< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Omgeving en Gezondheid

Tijdsduur:1 jul 1977 →  Heden
Organisatieprofiel:

OMGEVING EN GEZONDHEID (O&G)

Het Centrum voor Omgeving en Gezondheid (O&G) is actief in de volgende nauw met elkaar verbonden onderzoeksgebieden: (a) Arbeids- en Milieublootstelling en Toxicologische Evaluaties; (b) Arbeids- en Milieugeneeskunde; (c) Verzekeringsgeneeskunde; (d) Jeugdgezondheidszorg; (e) Infectie Preventie en Controle; (f) Voeding. De wisselwerking tussen omgeving en gezondheid in verschillende leeftijdsfasen en settings is de belangrijkste gemeenschappelijke onderzoeksfocus van O&G in de genoemde onderzoeksgebieden.

Arbeids- en Milieublootstelling en Toxicologische Evaluaties

Doelstelling is om de wetenschappelijke kennis (en bij uitbreiding ook de praktijk) in de milieugezondheid en –blootstelling te bevorderen, door het voeren van epidemiologisch, basis- en toegepast onderzoek. De epidemiologische studies bij de mens omvatten ‘klassieke’ blootstellings- en effectstudies van polluenten in de werkomgeving of in het algemene milieu (bv. carcinogenen, irriterende stoffen, metalen, fijn stof, ‘green spaces’) in België en in ontwikkelingslanden (bv. Marokko, Pakistan, DR Congo).

De experimentele studies worden uitgevoerd in twee laboratoria: (1) het Laboratorium voor Arbeidshygiëne is een analytisch laboratorium waar methoden worden ontwikkeld en gevalideerd om omgevingsstalen en menselijke stalen na blootstelling te evalueren, en (2) het Laboratorium voor Arbeids- en Milieutoxicologie voert translationeel onderzoek met betrekking tot mechanismen van toxiciteit van ingeademde polluenten, met de nadruk op de ultrafijne partikels en nanodeeltjes, en immunologische en niet-immunologische mechanismen van chemisch-geïnduceerd astma.

Arbeids- en Milieugeneeskunde

Behalve de hoger genoemde epidemiologische blootstellingsstudies, wordt ook onderzoek verricht naar enerzijds de impact van de omgeving op de gezondheid bij mensen, door hiervan de onderliggende mechanismen te ontrafelen, en anderzijds ook hoe omgekeerd gezondheid de werk(on)bekwaamheid kan beïnvloeden. Voor het eerste ligt de focus hoofdzakelijk op de genetische en epigenetische mechanismen van ontwikkeling van ziekte. Met het oog hierop wordt een translationeel studiedesign toegepast: vaak startend vanuit laboratoriumbevindingen, verkregen via blootstelling van cellen of dieren aan specifieke agentia (bv. partikels, metalen, pesticiden, oplosmiddelen, dentale composieten). Voor het tweede ligt de focus hoofdzakelijk op de sociale omgeving en de psychosociale gezondheid, bv. alcohol- en ander drugsgebruik op het werk, gezond oud worden, determinanten van burn-out.

Verzekeringsgeneeskunde

Het betreft de toepassing van de medische wetenschap en de geneeskunst op de evaluatie van de levens- en gezondheids- verzekeringsrisico’s. Onderzoek en onderwijs in het domein van de verzekeringsgeneeskunde wordt mede gevoed via nauwe contacten met de ziekenfondsen en de private verzekeraars. Het onderzoek spitst zich toe op de theoretische en toegepaste aspecten van handicap/arbeidsongeschiktheid, levensverzekering, misbruik en gezondheidszorg. Specifieke domeinen van onderzoek zijn handicap/arbeidsongeschiktheid ten gevolge van lage rugpijn, met speciale focus op werkhervatting.

Jeugdgezondheidszorg

Deze eenheid voert klinisch-epidemiologisch onderzoek naar organisatie van zorg voor kinderen, de evaluatie van preventieve programma’s, naar de evaluatie van groei en ontwikkeling, het management van kinderen met een chronische aandoening op school, en het psychologisch welbevinden van kinderen en jongeren. Bovendien wordt onderzoek gevoerd naar evidence-based jeugdgezondheidszorg, meer bepaald in het domein van preventie en vroegdetectie. Deze eenheid is tevens stichtend lid van het Leuvens Universitair Vaccinologie Centrum (LUVAC), en is via deze weg betrokken bij vaccinonderzoek, waaronder klinische trials en studies van de vaccinatiegraad in de algemene bevolking (met name kinderen en adolescenten) en in specifieke risicogroepen met een chronische aandoening.

Infectie Preventie en Controle

Deze eenheid is verantwoordelijk voor de infectie preventie en controle van het Universitair Ziekenhuis Leuven. Onderzoek heeft zich voornamelijk toegespitst op de evaluatie van de efficaciteit van desinfectantia in hun verschillende toedieningswijzen, en de beschrijving en analyse van ‘outbreaks’ en preventieve maatregelen. Op dit ogenblik neemt deze eenheid deel aan het Belgisch-Nederlands INTERREG project “i-4-1 Health”, dat zich toespitst op onderzoek van antimicrobiële resistentie en infectie in een gezondheidssetting (veterinair, gemeente en gezondheidszorg). Het project is toegekend voor een periode van 3 jaar, met start op 1/1/2017. Een PhD-student analyseert en optimaliseert de kwaliteit van thuiszorg door zorgverstrekkers. Tot slot is er een onderzoekssamenwerking met het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de KU Leuven, m.b.t. de infectiecontrole in zorgvoorzieningen met langdurig verblijf.

Voeding

Het onderzoek in deze eenheid is hoofdzakelijk klinisch-epidemiologisch van aard. De focus ligt vooral op de preventie van chronische aandoeningen d.m.v. leefstijlaanpassingen (voeding, beweging, stress, slaap).  Verder is de eenheid betrokken bij thema’s van volksgezondheid, op initiatief van de Hoge Gezondheidsraad (voedingsrichtlijnen, tabellen van voedselsamenstelling, …), en het Vlaams Instituut Gezond Leven (vormingspakketten).

 

 

Trefwoorden:Infectie Preventie en Controle, Bedrijfsgeneeskunde, Verzekeringsgeneeskunde, Milieugeneeskunde, Jeugdgezondheidszorg, Toxicologie, Voeding
Disciplines:Microbiologie, Systeembiologie, Laboratoriumgeneeskunde, Andere chemie, Voeding en dieetkunde, Productie van landbouwdieren, Levensmiddelenwetenschappen en (bio)technologie, Maatschappelijke gezondheidszorg, Gezondheidswetenschappen, Publieke medische diensten, Sociaal-medische wetenschappen