< Terug naar vorige pagina

Project

De rol van taalcontact in Engelse en Franse taalvaardigheid

Zonder taalcontact kan je geen nieuwe taal leren (Ellis & Shintani, 2007, p.7). Taalleerders kunnen aan een vreemde taal worden blootgesteld in de klas maar ook buiten de schoolmuren. In dit project willen we de relatie tussen taalcontact en taalverwerving onderzoeken. Specifiek richten we ons op de Engelse en Franse taalvaardigheid van leerlingen in Vlaanderen. Concreet onderzoeken we in dit cross-taalkundige onderzoeksproject de impact van, en relatie tussen, de talige input in een formele, schoolse context (contacturen, jaren taalonderwijs) en in een meer informele, buitenschoolse context (door sociale media gebruik, lezen en gaming bijvoorbeeld) op de woordenschatkennis, en gesproken en geschreven taalvaardigheid in twee vreemde talen. Hiervoor zullen leerlingen uit drie graden (zesde leerjaar, 2e jaar en 6e jaar secundair onderwijs) getest werden. Aan de hand van vragenlijsten over het formeel en informeel contact met Engels/Frans zullen we de relatie tussen taalcontact en taalvaardigheid in kaart brengen. Het project zal een bijdrage leveren aan theorieën over taalvaardigheid/-verwerving. Tegelijkertijd zal project een grote maatschappelijke impact op het taalonderwijs en taalbeleid hebben.
Datum:1 jan 2021 →  Heden
Trefwoorden:English, French, language proficiency, out-of-school exposure, informal language learning, formal language learning
Disciplines:Tweede taalverwerving, Taalcurriculum en -pedagogiek, Taaldidactiek, Engelse taal, Franse taal, Taalverwerving