contextuele karakteristieken van welvaartstaten. We analyseren de beschikbare survey data met multivariate en multile...

Project

Analyse van de marktgebieden van de intermodale terminals voor transport van en naar de havens van Zeebrugge en Gent en koppeling en benchmarking naar het buitenland door middel van uitbreidingen van het Locatie Analyse Model voor Belgische Intermoda... Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Deze studie analyseert twee facetten van het intermodaal transport in Vlaanderen. Ten eerste werd er onderzocht wat het potentieel is van bestaande en eventueel nieuwe intermodale verbindingen tussen de havens van Zeebrugge en Gent en het Vlaamse achterland. Ten tweede wordt er onderzocht waar er mogelijk concurrentie bestaat tussen Belgische intermodale terminals en terminals in Frankrijk, Nederland, Duitsland en Luxemburg.

Project

Virtuality in Reality Historisch

Universiteit Hasselt

Het programma is toegespitst op multidisciplinariteit in een sfeer van wederzijdse interculturele verstandhouding. Het gaat om geïntegreerd concept dat vooral georganiseerd is rond bedrijfskunde, (Engelse) communicatievaardigheden en groepswerk. Studenten werken in kleine intercultureel en multidisciplinair samengestelde groepen, en schrijven een businessplan voor een denkbeeldige maar tegelijk realistische onderneming die draait rond een product of dienst binnen de expertise van de betreffen...

Project

Dienstenovereenkomst - Supply of research grade mRNA Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Foundation for Liver and Gastrointestinal Research - Erasmus Ziekenhuis' hebben voor het project ' Services Agreement Supply of research grade mRNA' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eige...

Project

Kinesitherapie bij kritiek zieke patienten Recent afgelopen

KU Leuven

Vooruitgang in de intensieve zorgen (IZ) geneeskunde heeft gezorgd vooreen toegenomen overleving van kritiek zieke patiënten. Deze toegenomen overleving gaat echter samen met algemene deconditionering en spierzwakte. Vroegtijdige mobilisatie (vb: bedfiets ergometer) heeft zijn waarde bewezen in de behandeling van kritiek zieke patiënten, zelfs na ziekenhuisontslag. Totnogtoe waren er geen betrouwbare krachtmetingen mogelijk bij kritiek zieke patiënten. In de eerste studie vonden we dat de han...

Project

Van ontkenning naar revolte: de PKK en de reconstructie van de Koerdische identiteit Historisch

Universiteit Gent

Deze studie beoogt het vergroten van kennis en inzicht in de 30-jarige strijd van de Koerdisch nationale beweging in Turkije. Het onderzoekt de evolutie van de PKK van verzetsbeweging tot transnationale sociale beweging, en het ontstaan van Koerdische 'identity politics' als uitkomst van die beweging. Het onderzoek situeert zich op het raakvlak van drie gebieden: ethno-nationalisme, sociale bewegingen en identiteitspolitiek.

Project

Naar een kennisgebaseerde bedrijfszekere duurzame beheersing van perenbladvlo in de perenteelt. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Het project heeft als hoofddoel de geïntegreerde bestrijding van perenbladvlo substantieel te verbeteren. Hierbij wordt gestreefd naar een verhoogde natuurlijke regulatie in de periodes dat hun belangrijkste vijanden onvoldoende aanwezig zijn in de boomgaard.

Project

Optimalisering van anaerobe vergistingsprocessen door biostimulatie metmicrogolven. Recent afgelopen

KU Leuven

Anaerobe vergisting is een microbieel proces waarbij organische componenten omgezet worden tot een hoog energetisch biogas. Deze technologie wordt wereldwijd toegepast, voornamelijk voor de valorisatie van organischafvalstromen zoals dierlijke mest, waterzuiveringsslib en restanten vanlandbouwgewassen. Dit project beoogt het verbeteren van de efficiëntie van dit proces door biostimulatie aan de hand van microgolven. De blootstelling van de microbiële gemeenschap aan microgolven induceert eens...

Project

FishConnect. Historisch

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Het profiel van de Vlaamse advocaat in 2013 Historisch

Universiteit Gent

De hoofddoelstelling van dit onderzoek bestaat erin om basisgegevens te verzamelen die inzicht kunnen verschaffen in diverse aspecten van de Vlaamse advocatuur. Er worden data verzameld over de samenstelling en de organisatie van de Vlaamse advocatuur, de aard van de rechtshulpverlening door de Vlaamse advocatuur in haar geheel en over de plaats van de individuele advocaat in, en zijn opinie over, de verschillende ondernemingsvormen en samenwerkingsverbanden. Naast het verzamelen van data ove...

Project

Fosformaterialen voor witte LED's: voorbij de zeldzame aarden Recent afgelopen

Universiteit Gent

De verbeterde efficiëntie van LED's als verlichtingsbronnen heeft geleid tot de ontwikkeling van een aantal nieuwe luminescente materialen (fosfors), die de basis vormen voor de huidige generatie witte LED's. De recente schaarste en de snelle prijsstijging van zeldzame aarden is de motivatie om onderzoek te verrichten naar alternatieven: fosformaterialen zonder zeldzame aarden.

Project

DemoCom. Historisch

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Ontwikkeling van een leidraad voor het kwantificeren van ecosysteemdiensten in estuaria. Historisch

Universiteit Antwerpen

Om de economische waarde van de regulerende ecosysteemdiensten in een estuarium in te schatten, is eerst een goede identificatie en kwantificering van die diensten vereist. ECOBE zal voor regulerende diensten in eerste instantie een duidelijke identificatie doen, om vervolgens instrumenten aan te reiken voor een kwantificatie. De nodige data zullen verzameld worden voor een algemene kwantificatie, toepasbaar op verschillende West-Europese estuaria.

Project

Optimale controle voor duurzame energiegeneratoren met sterk veranderlijke vermogenstoevoer Recent afgelopen

Universiteit Gent

De vermogenstoevoer naar duurzame energiegeneratoren kan sterk variëren. Om het optimale werkingspunt van de generator te halen, moeten de huidige regelaar herbekeken worden. Dit project bestudeert verbeterde optimale regelaars voor elektrische aandrijvingen door rekening te houden met de variërende vermogenstoevoer en het dynamisch gedrag van de generator.

Project

Het strafkarakter van de straf vanuit de beleving van de dader: een descriptief fenomenologisch onderzoek. Historisch

KU Leuven

Naar de manier waarop daders een bepaalde straf ervaren, evenals naar het (niet-)intentionele leed dat door de straf wordt veroorzaakt en de gevolgen en effecten van deze straf werd reeds uitvoerig criminologisch onderzoek verricht. Met dit onderzoek trachten we op een diepgaande enkwalitatieve wijze meer inzicht te verkrijgen in de doorleefde ervaring van ‘het gestraft worden’, meer bepaald in de basiselementen van deze ervaring en de betekenis die eraan gegeven wordt. Deze studie focust op ...

Project

Europese ontwikkeling van supergeleidende strips: nieuwe materialen en constructies integreren in kosteffectieve processen voor power applicaties en magneten (EUROTAPES). Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

TOBCAT. Historisch

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Rationeel ontwerp van mesoporeuze koolstof-adsorbentia voor de verwijdering vna organische polluenten uit water Recent afgelopen

Universiteit Gent

De recente ontwikkelde geordende mesoporeuze koolstofmaterialen (OMC?s) via de organisch-organisch zachte templaat methode (gemakkelijk en duurzaam procedé), zijn potentiële kandidaten voor de volgende generatie van goedkope, maar uiterst efficiënte adsorbentia ter verwijdering van organische polluenten. Het effect van de adsorptiekarakteristieken, m.n. porievolume, poriediameter, symmetrie, specifiek oppervlak en functionele groepen op het oppervlak, van deze OMC?s op het adsorptiegedrag is ...

Project

e-HIGHWAY 2050. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Plotselinge hartfalen: het omzetten van genetische technologie naar verbeterde klinische zorg. Historisch

Universiteit Antwerpen

De hoofddoelstelling van dit project is de toepassing van nieuwe genetische technologie in de preventie, diagnose en behandeling van patiënten en familieleden met risico voor plotse dood (SCD, door aorta aneurysma's (TAA), primaire elektrische aandoeningen (PED) en cardiomyopathieën (CM). Om de projectdoelstellingen te bereiken, worden een aantal bestaande technologieën gecombineerd, protocols gevalideerd en geïmplementeerd en enkele sleutelprocessen van genetische counseling geëvalueerd.

Project

Leren boven de maat: maatwerk in leren: naar een hoger leerrendement via het synchroniseren van professionalisering op het leercompetentieprofiel van kenniswerkers. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van het project is het leerrendement van formele professionaliseringsactiviteiten in bedrijven en organisaties te verhogen door de daarin gehanteerde werkvormen af te stemmen op de leercompetentieprofielen van deelnemers. Het project wil, op basis van onderzoek, een kwaliteitsvol, valide en betrouwbaar instrumentarium ontwikkelen.

Project

Meervoudsvormen van Antwerps Jiddische zelfstandige naamwoorden (AYNP). Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Verbetering van epidemiologische modellen met asatelliet-gebaseerde bodemvochtproxies Historisch

Universiteit Gent

De verspreiding van het blauwtongvirus is gerelateerd aan de verspreiding van zijn voornaamste vector, Culicoides imicola. Het voorkomen hiervan wordt bepaald door diverse (a) biotische factoren, waaronder bodemvocht. De doelstelling van dit project is het verbeteren van aan- en afwezigheidsmodellering van C. imicola door (1) de ontwikkeling van bodemvocht door teledetectie en (2) machine learning modellen aan te wenden.

Project

Zie wat ik kan! (nascholingsproject) Historisch

Universiteit Gent

Het is de bedoeling de competenties van directies en leerkrachten inzake competentiegericht onderwijs te vergroten. De nadruk ligt op het (h)erkennen en opvolgen van competenties bij leerlingen en de invloed hiervan op de eigen onderwijsactiviteiten, gehanteerde onderwijsstijl, alsook op de manier van evalueren en rapporteren. We ondersteunen de scholen bij de implementatie van competentiegericht onderwijs.

Project

Ouderbetrokkenheid 2012-2014 Historisch

Universiteit Gent

Dit coachingstraject wil het eerder ontwikkeld conceptueel model van ouderbetrokkenheid vertalen, implementeren en evalueren aan de hand van een coachingspakket voor schoolbegeleiders in de vorm van een website. Het biedt handvaten om veranderingsprocessen op school goed op te starten en te doorlopen, én reikt inzichten, instrumenten en voorbeelden aan die het werken aan ouderbetrokkenheid ondersteunen in het secundair onderwijs.

