< Terug naar vorige pagina

Project

Primair Unierecht en private autonomie

Het uitgangspunt van het onderzoek is het feit dat  de bepalingen van het VWEU inzake vrij verkeer rechtstreeks van toepassing zijn op verhoudingen tussen particuliere partijen, hetgeen rechten en verplichtingen tussen hen schept. De uitbreiding van het toepassingsbereik van de bepalingen inzake vrij verkeer op het gedrag van particuliere partijen heeft echter niet geleid tot een uitbreiding van de catalogus van motiveringsgronden. Onder het huidige regime kan van de bepalingen inzake vrij verkeer slechts worden afgeweken op gronden van algemeen belang. Eerder is al gesteld dat een zodanig verantwoordingskader niet geschikt is om tegemoet te komen aan de legitieme belangen van particuliere partijen, die niet primair de publieke beleidsdoelstellingen of doelstellingen van algemeen belang nastreven. Tegen deze achtergrond onderzoekt Francesco Bassi of het mogelijk is om het rechtvaardigingsraamwerk van het de EU-vrij verkeer bepalingen uit te breiden, zodat ook de belangen van een particuliere aard worden inbegrepen. Meer in het bijzonder onderzoekt hij of een dergelijke uitbreiding van de mogelijke rechtvaardigingsgronden wenselijk zou zijn; óf het de autonomie van particuliere partijen effectief zou beschermen; en of het wel in lijn zou zijn met het stelsel van vrij verkeer van de EU.

Datum:24 aug 2017 →  Heden
Trefwoorden:Private Autonomy, Free Movement, Justifications, Direct Horizontal Effect
Disciplines:Rechten, Andere rechten en juridische studies
Project type:PhD project