< Terug naar vorige pagina

Project

Wetenschappelijk steunpunt Jeugd en Jeugd Onderzoeksplatform (2021-2025).

Het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) werd opgericht in 2003 op initiatief van de toenmalige Vlaamse minister van Jeugd. Het JOP is een interdisciplinair en interuniversitair samengesteld consortium bestaande uit de onderzoeksgroep TOR (VUB), de Vakgroep Sociale Agogiek (UGent) en de Onderzoekslijn Jeugdcriminologie en Jeugdrecht (Leuvens Instituut voor Criminologie, KU Leuven).

Als Steunpunt beleidsrelevant onderzoek staat het JOP in voor het toegankelijk maken van Vlaams jeugdonderzoek, zowel via de aanleg van een online databank voor bestaand jeugdonderzoek, als door eigen onderzoek. Het JOP neemt om de 5 jaar een breed verspreide vragenlijst af, zowel via de post als in scholen, bij duizenden jongeren in Vlaanderen. Daarmee brengt het JOP de leefomstandigheden, de leefwereld en het gedrag van jongeren in Vlaanderen en Brussel in kaart. Dat heeft tot doel om jongeren, veldwerkers, beleidsmakers en onderzoekers te informeren over de “staat van de jeugd”. Daarnaast kan het leiden tot de vorming van een evidence-based jeugdbeleid in Vlaanderen en tot nationale en internationale wetenschappelijke publicaties omtrent diverse aspecten van de leefwereld van (Vlaamse) jongeren.

Datum:1 jan 2021  →  Heden
Trefwoorden:Jeugdonderzoek, Vlaanderen, Interdisciplinair, Beleidsgeoriënteerd onderzoek, Jeugd, Jeugdmonitor, Criminologie, Sociologie, Welbevinden, Sociale participatie, Vrijetijdsbesteding, Jeugddelinquentie, Slachtofferschap
Disciplines:Jeugd- en levensloopcriminologie, Oorzaken en preventie van criminaliteit, Sociaal beleid, Generaties en relaties tussen generaties, Sociologie van kind, adolescentie en jeugd, Kinderwelzijn, Opvoedingsproblemen, Civic learning en gemeenschapsontwikkeling, Culturele participatie