Project

Welk burgerschap hebben migranten moeders zonder papieren? een vergelijkend ethnografisch onderzoek in Vlaanderen en Frankrijk Historisch

Universiteit Gent

Dit onderzoek gaat in op de burgerschapspraktijken van moeders zonder papieren in het opvoeden van hun kinderen tot aanvaarde burgers. Via een etnografisch onderzoek met 8 vrouwen zonder papieren van verschillende origine, worden hun dagelijkse praktijken en interacties ten opzichten van wetten en autoriteiten, in context van school, kinderopvang en thuis geanalyseerd.

Project

Indeterminisme en instabilmiteit in negentiende-eeuwse natuurkunde Historisch

Universiteit Gent

Dit onderzoeksproject gaat ver het eind-negentiende-eeuwse debat over fysisch deterlinisme, over de verschillende manieren waarop natuurkundigen en filosofen dit determinisme in twijfel trokken of verwierpen, en over de vraag of determinisme beschouwd werd ( en zou moeten worden) ams een puur fysische of als een filosofische aangelegenheid.

Project

Voedselveiligheid. Historisch

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Ontwikkeling van een hoge doorvoermethode voor de functionele annotatie vna enzymen betrokken bij de afbraak van biomassa Recent afgelopen

Universiteit Gent

Om de complexe hemicellulosematrix (vertakte structuur en uiteenlopende samenstelling) te kunnen hydrolyseren, zijn verschillende enzymen (hemicellulasen) met verschillende specificiteit nodig. Zowel bij de ontdekking en initiële screening van nieuwe enzymen betrokken bij de afbraak van lignocellulose als bij de karakterisering ervan wordt noodgedwongen gewerkt met een beperkt aantal substraten (chromogene substraten, een beperkt aantal commercieel beschikbare oligosacchariden of xylaan model...

Project

Naar een kennisgebaseerde, bedrijfszekere en duurzame beheersing van perenbladvlo in de perenteelt Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het project beoogt de geïntegreerde bestrijding van de perebladvlo te verbeteren. De predatie-efficientie en consumptiecapaciteit van de belangrijkste voorjaars- en najaarsnuttigen zullen worden bepaald. Hiertoe wordt een geoptimaliseerd protocol voor DNA-isolatie en PCR-identificatie van de perenbladvlo in de darm van deze nuttigen ontwikkeld om inzicht te krijgen in hun consumptiepatroon.

Project

Ecologische impact van de ruimtelijke en tijdelijke verspreiding van de termietenheuvels in het mijngebied van Katanga en hun agronomische bruikbaarheid in het ecologische systeem Bodem-Termietenheuvels-Vegetatie. Historisch

Universiteit Gent

In dit onderzoeksproject zal het gebruik van termietenaarde als natuurlijke meststof in het traditionele landbouwsysteem van de lokale landbouwers, uitgetest worden door middel van veldproeven. Verder zal ook de dynamiek van zware metalen in de termietenheuvels bestudeerd worden in gebieden waar de gesteenten, die deze zware metalen bevatten,op geringe diepte voorkomen, om op deze wijze de potentiële pollutie van landbouwgronden na te gaan.

Project

ZEIN2012Z117 Peru. Historisch

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Numerieke studie en experimentele validatie van een 2D stromingsmodule binnen een gekoppelde modellering van riviercosystemen m.b.v. het STRIVE pakket Historisch

Universiteit Gent

Waterplanten hebben een belangrijke invloed op de waterstroming, sedimentatieprocessen en nutriëntdynamiek in laaglandriviren. Naast een temporele variatie in vegetatieontwikkeling doorheen het jaar treedt ook een sterke ruimtelijke heterogeniteit op. Voor het bestuderen van cascade- en terugkoppelingseffecten in het rivierecosysteem is er nood aan een geïntigreerde modellering waarbij de verschillende procesinteracties worden geïncorporeerd. Doel van dit doctoraatsonderzoek is het ontwikkele...

Project

Glycosylation of angiogenic factors by the Hexosamine Biosynthetic Pathway, a nutrient sensor with a novel metabolic-signaling role in angiogenesis? Recent afgelopen

KU Leuven

Bloedvaten worden afgebakend door inactieve endotheliale cellen (EC's).EC's worden in hypoxische weefsels geactiveerd waardoor ze het weefsel (her)vasculariseren. Deze angiogene omschakeling wordt gereguleerd door endotheliale groeifactoren. Het is echter paradoxaal dat de EC's inactief zijn in nutrient-rijke omstandigheden terwijl ze spruiten in nutrient-arme omstandigheden. Dit wijst op het bestaan van een "nutrienten sensor" dat de toestand van de EC's co-reguleerd, door integratie van de ...

Project

Gerichte afgifte van chemotherapeutica amet behulp van ultrasound en microbubbels Historisch

Universiteit Gent

Ultrasound en microbubbles kunnen aangewend worden om chemotherapeutica en andere moleculen plaatselijk af te leveren in het lichaam. Fluorescente nanopartikels werden ontwikkeld en geëvalueerd om de afgifte van moleculen in vivo te kunnen opvolgen met in vivo optical imaging. De ontwikkelde microbubbels zullen in een in vivo (tumor)model worden onderzocht. Daarnaast worden deze microbubbles ook voor in vivo gentransfectie aangewend.

Project

Linear antenna microwave chemical vapour deposition (LA MW CVD) apparatus

Universiteit Hasselt

Dit projectvoorstel focust op de basisprincipes en toepassingen van diamantdepositie met behulp van een lineair antenne microgolf chemische dampdepositie systeem. Deze techniek behelst een nieuwe methode voor het groeien van nanokristallijne CVD diamantfilms met een hoge sp3/sp2 verhouding. Het gebruik van lineaire antennes voor het creëren van plasma's zijn een schaalbaar concept dat het mogelijk maakt om grote oppervlakken te coaten, een noodzaak voor vooruitstrevende toepassingen binnen de...

Project

Linkage. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Erasmus- ENW. Historisch

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Uitbreiding van de hatchery capaciteit in Vlaanderen voor fundamenteel en praktijkgericht onderzoek op potentiële aquacultuur soorten voor Vlaanderen Historisch

Universiteit Gent

Het algemene doel van het project behelst het verwerven van fundamentele en praktische kennis over de larvale kweek van potentiële aquacultuur soorten voor Vlaanderen. Het project wil daarom specifiek de hatchery capaciteit voor onderzoek op aquacultuur species in vlaanderen uitbreiden en dit op twee verschillende niveaus.

Project

Impact van het promoten van Ricinodendron heudelotti (Baill.) Pierre ex Pax. noot commercialisatie op de welvaart en welzijn van landbouwers in Kameroen Historisch

Universiteit Gent

Impact analyse van de promotie van Ricinodendron heudelotii noot (njansang) commercialisatie op de welvaart en het welzijn van landbouwers. De commercialisatie werd gepromoot door het World Agroforestry Centre in rurale gebieden in Kameroen. Dit onderzoek beschouwd de Multi-dimensionele impact op de landbouwers uitgaande van vijf grote peilers: financieel, sociaal, menselijk, natuurlijk en fysisch.

Project

Omgaan met ongewone omgevingen: evaluatie van in het zand levende hagedissen . Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

De JAK3 kinase als therapeutisch doelwit in T-cel acute lymfoblastischeleukemie.

KU Leuven

We hypothesize that JAK3 is a potential target for therapy in T-ALL patients. JAK3 is shown to be mutated in 10 to 16% of T-ALL patients. Preliminary data shows that JAK3 mutants are able to transform cell lines in vitro to cytokine independent growth and cause a T-ALL phenotype in our mouse bone marrow transplant model. Taken together, this data indicates that JAK3 is an important component in the development of the T-ALL phenotype. Several JAK family inhibitors are already under development...

Project

Prospectief Interventieonderzoek over de implementatie van de huisartsenwachtpost in Merksem, ZNA Jan Palfijn. Historisch

Universiteit Antwerpen

Leveren van expertise betreffende de implementatie van de huisartsenwachtpost in Merksem, ZNA Jan Palfijn, meer bepaald de voorbereiding, begeleiding, verwerking van resultaten en beschrijven van de voor- en nameting van het onderzoek.

Project

Kwantificering van Wilms tumor gen (WT1) transcripties en van immuunactivatie om de therapeutische werkzaamheid van denditrische celvaccinatie bij acute myeloïde leukemie te controleren. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLK. UA levert aan VLK de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Wat met Gebarentaal? Een longitudinaal onderzoek naar de taalontwikkeling van jonge dove kinderen met een cochleair implantaat (CI) Historisch

Universiteit Gent

Deze studie onderzoekt de taalontwikkeling van congenitaal dove kinderen die een CI ontvangen is het eerste levensjaar. Vier onderzoeksvragen worden beantwoord: (1) hoe ontwikkelt een doof kind met CI Nederlands, (2) hoe ontwikkelt een doof kind met CI Vlaamse Gebarentaal, (3) wat is de relatie tussen deze twee talen, en (4) wat is de invloed van de communicatiekeuze op taalontwikkeling?

Project

Codering van intensiteit en tijd van naturalistische geluiden in de auditieve hersenstam van kat en uil. Historisch

KU Leuven

Zoogdieren en vogels vertrouwen sterk op hun gehoor om prooien te lokalizeren of roofdieren te ontwijken. Veel studies toonden de hoge graad van precisie waarmee het auditieve systeem geluid codeert t.h.v. beide oren, en maakten voorstellen aangaande de onderliggende mechanismen. Bijvoorbeeld, neuronen in de hersenstam zijn gevoelig voor stimulus eigenschappen zoals interaurale tijdsverschillen t.h.v. beide oren (ITDs), of voorde fase van het ingangssignaal. Om neurale gevoeligheid te meten, ...

Project

Learning and brain plasticity for perceptual decisions. Recent afgelopen

KU Leuven

Research about learning and brain plasticity for perceptual decisions.

Project

De Arabische Lente: dynamieken van politieke verandering¨(Tunesië, Marokko en Egypte) Historisch

Universiteit Gent

Dit project wil de dynamiek van de huidige Arabische revoluties in Egypte en Tunesië en de geleidelijke transitie in Marokko begrijpen. Dit project focust op de vorming van nieuwe knooppunten van politiek handelen en praktijken buiten het institutionele kader dat van oudsher geassocieerd wordt met "de Arabische regimes" op basis van een vergelijkend-historische analysekader.

Project

Ontwikkeling van cel-specifieke modellen voor TDP-43 geassocieerde ALS.

KU Leuven

Met de vergrijzing van de bevolking in de Westerse samenleving, neemt ook de frequentie van neurodegeneratieve aandoeningen (NDA) toe. Deze ziekten vormen een immens medisch en sociaal probleem door hun verwoestendeimpact op zowel het leven van de patiënt als zijn/haar naaste omgeving.Tragisch genoeg blijven deze ziekten nog steeds onbehandelbaar. Eén vandeze NDA’s is amyotrofische laterale sclerose (ALS). ALS treft tot 8 à 10 mensen per 100 000. Deze patiënten vertonen een progressief verlie...

