< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Milieubeleidskosten

Boek - Rapport

Ondertitel:Begrippen en berekeningsmethoden
Veel mensen die actief zijn binnen het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie, komen regelmatig in aanraking met kosten en baten verbonden aan het milieubeleid. Om hier efficiënt over te communiceren is het nodig over een duidelijk gedefinieerd begrippenkader te beschikken. Met dit rapport van de cel milieueconomie willen we een breed publiek bereiken, in de eerste plaats iedereen die kostenstudies uitvoert of gebruikt in het beleidsdomein Leefmilieu. Daarom hebben we een lectorenronde georganiseerd om de voorgestelde definities en methoden op hun correctheid en duidelijkheid te checken. We hopen op die manier een document met een breed draagvlak te bekomen. Inhoudelijk baseert het rapport zich op het vroegere werk in MIRA-S 2000 (Van Humbeeck, 2001) en het Achtergronddocument Milieukostenmodel (Meynaerts et al., 2003). Daarnaast werden deze documenten ook aangevuld met de resultaten van recente (beleids)studies. Zo werd het begrip reguleringskosten geïntroduceerd, om samen met de milieukosten de totale milieubeleidskosten te vormen. Een aantal zaken, zoals de aanbevolen waarde voor de maatschappelijke discontovoet, werden geactualiseerd. We
hebben ook zoveel mogelijk overeenstemming gezocht met internationale aanbevelingen over de berekening van milieubeleidskosten zoals die van de Europese Commissie (2005), het EPA (2000) en de OECD (Pearce et al. 2006) en met bestaande Vlaamse handleidingen hierover zoals de leidraad ‘meten om te weten’(Dienst wetsmatiging, 2006), het BIT-rapport van het departement EWI (IALE, 2005) en de recente standaardmethodiek MKBA uitgewerkt voor de Vlaamse zeehavens (Gauderis et al., 2006). We hopen dat dit rapport een handig werkdocument wordt voor iedereen die met deze begrippen aan de slag wil gaan en dat we op deze manier bijdragen tot een verhoging van het aantal en de kwaliteit van economische analyses ter onderbouwing van het milieubeleid. We beginnen dit rapport met een definitie van enkele basisbegrippen. Daarna volgt in hoofdstuk 2 een uitgebreid overzicht van alle kostensoorten. Hierbij hebben we getracht om zo duidelijk mogelijk uit te leggen wat het verband is tussen de verschillende kostensoorten. In hoofdstuk 3 wordt kort ingegaan op de basis van kostenberekening. Vooral het begrip opportuniteitskosten en de vergelijking van kosten die op verschillende tijdstippen gemaakt worden staan hierbij centraal. In hoofdstuk 4 staan we nog even stil bij het begrip van marginale kostencurves. Bij wijze van besluit zetten we de belangrijkste aanbevelingen in een bondige lijst.
Aantal pagina's: 44
Jaar van publicatie:2008
Trefwoorden:S240-ruimtelijke-ordening