< Terug naar vorige pagina

Project

Nationale en internationale evaluatie van het luik mondgezondheid van de BelRAI en de incorporatie ervan in de interRAI-instrumenten

De mondgezondheid van zorgafhankelijke ouderen is ondermaats door beperkte dagelijkse mondzorg en de moeilijke toegang tot professionele tandheelkundige zorg (De Visschere et al. 2016). Deze slechte mondgezondheid heeft invloed op hun algemene gezondheid en kwaliteit van leven (Tran et al. 2018). Mondzorgprofessionals zijn de meest voor de hand liggende zorgverleners om de mondgezondheid van zorgafhankelijke ouderen te beoordelen. Het is echter de niet-tandheelkundige zorgverlener die verantwoordelijk is voor hun adequate dagelijkse mondzorg en tijdige verwijzing naar een tandarts of andere mondzorgprofessional. Het is daarom essentieel dat deze niet-tandheelkundige zorgverleners de mondgezondheidstoestand van de zorgafhankelijke ouderen kunnen inschatten. Sinds de jaren tachtig zijn multidimensionele instrumenten ontwikkeld om bewoners van verzorgingstehuizen te beoordelen met als doel hun zorgbehoeften te identificeren en om een adequate algemene zorgplanning mogelijk te maken. Het internationaal gebruikte instrument interRAI (www.interrai.org) omvat een sectie voor de beoordeling van mondgezondheid en beschouwt mondgezondheid als onderdeel van de algemene gezondheid en het welzijn. Het biedt de mogelijkheid om mondzorg te integreren in de algehele zorgplanning. Aangezien de validiteit van de huidige interRAI-sectie gerelateerd aan mondgezondheid onvoldoende is (Folse et al. 2001, Nordenram & Ljunggren 2002, Krausch-Hofmann et al. 2019), ontwikkelde en valideerde onze onderzoeksgroep een geoptimaliseerde versie van de sectie mondgezondheid van de interRAI (gefinancierd door intern fonds KU Leuven C24-15-034), de OHR-RAI. Er werden twee CAP's (Clinical Assessment Protocols) ontwikkeld. Dit zijn triggeralgoritmen die de verzamelde gegevens van de interRAI-beoordeling verwerken en de zorgverlener waarschuwen als een zorgactie nodig is. Eén CAP wordt geactiveerd wanneer de mondhygiëne tekortschiet en hulp bij de dagelijkse mondhygiëne vereist is. De andere CAP wordt geactiveerd als de mondgezondheid tekortschiet en verwijzing naar een tandarts vereist is. Er zijn richtlijnen voor de dagelijkse mondzorg ontwikkeld en gekoppeld aan de CAP's. Met deze CAP's wordt de verzamelde informatie betreffende mondgezondheid vertaald naar concrete acties die, waar nodig, in de zorg toepasbaar zijn. Het voorgestelde project heeft drie doelstellingen. Ten eerste zal het effect van dit nieuw ontwikkelde beoordelingsinstrument van de mondgezondheid en bijhorende training worden geëvalueerd op het niveau van de zorgafhankelijke oudere en op het niveau van de zorgverleners. Op het niveau van de oudere wordt het effect van het gebruik van de OHR-RAI op mondhygiëne, mondgezondheid, mondzorg en algemene gezondheid geëvalueerd in de tijd. Op het niveau van de zorgverleners wordt het effect op de kennis en attitude ten opzichte van mondgezondheid (en mondzorg) beoordeeld. Naast het effect van de OHR-RAI zelf, wordt ook het effect onderzocht van een specifiek ontwikkelde training, zowel op de overeenkomende validiteit van de OHR-RAI als op de kennis en attitude van de hulpverleners. Dit zal leiden tot een verdere verfijning en verankering van het beoordelingsinstrument van de mondgezondheid in de BelRAI (de Belgische versie van de interRAI, die momenteel wordt geïmplementeerd in het nationale gezondheidszorgsysteem) (https://www.belrai.org/). Ten tweede zal de aanpassing van dit beoordelingsinstrument aan de internationale context, in samenwerking met internationale partners, internationale validatie en evaluatie mogelijk maken. Het uiteindelijke doel van dit project is om de beoordeling van de mondgezondheid te integreren en te verankeren in de interRAI-instrumenten en daarmee de mondzorg en mondgezondheid voor zorgafhankelijke ouderen internationaal te verbeteren. Ten derde zullen op basis van deze twee eerste doelstellingen aanpassingen worden gedaan om het instrument en de opleiding verder te verfijnen en betrouwbaarder en effectiever te maken. Deze resultaten zullen worden voorgelegd aan het InterRAI Instruments and Scales Committee (ISD). Na akkoord van het interRAI ISD, zal het instrument worden beschikbaar gemaakt worden op het interRAI intraweb en verspreid worden onder organisaties en landen die de interRAI-instrumenten gebruiken. De resultaten van het onderzoek en het nieuwe instrument zullen ook voorgesteld worden op interRAI netwerkevents.

Datum:25 jan 2021 →  Heden
Trefwoorden:gerodontology, BelRAI, interRAI, oral health
Disciplines:Tandheelkunde niet elders geclassificeerd
Project type:PhD project