Project

Projectsubsidie: kunstendecreet 2011: project lijnstad 19 Historisch

Universiteit Gent

De Vlaamse ruimtelijke context wordt gekenmerkt door een bijzonder dicht netwerk aan infrastructuur, een verzameling van weinig betekenisvolle plekken, onder meer ingegeven vanuit een economische logica waar ontwerp een ondergeschikte rol toebedeeld kreeg ('netwerkstad'). Het project Lijnstad 19. Ruimte voor infrastructuur behandelt de fundamentele vraag hoe deze infrastructuur een plaats kan krijgen en een rol kan opeisen in de hedendaagse Vlaamse ruimtelijke context en maatschappi...

Project

Verfijning, validatie en multiplicatie van het beslissingsondersteunend instrument voor de bestrijding van valse meeldauw in de glasteelt. Historisch

Universiteit Gent

Dit Project beoogt de validatie van het beslissingsondersteunend instrument onder praktijkomstandigheden en de verdere optimalisatie hiervan. Het beslissingsondersteunend instrument zal voor de teler eenvoudig bruikbaar gemaakt worden door dit in te bouwen in een webapplicatie. Zo zullen de Vlaamse serreslatelers (450 bedrijven) na afloop van het Project over een praktisch instrument beschikken om op een duurzame, geïntegreerde wijze Bremia lactucae te voorkomen en te bestrijden.

Project

SHARE. Historisch

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Onderzoek van de voorspellende waarde van basislijn genexpressie en NDA methylation van profielen voor de activiteit van CTLA-4 blokkade en dendritische celtherapie bij patiënten met geavanceerde melanoom. Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Kankeronderzoek : Onderzoek van de voorspellende waarde van basislijn genexpressie en NDA methylation van profielen voor de activiteit van CTLA-4 blokkade en dendritische celtherapie bij patiënten met geavanceerde melanoom.

Project

Onderzoek naar de effecten van Nasonia vitripennis gif: pathways en expressieprofielen in de gastheer Sarcophaga crassipalpis en de humane cellijn HEK293 Historisch

Universiteit Gent

Nasonia vitripennis is een parasitoïde wesp met een verscheidenheid aan gastheren (vliegen) en een gekende gif samenstelling. Dit onderzoek zal nagaan welke pathways het gif beïnvloedt in zowel de gastheer Sarcophaga crassipalpis als in de humane cellijn HEK293 en welke gifcomponenten hierin betrokken zijn. Dit zal gebeuren met behulp van microarrays, FACs, reporter arrays en QPCR.

Project

Nike Logistics System Historisch

Universiteit Gent

Ontwikkeling van mathematische modellen die de optimale configuratie beschrijven van de logistieke organisatie en magazijninrichting van Nike. Oplossen van deze modellen in diverse scenario?s.

Project

OptiBIRTH Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

OptiBIRTH

Project

De meertrapse verhouding centrale vereffeningsinstelling - belegger. Eenonderzoek naar de aansprakelijkheid van bewaarders van financiële instrumenten. Recent afgelopen

KU Leuven

mso-add-space:auto;text-align:justify;tab-stops:21.3pt">De bewaring enverhandeling van financiële instrumenten heeft aan het einde van de 20steeeuw een grondige transformatie ondergaan. Het fysiek waardepapier heeft plaatsgemaakt voor boekingen op effectenrekeningen die vaak deel uitmaken vancomplexe piramidale rekeningstelsels met een centrale vereffeningsinstellingaan het hoofd. mso-add-space:auto;text-align:justify;tab-stops:21.3pt"> mso-add-space:auto;text-align:justify;tab-stops:21.3pt">...

Project

Evaluatie van de typografische variatie in kaartperceptie Historisch

Universiteit Gent

Dit onderzoek beoogt, door middel van gebruikersstudies, regels te definiëren voor typografisch ontwerp op kaarten. Hierbij wordt rekening gehouden met zowel de preferenties als de efficiëntie van gebruikers. Experten en niet-experten zullen deelnemen aan de onderzoeken. Typografisch ontwerp voor twee alfabettypes (Arabisch en Latijns) zal onderzocht worden, met het oog op het maken van efficiëntere en kwalitatievere kaarten voor de gebruikers.

Project

CLEANDESOPT-project Historisch

Universiteit Gent

Het Hoofddoel van het CLEANDESOPT-project is het opstellen en uittesten van geoptimaliseerde en alternatieve reinigings- en ontsmettingsprotocollen voor pluimvee-, varkens- en melkveestallen. Dat wordt gekoppeld aan het ontwerpen en gebruiken geoptimaliseerde analysemethoden (=meetsystemen) om de effectiviteit van de toegepaste reiniging en ontsmettings (R&O) protocollen te evalueren.

Project

Dubbele emulsies voor vetreductie, ingrediënt-afscherming en bescherming van wateroplosbare componenten. Historisch

Universiteit Gent

Dit project heeft als doel het verhogen van de kennis aangaande W/O/W-emulsies. Deze technologie biedt twee belangrijke toepassingen: ze maakt het mogelijk om een deel van de vetfase te vervangen waardoor verlaagd vet-toepassingen mogelijk worden. Anderzijds laat deze technologie ook toe wateroplosbare verbindingen af te schermen waardoor niet-compatibele componenten in één systeem kunnen gebruikt worden.

Project

Framework for curriculum exchange in aquaculture education with Southern Africa Historisch

Universiteit Gent

Dit project draagt bij tot de strategie voor internationalisering van het onderwijs en de ondersteuning van opleidingen van de partners uit thet Zuiden. Het project beoogt de stapsgewijze ontwikkeling van een kader voor structurele onderwijsuitwisseling hetgeen de basis moet worden voor gemeenschappelijke MSc en PhD curricula in aquacultuur.

Project

Regulatie van ISWI-type chromatine remodelleer complexen door fosforylering. Recent afgelopen

KU Leuven

Snf2H/L zijn de katalytische subeenheden van complexen die behoren tot de ISWI familie van chromatine remodelleer complexen de welke een essentiële rol spelen in DNA replicatie en transcriptie. NIPP1 heeft een belangrijke functie in de regulatie van proliferatie en differentiatie van cellen maar het exacte werkingsmechanisme hiervan is niet gekend. Mijn recente data toonden reeds aan dat het ForkHead Associated (FHA) domein vanNIPP1 rechtstreeks interageert met Snf2H. Het eerste doel van dit ...

Project

PICTOBROWS . Historisch

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Europees media en communicatie beleid (Lifelong Learning: Erasmus, Jean Monnet) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het Lifelong Learning Programma (LLP) stelt particulieren in staat om in alle stadia van hun leven stimulerende leermogelijkheden in heel Europa voort te zetten.

Project

Onderzoek naar het beheer van oogstresten bij vollegrondsgroenten en mogelijkheden van gewassen en teeltrotaties met het oog op de waterkwaliteitsdoelstellingen van het actieprogramma 2011-2014 (MAP4) Historisch

Universiteit Gent

Dit onderzoek beoogt het evalueren van verschillende pistes van beheer van oogstresten in de ruime zin met betrekking tot de milieukundige impact(vermijden van verlies van nutriënten), technische haalbaarheid en economische gevolgen. Ook het potentieel van groeten in combinatie met vanggewassen of alternatieve teelrotaties met groenten dienen in dit kader onderzocht te worden. De resultaten van het onderzoek dienen te resulteren in een code goede praktijk voor vollegrondsgroenten

Project

Invloed van methylamines op de viabiliteit van Escherichia coli Historisch

Universiteit Gent

Er werd een screeningsmodel opgesteld om de invloed van methylamines op de viabiliteit van enterotoxigene Escherichia coli te beoordelen op basis van flowcytometrische en andere analysemethoden. Resultaten tonen een verlaging van de ETEC viabiliteit na blootstelling aan glycine, sarcosine en dimethylglycine, maar niet betaïne onder alkalische omstandigheden (pH 9,0-10,0) door verstoring van de pH homeostase mechanismen van deze bacteriën.

Project

MUSE: Machinaal lezen voor interactieve storytelling. Historisch

KU Leuven

Het MUSE-project introduceert een nieuwe manier om tekstuele informatiete exploreren en te verstaan door informatie “tot leven te brengen” via3D interactieve storytelling. MUSE verwerkt teksten geschreven in natuurlijke taal zoals verhalen voor kinderen en medische procedures geschreven voor patiënten. MUSE vertaalt deze naar een formele kennistaal die deacties, actoren, verhaallijnen en de beschrijving van de omgeving uitdrukt, door middel van geavanceerde technieken van machinaal leren. Dez...

Project

Pilot gebruik instrument evaluatie opleidingsonderdelen studenten. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds KdG. UA levert aan KdG de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

SoE KP2012 Leraren doen schitteren. Historisch

KU Leuven

Leraren doen schitteren. Implicaties van de hervorming secundair onderwijs voor de lerarenopleiding onderzoeken om onderwijsinnovatie te stimuleren. De geplande hervorming van het Vlaams secundair onderwijs heeft onvermijdelijk belangrijke implicaties en consequenties voor de lerarenopleiding. Met dit project willen we deze implicaties voor de inhoud en vormgeving van de lerarenopleiding in kaart brengen. De nadruk ligt daarbij op de pedagogisch-didactische aspecten van het curriculum opdat s...

Project

Netwerk-gebaseerde methoden voor mode of action bepaling Recent afgelopen

Universiteit Gent

Een netwerk-gebaseerde dataintegratiestrategie ontwikkelen die gebruik maakt van publiek beschikbare informatie voor de analyse en interpretatie van in house experimentele datasets. Hiervoor zullen we een moleculair interactienetwerk opstellen en efficiente path finding algoritmen ontwikkelen om dit netwerk te bevragen met de in house gegenereerde functionele data. We zullen de strategie toetsen ahv een bacertieel model organisme.

Project

NA Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Databank Ondergrond Vlaanderen ? DOV Historisch

Universiteit Gent

Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)-Vastleggen van de formele stratigrafie in boringen en sonderingen met opmaak van regionale kaarten voor een aantal typegebieden op basis van de geologie en de geotechnische karakteristieken.

Project

SoE KP2012-17 Rationale getallen. Historisch

KU Leuven

SoE KP2012-17 Rationale getallen. Een lessenreeks voor rationale getallen in de lerarenopleiding basisonderwijs.De overgang van natuurlijkenaar rationale getallen verloopt voor de meeste leerlingen niet probleemloos. Veel leerlingen schrijven ten onrechte de eigenschappen van natuurlijke getallen ook toe aan rationale getallen, een fenomeen dat in de literatuur bekend staat als de “natural number bias”. Het vergt van leerkrachten de nodige wiskundige en wiskundedidactische kennis om op een do...

