< Terug naar vorige pagina

Project

Verbetering van de motivatie en betrokkenheid van cognitief begaafde leerlingen in het secundair onderwijs: survey- en interventieonderzoek

Het stimuleren en ontwikkelen van talenten van alle jeugd is een belangrijk doel van het hedendaagse onderwijs en leerlingenzorg. Het onderwijsbeleid in Vlaanderen is momenteel vooral gericht op het voorzien in de behoeften van studenten met verschillende problemen bij het volgen van onderwijs. Om de innovatieve capaciteit en toekomstige welvaart van de maatschappij te waarborgen, is het echter van het grootste belang om de zorg te verbreden naar studenten met hoge of zelfs uitzonderlijke cognitieve vaardigheden (Verschueren et al., 2017). Het huidige doctoraatsproject maakt deel uit van een groter inter-universitair SBO-onderzoeksproject TALENT (TAiLoring EducatioN and care to Talents of Youth). Het overkoepelende doel van het TALENT-project is om onderwijs en zorg voor hoogbegaafde studenten te bevorderen op basis van wetenschappelijk onderzoek door meer algemene ontwikkelings-, motivationele en onderwijskundige theorieën en methodologieën te integreren in de studie naar academische begaafdheid (Verschueren et al., 2017).


Dit PhD-project heeft twee overkoepelende doelen. Ten eerste om de rol van leerkrachtondersteuning (op gebied van motivatie en instructie) in de motivatie en betrokkenheid van cognitief begaafde leerlingen te onderzoeken, en ten tweede om te onderzoeken hoe de motivatie en betrokkenheid van onderpresterende begaafde leerlingen kan worden verbeterd met behulp van een begeleidingsprogramma. Deze doelen komen aan de orde in drie onderzoeken. Studie 1 is een enquête onder leerkrachten en studenten die de waargenomen leerkrachtstrategieën en hun (gepercipieerde) effectiviteit bij het verbeteren van motivatie en betrokkenheid voor cognitief begaafde en typische leerlingen onderzoekt. Studie 2 is een interventiestudie die zal onderzoeken of een klassikale interventie ontwikkeld op basis van de taxonomie van Bloom, ten eerste effectief is in het ondersteunen van leraren om vragen op een hoger niveau in hun lessen te integreren, en ten tweede, of het een verschil maakt voor de motivatie en betrokkenheid van de cognitief begaafde leerlingen . Studie 3 is een begeleidings-interventiestudie waarbij gebruik wordt gemaakt van een single case design met repeated mixed methoden. De interventie is bedoeld voor onderpresterende adolescenten en omvat een van twee modules, gebaseerd op het Achievement Orientation Model en het Pathways to Underachievement Model. Effecten op de competentie- en waardeovertuigingen van leerlingen, hun motivatie en betrokkenheid en waargenomen onderpresteren zullen worden beoordeeld. Door ondersteunend bewijs te verzamelen voor de effectiviteit van deze leerkracht- en begeleidingsinterventies, richt het huidige doctoraatsproject zich op de mogelijke rol die leraren en (school)begeleiders kunnen spelen bij het verbeteren van de motivatie en betrokkenheid van cognitief begaafde middelbare scholieren, en bij het voorkomen en verminderen van onderpresteren.

Datum:1 okt 2018 →  Heden
Trefwoorden:motivation, gifted, motivatie
Disciplines:Biologische en fysiologische psychologie, Algemene psychologie, Andere psychologie en cognitieve wetenschappen
Project type:PhD project