< Terug naar vorige pagina

Project

Boetes voor Mededingingsrechtelijke Inbreuken onder het EU Recht: Het Doorgronden van de Commissie

Recente beslissingen van de Europese Commissie, zoals de 4,3 miljard euro boete die aan Google is opgelegd, hebben de beschuldigingen van een anti-Amerikaanse vooringenomenheid in het EU-mededingingsbeleid weer doen oplaaien. De Commissie zou haar uitgebreide bevoegdheden gebruiken om een verborgen politieke agenda te bevorderen in plaats van de officiële beleidsdoelstellingen van de EU-concurrentieregelgeving (de 'protectionistische hypothese'). Dit probleem is onderzocht in verband met een beperkt deel van het EU-mededingingsbeleid, namelijk de concentratiecontrole. Het is echter niet onderzocht met betrekking tot het meer controversiële en complexe gebied van 'antitrust' (kartels en misbruik van marktmacht). De protectionistische hypothese is slechts een symptoom van een groter probleem, namelijk dat de wijze waarop de Commissie boetes voor inbreuken op de antitrustwetgeving vaststelt, een 'zwarte doos' is: de output is weliswaar bekend, maar het proces zelf is volledig obscuur. Dit is problematisch, omdat een proces dat niet kan worden begrepen, niet kan worden geëvalueerd en ook niet kan worden verbeterd. Daarom zal dit onderzoek een statistische analyse van de antitrustbeschikkingen tussen 2006 en 2020 uitvoeren om (het belang van) de factoren waarop de Commissie zich bij de vaststelling van de geldboeten baseert, aan het licht te brengen. Zodra we weten hoe de Commissie boetes vaststelt, zal ook duidelijk worden of de nationaliteit van de betrokken ondernemingen een rol speelt (d.w.z. of de protectionistische hypothese juist is). Bovendien zal het mogelijk zijn om een formule voor het voorspellen van boetes om te keren. Ten slotte zal het boetebepalingsproces worden geëvalueerd in het licht van de doelstellingen van het mededingingsbeleid en het institutionele rechtskader van de EU.

Datum:1 okt 2020 →  Heden
Trefwoorden:antitrust, Fines, Commission, Protectionism, Empirical (quantitive)
Disciplines:Economisch, handels- en financieel recht, Europees recht, Kanstheorie, Recht en economie
Project type:PhD project