Project

Dienstenovereenkomst in het kader van KMO-portefeuille

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Kaskade bvba' hebben voor het project ' Dienstenovereenkomst in het kader van KMO-portefeuille' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.

Project

Talentidentificatie in Vlaanderen Historisch

Universiteit Gent

In dit onderzoek worden aan de hand van antropometrische, fysieke en coördinatieve profielen van jonge beloftevolle sporters normen opgemaakt die gehanteerd kunnen worden bij selecties bij belangrijke mijlpalen in de sportieve ontwikkeling van Vlaamse topsportbeloften. Dit project volgt op 174B02312U

Project

Statistische analyse van real time PCR data Historisch

Universiteit Gent

De huidige methodologie voor analyse van real time PCR data biedt geen antwoord op problematiek van inhibitie en onzekerheid in het veld van GMO detectie (voedselveiligheid). Dit project richt zich op het verbeteren van qPCR data analyse door het ontwikkelen van een nieuw model dat de kinetiek van de reactie en de onzekerheid op de metingen verrekent.

Project

Reliable assessment of thermal performance of building components. Recent afgelopen

KU Leuven

Een accurate kennis van de thermische prestatie van de gebouwschil is van groot belang in het debat rond energie-efficiënte gebouwen. Tegenwoordig wordt de gebouwschil beoordeeld door een prestatie-label tijdens de ontwerpfase. Deze beoordeling is gebaseerd op de berekende thermische weerstanden van de verschillende componenten van een gebouw. Enkele studies tonen echter aan dat deze theoretisch berekende waardes vaak niet overeenkomen met de as-built thermische weerstand van gebouwelementen....

Project

Adhesie en delaminatie mechanismen van multilaag organische field joint coatings op koolstofstaal Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' The Foundation Materials Innovation Institute (M2i)' hebben voor het project ' Co-operation Agreement Adhesion and delamination mechanics of multilayer organic field joint coatings on carbon steel' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afsp...

Project

Sport-plus en de stad in kader van Europese Sporthoofdstad Antwerpen 2013. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Stad Antwerpen' hebben voor het project ' Sport-plus en de stad in kader van Europese Sporthoofdstad Antwerpen 2013.' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afges...

Project

een mensenrechtenbenadering voor het behoud van beschermde natuurgebieden: een rechtsvergelijking tussen de EU en China Historisch

Universiteit Gent

Teneinde mensenrechten te respecteren bij het behoud van natuurgebieden, gaat het onderzoek voordelen en uitdagingen van een 'mensenrechtenbenadering' analyseren. Ten tweede zal een rechtsvergelijkende studie worden uitgevoerd van wetgeving en rechtspraak inzake de toepassing van drie procedurele mensenrechten in beschermde natuurgebieden in de EU en China. Ten derde worden mechanismen voorgesteld die moeten toelaten om een mensenrechtenbenadering uit te voeren.

Project

INTEGRATE Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Het INTEGRATE project beoogt het ontwikkelen van innovatieve infrastructuren om gegevens en kennis te delen en ter bevordering van grootschalige samenwerking in biomedisch onderzoek.

Project

Onderzoek naar koolstoftransport in planten gebruikmakend van het kortlevend isotoop 11C Historisch

Universiteit Gent

Een gemeenschappelijke projectaanvraag zal voorbereid worden rond het gebruik van het kortlevend isotoop 11C. 11C zal gebruikt worden om in vivo het intern CO2 transport in planten te onderzoeken. Een reeks van verkennende experimenten is gepland. De resulterende projectaanvraag zal ingediend worden bij de US National Science Foundation. Begeleiding van studenten en het geven van seminaries zijn ook opgenomen in de planning.

Project

Nieuw Fabriek voor de Toekomst. Historisch

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

ZEIN2012Z128 UGANDA. Historisch

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

iMade. Historisch

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Antimicrobieel gebruik, project EO1669. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds WHO. UA levert aan WHO de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Structural and mechanical characterization of thet superior sagittal sinus - bridging vein complex. Recent afgelopen

KU Leuven

Acute subdural hematoma (ASDH) is one of the most frequent traumatic brain injuries (TBI) in road traffic accidents. In two thirds of all ASDH cases, the source is represented by a hemorrhagic cerebral contusion; yet, in nearly one third, the etiopathology directly relates to a bridgingvein (BV) rupture, which drains the venous blood from the cortical surfaces into the superior sagittal sinus (SSS. Nowadays, to study the biomechanics of ASDH and to assess the efficacy and to improve the desig...

Project

Detection of both specific and category-level events in videostreams Recent afgelopen

KU Leuven

Events or activities can be defined as sequences of atomic actions. A specific event occurs at a particular moment in time and involves particular individuals (e.g. Carl Lewis winning the 1984 Olympic games 100m final), whereas a category-level event can have many different instances ofdifferent people performing similar actions (e.g. making a sandwich, ora car accident). The challenge of this project is to advance the state-of-the-art in detecting and recognizing such events. Is it possible ...

Project

THz Integrated Circuits Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Security architecture for smart grids Recent afgelopen

KU Leuven

Slimme elektriciteitsnetwerken (smart grids) zijn de elektriciteitsnetwerken van de toekomst. Ze vormen een uitbreiding van het huidige elektriciteitsnetwerk met o.a. bidirectionele communicatie tussen slimme metersen energiebedrijven. Ook zogenaamde slimme huishoudtoestellen en elektrische voertuigen kunnen aangesloten worden op het slimme elektriciteitsnetwerk. Ten slotte maken deze slimme elektriciteitsnetwerken gedistribueerde energieopwekking mogelijk. Het uitrollen van slimme elektricit...

Project

Fundamental Resin Parameters in High Performance Sealing Recent afgelopen

KU Leuven

The sealant layer is critical for package integrity. Fundamentals of sealing are not yet well understood and performance tests (Hot Tack and Heat Seal) are not very accurate, reproducible and do not provide insight in the fundamentals. The goal of the project is to define the fundamental parameters which define heat seal performance. The goal is further to solve the measurement gaps there exist either by using known techniques or by assessing, developing the required technique. Knowledge an...

Project

The influence of microstructural gradients and interfaces on fatigue andshort crack growth Recent afgelopen

KU Leuven

This research is situated in the framework of the BELSPO IAP P7 projectINTEMATE #Multiscale mechanics of INTErface dominated MATErials#. In general, the work will be focused on fatigue properties of materials, and the phenomenon of short crack growth. The influence of a microstructuralgradient or a layered structure on these properties will be investigated and modelled. Materials with and without a gradient or layered structure will be produced and characterized by a large variety of techniqu...

Project

Bubble dynamics of reactive gas injection in pyrometallurgical slag (Beldynamica van reactief gas in pyrometallurgisch slak) Recent afgelopen

KU Leuven

Grote hoeveelheden metaal worden elk jaar geproduceerd in metallurgische processen op hoge temperatuur. In deze processen wordt het metaal in gesmolten toestand bewerkt tot de gewenste kwaliteit is bekomen. De injectie van gas is een van de belangrijkste manieren waarmee het proces beïnvloed kan worden. Enerzijds reageert het gas met het metaal en anderzijds zorgt het ook voor een menging van het metaal waardoor de reacties sneller kunnen verlopen. Tijdens zulke processen vormt er zich ook ee...

Project

multiscale simulation of kinetic equations Recent afgelopen

KU Leuven

We will look into numerical methods for the simulation of kinetic equations with time-scale separation. A first step is when the time-scale separation leads to a hyperbolic scaling, in which a macroscopic transport equations arises in the long-time limit.

Project

Stress induced bioflocculation in membrane bioreactor (MBR) Recent afgelopen

KU Leuven

Het actief-slibproces is veruit de meest gebruikte techniek om afvalwater te zuiveren. Hoewel er vandaag talloze procesconfiguraties bestaan, wordt de globale procesefficiëntie steeds in sterke mate bepaald door de scheidingsstap van het actief slib (AS) en het gezuiverde water. Een absolute vereiste voor een efficiënte AS/water scheiding is een goed geflocculeerd actief slib.Om bioflocculatie te stimuleren wordt een actief-slibproces bedreven bij een lage organische belasting (food-to-microo...

Project

What is the role of activated sludge flocs in membrane fouling build upin membrane bioreactors (MBRs)? Recent afgelopen

KU Leuven

Door de toenemende schaarsheid en bijhorende hoge kost van water, vormtde sluiting van de watercyclus een belangrijk ondezoeksonderwerp binnende procesindustrie. Afvalwaterzuivering door membraanbioreactoren (MBRs) biedt een aantrekkelijk perspectief. Dankzij de biodegradatie door actief slib, gevolgd door een membraanfiltratie kan het effluent dat van hoge en constante waterkwaliteit is, hergebruikt worden. De membraanvervuiling is echter verantwoordelijk voor hoge operationele kosten,waardo...

Project

Reductionist Security.

KU Leuven

The research will involve an analysis of reductionist security methods with the goal of determining whether general statements can be made about secure cryptographic protocols. In particular, indifferentiability will be looked at in both the symmetric and asymmetric settings, with an eye on exploring weak indifferentiability more thoroughly through an understanding of multi-stage games.

Project

Development of a functional outcome prediction strategy for the design of orthoses.

KU Leuven

Naar schatting 200 miljoen Europese burgers lijden aan één of andere aandoening aan enkel of voet die gepaard gaat met verminderde functionaliteit van en/of pijn in de voet, het enkelgewricht of het kniegewricht. Door het verouderen van de bevolking neemt het aantal burgers met een dergelijke aandoening toe. Om de gangfunctie van de patiënten te herstellen,worden er dikwijls enkel-voet orthesen (AFO, Ankle Foot Orthosis) voorgeschreven, uitwendige hulpstukken die de beweging van de voet corri...

Project

Computational Lithography for Advanced Logic Nodes Recent afgelopen

KU Leuven

Deze thesis, “Computationele Lithografie voor Geavanceerde Logic nodes”, heeft als hoofddoel de lithografische printbaarheid voor 20nm, 14nm en10nm Logic en SRAM nodes te optimializeren vanuit twee perspectieven: lithografie en cell-layout. Vanuit lithografisch standpunt zal computationele optimalisatie of OPC-modelering (Optical Proximity Correction) behandeld worden op volledige chips. De nadruk zal gelegd worden op de plaatsing van SRAF’s (Sub Resolution Assist Feature) , het zogenaamde ma...

