< Terug naar vorige pagina

Project

Naar een kwaliteitsvolle aanpak in woonzorgcentra. Welbevinden en betrokkenheid als fundament voor zelfevaluatie.

Dit project bouwt verder op een afgesloten traject dat een pilootversie opleverde van een zelfevaluatie-instrument voor Woon en ZorgCentra (WZC). Het instrument moet een leidraad bieden voor de leidinggevenden en teams om het niveau van welbevinden en betrokkenheid van hun bewoners in kaart te brengen, waarbij welbevinden verwijst naar de mate waarin aan basisbehoeften wordt voldaan en betrokkenheid naar de breedte en intensiteit van de mentale activiteit van bewoners. In het verlengde hiervan moet het instrument handvaten bieden om sterktes in de aanpak te erkennen en aangrijpingspunten voor optimalisering te identificeren. Dit zelfevaluatie-instrument moet de zorgsector een geïntegreerd kader waarbinnen ze stap voor stap kunnen groeien naar meer (levens)kwaliteit voor de bewoners, en zichzelf als team en alszodanig inzetbaar zijn in het licht van de decretale verplichting tot zelfevaluatie. Dit vervolgtraject heeft tot doel: (1) de pilootversie uit te rollen in 5 (diverse) woon- en zorgcentra en de teams te ondersteunen bij het optimaliseren van hun praktijk; (2) doorheen dat traject het instrument optimaliseren, verfijnen en verdiepen; (3) een beeld verwerven van de diversiteit in kwaliteit en de samenhang met contextfactoren en (4) inspirerende voorbeelden van effectieve interventies verzamelen met het oog op publicaties en vorming.
Datum:15 dec 2011  →  31 dec 2012
Trefwoorden:Involvement, Well-being, Elderly people, Quality assessment and improvement Nursi
Disciplines:Sociaal werk, Andere sociologie en antropologie