< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Sunčica Vujić

  • Onderzoeksdoeleinden:Mijn onderzoek situeert zich in de domeinen van toegepaste econometrie en arbeidseconomie (zowel micro als macro), met een focus op onderwijs, criminaliteit, gezondheidszorg, gender en de positie van verschillende groepen op de arbeidsmarkt, zoals: (1) De jeugd met risico op criminaliteit, werkloosheid en tienerzwangerschap; (2) De positie van vrouwen op de arbeidsmarkt – loon- en pensioenkloof, loopbaanontwikkeling en glazen plafond, discriminatie; (3) De ongelijkheid en intergenerationele mobiliteit – gelijkschakeling van het opleidingsniveau van personen met verschillende sociaaleconomische achtergronden als een belangrijk instrument voor de verhoging van gelijke kansen in de samenleving; (4) Economisch en pro-sociaal gedrag binnen organisaties (sociale ondernemingen) en opbrengsten voor het ondernemerschap; en (5) Financiële diensten, sociale netwerken en financiële praktijken in ontwikkelingslanden. Mijn onderzoek pakt problemen aan van de moderne samenleving en heeft een hoge economische en maatschappelijke impact. Bijvoorbeeld, het artikel The Crime Reducing Effect of Education, gepubliceerd in het Economic Journal (EJ) in 2011, toont een causaal verband tussen onderwijs en criminaliteit door criminaliteitscijfers te bestuderen van schoolverlaters die gedwongen werden een extra jaar in Britse scholen te verblijven ten gevolge van een juridische wijziging van de leerplichtige leeftijd. Deze groep leerlingen had minder kans om crimineel gedrag te vertonen dan de cohorte van het jaar voordien. Het artikel kalibreert dat de kosten van een jaar extra scholing worden gecompenseerd door de voordelen in termen van minder criminaliteit.
  • Trefwoorden:ARBEIDSECONOMIE, ECONOMIE VAN CRIMINALITEIT, ECONOMETRIE, ECONOMIE VAN OPVOEDING, Economie en toegepaste economische wetenschappen
  • Disciplines:Gezondheids-, onderwijs en welvaartseconomie, Arbeids- en demografische economie, Toegepaste economie niet elders geclassificeerd, Dataverzameling en data estimation methodologie, computerprogramma's, Econometrische modellering
  • Onderzoekstechnieken:Ik gebruik een uitgebreide set van econometrische modellen toegepast op de gegevens uit verschillende bronnen (survey en de data uit officiële registers), net zoals op de gegevens van verschillende dimensies (cross-sectionel, panel, en tijdreeks data).
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Academische begunstigden (academici actief in de onderzoeksdomeinen economie, sociologie en sociaal beleid, psychologie, politieke studies en criminologie), publieke sector, lokale overheid, maatschappij.