Project

. Recent afgelopen

KU Leuven

Interactie tussen HVDC en AC nettenOm de grote hoeveelheden hernieuwbare energiebronnen in Zuid- en Noord-Europa te verbinden metde verbruikerscentra in centraal Europa is de aanleg van een nieuw net essentieel. Omwille van delange afstanden en de overzeese verbindingen, zaldit net waarschijnlijk een DC net zijn. Het huidigeAC net zal daarom niet overbodig worden, maar zal parallel met het DC net blijven bestaan. Deinteractie tussen enerzijds dit DC net en anderzijds het AC netmoet gecoördine...

Project

Metabole modellering en engineering vannbsp;lividans voor optimalisering van heterologe eiwitproductie. Recent afgelopen

KU Leuven

De biotechnologische sector zit in de lift zoals blijkt uit het stijgend marktaandeel van ondermeer biogebaseerde bulkchemicaliën, biofarmaceutische producten en enzymen. Naast ecologische voordelen zoals een lagere koolstofdioxide uitstoot door het gebruik van hernieuwbare grondstoffen, een lagere energieconsumptie en een gereduceerde afvalproductie, stimuleren technologische voordelen zoals hoge reactieselectiviteit, grote productzuiverheid en eenvoudigere procesvoering de verdere ontwikkel...

Project

Optimalisatie van een quadrotor naar maximale autonomie Recent afgelopen

KU Leuven

De bedoeling van het doctoraat zal zijn om op theoretische en experimentele basis de autonomie van een quadrotor te verbeteren. Hierbij zullen onder andere de aerodynamische effecten aan bod komen, een nauwkeurig model wordt opgesteld en de energie-efficiëntie wordt verbeterd door optimalisatie van het energiebeheer en de energieconversie. Het ontwerp van de hardware van de quadrotor wordt geoptimaliseerd in samenspraak met eenoptimale controle voor langdurige operaties.

Project

Multidisciplinary optimization of wind-farm ABL interaction Recent afgelopen

KU Leuven

Windenergie wordt steeds meer beschouwd als een van de meest aantrekkelijke technologieën voor het benutten van hernieuwbare energiebronnen. Zowel on- als offshore windparken zullen daarom steeds groter en groter worden. Recent onderzoek heeft aangetoond dat grote windparken de atmosferische grenslaag in zijn geheel vertragen, waardoor de hoeveelheid beschikbare energie in de wind afneemt. Daarnaast kan het ook aangetoond worden dat de stabiliteit van de atmosfeer een grote impact heeft op de...

Project

. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Origin of Defects in Directed Self-Assembly of Diblock Copolymers Using Feature Multiplication (Over het ontstaan van defecten bij patroon vermenigvuldiging door middel van Geleide Zelf-Assemblage van diblock copolymeren) Historisch

KU Leuven

Het doel van dit project is om de belangrijkste parameters te identificeren die bijdragen aan het ontstaan van defecten bij patroon vermenigvuldiging door middel van geleide zelfassemblage (DSA) van diblock copolymeren (BCP). Dit zal bestudeerd worden aan de hand van een zogenaamd chemo-epitaxy proces. In een eerste stap is dit proces geïmplementeerd om eenpatroon van parallelle lijnen met een periodiciteit van 28nm op 300mm wafers te verkrijgen. Vervolgens zijn de proces omstandigheden voor ...

Project

. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Multi-modale magnetische resonantie data processing- en classificatiemethoden voor diagnose en therapiebeoordeling van tumorpatiënten Recent afgelopen

KU Leuven

Kwaadaardige glioma’s zijn aggressieve hersentumoren met een slechte prognose. Standaard magnetische resonantie beeldvorming (MRI) is momenteelde verkozen beeldvormingstechniek voor de diagnose en de opvolging van deze tumoren. MRI is echter onvlodoende specifiek om de aggressiviteit van de tumor en het resultaat van een behandeling te voorspellen. Het is daarom zinvol een multimodaal beeldvormingsprotocol te ontwikkelen waarin verschillende magnetische resonantie beeldvormingstechnieken (mag...

Project

Cold Atmospheric Plasma for food decontamination Recent afgelopen

KU Leuven

Traditionele technieken voor decontaminatie van levensmiddelen maken gebruik van chemische biociden, die nadelige effecten kunnen hebben voor de gezondheid en het milieu. Als antwoord op deze nadelige neveneffecten wordt gezocht naar innovatieve, groene technieken.Systemen gebaseerd op koud atmosferisch plasma (KAP) kunnen gebruikt worden bij de inactivatie van micro-organismen. Deze innovatieve techniek biedt een waardig alternatief aan de voedingsindustrie, vooral bij de behandeling van ver...

Project

Build over Water - Distributieanalyse Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Vlaams Instituut voor Mobiliteit vzw VIM' hebben voor het project ' Build over Water - distributieanalyse ' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten over...

Project

Zonlicht gedreven synthese van chemicaliën en brandstoffen Recent afgelopen

KU Leuven

In dit onderzoek ontwikkelen we een cel voor de productie van brandstoffen met zonne-energie: een soort zonnecel waar brandstof uit komt in plaats van elektriciteit. Dit zorgt ervoor dat we hernieuwbare energie kunnen opslaan zodat we niet meer afhankelijk zijn van de directe aanwezigheid van zonlicht. Bovendien kunnen de brandstoffen niet enkel gebruikt worden om opnieuw elektriciteit op te wekken, maar ookvoor transport en zelfs de productie van duurzaam plastic. De cel ziet eruit als een s...

Project

Opstellen Referentiekader Duurzaam Hoger Onderwijs. Historisch

Universiteit Antwerpen

Deze opdracht omvat het opstellen van een referentiekader inzake duurzaam hoger onderwijs voor het Vlaamse hoger onderwijs.

Project

Monografie "The principle of mutual recognition in the EU internal market and the EU criminal justice area - A study into the viability of a cross policy approach". Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Project

Optimale opvolging van chronisch zieken in de thuisverpleging via een mobiele applicatie Historisch

Universiteit Gent

Veel patiënten in de thuisverpleging lijden aan chronische pijn, diabetes of lopen een risico op decubitus. De bestaande richtlijnen rond evidenced based nursing worden niet altijd waargemaakt. Met behulp van een mobiel elektronisch verpleegdossier zullen patiënten snel herkend worden als risicopatiënt en consequent worden opgevolgd. Daarnaast wordt ook de toepassing van de evidenced based protocols ondersteund.

Project

Intellectual Curiosity in Medieval and Early Renaissance Philosophy Recent afgelopen

KU Leuven

The aim is to research intellectual curiosity in medieval and early Renaissance philosophy, taking Augustine as starting point before concentrating on the conflict between the Augustinian and Aristotelian conception of the human desire to know in scholastic philosophy, and finally completing the picture by looking at the reception of this scholastic debate in the first Renaissance histories of philosophy.

Project

Reinhold’s Epistemology: The pursuit of certainty through Reinhold’s three mature phases, the Elementarphilosophie, Rational Realismand Philosophy of Language. Recent afgelopen

KU Leuven

Karl Leonhard Reinhold (1757-1823) was een invloedrijk denker in de periode van de vroege post-kantiaanse filosofie. Zijn werk blijft in hoge mate overschaduwd door reuzen zoals Fichte, Schelling en Hegel, tot wier ontwikkeling hij heeft bijgedragen. De weinige aandacht die Reinhold heeft gekregen focust op zijn methode, en dit vrijwel uitsluitend binnen de eerste fase van zijn denken. In contrast hiermee probeer ik in mijn project licht te werpen op Reinholds conceptie van kennis zoals die z...

Project

The Platonic Roots of Modern Science. Paolo Beni, Galileo Galilei and the Influence of Classical Tradition on the Scientific Revolution Recent afgelopen

KU Leuven

Historians of science have rightly focused on #the Galilean moment# since it was the key to understand the scientific revolution of the 17th century. But where did Galileo Galilei#s new insights come from? This project takes its starting point from new scholarly approaches by looking ata hitherto neglected source of Galileo: Paolo Beni#s work on Plato#s cosmology, mainly presented in his commentary on Plato#s Timaeus (totally,30 books). My previous research so far has shown that the eighteen ...

Project

Filosofie als therapie? Een onderzoek naar de toepassing van een Wittgensteiniaans idee in het morele domein. Recent afgelopen

KU Leuven

In zijn Filosofische onderzoekingen vergelijkt Wittgenstein filosofie met therapie. Filosofie is een methode die ons geneest van de ziekteom problemen te zien waar er geen zijn. Die ziekte is alomtegenwoordig onder filosofen, omdat ze voortdurend misleid worden door de taal. Veel filosofische problemen lijken alleen maar problemen. Door dat aan te tonen, doen we ze verdwijnen.Ten eerste ga ik na wat filosofische therapie precies is, welke rol het idee speelt in Wittgensteins filosofie, hoe he...

Project

Reason's Fidelity to the Divine Absolute: Metanoesis, Metaxology, and the Promise of Freedom Recent afgelopen

KU Leuven

The purpose of this dissertation is to investigate the relationship between faith and reasonthrough a comparative examination of contemporary philosophy of religion in Hajime Tanabe's #metanoesis#and William Desmond's #metaxology.#These two thinkers are selected at least for three reasons: 1) each of them holds his critical stance toward the problem of metaphysics and the theories of religion in Kantian and Hegelian philosophy;2) they both provide original contributions to the discussion conc...

Project

Knowing the Particular: Thomist Perspectives in the Renaissance, from Henry of Gorkum to Dominicus of Flandria Recent afgelopen

KU Leuven

This dissertation will take up the problem of 'knowledge of the particular' in the Aristotelian tradition, looking at Thomistic interpretationsof this theme in the neglected 15th century. The very historical foundations of 'Thomism' - as a viable mode of philosophical enquiry - have yet to be fully uncovered, remaining burried in late-Scholastic and Renaissance thought. The Thomistic tradition has, by and large, been determined and characterized by the various trends that arose following Aete...

Project

Aquinas, Averroes, and the Moral Self Recent afgelopen

KU Leuven

This dissertation will require a large amount of research into the primary texts of Averroes, Aquinas, and their influences along with scholarly literature on these sources and research into more contemporary notions of subjectivity and its historical development, such as those developed my de Libera.

Project

TBC Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Oxidatieve bioelektrosynthese voor de productie van chemicalien Historisch

Universiteit Gent

In dit project ontwikkelen we een innovatieve co-cultuur benadering voor de oxidatieve bioproductie gelinkt aan elektrodes

Project

Spermabanken in België: Medische, Ethische en Economische Aspecten Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

De nood aan een kwalitatief hoogstaande spermabank in ons land groeit. Waar vroeger het gebruik van donorsperma beperkt was tot heterokoppels waarbij de man onvruchtbaar was (azoöspermie of ernstige teratozoöspermie) of wanneer de mannelijke partner drager was van een erfelijke afwijking, doen nu ook steeds meer alleenstaande vrouwen of lesbische koppels een beroep op donorzaad om hun kinderwens te vervullen. Daarenboven heeft ons land ook te maken met een sterke instroom van buitenlandse pat...

