< Back to previous page

Project

Value based mapping of ecosystem services.

Achtergron en relevantie: natuur komt meer en meer in de verdrukking en ondanks allerhande Europese richtlijnen blijft de biodiversiteit in Vlaanderen achteruitgaan. Vanuit deze optiek is het maatschappelijk zeer relevant dat de waarde die natuurgebieden voor de mens hebben, beter in kaart gebracht wordt en waar mogelijk ook gemonetariseerd wordt. Dit kan via de ecosysteemgoederen en de goederen en diensten die de mens hiervan kan ontlenen, bijv. houtproductie, zuivering van watering, bescherming tegen overstromingen, recreatie, effecten op gezondheid... Er bestaat een grote vraag naar eenvoudige functies om deze ESD te kwantificeren en monetariseren. Ook is er een nood aan goed kaartmateriaal om deze economische waarden te visualiseren, om potenties te lokaliseren en om meer realistische voorspellingen te verkrijgen in ruimtegebruiksmodellen (value based mapping).
Date:1 Mar 2011 →  28 Feb 2015
Keywords:Value based mapping