< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Uitvoeren van maatschappelijke kostenbatenanalyse voor ecologisch bermbeheer in Vlaanderen

Boek - Rapport

Ondertitel:LNE/AMNE/ME/2009- 1/TWOL200800106
De studie “maatschappelijke kosten-batenanalyse voor ecologisch bermbeheer in Vlaanderen” beoogt inzicht te krijgen in het verschil in kosten en baten van ecologisch bermbeheer in vergelijking met niet ecologisch bermbeheer (de referentiesituatie). Hiertoe zijn vijf MKBA-gevalstudies uitgewerkt van 4 wegenbermen langs snelwegen en 1 berm langs een gewestweg. Qua ecotooptype waren er 2 combinatietypes, 1 grazige berm en 2 houtige bermen.  De studieopdracht diende voor deze locaties een antwoord te krijgen op de volgende vragen:• Wat zijn de kosten en baten van ecologisch bermbeheer? Welke kostenposten zijn het belangrijkst en welke batencategorieën zijn het grootst? Zijn er meerkosten verbonden ten opzichte van de referentiesituatie. Wat levert ecologisch bermbeheer op voor de samenleving; wat zijn met andere woorden de maatschappelijke baten? En hoe kunnen we deze baten kwantificeren en hun waarden in geldtermen uitdrukken?• Wat zijn de bepalende factoren van deze kosten- en batenposten? Hoe variëren kosten en baten in relatie tot een aantal variabele parameters, zoals de locatie, de oppervlakte & oriëntatie van de berm, het type weg waarlangs de berm gelegen is, de manier waarop het bermmaaisel wordt afgevoerd & verwerkt, enz.
Aantal pagina's: 168
Jaar van publicatie:2011
Trefwoorden:S240-ruimtelijke-ordening