Project

Ontogenie van CYPs en geneesmiddeltransporters in het gastrointestinaal systeem van de zebravis. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

- Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Occurrence, antifungal susceptibility and virulence factors of Candida albicans and other opportunistic yeasts isolated from brazilian beaches Historisch

KU Leuven

Evaluation of the pathogenic potential of the environmental strains of Candida albicans and other opportunistic yeasts through the research of some virulence factors: adhesion to epithelial cells, proteinase production, phospolipase production, morphogenesis, biofilm formation in vitro and in vivo and virulence in vivo. Furthermore, we are going to test theantifungal suspeptibility of the yeasts strains to fluconazole, itraconazole and amphotericin B.

Project

Theoretical study of prebiotic precursor formamide Recent afgelopen

KU Leuven

Formamide die is de eenvoudigste natuurlijk voorkomende amide, is overwogen een van de prebiotische precursors voor biomoleculen. Een verscheidenheid aan producten met laag molecuulgewicht van formamide gedeeltelijke vernedering is een belangrijke eigenschap die formamide als prebioticum precursors karacterizeert. De reden is dat deze producten met laag molecuulgewicht zoals HCN, CO, NH3, H2O, HNCO, HCHO, etc., zijn belangrijketussenproducten bij de synthese van prebiotische biomoleculen. Daa...

Project

TomFood. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Integrated task scheduling and personnel rostering Recent afgelopen

KU Leuven

In the context of personnel rostering, several levels of granularity have been discussed. Typically, these levels range from very coarse grained (e.g. days-off scheduling) to more finely granulated (e.g. tour scheduling). However, in some cases a more detailed type of assignment is required. Not only shifts need to be assigned to personnel, but also the allocation of tasks is incorporated in the optimisation of the rosters. Thepractical relevance of this integrated problem is apparent in vari...

Project

Stochastische modellering en controle van cognitieve radionetwerken Historisch

Universiteit Gent

Cognitieve radionetwerken vormen een belangrijk nieuw mechanisme om spectrumschaarste in hedendaagse draadloze netwerken tegen te gaan. Het doel van het project is om deze netwerken te modelleren met technieken uit de toegepaste probabiliteitstheorie, en om controlemechanismen te ontwerpen die de efficiëntie en robuustheid van zulke netwerken verbeteren.

Project

Perspectieven op de rechtspositie van gedetineerden in China en Europa: een vergelijking van rechtsculturen en systemen. Historisch

Universiteit Gent

Dit project analyseert en vergelijkt de rechtspositie van gedetineerden in China en Europa op een contextuele en vergelijkende manier. In tweede instantie worden de resultaten van deze analyse gebruikt om verschillen en gelijkenissen te begrijpen en inhoudelijke aanbevelingen te maken voor een contextrelevante hervorming in China en in Europa.

Project

Duurzaam en economisch efficiënt beheer van ecosystemen: modelleren van biofysische schaal gevolgd door optimaliseren van betalingen voor ecosysteemdiensten Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

De ecologische systemen die diensten aanbieden waarvan wij en onze economie afhankelijk zijn, zijn in nood, omdat de huidige economische schaal geen rekening houdt met de fysieke natuurlijke grenzen van de planeet. Binnen deze (foutieve) economische schaal, worden ecosystemen beheerd via markt gebaseerde instrumenten (MBI's), met bijvoorbeeld betalingen voor ecosysteemdiensten (PES) als middel om wanbeheer van ecosysteemdiensten (ES) aan te pakken. De toepassing van PES leidt niet noodzakelij...

Project

Solar wind modeling: global MHD to kinetic treatments Recent afgelopen

KU Leuven

The comparison between MHD and kinetic treatments in Solar Wind Modeling will be held.

Project

Fabricage en evaluatie van pijler matrix kolommen voor vloeibare chromotografie Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Shiseido Company, Limited' hebben voor het project ' Internship agreement' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.

Project

VIDEO.DE - Videostreaming als Interactief Didactisch instrument voor Elektronische Onderwijsondersteuning van talenopleidingen. Een associatiebrede pilootstudie voor het Duits. Historisch

KU Leuven

Het VIDEO.de project beoogt de ontwikkeling van een technologisch-educatieve tool waarmee streaming videodata door/voor academische en professionele talenopleidingen van de Associatie KU Leuven binnen een gedigitaliseerde leeromgeving ontsloten kunnen worden. De didactische ontsluiting gebeurt via een gelaagde en fijnmazige annotatiestructuur die het mogelijk maakt online beschikbare streamingdata voor verschillende didactischedoeleinden (en dus voor verschillende opleidingen, opleidingsonder...

Project

Singulariteit en verantwoordelijkheid. Historisch

Universiteit Antwerpen

Op het eerste gezicht lijkt de vraag naar verantwoordelijkheid een vraag naar vrijheid te zijn: is men verantwoordelijkheid voor de eigen handelingen/daden omdat men deze vrijwillig heeft gekozen/verricht? In het recente filosofische debat dat is geïnspireerd door de filosofie van Emmanuel Levinas, wordt verantwoordelijkheid echter begrepen als het gevolg van een appèl, als een opdracht die niet het gevolg is van een vrije keuze, maar die op een passieve manier wordt ontvangen. Dit appèl word...

Project

Heiliging door het Paasmysterie. Een studie van de theologische betrekkingen tussen de liturgie van de eucharistie en de liturgie van de getijden in de Romeinse en de Syro-Malabar Rites Recent afgelopen

KU Leuven

In het kader van de 50ste verjaardag van Sacrosanctum Concilium, onderzoeken we de theologische basis van de liturgie in het bijzonder door middel van een gedetailleerde studie van de relaties tussen liturgie van deeucharistie en de liturgie van de getijden. Hoewel de Raad verklaard het belang van de liturgie van de uren (Goddelijke Office) als officiële openbare gebeden van de Kerk, niet liturgen en theologen niet lijken te hebben gegeven de nodige aandacht voor de betekenis van deze gebeden...

Project

Tegengestelde krachten. Charles Taylor over sterke waardering, moraal en Nietzsche. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het thema van moreel pluralisme wordt steeds belangrijker binnen seculaire, postmoderne samenlevingen. Echter, in haar pogingen om met conflicterende waarden om te gaan heeft de filosofische reflectie strategieën ontwikkeld die de spanningen in de hedendaagse morele cultuur onderschatten, vermijden of simpelweg negeren. Tegen deze achtergrond streeft men in dit project naar een filosofisch begrip van moraliteit dat recht doet aan de permanente spanningen tussen concurrerende waarden (cross pr...

Project

Star-Flood. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Inzichten omtrent mechanismen van colistine-resistentie in pathogene Escherichia coli en Klebsiella species. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

De incidentie van infecties veroorzaakt door multi- en pan-drug resistente Enterobacteriaceae zoals Escherichia coli en Klebsiella neemt wereldwijd toe. Bijgevolg werd colistine, een oud antibioticum dat niet langer in gebruik was, opnieuw geïntroduceerd in de klinische praktijk als laatste therapeutisch redmiddel, aangezien het het enige antibioticum is waarvoor dergelijke bacteriën gevoelig zijn gebleven. Het toenemend gebruik heeft echter onvermijdelijk geleid tot het opduiken van colistin...

Project

Hedendaagse orthodoxe perspectieven op het "Filioque": De trinitaire ecclesiologie van Dumitru Staniloae en John Zizioulas en haar implicaties voor de oecumenische dialoog. Recent afgelopen

KU Leuven

Onze benadering zal er in bestaan om twee prominente theologen te bestuderen van wie hun leven en werken hebben bijgedragen aan de ontwikkelingvan dit theologisch onderzoeksveld: Dumitru Staniloae, een Roemeense theoloog en John Zizioulas, een Griekse theoloog. Hoewel Staniloae, in navolging van Lossky, in zijn vroege theologische periode deze controverse voornamelijk benaderde vanuit een trinitair en ecclesiologisch perspectief, ontwikkelde hij in een later stadium een meer evenwichtige posi...

Project

Structuur-activiteitsrelatie onderzoek van cyclopeptide alkaloiden als potentiële nieuwe geneesmiddelen. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project wordt een LC-NMR en LC-MS platform aangewend voor de 'metabolic profiling' van verschillende medicinale planten, meer bepaald Hymenocardia acida, Canthium venosum en vier Ziziphus soorten, waarin cyclopeptide alkaloiden aanwezig zijn, gevolgd door gerichte isolatie van deze producten. De cyclopeptide alkaloiden zullen geanalyseerd worden in verschillende farmacologische testen, waarbij hun antimicrobiële werking (o.a. antiplasmodiale werking) en effectiviteit bij diabetes en zi...

Project

Onderzoek van Novel Grafeen-achtige structuren. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Het linken van levende plantkarakteristieken aan bodembiogeochemische functies in ecosysteemsecties met een verschillend landgebruik via een isotoopgebaseerde methodologie (Acronym: PlaBioF) Historisch

Universiteit Gent

Het verstaan van de manier waarop antropogene vegetatiewijzigingen de stikstofcyclus wijzigen is essentieel. In deze studie zal de plant functionele diversiteit van ecosysteemsecties met een verschillend landgebruik gekarakteriseerd worden. Het effect van levende planten op de brutostikstofcyclus en de microbiële gemeenschapsstructuur zal bepaald worden. De relatie tussen plant functionele diversiteit en biogeochemische ecosysteemfuncties zal onderzocht worden.

Project

Analyse van residu's bestrijdingsmiddelen in belangrijke levensmiddelen en risico-evaluatie voor de consument in Ethiopie Recent afgelopen

Universiteit Gent

De blootstelling van de consument aan bestrijdingsmiddelen kan een gezondheidsrisico inhouden voor mensen in Ethiopie leven. Het residu gedetecteerd in de voeding kan de internationale veiligheidsnormen overschrijven. Specifieke doelstellingen -Bepaling van residue niceaus in teff, mais, koffie en koemelk -Onderzoek naar het effect van bereidingsprocessen in deze voedingsmiddelen -Bepaling van belangrijke bronnen van voedselcontaminatie met bestrijdingsmiddelen -Bepaling van het totaal dieet ...

Project

De novo ontwerp van een artificeel intrinsiek ongestructureerd eiwit met calpastatin functionaliteit Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Voor dit project zullen wij artificeel intrinsieke ongestructureerde eiwitten met een specifieke functie ontwerpen.

