< Terug naar vorige pagina

Project

Duurzaam beheer Durme

Op 16/03/2016 ging de werkgroep 'duurzaam beheer Durme' voor de eerste maal door. Tijdens deze werkgroep werden er vanuit W&Z zijde een aantal concrete vragen gesteld aan het WL omtrent de waterstand- en aanzandings/aanslibbingsproblematiek van de Durme. Enerzijds leidt een combinatie van hoogwater springtij en intense neerslag tot te hoge waterstanden in zowel het tijgebonden als het niet-tijgebonden deel van de Durme. Anderzijds is de bovenafvoer in de Durme te laag (door bouwen dam) waardoor de getijgebonden geul gekenmerkt wordt door een historiek van continue aanslibbing ten gevolge van tidal pumping.

Doel van het project is om advies te geven over de tools (modelinstrumentarium, meettoestellen,...) die kunnen gebruikt worden om de huidige beheersvragen te beantwoorden. Daarnaast wordt nagegaan in welke mate eerder uitgevoerde studies omtrent de Durmeproblematiek reeds antwoord geven op de huidige beheersvragen.
Datum:1 jun 2016  →  5 mrt 2019