< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Instituut voor Administratief Recht

Research Group

Tijdsduur:1 okt 1997  →  28 feb 2018
Organisatieprofiel:

Binnen de onderzoekslijn administratief recht bouwen we verder op het werk van prof. dr. Louis-Paul Suetens (die in 1965 het vroegere Instituut voor administratief recht oprichtte) en prof. dr. Marc Boes.  De focus van het onderzoek betreft administratief recht in brede zin, met een bijzondere interesse voor de vervagende grens tussen het publiek- en privaatrecht en de interactie tussen de verschillende bestuurslagen (gelaagde rechtsorde).  De speerpunten van het onderzoek zijn: rechtmatige overheidsdaad; contracteren met de overheid; domeingoederenrecht; bemiddeling in bestuurszaken en publiek gezondheidsrecht en risicoregulering.

"De overeenkomst als beleidsinstrument van de overheid in het omgevingsrecht"

Steven Verbeyst onderzoekt het gebruik van de beleidsovereenkomst als een beleidsinstrument in het omgevingsrecht.  Een beleidsovereenkomst is een overeenkomst, gesloten tussen een overheid en een andere overheid of een private partij.  In deze overeenkomst verbindt de overheid zich ertoe om haar discretionaire bevoegdheid op een bepaalde wijze uit te oefenen dan wel niet uit te oefenen.  De status van de (onbenoemde) beleidsovereenkomsten is nog steeds juridisch onduidelijk.  Het doctoraatsonderzoek zal de vraag beantwoorden of het private contractenrecht kan worden toegepast op overeenkomsten als beleidsinstrumenten in het omgevingsrecht en welke beperkingen hierop nodig zijn.

"Vereiste van volle rechtsmacht in de zin van artikel 6 EVRM in bestuursgeschillen"

Een toenemende invloed van de overheid op het leven van burgers gaat gepaard met een hernieuwde interesse voor de rechtsbescherming van burgers tegen het bestuur.  Het onderzoek van Pieter-Jan Van de Weyer focust op de invloed van het recht op een effectieve rechtsbescherming op bestuurlijke procedures.  Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar het volle rechtsmacht-principe en de invloed hiervan op het rechterlijk toezicht op bestuurshandelen.

"De bescherming van het algemeen belang bij private goederen met een publieke functie"

Privatiseringen en andere wijzigingen in de economie en het rechtssysteem hebben geleid tot een toename van private goederen met een publieke functie.  Vandaag de dag hebben private actoren onder meer luchthavens, parken, winkelcentra, wegen en musea in eigendom.  Er bestaan echter nog vele vragen omtrent het juridisch statuut van deze goederen.  Dit onderzoek brengt het juridisch statuut van deze goederen in kaart en stelt verbeteringen voor, daar waar het statuut ontoereikend is.

 

 

Trefwoorden:administrative law