< Terug naar vorige pagina

Project

Handel in wilde dieren in Egypte: ontwarren van de sociale en economische drijfveren voor beleidsverandering

De vroege Egyptische beschavingen waren een van de eersten die de commerciële handel met wilde dieren documenteerden, en de handel in wilde dieren is sindsdien blijven bestaan. Wilde soorten worden gebruikt als bron voor een groot aantal producten, waaronder voedsel, medicijnen, exotische huisdieren, uitstalling en amusement, kleding, culturele artikelen, industriële harsen en extracten en huishoudelijke artikelen (TRAFFIC, 2008). Tegenwoordig vormen menselijke consumptie en handel in wilde dieren aanzienlijke risico's voor de volksgezondheid, het dierenwelzijn en de biodiversiteit als gevolg van wijdverbreide niet-duurzame en uitbuitende handelspraktijken voor wilde dieren ('t Sas-Rolfes et al., 2019). Het beheer van de handel in wilde dieren is crisisgestuurd, wat betekent dat beslissingen snel en vaak inefficiënt worden genomen (Patel, 2015). Beslissen over een passende beleidswijziging als reactie op niet-duurzame praktijken hangt af van de betrokken actoren, de goederen die worden verhandeld en een complexe reeks parameters die verschuiven over taxa, culturen, regio's, tijd en consumentenmarktsegmenten ('t Sas-Rolfes, 2019) . Er is consensus dat de belangrijkste drijvende kracht achter de handel in producten van wilde dieren de toenemende vraag van de consument is, die op zichzelf wordt beïnvloed door een complexe reeks sociale en economische factoren, zoals consumentisme en sociale status, evenals culturele overtuigingen, sociale normen en tradities. Er komen echter meerdere dimensies aan het licht als we kijken naar de onderliggende en complexe structuren die de handel mogelijk maken, zoals armoede, corruptie, gebrek aan alternatieve middelen van bestaan en verzakking aan de aanbodzijde. Bovendien bestendigen politieke instabiliteit, corruptie en slecht bestuur en handhaving de uitbuitende handel in wilde dieren en planten (TRAFFIC, 2008). Er is weinig bekend over hoe de drijvende krachten achter de handel in wilde dieren en planten op elkaar inwerken en verschuiven met beleidsinterventies (Milner-Gulland et al., 2018). Momenteel zijn er geen studies die de complexiteit van het handelssysteem voor wilde dieren in Egypte onderzoeken, ondanks het feit dat het een kans biedt om de wereldhandel als een belangrijk doorvoerknooppunt voor de handel in wilde dieren en planten aanzienlijk te belemmeren. De gegevens die er wel zijn, suggereren dat interventies die in de loop der jaren zijn ingevoerd, niet effectief zijn geweest, dit is te zien aan de hardnekkige ivoorhandel die openlijk plaatsvindt ondanks criminalisering (Martin en Vigne, 2011), wat de noodzaak benadrukt van meer beleidsevaluaties en het integreren van de behoeften en waarden van de lokale bevolking bij de formulering van het handelsbeleid voor wilde dieren. Hoewel implementatie en handhaving van passende wetgeving noodzakelijk is, kan het sociale, culturele en economische karakter van de handel niet worden opgelost door eenvoudige 'command and control'-maatregelen alleen (Velasquez Gomar & Stringer, 2011). Initiatieven op basis van kennis, rechten, behoeften en waarden van lokale mensen zijn ook nodig om beleid te laten slagen. Om ervoor te zorgen dat gemeenschapsgerichte interventies het gewenste resultaat bereiken, moet de lokale context worden begrepen en is een genuanceerd begrip van het hele handelssysteem vereist. Veel bestaande projecten voor 'alternatief levensonderhoud' worden gestart zonder voldoende begrip van de lokale context, wat leidt tot ineffectieve en zelfs sociaal onrechtvaardige resultaten (Milner-Gulland et al., 2018). Bovendien steunen natuurbeschermers in toenemende mate interventies aan de vraagzijde, bedoeld om de behoefte aan producten van wilde dieren te verminderen om de oogst- of jachtintensiteit in de bronlanden te verminderen. Dit komt omdat traditionele interventies aan de aanbodzijde (d.w.z. maatregelen ter bestrijding van stroperij) grotendeels zijn mislukt, omdat ze niet ingaan op de belangrijkste oorzaak van stroperij, de vraag van consumenten (Challender & MacMillan, 2014). Onlangs hebben door NGO's geleide maatregelen aan de vraagzijde zich gericht op vrijwillige gedragsverandering, met interventies in de vorm van bewustmakings- en educatieve campagnes of meer strategische, op feiten gebaseerde sociale marketingcampagnes. Het ontwikkelen van robuuste interventies om gedragsverandering te bevorderen is een uitdaging en vereist ook een veelzijdige benadering om de drijvende krachten achter de consumentenvraag naar producten van wilde dieren te begrijpen (Travers et al., 2019).

Datum:15 okt 2021 →  Heden
Trefwoorden:conservation, indigenous knowledge, ethnography, biodiversity, medicinal plants, sinai, egypt
Disciplines:Conservatie en biodiversiteit
Project type:PhD project