< Terug naar vorige pagina

Project

Data als essentiële faciliteit: mededinging en innovatie in online media platforms.

De concurrentiekracht van online bedrijven wordt steeds meer bepaald door de hoeveelheid, diversiteit en kwaliteit van de gegevens die zij bezitten. Aanbieders van online platforms zoals zoekmachines, sociale netwerken en e-commerce platforms gebruiken verdienmodellen die afhankelijk zijn van de verwerving en het te gelde maken van persoonsgegevens van gebruikers.

In deze context onderzoekt het proefschrift hoe bestaande concepten in het mededingingsrecht kunnen worden toegepast op mededingingsbezwaren gerelateerd aan data in digitale markten. De nadruk ligt op mogelijke weigeringen van aanbieders van online platforms met een economische machtspositie om toegang te geven tot hun gegevens. Data wordt steeds meer een noodzakelijke input voor de productie van een breed scala aan diensten die concurreren met of complementair zijn aan de diensten die aangeboden worden door gevestigde aanbieders. Door te weigeren om informatie met potentiële concurrenten of nieuwe toetreders te delen, kunnen gevestigde aanbieders de daadwerkelijke mededinging en innovatie beperken ten nadele van de consument. In dit verband rijst de vraag of een dergelijke weigering van een onderneming met een economische machtspositie om concurrenten toegang tot een databank te verlenen een leveringsweigering oplevert onder artikel 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en kan leiden tot aansprakelijkheid op grond van de zogenaamde 'essential facilities doctrine'.

Hoewel het proefschrift gaat over de toepassing van het EU-mededingingsrecht op een specifieke gedragsvorm, roept het ook een aantal ruimere en meer fundamentele kwesties op waaronder de passende analyse van meerzijdige platforms onder het mededingingsrecht, de afweging die moet worden gemaakt tussen verschillende soorten mededinging en innovatie (competition in versus for the market; sustaining versus disruptive innovation), en de verhouding tussen het mededingings- en het gegevensbeschermingsrecht.

Datum:1 okt 2012 →  1 jan 2017
Trefwoorden:Online platforms
Disciplines:Rechten
Project type:PhD project