< Terug naar vorige pagina

Project

Blue BALANCE

Algemene doelstelling

Het Blue BALANCE project wil draagvlak creëren onder burgers en toeristen voor duurzame economische activiteiten langs de kust (o.a. kustbescherming, blauwe voeding, hernieuwbare energie, havens en toerisme).

Gezien de kustregio reeds tal van communicatie- en burgerparticipatietrajecten heeft doorlopen omtrent de duurzame transitie waar we voor staan, tracht het project een goed inzicht te verkrijgen in de sterkten en zwakten van deze lopende en voorbije processen, projecten en initiatieven. Hierbij staat de balans tussen omgeving, sociale en economische belangen centraal. Het project tracht de bestaande belangenverenigingen, fora, … samen te brengen om na te gaan hoe deze meer optimaal ingezet kunnen worden om draagvlak te genereren voor economische activiteiten langs de kust gaande topics als alternatieve voeding, kustbescherming tot hernieuwbare energie en duurzaam toerisme.

Daarnaast zullen ook de lokale en historische omstandigheden en behoeften, gewoonten en waardes (=identiteit) van de verschillende kustgemeentes en hun inwoners onderzocht worden en in kaart gebracht worden. Hierbij wordt ook onderzocht hoe kustbewoners en toeristen huidig kijken naar duurzame innovaties, projecten en industrieën. Deze kennis vormt samen een stevige basis voor de ontwikkeling van succesvolle communicatiestrategieën voor duurzame interventies en bewustmaking.

Het project onderzoekt en test via welke (digitale) interventies en communicatiemiddelen het kusttoerisme kan ingezet worden om alle belanghebbenden en burgers te bereiken. Concreet zullen verschillende verhaallijnen ontwikkeld worden die huidige duurzame activiteiten kaderen binnen een lange ontstaansgeschiedenis van de Vlaamse Kust en koppelen aan de regionale kustidentiteit.

Op basis van een geografische kartering langs de Vlaamse kust, worden locaties zorgvuldig uitgekozen waarbij economische activiteiten kunnen gelinkt worden met lopende of geplande duurzame acties (bv natuur-gebaseerde oplossingen, ‘blauw’ voedsel, erfgoedsites, GLAM-instellingen), met als doelstelling bewustwording te verhogen en de dialoog op gang brengen tussen burgers en alle belanghebbenden. Het stimuleren van duurzaam kusttoerisme is, naast de ontwikkeling van het sociale draagvlak voor algemene duurzame ontwikkeling van de kustregio, een directe uitkomst van BLUE BALANCE.

Naast de nauwe samenwerking die het project vereist tussen de consortium experten, is een sterke samenwerking met de adviesraad en de VLAIO speerpuntcluster ‘Blauwe Cluster’ cruciaal voor het succes van het project. Niet enkel om inzicht te krijgen in hun visie omtrent duurzame innovaties, maar ook om de resultaten te implementeren in hun werking en op die manier vervolgtrajecten uit te werken.  

Datum:1 jul 2022 →  Heden
Trefwoorden:Blauwe economie, Vlaamse kust, draagvlak
Disciplines:Wetenschaps- en gezondheidscommunicatie, Mariene vervuiling, Landschapsarcheologie