< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Onderzoek naar maatregelen omgevingslawaai

Boek - Rapport

Het doel van deze studie is het verzamelen, bestuderen en beoordelen van mogelijkheden die er bestaan bij het opmaken van geluidsplanning en geluidsactieprogramma’s ter beheersing van het omgevingslawaai, in het kader de uitvoering van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai 2002/49/EG en de Vlaamse implementatie "Besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005 inzake de evaluatie en de beheersing van het omgevingslawaai". Uitgaande van deze kaarten en informatie van de betreffende diensten is een eerste analyse gemaakt van de problematiek van weg- en spoorverkeer. Er is geen wettelijk kader en er zijn geen wettelijke limietwaarden. Voor spoorverkeer worden er enkel geluidsbeperkende maatregelen uitgevoerd bij spooruitbreiding. Bij wegverkeer is dit hetzelfde maar worden er daarenboven binnen het kader van een convenant met de lokale overheden, de remediërende maatregelen deels gesubsidieerd. In een eerste fase van de studie zijn verder op basis van een beperkte literatuurstudie, mogelijke doelstellingen en mogelijke maatregelen ontwikkeld. Hieruit heeft de opdrachtgever een dubbele doelstelling weerhouden: reductie van het aantal blootgestelden aan de gedifferentieerde referentiewaardes; reductie van het aantal ernstig gehinderden (%HA). Hiervoor is in deze fase van het project verder onderzoek verricht naar de mogelijke identificatiemethode voor “zwarte punten”. Een methode is voorgesteld om een automatische detectie van zwarte punten te realiseren. Bovendien laat deze methode toe voor elk ontvangpunt de dominante bron te identificeren. In de derde fase is deze methode mee gebruikt om de akoestische efficiëntie van de maatregelpakketten te evalueren. Op basis van contacten met alle betrokkenen, is gekomen tot een geheel van “weerhouden maatregelen”, die toepasbaar zijn in de Vlaamse omgeving en een akoestische efficiëntie hebben. Voor deze maatregelen is ook de administratief/juridische problematiek bekeken. Uitgaande van de kennis van al deze gegevens, zijn twee maatregelpakketten voorgesteld met een verschillend ambitieniveau. In de derde fase is dan verder bestudeerd: de akoestische efficiëntie en vermindering van blootgestelden en ernstige gehinderden. de financiële kostprijs (op korte en lange termijn) en de kosten/batenanalyse van beide maatregelpakketten. mogelijke interactie of conflict met reeds bestaande andere actieplannen of beleidsmaatregelen van de (Vlaamse) overheid. Het rapport wordt besloten met een definitieve beoordeling (akoestisch, juridisch en budgettair) van de bestudeerde maatregelen en maatregelpakketten (stap 7 van de studie).
Aantal pagina's: 201
Jaar van publicatie:2010
Trefwoorden:P200-akoestiek