< Back to previous page

Publication

Succession planning practices in private family firms: Survey evidence from Flanders

Journal Contribution - Journal Article

Succession is one of the key challenges family firms have to deal with. As many family firms fail to survive their succession process, it is important to identify the succession challenges these firms face. This article therefore digs deeper into existing leadership and ownership succession issues in a sample of private Flemish family firms. In particular, it explores the timing and planning of both types of succession. Additionally, it discusses the reasons to postpone and the factors to stimulate leadership and ownership succession planning. Results are based on survey data of over 400 Flemish family firms. Results illustrate a lack of succession planning in many Flemish family firms, even when these firms expect a succession in the near future. Eén van de grootste uitdagingen tijdens de levenscyclus van een familiebedrijf is de bedrijfsoverdracht. Aangezien verschillende familiebedrijven er niet in slagen deze bedrijfsoverdracht tot een goed einde te brengen, is het belangrijk inzicht te verkrijgen in het overdrachtsproces en in de uitdagingen die ermee gepaard gaan. Dit artikel geeft daarom inzicht in wanneer de overdrachten van leiderschap en eige-naarschap zullen gebeuren in een steekproef van Vlaamse private familiebedrijven. Bijkomend wordt nagegaan in welke mate deze overdrachten voorbereid en bediscussieerd worden. Tot slot wordt bewijs geleverd voor de factoren die de planning van de overdrachten kunnen belemmeren of net stimuleren. De resultaten in dit onderzoek zijn gebaseerd op enquêtegegevens van meer dan 400 Vlaamse familie-bedrijven. De resultaten tonen aan dat in vele Vlaamse familiebedrijven een gebrek aan voorbereiding van de overdrachten heerst, zelfs wanneer deze bedrijven verwachten de aandelen en/of de leiding over te dragen in de nabije toekomst.
Journal: Accountancy & Bedrijfskunde
ISSN: 0770-7142
Volume: 1
Pages: 1 - 15
Number of pages: 15
Publication year:2020
Keywords:family firms