< Terug naar vorige pagina

Project

Dataficatie van de circulaire economie: het ontwerpen van een platform voor de uitwisseling van data om de circulaire economie op te schalen

De circulaire economie (CE) staat voor meer efficiënt gebruik van grondstoffen en tegelijk de creatie van nieuwe jobs en economische activiteiten. De voortgang van de CE wordt bemoeilijkt door een gebrek aan geschikte en toegankelijke data. Een veilig beheer van data is cruciaal om een data-uitwisselingsplatform te ontwikkelen ter ondersteuning van beleid en van interacties doorheen waardeketens. Het project brengt CE en data-economie gerelateerde kennis samen om een conceptueel kader uit te werken voor het beheer van data en de bouw van een platform om data uit te wisselen, gebaseerd op het concept “materialenpaspoort”, en met focus op gebouwen en wegmobiliteit als cases. Het begrip “(private) data van openbaar belang” en een breed spectrum van contextspecifieke regimes voor het beheer van data zullen geanalyseerd worden als instrumenten om de complexe raakpunten tussen actoren op een billijke manier te reguleren.
Datum:1 okt 2020  →  Heden
Trefwoorden:circulaire economie, databeheer, materialen
Disciplines:Materiaalrecyclage en -valorisatie, Life cycle engineering, Dataverzameling en data estimation methodologie, computerprogramma's, Intellectuele eigendomsrecht