< Back to previous page

Publication

Twee interventies gericht op de ontwikkeling van professionele kennis om het vak Frans te onderwijzen in het basisonderwijs

Journal Contribution - Journal Article

Omwille van de sterke invloed van professionele kennis van leraren op hun onderwijskwaliteit en op de leerresultaten van hun leerlingenis het belangrijk dat de lerarenopleiding optimaal inzet op de ontwikkeling van professionele kennis bij toekomstige leraren. Het is echter onduidelijk hoe de lerarenopleiding zo goed mogelijk kan bijdragen aan de ontwikkeling van professionele kennis. In twee interventiestudiesover professionele kennis met betrekking tot het onderwijzen van het vakFrans (pedagogical content knowledge ‘PCK’, pedagogical knowledge ‘PK’ en content knowledge ‘CK’) werd nagegaan in welke mate een systematisch ontworpen, taakgerichte aanpak een bijdrage levert aan de ontwikkeling van professionele kennis, of het noodzakelijk is omPCK, PK en CK expliciet aan te bieden in de lerarenopleiding, en of het geïntegreerd aanbieden van PCK, PK en CK tot betere resultatenleidt dan het gesegregeerd aanbieden van deze kennisdomeinen. Er werden instrumenten ontwikkeld om PCK, PK en CK te meten en de studies volgden een quasi-experimentele opzet.De resultaten tonen aan dat een taakgerichte, systematisch ontworpen aanpak wenselijk is in de lerarenopleiding, dat het noodzakelijk isom PCK, PK en CK expliciet aan te bieden aan toekomstige leraren, en dat een geïntegreerde aanpak tot dezelfde PCK-ontwikkeling leidt alseen gesegregeerde aanpak.
Journal: Pedagogische Studiën: Tijdschrift voor Onderwijskunde en Opvoedkunde
ISSN: 0165-0645
Issue: 94
Volume: 2017
Pages: 441 - 458
Publication year:2017
BOF-keylabel:yes
IOF-keylabel:yes
BOF-publication weight:0.1
CSS-citation score:1
Authors from:Higher Education
Accessibility:Open