< Terug naar vorige pagina

Project

Een blik op de leerkracht als omstander bij pesten op school: inzicht in helpende en schadelijke reacties van leerkrachten bij pesten.

Titel NL: Eyes on the teacher as a bystander in school bullying: Insight into helpful and harmful teacher responses to bullying.Titel Eng: Een blik op de leerkracht als omstander bij pesten op school: inzicht in helpende en schadelijke reacties van leerkrachten bij pesten.Free Keywords: keyword: bullying at schoolkeyword: profiles of teachers' responses to bullyingkeyword: teachers' participant role behaviors in bullyingDisciplinecodes: Educational and school psychology, 05010203?,Abstract Engels;Worldwide, many children are suffering from being bullied by peers at school. Although teachers are key in decreasing this alarming problem, their role in bullying is underexamined and many questions remain. The proposed project 'ET' is designed to provide highly needed evidence regarding helpful and harmful teacher responses to bullying and sets eyes on teachers as bystanders in bullying. Four studies with different designs will address several important gaps in this emerging field of research. A person-oriented approach will be adopted to identify profiles of teachers’ responses to bullying incidents and to examine how these profiles longitudinally predict bullying and moderate its association with social-emotional outcomes (Study 1). Additionally, we will extend the influential participant role approach - conceptualizing bullying as a group process among students - to teachers and shed light on the potential roles of teachers as bystanders in bullying. A qualitative study (Study 2), followed by the development and validation of a scale in a cross-sectional study (Study 3), and, finally, an experimental study (Study 4) will be conducted. This work will refine theorizing and research on teachers’ responses to bullying and take the participant role approach to a next level, benefiting both scientific knowledge as well as educational practice.Abstract NL: Wereldwijd lijden veel kinderen doordat ze op school gepest worden door leeftijdsgenoten. Hoewel leraren sleutelfiguren zijn bij het terugdringen van dit alarmerende probleem, is hun rol bij pesten nog onvoldoende onderzocht en zijn veel vragen onbeantwoord. Dit project 'ET' is ontworpen om hoognodige evidentie te verzamelen over helpende en schadelijke reacties van leraren bij pesten en neemt de rol van de leraar als omstander bij pesten onder de loep. Vier studies met verschillende designs zullen centrale hiaten in dit opkomende onderzoek aanpakken. Er zal een persoonsgerichte benadering gebruikt worden om profielen van leerkrachtreacties op pesten te identificeren, en te onderzoeken hoe deze profielen pesten longitudinaal voorspellen en de associatie met sociaal-emotionele uitkomsten modereren (studie 1). Daarnaast zullen we de participerende rolbenadering die pesten conceptualiseert als een groepsproces onder leerlingen uitbreiden naar leraren en potentiële rollen van leraren als omstanders bij pesten ontrafelen. Een kwalitatieve studie (studie 2), gevolgd door de ontwikkeling van een schaal en de validatie ervan in een cross-sectionele studie (studie 3) en tenslotte, een experimentele studie (studie 4) zullen worden uitgevoerd. Dit project zal de theorievorming over en het onderzoek naar leerkrachtreacties bij pesten verfijnen en de participerende rolbenadering naar een hoger niveau tillen, wat zowel de wetenschappelijke kennis als onderwijspraktijk ten goede zal komen.
Datum:1 okt 2022 →  Heden
Trefwoorden:bullying at school, profiles of teachers responses to bullyi, teachers' participant role behaviors in
Disciplines:Onderwijs- en schoolpsychologie