< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Opiniepeiling naar de formulering van de eindtermen schoolzwemmen in Vlaanderen

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Het doel van deze studie was nagaan bij experts of de huidige Vlaamse eindtermen voor zwemmen voldoende aan bod komen en concretiseerbaar zijn. De Delhi-studie bestond uit twee rondes waarbij eerst met kwalitatieve info werd gewerkt om in de tweede ronde de mening over de stellingen bij een bredere populatie experts na de gaan.
Het belang van degelijk zwemonderwijs in Vlaanderen wordt voortdurend door de experts beklettoond. Niet enkel om de veiligheid te garanderen aan, op en in het water, maar ook de motorische ontwikkelingen van de kinderen heeft baat bij bewegen in andere milieus. Ook de voorbereiding op vrijetijdsbesteding is misschien een minder voor de hand liggend pleidooi voor goed zwemonderwijs als het gaat over leren zwemmen, maar mag zeker niet uit het oog worden verloren.
De omschrijving van de eindtermen in Vlaanderen is het voornaamste onderwerp waarover dit onderzoek handelt. De algemene trend in de meningen van de geïnterviewden is dat de huidige eindtermen nogal vaag omschreven zijn en dat er te veel ruimte is gelaten voor verschillende interpretaties allerhande. Er is nood aan concreet opgestelde eindtermen met uitbreidingen naar zwemslag en afstand, waarbij 25m best als een minimum afstand gehanteerd wordt. Er werd doorheen de verschillende interviews gepleit voor concrete tussendoelen, geformuleerd in de eindtermen of de leerplannen, om zowel de controle beter te doen verlopen als een goede gefaseerde opleiding voor de kinderen te garanderen.
Er was nagenoeg volledige consensus over het feit dat de eindtermen voor schoolzwemmen in Vlaanderen te vaag opgesteld zijn. Kunnen zwemmen is veel te breed interpreteerbaar en daardoor is er een totaal gebrek aan kwaliteitscontrole en eenduidigheid. De experts waren het ook eens met elkaar over de nood aan een nieuw eenvormig zwemdiploma met duidelijke doelstellingen en transparante testen. Over het eventueel opleggen van een bepaalde afstand en zwemslag heerste er echter nog discussie.
Tijdschrift: Tijdschrift voor Lichamelijke Opvoeding
ISSN: 1781-5614
Issue: 1
Volume: 225
Pagina's: 15-18
Jaar van publicatie:2010
Trefwoorden:school swimming, final attainment level, swimming diplom
  • ORCID: /0000-0001-8242-2669/work/79647995