< Terug naar vorige pagina

Project

EEN BLIK OP DE LEERKRACHT ALS OMSTANDER BIJ PESTEN OP SCHOOL: inzicht in helpende en schadelijke reacties van leerkrachten bij pesten

Wereldwijd zijn er veel kinderen die lijden doordat ze op school gepest worden door medeleerlingen. Hoewel leerkrachten beschouwd worden als sleutelfiguren in pestinterventies, is de huidige wetenschappelijke evidentie beperkt en kunnen er verschillende hiaten in de literatuur worden vastgesteld. Dit onderzoeksproject is ontworpen om ons begrip te versterken over hoe reacties van leerkrachten op pestincidenten bijdragen aan verscheidene pestgerelateerde processen. Er zullen vier studies worden uitgevoerd met elk een verschillende onderzoeksmethode: longitudinaal, kwalitatief, cross-sectioneel en experimenteel. Ten eerste zal in een longitudinale studie met leerlingen en leerkrachten uit de hogere jaren van de lagere school een persoonsgerichte benadering gebruikt worden om profielen te onderscheiden van hoe leerkrachten reageren bij pesten. Vervolgens zullen we onderzoeken hoe deze profielen pestprocessen voorspellen en of ze de verbanden tussen slachtofferschap van pesten en sociaal-emotionele uitkomsten modereren. Ten tweede zullen we, uitgaande van het idee dat leerkrachten net als leerlingen verschillende rollen kunnen opnemen als omstanders bij pesten (bijv. het slachtoffer verdedigen, de pester aanmoedigen, een buitenstaander blijven), leerlingen en leerkrachten betrekken in een kwalitatieve studie om de rolbenadering bij pesten uit te breiden naar leerkrachten. Ten derde zullen we, naast het opbouwen van de theorie, een cross-sectionele studie uitvoeren om een instrument te ontwikkelen en te valideren om de rollen van leerkrachten bij pesten te meten vanuit het perspectief van zowel leerlingen als leerkrachten. Ten vierde zullen leerlingen uit de hogere jaren van de lagere school deelnemen aan een experimentele vignetstudie om de effecten van verschillende rollen van leerkrachten bij pesten te onderzoeken op uitkomsten gerelateerd aan gepest worden, de leerkracht en medeleerlingen. Alles bij elkaar zal dit project meer inzicht bieden in de rol van leerkrachten als omstanders bij pesten en in helpende en schadelijke reacties van leerkrachten bij pesten.
Datum:11 dec 2021 →  31 okt 2022
Trefwoorden:Bullying, Teacher responses, Participant roles approach
Disciplines:Onderwijs- en schoolpsychologie