< Terug naar vorige pagina

Project

De ontwikkeling van de absolute constructie in het Engels: de interactie tussen interne en externe factoren van taalverandering.

Deze thesis heeft tot doel om een gedetailleerd corpusonderzoek uit te werken met betrekking tot de ontwikkeling van de absolute constructie (AC) in het Engels, vanaf de eerst geattesteerde voorbeelden in het Oudengels tot nu. Voorbeelden uit het Hedendaags Engels (HE) zijn "That's better," he said, his spirits raising a little.' en 'With the teacher refusing to comply, Barry took the matter to the dean'. De specifieke doelen van deze studie kunnen als volgt worden samengevat. In de eerste plaats wilt dit onderzoek een volledige beschrijving bieden van de ontwikkeling van de AC. Dit onderdeel toont aan dat deze ontwikkeling wordt gekenmerkt door een wisselende frequentie van voorkomen, veranderende semantische functies en registervoorkeuren, een toenemende structurele flexibiliteit en een toenemende productiviteit. Deze veranderingen kunnen best gezien worden als het gecombineerde resultaat van verschillende causale factoren die zowel taalintern als taalextern van aard kunnen zijn. Ten tweede wordt er specifieke aandacht besteed aan drie meer algemene onderzoeksvragen. Ten eerste wordt een deel gewijd aan de gecontesteerde origine van de AC, die hier wordt gezien als het resultaat van selectieve frequentiële ontlening uit het Latijn. Ten tweede wordt er een poging gedaan om te verklaren waarom Engels de enige Germaanse taal is die vandaag de dag nog steeds uitgebreid gebruik maakt van de AC. Vier argumenten worden ter verklaring aangehaald: i. de speciale functionele niche die bepaalde HEse ACs innemen, ii. het feit dat zowel positieve invloed door priming als door formele en functionele overlap met andere constructies veel gemakkelijker plaatsvindt in HE, iii. het feit dat HE geëvolueerd is naar een meer 'unbounded' soort van conceptualisatie en iv. het feit dat het gebruik van ACs in HE wordt aangemoedigd door prescriptieve bronnen. Het derde en laatste grote onderdeel betreft de ontwikkeling van augmentation, met specifieke aandacht voor de rol van de verbal gerund. De ontwikkeling van de with-AC wordt hierbij voorgesteld als een voorbeeld van grammaticale constructionalizatie, een proces dat gekenmerkt wordt door een toenemende schematiciteit, het ontwikkelen van nieuwe formele types en een zeker verlies aan compositionaliteit. Methodologisch maakt dit project gebruik van zeer uitgebreid corpusonderzoek en moderne statistische methodes om de betrouwbaarheid van de resultaten te garanderen.

Datum:1 okt 2010 →  30 sep 2016
Trefwoorden:Augmentation, Language contact, Absolute construction, Grammaticalization, Grammatical constructionalization, Ease of processing, Analogy, Genre diffusion
Disciplines:Linguïstiek, Talen, Literatuurwetenschappen, Theorie en methodologie van de linguïstiek, Andere linguïstiek en literatuurwetenschappen
Project type:PhD project