Project

De politiek van informaliteit: een case-study van informele netwerken, macht en autoriteit in de Liberiaanse artisanale mijnbouwsector Historisch

Universiteit Gent

Het voorgestelde onderzoeksproject zal zich richten op de artisanale en kleinschalige ontginning van goud en diamant in Liberia, en dit als lens gebruiken om informele netwerken en machtsstructuren in post-conflict landen in Afrika te bestuderen. Gebruikmaken van etnografische onderzoeksmethoden, wil dit project deelnemen aan het debat omtrent beleid en bestuur in zwakke en post-conflict staten, met nadruk op grondstofrijke contexten.

Project

Bestuderen van het effect van de LEDGF/p75-IN wisselwerking op HIV integratie en latentie. Recent afgelopen

KU Leuven

Net zoals andere virussen gebruikt HIV zijn gastheer ter voltooiing vanzijn replicatiecyclus. LEDGF/p75 werd in ons labo geïdentificeerd als een essentiële endogene co-factor voor HIV integratie. HIV integratie is een niet-random proces waarbij integratie plaatsvindt nabij specifieke loci in het genoom. In de nucleus vindt integratie hoofdzakelijk plaats in de nucleaire periferie. Tijdens HIV infectie fungeert LEDGF/p75 als een loods die het virus escorteert naar het chromatine en integratie ...

Project

Onderzoek naar de relatieve bijderage van omgevings- en persoonlijke factoren in het verklaren van fysieke activiteit bij de "oudste ouderen" Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het behouden van een actieve levensstijl is een belangrijke component in het langer ?zelfstandig wonen? bij de oudste ouderen. Volgens ecologische modellen wordt gedrag beïnvloed door zowel persoonlijke- als omgevingsfactoren. In dit onderzoeksvoorstel worden (veranderingen in) persoonlijke? en omgevingsfactoren van fysieke activiteit bestudeerd aan de hand van een cross-sectionele studie, een longitudinaal luik en een ?natuurlijk experiment?.

Project

Studie naar het genereren en de effectiviteit van gebaren bij sociale robots Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

In dit project willen we een nieuwe benadering om de gebaren door een robot te genereren, evalueren, onafhankelijk van de morfologie, en dit valideren op zowel het virtuele model als het echte model van sociale robots.

Project

Analyse van proteïne- en nucleïnezuurcomplexen met behulp van niet-denaturerende ion mobility massaspectrometrie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Project

Een nieuwe typologie van onbepaalde voornaamwoorden en bijwoorden. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Interactie van cyclische depsipeptide mycotoxines met de huid Historisch

Universiteit Gent

Dit onderzoek karakteriseert op kwantitatieve wijze de interactie van cyclische depsipeptiden (CDP) met humane huid gebruik makend van ex-vivo in-vitro FDC experimenten. Deze kennis is niet enkel noodzakelijk voor een volledige mycotoxine risiko-analyse, gezien het aanwezige huidcontact met gecontamineerde cosmeceuticals, voeding, oppervlakten en deeltjes, maar ook voor de ontikkeling van nieuwe CDP-geneesmiddelen.

Project

De scaffolding actine nucleator tes: identificatie van domein specifieke interactiepartners en zijn functie in celmigratie en tumorcelinvasie. Recent afgelopen

Universiteit Gent

celadhesies. Hier bestuderen we structuur-functie relaties van Tes varianten die specifieke domeinen missen. Door proteomics en live cell imaging te combineren kan bepaald worden hoe Tes en twee andere geïdentificeerde partners actinedynamica en celmigratie reguleren. Dit zal informatie genereren over functies en werkingsmechanismen van Tes in celmigratie en invasie.

Project

IEREST: Interculturele onderwijsmiddelen voor Erasmusstudenten en hun docenten. Historisch

KU Leuven

IEREST is een multilateraal Europees Erasmusproject dat zich tot doel stelt een modulair intercultureel leerpad te ontwikkelen voor uitwisselingsstudenten voorafgaand aan, tijdens, en na hun verblijf in het buitenland. Op die manier wil het project de studentenmobiliteit aanmoedigen en ondersteunen opdat studenten zoveel mogelijk voordeel zouden halen uit hun internationale ervaring op het vlak van persoonlijke groei en intercultureel bewustzijn. Het project richt zich daarbij tot de volgende...

Project

Het werkingsmechanisme van een nieuw klasse adjuvant, de Layered Double Hydroxide (LDH) familie. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit interdisciplinaire project combineert aspecten uit de chemie en immunologie om te voorspellen welke leden van een nieuwe klasse van adjuvants, de layered double hydroxides (LDHs), een betere cellulaire en/of humorale immuunrespons uitlokken dan het frequent gebruikte alum. Daarnaast zullen we ons ook focussen op het moleculaire en cellulaire werkingsmechanisme van deze LDHs en hun toepasbaarheid in een influenza model.

Project

Waarom rapporteren ondernemingen niet over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)? Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het doel van dit onderzoek is na te gaan waarom ondernemingen wel of niet vrijwillig rapporteren over hun inspanningen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Als determinanten focust dit onderzoek zich op de normen en attitudes van de beslissingnemer.

Project

Invloed van mechanische eigenschappen met inbegrip van heterogeniteit en anisotropie op de belasting van fouten in omtreklassen van pijpleidingen Historisch

Universiteit Gent

De rekcapaciteit van omtrekslassen van pijpleidingen met lasfout wordt beïnvloed door de sterkte-eigenschappen van alle betrokken materialen. Heterogeniteit en anisotropie van las en pijp worden niet in rekening gebracht in de huidige analyseprocedures, en zullen in dit onderzoek bekeken worden. Dit zal gebeuren op basis van eerder ontwikkelde experimentele en numerieke technieken, die hiertoe op specifieke punten zullen uitgebreid worden.

Project

Oorsprong en specificiteit van een nieuwe Burkholderia-Fabaceae interactie in de Kaap Floristische regio. Historisch

KU Leuven

Fabaceae worden gekenmerkt door hun unieke associatie met nodulerende bacteriën (rhizobia genoemd) die voor de plant stikstof uit de lucht fixeren. Van alle rhizobia zijn de alfa-Proteobacteriën de best gekende stikstoffixerende symbionten van de Fabaceae. Recent werden Burkholderia bacteriën van de beta-Proteobacteriën als nieuwe rhizobia geïdentificeerd. Ondanks een enorme hoeveelheid literatuur over rhizobia interacties, blijft onze kennis over het ontstaan en de specificiteit tussen Fabac...

Project

. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Ontogenetische wijzigingen in de voedselcapaciteit van dimorfe Europese paling (Anguilla anguilla): implicaties voor artificiële kweek en behoud. Historisch

Universiteit Gent

Het onderzoek tracht het bestaan en ontstaan van breed- en smalkoppige (pre)adolescente palingen te verklaren door de vroegste larvale stadia onder de loep te nemen. Ook wordt onderzocht of een verschillende polluentenopname in de twee types adulte paling bekomen wordt door het verschil in kopbreedte en wat de impact hiervan is op het overlevings- en voortplantingssucces.

Project

. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Dualiteit tussen europeanisering en regionalisering van de fiscale bevoegdheden met betrekking tot de directe belastingen Recent afgelopen

KU Leuven

De titel van dit onderzoek weerspiegelt de voortdurende bewegingen van de fiscale bevoegdheid. Enerzijds treedt de Europese Unie meer en meer op in het domein van de directe belastingen en anderzijds verschuiven landen meer en meer bevoegdheden naar de deelstaten. De huidige financieringstechnieken van de gemeenschappen en gewesten in België en de bevoegdheidsverdeling in de directe belastingen geven aanleiding tot een aantal minder efficiënte gevolgen. In dit proefschrift willen we dan ook o...

Project

Onethisch consumentengedrag: de invloed van impulsaankopen op onethisch handelen en de rol van morele emoties in communicatie op de winkelvloer met als doel preventie van winkeldiefstal: experimentele studies Historisch

Universiteit Gent

Studie 1. Experimenteel onderzoek (lab en veld) betreffende de negatieve invloed van aanzetten tot impulsaankopen door winkeliers op onethisch consumentengedrag in de winkel. De invloed van 'sensation seeking' wordt onderzocht. Studie 2. Eveneens experimenteel onderzoek naar de invloed van communicatieve 'schrik'boodschappen die gebruik maken van boetes versus sociale druk op winkeldiefstal door consumenten.

Project

OZR opvangmandaat: afwerking doctoraat Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Neurale basismechanismen van trekoordelen: de rol van tijdsintegratie De jongste vijftal jaren is er heel wat onderzoek verricht over de neurale processen die de grondslag vormen van sociale oordelen, o.a. over karaktertrekken en intenties/doelen van andere personen. Daarbij gebruikt men de nieuwste beeldvormingtechnieken: de event-related potential (ERP) techniek laat toe de timing van sociale oordelen tot op de milliseconde nauwkeurig te bepalen en een ruwe lokalisatie in de hersenen uit t...

Project

GAMES: Great Adventures for the Millennium Chemical Engineering Student. Historisch

KU Leuven

Dit onderwijsproject wenst een werkvorm, gebaseerd op digital game based learning, te ontwikkelen om studenten op een interactieve, participatieve en millenniumstudentvriendelijke manier te ondersteunen in het zich eigen maken van de principes en basiskennis van chemische technologie.

Project

De tribuni plebis en het einde van de Romeinse Republiek Historisch

Universiteit Gent

De tribuni plebis zijn cruciaal voor het begrijpen van de politieke macht van socio-politieke groepen in de Romeinse maatschappij. Hun invloed in de late Republiek was omvangrijk en ze worden vaak gelinkt met de transformatie naar het Principaat. Mijn onderzoek zal een correcter beeld schetsen door een socio-politieke methodologie te gebruiken, gebaseerd op principal-agent analyse en modellen van sociaal conflict.

Project

Hitteschokproteinen en hun inducerende stoffen als bescherming tegen vibriose Historisch

Universiteit Gent

Antibioticagebruik in aquacultuur is verboden omwille van bezorgdheid voor de menselijke gezondheid. In deze studie wordt het gebruik van hitteschokproteïne (Hsp70)en zijn inducerende stoffen verkend als strategie tegen ziektes. Het doel is het actieve epitoop van Hsp70 te bepalen, zijn immunogeniciteit en beschermingsefficiëntie in Artemia te testen. Daarna, worden de beschermende effecten van Hsp-inducerende stoffen in Vibrio-blootgestelde Artemia bepaald.

Project

Veranderingen in de representatie van traumatische ervaringen tijdens psychodynamische psychotherapie en relaties met subjectief welbevinden, affectregulatie en (inter-)persoonlijk functioneren. Historisch

Universiteit Gent

Traumatische ervaringen hebben vaak een ingrijpende invloed op iemands functioneren en kunnen moeilijk geïntegreerd worden in de narratieve identiteit. Hoe representaties van traumatische ervaringen worden opgebouwd en gewijzigd gedurende psychodynamische psychotherapie wordt onderzocht via systematische gevalstudies. Daarbij wordt nagegaan hoe dit een effect heeft op algemeen welbevinden, emotioneel en relationeel functioneren en welke therapeutische acties dit proces faciliteren.

