< Terug naar vorige pagina

Project

Talent op termijn: Motivationele ontwikkeling en onderwijsloopbanen van cognitief begaafde leerlingen

Het doel van het doctoraal project is om de ontwikkelings-, motivatie- en educatieve trajecten van cognitief begaafde studenten van lager tot hoger onderwijs te volgen, waarbij een contextuele ontwikkelingsbenadering wordt toegepast. Verder streven we ernaar om de rol van motivatie- en sociaal-cognitieve factoren in de onderprestatie van hoogbegaafde studenten te identificeren, waarbij gebruik wordt gemaakt van een variabele-gerichte en een persoon-gerichte benadering. De huidige literatuur over cognitief begaafdheid heeft langetermijn longitudinaal onderzoek nodig op het gebied van academische, motiverende en psychosociale ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen, geworven uit een representatief gemeenschapsproef. Om dit kloof te vullen omvat het huidige project longitudinale onderzoeken over een groot representatief voorbeeld van kinderen gevolgd van de basisschool tot het hoger onderwijs (SiBO-studie), evenals nieuw verzamelde gegevens in de graad 7 en 8 van het voortgezet onderwijs (Talent-studie). Met behulp van een contextuele ontwikkelingsbenadering zullen we ook factoren identificeren in leer-, familie- en schoolomgeving die een optimale ontwikkeling vergemakkelijken en onderprestatie voorkomen. Op basis van actuele talentontwikkelingsmodellen (Gagné, 2004; Snyder & Linnenbrink-Garcia, 2013; Subotnik et al., 2011) en meer algemene ontwikkelings- en motivatie theorie richten we ons op factoren in het kind (d.w.z. competenties en waarden, gedrag), de schoolomgeving (d.w.z. de academische uitdaging, de verwachtingen van de leraar, de collegegroep) en de thuisomgeving (d.w.z. school betrokkenheid, verwachtingen van de ouders) die de academische prestatie positief of negatief kunnen beïnvloeden. Bovendien, in lijn met het model van Snyder en Linnenbrink-Garcia (2013), wordt een persoon-gerichte ontwikkelingsbenadering aangenomen, naast een variabele-gerichte benadering. Dit maakt het mogelijk om verschillende ontwikkelingsprofielen binnen de begaafde groep in het algemeen en/of de onderpresterende begaafde groep in het bijzonder te identificeren. Deze persoon-gerichte aanpak is belangrijk om inzicht te krijgen in de heterogeniteit van ontwikkelingstrajecten bij zeer bekwame studenten. Bovendien, door deze afzonderlijke individuele ontwikkelingspatronen te koppelen aan antecedente factoren in kind en context, zullen we kunnen bijdragen aan de vroege identificatie van risico's en beschermende factoren voor verschillende trajecten van onderprestatie en slechte aanpassing binnen het onderwijs.

Datum:4 sep 2017  →  20 sep 2021
Trefwoorden:gifted, longitudinal, development, person-centered
Disciplines:Biologische en fysiologische psychologie, Algemene psychologie, Andere psychologie en cognitieve wetenschappen
Project type:PhD project