< Terug naar vorige pagina

Project

Docenten als spilfiguren in de omgang met diversiteit in het hoger onderwijs. Een studie naar hun visie en praktijken, de impact daarvan op studenten en de ontwikkeling van een interventie-traject.

In vergelijking met andere regio's scoort het Vlaamse onderwijssysteem hoog op kwaliteit, maar slecht op gelijkheid: aanzienlijke prestatieverschillen tussen jongeren met en zonder migratieachtergrond en jongeren met een lage versus hoge socio-economische status (SES) blijven bestaan in het secundair en tertiair onderwijs (European Center for Statistics, 2014; PISA, 2015; 2018). Deze ongelijkheden verminderen op hun beurt de toekomstige carrièrekansen en levensstandaarden van reeds kwetsbare jongeren met een migratieachtergrond of een lage socio-economische status. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat deze prestatiekloven niet kunnen worden weg verklaard door individuele of gezinsfactoren (zoals IQ, ouderlijk onderwijs of moedertaal; Agirdag & Korkmazer, 2015), en dat de benadering van diversiteit op school een cruciale, maar onderbelichte factor is. Specifiek werd aangetoond dat een interculturele/pluralistische benadering die sociaal-culturele verschillen erkent en waardeert de prestatiekloven op school verkleinen, terwijl het omgekeerde geldt voor kleurenblinde benaderingen die sociaal-culturele verschillen negeren en individualiteit benadrukken (Celeste et al., 2019; De Leersnyder et al., 2020). In veel Europese instellingen voor hoger onderwijs zijn meritocratie, gelijke behandeling en uniciteit kernwaarden. Een kleurenblinde benadering is het meest verleidelijk en daarom vaak dominant. Studenten met een migratie- en/of armoederisicovolle achtergrond worden nog steeds geconfronteerd met onbegrip of onbewust gedrag zoals micro-agressies, blanke middenklasse blindheid, taalvooroordelen etc. (De Vroey et al., 2016; Jansen et al, ). Concreet ervaren minderheidsstudenten in het hoger onderwijs tot 4 keer zoveel discriminatie als hun peers uit de meerderheidsgroep, voelen ze zich minder thuis op de hogeschool of universiteit en kampen ze met een hogere schooluitval en een tragere studievoortgang (e.g., Diversiteitsmonitor UVA , 2016; O'Keeffe, 2013). Het vermogen van een student om een gevoel van verbondenheid binnen de instelling voor hoger onderwijs te ontwikkelen vereist een zorgzaam, ondersteunend en gastvrij klimaat en een veilige omgeving. Dit kan niet alleen worden bereikt door de ontwikkeling van positieve studenten/faculteitsrelaties en de aanwezigheid van een goed uitgerust adviescentrum, maar ook door een pluralistisch studieklimaat dat diversiteit en verschil omarmt en dat diversiteit niet als een tekort ziet, maar als een daadwerkelijke hulpbron en troef om te gedijen in het hoger onderwijs. Onderdeel van het traject naar meer inclusief hoger onderwijs is de tewerkstelling van personeel met diverse achtergronden, omdat zij kunnen functioneren als rolmodellen voor de studenten en dat het hebben van een docent met dezelfde sociaal-culturele achtergrond gelinkt is aan betere studieresultaten (Llamas, Nguyen & Tran, 2019). Echter, het creëren van een inclusief diversiteitsklimaat is niet alleen de taak van medewerkers met een migratie- en/of armoederisicovolle achtergrond. Een rechtvaardige en inclusieve leeromgeving waarin diversiteit kan worden geactiveerd als kapitaal en een omgeving die culturele verschillen met betrekking tot etniciteit en sociale klasse omarmt, is ook afhankelijk van de diversiteitskwaliteiten en -vaardigheden van het personeel dat tot de meerderheidsgroep behoort. Deze doctoraatsthesis focust op de sociaal-culturele gevoeligheid van het personeel in het hoger onderwijs en hun bewustzijn van impliciete veronderstellingen en/of westerse denkkaders die zich vertalen in hun curriculum en didactiek. Het onderzoekt ook wat de impact is van de diversiteits-ideologieën en -praktijken van docenten op het gevoel van thuishoren en de studieresultaten van hun studenten én zet eerste stappen in de richting van interventies die een pluralistisch klimaat in het hoger onderwijs kunnen bevorderen.

Datum:15 jan 2021  →  Heden
Trefwoorden:Referentiekaders van docenten hoger onderwijs, Divers onderwijsklimaat, Equitable Higher Education
Disciplines:Sociale psychologie niet elders geclassificeerd
Project type:PhD project