Project

Structured low-rank approximation: Theory, Algorithms and Applications

Vrije Universiteit Brussel

Today's state-of-the-art methods for data processing are model based. We propose a fundamentally new approach that does not depend on an explicit model representation and can be used for model-free data processing. From a theoretical point of view, the prime advantage of the newly proposed paradigm is conceptual unification of existing methods. From a practical point of view, the proposed paradigm opens new possibilities for development of computational methods for data processing. The und...

Project

Poëtische parateksten in middeleeuwse Griekse manuscripten: manifestatie en reflectie van Byzantijnse tekstuele cultuur Historisch

Universiteit Gent

Dit onderzoek omvat een analyse van metrische parateksten in Byzantijnse manuscripten, met als een doel een beeld te vormen van middeleeuwse boekcultuur. Er zal nagegaan worden hoe deze teksten (colofons, dedicaties, notities) de interesses van tekstuele gemeenschappen uitdrukken en patronage verantwoorden. Centraal staat de vraag hoe deze teksten leespraktijken reguleren, zowel op pragmatisch als ideologisch en moreel niveau.

Project

. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Quantum symmetry groups Recent afgelopen

KU Leuven

In de zoektocht naar de juiste axioma's voor het begrip kwantumgroep werden veel voorbeelden bekeken als testcase en inspiratiebron. Die voorbeelden kwamen te voorschijn als niet-commutatieve deformaties van bepaalde algebra's van functies van een klassieke groep naar de complexe getallen. Deze constructies waren zuiver algebraïsch en analytisch; in het begin werd nog geen rekening gehouden met het meetkundige aspect die klassieke groepen hebben als groepen van transformaties. Anderzijds vers...

Project

Kennisplatform voor gevorderde recyclagemethoden en hergebruik van zeldzame aarden. (RARE³) Recent afgelopen

KU Leuven

Het recycleren van zeldzame aarden is essentieel voor de overgang naar gesloten kringloop economieën met een kleine ecologische voetafdruk. Momenteel wordt er minder dan 1% van de zeldzame aarden uit consumptiegoederen op het einde van hun levensduur gerecycleerd. De doelstelling van het kennisplatform RARE³ is het ontwikkelen van flowsheets voor het terugwinnen van de vijf meest kritische zeldzame aarden (Nd, Eu, Tb, Dy, Y) uit lampfosforen en magneten. Deze twee stromen vormen de economisch...

Project

De invloed van compressie op het fasegedrag van amorfe vaste dispersiers. Recent afgelopen

KU Leuven

Het objectief van dit project is het ontrafelen van de fysische principes die aan de basis liggen van compressie geinduceerde fasescheiding vanamorfe vaste dispersies zodat een oplossing voor dit probleem kan worden aangeboden. Hiertoe zal het belang van compressiekrachten op de fasestabiliteit van amorfe vaste dispersies die opgebouwd zijn uit model farmaca en polymeren met verschillende fysicochemische karakteristieken, worden bestudeerd. De mogelijkheid tot energiedissipatie via tabletaddi...

Project

Active Ageing in het woonzorgcentrum: een kader voor het systematisch versterken van de participatie en levenskwaliteit van de bewoners Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Dit project richt zich op actieve vergrijzing (AA) in de woonzorgcentra. AA is gedefinieerd als een proces dat gericht op de verbetering van de kwaliteit van het leven (QoL) van oudere mensen door te focussen op gezondheid, veiligheid en deelname.

Project

Onderzoek van immuun en oxidatieve stress status in ADHD en de effecten van polyfenolrijke plantenextracten in ADHD therapie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Recent onderzoek wijst op verstoringen in immuniteit en verhoogde oxidatieve stress bij ADHD. De eerste fase van dit project richt zich op de bepaling van immuunverstoringen en oxidatieve stress bij ADHD. In de tweede fase wordt het effect van een polyfenolrijk extract van Pinus pinaster schors (Pycnogenol®) op gedrag, co-morbide symptomen en immuun en oxidatieve status van ADHD patiënten vergeleken met methylfenidaat (standaardbehandeling van ADHD), placebo of geen interventie in een paralle...

Project

The integration of past and present nature-society interactions throughforest resource modelling: An interdisciplinary dialogue between past and present in the region of Sagalassos Recent afgelopen

KU Leuven

De historische stad Saglassos, gelegen in de Taurus bergen in Zuid-Anatolië, is reeds enkele decennia het onderwerp van archeologisch onderzoek. Meer recent focussen onderzoekers zich op de diachronische co-evolutie van maatschappij en natuur en proberen het Sagalassos Archeologisch Onderzoeksproject in te bedden in een parcours van duurzame regionale ontwikkeling. Bossen vormen een belangrijk onderdeel van het regionale natuurlijke landschap van Sagalassos en zijn een belangrijke bron van br...

Project

NEATH. Historisch

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

De globale uitdaging van mensenrechten integratie: naar een gebruikers perspectief Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Studie rond mensenrechten als een geïntegreerd geheel vanuit een gebruikersperspectief

Project

Psychological Intervention and Change in Depression. Historisch

KU Leuven

Depressive disorders are among the most prevalent psychopathologies worldwide; and are associated with very high psychosocial and economic costs. In Chile, the prevalence of depression is far above the world average. Chile shows high depression rates (11,3 females, 6,5% males, Ministry of Health, 2009), and has one of the fastest growing suicide rates(54.9% in the last 15 years!!) in the world (Health at a Glance, OECD 2011). Belgium, in turn, consistently ranks among the countries with the h...

Project

De associatie van humaan pathogene Yersinia enterocolitica stammen met vrijlevende protozoa: de ecologische relevantie van hun interacties en het effect op de fenotypische kenmerken van de bacterie. Historisch

Universiteit Gent

Humaan pathogene Yersinia enterocolitica overleven de begrazing door vrijlevende protozoa, wat hun overleving in vitro ten goede komt. Dit project heeft tot doel om (i) het belang van deze bevinding in natuurlijke omgevingen te bepalen, (ii) de interactie tussen Y. enterocolitica en vrijleven protozoa beter te karakteriseren; (iii) de invloed van protozoa-aanwezigheid op bacteriële fenotypische kenmerken, zoals virulentie-eigenschappen en resistentie tegenover disinfectantia, te bepalen.

Project

De integratieve eiwitwetenschappen : van kleine moleculen tot complexe biologische systemen Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Eiwitten zijn de hoofdproducten van de genetische informatie en zijn de essentiële biologische macromoleculen die de structuur en functie van alle levende celsystemen bepalen. Eiwitten sturen de ontwikkeling van organismen, het metabolisme en de responsen op omgevingsstimuli. Ze interageren met liganden met diverse grootte dewelke substraten, inhibitoren, effectoren, nucleïnezuren, lipide dubbellagen of andere eiwitten kunnen zijn. Ongewenste wijzingen van deze interacties kunnen een normaal ...

Project

Ontwikkeling van N-Cadherine-antagonisten als antimetastatische agentia Historisch

Universiteit Gent

De vorming van metastasen is de belangrijskte oorzaak van sterfte bij kankerpatiënten (90%). Tot op vandaag zijn nog geen efficiënte middelen beschikbaar om dergelijke uitzaaiingen tegen te gaan. N-Cadherine (NCad) is een eiwit dat bijdraagt tot het proces van metastasering. Het huidige project heeft dan ook tot doel klinisch relevante antagonisten voor NCad te ontwikkelen.

Project

De bepaling van bodemvocht via radar- en radiometerwaarnemingen ter ondersteuning van waterbeheer Historisch

Universiteit Gent

Dit project onderzoekt hoe aan de hand van teledetectie het bodemvocht van het aardoppervlak kan worden bepaald, en hoe deze informatie kan helpen bij operationeel waterbeheer. Zowel radar als radiometers satellietwaarnemingen worden gebruikt voor het bepalen van bodemvocht, en hun potentieel voor het voorspellen van overstromingen wordt vergeleken.

Project

TETRA-MuSeS. Historisch

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Approach structuren in de kanstheorie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project heeft als doel een universeel toepasbare theorie te ontwikkelen die een kwantitatieve analyse van tot nu toe enkel topologische concepten (e.g. zwakke convergentie, eindigdimensionale convergentie, convergentie in kans) in ruimten van kansmaten en toevalsvariabelen (e.g. continue en cadlag stochastische processen) toelaat. Hiertoe zullen we isometrische tegen hangers van belangrijke topologieën invoeren, die een kaderwerk zullen vormen voor kwantitatieve formuleringen van e.g. de ...

Project

Turbulentie en turbulente menging: van onzekerheidskwantificatie tot statistische modellen Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Supplementatie van microalgen aan het voeder van leghennen om het gehalte aan langketen omega-3 vetzuren in de eidooer te verhogen Recent afgelopen

KU Leuven

Verschillende gezondheidsvoordelen worden gerelateerd aan omega-3 polyonverzadigde vetzuren (n-3 PUFA). Er dient echter een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen de korte- en middellange keten (C ≤ 18) omega-3 vetzuren, zoals alfa-linoleenzuur (ALA), en de langketen (C > 18) omega-3 veturen (n-3 LC-PUFA) zoals eicosapentaeenzuur (EPA) en docosahexaeenzuur (DHA). Het zijn voornamelijk deze laatste die zorgen voor de gezondheidsvoordelen in het menselijk lichaam. De conversie van...

Project

De rol van similariteit en ervaring op het spiegel en mentalizing systeem Historisch

Universiteit Gent

Er zijn twee hersennetwerken betrokken bij het interpreteren van onze sociale omgeving; het spiegelneuronen systeem en het mentalizing systeem. Er wordt aangenomen dat deze systemen beroep doen op een simulatiemechanisme. Dit zou willen zeggen dat we deze netwerken enkel activeren wanneer we gedrag interpreteren waar we zelf ervaring mee hebben en dat wordt uitgevoerd door gelijkaardige anderen. Deze twee predicties zullen in dit project getest worden.

Project

Engineering of ultra low-k materials for application in nanoelectronics Recent afgelopen

KU Leuven

1. Search for new low-k materials (MOF, SurMOF, COF) Problem: A lot of different low-k dielectrics were tested for their compatibility with integration process over last decade. Today porous organosilica-based materials are the dielectrics of choice for k-value exceeding 2.0. However it is getting clear now that this threshold can be barely overcome while retaining reasonable mechanical robustness of the organosilica material and its compatibility with barrier deposition processes because...

vorige 20001 - 20500 van 29734 volgende Pagina: 1...37 38 39 40 41 42 43 44 ...60 Grootte: 10 20 50 500